Inapoi la Cautare

PLAN din /2012


pentru implementarea Strategiei naţionale privind imigraţia pentru perioada 2011-2014, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 498/2011


Puteti sa consultati o forma actualizata la data 30.09.2020, conform modificarilor publicate in Monitorul Oficial al Romaniei, apasand butonul Cumpara Act.

Cumparati Actul varianta DOC

Forma la zi
Pret: 13,00 RON cu TVA
Doriti o forma actualizata , la zi (30.09.2020) , a acestui act ? Cumparati acum online, rapid si simplu varianta DOC !

Forme la zi | Modificari Act | Printare | Salvare DOC    Legendă:

	

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│UNHCR - Înaltul Comisariat al Naţiunilor Unite pentru Refugiaţi │
│OIM - Organizaţia Internaţională pentru Migraţie │
│MAI - Ministerul Administraţiei şi Internelor │
│IGI - Inspectoratul General pentru Imigrări │
│DGAERI - Direcţia generală afaceri europene şi relaţii internaţionale │
│IGPR - Inspectoratul General al Poliţiei Române │
│IGPF - Inspectoratul General al Poliţiei de Frontieră │
│IGJR - Inspectoratul General al Jandarmeriei Române │
│DGIPI - Direcţia generală de informaţii şi protecţie internă │
│MMFPS - Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale │
│ANOFM - Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă │
│DGPC - Direcţia generală protecţia copilului │
│DGASPC - Direcţia generală de asistenţă socială şi protecţia copilului │
│IM - Inspecţia Muncii │
│MS - Ministerul Sănătăţii │
│MAE - Ministerul Afacerilor Externe │
│DC - Departamentul consular │
│MECTS - Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului │
│CRPCIS - Centrul Român pentru Promovarea Comerţului şi Investiţiilor Străine │
│CNRR - Consiliul Naţional Român pentru Refugiaţi │
│Grupul - Grupul de coordonare pentru implementarea Strategiei naţionale │
│privind imigraţia pentru perioada 2011-2014, constituit în baza prevederilor │
Hotărârii Guvernului nr. 572/2008
│BESA - Biroul European de Sprijin în Domeniul Azilului │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘	

*Font 7*
┌─────────────────┬──────────────┬───────────────────┬────────────────────┬──────────┬────────────┬─────────────┬─────────┬───────────────┐
│ Obiectivele │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ strategice │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ stabilite │ │ │ │ │ Instituţia │Instituţiile │ Sursele │ Monitorizarea │
│ prin Strategia │ Obiectivele │ Acţiunile │ │ │iniţiatoare │responsabile │ de │ /Evaluarea │
│naţională privind│ specifice │ desfăşurate │ Rezultatele │ Termen │ │ │finanţare│ │
│imigraţia pentru │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ perioada │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ 2011-2014 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────────────┼──────────┼────────────┼─────────────┼─────────┼───────────────┤
│ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │
├─────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────────────┼──────────┼────────────┼─────────────┼─────────┼───────────────┤
│1. Promovarea │1.1. Asigura- │1.1.1. Diseminarea │-Creşterea nivelului│Permanent │MMFPS, MAE, │MMFPS, MAE, │Bugetele │Evaluarea acti-│
│migraţiei legale │rea unei │informaţiilor pri- │de informare a │ │MAI - IGI │MAI - IGI, │MAE, MAI,│vităţii va fi │
│în beneficiul │informări │vind posibilităţile│potenţialilor imi- │ │ │IGPF, DGAERI │MMFPS │inclusă în ra- │
│tuturor părţilor:│permanente a │legale de admitere/│granţi către România│ │ │ │ │portul anual de│
│societatea │străinilor │şedere/ angajare în│şi, implicit, creş- │ │ │ │ │activitate a │
│românească, │privind posi- │muncă în România, │terea gradului de │ │ │ │ │Grupului │
│imigranţi şi │bilităţile şi │prin: │respectare a legis- │ │ │ │ │(ianuarie 2013)│
│ţările lor de │condiţiile de │- furnizarea unor │laţiei române de │ │ │ │ │ │
│origine │migraţie │informaţii în │către aceştia │ │ │ │ │ │
│ │legală în │format digital sau │- Cunoaşterea de │ │ │ │ │ │
│ │România │direct pe site- │către autorităţile │ │ │ │ │ │
│ │ │urile instituţiilor│din statele terţe a │ │ │ │ │ │
│ │ │abilitate (MMFPS, │politicii României │ │ │ │ │ │
│ │ │MAE, MAI - IGI), │în domeniul │ │ │ │ │ │
│ │ │precum şi prin │imigraţiei │ │ │ │ │ │
│ │ │realizarea unor │- Îmbunătăţirea │ │ │ │ │ │
│ │ │pliante informative│sistemului de fur- │ │ │ │ │ │
│ │ │- organizarea şi │nizare a informaţii-│ │ │ │ │ │
│ │ │desfăşurarea de │lor de interes │ │ │ │ │ │
│ │ │către reprezentan- │public în domeniul │ │ │ │ │ │
│ │ │ţii misiunilor │imigraţiei legale │ │ │ │ │ │
│ │ │diplomatice şi ai │şi de acces al │ │ │ │ │ │
│ │ │oficiilor consulare│cetăţenilor străini │ │ │ │ │ │
│ │ │române din statele │la acestea │ │ │ │ │ │
│ │ │terţe a unor întâl-│ │ │ │ │ │ │
│ │ │niri cu oficiali ai│ │ │ │ │ │ │
│ │ │ţărilor de reşe- │ │ │ │ │ │ │
│ │ │dinţă, ocazie cu │ │ │ │ │ │ │
│ │ │care să fie prezen-│ │ │ │ │ │ │
│ │ │tate prevederile │ │ │ │ │ │ │
│ │ │legale privind │ │ │ │ │ │ │
│ │ │regimul străinilor │ │ │ │ │ │ │
│ │ │în România, precum │ │ │ │ │ │ │
│ │ │şi politica statu- │ │ │ │ │ │ │
│ │ │lui în domeniul │ │ │ │ │ │ │
│ │ │migraţiei, oportu- │ │ │ │ │ │ │
│ │ │nităţile pe piaţa │ │ │ │ │ │ │
│ │ │forţei de muncă │ │ │ │ │ │ │
│ │ │etc. │ │ │ │ │ │ │
│ │ │- promovarea por- │ │ │ │ │ │ │
│ │ │talului EU Immigra-│ │ │ │ │ │ │
│ │ │tion ca mijloc de │ │ │ │ │ │ │
│ │ │informare publică │ │ │ │ │ │ │
├─────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────────────┼──────────┼────────────┼─────────────┼─────────┼───────────────┤
│ │ │1.1.2. Implicarea │Informarea perma- │Permanent │MAI - IGI │MAI - IGI, │Nu este │Evaluarea │
│ │ │misiunilor diploma-│nentă a misiunilor │ │ │MAE │cazul. │finală a acti- │
│ │ │tice ale României │diplomatice ale │ │ │ │ │vităţii va fi │
│ │ │din statele terţe │ţărilor terţe în │ │ │ │ │inclusă în ra- │
│ │ │de origine şi a │România (în cadrul │ │ │ │ │portul anual de│
│ │ │misiunilor diploma-│întrevederilor/ │ │ │ │ │activitate a │
│ │ │tice ale acestor │audienţelor de la │ │ │ │ │Grupului │
│ │ │state în România în│sediul IGI) cu │ │ │ │ │(ianuarie 2013)│
│ │ │procesul de infor- │privire la modali- │ │ │ │ │ │
│ │ │mare a străinilor │tăţile legale de │ │ │ │ │ │
│ │ │cu privire la moda-│migraţie şi transmi-│ │ │ │ │ │
│ │ │lităţile legale de │terea unui mesaj de │ │ │ │ │ │
│ │ │migraţie │conştientizare a │ │ │ │ │ │
│ │ │ │prevederilor noii │ │ │ │ │ │
│ │ │ │legislaţii naţionale│ │ │ │ │ │
│ │ │ │(în aplicarea acquis│ │ │ │ │ │
│ │ │ │-ului european) │ │ │ │ │ │
├─────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────────────┼──────────┼────────────┼─────────────┼─────────┼───────────────┤
│ │ │1.1.3. Introducerea│Pregătirea persona- │Conform │MAE │MAE │Bugetul │Evaluarea acti-│
│ │ │în cadrul unor │lului MAE în dome- │curriculei│ │ │MAE │vităţii va fi │
│ │ │module curriculare │niul migraţiei în │de curs │ │ │ │inclusă în ra- │
│ │ │de formare şi per- │vederea diseminării │ │ │ │ │portul anual de│
│ │ │fecţionare continuă│prevederilor legis- │ │ │ │ │activitate a │
│ │ │a personalului MAE │lative în materie şi│ │ │ │ │Grupului │
│ │ │a unor teme referi-│a respectării │ │ │ │ │(ianuarie 2013)│
│ │ │toare la migraţie │acestora │ │ │ │ │ │
├─────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────────────┼──────────┼────────────┼─────────────┼─────────┼───────────────┤
│ │ │1.1.4. Prezentarea │Participarea │Permanent │MAI - IGI │MAI - IGI │- Bugetul│Evaluarea acti-│
│ │ │de către reprezen- │României la misiu- │ │ │ │alocat │vităţii va fi │
│ │ │tanţii IGI a │nile pentru migraţie│ │ │ │IGI pen- │inclusă în ra- │
│ │ │cadrului legislativ│organizate sub egida│ │ │ │tru misi-│portul anual de│
│ │ │şi instituţional │preşedinţiei în │ │ │ │uni inter│activitate a │
│ │ │existent cu prile- │exerciţiu a Consi- │ │ │ │naţionale│Grupului │
│ │ │jul participării │liului Uniunii │ │ │ │-Bugetele│(ianuarie 2013)│
│ │ │României la parte- │Europene │ │ │ │proiecte-│ │
│ │ │neriatele şi misi- │ │ │ │ │lor în │ │
│ │ │unile pentru │ │ │ │ │cadrul │ │
│ │ │migraţie organizate│ │ │ │ │cărora se│ │
│ │ │de Uniunea Euro- │ │ │ │ │desfăşoa-│ │
│ │ │peană cu statele │ │ │ │ │ră astfel│ │
│ │ │terţe în cadrul │ │ │ │ │de acti- │ │
│ │ │Abordării globale │ │ │ │ │vităţi │ │
│ │ │a migraţiei │ │ │ │ │ │ │
├─────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────────────┼──────────┼────────────┼─────────────┼─────────┼───────────────┤
│ │ │1.1.5. Dezvoltarea │Armonizarea, respec-│Conform │MMFPS │MMFPS, MAE, │Nu este │Ulterior părţi-│
│ │ │unor parteneriate │tarea şi promovarea │recoman- │ │MAI - IGI │cazul. │cipării la │
│ │ │de mobilitate cu │la nivel regional a │dărilor │ │ │ │acest gen de │
│ │ │state terţe (Repu- │politicilor europene│Uniunii │ │ │ │acţiuni, repre-│
│ │ │blica Moldova şi │în domeniu │Europene │ │ │ │zentanţii insti│
│ │ │alte posibile state│ │ │ │ │ │tuţiilor res- │
│ │ │terţe implicate), │ │ │ │ │ │ponsabile vor │
│ │ │conform recomandă- │ │ │ │ │ │realiza scurte │
│ │ │rilor Uniunii │ │ │ │ │ │prezentări în │
│ │ │Europene. │ │ │ │ │ │cadrul reuniu- │
│ │ │În acest sens, vor │ │ │ │ │ │nilor trimes- │
│ │ │fi întreprinse │ │ │ │ │ │triale ale │
│ │ │următoarele măsuri:│ │ │ │ │ │Grupului. │
│ │ │- identificarea, │ │ │ │ │ │Evaluarea acti-│
│ │ │împreună cu Comisia│ │ │ │ │ │vităţii va fi │
│ │ │Europeană şi cei- │ │ │ │ │ │inclusă în ra- │
│ │ │lalţi actori, a │ │ │ │ │ │portul anual de│
│ │ │interesului sta- │ │ │ │ │ │avtivitate a │
│ │ │telor-ţintă │ │ │ │ │ │Grupului │
│ │ │selectate │ │ │ │ │ │(ianuarie 2013)│
│ │ │- adresarea unor │ │ │ │ │ │ │
│ │ │propuneri concrete │ │ │ │ │ │ │
│ │ │de participare la │ │ │ │ │ │ │
│ │ │parteneriate │ │ │ │ │ │ │
├─────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────────────┼──────────┼────────────┼─────────────┼─────────┼───────────────┤
│ │1.2. Admiterea│1.2.1. Evaluarea │Analiză privind │Noiembrie │MMFPS - │MMFPS - ANOFM│Fonduri │Stadiul înde- │
│ │cetăţenilor │anuală a pieţei de │domeniile deficitare│ │ANOFM │ │disponi- │plinirii acti- │
│ │statelor terţe│muncă autohtone │de forţă de muncă │ │ │ │bile din │vităţii va fi │
│ │în scop de │pentru identifica- │din România │ │ │ │bugetul │prezentat de │
│ │muncă, potri- │rea domeniilor │ │ │ │ │asigură- │către ANOFM în │
│ │vit nevoilor │deficitare │ │ │ │ │rilor │cadrul celei │
│ │identificate │ │ │ │ │ │pentru │de-a XXXIV-a │
│ │pe piaţa │ │ │ │ │ │şomaj │reuniuni a │
│ │autohtonă a │ │ │ │ │ │ │Grupului │
│ │forţei de │ │ │ │ │ │ │(decemb. 2012).│
│ │muncă │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │Evaluarea acti-│
│ │ │ │ │ │ │ │ │vităţii va fi │
│ │ │ │ │ │ │ │ │inclusă în ra- │
│ │ │ │ │ │ │ │ │portul anual de│
│ │ │ │ │ │ │ │ │activitate a │
│ │ │ │ │ │ │ │ │Grupului │
│ │ │ │ │ │ │ │ │(ianuarie 2013)│
├─────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────────────┼──────────┼────────────┼─────────────┼─────────┼───────────────┤
│ │ │1.2.2. Elaborarea │Admiterea cetăţeni- │Octombrie │MMFPS - │MMFPS- ANOFM,│Nu este │Evaluarea acti-│
│ │ │proiectului de act │lor statelor terţe │ │ANOFM │MAI - IGI │cazul. │vităţii va fi │
│ │ │normativ privind │în scop de muncă, │ │ │ │ │inclusă în ra- │
│ │ │numărul de autori- │potrivit nevoilor │ │ │ │ │portul anual de│
│ │ │zaţii de muncă ce │identificate pe │ │ │ │ │activitate a │
│ │ │pot fi eliberate │piaţa autohtonă a │ │ │ │ │Grupului │
│ │ │străinilor în anul │forţei de muncă │ │ │ │ │(ianuarie 2013)│
│ │ │2013 │ │ │ │ │ │ │
├─────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────────────┼──────────┼────────────┼─────────────┼─────────┼───────────────┤
│ │ │1.2.3. Participarea│Dezvoltarea colabo- │La soli- │MMFPS │MMFPS, MAE │Nu este │Ulterior părţi-│
│ │ │la negocieri şi │rării dintre auto- │citare │ │ │cazul. │cipării la │
│ │ │încheierea acordu- │rităţi la nivel │ │ │ │ │acest gen de │
│ │ │rilor bilaterale cu│internaţional în │ │ │ │ │acţiuni, repre-│
│ │ │state terţe în │domeniul schimbului │ │ │ │ │zentanţii insti│
│ │ │domeniul schimbului│de forţă de muncă │ │ │ │ │tuţiilor res- │
│ │ │de forţă de muncă │ │ │ │ │ │ponsabile vor │
│ │ │ │ │ │ │ │ │realiza scurte │
│ │ │ │ │ │ │ │ │prezentări în │
│ │ │ │ │ │ │ │ │cadrul reuniu- │
│ │ │ │ │ │ │ │ │nilor trimes- │
│ │ │ │ │ │ │ │ │triale ale │
│ │ │ │ │ │ │ │ │Grupului. │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │Evaluarea │
│ │ │ │ │ │ │ │ │finală a acti- │
│ │ │ │ │ │ │ │ │vităţii va fi │
│ │ │ │ │ │ │ │ │inclusă în ra- │
│ │ │ │ │ │ │ │ │portul anual de│
│ │ │ │ │ │ │ │ │activitate a │
│ │ │ │ │ │ │ │ │Grupului │
│ │ │ │ │ │ │ │ │(ianuarie 2013)│
├─────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────────────┼──────────┼────────────┼─────────────┼─────────┼───────────────┤
│ │ │1.2.4. Realizarea │Gestionarea migra- │Semestrial│MAI - IGI │MAI - IGI, │Nu este │Semestrial, IGI│
│ │ │de consultări cu │ţiei legale în │ │ │MECTS, CRPCIS│cazul. │va evalua re- │
│ │ │instituţiile cu │scopul atragerii │ │ │MMFPS, MAE │ │zultatele acti-│
│ │ │atribuţii în dome- │acelor categorii de │ │ │ │ │vităţii şi va │
│ │ │niul migraţiei │imigranţi care pot │ │ │ │ │formula propu- │
│ │ │legale, asociaţi- │contribui la acope- │ │ │ │ │neri în conse- │
│ │ │ile/ organismele │rirea unor domenii │ │ │ │ │cinţă. │
│ │ │care reprezintă │deficitare ori cu │ │ │ │ │ │
│ │ │interesele anumitor│impact în dezvolta- │ │ │ │ │Evaluarea │
│ │ │categorii de stră- │rea economică şi │ │ │ │ │finală a acti- │
│ │ │ini, pentru actua- │diminuarea ponderii │ │ │ │ │vităţii va fi │
│ │ │lizarea permanentă │factorului ilegal în│ │ │ │ │inclusă în ra- │
│ │ │a condiţiilor şi │cadrul fenomenului │ │ │ │ │portul anul de │
│ │ │procedurilor de │migraţionist │ │ │ │ │activitate a │
│ │ │admitere şi şedere │ │ │ │ │ │Grupului │
│ │ │a străinilor veniţi│ │ │ │ │ │(ianuarie 2013)│
│ │ │în scopul desfăşu- │ │ │ │ │ │ │
│ │ │rării de activităţi│ │ │ │ │ │ │
│ │ │comerciale, studii,│ │ │ │ │ │ │
│ │ │muncă │ │ │ │ │ │ │
├─────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────────────┼──────────┼────────────┼─────────────┼─────────┼───────────────┤
│2. Întărirea │2.1. Asigura- │2.1.1. Implicarea │Informarea perma- │Permanent │MAI - IGI │MAI - IGI, │Nu este │Evaluarea │
│controlului │rea unei în- │misiunilor diplo- │nentă a misiunilor │ │ │MAE │cazul. │finală a acti- │
│legalităţii │formări perma-│matice ale României│diplomatice ale │ │ │ │ │vităţii va fi │
│şederii străini- │nente a stră- │din statele terţe │ţărilor terţe în │ │ │ │ │inclusă în ra- │
│lor pe teritoriul│inilor privind│de origine şi a │România (în cadrul │ │ │ │ │portul anual de│
│României şi apli-│sancţiunile şi│misiunilor diplo- │întrevederilor/ │ │ │ │ │activitate a │
│carea corespunză-│măsurile res- │matice ale acestor │audienţelor de la │ │ │ │ │Grupului │
│toare a măsurilor│trictive ce │state în România în│sediul IGI) cu │ │ │ │ │(ianuarie 2013)│
│de îndepărtare │pot fi aplica-│procesul de infor- │privire la măsurile │ │ │ │ │ │
│şi a măsurilor │te străinilor │mare a străinilor │naţionale între- │ │ │ │ │ │
│restrictive │cu şedere │cu privire la con- │prinse pentru comba-│ │ │ │ │ │
│ │ilegală sau │secinţele migraţiei│terea migraţiei │ │ │ │ │ │
│ │care desfă- │ilegale │ilegale şi transmi- │ │ │ │ │ │
│ │şoară muncă │ │de conştientizare a │ │ │ │ │ │
│ │nedeclarată │ │prevederilor noii │ │ │ │ │ │
│ │ │ │legislaţii naţionale│ │ │ │ │ │
│ │ │ │(în aplicarea acquis│ │ │ │ │ │
│ │ │ │-ului european) │ │ │ │ │ │
├─────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────────────┼──────────┼────────────┼─────────────┼─────────┼───────────────┤
│ │ │2.1.2. Organizarea │Prevenirea înregis- │Permanent │MMFPS - IM │MMFPS - IM, │Bugetul │Ulterior orga- │
│ │ │unor campanii de │trării unui număr │ │ │MAI - IGI │MMFPS │nizării unor │
│ │ │informare cu pri- │ridicat de cazuri │ │ │ │ │astfel de acţi-│
│ │ │vire la riscurile │de nerespectare a │ │ │ │ │uni, reprezen- │
│ │ │la care se expun, │legislaţiei în │ │ │ │ │tanţii MMFPS │
│ │ │sancţiunile şi │materie prin infor- │ │ │ │ │vor realiza │
│ │ │măsurile restric- │marea străinilor şi │ │ │ │ │scurte prezen- │
│ │ │tive ce pot fi │a angajatorilor │ │ │ │ │tări în cadrul │
│ │ │aplicate: │români cu privire la│ │ │ │ │reuniunilor │
│ │ │- cetăţenilor │sancţiunile şi măsu-│ │ │ │ │Grupului. │
│ │ │străini cu şedere │rile restrictive │ │ │ │ │ │
│ │ │ilegală sau care │care le pot fi │ │ │ │ │Evaluarea │
│ │ │desfăşoară muncă │aplicate │ │ │ │ │finală a acti- │
│ │ │nedeclarată │ │ │ │ │ │vităţii va fi │
│ │ │- angajatorilor │ │ │ │ │ │inclusă în ra- │
│ │ │români ai cetăţe- │ │ │ │ │ │portul anual de│
│ │ │nilor terţi cu │ │ │ │ │ │activitate a │
│ │ │şedere ilegală │ │ │ │ │ │Grupului │
│ │ │ │ │ │ │ │ │(ianuarie 2013)│
├─────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────────────┼──────────┼────────────┼─────────────┼─────────┼───────────────┤
│ │ │2.1.3. Organizarea │Cunoaşterea dreptu- │Permanent │MMFPS - DGPC│MMFPS - DGPC,│- Fonduri│Evaluarea acti-│
│ │ │şi desfăşurarea │rilor pe care le au │ │ │OIM, MAE │judeţene/│vităţii va fi │
│ │ │unor acţiuni de │şi a riscurilor la │ │ │ │locale │inclusă în │
│ │ │informare adresate │care se expun în │ │ │ │- Atrage-│raportul anual │
│ │ │minorilor străini │momentul părăsirii │ │ │ │rea fi- │de activitate a│
│ │ │neînsoţiţi, aflaţi │ţărilor de origine │ │ │ │nanţării │Grupului │
│ │ │pe teritoriul │şi/sau a institu- │ │ │ │pe pro- │(ianuarie 2013)│
│ │ │României │ţiilor specializate │ │ │ │iecte │ │
│ │ │ │unde sunt protejaţi │ │ │ │ │ │
├─────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────────────┼──────────┼────────────┼─────────────┼─────────┼───────────────┤
│ │ │2.1.4. Promovarea │Creşterea gradului │Permanent │MMFPS - DGPC│MMFPS - DGPC,│- Fonduri│Stadiul înde- │
│ │ │şi sprijinirea │de conştientizare a │ │ │MECTS, MAI, │judeţene/│plinirii activi│
│ │ │derulării progra- │populaţiei, în │ │ │MAE, organi- │locale │tăţii va fi │
│ │ │melor de prevenire │general, şi a pro- │ │ │zaţii negu- │- Atrage-│prezentat de │
│ │ │a diverselor forme │fesioniştilor, în │ │ │verna-mentale│rea fi- │către DGPC în │
│ │ │de abuz, neglijare │special, în privinţa│ │ │(ONG), │nanţării │cadrul celei │
│ │ │şi exploatare a │cazurilor de abuz, │ │ │organisme │pe pro- │de-a XXXIV-a │
│ │ │copilului, inclusiv│neglijare şi exploa-│ │ │internaţi- │iecte │reuniuni a │
│ │ │a traficului de │tare a copilului, în│ │ │onale │ │Grupului │
│ │ │copii şi a migra- │vederea prevenirii │ │ │ │ │(decembrie │
│ │ │ţiei ilegale │şi semnalării/ │ │ │ │ │2012). │
│ │ │ │sesizării acestora │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │Evaluarea acti-│
│ │ │ │ │ │ │ │ │vităţii va fi │
│ │ │ │ │ │ │ │ │inclusă în ra- │
│ │ │ │ │ │ │ │ │portul anual de│
│ │ │ │ │ │ │ │ │activitate a │
│ │ │ │ │ │ │ │ │Grupului │
│ │ │ │ │ │ │ │ │(ianuarie 2013)│
├─────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────────────┼──────────┼────────────┼─────────────┼─────────┼───────────────┤
│ │ │2.1.5. Instruirea │Creşterea calităţii │Permanent │MMFPS - DGPC│MMFPS - DGPC,│- Fonduri│Evaluarea acti-│
│ │ │personalului din │serviciilor oferite │ │ │ONG-uri, │judeţene/│vităţii va fi │
│ │ │cadrul DGASPC din │pentru a răspunde │ │ │organisme │locale │inclusă în ra- │
│ │ │zonele centrelor de│cerinţelor actuale │ │ │interna- │- Atra- │portul anual de│
│ │ │tranzit, în scopul │din domeniul preve- │ │ │ţionale │gerea │activitate a │
│ │ │optimizării acti- │nirii şi combaterii │ │ │ │finan- │Grupului │
│ │ │vităţilor de │migraţiei ilegale a │ │ │ │ţării pe │(ianuarie 2013)│
│ │ │primire în regim │minorilor neînsoţiţi│ │ │ │proiecte │ │
│ │ │de urgenţă a │ │ │ │ │ │ │
│ │ │copiilor străini │ │ │ │ │ │ │
│ │ │aflaţi neînsoţiţi │ │ │ │ │ │ │
│ │ │pe teritoriul │ │ │ │ │ │ │
│ │ │României │ │ │ │ │ │ │
├─────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────────────┼──────────┼────────────┼─────────────┼─────────┼───────────────┤
│ │2.2. Întărirea│2.2.1. Elaborarea, │Depistarea străini- │Decembrie │MAI - IGI │MAI - IGI, │Nu este │IGI va evalua │
│ │cooperării │aprobarea şi │lor cu şedere │ │ │IGPR, IGPF, │cazul. │semestrial │
│ │dintre autori-│implementarea pla- │ilegală şi luarea │ │ │IGJR, DGIPI │ │rezultatele │
│ │tăţile române │nului anual de │măsurilor ce se │ │ │ │ │acţiunilor │
│ │competente │cooperare operativă│impun potrivit │ │ │ │ │desfăşurate şi │
│ │pentru comba- │în vederea comba- │legii │ │ │ │ │va realiza │
│ │terea imigra- │terii imigraţiei │ │ │ │ │ │scurte prezen- │
│ │ţiei ilegale │ilegale a străini- │ │ │ │ │ │tări în cadrul │
│ │şi a muncii │lor pe teritoriul │ │ │ │ │ │reuniunilor │
│ │nedeclarate │României │ │ │ │ │ │trimestriale │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ale Grupului. │
│ │ │ │ │ │ │ │ │Evaluarea │
│ │ │ │ │ │ │ │ │finală a acti- │
│ │ │ │ │ │ │ │ │vităţii va fi │
│ │ │ │ │ │ │ │ │inclusă în │
│ │ │ │ │ │ │ │ │raportul anual │
│ │ │ │ │ │ │ │ │de activitate a│
│ │ │ │ │ │ │ │ │Grupului │
│ │ │ │ │ │ │ │ │(ianuarie 2013)│
├─────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────────────┼──────────┼────────────┼─────────────┼─────────┼───────────────┤
│ │ │2.2.2. Elaborarea, │Depistarea străini- │Decembrie │MAI - IGI │MAI - IGI, │Nu este │IGI va evalua │
│ │ │aprobarea şi │lor care desfăşoară │ │ │MMFPS - IM │cazul. │semestrial │
│ │ │implementarea la │activităţi lucrative│ │ │ │ │rezultatele │
│ │ │nivel naţional a │în mod ilegal şi │ │ │ │ │acţiunilor des-│
│ │ │planului anual de │luarea măsurilor ce │ │ │ │ │făşurate şi va │
│ │ │acţiune IGI-IM pe │se impun potrivit │ │ │ │ │realiza scurte │
│ │ │linia combaterii │legii │ │ │ │ │prezentări în │
│ │ │muncii ilegale a │ │ │ │ │ │cadrul reuni- │
│ │ │străinilor pe │ │ │ │ │ │unilor trimes- │
│ │ │teritoriul │ │ │ │ │ │triale ale │
│ │ │României │ │ │ │ │ │Grupului. │
│ │ │ │ │ │ │ │ │Evaluarea │
│ │ │ │ │ │ │ │ │finală a acti- │
│ │ │ │ │ │ │ │ │vităţii va fi │
│ │ │ │ │ │ │ │ │inclusă în │
│ │ │ │ │ │ │ │ │raportul anual │
│ │ │ │ │ │ │ │ │de activitate │
│ │ │ │ │ │ │ │ │a Grupului │
│ │ │ │ │ │ │ │ │(ianuarie 2013)│
├─────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────────────┼──────────┼────────────┼─────────────┼─────────┼───────────────┤
│ │ │2.2.3. Continuarea │Eficientizarea │Permanent │MAI - IGPR │MAI - IGPR, │Nu este │IGPR va pre- │
│ │ │cooperării opera- │reacţiei autorită- │ │ │IGPF │cazul. │zenta rezultă- │
│ │ │tive directe dintre│ţilor competente în │ │ │ │ │tele desfăşura-│
│ │ │structurile │combaterea infracţi-│ │ │ │ │rii acestui gen│
│ │ │centrale şi teri- │onalităţii din │ │ │ │ │de activităţi │
│ │ │toriale ale IGPR şi│sfera migraţiei │ │ │ │ │în cadrul celei│
│ │ │IGPF, sub forma │ilegale │ │ │ │ │de-a XXXIV-a │
│ │ │grupurilor de │ │ │ │ │ │reuniuni a │
│ │ │lucru angajate în │ │ │ │ │ │Grupului │
│ │ │combaterea trafi- │ │ │ │ │ │(decembrie │
│ │ │cului de migranţi, │ │ │ │ │ │ 2012). │
│ │ │îndeosebi în │ │ │ │ │ │Evaluarea │
│ │ │situaţia apariţiei │ │ │ │ │ │finală a acti- │
│ │ │unor ample asocieri│ │ │ │ │ │vităţii va fi │
│ │ │infracţionale │ │ │ │ │ │inclusă în │
│ │ │implicate în │ │ │ │ │ │raportul anual │
│ │ │facilitarea │ │ │ │ │ │de activitate │
│ │ │migraţiei ilegale │ │ │ │ │ │a Grupului │
│ │ │ │ │ │ │ │ │(ianuarie │
│ │ │ │ │ │ │ │ │2013). │
├─────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────────────┼──────────┼────────────┼─────────────┼─────────┼───────────────┤
│ │ │2.2.4. Acordarea de│Standardizarea acti-│Decembrie │MAI - IGPR │MAI - IGPR, │Nu este │O primă eva- │
│ │ │asistenţă operativă│vităţilor operative │ │ │IGPF │cazul. │luare a activi-│
│ │ │reciprocă pe │integrate, în con- │ │ │ │ │tăţii va fi │
│ │ │relaţia IGPF-IGPR │formitate cu │ │ │ │ │realizată de │
│ │ │pentru conceperea │obiectivele │ │ │ │ │către repre- │
│ │ │unui sistem de │Strategiei naţionale│ │ │ │ │zentanţii IGPR │
│ │ │monitorizare, │privind imigraţia │ │ │ │ │în cadrul celei│
│ │ │control şi inter- │pentru perioada │ │ │ │ │de-a XXXIV-a │
│ │ │venţie în scopul │2011-2014, şi │ │ │ │ │reuniuni a │
│ │ │depistării migran- │alinierea la │ │ │ │ │Grupului │
│ │ │ţilor ilegali şi │proceduri deja │ │ │ │ │(decembrie │
│ │ │a persoanelor de │utilizate în │ │ │ │ │2012). │
│ │ │sprijin implicate │Spaţiul Schengen │ │ │ │ │Evaluarea │
│ │ │în fraudarea │la nivel intern şi │ │ │ │ │activităţii va │
│ │ │frontierelor │regional │ │ │ │ │fi inclusă în │
│ │ │interne comune │ │ │ │ │ │raportul anual │
│ │ │româno-bulgare şi │ │ │ │ │ │de activitate │
│ │ │româno-ungare, în │ │ │ │ │ │a Grupului │
│ │ │perspectiva │ │ │ │ │ │(ianuarie │
│ │ │apropiată a │ │ │ │ │ │2013). │
│ │ │desfiinţării │ │ │ │ │ │ │
│ │ │controalelor la │ │ │ │ │ │ │
│ │ │nivelul acestor │ │ │ │ │ │ │
│ │ │frontiere │ │ │ │ │ │ │
├─────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────────────┼──────────┼────────────┼─────────────┼─────────┼───────────────┤
│ │ │2.2.5.Identificarea│Gestionarea migra- │Iunie - │MAI - IGI │MAI - IGI, │Nu este │IGI va evalua │
│ │ │statelor terţe ai │ţiei legale în │decembrie │ │MAE - DC │cazul. │semestrial │
│ │ │căror cetăţeni │scopul atragerii │ │ │ │ │rezultatele │
│ │ │reprezintă sau pot │acelor categorii de │ │ │ │ │activităţii şi │
│ │ │reprezenta un │imigranţi care pot │ │ │ │ │va formula │
│ │ │potenţial de │contribui la acope- │ │ │ │ │propuneri în │
│ │ │migraţie pentru │rirea unor domenii │ │ │ │ │consecinţă. │
│ │ │România Actuali- │deficitare ori cu │ │ │ │ │ │
│ │ │zarea anuală a │impact în dezvol- │ │ │ │ │Evaluarea │
│ │ │listei de state │tarea economică şi │ │ │ │ │finală a acti- │
│ │ │terţe identificate │diminuarea ponderii │ │ │ │ │vităţii va fi │
│ │ │ │factorului ilegal în│ │ │ │ │inclusă în │
│ │ │ │cadrul fenomenului │ │ │ │ │raportul anual │
│ │ │ │migraţionist │ │ │ │ │de activitate │
│ │ │ │ │ │ │ │ │a Grupului │
│ │ │ │ │ │ │ │ │(ianuarie │
│ │ │ │ │ │ │ │ │2013). │
├─────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────────────┼──────────┼────────────┼─────────────┼─────────┼───────────────┤
│ │2.3. Dezvol- │2.3.1. Pregătirea │Participarea │Permanent │MAI - IGI │MAI - IGI │Programul│Dacă va primi │
│ │tarea coope- │participării │României la partene-│ │ │ │tematic │finanţare, │
│ │rării cu │României la parte- │riatele pentru │ │ │ │de coope-│proiectul se va│
│ │ţările terţe │neriatele pentru │migraţie în cadrul │ │ │ │rare cu │derula începând│
│ │cu potenţial │migraţie în cadrul │proiectului Building│ │ │ │ţările │cu anul 2013. │
│ │migraţionist │proiectului │Migration │ │ │ │ţerţe în │Evaluarea acti-│
│ │ │Building Migration │Partnership/Procesul│ │ │ │domeniul │vităţii va fi │
│ │ │Partnership/ │Praga │ │ │ │migraţiei│inclusă în │
│ │ │Procesul Praga │ │ │ │ │şi azi- │raportul anual │
│ │ │ │ │ │ │ │lului în │de activitate │
│ │ │ │ │ │ │ │cadrul │a Grupului │
│ │ │ │ │ │ │ │Targeted │(ianuarie 2013)│
│ │ │ │ │ │ │ │Initia- │ │
│ │ │ │ │ │ │ │tive*1) │ │
│ │ │ │ │ │ │ │(2012- │ │
│ │ │ │ │ │ │ │2014) │ │
├─────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────────────┼──────────┼────────────┼─────────────┼─────────┼───────────────┤
│ │ │2.3.2.Identificarea│Consolidarea │Semestrul │MAI - IGI │MAI - IGI │Fonduri │Evaluarea │
│ │ │de activităţi de │cooperării României │II │ │ │europene/│activităţii va │
│ │ │cooperare cu │cu statele din │ │ │ │Cofinan- │fi inclusă în │
│ │ │statele din veci- │vecinătatea estică │ │ │ │ţare │raportul anual │
│ │ │nătatea estică şi │şi din regiunea │ │ │ │naţională│de activitate a│
│ │ │din regiunea Mării │Mării Negre │ │ │ │în cadrul│Grupului │
│ │ │Negre prin │ │ │ │ │partene- │(ianuarie │
│ │ │instrumente ale │ │ │ │ │riatelor │2013). │
│ │ │abordării globale │ │ │ │ │de mobi- │ │
│ │ │a migraţiei │ │ │ │ │litate │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ale │ │
│ │ │ │ │ │ │ │Uniunii │ │
│ │ │ │ │ │ │ │Europene │ │
├─────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────────────┼──────────┼────────────┼─────────────┼─────────┼───────────────┤
│ │ │2.3.3. Organizarea │Crearea unor instru-│Decembrie │MAI - IGPR │MAI - IGPR, │- Oportu-│Ulterior orga- │
│ │ │unor întâlniri │mente eficiente de │ │ │DGAERI, IGPF │nităţi │nizării unor │
│ │ │comune la nivel de │colaborare opera- │ │ │ │oferite │astfel de acti-│
│ │ │specialişti între │ţională bi- şi │ │ │ │de pro- │vităţi, repre- │
│ │ │structurile │trilaterală la │ │ │ │gramele │zentanţii IGPR │
│ │ │competente în │frontiera externă │ │ │ │Uniunii │vor realiza │
│ │ │combaterea trafi- │estică a Uniunii │ │ │ │Europene │scurte prezen- │
│ │ │cului de migranţi │Europene │ │ │ │în dome- │tări în cadrul │
│ │ │din România, │ │ │ │ │niul │reuniunilor │
│ │ │Bulgaria şi │ │ │ │ │justiţie │Grupului. │
│ │ │Ungaria, în │ │ │ │ │şi afa- │ │
│ │ │vederea stabilirii │ │ │ │ │ceri │Evaluarea │
│ │ │unor mecanisme │ │ │ │ │interne │activităţii va │
│ │ │simplificate de │ │ │ │ │(JAI) │fi inclusă în │
│ │ │cooperare opera- │ │ │ │ │- Bugetul│raportul anual │
│ │ │ţională directă │ │ │ │ │ propriu │de activitate │
│ │ │pentru combaterea │ │ │ │ │ al MAI │a Grupului │
│ │ │migraţiei ilegale │ │ │ │ │ │(ianuarie │
│ │ │ │ │ │ │ │ │2013). │
├─────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────────────┼──────────┼────────────┼─────────────┼─────────┼───────────────┤
│ │ │2.3.4. Eficienti- │Intensificarea │Permanent │MAI - IGPF │MAI - IGPR, │Nu este │Evaluarea acti-│
│ │ │zarea schimbului de│cooperării interna- │ │ │IGPF, IGI, │cazul. │vităţii va fi │
│ │ │informaţii de │ţionale şi dezvol- │ │ │IGJR │ │inclusă în │
│ │ │interes operativ │tarea parteneria- │ │ │ │ │raportul anual │
│ │ │prin intermediul │tului în domeniul │ │ │ │ │de activitate a│
│ │ │agenţiilor/ │combaterii imigra- │ │ │ │ │Grupului │
│ │ │instituţiilor │ţiei ilegale şi al │ │ │ │ │(ianuarie │
│ │ │internaţionale │gestionării │ │ │ │ │2013). │
│ │ │abilitate (SECI, │eficiente a fluxu- │ │ │ │ │ │
│ │ │EUROPOL, FRONTEX, │rilor migratorii │ │ │ │ │ │
│ │ │Biroul SIRENE) │spre Europa │ │ │ │ │ │
├─────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────────────┼──────────┼────────────┼─────────────┼─────────┼───────────────┤
│ │2.4. Aplicarea│2.4.1. Cooperarea │Asigurarea aplicării│Permanent │MAI - IGI │MAI - IGI │Nu este │Evaluarea acti-│
│ │măsurilor de │cu organizaţiile │returnării voluntare│ │ │ │cazul. │vităţii va fi │
│ │returnare a │internaţionale sau │umanitare asistate │ │ │ │ │inclusă în │
│ │imigranţilor │neguvernamentale │ca alternativă la │ │ │ │ │raportul anual │
│ │ilegali la │pentru implemen- │returnarea forţată │ │ │ │ │de activitate │
│ │standardele │tarea programelor/ │a străinilor cu │ │ │ │ │a Grupului │
│ │Uniunii │proiectelor │şedere ilegală │ │ │ │ │(ianuarie │
│ │Europene │privind returnarea │ │ │ │ │ │2013). │
│ │ │voluntară umanitară│ │ │ │ │ │ │
│ │ │asistată │ │ │ │ │ │ │
├─────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────────────┼──────────┼────────────┼─────────────┼─────────┼───────────────┤
│ │ │2.4.2. Elaborarea │Gestionarea opera- │Decembrie │MAI - IGI │MAI - IGI │- Fonduri│Evaluarea acti-│
│ │ │şi implementarea │ţiunilor de retur- │ │ │ │europene │vităţii va fi │
│ │ │efectivă a │nare forţată a │ │ │ │din │inclusă în │
│ │ │programelor de │străinilor cu şedere│ │ │ │cadrul │raportul anual │
│ │ │returnare forţată │ilegală în România, │ │ │ │Programu-│de activitate │
│ │ │ │conform programelor │ │ │ │lui │a Grupului │
│ │ │ │elaborate în │ │ │ │general │(ianuarie │
│ │ │ │concordanţă cu │ │ │ │"Solida- │2013). │
│ │ │ │standardele europene│ │ │ │ritatea │ │
│ │ │ │în domeniu │ │ │ │şi │ │
│ │ │ │ │ │ │ │gestio- │ │
│ │ │ │ │ │ │ │narea │ │
│ │ │ │ │ │ │ │fluxu- │ │
│ │ │ │ │ │ │ │rilor │ │
│ │ │ │ │ │ │ │migra- │ │
│ │ │ │ │ │ │ │torii"/ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │Fondul │ │
│ │ │ │ │ │ │ │european │ │
│ │ │ │ │ │ │ │pentru │ │
│ │ │ │ │ │ │ │returnare│ │
│ │ │ │ │ │ │ │(F.E.R.) │ │
│ │ │ │ │ │ │ │- Cofi- │ │
│ │ │ │ │ │ │ │nanţare │ │
│ │ │ │ │ │ │ │naţională│ │
├─────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────────────┼──────────┼────────────┼─────────────┼─────────┼───────────────┤
│ │ │2.4.3. Consolidarea│Gestionarea eficien-│Decembrie │MAI - IGI │MAI - IGI, │- Fonduri│Evaluarea │
│ │ │sistemului de │tă a activităţilor │ │ │MAE │europene │finală a │
│ │ │consultare cu misi-│de returnare forţată│ │ │ │din │activităţii va │
│ │ │unile diplomatice │a străinilor cu │ │ │ │cadrul │fi inclusă în │
│ │ │şi crearea unui │necunoscute │ │ │ │Programu-│raportul anual │
│ │ │mecanism de coope- │ │ │ │ │lui gene-│de activitate │
│ │ │rare cu autorită- │ │ │ │ │ral"Soli-│a Grupului │
│ │ │ţile relevante din │ │ │ │ │daritatea│(ianuarie │
│ │ │ţările terţe │ │ │ │ │şi ges- │2013). │
│ │ │ │ │ │ │ │tionarea │ │
│ │ │ │ │ │ │ │fluxuri- │ │
│ │ │ │ │ │ │ │lor mi- │ │
│ │ │ │ │ │ │ │gratorii"│ │
│ │ │ │ │ │ │ │/Fondul │ │
│ │ │ │ │ │ │ │european │ │
│ │ │ │ │ │ │ │pentru re│ │
│ │ │ │ │ │ │ │turnare │ │
│ │ │ │ │ │ │ │(F.E.R.) │ │
│ │ │ │ │ │ │ │- Cofi- │ │
│ │ │ │ │ │ │ │nanţare │ │
│ │ │ │ │ │ │ │naţională│ │
├─────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────────────┼──────────┼────────────┼─────────────┼─────────┼───────────────┤
│ │ │2.4.4. Creşterea │- Creşterea capaci- │Permanent │MAI - IGI │MAI - IGI, │- Fondul │Evaluarea │
│ │ │capacităţii insti- │tăţii de cazare │ │ │DGAERI │european │finală a acti- │
│ │ │tuţionale şi opera-│pentru străinii │ │ │ │pentru │vităţii va fi │
│ │ │ţionale a IGI în │luaţi în custodie │ │ │ │frontie- │inclusă în │
│ │ │scopul gestionării │publică în contextul│ │ │ │rele │raportul anual │
│ │ │şi descurajării │creşterii numărului │ │ │ │externe │de activitate │
│ │ │fenomenului migra- │celor depistaţi cu │ │ │ │- Bugetul│a Grupului │
│ │ │ţionist care │intrare/şedere │ │ │ │MAI │(ianuarie │
│ │ │afectează România │ilegală în România │ │ │ │ │2013). │
│ │ │în contextul ulti- │- Identificarea │ │ │ │ │ │
│ │ │melor evoluţii pe │unor noi spaţii de │ │ │ │ │ │
│ │ │plan geopolitic │cazare sau extinde- │ │ │ │ │ │
│ │ │ │rea celor existente │ │ │ │ │ │
│ │ │ │pentru străinii │ │ │ │ │ │
│ │ │ │luaţi în custodie │ │ │ │ │ │
│ │ │ │publică │ │ │ │ │ │
│ │ │ │- Încadrarea cu │ │ │ │ │ │
│ │ │ │personal specializat│ │ │ │ │ │
│ │ │ │pentru acoperirea │ │ │ │ │ │
│ │ │ │deficitului existent│ │ │ │ │ │
│ │ │ │pe linie de pază şi │ │ │ │ │ │
│ │ │ │supraveghere a │ │ │ │ │ │
│ │ │ │străinilor luaţi în │ │ │ │ │ │
│ │ │ │custodie publică, │ │ │ │ │ │
│ │ │ │precum şi pentru │ │ │ │ │ │
│ │ │ │acordarea asistenţei│ │ │ │ │ │
│ │ │ │acestora, pe │ │ │ │ │ │
│ │ │ │perioada cazării │ │ │ │ │ │
│ │ │ │(asistenţă medicală │ │ │ │ │ │
│ │ │ │administrativă │ │ │ │ │ │
│ │ │ │etc.), hrănire │ │ │ │ │ │
│ │ │ │- Efectuarea unei │ │ │ │ │ │
│ │ │ │analize cu privire │ │ │ │ │ │
│ │ │ │la necesarul de │ │ │ │ │ │
│ │ │ │personal destinat │ │ │ │ │ │
│ │ │ │activităţii de │ │ │ │ │ │
│ │ │ │depistare a stră- │ │ │ │ │ │
│ │ │ │inilor cu şedere │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ilegală şi de │ │ │ │ │ │
│ │ │ │returnare forţată │ │ │ │ │ │
│ │ │ │a acestora. │ │ │ │ │ │
│ │ │ │În funcţie de nece- │ │ │ │ │ │
│ │ │ │sităţile operative │ │ │ │ │ │
│ │ │ │identificate, │ │ │ │ │ │
│ │ │ │redimensionarea │ │ │ │ │ │
│ │ │ │corespunzătoare a │ │ │ │ │ │
│ │ │ │structurilor │ │ │ │ │ │
│ │ │ │operative şi │ │ │ │ │ │
│ │ │ │încadrarea cu │ │ │ │ │ │
│ │ │ │personal │ │ │ │ │ │
├─────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────────────┼──────────┼────────────┼─────────────┼─────────┼───────────────┤
│ │ │2.4.5. Efectuarea │Verificarea capaci- │La 30 de │MAI - IGI │MAI - IGI, │Nu este │Ulterior efec- │
│ │ │periodică a unor │tăţii de răspuns a │zile după │ │IGPF, IGPR, │cazul. │tuării unor │
│ │ │evaluări ale capa- │structurilor din │adoptarea │ │IGJR │ │astfel de │
│ │ │capacităţii │cadrul IGI în cazul │deciziei │ │ │ │evaluări, │
│ │ │instituţionale şi │unei situaţii de │de │ │ │ │reprezentanţii │
│ │ │operative a IGI │criză în domeniul │ridicare │ │ │ │IGI vor realiza│
│ │ │prin simularea de │migraţiei │a contro- │ │ │ │prezentări │
│ │ │situaţii deosebite │ │lului la │ │ │ │detaliate în │
│ │ │care implică con- │ │frontie- │ │ │ │cadrul reuniu- │
│ │ │fruntarea României │ │rele │ │ │ │nilor Grupului,│
│ │ │cu fluxuri mari de │ │interne; │ │ │ │iar concluziile│
│ │ │migranţi şi/sau cu │ │semestrial│ │ │ │evaluării şi │
│ │ │orice schimbări │ │ │ │ │ │pachetul de │
│ │ │semnificative ale │ │ │ │ │ │măsuri │
│ │ │rutelor ori ale │ │ │ │ │ │subsecvente │
│ │ │numărului de │ │ │ │ │ │vor fi trans- │
│ │ │imigranţi ilegali │ │ │ │ │ │mise spre │
│ │ │cu impact asupra │ │ │ │ │ │aprobare │
│ │ │teritoriului │ │ │ │ │ │conducerii MAI.│
│ │ │statului român │ │ │ │ │ │Evaluarea │
│ │ │ │ │ │ │ │ │finală a acti- │
│ │ │ │ │ │ │ │ │vităţii va fi │
│ │ │ │ │ │ │ │ │inclusă în │
│ │ │ │ │ │ │ │ │raportul anual │
│ │ │ │ │ │ │ │ │de activitate │
│ │ │ │ │ │ │ │ │a Grupului │
│ │ │ │ │ │ │ │ │(ianuarie │
│ │ │ │ │ │ │ │ │2013). │
├─────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────────────┼──────────┼────────────┼─────────────┼─────────┼───────────────┤
│ │ │2.4.6. Iniţierea şi│Crearea unui sistem │Permanent │MAI - IGI │MAI - IGI │- Fonduri│Evaluarea │
│ │ │implementarea unor │de formare iniţială │ │ │ │europene │finală a acti- │
│ │ │programe de pregă- │şi continuă a spe- │ │ │ │din │vităţii va fi │
│ │ │tire în domeniul │cialiştilor în │ │ │ │cadrul │inclusă în │
│ │ │migraţiei, inclu- │domeniul imigraţiei │ │ │ │Progra- │raportul anual │
│ │ │siv prin dezvolta- │şi creşterea gradu- │ │ │ │mului │de activitate │
│ │ │rea curriculei │lui de cunoaştere a │ │ │ │general │a Grupului │
│ │ │specifice în │problematicii │ │ │ │"Solida- │(ianuarie │
│ │ │cadrul Academiei │specifice regimului │ │ │ │ritatea │2013). │
│ │ │de Poliţie │străinilor în │ │ │ │şi ges- │ │
│ │ │"Alexandru Ioan │România │ │ │ │tionarea │ │
│ │ │Cuza" sau prin │ │ │ │ │fluxuri- │ │
│ │ │includerea unor │ │ │ │ │lor mi- │ │
│ │ │module de pregă- │ │ │ │ │gratorii"│ │
│ │ │tire specifică │ │ │ │ │- Buget │ │
│ │ │ │ │ │ │ │MAI │ │
├─────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────────────┼──────────┼────────────┼─────────────┼─────────┼───────────────┤
│ │ │2.4.7. Urgentarea │Crearea mecanismului│Permanent │MAI - DGAERI│MAI - DGAERI │Nu este │Evaluarea │
│ │ │demersurilor pentru│necesar aplicării │ │ │MAE │cazul. │finală a acti- │
│ │ │parcurgerea proce- │Acordului dintre │ │ │ │ │vităţii va fi │
│ │ │durii de aprobare a│Comunitatea Euro- │ │ │ │ │inclusă în │
│ │ │Protocolului dintre│peană şi Republica │ │ │ │ │raportul anual │
│ │ │Guvernul României │Serbia privind │ │ │ │ │de activitate │
│ │ │şi Guvernul Repu- │readmisia persoane- │ │ │ │ │a Grupului │
│ │ │blicii Serbia, │lor aflate în situ- │ │ │ │ │(ianuarie 2013)│
│ │ │semnat la Bucureşti│aţie de şedere │ │ │ │ │ │
│ │ │la 8 iunie 2011, │ilegală, semnat la │ │ │ │ │ │
│ │ │pentru aplicarea │Bruxelles la 18 │ │ │ │ │ │
│ │ │Acordului dintre │septembrie 2007, │ │ │ │ │ │
│ │ │Comunitatea Euro- │în vederea readmi- │ │ │ │ │ │
│ │ │peană şi Republica │siei pe teritoriul │ │ │ │ │ │
│ │ │Serbia privind │Serbiei a cetăţeni- │ │ │ │ │ │
│ │ │readmisia persoane-│lor aparţinând sta- │ │ │ │ │ │
│ │ │lor aflate în situ-│telor terţe intraţi │ │ │ │ │ │
│ │ │aţie de şedere ile-│ilegal din această │ │ │ │ │ │
│ │ │gală, semnat la │ţară, precum şi în │ │ │ │ │ │
│ │ │Bruxelles la 18 │vederea obţinerii │ │ │ │ │ │
│ │ │septembrie 2007, │într-un termen │ │ │ │ │ │
│ │ │aprobat prin Hotă- │scurt a documente- │ │ │ │ │ │
│ │ │rârea Guvernului │lor de călătorie ne-│ │ │ │ │ │
│ │ │nr. 756/2012, şi │cesare îndepărtării │ │ │ │ │ │
│ │ │efectuarea demersu-│cetăţenilor sârbi │ │ │ │ │ │
│ │ │rilor la nivel │ │ │ │ │ │ │
│ │ │diplomatic pentru │ │ │ │ │ │ │
│ │ │accelerarea etape- │ │ │ │ │ │ │
│ │ │lor specifice de │ │ │ │ │ │ │
│ │ │aprobare a acestui │ │ │ │ │ │ │
│ │ │protocol şi de │ │ │ │ │ │ │
│ │ │către partea sârbă │ │ │ │ │ │ │
├─────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────────────┼──────────┼────────────┼─────────────┼─────────┼───────────────┤
│3. Îmbunătăţirea │3.1. Asigura- │Îmbunătăţirea │- Solicitanţii de │Decembrie │MAI - IGI │MAI - IGI │Nu este │Evaluarea │
│sistemului naţio-│rea accesului │serviciilor de │azil din România │ │ │ │cazul. │activităţii va │
│nal de azil în │neîngrădit la │interpretare, a │consiliaţi şi asis- │ │ │ │ │fi inclusă în │
│scopul eficienti-│procedura de │consilierii şi │taţi juridic │ │ │ │ │raportul anual │
│zării şi asigură-│azil şi res- │asistenţei juri- │- Interpreţi asigu- │ │ │ │ │de activitate │
│rii conformităţii│pectarea │dice de care tre- │raţi solicitanţilor │ │ │ │ │a Grupului │
│cu standardele │principiului │buie să beneficieze│de azil în faza │ │ │ │ │(ianuarie 2013)│
│legale naţionale,│non- │solicitanţii de │administrativă şi │ │ │ │ │ │
│europene şi │refoulement │azil │judiciară a proce- │ │ │ │ │ │
│internaţionale │ │ │durii de azil │ │ │ │ │ │
│aplicabile │ │ │- Identificarea şi │ │ │ │ │ │
│ │ │ │punerea în practică │ │ │ │ │ │
│ │ │ │a unor metode de │ │ │ │ │ │
│ │ │ │efectuare a inter- │ │ │ │ │ │
│ │ │ │viurilor cu solici- │ │ │ │ │ │
│ │ │ │tanţii de azil prin │ │ │ │ │ │
│ │ │ │folosirea unor │ │ │ │ │ │
│ │ │ │translatori din │ │ │ │ │ │
│ │ │ │alte locaţii │ │ │ │ │ │
│ │ │ │- Se va asigura │ │ │ │ │ │
│ │ │ │dreptul la asistenţă│ │ │ │ │ │
│ │ │ │juridică gratuită │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ale solicitanţilor │ │ │ │ │ │
│ │ │ │de azil, în confor- │ │ │ │ │ │
│ │ │ │mitate cu noul │ │ │ │ │ │
│ │ │ │acquis în domeniu │ │ │ │ │ │
│ │ │ │(negocierile purtate│ │ │ │ │ │
│ │ │ │în acest moment la │ │ │ │ │ │
│ │ │ │nivelul Consiliului │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Uniunii Europene pe │ │ │ │ │ │
│ │ │ │marginea propunerii │ │ │ │ │ │
│ │ │ │de Directivă privind│ │ │ │ │ │
│ │ │ │procedura de azil) │ │ │ │ │ │
├─────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────────────┼──────────┼────────────┼─────────────┼─────────┼───────────────┤
│ │3.2. Procesa- │3.2.1. Creşterea │- Creşterea capaci- │Permanent │MAI - IGI │MAI - IGI │- Fondul │Evaluarea │
│ │rea cererilor │capacităţii insti- │tăţii de procesare │ │ │ │european │activităţii va │
│ │de azil în mod│tuţionale şi opera-│şi cazare a solici- │ │ │ │pentru │fi inclusă în │
│ │eficient şi │ţionale a IGI pen- │tanţilor de azil │ │ │ │fronti- │raportul anual │
│ │conform stan- │tru o abordare mai │- Identificarea de │ │ │ │erele │de activitate │
│ │dardelor lega-│complexă a fenome- │noi locaţii pentru │ │ │ │externe │a Grupului │
│ │le naţionale, │nului migraţionist,│centre de cazare şi │ │ │ │- Bugetul│(ianuarie 2013)│
│ │europene şi │în contextul ulti- │procesare a cereri- │ │ │ │MAI │ │
│ │internaţionale│melor evoluţii în │lor de azil în con- │ │ │ │ │ │
│ │aplicabile │plan geopolitic │textul aderării la │ │ │ │ │ │
│ │ │ │spaţiul Schengen │ │ │ │ │ │
│ │ │ │- Suplimentarea │ │ │ │ │ │
│ │ │ │numărului de indica-│ │ │ │ │ │
│ │ │ │tori în finanţare │ │ │ │ │ │
│ │ │ │aprobaţi pentru IGI,│ │ │ │ │ │
│ │ │ │prin relocarea de │ │ │ │ │ │
│ │ │ │personal de la │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Poliţia de Fronti- │ │ │ │ │ │
│ │ │ │eră Română pentru │ │ │ │ │ │
│ │ │ │acoperirea necesaru-│ │ │ │ │ │
│ │ │ │lui de personal la │ │ │ │ │ │
│ │ │ │centrele regionale │ │ │ │ │ │
│ │ │ │operaţionale, precum│ │ │ │ │ │
│ │ │ │şi ca urmare a înfi-│ │ │ │ │ │
│ │ │ │inţării noilor │ │ │ │ │ │
│ │ │ │structuri │ │ │ │ │ │
├─────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────────────┼──────────┼────────────┼─────────────┼─────────┼───────────────┤
│ │ │3.2.2. Adaptarea │Categoriile vulnera-│Permanent │MAI - IGI │MAI - IGI │Nu este │O primă evalu- │
│ │ │practicilor şi │bile de solicitanţi │ │ │ │cazul. │are a activită-│
│ │ │procedurilor naţio-│de azil vor benefi- │ │ │ │ │ţii va fi │
│ │ │nale pentru proce- │cia de noile stan- │ │ │ │ │realizată de │
│ │ │sarea corespunză- │darde în materie, │ │ │ │ │către reprezen-│
│ │ │toare a categorii- │în conformitate cu │ │ │ │ │tanţii IGI în │
│ │ │ilor vulnerabile │prevederile rele- │ │ │ │ │cadrul celei │
│ │ │de solicitanţi de │vante din Directiva │ │ │ │ │de-a XXXIV-a │
│ │ │azil │2011/95/UE a Parla- │ │ │ │ │reuniuni a │
│ │ │ │mentului European şi│ │ │ │ │Grupului │
│ │ │ │a Consiliului din │ │ │ │ │(decembrie │
│ │ │ │13 decembrie 2011 │ │ │ │ │2012). │
│ │ │ │privind standardele │ │ │ │ │ │
│ │ │ │referitoare la con- │ │ │ │ │Evaluarea │
│ │ │ │diţiile pe care │ │ │ │ │activităţii va │
│ │ │ │trebuie să le înde- │ │ │ │ │fi inclusă în │
│ │ │ │plinească resorti- │ │ │ │ │raportul anual │
│ │ │ │sanţii ţărilor terţe│ │ │ │ │de activitate │
│ │ │ │sau apatrizii pentru│ │ │ │ │a Grupului │
│ │ │ │a putea beneficia de│ │ │ │ │(ianuarie 2013)│
│ │ │ │protecţie interna- │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ţională, la un sta- │ │ │ │ │ │
│ │ │ │tut uniform pentru │ │ │ │ │ │
│ │ │ │refugiaţi sau pentru│ │ │ │ │ │
│ │ │ │persoanele eligible│ │ │ │ │ │
│ │ │ │pentru obţinerea de │ │ │ │ │ │
│ │ │ │protecţie subsidiară│ │ │ │ │ │
│ │ │ │şi la conţinutul │ │ │ │ │ │
│ │ │ │protecţiei acordate │ │ │ │ │ │
│ │ │ │şi în funcţie de │ │ │ │ │ │
│ │ │ │negocierile purtate │ │ │ │ │ │
│ │ │ │în acest moment la │ │ │ │ │ │
│ │ │ │nivelul Consiliului │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Uniunii Europene pe │ │ │ │ │ │
│ │ │ │marginea propunerii │ │ │ │ │ │
│ │ │ │de Directivă privind│ │ │ │ │ │
│ │ │ │procedura de azil, │ │ │ │ │ │
│ │ │ │precum şi a propune-│ │ │ │ │ │
│ │ │ │rii de Directivă │ │ │ │ │ │
│ │ │ │privind condiţiile │ │ │ │ │ │
│ │ │ │de recepţie │ │ │ │ │ │
├─────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────────────┼──────────┼────────────┼─────────────┼─────────┼───────────────┤
│ │ │3.2.3. │Consolidarea │Permanent │MAI - IGI │MAI - IGI │Nu este │O primă │
│ │ │Implementarea │mecanismului de │ │ │ │cazul. │evaluare a │
│ │ │standardelor şi │evaluare a calităţii│ │ │ │ │activităţii va │
│ │ │controlului de │procedurii de azil │ │ │ │ │fi realizată de│
│ │ │calitate al │ │ │ │ │ │către │
│ │ │procedurilor de │ │ │ │ │ │reprezentanţii │
│ │ │azil │ │ │ │ │ │IGI în cadrul │
│ │ │ │ │ │ │ │ │celei de-a │
│ │ │ │ │ │ │ │ │XXXIV-a │
│ │ │ │ │ │ │ │ │reuniuni a │
│ │ │ │ │ │ │ │ │Grupului │
│ │ │ │ │ │ │ │ │(decembrie │
│ │ │ │ │ │ │ │ │2012). │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │Evaluarea │
│ │ │ │ │ │ │ │ │activităţii va │
│ │ │ │ │ │ │ │ │fi inclusă în │
│ │ │ │ │ │ │ │ │raportul anual │
│ │ │ │ │ │ │ │ │de activitate a│
│ │ │ │ │ │ │ │ │Grupului │
│ │ │ │ │ │ │ │ │(ianuarie │
│ │ │ │ │ │ │ │ │2013). │
├─────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────────────┼──────────┼────────────┼─────────────┼─────────┼───────────────┤
│ │ │3.2.4. Continuarea │- Traducerea în │Permanent │MAI - IGI │MAI - IGI │- Bugetul│Evaluarea │
│ │ │pregătirii │limba română şi │ │ │ │IGI │activităţii va │
│ │ │personalului cu │implementarea la │ │ │ │-Bugetele│fi inclusă în │
│ │ │atribuţii pe linia │nivel naţional a │ │ │ │proiecte-│raportul anual │
│ │ │procedurilor de │modulului de │ │ │ │lor în │de activitate a│
│ │ │azil din cadrul │pregătire │ │ │ │cadrul │Grupului │
│ │ │IGI, în special │"Includere", │ │ │ │cărora │(ianuarie │
│ │ │prin implementarea │dezvoltat în cadrul │ │ │ │sunt │2013). │
│ │ │la nivel naţional │Curriculei europene │ │ │ │incluse │ │
│ │ │a modulelor de │în domeniul azilului│ │ │ │activi- │ │
│ │ │pregătire │- Cel puţin 10 │ │ │ │tăţi de │ │
│ │ │dezvoltate în │ofiţeri cu atribuţii│ │ │ │pregătire│ │
│ │ │cadrul Curriculei │pe linia │ │ │ │ │ │
│ │ │europene în │soluţionării │ │ │ │ │ │
│ │ │domeniul azilului │cererilor de azil │ │ │ │ │ │
│ │ │ │vor urma cursul de │ │ │ │ │ │
│ │ │ │pregătire │ │ │ │ │ │
│ │ │ │- Reluarea │ │ │ │ │ │
│ │ │ │celorlalte module │ │ │ │ │ │
│ │ │ │implementate │ │ │ │ │ │
│ │ │ │anterior pentru │ │ │ │ │ │
│ │ │ │personalul │ │ │ │ │ │
│ │ │ │nou-angajat │ │ │ │ │ │
├─────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────────────┼──────────┼────────────┼─────────────┼─────────┼───────────────┤
│ │ │3.2.5. │Traducerea în limba │Decembrie │MAI - IGI │MAI - IGI │- Bugetul│O primă │
│ │ │Îmbunătăţirea │română a │ │ │ │IGI │evaluare a │
│ │ │accesului la │principalelor │ │ │ │- Fondul │activităţii va │
│ │ │informaţii din ţara│rapoarte cu │ │ │ │european │fi realizată de│
│ │ │de origine pentru │informaţii din │ │ │ │pentru │către │
│ │ │toţi actorii │ţările de origine, │ │ │ │refugiaţi│reprezentanţii │
│ │ │implicaţi în │pentru 10 ţări de │ │ │ │ │IGI în cadrul │
│ │ │procedura de azil │origine, în funcţie │ │ │ │ │celei de-a │
│ │ │ │de situaţia │ │ │ │ │XXXIV-a │
│ │ │ │operativă, şi │ │ │ │ │reuniuni │
│ │ │ │afişarea acestora pe│ │ │ │ │a Grupului │
│ │ │ │portalul special │ │ │ │ │(decembrie │
│ │ │ │creat pe internet │ │ │ │ │2012). │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │Evaluarea │
│ │ │ │ │ │ │ │ │activităţii va │
│ │ │ │ │ │ │ │ │fi inclusă în │
│ │ │ │ │ │ │ │ │raportul anual │
│ │ │ │ │ │ │ │ │de activitate │
│ │ │ │ │ │ │ │ │al Grupului │
│ │ │ │ │ │ │ │ │(ianuarie │
│ │ │ │ │ │ │ │ │2013). │
├─────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────────────┼──────────┼────────────┼─────────────┼─────────┼───────────────┤
│ │ │3.2.6. Monitoriza- │Procesarea în mod │Permanent │MAI - IGPF │MAI - IGPF, │Activita-│Evaluarea │
│ │ │rea implementării │corect şi eficient a│ │ │UNHCR, CNRR │te │activităţii va │
│ │ │Procedurii privind │cererilor de azil │ │ │ │susţinută│fi inclusă în │
│ │ │procesarea │depuse la frontieră │ │ │ │financiar│raportul anual │
│ │ │cererilor de azil │ │ │ │ │de UNHCR │de activitate │
│ │ │la frontieră, │ │ │ │ │şi care │al Grupului │
│ │ │împreună cu UNHCR │ │ │ │ │nu │(ianuarie │
│ │ │şi CNRR, în baza │ │ │ │ │necesită │2013). │
│ │ │Memorandumului de │ │ │ │ │alocarea │ │
│ │ │înţelegere │ │ │ │ │de fon- │ │
│ │ │tripartit IGPF- │ │ │ │ │duri din │ │
│ │ │UNHCR-CNRR cu │ │ │ │ │bugetul │ │
│ │ │privire la │ │ │ │ │MAI │ │
│ │ │modalităţile de │ │ │ │ │ │ │
│ │ │cooperare şi │ │ │ │ │ │ │
│ │ │coordonare în │ │ │ │ │ │ │
│ │ │vederea sprijinirii│ │ │ │ │ │ │
│ │ │accesului │ │ │ │ │ │ │
│ │ │solicitanţilor de │ │ │ │ │ │ │
│ │ │azil pe teritoriul │ │ │ │ │ │ │
│ │ │României şi la │ │ │ │ │ │ │
│ │ │procedurile de │ │ │ │ │ │ │
│ │ │azil, încheiat în │ │ │ │ │ │ │
│ │ │iulie 2008 │ │ │ │ │ │ │
├─────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────────────┼──────────┼────────────┼─────────────┼─────────┼───────────────┤
│ │ │3.2.7. Evaluarea │- Grup de lucru │Decembrie │MAI - IGI │MAI - IGI │- Bugetul│O primă │
│ │ │posibilităţilor de │format din │ │ │ │IGI │evaluare a │
│ │ │simplificare/ │specialişti IGI şi │ │ │ │- Fondul │activităţii va │
│ │ │eficientizare a │judecători │ │ │ │european │fi realizată de│
│ │ │fazei judiciare a │- Mijloace │ │ │ │pentru │către │
│ │ │procedurii de azil │identificate şi │ │ │ │refugiaţi│reprezentanţii │
│ │ │ │modalităţi de │ │ │ │ │IGI în cadrul │
│ │ │ │concretizare pentru │ │ │ │ │celei de-a │
│ │ │ │viitor │ │ │ │ │XXXIV-a │
│ │ │ │ │ │ │ │ │reuniuni a │
│ │ │ │ │ │ │ │ │Grupului │
│ │ │ │ │ │ │ │ │(decembrie │
│ │ │ │ │ │ │ │ │2012). │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │Evaluarea │
│ │ │ │ │ │ │ │ │activităţii va │
│ │ │ │ │ │ │ │ │fi inclusă în │
│ │ │ │ │ │ │ │ │raportul anual │
│ │ │ │ │ │ │ │ │de activitate a│
│ │ │ │ │ │ │ │ │Grupului │
│ │ │ │ │ │ │ │ │(ianuarie │
│ │ │ │ │ │ │ │ │2013). │
├─────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────────────┼──────────┼────────────┼─────────────┼─────────┼───────────────┤
│ │3.3. Combate- │Elaborarea unei │Reducerea numărului │Decembrie │MAI - IGI │MAI - IGI │Nu este │IGI va evalua │
│ │rea eficientă │proceduri standardi│de înregistrări în │ │ │ │cazul. │rezultatele │
│ │a abuzului cu │zate privind │evidenţele specifice│ │ │ │ │activităţii şi │
│ │privire la │stabilirea │ale unor date de │ │ │ │ │va formula │
│ │procedura de │identităţii │identificare fictive│ │ │ │ │propuneri în │
│ │azil │solicitanţilor de │declarate de către │ │ │ │ │consecinţă. │
│ │ │azil şi a benefici-│solicitanţii de azil│ │ │ │ │ │
│ │ │arilor unei forme │care nu posedă │ │ │ │ │Evaluarea │
│ │ │de protecţie -│documente care să │ │ │ │ │finală a │
│ │ │ │clarifice identita- │ │ │ │ │activităţii va │
│ │ │ │tea reală │ │ │ │ │fi inclusă în │
│ │ │ │ │ │ │ │ │raportul anual │
│ │ │ │ │ │ │ │ │de activitate │
│ │ │ │ │ │ │ │ │a Grupului │
│ │ │ │ │ │ │ │ │(ianuarie │
│ │ │ │ │ │ │ │ │2013). │
├─────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────────────┼──────────┼────────────┼─────────────┼─────────┼───────────────┤
│ │3.4. Asigura- │Reanalizarea │Elaborarea unui │Decembrie │MAI - IGI │MAI - IGI │Bugetul │Evaluarea fina-│
│ │rea unui │cuantumului │proiect de modifi- │ │ │ │MAI │lă a activită- │
│ │standard demn │asistenţei │care a Hotărârii │ │ │ │ │ţii va fi │
│ │de viaţă │materiale acordate │Guvernului │ │ │ │ │inclusă în │
│ │solicitanţilor│solicitanţilor de │nr. 1.251/2006 │ │ │ │ │raportul anual │
│ │de azil, │azil │pentru aprobarea │ │ │ │ │de activitate a│
│ │conform │ │Normelor metodolo- │ │ │ │ │Grupului │
│ │standardelor │ │gice de aplicare a │ │ │ │ │(ianuarie │
│ │legale │ │Legii nr. 122/2006 │ │ │ │ │2013). │
│ │naţionale, │ │privind azilul în │ │ │ │ │ │
│ │europene şi │ │România, cu │ │ │ │ │ │
│ │internaţionale│ │modificările şi │ │ │ │ │ │
│ │aplicabile │ │completările ulteri-│ │ │ │ │ │
│ │ │ │oare, care să │ │ │ │ │ │
│ │ │ │prevadă actualizarea│ │ │ │ │ │
│ │ │ │la rata inflaţiei a │ │ │ │ │ │
│ │ │ │cuantumului ajutoru-│ │ │ │ │ │
│ │ │ │lui material acordat│ │ │ │ │ │
│ │ │ │solicitanţilor de │ │ │ │ │ │
│ │ │ │azil │ │ │ │ │ │
├─────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────────────┼──────────┼────────────┼─────────────┼─────────┼───────────────┤
│ │3.5. Asigura- │3.5.1. Asumarea u- │- Detaşarea de ex- │Permanent-│MAI - IGI │MAI - IGI │Bugetul │Evaluarea fina-│
│ │rea compatibi-│nui rol activ în │perţi naţionali, la │la solici-│ │ │BESA │lă a activită- │
│ │lităţii şi │derularea acţiuni- │solicitarea BESA, în│tarea BESA│ │ │ │ţii va fi în- │
│ │interopera- │lor comune în spri-│misiunile comune de │ │ │ │ │clusă în rapor-│
│ │bilităţii cu │jinul statelor │sprijin în statele │ │ │ │ │tul anual de │
│ │celelalte │membre care se │membre afectate de │ │ │ │ │activitate al │
│ │sisteme de │confruntă cu un │presiuni deosebite │ │ │ │ │Grupului │
│ │azil din sta- │fenomen migraţio- │- Participarea │ │ │ │ │(ianuarie │
│ │tele membre şi│nist ce depăşeşte │specialiştilor IGI │ │ │ │ │2013). │
│ │coordonarea cu│capacitatea obişnu-│la grupurile de │ │ │ │ │ │
│ │BESA │ită de procesare │coordonare a │ │ │ │ │ │
│ │ │ │acţiunilor de │ │ │ │ │ │
│ │ │ │sprijin │ │ │ │ │ │
├─────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────────────┼──────────┼────────────┼─────────────┼─────────┼───────────────┤
│ │ │3.5.2. Participarea│Asigurarea partici- │La │MAI - IGI │MAI - IGI │- Bugetul│Evaluarea │
│ │ │la reuniunile │pării reprezentanţi-│solicitare│ │ │BESA │finală a │
│ │ │Consiliului direc- │lor IGI, membri ai │ │ │ │- Bugetul│activităţii va │
│ │ │tor şi ale grupu- │Consiliului director│ │ │ │IGI pen- │fi inclusă în │
│ │ │rilor de lucru │al BESA, la reuni- │ │ │ │tru misi-│raportul anual │
│ │ │organizate în ca- │unile periodice ale │ │ │ │uni │de activitate a│
│ │ │drul BESA │Consiliului director│ │ │ │interna- │Grupului │
│ │ │ │al BESA │ │ │ │ţionale │(ianuarie │
│ │ │ │ │ │ │ │ │2013). │
├─────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────────────┼──────────┼────────────┼─────────────┼─────────┼───────────────┤
│4. Participarea │4.1. Integra- │- Acordarea de │- Asigurarea │Permanent │MAI - IGI │MAI - IGI, │- Bugetul│Trimestrial, în│
│activă a României│rea străinilor│asistenţă şi suport│participării bene- │ │MMFPS - │MMFPS - │asigură- │cadrul reuniu- │
│la eforturile │care au dobân-│pentru integrarea │ficiarilor unei for-│ │ANOFM, MECTS│ANOFM, MECTS │rilor │nilor Grupului,│
│comunităţii │dit o formă de│străinilor cu o │me de protecţie la │ │ │ │pentru │instituţiile │
│internaţionale şi│protecţie în │formă de protecţie │cursuri de învăţare │ │ │ │şomaj │responsabile │
│statelor membre │România │în România prin │a limbii române, │ │ │ │- Fondul │vor prezenta │
│ale Uniunii │ │îmbunătăţirea │cursuri de orientare│ │ │ │european │stadiul activi-│
│Europene de │ │programelor de │culturală şi cursuri│ │ │ │pentru │tăţilor │
│identificare a │ │integrare │vocaţionale │ │ │ │refugiaţi│derulate. │
│unor soluţii │ │- Organizarea de │- Asigurarea de │ │ │ │- Bugetul│ │
│durabile pentru │ │cursuri de învăţa- │asistenţă în domeni-│ │ │ │MECTS/ │Evaluarea │
│persoanele afla- │ │re a limbii române,│ile social şi medi- │ │ │ │Resurse │activităţii va │
│te în nevoie de │ │de cursuri │cal, precum şi pen- │ │ │ │disponi- │fi inclusă în │
│protecţie inter- │ │educaţionale, de │tru obţinerea unei │ │ │ │bile cu │raportul anual │
│naţională │ │formare profe- │locuinţe │ │ │ │încadra- │de activitate a│
│ │ │sională sau de │- Implicarea activă │ │ │ │rea în │Grupului │
│ │ │orientare culturală│a beneficiarilor │ │ │ │bugetul │(ianuarie │
│ │ │ │unei forme de pro- │ │ │ │aprobat │2013). │
│ │ │ │tecţie în viaţa │ │ │ │pe anul │ │
│ │ │ │socială şi culturală│ │ │ │2012 │ │
│ │ │ │a societăţii │ │ │ │ │ │
│ │ │ │româneşti │ │ │ │ │ │
├─────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────────────┼──────────┼────────────┼─────────────┼─────────┼───────────────┤
│ │4.2. Asumarea │Realizarea operaţi-│Îndeplinirea cu suc-│Decembrie │MAI - IGI │MAI - IGI │Bugetul │Evaluarea fina-│
│ │obligaţiilor │unii de relocare a │ces a obligaţiilor │ │ │ │Fondului │lă a activită- │
│ │României ca │refugiaţilor │asumate de România │ │ │ │european │ţii va fi în- │
│ │stat de relo- │ │în domeniul relocă- │ │ │ │pentru │clusă în rapor-│
│ │care a │ │rii refugiaţilor │ │ │ │refugiaţi│tul anual de │
│ │refugiaţilor │ │(10 refugiaţi selec-│ │ │ │ │activitate a │
│ │ │ │taţi şi transferaţi │ │ │ │ │Grupului │
│ │ │ │în România) │ │ │ │ │(ianuarie │
│ │ │ │ │ │ │ │ │2013). │
├─────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────────────┼──────────┼────────────┼─────────────┼─────────┼───────────────┤
│ │4.3. Continua-│Implementarea Acor-│Gestionarea proble- │Permanent │MAI - IGI │MAI - IGI, │Fonduri │Evaluarea │
│ │rea derulării │dului dintre Guver-│maticii refugiaţilor│ │ │OIM, UNHCR │puse la │activităţii va │
│ │operaţiunilor │nul României şi │evacuaţi temporar în│ │ │ │dispozi- │fi inclusă în │
│ │prin Centrul │Înaltul Comisariat │România prin │ │ │ │ţie de │raportul anual │
│ │de Relocare de│al Naţiunilor Unite│îndeplinirea cores- │ │ │ │statele │de activitate │
│ │Urgenţă de la │pentru Refugiaţi şi│punzătoare a obli- │ │ │ │dona- │a Grupului │
│ │Timişoara, │Organizaţia Inter- │gaţiilor care revin │ │ │ │toare, │(ianuarie 2013)│
│ │conform Acor- │naţională pentru │României conform │ │ │ │UNHCR şi │ │
│ │dului tripar- │Migraţie privind │acordului menţionat │ │ │ │OIM │ │
│ │tit dintre │evacuarea temporară│anterior │ │ │ │ │ │
│ │Guvernul │în România a unor │ │ │ │ │ │ │
│ │României, │persoane aflate în │ │ │ │ │ │ │
│ │UNHCR şi OIM │nevoie urgentă de │ │ │ │ │ │ │
│ │ │protecţie inter- │ │ │ │ │ │ │
│ │ │naţională şi │ │ │ │ │ │ │
│ │ │relocarea ulteri- │ │ │ │ │ │ │
│ │ │oară a acestora, │ │ │ │ │ │ │
│ │ │semnat la Bucureşti│ │ │ │ │ │ │
│ │ │la 8 mai 2008, │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ratificat prin │ │ │ │ │ │ │
│ │ │Legea nr. 291/2008 │ │ │ │ │ │ │
├─────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────────────┼──────────┼────────────┼─────────────┼─────────┼───────────────┤
│5. Integrarea │5.1. Încorpo- │Dezvoltarea unui │- Îmbunătăţirea │Iunie │MAI - IGI │MAI - IGI │Fondul │Evaluarea │
│socială a │rarea aspecte-│mecanism de consul-│comunicării dintre │ │ │ │european │activităţii va │
│străinilor cu │lor integrării│tare între autori- │autorităţile respon-│ │ │ │pentru │fi inclusă în │
│şedere legală │în toate cele-│tăţile române │sabile şi comuni- │ │ │ │inte- │raportul anual │
│ │lalte politici│responsabile, │tăţile de străini │ │ │ │grarea │de activitate │
│ │din domeniile │societatea civilă │- Îmbunătăţirea │ │ │ │resorti- │a Grupului │
│ │relevante │şi comunităţile de │schimburilor inter- │ │ │ │sanţilor │(ianuarie 2013)│
│ │ │străini │culturale în rândul │ │ │ │ţărilor │ │
│ │ │ │comunităţilor de │ │ │ │terţe │ │
│ │ │ │resortisanţi ai │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ţărilor terţe │ │ │ │ │ │
│ │ │ │domiciliaţi legal │ │ │ │ │ │
│ │ │ │în România │ │ │ │ │ │
│ │ │ │- Reducerea numă- │ │ │ │ │ │
│ │ │ │rului de acte de │ │ │ │ │ │
│ │ │ │discriminare din │ │ │ │ │ │
│ │ │ │rândul populaţiei │ │ │ │ │ │
│ │ │ │gazdă/autorită- │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ţilor/comunităţilor │ │ │ │ │ │
│ │ │ │de resortisanţi ai │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ţărilor terţe │ │ │ │ │ │
│ │ │ │- Îmbunătăţirea │ │ │ │ │ │
│ │ │ │participării │ │ │ │ │ │
│ │ │ │străinilor la viaţa │ │ │ │ │ │
│ │ │ │socială │ │ │ │ │ │
├─────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────────────┼──────────┼────────────┼─────────────┼─────────┼───────────────┤
│ │5.2. Creşterea│5.2.1. Distribu- │Facilitarea inte- │Permanent │MMFPS - │MMFPS - ANOFM│Bugetul │O primă eva- │
│ │gradului de │irea, prin consili-│grării străinilor cu│ │ANOFM │ │asigură- │luare a activi-│
│ │participare a │erii EURES*2) ai │şedere legală în │ │ │ │rilor │tăţii va fi │
│ │străinilor cu │agenţiilor terito- │România prin furni- │ │ │ │pentru │realizată de │
│ │şedere legală │riale pentru │zarea unor infor- │ │ │ │şomaj │către reprezen-│
│ │în România la │ocuparea forţei de │maţii privind opor- │ │ │ │ │tanţii ANOFM în│
│ │activităţile │muncă, de broşuri │tunităţile oferite │ │ │ │ │cadrul celei │
│ │specifice de │privind condiţiile │de societatea │ │ │ │ │de-a XXXIV-a │
│ │facilitare a │de viaţă şi de │românească │ │ │ │ │reuniuni a │
│ │integrării lor│muncă din România │ │ │ │ │ │Grupului │
│ │în societatea │ │ │ │ │ │ │(decembrie │
│ │românească │ │ │ │ │ │ │ 2012). │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │Evaluarea │
│ │ │ │ │ │ │ │ │activităţii va │
│ │ │ │ │ │ │ │ │fi inclusă în │
│ │ │ │ │ │ │ │ │raportul anual │
│ │ │ │ │ │ │ │ │de activitate │
│ │ │ │ │ │ │ │ │a Grupului │
│ │ │ │ │ │ │ │ │(ianuarie 2013)│
├─────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────────────┼──────────┼────────────┼─────────────┼─────────┼───────────────┤
│ │ │5.2.2. Desfăşurarea│- Îmbunătăţirea │Permanent │MAI - IGI │MAI - IGI │Fondul │O primă │
│ │ │unor activităţi │cunoştinţelor de │ │ │ │european │evaluare a │
│ │ │specifice care să │limba română, precum│ │ │ │pentru │activităţii va │
│ │ │conducă la îmbună- │şi a cunoştinţelor │ │ │ │inte- │fi realizată de│
│ │ │tăţirea şanselor de│privind valorile şi │ │ │ │grarea │către reprezen-│
│ │ │integrare a străi- │caracteristicile │ │ │ │resorti- │tanţii IGI în │
│ │ │nilor cu drept de │societăţii româneşti│ │ │ │sanţilor │cadrul celei │
│ │ │şedere în România │- Îmbunătăţirea │ │ │ │ţărilor │de-a XXXIV-a │
│ │ │ │oportunităţilor de │ │ │ │terţe │reuniuni a │
│ │ │ │accesare a pieţei │ │ │ │ │Grupului │
│ │ │ │muncii │ │ │ │ │(decembrie │
│ │ │ │- Îmbunătăţirea │ │ │ │ │ 2012). │
│ │ │ │accesului străinilor│ │ │ │ │ │
│ │ │ │la servicii medicale│ │ │ │ │Evaluarea │
│ │ │ │şi la activităţi │ │ │ │ │activităţii va │
│ │ │ │educaţionale pentru │ │ │ │ │fi inclusă în │
│ │ │ │copii │ │ │ │ │raportul anual │
│ │ │ │ │ │ │ │ │de activitate │
│ │ │ │ │ │ │ │ │a Grupului │
│ │ │ │ │ │ │ │ │(ianuarie 2013)│
├─────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────────────┼──────────┼────────────┼─────────────┼─────────┼───────────────┤
│ │5.3. Crearea │5.3.1. Organizarea │Coordonarea acţiu- │Mai- │MAI - IGI │MAI - IGI │Fondul │Evaluarea │
│ │unui mediu │de întâlniri de │nilor desfăşurate pe│octombrie │ │ │european │activităţii va │
│ │care să │coordonare semes- │linia integrării │ │ │ │pentru │fi inclusă în │
│ │faciliteze │triale cu celelalte│străinilor de către │ │ │ │inte- │raportul anual │
│ │integrarea │instituţii │toţi actorii insti- │ │ │ │grarea │de activitate │
│ │străinilor │implicate în │tuţionali şi organi-│ │ │ │resorti- │a Grupului │
│ │ │procesul de inte- │zaţiile nonguver- │ │ │ │sanţilor │(ianuarie 2013)│
│ │ │grare a străinilor │namentale implicate │ │ │ │ţărilor │ │
│ │ │(MECTS, MS, MMFPS, │în procesul de │ │ │ │terţe │ │
│ │ │DGPC etc.) │integrare socială │ │ │ │ │ │
│ │ │ │a străinilor │ │ │ │ │ │
├─────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────────────┼──────────┼────────────┼─────────────┼─────────┼───────────────┤
│ │ │5.3.2. Crearea unor│Realizarea a cel │Iunie │MAI - IGI │MAI - IGI │Fondul │Evaluarea │
│ │ │instrumente de │puţin două instru- │ │ │ │european │activităţii va │
│ │ │informare a acto- │mente de informare │ │ │ │pentru │fi inclusă în │
│ │ │rilor relevanţi │(pagină web,buletine│ │ │ │inte- │raportul anual │
│ │ │implicaţi în │informative), în │ │ │ │grarea │de activitate │
│ │ │procesul de inte- │funcţie de nevoile │ │ │ │resorti- │a Grupului │
│ │ │grare a străinilor │de informare │ │ │ │sanţilor │(ianuarie 2013)│
│ │ │ │identificate în │ │ │ │ţărilor │ │
│ │ │ │rândul actorilor │ │ │ │terţe │ │
│ │ │ │instituţionali │ │ │ │ │ │
├─────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────────────┼──────────┼────────────┼─────────────┼─────────┼───────────────┤
│ │ │5.3.3. Desfăşurarea│- Îmbunătăţirea │Septembrie│MAI - IGI │MAI - IGI │Fondul │Evaluarea │
│ │ │unei campanii de │nivelului de conşti-│ │ │ │european │activităţii va │
│ │ │conştientizare a │entizare a popula- │ │ │ │pentru │fi inclusă în │
│ │ │populaţiei române │ţiei române, precum │ │ │ │inte- │raportul anual │
│ │ │cu privire la bene-│şi a autorităţilor │ │ │ │grarea │de activitate │
│ │ │ficiile migraţiei │publice corespunză- │ │ │ │resorti- │a Grupului │
│ │ │ │toare referitor la │ │ │ │sanţilor │(ianuarie 2013)│
│ │ │ │drepturile şi │ │ │ │ţărilor │ │
│ │ │ │obligaţiile străi- │ │ │ │terţe │ │
│ │ │ │nilor din România │ │ │ │ │ │
│ │ │ │- Îmbunătăţirea │ │ │ │ │ │
│ │ │ │cunoaşterii de către│ │ │ │ │ │
│ │ │ │români a speci- │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ficului cultural al │ │ │ │ │ │
│ │ │ │străinilor din │ │ │ │ │ │
│ │ │ │România │ │ │ │ │ │
│ │ │ │- Sensibilizarea │ │ │ │ │ │
│ │ │ │populaţiei române cu│ │ │ │ │ │
│ │ │ │privire la nevoile, │ │ │ │ │ │
│ │ │ │modalităţile de │ │ │ │ │ │
│ │ │ │integrare, dreptu- │ │ │ │ │ │
│ │ │ │rile şi obligaţiile │ │ │ │ │ │
│ │ │ │cetăţenilor străini │ │ │ │ │ │
│ │ │ │din România │ │ │ │ │ │
├─────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────────────┼──────────┼────────────┼─────────────┼─────────┼───────────────┤
│ │ │5.3.4 Monitorizarea│Creşterea eficienţei│Permanent │MMFPS - │MMFPS - ANOFM│Bugetul │Semestrial, │
│ │ │rezultatelor poli- │activităţii de │ │ANOFM │ │asigură- │în cadrul │
│ │ │ticii de integrare,│integrare, ocupare │ │ │ │rilor │reuniunilor │
│ │ │prin stabilirea │şi formare profesio-│ │ │ │pentru │Grupului, ANOFM│
│ │ │unui set de │nală a cetăţenilor │ │ │ │şomaj │va prezenta │
│ │ │indicatori în toate│străini care au │ │ │ │ │stadiul │
│ │ │domeniile rele- │dobândit o formă de │ │ │ │ │activităţilor │
│ │ │vante, culegerea şi│protecţie în România│ │ │ │ │derulate. │
│ │ │interpretarea │ │ │ │ │ │ │
│ │ │datelor rezultate │ │ │ │ │ │Evaluarea │
│ │ │ │ │ │ │ │ │activităţii va │
│ │ │ │ │ │ │ │ │fi inclusă în │
│ │ │ │ │ │ │ │ │raportul anual │
│ │ │ │ │ │ │ │ │de activitate │
│ │ │ │ │ │ │ │ │a Grupului │
│ │ │ │ │ │ │ │ │(ianuarie 2013)│
└─────────────────┴──────────────┴───────────────────┴────────────────────┴──────────┴────────────┴─────────────┴─────────┴───────────────┘


---------

    *1) Targeted Initiative reprezintă proiecte finanţate integral prin atribuire directă de către Comisia Europeană în cadrul Programului tematic de cooperare cu ţările terţe.

    *2) European Employment Services - reţea de cooperare între serviciile publice de ocupare europene creată pentru facilitarea liberei circulaţii a lucrătorilor în cadrul Spaţiului Economic European şi al Confederaţiei Elveţiene, coordonată de Comisia Europeană.

                                   -------

1  

Forme la zi | Modificari Act | Printare | Salvare DOC

Inapoi la Cautare

Comentarii Act

Nu sunt comentarii momentan.

Posteaza pe retele sociale

Pentru a posta un comentariu trebuie sa va autentificati


Daca nu aveti inca un cont si vreti sa va inregistrati dati click aici


Despre Companie

CTCE este liderul national in domeniul software legislativ. Avem o experienta de peste 35 ani in domeniul dezvoltarii de aplicatii software.
(aflati mai multe)

Termeni si Conditii
Comanda LegisPlus
Testeaza LegisPlus
Resurse Lege-Online

Nota CTCE

Continutul, designul, structura, precum si materialele Lege-Online.ro apartin C.T.C.E. - Piatra Neamt si sunt protejate de Legea 8/1996 privind drepturile de autor si drepturile conexe, cu modificarile si completarile ulterioare. Copierea/distribuirea/republicarea acestora este ilegala.

Intrati in Contact

 • Telefon:
  (0233) 211 020 / (0233) 218 110
 • E-mail:
  office@ctce.ro
 • Adresa:
  Bd. Decebal, nr. 32
  610076, Piatra Neamt, Neamt
  Romania


CTCE - Centrul Teritorial de Calcul Economic

Info

Se încarcã, vã rugãm asteptati.