Inapoi la Cautare

ANEXĂ din /2009


privind formulare tipizate pentru activitatea de colectare a impozitelor şi taxelor locale, desfăşurată de către organele fiscale locale (Anexele nr. 1-80)*)


Puteti sa consultati o forma actualizata la data 26.10.2020, conform modificarilor publicate in Monitorul Oficial al Romaniei, apasand butonul Cumpara Act.

Cumparati Actul varianta DOC

Doriti o forma actualizata , la zi (26.10.2020) , a acestui act ? Cumparati acum online, rapid si simplu varianta DOC !

Forme la zi | Modificari Act | Printare | Salvare DOC

──────────

    Aprobate de Ordinul ministrului administraţiei şi internelor nr. 75 din 30 aprilie 2009
 şi Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 767 din 27 aprilie 2009
, publicate în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 364 din 29 mai 2009

──────────

    ANEXA 1

	

     ┌──────────────┐ ┌───────────────────┐
     │Stema unităţii│ │ Anexa nr. 1 │
     │administrativ-│ │Model 2009 ITL 026 │
     │ teritoriale │ ROMÂNIA │ │
     └──────────────┘ └───────────────────┘
                           Comuna/Oraşul/Municipiul/sectorul
                     Denumirea compartimentului de specialitate
    Codul de identificare fiscală: ................. Nr. ......./.../20..
    Adresă/Cont IBAN/tel/fax/e-mail
                            DECLARAŢIA SPECIALĂ DE IMPUNERE
                    pentru stabilirea impozitului pe clădiri majorat,
                  în cazul persoanelor fizice deţinătoare a mai multor
                           clădiri cu destinaţia de locuinţă
        Subsemnatul(a)............................................., identificat
    prin C.I./B.I./C.I.P./Paşaport seria ....... nr. ..............,
    C.I.F.*)..................................................., domiciliat în
    ROMÂNIA/............................., judeţul ...............................,
    codul poştal ...................., municipiul/oraşul/comuna ..................
    satul/sectorul .............................., str. ..........................,
    nr. ........, bl. .........., sc. ......., et. ......, ap ........, tel./fax
    ....................................., e-mail ................................,
    declar că deţin în proprietate următoarele clădiri cu destinaţia de locuinţă,
    înscrise în ordinea numerică determinată în funcţie de anul dobândirii:
    ┌────┬──────────┬─────────────────────────────┬──────┬────────────┬─────┬──────┐
    │Nr. │ Judeţul/ │ Adresa unde │Supra-│Supr.constr.│Cotă │Din │
    │crt.│Municipiul│ este situată clădirea │faţa │desfăşurată │parte│total │
    │ │Bucureşti │ │utilă │ │din │col.4,│
    │ │ Locali- │ │-mp- │ -mp- │pro- │supra-│
    │ │ tatea/ │ ├──────┼────────────┤prie-│faţa │
    │ │ Sectorul │ │Supr. │ Anul │tate │închi-│
    │ │ │ │constr│ dobândirii │frac-│riată │
    │ │ │ │la sol│ │ţie/%│-mp- │
    │ │ │ │ -mp- │ │ │ │
    ├────┼──────────┼─────────────────────────────┼──────┼────────────┼─────┼──────┤
    │ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │
    ├────┼──────────┼─────────────────────────────┼──────┼────────────┼─────┼──────┤
    │ 1. │ │str. ..........., nr. ...., │ │ │ │ │
    │ │ │bl. ........., sc. ......., │ │ │ │ │
    │ │ │etaj ........, ap. ........ │ │ │ │ │
    ├────┼──────────┼─────────────────────────────┼──────┼────────────┼─────┼──────┤
    │ 2. │ │str. ..........., nr. ...., │ │ │ │ │
    │ │ │bl. ........., sc. ......., │ │ │ │ │
    │ │ │etaj ........, ap. ........ │ │ │ │ │
    ├────┼──────────┼─────────────────────────────┼──────┼────────────┼─────┼──────┤
    │ 3. │ │str. ..........., nr. ...., │ │ │ │ │
    │ │ │bl. ........., sc. ......., │ │ │ │ │
    │ │ │etaj ........, ap. ........ │ │ │ │ │
    ├────┼──────────┼─────────────────────────────┼──────┼────────────┼─────┼──────┤
    │ 4. │ │str. ..........., nr. ...., │ │ │ │ │
    │ │ │bl. ........., sc. ......., │ │ │ │ │
    │ │ │etaj ........, ap. ........ │ │ │ │ │
    ├────┼──────────┼─────────────────────────────┼──────┼────────────┼─────┼──────┤
    │ 5. │ │str. ..........., nr. ...., │ │ │ │ │
    │ │ │bl. ........., sc. ......., │ │ │ │ │
    │ │ │etaj ........, ap. ........ │ │ │ │ │
    ├────┼──────────┼─────────────────────────────┼──────┼────────────┼─────┼──────┤
    │ 6. │ │str. ..........., nr. ...., │ │ │ │ │
    │ │ │bl. ........., sc. ......., │ │ │ │ │
    │ │ │etaj ........, ap. ........ │ │ │ │ │
    └────┴──────────┴─────────────────────────────┴──────┴────────────┴─────┴──────┘
        *) Declar că la adresa de domiciliu sunt proprietar/NU sunt proprietar
    conform actelor anexate
        *) Prin semnarea prezentei am luat la cunoştinţă că declararea necores-
    punzătoare adevărului se pedepseşte conform legii penale, cele declarate fiind
    corecte şi complete.
        *) În cazul în care în acelaşi an se dobândesc mai multe clădiri cu
    destinaţia de locuinţă, ordinea numerică este determinată de data dobândirii.
        *) În cazul în care la aceeaşi dată se dobândesc mai multe clădiri
    cu destinaţia de locuinţă, ordinea numerică este cea pe care o declară
    contribuabilul respectiv.
        *) Pentru n clădiri cu destinaţia de locuinţă se întocmesc n+1 exemplare,
    1 exemplar rămâne contribuabilului, celelalte n exemplare se depun la
    compartimentele de specialitate ale administraţiei publice locale unde
    sunt situate toate clădirile, inclusiv cea de domiciliu.
        *) Pentru determinarea suprafeţei construite desfăşurate, în cazul
    clădirilor care nu pot fi efectiv măsurate pe conturul exterior, asupra
    suprafeţei utile se aplică coeficientul de transformare 1,20.
                       Data Semnătura
                  ................ ....................


──────────

    *) Se va completa: codul de identificare fiscală (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc

──────────

    ANEXA 2

	

     ┌──────────────┐ ┌───────────────────┐
     │Stema unităţii│ │ Anexa nr. 2 │
     │administrativ-│ │Model 2009 ITL 027 │
     │ teritoriale │ ROMÂNIA │ │
     └──────────────┘ └───────────────────┘
                           Comuna/Oraşul/Municipiul/sectorul
                     Denumirea compartimentului de specialitate
    Codul de identificare fiscală: ................. Nr. ......./.../20..
    Adresă/Cont IBAN/tel/fax/e-mail
                                    DECLARAŢIA
                pentru scoaterea din evidenţă a mijloacelor de transport
        Subsemnatul(a).................*1) Subscrisa .................., cu sediul
    în ROMÂNIA/........., judeţul ........., codul poştal .........., municipiul/
    oraşul/comuna ..............., satul/sectorul ............., str. ..........,
    nr. ......, bl. ......, sc. ......., et. ......, ap ......, identificat prin
    B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria ...... nr. ........, C.I.F.*)................,
    tel./fax .........., e-mail .........., reprezentată prin ..............*2),
    în calitate de proprietar/coproprietar/moştenitor*3)/mandatar/acţionar unic/
    asociat/administrator/împuternicit cu domiciliul fiscal în ROMÂNIA/...........,
    judeţul ............., codul poştal ......, municipiul/oraşul/comuna .........,
    satul/sectorul ............., str. ................., nr. ......., bl. ......,
    sc. ......., et. ......, ap ......., identificat prin B.I./C.I./C.I.P./
    Paşaport seria ..... nr. ......., C.I.F.*)..............., tel./fax .........,
    e-mail ............., solicit scoaterea din evidenţa dvs. a următorului mijloc
    de transport marca .............., cu seria motor .................,
    seria şasiu*a) ................, capacitatea cilindrică .......... cmc,
    capacitate*b) ......... tone, dobândit la data de .............., ca efect al:
    înstrăinării/transferului la un alt punct de lucru/furtului/scoaterii din
    funcţiune/schimbării domiciliului/încetarea contractului de leasing înainte
    de scadenţă/scoaterii definitive din ţară, începând cu data de .............,
    dovedind aceasta prin: actul ............/.........../certificatul de
    radiere ......../........., anexat*c) la prezenta.
        Noul proprietar: ............... Judeţul .......... Localitatea .........,
    sectorul, str. .........., nr. ......., bl......, sc. ....., ap. ....
                                         Semnătura declarantului,
                                           ...................

    ------------------------------- aici se taie ----------------------------------
        PRIMĂRIA ......... Nr. ....../.../20....
                  Către:
                            PRIMĂRIA ................................
                                   - Compartimentul de specialitate -
        Vă facem cunoscut că potrivit actului ........./........... contribuabilul
    ......................, cu domiciliul fiscal/sediul în ROMÂNIA/ .............,
    judeţul ..................., codul poştal ..............., municipiul/oraşul/
    comuna ............, satul/sectorul ............., str. .........., nr. .....,
    bl. ........., sc. ......., et. ......, ap ......, identificat prin B.I./C.I./
    C.I.P./Paşaport seria ............. nr. ........., C.I.F.*)................,
    tel./fax........., e-mail ................., a dobândit mijlocul de transport
    marca ..........., cu seria motor ............., seria şasiu ................,
    cap. cil. ........ cmc, capacitate ......... tone. Vă rugăm să luaţi măsurile
    necesare pentru înscrierea în evidenţa dvs. conform Titlului IX din Codul
    fiscal, începând cu data de .........................
              Conducătorul organului fiscal local, Întocmit,
                    L.S. .................. .................
                      (prenumele, numele (funcţia, prenumele,
                        şi semnătura) numele şi semnătura)

    ------------------------------- aici se taie ----------------------------------
        PRIMĂRIA ..............
                    Către: ....................................
        Ca urmare a declaraţiei dvs. nr. ........../20..... prin care solicitaţi
    scoaterea din evidenţă a mijlocului de transport marca ..........., cu seria
    motor ............., seria şasiu ..............., cap. cil. .......... cmc,
    capacitate ......... tone, dobândit la .............. şi a actelor anexate,
    vă aducem la cunoştinţă faptul că aceasta a fost operate la nr. matricol
    .............., nr. rol nominal unic ................, şi au rezultat scăderi
    de debit astfel: .........................................................
              Conducătorul organului fiscal local, Întocmit,
                    L.S. .................. .................
                      (prenumele, numele (funcţia, prenumele,
                        şi semnătura) numele şi semnătura)
        Data........... Am primit un exemplar ............


──────────

1   2   >  

Forme la zi | Modificari Act | Printare | Salvare DOC

Inapoi la Cautare

Comentarii Act

Nu sunt comentarii momentan.

Posteaza pe retele sociale

Pentru a posta un comentariu trebuie sa va autentificati


Daca nu aveti inca un cont si vreti sa va inregistrati dati click aici


Despre Companie

CTCE este liderul national in domeniul software legislativ. Avem o experienta de peste 35 ani in domeniul dezvoltarii de aplicatii software.
(aflati mai multe)

Termeni si Conditii
Comanda LegisPlus
Testeaza LegisPlus
Resurse Lege-Online

Nota CTCE

Continutul, designul, structura, precum si materialele Lege-Online.ro apartin C.T.C.E. - Piatra Neamt si sunt protejate de Legea 8/1996 privind drepturile de autor si drepturile conexe, cu modificarile si completarile ulterioare. Copierea/distribuirea/republicarea acestora este ilegala.

Intrati in Contact

 • Telefon:
  (0233) 211 020 / (0233) 218 110
 • E-mail:
  office@ctce.ro
 • Adresa:
  Bd. Decebal, nr. 32
  610076, Piatra Neamt, Neamt
  Romania


CTCE - Centrul Teritorial de Calcul Economic

Info

Se încarcã, vã rugãm asteptati.