Inapoi la Cautare

CRITERII din /2003


de acordare a statutului de utilitate publică asociaţiilor, fundaţiilor şi federaţiilor care desfăşoară activităţi din sfera de competenţa a Ministerului Culturii şi Cultelor


Puteti sa consultati o forma actualizata la data 14.12.2019, conform modificarilor publicate in Monitorul Oficial al Romaniei, apasand butonul Cumpara Act.

Cumparati Actul varianta DOC

Forma la zi
Pret: 13,00 RON cu TVA
Doriti o forma actualizata , la zi (14.12.2019) , a acestui act ? Cumparati acum online, rapid si simplu varianta DOC !

Forme la zi | Modificari Act | Printare | Salvare DOC    I. Criterii generale

    În conformitate cu prevederile art. 38 din Ordonanţa Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, modificată şi completată prin Ordonanţa Guvernului nr. 37/2003, o asociaţie, o fundaţie sau o federatie poate fi recunoscută ca fiind de utilitate publică dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiţii:

    a) activitatea acesteia se desfăşoară în interes general sau comunitar, după caz, şi funcţionează de cel puţin 3 ani, anterior datei depunerii cererii privind recunoaşterea statutului de utilitate publică;


	

─────────────────────────────────┬────────────────────────────────┬────────────┐
    Criterii │ Documente │Îndeplinirea│
                                 │ care se analizează │ criteriului│
                                 │ │(se noteaza │
                                 │ │ cu DA │
                                 │ │ sau NU) │
─────────────────────────────────┼────────────────────────────────┼────────────┤
1. Activitatea de interes public │Statut, act constitutiv, pct. 2 │ │
general şi/sau comunitar se │din raportul de activitate │ │
desfăşoară în sfera de competenţa│ │ │
a Ministerului Culturii şi │ │ │
Cultelor, conform atribuţiilor │ │ │
prevăzute în Hotărârea Guvernului│ │ │
nr. 28/2001, cu modificările şi │ │ │
completările ulterioare │ │ │
─────────────────────────────────┼────────────────────────────────┼────────────┤
2. Nu desfăşoară activităţi │Idem │ │
angajate politic în mod partizan,│ │ │
inclusiv activităţi de sprijinire│ │ │
sau de promovare a unor partide │ │ │
sau aliante politice ori │ │ │
electorale, candidaţi în alegeri │ │ │
sau persoane care ocupa funcţii │ │ │
de demnitate publică │ │ │
─────────────────────────────────┼────────────────────────────────┼────────────┤
3. Nu desfăşoară activităţi │Idem │ │
exclusiv în interesul personal │ │ │
nepatrimonial al asociaţilor sau │ │ │
fondatorilor │ │ │
─────────────────────────────────┼────────────────────────────────┼────────────┤
4. Durata de funcţionare, conform│ Statut, act constitutiv │ │
statutului, permite desfăşurarea │ │ │
pe durata nedeterminată a unor │ │ │
activităţi de interes general │ │ │
şi/sau comunitar │ │ │
─────────────────────────────────┴────────────────────────────────┴────────────┘

      b) a realizat majoritatea obiectivelor stabilite;
──────────────────────┬────────────────────┬───────────────────┬───────┬───────┐
                      │ │ │Reali- │Inde- │
                      │ │ │zarea │plini- │
                      │ │ │indica │rea │
 Criterii │ Indicatori de │ Documente care se │torului│crite- │
                      │ realizare │ analizează │(se no-│riului │
                      │ a criteriului │ │teaza │(se │
                      │ │ │cu DA │noteaza│
                      │ │ │sau NU │cu DA │
                      │ │ │ │sau NU │
                      │ │ │ │ │
──────────────────────┼────────────────────┼───────────────────┼───────┼───────┤
1. Asociaţia/fundaţia/│a) Definirea clara a│Statut, pct. 3.1 │ │ │
federaţia face dovada │atribuţiilor │din raportul de │ │ │
bunei desfăşurări a │organelor de │activitate │ │ │
activităţii organelor │conducere, adminis- │ │ │ │
de conducere, admi- │trare şi control │ │ │ │
nistrare şi control, │ │ │ │ │
în conformitate cu │ │ │ │ │
prevederile statutare │ │ │ │ │
──────────────────────┼────────────────────┼───────────────────┼───────┼───────┤
                      │b) Existenta │Pct. 3.2 din │ │ │
                      │rapoartelor, proce- │raportul de │ │ │
                      │selor-verbale etc., │activitate, copii │ │ │
                      │care atesta functio-│de pe documente │ │ │
                      │narea organelor de │ │ │ │
                      │conducere, │ │ │ │
                      │administrare şi │ │ │ │
                      │control │ │ │ │
                      ├────────────────────┼───────────────────┼───────┼───────┤
                      │c) În statut exista │Statut,regulamentul│ │ │
                      │prevederi referi- │intern de │ │ │
                      │toare la soluţiona- │funcţionare │ │ │
                      │rea conflictelor de │ │ │ │
                      │interes apărute în │ │ │ │
                      │activitatea aso- │ │ │ │
                      │ciatiei/fundaţiei/ │ │ │ │
                      │federaţiei │ │ │ │
                      ├────────────────────┼───────────────────┼───────┼───────┤
                      │d) Exista personal │Pct. 3.1, 3.3 din │ │ │
                      │angajat permanent │raportul de │ │ │
                      │ │activitate │ │ │
──────────────────────┼────────────────────┼───────────────────┼───────┼───────┤
2. Asociaţia/fundaţia/│a) Depunerea formu- │Copii de pe formu- │ │ │
federaţia face dovada │larelor situaţiilor │larele situaţiilor │ │ │
funcţionarii în │financiare anuale la│financiare anuale │ │ │
conformitate cu │administraţia │depuse │ │ │
legislaţia în vigoare │financiară din raza │ │ │ │
                      │teritorială în care │ │ │ │
                      │asociaţia sau │ │ │ │
                      │fundaţia îşi are │ │ │ │
                      │sediul │ │ │ │
                      ├────────────────────┼───────────────────┼───────┼───────┤
                      │b)Plata impozitelor,│Certificate consta-│ │ │
                      │taxelor, contribu- │tatoare privind │ │ │
                      │tiilor şi a altor │îndeplinirea obli- │ │ │
                      │venituri datorate │gatiilor exigibile │ │ │
                      │bugetului de stat │de plată a impo- │ │ │
                      │ │zitelor şi taxelor │ │ │
                      │ │către stat,inclusiv│ │ │
                      │ │a celor locale, │ │ │
                      │ │precum şi a │ │ │
                      │ │contribuţiilor │ │ │
                      │ │pentru asigurările │ │ │
                      │ │sociale de stat, │ │ │
                      │ │asigurările │ │ │
                      │ │sociale de sana- │ │ │
                      │ │tate, asigurările │ │ │
                      │ │de şomaj, în cazul │ │ │
                      │ │personalului │ │ │
                      │ │angajat │ │ │
                      ├────────────────────┼───────────────────┼───────┼───────┤
                      │c) Are autorizaţiile│Autorizaţiile │ │ │
                      │necesare în vederea │administrative │ │ │
                      │desfăşurării │conforme cu │ │ │
                      │activităţilor sta- │legislaţia în │ │ │
                      │tutare │vigoare şi/sau │ │ │
                      │ │acordurile necesare│ │ │
                      │ │desfăşurării │ │ │
                      │ │activităţilor, │ │ │
                      │ │copii de pe │ │ │
                      │ │documente │ │ │
──────────────────────┼────────────────────┼───────────────────┼───────┼───────┤
3. Asociaţia/fundaţia/│a) Dispune de un │Pct. 1 din raportul│ │ │
federaţia dispune de │sediu adecvat şi de │de activitate,copie│ │ │
resurse financiare, │dotări destinate în │de pe documentul │ │ │
materiale şi umane │exclusivitate │privind situaţia │ │ │
adecvate funcţionarii │realizării │juridică a sediului│ │ │
organizaţiei │activităţilor │ │ │ │
                      │de interes │ │ │ │
                      │general şi/sau │ │ │ │
                      │comunitar │ │ │ │
                      ├────────────────────┼───────────────────┼───────┼───────┤
                      │b) A dezvoltat în │Pct. 3.7 şi fişa │ │ │
                      │teritoriu filiale │activităţilor din │ │ │
                      │sau puncte de lucru │raportul de │ │ │
                      │adecvate realizării │activitate │ │ │
                      │de activităţi de │ │ │ │
                      │interes general sau │ │ │ │
                      │comunitar (în cazul │ │ │ │
                      │asociaţiilor şi │ │ │ │
                      │fundaţiilor care │ │ │ │
                      │desfăşoară │ │ │ │
                      │activităţi de │ │ │ │
                      │interes general) │ │ │ │
                      ├────────────────────┼───────────────────┼───────┼───────┤
                      │c) Resursele finan- │Pct. 4 din raportul│ │ │
                      │ciare de care dispun│de activitate, │ │ │
                      │permit realizarea │copii de pe docu- │ │ │
                      │activităţilor de │mentele contabile │ │ │
                      │interes general │ │ │ │
                      │şi/sau comunitar │ │ │ │
──────────────────────┼────────────────────┼───────────────────┼───────┼───────┤
4. Asociaţia/fundaţia/│a)Publicaţii,edituri│Fişa activităţilor │ │ │
federaţia face dovada │tiparituri, alte │ │ │ │
unei bune comunicări │mijloace de infor- │ │ │ │
şi colaborări cu │mare │ │ │ │
grupul-ţinta, alte ├────────────────────┼───────────────────┼───────┼───────┤
organizaţii │b) Colaborează cu │Documente care │ │ │
neguvernamentale şi │alte organizaţii │atesta parteneri- │ │ │
instituţii publice │neguvernamentale, │atul cu alte │ │ │
                      │instituţii publice │asociaţii, fundaţii│ │ │
                      │etc. în vederea │instituţii pu- │ │ │
                      │dezvoltării de pro- │blice etc. şi pct. │ │ │
                      │grame şi proiecte │3.6 din raportul │ │ │
                      │comune şi/sau │de activitate │ │ │
                      │finanţării acestora │ │ │ │
──────────────────────┼────────────────────┼───────────────────┼───────┼───────┤
5. Obiectivele de │A realizat mai mult │Pct. 2, pct. 3.5, │ │ │
interes general │de jumătate din │fişa activităţilor │ │ │
şi/sau comunitar │numărul obiectivelor│din raportul de │ │ │
realizate au fost │de interes general │activitate │ │ │
semnificative în │şi/sau comunitar │ │ │ │
raport cu obiectivele │stabilite prin actul│ │ │ │
stabilite prin actul │constitutiv sau prin│ │ │ │
constitutiv sau │statut │ │ │ │
prin statut │ │ │ │ │
──────────────────────┼────────────────────┼───────────────────┼───────┼───────┤
6. Activităţile de │În domenii de │Fişa activităţilor │ │ │
interes general şi/sau│interes general │ │ │ │
comunitar realizate │şi/sau comunitar, │ │ │ │
sunt de utilitate │programele şi │ │ │ │
publică, respectiv │proiectele derulate │ │ │ │
scopurile vizate sunt │au condus la │ │ │ │
benefice colectivi- │rezultate reale şi │ │ │ │
tatilor, prin │benefice pentru │ │ │ │
creşterea ofertei │comunitate │ │ │ │
culturale pe │ │ │ │ │
plan local/ │ │ │ │ │
regional/naţional │ │ │ │ │
──────────────────────┴────────────────────┴───────────────────┴───────┴───────┘


    c) a desfăşurat o activitate anterioară semnificativă, prin derularea unor programe ori proiecte specifice scopului sau, însoţite de situaţiile financiare anuale şi bugetele de venituri şi cheltuieli pe ultimii 3 ani anteriori datei depunerii cererii privind recunoaşterea statutului de utilitate publică;


	

──────────────────────┬────────────────────┬───────────────────┬───────┬───────┐
                      │ │ │Reali- │Inde- │
                      │ │ │zarea │plini- │
                      │ │ │indica │rea │
 Criterii │ Indicatori de │ Documente care se │torului│crite- │
                      │ realizare │ analizează │(se no-│riului │
                      │ a criteriului │ │teaza │(se │
                      │ │ │cu DA │noteaza│
                      │ │ │sau NU │cu DA │
                      │ │ │ │sau NU │
                      │ │ │ │ │
──────────────────────┼────────────────────┼───────────────────┼───────┼───────┤
1. Activităţile │Activităţile │Statut, pct. 2 şi │ │ │
desfăşurate anterior │desfăşurate au │fişa activităţilor │ │ │
au fost adecvate │condus la indepli- │din raportul de │ │ │
îndeplinirii │nirea obiectivelor │activitate │ │ │
obiectivelor │de interes general │ │ │ │
statutare │şi/sau comunitar │ │ │ │
                      │prevăzut în statut │ │ │ │
──────────────────────┼────────────────────┼───────────────────┼───────┼───────┤
2. Dezvolta programe, │Dezvolta şi │Pct. 3.5 şi fişa │ │ │
proiecte specifice │imbunatateste, prin │activităţilor din │ │ │
                      │proiecte specifice │raportul de │ │ │
                      │activităţilor de │activitate │ │ │
                      │interes general şi/ │ │ │ │
                      │sau comunitar, │ │ │ │
                      │serviciile acordate,│ │ │ │
                      │în funcţie de │ │ │ │
                      │evaluarea periodică │ │ │ │
                      │a acestora │ │ │ │
──────────────────────┼────────────────────┼───────────────────┼───────┼───────┤
3. Susţinerea │a) Utilizează │Pct. 3.3 şi fişa │ │ │
activităţilor şi │resurse umane │activităţilor din │ │ │
serviciilor din punct │adecvate activita- │raportul de acti- │ │ │
de vedere tehnic, │tilor desfăşurate: │vitate │ │ │
patrimonial │- personal angajat │ │ │ │
                      │cu norma întreaga │ │ │ │
                      │- dezvolta politici │ │ │ │
                      │de formare şi │ │ │ │
                      │dezvoltare a │ │ │ │
                      │personalului şi a │ │ │ │
                      │voluntarilor │ │ │ │
                      ├────────────────────┼───────────────────┼───────┼───────┤
                      │b) Are capacitatea │Pct. 4 şi fişa │ │ │
                      │de autofinanţare a │activităţilor din │ │ │
                      │programelor şi │raportul de │ │ │
                      │proiectelor iniţiate│activitate │ │ │
                      │de cel puţin 10% din│ │ │ │
                      │costul total al │ │ │ │
                      │acestora │ │ │ │
                      ├────────────────────┼───────────────────┼───────┼───────┤
                      │c) Are capacitatea │Pct. 4 şi fişa │ │ │
                      │de a atrage mai │activităţilor din │ │ │
                      │multe surse de │raportul de │ │ │
                      │finanţare │activitate │ │ │
                      ├────────────────────┼───────────────────┼───────┼───────┤
                      │d) Dispune de │Pct. 4 şi fişa │ │ │
                      │dotările materiale │activităţilor din │ │ │
                      │adecvate desfasu- │raportul de │ │ │
                      │rarii serviciilor │activitate │ │ │
                      ├────────────────────┼───────────────────┼───────┼───────┤
                      │e) Exista rezultate │Fişa activităţilor │ │ │
                      │ale programelor şi │din raportul de │ │ │
                      │proiectelor │activitate │ │ │
                      │derulate │ │ │ │
──────────────────────┼────────────────────┼───────────────────┼───────┼───────┤
4. Situaţiile finan- │a) Concordanta │Pct. 4 din raportul│ │ │
ciare anuale şi │dintre prevederile │de activitate, │ │ │
bugetele de venituri │bugetului de veni- │bugetul de veni- │ │ │
şi cheltuieli │turi şi cheltuieli │turi şi cheltuieli │ │ │
reflecta desfăşurarea │şi datele reflec- │şi situaţiile │ │ │
activităţilor de │tate în situaţiile │financiare anuale │ │ │
interes general sau │financiare anuale │ │ │ │
comunitar ├────────────────────┼───────────────────┼───────┼───────┤
                      │b) Cheltuieli │Pct. 4 şi fişa │ │ │
                      │adecvate activita- │activităţilor din │ │ │
                      │tilor desfăşurate │raportul de │ │ │
                      │ │activitate, │ │ │
                      │ │bugetul de venituri│ │ │
                      │ │şi cheltuieli şi │ │ │
                      │ │situaţiile │ │ │
                      │ │financiare anuale │ │ │
                      ├────────────────────┼───────────────────┼───────┼───────┤
                      │c) Cheltuieli în │Pct. 4 din raportul│ │ │
                      │concordanta cu │de activitate, │ │ │
                      │veniturile obţinute │bugetul de venituri│ │ │
                      │ │şi cheltuieli şi │ │ │
                      │ │situaţiile │ │ │
                      │ │financiare anuale │ │ │
                      │ │ │ │ │
──────────────────────┴────────────────────┴───────────────────┴───────┴───────┘


    d) valoarea activului patrimonial pe fiecare dintre cei 3 ani anteriori este cel puţin egala cu valoarea patrimoniului iniţial.


	

─────────────────────────────────┬────────────────────────────────┬────────────┐
    Criterii │ Documente │Îndeplinirea│
                                 │ care se analizează │criteriului │
                                 │ │(se noteaza │
                                 │ │ cu DA │
                                 │ │ sau NU) │
─────────────────────────────────┼────────────────────────────────┼────────────┤
Valoarea activului patrimonial │Pct. 4 din raportul de │ │
pe fiecare dintre cei 3 ani │activitate, bugetul de venituri │ │
anteriori nu a scăzut sub │şi cheltuieli şi situaţiile │ │
valoarea patrimoniului iniţial │financiare anuale │ │
─────────────────────────────────┴────────────────────────────────┴────────────┘	

        II. Criterii specifice
────────────────┬──────────────────────────────────────────────────────────────┐
                │ Îndeplinirea│
 Domenii │ Criterii criteriului │
 de activitate*)│ (se noteaza │
                │ cu DA │
                │ sau NU) │
────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┤
                │ 1. Obiectivele principale ale programelor/ │
                │ proiectelor derulate: │
                │ ● caracterul novator │
                │ ● caracterul realist │
                │ ● caracterul complementar │
                ├──────────────────────────────────────────────────────────────┤
                │2. Motivarea programelor/proiectelor derulate │
                ├──────────────────────────────────────────────────────────────┤
                │3. Grupul-ţinta/beneficiari ai programelor/ │
                │ proiectelor derulate: │
                │ ● beneficiari │
                │ ● caracterul interdisciplinar şi multicultural │
                │ al programelor/proiectelor derulate │
                ├──────────────────────────────────────────────────────────────┤
                │4. Impactul programului/proiectelor culturale: │
                │ ● căror nevoi culturale, educaţionale, │
                │ sociale au răspuns │
                │ ● impactul asupra comunităţilor/colectivităţilor │
                │ cărora se adresează │
                │ ● originalitatea programului/proiectului cultural │
                ├──────────────────────────────────────────────────────────────┤
                │5. Parteneri şi personal-cheie: │
                │ ● coordonator de program/proiect │
                │ ● alţi membrii-cheie │
                ├──────────────────────────────────────────────────────────────┤
                │6. Bugetul estimat al programului/proiectului │
                │ cultural: │
                │ ● surse de finanţare proprii │
                │ ● surse de finanţare atrase │
────────────────┴──────────────────────────────────────────────────────────────┘


──────────────

    *) Se completează conform prevederilor pct. 2 din formularul Raportului de activitate pe ultimii 3 ani a asociaţiei/fundaţiei/federaţiei care solicită acordarea statutului de utilitate publică.

                      ──────────────────

1  

Forme la zi | Modificari Act | Printare | Salvare DOC

Inapoi la Cautare

Comentarii Act

Nu sunt comentarii momentan.

Posteaza pe retele sociale

Pentru a posta un comentariu trebuie sa va autentificati


Daca nu aveti inca un cont si vreti sa va inregistrati dati click aici


Despre Companie

CTCE este liderul national in domeniul software legislativ. Avem o experienta de peste 35 ani in domeniul dezvoltarii de aplicatii software.
(aflati mai multe)

Termeni si Conditii
Comanda LegisPlus
Testeaza LegisPlus
Resurse Lege-Online

Nota CTCE

Continutul, designul, structura, precum si materialele Lege-Online.ro apartin C.T.C.E. - Piatra Neamt si sunt protejate de Legea 8/1996 privind drepturile de autor si drepturile conexe, cu modificarile si completarile ulterioare. Copierea/distribuirea/republicarea acestora este ilegala.

Intrati in Contact

 • Telefon:
  (0233) 211 020 / (0233) 218 110
 • E-mail:
  office@ctce.ro
 • Adresa:
  Bd. Decebal, nr. 32
  610076, Piatra Neamt, Neamt
  Romania


CTCE - Centrul Teritorial de Calcul Economic

Info

Se încarcã, vã rugãm asteptati.