Inapoi la Cautare

PLAN din /2008


de acţiune general


Puteti sa consultati o forma actualizata la data 06.08.2020, conform modificarilor publicate in Monitorul Oficial al Romaniei, apasand butonul Cumpara Act.

Cumparati Actul varianta DOC

Forma la zi
Pret: 13,00 RON cu TVA
Doriti o forma actualizata , la zi (06.08.2020) , a acestui act ? Cumparati acum online, rapid si simplu varianta DOC !

Forme la zi | Modificari Act | Printare | Salvare DOC    DOMENIUL: INFORMARE, CONŞTIENTIZARE, RESPONSABILIZARE


	

*Font 7*
┌────────────────┬─────────────────┬────────────────────────────┬─────────┬────────────────┬───────────────┬──────────────────────────────┐
│ Obiective │ Direcţii │ Acţiuni şi măsuri │Termen de│ Resurse │ Responsabil │ Indicatori de evaluare │
│ │ de acţiune │ │realizare│ │ │ │
├────────────────┼─────────────────┼────────────────────────────┼─────────┼────────────────┼───────────────┼──────────────────────────────┤
│1. Creşterea │1.1. Promovarea │1.1.1. Dezvoltarea de │Permanent│Resurse MSP │MSP │Număr de parteneriate │
│gradului │dialogului cu │parteneriate cu │ │Resurse MECT │MECT │iniţiate; │
│de informare a │societatea civilă│societatea civilă în │ │Resurse MIRA │MIRA │Număr de iniţiative │
│publicului cu │prin intensi- │vederea promovării │ │Resurse MEF │MEF │promovate; │
│privire la │ficarea │iniţiativelor anticorupţie; │ │Buget local şi │Autorităţi ale │ │
│consecinţele │implicării ei în │ │ │resurse │administraţiei │ │
│actelor de │proiecte şi │ │ │extrabugetare │publice locale │ │
│corupţie │programe de │ │ │ │ │ │
│ │conştientizare a │ │ │ │ │ │
│ │riscurilor │ │ │ │ │ │
│ │asociate faptelor│ │ │ │ │ │
│ │de corupţie; │ │ │ │ │ │
├────────────────┼─────────────────┼────────────────────────────┼─────────┼────────────────┼───────────────┼──────────────────────────────┤
│ │ │1.1.2. Încheierea de │Permanent│Resurse MSP │MSP │Număr de protocoale încheiate;│
│ │ │protocoale/convenţii între │ │Resurse MECT │MECT │Număr de parteneriate │
│ │ │instituţiile publice şi │ │Resurse MIRA │MIRA │încheiate; │
│ │ │sindicate/patronate/ │ │Resurse MEF │MEF │ │
│ │ │asociaţii profesionale din │ │Buget local │Autorităţi ale │ │
│ │ │sectoarele vulnerabile │ │şi resurse │administraţiei │ │
│ │ │pentru asumarea unor │ │extrabugetare │publice locale │ │
│ │ │standarde şi măsuri │ │ │ │ │
│ │ │anticorupţie; │ │ │ │ │
├────────────────┼─────────────────┼────────────────────────────┼─────────┼────────────────┼───────────────┼──────────────────────────────┤
│ │1.2. Îmbunătă- │1.2.1. Colaborarea cu │Permanent│Resurse MSP │MSP │Număr de protocoale/convenţii │
│ │ţirea fluxului de│asociaţiile profesionale │ │Resurse MECT │MECT │încheiate; │
│ │informaţii către │din domeniul massmedia prin:│ │Resurse MIRA │MIRA │Număr de acţiuni comune │
│ │public privind │- încheierea de protocoale/ │ │Resurse MEF │MEF │desfăşurate; │
│ │activităţile de │convenţii de parteneriat │ │Buget local │Autorităţi ale │Număr de metode/mijloace de │
│ │prevenire şi │între instituţiile publice │ │şi resurse │administraţiei │informare implementate; │
│ │combatere a │şi media pentru dezvoltarea │ │extrabugetare │publice locale │Rapoarte elaborate şi publi- │
│ │corupţiei; │unei informări avizate a │ │ │ │cate în urma consultărilor │
│ │ │publicului; │ │ │ │cu societatea civilă; │
│ │ │- organizarea de mese │ │ │ │ │
│ │ │rotunde/seminarii în │ │ │ │ │
│ │ │vederea identificării celor │ │ │ │ │
│ │ │mai potrivite metode/ │ │ │ │ │
│ │ │mijloace de informare a │ │ │ │ │
│ │ │publicului; │ │ │ │ │
│ │ │- organizarea trimestrială │ │ │ │ │
│ │ │de dezbateri publice pe │ │ │ │ │
│ │ │tematici legate de corupţie;│ │ │ │ │
├────────────────┼─────────────────┼────────────────────────────┼─────────┼────────────────┼───────────────┼──────────────────────────────┤
│ │ │1.2.2. Promovarea acţiunilor│Permanent│Resurse MSP │MSP │Număr de emisiuni/ore │
│ │ │anticorupţie cu respectarea │ │Resurse MECT │MECT │de emisie; │
│ │ │regulilor privind confiden- │ │Resurse MIRA │MIRA │Număr de apariţii în presa │
│ │ │ţialitatea anchetelor şi │ │Resurse MEF │MEF │scrisă şi audiovizuală; │
│ │ │protecţia datelor personale │ │Buget local │Autorităţi ale │Site-uri actualizate cu │
│ │ │prin: │ │şi resurse │administraţiei │informaţiile solicitate │
│ │ │- prezentarea în mod siste- │ │extrabugetare │publice locale │comunicate de presă emise; │
│ │ │matic prin intermediul │ │ │ │ │
│ │ │mass-media a unor statistici│ │ │ │ │
│ │ │privind numărul de cazuri │ │ │ │ │
│ │ │semnalate, numărul de cazuri│ │ │ │ │
│ │ │în curs de cercetare, │ │ │ │ │
│ │ │numărul de cazuri soluţio- │ │ │ │ │
│ │ │nate, măsurile dispuse; │ │ │ │ │
│ │ │- publicarea/actualizarea │ │ │ │ │
│ │ │pe site-ul instituţiei a │ │ │ │ │
│ │ │unor statistici privind │ │ │ │ │
│ │ │numărul de cazuri semnalate,│ │ │ │ │
│ │ │numărul de cazuri în curs │ │ │ │ │
│ │ │de cercetare, numărul de │ │ │ │ │
│ │ │cazuri soluţionate, măsurile│ │ │ │ │
│ │ │dispuse; │ │ │ │ │
├────────────────┼─────────────────┼────────────────────────────┼─────────┼────────────────┼───────────────┼──────────────────────────────┤
│ │1.3. Continuarea │1.3.1. Continuarea │Permanent│Resurse MSP │MSP │Număr de campanii desfăşurate;│
│ │campaniilor de │campaniilor de informare │ │Resurse MECT │MECT │Rapoarte de evaluare a │
│ │informare a │în privinţa mijloacelor pe │ │Resurse MIRA │MIRA │impactului acestor campanii; │
│ │publicului cu │care cetăţeanul le are la │ │Resurse MEF │MEF │Impactul campaniei evaluat │
│ │privire la drep- │dispoziţie pentru a sesiza │ │Buget local │Autorităţi ale │sociologic; │
│ │turile şi obliga-│şi a obţine recunoaşterea │ │şi resurse │administraţiei │Număr de broşuri diseminate; │
│ │ţiile ce îi revin│drepturilor sale (petiţii, │ │extrabugetare │publice locale │ │
│ │în relaţia cu │sesizări, telverde, │ │ │ │ │
│ │autorităţile şi │reclamaţii, acţiuni în │ │ │ │ │
│ │instituţiile │justiţie) prin: │ │ │ │ │
│ │publice, în vede-│- campanii de presă cu │ │ │ │ │
│ │rea stimulării │tema "Funcţionarul public │ │ │ │ │
│ │unei atitudini │este la dispoziţia │ │ │ │ │
│ │civice │dumneavoastră"; │ │ │ │ │
│ │anticorupţie; │- elaborare şi diseminare │ │ │ │ │
│ │ │broşuri privind definirea │ │ │ │ │
│ │ │faptelor de corupţie şi a │ │ │ │ │
│ │ │modalităţilor de sesizare; │ │ │ │ │
├────────────────┼─────────────────┼────────────────────────────┼─────────┼────────────────┼───────────────┼──────────────────────────────┤
│2. Creşterea │2.1. Organizarea │2.1.1. Program de formare şi│Anual │Resurse MSP │MSP │Număr de campanii/programe de │
│gradului de │de campanii de │perfecţionare a pregătirii │ │Resurse MECT │MECT │informare; │
│responsabilizare│informare şi │personalului de conducere │ │Resurse MIRA │MIRA │Tematică program de formare şi│
│a personalului │sensibilizare a │şi/sau de execuţie de la │ │Resurse MEF │MEF │perfecţionare elaborată; │
│propriu asupra │personalului pro-│nivelul instituţiilor │ │Buget local │Autorităţi ale │Număr de personal de conducere│
│riscurilor aso- │priu cu privire │implicate, în domeniul │ │şi resurse │administraţiei │şi execuţie instruit; │
│ciate corupţiei │la efectele │prevenirii şi combaterii │ │extrabugetare │publice locale │ │
│ │corupţiei; │corupţiei; │ │ │ │ │
├────────────────┼─────────────────┼────────────────────────────┼─────────┼────────────────┼───────────────┼──────────────────────────────┤
│ │2.2. Adaptarea │2.2.1 Actualizarea │Anual │Resurse MSP │MSP │Număr de pachete/programe │
│ │programelor de │curriculei privind cursurile│ │Resurse MECT │MECT │dezvoltate/implementate; │
│ │formare profe- │de formare profesională a │ │Resurse MIRA │MIRA │Număr şi categorii de │
│ │sională a perso- │personalului din sectoarele │ │Resurse MEF │MEF │beneficiari/an; │
│ │nalului, în │vulnerabile, prin: │ │Buget local │Autorităţi ale │Număr de tematici introduse; │
│ │funcţie de vulne-│- includerea de programe de │ │şi resurse │administraţiei │Număr de participanţi la │
│ │rabilitatea la │instruire distincte care au │ │extrabugetare │publice locale │aceste sesiuni; │
│ │faptele de │incidenţă în dezvoltarea │ │ │ │Număr de sesiuni de instruire │
│ │corupţie speci- │competenţei profesionale │ │ │ │derulate pe baza programelor │
│ │fice fiecărui │şi/sau conduita deontologică│ │ │ │actualizate; │
│ │domeniu şi │(achiziţii publice, debutul │ │ │ │ │
│ │completarea │în funcţia publică, │ │ │ │ │
│ │modulelor de │egalitatea de şanse şi │ │ │ │ │
│ │formare în mod │tratament, deontologie │ │ │ │ │
│ │corespunzător; │profesională etc); │ │ │ │ │
│ │ │- includerea în programele │ │ │ │ │
│ │ │deja existente a unor │ │ │ │ │
│ │ │module/teme dedicate │ │ │ │ │
│ │ │analizei domeniilor, │ │ │ │ │
│ │ │cauzelor apariţiei facto- │ │ │ │ │
│ │ │rilor de risc specifici care│ │ │ │ │
│ │ │pot genera/favoriza acte şi │ │ │ │ │
│ │ │fapte de corupţie; │ │ │ │ │
├────────────────┼─────────────────┼────────────────────────────┼─────────┼────────────────┼───────────────┼──────────────────────────────┤
│ │ │2.2.2. Continuarea şi │Permanent│Resurse MSP │MSP │Număr de pachete/programe │
│ │ │dezvoltarea tematicilor │ │Resurse MECT │MECT │dezvoltate/implementate; │
│ │ │specifice anticorupţie │ │Resurse MIRA │MIRA │Număr şi categorii de │
│ │ │dezbătute în centrele de │ │Resurse MEF │MEF │beneficiari/an; │
│ │ │formare şi perfecţionare; │ │Buget local │Autorităţi ale │Număr de tematici introduse; │
│ │ │ │ │şi resurse │administraţiei │Număr de participanţi la │
│ │ │ │ │extrabugetare │publice locale │aceste sesiuni; │
│ │ │ │ │ │ │Număr de sesiuni de instruire │
│ │ │ │ │ │ │derulate pe baza programelor │
│ │ │ │ │ │ │actualizate; │
├────────────────┼─────────────────┼────────────────────────────┼─────────┼────────────────┼───────────────┼──────────────────────────────┤
│ │2.3.Consolidarea │2.3.1. Evaluarea statutului │Decembrie│Resurse MIRA │MIRA │Număr de probleme identificate│
│ │şi extinderea │actual al reţelei consilie- │2008 │ │ │Număr de recomandări preluate;│
│ │reţelei consili- │rilor de etică şi identifi- │ │ │ │ │
│ │erilor de etică. │carea principalelor probleme│ │ │ │ │
│ │ │apărute în activitatea │ │ │ │ │
│ │ │acestora; │ │ │ │ │
├────────────────┼─────────────────┼────────────────────────────┼─────────┼────────────────┼───────────────┼──────────────────────────────┤
│ │ │2.3.2.Revizuirea responsabi-│August │Resurse MIRA │MIRA │Proiect act normativ elaborat;│
│ │ │lităţilor legale ale consi- │2009 │ │ │Act normativ aprobat. │
│ │ │lierului de etică în vederea│ │ │ │ │
│ │ │eficientizării mecanismelor │ │ │ │ │
│ │ │de cooperare şi sprijin │ │ │ │ │
│ │ │pentru funcţionarii publici │ │ │ │ │
│ │ │(de exemplu, unificarea │ │ │ │ │
│ │ │atribuţiilor de consiliere │ │ │ │ │
│ │ │etică şi gestionare a │ │ │ │ │
│ │ │declaraţiilor de avere şi │ │ │ │ │
│ │ │interese în cadrul unui │ │ │ │ │
│ │ │post unic, denumit │ │ │ │ │
│ │ │consilier de etică); │ │ │ │ │
└────────────────┴─────────────────┴────────────────────────────┴─────────┴────────────────┴───────────────┴──────────────────────────────┘


    DOMENIUL: SIMPLIFICAREA PROCEDURILOR ADMINISTRATIVE


	

*Font 7*
┌────────────────┬─────────────────┬────────────────────────────┬─────────┬────────────────┬───────────────┬──────────────────────────────┐
│3. Eliminarea │3.1.Elaborarea şi│3.1.1 Introducerea şi │Decembrie│Resurse MSP │MSP │Număr de instrumente │
│barierelor │introducerea de │diseminarea instrumentelor: │2009 │Resurse MECT │MECT │implementate; │
│administrative │instrumente şi │- Cadrul comun de auto- │ │Resurse MIRA │MIRA │Număr de manuale implementate;│
│ │standarde pentru │evaluare al modului de │ │Resurse MEF │MEF │Număr de proceduri noi incluse│
│ │îmbunătăţirea │funcţionare a instituţiilor │ │Buget local │Autorităţi ale │în manuale; │
│ │activităţii │publice - CAF (managementul │ │şi resurse │administraţiei │Număr de structuri care │
│ │autorităţilor │calităţii); │ │extrabugetare │publice locale │implementează instrumentele; │
│ │publice; │- manual de proceduri │ │ │ │Număr de ateliere de lucru │
│ │ │interne privind gestionarea │ │ │ │desfăşurate; │
│ │ │riscurilor (managementul │ │ │ │Număr de participanţi; │
│ │ │riscului); │ │ │ │Număr de cursuri de formare │
│ │ │ │ │ │ │desfăşurate; │
├────────────────┼─────────────────┼────────────────────────────┼─────────┼────────────────┼───────────────┼──────────────────────────────┤
│ │ │3.1.2. Elaborarea unei │Decembrie│Resurse MIRA │MIRA │Metodologia modelului costului│
│ │ │metodologii de identificare │2010 │ │ │standard (MCS) elaborată │
│ │ │şi cuantificare a costurilor│ │ │ │ │
│ │ │administrative nete │ │ │ │ │
│ │ │suportate în principal de │ │ │ │ │
│ │ │cetăţeni, precum şi găsirea │ │ │ │ │
│ │ │soluţiilor de simplificare │ │ │ │ │
│ │ │administrativă (calculul │ │ │ │ │
│ │ │costurilor identificarea │ │ │ │ │
│ │ │sarcinilor administrative │ │ │ │ │
│ │ │ce pot fi ajustate sau │ │ │ │ │
│ │ │eliminate) │ │ │ │ │
│ │ │Modelul Costului │ │ │ │ │
│ │ │Standard pentru cetăţeni; │ │ │ │ │
├────────────────┼─────────────────┼────────────────────────────┼─────────┼────────────────┼───────────────┼──────────────────────────────┤
│ │3.2. Revizuirea │3.2.1. Analiza mecanismelor │Aprilie │Resurse MSP │MSP │Număr de proceduri interne ce │
│ │procedurilor │interne în scopul identifi │2009 │Resurse MECT │MEF │urmează a fi simplificate; │
│ │interne în vede- │cării procedurilor inutile, │ │Resurse MIRA │MIRA │ │
│ │rea eliminării │pentru creşterea transpa- │ │Resurse MEF │MECT │ │
│ │procedurilor │renţei şi reducerea │ │Buget local │Autorităţi ale │ │
│ │redundante; │costurilor administrative; │ │şi resurse │administraţiei │ │
│ │ │ │ │extrabugetare │publice locale │ │
├────────────────┼─────────────────┼────────────────────────────┼─────────┼────────────────┼───────────────┼──────────────────────────────┤
│ │ │3.2.2. Elaborarea unor │Decembrie│Resurse MSP │MSP │Planuri de acţiune elaborate; │
│ │ │planuri de acţiune în │2009 │Resurse MECT │MECT │Număr de proceduri interne │
│ │ │vederea introducerii │ │Resurse MIRA │MIRA │revizuite şi simplificate; │
│ │ │noilor proceduri interne │ │Resurse MEF │MEF │ │
│ │ │simplificate/revizuite; │ │Buget local │Autorităţi ale │ │
│ │ │ │ │şi resurse │administraţiei │ │
│ │ │ │ │extrabugetare │publice locale │ │
├────────────────┼─────────────────┼────────────────────────────┼─────────┼────────────────┼───────────────┼──────────────────────────────┤
│ │ │3.2.3. Diseminarea │Ianuarie │Resurse MSP │MSP │Număr de ateliere de lucru │
│ │ │planurilor de acţiune şi a │2010 │Resurse MECT │MECT │desfăşurate; │
│ │ │liniilor directoare care │ │Resurse MIRA │MIRA │Număr de participanţi; │
│ │ │stabilesc noile proceduri │ │Resurse MEF │MEF │Număr de cursuri de formare │
│ │ │de lucru simplificate/ │ │Buget local │Autorităţi ale │desfăşurate; │
│ │ │revizuite: │ │şi resurse │administraţiei │ │
│ │ │- la nivelul angajaţilor; │ │extrabugetare │publice locale │ │
│ │ │- la nivelul cetăţenilor; │ │ │ │ │
│ │ │- la nivelul instituţiilor │ │ │ │ │
│ │ │partenere/colaboratoare; │ │ │ │ │
├────────────────┼─────────────────┼────────────────────────────┼─────────┼────────────────┼───────────────┼──────────────────────────────┤
│ │ │3.2.4. Implementarea │Iulie │Resurse MSP │MSP │Număr de planuri de acţiuni │
│ │ │planurilor de acţiune şi a │2010 │Resurse MECT │MECT │implementate; │
│ │ │liniilor directoare care │ │Resurse MIRA │MIRA │Număr de proceduri simpli- │
│ │ │stabilesc noile proceduri de│ │Resurse MEF │MEF │ficate/revizuite implementate;│
│ │ │lucru simplificate/revizuite│ │Buget local │Autorităţi ale │Număr de structuri care │
│ │ │ │ │şi resurse │administraţiei │implementează noile proceduri │
│ │ │ │ │extrabugetare │publice locale │simplificate; │
├────────────────┼─────────────────┼────────────────────────────┼─────────┼────────────────┼───────────────┼──────────────────────────────┤
│ │3.3. Analiza │3.3.1. Evaluarea legislaţiei│Iunie │Resurse MSP │MSP │Număr de propuneri concrete │
│ │legislaţiei │specifice în vederea identi-│2009 │Resurse MECT │MECT │de îmbunătăţire a legislaţiei;│
│ │specifice, în │ficării şi eliminării │ │Resurse MIRA │MIRA │ │
│ │vederea elimi- │mecanismelor care pot fi │ │Resurse MEF │MEF │ │
│ │nării factorilor │generatoare de corupţie la │ │ │ │ │
│ │legislativi şi │nivelul sectoarelor │ │ │ │ │
│ │instituţionali │vulnerabile; │ │ │ │ │
│ │care limitează │ │ │ │ │ │
│ │calitatea servi- │ │ │ │ │ │
│ │ciilor publice │ │ │ │ │ │
│ │şi cresc gradul │ │ │ │ │ │
│ │de vulnerabili- │ │ │ │ │ │
│ │tate la corupţie;│ │ │ │ │ │
├────────────────┼─────────────────┼────────────────────────────┼─────────┼────────────────┼───────────────┼──────────────────────────────┤
│ │ │3.3.2. Elaborare de proiecte│Martie │Resurse MSP │MSP │Număr de proiecte de acte │
│ │ │de acte normative în vederea│2010 │Resurse MECT │MECT │normative/administrative │
│ │ │creşterii calităţii servi- │ │Resurse MIRA │MIRA │elaborate şi adoptate; │
│ │ │ciilor publice şi diminuării│ │Resurse MEF │MEF │ │
│ │ │riscului asociat fenomenului│ │ │ │ │
│ │ │de corupţie; │ │ │ │ │
├────────────────┼─────────────────┼────────────────────────────┼─────────┼────────────────┼───────────────┼──────────────────────────────┤
│ │ │3.3.3. Măsurarea gradului de│Decembrie│Resurse MSP │MSP │Studii şi anchete elaborate şi│
│ │ │satisfacţie a cetăţeanului │2010 │Resurse MECT │MECT │aplicate; │
│ │ │privind nivelul serviciilor │ │Resurse MIRA │MIRA │Chestionare/sondaje de opinie │
│ │ │oferite, prin elaborarea de │ │Resurse MEF │MEF │elaborate şi aplicate; │
│ │ │studii/anchete sociologice │ │ │ │Rapoarte asupra concluziilor │
│ │ │(sondaje de opinie, │ │ │ │studiilor şi anchetelor; │
│ │ │chestionare, interviuri); │ │ │ │ │
├────────────────┼─────────────────┼────────────────────────────┼─────────┼────────────────┼───────────────┼──────────────────────────────┤
│4. Utilizarea │4.1.Îmbunătăţirea│4.1.1. Actualizarea │Permanent│Resurse MSP │MSP │Site-uri actualizate; │
│tehnologiilor │accesului │informaţiilor de interes │ │Resurse MECT │MECT │ │
│informatice în │publicului la │general oferite în format │ │Resurse MIRA │MIRA │ │
│cadrul servi- │informaţii prin │electronic; │ │Resurse MEF │MEF │ │
│ciilor publice │oferirea acestora│ │ │Buget local │Autorităţi ale │ │
│ │în sistem │ │ │şi resurse │administraţiei │ │
│ │electronic; │ │ │extrabugetare │publice locale │ │
├────────────────┼─────────────────┼────────────────────────────┼─────────┼────────────────┼───────────────┼──────────────────────────────┤
│ │4.2. Utilizarea │4.2.1. Introducerea │Ianuarie │Resurse MSP │MSP │Sistem electronic de │
│ │noilor tehnologii│sistemului electronic de │2010 │Resurse MECT │MECT │management al documentelor, │
│ │ale informaţiei │management al documentelor: │ │Resurse MIRA │MIRA │implementat şi utilizat; │
│ │în vederea │-repartizare şi monitorizare│ │Resurse MEF │MEF │ │
│ │creşterii │electronică a documentelor; │ │Buget local │Autorităţi ale │ │
│ │transparenţei şi │- procesarea electronică a │ │şi resurse │administraţiei │ │
│ │celerităţii la │petiţiilor; │ │extrabugetare │publice locale │ │
│ │nivelul servi- │- crearea unei interfeţe │ │ │ │ │
│ │ciilor publice; │electronice în vederea unei │ │ │ │ │
│ │ │informări rapide a │ │ │ │ │
│ │ │petenţilor cu privire la │ │ │ │ │
│ │ │stadiul dosarelor; │ │ │ │ │
├────────────────┼─────────────────┼────────────────────────────┼─────────┼────────────────┼───────────────┼──────────────────────────────┤
│ │4.3. Creşterea │4.3.1.Extinderea prezentării│Permanent│Resurse MSP │MSP │Număr de formulare postate │
│ │numărului de │în format electronic a │ │Resurse MECT │MECT │on-line; │
│ │servicii publice │formularelor şi procedurilor│ │Resurse MIRA │MIRA │Număr de persoane care au │
│ │disponibile │în vederea completării şi │ │Resurse MEF │MEF │accesat servicii online; │
│ │în sistem │transmiterii acestora │ │Buget local │Autorităţi ale │ │
│ │electronic; │on-line; │ │şi resurse │administraţiei │ │
│ │ │ │ │extrabugetare │publice locale │ │
├────────────────┼─────────────────┼────────────────────────────┼─────────┼────────────────┼───────────────┼──────────────────────────────┤
│ │ │4.3.2. Extinderea tipurilor │Permanent│Resurse MSP │MSP │Număr de servicii publice │
│ │ │de servicii oferite │ │Resurse MECT │MECT │oferite în sistem de ghişeu │
│ │ │cetăţenilor în sistem de │ │Resurse MIRA │MIRA │unic. │
│ │ │ghişeu unic; │ │Resurse MEF │MEF │ │
│ │ │ │ │Buget local │Autorităţi ale │ │
│ │ │ │ │şi resurse │administraţiei │ │
│ │ │ │ │extrabugetare │publice locale │ │
└────────────────┴─────────────────┴────────────────────────────┴─────────┴────────────────┴───────────────┴──────────────────────────────┘


    DOMENIUL: ANALIZE, STUDII, CERCETĂRI PRIVIND FENOMENUL CORUPŢIEI


	

*Font 7*
┌────────────────┬─────────────────┬────────────────────────────┬─────────┬────────────────┬───────────────┬──────────────────────────────┐
│5. Sprijinirea │5.1. Realizarea │5.1.1. Elaborare de studii, │Iunie │Resurse MSP │MSP │Numar de studii, analize │
│administraţiei │de studii, │analize pentru evaluarea │2009 │Resurse MECT │MECT │realizate; │
│publice în vede-│analize de către │nivelului corupţiei în │ │Resurse MIRA │MIRA │Rapoarte privind concluziile │
│rea evaluării │organisme cu │sectoarele vulnerabile şi │ │Resurse MEF │MEF │studiilor şi auditărilor; │
│dimensiunii │experienţă în │administraţia publică locală│ │Resurse │ │ │
│fenomenului de │domeniu, pentru │ │ │extrabugetare │ │ │
│corupţie │identificarea │ │ │(Plan │ │ │
│ │cauzelor, facto- │ │ │operaţional) │ │ │
│ │rilor şi riscu- │ │ │ │ │ │
│ │rilor asociate │ │ │ │ │ │
│ │corupţiei la │ │ │ │ │ │
│ │nivelul adminis- │ │ │ │ │ │
│ │traţiei publice │ │ │ │ │ │
│ │(independent │ │ │ │ │ │
│ │pentru fiecare │ │ │ │ │ │
│ │domeniu de vizat,│ │ │ │ │ │
│ │avându-se în │ │ │ │ │ │
│ │vedere asigurarea│ │ │ │ │ │
│ │participării şi │ │ │ │ │ │
│ │implicării active│ │ │ │ │ │
│ │a tuturor │ │ │ │ │ │
│ │actorilor sociali│ │ │ │ │ │
│ │vizaţi şi compe- │ │ │ │ │ │
│ │tenţi, a benefi- │ │ │ │ │ │
│ │ciarilor sectoa- │ │ │ │ │ │
│ │relor respective │ │ │ │ │ │
│ │şi a organiza- │ │ │ │ │ │
│ │ţiilor societăţii│ │ │ │ │ │
│ │civile); │ │ │ │ │ │
├────────────────┼─────────────────┼────────────────────────────┼─────────┼────────────────┼───────────────┼──────────────────────────────┤
│ │5.2. Realizarea │5.1.2. Realizarea de │Iunie │Resurse MSP │MSP │Număr de auditări independente│
│ │de auditări │auditări independente ale │2009 │Resurse MECT │MECT │realizate; │
│ │independente ale │instituţiilor publice │ │Resurse MIRA │MIRA │Rapoarte privind concluziile │
│ │instituţiilor │implicate pentru evaluarea │ │Resurse MEF │MEF │auditărilor; │
│ │publice implicate│nivelului corupţiei în │ │Resurse │ │ │
│ │ │sectoarele vulnerabile şi │ │extrabugetare │ │ │
│ │ │administraţia publică locală│ │(Plan │ │ │
│ │ │ │ │operaţional) │ │ │
├────────────────┼─────────────────┼────────────────────────────┼─────────┼────────────────┼───────────────┼──────────────────────────────┤
│6. Adaptarea │6.1. Diseminarea │6.1.1. Organizare de mese │Decembrie│Resurse MSP │MSP │Număr de campanii, întâlniri, │
│cadrului │concluziilor şi │rotunde/seminarii/campanii │2009 │Resurse MECT │MECT │seminarii, mese rotunde │
│legislativ şi a │recomandărilor │în vederea diseminării │ │Resurse MIRA │MIRA │organizate; │
│politicilor │studiilor, │rezultatelor/recomandărilor │ │Resurse MEF │MEF │ │
│publice conform │analizelor şi │la nivelul instituţiilor │ │ │ │ │
│recomandărilor │auditărilor │din sectoarele vizate; │ │ │ │ │
│studiilor, │independente, │ │ │ │ │ │
│analizelor şi │pentru fiecare │ │ │ │ │ │
│auditurilor │domeniu vizat; │ │ │ │ │ │
│independente │ │ │ │ │ │ │
├────────────────┼─────────────────┼────────────────────────────┼─────────┼────────────────┼───────────────┼──────────────────────────────┤
│ │6.2. Adaptarea │6.2.1.Elaborare de strategii│Aprilie │Resurse MSP │MSP │Număr de politici publice, │
│ │politicilor │sectoriale/politici publice │2010 │Resurse MECT │MECT │strategii adaptate. │
│ │publice, conform │în baza recomandărilor │ │Resurse MIRA │MIRA │ │
│ │recomandărilor │formulate; │ │Resurse MEF │MEF │ │
│ │studiilor, │ │ │ │ │ │
│ │analizelor şi │ │ │ │ │ │
│ │auditărilor │ │ │ │ │ │
│ │independente. │ │ │ │ │ │
└────────────────┴─────────────────┴────────────────────────────┴─────────┴────────────────┴───────────────┴──────────────────────────────┘


    DOMENIUL: TRANSPARENŢĂ ŞI EFICIENŢĂ


	

*Font 7*
┌────────────────┬─────────────────┬────────────────────────────┬─────────┬────────────────┬───────────────┬──────────────────────────────┐
│7. Creşterea │7.1. Creşterea │7.1.1 Extinderea modalităţi-│Permanent│Resurse MSP │MSP │Forme/modalităţi de informare │
│transparenţei în│transparenţei │lor de informare cu privire │ │Resurse MECT │MECT │utilizate pentru promovarea │
│sistemul de │privind │la posturile vacante, │ │Resurse MIRA │MIRA │concursurilor; │
│management al │condiţiile de │organizarea concursurilor, │ │Resurse MEF │MEF │Număr de afişări la avizierul │
│resurselor umane│recrutare şi │condiţiilor de recrutare şi │ │Buget local │Autorităţi ale │instituţiilor; │
│ │selecţie a │selecţie a personalului; │ │şi resurse │administraţiei │Număr de postări pe site-ul │
│ │personalului │ │ │extrabugetare │publice locale │instituţiilor; │
│ │din sursă externă│ │ │ │ │Număr de apariţii în presa │
│ │ │ │ │ │ │scrisă centrală şi locală; │
├────────────────┼─────────────────┼────────────────────────────┼─────────┼────────────────┼───────────────┼──────────────────────────────┤
│ │ │7.1.2. Revizuirea │Permanent│Resurse MSP │MSP │Număr de instituţii care │
│ │ │condiţiilor de recrutare şi │ │Resurse MECT │MECT │utilizează testele de │
│ │ │selecţie a personalului - │ │Resurse MIRA │MIRA │integritate; │
│ │ │introducerea testelor de │ │Resurse MEF │MEF │ │
│ │ │integritate; │ │ │ │ │
├────────────────┼─────────────────┼────────────────────────────┼─────────┼────────────────┼───────────────┼──────────────────────────────┤
│ │7.2. Creşterea │7.2.1 Afişarea posturilor │Permanent│Resurse MSP │MSP │Forme/modalităţi de informare │
│ │transparenţei în │vacante, condiţiilor gene- │ │Resurse MECT │MECT │utilizate pentru promovarea │
│ │procesul de │rale şi specifice utilizate │ │Resurse MIRA │MIRA │concursurilor; │
│ │promovare a │în vederea promovării │ │Resurse MEF │MEF │Condiţii generale şi specifice│
│ │personalului; │personalului (la avizierul │ │Buget local │Autorităţi ale │afişate/postate; │
│ │ │instituţiei, direcţia de │ │şi resurse │administraţiei │Număr de posturi vacante │
│ │ │resurse umane, intranet, │ │extrabugetare │publice locale │afişate/postate; │
│ │ │site-ul instituţiei, notă/ │ │ │ │ │
│ │ │buletin de informare │ │ │ │ │
│ │ │difuzat de direcţiile de │ │ │ │ │
│ │ │resurse umane); │ │ │ │ │
├────────────────┼─────────────────┼────────────────────────────┼─────────┼────────────────┼───────────────┼──────────────────────────────┤
│ │7.3.Îmbunătăţirea│7.3.1 Elaborarea şi actuali-│Decembrie│Resurse MSP │MSP │Strategii elaborate, │
│ │sistemelor de │zarea strategiilor de dez- │2008 │Resurse MECT │MECT │actualizate şi implementate; │
│ │carieră în │voltare a resurselor umane; │ │Resurse MIRA │MIRA │ │
│ │sectoarele vulne-│ │ │Resurse MEF │MEF │ │
│ │rabile la corupţi│ │ │ │ │ │
├────────────────┼─────────────────┼────────────────────────────┼─────────┼────────────────┼───────────────┼──────────────────────────────┤
│ │ │7.3.2 Monitorizarea │Permanent│Resurse MSP │MSP │Rapoarte anuale de │
│ │ │implementării strategiei │ │Resurse MECT │MECT │monitorizare a stadiului de │
│ │ │de dezvoltare a resurselor │ │Resurse MIRA │MIRA │implementare a strategiei; │
│ │ │umane; │ │Resurse MEF │MEF │ │
├────────────────┼─────────────────┼────────────────────────────┼─────────┼────────────────┼───────────────┼──────────────────────────────┤
│ │ │7.3.3 Elaborare de planuri │Iunie │Resurse MSP │MSP │Număr de planuri de carieră │
│ │ │de carieră individuale; │2009 │Resurse MECT │MECT │elaborate; │
│ │ │ │ │Resurse MIRA │MIRA │ │
│ │ │ │ │Resurse MEF │MEF │ │
├────────────────┼─────────────────┼────────────────────────────┼─────────┼────────────────┼───────────────┼──────────────────────────────┤
│ │ │7.3.4 Elaborarea şi │Septem- │Resurse MSP │MSP │Număr de ghiduri de carieră │
│ │ │implementarea ghidurilor │brie 2009│Resurse MECT │MECT │elaborate; │
│ │ │de carieră specifice │ │Resurse MIRA │MIRA │Număr de sesiuni de instruire │
│ │ │pentru fiecare instituţie; │ │Resurse MEF │MEF │desfăşurate pentru │
│ │ │ │ │ │ │implementarea acestor ghiduri;│
├────────────────┼─────────────────┼────────────────────────────┼─────────┼────────────────┼───────────────┼──────────────────────────────┤
│ │ │7.3.5. Dezvoltarea │Permanent│Resurse MSP │MSP │Procent din totalul perso- │
│ │ │mecanismelor care să permită│ │Resurse MECT │MECT │nalului supus mobilităţii │
│ │ │rotaţia/redistribuirea │ │Resurse MIRA │MIRA │profesionale; │
│ │ │personalului; │ │Resurse MEF │MEF │ │
├────────────────┼─────────────────┼────────────────────────────┼─────────┼────────────────┼───────────────┼──────────────────────────────┤
│8. Gestionarea │8.1. Reducerea │8.1.1. Îmbunătăţirea │Martie │Resurse MSP │MSP │Număr de acte administrative │
│corectă a fondu-│gradului de │procedurilor de achiziţii │2009 │Resurse MECT │MECT │adoptate (ordin de ministru, │
│rilor publice │vulnerabilitate │publice prin introducerea │ │Resurse MIRA │MIRA │dispoziţii); │
│ │la corupţie prin │în caietul de sarcini şi a │ │Resurse MEF │MEF │ │
│ │îmbunătăţirea │criteriului: "oferta cea mai│ │Buget local │Autorităţi ale │ │
│ │procesului de │avantajoasă din punct de │ │şi resurse │administraţiei │ │
│ │achiziţie publică│vedere tehnic"; │ │extrabugetare │publice locale │ │
├────────────────┼─────────────────┼────────────────────────────┼─────────┼────────────────┼───────────────┼──────────────────────────────┤
│ │ │8.1.2. Afişarea pe site-ul │Anual │Resurse MSP │MSP │Număr de documente publicate │
│ │ │ministerului, pe site-urile │ │Resurse MECT │MECT │(programe anuale de │
│ │ │instituţiilor subordonate, │ │Resurse MIRA │MIRA │investiţii, achiziţii, │
│ │ │precum şi la avizierul │ │Resurse MEF │MEF │anunţuri, rapoarte etc); │
│ │ │instituţiilor a: │ │Buget local │Autorităţi ale │ │
│ │ │- Programului anual al │ │şi resurse │administraţiei │ │
│ │ │investiţiilor; │ │extrabugetare │publice locale │ │
│ │ │- Programului anual al │ │ │ │ │
│ │ │achiziţiilor publice; - │ │ │ │ │
│ │ │achiziţiilor ce depăşesc │ │ │ │ │
│ │ │valoarea de 10.000 euro │ │ │ │ │
│ │ │anual; │ │ │ │ │
│ │ │- anunţurilor de intenţie, │ │ │ │ │
│ │ │anunţurilor de participare; │ │ │ │ │
│ │ │- Raportului anual privind │ │ │ │ │
│ │ │atribuirea contractelor de │ │ │ │ │
│ │ │achiziţii publice; │ │ │ │ │
├────────────────┼─────────────────┼────────────────────────────┼─────────┼────────────────┼───────────────┼──────────────────────────────┤
│ │8.2.Îmbunătăţirea│8.2.1. Promovarea │Anual │Buget local │Autorităţi ale │Număr de planuri strategice │
│ │procesului deci- │planificării strategice; │ │şi resurse │administraţiei │elaborate şi adoptate; │
│ │zional în vederea│ │ │extrabugetare │publice locale │ │
│ │unei mai bune │ │ │ │ │ │
│ │utilizări a fon- │ │ │ │ │ │
│ │durilor publice. │ │ │ │ │ │
├────────────────┼─────────────────┼────────────────────────────┼─────────┼────────────────┼───────────────┼──────────────────────────────┤
│ │ │8.2.2. Promovarea proceselor│Permanent│Buget local │Autorităţi ale │Număr de întâlniri │
│ │ │decizionale participative. │ │şi resurse │administraţiei │consultative; Număr de decizii│
│ │ │ │ │extrabugetare │publice locale │adoptate. │
└────────────────┴─────────────────┴────────────────────────────┴─────────┴────────────────┴───────────────┴──────────────────────────────┘


    DOMENIUL: PREVENIREA ŞI COMBATEREA CORUPŢIEI PRIN COMUNICARE ŞI COLABORARE


	

*Font 7*
┌────────────────┬─────────────────┬────────────────────────────┬─────────┬────────────────┬───────────────┬──────────────────────────────┐
│9. Susţinerea │9.1.Îmbunătăţirea│9.1.1. Elaborare şi imple- │Mai 2009 │Resurse MSP │MSP │Cartă elaborată şi │
│campaniilor de │procesului de │mentare set de angajamente │ │Resurse MECT │MECT │implementată; │
│prevenire a │comunicare cu │(cartă/convenţie) asumate │ │Resurse MIRA │MIRA │Număr de servicii publice │
│fenomenului │publicul; │de către instituţii privind │ │Resurse MEF │MEF │care au introdus carta; │
│corupţiei. │ │relaţia cu cetăţeanul: │ │Buget local │Autorităţi ale │ │
│ │ │- angajamente privind modul │ │şi resurse │administraţiei │ │
│ │ │de primire (crearea unui │ │extrabugetare │publice locale │ │
│ │ │cadru care să reglementeze │ │ │ │ │
│ │ │în mod clar accesul │ │ │ │ │
│ │ │petenţilor la serviciile │ │ │ │ │
│ │ │de specialitate); │ │ │ │ │
│ │ │- facilitarea accesului la │ │ │ │ │
│ │ │servicii prin: primire │ │ │ │ │
│ │ │atentă şi amabilă (contactul│ │ │ │ │
│ │ │direct, telefonic, │ │ │ │ │
│ │ │electronic şi poştal), │ │ │ │ │
│ │ │răspuns la cerere într-un │ │ │ │ │
│ │ │termen prestabilit, │ │ │ │ │
│ │ │îmbunătăţirea modului de │ │ │ │ │
│ │ │organizare a audienţelor; │ │ │ │ │
├────────────────┼─────────────────┼────────────────────────────┼─────────┼────────────────┼───────────────┼──────────────────────────────┤
│ │ │9.1.2. Efectuarea de │Februarie│Resurse MSP │MSP │Număr de sondaje de opinie │
│ │ │sondaje de opinie pentru │2010 │Resurse MECT │MECT │efectuate; │
│ │ │măsurarea gradului de │ │Resurse MIRA │MIRA │Rezultatele evaluării │
│ │ │satisfacţie a cetăţenilor │ │Resurse MEF │MEF │sondajelor de opinie; │
│ │ │cu privire la calitatea │ │ │ │ │
│ │ │serviciilor publice după │ │ │ │ │
│ │ │implementarea noilor │ │ │ │ │
│ │ │angajamente; │ │ │ │ │
├────────────────┼─────────────────┼────────────────────────────┼─────────┼────────────────┼───────────────┼──────────────────────────────┤
│ │ │9.1.3. Punerea la dispoziţia│Permanent│Resurse MSP │MSP │Număr de plângeri/reclamaţii │
│ │ │publicului a unor noi │ │Resurse MECT │MECT │înregistrate şi rezolvate; │
│ │ │modalităţi de sesizare a │ │Resurse MIRA │MIRA │ │
│ │ │faptelor de corupţie; │ │Resurse MEF │MEF │ │
│ │ │ │ │Buget local │Autorităţi ale │ │
│ │ │ │ │şi resurse │administraţiei │ │
│ │ │ │ │extrabugetare │publice locale │ │
├────────────────┼─────────────────┼────────────────────────────┼─────────┼────────────────┼───────────────┼──────────────────────────────┤
│ │ │9.1.4. Editare de broşuri/ │Permanent│Resurse MSP │MSP │Număr de broşuri/pliante/afişe│
│ │ │pliante/afişe pentru │ │Resurse MECT │MECT │elaborate şi distribuite/ │
│ │ │informarea cetăţenilor cu │ │Resurse MIRA │MIRA │prezentate; │
│ │ │privire la termenele, │ │Resurse MEF │MEF │ │
│ │ │procedurile şi documentele │ │Buget local │Autorităţi ale │ │
│ │ │necesare accesării unor │ │şi resurse │administraţiei │ │
│ │ │servicii publice; │ │extrabugetare │publice locale │ │
├────────────────┼─────────────────┼────────────────────────────┼─────────┼────────────────┼───────────────┼──────────────────────────────┤
│ │9.2. Dezvoltarea │9.2.1. Îmbunătăţirea │Permanent│Resurse MSP │MSP │Număr de parteneriate iniţiate│
│ │de parteneriate │comunicării cu societatea │ │Resurse MECT │MECT │Număr de măsuri concrete │
│ │cu societatea │civilă privind aspectele │ │Resurse MIRA │MIRA │propuse sau promovate; │
│ │civilă în vederea│care vizează prevenirea │ │Resurse MEF │MEF │Număr de măsuri implementate; │
│ │prevenirii │actelor de corupţie; │ │Buget local │Autorităţi ale │Număr de persoane participante│
│ │actelor de │ │ │şi resurse │administraţiei │Număr de grupuri înfiinţate; │
│ │corupţie; │ │ │extrabugetare │publice locale;│Număr de instituţii │
│ │ │ │ │ │ │participante; │
├────────────────┼─────────────────┼────────────────────────────┼─────────┼────────────────┼───────────────┼──────────────────────────────┤
│10. Combaterea │10.1. Îmbunătă- │10.1.1. Îmbunătăţirea │Permanent│Resurse MSP │MSP │Număr de protocoale încheiate;│
│fenomenului │ţirea colaborării│colaborării cu alte │ │Resurse MECT │MECT │Număr de acţiuni organizate │
│corupţiei prin │inter şi intra- │instituţii ale statului cu │ │Resurse MIRA │MIRA │în comun; │
│întărirea cola- │instituţionale; │atribuţii în lupta împotriva│ │Resurse MEF │MEF │ │
│borării intra şi│ │corupţiei; │ │ │ │ │
│interinstitu- │ │ │ │ │ │ │
│ţionale şi prin │ │ │ │ │ │ │
│monitorizarea │ │ │ │ │ │ │
│aplicării preve-│ │ │ │ │ │ │
│derilor legale. │ │ │ │ │ │ │
├────────────────┼─────────────────┼────────────────────────────┼─────────┼────────────────┼───────────────┼──────────────────────────────┤
│ │ │10.1.2. Încheierea de │Permanent│Resurse MSP │MSP │Număr de protocoale încheiate;│
│ │ │protocoale de colaborare │ │Resurse MECT │MECT │Număr de acţiuni organizate │
│ │ │în vederea realizării de │ │Resurse MIRA │MIRA │în comun; │
│ │ │schimburi de date între │ │Resurse MEF │MEF │ │
│ │ │diverse instituţii ale │ │Buget local │Autorităţi ale │ │
│ │ │administraţiei publice, │ │şi resurse │administraţiei │ │
│ │ │pentru a elimina redundanţa │ │extrabugetare │publice locale │ │
│ │ │informaţiilor solicitate │ │ │ │ │
│ │ │cetăţenilor; │ │ │ │ │
├────────────────┼─────────────────┼────────────────────────────┼─────────┼────────────────┼───────────────┼──────────────────────────────┤
│ │10.2. Monitori- │10.2.1. Eficientizarea │Permanent│Resurse MSP │MSP │Număr de instituţii care │
│ │zarea aplicării │activităţilor de control │ │Resurse MECT │MECT │au instituit obligativitatea │
│ │prevederilor │intern prin: │ │Resurse MIRA │MIRA │auditării anuale privind │
│ │legale în vederea│- instituirea obligativi- │ │Resurse MEF │MEF │vulnerabilitatea la corupţie; │
│ │reducerii vulne- │tăţii de executare a unui │ │Buget local │Autorităţi ale │Număr de rapoarte de evaluare;│
│ │rabilităţii la │audit anual în vederea │ │şi resurse │administraţiei │Număr de recomandări; │
│ │corupţie. │evaluării gradului de │ │extrabugetare │publice locale │ │
│ │ │vulnerabilitate la corupţie │ │ │ │ │
│ │ │în cadrul fiecărei │ │ │ │ │
│ │ │instituţii publice (audit │ │ │ │ │
│ │ │de sistem); │ │ │ │ │
│ │ │- controale în vederea │ │ │ │ │
│ │ │identificării posibilelor │ │ │ │ │
│ │ │incompatibilităţi sau │ │ │ │ │
│ │ │conflicte de interese în │ │ │ │ │
│ │ │care s-ar putea afla │ │ │ │ │
│ │ │angajaţii; │ │ │ │ │
├────────────────┼─────────────────┼────────────────────────────┼─────────┼────────────────┼───────────────┼──────────────────────────────┤
│ │ │10.2.2. Eficientizarea │Permanent│Resurse MSP │MSP │Număr de rapoarte de evaluare;│
│ │ │activităţilor de control │ │Resurse MECT │MECT │Număr de recomandări. │
│ │ │extern prin monitorizarea │ │Resurse MIRA │MIRA │ │
│ │ │efectuată de către │ │Resurse MEF │MEF │ │
│ │ │autorităţile de reglementare│ │Buget local │Autorităţi ale │ │
│ │ │în domeniu; │ │şi resurse │administraţiei │ │
│ │ │ │ │extrabugetare │publice locale │ │
└────────────────┴─────────────────┴────────────────────────────┴─────────┴────────────────┴───────────────┴──────────────────────────────┘


    ANEXA 2A

                            PLAN DE ACŢIUNE SECTORIAL

               MINISTERUL INTERNELOR ŞI REFORMEI ADMINISTRATIVE

    DOMENIUL: INFORMARE, CONŞTIENTIZARE, RESPONSABILIZARE

1   2   >  

Forme la zi | Modificari Act | Printare | Salvare DOC

Inapoi la Cautare

Comentarii Act

Nu sunt comentarii momentan.

Posteaza pe retele sociale

Pentru a posta un comentariu trebuie sa va autentificati


Daca nu aveti inca un cont si vreti sa va inregistrati dati click aici


Despre Companie

CTCE este liderul national in domeniul software legislativ. Avem o experienta de peste 35 ani in domeniul dezvoltarii de aplicatii software.
(aflati mai multe)

Termeni si Conditii
Comanda LegisPlus
Testeaza LegisPlus
Resurse Lege-Online

Nota CTCE

Continutul, designul, structura, precum si materialele Lege-Online.ro apartin C.T.C.E. - Piatra Neamt si sunt protejate de Legea 8/1996 privind drepturile de autor si drepturile conexe, cu modificarile si completarile ulterioare. Copierea/distribuirea/republicarea acestora este ilegala.

Intrati in Contact

 • Telefon:
  (0233) 211 020 / (0233) 218 110
 • E-mail:
  office@ctce.ro
 • Adresa:
  Bd. Decebal, nr. 32
  610076, Piatra Neamt, Neamt
  Romania


CTCE - Centrul Teritorial de Calcul Economic

Info

Se încarcã, vã rugãm asteptati.