Inapoi la Cautare

INSTRUCŢIUNI din /2011


de aplicare a unor prevederi din Normele metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 52/2011


Puteti sa consultati o forma actualizata la data 08.08.2020, conform modificarilor publicate in Monitorul Oficial al Romaniei, apasand butonul Cumpara Act.

Cumparati Actul varianta DOC

Forma la zi
Pret: 13,00 RON cu TVA
Doriti o forma actualizata , la zi (08.08.2020) , a acestui act ? Cumparati acum online, rapid si simplu varianta DOC !

Forme la zi | Modificari Act | Printare | Salvare DOC

──────────

    Aprobate prin Ordinul nr. 1.474 din 6 mai 2011
, publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 360 din 24 mai 2011.

──────────


	

┌────┬──────────────────────┬────────────────────┐
│Nr. │Situaţie │Soluţie │
│crt.│ │ │
├────┴──────────────────────┴────────────────────┤
│A. Condiţii de eligibilitate │
├────┬──────────────────────┬────────────────────┤
│ │ │Persoana │
│ │ │îndreptăţită poate │
│ │ │solicita direct │
│ │ │stimulentul de │
│ │ │inserţie, începând │
│ │ │cu ziua următoare │
│ │ │celei în care │
│ │ │încetează concediul │
│ │ │de maternitate, dacă│
│ │ │îndeplineşte │
│ │ │condiţiile pentru │
│ │ │acordarea │
│ │ │indemnizaţiei pentru│
│ │ │creşterea copilului │
│ │ │prevăzută la art. 2 │
│ │ │alin. (1) lit. a) │
│ │ │din Ordonanţa de │
│ │ │urgenţă a Guvernului│
│ │ │nr. 111/2010 privind│
│ │ │concediul şi │
│ │ │indemnizaţia lunară │
│ │ │pentru creşterea │
│ │ │copiilor, denumită │
│ │ │în continuare OUG │
│ │Persoana îndreptăţită │nr. 111/2010. Dacă │
│ │poate solicita direct │la momentul cererii │
│ │stimulentul de │persoana solicită de│
│ │inserţie, începând cu │la început │
│ │ziua următoare celei │stimulentul de │
│ │în care încetează │inserţie, se │
│ │concediul de │consideră că şi-a │
│1. │maternitate, │exprimat opţiunea │
│ │neexprimându-şi │pentru varianta de │
│ │opţiunea de a │concediu/ │
│ │beneficia de concediu │indemnizaţie lunară │
│ │de creştere a │sau, după caz, │
│ │copilului până la │stimulent, prevăzută│
│ │împlinirea vârstei de │la art. 2 alin. (1) │
│ │un an de către copil. │lit. a) din OUG nr. │
│ │ │111/2010. Această │
│ │ │opţiune nu mai poate│
│ │ │fi modificată pe │
│ │ │parcurs, însă │
│ │ │persoana poate │
│ │ │reveni în concediu │
│ │ │de creştere a │
│ │ │copilului, până la │
│ │ │împlinirea de către │
│ │ │acesta a vârstei de │
│ │ │un an, cu plata unei│
│ │ │indemnizaţii │
│ │ │aferente concediului│
│ │ │şi poate continua │
│ │ │apoi cu stimulentul │
│ │ │de inserţie până la │
│ │ │împlinirea de către │
│ │ │copil a vârstei de 2│
│ │ │ani, în situaţia în │
│ │ │care se reîntoarce │
│ │ │la activitatea │
│ │ │profesională înainte│
│ │ │de împlinirea de │
│ │ │către copil a │
│ │ │vârstei de un an. │
├────┼──────────────────────┼────────────────────┤
│ │ │Dacă persoana a │
│ │ │terminat concediul │
│ │ │de creştere a │
│ │ │copilului anterior, │
│ │ │apoi a desfăşurat │
│ │ │activităţi │
│ │ │profesionale şi după│
│ │ │aceea a născut un │
│ │ │alt copil, la │
│ │ │stabilirea bazei de │
│ │ │calcul al │
│ │ │indemnizaţiei pentru│
│ │ │creşterea copilului │
│ │ │se iau în │
│ │ │considerare toate │
│ │ │veniturile supuse │
│ │ │impozitului │
│ │ │realizate de │
│ │ │persoana │
│ │ │îndreptăţită, precum│
│ │ │şi veniturile │
│ │ │aferente perioadelor│
│ │ │asimilate prevăzute │
│ │ │la art. 2 alin. (5) │
│ │ │şi (6) din OUG nr. │
│ │ │111/2010, aşa cum se│
│ │ │prevede la art. 13 │
│ │ │alin. (3) şi (4) din│
│ │ │OUG nr. 111/2010. │
│ │ │Aşadar, în cazul │
│ │ │prezentat se iau în │
│ │ │considerare inclusiv│
│ │Persoana care a │veniturile │
│ │beneficiat de concediu│reprezentând │
│ │şi indemnizaţie de │indemnizaţia pentru │
│ │creştere a copilului a│creşterea primului │
│ │terminat acest │copil, precum şi │
│ │concediu şi apoi şi-a │veniturile aferente │
│ │reluat activitatea │activităţii │
│2. │profesională,iar după │profesionale sau, │
│ │o perioadă de câteva │după caz, cele │
│ │luni a născut un alt │aferente concediului│
│ │copil. În acest caz, │de risc maternal sau│
│ │cum se calculează │concediului de │
│ │cuantumul │maternitate, dacă │
│ │indemnizaţiei pentru │persoana a │
│ │următorul copil? │beneficiat de aceste│
│ │ │drepturi. Baza de │
│ │ │calcul al indem- │
│ │ │nizaţiei pentru │
│ │ │creşterea copilului │
│ │ │se determină ca suma│
│ │ │totală a veniturilor│
│ │ │realizate în │
│ │ │ultimele │
│ │ │douăsprezece luni │
│ │ │anterior datei │
│ │ │naşterii copilului │
│ │ │şi împărţită la 12. │
│ │ │În această situaţie │
│ │ │există posibilitatea│
│ │ │ca indemnizaţia │
│ │ │pentru creşterea │
│ │ │celui de-al doilea │
│ │ │copil să fie mai │
│ │ │mică decât │
│ │ │indemnizaţia primită│
│ │ │anterior, având în │
│ │ │vedere, în acelaşi │
│ │ │timp, şi opţiunea de│
│ │ │concediu/ │
│ │ │indemnizaţie a │
│ │ │părintelui. Aceste │
│ │ │reguli se aplică │
│ │ │chiar şi pentru o │
│ │ │diferenţă de minimum│
│ │ │o zi între │
│ │ │finalizarea unui │
│ │ │concediu şi naşterea│
│ │ │copilului următor. │
├────┼──────────────────────┼────────────────────┤
│ │ │În situaţia în care │
│ │ │cele douăsprezece │
│ │ │luni avute în vedere│
│ │ │sunt constituite şi │
│ │ │din peri- oade │
│ │ │asimilate, aşa cum │
│ │ │se prevede şi la │
│ │ │art. 13 alin. (3) şi│
│ │ │(4) din OUG nr. 111/│
│ │ │2010, la stabilirea │
│ │ │cuantumului │
│ │ │indemnizaţiei pentru│
│ │ │creşterea copilului │
│ │ │se vor lua în │
│ │Situaţia în care cele │considerare inclusiv│
│ │douăsprezece luni de │sumele încasate de │
│ │eligibilitate sunt │persoana │
│ │constituite şi din │îndreptăţită, │
│ │perioade asimilate sau│reprezentând │
│ │numai din perioade │venituri aferente │
│3. │asimilate. În acest │perioadelor │
│ │caz, care sunt veni- │asimilate. În cazul │
│ │turile luate în calcul│în care nu există │
│ │la stabilirea │venituri aferente │
│ │cuantumului │perioadelor │
│ │indemnizaţiei pentru │asimilate,atunci │
│ │creşterea copilului? │acele perioade se │
│ │ │iau în considerare │
│ │ │ca eligibilitate în │
│ │ │vederea deschiderii │
│ │ │dreptului la │
│ │ │indemnizaţia pentru │
│ │ │creşterea copilului,│
│ │ │iar venitul aferent │
│ │ │acelor perioade este│
│ │ │zero. În acest caz, │
│ │ │cuantumul minim al │
│ │ │indemnizaţiei la │
│ │ │care este │
│ │ │îndreptăţită │
│ │ │persoana este de 600│
│ │ │lei. │
├────┼──────────────────────┼────────────────────┤
│ │ │Potrivit art. 29 din│
│ │ │OUG nr. 111/2010, │
│ │ │indemnizaţia pentru │
│ │ │creşterea copilului │
│ │ │se acor- dă prin │
│ │ │aceste instituţii │
│ │ │persoanelor care îşi│
│ │ │desfăşoară │
│ │ │activitatea în │
│ │ │ministerele şi │
│ │ │instituţiile din │
│ │ │sectorul de │
│ │ │apărare,ordine │
│ │ │publică şi siguranţă│
│ │ │naţională, │
│ │ │indiferent de │
│ │ │domeniile în care │
│ │ │îşi desfăşoară │
│ │ │activitatea în │
│ │ │cadrul acestor │
│ │ │instituţii. Totodată│
│ │ │modalitatea de │
│ │ │depunere şi de │
│ │ │soluţionare a │
│ │ │cererilor de │
│ │ │acordare a │
│ │ │drepturilor se │
│ │ │stabileşte prin │
│ │ │norme interne, │
│ │ │aprobate de │
│ │ │conducătorii │
│ │Persoanele care îşi │autorităţilor şi │
│ │desfăşoară activitatea│instituţiilor │
│ │în ministerele şi │publice menţionate. │
│ │instituţiile din │De asemenea, │
│ │sectorul de │fondurile necesare │
│ │apărare,ordine publică│plăţii drepturilor │
│ │şi siguranţă │prevăzute de OUG nr.│
│ │naţională, indiferent │111/2010 şi │
│ │de domeniile în care │cheltuielile │
│ │îşi desfăşoară │administrative se │
│4. │activitatea în cadrul │asigură din bugetul │
│ │aces- tor │de stat,prin │
│ │instituţii,beneficiază│bugetele │
│ │de indemnizaţie pentru│ministerelor şi │
│ │creşterea copilului de│instituţiilor din │
│ │la agenţiile │sectorul de apărare,│
│ │teritoriale pentru │ordine publică şi │
│ │prestaţii sociale sau │siguranţă naţională.│
│ │de la instituţiile din│În situaţia în care,│
│ │sectorul de apărare, │conform procedurilor│
│ │ordine publică şi │şi regulilor │
│ │siguranţă naţio- nală?│stabilite de │
│ │ │ministerele şi │
│ │ │instituţiile din │
│ │ │sectorul de apărare,│
│ │ │ordine publică şi │
│ │ │siguranţă naţională,│
│ │ │anumitor categorii │
│ │ │de personal nu li se│
│ │ │acordă indemnizaţie │
│ │ │pentru creşterea │
│ │ │copilului prin │
│ │ │aceste instituţii, │
│ │ │atunci acest drept │
│ │ │se poate acorda de │
│ │ │către agenţiile │
│ │ │teritoriale pentru │
│ │ │prestaţii sociale, │
│ │ │în baza documentelor│
│ │ │doveditoare │
│ │ │stabilite de actele │
│ │ │normative în vigoare│
│ │ │şi a unui document │
│ │ │eliberat de │
│ │ │ministerele şi │
│ │ │instituţiile din │
│ │ │sectorul de │
│ │ │apărare,ordine │
│ │ │publică şi siguranţă│
│ │ │naţională care │
│ │ │confirmă neacordarea│
│ │ │de către acestea a │
│ │ │indemnizaţiei. │
├────┼──────────────────────┼────────────────────┤
│ │ │Perioada de │
│ │ │întrerupere │
│ │ │temporară a │
│ │ │activităţii, din │
│ │ │iniţiativa │
│ │ │angajatorului, fără │
│ │ │încetarea raportului│
│ │ │de muncă, pentru │
│ │Şomajul tehnic se ia │motive economice, │
│ │în considerare ca │tehnologice, │
│ │perioadă de │structurale sau │
│5. │eligibilitate la │similare, potrivit │
│ │stabilirea dreptului │legii, este perioadă│
│ │la indemnizaţia pentru│asimilată potrivit │
│ │creşterea copilului? │prevederilor art. 2 │
│ │ │alin. (5) lit. f) │
│ │ │din OUG nr. 111/2010│
│ │ │şi cuprinde şi │
│ │ │şomajul tehnic şi se│
│ │ │ia în calcul la │
│ │ │stabi- lirea │
│ │ │dreptului la │
│ │ │indemnizaţia pentru │
│ │ │creşterea copilului.│
├────┼──────────────────────┼────────────────────┤
│ │ │Perioada de │
│ │ │întrerupere │
│ │ │temporară a │
│ │ │activităţii din │
│ │ │iniţiativa │
│ │ │angajatorului este │
│ │ │considerată perioadă│
│ │ │asimilată în │
│ │ │contextul OUG nr. │
│ │ │111/2010, care │
│ │ │prevede la art. 2 │
│ │ │alin. (5) lit. f) că│
│ │ │cele douăsprezece │
│ │ │luni de │
│ │ │eligibilitate pot fi│
│ │ │constituite integral│
│ │ │şi din perioada în │
│ │ │care persoana se │
│ │ │află în întrerupere │
│ │ │temporară a │
│ │ │activităţii din │
│ │ │iniţiativa │
│ │ │angajatorului, fără │
│ │ │încetarea raportului│
│ │ │de muncă, pentru │
│ │ │motive economice, │
│ │ │tehnologice, │
│ │ │structurale sau │
│ │Poate beneficia de │similare, potrivi │
│ │indemnizaţie pentru │legii. Totodată,şi o│
│ │creşterea copilului │singură oră de │
│ │persoana căreia, din │activitate efectuată│
│ │cauza restrângerii │pe zi este │
│6. │activităţii │suficientă pentru a │
│ │angajatorului, i s-a │asigura │
│ │redus programul de │eligibilitatea la │
│ │lucru la două ore/zi │indemnizaţia pentru │
│ │şi salariul în mod │creşterea copilului.│
│ │corespunzător, pe o │De asemenea, este │
│ │perioadă de 3 luni? │necesară prezenţa la│
│ │ │dosar a documentului│
│ │ │de la angajator care│
│ │ │să certifice │
│ │ │măsurile luate de │
│ │ │acesta, cum ar fi: │
│ │ │reducerea │
│ │ │programului de │
│ │ │lucru, concedierea │
│ │ │colectivă etc. Prin │
│ │ │urmare,în situaţia │
│ │ │în care angajatorul │
│ │ │certifică prezenţa │
│ │ │zilnică,iar în │
│ │ │adeverinţa de │
│ │ │venituri eliberată │
│ │ │de acesta sunt │
│ │ │precizate perioadele│
│ │ │în care sunt │
│ │ │realizate venituri │
│ │ │supuse impozitului │
│ │ │pe venit, inclusiv │
│ │ │perioadele de şomaj │
│ │ │tehnic, dacă acestea│
│ │ │există, persoana │
│ │ │este îndreptăţită să│
│ │ │beneficieze de │
│ │ │indemnizaţie pentru │
│ │ │creşterea copilului.│
├────┼──────────────────────┼────────────────────┤
│ │ │În cazul acestor │
│ │ │persoane, concediul │
│ │ │reprezintă │
│ │ │întreruperea │
│ │ │activităţii pe │
│ │ │perioada până la │
│ │ │împlinirea de către │
│ │ │copil a vârstei de 1│
│ │ │an, 2 ani sau │
│ │ │respectiv 3 ani, în │
│ │ │cazul copilului cu │
│ │ │handicap. De │
│ │ │asemenea, în cazul │
│ │ │asociaţilor din │
│ │ │cadrul unor │
│ │ │societăţi │
│ │ │comerciale, care nu │
│ │ │pot prezenta │
│ │ │documente care să │
│ │ │ateste faptul că nu │
│ │ │realizează venituri │
│ │ │profesionale pe │
│ │ │perioada până la │
│ │ │împlinirea de către │
│ │ │copil a vârstei de 1│
│ │ │an, 2 ani sau │
│ │ │respectiv 3 ani, în │
│ │ │cazul copilului cu │
│ │ │handicap, aşa cum se│
│ │Ce reprezintă │menţionează la art. │
│ │concediul în cazul │6 alin. (5) lit. f) │
│ │persoanelor care │din Normele │
│ │realizează venituri │metodologice de │
│7. │din activităţi │aplicare a │
│ │independente sau │prevederilor │
│ │agricole şi care nu │Ordonanţei de │
│ │lucrează în baza unui │urgenţă a Guvernului│
│ │contract de muncă? │nr. 111/2010 privind│
│ │ │concediul în │
│ │ │indemnizaţia lunară │
│ │ │pentru creşterea │
│ │ │copiilor,aprobate │
│ │ │prin Hotărârea │
│ │ │Guvernului nr. 52/ │
│ │ │2011, denumite în │
│ │ │continuare Normele │
│ │ │metodologice │
│ │ │aprobate prin │
│ │ │Hotărârea Guvernului│
│ │ │nr. 52/2011, este │
│ │ │suficientă │
│ │ │declaraţia pe │
│ │ │propria răspundere a│
│ │ │persoanei că nu │
│ │ │realizează astfel de│
│ │ │venituri şi data de │
│ │ │la care solicitan- │
│ │ │tul se află în │
│ │ │concediu pentru │
│ │ │creşterea copilului,│
│ │ │datele şi │
│ │ │informaţiile │
│ │ │prezentate de │
│ │ │respectiva persoană │
│ │ │fiind supuse Codului│
│ │ │penal cu privire la │
│ │ │falsul în │
│ │ │declaraţii. │
├────┼──────────────────────┼────────────────────┤
│ │ │Potrivit │
│ │ │prevederilor art. 16│
│ │ │alin. (2) din OUG │
│ │ │nr. 111/2010, plata │
│ │ │indemnizaţiei pentru│
│ │ │creşterea copilului │
│ │ │încetează cu ziua │
│ │ │următoare celei în │
│ │ │care copilul a │
│ │ │împlinit vârsta de 1│
│ │ │an, 2 ani, respectiv│
│ │ │de 3 ani, în cazul │
│ │ │copilului cu │
│ │ │handicap. │
│ │ │Astfel,dreptul la │
│ │ │indemnizaţie pentru │
│ │ │creşterea copilului │
│ │Când încetează dreptul│va înceta în │
│ │la indemnizaţia pentru│aceleaşi condiţii şi│
│ │creşterea copilului şi│acest lucru tocmai │
│8. │care este ziua în care│pentru a evita │
│ │se reia activitatea │suprapunerea de │
│ │profesională? │drepturi în ziua în │
│ │ │care copilul │
│ │ │împlineşte 1 an, 2 │
│ │ │ani sau 3 ani, │
│ │ │respectiv: dreptul │
│ │ │la indemnizaţie │
│ │ │pentru creşterea │
│ │ │copilului şi dreptul│
│ │ │la salariu în ziua │
│ │ │întoarcerii la │
│ │ │activitatea │
│ │ │profesională. Ziua │
│ │ │în care se va relua │
│ │ │activitatea │
│ │ │profesională este │
│ │ │ziua următoare celei│
│ │ │în care copilul │
│ │ │împlineşte 1 an, 2 │
│ │ │ani sau 3 ani. │
├────┼──────────────────────┼────────────────────┤
│ │ │Pentru acordarea │
│ │ │indemnizaţiei de │
│ │ │creştere a copilului│
│ │Este posibilă │nu are relevanţă │
│ │acoperirea unor │plata contribuţiilor│
│ │perioade lipsă din │de asigurări │
│ │perioada de │sociale, singura │
│ │eligibilitate de │modalitate de a │
│ │douăsprezece luni │beneficia de │
│ │anterior datei │indemnizaţie pentru │
│ │naşterii copilului │creşterea copilului │
│9. │prin plata retroactivă│este realizarea de │
│ │a unor contracte de │venituri supuse │
│ │asigurare socială cu │impozitului pe │
│ │Casa Naţională de │venit, aşa cum sunt │
│ │Pensii Publice sau a │ele prevăzute la │
│ │unor contracte de │art. 3 din OUG nr. │
│ │asigurare de sănătate │111/2010, sau │
│ │cu Casa Naţională de │aflarea în una │
│ │Asigurări de Sănătate?│dintre perioadele │
│ │ │asimilate prevăzute │
│ │ │la art. 2 alin. (5) │
│ │ │şi (6) din OUG nr. │
│ │ │111/2010. │
├────┼──────────────────────┼────────────────────┤
│ │ │Potrivit │
│ │ │prevederilor art. 2 │
│ │ │alin. (7) din OUG │
│ │ │nr. 111/2010, odată │
│ │ │făcută opţiunea, │
│ │ │aceasta nu mai poate│
│ │ │fi schimbată. Deşi │
│ │ │este un drept │
│ │ │individual, decizia │
│ │ │de a avea un │
│ │ │copil,cât şi │
│ │Părinţii care, între │deciziile ulterioare│
│ │ei, doresc să îşi │privind │
│ │schimbe opţiunea │creşterea,îngrijirea│
│10. │pentru indemnizaţie │şi educarea acestuia│
│ │pentru creşterea │sunt luate în comun │
│ │copilului pe perioada │de părinţii/ │
│ │în care beneficiază de│reprezentanţii │
│ │acest drept │legali ai copilului,│
│ │ │în conformitate cu │
│ │ │prevederile Codului │
│ │ │familiei. Prin │
│ │ │urmare, se aplică │
│ │ │această regulă şi în│
│ │ │situaţia deciziei/ │
│ │ │opţiunii exprimate │
│ │ │în cazul concediului│
│ │ │şi indemnizaţiei │
│ │ │pentru creşterea │
│ │ │copilului. │
├────┼──────────────────────┼────────────────────┤
│ │În situaţia de │În această situaţie,│
│ │suprapunere a unei │majorarea prevăzută │
│ │indemnizaţii pentru │la art. 9 alin. (6) │
│ │creşterea copilului │din OUG nr. 111/2010│
│ │deschisă potrivit │nu se acordă. │
│ │prevederilor │Conform prevederilor│
│ │Ordonanţei de urgenţă │art. 8 alin. (7) din│
│ │a Guvernului nr. 148/ │Normele metodologice│
│ │2005 pri- vind │aprobate prin │
│ │susţinerea familiei în│Hotărârea Guvernului│
│ │vederea creşterii │nr. 52/2011, această│
│ │copilului,aprobată cu │majorare se acordă │
│ │modificări şi │numai în cazul de │
│ │completări prin Legea │suprapunere a două │
│11. │nr. 7/2007, cu │sau trei situaţii de│
│ │modificările şi │natură a genera │
│ │completările │acest drept, apărute│
│ │ulterioare, denumită │după data de 1 │
│ │în continuare OUG nr. │ianuarie 2011. Art. │
│ │148/2005, cu o │1 din OUG nr. 111/ │
│ │indemnizaţie pentru │2010 stabileşte │
│ │creşterea copilului │faptul că │
│ │deschisă pe OUG nr. │prevederile art. │
│ │111/2010. În acest caz│2-29 din OUG nr. 111│
│ │se mai acordă │/2010 se aplică │
│ │majorarea de 600 lei │pentru naşterile │
│ │prevăzută la art. 9 │produse începând cu │
│ │alin. (6) din OUG nr. │1 ianuarie 2011. │
│ │111/2010? │ │
├────┼──────────────────────┼────────────────────┤
│ │ │Potrivit │
│ │ │prevederilor art. 9 │
│ │ │alin. (4) din OUG │
│ │ │nr. 111/2010, durata│
│ │ │de acordare a │
│ │ │concediului se │
│ │ │prelungeşte │
│ │ │corespunzător în │
│ │ │cazul suprapunerii a│
│ │ │două sau trei │
│ │ │situaţii de natură a│
│ │ │genera acest drept. │
│ │ │Art. 8 din Normele │
│ │ │metodologice │
│ │ │aprobate prin │
│ │ │Hotărârea Guvernului│
│ │ │nr. 52/2011 │
│ │ │reglementează faptul│
│ │ │că în cazul în care │
│ │ │persoana │
│ │ │îndreptăţită, │
│ │ │beneficiară a │
│ │ │concediului şi a │
│ │ │indemnizaţiei lunare│
│ │ │pentru creşterea │
│ │ │copilului, naşte în │
│ │ │această perioadă │
│ │ │unul sau mai mulţi │
│ │ │copii ori se produce│
│ │ │o nouă situaţie │
│ │ │dintre cele │
│ │ │prevăzute la art. 8 │
│ │ │alin. (2) din OUG │
│ │ │nr. 111/2010, │
│ │ │aceasta, la │
│ │În situaţia în care │finalizarea │
│ │este născut un copil │concediului sau, │
│ │înainte ca pentru │după caz, a │
│ │copilul anterior să se│dreptului la │
│12. │fi terminat concediul │stimulentul de │
│ │pentru creşterea │inserţie, acordat │
│ │copilului este │pentru copilul │
│ │obligatorie efectuarea│anterior, optează, │
│ │concediului de lăuzie │pe baza unei noi │
│ │de minimum 42 de zile?│cereri, pentru unul │
│ │ │dintre drepturile │
│ │ │prevăzute la art. 2 │
│ │ │alin. (1), respectiv│
│ │ │art. 7 din OUG nr. │
│ │ │111/2010. Pentru │
│ │ │continuitatea │
│ │ │acordării │
│ │ │drepturilor, cererea│
│ │ │trebuie să fie │
│ │ │depusă cu 60 de zile│
│ │ │înaintea împlinirii │
│ │ │de către copilul │
│ │ │anterior a vârstei │
│ │ │de 1, 2 sau 3 ani, │
│ │ │în cazul copilului │
│ │ │cu handicap, sau în │
│ │ │termen de maximum 30│
│ │ │de zile de la │
│ │ │această dată. În │
│ │ │cazul în care se │
│ │ │depăşeşte acest │
│ │ │termen, drepturile │
│ │ │vor fi acordate de │
│ │ │la data depunerii │
│ │ │cererii. Prin │
│ │ │urmare, nu este │
│ │ │obligatorie │
│ │ │efectuarea │
│ │ │concediului de │
│ │ │maternitate, legea │
│ │ │stabilind de drept │
│ │ │prelungirea │
│ │ │corespunzătoare a │
│ │ │concediului pentru │
│ │ │creşterea copilului.│
├────┼──────────────────────┼────────────────────┤
│ │ │Potrivit │
│ │ │prevederilor art. 9 │
│ │ │alin. (4)-(6) din │
│ │ │OUG nr. 111/2010, │
│ │ │cuantumul majorat al│
│ │ │indemnizaţiei se │
│ │În cazul persoanei │acordă numai pe │
│ │aflate în concediu şi │perioada │
│ │beneficiară a │suprapunerii celor 2│
│ │indemnizaţiei pentru │situaţii, în funcţie│
│ │creşterea copilului cu│de data naşterii │
│ │handicap până la 3 ani│copilului ulterior, │
│13. │şi care naşte în │respectiv până la │
│ │această perioadă un │împlinirea de către │
│ │alt copil normal, până│copilul cu handicap │
│ │la ce vârstă se acordă│a vârstei de 3 ani │
│ │majorarea │sau, după caz, până │
│ │indemnizaţiei de 600 │la împlinirea de │
│ │lei pentru cel de-al │către copilul │
│ │doilea copil? │ulterior a vârstei │
│ │ │de maximum 2 ani, │
│ │ │fără a depăşi însă │
│ │ │perioada concediului│
│ │ │şi indemnizaţiei │
│ │ │acordată pentru │
│ │ │copilul anterior. │
├────┼──────────────────────┼────────────────────┤
│ │În cazul persoanei │ │
│ │care a născut gemeni, │ │
│ │tripleţi, multipleţi │ │
│ │şi unul dintre copii │ │
│ │este deja încadrat │Potrivit art. 5 │
│ │într-un grad de │alin. (1) din OUG │
│ │handicap, iar ceilalţi│nr. 111/2010, │
│ │copii sunt normali şi │majorarea │
│ │persoana se află în │cuantumului │
│14. │concediu şi este │indemnizaţiei de 600│
│ │beneficiară a │lei se acordă până │
│ │indemnizaţiei pentru │la împlinirea de │
│ │creş- terea copilului │către copiii normali│
│ │cu handicap, până la │a vârstei de 2 ani. │
│ │ce vârstă se acordă │ │
│ │majorarea │ │
│ │indemnizaţiei de 600 │ │
│ │lei pentru ceilalţi │ │
│ │copii? │ │
├────┴──────────────────────┴────────────────────┤
│B. Perioade de activitate profesională realizate│
│în alte state membre ale Uniunii Europene, │
│Spaţiului Economic European sau Elveţia │
├────┬──────────────────────┬────────────────────┤
│ │ │Pentru a stabili │
│ │ │statul membru │
│ │ │competent care │
│ │ │trebuie să acorde │
│ │ │drepturile acestor │
│ │ │persoane la │
│ │ │prestaţii familiale,│
│ │ │prevederile │
│ │ │legislaţiei │
│ │ │naţionale privind │
│ │ │acordarea indem- │
│ │ │nizaţiei pentru │
│ │ │creşterea copilului,│
│ │ │respectiv art. 2 │
│ │ │alin. (6) din OUG │
│ │ │nr. 111/2010, │
│ │ │trebuie interpretate│
│ │ │împreună cu │
│ │ │prevederile │
│ │ │Regulamentului (CE) │
│ │ │nr. 883/2004 al │
│ │ │Parlamentului │
│ │ │European şi al │
│ │ │Consiliului din 29 │
│ │ │aprilie 2004 privind│
│ │ │coordonarea │
│ │ │sistemelor de │
│ │O persoană care a │securitate socială. │
│ │realizat timp de │Potrivit │
│ │douăsprezece luni │prevederilor art. 11│
│ │anterioare datei │alin. (3) lit. a) │
│ │naşterii copilului │din Regulamentul │
│ │activităţi │(CE) nr. 883/2004, │
│ │profesionale în alte │"persoana care │
│1. │state membre ale │desfăşoară o │
│ │Uniunii Europene │activitate salariată│
│ │(UE),Spaţiului │sau independentă │
│ │Economic European │într-un stat membru │
│ │(SEE) sau Elveţia │se supune │
│ │poate beneficia de │legislaţiei din │
│ │indemnizaţie pentru │statul membru │
│ │creşterea copilului în│respectiv". Aşadar, │
│ │România? │persoanele care │
│ │ │desfăşoară/ au │
│ │ │desfăşurat │
│ │ │activităţi │
│ │ │profesionale în alte│
│ │ │state membre UE sau │
│ │ │în state care aplică│
│ │ │prevederile │
│ │ │Regulamentului (CE) │
│ │ │nr. 883/2004 au │
│ │ │dreptul la │
│ │ │prestaţiile │
│ │ │familiale acordate │
│ │ │de acele state │
│ │ │membre, nefiind │
│ │ │supuse legislaţiei │
│ │ │române, ci │
│ │ │legislaţiei statului│
│ │ │în care desfăşoară/ │
│ │ │au desfăşurat │
│ │ │activităţile │
│ │ │profesionale. │
│ │ │Aşadar, aceste │
│ │ │persoane nu pot │
│ │ │beneficia de │
│ │ │indemnizaţia pentru │
│ │ │creşterea copilului │
│ │ │în România. │
├────┼──────────────────────┼────────────────────┤
│ │ │Dacă persoana a │
│ │ │realizat activităţi │
│ │ │profesionale în │
│ │ │România pe perioada │
│ │ │dinaintea datei │
│ │ │naşterii copilului, │
│ │ │atunci potrivit │
│ │ │prevederilor art. 11│
│ │ │alin. (3) lit. a) │
│ │ │din Regula- mentul │
│ │ │(CE) nr. 883/2004, │
│ │ │se supune │
│ │ │legislaţiei române │
│ │ │în vigoare. Aceasta │
│ │ │poate benefi- cia de│
│ │ │indemnizaţie pentru │
│ │ │creşterea copilului │
│ │ │în România, prin │
│ │ │totalizarea │
│ │ │perioadelor de │
│ │ │activitate realizate│
│ │ │în alte state membre│
│ │ │UE, SEE sau Elveţia,│
│ │ │aplicând prevederile│
│ │ │art. 8 din │
│ │O persoană care a │Regulamentul (CE) │
│ │realizat o perioadă │nr. 883/2004 şi ale │
│ │din cele douăsprezece │art. 12 din │
│ │luni anterioare datei │Regulamentul (CE) │
│ │naşterii copilului │nr. 987/2009 al │
│ │activităţi │Parlamentului │
│ │profesionale în alte │European şi al │
│ │state membre UE, SEE │Consiliului din 16 │
│ │sau Elveţia, iar în │septembrie 2009 de │
│2. │ultima perioadă │stabilire a │
│ │dinaintea naşterii │procedurii de punere│
│ │copilului a desfăşurat│în aplicare a │
│ │activităţi │Regulamentului (CE) │
│ │profesionale în │nr. 883/2004 privind│
│ │România poate │coordonarea │
│ │beneficia de │sistemelor de │
│ │indemnizaţie pentru │securitate socială. │
│ │creşterea copilului în│Conform acestor │
│ │România? │prevederi perioadele│
│ │ │de activitate │
│ │ │desfăşurate în alt │
│ │ │stat membru se │
│ │ │totalizează şi se │
│ │ │adaugă celor │
│ │ │realizate în │
│ │ │România, în măsura │
│ │ │în care acest lucru │
│ │ │este necesar, în │
│ │ │vederea deschiderii │
│ │ │dreptului la │
│ │ │indemnizaţia pentru │
│ │ │creşterea copilului.│
│ │ │Totalizarea │
│ │ │perioadelor de │
│ │ │activitate realizate│
│ │ │în alte state membre│
│ │ │este posibilă dacă │
│ │ │persoanele care au │
│ │ │realizat activităţi │
│ │ │profesionale în alte│
│ │ │state membre se │
│ │ │supun legislaţiei │
│ │ │din România la data │
│ │ │naşterii copilului. │
├────┴──────────────────────┴────────────────────┤
│C. Veniturile care se iau în calcul la │
│stabilirea indemnizaţiei pentru creşterea │
│copilului │
├────┬──────────────────────┬────────────────────┤
│ │ │Potrivit definiţiei │
│ │ │de la art. 55 din │
│ │ │Legea nr. 571/2003 │
│ │ │privind Codul │
│ │ │fiscal, cu modi- │
│ │ │ficările şi │
│ │ │completările │
│ │ │ulterioare, sunt │
│ │ │considerate venituri│
│ │ │din salarii toate │
│ │ │venitu- rile în bani│
│ │ │şi/sau în natură │
│ │ │obţinute de o │
│ │ │persoană fizică ce │
│ │ │desfăşoară o │
│ │ │activitate în baza │
│ │ │unui contract │
│ │ │individual de muncă │
│ │ │sau a unui statut │
│ │ │special prevăzut de │
│ │ │lege, indiferent de │
│ │ │perioada la care se │
│ │ │referă, de denumirea│
│ │ │veniturilor ori de │
│ │ │forma sub care ele │
│ │ │se acordă, inclusiv │
│ │ │indemnizaţiile │
│ │ │pentru incapacitate │
│ │ │temporară de muncă. │
│ │ │De asemenea, sunt │
│ │ │asimilate salariilor│
│ │ │şi orice alte sume │
│ │ │sau avantaje de │
│ │ │natură salari- rială│
│ │ │ori asimilate │
│ │ │salariilor în │
│ │ │vederea impunerii, │
│ │ │în această categorie│
│ │ │intrând şi tichetele│
│ │Sunt considerate │de masă, tichetele │
│ │tichetele de masă │de vacanţă etc. │
│ │venituri din salariu │Având în vedere │
│ │şi se iau în │faptul că, potrivit │
│1. │considerare la │prevederilor art. IV│
│ │stabilirea cuantumului│din Ordonanţa de │
│ │indemnizaţiei pentru │urgenţă a Guvernului│
│ │creşterea copilului? │nr. 58/2010 pentru │
│ │ │modificarea şi │
│ │ │completarea Legii │
│ │ │nr. 571/2003 privind│
│ │ │Codul fiscal şi alte│
│ │ │măsuri │
│ │ │financiar-fiscale, │
│ │ │aprobată prin Legea │
│ │ │nr. 279/2010, cu │
│ │ │modificările │
│ │ │ulterioare, au fost │
│ │ │abrogate prevederile│
│ │ │privind scutirea de │
│ │ │la plata impozitului│
│ │ │pe veniturile din │
│ │ │salarii stabilite │
│ │ │potrivit art. 8 din │
│ │ │Legea nr. 142/1998 │
│ │ │privind acordarea │
│ │ │tichetelor de masă, │
│ │ │cu modificările şi │
│ │ │completările │
│ │ │ulterioare, începând│
│ │ │cu data de 1 iulie │
│ │ │2010 tichetele de │
│ │ │masă sunt supuse │
│ │ │impozitului pe │
│ │ │venit. Având în │
│ │ │vedere faptul că │
│ │ │tichetele de masă │
│ │ │sunt asimilate │
│ │ │salariilor, iar │
│ │ │valoarea acestora │
│ │ │este impozabilă, vor│
│ │ │fi luate în │
│ │ │considerare la │
│ │ │stabilirea │
│ │ │cuantumului │
│ │ │indemnizaţiei │
│ │ │începând cu data de │
│ │ │1 iulie 2010. │
├────┼──────────────────────┼────────────────────┤
│ │ │Luna luată în calcul│
│ │ │la stabilirea │
│ │ │dreptului la │
│ │ │indemnizaţie pentru │
│ │ │creşterea copilului │
│ │ │este luna │
│ │ │suspendării │
│ │ │activităţii │
│ │ │respective. La │
│ │ │stabilirea venitului│
│ │ │lunar se va lua în │
│ │ │calcul numărul de │
│ │ │luni în care au fost│
│ │ │reali- zate venituri│
│ │ │din activitatea │
│ │ │respectivă. De │
│ │ │exemplu, dacă │
│ │ │persoana naşte pe │
│ │ │data de 31 martie │
│ │În cazul persoanelor │2010 şi abia pe data│
│ │care realizează │de 15 aprilie îşi │
│ │venituri din │suspendă │
│ │activităţi │activitatea, pentru │
│ │independente şi ai │a putea stabili │
│ │căror copii se nasc în│venitul lunar │
│ │cursul unui an fiscal │realizat până la │
│ │cum se calculează │data suspendării │
│ │veniturile realizate │activităţii se va │
│ │de acestea: se iau în │ţine cont de │
│ │calcul veniturile │informaţiile privind│
│ │distribuite uniform │veniturile înscrise │
│2. │prin împărţirea │în adeverinţa │
│ │venitului anual la │eliberată de │
│ │numărul de luni în │Direcţia generală a │
│ │care s-a obţinut │finanţelor publice │
│ │(adeverinţă eliberată │(DGFP), pe baza │
│ │de administraţia │plăţilor de impozit │
│ │finanţelor publice şi │anticipate stabilite│
│ │decizia de impunere) │conform veniturilor │
│ │sau veniturile │estimate declarate │
│ │declarate de partea │de persoană. │
│ │contractantă, │Astfel,se va ţine │
│ │distribuite lunar în │cont de adeverinţa │
│ │cuantum diferit? │de venit estimată │
│ │ │eliberată de DGFP pe│
│ │ │trimestrul I │
│ │ │(ianuarie-martie │
│ │ │2010), precum şi de │
│ │ │adeverinţa eliberată│
│ │ │de aceeaşi │
│ │ │instituţie şi care │
│ │ │precizează data la │
│ │ │care s-a făcut │
│ │ │suspendarea efectivă│
│ │ │a activităţii. │
│ │ │Venitul estimat pe │
│ │ │trimestrul I trecut │
│ │ │în adeverinţă va fi │
│ │ │împărţit la cele 3 │
│ │ │luni pentru a se │
│ │ │afla venitul lunar │
│ │ │astfel realizat de │
│ │ │respectiva persoană.│
├────┼──────────────────────┼────────────────────┤
│ │ │În această situaţie,│
│ │ │dacă persoana │
│ │ │respectivă plăteşte │
│ │Referitor la │impozit aferent unui│
│ │persoanele fizice │an întreg, se va │
│ │autorizate cărora │proceda astfel: se │
│ │Agenţia Naţională de │va împărţi venitul │
│3. │Administrare Fiscală │estimat sau realizat│
│ │le impune o cotă de │la numărul de luni │
│ │impozitare pentru tot │în care au fost │
│ │anul,chiar dacă aceste│realizate, respectiv│
│ │persoane realizează │la douăsprezece luni│
│ │sau nu un anumit venit│ori până la data │
│ │ │efectivă a │
│ │ │suspendării │
│ │ │activităţii. │
├────┼──────────────────────┼────────────────────┤
│ │ │Dacă există un │
│ │ │contract de muncă │
│ │ │sau de prestări │
│ │ │servicii este o │
│ │ │situaţie similară │
│ │ │angajator/angajat. │
│ │ │În această situaţie │
│ │ │angajatorul este │
│ │ │obligat să elibereze│
│ │ │adeverinţa cu │
│ │ │veniturile realizate│
│ │ │timp de douăsprezece│
│ │ │luni anterior datei │
│ │ │naşterii copilului, │
│ │ │respectiv sumele │
│ │ │acordate lunar │
│ │ │persoanei. În │
│ │ │situaţia în care │
│ │ │contractul se │
│ │ │termină mai devreme │
│ │ │de data până la care│
│ │ │acesta a încetat, │
│ │ │angajatorul trebuie │
│ │ │să îi elibereze un │
│ │ │document că acel │
│ │ │contract a încetat │
│ │ │înainte de termen. │
│ │ │Momentul suspendării│
│ │ │activităţii este │
│ │ │întotdeauna momentul│
│ │ │încetării │
│ │ │contractului de │
│ │ │muncă, respectiv │
│ │ │momentul din care nu│
│ │Persoana care are un │se mai obţin │
│ │contract de muncă pe │venituri supuse │
│ │drepturi de autor │impozitului pe venit│
│ │încheiat pe o perioadă│ca urmare a unei │
│ │determinată. Ce │activităţi efective.│
│4. │venituri sunt luate în│În situaţia în care │
│ │calcul şi cum i se │această persoană a │
│ │calculează │beneficiat de │
│ │indemnizaţia pentru │drepturi băneşti │
│ │creşterea copilului? │aferente acestui │
│ │ │contract, iar │
│ │ │contractul nu a │
│ │ │încetat şi dreptul │
│ │ │la indemnizaţie │
│ │ │pentru creşterea │
│ │ │copilului a fost │
│ │ │deschis, trebuie │
│ │ │încetat acest drept │
│ │ │deoarece, pe │
│ │ │perioada cât se │
│ │ │benefi- ciază de │
│ │ │indemnizaţie, │
│ │ │persoana nu poate │
│ │ │realiza venituri │
│ │ │profesionale supuse │
│ │ │impozitului pe │
│ │ │venit. Dacă │
│ │ │contractul de muncă │
│ │ │a încetat şi dreptul│
│ │ │la indemnizaţie │
│ │ │pentru creşterea │
│ │ │copilului a fost │
│ │ │deschis după această│
│ │ │dată, chiar dacă pe │
│ │ │această perioadă au │
│ │ │fost primite │
│ │ │venituri, │
│ │ │indemnizaţia se va │
│ │ │acorda în │
│ │ │continuare, acele │
│ │ │venituri fiind │
│ │ │rezultatul unei │
│ │ │activităţi deja │
│ │ │prestate, care a │
│ │ │fost încheiată. │
├────┼──────────────────────┼────────────────────┤
│ │ │Având în vedere │
│ │ │prevederile art. 2 │
│ │ │alin. (5) lit. n) │
│ │ │din OUG nr. 111/2010│
│ │ │, precum şi ale art.│
│ │ │23 din Hotărârea │
│ │ │Guvernului nr. 567/ │
│ │ │2005 privind │
│ │ │organizarea şi │
│ │ │desfăşurarea stu- │
│ │ │diilor universitare │
│ │ │de doctorat, cu │
│ │ │modificările │
│ │ │ulterioare, │
│ │ │doctorandul de la │
│ │ │forma de învăţământ │
│ │ │cu frecvenţă care │
│ │ │beneficiază de bursa│
│ │ │doctorală pe toată │
│ │ │durata activităţii │
│ │ │beneficiază de │
│ │ │recunoaşterea │
│ │ │vechimii în muncă, │
│ │ │de alte drepturi şi │
│ │ │obligaţii ce revin │
│ │Situaţia persoanei │salariatului. În │
│ │care în cele │acest context, │
│ │douăsprezece luni de │venitul pe care îl │
│ │eligibilitate a avut │obţine din această │
│ │calitatea de doctorand│bursă este asimilat │
│ │şi pe această perioadă│veniturilor din │
│ │a beneficiat doar de │salarii conform │
│5. │bursa doctorală. Ce │definiţiei din art. │
│ │venituri sunt luate în│55 din Legea nr. 571│
│ │calcul la stabilirea │/2003, cu │
│ │cuantumului │modificările şi │
│ │indemnizaţiei pentru │completările │
│ │creşterea copilului şi│ulterioare, şi este │
│ │cum se calculează │luat în calcul la │
│ │aceasta? │stabilirea │
│ │ │cuantumului │
│ │ │indemnizaţiei pentru│
│ │ │creşterea copilului.│
│ │ │Potrivit │
│ │ │prevederilor art. 13│
│ │ │alin. (3) şi (4) din│
│ │ │OUG nr. 111/2010, │
│ │ │baza de calcul al │
│ │ │indemnizaţiei pentru│
│ │ │creşterea copilului │
│ │ │se determină ca sumă│
│ │ │totală a veniturilor│
│ │ │realizate în │
│ │ │ultimele │
│ │ │douăsprezece luni │
│ │ │anterioare naşterii │
│ │ │copilului, în acest │
│ │ │caz din bursa │
│ │ │doctorală, împărţită│
│ │ │la 12. Cuantumul │
│ │ │indemnizaţiei se │
│ │ │calculează prin │
│ │ │aplicarea cotei de │
│ │ │75% asupra bazei de │
│ │ │calcul. │
├────┼──────────────────────┼────────────────────┤
│ │ │Dividendele obţinute│
│ │ │de asociatul unic la│
│ │ │o societate nu se │
│ │ │iau în considerare │
│ │ │la stabilirea │
│ │ │veniturilor care se │
│ │ │iau în calculul │
│ │ │indemnizaţiei pentru│
│ │ │creşterea copilului,│
│ │ │conform prevederilor│
│ │ │art. 2 alin. (1) şi │
│ │Dividendele obţinute │art. 3 din OUG nr. │
│ │de un asociat unic la │111/2010. Potrivit │
│ │o societate pot fi │art. 65 alin. (1) │
│6. │luate în calcul la │lit. a) din Legea │
│ │stabilirea │nr. 571/2003, cu │
│ │indemnizaţiei pentru │modificările şi │
│ │creşterea copilului? │comple- tările │
│ │ │ulterioare, │
│ │ │dividendele sunt │
│ │ │venituri din │
│ │ │investiţii, acestea │
│ │ │se pot reinvesti, │
│ │ │odată cu restul │
│ │ │sumei obţinute ca │
│ │ │profit care se │
│ │ │utilizează de obicei│
│ │ │tot pentru │
│ │ │investiţii. │
├────┼──────────────────────┼────────────────────┤
│ │ │Indemnizaţia │
│ │ │administratorilor, │
│ │ │precum şi suma din │
│ │Indemnizaţia │profitul net │
│ │administratorilor, │cuvenite │
│ │precum şi suma din │administrato- rilor │
│ │profitul net cuvenite │societăţilor │
│ │administra- torilor │comerciale pot fi │
│ │societăţilor │luate în considerare│
│ │comerciale, potrivit │la stabilirea │
│ │actului constitutiv │veniturilor care se │
│7. │sau stabilit de aduna-│iau în calculul │
│ │rea generală a │indemnizaţiei pentru│
│ │acţionarilor, pot fi │creşterea copilului,│
│ │luate în considerare │dacă au fost │
│ │la stabilirea │prevăzute în actul │
│ │veniturilor care se │de constituire al │
│ │iau în calculul │societăţii sau a │
│ │indemnizaţiei pentru │fost stabilit de │
│ │creşterea copilului? │adunarea generală a │
│ │ │acţio- narilor, │
│ │ │fiind asimilate │
│ │ │veniturilor din │
│ │ │salarii. │
├────┼──────────────────────┼────────────────────┤
│ │ │Sumele încasate ca │
│ │ │premii anuale │
│ │Premiile anuale │aferente anului │
│ │aferente anului │precedent, ajutorul │
│ │precedent, ajutorul de│de naştere sau │
│ │naştere ori │indemnizaţia de │
│ │indemnizaţia de │şedinţă încasată de │
│ │şedinţă încasată de │consilierii locali │
│ │consilierii locali în │în perioada │
│ │perioada concediului │concediului pentru │
│8. │pentru creşterea │creşterea copilului │
│ │copilului sunt sau nu │nu sunt venituri │
│ │venituri rezultate din│rezultate din │
│ │desfăşurarea efectivă │desfăşurarea │
│ │a unei activităţi │efectivă a unei │
│ │profesionale, prin │activi- tăţi │
│ │urmare pot conduce ori│profesionale, prin │
│ │nu la suspendarea │urmare nu pot │
│ │indemnizaţiei pentru │conduce la │
│ │creşterea copilului? │suspendarea │
│ │ │indemnizaţiei pentru│
│ │ │creşterea copilului.│
├────┼──────────────────────┼────────────────────┤
│ │În situaţia unei │ │
│ │persoane, angajată │ │
│ │într-o instituţie │ │
│ │publică, care a │Aceste venituri sunt│
│ │realizat pe lângă │venituri asimilate │
│ │veniturile din salariu│salariilor, potrivit│
│ │şi venituri obţinute │art. 55 alin. (2) │
│ │în urma desemnării în │din Legea nr. 571/ │
│ │Grupul tehnic de lucru│2003,cu modificările│
│9. │cu atribuţii în │şi completările │
│ │domeniul alegerilor │ulterioare, şi se │
│ │parlamentare şi │vor lua în │
│ │europarlamen- tare, │considerare la │
│ │acestea se iau în │calculul │
│ │considerare la │indemnizaţiei pentru│
│ │stabilirea veniturilor│creşterea copilului.│
│ │care se iau în │ │
│ │calculul indemnizaţiei│ │
│ │pentru creşterea │ │
│ │copilului? │ │
├────┼──────────────────────┼────────────────────┤
│ │ │Se poate beneficia │
│ │ │de indemnizaţia │
│ │ │pentru creşterea │
│ │ │copilului, chiar │
│ │ │dacă pentru această │
│ │Dacă angajatorul nu a │persoană angajatorul│
│ │plătit contribuţiile │nu a plătit │
│ │sociale pe o perioadă │contribuţiile de │
│ │cuprinsă în intervalul│asigurări sociale. │
│ │a douăsprezece luni │Indemnizaţia pentru │
│ │anterior datei │creşterea copilului │
│10. │naşterii copilului, se│nu are legătură cu │
│ │consideră îndeplinită │contribuţiile de │
│ │condiţia pentru ca │asigurări sociale la│
│ │angajatul să bene- │bugetele aferente │
│ │ficieze de │acestora, ci se │
│ │indemnizaţie pentru │acordă în raport cu │
│ │creşterea copilului? │efectuarea sau nu a │
│ │ │unei activităţi │
│ │ │profesionale ori │
│ │ │existenţa uneia sau │
│ │ │mai multor perioade │
│ │ │asimilate prevăzute │
│ │ │de OUG nr. 111/2010.│
├────┼──────────────────────┼────────────────────┤
│ │ │La calculul │
│ │ │indemnizaţiei pentru│
│ │ │creşterea copilului │
│ │ │se pot lua în │
│ │ │considerare │
│ │ │veniturile obţinute │
│ │Sunt considerate │din activităţi │
│ │venituri supuse │independente - │
│ │impozi- tului pe venit│veniturile │
│ │veniturile obţinute de│comerciale din │
│11. │persoane fizice pe │prestări servicii, │
│ │baza contractelor sau │precum şi venitul │
│ │convenţiilor civile │obţinut în baza unei│
│ │încheiate potrivit │convenţii civile de │
│ │Codului civil? │prestări de │
│ │ │servicii, acesta │
│ │ │fiind supus │
│ │ │impozitului pe venit│
│ │ │şi realizat în urma │
│ │ │unei activităţi │
│ │ │prestate. │
├────┼──────────────────────┼────────────────────┤
│ │ │La calculul │
│ │În cazul persoanei │indemnizaţiei pentru│
│ │care a beneficiat de │creşterea copilului │
│ │prevederile Ordonanţei│se vor lua în │
│ │de urgenţă a │considerare │
│ │Guvernului nr. 28/2009│indemnizaţiile de │
│ │privind reglementarea │care beneficiază │
│ │unor măsuri de │salariaţii, de │
│ │protecţie socială, │minimum 75% din │
│ │aprobată cu modificări│salariul de bază │
│ │prin Legea nr. 268/ │corespunzător │
│12. │2009, se va lua în │locului de muncă │
│ │considerare la │ocupat, plătite din │
│ │calculul indemnizaţiei│fondul de salarii pe│
│ │pentru creşterea │durata întreruperii │
│ │copilului cuantu- mul │temporare a │
│ │indemnizaţiei de care │activităţii │
│ │a beneficiat persoana │angajatorului, │
│ │pe perioada de │aceste indemnizaţii │
│ │întrerupere temporară │fiind considerate │
│ │a activităţii │venituri aferente │
│ │angajatorului? │perioadelor │
│ │ │asimilate. │
├────┼──────────────────────┼────────────────────┤
│ │ │Pentru luna naşterii│
│ │ │copilului se iau în │
│ │ │calcul, conform │
│ │ │prevederilor art. 21│
│ │ │alin. (3) din │
│ │ │Normele │
│ │ │metodologice, │
│ │ │aprobate prin │
│ │ │Hotărârea Guvernului│
│ │Cum se stabileşte │nr. 52/2011, │
│ │venitul cuvenit în │veniturile cuvenite │
│13. │luna naşterii │pentru acea lună. │
│ │copilului? │Prin venituri │
│ │ │cuvenite se înţelege│
│ │ │venitul pe care l-ar│
│ │ │fi primit persoana │
│ │ │dacă ar fi lucrat în│
│ │ │toată luna sau │
│ │ │cumulul dintre │
│ │ │venitul aferent │
│ │ │zilelor lucrate cu │
│ │ │indemnizaţia de │
│ │ │maternitate. │
├────┼──────────────────────┼────────────────────┤
│ │ │Faptul că persoana │
│ │ │nu a realizat │
│ │ │venituri pe perioada│
│ │ │cât a desfăşurat │
│ │ │activitate pro- │
│ │ │fesională nu este un│
│ │ │impediment în │
│ │ │acordarea │
│ │ │indemnizaţiei pentru│
│ │Persoanele care au │creşterea copilului.│
│ │desfăşurat activităţi │Perioada de │
│ │supuse impozitului pe │eligibilitate de │
│14. │venit şi figurează în │douăsprezece luni │
│ │evidenţele │anterior datei │
│ │administraţiei │naşterii copilului │
│ │financiare cu venituri│este îndeplinită, │
│ │pe minus. │chiar dacă în │
│ │ │evidenţele │
│ │ │administraţiei │
│ │ │financiare acestei │
│ │ │persoane i-a │
│ │ │rezultat un venit pe│
│ │ │minus. În această │
│ │ │situaţie, cuantumul │
│ │ │indemnizaţiei este │
│ │ │de 600 lei lunar. │
├────┼──────────────────────┼────────────────────┤
│ │ │În cazul asociaţilor│
│ │ │unici, potrivit art.│
│ │ │55 alin. (2) lit. h)│
│ │ │din Legea nr. 571/ │
│ │ │2003, cu │
│ │ │modificările şi │
│ │Ce venituri sunt luate│completările │
│15. │în considerare în │ulterioare, este │
│ │cazul asociaţilor │considerată venit │
│ │unici? │din salarii │
│ │ │indemnizaţia lunară │
│ │ │a asociatului unic, │
│ │ │la nivelul valorii │
│ │ │înscrise în │
│ │ │declaraţia de │
│ │ │asigurări sociale. │
├────┼──────────────────────┼────────────────────┤
│ │ │Veniturile din │
│ │ │chirii sunt venituri│
│ │ │din cedarea │
│ │ │folosinţei bunurilor│
│ │ │şi,potrivit art. 61 │
│ │ │din Legea nr. 571/ │
│ │ │2003, cu │
│ │ │modificările şi │
│ │ │completările │
│ │Sunt luate în │ulterioare, acestea │
│ │considerare la │nu sunt activităţi │
│ │stabilirea │independente. De │
│ │indemnizaţiei pentru │asemenea, veniturile│
│ │creşterea copilului │din dobânzi, │
│16. │veniturile din chirii,│câştigurile din │
│ │veniturile din │transferul │
│ │dobânzi, câştigurile │titlurilor de │
│ │din transferul titlu- │valoare etc. sunt │
│ │rilor de valoare? │venituri din │
│ │ │investiţii definite │
│ │ │la art. 65 din Legea│
│ │ │nr. 571/2003, cu │
│ │ │modificările şi │
│ │ │completările │
│ │ │ulterioare, prin │
│ │ │urmare nu sunt │
│ │ │venituri din │
│ │ │activităţi │
│ │ │independente. │
├────┼──────────────────────┼────────────────────┤
│ │ │Veniturile obţinute │
│ │ │din al │
│ │ │treisprezecelea │
│ │ │salariu, stimulente,│
│ │Sunt considerate │primele, prima de │
│ │venituri din salarii │vacanţă, veniturile │
│ │veniturile obţinute │obţinute în baza │
│ │din al treisprezecelea│unor hotărâri │
│ │salariu, stimulentele,│judecătoreşti şi │
│ │primele, prima de │altele asemenea, │
│ │vacanţă, veniturile │încasate în perioada│
│ │obţinute în baza unor │de douăsprezece luni│
│17. │hotărâri judecătoreşti│anterior datei │
│ │şi altele asemenea şi │naşterii copilului │
│ │se iau în considerare │sunt luate în calcul│
│ │la stabilirea │la stabilirea │
│ │veniturilor care se │cuantumului │
│ │iau în calculul │indemnizaţiei pentru│
│ │indemnizaţiei pentru │creşterea copilului,│
│ │creşterea copilului? │fiind venituri care │
│ │ │rezultă din │
│ │ │realizarea unor │
│ │ │activităţi supuse │
│ │ │impozitului pe │
│ │ │venit. │
├────┼──────────────────────┼────────────────────┤
│ │ │În baza prevederilor│
│ │ │art. 9 alin. (1) din│
│ │ │OUG nr. 111/2010, │
│ │ │persoana care │
│ │ │îndeplineşte │
│ │ │condiţiile prevăzute│
│ │ │la art. 2 alin. (1) │
│ │ │din OUG nr. 111/2010│
│ │ │are dreptul la │
│ │ │concediu şi │
│ │ │indemnizaţie lunară │
│ │ │în funcţie de │
│ │ │varianta pentru care│
│ │ │optează pentru │
│ │ │fiecare dintre │
│ │ │primele 3 naşteri │
│ │ │sau, după caz, │
│ │ │pentru primii 3 │
│ │ │copii. Concediul │
│ │ │pentru creşterea │
│ │ │copilului în funcţie│
│ │ │de opţiunea aleasă │
│ │ │se solicită de la │
│ │ │angajator. După │
│ │ │aprobarea │
│ │ │concediului de către│
│ │ │angajator, persoana │
│ │ │poate solicita la │
│ │O persoană poate │primăria de la locul│
│ │solicita doar │de domiciliu │
│ │concediul pentru │indemnizaţia pentru │
│ │creşterea │creşterea copilului │
│18. │copilului,fără a │aferentă perioadei │
│ │solicita şi │de concediu pentru │
│ │indemnizaţia pentru │care a optat. În │
│ │creşterea copilului │cazul în care │
│ │aferentă? │persoana nu solicită│
│ │ │indemnizaţia pentru │
│ │ │creşterea copilului,│
│ │ │pe perioada │
│ │ │concediului nu se │
│ │ │pot plăti │
│ │ │contribuţiile │
│ │ │individuale de │
│ │ │asigurări sociale de│
│ │ │sănătate, iar │
│ │ │această perioadă nu │
│ │ │mai poate fi │
│ │ │asimilată stagiului │
│ │ │de cotizare în │
│ │ │vederea stabilirii │
│ │ │drepturilor de │
│ │ │pensie în sistemul │
│ │ │public şi a │
│ │ │drepturilor │
│ │ │stabilite de Legea │
│ │ │nr. 76/2002 privind │
│ │ │sistemul │
│ │ │asigurărilor pentru │
│ │ │şomaj şi stimularea │
│ │ │ocupării forţei de │
│ │ │muncă, cu │
│ │ │modificările şi │
│ │ │completările │
│ │ │ulterioare. │
├────┼──────────────────────┼────────────────────┤
│ │ │Pe perioada │
│ │Se poate acorda │concediilor │
│ │stimulentul de │medicale, │
│ │inserţie pe perioadele│concediilor pentru │
│ │în care persoana │îngrijirea copilului│
│ │beneficiară se află în│bolnav sau altor │
│ │concediu medical, │tipuri de concedii │
│ │concediu pentru │reglementate de OUG │
│ │îngrijirea copilului │nr. 158/2005, │
│ │bolnav, alte tipuri de│aprobată cu │
│ │concedii medicale │modificări şi │
│ │acordate în baza │completări prin │
│ │prevederilor │Legea nr. 399/2006, │
│19. │Ordonanţei de urgenţă │cu modificările şi │
│ │a Guvernului nr. 158/ │completările │
│ │2005 privind │ulterioare, deoarece│
│ │concediile şi │în aceste perioade │
│ │indemnizaţiile de │sunt realizate │
│ │asigurări sociale de │venituri supuse │
│ │sănătate, aprobată cu │impozitului pe │
│ │modificări şi │venit, respectiv │
│ │completări prin Legea │venituri din │
│ │nr. 399/2006, cu │salarii, activităţi │
│ │modificările şi │independente sau │
│ │completările │agricole, persoana │
│ │ulterioare? │poate beneficia de │
│ │ │stimulentul de │
│ │ │inserţie. │
└────┴──────────────────────┴────────────────────┘


    ----

1  

Forme la zi | Modificari Act | Printare | Salvare DOC

Inapoi la Cautare

Comentarii Act

Nu sunt comentarii momentan.

Posteaza pe retele sociale

Pentru a posta un comentariu trebuie sa va autentificati


Daca nu aveti inca un cont si vreti sa va inregistrati dati click aici


Despre Companie

CTCE este liderul national in domeniul software legislativ. Avem o experienta de peste 35 ani in domeniul dezvoltarii de aplicatii software.
(aflati mai multe)

Termeni si Conditii
Comanda LegisPlus
Testeaza LegisPlus
Resurse Lege-Online

Nota CTCE

Continutul, designul, structura, precum si materialele Lege-Online.ro apartin C.T.C.E. - Piatra Neamt si sunt protejate de Legea 8/1996 privind drepturile de autor si drepturile conexe, cu modificarile si completarile ulterioare. Copierea/distribuirea/republicarea acestora este ilegala.

Intrati in Contact

 • Telefon:
  (0233) 211 020 / (0233) 218 110
 • E-mail:
  office@ctce.ro
 • Adresa:
  Bd. Decebal, nr. 32
  610076, Piatra Neamt, Neamt
  Romania


CTCE - Centrul Teritorial de Calcul Economic

Info

Se încarcã, vã rugãm asteptati.