Inapoi la Cautare

ORDIN 3457 /2013


pentru aplicabilitatea unor acte normative cu caracter tehnic elaborate în aplicarea Legii nr. 372/2005 privind performanţa energetică a clădirilor


Puteti sa consultati o forma actualizata la data 29.05.2020, conform modificarilor publicate in Monitorul Oficial al Romaniei, apasand butonul Cumpara Act.

Cumparati Actul varianta DOC

Forma la zi
Pret: 13,00 RON cu TVA
Doriti o forma actualizata , la zi (29.05.2020) , a acestui act ? Cumparati acum online, rapid si simplu varianta DOC !

Forme la zi | Modificari Act | Printare | Salvare DOC    Având în vedere prevederile Legii nr. 372/2005 privind performanţa energeticã a clãdirilor, republicatã, prin care se transpun în legislaţia naţionalã prevederile Directivei 2010/31/UE a Parlamentului European şi a Consiliului din 19 mai 2010 privind performanţa energeticã a clãdirilor (reformare), precum şi prevederile ultimului paragraf al art. 28 alin. (1) din Directiva 2010/31/UE ,

    în temeiul art. 12 alin. (7) din Hotãrârea Guvernului nr. 1/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Dezvoltãrii Regionale şi Administraţiei Publice, cu modificãrile ulterioare,

    viceprim-ministrul, ministrul dezvoltãrii regionale şi administraţiei publice, emite prezentul ordin.

    ARTICOL UNIC


    (1) Actele normative cu caracter tehnic elaborate în aplicarea Legii nr. 372/2005 privind performanţa energeticã a clãdirilor, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.144 din 19 decembrie 2005, care transpune în legislaţia naţionalã Directiva 2002/91/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 16 decembrie 2002 privind performanţa energeticã a clãdirilor, se interpreteazã ca fiind acte normative cu caracter tehnic elaborate în aplicarea Legii nr. 372/2005 privind performanţa energeticã a clãdirilor, republicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 451 din 23 iulie 2013, care transpune Directiva 2010/31/UE a Parlamentului European şi a Consiliului din 19 mai 2010 privind performanţa energeticã a clãdirilor (reformare), publicatã în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria L nr. 153 din 18 iunie 2010, astfel cum rezultã din anexa care face parte integrantã din prezentul ordin.

    (2) Prezentul ordin se publicã în Monitorul Oficial al României, Partea I.

             p. Viceprim-ministru, ministrul dezvoltãrii regionale

                           şi administraţiei publice,

                                Shhaideh Sevil,

                               secretar de stat

    Bucureşti, 4 decembrie 2013.

    Nr. 3.457.

    ANEXĂ


	

Font 7*
 ┌────┬───────────────────────────────────────┬───────────────────────────────────────┬───────────────────────────────────────┐
 │Nr. │ Directiva 2010/31/UE │ Prevederi din Legea nr. 372/2005, │ Act normativ subsecvent de aplicare │
 │crt.│ │ republicatã │ │
 ├────┼───────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────┤
 │ 1.│ARTICOLUL 3 │Art. 4. - (1) În termen de 12 luni de │● Ordinul ministrului transporturilor, │
 │ │Adoptarea unei metodologii de calcul al│la data publicãrii în Monitorul Oficial│construcţiilor şi turismului nr. 157/ │
 │ │performanţei energetice a clãdirilor │al României, Partea I, a prezentei │2007 pentru aprobarea reglementãrii │
 │ │Statele membre aplicã o metodologie de │legi, Ministerul Dezvoltãrii Regionale │tehnice "Metodologie de calcul al per- │
 │ │calcul al performanţei energetice a │şi Administraţiei Publice elaboreazã şi│formanţei energetice a clãdirilor", │
 │ │clãdirilor în conformitate cu cadrul │aprobã, prin ordin al ministrului, │publicat în Monitorul Oficial al │
 │ │comun general prevãzut în anexa I. │reglementarea tehnicã privind metodo- │României, Partea I, nr. 126 şi 126 bis │
 │ │Aceastã metodologie este adoptatã la │logia de calcul al performanţei ener- │din 21 februarie 2007, cu modificãrile │
 │ │nivel naţional sau regional. │getice a clãdirilor, denumitã în │şi completãrile ulterioare: │
 │ │ │continuare metodologie. │- Partea I - Anvelopa clãdirii │
 │ │ │ │- Partea a II-a - Performanţa energe- │
 │ │ │ │ticã a instalaţiilor din clãdiri │
 │ │ │ │- Partea a III-a - Auditul şi certifi- │
 │ │ │ │catul de performanţã a clãdirii │
 │ │ │ │ │
 │ │ │ │● Ordinul ministrului dezvoltãrii │
 │ │ │ │regionale şi locuinţei nr. 1.071/2009
 │ │ │ │privind modificarea şi completarea │
 │ │ │ │Ordinului ministrului transporturilor, │
 │ │ │ │construcţiilor şi turismului nr. 157/ │
 │ │ │ │2007 pentru aprobarea reglementãrii │
 │ │ │ │tehnice "Metodologie de calcul al per- │
 │ │ │ │formanţei energetice a clãdirilor", │
 │ │ │ │publicat în Monitorul Oficial al │
 │ │ │ │României, Partea I, nr. 41 şi 41 bis │
 │ │ │ │din 19 ianuarie 2010: │
 │ │ │ │- Partea a IV-a - Breviar de calcul al │
 │ │ │ │performanţei energetice a clãdirilor şi│
 │ │ │ │apartamentelor │
 │ │ │ │- Partea a V-a - Model certificat de │
 │ │ │ │performanţã energeticã al apartamentu- │
 │ │ │ │lui │
 │ │ │ │● Ordinul ministrului dezvoltãrii │
 │ │ │ │regionale şi turismului nr. 1.217/2010
 │ │ │ │privind completarea anexei nr. 4 │
 │ │ │ │"Partea a IV-a - Breviar de calcul al │
 │ │ │ │performanţei energetice a clãdirilor şi│
 │ │ │ │apartamentelor, indicativ Mc 001/ │
 │ │ │ │4-2009" la Ordinul ministrului trans- │
 │ │ │ │porturilor, construcţiilor şi turis- │
 │ │ │ │mului nr. 157/2007 pentru aprobarea │
 │ │ │ │reglementãrii tehnice "Metodologie de │
 │ │ │ │calcul al performanţei energetice a │
 │ │ │ │clãdirilor", publicat în Monitorul │
 │ │ │ │Oficial al României, Partea I, nr. 243 │
 │ │ │ │şi 243 bis din 16 aprilie 2010 │
 │ │ │ │ │
 │ │ │ │● Ordinul viceprim-ministrului, minis- │
 │ │ │ │trul dezvoltãrii regionale şi adminis- │
 │ │ │ │traţiei publice, nr. 2.210/2013 privind│
 │ │ │ │modificarea şi completarea Ordinului │
 │ │ │ │ministrului transporturilor, construc- │
 │ │ │ │ţiilor şi turismului nr. 157/2007
 │ │ │ │pentru aprobarea reglementãrii tehnice │
 │ │ │ │"Metodologie de calcul al performanţei │
 │ │ │ │energetice a clãdirilor", publicat în │
 │ │ │ │Monitorul Oficial al României, Partea │
 │ │ │ │I, nr. 561 şi 561 bis din 4 septembrie │
 │ │ │ │2013 │
 ├────┼───────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────┤
 │ 2 │Anexa I │Art. 3. - Termenii şi expresiile utili-│● Ordinul ministrului transporturilor, │
 │ │1. Performanţa energeticã a unei clã- │zate în cuprinsul prezentei legi au │construcţiilor şi turismului nr. 157/ │
 │ │diri se determinã pe baza energiei │urmãtorul înţeles: ....................│2007 pentru aprobarea reglementãrii │
 │ │calculate sau reale consumatã anual │2. performanţa energeticã a clãdirii - │tehnice "Metodologie de calcul al per- │
 │ │pentru a rãspunde diferitelor necesi- │energia efectiv consumatã sau estimatã │formanţei energetice a clãdirilor", cu │
 │ │tãţi legate de utilizarea normalã a │pentru a rãspunde necesitãţilor legate │modificãrile şi completãrile │
 │ │acesteia şi reflectã necesarul de │de utilizarea normalã a clãdirii, │ulterioare: │
 │ │energie pentru încãlzire şi pentru │necesitãţi care includ în principal: │- Partea I - Anvelopa clãdirii │
 │ │rãcire (energia necesarã pentru a se │încãlzirea, prepararea apei calde de │- Partea a II-a - Performanţa energe- │
 │ │evita supraîncãlzirea) în vederea men- │consum, rãcirea, ventilarea şi ilumi- │ticã a instalaţiilor din clãdiri │
 │ │ţinerii condiţiilor dorite de tempera- │natul. Performanţa energeticã a clã- │- Partea a III-a - Auditul şi certi- │
 │ │turã a clãdirii şi a necesarului │dirii se determinã conform unei metodo-│ficatul de performanţã a clãdirii │
 │ │domestic de apã caldã. │logii de calcul şi se exprimã prin unul│- Partea a IV-a - Breviar de calcul al │
 │ │2. Performanţa energeticã a unei │sau mai mulţi indicatori numerici care │performanţei energetice a clãdirilor şi│
 │ │clãdiri este exprimatã clar şi include │se calculeazã luându-se în considerare │apartamentelor │
 │ │un indicator de performanţã energeticã │izolaţia termicã, caracteristicile │ │
 │ │şi un indicator numeric al consumului │tehnice ale clãdirii şi instalaţiilor, │Metodologie de calcul al performanţei │
 │ │de energie primarã, pe baza factorilor │proiectarea şi amplasarea clãdirii în │energetice a clãdirilor: │
 │ │de energie primarã pentru fiecare │raport cu factorii climatici exteriori,│- Partea a III-a - cap. III.3 │
 │ │vector energetic, care se poate baza │expunerea la soare şi influenţa clãdi- │- Partea a IV-a - cap. III │
 │ │pe mediile ponderate anuale la nivel │rilor învecinate, sursele proprii de │- Partea a II-a - cap. II.1.10.1 │
 │ │naţional sau regional sau pe o valoare │producere a energiei şi alţi factori, │- Bibliografie partea I - partea a IV-a│
 │ │specificã a producţiei de la faţa │inclusiv climatul interior al clãdirii,│ │
 │ │locului. Metodologia de calcul al │care influenţeazã necesarul de energie;│ │
 │ │performanţei energetice a clãdirilor │Art. 5. - Performanţa energeticã a │ │
 │ │ar trebui sã ţinã seama de standardele │clãdirii/unitãţii de clãdire este │ │
 │ │europene şi trebuie sã fie consecventã │exprimatã, în principal, prin urmãtorii│ │
 │ │cu legislaţia relevantã a Uniunii, │indicatori de performanţã: │ │
 │ │inclusiv cu Directiva 2009/28/CE. │a) clasa energeticã; │ │
 │ │3. Metodologia se stabileşte ţinându-se│b) consumul total specific de energie; │● Ordinul ministrului transporturilor, │
 │ │seama cel puţin de urmãtoarele │c) indicele de emisii echivalent CO(2).│construcţiilor şi turismului nr. 157/ │
 │ │elemente: │Art. 4. - (2) Metodologia cuprinde, în │2007 pentru aprobarea reglementãrii │
 │ │(a) urmãtoarele caracteristici termice │principal, urmãtoarele elemente: │tehnice "Metodologie de calcul al │
 │ │reale ale clãdirii, inclusiv comparti- │a) caracteristicile termotehnice ale │performanţei energetice a clãdirilor", │
 │ │mentarea interioarã a acesteia: │elementelor ce alcãtuiesc anvelopa │cu modificãrile şi completãrile │
 │ │(i) capacitatea termicã; │clãdirii, compartimentarea interioarã, │ulterioare: │
 │ │(îi) izolaţia termicã; │inclusiv etanşeitatea la aer; │- Partea I - Anvelopa clãdirii │
 │ │(iii) încãlzirea pasivã; │b) instalaţiile de încãlzire şi de │- Partea a II-a - Performanţa energe- │
 │ │(iv) elementele de rãcire; şi │alimentare cu apã caldã de consum, │ticã a instalaţiilor din clãdiri │
 │ │(v) punţile termice; │inclusiv caracteristicile în ceea ce │- Partea a III-a - Auditul şi certifi- │
 │ │(b) instalaţiile de încãlzire şi de │priveşte izolarea acestora; │catul de performanţã a clãdirii │
 │ │alimentare cu apã caldã, inclusiv │c) instalaţia de climatizare/ │- Partea a IV-a - Breviar de calcul al │
 │ │caracteristicile de izolare termicã ale│condiţionare a aerului; │performanţei energetice a clãdirilor şi│
 │ │acestora; │d) instalaţia de ventilare mecanicã; │apartamentelor │
 │ │(c) instalaţiile de climatizare; │e) instalaţia de iluminat integratã a │ │
 │ │(d) ventilarea naturalã şi mecanicã şi,│clãdirii, în principal sectorul │ │
 │ │eventual, etanşeitatea la aer; │nerezidenţial; │ │
 │ │(e) instalaţia de iluminat integratã │f) poziţia şi orientarea clãdirilor, │ │
 │ │(în special în sectorul nerezidenţial);│inclusiv parametrii climatici │ │
 │ │(f) proiectarea, poziţionarea şi │exteriori; │ │
 │ │orientarea clãdirii, inclusiv climatul │g) sistemele solare pasive şi de │ │
 │ │exterior; │protecţie solarã; │ │
 │ │(g) sistemele solare pasive şi de │h) ventilarea naturalã; │ │
 │ │protecţie solarã; │i) condiţiile de climat interior, │ │
 │ │(h) condiţiile de climat interior, │inclusiv cele prevãzute prin proiect; │ │
 │ │inclusiv climatul interior prevãzut │j) aporturile interne de cãldurã. │ │
 │ │prin proiect; │(3) Metodologia cuprinde, dupã caz, şi │ │
 │ │(i) aporturile interne. │alte elemente, în situaţia în care │ │
 │ │4. Se ia în considerare influenţa pozi-│influenţa acestora asupra performanţei │ │
 │ │tivã a urmãtoarelor elemente, acolo │energetice a clãdirilor este relevantã,│ │
 │ │unde este relevantã pentru prezentul │precum: │ │
 │ │calcul: │a) sisteme solare active şi alte │ │
 │ │(a) condiţiile locale de expunere la │sisteme de încãlzire, inclusiv │ │
 │ │radiaţia solarã, sistemele solare │electrice, bazate pe surse de energie │ │
 │ │active şi alte sisteme electrice şi de │regenerabilã; │● Ordinul ministrului transporturilor, │
 │ │încãlzire bazate pe energie din surse │b) electricitate produsã prin │construcţiilor şi turismului nr. 157/ │
 │ │regenerabile; │cogenerare; │2007 pentru aprobarea reglementãrii │
 │ │(b) electricitatea produsã prin │c) centrale de încãlzire şi de rãcire │tehnice "Metodologie de calcul al │
 │ │cogenerare; │de cartier sau de bloc; │performanţei energetice a clãdirilor", │
 │ │(c) sistemele de încãlzire şi de rãcire│d) utilizarea luminii naturale. │cu modificãrile şi completãrile │
 │ │centralizate sau de bloc; │ │ulterioare: │
 │ │(d) iluminatul natural. │Art. 6. - (1) Prin metodologie se │- Partea I - Anvelopa clãdirii │
 │ │5. În sensul prezentului calcul, │stabilesc cerinţele minime de perfor- │- Partea a II-a - Performanţa energe- │
 │ │clãdirile ar trebui sã fie clasificate │manţã energeticã a clãdirilor, denu- │ticã a instalaţiilor din clãdiri │
 │ │corespunzãtor în categoriile urmãtoare:│mite în continuare cerinţe, şi se │- Partea a IV-a - Breviar de calcul al │
 │ │(a) clãdiri unifamiliale de diferite │aplicã diferenţiat pentru diferite │performanţei energetice a clãdirilor │
 │ │tipuri; │categorii de clãdiri, atât pentru │şi apartamentelor │
 │ │(b) blocuri de apartamente; │clãdirile noi, cât şi pentru clãdirile │ │
 │ │(c) birouri; │existente, dupã cum urmeazã: │ │
 │ │(d) clãdiri de învãţãmânt; │a) locuinţe unifamiliale; │● Ordinul ministrului transporturilor, │
 │ │(e) spitale; │b) blocuri de locuinţe; │construcţiilor şi turismului nr. 157/ │
 │ │(f) hoteluri şi restaurante; │c) birouri; │2007 pentru aprobarea reglementãrii │
 │ │(g) construcţii sportive; │d) clãdiri de învãţãmânt; │tehnice "Metodologie de calcul al │
 │ │(h) clãdiri pentru servicii de comerţ │e) spitale; │performanţei energetice a clãdirilor", │
 │ │en gros şi cu amãnuntul; │f) hoteluri şi restaurante; │cu modificãrile şi completãrile │
 │ │(i) alte tipuri de clãdiri cu consum │g) construcţii destinate activitãţilor │ulterioare: │
 │ │energetic. │sportive; │- Partea I - Anvelopa clãdirii, cap. │
 │ │ │h) clãdiri pentru servicii de comerţ; │I.2 │
 │ │ │i) alte tipuri de clãdiri consumatoare │ │
 │ │ │de energie. │ │
 ├────┼───────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────┤
 │ 3.│ARTICOLUL 4 │Art. 4. - (4) În aplicarea cadrului │● Ordinul ministrului transporturilor, │
 │ │Stabilirea cerinţelor minime de │metodologic comparativ de calcul al │construcţiilor şi turismului │
 │ │performanţã energeticã │nivelurilor optime, din punct de vedere│nr. 157/2007 pentru aprobarea │
 │ │(1) Statele membre iau mãsurile │al costurilor, ale cerinţelor minime de│reglementãrii tehnice "Metodologie de │
 │ │necesare pentru a garanta cã cerinţele │performanţã energeticã pentru clãdiri, │calcul al performanţei energetice a │
 │ │minime de performanţã energeticã pentru│elaborat de cãtre Comisia Europeanã, │clãdirilor", cu modificãrile şi │
 │ │clãdiri sau unitãţile clãdirilor sunt │prin metodologie se stabilesc │completãrile ulterioare: │
 │ │stabilite în vederea atingerii unor │condiţiile generale, exprimate în │- Partea I - Anvelopa clãdirii │
 │ │al costurilor. Performanţa energeticã │(5) Datele şi ipotezele utilizate │- Partea a II-a - Performanţa │
 │ │niveluri optime din punctul de vedere │parametrii naţionali. │energeticã a instalaţiilor din clãdiri │
 │ │se calculeazã în conformitate cu │pentru calculul nivelurilor optime, din│- Partea a III-a - cap. III.2.4.1 │
 │ │metodologia prevãzutã la articolul 3. │punctul de vedere al costurilor, ale │ │
 │ │Nivelurile optime din punctul de │cerinţelor minime de performanţã │ │
 │ │vedere al costurilor sunt calculate în │energeticã, precum şi rezultatele │ │
 │ │conformitate cu cadrul metodologic │acestora, se includ în planurile │ │
 │ │comparativ prevãzut la articolul 5, │naţionale de eficienţã energeticã şi │ │
 │ │de îndatã ce acest cadru este stabilit.│se transmit Comisiei Europene de │ │
 │ │Statele membre trebuie sã ia mãsurile │cãtre Ministerul Dezvoltãrii Regionale │ │
 │ │necesare pentru a garanta cã, pentru a │şi Administraţiei Publice, la │ │
 │ │atinge nivelurile optime din punctul │intervale care nu depãşesc 5 ani. │ │
 │ │de vedere al costurilor, se stabilesc │Primul raport se transmite pânã la │ │
 │ │cerinţe minime de performanţã │30 iunie 2014. │ │
 │ │energeticã pentru elementele │ │ │
 │ │clãdirilor care fac parte din anvelopa │Art. 6. - (1) Prin metodologie se │ │
 │ │clãdirilor şi care au un impact │stabilesc cerinţele minime de │ │
 │ │semnificativ asupra performanţei │performanţã energeticã a clãdirilor, │ │
 │ │energetice a anvelopei clãdirii │denumite în continuare cerinţe, şi se │ │
 │ │atunci când sunt înlocuite sau │aplicã diferenţiat pentru diferite │ │
 │ │modernizate. │categorii de clãdiri, atât pentru │ │
 │ │La stabilirea acestor cerinţe, statele │clãdirile noi, cât şi pentru clãdirile │ │
 │ │membre pot sã facã o distincţie între │existente (...). │ │
 │ │clãdirile noi şi cele deja existente, │(2) Cerinţele stabilite în metodologie │ │
 │ │precum şi între diverse categorii de │ţin seama de condiţiile generale de │ │
 │ │clãdiri. │climat interior pentru a preveni │ │
 │ │Aceste cerinţe ţin seama de condiţiile │eventualele efecte negative, cum sunt │ │
 │ │generale care caracterizeazã climatul │ventilarea necorespunzãtoare, │ │
 │ │interior, cu scopul de a evita posibile│condiţiile locale, destinaţia datã în │ │
 │ │efecte negative, cum ar fi o ventilare │proiect şi vechimea clãdirii. │ │
 │ │necorespunzãtoare, precum şi de │(3) Cerinţele se revizuiesc la inter- │ │
 │ │condiţiile locale, destinaţia clãdirii │vale regulate, nu mai mari de 5 ani, şi│ │
 │ │şi vechimea acesteia. │se actualizeazã ori de câte ori este │ │
 │ │Statele membre nu trebuie sã │necesar pentru a reflecta progresul │ │
 │ │stabileascã cerinţe minime de │tehnic în sectorul construcţiilor. │ │
 │ │performanţã energeticã care nu sunt │ │ │
 │ │rentabile pe durata normatã de │Art. 10. - (1) La clãdirile existente │ │
 │ │funcţionare. Cerinţele minime de │la care se executã lucrãri de renovare │ │
 │ │performanţã energeticã sunt revizuite │majorã, performanţa energeticã a │ │
 │ │la intervale regulate care nu trebuie │acestora sau a unitãţilor de clãdire ce│ │
 │ │sã depãşeascã cinci ani şi, dacã este │fac obiectul renovãrii trebuie │ │
 │ │necesar, sunt actualizate pentru a │îmbunãtãţitã, pentru a satisface │ │
 │ │reflecta progresul tehnic din sectorul │cerinţele stabilite în metodologie, în │ │
 │ │construcţiilor. │mãsura în care acest lucru este posibil│ │
 │ │ │din punct de vedere tehnic, funcţional │ │
 │ │ │şi economic. │ │
 ├────┼───────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────┤
 │ 4.│ARTICOLUL 6 │Art. 8. - La clãdirile noi se respectã │● Ordinul ministrului transporturilor, │
 │ │Clãdiri noi │cerinţele stabilite în metodologie. │construcţiilor şi turismului │
 │ │(1) Statele membre iau mãsurile │Art. 9. - (1) Pentru clãdirile noi/ │nr. 2.055/2005 pentru aprobarea │
 │ │necesare pentru a asigura cã noile │ansamblurile de clãdiri prevãzute la │Reglementãrii tehnice "Normativ privind│
 │ │clãdiri îndeplinesc cerinţele minime │art. 14 alin. (2), prin certificatul de│calculul termotehnic al elementelor de │
 │ │de performanţã energeticã stabilite în │urbanism emis de autoritãţile │construcţie ale clãdirilor", indicativ │
 │ │conformitate cu articolul 4. │administraţiei publice locale/judeţene │C 107-2005, publicat în Monitorul │
 │ │Pentru clãdirile noi, statele membre │competente, în vederea obţinerii, în │Oficial al României, Partea I, │
 │ │se asigurã cã, înainte de începerea │condiţiile legii, a autorizaţiei de │nr. 1.124 şi 1.124 bis din │
 │ │lucrãrilor de construcţie, se studiazã │construire pentru clãdiri, pe lângã │13 decembrie 2005, cu modificãrile şi │
 │ │şi se ia în considerare fezabilitatea, │obligativitatea respectãrii cerinţelor │completãrile ulterioare │
 │ │din punct de vedere tehnic, economic │minime de performanţã energeticã, se va│ │
 │ │şi al mediului înconjurãtor, a │solicita întocmirea unui studiu privind│● Ordinul ministrului dezvoltãrii │
 │ │sistemelor alternative de eficienţã │posibilitatea utilizãrii unor sisteme │regionale şi turismului │
 │ │ridicatã de tipul celor menţionate în │alternative de eficienţã ridicatã, în │nr. 2.513/2010 pentru modificarea │
 │ │continuare, dacã acestea sunt │funcţie de fezabilitatea acestora din │Reglementãrii tehnice "Normativ │
 │ │disponibile: │punct de vedere tehnic, economic şi al │privind calculul termotehnic al │
 │ │(a) sisteme descentralizate de │mediului înconjurãtor. │elementelor de construcţie ale │
 │ │alimentare cu energie bazate pe energie│(2) Aceste sisteme alternative pot fi: │clãdirilor", indicativ C 107-2005, │
 │ │din surse regenerabile; │a) descentralizate de alimentare cu │aprobatã prin Ordinul ministrului │
 │ │(b) cogenerare; │energie, bazate pe surse regenerabile │transporturilor, construcţiilor şi │
 │ │(c) sisteme de încãlzire sau de rãcire │de energie; │turismului nr. 2.055/2005, publicat în │
 │ │centralizate sau de bloc, în special │b) de cogenerare/trigenerare; │Monitorul Oficial al României, Partea I│
 │ │atunci când acestea se bazeazã, │c) centralizate de încãlzire sau de │nr. 820 din 8 decembrie 2010 │
 │ │integral sau parţial, pe energie din │rãcire ori de bloc; │ │
 │ │surse regenerabile; │d) pompe de cãldurã; │● Ordinul ministrului dezvoltãrii │
 │ │(d) pompe de cãldurã. │e) schimbãtoare de cãldurã sol-aer; │regionale şi turismului │
 │ │(2) Statele membre se asigurã cã │f) recuperatoare de cãldurã. │nr. 1.590/2012 pentru modificarea şi │
 │ │analiza sistemelor alternative │(3) Studiul prevãzut la alin. (1) se │completarea Pãrţii a 3-a - Normativ │
 │ │menţionate la alineatul (1) este │elaboreazã de proiectant şi este parte │privind calculul performanţelor │
 │ │doveditã prin documente şi este pusã │componentã a studiului de fezabilitate.│termotehnice ale elementelor de │
 │ │la dispoziţie în scopul verificãrii. │(4) Studiul cu privire la posibilitatea│construcţie ale clãdirilor, indicativ │
 │ │(3) Analiza respectivã a sistemelor │utilizãrii sistemelor alternative │C 107/3, din cadrul Reglementãrii │
 │ │alternative poate fi efectuatã în mod │prevãzute la alin. (2) poate fi │tehnice "Normativ privind calculul │
 │ │individual, pentru o clãdire, sau │efectuat pentru o clãdire sau │termotehnic al elementelor de │
 │ │pentru grupuri de clãdiri similare sau │pentru grupuri de clãdiri similare din │construcţie ale clãdirilor", indicativ │
 │ │tipologii comune de clãdiri din │aceeaşi localitate. Pentru sistemele │C 107-2005, aprobatã prin Ordinul │
 │ │aceeaşi zonã. În ceea ce priveşte │centralizate de încãlzire şi rãcire, │ministrului transporturilor, │
 │ │sistemele colective de încãlzire şi │studiul poate fi efectuat pentru toate │construcţiilor şi turismului │
 │ │rãcire, analiza poate fi efectuatã │clãdirile racordate la acelaşi sistem. │nr. 2.055/2005, publicat în Monitorul │
 │ │pentru toate clãdirile racordate la │ │Oficial al României, Partea I, nr. 650 │
 │ │sistem din aceeaşi zonã. │ │şi 650 bis din 12 septembrie 2012 │
 ├────┼───────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────┤
 │ 5.│ARTICOLUL 7 │Art. 10. - (1) La clãdirile existente │● Ordinul ministrului transporturilor, │
 │ │Clãdiri existente │la care se executã lucrãri de renovare │construcţiilor şi turismului │
 │ │Statele membre iau mãsurile necesare │majorã, performanţa energeticã a │nr. 157/2007 pentru aprobarea │
 │ │pentru a asigura cã, atunci când │acestora sau a unitãţilor de clãdire ce│reglementãrii tehnice "Metodologie de │
 │ │clãdirile sunt supuse unor renovãri │fac obiectul renovãrii trebuie │calcul al performanţei energetice a │
 │ │majore, performanţa energeticã a │îmbunãtãţitã, pentru a satisface │clãdirilor", cu modificãrile şi │
 │ │clãdirii sau a pãrţii clãdirii care a │cerinţele stabilite în metodologie, în │completãrile ulterioare: │
 │ │fãcut obiectul renovãrii este │mãsura în care acest lucru este posibil│- Partea a III-a - Auditul şi │
 │ │îmbunãtãţitã pentru a satisface │din punct de vedere tehnic, funcţional │certificatul de performanţã a clãdirii │
 │ │cerinţele minime de performanţã │şi economic. │- Partea a IV-a - Breviar de calcul al │
 │ │energeticã stabilite în conformitate cu│(2) Documentaţia tehnicã elaboratã │performanţei energetice a clãdirilor │
 │ │articolul 4, în mãsura în care acest │pentru autorizarea lucrãrilor de │şi apartamentelor │
 │ │lucru este posibil din punct de vedere │intervenţie pentru renovarea majorã │ │
 │ │tehnic, funcţional şi economic. │dezvoltã mãsurile prevãzute în raportul│● Ordinul viceprim-ministrului, │
 │ │Cerinţele respective se aplicã clãdirii│de audit energetic. │ministrul dezvoltãrii regionale şi │
 │ │renovate sau unitãţii renovate a │(3) În cazul renovãrii majore a │administraţiei publice, nr. 2.211/2013
 │ │clãdirii în ansamblu. Se pot aplica │clãdirilor, proprietarii/ │pentru aprobarea reglementãrii tehnice │
 │ │cerinţe suplimentare sau alternative │administratorii acestora pot monta │"Ghid privind proiectarea şi executarea│
 │ │elementelor renovate ale clãdirilor. │sisteme alternative de producere a │lucrãrilor de reabilitare termicã a │
 │ │De asemenea, statele membre iau │energiei prevãzute la art. 9 │blocurilor de locuinţe", indicativ │
 │ │mãsurile necesare pentru a garanta │alin. (2), în mãsura în care prin │GP 123-2013, publicat în Monitorul │
 │ │faptul cã, atunci când un element al │auditul energetic al clãdirii se │Oficial al României, Partea I, nr. 538 │
 │ │unei clãdiri care face parte din │stabileşte cã acest lucru este posibil │şi 538 bis din 26 august 2013 │
 │ │anvelopa clãdirii şi care are un │din punct de vedere tehnic, funcţional │ │
 │ │impact semnificativ asupra │şi economic. │● Ordinul viceprim-ministrului, │
 │ │performanţei energetice a anvelopei │Art. 11. - Cerinţele se aplicã │ministrul dezvoltãrii regionale şi │
 │ │clãdirii este modernizat sau înlocuit, │clãdirii sau unitãţii de clãdire │administraţiei publice, nr. 2.280/2013
 │ │performanţa energeticã a elementului │renovate, în scopul creşterii │pentru aprobarea reglementãrii tehnice │
 │ │clãdirii respectiv îndeplineşte │performanţei energetice globale a │"Soluţii-cadru privind reabilitarea │
 │ │cerinţele minime de performanţã │clãdirii. │termo-higro-energeticã a anvelopei │
 │ │energeticã, în mãsura în care acest │ │clãdirilor de locuit existente, │
 │ │lucru este posibil din punct de │ │indicativ SC 007-2013", publicat în │
 │ │vedere tehnic, funcţional şi economic. │ │Monitorul Oficial al României, │
 │ │Statele membre determinã aceste │ │Partea I, nr. 540 şi 540 bis din │
 │ │cerinţe minime de performanţã │ │27 august 2013 │
 │ │energeticã în conformitate cu │ │ │
 │ │articolul 4. Statele membre │ │● Art. 4 din Ordonanţa de urgenţã a │
 │ │încurajeazã, în ceea ce priveşte │ │Guvernului nr. 18/2009 privind │
 │ │clãdirile care fac obiectul unei │ │creşterea performanţei energetice a │
 │ │renovãri majore, luarea în │ │blocurilor de locuinţe, aprobatã cu │
 │ │considerare a unor sisteme alternative │ │modificãri şi completãri prin Legea │
 │ │de eficienţã ridicatã, dupã cum se │ │nr. 158/2011, cu modificãrile şi │
 │ │menţioneazã la articolul 6 alineatul │ │completãrile ulterioare │
 │ │(1), în mãsura în care acest lucru │ │ │
 │ │este posibil din punct de vedere │ │● Art. 3 din Ordonanţa de urgenţã a │
 │ │tehnic, funcţional şi economic. │ │Guvernului nr. 69/2010 privind │
 │ │ │ │reabilitarea termicã a clãdirilor de │
 │ │ │ │locuit cu finanţare prin credite │
 │ │ │ │bancare cu garanţie guvernamentalã, │
 │ │ │ │aprobatã cu modificãri şi completãri │
 │ │ │ │prin Legea nr. 76/2011
 ├────┼───────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────┤
 │ 6.│ARTICOLUL 11 │Art. 18. - (5) Certificatul cuprinde │● Ordinul ministrului transporturilor, │
 │ │Certificatele de performanţã energeticã│valori calculate, în conformitate cu │construcţiilor şi turismului │
 │ │(1) Statele membre stabilesc mãsurile │reglementãrile tehnice în vigoare, cu │nr. 157/2007 pentru aprobarea │
 │ │necesare pentru instituirea unui sistem│privire la consumurile de energie şi │reglementãrii tehnice "Metodologie de │
 │ │de certificare a performanţei │emisiile de CO2, care permit │calcul al performanţei energetice a │
 │ │energetice a clãdirilor. Certificatul │investitorului/proprietarului/ │clãdirilor", cu modificãrile şi │
 │ │de performanţã energeticã include │administratorului clãdirii/unitãţii de │completãrile ulterioare: │
 │ │performanţa energeticã a unei clãdiri │clãdire sã compare şi sã evalueze │- Partea a III-a - Auditul şi │
 │ │şi valori de referinţã, cum ar fi │performanţa energeticã a clãdirii/ │certificatul de performanţã a clãdirii,│
 │ │cerinţele minime de performanţã │unitãţii de clãdire. │anexele 2-8 │
 │ │energeticã, pentru a da posibilitatea │(6) Certificatul cuprinde, anexat, │- Partea a V-a - Model certificat de │
 │ │proprietarilor sau locatarilor clãdirii│recomandãri de reducere a consumurilor │performanţã energeticã al │
 │ │sau ai unitãţii clãdirii sã compare şi │de energie ale clãdirii, cu excepţia │apartamentului │
 │ │sã evalueze performanţa energeticã a │cazurilor în care nu existã potenţial │ │
 │ │clãdirii. │de reducere semnificativã al acestora │● Ordinul ministrului transporturilor, │
 │ │Certificatul de performanţã energeticã │comparativ cu cerinţele minime de │construcţiilor şi turismului │
 │ │poate include informaţii suplimentare, │performanţã energeticã în vigoare la │nr. 157/2007 pentru aprobarea │
 │ │precum consumul anual de energie pentru│data elaborãrii certificatului, precum │reglementãrii tehnice "Metodologie de │
 │ │clãdirile nerezidenţiale şi procentul │şi estimarea economiei de energie prin │calcul al performanţei energetice a │
 │ │de energie din surse regenerabile în │realizarea lucrãrilor de creştere a │clãdirilor", cu modificãrile şi │
 │ │consumul total de energie. │performanţei energetice a clãdirii. │completãrile ulterioare: │
 │ │(2) Certificatul de performanţã │ │- Partea a III-a - Auditul şi │
 │ │energeticã cuprinde recomandãri pentru │ │certificatul de performanţã a clãdirii │
 │ │îmbunãtãţirea nivelului optim din │ │- cap. III.2.3, anexa 7, anexa 8 şi │
 │ │punctul de vedere al costurilor sau a │ │Informaţii privind clãdirea │
 │ │rentabilitãţii performanţei energetice │ │certificatã (anexa la certificatul de │
 │ │a unei clãdiri sau a unei unitãţi de │ │performanţã energeticã nr. ...) │
 │ │clãdire, cu excepţia cazului în care │ │ │
 │ │nu existã un potenţial rezonabil pentru│ │ │
 │ │o astfel de îmbunãtãţire comparativ cu │ │ │
 │ │cerinţele de performanţã energeticã în │ │ │
 │ │vigoare. Recomandãrile cuprinse în │ │ │
 │ │certificatul de performanţã energeticã │ │ │
 │ │vizeazã: │ │ │
 │ │(a) mãsurile luate în legãturã cu o │ │ │
 │ │renovare majorã a anvelopei clãdirii │ │ │
 │ │sau a sistemului tehnic ori a sisteme- │ │ │
 │ │lor tehnice ale clãdirii; şi │ │ │
 │ │(b) mãsurile pentru elementele distinc-│ │ │
 │ │te ale unei clãdiri, independente de │ │● Ordinul ministrului transporturilor, │
 │ │renovarea majorã a anvelopei clãdirii │ │construcţiilor şi turismului │
 │ │sau a sistemului tehnic ori a sisteme- │ │nr. 157/2007 pentru aprobarea │
 │ │lor tehnice ale clãdirii │ │reglementãrii tehnice "Metodologie de │
 │ │(3) Recomandãrile cuprinse în │ │calcul al performanţei energetice a │
 │ │certificatul de performanţã energeticã │ │clãdirilor", cu modificãrile şi │
 │ │sunt fezabile, din punct de vedere │ │completãrile ulterioare: │
 │ │tehnic, pentru clãdirea respectivã şi │ │- Partea a III-a - Auditul şi │
 │ │pot furniza o estimare în ceea ce │ │certificatul de performanţã a clãdirii │
 │ │priveşte durata perioadelor de │ │- cap. 2.4.3 şi anexa 8 şi Informaţii │
 │ │amortizare sau raportul │ │privind clãdirea certificatã (anexa la │
 │ │costuri-beneficii pe durata normatã de │ │certificatul de performanţã energeticã │
 │ │funcţionare. │ │nr. ...) │
 │ │(4) Certificatul de performanţã │ │ │
 │ │energeticã precizeazã de unde poate │ │ │
 │ │obţine proprietarul sau locatarul │ │ │
 │ │informaţii mai detaliate inclusiv în │ │ │
 │ │ceea ce priveşte rentabilitatea │ │ │
 │ │recomandãrilor formulate în │ │ │
 │ │certificatul de performanţã │ │ │
 │ │energeticã. Evaluarea rentabilitãţii │ │ │
 │ │se bazeazã pe o serie de ipoteze │ │ │
 │ │standard, precum estimarea cantitãţii │ │ │
 │ │de energie economisite, a preţurilor │ │ │
 │ │energiei vizate şi estimarea │ │ │
 │ │preliminarã a costurilor. În plus, │ │ │
 │ │acesta conţine informaţii privind │ │ │
 │ │paşii care trebuie urmaţi pentru a │ │ │
 │ │pune în practicã aceste recomandãri. │ │ │
 │ │Alte informaţii cu privire la │ │ │
 │ │subiecte conexe, precum auditurile în │ │ │
 │ │domeniul energiei sau stimulentele │ │ │
 │ │financiare sau de altã naturã şi │ │ │
 │ │posibilitãţile de finanţare, pot fi │ │ │
 │ │de asemenea furnizate proprietarului │ │ │
 │ │sau locatarului. │ │ │
 │ │(5) Sub rezerva normelor naţionale, │ │● Hotãrârea Guvernului nr. 765/2010
 │ │statele membre încurajeazã │ │privind aprobarea şi finanţarea │
 │ │autoritãţile publice sã ţinã seama de │ │Programului-pilot de reabilitare │
 │ │rolul de lider pe care ar trebui sã îl │ │termicã a unor clãdiri, proprietate │
 │ │joace în domeniul performanţei │ │publicã, din domeniul asistenţei │
 │ │energetice a clãdirilor, între altele │ │sociale şi ocrotirii sãnãtãţii, │
 │ │prin punerea în aplicare a │ │aflate în administrarea autoritãţilor │
 │ │recomandãrilor incluse în │ │administraţiei publice locale, │
 │ │certificatele de performanţã │ │publicatã în Monitorul Oficial al │
 │ │energeticã eliberate pentru clãdirile │ │României, Partea I, nr. 516 din │
 │ │pe care le deţin, în perioada de │ │23 iulie 2010 │
 │ │valabilitate a certificatului. │ │ │
 └────┴───────────────────────────────────────┴───────────────────────────────────────┴───────────────────────────────────────┘

1   2   >  

Forme la zi | Modificari Act | Printare | Salvare DOC

Inapoi la Cautare

Comentarii Act

Nu sunt comentarii momentan.

Posteaza pe retele sociale

Pentru a posta un comentariu trebuie sa va autentificati


Daca nu aveti inca un cont si vreti sa va inregistrati dati click aici


Despre Companie

CTCE este liderul national in domeniul software legislativ. Avem o experienta de peste 35 ani in domeniul dezvoltarii de aplicatii software.
(aflati mai multe)

Termeni si Conditii
Comanda LegisPlus
Testeaza LegisPlus
Resurse Lege-Online

Nota CTCE

Continutul, designul, structura, precum si materialele Lege-Online.ro apartin C.T.C.E. - Piatra Neamt si sunt protejate de Legea 8/1996 privind drepturile de autor si drepturile conexe, cu modificarile si completarile ulterioare. Copierea/distribuirea/republicarea acestora este ilegala.

Intrati in Contact

 • Telefon:
  (0233) 211 020 / (0233) 218 110
 • E-mail:
  office@ctce.ro
 • Adresa:
  Bd. Decebal, nr. 32
  610076, Piatra Neamt, Neamt
  Romania


CTCE - Centrul Teritorial de Calcul Economic

Info

Se încarcã, vã rugãm asteptati.