Inapoi la Cautare

PLAN din /2008


de acţiune general


Puteti sa consultati o forma actualizata la data 16.09.2019, conform modificarilor publicate in Monitorul Oficial al Romaniei, apasand butonul Cumpara Act.

Cumparati Actul varianta DOC

Forma la zi
Pret: 13,00 RON cu TVA
Doriti o forma actualizata , la zi (16.09.2019) , a acestui act ? Cumparati acum online, rapid si simplu varianta DOC !

Forme la zi | Modificari Act | Printare | Salvare DOC


	

*Font 7*
┌────────────────┬─────────────────┬────────────────────────────┬─────────┬────────────────┬───────────────┬──────────────────────────────┐
│ Obiective │ Direcţii │ Acţiuni şi măsuri │Termen de│ Resurse │ Responsabil │ Indicatori de evaluare │
│ │ de acţiune │ │realizare│ │ │ │
├────────────────┼─────────────────┼────────────────────────────┼─────────┼────────────────┼───────────────┼──────────────────────────────┤
│1. Creşterea │1.1. Promovarea │Întărirea parteneriatelor │Decembrie│Resurse: Minis- │Ministerul │Număr de parteneriate │
│gradului de │dialogului cu │cu societatea civilă în │2008 │terul Internelor│Internelor şi │iniţiate; Număr de măsuri │
│informare a │societatea civilă│procesul de prevenire şi │ │şi Reformei │Reformei │concrete propuse sau promovate│
│publicului cu │prin intensifi- │combatere a corupţiei (de │ │Administrative │Administrative:│Număr de măsuri implementate; │
│privire la │carea implicării │exemplu: consolidarea şi │ │Resurse │- Centrul │Număr de persoane participante│
│consecinţele │ei în proiecte şi│extinderea activităţii │ │extrabugetare │Naţional pentru│Număr de grupuri înfiinţate; │
│actelor de │programe de │Centrului Naţional pentru │ │ │Integritate; │Număr de instituţii │
│corupţie │conştientizare a │Integritate); │ │ │ │participante; │
│ │riscurilor │ │ │ │ │ │
│ │asociate faptelor│ │ │ │ │ │
│ │de corupţie; │ │ │ │ │ │
├────────────────┼─────────────────┼────────────────────────────┼─────────┼────────────────┼───────────────┼──────────────────────────────┤
│ │ │Eficientizarea activităţii │Decembrie│Resurse: Minis- │Ministerul │Număr de parteneriate iniţiate│
│ │ │Direcţiei Generale │2008 │terul Internelor│Internelor şi │Număr de măsuri concrete │
│ │ │Anticorupţie, în vederea │ │şi Reformei │Reformei │propuse sau promovate; Număr │
│ │ │creşterii interacţiunii │ │Administrative │Administrative;│de măsuri implementate; Număr │
│ │ │dintre societatea civilă şi │ │Buget Proiect de│ │de persoane participante; │
│ │ │structurile ministerului; │ │Twinning PHARE │ │Număr de grupuri înfiinţate; │
│ │ │ │ │2005 │ │Număr de instituţii │
│ │ │ │ │Dezvoltarea │ │participante; │
│ │ │ │ │Direcţiei │ │ │
│ │ │ │ │Generale │ │ │
│ │ │ │ │Anticorupţie │ │ │
├────────────────┼─────────────────┼────────────────────────────┼─────────┼────────────────┼───────────────┼──────────────────────────────┤
│ │ │Derularea de proiecte în │Permanent│Resurse: Minis- │Ministerul │Număr de parteneriate iniţiate│
│ │ │colaborare cu ONG-uri la │ │terul Internelor│Internelor şi │Număr de măsuri concrete │
│ │ │nivel teritorial, în vederea│ │şi Reformei │Reformei │propuse sau promovate; Număr │
│ │ │promovării integrităţii la │ │Administrative │Administrative:│de măsuri implementate; Număr │
│ │ │nivelul instituţiilor │ │Resurse │- structuri │de persoane participante; │
│ │ │publice; │ │extrabugetare │subordonate; │Număr de grupuri înfiinţate; │
│ │ │ │ │ │- Centrul │Număr de instituţii │
│ │ │ │ │ │Naţional pentru│participante; │
│ │ │ │ │ │Integritate; │ │
├────────────────┼─────────────────┼────────────────────────────┼─────────┼────────────────┼───────────────┼──────────────────────────────┤
│ │ │Dezvoltarea de programe de │Periodic │Resurse: Minis- │- Ministerul │Număr de participanţi la │
│ │ │voluntariat (programul de │ │terul Internelor│Internelor şi │programe de voluntariat; │
│ │ │voluntariat al CNI) la un │ │şi Reformei │Reformei │Număr de instituţii/unităţi │
│ │ │număr mai mare de instituţii│ │Administrative │Administrative │de învăţământ participante la │
│ │ │publice şi unităţi de │ │Resurse │- Centrul │programele de voluntariat; │
│ │ │învăţământ, cum ar fi: │ │extrabugetare │Naţional pentru│Număr de evenimente organizate│
│ │ │Academia de Poliţie │ │ │Integritate; │ │
│ │ │"Alexandru Ioan Cuza"; │ │ │ │ │
│ │ │Şcoala de Poliţie "Vasile │ │ │ │ │
│ │ │Lascăr" - Câmpina; │ │ │ │ │
│ │ │Şcoala Militară de Jandarmi │ │ │ │ │
│ │ │"Alexandru Ghica" - │ │ │ │ │
│ │ │Drăgăşani, prin efectuarea │ │ │ │ │
│ │ │de stagii de practică │ │ │ │ │
│ │ │pentru studenţi, organizarea│ │ │ │ │
│ │ │de evenimente destinate │ │ │ │ │
│ │ │promovării integrităţii la │ │ │ │ │
│ │ │nivelul studenţilor, vizite │ │ │ │ │
│ │ │de studiu, simpozioane, │ │ │ │ │
│ │ │prezentări etc. │ │ │ │ │
├────────────────┼─────────────────┼────────────────────────────┼─────────┼────────────────┼───────────────┼──────────────────────────────┤
│ │1.2.Îmbunătăţirea│Colaborarea cu asociaţiile │Permanent│Resurse: Minis- │Ministerul │Număr de protocoale/convenţii │
│ │fluxului de │profesionale din domeniul │ │terul Internelor│Internelor şi │încheiate; Număr de acţiuni │
│ │informaţii către │mass-media prin: │ │şi Reformei │Reformei │comune desfăşurate; Număr de │
│ │mass- media şi │- încheierea de protocoale/ │ │Administrative │Administrative:│metode/mijloace de informare │
│ │public privind │convenţii de parteneriat │ │ │- Direcţia │implementate; │
│ │activităţile de │între instituţiile publice │ │ │Generală │ │
│ │prevenire şi │şi media pentru dezvoltarea │ │ │Anticorupţie; │ │
│ │combatere a │unei informări avizate a │ │ │- Direcţia │ │
│ │corupţiei; │publicului; │ │ │comunicare şi │ │
│ │ │- organizarea de mese │ │ │relaţii publice│ │
│ │ │rotunde/seminarii în vederea│ │ │ │ │
│ │ │identificării celor mai │ │ │ │ │
│ │ │potrivite metode/mijloace de│ │ │ │ │
│ │ │informare a publicului; │ │ │ │ │
│ │ │- organizarea trimestrială │ │ │ │ │
│ │ │de dezbateri publice pe │ │ │ │ │
│ │ │tematici legate de corupţie;│ │ │ │ │
├────────────────┼─────────────────┼────────────────────────────┼─────────┼────────────────┼───────────────┼──────────────────────────────┤
│ │ │Promovarea acţiunilor │Permanent│Resurse: Minis- │Ministerul │Număr de emisiuni/ore │
│ │ │anticorupţie, cu respectarea│ │terul Internelor│Internelor şi │de emisie; │
│ │ │regulilor privind │ │şi Reformei │Reformei │Număr de apariţii în presa │
│ │ │confidenţialitatea │ │Administrative │Administrative:│scrisă şi audiovizuală; │
│ │ │anchetelor şi protecţia │ │ │- Direcţia │Site-uri actualizate cu │
│ │ │datelor personale prin: │ │ │Generală │informaţiile solicitate; │
│ │ │- prezentarea în mod │ │ │Anticorupţie; │Comunicate de presă emise; │
│ │ │sistematic prin intermediul │ │ │- Direcţia │ │
│ │ │mass-media a unor statistici│ │ │comunicare şi │ │
│ │ │privind numărul de cazuri │ │ │relaţii publice│ │
│ │ │semnalate, numărul de cazuri│ │ │ │ │
│ │ │în curs de cercetare, │ │ │ │ │
│ │ │numărul de cazuri solu- │ │ │ │ │
│ │ │ţionate, măsurile dispuse; │ │ │ │ │
│ │ │- publicarea/actualizarea pe│ │ │ │ │
│ │ │site-ul instituţiei a unor │ │ │ │ │
│ │ │statistici privind numărul │ │ │ │ │
│ │ │de cazuri semnalate, numărul│ │ │ │ │
│ │ │de cazuri în curs de │ │ │ │ │
│ │ │cercetare, numărul de cazuri│ │ │ │ │
│ │ │soluţionate,măsurile dispuse│ │ │ │ │
├────────────────┼─────────────────┼────────────────────────────┼─────────┼────────────────┼───────────────┼──────────────────────────────┤
│ │1.3. Continuarea │Diversificarea canalelor │Permanent│Resurse: Minis- │Ministerul │Număr de materiale tipărite, │
│ │campaniilor de │de informare a societăţii │ │terul Internelor│Internelor şi │postate; │
│ │informare a │civile: website, buletin │ │şi Reformei │Reformei │Canale de informare utilizate;│
│ │publicului cu │informativ (tipărit anual şi│ │Administrative │Administrative:│ │
│ │privire la drep- │electronic trimestrial), │ │ │- Direcţia │ │
│ │turile şi obli- │tipărituri punctuale (afişe,│ │ │comunicare şi │ │
│ │gaţiile ce îi │pliante), call-center; │ │ │relaţii publice│ │
│ │revin în relaţia │ │ │ │ │ │
│ │cu autorităţile │ │ │ │ │ │
│ │şi instituţiile │ │ │ │ │ │
│ │publice, în vede-│ │ │ │ │ │
│ │rea stimulării │ │ │ │ │ │
│ │unei atitudini │ │ │ │ │ │
│ │civice │ │ │ │ │ │
│ │anticorupţie; │ │ │ │ │ │
├────────────────┼─────────────────┼────────────────────────────┼─────────┼────────────────┼───────────────┼──────────────────────────────┤
│ │ │Continuarea campaniilor │Permanent│Resurse: Minis- │- Ministerul │Campanii desfăşurate; │
│ │ │de informare a publicului │ │terul Internelor│Internelor şi │Număr de petiţii/cazuri │
│ │ │cu privire la modalităţile │ │şi Reformei │Reformei │soluţionate; │
│ │ │de sesizare a faptelor de │ │Administrative │Administrative │Comunicate de presă emise; │
│ │ │corupţie: │ │ │- Oficiul │Număr de protocoale încheiate;│
│ │ │- informarea populaţiei cu │ │ │Naţional pentru│ │
│ │ │privire la responsabili- │ │ │Protecţia │ │
│ │ │tăţile şi modalităţile de │ │ │Martorilor │ │
│ │ │contactare a Oficiului │ │ │ │ │
│ │ │Naţional pentru Protecţia │ │ │ │ │
│ │ │Martorilor; │ │ │ │ │
│ │ │- crearea de mecanisme şi │ │ │ │ │
│ │ │instrumente pentru │ │ │ │ │
│ │ │consolidarea Oficiului │ │ │ │ │
│ │ │Naţional pentru Protecţia │ │ │ │ │
│ │ │Martorilor; │ │ │ │ │
├────────────────┼─────────────────┼────────────────────────────┼─────────┼────────────────┼───────────────┼──────────────────────────────┤
│2. Creşterea │2.1. Organizarea │Program de formare şi │Decembrie│Resurse: Minis- │Ministerul │Tematică program de formare şi│
│gradului de │de campanii de │perfecţionare a pregătirii │2008 │terul Internelor│Internelor şi │perfecţionare elaborată; │
│responsabilizare│informare şi │conducătorilor de structuri │ │şi Reformei │Reformei │Număr de personal de conducere│
│a personalului │sensibilizare a │din cadrul ministerului şi a│ │Administrative │Administrative:│instruit; │
│propriu asupra │personalului │structurilor subordonate, │ │ │- Direcţia │ │
│riscurilor aso- │propriu cu pri- │în domeniul prevenirii şi │ │ │Generală │ │
│ciate corupţiei │vire la efectele │combaterii corupţiei; │ │ │Anticorupţie; │ │
│ │corupţiei; │ │ │ │ │ │
├────────────────┼─────────────────┼────────────────────────────┼─────────┼────────────────┼───────────────┼──────────────────────────────┤
│ │2.2. Adaptarea │Actualizarea curriculei │Anual │Resurse: Minis- │Ministerul │Tematică program de formare │
│ │programelor de │privind cursurile de formare│ │terul Internelor│Internelor şi │şi perfecţionare elaborată; │
│ │formare │profesională a personalului │ │şi Reformei │Reformei │Număr de personal de conducere│
│ │profesională a │din sectoarele vulnerabile │ │Administrative │Administrative │instruit; │
│ │personalului în │prin: - includerea de │ │ │Institutul │ │
│ │funcţie de vulne-│programe de instruire │ │ │Naţional de │ │
│ │rabilitatea la │distincte care au incidenţă │ │ │Administraţie │ │
│ │faptele de corup-│în dezvoltarea competenţei │ │ │ │ │
│ │ţie specifice │profesionale şi/sau conduita│ │ │ │ │
│ │fiecărui domeniu │deontologică (achiziţii │ │ │ │ │
│ │şi completarea │publice, debutul în funcţia │ │ │ │ │
│ │modulelor de │publică, egalitatea de şanse│ │ │ │ │
│ │formare în mod │şi tratament, deontologie │ │ │ │ │
│ │corespunzător; │profesională etc); - inclu- │ │ │ │ │
│ │ │derea în programele deja │ │ │ │ │
│ │ │existente a unor module/teme│ │ │ │ │
│ │ │dedicate analizei domeni- │ │ │ │ │
│ │ │ilor, cauzelor apariţiei │ │ │ │ │
│ │ │factorilor de risc specifici│ │ │ │ │
│ │ │care pot genera/favoriza │ │ │ │ │
│ │ │acte şi fapte de corupţie; │ │ │ │ │
├────────────────┼─────────────────┼────────────────────────────┼─────────┼────────────────┼───────────────┼──────────────────────────────┤
│ │2.3. Consolidarea│Evaluarea stadiului actual │Decembrie│Resurse: Agenţia│Agenţia │Evaluare realizată; │
│ │şi extinderea │al reţelei consilierilor de │2008 │Naţională a │Naţională a │Număr de recomandări; │
│ │reţelei consilie-│etică şi identificarea │ │Funcţionarilor │Funcţionarilor │ │
│ │rilor de etică. │principalelor probleme │ │Publici │Publici; │ │
│ │ │apărute în activitatea │ │ │ │ │
│ │ │acestora; │ │ │ │ │
├────────────────┼─────────────────┼────────────────────────────┼─────────┼────────────────┼───────────────┼──────────────────────────────┤
│ │ │Revizuirea responsabili- │August │Resurse: Agenţia│Agenţia │Număr de recomandări preluate;│
│ │ │tăţilor legale ale consili- │2009 │Naţională a │Naţională a │Proiect act normativ elaborat;│
│ │ │erului de etică în vederea │ │Funcţionarilor │Funcţionarilor │Act normativ aprobat. │
│ │ │eficientizării mecanismelor │ │Publici │Publici; │ │
│ │ │de cooperare şi sprijin │ │ │ │ │
│ │ │pentru funcţionarii publici │ │ │ │ │
│ │ │(de exemplu: unificarea │ │ │ │ │
│ │ │atribuţiilor de consiliere │ │ │ │ │
│ │ │etică şi gestionare a │ │ │ │ │
│ │ │declaraţiilor de avere şi │ │ │ │ │
│ │ │interese în cadrul unui post│ │ │ │ │
│ │ │unic, denumit consilier │ │ │ │ │
│ │ │de etică); │ │ │ │ │
└────────────────┴─────────────────┴────────────────────────────┴─────────┴────────────────┴───────────────┴──────────────────────────────┘


    DOMENIUL: SIMPLIFICAREA PROCEDURILOR ADMINISTRATIVE


	

*Font 7*
┌────────────────┬─────────────────┬────────────────────────────┬─────────┬────────────────┬───────────────┬──────────────────────────────┐
│ Obiective │ Direcţii │ Acţiuni şi măsuri │Termen de│ Resurse │ Responsabil │ Indicatori de evaluare │
│ │ de acţiune │ │realizare│ │ │ │
├────────────────┼─────────────────┼────────────────────────────┼─────────┼────────────────┼───────────────┼──────────────────────────────┤
│3. Eliminarea │3.1.Elaborarea şi│Revizuirea standardelor şi │Decembrie│Resurse: Minis- │Ministerul │Standarde revizuite; │
│barierelor │introducerea de │procedurilor privind identi-│2009 │terul Internelor│Internelor şi │Număr de proceduri │
│administrative │instrumente şi │ficarea şi gestionarea │ │şi Reformei │Reformei │identificate şi implementate; │
│ │standarde pentru │riscurilor în activitatea │ │Administrative │Administrative:│ │
│ │îmbunătăţirea │structurilor din cadrul │ │ │- Direcţia │ │
│ │activităţii │ministerului; │ │ │Generală │ │
│ │autorităţilor │ │ │ │Anticorupţie; │ │
│ │publice; │ │ │ │ │ │
├────────────────┼─────────────────┼────────────────────────────┼─────────┼────────────────┼───────────────┼──────────────────────────────┤
│ │ │Dezvoltarea unei metodologii│Decembrie│Resurse: Minis- │Ministerul │Metodologie elaborată; │
│ │ │generale de aplicare a │2010 │terul Internelor│Internelor şi │ │
│ │ │Modelului costului standard │ │şi Reformei │Reformei │ │
│ │ │pentru cetăţeni; │ │Administrative │Administrative:│ │
│ │ │ │ │Resurse │Unitatea │ │
│ │ │ │ │extrabugetare │centrală pentru│ │
│ │ │ │ │ │reforma │ │
│ │ │ │ │ │administraţiei │ │
│ │ │ │ │ │publice; │ │
├────────────────┼─────────────────┼────────────────────────────┼─────────┼────────────────┼───────────────┼──────────────────────────────┤
│ │3.2. Revizuirea │Analiza procedurilor interne│Decembrie│Resurse: Minis- │Ministerul │Manuale elaborate; │
│ │procedurilor │în scopul simplificării/ │2009 │terul Internelor│Internelor şi │ │
│ │interne în vede- │îmbunătăţirii procedurilor: │ │şi Reformei │Reformei │ │
│ │rea eliminării │- elaborarea manualelor de │ │Administrative │Administrative:│ │
│ │procedurilor │proceduri simplificate; │ │ │toate │ │
│ │redundante; │ │ │ │structurile; │ │
├────────────────┼─────────────────┼────────────────────────────┼─────────┼────────────────┼───────────────┼──────────────────────────────┤
│ │ │Diseminarea procedurilor │Aprilie │Resurse: Minis- │Ministerul │Număr de proceduri diseminate;│
│ │ │simplificate în cadrul │2009 │terul Internelor│Internelor şi │ │
│ │ │reuniunilor de grup cu │ │şi Reformei │Reformei │ │
│ │ │personalul instituţiei; │ │Administrative │Administrative:│ │
│ │ │ │ │ │toate │ │
│ │ │ │ │ │structurile; │ │
├────────────────┼─────────────────┼────────────────────────────┼─────────┼────────────────┼───────────────┼──────────────────────────────┤
│ │3.3. Analiza │Evaluarea cadrului normativ │Decembrie│Resurse: Minis- │Ministerul │Raport de evaluare publicat; │
│ │legislaţiei │privind realizarea testelor │2008 │terul Internelor│Internelor şi │ │
│ │specifice, │de integritate; │ │şi Reformei │Reformei │ │
│ │în vederea │ │ │Administrative │Administrative │ │
│ │eliminării │ │ │ │- Direcţia │ │
│ │factorilor │ │ │ │Generală │ │
│ │legislativi şi │ │ │ │Anticorupţie; │ │
│ │instituţionali │ │ │ │- Direcţia │ │
│ │care limitează │ │ │ │generală │ │
│ │calitatea servi- │ │ │ │management │ │
│ │ciilor publice şi│ │ │ │resurse umane; │ │
│ │cresc gradul de │ │ │ │ │ │
│ │vulnerabilitate │ │ │ │ │ │
│ │la corupţie; │ │ │ │ │ │
├────────────────┼─────────────────┼────────────────────────────┼─────────┼────────────────┼───────────────┼──────────────────────────────┤
│ │ │Îmbunătăţirea cadrului │Decembrie│Resurse: Minis- │Ministerul │Act normativ/administrativ │
│ │ │normativ privind realizarea │2008 │terul Internelor│Internelor şi │publicat; │
│ │ │testelor de integritate la │ │şi Reformei │Reformei │ │
│ │ │nivelul structurilor din │ │Administrative │Administrative:│ │
│ │ │cadrul ministerului; │ │ │- Direcţia │ │
│ │ │ │ │ │Generală │ │
│ │ │ │ │ │Anticorupţie; │ │
│ │ │ │ │ │- Direcţia │ │
│ │ │ │ │ │generală │ │
│ │ │ │ │ │management │ │
│ │ │ │ │ │resurse umane; │ │
├────────────────┼─────────────────┼────────────────────────────┼─────────┼────────────────┼───────────────┼──────────────────────────────┤
│ │ │Măsurarea gradului de │Decembrie│Resurse: Minis- │Ministerul │Studii şi anchete elaborate │
│ │ │satisfacţie a cetăţeanului │2009 │terul Internelor│Internelor şi │şi aplicate; Chestionare/ │
│ │ │privind nivelul serviciilor │ │şi Reformei │Reformei │sondaje de opinie elaborate şi│
│ │ │oferite, prin elaborarea de │ │Administrative │Administrative:│aplicate; Rapoarte asupra │
│ │ │studii/anchete sociologice │ │ │toate │concluziilor studiilor şi │
│ │ │(sondaje de opinie, │ │ │structurile; │anchetelor; Număr de propuneri│
│ │ │chestionare,interviuri); │ │ │ │implementate. │
├────────────────┼─────────────────┼────────────────────────────┼─────────┼────────────────┼───────────────┼──────────────────────────────┤
│4. Utilizarea │4.1.Îmbunătăţirea│Actualizarea informaţiilor │Permanent│Resurse: Minis- │Ministerul │Site actualizat; │
│tehnologiilor │accesului │de interes general oferite │ │terul Internelor│Internelor şi │ │
│informatice în │publicului la │în format electronic; │ │şi Reformei │Reformei │ │
│cadrul servi- │informaţii prin │ │ │Administrative │Administrative:│ │
│ciilor publice │oferirea acestora│ │ │ │- Direcţia │ │
│ │în sistem │ │ │ │comunicare şi │ │
│ │electronic; │ │ │ │relaţii publice│ │
├────────────────┼─────────────────┼────────────────────────────┼─────────┼────────────────┼───────────────┼──────────────────────────────┤
│ │4.3. Creşterea │Extinderea prezentării în │Permanent│Resurse: Minis- │Ministerul │Număr de formulare postate │
│ │numărului de │format electronic a formu- │ │terul Internelor│Internelor şi │on-line; │
│ │servicii publice │larelor şi procedurilor în │ │şi Reformei │Reformei │Număr de persoane care au │
│ │disponibile în │vederea completării şi │ │Administrative │Administrative │accesat servicii on-line. │
│ │sistem electronic│transmiterii acestora │ │ │ │ │
│ │ │on-line; │ │ │ │ │
└────────────────┴─────────────────┴────────────────────────────┴─────────┴────────────────┴───────────────┴──────────────────────────────┘


    DOMENIUL: ANALIZE, STUDII, CERCETĂRI PRIVIND FENOMENUL CORUPŢIEI


	

*Font 7*
┌────────────────┬─────────────────┬────────────────────────────┬─────────┬────────────────┬───────────────┬──────────────────────────────┐
│ Obiective │ Direcţii │ Acţiuni şi măsuri │Termen de│ Resurse │ Responsabil │ Indicatori de evaluare │
│ │ de acţiune │ │realizare│ │ │ │
├────────────────┼─────────────────┼────────────────────────────┼─────────┼────────────────┼───────────────┼──────────────────────────────┤
│5. Sprijinirea │5.1. Realizarea │Realizarea de studii de caz │Periodic │Resurse: Minis- │- Ministerul │Număr de studii de caz │
│administraţiei │de studii, │referitoare la funcţionarii │ │terul Internelor│Internelor şi │realizate; │
│publice în vede-│analize de către │din cadrul ministerului care│ │şi Reformei │Reformei │Chestionare/sondaje de opinie │
│rea evaluării │organisme cu │au comis fapte de corupţie │ │Administrative │Administrative │elaborate şi aplicate; │
│dimensiunii │experienţă în │(fapte penale şi abateri │ │Resurse │(Direcţia │Rapoarte asupra concluziilor │
│fenomenului de │domeniu, pentru │disciplinare grave genera- │ │extrabugetare │Generală │studiilor şi anchetelor; │
│corupţie │identificarea │toare de fapte de corupţie);│ │ │Anticorupţie şi│ │
│ │cauzelor, facto- │ │ │ │structurile │ │
│ │rilor şi riscu- │ │ │ │unde au fost │ │
│ │rilor asociate │ │ │ │constatate │ │
│ │corupţiei la │ │ │ │fapte de │ │
│ │nivelul admini- │ │ │ │corupţie) │ │
│ │straţiei publice;│ │ │ │ │ │
├────────────────┼─────────────────┼────────────────────────────┼─────────┼────────────────┼───────────────┼──────────────────────────────┤
│ │ │Elaborare de studii/anchete │Decembrie│Resurse: Minis- │Ministerul │Număr de studii de caz │
│ │ │sociologice (sondaje de │2008 │terul Internelor│Internelor şi │realizate; │
│ │ │opinie, chestionare, │ │şi Reformei │Reformei │Chestionare/sondaje de opinie │
│ │ │interviuri) în rândul │ │Administrative │Administrative:│elaborate şi aplicate; │
│ │ │personalului ministerului │ │ │- Direcţia │Rapoarte asupra concluziilor │
│ │ │privind percepţia asupra │ │ │Generală │studiilor şi anchetelor; │
│ │ │fenomenului corupţiei în │ │ │Anticorupţie; │ │
│ │ │cadrul instituţiei; │ │ │- Centrul de │ │
│ │ │ │ │ │Psihosociologie│ │
├────────────────┼─────────────────┼────────────────────────────┼─────────┼────────────────┼───────────────┼──────────────────────────────┤
│ │ │Realizarea unui studiu/ │Decembrie│Resurse: Minis- │Ministerul │Număr de studii de caz │
│ │ │analize pentru determinarea │2010 │terul Internelor│Internelor şi │realizate; │
│ │ │factorilor de risc şi a │ │şi Reformei │Reformei │Chestionare/sondaje de opinie │
│ │ │vulnerabilităţilor care │ │Administrative │Administrative:│elaborate şi aplicate; │
│ │ │determină sau favorizează │ │Resurse │- Direcţia │Rapoarte asupra concluziilor │
│ │ │săvârşirea infracţiunilor │ │extrabugetare │Generală │studiilor şi anchetelor; │
│ │ │de corupţie la nivelul │ │ │Anticorupţie; │ │
│ │ │ministerului şi al │ │ │ │ │
│ │ │structurilor subordonate; │ │ │ │ │
├────────────────┼─────────────────┼────────────────────────────┼─────────┼────────────────┼───────────────┼──────────────────────────────┤
│ │ │Elaborare studiu diagnostic │Martie │Resurse: Minis- │Ministerul │Studiu realizat. │
│ │ │privind nivelul fenomenului │2009 │terul Internelor│Internelor şi │ │
│ │ │de corupţie în administraţia│ │şi Reformei │Reformei │ │
│ │ │publică locală; │ │Administrative │Administrative:│ │
│ │ │ │ │Resurse │- Direcţia │ │
│ │ │ │ │extrabugetare │generală pentru│ │
│ │ │ │ │ │comunităţi │ │
│ │ │ │ │ │locale, zone │ │
│ │ │ │ │ │asistate, aju- │ │
│ │ │ │ │ │tor de stat şi │ │
│ │ │ │ │ │parteneriat cu │ │
│ │ │ │ │ │structurile │ │
│ │ │ │ │ │asociative; │ │
│ │ │ │ │ │- Direcţia │ │
│ │ │ │ │ │generală pentru│ │
│ │ │ │ │ │relaţiile cu │ │
│ │ │ │ │ │instituţiile │ │
│ │ │ │ │ │prefectului; │ │
│ │ │ │ │ │- Unitatea │ │
│ │ │ │ │ │Centrală pentru│ │
│ │ │ │ │ │Reforma │ │
│ │ │ │ │ │Administraţiei │ │
│ │ │ │ │ │Publice; │ │
│ │ │ │ │ │- Direcţia │ │
│ │ │ │ │ │pentru servi- │ │
│ │ │ │ │ │ciile publice │ │
│ │ │ │ │ │deconcentrate; │ │
├────────────────┼─────────────────┼────────────────────────────┼─────────┼────────────────┼───────────────┼──────────────────────────────┤
│6. Adaptarea │6.1. Diseminarea │Organizarea de mese rotunde/│Decembrie│Resurse: Minis- │Ministerul │Număr de întâlniri, seminarii,│
│cadrului │concluziilor şi │seminarii la nivelul minis- │2009 │terul Internelor│Internelor şi │mese rotunde organizate; │
│legislativ şi │recomandărilor │terului şi instituţiilor │ │şi Reformei │Reformei │Număr de recomandări │
│a politicilor │studiilor, │subordonate, în vederea │ │Administrative │Administrative:│diseminate; │
│publice conform │analizelor şi │diseminării rezultatelor/ │ │ │structuri │ │
│recomandărilor │auditărilor │recomandărilor formulate │ │ │subordonate; │ │
│studiilor, │independente, │în studiile/analizele │ │ │ │ │
│analizelor şi │pentru fiecare │efectuate; │ │ │ │ │
│auditărilor │domeniu vizat; │ │ │ │ │ │
│independente │ │ │ │ │ │ │
├────────────────┼─────────────────┼────────────────────────────┼─────────┼────────────────┼───────────────┼──────────────────────────────┤
│ │ │Analiza rezultatelor │Ianuarie │Resurse: Minis- │Ministerul │Număr de întâlniri, seminarii,│
│ │ │studiului diagnostic şi │2010 │terul Internelor│Internelor şi │mese rotunde organizate; │
│ │ │diseminarea recomandărilor │ │şi Reformei │Reformei │Număr de recomandări │
│ │ │formulate la nivelul │ │Administrative │Administrative:│diseminate; │
│ │ │autorităţilor locale şi a │ │ │- Asociaţia │ │
│ │ │structurilor asociative; │ │ │Comunelor │ │
│ │ │ │ │ │din România; │ │
│ │ │ │ │ │- Asociaţia │ │
│ │ │ │ │ │Oraşelor din │ │
│ │ │ │ │ │România; │ │
│ │ │ │ │ │- Asociaţia │ │
│ │ │ │ │ │Municipiilor │ │
│ │ │ │ │ │din România; │ │
├────────────────┼─────────────────┼────────────────────────────┼─────────┼────────────────┼───────────────┼──────────────────────────────┤
│ │6.2. Adaptarea │Revizuirea documentului │Aprilie │Resurse: Minis- │Ministerul │Document revizuit; │
│ │politicilor │de politici publice şi a │2010 │terul Internelor│Internelor şi │ │
│ │publice, conform │planului de acţiune aferent │ │şi Reformei │Reformei │ │
│ │recomandărilor │privind măsurile de preve- │ │Administrative │Administrative:│ │
│ │studiilor, │nire şi combatere a corupţie│ │ │- Direcţia │ │
│ │analizelor şi │în baza recomandărilor │ │ │Generală │ │
│ │auditărilor │formulate pentru structurile│ │ │Anticorupţie; │ │
│ │independente. │ministerului; │ │ │- Unitatea de │ │
│ │ │ │ │ │politici │ │
│ │ │ │ │ │publice; │ │
├────────────────┼─────────────────┼────────────────────────────┼─────────┼────────────────┼───────────────┼──────────────────────────────┤
│ │ │Elaborarea la nivelul minis-│Aprilie │Resurse: Minis- │Ministerul │Document de politică publică/ │
│ │ │terului a unui document de │2010 │terul Internelor│Internelor şi │strategie elaborat. │
│ │ │politici publice privind │ │şi Reformei │Reformei │ │
│ │ │măsurile de prevenire şi │ │Administrative │Administrative:│ │
│ │ │combatere a corupţiei în │ │ │- Direcţia │ │
│ │ │baza recomandărilor │ │ │Generală │ │
│ │ │formulate şi a planului de │ │ │Anticorupţie; │ │
│ │ │acţiune aferent, pentru │ │ │- Unitatea de │ │
│ │ │administraţia publică locală│ │ │politici │ │
│ │ │ │ │ │publice; │ │
│ │ │ │ │ │- Direcţia │ │
│ │ │ │ │ │generală │ │
│ │ │ │ │ │pentru comu- │ │
│ │ │ │ │ │nităţi locale, │ │
│ │ │ │ │ │zone asistate, │ │
│ │ │ │ │ │ajutor de stat │ │
│ │ │ │ │ │şi parteneriat │ │
│ │ │ │ │ │cu structurile │ │
│ │ │ │ │ │asociative; │ │
│ │ │ │ │ │- Direcţia │ │
│ │ │ │ │ │generală │ │
│ │ │ │ │ │pentru │ │
│ │ │ │ │ │relaţiile cu │ │
│ │ │ │ │ │instituţiile │ │
│ │ │ │ │ │prefectului; │ │
│ │ │ │ │ │- Unitatea │ │
│ │ │ │ │ │Centrală │ │
│ │ │ │ │ │pentru Reforma │ │
│ │ │ │ │ │Administraţiei │ │
│ │ │ │ │ │Publice; │ │
│ │ │ │ │ │- Direcţia │ │
│ │ │ │ │ │pentru servi- │ │
│ │ │ │ │ │ciile publice │ │
│ │ │ │ │ │deconcentrate; │ │
│ │ │ │ │ │- Unitatea │ │
│ │ │ │ │ │Centrală pentru│ │
│ │ │ │ │ │Reforma │ │
│ │ │ │ │ │Administraţiei │ │
│ │ │ │ │ │Publice; │ │
└────────────────┴─────────────────┴────────────────────────────┴─────────┴────────────────┴───────────────┴──────────────────────────────┘


    DOMENIUL: TRANSPARENŢĂ ŞI EFICIENŢĂ


	

*Font 7*
┌────────────────┬─────────────────┬────────────────────────────┬─────────┬────────────────┬───────────────┬──────────────────────────────┐
│ Obiective │ Direcţii │ Acţiuni şi măsuri │Termen de│ Resurse │ Responsabil │ Indicatori de evaluare │
│ │ de acţiune │ │realizare│ │ │ │
├────────────────┼─────────────────┼────────────────────────────┼─────────┼────────────────┼───────────────┼──────────────────────────────┤
│7. Creşterea │7.1. Creşterea │Extinderea modalităţilor de │Permanent│Resurse: Minis- │Ministerul │Forme/modalităţi de informare │
│transparenţei │transparenţei │informare cu privire la │ │terul Internelor│Internelor şi │utilizate pentru promovarea │
│în sistemul de │privind condiţi- │posturile vacante, organi- │ │şi Reformei │Reformei │concursurilor; Număr de │
│management al │ile de recrutare │zarea concursurilor, condi- │ │Administrative │Administrative │afişări la avizier; │
│resurselor umane│şi selecţie a │ţiilor de recrutare şi │ │ │- Direcţia │Număr de postări pe siteul │
│ │personalului din │selecţie a personalului la │ │ │generală │ministerului; │
│ │sursă externă; │nivelul ministerului şi a │ │ │management │Număr de apariţii în presa │
│ │ │structurilor subordonate; │ │ │resurse umane; │scrisă centrală şi locală; │
├────────────────┼─────────────────┼────────────────────────────┼─────────┼────────────────┼───────────────┼──────────────────────────────┤
│ │ │Realizarea şi implementarea │Decembrie│Resurse: Minis- │Ministerul │Număr de persoane testate; │
│ │ │unui test psihologic de │2010 │terul Internelor│Internelor şi │ │
│ │ │integritate, aplicabil în │ │şi Reformei │Reformei │ │
│ │ │procesul de recrutare şi │ │Administrative │Administrative │ │
│ │ │selecţie a personalului; │ │ │- Direcţia │ │
│ │ │ │ │ │Generală │ │
│ │ │ │ │ │Anticorupţie; │ │
│ │ │ │ │ │- Centrul de │ │
│ │ │ │ │ │Psihosociologie│ │
├────────────────┼─────────────────┼────────────────────────────┼─────────┼────────────────┼───────────────┼──────────────────────────────┤
│ │7.2. Creşterea │Afişarea posturilor vacante,│Decembrie│Resurse: Minis- │Ministerul │Forme/modalităţi de informare │
│ │transparenţei │condiţiilor generale şi │2009 │terul Internelor│Internelor şi │utilizate pentru promovarea │
│ │în procesul │specifice utilizate în │ │şi Reformei │Reformei │concursurilor; │
│ │de promovare │vederea promovării perso- │ │Administrative │Administrative:│Număr de afişări la avizier; │
│ │a personalului; │nalului (la avizier, pe │ │ │- Direcţia │Număr de postări pe siteul │
│ │ │site-ul ministerului, nota/ │ │ │generală │ministerului; │
│ │ │buletin de informare); │ │ │management │Număr de apariţii în presa │
│ │ │ │ │ │resurse umane; │scrisă centrală şi locală; │
├────────────────┼─────────────────┼────────────────────────────┼─────────┼────────────────┼───────────────┼──────────────────────────────┤
│ │7.3.Îmbunătăţirea│Elaborarea şi implementarea │Decembrie│Resurse: Minis- │Ministerul │Număr de instrumente, tehnici │
│ │sistemelor de │de instrumente, tehnici şi │2009 │terul Internelor│Internelor şi │şi proceduri elaborate şi │
│ │carieră în sec- │proceduri vizând motivarea │ │şi Reformei │Reformei │implementate; │
│ │toarele vulnera- │profesională/educaţională │ │Administrative │Administrative:│ │
│ │bile la corupţie;│a personalului pentru │ │ │- Direcţia │ │
│ │ │reducerea gradului de │ │ │Generală │ │
│ │ │vulnerabilitate la actele │ │ │Anticorupţie; │ │
│ │ │de corupţie; │ │ │- Direcţia │ │
│ │ │ │ │ │generală │ │
│ │ │ │ │ │management │ │
│ │ │ │ │ │resurse umane; │ │
├────────────────┼─────────────────┼────────────────────────────┼─────────┼────────────────┼───────────────┼──────────────────────────────┤
│ │ │Analiza fezabilităţii │Decembrie│Resurse: Minis- │Ministerul │Analiză efectuată; │
│ │ │măsurilor privind rotaţia │2009 │terul Internelor│Internelor şi │ │
│ │ │personalului (la nivel de │ │şi Reformei │Reformei │ │
│ │ │execuţie şi conducere); │ │Administrative │Administrative:│ │
│ │ │ │ │ │- Direcţia │ │
│ │ │ │ │ │Generală │ │
│ │ │ │ │ │Anticorupţie; │ │
│ │ │ │ │ │- Direcţia │ │
│ │ │ │ │ │generală │ │
│ │ │ │ │ │management │ │
│ │ │ │ │ │resurse umane; │ │
├────────────────┼─────────────────┼────────────────────────────┼─────────┼────────────────┼───────────────┼──────────────────────────────┤
│ │ │Extinderea domeniilor în │Decembrie│Resurse: Minis- │Ministerul │Procent din totalul persona- │
│ │ │care se poate aplica rotaţia│2009 │terul Internelor│Internelor şi │lului (la nivel de execuţie şi│
│ │ │personalului şi stabilirea │ │şi Reformei │Reformei │conducere) supus mobilităţii │
│ │ │clară a condiţiilor în care │ │Administrative │Administrative │profesionale; │
│ │ │aceasta se realizează; │ │ │- Direcţia │ │
│ │ │ │ │ │Generală │ │
│ │ │ │ │ │Anticorupţie; │ │
│ │ │ │ │ │- Direcţia │ │
│ │ │ │ │ │generală │ │
│ │ │ │ │ │management │ │
│ │ │ │ │ │resurse umane; │ │
├────────────────┼─────────────────┼────────────────────────────┼─────────┼────────────────┼───────────────┼──────────────────────────────┤
│8. Gestionarea │8.1. Reducerea │Îmbunătăţirea procedurilor │Martie │Resurse: Minis- │Ministerul │Număr de acte administrative │
│corectă a fondu-│gradului de │de achiziţii publice prin │2009 │terul Internelor│Internelor şi │adoptate (ordin de ministru, │
│rilor publice │vulnerabilitate │introducerea în caietul de │ │şi Reformei │Reformei │dispoziţii etc.); │
│ │la corupţie prin │sarcini şi a criteriului: │ │Administrative │Administrative:│ │
│ │îmbunătăţirea │"oferta cea mai avantajoasă │ │ │- Direcţia │ │
│ │procesului de │din punct de vedere tehnic";│ │ │generală │ │
│ │achiziţie publică│ │ │ │management │ │
│ │ │ │ │ │logistic şi │ │
│ │ │ │ │ │administrativ; │ │
├────────────────┼─────────────────┼────────────────────────────┼─────────┼────────────────┼───────────────┼──────────────────────────────┤
│ │ │Afişarea pe site-ul ministe-│Anual │Resurse: Minis- │Ministerul │Număr de documente publicate │
│ │ │rului, pe site-urile insti- │ │terul Internelor│Internelor şi │(programe anuale de │
│ │ │tuţiilor subordonate, precum│ │şi Reformei │Reformei │investiţii, achiziţii, │
│ │ │şi la avizierul insti- │ │Administrative │Administrative:│anunţuri, rapoarte etc.). │
│ │ │tuţiilor a: │ │ │- Direcţia │ │
│ │ │- Programului anual al │ │ │generală │ │
│ │ │investiţiilor; │ │ │management │ │
│ │ │- Programului anual al │ │ │logistic şi │ │
│ │ │achiziţiilor publice; │ │ │administrativ; │ │
│ │ │- achiziţiilor ce depăşesc │ │ │- Direcţia │ │
│ │ │valoarea de 10.000 euro │ │ │comunicare şi │ │
│ │ │anual; │ │ │relaţii publice│ │
│ │ │- anunţurilor de intenţie, │ │ │ │ │
│ │ │anunţurilor de participare; │ │ │ │ │
│ │ │- Raportului anual privind │ │ │ │ │
│ │ │atribuirea contractelor de │ │ │ │ │
│ │ │achiziţii publice; │ │ │ │ │
└────────────────┴─────────────────┴────────────────────────────┴─────────┴────────────────┴───────────────┴──────────────────────────────┘


    DOMENIUL: PREVENIREA ŞI COMBATEREA CORUPŢIEI PRIN COMUNICARE ŞI COLABORARE


	

*Font 7*
┌────────────────┬─────────────────┬────────────────────────────┬─────────┬────────────────┬───────────────┬──────────────────────────────┐
│ Obiective │ Direcţii │ Acţiuni şi măsuri │Termen de│ Resurse │ Responsabil │ Indicatori de evaluare │
│ │ de acţiune │ │realizare│ │ │ │
├────────────────┼─────────────────┼────────────────────────────┼─────────┼────────────────┼───────────────┼──────────────────────────────┤
│9. Susţinerea │9.1.Îmbunătăţirea│Constituirea unui Registru │Decembrie│Resurse: Minis- │Ministerul │Registrul de declarare │
│campaniilor de │procesului de │de declarare a cadourilor; │2009 │terul Internelor│Internelor şi │a cadourilor implementat; │
│prevenire a │comunicare │ │ │şi Reformei │Reformei │ │
│fenomenului │cu publicul; │ │ │Administrative │Administrative:│ │
│corupţiei │ │ │ │ │- Direcţia │ │
│ │ │ │ │ │Generală │ │
│ │ │ │ │ │Anticorupţie; │ │
├────────────────┼─────────────────┼────────────────────────────┼─────────┼────────────────┼───────────────┼──────────────────────────────┤
│ │ │Introducerea registrului │Decembrie│Resurse: Minis- │Ministerul │Număr de structuri care │
│ │ │oficial de petiţii şi │2009 │terul Internelor│Internelor şi │au introdus registrul; │
│ │ │sugestii, înseriat şi │ │şi Reformei │Reformei │ │
│ │ │autocopiant, la nivelul │ │Administrative │Administrative │ │
│ │ │tuturor structurilor │ │ │ │ │
│ │ │ministerului; │ │ │ │ │
├────────────────┼─────────────────┼────────────────────────────┼─────────┼────────────────┼───────────────┼──────────────────────────────┤
│ │ │Extinderea sistemului tele- │Decembrie│Resurse: Minis- │Ministerul │Call-center funcţional; │
│ │ │fonic gratuit (callcenter), │2010 │terul Internelor│Internelor şi │ │
│ │ │specializat pe recepţionarea│ │şi Reformei │Reformei │ │
│ │ │şi soluţionare/redirec- │ │Administrative │Administrative:│ │
│ │ │ţionarea apelurilor privind │ │ │- Direcţia │ │
│ │ │faptelor de corupţie din │ │ │Generală │ │
│ │ │întregul sector public │ │ │Anticorupţie; │ │
│ │ │ │ │ │- Direcţia │ │
│ │ │ │ │ │generală │ │
│ │ │ │ │ │pentru │ │
│ │ │ │ │ │comunicaţii │ │
│ │ │ │ │ │şi tehnologia │ │
│ │ │ │ │ │informaţiei. │ │
├────────────────┼─────────────────┼────────────────────────────┼─────────┼────────────────┼───────────────┼──────────────────────────────┤
│ │9.2. Dezvoltarea │Îmbunătăţirea comunicării cu│Permanent│Resurse: Minis- │Ministerul │Număr de parteneriate │
│ │de parteneriate │societatea civilă privind │ │terul Internelor│Internelor şi │iniţiate; Număr de măsuri │
│ │cu societatea │aspectele care vizează │ │şi Reformei │Reformei │concrete propuse sau │
│ │civilă în vederea│prevenirea actelor de │ │Administrative │Administrative │promovate; Număr de măsuri │
│ │prevenirii acte- │corupţie; │ │ │Direcţia │implementate; Număr de │
│ │lor de corupţie; │ │ │ │Generală │persoane participante; Număr │
│ │ │ │ │ │Anticorupţie; │de grupuri înfiinţate; Număr │
│ │ │ │ │ │ │de instituţii participante. │
├────────────────┼─────────────────┼────────────────────────────┼─────────┼────────────────┼───────────────┼──────────────────────────────┤
│10. Combaterea │10.1. Îmbunătă- │Informarea periodică a │Periodic │Resurse: Minis- │Ministerul │Număr de informări elaborate; │
│fenomenului │ţirea colaborării│conducătorilor structurilor │ │terul Internelor│Internelor şi │ │
│corupţiei prin │inter şi intra- │ministerului privind riscu- │ │şi Reformei │Reformei │ │
│întărirea cola │instituţionale; │rile în materie de corupţie │ │Administrative │Administrative:│ │
│borării intra şi│ │identificate şi propuneri │ │ │- Direcţia │ │
│interinstitu- │ │pentru prevenirea lor; │ │ │Generală │ │
│ţionale şi prin │ │ │ │ │Anticorupţie; │ │
│monitorizarea │ │ │ │ │ │ │
│aplicării preve-│ │ │ │ │ │ │
│derilor legale │ │ │ │ │ │ │
├────────────────┼─────────────────┼────────────────────────────┼─────────┼────────────────┼───────────────┼──────────────────────────────┤
│ │ │Încheierea de protocoale │Decembrie│Resurse: Minis- │Ministerul │Număr de protocoale încheiate;│
│ │ │de colaborare în vederea │2009 │terul Internelor│Internelor şi │Număr de acţiuni organizate în│
│ │ │realizării de schimburi de │ │şi Reformei │Reformei │comun; │
│ │ │date cu instituţii ale │ │Administrative │Administrative:│Număr de instituţii implicate;│
│ │ │administraţiei publice, │ │ │ │ │
│ │ │pentru a elimina redundanţa │ │ │ │ │
│ │ │informaţiilor solicitate │ │ │ │ │
│ │ │cetăţenilor; │ │ │ │ │
├────────────────┼─────────────────┼────────────────────────────┼─────────┼────────────────┼───────────────┼──────────────────────────────┤
│ │10.2. Monitori- │Executarea unui audit anual │Aprilie │Resurse: Minis- │Ministerul │Număr de controale efectuate; │
│ │zarea aplicării │privind vulnerabilitatea la │2009 │terul Internelor│Internelor şi │Număr de recomandări; │
│ │prevederilor │corupţie, la nivelul │ │şi Reformei │Reformei │Număr de instituţii auditate; │
│ │legale în vederea│structurilor subordonate │ │Administrative │Administrative:│ │
│ │reducerii vulne- │(audit de sistem); │ │ │- Direcţia │ │
│ │rabilităţii la │ │ │ │Generală │ │
│ │corupţie. │ │ │ │Anticorupţie; │ │
│ │ │ │ │ │- Direcţia │ │
│ │ │ │ │ │generală audit │ │
│ │ │ │ │ │intern; │ │
├────────────────┼─────────────────┼────────────────────────────┼─────────┼────────────────┼───────────────┼──────────────────────────────┤
│ │ │Efectuarea de controale │Permanent│Resurse: Minis- │Ministerul │Număr de activităţi; │
│ │ │în vederea identificării │ │terul Internelor│Internelor şi │Număr de recomandări; │
│ │ │incompatibilităţilor sau │ │şi Reformei │Reformei │Număr sesizări adresate ANI; │
│ │ │conflictelor de interese │ │Administrative │Administrative:│ │
│ │ │în care s-ar putea afla │ │ │- Direcţia │ │
│ │ │angajaţii; │ │ │Generală │ │
│ │ │ │ │ │Anticorupţie; │ │
│ │ │ │ │ │- Agenţia │ │
│ │ │ │ │ │Naţională a │ │
│ │ │ │ │ │Funcţionarilor │ │
│ │ │ │ │ │Publici; │ │
│ │ │ │ │ │- Direcţia │ │
│ │ │ │ │ │generală audit │ │
│ │ │ │ │ │intern; │ │
├────────────────┼─────────────────┼────────────────────────────┼─────────┼────────────────┼───────────────┼──────────────────────────────┤
│ │ │Efectuarea de verificări │Semes- │Resurse: │Secretariatul │Număr de controale efectuate; │
│ │ │(privind organizarea, │trial │Secretariatul │General al │Număr de recomandări; │
│ │ │funcţionarea, transparenţa │ │General al │Guvernului - │Număr de instituţii verificate│
│ │ │etc.) la serviciile publice │ │Guvernului │Departamentul │ │
│ │ │deconcentrate; │ │ │de control │ │
│ │ │ │ │ │al Guvernului │ │
├────────────────┼─────────────────┼────────────────────────────┼─────────┼────────────────┼───────────────┼──────────────────────────────┤
│ │ │Efectuarea de verificări │Semes- │Resurse: │Secretariatul │Număr de controale efectuate; │
│ │ │(privind organizarea, │trial │Secretariatul │General al │Număr de recomandări; │
│ │ │funcţionarea, transparenţa │ │General al │Guvernului - │ │
│ │ │etc.) la instituţia │ │Guvernului │Departamentul │ │
│ │ │prefectului; │ │Resurse: Minis- │de control │ │
│ │ │ │ │terul Internelor│al Guvernului │ │
│ │ │ │ │şi Reformei │Corpul de │ │
│ │ │ │ │Administrative │control al │ │
│ │ │ │ │ │Ministerului │ │
│ │ │ │ │ │Internelor şi │ │
│ │ │ │ │ │Reformei │ │
│ │ │ │ │ │Administrative;│ │
├────────────────┼─────────────────┼────────────────────────────┼─────────┼────────────────┼───────────────┼──────────────────────────────┤
│ │ │Amendarea cadrului normativ │Decembrie│Resurse: Minis- │Ministerul │Act normativ adoptat. │
│ │ │pentru extinderea │2008 │terul Internelor│Internelor şi │ │
│ │ │competenţelor Direcţiei │ │şi Reformei │Reformei │ │
│ │ │Generale Anticorupţie, în │ │Administrative │Administrative:│ │
│ │ │vederea reducerii faptelor │ │ │- Direcţia │ │
│ │ │de corupţie de la nivelul │ │ │Generală │ │
│ │ │administraţiei publice │ │ │Anticorupţie; │ │
│ │ │locale şi creşterii │ │ │ │ │
│ │ │încrederii cetăţenilor în │ │ │ │ │
│ │ │autorităţile şi instituţiile│ │ │ │ │
│ │ │publice de interes local. │ │ │ │ │
└────────────────┴─────────────────┴────────────────────────────┴─────────┴────────────────┴───────────────┴──────────────────────────────┘


    ANEXA 2B

                       PLAN DE ACŢIUNE SECTORIAL

                     ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ LOCALĂ

    DOMENIUL: INFORMARE, CONŞTIENTIZARE, RESPONSABILIZARE


	

*Font 7*
┌────────────────┬─────────────────┬────────────────────────────┬─────────┬────────────────┬───────────────┬──────────────────────────────┐
│ Obiective │ Direcţii │ Acţiuni şi măsuri │Termen de│ Resurse │ Responsabil │ Indicatori de evaluare │
│ │ de acţiune │ │realizare│ │ │ │
├────────────────┼─────────────────┼────────────────────────────┼─────────┼────────────────┼───────────────┼──────────────────────────────┤
│1. Creşterea │1.1. Promovarea │Dezvoltarea de parteneriate │Permanent│Resurse: Minis- │Ministerul │Număr de parteneriate iniţiate│
│gradului de │dialogului cu │cu societatea civilă în │ │terul Internelor│Internelor şi │Număr de iniţiative promovate;│
│informare a │societatea civilă│vederea promovării │ │şi Reformei │Reformei │Număr de bune practici │
│publicului cu │prin intensifi- │iniţiativelor anticorupţie; │ │Administrative │Administrative │identificate; │
│privire la │carea implicării │Identificarea de bune │ │Bugete locale │Centrul │Număr de consultări publice │
│consecinţele │ei în proiecte şi│practici în relaţia adminis-│ │şi resurse │Naţional de │organizate; │
│actelor de │programe de │traţie publică locală-comu- │ │extrabugetare │Integritate │ │
│corupţie │conştientizare a │nitate şi susţinerea │ │ │Autorităţi ale │ │
│ │riscurilor │mecanismelor de consultare │ │ │administraţiei │ │
│ │asociate faptelor│publică; │ │ │publice locale;│ │
│ │de corupţie; │ │ │ │ │ │
├────────────────┼─────────────────┼────────────────────────────┼─────────┼────────────────┼───────────────┼──────────────────────────────┤
│ │1.2.Îmbunătăţirea│Colaborarea cu asociaţiile │Permanent│Bugete locale │Autorităţi ale │Număr de protocoale/convenţii │
│ │fluxului de │profesionale/reprezentanţi │ │şi resurse │administraţiei │organizate; │
│ │informaţii către │din domeniul mass-media │ │extrabugetare │publice locale;│Număr de acţiuni comune │
│ │mass-media şi │prin: │ │ │ │desfăşurate; │
│ │public privind │- încheierea de protocoale/ │ │ │ │Număr de dezbateri publice │
│ │activităţile de │convenţii de parteneriat │ │ │ │organizate; │
│ │prevenire şi │între autorităţile │ │ │ │ │
│ │combatere a │administraţiei publice │ │ │ │ │
│ │corupţiei; │locale şi mass-media de la │ │ │ │ │
│ │ │nivel local/central, în │ │ │ │ │
│ │ │vederea unei informări │ │ │ │ │
│ │ │avizate a publicului; │ │ │ │ │
│ │ │- organizarea trimestrială │ │ │ │ │
│ │ │de dezbateri publice pe │ │ │ │ │
│ │ │tematici legate de corupţie;│ │ │ │ │
├────────────────┼─────────────────┼────────────────────────────┼─────────┼────────────────┼───────────────┼──────────────────────────────┤
│ │ │Promovarea acţiunilor │Permanent│Bugete locale │Autorităţi ale │Număr de emisiuni/ore │
│ │ │anticorupţie, cu respectarea│ │şi resurse │administraţiei │de emisie; │
│ │ │regulilor privind confiden- │ │extrabugetare │publice locale │Număr de apariţii în presa │
│ │ │ţialitatea anchetelor şi │ │ │ │scrisă şi audiovizuală; │
│ │ │protecţia datelor personale,│ │ │ │Site-uri actualizate cu │
│ │ │prin: │ │ │ │informaţiile solicitate, │
│ │ │- prezentarea în mod │ │ │ │comunicate de presă emise; │
│ │ │sistematic prin intermediul │ │ │ │ │
│ │ │mass-media la nivel central │ │ │ │ │
│ │ │şi local a unor statistici │ │ │ │ │
│ │ │privind numărul de cazuri │ │ │ │ │
│ │ │semnalate, numărul de │ │ │ │ │
│ │ │cazuri în curs de cercetare,│ │ │ │ │
│ │ │numărul de cazuri soluţio- │ │ │ │ │
│ │ │nate, măsurile dispuse; │ │ │ │ │
│ │ │- publicarea/actualizarea │ │ │ │ │
│ │ │pe site-ul instituţiei │ │ │ │ │
│ │ │a unor statistici privind │ │ │ │ │
│ │ │numărul de cazuri semnalate │ │ │ │ │
│ │ │şi măsurile dispuse; │ │ │ │ │
├────────────────┼─────────────────┼────────────────────────────┼─────────┼────────────────┼───────────────┼──────────────────────────────┤
│ │1.3. Continuarea │Informarea cetăţenilor cu │Permanent│Bugete locale │Autorităţi ale │Număr de campanii desfăşurate;│
│ │campaniilor de │privire la mijloacele pe │ │şi resurse │administraţiei │Număr de broşuri diseminate; │
│ │informare a │care le au la dispoziţie │ │extrabugetare │publice locale;│ │
│ │publicului cu │pentru a sesiza şi a obţine │ │ │Centrul │ │
│ │privire la │recunoaşterea drepturilor │ │ │Naţional pentru│ │
│ │drepturile şi │lor (petiţii, sesizări, │ │ │Integritate │ │
│ │obligaţiile ce │tel verde, reclamaţii, │ │ │ │ │
│ │îi revin în │acţiuni în justiţie); │ │ │ │ │
│ │relaţia cu │Campanii de presă cu tema │ │ │ │ │
│ │autorităţile şi │"Funcţionarul public este │ │ │ │ │
│ │instituţiile │la dispoziţia │ │ │ │ │
│ │publice, │dumneavoastră"; │ │ │ │ │
│ │în vederea │Elaborarea şi diseminarea │ │ │ │ │
│ │stimulării unei │de pliante, afişe/fluturaşi/│ │ │ │ │
│ │atitudini civice │broşuri privind definirea │ │ │ │ │
│ │anticorupţie; │faptelor de corupţie şi a │ │ │ │ │
│ │ │modalităţilor de sesizare; │ │ │ │ │
├────────────────┼─────────────────┼────────────────────────────┼─────────┼────────────────┼───────────────┼──────────────────────────────┤
│2. Creşterea │2.1. Organizarea │2.1.1. Program de formare şi│Anual │Resurse MSP │MSP │Număr de campanii/programe de │
│gradului de │de campanii de │perfecţionare a pregătirii │ │Resurse MECT │MECT │informare; │
│responsabilizare│informare şi │personalului de conducere │ │Resurse MIRA │MIRA │Tematică program formare şi │
│a personalului │sensibilizare a │şi/sau de execuţie de la │ │Resurse MEF │MEF │perfecţionare elaborată; Număr│
│propriu asupra │personalului │nivelul instituţiilor │ │Buget local │Autorităţi ale │de personal de conducere şi │
│riscurilor aso- │propriu cu pri- │implicate, în domeniul │ │şi resurse │administraţiei │execuţie instruit. │
│ciate corupţiei │vire la efectele │prevenirii şi combaterii │ │extrabugetare │publice locale │ │
│ │corupţiei; │corupţiei; │ │ │ │ │
└────────────────┴─────────────────┴────────────────────────────┴─────────┴────────────────┴───────────────┴──────────────────────────────┘


    DOMENIUL: SIMPLIFICAREA PROCEDURILOR ADMINISTRATIVE

<   1   2   3   >  

Forme la zi | Modificari Act | Printare | Salvare DOC

Inapoi la Cautare

Comentarii Act

Nu sunt comentarii momentan.

Posteaza pe retele sociale

Pentru a posta un comentariu trebuie sa va autentificati


Daca nu aveti inca un cont si vreti sa va inregistrati dati click aici


Despre Companie

CTCE este liderul national in domeniul software legislativ. Avem o experienta de peste 35 ani in domeniul dezvoltarii de aplicatii software.
(aflati mai multe)

Termeni si Conditii
Comanda LegisPlus
Testeaza LegisPlus
Resurse Lege-Online

Nota CTCE

Continutul, designul, structura, precum si materialele Lege-Online.ro apartin C.T.C.E. - Piatra Neamt si sunt protejate de Legea 8/1996 privind drepturile de autor si drepturile conexe, cu modificarile si completarile ulterioare. Copierea/distribuirea/republicarea acestora este ilegala.

Intrati in Contact

 • Telefon:
  (0233) 211 020 / (0233) 218 110
 • E-mail:
  office@ctce.ro
 • Adresa:
  Bd. Decebal, nr. 32
  610076, Piatra Neamt, Neamt
  Romania


CTCE - Centrul Teritorial de Calcul Economic

Info

Se încarcã, vã rugãm asteptati.