Inapoi la Cautare

ORDIN 111 /2020


pentru modificarea şi completarea Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 35/2016 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Programului acţiunilor de supraveghere, prevenire, control şi eradicare a bolilor la animale, a celor transmisibile de la animale la om, protecţia animalelor şi protecţia mediului, de identificare şi înregistrare a bovinelor, suinelor, ovinelor, caprinelor şi ecvideelor, precum şi a Normelor metodologice de aplicare a Programului de supraveghere şi control în domeniul siguranţei alimentelor


Puteti sa consultati o forma actualizata la data 14.08.2020, conform modificarilor publicate in Monitorul Oficial al Romaniei, apasand butonul Cumpara Act.

Cumparati Actul varianta DOC

Forma la zi
Pret: 13,00 RON cu TVA
Doriti o forma actualizata , la zi (14.08.2020) , a acestui act ? Cumparati acum online, rapid si simplu varianta DOC !

Forme la zi | Modificari Act | Printare | Salvare DOC

    Văzând Referatul de aprobare nr. 235 din 27.03.2020, întocmit de Direcţia coordonare laboratoare şi produse medicinale veterinare,

    ţinând cont de prevederile art. 10 lit. b) din Ordonanţa Guvernului nr. 42/2004
 privind organizarea activităţii sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 215/2004
, cu modificările şi completările ulterioare,

    în temeiul art. 3 alin. (1)
 şi (3), precum şi al art. 4 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 1.415/2009
 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor şi a unităţilor din subordinea acesteia, cu modificările şi completările ulterioare,

    preşedintele Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor emite următorul ordin:

    ART. I

    Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 35/2016
 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Programului acţiunilor de supraveghere, prevenire, control şi eradicare a bolilor la animale, a celor transmisibile de la animale la om, protecţia animalelor şi protecţia mediului, de identificare şi înregistrare a bovinelor, suinelor, ovinelor, caprinelor şi ecvideelor,
 precum şi a Normelor metodologice de aplicare a Programului de supraveghere şi control în domeniul siguranţei alimentelor
, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 303 şi 303 bis din 20 aprilie 2016, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

    1. În anexa nr. 1, capitolul III
 se modifică şi va avea următorul cuprins:

    "
    CAP. III

    Supravegherea sanitar-veterinară a unităţilor care produc, depozitează şi comercializează produse medicinale veterinare	

┌───────────────┬───────────────┬──────────────┐
│Tipul unităţii │Frecvenţă │Precizări de │
│ │ │execuţie │
├───────────────┼───────────────┼──────────────┤
│1 │2 │3 │
├───────────────┼───────────────┼──────────────┤
│ │Conform │ │
│ │Programului │ │
│ │anual de │ │
│ │inspecţii la │Direcţia de │
│ │fabricanţii/ │specialitate │
│ │importatorii de│din cadrul │
│ │produse │ANSVSA şi, la │
│ │medicinale │solicitarea │
│ │veterinare din │acesteia, │
│ │România(^1) şi │ICPBMV │
│ │ori de câte ori│ │
│ │este necesar(^ │ │
│ │2) │ │
│ ├───────────────┼──────────────┤
│ │ │1. Prelevarea │
│ │ │probelor se │
│ │ │realizează de │
│ │Controlul │către │
│ │calităţii │reprezentanţii│
│ │produselor │DSVSA. │
│ │medicinale │2. Testarea │
│ │veterinare - │probelor se │
│ │conform │realizează în │
│ │Planului anual │cadrul │
│ │de prelevare şi│laboratoarelor│
│ │testare a │ICPBMV. │
│ │produselor │3. ICPBMV │
│ │medicinale │raportează │
│ │veterinare │rezultatele │
│ │comercializate │testelor de │
│ │în România(^3) │laborator │
│Unitate pentru │ │către DAC, │
│producerea, │ │DSVSA şi │
│ambalarea, │ │ANSVSA. │
│divizarea şi ├───────────────┼──────────────┤
│condiţionarea │ │1. Prelevarea │
│produselor │ │probelor se │
│medicinale │ │realizează de │
│veterinare - │ │către │
│produse │Controlul │reprezentanţii│
│biologice de uz│calităţii │ICPBMV. │
│veterinar │produselor │2. Testarea │
│ │medicinale │probelor se │
│ │imunologice │realizează în │
│ │veterinare │cadrul │
│ │utilizate în │laboratoarelor│
│ │acţiunile de │ICPBMV. │
│ │imunoprofilaxie│3. ICPBMV │
│ │obligatorii la │raportează │
│ │animale(^6) │rezultatele │
│ │ │testelor de │
│ │ │laborator │
│ │ │către DAC şi │
│ │ │ANSVSA. │
│ ├───────────────┼──────────────┤
│ │ │1. Prelevarea │
│ │ │probelor se │
│ │ │realizează de │
│ │Controlul │către │
│ │calităţii │reprezentanţii│
│ │produselor │ICPBMV. │
│ │medicinale │2. Testarea │
│ │veterinare │probelor se │
│ │biologice │realizează în │
│ │utilizate în │cadrul │
│ │acţiunile │laboratoarelor│
│ │obligatorii de │ICPBMV. │
│ │diagnostic in │3. ICPBMV │
│ │vivo la animale│raportează │
│ │(^7) │rezultatele │
│ │ │testelor de │
│ │ │laborator │
│ │ │către DAC şi │
│ │ │ANSVSA. │
├───────────────┼───────────────┼──────────────┤
│ │ │1. Înaintarea │
│ │ │la ICPBMV a │
│ │ │documentelor │
│ │ │necesare │
│ │ │eliberării │
│ │ │oficiale a │
│ │ │seriilor │
│ │ │pentru │
│ │Eliberarea │produsele │
│ │oficială a │medicinale │
│ │seriilor de │veterinare │
│ │produse │imunologice │
│ │medicinale │2. Evaluarea │
│ │veterinare │documentelor │
│ │imunologice pe │în vederea │
│ │baza evaluării │eliberării │
│ │protocoalelor │oficiale a │
│ │de producţie şi│seriilor │
│ │control(^4), │pentru │
│ │conform │produsele │
│ │cerinţelor art.│medicinale │
│ │85 din Norma │veterinare │
│ │sanitară │imunologice şi│
│ │veterinară │emiterea │
│ │privind Codul │Certificatului│
│ │produselor │European │
│ │medicinale │Standard OBPR │
│ │veterinare, │de către │
│ │aprobată prin │ICPBMV │
│ │Ordinul │3. ICPBMV │
│ │preşedintelui │raportează │
│ │Autorităţii │rezultatele │
│ │Naţionale │evaluărilor │
│ │Sanitare │către ANSVSA, │
│ │Veterinare şi │deţinătorul │
│ │pentru │autorizaţiei │
│ │Siguranţa │de │
│ │Alimentelor nr.│comercializare│
│ │187/2007, cu │şi │
│ │modificările şi│Directoratul │
│ │completările │European │
│ │ulterioare │pentru │
│Deţinătorul │ │Calitatea │
│autorizaţiei de│ │Medicamentelor│
│comercializare,│ │(European │
│denumit în │ │Directorate │
│continuare DAC │ │for the │
│ │ │Quality of │
│ │ │Medicines - │
│ │ │EDQM). │
│ ├───────────────┼──────────────┤
│ │ │1. Înaintarea │
│ │ │la ICPBMV a │
│ │ │documentelor │
│ │ │şi a probelor │
│ │ │necesare │
│ │Eliberarea │testării şi │
│ │oficială a │eliberării │
│ │seriilor de │oficiale a │
│ │produse │seriilor │
│ │medicinale │pentru │
│ │veterinare │produsele │
│ │imunologice pe │medicinale │
│ │baza testării │veterinare │
│ │de laborator(^ │imunologice │
│ │5), conform │2. Evaluarea │
│ │cerinţelor art.│documentelor │
│ │86 din Norma │şi testarea │
│ │sanitară │probelor în │
│ │veterinară, │vederea │
│ │aprobată prin │eliberării │
│ │Ordinul │oficiale a │
│ │preşedintelui │seriilor │
│ │Autorităţii │pentru │
│ │Naţionale │produsele │
│ │Sanitare │medicinale │
│ │Veterinare şi │veterinare │
│ │pentru │imunologice şi│
│ │Siguranţa │emiterea │
│ │Alimentelor nr.│Certificatului│
│ │187/2007, cu │European │
│ │modificările şi│Standard OCABR│
│ │completările │de către │
│ │ulterioare │ICPBMV │
│ │ │3. ICPBMV │
│ │ │raportează │
│ │ │rezultatele │
│ │ │testării către│
│ │ │ANSVSA, DAC şi│
│ │ │EDQM. │
├───────────────┼───────────────┼──────────────┤
│ │Conform │ │
│ │Programului │ │
│ │anual de │ │
│ │inspecţii la │Direcţia de │
│ │fabricanţii/ │specialitate │
│ │importatorii de│din cadrul │
│ │produse │ANSVSA şi, la │
│ │medicinale │solicitarea │
│ │veterinare din │acesteia, │
│ │România(^1) şi │ICPBMV │
│ │ori de câte ori│ │
│Unitate pentru │este necesar(^ │ │
│producerea, │2) │ │
│ambalarea, ├───────────────┼──────────────┤
│divizarea şi │ │1. Prelevarea │
│condiţionarea │ │probelor se │
│produselor │ │realizează de │
│medicinale │Controlul │către │
│veterinare, │calităţii │reprezentanţii│
│altele decât │produselor │DSVSA. │
│cele │medicinale │2. Testarea │
│imunologice │veterinare - │probelor se │
│ │conform │realizează în │
│ │Planului anual │cadrul │
│ │de prelevare şi│laboratoarelor│
│ │testare a │ICPBMV. │
│ │produselor │3. ICPBMV │
│ │medicinale │raportează │
│ │veterinare │rezultatele │
│ │comercializate │testelor de │
│ │în România(^3) │laborator │
│ │ │către DAC, │
│ │ │DSVSA şi │
│ │ │ANSVSA. │
├───────────────┼───────────────┼──────────────┤
│ │Conform │ │
│ │Programului │ │
│ │anual de │1. Direcţia de│
│ │inspecţii la │specialitate │
│ │fabricanţii/ │din cadrul │
│ │importatorii de│ANSVSA şi, la │
│ │produse │solicitarea │
│ │medicinale │acesteia, │
│ │veterinare din │ICPBMV │
│ │România(^1) şi │2. DSVSA │
│ │ori de câte ori│ │
│ │este necesar(^ │ │
│ │2) │ │
│ ├───────────────┼──────────────┤
│Importatori │ │1. Prelevarea │
│produse │ │probelor se │
│medicinale │ │realizează de │
│veterinare │Controlul │către │
│imunologice │calităţii │reprezentanţii│
│ │produselor │DSVSA. │
│ │medicinale │2. Testarea │
│ │veterinare - │probelor se │
│ │conform │realizează în │
│ │Planului anual │cadrul │
│ │de prelevare şi│laboratoarelor│
│ │testare a │ICPBMV. │
│ │produselor │3. ICPBMV │
│ │medicinale │raportează │
│ │veterinare │rezultatele │
│ │comercializate │testelor de │
│ │în România(^3) │laborator │
│ │ │către DAC, │
│ │ │DSVSA şi │
│ │ │ANSVSA. │
├───────────────┼───────────────┼──────────────┤
│ │Conform │ │
│ │Programului │ │
│ │anual de │1. Direcţia de│
│ │inspecţii la │specialitate │
│ │fabricanţii/ │din cadrul │
│ │importatorii de│ANSVSA şi, la │
│ │produse │solicitarea │
│ │medicinale │acesteia, │
│ │veterinare din │ICPBMV │
│ │România(^1) şi │2. DSVSA │
│ │ori de câte ori│ │
│ │este necesar(^ │ │
│ │2) │ │
│Importatori ├───────────────┼──────────────┤
│produse │ │1. Prelevarea │
│medicinale │ │probelor se │
│veterinare, │ │realizează de │
│altele decât │Controlul │către │
│cele │calităţii │reprezentanţii│
│imunologice │produselor │DSVSA. │
│ │medicinale │2. Testarea │
│ │veterinare - │probelor se │
│ │conform │realizează în │
│ │Planului anual │cadrul │
│ │de prelevare şi│laboratoarelor│
│ │testare a │ICPBMV. │
│ │produselor │3. ICPBMV │
│ │medicinale │raportează │
│ │veterinare │rezultatele │
│ │comercializate │testelor de │
│ │în România(^3) │laborator │
│ │ │către DAC, │
│ │ │DSVSA şi │
│ │ │ANSVSA. │
├───────────────┼───────────────┼──────────────┤
│ │Unitate - │ │
│ │trimestrial şi │ │
│ │ori de câte ori│DSVSA │
│ │este necesar(^ │ │
│ │2) │ │
│ ├───────────────┼──────────────┤
│ │ │1. Prelevarea │
│ │ │probelor se │
│ │ │realizează de │
│ │Controlul │către │
│Distribuitori │calităţii │reprezentanţii│
│produse │produselor │DSVSA. │
│medicinale │medicinale │2. Testarea │
│veterinare │veterinare - │probelor se │
│imunologice │conform │realizează în │
│ │Planului anual │cadrul │
│ │de prelevare şi│laboratoarelor│
│ │testare a │ICPBMV. │
│ │produselor │3. ICPBMV │
│ │medicinale │raportează │
│ │veterinare │rezultatele │
│ │comercializate │testelor de │
│ │în România(^3) │laborator │
│ │ │către DAC, │
│ │ │DSVSA şi │
│ │ │ANSVSA. │
├───────────────┼──────────────┬┴──────────────┤
│ │Semestrial şi │ │
│ │ori de câte │DSVSA │
│ │ori este │ │
│ │necesar (^2) │ │
│ ├──────────────┼───────────────┤
│ │ │1. Prelevarea │
│ │ │probelor se │
│ │Controlul │realizează de │
│Distribuitori │calităţii │către │
│produse │produselor │reprezentanţii │
│medicinale │medicinale │DSVSA. │
│veterinare, │veterinare - │2. Testarea │
│altele decât │conform │probelor se │
│cele │Planului anual│realizează în │
│imunologice │de prelevare │cadrul │
│ │şi testare a │laboratoarelor │
│ │produselor │ICPBMV. │
│ │medicinale │3. ICPBMV │
│ │veterinare │raportează │
│ │comercializate│rezultatele │
│ │în România (^ │testelor de │
│ │3) │laborator către│
│ │ │DAC, DSVSA şi │
│ │ │ANSVSA. │
├───────────────┼──────────────┼───────────────┤
│ │Trimestrial şi│ │
│ │ori de câte │DSVSA │
│ │ori este │ │
│ │necesar(^2) │ │
│ ├──────────────┼───────────────┤
│ │ │1. Prelevarea │
│ │ │probelor se │
│ │Controlul │realizează de │
│ │calităţii │către │
│ │produselor │reprezentanţii │
│Farmacii şi │medicinale │DSVSA. │
│puncte │veterinare - │2. Testarea │
│farmaceutice │conform │probelor se │
│veterinare │Planului anual│realizează în │
│ │de prelevare │cadrul │
│ │şi testare a │laboratoarelor │
│ │produselor │ICPBMV. │
│ │medicinale │3. ICPBMV │
│ │veterinare │raportează │
│ │comercializate│rezultatele │
│ │în România(^3)│testelor de │
│ │ │laborator către│
│ │ │DAC, DSVSA şi │
│ │ │ANSVSA. │
└───────────────┴──────────────┴───────────────┘


1   2   >  

Forme la zi | Modificari Act | Printare | Salvare DOC

Inapoi la Cautare

Comentarii Act

Nu sunt comentarii momentan.

Posteaza pe retele sociale

Pentru a posta un comentariu trebuie sa va autentificati


Daca nu aveti inca un cont si vreti sa va inregistrati dati click aici


Despre Companie

CTCE este liderul national in domeniul software legislativ. Avem o experienta de peste 35 ani in domeniul dezvoltarii de aplicatii software.
(aflati mai multe)

Termeni si Conditii
Comanda LegisPlus
Testeaza LegisPlus
Resurse Lege-Online

Nota CTCE

Continutul, designul, structura, precum si materialele Lege-Online.ro apartin C.T.C.E. - Piatra Neamt si sunt protejate de Legea 8/1996 privind drepturile de autor si drepturile conexe, cu modificarile si completarile ulterioare. Copierea/distribuirea/republicarea acestora este ilegala.

Intrati in Contact

 • Telefon:
  (0233) 211 020 / (0233) 218 110
 • E-mail:
  office@ctce.ro
 • Adresa:
  Bd. Decebal, nr. 32
  610076, Piatra Neamt, Neamt
  Romania


CTCE - Centrul Teritorial de Calcul Economic

Info

Se încarcã, vã rugãm asteptati.