Inapoi la Cautare

DECIZIE 496 /2013


referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 8 din capitolul I al anexei nr. 5 la Legea nr. 63/2011 privind încadrarea şi salarizarea în anul 2011 a personalului didactic şi didactic auxiliar din învăţământ


Puteti sa consultati o forma actualizata la data 06.12.2019, conform modificarilor publicate in Monitorul Oficial al Romaniei, apasand butonul Cumpara Act.

Cumparati Actul varianta DOC

Forma la zi
Pret: 13,00 RON cu TVA
Doriti o forma actualizata , la zi (06.12.2019) , a acestui act ? Cumparati acum online, rapid si simplu varianta DOC !

Forme la zi | Modificari Act | Printare | Salvare DOC


    Prin Încheierea din 22 ianuarie 2013, pronunţatã în Dosarul 8.050/97/2012, Tribunalul Hunedoara - Secţia litigii de muncã şi asigurãri sociale a sesizat Curtea Constituţionalã cu excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 8 din capitolul I al anexei nr. 5 la Legea nr. 63/2011 privind încadrarea şi salarizarea în anul 2011 a personalului didactic şi didactic auxiliar din învãţãmânt.

    Excepţia a fost ridicatã de Sindicatul Învãţãmântului Preuniversitar din Judeţul Hunedoara, în numele şi pentru membrul de sindicat Laura Alexandra Mathe, cu ocazia soluţionãrii unei cauze civile având ca obiect o acţiune pentru obligarea la calcularea şi plata diferenţelor de drepturi salariale rezultate din neacordarea sporului de 15% pentru titlul ştiinţific de doctor obţinut ulterior datei de 31 decembrie 2009.

    În motivarea excepţiei de neconstituţionalitate autorul acesteia susţine cã dispoziţiile art. 8 din capitolul I al anexei nr. 5 la Legea nr. 63/2011 încalcã prevederile constituţionale ale art. 1 alin. (5) privind obligativitatea respectãrii Constituţiei, a supremaţiei sale şi a legilor, ale art. 16 alin. (1) referitor la egalitatea în drepturi şi ale art. 53 privind restrângerea exerciţiului unor drepturi sau al unor libertãţi, precum şi ale art. 20 alin. (1) referitor la preeminenţa tratatelor internaţionale privind drepturile omului asupra legilor interne, raportate la prevederile art. 14 referitor la interzicerea discriminãrii din Convenţia pentru apãrarea drepturilor omului şi a libertãţilor fundamentale şi ale art. 1 privind protecţia proprietãţii din Primul Protocol adiţional la Convenţie, întrucât exclud de la acordarea sumelor corespunzãtoare titlului ştiinţific de doctor persoanele care au dobândit acest titlu ulterior datei de 31 decembrie 2009. Astfel, dispoziţiile art. 8 din capitolul I al anexei nr. 5 la Legea nr. 63/2011 încalcã principiul egalitãţii în drepturi şi nediscriminãrii, deoarece creeazã o diferenţã de tratament juridic nejustificatã şi nerezonabilã între cadrele didactice care au obţinut titlul ştiinţific de doctor anterior datei de 31 decembrie 2009 şi cele care au obţinut titlul ulterior acestei date, în sensul cã beneficiul sporului aferent acestui titlu este acordat numai primei categorii de personal. Practic, deşi ambele categorii de personal deţin titlul de doctor şi presteazã activitatea didacticã la un nivel superior, tratamentul juridic în privinţa recompensãrii efortului psihic şi calitãţii superioare a actului educaţional este diferit. Data obţinerii titlului ştiinţific, aşadar un criteriu temporal, nu reprezintã un criteriu obiectiv care sã justifice tratamentul juridic diferenţiat aplicat. Invocã, în acest sens, Decizia Curţii Constituţionale nr. 1.615 din 20 decembrie 2011, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 99 din 8 februarie 2012, precum şi jurisprudenţa Curţii Europene a Drepturilor Omului care a statuat cã o deosebire de tratament juridic este discriminatorie atunci când nu este justificatã în mod obiectiv şi rezonabil, aceasta însemnând cã nu urmãreşte un scop legitim sau nu pãstreazã un raport rezonabil de proporţionalitate între mijloacele folosite şi obiectivul avut în vedere. De asemenea, autorul excepţiei susţine cã, prin neplata dreptului aferent titlului ştiinţific de doctor cadrelor didactice din învãţãmântul preuniversitar care au dobândit acest titlu ulterior datei de 31 decembrie 2009, se instituie o restrângere a exerciţiului drepturilor economice şi sociale ale salariaţilor în cauzã.

    Tribunalul Hunedoara - Secţia litigii de muncã şi asigurãri sociale apreciazã cã dispoziţiile art. 8 din capitolul I al anexei nr. 5 la Legea nr. 63/2011 sunt neconstituţionale în mãsura în care cadrele didactice care au obţinut titlul ştiinţific de doctor începând cu data de 1 ianuarie 2010 sunt excluse de la un drept salarial de care cadrele didactice care au obţinut respectivul titlu pânã la data de 31 decembrie 2009 beneficiazã, fiind încãlcat principiul egalitãţii prevãzut de art. 16 alin. (1) din Constituţie. De asemenea, instanţa apreciazã cã cele douã categorii de cadre didactice se aflã în aceeaşi situaţie juridicã, iar legiuitorul are obligaţia de a institui soluţii juridice care sã prevadã un tratament egal pentru situaţii identice.

    Potrivit art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicatã preşedinţilor celor douã Camere ale Parlamentului, Guvernului şi Avocatului Poporului, pentru a-şi exprima punctele de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.

    Guvernul considerã cã excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 8 din capitolul I al anexei nr. 5 la Legea nr. 63/2011 este inadmisibilã, întrucât textul de lege criticat nu vizeazã situaţia autorului excepţiei, ci situaţia acelor persoane care aveau în platã la 31 decembrie 2009 sporul pentru titlul ştiinţific de doctor. De aceea, a accepta susţinerile autorului excepţiei în sensul acordãrii sporului şi pentru persoanele care au dobândit titlul ştiinţific de doctor ulterior datei de 31 decembrie 2009 ar echivala cu subrogarea Curţii Constituţionale în sfera de competenţã a legiuitorului, încãlcându-se astfel art. 2 alin. (3) din Legea nr. 47/1992. În acest sens, menţioneazã deciziile Curţii Constituţionale nr. 320/2012, nr. 587/2012 şi nr. 594/2012.

    Avocatul Poporului considerã cã dispoziţiile art. 8 din capitolul I al anexei nr. 5 la Legea nr. 63/2011 sunt neconstituţionale, deoarece discrimineazã cadrele didactice care au obţinut titlul ştiinţific de doctor dupã data de 31 decembrie 2009. Aceastã categorie de persoane nu are dreptul la compensaţia tranzitorie care se acordã celor care au obţinut titlul ştiinţific de doctor înainte de 31 decembrie 2009. Instituirea unei asemenea soluţii legislative apare, pe de o parte, ca un privilegiu conferit de legiuitor persoanelor care la data de 31 decembrie 2009 beneficiau de un spor pentru titlul ştiinţific de doctor, iar, pe de altã parte, ca un dezavantaj, nejustificat obiectiv sau raţional, în cazul persoanelor care au obţinut titlul ştiinţific de doctor dupã data de 31 decembrie 2009. În aceste condiţii, pe baza unui criteriu temporal, prin natura sa aleatoriu, are loc ruperea echilibrului juridic în cadrul aceleiaşi categorii de persoane, aflate, prin statutul lor, în situaţii juridice similare. Or, principiul egalitãţii în drepturi impune statului asigurarea unui cadru legal menit sã permitã aplicarea unui tratament egal tuturor persoanelor fizice aflate în situaţii juridice similare, astfel încât acestea sã fie egale în drepturi, fãrã privilegii şi fãrã discriminãri.

    Preşedinţii celor douã Camere ale Parlamentului nu au comunicat punctele lor de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.

                                    CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctele de vedere ale Guvernului şi Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecãtorul-raportor, concluziile procurorului, dispoziţiile de lege criticate, raportate la prevederile Constituţiei, precum şi Legea nr. 47/1992, reţine urmãtoarele:

    Curtea Constituţionalã este competentã, potrivit dispoziţiilor art. 146 lit. d) din Constituţie, precum şi ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 şi 29 din Legea nr. 47/1992, sã soluţioneze excepţia de neconstituţionalitate cu care a fost sesizatã.

    Obiectul excepţiei de neconstituţionalitate îl constituie dispoziţiile art. 8 din capitolul I al anexei nr. 5 la Legea nr. 63/2011 privind încadrarea şi salarizarea în anul 2011 a personalului didactic şi didactic auxiliar din învãţãmânt, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 323 din 10 mai 2011, cu urmãtorul cuprins: "Persoanele care la data de 31 decembrie 2009 beneficiau de un spor pentru titlul ştiinţific de doctor beneficiazã de o compensaţie tranzitorie calculatã prin aplicarea procentului de 15% la salariul de bazã stabilit potrivit prezentului capitol, calculat ca sumã între lit. A, B, C, D, E ale art. 3."

    În susţinerea neconstituţionalitãţii acestor dispoziţii de lege, autorul excepţiei invocã încãlcarea prevederilor constituţionale ale art. 1 alin. (5) privind obligativitatea respectãrii Constituţiei, a supremaţiei sale şi a legilor, ale art. 16 alin. (1) referitor la egalitatea în drepturi şi ale art. 53 privind restrângerea exerciţiului unor drepturi sau al unor libertãţi, precum şi ale art. 20 alin. (1) referitor la preeminenţa tratatelor internaţionale privind drepturile omului asupra legilor interne, raportate la prevederile art. 14 referitor la interzicerea discriminãrii din Convenţia pentru apãrarea drepturilor omului şi a libertãţilor fundamentale şi ale art. 1 privind protecţia proprietãţii din Primul Protocol adiţional la Convenţie.

    Examinând excepţia de neconstituţionalitate, Curtea constatã cã dispoziţiile Legii nr. 63/2011 au continuat sã se aplice în anul 2012, potrivit art. II art. 1 alin. (4) din Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 80/2010 pentru completarea art. 11 din Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor mãsuri financiare în domeniul bugetar, precum şi pentru instituirea altor mãsuri financiare în domeniul bugetar, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 636 din 10 septembrie 2010, astfel cum a fost aprobatã cu modificãri şi completãri prin Legea nr. 283/2011, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 887 din 14 decembrie 2011. Totodatã, Curtea constatã cã aceleaşi prevederi continuã sã se aplice şi în anul 2013, potrivit art. 2 din Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 84/2012 privind stabilirea salariilor personalului din sectorul bugetar în anul 2013, prorogarea unor termene din acte normative, precum şi unele mãsuri fiscal-bugetare, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 845 din 13 decembrie 2012.

    În continuare, Curtea reţine cã, potrivit jurisprudenţei sale, sporurile, premiile şi alte stimulente reprezintã drepturi salariale suplimentare, nu drepturi fundamentale, consacrate şi garantate de Constituţie. Legiuitorul este în drept sã instituie anumite sporuri la indemnizaţiile şi salariile de bazã, premii periodice şi alte stimulente, pe care le poate diferenţia în funcţie de categoriile de personal cãrora li se acordã, le poate modifica în diferite perioade de timp, le poate suspenda sau chiar anula, în acest sens sunt considerentele deciziilor nr. 1.601 din 9 decembrie 2010 şi nr. 1.615 din 20 decembrie 2011, publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 91 din 4 februarie 2011 şi nr. 99 din 8 februarie 2012.
<   1   2   3   >  

Forme la zi | Modificari Act | Printare | Salvare DOC

Inapoi la Cautare

Comentarii Act

Nu sunt comentarii momentan.

Posteaza pe retele sociale

Pentru a posta un comentariu trebuie sa va autentificati


Daca nu aveti inca un cont si vreti sa va inregistrati dati click aici


Despre Companie

CTCE este liderul national in domeniul software legislativ. Avem o experienta de peste 35 ani in domeniul dezvoltarii de aplicatii software.
(aflati mai multe)

Termeni si Conditii
Comanda LegisPlus
Testeaza LegisPlus
Resurse Lege-Online

Nota CTCE

Continutul, designul, structura, precum si materialele Lege-Online.ro apartin C.T.C.E. - Piatra Neamt si sunt protejate de Legea 8/1996 privind drepturile de autor si drepturile conexe, cu modificarile si completarile ulterioare. Copierea/distribuirea/republicarea acestora este ilegala.

Intrati in Contact

 • Telefon:
  (0233) 211 020 / (0233) 218 110
 • E-mail:
  office@ctce.ro
 • Adresa:
  Bd. Decebal, nr. 32
  610076, Piatra Neamt, Neamt
  Romania


CTCE - Centrul Teritorial de Calcul Economic

Info

Se încarcã, vã rugãm asteptati.