Inapoi la Cautare

STANDARD din /2008


pentru centrele rezidenţiale, centrele de zi şi locuinţele protejate pentru persoane adulte cu handicap


Puteti sa consultati o forma actualizata la data 20.10.2014, conform modificarilor publicate in Monitorul Oficial al Romaniei, apasand butonul Cumpara Act.

Cumparati Actul varianta DOC

Forma la zi
Pret: 13,00 RON cu TVA
Doriti o forma actualizata, la zi (20.10.2014), a acestui act ? Cumparati acum online, rapid si simplu varianta DOC !

Forme la zi | Modificari Act | Printare | Salvare DOC

      ANEXA 1
                        STANDARDE SPECIFICE DE CALITATE
            Centrele rezidenţiale pentru persoane adulte cu handicap
    MODULUL I - ACCESAREA SERVICIILOR
    STANDARDELE 1-4
    Informare

 ┌────────────────┬───────────────────────────────────────────────────────────┐
 │ Standardul 1 │Informare │
 │ ├───────────────────────────────────────────────────────────┤
 │ │Centrul rezidenţial deţine şi utilizează materiale │
 │ │informative privind serviciile furnizate, inclusiv în forme│
 │ │accesibile persoanelor cu handicap. │
 ├────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────┤
 │ Rezultat │Populaţia are acces la informaţii privind oferta de │
 │ │servicii a centrului rezidenţial. │
 └────────────────┴───────────────────────────────────────────────────────────┘

    Condiţii minime
    1.1. Centrul rezidenţial pune la dispoziţia beneficiarului, familiei acestuia sau oricărei alte persoane interesate materiale informative şi publicitare privind serviciile furnizate.
    1.2. Centrul rezidenţial utilizează ghidul beneficiarului ca material informativ, redactat în limba română sau, după caz, în limbile minorităţilor naţionale, care include informaţii actualizate despre obiectivele, serviciile, resursele, facilităţile, costurile, condiţiile de locuit, calificarea personalului, numărul de locuri şi procedura de efectuare a reclamaţiilor.
    1.3. Centrul rezidenţial deţine şi utilizează un manual de proceduri, document ce cuprinde toate procedurile aplicate în procesul de furnizare a serviciilor.
    1.4. Centrul rezidenţial deţine ghidul beneficiarului şi manualul de proceduri şi în forme adaptate, precum: scriere Braille, casete video/audio, limbaj uşor de înţeles şi altele.
    1.5. Toţi cei interesaţi pot vizita centrul rezidenţial, în baza unui program afişat la loc vizibil, pentru a cunoaşte condiţiile de locuit şi de desfăşurare a activităţilor.
    1.6. În cazul primirii în regim de urgenţă a unui beneficiar, centrul rezidenţial asigură, în termen de 48 de ore de la admitere, informarea beneficiarului/reprezentantului legal asupra procesului de furnizare a serviciilor.
    1.7. Imaginea beneficiarilor şi datele cu caracter personal care privesc beneficiarii pot deveni publice doar cu acordul acestora sau al reprezentanţilor legali.
    Evaluare

 ┌────────────────┬───────────────────────────────────────────────────────────┐
 │ Standardul 2 │Evaluare │
 │ ├───────────────────────────────────────────────────────────┤
 │ │Centrul rezidenţial deţine şi utilizează o procedură │
 │ │privind evaluarea/reevaluarea beneficiarilor. │
 ├────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────┤
 │ Rezultat │Beneficiarilor li se asigură servicii în baza │
 │ │evaluării/reevaluării nevoilor individuale. │
 └────────────────┴───────────────────────────────────────────────────────────┘

    Condiţii minime
    2.1. Centrul rezidenţial efectuează evaluarea nevoilor individuale ale beneficiarilor în termen de maximum 7 zile de la admiterea acestora în centru; evaluarea cuprinde cel puţin următoarele: autonomie personală şi stare fizică, greutate, preferinţe şi restricţii alimentare, văz, auz, comunicare, sănătate bucală şi dentiţie, locomoţie, mobilitate generală, istoricul "recăderilor", continenţă, medicaţie curentă, sănătate mentală şi cogniţie, preocupări, preferinţe de activităţi, nevoi de educaţie, culturale, religioase, siguranţă personală, riscuri, relaţia cu familia şi alte contacte sociale, dependenţă de droguri, alcool, tutun.
    2.2. Centrul rezidenţial efectuează reevaluarea beneficiarilor: periodic, la 6 luni; când apar modificări semnificative ale stării sale psihofizice; la sistarea serviciilor.
    2.3. Evaluarea/reevaluarea beneficiarului se efectuează cu participarea acestuia şi, după caz, a reprezentantului legal.
    2.4. Centrul rezidenţial efectuează evaluarea şi reevaluarea beneficiarilor cu o echipă multidisciplinară formată din minimum 3 specialişti în domenii ca medicină, asistenţă socială, psihologie, psihopedagogie.
    2.5. Centrul rezidenţial deţine şi utilizează pentru fiecare beneficiar o fişă de evaluare în care se înregistrează datele evaluărilor/reevaluărilor.
    2.6. În baza rezultatelor reevaluărilor, ţinând cont de interesul beneficiarului şi de opinia acestuia sau a reprezentantului legal, centrul rezidenţial poate propune furnizorului de servicii transferul persoanei adulte cu handicap în alt tip de serviciu social.
    2.7. Centrul rezidenţial asigură păstrarea datelor în regim de confidenţialitate, conform legii, beneficiarul/reprezentantul său legal având acces la acestea.
    Planificarea serviciilor

 ┌────────────────┬───────────────────────────────────────────────────────────┐
 │ Standardul 3 │Planificarea serviciilor │
 │ ├───────────────────────────────────────────────────────────┤
 │ │Centrul rezidenţial asigură fiecărui beneficiar un plan al │
 │ │serviciilor care îi vor fi furnizate. │
 ├────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────┤
 │ Rezultat │Fiecare beneficiar primeşte servicii în baza unei │
 │ │planificări individuale. │
 └────────────────┴───────────────────────────────────────────────────────────┘

    Condiţii minime
    3.1. O echipă multidisciplinară formată din minimum 3 specialişti în domenii ca medicină, asistenţă socială, psihologie, psihopedagogie întocmeşte pentru fiecare beneficiar un plan individual de intervenţie, pe baza fişei de evaluare.
    3.2. Planul individual de intervenţie stabileşte, în baza evaluării/reevaluării, serviciile asigurate beneficiarului pe perioada rezidenţei, precum şi personalul implicat.
    3.3. Planul individual de intervenţie include: programul individual de îngrijire, programul individual de recuperare, programul individual de integrare/reintegrare socială.
    3.4. Centrul rezidenţial desemnează un responsabil de caz din rândul personalului specializat pentru a coordona şi monitoriza planul individual de intervenţie; centrul rezidenţial stabileşte numărul responsabililor de caz în funcţie de gradul, tipul de handicap şi nevoile individuale ale beneficiarilor.
    3.5. Furnizorul se asigură că responsabilul de caz, pe baza planului individual de intervenţie, elaborează un orar zilnic pentru fiecare beneficiar şi urmăreşte respectarea acestuia.
    3.6. Planul individual de intervenţie şi orarul zilnic ţin cont de opţiunile beneficiarului sau ale reprezentantului legal şi se aduc la cunoştinţa acestuia.
    3.7. Orarul zilnic nu suprasolicită beneficiarii, fiind prevăzute pauze şi intervale de relaxare.
    3.8. Planul individual de intervenţie este revizuit după orice reevaluare, în funcţie de nevoile individuale ale beneficiarului.
    3.9. Beneficiarul/reprezentantul legal primeşte o copie a planului individual de intervenţie, în forma iniţială şi ori de câte ori acesta este revizuit, prezentată într-o formă accesibilă, tipărită obişnuit sau în scriere Braille, casete video/audio, după caz.
    Sistarea serviciilor

 ┌────────────────┬───────────────────────────────────────────────────────────┐
 │ Standardul 4 │Sistarea serviciilor │
 │ ├───────────────────────────────────────────────────────────┤
 │ │Centrul rezidenţial deţine şi aplică o procedură privind │
 │ │sistarea serviciilor. │
 ├────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────┤
 │ Rezultat │Sistarea serviciilor se face conform nevoilor individuale │
 │ │ale beneficiarului, cu respectarea contractului de servicii│
 └────────────────┴───────────────────────────────────────────────────────────┘

    Condiţii minime
    4.1. Sistarea serviciilor către beneficiar se efectuează în interesul acestuia, ţinându-se cont de rezultatele reevaluărilor, cu respectarea prevederilor contractului de servicii.
    4.2 Sistarea serviciului se poate dispune în următoarele cazuri: din raţiuni de ordin medical; de comun acord cu beneficiarul; pentru comportamente ale beneficiarului constatate ca periculoase pentru el, pentru ceilalţi beneficiari sau pentru personal; în cazuri de forţă majoră; alte situaţii prevăzute în contractul de servicii încheiat între furnizorul de servicii şi beneficiar.
    4.3. La sistarea serviciilor, centrul rezidenţial întocmeşte pentru fiecare beneficiar o foaie de ieşire, în care se precizează: data ieşirii; motivele; locaţia în care se mută beneficiarul -un alt centru de asistenţă socială, locuinţa proprie; persoana de contact care va putea da relaţii despre evoluţia ulterioară a beneficiarului.
    4.4. Pentru fiecare beneficiar, furnizorul deţine un dosar care conţine: fişa de evaluare, planul individual de intervenţie, foaia de ieşire şi fişa medicaţiei; dosarul se întocmeşte în două exemplare, dintre care unul se înmânează cu semnătură de primire beneficiarului/reprezentantului legal sau familiei, după caz, iar al doilea se arhivează de către furnizor; o copie a foii de ieşire se trimite, cu confirmare de primire, serviciului social din cadrul autorităţii locale/judeţene care monitorizează beneficiarul.
    4.5. Centrul rezidenţial asigură toate măsurile necesare pentru ca beneficiarul să părăsească centrul în condiţii de securitate.
    MODULUL II - GĂZDUIRE
    STANDARDELE 5-10
    Siguranţă şi accesibilitate

 ┌────────────────┬───────────────────────────────────────────────────────────┐
 │ Standardul 5 │Siguranţă şi accesibilitate │
 │ ├───────────────────────────────────────────────────────────┤
 │ │Centrul rezidenţial asigură beneficiarilor condiţii de │
 │ │locuit conform nevoilor de viaţă şi asistenţă ale acestora.│
 ├────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────┤
 │ Rezultat │Beneficiarii trăiesc într-o locaţie sigură, confortabilă şi│
 │ │accesibilă. │
 └────────────────┴───────────────────────────────────────────────────────────┘

    Condiţii minime
    5.1. Centrul rezidenţial este amplasat în comunitate sau în imediata apropiere a acesteia, astfel încât să permită accesul beneficiarilor la toate resursele şi facilităţile ei: sănătate, educaţie, muncă, cultură, petrecerea timpului liber, relaţii sociale.
    5.2. În apropierea centrului rezidenţial există căi de acces circulate de mijloace de transport public în comun.
    5.3. Centrul rezidenţial dispune de post telefonic şi de acces la internet.
    5.4. Spaţiile centrului rezidenţial sunt curate, igienizate, sigure, confortabile şi adaptate, dotate cu echipamente adecvate pentru a permite şi încuraja mobilitatea şi autonomia beneficiarilor.
    5.5. Centrul rezidenţial asigură beneficiarilor confort termic şi ventilaţie, naturală sau artificială, în toate spaţiile pe care le deţine.
    5.6. Centrul rezidenţial este înconjurat cu un gard de înălţime medie, fără elemente metalice periculoase, cu vizibilitate din ambele sensuri.
    Dormitoarele

 ┌────────────────┬───────────────────────────────────────────────────────────┐
 │ Standardul 6 │Dormitoarele │
 │ ├───────────────────────────────────────────────────────────┤
 │ │Centrul rezidenţial asigură fiecărui beneficiar un spaţiu │
 │ │personal într-un dormitor, în concordanţă cu nevoile │
 │ │individuale ale beneficiarului. │
 ├────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────┤
 │ Rezultat │Fiecare beneficiar deţine un spaţiu personal adecvat │
 │ │într-un dormitor. │
 └────────────────┴───────────────────────────────────────────────────────────┘

    Condiţii minime
    6.1. Centrul rezidenţial alocă fiecărui beneficiar, în dormitor, un spaţiu propriu de minimum 6 m2; dormitoarele pot fi ocupate de cel mult 3 beneficiari.
    6.2. Dormitoarele dispun de spaţiul necesar pentru beneficiarii care folosesc un fotoliu rulant, pentru a se putea deplasa de o parte şi de alta a patului.
    6.3. Centrul rezidenţial ia măsuri speciale de prevenire a accidentelor, de exemplu: securizarea ferestrelor, securizarea instalaţiilor electrice etc.
    6.4. Pardoseala trebuie să fie aderentă şi uşor de igienizat.
    6.5. Fiecare beneficiar dispune în dormitor de un spaţiu ce se poate încuia: noptieră, sertar, în care îşi poate depozita medicamente, bani sau alte valori, dacă nu există restricţii în acest sens, precizate în planul individual de intervenţie.
    6.6. Beneficiarii sunt încurajaţi să îşi personalizeze spaţiul propriu din dormitor cu fotografii de familie, obiecte decorative, flori, desene, dacă nu există restricţii în acest sens precizate în planul individual de intervenţie.
    Spaţiile pentru prepararea/servirea hranei

 ┌────────────────┬───────────────────────────────────────────────────────────┐
 │ Standardul 7 │Spaţiile pentru prepararea/servirea hranei │
 │ ├───────────────────────────────────────────────────────────┤
 │ │Centrul rezidenţial deţine spaţii pentru │
 │ │prepararea/servirea hranei care corespund cerinţelor de │
 │ │igienă, siguranţă, accesibilitate, funcţionalitate şi │
 │ │confort ale beneficiarilor. │
 ├────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────┤
 │ Rezultat │Prepararea şi servirea hranei se efectuează în spaţii │
 │ │adecvate acestor activităţi şi cerinţelor beneficiarilor. │
 └────────────────┴───────────────────────────────────────────────────────────┘

    Condiţii minime
    7.1. Centrul rezidenţial deţine spaţii adecvate preparării şi păstrării alimentelor: bucătărie, oficiu, cămară sau beci, dotate cu instalaţii şi aparatură specifice: instalaţii pentru gătit, chiuvetă, frigider, congelator, hotă, maşină de spălat vase şi altele.
    7.2. Centrul rezidenţial deţine spaţii adecvate servirii hranei, amenajate cu materiale uşor de igienizat, cu mobilier suficient, funcţional şi confortabil, bine iluminate, cu o ambianţă plăcută, de exemplu: feţe de masă, flori, fond muzical; vesela şi tacâmurile sunt suficiente, adaptate nevoilor, după caz.
    7.3. Spaţiile destinate preparării, păstrării şi servirii hranei respectă normele igienico-sanitare şi de siguranţă prevăzute de legislaţia în vigoare.
    Spaţiile igienico-sanitare

 ┌────────────────┬───────────────────────────────────────────────────────────┐
 │ Standardul 8 │Spaţiile igienico-sanitare │
 │ ├───────────────────────────────────────────────────────────┤
 │ │Centrul rezidenţial dispune de spaţii igienico-sanitare │
 │ │suficiente, accesibile, funcţionale, sigure şi confortabile│
 ├────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────┤
 │ Rezultat │Beneficiarii au acces la spaţii igienico-sanitare adecvate │
 │ │nevoilor lor. │
 └────────────────┴───────────────────────────────────────────────────────────┘

    Condiţii minime
    8.1. Centrul rezidenţial deţine grupuri sanitare accesibile, separate pe sexe, cu acces direct din dormitoare sau aflate în imediata lor apropiere - un grup sanitar la cel mult 6 beneficiari.
    8.2. Centrul rezidenţial deţine o baie/un duş la cel mult 6 beneficiari, respectiv o baie adaptată la cel mult 4 beneficiari în fotoliu rulant.
    8.3. Spaţiile igienico-sanitare sunt asigurate cu apă curentă, rece şi caldă, instalaţii electrice izolate, materiale antiderapante, care permit întreţinerea şi igienizarea.
    8.4. Centrul rezidenţial deţine grupuri sanitare separate pentru personal, dotate cu duş.
    8.5. Centrul rezidenţial deţine o spălătorie-uscătorie, amenajată conform normelor igienico-sanitare în vigoare şi în funcţie de capacitatea centrului; aceasta nu se află în proximitatea bucătăriilor sau a spaţiilor pentru servirea hranei.
    8.6. Centrul rezidenţial amenajează la două sau 3 dormitoare o debara pentru păstrarea lenjeriei, prosoapelor şi a hainelor curate.
    8.7. Centrul rezidenţial deţine un spaţiu special pentru depozitarea materialelor igienico-sanitare la care are acces numai personalul responsabilizat.
    Spaţiile comune

 ┌────────────────┬───────────────────────────────────────────────────────────┐
 │ Standardul 9 │Spaţiile comune │
 │ ├───────────────────────────────────────────────────────────┤
 │ │Centrul rezidenţial deţine spaţii comune suficiente pentru │
 │ │activităţile prevăzute în orarul zilnic. │
 ├────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────┤
 │ Rezultat │Beneficiarii au acces la spaţii comune suficiente, sigure, │
 │ │accesibile, funcţionale şi confortabile. │
 └────────────────┴───────────────────────────────────────────────────────────┘

    Condiţii minime
    9.1. Centrul rezidenţial deţine: spaţii pentru activităţi de recuperare-socializare; spaţii pentru activităţi de terapie ocupaţională/ergoterapie; spaţii în care beneficiarii îşi pot primi vizitatorii; spaţii în care se pot desfăşura activităţi sociale, recreativ-culturale, sportive; spaţii destinate asistenţei medicale curente, izolator.
    9.2. Spaţiile comune sunt amenajate, dotate şi adaptate în concordanţă cu natura şi ponderea activităţilor şi cu nevoile generale şi individuale ale beneficiarilor; spaţiile comune sunt accesibile tuturor beneficiarilor.
    9.3. Centrul rezidenţial deţine spaţii pentru activităţi, în funcţie de tipul unităţii şi de nevoile individuale ale beneficiarilor, de exemplu: cabinet de consiliere psihologică şi psihoterapie; sală de kinetoterapie şi masaj; sală de fizioterapie; spaţii pentru diferite activităţi de terapie, sală de club şi altele.
    9.4. Centrul rezidenţial dispune de spaţii pentru activităţi de atelier, seră, fermă, care corespund normelor profesionale ale activităţilor desfăşurate cu beneficiarii, precum şi normelor de protecţie a muncii.
    9.5. Centrul rezidenţial are spaţii adecvate pentru activităţi în aer liber: curte interioară, grădină, teren de sport.
    9.6. Centrul rezidenţial garantează beneficiarilor primirea vizitatorilor în condiţii de confidenţialitate şi discreţie.
    Igiena şi controlul infecţiilor

 ┌────────────────┬───────────────────────────────────────────────────────────┐
 │ Standardul 10 │Igiena şi controlul infecţiilor │
 │ ├───────────────────────────────────────────────────────────┤
 │ │Centrul rezidenţial aplică măsurile de prevenire şi control│
 │ │al infecţiilor, în conformitate cu legislaţia în vigoare. │
 ├────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────┤
 │ Rezultat │Beneficiarii sunt protejaţi contra riscului infecţiilor. │
 └────────────────┴───────────────────────────────────────────────────────────┘

    Condiţii minime
    10.1. Centrul rezidenţial asigură fiecărui beneficiar obiecte de igienă personală: periuţă de dinţi, pastă de dinţi, săpun, prosoape, hârtie igienică, materiale necesare beneficiarilor care au probleme de continenţă, absorbante igienice pentru femei.
    10.2. Beneficiarii care nu se pot îngriji singuri primesc asistenţă calificată pentru menţinerea igienei personale.
    10.3. Centrul rezidenţial asigură fiecărui beneficiar îmbrăcăminte şi încălţăminte adecvată, suficientă, diversificată în funcţie de vârstă, anotimp, preferinţe; igienizarea obiectelor de îmbrăcăminte se efectuează conform normelor legale.
    10.4. Centrul rezidenţial evită orice fel de practici care generează uniformizarea aspectului exterior al beneficiarilor.
    10.5. Beneficiarii îşi păstrează îmbrăcămintea, echipamentele personale şi materialele igienico-sanitare exclusiv pentru uzul propriu.
    10.6. Lenjeria de pat se schimbă de câte ori este cazul, la cei cu probleme de continenţă sau vărsături, iar la ceilalţi beneficiari, conform normelor legale.
    10.7. Centrul rezidenţial asigură igienizarea obiectelor din materiale textile, a tacâmurilor şi a veselei folosite în procesul de acordare a serviciilor, conform normelor legale.
    10.8. Centrul rezidenţial aplică programe de curăţenie şi dezinfecţie periodice adecvate pentru toate spaţiile pe care le deţine, la datele planificate, conform normelor legale în vigoare.
    10.9. Centrul rezidenţial respectă normele legale privind: izolarea persoanei cu boli contagioase, colectarea, împachetarea, manevrarea şi eliberarea produselor de laborator; manipularea echipamentelor şi instrumentarului medical; manevrarea şi depozitarea materialelor infectate, a deşeurilor clinice şi altele.
    10.10. Toate spaţiile, utilităţile, dotările, echipamentele şi materialele centrului rezidenţial sunt curate, igienizate, ferite de orice sursă de contaminare, în conformitate cu normele sanitare în vigoare.
    10.11. Centrul rezidenţial deţine instalaţii pentru spălarea mâinilor în spaţiile în care sunt manevrate materiale murdare, infectate sau deşeuri clinice.
    10.12. Centrul rezidenţial efectuează depozitarea deşeurilor conform prevederilor legale în vigoare.
    MODULUL III - ÎNGRIJIRE PERSONALĂ
    STANDARDELE 11-12
    Hrănire

 ┌────────────────┬───────────────────────────────────────────────────────────┐
 │ Standardul 11 │Sprijin pentru hrănire │
 │ ├───────────────────────────────────────────────────────────┤
 │ │Centrul rezidenţial asigură beneficiarilor condiţii de │
 │ │hrănire, conform nevoilor şi preferinţelor, cu respectarea │
 │ │normelor legale în vigoare. │
 ├────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────┤
 │ Rezultat │Beneficiarii primesc o alimentaţie adecvată, în baza │
 │ │planului individual de intervenţie şi a orarului zilnic. │
 └────────────────┴───────────────────────────────────────────────────────────┘

    Condiţii minime
    11.1. Centrul rezidenţial asigură fiecărui beneficiar 3 mese complete pe zi, dintre care două cu hrană gătită şi două gustări, diferenţiate prin prelucrare şi prezentare, la intervale echilibrate.
    11.2. Hrana corespunde normelor legale sub raport caloric, calitativ şi cantitativ; atunci când este cazul, beneficiarii primesc hrană dietetică, pe baza recomandărilor medicului sau ale asistentului dietetician.
    11.3. Centrul rezidenţial asigură beneficiarilor meniuri variate de la o zi la alta, ţinându-se cont, pe cât posibil, de preferinţele beneficiarilor.
    11.4. Beneficiarii iau masa în intervalele de timp prevăzute în orarul zilnic.
    11.5. Beneficiarii au timp suficient pentru hrănire, iar atunci când este necesar, primesc sprijin într-o manieră discretă, tolerantă.
    11.6. Servirea mesei în dormitoare se practică numai pentru persoanele a căror condiţie de sănătate nu permite deplasarea acestora la spaţiul destinat servirii hranei.
    11.7. Beneficiarii sunt sprijiniţi de personal să îşi formeze deprinderi şi abilităţi adecvate de hrănire.
    Supravegherea şi menţinerea sănătăţii

 ┌────────────────┬───────────────────────────────────────────────────────────┐
 │ Standardul 12 │Supravegherea şi menţinerea sănătăţii │
 │ ├───────────────────────────────────────────────────────────┤
 │ │În centrul rezidenţial există condiţii de menţinere a │
 │ │sănătăţii beneficiarilor şi a colectivităţii în care │
 │ │trăiesc. │
 ├────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────┤
 │ Rezultat │Beneficiarii primesc asistenţă adecvată pentru menţinerea │
 │ │sănătăţii. │
 └────────────────┴───────────────────────────────────────────────────────────┘

    Condiţii minime
    12.1. Fiecare beneficiar primeşte asistenţă pentru menţinerea sănătăţii, în funcţie de tipul centrului şi conform planului individual de intervenţie.
    12.2. Centrul rezidenţial îi informează pe beneficiari/reprezentanţii legali, chiar de la primirea în unitate, despre drepturile şi modalităţile legale de acordare a asistenţei medicale.
    12.3. Centrul rezidenţial garantează accesul fiecărui beneficiar la asistenţă medicală, conform normelor legale în vigoare: medic de familie, medici specialişti - în centru sau în policlinici din cadrul comunităţii; asistenţă tehnică adecvată - ochelari, lucrări stomatologice, orteze, proteze.
    12.4. Centrul rezidenţial monitorizează prin planul de intervenţie starea de sănătate a beneficiarilor, în scop preventiv şi terapeutic.
    12.5. Personalul medico-sanitar responsabilizat ţine evidenţa administrării medicamentelor, în conformitate cu normele legale în vigoare, într-un document special - fişa medicaţiei.
    12.6. În cazul în care beneficiarii nu îşi pot administra singuri medicaţia, acest lucru se efectuează de către personal medico-sanitar, conform prescripţiilor medicale.
    12.7. Centrul rezidenţial monitorizează schimbările privind starea de sănătate a beneficiarilor ca efect al medicaţiei, în vederea revizuirii corespunzătoare a prescripţiilor medicale; în caz de urgenţă medicală personalul anunţă Salvarea.
    12.8. Centrul rezidenţial asigură consiliere şi asistenţă beneficiarilor cu probleme de continenţă.
    12.9. Centrul rezidenţial ia măsuri pentru prevenirea consumului de droguri şi de băuturi alcoolice.
    12.10. Centrul rezidenţial realizează pentru beneficiari programe de educaţie sanitară, sexuală şi contraceptivă, împotriva fumatului şi a consumului de băuturi alcoolice şi de droguri, folosind personal calificat.
    12.11. Centrul rezidenţial asigură beneficiarilor, inclusiv celor imobilizaţi la pat, activităţi în aer liber, în cadrul orarului zilnic.
    12.12. În cazul decesului unui beneficiar, centrul rezidenţial împreună cu familia/reprezentantul legal se asigură că sunt îndeplinite toate formalităţile necesare; medicamentele beneficiarului se păstrează până la stabilirea cauzelor decesului.
    MODULUL IV - RECUPERARE
    STANDARDUL 13
    Recuperare

 ┌────────────────┬───────────────────────────────────────────────────────────┐
 │ Standardul 13 │Recuperare │
 │ ├───────────────────────────────────────────────────────────┤
 │ │Centrul rezidenţial asigură activităţi de recuperare, în │
 │ │baza evaluării/reevaluării beneficiarilor. │
 ├────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────┤
 │ Rezultat │Beneficiarii desfăşoară activităţi de recuperare conform │
 │ │nevoilor şi preferinţelor acestora. │
 └────────────────┴───────────────────────────────────────────────────────────┘

    Condiţii minime
    13.1. Centrul rezidenţial asigură activităţi de recuperare în baza programului individual de recuperare, în intervalele de timp prevăzute în orarul zilnic.
    13.2. În funcţie de nevoile generale şi individuale ale beneficiarilor şi de resursele materiale şi umane existente, activităţile de recuperare pot fi: psihoterapie; consiliere psihologică; terapii de recuperare neuromotorie - kinetoterapie, terapie prin masaj, hidroterapie, termoterapie, balneoterapie, fizioterapie; terapii de expresie şi ocupaţionale - artterapie, meloterapie, terapie prin muncă-ergoterapie; terapia tulburărilor de limbaj; formarea, dezvoltarea şi consolidarea deprinderilor de viaţă independentă, igienă personală, autoservire şi autogospodărire.
    13.3. Personalul implicat în activităţile de recuperare este calificat corespunzător normelor profesionale.
    13.4. Personalul centrului rezidenţial îi încurajează şi îi sprijină pe beneficiari să manifeste iniţiativă, să îşi organizeze şi să execute, pe cât posibil autonom, activităţi cotidiene, fiind luate toate măsurile necesare pentru prevenirea riscurilor de accident şi îmbolnăvire.
    MODULUL V - INTEGRARE/REINTEGRARE SOCIALĂ
    STANDARDUL 14
    Integrare/reintegrare socială

 ┌────────────────┬───────────────────────────────────────────────────────────┐
 │ Standardul 14 │Integrare/Reintegrare socială │
 │ ├───────────────────────────────────────────────────────────┤
 │ │Centrul rezidenţial asigură beneficiarilor condiţii de │
 │ │participare la activităţi de integrare/reintegrare. │
 ├────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────┤
 │ Rezultat │Beneficiarii sunt încurajaţi şi sprijiniţi să participe la │
 │ │viaţa socială a comunităţii. │
 └────────────────┴───────────────────────────────────────────────────────────┘

    Condiţii minime
    14.1. Centrul rezidenţial asigură servicii de integrare/reintegrare familială şi comunitară în baza programului individual de integrare/reintegrare socială.
    14.2. Centrul rezidenţial asigură beneficiarilor, după caz, sprijin pentru a accesa în comunitate servicii de: educaţie; informare şi consiliere, interpretare în limbaj mimico-gestual, consiliere şi reprezentare juridică, consiliere pentru adaptarea locuinţei, îndrumare vocaţională: sprijin pentru angajare, formare, orientare şi încadrare în muncă, asistenţă socială şi altele.
    14.3. Centrul rezidenţial îi încurajează şi îi sprijină pe beneficiari să menţină relaţii cu familia, reprezentantul legal, prietenii - prin telefon, corespondenţă, vizite, ieşiri în comunitate.
    14.4. Centrul rezidenţial informează beneficiarii, reprezentanţii legali şi familiile despre condiţiile de desfăşurare a vizitelor în centru - programul de vizitare, restricţii, spaţiile de primire a vizitatorilor, condiţiile de supraveghere a vizitelor - asigurând un cadru privat şi o ambianţă intimă în aceste situaţii.
    14.5. Centrul rezidenţial informează şi consultă familiile beneficiarilor atunci când se iau decizii importante în legătură cu beneficiarii.
    14.6. Centrul rezidenţial asigură informarea beneficiarilor asupra valorilor promovate în comunitate, asupra drepturilor şi obligaţiilor lor în calitate de cetăţeni.
    14.7. Centrul rezidenţial îi încurajează şi îi sprijină pe beneficiari să îşi exercite dreptul la vot, atunci când nu există o interdicţie legală în acest sens.
    14.8. Centrul rezidenţial îi sprijină pe beneficiari să cunoască şi să utilizeze serviciile comunităţii: poştă şi comunicaţii, transport, educaţie şcolară, servicii medicale şi de recuperare, servicii de îndrumare vocaţională, în funcţie de nevoile şi opţiunile individuale.
    14.9. Centrul rezidenţial îi încurajează pe beneficiari să îşi exprime opiniile şi preferinţele în proiectarea şi derularea activităţilor de socializare, opiniile lor fiind luate în considerare la întocmirea orarului zilnic.
    14.10. Centrul rezidenţial asigură transport, materiale şi echipamente, spaţii pentru învăţare, personal de sprijin beneficiarilor care frecventează servicii educaţionale.
    14.11. Centrul rezidenţial asigură beneficiarilor condiţiile necesare pentru derularea activităţilor de socializare şi petrecere a timpului liber: resurse umane, echipamente şi materiale, mijloace de transport şi altele.
    MODULUL VI - DREPTURI ŞI ETICĂ
    STANDARDELE 15 şi 16
    Codul drepturilor beneficiarilor

 ┌────────────────┬───────────────────────────────────────────────────────────┐
 │ Standardul 15 │Codul drepturilor beneficiarilor │
 │ ├───────────────────────────────────────────────────────────┤
 │ │Centrul rezidenţial respectă drepturile beneficiarilor în │
 │ │procesul de furnizare a serviciilor. │
 ├────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────┤
 │ Rezultat │Drepturile beneficiarilor sunt cunoscute şi respectate de │
 │ │personal. │
 └────────────────┴───────────────────────────────────────────────────────────┘

    Condiţii minime
    15.1. Drepturile beneficiarilor sunt prevăzute în Codul drepturilor beneficiarilor.
    15.2. Codul drepturilor beneficiarilor le garantează acestora drepturile:
    15.2.1. de a fi informaţi, ei sau reprezentanţii lor, asupra drepturilor şi responsabilităţilor lor în calitate de beneficiari ai serviciilor furnizorului şi de a fi consultaţi cu privire la toate deciziile care îi privesc;
    15.2.2. de a-şi desfăşura activităţile într-un mediu fizic accesibil, sigur, funcţional şi intim;
    15.2.3. de a decide şi de a-şi asuma riscurile în mod direct sau prin reprezentanţi legali în toate aspectele vieţii lor şi de a-şi exprima liber opţiunile;
    15.2.4. de a gândi şi de a acţiona autonom, cu respectarea drepturilor celorlalţi beneficiari, conform potenţialului şi dorinţelor personale;
    15.2.5. de a fi informaţi cu privire la starea lor de sănătate;
    15.2.6. de a consimţi asupra serviciilor asigurate prin contractul de servicii;
    15.2.7. de a beneficia de serviciile menţionate în contractul de servicii;
    15.2.8. de a li se păstra datele personale în siguranţă şi confidenţialitate;
    15.2.9. de a nu fi abuzaţi, neglijaţi, abandonaţi, pedepsiţi, hărţuiţi sau exploataţi sexual;
    15.2.10. de a face sugestii şi reclamaţii fără teamă de consecinţe;
    15.2.11. de a nu fi exploataţi economic privind banii, proprietăţile sau să le fie pretinse sume băneşti ce depăşesc taxele convenite pentru servicii;
    15.2.12. de a nu li se impune restricţii de natură fizică ori psihică, în afara celor stabilite de medic sau de alt personal calificat, precum şi a celor convenite prin contractul de servicii;
    15.2.13. de a fi trataţi şi de a avea acces la servicii, fără discriminare;
    15.2.14. de a beneficia de intimitate;
    15.2.15. de a-şi manifesta şi exercită liber orientările şi interesele culturale, etnice, sexuale, conform legii;
    15.2.16. de a-şi dezvolta talentele şi abilităţile;
    15.2.17. de a fi sprijiniţi pentru a se angaja în muncă;
    15.2.18. de a-şi utiliza aşa cum doresc lucrurile personale;
    15.2.19. de a-şi gestiona aşa cum doresc resursele financiare, cu excepţia cazurilor de restricţie legală sau a acordurilor scrise între centrul rezidenţial şi beneficiar/reprezentantul său legal privind gestionarea banilor şi a bunurilor;
    15.2.20. de a practica cultul religios dorit;
    15.2.21. de a avea acces la informaţii cu privire la reproducere şi planificare familială, într-o formă accesibilă nivelului de educaţie al beneficiarului;
    15.2.22. de a nu desfăşura activităţi lucrative, aducătoare de venituri pentru centru, împotriva voinţei lor;
    15.2.23. de a accesa toate spaţiile şi echipamentele comune;
    15.2.24. de a avea acces la toate informaţiile financiare care îi privesc, deţinute de furnizor;
    15.2.25. de a fi informaţi la zi, în mod complet şi accesibil, în format clasic sau adaptat, despre politica şi procedurile furnizorului şi de a-şi putea exprima liber opiniile în legătură cu acestea;
    15.2.26. de a fi informaţi cu privire la toate activităţile desfăşurate în centru;
    15.2.27. de a fi consultaţi cu privire la serviciile furnizate, inclusiv cu privire la dreptul de a refuza unele servicii în anumite circumstanţe stabilite prin contractul de servicii;
    15.2.28. de a fi trataţi individualizat, pentru o valorizare maximală a potenţialului personal;
    15.2.29. de a primi răspuns la solicitările exprimate.
    Relaţia personalului cu beneficiarii

 ┌────────────────┬───────────────────────────────────────────────────────────┐
 │ Standardul 16 │Relaţia personalului cu beneficiarii │
 │ ├───────────────────────────────────────────────────────────┤
 │ │Centrul rezidenţial deţine şi aplică o procedură privind │
 │ │relaţia personalului cu beneficiarii, conformă cu normele │
 │ │deontologice şi cu legislaţia în vigoare. │
 ├────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────┤
 │ Rezultat │Beneficiarii sunt trataţi de personal cu onestitate şi │
 │ │respect. │
 └────────────────┴───────────────────────────────────────────────────────────┘

    Condiţii minime
    16.1. Personalul cunoaşte şi respectă Codul drepturilor beneficiarilor.
    16.2. Personalul cunoaşte şi respectă procedura privind relaţia cu beneficiarii.
    16.3. Personalul cunoaşte şi aplică, în caz de forţă majoră, procedurile legale privind restricţionarea libertăţii de mişcare a beneficiarilor cu tulburări psihice.
    16.4. Centrul rezidenţial îi informează pe beneficiari/reprezentanţii legali/familia despre procedura unităţii privind relaţia personalului cu beneficiarii.
    16.5. Centrul rezidenţial asigură anual sau ori de câte ori este nevoie sesiuni de instruire a personalului în domeniul protecţiei şi promovării drepturilor persoanelor cu handicap.
    MODULUL VII - RECLAMAŢII ŞI PROTECŢIE
    STANDARDELE 17-19
    Reclamaţii

 ┌────────────────┬───────────────────────────────────────────────────────────┐
 │ Standardul 17 │Reclamaţii │
 │ ├───────────────────────────────────────────────────────────┤
 │ │Centrul rezidenţial deţine şi aplică o procedură privind │
 │ │înregistrarea şi rezolvarea sesizărilor/reclamaţiilor. │
 ├────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────┤
 │ Rezultat │Beneficiarii cunosc modalităţile de efectuare a │
 │ │reclamaţiilor; reclamaţiile sunt soluţionate cu │
 │ │promptitudine şi corectitudine. │
 └────────────────┴───────────────────────────────────────────────────────────┘

    Condiţii minime
    17.1. Centrul rezidenţial îi informează în scris pe beneficiari/reprezentanţii legali, în termen de 7 zile de la admitere, despre procedura privind sesizările/reclamaţiile: cui se adresează, cum se efectuează, care sunt etapele şi termenele de răspuns, cine se ocupă de rezolvarea cazului.
    17.1. Centrul rezidenţial îi informează în scris pe beneficiari/reprezentanţii legali, în termen de 7 zile de la admitere, despre procedura privind sesizările/reclamaţiile: cui se adresează, cum se efectuează, care sunt etapele şi termenele de răspuns, cine se ocupă de rezolvarea cazului.
    17.3. Personalul cunoaşte şi respectă procedura privind relaţia cu beneficiarii, înregistrarea şi rezolvarea sesizărilor/reclamaţiilor.
    Protecţia împotriva abuzurilor şi neglijării

 ┌────────────────┬───────────────────────────────────────────────────────────┐
 │ Standardul 18 │Protecţia împotriva abuzurilor şi neglijării │
 │ ├───────────────────────────────────────────────────────────┤
 │ │Centrul rezidenţial deţine şi aplică o procedură privind │
 │ │protecţia beneficiarilor împotriva abuzurilor, neglijării, │
 │ │discriminării, tratamentului degradant sau inuman, fapte │
 │ │comise deliberat sau din ignoranţă. │
 ├────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────┤
 │ Rezultat │Beneficiarii sunt protejaţi împotriva abuzurilor, │
 │ │neglijării, discriminării sau tratamentului degradant sau │
 │ │inuman. │
 └────────────────┴───────────────────────────────────────────────────────────┘

    Condiţii minime
    18.1. Centrul rezidenţial informează personalul şi beneficiarii/reprezentanţii legali despre procedura cu privire la prevenirea, semnalarea, identificarea, evaluarea şi soluţionarea tentativelor sau a acuzaţiilor de abuz/neglijenţă asupra beneficiarilor.
    18.2. Centrul rezidenţial îi încurajează şi îi sprijină pe beneficiari să sesizeze orice formă de abuz din partea personalului asupra propriei persoane, asupra altor beneficiari, asupra personalului sau asupra unor persoane din afara centrului.
    18.3. Centrul rezidenţial monitorizează activităţile întreprinse de beneficiari în afara unităţii, în scopul prevenirii unor situaţii de abuz/exploatare al/a beneficiarilor.
    18.4. Angajaţii centrului rezidenţial care identifică situaţii de abuz, neglijare sau exploatare a unui beneficiar au obligaţia de a înştiinţa imediat conducerea, care aplică legislaţia în vigoare şi anunţă, după caz, salvarea, poliţia, procuratura.
    18.5. Centrul rezidenţial deţine registrul privind protecţia împotriva abuzurilor, în care personalul responsabilizat consemnează situaţiile sesizate, precum şi măsurile ce au fost luate; acestea sunt consemnate şi în dosarul beneficiarului.
    18.6. În cazurile în care sunt necesare intervenţii de restricţionare a libertăţii de mişcare a beneficiarului, măsurile se decid cu respectarea normelor legale în vigoare; personalul responsabilizat notifică incidentul, iar măsurile sunt consemnate în Registrul privind protecţia împotriva abuzurilor şi în dosarul beneficiarului.
    Notificarea incidentelor deosebite

 ┌────────────────┬───────────────────────────────────────────────────────────┐
 │ Standardul 19 │Notificarea incidentelor deosebite │
 │ ├───────────────────────────────────────────────────────────┤
 │ │Centrul rezidenţial deţine şi aplică o procedură privind │
 │ │notificarea incidentelor deosebite petrecute în procesul de│
 │ │furnizare a serviciilor. │
 ├────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────┤
 │ Rezultat │Incidentele deosebite privind beneficiarii sunt notificate.│
 └────────────────┴───────────────────────────────────────────────────────────┘

    Condiţii minime
    19.1. Centrul rezidenţial informează în scris reprezentantul legal sau familia, poliţia, furnizorul de servicii, după caz, în legătură cu toate incidentele deosebite petrecute în procesul de furnizare a serviciilor, care afectează beneficiarii.
    19.2. Centrul rezidenţial transmite notificarea în maximum 24 de ore de la producerea incidentului.
    19.3. Se notifică cel puţin următoarele evenimente: decesul unui beneficiar, inclusiv circumstanţele în care s-a produs; bolile infecţioase şi contagioase; o rănire sau vătămare importantă ori accident; contravenţii şi infracţiuni; comportamentul inadecvat al unui membru al personalului; absenţa nejustificată din centru; alte evenimente petrecute în centru care afectează calitatea vieţii sau siguranţa beneficiarilor.
    19.4. Notificările efectuate şi măsurile întreprinse pentru rezolvarea problemelor notificate referitoare la beneficiar se consemnează în dosarul acestuia.
                                     GLOSAR
    Abilităţi de viaţă independentă - se referă la capacitatea unei persoane de a se întreţine, de a se autoservi şi de a se autogospodări, la nivelul obişnuit al comunităţii de apartenenţă, fie cu sprijin în unităţi de asistenţă socială de tip "locuinţe protejate", fie independent, în comunitate - cu sau fără servicii de îngrijire la domiciliu.
    Beneficiar - utilizator de servicii sociale.
    Contract de servicii - înţelegere, acord scris care produce efecte juridice, între o unitate furnizoare de servicii sociale specializate şi beneficiar, prin care se stipulează condiţiile în care se desfăşoară activităţile de asistenţă socială, drepturile şi obligaţiile fiecăreia dintre părţi.
    Evaluare - proces complex şi continuu prin care sunt estimate şi recunoscute particularităţile de dezvoltare, integrare şi incluziune socială ale persoanelor adulte cu handicap; acesta presupune colectarea de informaţii cât mai complete şi interpretarea acestora în scopul orientării şi intervenţiei.
    Integrare socială - procesul de interacţiune dintre individ sau grup şi mediul social, prin intermediul căruia se realizează un echilibru funcţional al părţilor.
    Incluziune socială - setul de măsuri şi acţiuni multidimensionale din domeniile protecţiei sociale, ocupării forţei de muncii, locuirii, educaţiei, sănătăţii, informării şi comunicării, mobilităţii, securităţii, justiţiei şi culturii, destinate combaterii excluziunii sociale.
    Orar zilnic - precizează condiţiile de desfăşurare a activităţilor beneficiarului - intervalul orar şi locul - pe parcursul unei zile.
    Procedură - conţine, de regulă, scopul, obiectivele şi domeniul de aplicare ale unei activităţi; etapele de urmat; conţinutul activităţii: cine, când, unde şi cum se realizează activitatea; ce materiale, echipamente şi documente trebuie utilizate; cum trebuie controlată şi înregistrată activitatea.
    Responsabil de caz - lucrător în cadrul unui serviciu social specializat, care coordonează derularea planului individual de intervenţie.
    Recuperare - asigură persoanelor cu handicap activităţi care au drept scop restabilirea stării iniţiale de sănătate şi funcţionalitate a acestora, pe două coordonate: reabilitare, care presupune refacerea structurilor morfofuncţionale alterate, şi abilitare, ce vizează antrenarea structurilor neafectate pentru a crea şi a consolida comportamente şi abilităţi noi, echivalente cu cele deficitare.
                               LISTA DOCUMENTELOR
              aferente Standardelor specifice de calitate - Centre
                rezidenţiale pentru persoane adulte cu handicap
    1. Ghidul beneficiarului - vezi standardul 1.
    2. Manual de proceduri - vezi standardul 1.
    2.1. Procedură privind evaluarea/reevaluarea beneficiarilor - vezi standardul 2.
    2.2. Procedură privind sistarea serviciilor - vezi standardul 4.
    2.3. Procedură privind relaţia personalului cu beneficiarii - vezi standardul 16.
    2.4. Procedură privind înregistrarea şi rezolvarea sesizărilor/reclamaţiilor - vezi standardul 17.
    2.5. Procedură privind protecţia împotriva abuzurilor şi neglijării - vezi standardul 18.
    2.6. Procedură privind notificarea incidentelor deosebite - vezi standardul 19.
    3. Fişă de evaluare - vezi standardul 2.
    4. Plan individual de intervenţie - vezi standardul 3.
    5. Orar zilnic - vezi standardul 3.
    6. Fişa medicaţiei - vezi standardul 12.
    7. Foaie de ieşire - vezi standardul 4.
    8. Codul drepturilor beneficiarilor - vezi standardul 15.
    9. Registru privind protecţia împotriva abuzurilor - vezi standardul 18.
    NOTĂ:
    Tipuri de centre: centre de îngrijire şi asistenţă, centre-pilot, centre de integrare prin terapie ocupaţională, centre de recuperare şi reabilitare, centre de tip respiro/centre de criză, centre de pregătire pentru o viaţă independentă şi altele.
    ANEXA 2
                        STANDARDE SPECIFICE DE CALITATE
               Centrele de zi pentru persoane adulte cu handicap
    MODULUL I - ACCESAREA SERVICIILOR
    STANDARDELE 1-5
    Informare

 ┌────────────────┬───────────────────────────────────────────────────────────┐
 │ Standardul 1 │Informare │
 │ ├───────────────────────────────────────────────────────────┤
 │ │Centrul de zi deţine şi utilizează materiale informative │
 │ │privind serviciile furnizate, inclusiv în forme accesibile │
 │ │persoanelor cu handicap. │
 ├────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────┤
 │ Rezultat │Populaţia are acces la informaţii privind oferta de │
 │ │servicii a centrului de zi. │
 └────────────────┴───────────────────────────────────────────────────────────┘

    Condiţii minime
    1.1. Centrul de zi pune la dispoziţia beneficiarului, familiei acestuia sau oricărei alte persoane interesate materiale informative şi publicitare privind serviciile furnizate.
    1.2. Centrul de zi utilizează ghidul beneficiarului ca material informativ, redactat în limba română sau, după caz, în limbile minorităţilor naţionale, care include informaţii actualizate despre obiectivele, serviciile furnizate, resursele, facilităţile, costurile, calificarea personalului, numărul de locuri şi procedura de efectuare a reclamaţiilor.
    1.3. Centrul de zi deţine şi utilizează manualul de proceduri, document ce cuprinde toate procedurile aplicate în procesul de furnizare a serviciilor către beneficiar.
    1.4. Centrul de zi deţine ghidul beneficiarului şi manualul de proceduri şi în forme adaptate, precum: scriere Braille, casete video/audio, limbaj uşor de înţeles şi altele.
    1.5. Toţi cei interesaţi pot vizita centrul de zi, în baza unui program afişat la loc vizibil, pentru a cunoaşte condiţiile de desfăşurare a activităţilor.
    Evaluare

 ┌────────────────┬───────────────────────────────────────────────────────────┐
 │ Standardul 2 │Evaluare │
 │ ├───────────────────────────────────────────────────────────┤
 │ │Centrul de zi deţine şi utilizează o procedură privind │
 │ │evaluarea/reevaluarea beneficiarilor. │
 ├────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────┤
 │ Rezultat │Beneficiarilor li se asigură servicii în baza evaluării/ │
 │ │reevaluării nevoilor individuale. │
 └────────────────┴───────────────────────────────────────────────────────────┘

    Condiţii minime
    2.1. Centrul de zi efectuează evaluarea nevoilor individuale ale beneficiarului, la momentul admiterii, folosind personal specializat.
    2.2. Centrul de zi efectuează reevaluarea beneficiarului: periodic, la 6 luni; când apar modificări semnificative ale stării sale psihofizice; la sistarea serviciilor.
    2.3. Evaluarea/reevaluarea beneficiarilor se efectuează cu participarea acestora şi, după caz, a reprezentantului legal.
    2.4. Centrul de zi efectuează evaluarea şi reevaluarea beneficiarilor cu o echipă multidisciplinară formată din minimum 3 specialişti în domenii ca medicină, asistenţă socială, psihologie, psihopedagogie.
    2.5. Centrul de zi deţine şi utilizează pentru fiecare beneficiar o fişă de evaluare în care se înregistrează datele evaluărilor/reevaluărilor.
    2.6. Centrul de zi asigură păstrarea datelor în regim de confidenţialitate, conform legii, beneficiarul/reprezentantul său legal având acces la acestea.
    2.7. Imaginea beneficiarilor şi datele cu caracter personal care privesc beneficiarii pot deveni publice doar cu acordul acestora sau al reprezentanţilor legali.
    Program zilnic

 ┌────────────────┬───────────────────────────────────────────────────────────┐
 │ Standardul 3 │Program zilnic │
 │ ├───────────────────────────────────────────────────────────┤
 │ │Centrul de zi stabileşte şi respectă un program zilnic al │
 │ │activităţilor. │
 ├────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────┤
 │ Rezultat │Beneficiarii participă la un program de activităţi care │
 │ │răspunde nevoilor individuale evaluate. │
 └────────────────┴───────────────────────────────────────────────────────────┘

    Condiţii minime
    3.1. Programul de funcţionare al centrului de zi este de minimum 8 ore zilnic.
    3.2. Programul este afişat la loc vizibil, accesibil beneficiarilor, personalului şi celor interesaţi.
    3.3. Fiecare beneficiar are un orar zilnic propriu.
    Planificarea serviciilor

 ┌────────────────┬───────────────────────────────────────────────────────────┐
 │ Standardul 4 │Planificarea serviciilor │
 │ ├───────────────────────────────────────────────────────────┤
 │ │Centrul de zi asigură fiecărui beneficiar un plan al │
 │ │serviciilor care îi vor fi furnizate. │
 ├────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────┤
 │ Rezultat │Fiecare beneficiar primeşte servicii în baza unei │
 │ │planificări individuale. │
 └────────────────┴───────────────────────────────────────────────────────────┘

    Condiţii minime
    4.1. O echipă multidisciplinară formată din minimum 3 specialişti în domenii ca medicină, asistenţă socială, psihologie, psihopedagogie întocmeşte pentru fiecare beneficiar un plan individual de intervenţie, pe baza fişei de evaluare.
    4.2. Planul individual de intervenţie stabileşte, în baza evaluării/reevaluării, serviciile asigurate beneficiarului, precum şi personalul implicat.
    4.3. Planul individual de intervenţie include: programul individual de îngrijire, programul individual de recuperare, programul individual de socializare.
    4.4. Centrul de zi desemnează un responsabil de caz din rândul personalului specializat pentru a coordona şi monitoriza planul individual de intervenţie; centrul de zi stabileşte numărul responsabililor de caz, în funcţie de gradul, tipul de handicap şi nevoile individuale ale beneficiarilor.
    4.5. Responsabilul de caz, pe baza planului individual de intervenţie, elaborează un orar zilnic pentru fiecare beneficiar şi urmăreşte respectarea acestuia.
    4.6. Orarul zilnic nu suprasolicită beneficiarii, fiind prevăzute pauze şi intervale de relaxare.
    4.7. Planul individual de intervenţie şi orarul zilnic ţin cont de opţiunile beneficiarului/reprezentantului legal şi se aduc la cunoştinţa acestuia.
    4.8. Planul individual de intervenţie este revizuit după orice reevaluare, în funcţie de nevoile individuale ale beneficiarului.
    4.9. Beneficiarul/reprezentantul legal primeşte o copie a planului individual de intervenţie, în forma iniţială şi ori de câte ori acesta este revizuit, prezentată într-o formă accesibilă, tipărită obişnuit sau în scriere Braille, casete video/audio, după caz.
    Sistarea serviciilor

 ┌────────────────┬───────────────────────────────────────────────────────────┐
 │ Standardul 5 │Sistarea serviciilor │
 │ ├───────────────────────────────────────────────────────────┤
 │ │Centrul de zi deţine şi aplică o procedură privind sistarea│
 │ │serviciilor. │
 ├────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────┤
 │ Rezultat │Sistarea serviciilor se face conform nevoilor individuale │
 │ │ale beneficiarului, cu respectarea contractului de │
 │ │servicii. │
 └────────────────┴───────────────────────────────────────────────────────────┘

    Condiţii minime
    5.1. Sistarea serviciilor către beneficiar se efectuează în interesul acestuia, ţinându-se cont de rezultatele reevaluărilor, conform prevederilor contractului de servicii.
    5.2. Sistarea serviciului se poate dispune în următoarele cazuri: din raţiuni de ordin medical; de comun acord cu beneficiarul; pentru comportamente ale beneficiarului constatate ca periculoase pentru el, pentru ceilalţi beneficiari sau pentru personal; în cazuri de forţă majoră; alte situaţii prevăzute în contractul de servicii încheiat între furnizorul de servicii şi beneficiar.
    5.3. La sistarea serviciilor, centrul de zi întocmeşte pentru fiecare beneficiar o foaie de ieşire, în care se precizează: data sistării serviciilor către beneficiar; motivele; persoana de contact care va putea da relaţii despre evoluţia ulterioară a beneficiarului.
    5.4. Pentru fiecare beneficiar, furnizorul deţine un dosar care conţine: fişa de evaluare, planul individual de intervenţie, foaia de ieşire şi fişa medicaţiei; dosarul se întocmeşte în două exemplare, dintre care unul se înmânează cu semnătură de primire beneficiarului/reprezentantului legal sau familiei, după caz, iar al doilea se arhivează de către furnizor; o copie a foii de ieşire se trimite, cu confirmare de primire, serviciului social din cadrul autorităţii locale/judeţene care monitorizează beneficiarul.
    MODULUL II - LOCAŢIA - CONDIŢII GENERALE
    STANDARDELE 6-10
    Siguranţă şi accesibilitate

 ┌────────────────┬───────────────────────────────────────────────────────────┐
 │ Standardul 6 │Siguranţă şi accesibilitate │
 │ ├───────────────────────────────────────────────────────────┤
 │ │Centrul de zi asigură beneficiarilor condiţii de │
 │ │desfăşurare a activităţilor prevăzute în programul zilnic. │
 ├────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────┤
 │ Rezultat │Beneficiarii îşi desfăşoară activităţile într-o locaţie │
 │ │sigură, confortabilă şi accesibilă. │
 └────────────────┴───────────────────────────────────────────────────────────┘

    Condiţii minime
    6.1. Centrul de zi este amplasat în comunitate, astfel încât să permită cu uşurinţă accesul beneficiarilor la serviciile furnizate de acesta.
    6.2. În apropierea Centrului de zi există căi de acces circulate de mijloace de transport public în comun.
    6.3. Centrul de zi dispune de post telefonic şi de acces la internet.
    6.4. Spaţiile centrului de zi sunt curate, igienizate, sigure, confortabile şi adaptate, dotate cu echipamente adecvate pentru a permite şi încuraja mobilitatea şi autonomia beneficiarilor.
    6.5. Centrul de zi asigură beneficiarilor confort termic şi ventilaţie, naturală sau artificială, în toate spaţiile pe care le deţine.
    6.6. Centrul de zi este înconjurat cu un gard de înălţime medie, fără elemente metalice periculoase, cu vizibilitate din ambele sensuri.
    Spaţiile destinate activităţilor

 ┌────────────────┬───────────────────────────────────────────────────────────┐
 │ Standardul 7 │Spaţiile destinate activităţilor │
 │ ├───────────────────────────────────────────────────────────┤
 │ │Centrul de zi dispune de spaţii suficiente pentru │
 │ │desfăşurarea activităţilor conform nevoilor beneficiarilor.│
 ├────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────┤
 │ Rezultat │Beneficiarii îşi desfăşoară activităţile planificate în │
 │ │spaţii sigure, accesibile, funcţionale şi confortabile. │
 └────────────────┴───────────────────────────────────────────────────────────┘

    Condiţii minime
    7.1. Centrul de zi deţine spaţii pentru activităţi de recuperare-socializare şi, după caz, poate deţine spaţii pentru prepararea/servirea hranei şi spaţii destinate asistenţei medicale curente.
    7.2. Spaţiile destinate activităţilor sunt amenajate, dotate şi adaptate în concordanţă cu natura şi ponderea activităţilor şi cu nevoile generale şi individuale ale beneficiarilor; aceste spaţii sunt accesibile tuturor beneficiarilor.
    7.3. Spaţiile centrului de zi destinate activităţilor corespund normelor profesionale specifice, precum şi normelor de protecţie a muncii.
    7.4. Centrul de zi dispune de spaţiu adecvat pentru activităţi în aer liber, are curte proprie sau se află în apropierea unor spaţii care pot fi folosite în acest scop: parcuri, terenuri de sport, la care beneficiarii au acces.
    Spaţiile pentru prepararea/servirea hranei

 ┌────────────────┬───────────────────────────────────────────────────────────┐
 │ Standardul 8 │Spaţiile pentru pregătirea/servirea hranei │
 │ ├───────────────────────────────────────────────────────────┤
 │ │Centrul de zi deţine spaţii pentru prepararea/servirea │
 │ │hranei care corespund cerinţelor de igienă, siguranţă, │
 │ │accesibilitate, funcţionalitate şi confort ale │
 │ │beneficiarilor. │
 ├────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────┤
 │ Rezultat │Prepararea şi/sau servirea hranei se efectuează în spaţii │
 │ │adecvate acestor activităţi şi cerinţelor beneficiarilor. │
 └────────────────┴───────────────────────────────────────────────────────────┘

    Condiţii minime
    8.1. Centrul de zi poate deţine spaţii adecvate preparării şi păstrării alimentelor: bucătărie, oficiu, cămară sau beci, dotate cu instalaţii şi aparatură specifice: instalaţie de gătit, chiuvetă, frigider, congelator, hotă, maşină de spălat vase şi altele.
    8.2. Centrul de zi deţine spaţii adecvate servirii hranei, amenajate cu materiale uşor de igienizat, cu mobilier suficient, funcţional şi confortabil, bine iluminate, cu o ambianţă plăcută, de exemplu: feţe de masă, flori, fond muzical; vesela şi tacâmurile sunt suficiente, adaptate nevoilor, după caz.
    8.3. Spaţiile destinate pregătirii, păstrării şi servirii hranei respectă normele igienico-sanitare şi de siguranţă prevăzute de legislaţia în vigoare.
    Spaţiile igienico-sanitare

 ┌────────────────┬───────────────────────────────────────────────────────────┐
 │ Standardul 9 │Spaţiile igienico-sanitare │
 │ ├───────────────────────────────────────────────────────────┤
 │ │Centrul de zi dispune de spaţii igienico-sanitare │
 │ │suficiente, accesibile, funcţionale, sigure şi │
 │ │confortabile. │
 ├────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────┤
 │ Rezultat │Beneficiarii au acces la spaţii igienico-sanitare adecvate │
 │ │nevoilor lor. │
 └────────────────┴───────────────────────────────────────────────────────────┘

    Condiţii minime
    9.1. Centrul de zi deţine grupuri sanitare accesibile, separate pe sexe, cu acces direct din spaţiile destinate activităţilor sau în imediata apropiere a acestora: un grup sanitar la cel mult 10 beneficiari.
    9.2. Centrul de zi deţine cel puţin o baie sau un duş.
    9.3. Spaţiile igienico-sanitare au apă curentă, rece şi caldă, instalaţii electrice izolate şi sunt amenajate cu materiale antiderapante care permit întreţinerea şi igienizarea.
    9.4. Dacă centrul deţine o spălătorie-uscătorie, aceasta nu se află în proximitatea bucătăriilor sau a spaţiilor pentru servirea hranei şi va fi amenajată conform normelor igienico-sanitare în vigoare.
    9.5. Centrul de zi deţine un spaţiu special pentru depozitarea materialelor igienico-sanitare, la care are acces numai personalul responsabilizat.
    Igiena şi controlul infecţiilor

 ┌────────────────┬───────────────────────────────────────────────────────────┐
 │ Standardul 10 │Igiena şi controlul infecţiilor │
 │ ├───────────────────────────────────────────────────────────┤
 │ │Centrul de zi aplică măsurile de prevenire şi control al │
 │ │infecţiilor, în conformitate cu legislaţia în vigoare. │
 ├────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────┤
 │ Rezultat │Beneficiarii sunt protejaţi contra riscului infecţiilor. │
 └────────────────┴───────────────────────────────────────────────────────────┘

    Condiţii minime
    10.1. Centrul de zi asigură materiale igienico-sanitare de uz curent.
    10.2. Beneficiarii îşi păstrează îmbrăcămintea, echipamentele personale şi alte materiale igienico-sanitare exclusiv pentru uzul propriu.
    10.3. Centrul de zi asigură, conform normelor legale, igienizarea obiectelor din materiale textile, a tacâmurilor şi a veselei folosite în procesul de acordare a serviciilor.
    10.4. Centrul de zi aplică programe de curăţenie şi dezinfecţie periodice adecvate pentru toate spaţiile pe care le deţine, la datele planificate, conform normelor legale în vigoare.
    10.5. Centrul de zi respectă normele legale privind: izolarea persoanei cu boli contagioase, colectarea, împachetarea, manevrarea şi eliberarea produselor de laborator; manipularea echipamentelor şi instrumentarului medical; manevrarea şi depozitarea materialelor infectate, a deşeurilor clinice şi altele.
    10.6. Toate spaţiile, utilităţile, dotările, echipamentele şi materialele centrului de zi sunt curate, igienice, ferite de orice sursă de contaminare, în conformitate cu normele sanitare în vigoare.
    10.7. Centrul de zi efectuează depozitarea deşeurilor conform prevederilor legale în vigoare.
    MODULUL III - ÎNGRIJIRE PERSONALĂ
    STANDARDELE 11 şi 12
    Hrănire

 ┌────────────────┬───────────────────────────────────────────────────────────┐
 │ Standardul 11 │Hrănire │
 │ ├───────────────────────────────────────────────────────────┤
 │ │Centrul de zi asigură beneficiarilor condiţii de hrănire, │
 │ │conform nevoilor şi preferinţelor, cu respectarea normelor │
 │ │legale în vigoare. │
 ├────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────┤
 │ Rezultat │Beneficiarii primesc o alimentaţie adecvată, în baza │
 │ │planului individual de intervenţie. │
 └────────────────┴───────────────────────────────────────────────────────────┘

    Condiţii minime
    11.1. În timpul programului zilnic, în centrul de zi se serveşte cel puţin o masă/gustare.
    11.2. Hrana poate fi: preparată în bucătăria centrului de zi; furnizată de către o firmă specializată; adusă de beneficiar sau de familia acestuia.
    11.3. Centrul de zi se asigură că hrana consumată de beneficiari corespunde normelor legale sub raport caloric, calitativ şi cantitativ şi este diversificată de la o zi la alta; atunci când este cazul, beneficiarii primesc hrană dietetică, pe baza recomandărilor medicului sau ale asistentului dietetician.
    11.4. Beneficiarii iau masa în intervalele de timp prevăzute în programul centrului de zi.
    11.5. Beneficiarii au timp suficient pentru hrănire, iar atunci când este necesar primesc sprijin într-o manieră discretă, tolerantă.
    11.6. Beneficiarii sunt sprijiniţi de personal să îşi formeze deprinderi şi abilităţi adecvate de hrănire.
    Supravegherea şi menţinerea sănătăţii

 ┌────────────────┬───────────────────────────────────────────────────────────┐
 │ Standardul 12 │Supravegherea şi menţinerea sănătăţii │
 │ ├───────────────────────────────────────────────────────────┤
 │ │Centrul de zi asigură condiţii de menţinere a sănătăţii │
 │ │beneficiarilor şi a colectivităţii în care trăiesc. │
 ├────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────┤
 │ Rezultat │Beneficiarii primesc asistenţă adecvată pentru menţinerea │
 │ │sănătăţii. │
 └────────────────┴───────────────────────────────────────────────────────────┘

    Condiţii minime
    12.1. Fiecare beneficiar primeşte asistenţă pentru menţinerea sănătăţii, în baza programului individual de intervenţie.
    12.2. Centrul de zi îi informează pe beneficiari/reprezentanţii legali, chiar de la primirea în unitate, despre drepturile şi modalităţile legale de acordare a asistenţei medicale.
    12.3. Centrul de zi monitorizează în scop preventiv şi terapeutic starea de sănătate a beneficiarilor.
    12.4. Personalul responsabilizat ţine evidenţa administrării medicamentelor, în conformitate cu normele legale în vigoare, într-un document special - fişa medicaţiei.
    12.5. În cazul în care beneficiarii nu îşi pot administra singuri medicaţia, acest lucru se efectuează de către personalul responsabilizat, conform prescripţiilor medicale.
    12.6. Centrul de zi asigură beneficiarilor, inclusiv celor cu mobilitate redusă, activităţi în aer liber prevăzute în orarul zilnic.
    12.7. În cazul decesului unui beneficiar în timpul desfăşurării activităţilor, centrul de zi sprijină familia/reprezentantul legal să îndeplinească formalităţile legale necesare, medicamentele beneficiarului se păstrează până la stabilirea cauzelor decesului.
    MODULUL IV - RECUPERARE
    STANDARDUL 13
    Recuperare

 ┌────────────────┬───────────────────────────────────────────────────────────┐
 │ Standardul 13 │Recuperare │
 │ ├───────────────────────────────────────────────────────────┤
 │ │Centrul de zi asigură activităţi de recuperare, în baza │
 │ │evaluării/reevaluărilor beneficiarilor. │
 ├────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────┤
 │ Rezultat │Beneficiarii desfăşoară activităţi de recuperare conform │
 │ │nevoilor şi preferinţelor lor. │
 └────────────────┴───────────────────────────────────────────────────────────┘

    Condiţii minime
    13.1. Centrul de zi asigură activităţi de recuperare în baza programului individual de recuperare, conform orarului zilnic.
    13.2. În funcţie de nevoile generale şi individuale ale beneficiarilor şi de resursele materiale şi umane existente, activităţile de recuperare pot fi: psihoterapie; consiliere psihologică; terapii de recuperare neuromotorie - kinetoterapie, terapie prin masaj, hidroterapie, termoterapie, balneoterapie, fizioterapie; terapii de expresie şi ocupaţionale - artterapie, meloterapie, terapie prin muncă-ergoterapie; terapia tulburărilor de limbaj; formarea, dezvoltarea şi consolidarea deprinderilor de viaţă independentă, igienă personală, autoservire şi autogospodărire.
    13.3. Personalul implicat în activităţile de recuperare este calificat corespunzător normelor profesionale.
    13.4. Personalul centrului de zi îi încurajează şi îi sprijină pe beneficiari să manifeste iniţiativă, să îşi organizeze şi să execute, pe cât posibil autonom, activităţi cotidiene, fiind luate toate măsurile necesare pentru prevenirea riscurilor de accident şi îmbolnăvire.
    MODULUL V - SOCIALIZARE
    STANDARDUL 14
    Socializare

 ┌────────────────┬───────────────────────────────────────────────────────────┐
 │ Standardul 14 │Socializare │
 │ ├───────────────────────────────────────────────────────────┤
 │ │Centrul de zi asigură beneficiarilor condiţii de │
 │ │participare la acţiuni de socializare. │
 ├────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────┤
 │ Rezultat │Beneficiarii sunt încurajaţi şi sprijiniţi să participe la │
 │ │viaţa socială a comunităţii. │
 └────────────────┴───────────────────────────────────────────────────────────┘

    Condiţii minime
    14.1. Centrul de zi asigură acţiuni de socializare în baza programului individual de socializare.
    14.2. Acţiunile de socializare cuprind: sprijin pentru a accesa servicii de educaţie, de informare şi consiliere, de interpretare în limbaj mimico-gestual, de consiliere şi reprezentare juridică, de consiliere pentru adaptarea locuinţei, de formare, orientare şi încadrare în muncă, de asistenţă socială şi altele.
    14.3. Centrul de zi asigură informarea beneficiarilor asupra valorilor promovate în comunitate, asupra drepturilor şi obligaţiilor lor în calitate de cetăţeni.
    14.4. Centrul de zi sprijină beneficiarii să cunoască şi să utilizeze serviciile comunităţii: poştă şi comunicaţii, transport, educaţie şcolară, servicii medicale şi de recuperare, servicii de îndrumare vocaţională, în funcţie de nevoile şi opţiunile individuale.
    14.5. Centrul de zi îi sprijină pe beneficiari să participe la viaţa comunităţii.
    14.6. Centrul de zi îi încurajează pe beneficiari să îşi exprime opiniile şi preferinţele în proiectarea şi derularea acţiunilor de socializare, opiniile lor fiind luate în considerare la întocmirea orarului zilnic.
    MODULUL VI - DREPTURI ŞI ETICĂ
    STANDARDELE 15 şi 16
    Codul drepturilor beneficiarilor

 ┌────────────────┬───────────────────────────────────────────────────────────┐
 │ Standardul 15 │Codul drepturilor beneficiarilor │
 │ ├───────────────────────────────────────────────────────────┤
 │ │Centrul de zi respectă drepturile beneficiarilor în │
 │ │procesul de furnizare a serviciilor. │
 ├────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────┤
 │ Rezultat │Drepturile beneficiarilor sunt cunoscute şi respectate de │
 │ │personal. │
 └────────────────┴───────────────────────────────────────────────────────────┘

    Condiţii minime
    15.1. Drepturile beneficiarilor sunt prevăzute în Codul drepturilor beneficiarilor.
    15.2. Codul drepturilor beneficiarilor le garantează acestora drepturile:
    15.2.1. de a fi informaţi, ei şi reprezentanţii lor, asupra drepturilor şi responsabilităţilor lor în calitate de beneficiari ai serviciilor furnizorului şi de a fi consultaţi cu privire la toate deciziile care îi privesc;
    15.2.2. de a-şi desfăşura activităţile într-un mediu fizic accesibil, sigur, funcţional şi intim;
    15.2.3. de a decide şi de a-şi asuma riscurile în mod direct sau prin reprezentanţi legali în toate aspectele vieţii lor şi de a-şi exprima liber opţiunile;
    15.2.4. de a gândi şi acţiona autonom, cu respectarea drepturilor celorlalţi beneficiari, conform potenţialului şi dorinţelor personale;
    15.2.5. de a fi informaţi cu privire la starea lor de sănătate;
    15.2.6. de a consimţi asupra serviciilor asigurate prin contractul de servicii;
    15.2.7. de a beneficia de serviciile menţionate în contractul de servicii;
    15.2.8. de a li se păstra datele personale în siguranţă şi confidenţialitate;
    15.2.9. de a nu fi abuzaţi, neglijaţi, abandonaţi, pedepsiţi, hărţuiţi sau exploataţi sexual;
    15.2.10. de a face sugestii şi reclamaţii fără teamă de consecinţe;
    15.2.11. de a nu fi exploataţi economic privind banii, proprietăţile sau să le fie pretinse sume băneşti ce depăşesc taxele convenite pentru servicii;
    15.2.12. de a nu li se impune restricţii de natură fizică ori psihică, în afara celor stabilite de medic sau de alt personal calificat, precum şi a celor convenite prin contractul de servicii;
    15.2.13. de a fi trataţi şi de a avea acces la servicii fără discriminare;
    15.2.14. de a beneficia de intimitate;
    15.2.15. de a-şi manifesta şi exercită liber orientările şi interesele culturale, etnice, religioase, sexuale, conform legii;
    15.2.16. de a-şi dezvolta talentele şi abilităţile;
    15.2.17. de a fi sprijiniţi pentru a se angaja în muncă;
    15.2.18. de a-şi utiliza aşa cum doresc lucrurile personale;
    15.2.19. de a-şi gestiona aşa cum doresc resursele financiare, cu excepţia cazurilor de restricţie legală sau a acordurilor scrise dintre centrul de zi şi beneficiarul/reprezentantul său legal privind gestionarea banilor şi a bunurilor;
    15.2.20. de a avea acces la informaţii cu privire la reproducere şi planificare familială, într-o formă accesibilă nivelului de educaţie al beneficiarului;
    15.2.21. de a nu desfăşura activităţi lucrative, aducătoare de venituri pentru centru, împotriva voinţei lor;
    15.2.22. de a accesa toate spaţiile şi echipamentele comune;
    15.2.23. de a avea acces la toate informaţiile financiare care îi privesc, deţinute de furnizor;
    15.2.24. de a fi informaţi la zi, în mod complet şi accesibil, în format clasic sau adaptat, despre politica şi procedurile furnizorului şi de a-şi putea exprima liber opiniile în legătură cu acestea;
    15.2.25. de a fi informaţi cu privire la toate activităţile desfăşurate în centru;
    15.2.26. de a fi consultaţi cu privire la serviciile furnizate, inclusiv cu privire la dreptul de a refuza unele servicii în anumite circumstanţe stabilite prin contractul de servicii;
    15.2.27. de a fi trataţi individualizat, pentru o valorizare maximală a potenţialului personal;
    15.2.28. de a primi răspuns la solicitările exprimate.
    Relaţia personalului cu beneficiarii

 ┌────────────────┬───────────────────────────────────────────────────────────┐
 │ Standardul 16 │Relaţia personalului cu beneficiarii │
 │ ├───────────────────────────────────────────────────────────┤
 │ │Centrul de zi deţine şi aplică o procedură privind relaţia │
 │ │personalului cu beneficiarii, conformă cu normele │
 │ │deontologice şi cu legislaţia în vigoare. │
 ├────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────┤
 │ Rezultat │Beneficiarii sunt trataţi de personal cu onestitate şi │
 │ │respect. │
 └────────────────┴───────────────────────────────────────────────────────────┘

    Condiţii minime
    16.1. Personalul cunoaşte şi respectă Codul drepturilor beneficiarilor.
    16.2. Personalul cunoaşte şi respectă procedura privind relaţia cu beneficiarii.
    16.3. Personalul cunoaşte şi aplică, în caz de forţă majoră, procedurile legale privind restricţionarea libertăţii de mişcare a beneficiarilor atunci când apar tulburări de comportament ce pun în pericol integritatea fizică a beneficiarului sau a celor din jur.
    16.4. Centrul de zi îi informează pe beneficiari/reprezentanţii legali, familiile beneficiarilor despre procedura unităţii privind relaţia personalului cu beneficiarii.
    16.5. Centrul de zi asigură anual sau ori de câte ori este nevoie sesiuni de instruire a personalului în domeniul protecţiei şi promovării drepturilor persoanelor cu handicap.
    MODULUL VII - RECLAMAŢII ŞI PROTECŢIE
    STANDARDELE 17-19
    Reclamaţii

 ┌────────────────┬───────────────────────────────────────────────────────────┐
 │ Standardul 17 │Reclamaţii │
 │ ├───────────────────────────────────────────────────────────┤
 │ │Centrul de zi deţine şi aplică o procedură privind │
 │ │înregistrarea şi rezolvarea sesizărilor/reclamaţiilor. │
 ├────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────┤
 │ Rezultat │Beneficiarii cunosc modalităţile de efectuare a │
 │ │reclamaţiilor; reclamaţiile sunt soluţionate cu │
 │ │promptitudine şi corectitudine. │
 └────────────────┴───────────────────────────────────────────────────────────┘

    Condiţii minime
    17.1. Centrul de zi îi informează în scris pe beneficiari/reprezentanţii legali, chiar de la admitere, despre procedura privind sesizările/reclamaţiile: cui se adresează, cum se efectuează, care sunt etapele şi termenele de răspuns, cine se ocupă de rezolvarea cazului.
    17.2. Centrul de zi pune la dispoziţia beneficiarilor procedura privind efectuarea sesizărilor/reclamaţiilor, într-un format şi la un nivel accesibil, în funcţie de handicap: scriere Braille, casete audio, limbaj uşor de citit.
    17.3. Personalul cunoaşte şi respectă procedura privind înregistrarea şi rezolvarea sesizărilor/reclamaţiilor.
    Protecţie împotriva abuzurilor şi neglijării

 ┌────────────────┬───────────────────────────────────────────────────────────┐
 │ Standardul 18 │Protecţie împotriva abuzurilor şi neglijării │
 │ ├───────────────────────────────────────────────────────────┤
 │ │Centrul de zi deţine şi aplică o procedură privind │
 │ │protecţia beneficiarilor împotriva abuzurilor, neglijării, │
 │ │discriminării, tratamentului degradant sau inuman, fapte │
 │ │comise deliberat sau din ignoranţă. │
 ├────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────┤
 │ Rezultat │Beneficiarii sunt protejaţi împotriva abuzului, neglijării,│
 │ │tratamentului inuman sau degradant. │
 └────────────────┴───────────────────────────────────────────────────────────┘

    Condiţii minime
    18.1. Centrul de zi informează personalul şi beneficiarii/reprezentanţii legali despre procedura cu privire la prevenirea, semnalarea, identificarea, evaluarea şi soluţionarea tentativelor sau a acuzaţiilor de abuz/neglijenţă manifestate faţă de beneficiari.
    18.2. Centrul de zi îi încurajează şi îi sprijină pe beneficiari să sesizeze orice formă de abuz din partea personalului asupra propriei persoane, asupra altor beneficiari, asupra personalului sau asupra unor persoane din afara centrului.
    18.3. Centrul de zi monitorizează activităţile întreprinse de beneficiari în afara unităţii, în scopul prevenirii unor situaţii de abuz/exploatare al/a beneficiarilor.
    18.4. Angajaţii centrului de zi care identifică situaţii de abuz, neglijare sau exploatare a unui beneficiar au obligaţia de a înştiinţa imediat conducerea, care aplică legislaţia în vigoare şi anunţă, după caz, salvarea, poliţia, parchetul.
    18.5. Centrul de zi deţine Registrul privind protecţia împotriva abuzurilor, în care personalul responsabilizat consemnează situaţiile sesizate, precum şi măsurile ce au fost luate; acestea sunt consemnate şi în dosarul beneficiarului.
    18.6. În cazurile în care sunt necesare intervenţii de restricţionare a libertăţii de mişcare a beneficiarului, măsurile se decid cu respectarea normelor legale în vigoare; personalul responsabilizat notifică incidentul, iar măsurile sunt consemnate în Registrul privind protecţia împotriva abuzurilor şi în dosarul beneficiarului.
    Notificarea incidentelor deosebite

 ┌────────────────┬───────────────────────────────────────────────────────────┐
 │ Standardul 19 │Notificarea incidentelor deosebite │
 │ ├───────────────────────────────────────────────────────────┤
 │ │Centrul de zi deţine şi aplică o procedură privind │
 │ │notificarea incidentelor deosebite petrecute în procesul de│
 │ │furnizare a serviciilor. │
 ├────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────┤
 │ Rezultat │Incidentele deosebite privind beneficiarii sunt notificate.│
 └────────────────┴───────────────────────────────────────────────────────────┘

    Condiţii minime
    19.1. Centrul de zi informează în scris reprezentantul legal sau familia, poliţia, furnizorul de servicii, după caz, în legătură cu toate incidentele deosebite petrecute în procesul de furnizare a serviciilor, care afectează beneficiarii. Centrul de zi transmite notificarea în maximum 24 de ore de la producerea incidentului.
    19.2. Se notifică cel puţin următoarele evenimente: decesul unui beneficiar, inclusiv circumstanţele în care s-a produs; bolile infecţioase şi contagioase; o rănire sau vătămare importantă ori un accident; contravenţii şi infracţiuni; situaţiile de abuz sau neglijare, comportamentul inadecvat al unui membru al personalului; absenţa nejustificată din centru; alte evenimente petrecute în centru care afectează siguranţa beneficiarilor.
    19.3. Notificările efectuate şi măsurile întreprinse pentru rezolvarea problemelor notificate referitoare la beneficiar se consemnează în dosarul acestuia.
    GLOSAR
    Abilităţi de viaţă independentă - se referă la capacitatea unei persoane de a se întreţine, autoservi şi autogospodări, la nivelul obişnuit al comunităţii de apartenenţă, fie cu sprijin, în unităţi de asistenţă socială de tip "locuinţe protejate", fie independent, în comunitate - cu sau fără servicii de îngrijire la domiciliu.
    Beneficiar - utilizator de servicii sociale.
    Contract de servicii - înţelegere, acord scris care produce efecte juridice, între o unitate furnizoare de servicii sociale specializate şi beneficiar, prin care se stipulează condiţiile în care se desfăşoară activităţile de asistenţă socială, drepturile şi obligaţiile fiecăreia dintre părţi.
    Evaluare - proces complex şi continuu prin care sunt estimate şi recunoscute particularităţile de dezvoltare, integrare şi incluziune socială ale persoanelor adulte cu handicap; acesta presupune colectarea de informaţii cât mai complete şi interpretarea acestora în scopul orientării şi intervenţiei.
    Integrare socială - procesul de interacţiune între individ sau grup şi mediul social, prin intermediul căruia se realizează un echilibru funcţional al părţilor.
    Incluziune socială - setul de măsuri şi acţiuni multidimensionale din domeniile protecţiei sociale, ocupării forţei de muncii, locuirii, educaţiei, sănătăţii, informării şi comunicării, mobilităţii, securităţii, justiţiei şi culturii, destinate combaterii excluziunii sociale.
    Orar zilnic - precizează condiţiile de desfăşurare a activităţilor beneficiarului - intervalul orar şi locul - pe parcursul unei zile.
    Procedură - conţine, de regulă, scopul, obiectivele şi domeniul de aplicare ale unei activităţi, etapele de urmat, conţinutul activităţii: cine, când, unde şi cum se realizează activitatea, ce materiale, echipamente şi documente trebuie utilizate, cum trebuie controlată şi înregistrată activitatea.
    Responsabil de caz - lucrător în cadrul unui serviciu social specializat, care coordonează derularea planului individual de intervenţie.
                               LISTA DOCUMENTELOR
                 aferente Standardelor specifice de calitate -
                Centre de zi pentru persoane adulte cu handicap
    1. Ghidul beneficiarului - vezi standardul 1.
    2. Manual de proceduri - vezi standardul 1.
    2.1. Procedură privind evaluarea/reevaluarea beneficiarilor - vezi standardul 2.
    2.2. Procedură privind sistarea serviciilor - vezi standardul 5.
    2.3. Procedură privind relaţia personalului cu beneficiarii - vezi standardul 16.
    2.4. Procedură privind înregistrarea şi rezolvarea sesizărilor/reclamaţiilor - vezi standardul 17.
    2.5. Procedură privind protecţia împotriva abuzurilor şi neglijării - vezi standardul 18.
    2.6. Procedură privind notificarea incidentelor deosebite - vezi standardul 19.
    3. Fişă de evaluare - vezi standardul 2.
    4. Plan Individual de intervenţie - vezi standardul 4.
    5. Fişa medicaţiei - vezi standardul 12.
    6. Foaie de ieşire - vezi standardul 5.
    7. Codul drepturilor beneficiarilor - vezi standardul 15.
    8. Registru privind protecţia împotriva abuzurilor - vezi standardul 18.
    ANEXA 3
                         STANDARDE SPECIFICE DE CALITATE
               Locuinţe protejate pentru persoane adulte cu handicap
    MODULUL I - ACCESAREA SERVICIILOR
    STANDARDELE 1-4

    Informare
 ┌────────────────┬───────────────────────────────────────────────────────────┐
 │ Standardul 1 │Informare │
 │ ├───────────────────────────────────────────────────────────┤
 │ │Furnizorul deţine şi utilizează materiale informative │
 │ │privind locuinţa protejată, inclusiv în forme accesibile │
 │ │persoanelor cu handicap. │
 ├────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────┤
 │ Rezultat │Populaţia are acces la informaţii privind locuinţa │
 │ │protejată. │
 └────────────────┴───────────────────────────────────────────────────────────┘

    Condiţii minime
    1.1. Furnizorul pune la dispoziţia beneficiarului, familiei acestuia sau oricărei altei persoane interesate materiale informative şi publicitare privind locuinţa protejată.
    1.2. Furnizorul utilizează ghidul beneficiarului ca material informativ, redactat în limba română sau, după caz, în limbile minorităţilor naţionale, care include informaţii actualizate despre obiectivele, resursele, facilităţile, costurile, numărul de locuri şi procedura de efectuare a reclamaţiilor.
    1.3. Furnizorul deţine şi utilizează un manual de proceduri, document ce cuprinde toate procedurile aplicate în cadrul locuinţei protejate.
    1.4. Furnizorul deţine ghidul beneficiarului şi manualul de proceduri şi în forme adaptate, precum scriere Braille, casete video/audio, limbaj uşor de înţeles şi altele.
    1.5. Toţi cei interesaţi pot vizita locuinţa protejată, pentru a cunoaşte condiţiile de locuit, în baza unui program afişat la loc vizibil.
    1.6. Imaginea beneficiarilor şi datele cu caracter personal care îi privesc pot deveni publice doar cu acordul acestora sau al reprezentanţilor legali.

    Evaluare
 ┌────────────────┬───────────────────────────────────────────────────────────┐
 │ Standardul 2 │Evaluare │
 │ ├───────────────────────────────────────────────────────────┤
 │ │Furnizorul deţine şi utilizează o procedură privind │
 │ │evaluarea/reevaluarea beneficiarilor. │
 ├────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────┤
 │ Rezultat │Beneficiarilor li se asigură servicii în baza │
 │ │evaluării/reevaluării nevoilor individuale. │
 └────────────────┴───────────────────────────────────────────────────────────┘

    Condiţii minime
    2.1. Furnizorul efectuează evaluarea nevoilor individuale ale beneficiarului din punctul de vedere al abilităţilor de viaţă independentă, pentru a stabili activităţile de sprijin şi gradul de intervenţie, în concordanţă cu tipul locuinţei protejate. Vezi standardul 11.
    2.2. Furnizorul efectuează reevaluarea beneficiarului: periodic, la 6 luni; când apar modificări semnificative ale stării sale psihofizice; la sistarea serviciilor.
    2.3. Evaluarea/reevaluarea beneficiarului se efectuează cu participarea acestuia şi, după caz, a reprezentantului legal.
    2.4. Furnizorul efectuează evaluarea şi reevaluarea beneficiarilor cu o echipă multidisciplinară formată din minimum 3 specialişti în domenii ca medicină, asistenţă socială, psihologie, psihopedagogie.
    2.5. Furnizorul deţine şi utilizează pentru fiecare beneficiar o fişă de evaluare în care se înregistrează datele evaluărilor/reevaluărilor.
    2.6. În baza rezultatelor reevaluărilor, ţinând cont de interesul beneficiarului şi de opinia acestuia sau a reprezentantului legal, furnizorul de servicii poate propune transferul persoanei adulte cu handicap în alt tip de serviciu social sau viaţă independentă în comunitate.
    2.7. Furnizorul asigură păstrarea datelor în regim de confidenţialitate, conform legii, beneficiarul/reprezentantul legal având acces la acestea.

     Planificarea activităţilor şi serviciilor
 ┌────────────────┬───────────────────────────────────────────────────────────┐
 │ Standardul 3 │Planificarea serviciilor │
 │ ├───────────────────────────────────────────────────────────┤
 │ │Furnizorul asigură fiecărui beneficiar un plan al │
 │ │activităţilor şi serviciilor. │
 ├────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────┤
 │ Rezultat │Fiecare beneficiar primeşte servicii în baza unei │
 │ │planificări individuale. │
 └────────────────┴───────────────────────────────────────────────────────────┘

    Condiţii minime
    3.1. O echipă multidisciplinară formată din minimum 3 specialişti în domenii ca medicină, asistenţă socială, psihologie, psihopedagogie întocmeşte pentru fiecare beneficiar un plan individual de intervenţie, pe baza fişei de evaluare.
    3.2. Planul individual de intervenţie stabileşte activităţile de sprijin care i se asigură beneficiarului pe perioada rezidenţei, precum şi personalul implicat.
    3.3. Furnizorul desemnează un responsabil de caz pentru a coordona şi monitoriza planul individual de intervenţie.
    3.4. Furnizorul stabileşte numărul responsabililor de caz, în funcţie de gradul, tipul de handicap şi nevoile individuale ale beneficiarilor din locuinţa protejată.
    3.5. Planul individual de intervenţie ţine cont de opţiunile beneficiarului/reprezentantului legal şi se aduce la cunoştinţa acestuia.
    3.6. Planul individual de intervenţie este revizuit după reevaluarea beneficiarului, în funcţie de modificarea nevoilor lui individuale.
    3.7. Beneficiarul/reprezentantul legal primeşte o copie a planului individual de intervenţie, în forma iniţială şi ori de câte ori acesta este revizuit, prezentată într-o formă accesibilă, tipărită obişnuit sau în scriere Braille, casete video/audio, după caz.

    Sistarea serviciilor
 ┌────────────────┬───────────────────────────────────────────────────────────┐
 │ Standardul 4 │Sistarea serviciilor │
 │ ├───────────────────────────────────────────────────────────┤
 │ │Furnizorul deţine şi aplică o procedură privind sistarea │
 │ │serviciilor. │
 ├────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────┤
 │ Rezultat │Sistarea serviciilor se face conform nevoilor individuale │
 │ │ale beneficiarului, cu respectarea contractului de │
 │ │servicii. │
 └────────────────┴───────────────────────────────────────────────────────────┘

    Condiţii minime
    4.1. Sistarea serviciilor către beneficiar se efectuează în interesul acestuia, ţinându-se cont de rezultatele reevaluărilor, cu respectarea prevederilor contractului de servicii.
    4.2. Sistarea serviciilor are loc în următoarele cazuri: din raţiuni de ordin medical; de comun acord cu beneficiarul; pentru comportamente ale beneficiarului constatate ca periculoase pentru el, pentru ceilalţi beneficiari sau pentru personal; în cazuri de forţă majoră; alte situaţii prevăzute în contractul de servicii încheiat între furnizorul de servicii şi beneficiar.
    4.3. La sistarea serviciilor, furnizorul întocmeşte pentru fiecare beneficiar o foaie de ieşire, în care se precizează: data ieşirii; motivele; locul în care se mută beneficiarul; persoana de contact care va putea da relaţii despre evoluţia ulterioară a beneficiarului.
    4.4. Pentru fiecare beneficiar, furnizorul deţine un dosar care conţine: fişa de evaluare, planul individual de intervenţie, foaia de ieşire şi fişa medicaţiei; dosarul se întocmeşte în două exemplare, dintre care unul se înmânează, cu semnătură de primire, beneficiarului/reprezentantului legal sau familiei, după caz, iar al doilea se arhivează de către furnizor; o copie a foii de ieşire se trimite, cu confirmare de primire, serviciului social din cadrul autorităţii locale/judeţene care monitorizează beneficiarul.
    4.5. Furnizorul asigură toate măsurile necesare pentru ca beneficiarul să părăsească locuinţa protejată în condiţii de securitate.
    4.6. În cazul decesului unui beneficiar, furnizorul sprijină familia/reprezentantul legal să îndeplinească formalităţile legale necesare; medicamentele beneficiarului se păstrează până la stabilirea cauzelor decesului.
    MODULUL II - GĂZDUIRE
    STANDARDELE 5 - 10

    Siguranţă şi accesibilitate
 ┌────────────────┬───────────────────────────────────────────────────────────┐
 │ Standardul 5 │Siguranţă şi accesibilitate │
 │ ├───────────────────────────────────────────────────────────┤
 │ │Locuinţa protejată asigură beneficiarilor condiţii de │
 │ │locuit conform nevoilor individuale. │
 ├────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────┤
 │ Rezultat │Beneficiarii trăiesc într-o locuinţă sigură, confortabilă │
 │ │şi accesibilă. │
 └────────────────┴───────────────────────────────────────────────────────────┘

    Condiţii minime
    5.1. Locuinţa protejată este amplasată în comunitate sau în imediata apropiere a acesteia, astfel încât să permită accesul beneficiarilor la activităţi şi servicii.
    5.2. În apropierea locuinţei protejate există căi de acces circulate de mijloace de transport public în comun.
    5.3. Locuinţa protejată dispune de post telefonic şi de acces la internet.
    5.4. Spaţiile locuinţei protejate sunt curate, igienizate, sigure, confortabile şi adaptate, dotate cu echipamente adecvate pentru a răspunde nevoilor individuale evaluate ale locatarilor privind accesibilitatea şi siguranţa.
    5.5. Locuinţa protejată asigură beneficiarilor confort termic şi ventilaţie naturală sau artificială, în spaţiile pe care le deţine.
    5.6. Locuinţa protejată include camera proprie a beneficiarului/beneficiarilor, o cameră de zi la maximum 6 beneficiari, grup sanitar, baie/duş, bucătărie, dependinţe, spaţii exterioare şi, după caz, cameră pentru personal. Vezi standardul 11.
    5.7. Locuinţa protejată poate găzdui până la 10 persoane.
    5.8. Locuinţa protejată asigură pentru fiecare beneficiar un spaţiu locativ total de cel puţin 13,5 m2 respectiv 16 m2, în cazul locatarilor care utilizează un fotoliu rulant.
    5.9. Locuinţa protejată dispune de o cameră pentru personal, în cazul celei maxim protejate. Vezi standardul 11.
    5.10. Amenajarea şi dotarea locuinţei protejate asigură funcţionalitate, confort şi o atmosferă familială.
    5.11. În fiecare locuinţă protejată, locatarii convieţuiesc în baza unor norme stabilite de comun acord - Regulile casei, care pot fi scrise sau nescrise şi care se referă la: accesul în locuinţă; păstrarea igienei şi curăţeniei; organizarea activităţilor gospodăreşti; întreţinerea şi reparaţiile locuinţei; vizitele unor persoane din afara locuinţei; absenţa din locuinţă; plata cheltuielilor comune; relaţiile dintre locatari, locatari şi vecini, locatari şi personal; restricţii privind fumatul, consumul de băuturi alcoolice şi altele.

    Camera proprie
 ┌────────────────┬───────────────────────────────────────────────────────────┐
 │ Standardul 6 │Camera proprie │
 │ ├───────────────────────────────────────────────────────────┤
 │ │Furnizorul asigură fiecărui beneficiar o cameră; în cazul │
 │ │insuficienţei spaţiului locativ, 2 beneficiari pot ocupa │
 │ │împreună o cameră, cu acordul scris al acestora. │
 ├────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────┤
 │ Rezultat │Beneficiarul/beneficiarii locuieşte/locuiesc într-o cameră │
 │ │corespunzătoare nevoilor individuale. │
 └────────────────┴───────────────────────────────────────────────────────────┘

    Condiţii minime:
    6.1. Camera proprie dispune de: iluminare naturală, pe timpul zilei; iluminat artificial general, de plafon şi zonal; ventilaţie directă: geamuri, uşi de balcon; echipamente pentru încălzire, funcţionale şi eficiente.
    6.2. În camera proprie există pentru fiecare beneficiar: pat, masă, scaun, dulap, noptieră, care poate fi încuiată.
    6.3. Fiecare locatar beneficiază de un spaţiu de cel puţin 6 m2, respectiv 8 m2, în cazul locatarilor care utilizează un fotoliu rulant.
    6.4. Beneficiarii îşi pot aduce obiecte personale şi pot amenaja spaţiul propriu conform preferinţelor, cu respectarea condiţiilor stabilite prin Regulile casei, cu fotografii de familie, obiecte decorative, flori, desene, dacă nu există restricţii precizate în planul individual de intervenţie.
    6.5. Fiecare beneficiar deţine cheia camerei proprii; personalul deţine o cheie de rezervă pentru situaţii de forţă majoră.

    Camera de zi
 ┌────────────────┬───────────────────────────────────────────────────────────┐
 │ Standardul 7 │Camera de zi │
 │ ├───────────────────────────────────────────────────────────┤
 │ │Locuinţa protejată deţine o cameră de zi pentru utilizare │
 │ │în comun. │
 ├────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────┤
 │ Rezultat │Locatarii au acces în camera de zi, pentru a petrece timpul│
 │ │împreună. │
 └────────────────┴───────────────────────────────────────────────────────────┘

    Condiţii minime
    7.1. Suprafaţa camerei de zi trebuie să fie suficient de mare pentru ca beneficiarii să petreacă timpul liber, să primească vizite şi/sau să servească masa împreună.
    7.2. Camera de zi este amenajată şi mobilată astfel încât să fie funcţională, confortabilă şi accesibilă tuturor locatarilor locuinţei.
    7.3. Camera de zi este dotată cu: masă, scaune, fotolii/canapele, bibliotecă; televizor, radio, internet, telefon.
    7.4. Beneficiarii participă la amenajarea şi decorarea camerei de zi.
    7.5. Beneficiarii au acces în camera de zi, cu respectarea Regulilor casei.

    Bucătăria
 ┌────────────────┬───────────────────────────────────────────────────────────┐
 │ Standardul 8 │Bucătăria │
 │ ├───────────────────────────────────────────────────────────┤
 │ │Locuinţa protejată deţine un spaţiu, utilizat în comun de │
 │ │locatari, pentru prepararea, servirea şi păstrarea hranei. │
 ├────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────┤
 │ Rezultat │Beneficiarii prepară şi servesc hrana în spaţii adecvate, │
 │ │curate şi într-o ambianţă plăcută. │
 └────────────────┴───────────────────────────────────────────────────────────┘

    Condiţii minime
    8.1. Bucătăria are un spaţiu suficient, corespunzător numărului de beneficiari, pentru prepararea/servirea hranei şi păstrarea alimentelor.
    8.2. Bucătăria dispune de mobilier suficient, funcţional şi confortabil: masă, scaune, dulapuri pentru veselă şi tacâmuri.
    8.3. Bucătăria este dotată cu instalaţii şi echipamente - chiuvetă, aragaz, hotă, frigider, congelator - veselă şi tacâmuri, în număr suficient, uşor de igienizat.
    8.4. Bucătăria are dependinţe suficiente pentru păstrarea în bune condiţii a alimentelor.
    8.5. Beneficiarii au acces liber la bucătărie, cu respectarea Regulilor casei.
    8.6. Spaţiile destinate preparării, păstrării şi servirii hranei respectă normele igienico-sanitare şi de siguranţă prevăzute de legislaţia în vigoare.

    Spaţiile igienico-sanitare
 ┌────────────────┬───────────────────────────────────────────────────────────┐
 │ Standardul 9 │Spaţiile igienico-sanitare │
 │ ├───────────────────────────────────────────────────────────┤
 │ │Locuinţa protejată dispune de spaţii igienico-sanitare │
 │ │suficiente, accesibile, funcţionale, sigure şi │
 │ │confortabile. │
 ├────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────┤
 │ Rezultat │Beneficiarii au acces la spaţii igienico-sanitare adecvate │
 │ │nevoilor lor. │
 └────────────────┴───────────────────────────────────────────────────────────┘

    Condiţii minime:
    9.1. Locuinţa protejată dispune de un grup sanitar, inclusiv baie/duş, pentru maximum 3 persoane.
    9.2. Spaţiile igienico-sanitare sunt asigurate cu apă curentă, rece şi caldă, instalaţii electrice izolate şi echipamente pentru încălzire funcţionale şi eficiente.
    9.3. Beneficiarii au acces la spaţiile igienico-sanitare, cu respectarea Regulilor casei.
    9.4. Spaţiile igienico-sanitare se încuie pentru a putea asigura intimitatea.
    9.5. Pardoseala spaţiilor igienico-sanitare este antiderapantă.

    Igiena şi controlul infecţiilor
 ┌────────────────┬───────────────────────────────────────────────────────────┐
 │ Standardul 10 │Igiena şi controlul infecţiilor │
 │ ├───────────────────────────────────────────────────────────┤
 │ │Furnizorul se asigură că locuinţa protejată este curată, │
 │ │igienizată, fără igrasie. │
 ├────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────┤
 │ Rezultat │Beneficiarii sunt protejaţi contra riscului infecţiilor. │
 └────────────────┴───────────────────────────────────────────────────────────┘

    Condiţii minime
    10.1. Locuinţa protejată este menţinută curată şi igienizată, în condiţiile obişnuite ale mediului familial de viaţă.
    10.2. Locuinţa protejată dispune de echipamentele necesare pentru igienizarea rufăriei - maşină de spălat automată şi fier de călcat, în funcţie de numărul beneficiarilor, instalate conform normelor de protecţie în vigoare.
    10.3. Beneficiarii îşi igienizează rufăria proprie după un program stabilit prin consens.
    10.4. Beneficiarii care nu se pot îngriji singuri primesc asistenţă calificată pentru menţinerea igienei personale.
    10.5. Furnizorul asigură obiecte de igienă personală: periuţă de dinţi, pastă de dinţi, săpun, prosoape, hârtie igienică, materiale necesare beneficiarilor care au probleme de continenţă, absorbante igienice pentru femei.
    10.6. Furnizorul asigură fiecărui beneficiar îmbrăcăminte şi încălţăminte adecvată, suficientă, diversificată în funcţie de vârstă, anotimp, preferinţe.
    10.7. Beneficiarii îşi păstrează îmbrăcămintea, echipamentele personale şi materialele igienico-sanitare exclusiv pentru uzul propriu.
    10.8. Toate spaţiile, utilităţile, dotările şi echipamentele locuinţei protejate sunt curate, igienizate, ferite de orice sursă de contaminare.
    10.9. Furnizorul asigură periodic produse igienico-sanitare pentru curăţarea îmbrăcămintei, încălţămintei, lenjeriei şi a spaţiilor locuinţei protejate.
    MODULUL III - SPRIJIN PENTRU VIAŢĂ INDEPENDENTĂ
    STANDARDELE 11-18

    Organizarea activităţilor de sprijin
 ┌────────────────┬───────────────────────────────────────────────────────────┐
 │ Standardul 11 │Organizarea activităţilor de sprijin │
 │ ├───────────────────────────────────────────────────────────┤
 │ │Furnizorul asigură beneficiarilor sprijin adecvat, pentru a│
 │ │duce viaţă independentă, în baza evaluării cerinţelor │
 │ │individuale. │
 ├────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────┤
 │ Rezultat │Beneficiarii duc o viaţă independentă. │
 └────────────────┴───────────────────────────────────────────────────────────┘

    Condiţii minime
    11.1. Furnizorul asigură fiecărui beneficiar activităţi de sprijin pentru viaţă independentă, conform planului individual de intervenţie.
    11.2. Activităţile de sprijin se pot organiza, în funcţie de nevoile beneficiarilor, pe 3 grade de intervenţie:
    - sprijin ocazional: are drept scop menţinerea şi dezvoltarea abilităţilor de viaţă independentă; asigură asistenţă la nevoie; se efectuează prin vizite ocazionale ale responsabilului de caz şi prin contacte telefonice; este o modalitate de asistenţă specifică locuinţelor minim protejate;
    - sprijin planificat: are drept scop menţinerea şi dezvoltarea abilităţilor de viaţă independentă; asigură asistenţă cu caracter planificat şi la nevoie; se efectuează prin vizite şi contacte telefonice; este o modalitate de asistenţă specifică locuinţelor moderat protejate;
    - sprijin permanent: are drept scop furnizarea asistenţei pentru viaţă independentă; locuinţa protejată asigură asistenţa 24 de ore din 24 de ore cu personal care locuieşte împreună cu beneficiarii sau în proximitate; este o modalitate de asistenţă specifică locuinţelor maxim protejate.
    11.3. Activităţile de sprijin pentru viaţă independentă constau în:
    - monitorizare: supravegherea condiţiilor de viaţă ale beneficiarilor;
    - consiliere: informarea şi îndrumarea beneficiarilor pentru a accesa şi valorifica resursele şi facilităţile comunităţii: sănătate, educaţie, muncă, activităţi recreative etc.;
    - dezvoltarea abilităţilor de viaţă independentă: autoservire, autogospodărire, efectuarea cumpărăturilor, gestionarea bugetului, altele;
    - sprijin pentru angajare în muncă: găsirea, ocuparea şi păstrarea unui loc de muncă;
    - mediere: optimizarea relaţiilor sociale ale beneficiarilor în locuinţa protejată şi în comunitate;
    - intervenţie în caz de urgenţă: sprijin pentru rezolvarea unor situaţii de criză ale beneficiarilor: accidente, conflicte, boală etc. Activităţile de sprijin se realizează de către personalul specializat al locuinţei protejate.
    11.4. Coordonarea activităţilor de sprijin asigurate fiecărui beneficiar în baza planului individual de intervenţie revine responsabilului de caz.

    Rutine zilnice de viaţă
 ┌────────────────┬───────────────────────────────────────────────────────────┐
 │ Standardul 12 │Rutine zilnice de viaţă │
 │ ├───────────────────────────────────────────────────────────┤
 │ │Furnizorul asigură fiecărui beneficiar sprijin pentru a-şi │
 │ │desfăşura programul zilnic. │
 ├────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────┤
 │ Rezultat │Beneficiarii îşi organizează şi îşi desfăşoară activităţile│
 │ │zilnice în locuinţa protejată şi în afara ei. │
 └────────────────┴───────────────────────────────────────────────────────────┘

    Condiţii minime
    12.1. Furnizorul asigură beneficiarilor sprijin pentru viaţă independentă, conform planului individual de intervenţie.
    12.2. Furnizorul garantează accesul beneficiarilor în locuinţă, cu respectarea regulilor stabilite prin Regulile casei.
    12.3. Beneficiarii au deplină libertate de acţiune în camera proprie, cu respectarea Regulilor casei; dacă 2 beneficiari ocupă aceeaşi cameră, ei respectă condiţiile pe care le stabilesc de comun acord şi
    12.4. Beneficiarii au acces în camera de zi, la spaţiile şi echipamentele comune ale locuinţei, în condiţiile stabilite prin Regulile casei.
    12.5. Beneficiarii deţin cheia locuinţei şi a camerei proprii.
    12.6. Beneficiarii pot primi vizite în regim privat; ei decid când şi cine îi vizitează, cu respectarea condiţiilor din Regulile casei.
    12.7. Beneficiarii pot deţine un animal, dacă acest lucru este acceptat de ceilalţi beneficiari şi în acord cu Regulile casei.

    Comunicare
 ┌────────────────┬───────────────────────────────────────────────────────────┐
 │ Standardul 13 │Comunicare │
 │ ├───────────────────────────────────────────────────────────┤
 │ │Furnizorul asigură beneficiarilor sprijin pentru a-şi │
 │ │rezolva problemele de comunicare. │
 ├────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────┤
 │ Rezultat │Beneficiarii comunică între ei şi cu alte persoane din │
 │ │afara locuinţei protejate. │
 └────────────────┴───────────────────────────────────────────────────────────┘

    Condiţii minime
    13.1. Locuinţa protejată oferă sprijin pentru comunicare beneficiarilor: mijloace audiovizuale, interpreţi în limbajul mimico-gestual, traducători, acces la servicii specializate ale comunităţii.
    13.2. Planul individual de intervenţie stabileşte tipul de servicii de sprijin în comunicare de care beneficiarul are nevoie, apelativul de adresare şi altele.
    13.3. Personalul specializat cunoaşte particularităţile individuale legate de tipul şi gradul de handicap ale beneficiarilor, astfel încât să poată stabili o comunicare şi relaţii adecvate cu aceştia.

    Sănătate
 ┌────────────────┬───────────────────────────────────────────────────────────┐
 │ Standardul 14 │Sănătate │
 │ ├───────────────────────────────────────────────────────────┤
 │ │Furnizorul asigură beneficiarilor sprijin pentru a-şi │
 │ │gestiona problemele de sănătate. │
 ├────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────┤
 │ Rezultat │Beneficiarii primesc sprijin pentru a-şi rezolva problemele│
 │ │de sănătate. │
 └────────────────┴───────────────────────────────────────────────────────────┘

    Condiţii minime
    14.1. Personalul de sprijin este la curent cu starea de sănătate a beneficiarilor pentru a-i ajuta să îşi gestioneze problemele de sănătate curente sau urgenţele medicale.
    14.2. Personalul de sprijin deţine cunoştinţele necesare pentru a consilia beneficiarii în ceea ce priveşte procurarea şi păstrarea medicamentelor, precum şi utilizarea medicamentelor prescrise de medic.
    14.3. Personalul sprijină beneficiarii să cunoască şi să utilizeze resursele şi facilităţile comunităţii privind menţinerea/recuperarea sănătăţii: medici de familie, medici specialişti, terapeuţi, personal de îngrijire şi asistenţă medicală la domiciliu etc.

    Educaţie
 ┌────────────────┬───────────────────────────────────────────────────────────┐
 │ Standardul 15 │Educaţie │
 │ ├───────────────────────────────────────────────────────────┤
 │ │Furnizorul asigură beneficiarilor sprijin pentru a se │
 │ │instrui conform dorinţelor şi potenţialului individual. │
 ├────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────┤
 │ Rezultat │Beneficiarii îşi exercită dreptul la educaţie în funcţie de│
 │ │propria opţiune. │
 └────────────────┴───────────────────────────────────────────────────────────┘

    Condiţii minime
    15.1. Furnizorul asigură condiţii ca beneficiarii să fie informaţi şi să aibă acces la serviciile educaţionale ale comunităţii: educaţie şcolară, formare şi perfecţionare profesională şi altele, în funcţie de nevoile şi opţiunile individuale stabilite în urma evaluării/reevaluărilor.
    15.2. Locuinţa protejată sprijină beneficiarii să folosească oportunităţile educaţionale şi de formare continuă ale comunităţii.

    Activităţi ocupaţionale
 ┌────────────────┬───────────────────────────────────────────────────────────┐
 │ Standardul 16 │Activităţi ocupaţionale │
 │ ├───────────────────────────────────────────────────────────┤
 │ │Furnizorul asigură beneficiarilor sprijin pentru a │
 │ │desfăşura activităţi ocupaţionale, conform dorinţelor şi │
 │ │potenţialului propriu. │
 ├────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────┤
 │ Rezultat │Beneficiarii desfăşoară activităţi ocupaţionale, inclusiv │
 │ │muncă salarizată. │
 └────────────────┴───────────────────────────────────────────────────────────┘

    Condiţii minime
    16.1. Furnizorul asigură beneficiarilor sprijin pentru a cunoaşte şi accesa resursele ocupaţionale ale comunităţii: centre de zi, locuri de muncă, ateliere protejate, unităţi protejate, muncă voluntară etc.
    16.2. Personalul de sprijin informează beneficiarii cu privire la serviciile de consiliere şi orientare vocaţională, de evaluare şi plasare pe piaţa forţei de muncă, oferite de comunitate, şi sprijină beneficiarii să utilizeze aceste servicii.
    Activităţi recreative şi de socializare

 ┌────────────────┬───────────────────────────────────────────────────────────┐
 │ Standardul 17 │Activităţi recreative şi de socializare │
 │ ├───────────────────────────────────────────────────────────┤
 │ │Furnizorul asigură condiţii pentru ca beneficiarii să poată│
 │ │desfăşura în locuinţa protejată şi în afara ei activităţi │
 │ │recreative, fără a-i deranja sau prejudicia pe ceilalţi │
 │ │locatari. │
 ├────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────┤
 │ Rezultat │Beneficiarii sunt sprijiniţi să desfăşoare în timpul liber │
 │ │activităţi recreative şi de socializare, conform │
 │ │potenţialului şi preferinţelor proprii. │
 └────────────────┴───────────────────────────────────────────────────────────┘

    Condiţii minime
    17.1. Personalul de sprijin îi încurajează şi îi îndrumă pe beneficiari pentru a-şi forma şi dezvolta abilităţile, talentele şi hobby-urile.
    17.2. Personalul de sprijin este informat în legătură cu resursele recreative ale comunităţii: cultură, artă, turism, sport etc. şi îi îndrumă pe beneficiari să le acceseze.
    17.3. Personalul de sprijin încurajează organizarea unor activităţi recreative comune ale beneficiarilor: excursii, sport, vizionarea de filme şi/sau spectacole, aniversări ale zilelor de naştere, sărbători religioase, cu respectarea Regulilor casei.
    Incluziune familială şi comunitară

 ┌────────────────┬───────────────────────────────────────────────────────────┐
 │ Standardul 18 │Incluziune familială şi comunitară │
 │ ├───────────────────────────────────────────────────────────┤
 │ │Furnizorul asigură beneficiarilor sprijin pentru a deveni │
 │ │membri activi ai comunităţii de apartenenţă. │
 ├────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────┤
 │ Rezultat │Beneficiarii participă la viaţa comunităţii de apartenenţă │
 │ │conform cerinţelor şi abilităţilor proprii. │
 └────────────────┴───────────────────────────────────────────────────────────┘

    Condiţii minime
    18.1. Furnizorul îi încurajează şi îi sprijină pe beneficiari să menţină relaţii cu familia lor prin vizite, telefon, corespondenţă.
    18.2. Beneficiarii pot fi vizitaţi oricând doresc de membrii familiei, cu respectarea Regulilor casei, şi îşi pot vizita familiile în condiţii de siguranţă stabilite prin planul individual de intervenţie.
    18.3. Furnizorul îi sprijină pe beneficiari să aibă relaţii de bună convieţuire în locuinţă şi cu vecinii; personalul îi încurajează pe beneficiari să întreţină relaţii de prietenie cu persoanele din locuinţă şi din afara ei.
    18.4. Personalul de sprijin asigură informarea beneficiarilor cu privire la valorile promovate de comunitate şi despre drepturile şi obligaţiile lor în calitate de cetăţeni.
    18.5. Locuinţa protejată îi încurajează şi îi sprijină pe beneficiari să îşi exercite dreptul la vot, atunci când nu există o interdicţie legală în acest sens.
    18.6. Personalul de sprijin asigură informarea beneficiarilor cu privire la serviciile şi facilităţile oferite de instituţiile de interes public şi îi sprijină pe beneficiari să le acceseze.
    18.7. Furnizorul îi sprijină pe beneficiari să aibă relaţii cu organizaţii din sfera societăţii civile.
    18.8. Furnizorul promovează activităţi de conştientizare şi implicare a comunităţii în satisfacerea nevoilor beneficiarilor: încadrare în muncă, petrecerea timpului liber, socializare etc.
    MODULUL IV - DREPTURI ŞI ETICĂ
    STANDARDELE 19 şi 20
    Codul drepturilor beneficiarilor

 ┌────────────────┬───────────────────────────────────────────────────────────┐
 │ Standardul 19 │Codul drepturilor beneficiarilor │
 │ ├───────────────────────────────────────────────────────────┤
 │ │Furnizorul respectă drepturile beneficiarilor în procesul │
 │ │de furnizare a serviciilor. │
 ├────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────┤
 │ Rezultat │Drepturile beneficiarilor sunt cunoscute şi respectate de │
 │ │personal. │
 └────────────────┴───────────────────────────────────────────────────────────┘

    Condiţii minime
    19.1. Drepturile beneficiarilor sunt prevăzute în Codul drepturilor beneficiarilor.
    19.2. Codul drepturilor beneficiarilor le garantează acestora drepturile:
    19.2.1. de a fi informaţi, ei şi reprezentanţii lor, asupra drepturilor şi responsabilităţilor lor în calitate de beneficiari ai serviciilor furnizorului şi de a fi consultaţi cu privire la toate deciziile care îi privesc;
    19.2.2. de a-şi desfăşura activităţile într-un mediu fizic accesibil, sigur, funcţional şi intim;
    19.2.3. de a decide şi a-şi asuma riscurile în mod direct sau prin reprezentanţi legali în toate aspectele vieţii lor şi de a-şi exprima liber opţiunile;
    19.2.4. de a gândi şi acţiona autonom, cu respectarea drepturilor celorlalţi beneficiari, conform potenţialului şi dorinţelor personale;
    19.2.5. de a fi informaţi cu privire la starea lor de sănătate;
    19.2.6. de a consimţi asupra serviciilor asigurate prin contractul de servicii;
    19.2.7. de a beneficia de serviciile menţionate în contractul de servicii;
    19.2.8. de a li se păstra datele personale în siguranţă şi confidenţialitate;
    19.2.9. de a nu fi abuzaţi, neglijaţi, abandonaţi, pedepsiţi, hărţuiţi sau exploataţi sexual;
    19.2.10. de a face sugestii şi reclamaţii fără teamă de consecinţe;
    19.2.11. de a nu fi exploataţi economic privind banii, proprietăţile sau să le fie pretinse sume băneşti ce depăşesc taxele convenite pentru servicii;
    19.2.12. de a nu li se impune restricţii de natură fizică ori psihică, în afara celor stabilite de medic sau alt personal calificat, precum şi a celor convenite prin contractul de servicii;
    19.2.13. de a fi trataţi şi de a avea acces la servicii, fără discriminare;
    19.2.14. de a beneficia de intimitate;
    19.2.15. de a-şi manifesta şi exercită liber orientările şi interesele culturale, etnice, religioase, sexuale, conform legii;
    19.2.16. de a-şi dezvolta talentele şi abilităţile;
    19.2.17. de a fi sprijiniţi pentru a se angaja în muncă;
    19.2.18. de a-şi utiliza aşa cum doresc lucrurile personale;
    19.2.19. de a-şi gestiona aşa cum doresc resursele financiare, cu excepţia cazurilor de restricţie legală sau a acordurilor scrise între locuinţa protejată şi beneficiar/reprezentantul său legal privind gestionarea banilor şi bunurilor;
    19.2.20. de a practica cultul religios dorit;
    19.2.21. de a avea acces la informaţii cu privire la reproducere şi planificare familială, într-o formă accesibilă nivelului de educaţie al beneficiarului;
    19.2.22. de a nu desfăşura activităţi lucrative, aducătoare de venituri pentru locuinţa protejată, împotriva voinţei lor;
    19.2.23. de a accesa toate spaţiile şi echipamentele comune;
    19.2.24. de a avea acces la toate informaţiile financiare care îi privesc, deţinute de furnizor;
    19.2.25. de a fi informaţi la zi, în mod complet şi accesibil, în format clasic sau adaptat, despre politica şi procedurile furnizorului şi de a-şi putea exprima liber opiniile în legătură cu acestea;
    19.2.26. de a fi informaţi cu privire la toate activităţile desfăşurate în locuinţa protejată;
    19.2.27. de a fi consultaţi cu privire la serviciile furnizate, inclusiv dreptul de a refuza unele servicii în anumite circumstanţe stabilite prin contractul de servicii;
    19.2.28. de a fi trataţi individualizat, pentru o valorizare maximală a potenţialului personal;
    19.2.29. de a primi răspuns la solicitările exprimate.
    Relaţia personalului cu beneficiarii

 ┌────────────────┬───────────────────────────────────────────────────────────┐
 │ Standardul 20 │Relaţia personalului cu beneficiarii │
 │ ├───────────────────────────────────────────────────────────┤
 │ │Furnizorul deţine şi aplică o procedură privind relaţia │
 │ │personalului cu beneficiarii, conformă cu normele │
 │ │deontologice şi cu legislaţia în vigoare. │
 ├────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────┤
 │ Rezultat │Beneficiarii sunt trataţi de personal cu onestitate şi │
 │ │respect. │
 └────────────────┴───────────────────────────────────────────────────────────┘

    Condiţii minime
    20.1. Personalul cunoaşte şi respectă Codul drepturilor beneficiarilor.
    20.2. Personalul cunoaşte şi respectă procedura privind relaţia cu beneficiarii în care sunt specificate cazurile de intervenţie a organelor de ordine publică.
    20.3. Personalul cunoaşte şi aplică procedurile legale privind restricţionarea libertăţii de mişcare a beneficiarilor cu tulburări psihice.
    20.4. Furnizorul informează beneficiarii/reprezentanţii legali şi familiile beneficiarilor despre procedura locuinţei protejate privind relaţia personalului cu beneficiarii.
    20.5. Furnizorul asigură anual sau când este necesar sesiuni de instruire a personalului în domeniul protecţiei şi promovării drepturilor persoanelor cu handicap.
    MODULUL V - RECLAMAŢII ŞI PROTECŢIE
    STANDARDELE 21-23
    Reclamaţii

 ┌────────────────┬───────────────────────────────────────────────────────────┐
 │ Standardul 21 │Reclamaţii │
 │ ├───────────────────────────────────────────────────────────┤
 │ │Furnizorul deţine şi aplică o procedură privind │
 │ │înregistrarea şi rezolvarea sesizărilor/reclamaţiilor. │
 ├────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────┤
 │ Rezultat │Beneficiarii cunosc modalităţile de efectuare a │
 │ │reclamaţiilor; reclamaţiile sunt soluţionate cu │
 │ │promptitudine şi corectitudine. │
 └────────────────┴───────────────────────────────────────────────────────────┘

    Condiţii minime
    21.1. Furnizorul îi informează în scris pe beneficiari/reprezentanţii legali, chiar de la admitere, despre procedura privind sesizările/reclamaţiile: cui se adresează, cum se efectuează, care sunt etapele şi termenele de răspuns, cum se răspunde la sesizare/reclamaţie, cine se ocupă de rezolvarea cazului.
    21.2. Furnizorul pune la dispoziţia beneficiarilor procedura privind efectuarea sesizărilor/reclamaţiilor, într-un format şi la un nivel accesibil în funcţie de handicap: scriere Braille, casete audio, limbaj uşor de citit.
    21.3. Personalul cunoaşte şi respectă procedura privind înregistrarea şi rezolvarea sesizărilor/reclamaţiilor.
    Protecţia împotriva abuzurilor şi neglijării

 ┌────────────────┬───────────────────────────────────────────────────────────┐
 │ Standardul 22 │Protecţia împotriva abuzurilor şi neglijării │
 │ ├───────────────────────────────────────────────────────────┤
 │ │Furnizorul deţine şi aplică o procedură privind protecţia │
 │ │beneficiarilor împotriva abuzurilor, neglijării, │
 │ │discriminării, tratamentului degradant sau inuman, fapte │
 │ │comise deliberat sau din ignoranţă. │
 ├────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────┤
 │ Rezultat │Beneficiarii sunt protejaţi împotriva abuzului, neglijării │
 │ │sau tratamentului inuman ori degradant. │
 └────────────────┴───────────────────────────────────────────────────────────┘

    Condiţii minime
    22.1. Furnizorul asigură informarea personalului şi a beneficiarilor/reprezentanţilor legali despre procedura cu privire la prevenirea, identificarea, semnalarea, evaluarea şi soluţionarea tentativelor sau a acuzaţiilor de abuz/neglijenţă asupra beneficiarilor.
    22.2. Furnizorul îi încurajează şi îi sprijină pe beneficiari să sesizeze orice formă de abuz din partea personalului, a altor beneficiari din locuinţa protejată sau a unor persoane din afara acesteia.
    22.3. Furnizorul monitorizează activităţile întreprinse de beneficiari în afara locuinţei protejate, în scopul prevenirii unor situaţii de abuz sau exploatare.
    22.4. Personalul care identifică situaţii de abuz, neglijare sau exploatare a unui beneficiar are obligaţia de a înştiinţa imediat conducerea care aplică legislaţia în vigoare şi anunţă, după caz, salvarea, poliţia, parchetul etc.
    22.5. Furnizorul deţine Registrul privind protecţia împotriva abuzurilor, în care personalul responsabilizat consemnează situaţiile sesizate, precum şi măsurile ce au fost luate; acestea sunt consemnate şi în dosarul beneficiarului.
    22.6. În cazurile în care sunt necesare intervenţii de restricţionare a libertăţii de mişcare a beneficiarilor cu tulburări psihice, personalul responsabilizat notifică incidentul, iar măsurile sunt consemnate în Registrul privind protecţia împotriva abuzurilor şi în dosarul beneficiarului.
    Notificarea incidentelor deosebite

 ┌────────────────┬───────────────────────────────────────────────────────────┐
 │ Standardul 23 │Notificarea incidentelor deosebite │
 │ ├───────────────────────────────────────────────────────────┤
 │ │Furnizorul deţine şi aplică o procedură privind notificarea│
 │ │incidentelor deosebite, petrecute în procesul de furnizare │
 │ │a serviciilor. │
 ├────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────┤
 │ Rezultat │Incidentele deosebite privind beneficiarii sunt notificate.│
 └────────────────┴───────────────────────────────────────────────────────────┘

    Condiţii minime
    23.1. Personalul locuinţei protejate informează în scris reprezentantul legal sau familia, poliţia, furnizorul de servicii, după caz, în legătură cu toate incidentele deosebite petrecute în procesul de furnizare a serviciilor, care afectează beneficiarii. Notificarea se trimite în maximum 24 de ore de la producerea incidentului.
    23.2. Se notifică cel puţin următoarele evenimente: decesul unui beneficiar, inclusiv circumstanţele în care s-a produs; bolile infecţioase şi contagioase; o rănire sau vătămare importantă ori accident; contravenţii şi infracţiuni; comportamentul inadecvat al unui membru al personalului; absenţa nejustificată din locuinţă; alte evenimente petrecute în locuinţa protejată care afectează calitatea vieţii sau siguranţa beneficiarilor.
    23.3. Notificările efectuate şi măsurile întreprinse pentru rezolvarea problemelor notificate referitoare la beneficiar se consemnează în dosarul acestuia.
    GLOSAR
    Abilităţi de viaţă independentă - se referă la capacitatea unei persoane de a se întreţine, autoservi şi autogospodări, la nivelul obişnuit al comunităţii de apartenenţă, fie cu sprijin în unităţi de asistenţă socială, fie independent, în comunitate.
    Beneficiar - utilizator de servicii sociale.
    Contract de servicii - înţelegere, acord scris care produce efecte juridice, între furnizorul de servicii sociale şi beneficiar, prin care se stipulează condiţiile în care se desfăşoară activităţile de asistenţă socială, drepturile şi obligaţiile fiecăreia dintre părţi.
    Evaluare - proces complex şi continuu prin care sunt estimate şi recunoscute particularităţile de dezvoltare, integrare şi incluziune socială a persoanelor adulte cu handicap; acesta presupune colectarea de informaţii cât mai complete şi interpretarea acestora în scopul orientării şi intervenţiei.
    Integrare socială - procesul de interacţiune dintre individ sau grup şi mediul social, prin intermediul căruia se realizează un echilibru funcţional al părţilor.
    Incluziune socială - setul de măsuri şi acţiuni multidimensionale din domeniile protecţiei sociale, ocupării forţei de muncii, locuirii, educaţiei, sănătăţii, informării şi comunicării, mobilităţii, securităţii, justiţiei şi culturii, destinate combaterii excluziunii sociale.
    Responsabil de caz - lucrător în cadrul unui serviciu social specializat, care coordonează derularea planului individual de intervenţie.
    Procedură - conţine, de regulă, scopul, obiectivele şi domeniul de aplicare ale unei activităţi; etapele de urmat; conţinutul activităţii: cine, când, unde şi cum se realizează activitatea; ce materiale, echipamente şi documente trebuie utilizate; cum trebuie controlată şi înregistrată activitatea.
                               LISTA DOCUMENTELOR
       aferente Standardelelor specifice de calitate - Locuinţe protejate
                       pentru persoane adulte cu handicap
    1. Ghidul beneficiarului - vezi standardul 1.
    2. Manual de proceduri - vezi standardul 1.
    2.1. Procedură privind evaluarea/reevaluarea beneficiarilor - vezi standardul 2.
    2.2. Procedură privind sistarea serviciilor - vezi standardul 4.
    2.3. Procedură privind relaţia personalului cu beneficiarii - vezi standardul 20.
    2.4. Procedură privind înregistrarea şi rezolvarea sesizărilor/reclamaţiilor - vezi standardul 21.
    2.5. Procedură privind protecţia împotriva abuzurilor şi neglijării - vezi standardul 22.
    2.6. Procedură privind notificarea incidentelor deosebite - vezi standardul 23.
    3. Fişă de evaluare - vezi standardul 2.
    4. Plan individual de intervenţie - vezi standardul 3.
    5. Foaie de ieşire - vezi standardul 4.
    6. Codul drepturilor beneficiarilor - vezi standardul 19.
    7. Registru privind protecţia împotriva abuzurilor - vezi standardul 22.
                                   ----------

Forme la zi | Modificari Act | Printare | Salvare DOC

Inapoi la Cautare

Comentarii Act

Nu sunt comentarii momentan.

Posteaza pe retele sociale

Pentru a posta un comentariu trebuie sa va autentificati


Daca nu aveti inca un cont si vreti sa va inregistrati dati click aici


Despre Companie

CTCE este liderul national in domeniul software legislativ. Avem o experienta de peste 35 ani in domeniul dezvoltarii de aplicatii software.
(aflati mai multe)

Termeni si Conditii
Comanda LegisPlus
Testeaza LegisPlus
Resurse Lege-Online

Nota CTCE

Continutul, designul, structura, precum si materialele Lege-Online.ro apartin C.T.C.E. - Piatra Neamt si sunt protejate de Legea 8/1996 privind drepturile de autor si drepturile conexe, cu modificarile si completarile ulterioare. Copierea/distribuirea/republicarea acestora este ilegala.

Intrati in Contact

 • Telefon:
  (0233) 211 020 / (0233) 218 110
 • E-mail:
  office@ctce.ro
 • Adresa:
  Bd. Decebal, nr. 32
  610076, Piatra Neamt, Neamt
  Romania


CTCE - Centrul Teritorial de Calcul Economic

Info

Se ncarc, v rugm asteptati.