Calendar Fiscal


Sâmbătă
07
Ianuarie
Depunere Formular 092

Declaraţie de menţiuni privind schimbarea perioadei fiscale pentru persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA care utilizează trimestrul calendaristic ca perioadă fiscală şi care efectuează o achiziţie intracomunitară taxabilă în România

Se depune la organul fiscal competent, în 5 zile lucrătoare de la finele lunii în care intervine exigibilitatea achiziţiei intracomunitare.

Formularul se completează în două exemplare, înscriindu-se cu majuscule, citeț și corect, toate datele prevăzute:

 • un exemplar, semnat și ștampilat conform legii, se depune la unitatea fiscală, direct la registratură sau la poștă, prin scrisoare recomandată;
 • un exemplar se păstrează de către persoana impozabilă.

Luni
09
Ianuarie
Depunere Formular 020

Depunere declaraţie de înregistrare fiscală / Declaraţie de menţiuni pentru persoanele fizice române

     Declaraţia de înregistrare fiscală/Declaraţia de menţiuni pentru persoanele fizice române şi străine care deţin cod numeric personal se completează cu ocazia primei înregistrări fiscale, iar declaraţia de menţiuni se completează ori de câte ori se modifică datele declarate anterior.
     Declaraţia se depune direct sau prin împuternicit/reprezentant fiscal/curator fiscal la registratura organului fiscal competent ori la poştă prin scrisoare recomandată, la termenele stabilite de legislaţia în vigoare.
     Declaraţia se completează în două exemplare, înscriindu-se cu majuscule, citeţ şi corect, toate datele prevăzute de formular. Un exemplar al declaraţiei se depune la organul fiscal competent şi un exemplar se păstrează de contribuabil.
     Declaraţia poate fi depusă şi prin mijloace electronice de transmitere la distanţă, potrivit procedurii aprobate prin ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală.
     Declaraţia transmisă prin mijloace electronice de transmitere la distanţă se depune în format PDF cu XML ataşat, la care se anexează o arhivă ZIP având incluse documentele doveditoare ale informaţiilor cuprinse în declaraţie, în formatele "PDF", "JPEG" sau "TIFF".


Luni
09
Ianuarie
Declarație de înregistrare fiscală / Declarație de mențiuni pentru persoane juridice, asocieri și alte entități fără personalitate juridică (D010)

Declarație de înregistrare fiscală / Declarație de mențiuni pentru persoane juridice, asocieri și alte entități fără personalitate juridică

Persoana impozabila care aplică regimul special de scutire și a cărei cifră de afaceri este mai mare sau egală cu plafonul de scutire prevazut la art. 310 din Codul fiscal trebuie să solicite înregistrarea în scopuri de TVA, conform art. 316, în termen de 10 zile de la data atingerii ori depășirii plafonului.

Declarația de înregistrare se completează cu ocazia primei înregistrări fiscale, de regulă cu ocazia înființării, declarația de mențiuni se completează ori de câte ori se modifică datele declarate anterior, iar declarația de radiere se completează cu ocazia radierii înregistrării fiscale.

Declarația se depune, direct (reprezentant legal) sau prin împuternicit la registratura organului fiscal competent ori la poștă prin scrisoare recomandată, la termenele stabilite de legislația în vigoare. Data atingerii sau depășirii plafonului se consideră a fi prima zi a lunii calendaristice următoare celei în care plafonul a fost atins ori depășit.


Luni
09
Ianuarie
Depunere Formular 013

Declaraţia de înregistrare fiscală/ Declaraţia de menţiuni/ Declaraţia de radiere pentru contribuabilii nerezidenţi care desfăşoară activitate în România prin unul sau mai multe sedii permanente

     Se completează şi se depune de către contribuabilii nerezidenţi care desfăşoară activităţi pe teritoriul României prin unul sau mai multe sedii permanente.

     Declaraţia se completează cu ocazia primei înregistrări fiscale, de regulă cu ocazia declarării primului sediu permanent pe teritoriul României, declaraţia de menţiuni se completează ori de câte ori se modifică datele declarate anterior, iar declaraţia de radiere se completează cu ocazia radierii înregistrării fiscale.

Atenţie! În situaţia în care contribuabilul are înfiinţate mai multe sedii permanente pe teritoriul României, declaraţia de menţiuni va fi însoţită de Anexa la formular, cuprinzând "Lista sediilor permanente înregistrate fiscal, care îndeplinesc condiţiile prevăzute de lege pentru a fi plătitoare de salarii şi venituri asimilate salariilor", precum şi "Lista sediilor permanente, care nu îndeplinesc condiţiile prevăzute de lege pentru a fi plătitoare de salarii şi venituri asimilate salariilor", în care sunt cuprinse datele de identificare ale fiecărui sediu permanent.


Luni
09
Ianuarie
Depunere Formular 015

Declaraţia de înregistrare fiscală/Declaraţia de menţiuni/ Declaraţia de radiere pentru contribuabilii nerezidenţi care nu au sediu permanent în România

     Se completează şi se depune, la termenele prevăzute în legile speciale, de către contribuabilii nerezidenţi, alţii decât persoanele fizice, care nu au sediu permanent în România, dar care au obligaţii fiscale, potrivit legilor speciale.

ATENŢIE! Declaraţia nu se completează de către persoanele impozabile care au un sediu fix în România.

     Declaraţia de înregistrare se completează cu ocazia primei înregistrări fiscale, declaraţia de menţiuni se completează ori de câte ori se modifică datele declarate anterior, iar declaraţia de radiere se completează cu ocazia radierii înregistrării fiscal.

     Declaraţia se depune direct (reprezentant legal) sau prin împuternicit/reprezentant fiscal/plătitor de venit/instituţia de credit, în format hârtie, la registratura organului fiscal competent ori la poştă prin scrisoare recomandată, la termenele stabilite de legislaţia în vigoare.
   Declaraţia se completează în două exemplare, înscriindu-se cu majuscule, citeţ şi corect, toate datele prevăzute de formular. Un exemplar al declaraţiei se depune la organul fiscal competent şi un exemplar se păstrează de contribuabil.
    Declaraţia poate fi depusă şi prin mijloace electronice de transmitere la distanţă, potrivit procedurii aprobate prin ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală.
    Declaraţia transmisă prin mijloace electronice de transmitere la distanţă se depune în format PDF cu XML ataşat, la care se anexează o arhivă ZIP având incluse documentele doveditoare ale informaţiilor cuprinse în declaraţie, în formatele PDF, JPEG sau TIFF.


Luni
09
Ianuarie
Depunere Formular 016

Declaraţia de înregistrare fiscală/Declaraţia de menţiuni/Declaraţia de radiere pentru persoanele juridice care au locul de exercitare a conducerii efective în România

     Declaraţia de înregistrare se completează cu ocazia primei înregistrări fiscale, declaraţia de menţiuni se completează ori de câte ori se modifică datele declarate anterior, iar declaraţia de radiere se completează cu ocazia radierii înregistrării fiscale.
    Declaraţia se depune, direct (reprezentant legal) sau prin împuternicit, la registratura organului fiscal competent ori la poştă prin scrisoare recomandată, la termenele stabilite de legislaţia în vigoare.
    Declaraţia se completează în două exemplare, înscriindu-se cu majuscule, citeţ şi corect, toate datele prevăzute de formular. Un exemplar al declaraţiei se depune la organul fiscal competent şi un exemplar se păstrează de contribuabil.
    Declaraţia poate fi depusă şi prin mijloace electronice de transmitere la distanţă, potrivit procedurii aprobate prin ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală.
    Declaraţia transmisă prin mijloace electronice de transmitere la distanţă se depune în format PDF cu XML ataşat, la care se anexează o arhivă ZIP având incluse documentele doveditoare ale informaţiilor cuprinse în declaraţie, în formatele "PDF", "JPEG" sau "TIFF".


Luni
09
Ianuarie
Depunere Formular 030

Declaraţia de înregistrare fiscală/Declaraţia de menţiuni/ Declaraţia de radiere pentru persoanele fizice care nu deţin cod numeric personal

     Declaraţia de înregistrare se completează cu ocazia primei înregistrări fiscale, declaraţia de menţiuni se completează ori de câte ori se modifică datele declarate anterior, iar declaraţia de radiere se completează cu ocazia radierii înregistrării fiscale, ca urmare a atribuirii codului numeric personal, potrivit legii.
     Declaraţia se depune prin împuternicit/reprezentant fiscal/ curator fiscal/plătitor de venit/instituţie de credit, în format hârtie, la registratura organului fiscal competent ori la poştă, prin scrisoare recomandată, la termenele stabilite de legislaţia în vigoare.
     Declaraţia se completează în două exemplare, înscriindu-se cu majuscule, citeţ şi corect, toate datele prevăzute de formular. Un exemplar al declaraţiei se depune la organul fiscal competent şi un exemplar se păstrează de contribuabil.
     Declaraţia poate fi depusă şi prin mijloace electronice de transmitere la distanţă, potrivit procedurii aprobate prin ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală.
     Declaraţia transmisă prin mijloace electronice de transmitere la distanţă se depune în format PDF cu XML ataşat, la care se anexează o arhivă ZIP având incluse documentele doveditoare ale informaţiilor cuprinse în declaraţie, în formatele PDF, JPEG sau TIFF.


Luni
09
Ianuarie
Depunere Formular 040

Declaraţia de înregistrare fiscală/Declaraţia de menţiuni/Declaraţia de radiere pentru instituţiile publice

     Declaraţia de înregistrare se completează cu ocazia primei înregistrări fiscale, de regulă cu ocazia înfiinţării, declaraţia de menţiuni se completează ori de câte ori se modifică datele declarate anterior, iar declaraţia de radiere se completează cu ocazia radierii înregistrării fiscale.
     Declaraţia se completează în două exemplare, înscriindu-se cu majuscule, citeţ şi corect, toate datele prevăzute de formular. Un exemplar al declaraţiei se depune la organul fiscal competent şi un exemplar se păstrează de contribuabil.
     Declaraţia se depune direct la registratura organului fiscal competent sau la poştă prin scrisoare recomandată, la termenele stabilite de legislaţia în vigoare.
     Declaraţia poate fi depusă şi prin mijloace electronice de transmitere la distanţă, potrivit procedurii aprobate prin ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală.
     Declaraţia transmisă prin mijloace electronice de transmitere la distanţă se depune în format PDF cu XML ataşat, la care se anexează o arhivă ZIP având incluse documentele doveditoare ale informaţiilor cuprinse în declaraţie, în formatele "PDF", "JPEG" sau "TIFF".


Marți
10
Ianuarie
Plată impozit pe spectacole şi depunere declaraţie privind încasările din spectacole

Plata impozitului pe spectacole şi depunerea declaraţiei privind încasările din spectacole.
Impozitul pe spectacole se plăteşte lunar, până la data de 10, inclusiv, a lunii următoare celei în care a avut loc spectacolul.

Orice persoană care datorează impozitul pe spectacole are obligaţia de a depune o declaraţie la compartimentul de specialitate al autorităţii administraţiei publice locale, până la data stabilită pentru fiecare plată a impozitului pe spectacole.

Formatul declaraţiei se precizează în normele elaborate în comun de Ministerul Finanţelor Publice şi Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice.

Persoanele care datorează impozitul pe spectacole răspund pentru calculul corect al impozitului, depunerea la timp a declaraţiei şi plata la timp a impozitului.


Marți
10
Ianuarie
Plată taxă servicii de reclamă şi publicitate

Taxa pentru servicii de reclamă şi publicitate se declară şi se plăteşte de către prestatorul serviciului de reclamă şi publicitate la bugetul local, lunar, până la data de 10 a lunii următoare celei în care a intrat în vigoare contractul de prestări de servicii de reclamă şi publicitate.

Publicitatea realizată prin mijloace de informare în masă scrise şi audiovizuale, în sensul prezentului articol, corespunde activităţilor agenţilor de publicitate potrivit Clasificării activităţilor din economia naţională - CAEN, cu modificările ulterioare, respectiv publicitatea realizată prin ziare şi alte tipărituri, precum şi prin radio, televiziune şi internet.
Taxa prevăzută în prezentul articol, denumită în continuare taxa pentru servicii de reclamă şi publicitate, se plăteşte la bugetul local al unităţii administrativ-teritoriale în raza căreia persoana prestează serviciile de reclamă şi publicitate.
Taxa pentru servicii de reclamă şi publicitate se calculează prin aplicarea cotei taxei respective la valoarea serviciilor de reclamă şi publicitate.
Cota taxei se stabileşte de consiliul local, fiind cuprinsă între 1% şi 3%.
Valoarea serviciilor de reclamă şi publicitate cuprinde orice plată obţinută sau care urmează a fi obţinută pentru serviciile de reclamă şi publicitate, cu excepţia taxei pe valoarea adăugată.


Marți
10
Ianuarie
Depunere Formular 070

Declaraţie de înregistrare fiscală/ Declaraţie de menţiuni pentru persoanele fizice care desfăşoară activităţi economice în mod independent sau exercită profesii libere (D070)

Declaraţia de înregistrare fiscală/ Declaraţia de menţiuni/ Declarație de radiere pentru persoanele fizice care desfăşoară activităţi economice în mod independent sau exercită profesii libere, denumită în continuare declaraţie, se completează cu ocazia primei înregistrări fiscale, de regulă cu ocazia înfiinţării, declaraţia de menţiuni se completează ori de câte ori se modifică datele declarate anterior, iar declarația de radiere se completează cu ocazia radierii înregistrării fiscale. Formularul se depune direct sau prin împuternicit/reprezentant legal/reprezentant fiscal la registratura organului fiscal competent ori la poştă prin scrisoare recomandată, la termenele stabilite de legislaţia în vigoare.

Formularul se completează în două exemplare, înscriindu-se cu majuscule, citeţ şi corect, toate datele prevăzute. Un exemplar se păstrează de contribuabil, iar celălalt exemplar se depune la organul fiscal competent.


Marți
10
Ianuarie
Depunere Formular 087

Depunerea notificării privind aplicarea sau încetarea aplicării regimului special pentru agricultori

Formularul „Notificare privind aplicarea/încetarea aplicării regimului special pentru agricultori (087)” se depune la organul fiscal competent:

 • pentru aplicarea regimului special, de către persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA conform art. 316 din Codul fiscal, între data de 1 și 10 a fiecărei luni următoare perioadei fiscale aplicate de persoana impozabilă;
 • pentru aplicarea regimului special, de către alte persoane decât cele prevăzute la lit. a), care optează pentru aplicarea acestui regim;
 • pentru încetarea aplicării regimului special pentru agricultori, de către agricultorii care optează pentru aplicarea regimului normal de taxă. Formularul se completează înscriindu-se cu majuscule, citeț, corect și complet, toate datele prevăzute de acesta.

Formularul se întocmește în două exemplare, din care:

 • un exemplar, semnat conform legii, se depune la registratura organului fiscal competent sau se comunică prin poștă, cu confirmare de primire;
 • un exemplar se păstrează de către agricultor.

Marți
10
Ianuarie
Depunere Formular 700

Depunerea "Declaraţiei pentru înregistrarea/modificarea în mediu electronic a categoriilor de obligaţii fiscale declarative înscrise în vectorul fiscal"

Declaraţia pentru înregistrarea/modificarea în mediu electronic a categoriilor de obligaţii fiscale declarative înscrise în vectorul fiscal, denumită în continuare declaraţie, se completează şi se transmite ori de câte ori contribuabilii/plătitorii solicită, ulterior înregistrării fiscale, înregistrarea în vectorul fiscal a unor noi categorii de obligaţii fiscale sau modificarea categoriilor de obligaţii fiscale declarative înscrise iniţial în vectorul fiscal.
Declaraţia se transmite exclusiv prin mijloace electronice de transmitere la distanţă, prin intermediul internetului, pe site-ul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală.

Atenţie! Declaraţia NU se depune pentru:

 • modificarea sistemului anual/trimestrial de declarare şi plată a impozitului pe profit, de către contribuabilii plătitori de impozit pe profit (aceasta se realizează prin depunerea formularului 012 „Notificare privind modificarea sistemului anual/trimestrial de declarare şi plată a impozitului pe profit“);
 • efectuarea opţiunii de modificare a anului fiscal (aceasta se realizează prin depunerea formularului 014 „Notificare privind modificarea anului fiscal“).


Marți
17
Ianuarie
Depunere situaţie eliberări consum tutun fin tăiat
Situaţia eliberărilor pentru consum de tutun fin tăiat, destinat rulării în ţigarete/alte tutunuri de fumat în luna ... anul ...
Situatia se depune lunar odată cu situaţia utilizării marcajelor.
Se întocmeşte în 3 exemplare, cu următoarele destinaţii:
 • primul exemplar rămâne la operatorul economic;
 • exemplarul al doilea se transmite autorităţii vamale teritoriale competente cu aprobarea notelor de comandă pentru timbre;
 • iar exemplarul al treilea se transmite autorităţii fiscale centrale - direcţia cu atribuţii în elaborarea legislaţiei în domeniul accizelor.

Marți
17
Ianuarie
Declaraţia privind informaţiile necesare analizei nivelului garanţiei pentru plata accizelor care pot deveni exigibile
Depunerea Declaraţiei privind informaţiile necesare analizei nivelului garanţiei pentru plata accizelor care pot deveni exigibile

Marți
17
Ianuarie
Depunerea Declarației pe propria răspundere privind îndeplinirea condițiilor de încadrare în categoria mică fabrică de bere/mică distilerie
Depunerea Declarației pe propria răspundere privind îndeplinirea condițiilor de încadrare în categoria mică fabrică de bere/mică distilerie

Declaraţia se depune la autoritatea competentă, până la data de 15 ianuarie a fiecărui an.
Aceasta trebuie să cuprindă informaţii privind nivelul producţiei din anul precedent, precum şi nivelul de producţie estimat a fi realizat în anul în curs.

Marți
17
Ianuarie
Depunere situaţie achiziţii şi livrări (intracomunitare) de produse accizabile
Situaţie centralizatoare privind achiziţiile şi livrările de produse accizabile pentru luna precendentă

Marți
17
Ianuarie
Depunere declaraţie privind producţia de vinuri liniştite (semestrul trecut)
Declaraţie privind producţia de vinuri liniştite realizată şi comercializată în calitate de mic producător aferentă semestrului trecut

Marți
17
Ianuarie
Depunere Situație privind operațiunile desfășurate în antrepozitul fiscal de producție de vinuri/băuturi fermentate/produse intermediare pentru luna precedentă

Depunere Situație privind operațiunile desfășurate în antrepozitul fiscal de producție de vinuri/băuturi fermentate/produse intermediare pentru luna precedentă


Marți
17
Ianuarie
Depunere evidenţă marcaje
Depunerea Evidenţei achiziţionării, utilizării şi returnării marcajelor pentru luna precendentă
Situaţia privind marcajele utilizate în luna anterioară celei în care se face raportarea, se depune lunar, până la data de 15 inclusiv a fiecărei luni, la autorităţile vamale teritoriale.

Marți
17
Ianuarie
Depunere jurnale achiziţii / livrări de combustibil destinat utilizării în navigaţie
Depunerea jurnalelor privind achiziţiile / livrările de combustibil destinat utilizării exclusiv pentru navigaţie pentru luna precendentă.
Se depun online, prin aplicaţia EMCS-RO STOCURI la autoritatea vamală, până pe data de 15 a lunii următoare celei pentru care se face raportarea.

Marți
17
Ianuarie
Depunere jurnale livrări de combustibil destinat utilizării în aviaţie
Depunerea jurnalelor privind livrările de combustibil destinat utilizării exclusiv pentru aviaţie pentru luna precedentă.
Se depun online, prin aplicaţia EMCS-RO STOCURI la autoritatea vamală, până pe data de 15 a lunii următoare celei pentru care se face raportarea.

Marți
17
Ianuarie
Depunere declaraţie privind achiziţiile/livrările intracomunitare de vinuri liniştite
Declaraţie privind achiziţiile/livrările intracomunitare de vinuri liniştite efectuate în calitate de mic producător aferentă semestrului trecut

Marți
17
Ianuarie
Depunere situaţie livrări produse accizabile
Depunerea Situaţiei privind privind livrările de produse accizabile în luna ... anul ...

Marți
17
Ianuarie
Depunerea Situației privind operațiunile desfășurate în antrepozitul fiscal de producție de produse energetice pentru luna precedentă

Depunerea Situației privind operațiunile desfășurate în antrepozitul fiscal de producție de produse energetice pentru luna precedentă


Marți
17
Ianuarie
Depunere Situație privind operațiunile desfășurate în antrepozitul fiscal de producție tutunuri prelucrate pentru luna precedent

Depunere Situație privind operațiunile desfășurate în antrepozitul fiscal de producție tutunuri prelucrate pentru luna precedent


Marți
17
Ianuarie
Depunere situaţie achiziţii / utilizări produse accizabile (produse alcoolice)
Situaţie centralizatoare privind achiziţiile/utilizările de produse accizabile şi livrările de produse finite rezultate în luna ....anul ....

Marți
17
Ianuarie
Situaţie centralizatoare privind achiziţiile şi livrările de produse energetice pentru trimestrul ...
Deținătorii de autorizații de utilizator final au obligația de a transmite on-line autorității vamale teritoriale emitente a autorizației, trimestrial, până la data de 15 inclusiv a lunii imediat următoare trimestrului pentru care se face raportarea, o situație privind achiziția și utilizarea produselor energetice, drept combustibil pentru încălzire de către spitale, sanatorii, aziluri de bătrâni, orfelinate şi de alte instituţii de asistenţă socială, instituţii de învăţământ şi lăcaşuri de cult.

Marți
17
Ianuarie
Depunere situaţie eliberări consum ţigarete / ţigări
Situaţia eliberărilor pentru consum de țigarete/țigări și țigări de foi în luna ... anul ...
Situatia se depune lunar odată cu situaţia utilizării marcajelor.
Se întocmeşte în 3 exemplare, cu următoarele destinaţii:
 • primul exemplar rămâne la operatorul economic;
 • exemplarul al doilea se transmite autorităţii vamale teritoriale competente cu aprobarea notelor de comandă pentru timbre;
 • iar exemplarul al treilea se transmite autorităţii fiscale centrale - direcţia cu atribuţii în elaborarea legislaţiei în domeniul accizelor.

Marți
17
Ianuarie
Depunere situaţie achiziţii / utilizări produse accizabile (energetice) (luna precedentă)
Situaţia centralizatoare privind achiziţiile/utilizările de produse accizabile şi livrările de produse finite rezultate în luna ....anul ....

Marți
17
Ianuarie
Depunere Situație privind operațiunile desfășurate în antrepozitul fiscal de producție de bere pentru luna precedentă
Depunere Situație privind operațiunile desfășurate în antrepozitul fiscal de producție de bere pentru luna precedentă

Marți
17
Ianuarie
Depunere formular operaţiuni în antrepozitul fiscal de depozitare
Situaţia privind operaţiunile desfăşurate în antrepozitul fiscal de depozitare pentru luna precendentă

Marți
17
Ianuarie
Depunere jurnale achiziţii / livrări de combustibil destinat utilizării în aviaţie
Depunerea jurnalelor privind achiziţiile/livrările de combustibil destinat utilizării exclusiv pentru aviaţie pentru luna precendentă.
Se depun online, prin aplicaţia EMCS-RO STOCURI la autoritatea vamală, până pe data de 15 a lunii următoare celei pentru care se face raportarea.

Marți
17
Ianuarie
Depunere declaraţie pentru înregistrarea gospodăriei individuale
Declaraţie pentru înregistrarea gospodăriei individuale care realizează băuturi alcoolice destinate consumului propriu

Marți
17
Ianuarie
Depunere Situație privind operațiunile desfășurate în antrepozitul fiscal de producție de alcool și băuturi spirtoase pentru luna precedentă
Depunere Situație privind operațiunile desfășurate în antrepozitul fiscal de producție de alcool și băuturi spirtoase pentru luna precedentă

Marți
17
Ianuarie
Depunere jurnale livrări de combustibil destinat utilizării în navigaţie
Depunerea jurnalelor privind livrările de combustibil destinat utilizării exclusiv pentru navigaţie pentru luna precendentă.
Se depun online, prin aplicaţia EMCS-RO STOCURI la autoritatea vamală, până pe data de 15 a lunii următoare celei pentru care se face raportarea.

Vineri
20
Ianuarie
Depunere Formular 097

Formularul "Notificare privind aplicarea/încetarea aplicării sistemului TVA la încasare (097)" se completează de persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA, conform art. 316 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare (Codul fiscal), care optează pentru aplicarea sistemului TVA la încasare sau pentru încetarea aplicării acestui sistem, în condiţiile prevăzute de art. 282 şi de art. 324 alin. (12) şi (14) din Codul fiscal.

În vederea aplicării sistemului TVA la încasare, formularul "Notificare privind aplicarea/încetarea aplicării sistemului TVA la încasare (097)" nu se depune de către persoanele impozabile care nu sunt eligibile pentru aplicarea sistemului TVA la încasare, astfel cum sunt menţionate la art. 282 alin. (4) din Codul fiscal.

Formularul se completează înscriindu-se cu majuscule, citeţ, corect şi complet toate datele prevăzute de acesta.

Formularul se întocmeşte în două exemplare, din care:

 • un exemplar, semnat conform legii, se depune la registratura organului fiscal competent sau se comunică prin poştă, cu confirmare de primire;
 • un exemplar se păstrează de către persoana impozabilă.

Vineri
20
Ianuarie
Depunere Formular 089

Depunerea Declaraţiei pe propria răspundere pentru îndeplinirea condiţiei prevăzute la art. 331 alin. (2) lit. e) pct. 2 din Codul fiscal

În situaţia în care licenţa de furnizare a energiei electrice sau licenţa pentru activitatea traderului de energie electrică se obţine în perioada 1- 31 decembrie a unui an calendaristic, declaraţia se depune la organul fiscal competent, în perioada 1- 20 ianuarie a anului calendaristic următor celui în care s-a obţinut licenţa.

Declaraţia este valabilă pentru toate achiziţiile de energie electrică efectuate în anul calendaristic în care se depune această declarative. 


Miercuri
25
Ianuarie
Plată anticipată impozit pe profit (trimestrul I 2022)

Efectuarea plăţii anticipate privind impozitul pe profit, aferentă trimestrului I 2022

Plata impozitului pe profit se efectuează trimestrial, până la data de 25 inclusiv a primei luni următoare încheierii trimestrelor I-IV.


Miercuri
25
Ianuarie
Depunere Formular 307

Declaraţie privind sumele rezultate din ajustarea taxei pe valoarea adăugată

Declarația se depune astfel:

 • până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei în care are loc transferul de active;
 • până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei în care are loc transferul dreptului de proprietate asupra activelor corporale fixe achiziționate printr-un contract de leasing;
 • până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei în care a intervenit obligația sau, după caz, dreptul de ajustare/corecție a ajustărilor/regularizare a taxei pe valoarea adăugată privind sumele rezultate ca urmare a acestor ajustări/corecții ale ajustărilor/regularizări efectuate.

Declarația se depune la organul fiscal în a cărui evidență persoana impozabilă este înregistrată ca plătitor de impozite și taxe, astfel:

 • direct sau prin împuternicit, la registratură;
 • la poștă, prin scrisoare recomandată.

Miercuri
25
Ianuarie
Depunere cerere restituire accize vânzări la distanţă
Depunerea Cererii de restituire a accizelor în cazul vânzărilor la distanţă pe trimestrul precedent

Miercuri
25
Ianuarie
Depunere Formular 094
Depunerea Declarației privind cifra de afaceri în cazul persoanelor impozabile pentru care perioada fiscală este trimestrul calendaristic și care nu au efectuat achiziții intracomunitare de bunuri în anul precedent

Declaraţia privind cifra de afaceri în cazul persoanelor impozabile pentru care perioada fiscală este trimestrul calendaristic şi care nu au efectuat achiziţii intracomunitare de bunuri în anul precedent Se depune la organul fiscal competent, până la data de 25 ianuarie inclusiv, pentru anul precedent.


Miercuri
25
Ianuarie
Plată cotă de contribuţie la pensie către CNPP pentru luna precedentă

Efectuarea plăţii cotei de contribuţie la pensie către CNPP pentru luna precedentă

Termenul de plată a contribuţiei de asigurări sociale, în cazul asiguraţilor pe bază de contract de asigurare socială sau declaraţie individuală de asigurare, este până la data de 25 a lunii următoare celei pentru care se datorează plata.

Neplata contribuţiei de asigurări sociale la termen generează plata unor dobânzi şi penalităţi de întârziere.


Miercuri
25
Ianuarie
Plăţi impozit pe venit aferente trimestrului IV 2020
Efectuarea plăţilor privind impozitul pe venit aferente trimestrului IV 2020

Miercuri
25
Ianuarie
Plată taxă pentru activitatea de prospecţiune, explorare şi exploatare a resurselor minerale

Plata taxei pentru activitatea de prospecţiune, explorare şi exploatare a resurselor minerale

Redevenţa minieră este datorată din ziua începerii realizării producţiei şi este plătibilă trimestrial, cu scadenţă până la data de 25 a primei luni a trimestrului următor.

Taxa anuală pentru activitatea de prospecţiune se stabileşte la 358 lei/kmp
Taxa anuală pentru activitatea de explorare se stabileşte la 1.437 lei/kmp; aceasta se dublează după 2 ani şi devine de 5 ori mai mare după 4 ani. 
Taxa anuală pentru activitatea de exploatare se stabileşte la 35.923 lei/kmp.


Miercuri
25
Ianuarie
Depunere Formular 112 (luna precedentă)
Declaraţie privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate pentru luna precedentă
Format electronic:
https://static.anaf.ro/static/10/Anaf/Declaratii_R/112.html
https://static.anaf.ro/static/10/Anaf/formulare/dec_112_2013.pdf

Miercuri
25
Ianuarie
Depunere Formular 208

Declaraţie informativă privind impozitul pe veniturile din transferul proprietăţilor imobiliare din patrimoniul personal aferent semestrului precedent

Declarația poate fi corectată prin depunerea unei declarații rectificative, conform art. 105 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, situație în care se va înscrie "X" în căsuța prevăzută în acest scop.

Declarația rectificativă cuprinde toate tranzacțiile realizate în perioada de raportare.


Miercuri
25
Ianuarie
Depunere cerere restituire accize importatori
Cererea de restituire a accizelor de către importatori pe trimestrul precedent

Miercuri
25
Ianuarie
Virare impozit pe dividende
Plata impozitului pe dividende în cazul dividendelor distribuite, dar care nu au fost plătite acționarilor sau asociaților până la sfârșitul anului în care s-au aprobat situațiile financiare anuale

Miercuri
25
Ianuarie
Plată impozit reţinut la sursă
Plata impozitului reţinut la sursă în luna precedentă

Miercuri
25
Ianuarie
Plată cotă de contribuţii sociale pentru şomaj pentru luna precedentă

Plata cotei de contribuţii sociale pentru şomaj pentru luna precedentă


Miercuri
25
Ianuarie
Depunere Formular 112 (trimestrul precedent)
Depunerea Declaraţiei privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate pentru trimestrul precedent
Format electronic:
http://static.anaf.ro/static/10/Anaf/Declaratii_R/112.html
https://static.anaf.ro/static/10/Anaf/formulare/dec_112_2013.pdf

Miercuri
25
Ianuarie
Comunicare pro-rată provizorie
Comunicarea pro-ratei provizorii care se va aplica în 2022 şi a modului de determinare a acesteia

Obligaţia de a comunica organului fiscal competent, la începutul fiecărui an fiscal, cel mai târziu până la data de 25 ianuarie inclusiv, pro-rata provizorie care va fi aplicată în anul respectiv, precum şi modul de determinare a acesteia.

Miercuri
25
Ianuarie
Solicitare pro-rată specială
Solicitarea pro-ratei speciale sau comunicarea deciziei de renunţare la aplicarea pro-ratei speciale aprobate anterior

Miercuri
25
Ianuarie
Depunere Formular 107

Contribuabilii, plătitori de impozit pe veniturile microîntreprinderilor care efectuează sponsorizări, potrivit legii, au obligaţia de a depune declaraţia informativă până la următoarele termene:

 • până la data de 25 ianuarie inclusiv a anului următor;
 • până la data de 25 inclusiv a lunii următoare ultimului trimestru pentru care datorează impozit pe veniturile microîntreprinderilor, în situaţiile prevăzute la art. 48 alin. (31) şi art. 52 din Codul fiscal;
 • până la data depunerii situaţiilor financiare, în cazul persoanelor juridice care, în cursul anului fiscal, se dizolvă cu lichidare;
 • până la închiderea perioadei impozabile, în cazul persoanelor juridice care, în cursul anului fiscal, se dizolvă fără lichidare.


Miercuri
25
Ianuarie
Depunere Decont special de TVA (trimestrul precedent) - 301
Decontul special de taxă pe valoarea adăugată se depune la organul fiscal în a cărui evidenţă contribuabilul este înregistrat.
Decontul special se depune numai pentru perioadele în care ia naştere exigibilitatea taxei.
Formularul se întocmeşte potrivit modelului din anexa nr. 1 la Ordinul nr. 592/2016 şi se depune după cum urmează:
 • până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei în care ia naştere exigibilitatea operaţiunilor prevăzute la secţiunile 1, 3, 4 şi 4.1 din formularul (301) "Decont special de taxă pe valoarea adăugată", cu excepţia achiziţiilor intracomunitare de mijloace de transport care nu sunt considerate noi conform art. 266 alin. (3) din Codul fiscal, pentru care se datorează taxă pe valoarea adăugată în România;
 • înainte de înmatricularea în România a unui mijloc de transport nou sau a unui mijloc de transport care nu este considerat nou conform art. 266 alin. (3) din Codul fiscal şi pentru care se datorează taxa, dar nu mai târziu de data de 25 a lunii următoare celei în care ia naştere exigibilitatea taxei aferentă achiziţiei intracomunitare de astfel de mijloace de transport.
Dacă în aceeaşi lună persoana impozabilă efectuează mai multe achiziţii intracomunitare de mijloace de transport noi sau de mijloace de transport care nu sunt considerate noi conform art. 266 alin. (3) din Codul fiscal, taxabile în România, aceasta poate depune mai multe deconturi speciale de taxă pentru aceeaşi lună, fără a bifa căsuţa "Declaraţie rectificativă". 

Decontul special se depune în format PDF, cu fişier XML, ataşat pe suport CD însoţit de formatul hârtie semnat conform legii, prin una dintre următoarele metode:
 • la registratura organului fiscal competent;
 • la poştă, prin scrisoare recomandată. 
Decontul special se poate depune şi prin mijloace electronice de transmitere la distanţă, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

Miercuri
25
Ianuarie
Depunere Formular 224

Declaraţia privind veniturile sub formă de salarii din străinătate obţinute de către persoanele fizice care desfăşoară activitate în România şi de către persoanele fizice române angajate ale misiunilor diplomatice şi posturilor consulare acreditate în România pentru luna precedent

Declarația se depune la organul fiscal central competent, astfel:

 • lunar, până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei pentru care s-a realizat venitul.

Contribuabilii care își prelungesc perioada de ședere în România, peste perioada menționată în convenția de evitare a dublei impuneri, au obligația să declare și să plătească impozit pentru întreaga perioadă de desfășurare a activității în România, până la data de 25 inclusiv a lunii următoare împlinirii termenului prevăzut de respectiva convenție.

 • ori de câte ori contribuabilul constată erori în declarația anterioară, prin completarea unei declarații rectificative, situație în care se înscrie "X" în căsuța special prevăzută în acest scop.


Miercuri
25
Ianuarie
Depunere Formular 300

Formularul (300) "Decont de taxă pe valoarea adăugată" se depune la organul fiscal competent, la următoarele termene:

 • lunar, până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei pentru care se depune decontul, de persoanele impozabile pentru care perioada fiscală este luna calendaristică, potrivit prevederilor art. 322 din Codul fiscal;
 • trimestrial, până la data de 25 inclusiv a primei luni din trimestrul următor celui pentru care se depune decontul, de persoanele impozabile pentru care perioada fiscală este trimestrul calendaristic, potrivit prevederilor art. 322 din Codul fiscal;
 • semestrial, până la data de 25 inclusiv a primei luni din semestrul următor celui pentru care se depune decontul, de persoanele impozabile pentru care organul fiscal competent a aprobat ca perioadă fiscală semestrul calendaristic, potrivit prevederilor art. 322 alin. (9) din Codul fiscal şi ale pct. 103 alin. (4) din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1/2016, cu modificările şi completările ulterioare (Normele metodologice);
 • anual, până la data de 25 ianuarie inclusiv a anului următor celui pentru care se depune decontul, de persoanele impozabile prevăzute la pct. 103 alin. (6) din Normele metodologice şi de persoanele impozabile pentru care organul fiscal competent a aprobat ca perioadă fiscală anul calendaristic, potrivit prevederilor art. 322 alin. (9) din Codul fiscal şi ale pct. 103 alin. (4) din Normele metodologice;
 • până la data de 25 a celei de-a treia luni a trimestrului calendaristic, pentru primele două luni ale aceluiaşi trimestru calendaristic, de persoanele impozabile care utilizează trimestrul ca perioadă fiscală şi care efectuează o achiziţie intracomunitară de bunuri taxabilă în România, dacă exigibilitatea taxei aferente achiziţiei intracomunitare intervine în a doua lună a respectivului trimestru.

Decontul se va depune pentru luna a doua a trimestrului, dar va cuprinde şi operaţiunile realizate în prima lună a acestuia. În situaţia în care exigibilitatea taxei aferente achiziţiei intracomunitare intervine în prima sau în a treia lună a trimestrului calendaristic, sunt aplicabile în mod corespunzător dispoziţiile lit. a) din prezentul paragraf. 

! A t e n ț i e !

Formularul (300) "Decont de taxă pe valoarea adăugată" pentru care termenul de declarare se împlineşte la 25 decembrie se depune la organul fiscal competent până la data de 21 decembrie. În situaţia în care data de 21 decembrie este zi nelucrătoare, formularul se depune până în ultima zi lucrătoare anterioară datei de 21 decembrie, potrivit art. 155 alin. (2) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare (Codul de procedură fiscală).


Miercuri
25
Ianuarie
Depunere Formular 311

Declarație privind taxa pe valoarea adăugată datorată de către persoanele impozabile al căror cod de înregistrare în scopuri de taxă pe valoarea adăugată a fost anulat conform art. 316 alin. (11) lit. a) - e), lit. g) sau lit. h) din Legea 227/2015 privind Codul fiscal

Declarația se depune:

Declarația se transmite obligatoriu electronic, prin intermediul internetului, pe site-ul Agenției Naționale de Administrare Fiscală, potrivit Ordinului președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 2.326/2017 privind declarațiile fiscale care se transmit obligatoriu prin mijloace electronice sau prin sisteme electronice de transmitere la distanță.Miercuri
25
Ianuarie
Plată taxă anuală pentru autorizaţia de exploatare a jocurilor de noroc

Potrivit art. 14 alin. (2) din Ordonanța de urgență nr. 77/2009:

Taxa anuală aferentă autorizaţiei de exploatare a jocurilor de noroc se plătește de către operatorii economici organizatori, după cum urmează:

1. pentru jocurile de noroc caracteristice activităţii cazinourilor, taxa se datorează pentru fiecare mijloc de joc şi se plăteşte în 4 rate trimestriale egale, astfel:

 • pentru primul trimestru - până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei în care documentaţia a fost aprobată;
 • pentru celelalte trimestre - până la data de 25 inclusiv a ultimei luni din trimestru (respectiv 25 martie, 25 iunie, 25 septembrie şi 25 decembrie) pentru trimestrul următor;

2. pentru jocurile bingo în săli de joc, taxa anuală se datorează pentru fiecare locaţie şi se plăteşte integral până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei în care documentaţia a fost aprobată;
3. pentru jocurile de tip pariuri (în cotă fixă, mutuale şi în contrapartidă), jocurile de noroc bingo organizate prin intermediul sistemelor reţelelor de televiziune, jocurile de noroc la distanţă definite la art. 10 alin. (1) lit. h)-n), organizate prin intermediul oricărui sistem de comunicaţii (internet, sisteme de telefonie fixă sau mobilă şi orice alte sisteme de transmisie), taxa de autorizare se datorează şi se plăteşte lunar, după cum urmează:

 • sumele care rezultă din aplicarea procentelor prevăzute în anexă la veniturile estimate de operatorul economic, pentru primul an de autorizare, dar nu mai puţin decât taxa anuală minimală - până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei în care documentaţia a fost aprobată;
 • în cazul în care, în cursul anului de autorizare, încasările efective depăşesc încasările estimate prin documentaţia prezentată la data autorizării, taxa anuală de autorizare datorată se va recalcula prin aplicarea cotei procentuale prevăzute în anexă asupra încasărilor efective cumulate de la începutul perioadei de autorizare. Recalcularea se va efectua lunar, pentru toată perioada de licenţiere, începând cu prima lună în care se înregistrează depăşirea rezultatelor estimate. Încasările efective cumulate şi taxa plătită de la începutul perioadei de autorizare până la finele lunii precedente celei pentru care se face regularizarea se va declara şi plăti până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei în care au fost realizate veniturile organizatorului, determinate conform art. 1^1 din prezenta ordonanţă de urgenţă, pentru toată perioada de licenţiere;

4. pentru jocurile de noroc caracteristice cluburilor de poker taxa se datorează pentru fiecare locaţie şi se plăteşte lunar, după cum urmează:

 • pentru prima lună - până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei în care documentaţia a fost aprobată;
 • pentru celelalte luni - taxa se plăteşte în avans, respectiv până la data de 25 inclusiv a lunii în curs pentru luna următoare;

5. pentru jocurile de noroc tip slot-machine, taxa se datorează pentru fiecare mijloc de joc şi se plăteşte în 4 rate trimestriale egale, astfel:

 • pentru primul trimestru - până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei în care documentaţia a fost aprobată;
 • pentru celelalte trimestre - până la data de 25 inclusiv a ultimei luni din trimestru (respectiv 25 martie, 25 iunie, 25 septembrie şi 25 decembrie) pentru trimestrul următor;

6. pentru festivalul de poker taxa se datorează pentru întreaga activitate şi se plăteşte în 4 rate trimestriale egale, astfel:

 • pentru primul trimestru - până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei în care documentaţia a fost aprobată;
 • pentru celelalte trimestre - până la data de 25 inclusiv a ultimei luni din trimestru (respectiv 25 martie, 25 iunie, 25 septembrie şi 25 decembrie) pentru trimestrul următor;

Recalcularea se va efectua lunar, începând cu prima lună în care se înregistrează depăşirea rezultatelor estimate.
Încasările efective cumulate şi taxa plătită de la începutul perioadei de autorizare până la finele lunii precedente celei pentru care se face regularizarea se va declara şi plăti până la data de 25 a lunii următoare)


Miercuri
25
Ianuarie
Depunere Formular 390 VIES

Declaraţie recapitulativă privind livrările/achiziţiile/prestările intracomunitare pentru luna trecută

Declaraţia recapitulativă se depune lunar, în condiţiile prevăzute la art. 325 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare (Codul fiscal), până la data de 25 inclusiv a lunii următoare unei luni calendaristice, de către persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA conform art. 316 sau 317 din Codul fiscal.

Declaraţia recapitulativă se depune în format PDF, cu fişier XML, ataşat pe suport CD însoţit de formatul hârtie semnat conform legii, prin una dintre următoarele metode:

 • la registratura organului fiscal competent;
 • la poştă, prin scrisoare recomandată.

Declaraţia se poate depune şi prin mijloace electronice de transmitere la distanţă, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.


Miercuri
25
Ianuarie
Depunere Formular 100
Declaraţia privind obligaţiile de plată la bugetul de stat
Declaraţia se depune în format electronic sau pe hârtie prin codificarea informaţiilor sub formă de cod de bare. 
Se folosesc programele respective, puse la dispoziţie gratuit de Ministerul Finanţelor Publice. 
Ordinului A.N.A.F. nr. 2.520/2010, contribuabilii mari şi contribuabilii mijlocii, precum şi sediile secundare ale acestora, au obligaţia depunerii prin mijloace electronice de transmitere la distanţă, prin accesarea site-ului Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică.


Miercuri
25
Ianuarie
Depunere Formular 301 (luna precedentă)

Decontul special de taxă pe valoarea adăugată se depune la organul fiscal în a cărui evidenţă contribuabilul este înregistrat.
Decontul special se depune numai pentru perioadele în care ia naştere exigibilitatea taxei.
Formularul se întocmeşte potrivit modelului din 
anexa nr. 1 la Ordinul nr. 592/2016 şi se depune după cum urmează:

 • până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei în care ia naştere exigibilitatea operaţiunilor prevăzute la secţiunile 1, 3, 4 şi 4.1 din formularul (301) "Decont special de taxă pe valoarea adăugată", cu excepţia achiziţiilor intracomunitare de mijloace de transport care nu sunt considerate noi conform art. 266 alin. (3) din Codul fiscal, pentru care se datorează taxă pe valoarea adăugată în România;
 • înainte de înmatricularea în România a unui mijloc de transport nou sau a unui mijloc de transport care nu este considerat nou conform art. 266 alin. (3) din Codul fiscal şi pentru care se datorează taxa, dar nu mai târziu de data de 25 a lunii următoare celei în care ia naştere exigibilitatea taxei aferentă achiziţiei intracomunitare de astfel de mijloace de transport.

Dacă în aceeaşi lună persoana impozabilă efectuează mai multe achiziţii intracomunitare de mijloace de transport noi sau de mijloace de transport care nu sunt considerate noi conform art. 266 alin. (3) din Codul fiscal, taxabile în România, aceasta poate depune mai multe deconturi speciale de taxă pentru aceeaşi lună, fără a bifa căsuţa "Declaraţie rectificativă". 

Decontul special se depune în format PDF, cu fişier XML, ataşat pe suport CD însoţit de formatul hârtie semnat conform legii, prin una dintre următoarele metode:

 • la registratura organului fiscal competent;
 • la poştă, prin scrisoare recomandată. 

Decontul special se poate depune şi prin mijloace electronice de transmitere la distanţă, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.


Marți
31
Ianuarie
Depunere Declarație specială de TVA (VAT Return One Stop Shop)
anexa III din Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2020/194

Marți
31
Ianuarie
Depunere Chestionar pentru stabilirea rezidenței fiscale a persoanei fizice la sosirea în România

Depunerea formularului "Chestionar pentru stabilirea rezidenței fiscale a persoanei fizice la sosirea în România"

Chestionarul se editează şi/sau se completează de către solicitanţi cu ajutorul programului de asistenţă, asigurat gratuit, de către Agenţia Naţională de Administrare Fiscală.

Se admite completarea olografă a chestionarului, citeţ, cu majuscule, sau după caz, prin bifarea cu "X" a căsuţei corespunzătoare.

Chestionarul va fi de format A4 şi se completează pe ambele părţi ale imprimatului.


Marți
31
Ianuarie
Depunere Formular 394

Declaraţie informativă privind livrările/prestările şi achiziţiile efectuate pe teritoriul naţional de persoanele înregistrate în scopuri de T.V.A.

Declaraţia se depune la organul fiscal competent până în data de 30 inclusiv a lunii următoare încheierii perioadei de raportare, declarate pentru depunerea decontului (luna, trimestrul etc.), inclusiv dacă în această perioadă nu au fost realizate operaţiuni de natura celor care fac obiectul declaraţiei.

În cazul în care perioada de raportare este luna calendaristică, termenul de depunere a declaraţiei pentru luna ianuarie este până la data de 28, respectiv 29 februarie.

În cazul în care, după depunerea declaraţiei, persoana impozabilă constată existenţa unor omisiuni/erori în datele declarate, aceasta trebuie să depună o nouă declaraţie corect completată cu operaţiunile care necesită modificarea şi/sau operaţiunile care nu au fost declarate, declaraţie care înlocuieşte declaraţia informativă depusă iniţial.

Nu vor face obiectul redepunerii declaraţiei facturile primite de persoana impozabilă în altă perioadă de raportare faţă de data emiterii acestora de către furnizori.

Declaraţia se depune în format electronic sub forma unui fişier PDF, care are ataşat un fişier XML, a cărui structură este disponibilă pe portalul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală (ANAF).

Declaraţia se depune prin mijloace electronice de transmitere la distanţă, pe portalul e-România. Pentru depunerea declaraţiei, plătitorul trebuie să deţină un certificat calificat, eliberat în condiţiile Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică, republicată.

Declaraţia se poate depune şi în format electronic, însoţită de anexa nr. 1 la Ordinul nr. 3.769/2015, în format hârtie (doar prima pagină), semnată şi ştampilată, conform legii. Declaraţia în format electronic, însoţită de formularul listat, semnat şi ştampilat, se depune direct la registratura organului fiscal competent ori se comunică prin poştă cu confirmare de primire.

Declaraţia se completează/validează cu ajutorul programelor de asistenţă. Programele de asistenţă sunt puse la dispoziţia contribuabililor gratuit de unităţile fiscale subordonate sau pot fi descărcate de pe site-ul ANAF, la adresa www.anaf.mfinante.gov.ro.


Marți
31
Ianuarie
Depunere Chestionar pentru stabilirea rezidenței fiscale a persoanei fizice la plecarea din România

Depunerea formularului "Chestionar pentru stabilirea rezidenței fiscale a persoanei fizice la plecarea din România"

Chestionarul se editează şi/sau se completează de către solicitanţi cu ajutorul programului de asistenţă, asigurat gratuit, de către Agenţia Naţională de Administrare Fiscală.

Se admite completarea olografă a chestionarului, citeţ, cu majuscule, sau după caz, prin bifarea cu "X" a căsuţei corespunzătoare.

Chestionarul va fi de format A4 şi se completează pe ambele părţi ale imprimatului.


Marți
31
Ianuarie
Depunere Declarație specială de TVA (VAT Return One Stop Shop)

Formularul 398
     Persoana impozabilă înregistrată pentru utilizarea unuia dintre regimurile speciale depune la organul fiscal competent, pe cale electronică, o declaraţie specială de TVA pentru fiecare perioadă de declarare, indiferent dacă au fost sau nu efectuate operaţiuni în perioada de raportare, până la sfârşitul următoarei luni de după încheierea perioadei fiscale, potrivit art. 314 alin. (7)art. 315 alin. (6) sau art. 315^2 alin. (18) din Codul fiscal.
     Declaraţia specială de TVA se transmite electronic, utilizând mesajul electronic comun prevăzut în anexa III la Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2020/194 al Comisiei din 12 februarie 2020 de stabilire a normelor detaliate de aplicare a Regulamentului (UE) nr. 904/2010 al Consiliului în ceea ce priveşte regimurile speciale pentru persoanele impozabile care prestează servicii către persoane neimpozabile şi care efectuează vânzări de bunuri la distanţă şi anumite livrări interne de bunuri.
     Semnarea declaraţiei speciale de TVA se face utilizând certificatul calificat.


Marți
31
Ianuarie
Depunere situaţie centralizatoare achiziţii / utilizări produse energetice achiziţionate in decursul unui an calendaristic
Depunere situaţie centralizatoare privind achiziţiile / utilizările de produse energetice achiziţionate in decursul unui an calendaristic
Anual, până la data de 31 ianuarie a fiecărui an, pentru anul precedent, fiecare organizaţie de caritate care deţine autorizaţie de utilizator final este obligată să prezinte autorităţii vamale teritoriale emitente a autorizaţiei o situaţie centralizatoare privind cantităţile de produse energetice achiziţionate în decursul unui an calendaristic, cantităţile utilizate în scopul desfăşurării activităţilor caritabile şi stocul de produse energetice rămas neutilizat, potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 35 din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal.

Marți
31
Ianuarie
Depunere Formular 012

Depunerea notificării privind modificarea sistemului anual/ trimestrial de declarare și plată a impozitului pe profit

Formularul (012) „Notificare privind modificarea sistemului anual/trimestrial de declarare şi plată a impozitului pe profit” se utilizează de către contribuabilii, plătitori de impozit pe profit, pentru efectuarea opţiunii de aplicare a sistemului anual de declarare şi plată a impozitului pe profit, respectiv, pentru renunţarea la această opţiune.

Formularul (012) „Notificare privind modificarea sistemului anual/trimestrial de declarare şi plată a impozitului pe profit” se depune la organul fiscal competent, până la data de 31 ianuarie, inclusiv, a anului fiscal pentru care se solicită aplicarea sistemului anual de declarare şi plată a impozitului pe profit, respectiv a anului fiscal pentru care se renunţă la opţiunea de aplicare a acestui sistem.

Contribuabilii care au optat pentru anul fiscal modificat, depun la organul fiscal competent formularul 012 „Notificare privind modificarea sistemului anual/trimestrial de declarare şi plată a impozitului pe profit”, în termen de 30 de zile de la începutul anului fiscal modificat.

Opţiunea efectuată pentru aplicarea sistemului anual de declarare şi plată a impozitului pe profit este obligatorie pentru cel puţin 2 ani fiscali consecutivi.

Formularul se completează în două exemplare, înscriindu-se cu majuscule, citeţ şi corect, toate datele prevăzute.

Un exemplar, se depune la organul fiscal competent, direct la registratură sau la poştă, prin scrisoare recomandată, iar un exemplar se păstrează de către contribuabil.Despre Companie

CTCE este liderul national in domeniul software legislativ. Avem o experienta de peste 35 ani in domeniul dezvoltarii de aplicatii software.
(aflati mai multe)

Termeni si Conditii
Comanda iLegis
Testeaza iLegis
Resurse Lege-Online

Nota CTCE

Continutul, designul, structura, precum si materialele Lege-Online.ro apartin C.T.C.E. - Piatra Neamt si sunt protejate de Legea 8/1996 privind drepturile de autor si drepturile conexe, cu modificarile si completarile ulterioare. Copierea/distribuirea/republicarea acestora este ilegala.

Intrati in Contact

 • Telefon:
  (0233) 211 020 / (0233) 218 110
 • E-mail:
  office@ctce.ro
 • Adresa:
  Bd. Decebal, nr. 32
  610076, Piatra Neamt, Neamt
  Romania


CTCE - Centrul Teritorial de Calcul Economic