Doriti o forma actualizata, la zi, a acestui act ? Cumparati acum online, rapid si simplu varianta DOC !
Forma consolidată la data 18.09.2014
Pret: 13,00 RON cu TVAActul este prezentat in forma neactualizata!

Puteti sa consultati o forma actualizata la data 18.09.2014, conform modificarilor publicate in Monitorul Oficial al Romaniei, apasand butonul Cumpara Act din dreapta.
 ORDIN nr. 630 din 27 martie 2007
privind modul de reglementare a domeniului aeronauticii civile cu aeronave ultrauşoare din România
EMITENT: MINISTERUL TRANSPORTURILOR, CONSTRUCŢIILOR ŞI TURISMULUI
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 265 din 19 aprilie 2007

    Pentru îndeplinirea atribuţiilor ce revin Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului ca autoritate de stat în domeniul transporturilor,
    în temeiul prevederilor art. 4 lit. b), l) şi m) şi ale art. 74 din Ordonanţa Guvernului nr. 29/1997 privind Codul aerian civil, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 3 din Hotărârea Guvernului nr. 567/1991 privind organizarea şi funcţionarea Aeroclubului României, republicată, cu modificările ulterioare, şi ale art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 412/2004 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului, cu modificările şi completările ulterioare,

    ministrul transporturilor, construcţiilor şi turismului emite următorul ordin:

    
ART. 1
    În sensul prezentului ordin, termenii utilizaţi au următorul înţeles:
    a) aeronautică civilă cu aeronave ultrauşoare - orice activitate aeronautică civilă şi conexă acesteia legată de aeronavele ultrauşoare;
    b) aeronave ultrauşoare - categoriile de aeronave definite în anexa nr. 1.
    
ART. 2
    Aeronavele ultrauşoare pot efectua zboruri în spaţiul aerian naţional fără a deţine certificate de tip şi/sau de navigabilitate şi fără a fi înmatriculate în Registrul unic de înmatriculare a aeronavelor civile.
    
ART. 3
    (1) Pentru a fi operată/utilizată în spaţiul aerian naţional o aeronavă ultrauşoară trebuie să posede un certificat de identificare.
    (2) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), aeronavele ultrauşoare din categoria parapantelor şi deltaplanelor pot fi operate/utilizate fără a deţine un certificat de identificare.
    (3) În funcţie de clasa aeronavei şi de categoriile de zboruri efectuate, o aeronavă ultrauşoară motorizată trebuie să posede, pe lângă certificatul de identificare, şi o anexă la acesta sau o autorizaţie de zbor în termen de valabilitate, emisă conform reglementărilor aeronautice civile române specifice domeniului aeronauticii civile cu aeronave ultrauşoare motorizate, prevăzute în anexele nr. 2 şi 3.
    
ART. 4
    (1) Operarea/utilizarea aeronavelor ultrauşoare este limitată la efectuarea zborurilor în interes propriu, particulare şi şcoală, aşa cum sunt definite acestea în
Ordonanţa Guvernului nr. 29/1997 privind Codul aerian civil, republicată, cu modificările ulterioare.
    (2) Pentru orice altă categorie de zboruri sau operaţiuni aeriene civile decât cele prevăzute la alin. (1), operatorul aeronavei trebuie să deţină autorizaţiile şi/sau certificatele specifice, conform reglementărilor aeronautice şi legislaţiei aplicabile respectivelor zboruri sau operaţiuni aeriene civile.
    (3) Întreaga responsabilitate, precum şi asumarea tuturor riscurilor legate de construcţia, întreţinerea, reparaţia şi operarea/utilizarea aeronavelor ultrauşoare revin persoanelor fizice angajate în astfel de zboruri.
    (4) Pilotul comandant este operatorul aeronavei respective. Pilotul comandant decide dacă operează/utilizează sau nu o aeronavă în condiţiile aferente zborului propus a-l efectua, astfel încât să fie asigurată siguranţa zborului în conformitate cu reglementările aeronautice şi legislaţia aplicabile.
    
ART. 5
    Se aprobă următoarele reglementări aeronautice civile române (RACR) specifice domeniului aeronauticii civile cu aeronave ultrauşoare:
    a) pentru domeniul aeronauticii civile cu aeronave ultrauşoare motorizate (ULM):
    (i) RACR - LPAN ULM, ediţia 1/2007, Licenţierea personalului aeronautic civil navigant - aeronave ultrauşoare motorizate, prevăzută în anexa nr. 2;
    (îi) RACR - CCO ULM, ediţia 1/2007, Cerinţele de certificare şi operaţionale pentru aeronavele ultrauşoare motorizate, prevăzută în anexa nr. 3;
    b) pentru domeniul aeronauticii civile cu aeronave ultrauşoare nemotorizate (AUN):
    (i) RACR - LPAN AUN, ediţia 1/2007, Licenţierea personalului aeronautic civil navigant - aeronave ultrauşoare nemotorizate, prevăzută în anexa nr. 4;
    (îi) RACR - CCO AUN, ediţia 1/2007, Cerinţele de certificare şi operaţionale pentru aeronavele ultrauşoare nemotorizate, prevăzută în anexa nr. 5;
    (iii) RACR - AAUN, ediţia 1/2007, Autorizarea persoanelor juridice pentru certificare în domeniul aeronavelor ultrauşoare nemotorizate, prevăzută în anexa nr. 6.
    
ART. 6
    (1) Reglementările prevăzute la art. 5 stabilesc cerinţele specifice privitoare la certificarea personalului aeronautic civil angajat în activităţi aeronautice civile legate de aeronavele ultrauşoare, precum şi la certificarea şi operarea/utilizarea acestor categorii de aeronave.
    (2) Contestaţiile legate de modul de aplicare a reglementărilor prevăzute la art. 5 lit. a) şi lit. b) pct. (i) şi (îi) se pot adresa în scris autorităţii de certificare şi, dacă soluţia dată nu este acceptată de către contestatar, Regiei Autonome "Autoritatea Aeronautică Civilă Română".
    
ART. 7
    (1) Atribuţiile autorităţii de certificare, prevăzute în reglementările RACR - LPAN ULM şi RACR - CCO ULM, se exercită de către Aeroclubul României, în condiţiile specifice stabilite de Ministerul Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului pentru evaluarea şi autorizarea Aeroclubului României de către Regia Autonomă "Autoritatea Aeronautică Civilă Română".
    (2) Atribuţiile autorităţii de certificare, prevăzute în reglementările RACR - LPAN AUN şi RACR - CCO AUN, se exercită de către persoana juridică autorizată de Regia Autonomă "Autoritatea Aeronautică Civilă Română", conform RACR - AAUN.
    
ART. 8
    (1) Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi intră în vigoare la data de 30 martie 2007.
    (2) Pe data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă
Ordinul ministrului lucrărilor publice, transporturilor şi locuinţei nr. 1.219/2002 privind certificarea unor categorii de tehnică aeronautică şi autorizarea Aeroclubului României pentru atestarea unor categorii de personal aeronautic civil navigant, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 751 din 15 octombrie 2002, cu modificările ulterioare, Ordinul ministrului lucrărilor publice, transporturilor şi locuinţei nr. 2.027/2002 pentru aprobarea Reglementării aeronautice civile române RACR-AUUaaeronave ultrauşoare, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 103 din 19 februarie 2003, Ordinul ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului nr. 1.023/2003 pentru aprobarea Reglementării Aeronautice Civile Române RACR - APAN AUNaatestarea personalului aeronautic navigant - piloţi de aeronave ultrauşoare nemotorizate, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 574 din 11 august 2003, Ordinul ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului nr. 1.024/2003 pentru aprobarea Reglementării aeronautice civile române RACR - APAN ULMaatestarea personalului aeronautic navigant - piloţi de aeronave ultrauşoare motorizate, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 579 din 13 august 2003, precum şi orice alte dispoziţii contrare.
    
ART. 9
    Anexele nr. 1-6*) fac parte integrantă din prezentul ordin.
----------
    *) Anexele nr. 1-6 se publică ulterior în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 265 bis în afara abonamentului, care se poate achiziţiona de la Centrul pentru relaţii cu publicul al Regiei Autonome "Monitorul Oficial", Bucureşti, şos. Panduri nr. 1.
    
ART. 10
    Direcţia generală aviaţie civilă din cadrul Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului, Regia Autonomă "Autoritatea Aeronautică Civilă Română" şi Aeroclubul României vor lua măsuri pentru punerea în aplicare a prevederilor prezentului ordin.

                           Ministrul transporturilor,
                         construcţiilor şi turismului,
                              Radu Mircea Berceanu

    Bucureşti, 27 martie 2007.
    Nr. 630.


    
ANEXA 1

    Aeronave ultrauşoare
         - definiţii -


    1. Aeronavele ultrauşoare motorizate (denumite prescurtat ULM)
    1.1. Aeronavele ultrauşoare motorizate sunt: avioanele ultrauşoare (incluzând motodeltaplanele), elicopterele ultrauşoare, motoparapantele/motoparaşutele, autogirele (girocopterele) ultrauşoare şi dirijabilele ultrauşoare.
    1.2. Aeronavele ultrauşoare motorizate sunt definite după cum urmează:
    1.2.1. Aeronavele ultrauşoare motorizate primare
    Cu excepţia dirijabilelor ultrauşoare, aeronavele ultrauşoare motorizate primare sunt aeronavele care:
    (i) sunt proiectate şi construite pentru a avea o masă maximă la decolare, în cazul aeronavelor care decolează şi aterizează pe uscat, de 560 kg, inclusiv sistemul de recuperare totală cu paraşuta, dacă există (în cazul aeronavelor cu flotoareaamfibii se admite o masă suplimentară de 70 kg); şi
    (îi) sunt limitate la cel mult două locuri (inclusiv pilotul) şi, în cazul avioanelor, au o viteză minimă de sustentaţie sau viteză minimă în zbor stabilizat în configuraţia de aterizare ce nu depăşeşte o viteză calibrată de 72 km/h (CAS); şi
    (iii) sunt proiectate sau modificate special în scopuri de cercetare, experimentale sau ştiinţifice şi susceptibile a fi construite în număr foarte limitat; sau
    (iv) sunt construite în proporţie de 51% de un amator sau o asociaţie de amatori nonprofit, în scopuri proprii şi fără vreun obiectiv comercial.
    1.2.2. Dirijabilele ultrauşoare sunt dirijabilele care:
    (i) nu au mai mult de două locuri, inclusiv pilotul;
    (îi) volumul anvelopei de heliu nu este mai mare de 900 metri cubi sau 2.000 metri cubi pentru anvelopa cu aer cald;
    (iii) sunt proiectate sau modificate special în scopuri de cercetare, experimentale sau ştiinţifice şi susceptibile a fi construite în număr foarte limitat; sau
    (iv) sunt construite în proporţie de 51% de un amator sau o asociaţie de amatori nonprofit, în scopuri proprii şi fără vreun obiectiv comercial.
    1.2.3. Aeronavele ultrauşoare motorizate avansate
    1.2.3.1. Aeronavele ultrauşoare motorizate avansate sunt avioanele (incluzând motodeltaplanele şi paraşutele propulsate/motoparapantele) care nu au mai mult de două locuri şi o masă maximă la decolare (MTOM) înregistrată de maximum:
    (i) 300 kg pentru un avion terestru cu un singur loc; sau
    (îi) 450 kg pentru un avion terestru cu două locuri; sau
    (iii) 330 kg pentru un avion amfibiu sau hidroavion cu flotoare cu un singur loc;
    sau
    (iv) 495 kg pentru un avion amfibiu sau hidroavion cu flotoare cu două locuri, cu condiţia ca, atunci când operează atât ca hidroavion cu flotoare, cât şi ca avion terestru, să nu aibă sub ambele limite MTOM, după caz; sau
    (v) 472,5 kg pentru o aeronavă terestră cu două locuri, echipată cu sistem de recuperare totală cu paraşută, montat în structură; sau
    (vi) 315 kg pentru un avion terestru cu un singur loc, echipat cu un sistem de recuperare totală cu paraşută, montat în structură;
    şi, pentru avioane, viteza minimă de sustentaţie sau viteza minimă în zbor stabilizat în configuraţia de aterizare ce nu depăşeşte o viteză calibrată de 65 km/h (CAS).
    2. Aeronavele ultrauşoare nemotorizate (denumite prescurtat AUN)
    2.1. Aeronavele ultrauşoare nemotorizate sunt planoarele ultrauşoare şi baloanele ultrauşoare.
    2.2. Planoarele ultrauşoare (denumite prescurtat PUU)
    Planoarele ultrauşoare sunt: deltaplanele, parapantele, planoarele ultrauşoare (formula clasică) şi giroplanoarele.
    Acestea pot fi lansate de pe picioare sau cu ajutorul trenului de aterizare, de pe uscat şi/sau de pe apă, şi pot avea maximum două locuri, inclusiv pilotul.
    2.2.1. Planoarele ultrauşoare primare
    Planoarele ultrauşoare primare sunt planoarele care:
    (i) sunt proiectate şi construite pentru a avea o masă maximă la decolare de 450 kg, inclusiv sistemul de recuperare totală cu paraşuta, dacă există, iar încărcarea aripii nu va depăşi 25 kg/mp; şi
    (îi) sunt proiectate sau modificate special în scopuri de cercetare, experimentale sau ştiinţifice şi susceptibile a fi construite în număr foarte limitat; sau
    (iii) sunt construite în proporţie de 51% de un amator sau o asociaţie de amatori nonprofit, în scopuri proprii şi fără vreun obiectiv comercial.
    2.2.2. Planoarele ultrauşoare avansate
    Sunt planoarele care au o masă maximă fără echipaj şi fără încărcătură mai mică de 80 kg când aeronava are un singur loc sau de 100 kg când aeronava are două locuri (sunt incluse şi planoarele care sunt lansate din alergare).
    2.3. Baloanele ultrauşoare
    Sunt baloanele cu maximum două locuri, inclusiv pilotul, la care volumul anvelopei de heliu nu este mai mare de 900 m3 sau 2.000 m3 pentru anvelopa cu aer cald.
    Notă:
    Prezenta anexă privind definiţia aeronavelor ultrauşoare se modifică în funcţie de modificările apărute în Anexa II a Regulamentului (CE) nr. 1592/2002 al Parlamentului European şi al Consiliului din 15 iulie 2002 privind reguli comune în domeniul aviaţiei civile şi înfiinţarea Agenţiei Europene pentru Siguranţa Aviaţiei.

    
ANEXA 2

    MINISTERUL TRANSPORTURILOR, CONSTRUCŢIILOR ŞI TURISMULUI

             REGLEMENTĂRI AERONAUTICE CIVILE ROMÂNE
                         RACR-LPAN ULM

    Licenţierea personalului aeronautic civil navigant - aeronave ultrauşoare motorizate
    Ediţia 1/2007

    
CAP. 1
    Generalităţi

    RACR-LPAN ULM. 1000 - Definiţii şi abrevieri
    RACR-LPAN ULM. 1000 (a) - Definiţii
    Atunci când următorii termeni sunt folosiţi în prezenta reglementare referitoare la licenţierea personalului aeronautic civil aeronave ultrauşoare motorizate, ei au următorul înţeles:

Aprobat corespunzător Aprobat de autoritatea de certificare.
Revalidare Procedeu administrativ, efectuat în interiorul perioadei
                       de valabilitate a unei calificări sau autorizaţii,
                       prin care se permite deţinătorului de a continua
                       exercitarea privilegiilor calificării sau autorizaţiei
                       respective, pentru o perioadă specificată, în urma
                       indeplinirii cerinţelor din prezenta reglementare.
Reinnoire Procedeu administrativ, efectuat după ce o calificare
                       sau autorizaţie a expirat, prin care se reinnoiesc
                       privilegiile calificării sau autorizaţiei respective,
                       pentru o perioadă specificată, în urma indeplinirii
                       cerinţelor din prezenta reglementare.
Certificat medical Fişa medicală tip, conform modelului prezentat în
                       Anexa 3, pe corespunzător care s-au consemnat
                       rezultatele unei vizite medicale efectuată la
                       unităţile sanitare teritoriale, cu precizarea
                       aptitudinii de zbor.


    Notă:
    Sunt acceptate ca certificat medical corespunzător următoarele documente: un Certificat Medical Clasa I sau Clasa a II-a, emis în conformitate cu standardele şi practicile OACI specifice aplicabile sau echivalente, precum şi certificate medicale echivalate.

    RACR-LPAN ULM.1000 (b) - Abrevieri
    Atunci când sunt utilizate în prezenta reglementare, abrevierile de mai jos au următorul înţeles:

TPMO Timp de pregătire minim obligatoriu
CMO Conţinut minim obligatoriu
OACI/ICAO Organizaţia Aviaţiei Civile Internaţionale/Internaţional
            Civil Aviaţion Organizaţion
AIP Publicatiă de Informare Aeronautică (Aeronautical
            Informaţion Publicaţion).
            O publicaţie emisă de/sau cu autoritatea unui stat şi
            care conţine informaţii aeronautice cu caracter de
            durată, esenţiale pentru navigaţia aeriană
NOTAM Mesaj cuprinzând informaţii privind instalarea, starea
            sau schimbarea oricărui mijloc, serviciu, procedură
            aeronautică sau un pericol pentru navigaţia aeriană,
            informaţii a căror comunicare la timp este esenţială
            pentru personalul ce asigură executarea eficientă şi
            în siguranţă a zborurilor
VFR Reguli de zbor la vedere (Visual Flight Rules)


    RACR-LPAN ULM. 1005 - Aplicabilitate şi aplicare
    Această reglementare stabileşte cerinţele specifice aplicabile pentru:
    (a) obţinerea, revalidarea şi reînnoirea licenţei de pilot de aeronave ultrauşoare motorizate;
    (b) obţinerea, revalidarea şi reînnoirea calificării de instructor pentru pilotul de aeronave ultrauşoare motorizate;
    (c) autorizarea ca examinatori a persoanelor care organizează şi efectuează examinările teoretice şi practice, la sol şi în zbor, în vederea obţinerii, revalidării, reînnoirii şi recunoaşterii licenţelor de pilot de aeronave ultrauşoare motorizate şi a calificăriloraautorizaţiilor specifice;
    (d) obţinerea altor calificăriaautorizaţii/certificateaatestate specifice licenţei de pilot de aeronave ultrauşoare motorizate;
    (e) recunoaşterea licenţelor de pilot de aeronave ultrauşoare motorizate emise de autorităţi competente din alte state şi a calificăriloraautorizaţiilor specifice acestora;
    (f) obţinerea licenţelor de pilot de aeronave ultrauşoare motorizate şi a calificăriloraautorizaţiilor specifice prin echivalarea licenţelor emise de alte stateaautorităţi competente.
     Aplicarea prezentei reglementări se face de către autoritatea de certificare, prin compartimentul de specialitate.

    
CAP. 2
    Licenţierea pilotului de aeronave ultrauşoare motorizate

    RACR-LPAN ULM. 2010 - Condiţii de conformare
    Toate activităţile menţionate la RACR-LPAN ULM.1005 se desfăşoară numai cu respectarea strictă a cerinţelor specifice aplicabile cuprinse în prezenta reglementare.

    RACR-LPAN ULM. 2015 - Calitatea de membru al echipajului de conducere - Licenţe naţionale
    a) O persoană este autorizată să acţioneze ca membru al unui echipaj de conducere pentru o aeronavă ultrauşoară motorizată, identificată/înmatriculată sau care operează în România, numai dacă deţine o licenţă, emisă/echivalată/recunoscută de autoritatea de certificare, în termen de valabilitate, care demonstrează conformarea cu cerinţele specificate în prezenta reglementare şi care este corespunzătoare atribuţiilor pe care persoana în cauză trebuie să le îndeplinească la bord; şi
    b) Deţinătorul unei licenţe de pilot de aeronave ultrauşoare motorizate este obligat să poarte asupra sa licenţa şi certificatul medical corespunzător, ori de câte ori se află la bordul unei aeronave ultrauşoare motorizate, identificată/înmatriculată sau care operează în România, în scopul îndeplinirii atribuţiilor care-i revin în calitate de membru al echipajului de conducere.

    RACR-LPAN ULM. 2020 - Calitatea de membru al echipajului de conducere - Licenţe străine emise de autorităţile competente din alte state
    (a) O persoană deţinătoare a unei licenţe de pilot de aeronave ultrauşoare motorizate emisă, în conformitate cu prevederile specifice aplicabile, de către autoritatea competentă dintr-un alt stat este autorizată să acţioneze ca membru al unui echipaj de conducere pentru o aeronavă ultrauşoară motorizată identificată/înmatriculată sau care operează în România, numai dacă deţine un certificat de recunoaştere, emis de autoritatea de certificare, în termen de valabilitate, care demonstrează conformarea cu cerinţele specificate în prezenta reglementare şi care este corespunzătoare atribuţiilor pe care persoana în cauză trebuie să le îndeplinească la bord; şi
    (b) Deţinătorul certificatului de recunoaştere, emis de autoritatea de certificare, pentru o licenţă de pilot aeronave ultrauşoare motorizate este obligat să poarte asupra sa certificatul de recunoaştere, licenţa corespunzătoare, precum şi certificatul medical corespunzător, ori de câte ori se află la bordul unei aeronave ultrauşoare motorizate, identificată/înmatriculată sau care operează în România, în scopul îndeplinirii atribuţiilor care-i revin în calitate de membru al echipajului de conducere.
    (c) Modelul certificatului de recunoaştere este prezentat în Anexa 4.
    (d) Licenţa corespunzătoare certificatului de recunoaştere este cea emisă de autoritatea competentă a statului respectiv.
    (e) Numărul certificatului de recunoaştere se înscrie la capitolul III al acestuia, corespunzător poziţiei din registrul de certificate de recunoaştere.
    (f) Registrul pentru certificatele de recunoaştere constă în copii ale acestora introduse şi numerotate în ordinea eliberării lor.
    (g) Numărul licenţei corespunzătoare certificatului de recunoaştere şi emitentul se înscriu la capitolul III din cadrul formularului certificatului.
    (h) Eliberarea certificatelor de recunoaştere se face numai pe baza semnăturii titularului (deţinătorului) sau a unui împuternicit legal al acestuia, înscrisă pe copia din registru. Documentul de împuternicire se ataşează copiei certificatului de recunoaştere.
    (i) În cazul în care o persoană deţinătoare a unei licenţe de pilot de aeronave ultrauşoare motorizate, emisă în conformitate cu prevederile specifice aplicabile de către autoritatea competentă din alt stat, desfăşoară activitate de zbor în spaţiul aerian al României într-un cadru organizat sub controlul, inspecţia şi supravegherea unei persoane autorizate ca examinator/inspector, existenţa certificatului de recunoaştere nu este necesară. Pentru a putea desfăşura activitatea precizată anterior este necesar ca licenţa străină respectivă să fie în termen de valabilitate, fapt care se constată prin verificarea de către un examinator/inspector a licenţei străine respective.
    Examinatorul/inspectorul menţionat înmânează celui verificat un înscris de mână având precizate pe acesta următoarele date: menţiunea "verificat licenţă nr. ........, emisă la data de ................, de către ....................", data şi locul verificării, numele şi semnătura examinatorului/inspectorului.
    Înscrisul de mână şi licenţa străină corespunzătoare sunt purtate asupra titularului pe toată perioada cât acesta desfăşoară activitatea de zbor respectivă.

    RACR-LPAN ULM. 2025 - Valabilitate
    (a) Valabilitatea licenţei de pilot de aeronave ultrauşoare motorizate este de 24 luni de la data examinării teoretice, sub rezerva îndeplinirii următoarelor condiţii:
    (i) certificatul medical corespunzător emis în conformitate cu cerinţele specificate în prezenta reglementare este în termen de valabilitate; şi
    (îi) dacă titularul licenţei de pilot de aeronave ultrauşoare motorizate desfăşoară activităţi de zbor în clase de spaţiu aerian în care legătura radio este obligatorie, el trebuie să deţină un Certificat de Radiotelefonist eliberat/echivalat/validat de autoritatea competentă în domeniu, în condiţiile legii;
    (b) Valabilitatea certificatului de recunoaştere, emis de autoritatea de certificare, pentru licenţa de pilot de aeronave ultrauşoare motorizate emisă, în conformitate cu prevederile specificate în prezenta reglementare, de către o autoritate competentă dintr-un alt stat, nu trebuie să depăşească termenul de valabilitate al licenţei de bază.

    RACR-LPAN ULM. 2030 - Privilegii
    (a) Deţinătorul (titularul) licenţei de pilot de aeronave ultrauşoare motorizate sau al certificatului de recunoaştere emis în conformitate cu cerinţele specificate în prezenta reglementare are dreptul să exercite funcţia de pilot comandant şi de personal tehnic de întreţinere şi reparaţie al oricărei aeronave ultrauşoare motorizate, în limita calificăriloraautorizaţiilor deţinute.
    (b) Licenţa de pilot de aeronave ultrauşoare motorizate acordă dreptul deţinătorului (titularului) de a efectua următoarele categorii de zboruri, astfel:
    (i) - zboruri în interes propriu;
    (îi) - zboruri particulare;
    Notă:
    În cadrul categoriilor de zboruri precizate la punctele de mai sus, zborul cu o altă persoană la bord, alta decât un pilot calificat pe clasa respectivă de aeronave sau un elev pilot, se poate efectua numai cu condiţia îndeplinirii cerinţelor specificate în RACR-LPAN ULM.2170.
    (a) Privilegiile de personal tehnic aeronautic, prevăzute în RACR-LPAN ULM.2030, se pot exercita numai de către persoanele care deţin licenţă de pilot de aeronave ultrauşoare motorizate, întrucât aceştia îşi asumă toate riscurile şi responsabilităţile legate de utilizarea aeronavelor ultrauşoare motorizate pe care aceştia desfăşoară activitate de zbor în conformitate cu reglementările în vigoare.

    RACR-LPAN ULM. 2035 - Coerciţie
    Autoritatea de certificare poate refuza să acorde o licenţă sau poate, în orice moment, să limiteze privilegiile acordate, să suspende sau să retragă orice licenţă de pilot de aeronave ultrauşoare motorizate, orice calificareaautorizaţie specifică sau certificat de recunoaştere emis în conformitate cu prevederile prezentei reglementări dacă solicitantul sau deţinătorul nu a îndeplinit sau nu mai îndeplineşte condiţiile specificate în prezenta reglementare sau dacă se constată că titularul acesteia a încălcat prevederile legale specifice aplicabile sau a fost implicat în acţiuni de natură a afecta siguranţa sau securitatea zborului.

    I. Obţinerea, revalidarea şi reînnoirea licenţei de pilot de aeronave ultrauşoare motorizate
    A. Obţinerea licenţei de pilot de aeronave ultrauşoare motorizate

    RACR-LPAN ULM. 2040 - Condiţii generale
    Pentru obţinerea licenţei de pilot de aeronave ultrauşoare motorizate, solicitantul trebuie să îndeplinească următoarele condiţii generale:
    (a) să aibă vârsta de 16 ani împliniţi; şi
    (b) să fie deţinător al unui certificat medical corespunzător, în termen de valabilitate, emis în conformitate cu cerinţele specificate în prezenta reglementare.

    RACR-LPAN ULM. 2045 - Condiţii specifice
    Pentru obţinerea licenţei de pilot de aeronave ultrauşoare motorizate, suplimentar faţă de condiţiile generale specificate în RACR-LPAN ULM.2040 de mai sus, solicitantul trebuie să:
    (a) demonstreze că a absolvit, în ultimele 12 luni înainte de data înregistrării cererii, un curs (program) de pregătire teoretică specifică desfăşurat sub supravegherea unui pilot de aeronave ultrauşoare motorizate deţinător al calificării de instructor, în termen de valabilitate, emisă/echivalată/recunoscută în conformitate cu cerinţele din prezenta reglementare; şi
    (b) demonstreze că a absolvit, în ultimele 12 luni înainte de data înregistrării cererii, un curs (program) specific de pregătire practică, la sol şi în zbor, desfăşurat sub supravegherea unui pilot de aeronave ultrauşoare motorizate deţinător al calificării de instructor, în termen de valabilitate, emisă/echivalată/recunoscută în conformitate cu cerinţele din prezenta reglementare; şi
    (c) să obţină minim 75% la examinarea teoretică scrisă la fiecare din disciplinele menţionate în RACR-LPAN ULM.2055 (a); şi
    (d) să fie declarat "ADMIS" în urma testului de îndemânare practică, la sol şi în zbor, de către un examinator autorizat conform RACR-LPAN ULM, Capitolul 2, V.
    (e) Solicitantul demonstrează că a absolvit un curs (program) de pregătire teoretică specifică şi un curs (program) specific de pregătire practică, la sol şi în zbor, desfăşurate conform prevederilor RACR-LPAN ULM.2045 (a), respectiv (b), printr-o fişă de pregătire teoretică şi practică la sol şi în zbor, completată şi semnată de către pilotul instructor sub supravegherea căruia a fost finalizat cursul (programul) respectiv (teoretic şi/sau practic).
    Modelul fişei de pregătire teoretică şi practică la sol şi în zbor este prezentat în Anexa 5.
    (f) Solicitantul demonstrează examinatorului autorizat că a absolvit un curs (program) specific de pregătire practică în zbor prin carnetul de zbor în care a fost consemnată, sub semnătura pilotului instructor care l-a instruit, activitatea de zbor necesară pregătirii conform RACR-LPAN ULM.2045 (b), precum şi prin fişa prevăzută în Anexa 5.
    (g) Conţinutul cursului (programului) de pregătire teoretică specifică se stabileşte (aplică specific) de către pilotul instructor sub supravegherea căruia acesta se desfăşoară, având incluse disciplinele prevăzute în RACR-LPAN ULM.2055.

    RACR-LPAN ULM. 2050 - Examinarea teoretică
    (a) Examinarea teoretică în vederea obţinerii licenţei de pilot de aeronave ultrauşoare motorizate este organizată de către un examinator autorizat conform RACR-LPAN ULM, Capitolul 2, V.
    (b) Examinarea teoretică în vederea obţinerii licenţei de pilot aeronave ultrauşoare motorizate se desfăşoară înaintea examinării practice, la sol şi în zbor.
    (c) Promovarea examinării teoretice condiţionează desfăşurarea examinării practice, la sol şi în zbor.

    RACR-LPAN ULM. 2055 - Pregătirea teoretică specifică
    (a) Cursul (programul) de pregătire teoretică specifică în vederea obţinerii licenţei de pilot de aeronave ultrauşoare motorizate trebuie să cuprindă următoarele discipline, care se aplică specific fiecărei clase de aeronave:
    (i) Legislaţie aeronautică şi Reglementări
    CMO:
    (1) reguli şi reglementări relevante pentru deţinătorul unei licenţe de pilot de aeronave ultrauşoare motorizate;
    (2) regulile aerului;
    (3) proceduri şi practici de servicii de trafic aerian aplicabile;
    TPMO: 8 ore;
    (îi) Cunoaşterea aeronavei ultrauşoare motorizate
    CMO:
    (4) principii de operare a grupului motopropulsor, a sistemelor, instalaţiilor, echipamentelor, instrumentelor şi aparatelor de bord ale unei aeronave ultrauşoare motorizate;
    (5) limitări operaţionale pentru aeronave ultrauşoare motorizate şi grupuri motopropulsoare;
    (6) informaţii operaţionale relevante din manuale de zbor (utilizare şi întreţinere) sau alte documente specifice;
    (7) pentru dirijabile ultrauşoare: proprietăţi fizice şi aplicaţii practice ale gazelor utilizate în dirijabile ultrauşoare;
    (8) operaţiuni de verificare, întreţinere şi reparaţii curente, periodice şi generale ale unei aeronave ultrauşoare motorizate (structură, grup motopropulsor, sisteme, instalaţii, echipamente, instrumente şi aparate de bord), inclusiv reparaţii capitale;
    TPMO: 12 ore;
    (iii) Performanţe de zbor şi planificarea zborului
    CMO:
    (9) efectele încărcăturii şi ale distribuţiei maselor asupra manevrării, caracteristicilor de zbor şi performanţelor unei aeronave ultrauşoare motorizate;
    (10) calculele masei şi centrajului;
    (11) utilizarea şi aplicarea practică a datelor privind decolarea, aterizarea şi a altor performanţe; pentru dirijabile ultrauşoare, inclusiv efectul temperaturii;
    (12) planificarea zborului înainte de zbor şi pe rută în condiţii de operare VFR; pregătirea şi completarea planurilor de zbor;
    (13) proceduri de servicii de trafic aerian relevante;
    (14) proceduri de raportare a poziţiei;
    (15) proceduri de calare a altimetrului;
    (16) operaţiuni în zone cu trafic intens;
    TPMO: 6 ore;
    (iv) Performanţe umane
    CMO:
    (17) performanţe umane relevante pentru pilotul de aeronave ultrauşoare motorizate;
    (18) noţiuni de acordare a primului ajutor;
    TPR: 2 ore;
    Notă: Pentru tratarea acestui subiect se poate utiliza, ca material de ghidare documentul ICAO Doc. 9683 - Human Factors Training Manual;


    (v) Meteorologie
    CMO:
    (19) aplicarea meteorologiei aeronautice elementare;
    (20) utilizarea şi proceduri de obţinere a informaţiilor meteorologice;
    (21) altimetrie;
    TPMO: 6 ore;
    (vi) Navigaţie
    CMO:
    (22) aspecte practice privind navigaţia aeriană şi estimată;
    (23) utilizarea hărţilor aeronautice;
    TPMO: 6 ore;
    (vii) Proceduri operaţionale
    CMO:
    (24) utilizarea documentaţiei aeronautice (AIP, NOTAM, coduri aeronautice, abrevieri);
    (25) proceduri preventive şi de urgenţă, inclusiv măsuri ce trebuie luate pentru a evita condiţiile meteorologice defavorabile, zonele cu turbulenţă, precum şi ale situaţii de hazard operaţional;
    TPMO: 4 ore;
    (viii) Principii de zbor
    CMO:
    (1) principii de zbor aplicabile aeronavelor ultrauşoare motorizate;
    TPMO: 4 ore;
    (ix) Radiotelefonie
    CMO:
    (26) proceduri de radiotelefonie şi frazeologie aplicabile operaţiunilor VFR;
    (27) acţiuni care trebuie întreprinse în cazul întreruperii comunicaţiei;
    TPMO: 2 ore.
    (b) Cursul (programul) de pregătire teoretică specifică în vederea obţinerii licenţei de pilot de aeronave ultrauşoare motorizate are o durată minimă obligatorie de 50 de ore şi se poate desfăşura numai sub supravegherea unui pilot de aeronave ultrauşoare motorizate deţinător al calificării de instructor, în termen de valabilitate, emisă/echivalată/recunoscută în conformitate cu cerinţele din prezenta reglementare.
    (c) Pilotul de aeronave ultrauşoare motorizate, deţinător al calificării de instructor, în termen de valabilitate, emisă/echivalată/recunoscută în conformitate cu cerinţele din prezenta reglementare, sub supravegherea căruia s-a finalizat cursul (programul) de pregătire teoretică, eliberează absolvenţilor cursului (programului) respectiv un certificataatestat corespunzător, într-o formă agreată de autoritatea de certificare.
    Notă:
    Certificateleaatestatele corespunzătoare agreate de autoritatea de certificare pentru pregătirea teoretică, prevăzute în prezenta reglementare, constau în fişa de pregătire teoretică şi practică la sol şi în zbor, prevăzută în Anexa 5, completată corespunzător de către semnatarii acesteia.

    RACR-LPAN ULM. 2060 - Pregătirea practică, la sol şi în zbor
    (a) Cursul (programul) de pregătire practică, la sol şi în zbor, are o durată minimă recomandată, pe clase de aeronave ultrauşoare motorizate, după cum urmează:
    (i) pentru avioane ultrauşoare: minimum 40 de ore de zbor, incluzând minimum 10 ore de zbor în simplă comandă şi 5 ore de zbor în raid cu aterizări pe două terenuri diferite, altele decât cel de decolare, efectuate sub supravegherea unui pilot de aeronave ultrauşoare motorizate deţinător al calificării de instructor, în termen de valabilitate, emisă/echivalată/recunoscută în conformitate cu cerinţele din prezenta reglementare;
    (îi) pentru motodeltaplane: minimum 25 de ore de zbor, incluzând minimum 5 ore de zbor în simplă comandă şi 5 ore de zbor în raid cu aterizări pe două terenuri diferite, altele decât cel de decolare, efectuate sub supravegherea unui pilot de aeronave ultrauşoare motorizate deţinător al calificării de instructor, în termen de valabilitate, emisă/echivalată/recunoscută în conformitate cu cerinţele din prezenta reglementare;
    (iii) pentru motoparapante/motoparaşute: minimum 15 de ore de zbor, incluzând minimum 3 ore de zbor în simplă comandă şi 3 ore de zbor în raid cu aterizări pe două terenuri diferite, altele decât cel de decolare, efectuate sub supravegherea unui pilot de aeronave ultrauşoare motorizate deţinător al calificării de instructor, în termen de valabilitate, emisă/echivalată/recunoscută în conformitate cu cerinţele din prezenta reglementare;
    (iv) pentru elicoptere ultrauşoare: minimum 40 de ore de zbor, incluzând minimum 10 ore de zbor în simplă comandă şi 5 ore de zbor în raid cu aterizări pe două terenuri diferite, altele decât cel de decolare, efectuate sub supravegherea unui pilot de aeronave ultrauşoare motorizate deţinător al calificării de instructor, în termen de valabilitate, emisă/echivalată/recunoscută în conformitate cu cerinţele din prezenta reglementare;
    (v) pentru autogire ultrauşoare: minimum 40 de ore de zbor, incluzând minimum 10 ore de zbor în simplă comandă şi 5 ore de zbor în raid cu aterizări pe două terenuri diferite, altele decât cel de decolare, efectuate sub supravegherea unui pilot de aeronave ultrauşoare motorizate deţinător al calificării de instructor, în termen de valabilitate, emisă/echivalată/recunoscută în conformitate cu cerinţele din prezenta reglementare;
    (vi) pentru dirijabile ultrauşoare: minimum 20 de ore de zbor, incluzând minimum 3 ore de zbor în simplă comandă şi 3 ore de zbor în raid cu aterizări pe două terenuri diferite, altele decât cel de decolare, efectuate sub supravegherea unui pilot de aeronave ultrauşoare motorizate deţinător al calificării de instructor, în termen de valabilitate, emisă/echivalată/recunoscută în conformitate cu cerinţele din prezenta reglementare;
    (b) Cursul (programul) de pregătire practică, la sol şi în zbor, trebuie să se desfăşoare numai sub supravegherea unui pilot de aeronave ultrauşoare motorizate deţinător al calificării de instructor, în termen de valabilitate, emisă/echivalată/recunoscută în conformitate cu cerinţele din prezenta reglementare.
    (c) Pe parcursul desfăşurării cursului (programului), solicitantul trebuie să acumuleze experienţă în verificarea, întreţinerea, reparaţia şi operarea unei aeronave ultrauşoare motorizate cel puţin în următoarele domenii, aplicate specific fiecărei clase de aeronave:
    (i) operaţiuni de verificare, întreţinere şi reparaţii curente, periodice şi generale ale unei aeronave ultrauşoare motorizate, inclusiv reparaţii capitale;
    (îi) operaţiuni înainte de zbor, inclusiv determinarea masei şi centrajului, montarea/demontarea şi verificarea unei aeronave ultrauşoare motorizate;
    (iii) proceduri de operare în trafic aerian, proceduri şi precauţii pentru evitarea coliziunilor aeriene;
    (iv) pilotarea aeronavei folosind repere vizuale externe;
    (v) zbor în întreaga anvelopă de zbor;
    (vi) recunoaşterea şi recuperarea din coborâri rapide, angajări şi vrii (după caz);
    (vii) decolări, apropieri şi aterizări normale şi cu vânt lateral;
    (viii) decolări şi aterizări la performanţele maxime ale aeronavei (pe şi de pe terenuri scurte) şi evitarea obstacolelor;
    (ix) raiduri şi navigaţie estimată folosind repere vizuale şi mijloace de radionavigaţie acolo unde acest lucru este posibil;
    (x) proceduri de urgenţă, incluzând simularea defecţiunii echipamentelor aeronavei;
    (xi) operaţiuni către, dinspre şi traversând aerodromuri controlate; conformarea cu procedurile de servicii de trafic aerian; proceduri de radiotelefonie şi frazeologie;
    (d) Pilotul de aeronave ultrauşoare motorizate deţinător al calificării de instructor, în termen de valabilitate emisă/echivalată/recunoscută în conformitate cu cerinţele din prezenta reglementare, sub a cărui supraveghere s-a finalizat cursul (programul) de pregătire practică la sol şi în zbor, eliberează absolvenţilor cursului (programului) respectiv un certificataatestat corespunzător, într-o formă agreată de autoritatea de certificare.
    Notă:
    Certificateleaatestatele corespunzătoare agreate de autoritatea de certificare pentru pregătirea practică la sol şi în zbor, menţionate în prezenta reglementare, constau în fişa de pregătire teoretică şi practică la sol şi în zbor prevăzută în Anexa 5, completată corespunzător de către semnatarii acesteia.

    RACR-LPAN ULM. 2065 - Credite acordate
    (a) Pregătirea teoretică
    Pentru un solicitant care deţine o licenţă de pilot pentru alte clase/categorii de aeronave cu motor, autoritatea de certificare creditează 100% din pregătirea teoretică specifică pe care acesta a efectuat-o la disciplinele prevăzute în RACR-LPAN ULM.2055 pentru obţinerea acestei licenţe.
    În cazul în care solicitantul nu deţine pregătirea la una sau mai multe discipline prevăzute în RACR-LPAN ULM.2055, acesta trebuie să efectueze pentru aceste discipline o pregătire conform RACR-LPAN ULM.2045 (a).
    Pilotul instructor sub supravegherea căruia s-a finalizat această pregătire eliberează solicitantului un certificataatestat corespunzător conform RACR-LPAN ULM.2055.
    Un solicitant care deţine o licenţă de pilot pentru alte clase/categorii de aeronave trebuie să fie examinat teoretic, în scris, la disciplinele menţionate la RACR-LPAN ULM.2055 (a). Baremul de promovare este de 75%, pentru fiecare disciplină.
    (b) Pregătirea practică la sol şi în zbor
    Un solicitant care deţine o licenţă de pilot pentru alte clase/categorii de aeronave cu motor trebuie să efectueze un curs (program) de pregătire practică la sol şi în zbor cu un pilot instructor de aeronave ultrauşoare motorizate cu un conţinut şi o durată minimă stabilite de către acesta (instructorul), fără însă ca aceasta să fie mai mică de 2 ore ca pilot de aeronavă ultrauşoară motorizată din clasa pentru care solicită obţinerea calificării, dintre care:
    (i) minimum 1 oră de zbor în simplă comandă; şi
    (îi) minimum 5 decolări şi 5 aterizări.
    Pilotul instructor sub supravegherea căruia s-a finalizat această pregătire eliberează solicitantului un certificataatestat corespunzător conform RACR-LPAN ULM.2060.

    B. Revalidarea licenţei de pilot de aeronave ultrauşoare motorizate

    RACR-LPAN ULM. 2070 - Condiţii generale
    Pentru revalidarea licenţei de pilot de aeronave ultrauşoare motorizate, solicitantul trebuie să îndeplinească următoarele condiţii generale:
    (a) certificatul medical corespunzător emis în conformitate cu cerinţele specificate în prezenta reglementare este în termen de valabilitate.

    RACR-LPAN ULM. 2075 - Condiţii specifice
    Revalidarea licenţei de pilot de aeronave ultrauşoare motorizate se face pentru o perioadă de 24 de luni, cu respectarea prevederilor RACR-LPAN ULM.2070, de mai sus, dacă solicitantul demonstrează, într-o manieră acceptabilă autorităţii de certificare, că:
    (a) a efectuat, în ultimele 12 luni înainte de data expirării valabilităţii licenţei, minimum 2 ore de zbor în calitate de pilot pe clasa de aeronave ultrauşoare motorizate pentru care solicită revalidarea, incluzând 5 decolări şi 5 aterizări; şi
    (b) a promovat examinarea teoretică scrisă la fiecare din disciplinele menţionate în RACR-LPAN ULM.2055 (a), cu un examinator autorizat conform RACR-LPAN ULM, Capitolul 2, V. Baremul de promovare este de 75%, pentru fiecare disciplină; şi
    (c) a promovat, în ultimele 6 luni înainte de data expirării valabilităţii licenţei, un test de verificare a competenţei în zbor cu un examinator autorizat conform RACR-LPAN ULM, Capitolul 2, V;
    (d) demonstrarea de către solicitant, într-o manieră acceptabilă autorităţii de certificare, a îndeplinirii condiţiilor specifice prevăzute în RACR-LPAN ULM.2075 (a) se face prin prezentarea spre verificare a carnetului de zbor examinatorului autorizat cu care acesta efectuează testul de verificare a competenţei în zbor.

    RACR-LPAN ULM. 2080 - Condiţii echivalente de revalidare
    (a) În cazul în care solicitantul nu îndeplineşte condiţia privind experienţa de zbor conform prevederilor RACR-LPAN ULM.2075 (a), el este obligat să parcurgă un curs (program) de reantrenare în zbor, pe aeronave ultrauşoare motorizate din clasa pentru care solicită revalidarea.
    (b) Cursul (programul) de reantrenare în zbor se desfăşoară sub supravegherea unui pilot de aeronave ultrauşoare motorizate deţinător al calificării de instructor, în termen de valabilitate emisă/echivalată/recunoscută în conformitate cu cerinţele din prezenta reglementare, şi cuprinde minimum 2 ore de zbor, incluzând 5 decolări şi 5 aterizări; şi
    (c) Programul de reantrenare în zbor se desfăşoară obligatoriu înaintea susţinerii examinării teoretice scrise conform prevederilor RACR-LPAN ULM.2075 (b).
    (d) După parcurgerea programului de reantrenare în zbor, solicitantul trebuie să promoveze un test de verificare a competenţei în zbor cu un examinator autorizat conform RACR-LPAN ULM, Capitolul 2, V.
    (e) Pilotul de aeronave ultrauşoare motorizate deţinător al calificării de instructor, în termen de valabilitate, emisă/echivalată/recunoscută în conformitate cu cerinţele din prezenta reglementare, sub a cărui supraveghere s-a finalizat cursul (programul) de reantrenare în zbor, eliberează absolvenţilor cursului (programului) respectiv un certificataatestat corespunzător, într-o formă agreată de autoritatea de certificare.
    (f) Certificatulaatestatul corespunzător agreat de autoritatea de certificare, prevăzut în RACR-L-PAN ULM.2080 (e), este constituit de fişa de pregătire teoretică şi practică la sol şi în zbor prevăzută la RACR-LPAN ULM.2060.


    C. Reînnoirea licenţei de pilot de aeronave ultrauşoare motorizate
    RACR-LPAN ULM. 2085 - Condiţii generale
    Pentru reînnoirea licenţei de pilot de aeronave ultrauşoare motorizate, solicitantul trebuie să îndeplinească următoarele condiţii generale:
    (a) certificatul medical corespunzător emis în conformitate cu cerinţele specificate în prezenta reglementare este în termen de valabilitate.

    RACR-LPAN ULM. 2090 - Condiţii specifice
    Reînnoirea licenţei de pilot de aeronave ultrauşoare motorizate se face pentru o perioadă de 24 de luni, cu respectarea prevederilor RACR-LPAN ULM.2085 de mai sus, dacă solicitantul demonstrează, într-o manieră acceptabilă autorităţii de certificare, că:
    (a) a absolvit, cu cel mult 12 luni înainte de data înregistrării cererii de reînnoire, un curs (program) de pregătire teoretică specifică pentru reînnoirea licenţei, desfăşurat sub supravegherea unui pilot de aeronave ultrauşoare motorizate deţinător al calificării de instructor, în termen de valabilitate, emisă/echivalată/recunoscută în conformitate cu cerinţele din prezenta reglementare; şi
    (b) a parcurs, cu cel mult 12 luni înainte de data înregistrării cererii de reînnoire, un curs (program) specific de reantrenare practică, la sol şi în zbor, pe aeronave ultrauşoare motorizate din clasa pentru care solicită reînnoirea licenţei, desfăşurat sub supravegherea unui pilot de aeronave ultrauşoare motorizate deţinător al calificării de instructor, în termen de valabilitate, emisă/echivalată/recunoscută în conformitate cu cerinţele din prezenta reglementare. Durata şi conţinutul cursului (programului) de reantrenare practică, la sol şi în zbor, pentru reînnoirea licenţei (inclusiv numărul de decolări şi aterizări) este stabilită de pilotul instructor, în funcţie de perioada de întrerupere şi de clasa de aeronave ultrauşoare motorizate pentru care se solicită reînnoirea şi cuprinde minimum 3 ore de zbor, incluzând 10 decolări şi 10 aterizări; şi
    (c) a promovat examinarea teoretică scrisă, cu un examinator autorizat conform RACR-LPAN ULM, Capitolul 2, V, la fiecare din disciplinele menţionate în RACR-LPAN ULM.2055 (a). Baremul de promovare este de 75%, pentru fiecare disciplină; şi
    (d) a promovat, ulterior finalizării programului de reantrenare practică, la sol şi în zbor, un test de verificare a competenţei în zbor cu un examinator autorizat conform RACR-LPAN ULM, Capitolul 2, V.
    (e) Pilotul de aeronave ultrauşoare motorizate deţinător al calificării de instructor, în termen de valabilitate, emisă/echivalată/recunoscută în conformitate cu cerinţele din prezenta reglementare, sub a cărui supraveghere s-a finalizat cursul (programul) de pregătire teoretică specifică pentru reînnoirea licenţei, eliberează absolvenţilor cursului (programului) respectiv un certificataatestat corespunzător, într-o formă agreată de autoritatea de certificare.
    (f) Pilotul de aeronave ultrauşoare motorizate deţinător al calificării de instructor, în termen de valabilitate, emisă/echivalată/recunoscută în conformitate cu cerinţele din prezenta reglementare, sub a cărui supraveghere s-a finalizat cursul (programul) specific de reantrenare practică, la sol şi în zbor, pe aeronave ultrauşoare motorizate din clasa pentru care se solicită reînnoirea licenţei, eliberează absolvenţilor cursului (programului) respectiv un certificataatestat corespunzător, într-o formă agreată de autoritatea de certificare.
    (g) Durata totală a cursului (programului) de reantrenare practică la sol şi în zbor, prevăzut în RACR-LPAN ULM.2090 (b), este proporţională cu perioada de întrerupere de la data expirării valabilităţii licenţei, astfel:
    (i) 3 ore de zbor pentru întrerupere mai mică de 2 ani;
    (îi) 5 ore de zbor pentru întrerupere mai mică de 5 ani;
    (iii) 7 ore pentru întrerupere mai mare de 5 ani.
    (h) Solicitantul demonstrează că a absolvit un curs (program) de pregătire teoretică specifică şi un curs (program) specific de reantrenare practică la sol şi în zbor, desfăşurate conform prevederilor RACR-LPAN ULM.2090 (a), respectiv (b), printr-o fişă de pregătire teoretică şi practică la sol şi în zbor, completată şi semnată de către pilotul instructor sub supravegherea căruia a fost finalizat cursul (programul) respectiv (teoretic şi/sau practic).
    (i) Certificatulaatestatul corespunzător agreat de autoritatea de certificare, prevăzut în RACR-LPAN ULM.2090 (e), este constituit de fişa de pregătire teoretică şi practică la sol şi în zbor prevăzută la RACR-LPAN ULM.2055.
    (j) Certificatulaatestatul corespunzător agreat de autoritatea de certificare, prevăzut în RACR-LPAN ULM.2090 (f), este constituit de fişa de pregătire teoretică şi practică la sol şi în zbor prevăzută la RACR-LPAN ULM.2060.

    RACR-LPAN ULM. 2095 - Cursul (programul) de pregătire teoretică pentru reînnoirea licenţei de pilot de aeronave ultrauşoare motorizate - Durată şi conţinut
    (a) Durata şi conţinutul cursului (programului) de pregătire teoretică specifică pentru reînnoirea licenţei de pilot de aeronave ultrauşoare motorizate sunt stabilite în funcţie de perioada de întrerupere şi de clasa de aeronave ultrauşoare motorizate pentru care se solicită reînnoirea, fără a depăşi însă durata şi conţinutul cursului (programului) de pregătire teoretică pentru obţinerea licenţei de pilot de aeronave ultrauşoare motorizate, conform celor specificate la RACR-LPAN ULM.2055.
    (b) Durata cursului (programului) de pregătire teoretică specifică este proporţională cu perioada de întrerupere de la data expirării valabilităţii licenţei, astfel:
    (i) 10 ore pentru întrerupere mai mică de 2 ani;
    (îi) 15 ore pentru întrerupere mai mică de 5 ani;
    (iii) 25 de ore pentru întrerupere mai mare de 5 ani.
    (c) Conţinutul cursului (programului) este stabilit de pilotul instructor sub supravegherea căruia acesta se desfăşoară.

    RACR-LPAN ULM. 2100 - Ordinea examinărilor
    Testul de verificare a competenţei în zbor pentru reînnoirea licenţei de pilot de aeronave ultrauşoare motorizate se desfăşoară numai după promovarea examinării teoretice în conformitate cu prevederile RACR-LPAN ULM.2090 (c).
    II. Obţinerea, revalidarea şi reînnoirea calificării de instructor pentru pilotul de aeronave ultrauşoare motorizate

    A. Obţinerea calificării de instructor
    RACR-LPAN ULM. 2105 - Condiţii generale
    Pentru obţinerea calificării de instructor, solicitantul trebuie să îndeplinească următoarele condiţii generale:
    (a) să aibă vârsta de 18 ani împliniţi; şi
    (b) să fie deţinător al unui certificat medical corespunzător, în termen de valabilitate, emis în conformitate cu cerinţele specificate în prezenta reglementare.

    RACR-LPAN ULM. 2110 - Condiţii specifice
    Pentru obţinerea calificării de instructor, suplimentar faţă de condiţiile generale specificate în RACR-LPAN ULM.2105, solicitantul trebuie:
    (a) să deţină licenţă de pilot de aeronave ultrauşoare motorizate din clasa pentru care solicită calificarea, în termen de valabilitate; şi
    (b) să demonstreze că a absolvit, în ultimele 12 luni înainte de data înregistrării cererii, un curs (program) de pregătire teoretică, aprobat corespunzător, specific pentru calificarea de instructor, care trebuie să cuprindă disciplina "Metodologia instruirii la sol şi în zbor", organizat de autoritatea de certificare sau de o persoană fizică sau juridică română care desfăşoară activităţi de zbor cu aeronave ultrauşoare motorizate şi efectuat sub supravegherea unui instructor stabilit prin documentele de aprobare a cursului (programului) respectiv; şi
    (c) să demonstreze că a absolvit, în ultimele 12 luni înainte de data înregistrării cererii, un curs (program) de instruire practică, la sol şi în zbor, aprobat corespunzător, specific pentru calificarea de instructor, organizat de autoritatea de certificare sau de o persoană fizică sau juridică română care desfăşoară activităţi de zbor cu aeronave ultrauşoare motorizate şi efectuat sub supravegherea unui instructor stabilit prin documentele de aprobare a cursului (programului) respectiv. Durata minimă recomandată a cursului (programului) de instruire practică, la sol şi în zbor, este de 12 ore; şi
    (d) să obţină minim 75% la examinarea teoretică scrisă la fiecare din disciplinele menţionate în RACR-LPAN ULM.2050 (a) şi la disciplina "Metodologia instruirii la sol şi în zbor"; şi
    (e) să fie declarat "ADMIS" în urma testului de îndemânare practică, la sol şi în zbor, de către un examinator autorizat conform RACR-LPAN ULM, Capitolul 2, V; şi
    (f) să aibă o experienţă minimă după cum urmează:
    (i) pentru avioane ultrauşoare: 300 de ore de zbor în calitate de pilot comandant pe avioane ultrauşoare;
    (îi) pentru motodeltaplane: 200 de ore de zbor în calitate de pilot comandant pe motodeltaplane;
    (iii) pentru motoparapante/motoparaşute: 120 de ore de zbor în calitate de pilot comandant pe motoparapante/motoparaşute;
    (iv) pentru elicoptere ultrauşoare: 300 de ore de zbor în calitate de pilot comandant pe elicoptere ultrauşoare;
    (v) pentru autogire ultrauşoare: 300 de ore de zbor în calitate de pilot comandant pe autogire ultrauşoare;
    (vi) pentru dirijabile ultrauşoare: 100 de ore de zbor în calitate de pilot comandant pe dirijabile ultrauşoare.
    (g) Pilotul de aeronave ultrauşoare motorizate deţinător al calificării de instructor, în termen de valabilitate, emisă/echivalată/recunoscută în conformitate cu cerinţele din prezenta reglementare, sub a cărui supraveghere s-a finalizat cursul (programul) de pregătire teoretică specific pentru calificarea de instructor eliberează absolvenţilor cursului (programului) respectiv un certificataatestat corespunzător, într-o formă agreată de autoritatea de certificare.
    (h) Pilotul de aeronave ultrauşoare motorizate deţinător al calificării de instructor, în termen de valabilitate, emisă/echivalată/recunoscută în conformitate cu cerinţele din prezenta reglementare, sub a cărui supraveghere s-a finalizat cursul (programul) de instruire practică, la sol şi în zbor, specific pentru calificarea de instructor, eliberează absolvenţilor cursului (programului) respectiv un certificataatestat corespunzător, într-o formă agreată de autoritatea de certificare.
    Notă:
    Examinatorii autorizaţi conform RACR-LPAN ULM, Capitolul 2, V cu care se susţin examinările teoretice şi practice de la RACR-LPAN ULM.2110 (d) şi (e) de mai sus sunt stabiliţi prin documentele de aprobare a cursului respectiv.

    RACR-LPAN ULM. 2115 - Cursurile (programele) de pregătire teoretică şi practică pentru obţinerea calificării de instructor
    (a) Organizatorul elaborează şi prezintă spre aprobare autorităţii de certificare cursul (programul) de pregătire teoretică şi practică, prevăzut în RACR LPAN ULM.2110 (b) şi (c), sub forma unui document de aprobare a cursului (programului), care conţine cel puţin următoarele date:
    - numele organizatorului;
    - locul şi perioada desfăşurării;
    - lista cursanţilor;
    - lista lectorilor (instructori);
    - numele instructorului care supraveghează desfăşurarea cursului (programului);
    - programa de pregătire, cu specificarea numărului de ore de pregătire pe discipline;
    - locul şi perioada examinării teoretice de absolvire;
    - numele examinatorilor;
    - conţinutul cursului (programului) de pregătire practică.
    Notă:
    Autoritatea de certificare poate efectua controale şi inspecţii asupra organizării, desfăşurării cursului (programului) şi susţinerii examinărilor aferente, prin intermediul persoanelor autorizate ca examinatori conform RACR-LPAN ULM, Capitolul 2 V, altele decât cele aprobate ca examinatori în cadrul cursului (programului).
    (b) Cursurile (programele) de pregătire teoretică şi practică la sol şi în zbor, prevăzute în RACR-LPAN ULM.2110 (b) şi (c), trebuie să aibă ca scop pregătirea cursantului pentru a fi capabil să organizeze şi să desfăşoare instruirea la sol şi în zbor a personalului navigant (elevilor) în vederea obţinerii/revalidării/reînnoirii/recunoaşterii licenţelor/calificărilor până la nivelul deţinut de el însuşi.
    (c) Certificatulaatestatul corespunzător agreat de autoritatea de certificare, prevăzut în RACR-LPAN ULM.2110 (g), este constituit de fişa de pregătire teoretică şi practică la sol şi în zbor prevăzută la RACR-LPAN ULM.2055.
    (d) Certificatulaatestatul corespunzător agreat de autoritatea de certificare, prevăzut în RACR-LPAN ULM.2110 (h), este constituit de fişa de pregătire teoretică şi practică la sol şi în zbor prevăzută la RACR-LPAN ULM.2060.

    RACR-LPAN ULM. 2120 - Examinarea teoretică - calificarea de instructor
    (a) Examinarea teoretică în vederea obţinerii calificării de instructor este organizată şi efectuată de organizatorul cursului (programului), prin examinatori autorizaţi conform RACR-LPAN ULM, Capitolul 2, V, sub supravegherea instructorului stabilit prin documentele de aprobare a cursului (programului) respectiv.
    (b) Examinarea teoretică în vederea obţinerii calificării de instructor se desfăşoară înaintea examinării practice, la sol şi în zbor.
    (c) Promovarea examinării teoretice condiţionează desfăşurarea examinării practice, la sol şi în zbor.

    RACR-LPAN ULM. 2125 - Abilităţi
    a) Solicitantul pentru obţinerea calificării de instructor trebuie să demonstreze abilitatea de a organiza şi desfăşura instruirea teoretică şi practică, la sol şi în zbor, în toate etapele acesteia.
    b) Solicitantul pentru obţinerea calificării de instructor trebuie să demonstreze abilitatea de a efectua verificările (probele), la sol şi în zbor, aeronavelor ultrauşoare motorizate, din clasa pentru care solicită calificarea, în toate etapele acestora, cu excepţia celor necesare în procesul de omologare al acestor aeronave.

    RACR-LPAN ULM. 2130 - Privilegii
    (a) Deţinătorul calificării de instructor are dreptul de a organiza şi desfăşura instruirea teoretică şi practică, la sol şi în zbor, a personalului navigant în vederea obţinerii/revalidării/reînnoirii/recunoaşterii licenţelor/calificăriloraautorizaţiilor până la nivelul deţinut de el însuşi.
    (b) În urma desemnăriiaabilitării de către autoritatea de certificare deţinătorul calificării de instructor are dreptul de a efectua operaţiunile de verificare (probe), la sol şi în zbor, a aeronavelor ultrauşoare motorizate, din clasa pentru care deţine calificarea, în vederea omologării/eliberării/prelungirii valabilităţii/validării/recunoaşterii documentelor legate de admisibilitatea la zbor/navigabilitatea/certificarea acestor aeronave.
    Notă: Autoritatea de certificare poate desemnaaabilita, în funcţie de necesităţi, piloţi de aeronave ultrauşoare motorizate cu experienţă şi pregătire suficientă, deţinători ai calificării de pilot, pentru a exercita operaţiuni de verificare (probe) de genul celor menţionate mai înainte.

    RACR-LPAN ULM. 2135 - Valabilitate
    Valabilitatea calificării de instructor este de 24 de luni de la data examinării teoretice cu condiţia ca licenţa de pilot de aeronave ultrauşoare motorizate din clasa respectivă să fie în termen de valabilitate.

    RACR-LPAN ULM. 2140 - Credite acordate
    (a) Pregătirea teoretică
    Pentru un solicitant care deţine o calificare de instructor pentru alte clase/categorii de aeronave cu motor, autoritatea de certificare creditează 100% din pregătirea teoretică specifică pe care acesta a efectuat-o la disciplinele prevăzute în RACR-LPAN ULM.2055 şi RACR-LPAN ULM. 2110 (b) pentru obţinerea acestei calificăriaautorizări.
    În cazul în care solicitantul nu deţine pregătirea la una sau mai multe discipline prevăzute în RACR-LPAN ULM.2055, acesta trebuie să efectueze pentru aceste discipline o pregătire conform RACR-LPAN ULM.2045 (a).
    Pilotul instructor sub supravegherea căruia s-a finalizat această pregătire eliberează solicitantului un certificataatestat corespunzător conform RACR-LPAN ULM.2055.
    Un solicitant care deţine o calificare de instructor pentru alte clase/categorii de aeronave trebuie să fie examinat teoretic, în scris, la disciplinele menţionate la RACR-LPAN ULM.2055 (a). Baremul de promovare este de 75%, pentru fiecare disciplină.
    (b) Pregătirea practică la sol şi în zbor
    Un solicitant care deţine o calificare de instructor pentru alte clase/categorii de aeronave cu motor trebuie să efectueze un curs (program) de pregătire practică la sol şi în zbor cu un pilot instructor de aeronave ultrauşoare motorizate cu un conţinut şi o durată minimă stabilite de către acesta (instructorul), fără însă ca aceasta să fie mai mică de 8 ore pe aeronave ultrauşoare motorizate din clasa pentru care solicită obţinerea calificării de instructor, dintre care:
    (i) minimum 4 ore de zbor în simplă comandă; şi
    (îi) minimum 20 de decolări şi 20 de aterizări.
    Pilotul instructor sub supravegherea căruia s-a finalizat această pregătire eliberează solicitantului un certificataatestat corespunzător conform RACR-LPAN ULM.2060.

    B. Revalidarea calificării de instructor

    RACR-LPAN ULM. 2145 - Condiţii generale
    Pentru revalidarea calificării de instructor, solicitantul trebuie să îndeplinească următoarele condiţii generale:
    (a) să fie deţinător al unui certificat medical corespunzător, emis în conformitate cu cerinţele specificate în prezenta reglementare, în termen de valabilitate.

    RACR-LPAN ULM. 2150 - Condiţii specifice
    Revalidarea calificării de instructor se face pentru o perioadă de maximum 24 de luni, cu respectarea prevederilor RACR-LPAN ULM.2145 de mai sus, dacă solicitantul demonstrează, într-o manieră acceptabilă autorităţii de certificare, că:
    (a) a efectuat, în ultimele 12 luni înainte de data expirării valabilităţii licenţei, minimum 10 ore de zbor în calitate de instructor; şi
    (b) a promovat examinarea teoretică scrisă, cu un examinator autorizat conform RACR-LPAN ULM, Capitolul 2, V, la fiecare din disciplinele menţionate în RACR-LPAN ULM.2055 (a). Baremul de promovare este de 75% la fiecare disciplină; şi
    (c) a promovat, în ultimele 12 luni înainte de data expirării valabilităţii licenţei, un test de verificare a competenţei în zbor cu un examinator autorizat conform RACR-LPAN ULM Capitolul 2, V.
    Demonstrarea de către solicitant, într-o manieră acceptabilă autorităţii de certificare, a îndeplinirii condiţiilor specifice prevăzute în RACR-LPAN ULM.2150 (a) se face prin prezentarea spre verificare a carnetului de zbor examinatorului autorizat cu care acesta efectuează testul de verificare a competenţei în zbor prevăzut în acest caz.

    RACR-LPAN ULM. 2155 - Condiţii echivalente de revalidare a calificării de instructor
    (a) Dacă solicitantul nu îndeplineşte condiţia specificată în RACR-LPAN ULM.2150 (a), pentru revalidarea calificării de instructor, este necesar să efectueze un curs (program) de reantrenare în zbor, care include cel puţin 2 ore de zbor cu aeronave ultrauşoare motorizate din clasa pentru care solicită revalidarea cuprinzând minimum 5 decolări şi 5 aterizări.
    (b) Testul de verificare a competenţei în zbor specificat în RACR-LPAN U.2150 (c) se desfăşoară numai după finalizarea cursului (programului) de reantrenare în zbor.
    (c) Pilotul de aeronave ultrauşoare motorizate deţinător al calificării de instructor, în termen de valabilitate, emisă/echivalată/recunoscută în conformitate cu cerinţele din prezenta reglementare, sub a cărui supraveghere s-a finalizat cursul (programul) de reantrenare în zbor pentru revalidarea calificării de instructor, eliberează absolvenţilor cursului (programului) respectiv un certificataatestat corespunzător, într-o formă agreată de autoritatea de certificare.
    (d) Certificatulaatestatul corespunzător agreat de autoritatea de certificare, prevăzut în RACR-LPAN ULM.2155 (c), este constituit de fişa de pregătire teoretică şi practică la sol şi în zbor prevăzută la RACR-LPAN ULM.2060.

    C. Reînnoirea calificării de instructor
    RACR-LPAN ULM. 2160 - Condiţii generale
    Pentru reînnoirea calificării de instructor, solicitantul trebuie să îndeplinească următoarele condiţii generale:
    (a) să fie deţinător al unui certificat medical corespunzător, emis în conformitate cu cerinţele specificate în prezenta reglementare, în termen de valabilitate.

    RACR-LPAN ULM. 2165 - Condiţii specifice
    Reînnoirea calificării de instructor se face pentru o perioadă de maximum 24 de luni, cu respectarea prevederilor RACR-LPAN ULM.2160 de mai sus, dacă solicitantul demonstrează, într-o manieră acceptabilă autorităţii de certificare, că:
    (a) a absolvit, cu cel mult 12 luni înainte de data înregistrării cererii, un curs (program) de pregătire teoretică specifică pentru reîmprospătarea cunoştinţelor, desfăşurat sub supravegherea unui pilot de aeronave ultrauşoare motorizate deţinător al calificării de instructor, în termen de valabilitate, emisă/echivalată/recunoscută în conformitate cu cerinţele din prezenta reglementare; şi
    (b) a parcurs, cu cel mult 12 luni înainte de data înregistrării cererii, un curs (program) de reantrenare practică, la sol şi în zbor, pe aeronave ultrauşoare motorizate din clasa pentru care solicită reînnoirea calificării de instructor, desfăşurat sub supravegherea unui pilot de aeronave ultrauşoare motorizate deţinător al calificării de instructor, în termen de valabilitate, emisă/echivalată/recunoscută în conformitate cu cerinţele din prezenta reglementare. Durata programului de reantrenare practică, la sol şi în zbor, pentru reînnoirea calificării de instructor (inclusiv numărul de decolări şi aterizări) este stabilită de către instructor în funcţie de perioada de întrerupere şi de clasa de aeronave ultrauşoare motorizate pentru care solicită reînnoirea calificării şi cuprinde minimum 3 ore de zbor, incluzând 10 decolări şi 10 aterizări; şi
    (c) a promovat examinarea teoretică scrisă, cu un examinator autorizat conform RACR-LPAN ULM, Capitolul 2, V, la fiecare din disciplinele menţionate în RACR-LPAN ULM.2055 (a). Baremul de promovare este de 75% la fiecare disciplină; şi
    (d) a promovat, ulterior finalizării programului de reantrenare practică, la sol şi în zbor, un test de verificare a competenţei cu un examinator autorizat conform RACR-LPAN ULM Capitolul 2, V.
    (e) Pilotul de aeronave ultrauşoare motorizate deţinător al calificării de instructor, în termen de valabilitate, emisă/echivalată/recunoscută în conformitate cu cerinţele din prezenta reglementare, sub a cărui supraveghere s-a finalizat cursul (programul) de pregătire teoretică specifică pentru reîmprospătarea cunoştinţelor, eliberează absolvenţilor cursului (programului) respectiv un certificataatestat corespunzător, într-o formă agreată de autoritatea de certificare;
    (f) Pilotul de aeronave ultrauşoare motorizate deţinător al calificării de instructor, în termen de valabilitate, emisă/echivalată/recunoscută în conformitate cu cerinţele din prezenta reglementare, sub a cărui supraveghere s-a finalizat cursul (programul) de reantrenare practică, la sol şi în zbor, pentru reînnoirea calificării de instructor, eliberează absolvenţilor cursului (programului) respectiv un certificataatestat corespunzător, într-o formă agreată de autoritatea de certificare;
    (g) Durata cursului (programului) de pregătire teoretică specifică, prevăzut în RACR-LPAN ULM.2165 (a), este proporţională cu perioada de întrerupere de la data expirării valabilităţii calificării, astfel:
    (i) 5 ore pentru întrerupere mai mică de 2 ani;
    (îi) 7 ore pentru întrerupere mai mică de 5 ani;
    (iii) 12 ore pentru întrerupere mai mare de 5 ani.
    Conţinutul cursului (programului) este stabilit de pilotul instructor sub supravegherea căruia acesta se desfăşoară.
    (h) Durata totală a cursului (programului) de reantrenare practică la sol şi în zbor, prevăzut în RACR-LPAN ULM.2165 (b), este proporţională cu perioada de întrerupere de la data expirării valabilităţii calificării, astfel:
    (i) 3 ore de zbor pentru întrerupere mai mică de 2 ani;
    (îi) 5 ore de zbor pentru întrerupere mai mică de 5 ani;
    (iii) 7 ore pentru întrerupere mai mare de 5 ani.
    Conţinutul cursului (programului) este stabilit de pilotul instructor sub supravegherea căruia acesta se desfăşoară.
    (i) Solicitantul demonstrează că a absolvit un curs (program) de pregătire teoretică specifică şi un curs (program) specific de reantrenare practică la sol şi în zbor, desfăşurate conform prevederilor RACR-LPAN ULM.2165 (a), respectiv (b), printr-o fişă de pregătire teoretică şi practică la sol şi în zbor completată şi semnată de către pilotul instructor sub supravegherea căruia a fost finalizat cursul (programul) respectiv (teoretic şi/sau practic).
    (j) Certificatulaatestatul corespunzător agreat de autoritatea de certificare, prevăzut în RACR-LPAN ULM.2165 (e), este constituit de fişa de pregătire teoretică şi practică la sol şi în zbor prevăzută la RACR-LPAN ULM.2055.
    (k) Certificatulaatestatul corespunzător agreat de autoritatea de certificare, prevăzut în RACR-LPAN ULM.2165 (f), este constituit de fişa de pregătire teoretică şi practică la sol şi în zbor prevăzută la RACR-LPAN ULM.2060.

    III. Obţinerea altor calificăriaautorizaţii/certificateaatestate specifice licenţei de pilot de aeronave ultrauşoare motorizate

    RACR-LPAN ULM. 2170 - Alte calificăriaautorizaţii/certificateaatestate
    (a) Autoritatea de certificare poate acorda, în cadrul fiecărei calificări de clasă (avioane ultrauşoare, motodeltaplane, motoparapante/motoparaşute, elicoptere ultrauşoare, autogire ultrauşoare, dirijabile ultrauşoare), alte autorizaţii specifice aferente licenţei de pilot de aeronave ultrauşoare motorizate, pe lângă cele de pilot şi instructor, cum ar fi: zbor cu flotoare, zbor cu schiuri, lansări de paraşutişti, remorcaj (de banderolă şi planoare ultrauşoare şi largarea acestora), pulverizare de substanţe, zbor cu o altă persoană la bord, alta decât un pilot calificat pe clasa respectivă de aeronave sau un elev pilot (permis cu aeronavele prevăzute cu două locuri).
    (b) Autorizaţiile precizate mai sus, cu excepţia zborului cu flotoare, a zborului cu schiuri şi a zborului cu alte persoane, care se pot acorda şi deţinătorilor de licenţe de pilot de aeronave ultrauşoare motorizate, se acordă numai piloţilor de aeronave ultrauşoare motorizate deţinători ai calificării de instructor.
    (c) Autorizaţiile speciale se acordă în urma efectuării unei pregătiri practice la sol şi în zbor cu un instructor de aeronave ultrauşoare motorizate.
    (d) Durata şi conţinutul acestei pregătiri sunt stabilite de către instructorul respectiv.
    (e) Pilotul instructor sub supravegherea căruia s-a efectuat pregătirea specificată la RACR-LPAN ULM.2170 (c) de mai sus eliberează solicitantului un certificataatestat corespunzător conform RACR-LPAN ULM.2060.
    (f) Autorizaţia specială pentru zborul cu alte persoane decât un pilot calificat pe clasa respectivă de aeronave sau un elev pilot se poate acorda deţinătorilor de licenţă de pilot de aeronave ultrauşoare motorizate numai dacă aceştia posedă jumătate din experienţa minimă de zbor prevăzută în RACR-LPAN ULM.2110 (f) corespunzătoare instructorilor.
    (g) Deţinătorii calificării de instructor au dreptul şi deţin implicit şi autorizaţia specială pentru zborul cu alte persoane.
    (h) Activităţile de zbor efectuate pe baze comerciale pot fi efectuate numai de către piloţii de aeronave ultrauşoare motorizate deţinători ai calificării de instructor.

    IV. Recunoaşterea licenţelor de pilot de aeronave ultrauşoare motorizate emise de autorităţi competente din alte state şi a calificărilor specifice acestora

    RACR-LPAN ULM. 2175 - Condiţii de recunoaştere
    Autoritatea de certificare poate recunoaşte o licenţă de pilot de aeronave ultrauşoare motorizate şi o calificareaautorizaţie specifică emisă, în conformitate cu cerinţele specifice aplicabile, de către o autoritate competentă dintr-un alt stat, dacă solicitantul demonstrează că:
    (a) licenţa de bază deţinută este în termen de valabilitate; şi
    (b) a promovat examinarea teoretică scrisă organizată de un examinator autorizat conform RACR-LPAN ULM, Capitolul 2, V. Baremul de promovare este de 75% la fiecare disciplină. Disciplinele de examinare sunt stabilite de autoritatea de certificare, de la caz la caz, funcţie de documentele privind pregătirea teoretică şi practică deţinută, prezentate de solicitant; şi
    (c) a promovat examinarea practică, la sol şi în zbor, desfăşurată cu un examinator autorizat conform RACR-LPAN ULM, Capitolul 2, V; şi
    (d) este deţinător al unui certificat medical corespunzător, aflat în termen de valabilitate, emis în conformitate cu cerinţele specificate în prezenta reglementare; şi
    (e) este deţinător al unui Certificat de Radiotelefonist eliberat/validat/echivalat de Ministerul Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informaţiei, aflat în termen de valabilitate, sau al unui certificat echivalent emis de alt stat.
    Legislaţie aeronautică şi Reglementări este disciplina la care se susţine în mod obligatoriu examinare teoretică în vederea eliberării certificatului de recunoaştere.
    Dacă examinarea teoretică se efectuează la toate disciplinele prevăzute în RACR-LPAN ULM corespunzător licenţei şi calificăriloraautorizaţiilor solicitate a fi recunoscute, autoritatea de certificare consideră disciplinele respective ca fiind cele stabilite conform RACR-LPAN ULM.2175 (b).

    RACR-LPAN ULM. 2180 - Valabilitatea certificatului de recunoaştere
    Valabilitatea certificatului de recunoaştere, emis de autoritatea de certificare, pentru licenţa de pilot de aeronave ultrauşoare motorizate sau a unei calificăriaautorizaţii specifice emise în conformitate cu cerinţele specifice de către o autoritate competentă a unui alt stat, nu trebuie să depăşească termenul de valabilitate al licenţei/calificăriiaautorizaţiei de bază.
    V. Autorizarea ca examinatori a persoanelor care organizează şi efectuează examinările teoretice şi practice, la sol şi în zbor, în vederea obţinerii/revalidării/reînnoirii/recunoaşterii licenţelor de pilot de aeronave ultrauşoare motorizate şi a calificăriloraautorizaţiilor specifice

    RACR-LPAN ULM. 2185 - Condiţii generale
    Pentru autorizarea ca examinator, solicitantul trebuie să îndeplinească următoarele condiţii generale:
    (a) să aibă vârsta de cel puţin 21 de ani împliniţi; şi
    (b) să fie deţinător al unui certificat medical corespunzător, în termen de valabilitate, emis în conformitate cu cerinţele specificate în prezenta reglementare.

    RACR-LPAN ULM. 2190 - Condiţii specifice
    Pentru autorizarea ca examinator, suplimentar faţă de condiţiile generale specificate în RACR-LPAN ULM.2185, solicitantul trebuie:
    (a) să deţină licenţă de pilot aeronave ultrauşoare motorizate, din clasa pentru care solicită autorizarea, aflată în termen de valabilitate; şi
    (b) să deţină calificarea de instructor, în termen de valabilitate, şi să-şi fi exercitat privilegiile aferente acestei calificări în ultimele 24 de luni, fără întrerupere; şi
    (c) să fie stabilit de autoritatea de certificare ca examinator autorizat. Stabilirea examinatorilor se efectuează în funcţie de experienţă şi pregătirea teoretică şi practică a acestora, precum şi de alte elemente, cum ar fi gradul de respectare al reglementărilor aeronautice şi disponibilitatea de a îndeplini atribuţiunile respective. Lista cu examinatori este stabilită de autoritatea de certificare, aceştia putând să fie sau să nu fie angajaţi ai acesteia. Această listă se reactualizează în funcţie de necesităţi.
    (d) Exercitarea privilegiilor aferente calificării de instructor în ultimele 24 de luni se demonstrează prin prezentarea carnetului de zbor compartimentului de specialitate al autorităţii de certificare spre a verifica existenţa în acesta a evidenţei cu această activitate.
    (e) Compartimentul cu atribuţiuni specifice de autoritate în domeniul certificării aeronavelor ultrauşoare motorizate întocmesc şi înaintează conducerii autorităţii de certificare lista cu persoanele propuse a fi autorizate ca examinatori.

    RACR-LPAN ULM. 2195 - Abilităţi
    (a) Solicitantul pentru autorizarea ca examinator trebuie să demonstreze abilitatea de a organiza şi desfăşura examinarea teoretică şi practică, la sol şi în zbor, în toate etapele acesteia.
    (b) Pe baza unei probe teoretice şi practice desfăşurate în faţa unei comisii formate din doi instructori/examinatori autorizaţi pentru aeronave ultrauşoare motorizate, din cadrul compartimentului cu atribuţiuni specifice de autoritate în domeniul aeronavelor ultrauşoare motorizate, solicitanţii (pe baza unei cereri scrise adresate autorităţii de certificare) trebuie să prezinte modul de organizare şi desfăşurare a examinării teoretice şi practice, la sol şi în zbor, în toate etapele acesteia, în limita prevederilor cuprinse în RACR-LPAN ULM.
    (c) Solicitantul foloseşte ca documentaţie de lucru în cadrul acestei probe reglementarea RACR-LPAN ULM.

    RACR-LPAN ULM. 2200 - Privilegii
    (a) Persoana autorizată ca examinator are dreptul de a organiza şi efectua examinarea teoretică şi practică, la sol şi în zbor, a personalului navigant în vederea obţinerii/revalidării/reînnoirii/recunoaşterii licenţelor/calificăriloraautorizaţiilor, numai până la nivelul deţinut de el însuşi, cu excepţia cazului în care este deţinătorul unei împuterniciri speciale, eliberată de autoritatea de certificare.
    (b) Pentru ca examinatorii autorizaţi să-şi poată exercita privilegiile, aceştia trebuie să-şi dea acordul scris pe baza unei declaraţii tip, conform modelului din Anexa 6. Această declaraţie se păstrează în dosarul pilotului respectiv, dosar definit conform prezentelor proceduri.

    RACR-LPAN ULM. 2205 - Valabilitatea autorizării ca examinator
    (a) Autorizarea ca examinator este valabilă de la data aprobării de autoritatea de certificare a listei cu examinatori, cu condiţia ca licenţa de pilot şi calificarea de instructor pentru aeronave ultrauşoare motorizate din clasa pentru care se efectuează autorizarea să fie în termen de valabilitate, dar numai după ce titularul autorizării respective şi-a dat acordul în scris, pe baza unei declaraţii tip.
    (b) O persoană se consideră autorizată ca examinator în urma aprobării de către autoritatea de certificare a listei cu examinatori.

    RACR-LPAN ULM. 2210 - Restricţionarea privilegiilor
    (a) Persoana autorizată ca examinator nu poate, de regulă, efectua examinarea teoretică sau practică, la sol sau în zbor, a unui solicitant cu care a efectuat instruirea.
    (b) În situaţia în care pregătirea practică la sol şi în zbor a unui elev se efectuează cu o aeronavă pentru care nu sunt disponibili examinatori care să aibă experienţă de zbor suficientă pe aceasta (minimum 25 de ore de zbor), persoana autorizată ca examinator poate să fie instructorul cu care elevul a efectuat pregătirea teoretică şi practică la sol şi în zbor.
    (c) În cazul de mai sus examinatorul demonstrează experienţa de zbor prin prezentarea proprietarului aeronavei spre verificare a carnetului de zbor şi confirmarea de către acesta (proprietarul) a existenţei experienţei necesare.

    VI. Obţinerea licenţelor de pilot de aeronave ultrauşoare motorizate şi a calificăriloraautorizaţiilor specifice prin echivalarea licenţelor emise de alte stateaautorităţi competente
    RACR-LPAN ULM. 2215 - Condiţii generale
    (a) Autoritatea de certificare poate elibera licenţe de pilot de aeronave ultrauşoare motorizate şi calificăriaautorizaţii specifice prin echivalarea licenţelor şi a calificăriloraautorizaţiilor specifice emise de alte stateaautorităţi competente, dacă cerinţele specifice în baza cărora acestea au fost emise se situează cel puţin la nivelul celor din prezenta reglementare.
    (b) Licenţele de pilot de aeronave ultrauşoare motorizate eliberate de alte stateaautorităţi competente se pot echivala, prin eliberarea de licenţe şi anexe la acestea, conform RACR-LPAN ULM, dacă solicitantul demonstrează autorităţii de certificare, prin documente relevante, că cerinţele în baza cărora acestea au fost emise se situează cel puţin la nivelul celor prevăzute în RACR-LPAN ULM.
    Documente relevante pot fi de genul:
    (i) copii ale actelor normative specifice;
    (îi) adeverinţe emise de autorităţile competente;
    (iii) alte documente acceptate de către autoritatea de certificare.

    VII. Formularele specifice pentru licenţele de pilot de aeronave ultrauşoare motorizate

    RACR-LPAN ULM. 2220 - Condiţii generale
    (a) Licenţele de pilot de aeronave ultrauşoare motorizate şi anexele la acestea se emit pe hârtie/carton de culoare albă, conform modelelor din Anexele 1 şi 2.
    (b) Formularele de licenţă şi anexa la acestea se emit sub formă de carnet de dimensiunile 120x85 mm.
    (c) În interiorul acestora se regăsesc înscrise calificărileaautorizaţiile specifice, precum şi privilegiile conferite titularului.
    (d) Autorizaţiile specifice licenţei de pilot de aeronave ultrauşoare motorizate se înscriu în cadrul formularului de anexă la licenţă la capitolul XII, pentru fiecare clasă de aeronavă pentru care titularul licenţei deţine calificări.
    (e) Calificărileaautorizaţiile deţinute de solicitant se înscriu, în spaţiile delimitate de dreptunghiuri, una după alta în următoarea ordine: pilot, instructor, urmate de cele specificate la RACR-LPAN ULM.2170 (a) şi în ordinea enumerată la acest paragraf.
    (f) La capitolul X din formularul de licenţă, respectiv III din cel al anexei la aceasta, la rubricile "Conform cu", se înscriu numerele şi data proceselor verbale care stau la baza eliberării formularelor respective.
    (g) Numărul licenţei, respectiv al anexei la aceasta, se înscriu la capitolul III corespunzător poziţiei din registrul de licenţe, respectiv registrul de anexe la acestea.
    Registrul de licenţe, respectiv de anexe la acestea, constau în copii ale acestora introduse şi numerotare în ordinea eliberării lor.
    (h) Eliberarea licenţelor, respectiv a anexelor la acestea, se face numai pe baza semnăturii titularului (deţinătorului) sau a unui împuternicit legal al acestuia, înscrisă pe copiile din registre.
    Documentul de împuternicire se ataşează copiei licenţei, respectiv a anexei la aceasta.

    VIII. Alte prevederi

    RACR-LPAN ULM. 2225 - Punerea la dispoziţie a listelor cu instructorii şi cu persoanele autorizate ca examinatori
    Listele cu instructorii şi persoanele autorizate ca examinatori sunt puse la dispoziţia celor interesaţi, la cerere, de către autoritatea de certificare.

    RACR-LPAN ULM. 2230 - Valabilitatea examinărilor
    Valabilitatea examinărilor teoretice şi a testelor de îndemânare şi competenţă în zbor este de 12 luni de la data susţinerii acestora, dacă nu este specificat altfel în cuprinsul prezentei reglementări.

    
CAP. 3
    Cerinţele procedurale de licenţiere a pilotului de aeronave ultrauşoare motorizate

    RACR-LPAN ULM. 3000 - Obţinerea, revalidarea sau reînnoirea licenţei de pilot de aeronave ultrauşoare motorizate
    În vederea, după caz, obţinerii, revalidării sau reînnoirii licenţei de pilot de aeronave ultrauşoare motorizate, solicitantul trebuie să depună la registratura autorităţii de certificare, prin intermediul instructorului sub a cărui supraveghere a finalizat pregătirea practică la sol şi în zbor un dosar (dosarul pilotului), care trebuie să cuprindă următoarele documente:
    - cerere tip (Anexa 7);
    - procesul-verbal de examinare (Anexa 8);
    - chestionarele de examinare;
    - după caz, conform RACR-LPAN ULM, fişa de pregătire teoretică şi practică la sol şi în zbor (Anexa 5);
    - certificatul medical corespunzător însoţit de o copie a acestuia;
    - după caz, declaraţie notarială conform celor precizate la RACR-LPAN ULM.4060 (e);
    - autorizaţie de zbor în simplă comandă, în cazul obţinerii licenţei;
    - două fotografii color 3/4;
    - dovada achitării obligaţiilor financiare corespunzătoare obţinerii, revalidării sau reînnoirii licenţei respective (copie chitanţă achitare tarif etc.).
    Notă:
    În cazul în care, după verificarea de către autoritatea de certificare a dosarului pilotului, se constată conformarea cu prevederile RACR-LPAN ULM, se completează şi eliberează licenţaaanexa la licenţă solicitată, însoţită de certificatul medical corespunzător (conform RACR-LPAN ULM.1000 (a)).
    Autoritatea de certificare introduce în dosarul pilotului copia certificatului medical corespunzător.
    Cererea este vizată, după caz, de instructorul sub supravegherea căruia s-a efectuat cursul (programul) de pregătire practică la sol şi în zbor.
    Licenţaaanexa la aceasta se emite în dublu exemplar, unul fiind introdus în dosarul pilotului.
    În cazul în care după verificarea dosarului pilotului se constată neconformităţi, se informează solicitantul pe scurt asupra acestora.

    RACR-LPAN ULM. 3005 - Obţinerea, revalidarea sau reînnoirea calificării de instructor pentru pilotul de aeronave ultrauşoare motorizate
    În vederea, după caz, obţinerii, revalidării sau reînnoirii calificării de instructor pentru aeronave ultrauşoare motorizate, organizatorul cursului (programului) de pregătire teoretică trebuie să depună la registratura autorităţii de certificare, prin intermediul instructorului sub a cărui supraveghere a fost efectuat cursul (programul), un dosar (dosarul pilotului), care trebuie să cuprindă următoarele documente:
    - cerere tip (Anexa 7);
    - procesul-verbal de examinare (Anexa 8);
    - chestionarele de examinare;
    - după caz, conform RACR-LPAN ULM, fişa de pregătire teoretică şi practică la sol şi în zbor (Anexa 5);
    - dovada achitării obligaţiilor financiare corespunzătoare obţinerii, revalidării sau reînnoirii calificării respective (copie chitanţă achitare tarif etc.).
    Notă:
    În cazul în care după verificarea de către autoritatea de certificare a dosarului pilotului se constată conformarea cu prevederile RACR-LPAN ULM, se completează şi eliberează anexa la licenţă având înscrisă calificarea solicitată, însoţită de certificatul medical corespunzător [conform RACR-LPAN ULM.1000 (a)].
    Autoritatea de certificare introduce în dosarul pilotului copia certificatului medical corespunzător.
    Cererea este vizată, după caz, de instructorul sub supravegherea căruia s-a efectuat cursul (programul) de pregătire practică la sol şi în zbor.
    Anexa la licenţă se emite în dublu exemplar, unul fiind introdus în dosarul pilotului.
    În cazul în care după verificarea dosarului pilotului, se constată neconformităţi, se informează solicitantul pe scurt asupra acestora.

    RACR-LPAN ULM. 3015 - Obţinerea certificatului de recunoaştere
    În vederea obţinerii certificatului de recunoaştere, solicitantul trebuie să depună la registratura autorităţii de certificare, prin intermediul examinatorului cu care acesta a promovat examinarea practică la sol şi în zbor, conform RACR-LPAN ULM.2175, un dosar (dosarul pilotului), care trebuie să cuprindă următoarele documente:
    - o cerere în vederea obţinerii certificatului de recunoaştere;
    - procesul-verbal de examinare (Anexa 8);
    - chestionarele de examinare;
    - certificatul medical corespunzător însoţit de o copie a acestuia;
    - o copie a licenţei corespunzătoare certificatului de recunoaştere, având menţionată pe ea de către examinator "conform cu originalul", cu data şi sub semnătura acestuia;
    - dovada achitării obligaţiilor financiare corespunzătoare obţinerii certificatului de recunoaştere respectiv (copie chitanţă achitare tarif etc.).
    Notă:
    În cazul în care după verificarea de către autoritatea de certificare a dosarului pilotului se constată conformarea cu prevederile RACR-LPAN ULM, se completează şi eliberează certificatul de recunoaştere, însoţit de certificatul medical corespunzător [conform RACR-LPAN ULM.1000(a)].
    Autoritatea de certificare introduce în dosarul pilotului copia certificatului medical corespunzător.
    Certificatul de recunoaştere se emite în dublu exemplar, unul fiind introdus în dosarul pilotului.
    În cazul în care după verificarea dosarului pilotului se constată neconformităţi, se informează solicitantul pe scurt asupra acestora.

    RACR-LPAN ULM. 3020 - Obţinerea prin echivalare a licenţei de pilot de aeronave ultrauşoare motorizate, a anexei la aceasta şi a calificăriloraautorizaţiilor specifice
    În vederea obţinerii prin echivalare a licenţei de pilot de aeronave ultrauşoare motorizate, a anexei la aceasta şi a calificăriloraautorizaţiilor specifice, solicitantul trebuie să depună la registratura autorităţii de certificare un dosar (dosarul pilotului), care trebuie să cuprindă următoarele documente:
    - o cerere în vederea obţinerii prin echivalare a documentelor respective;
    - certificatul medical corespunzător însoţit de o copie a acestuia;
    - o copie a licenţei emisă de statulaautoritatea competentă respectivă, având menţionată pe ea de către examinator "conform cu originalul", cu data şi sub semnătura acestuia;
    - documente relevante conform RACR-LPAN ULM.2215;
    - dovada achitării obligaţiilor financiare corespunzătoare obţinerii licenţei respective (copie chitanţă achitare tarif etc.).
    Notă:
    În cazul în care după verificarea de către autoritatea de certificare a dosarului pilotului se constată conformarea cu prevederile RACR-LPAN ULM, se completează şi eliberează certificatul de recunoaştere, însoţit de certificatul medical corespunzător [conform RACR-LPAN ULM.1000(a)].
    Autoritatea de certificare introduce în dosarul pilotului copia certificatului medical corespunzător.
    În cazul în care după verificarea dosarului pilotului se constată neconformităţi, se informează solicitantul pe scurt asupra acestora.

    
CAP. 4
    Dispoziţii finale

    RACR-LPAN ULM. 4005 - Privilegii
    a) Privilegiile conferite de calificarea de instructor pentru aeronave ultrauşoare motorizate includ şi pe cele ale pilotului pentru clasa de aeronave ultrauşoare motorizate pentru care le deţine.

    RACR-LPAN ULM. 4010 - Examinările
    (a) Examinările teoretice prevăzute în prezenta reglementare se efectuează pe bază de grile test pentru fiecare materie, cu unul sau mai multe răspunsuri corecte, fiecare conţinând minim 10 întrebări.
    Conţinutul acestor grile este diferit în funcţie de nivelul calificăriiaautorizaţiilor pentru care se solicită licenţierea.
    Aceste grile vor fi elaborate de către autoritatea de certificare prin intermediul examinatorilor autorizaţi din cadrul unei baze de date cu un număr de 1.000 de întrebări, pentru pilotul de aeronave ultrauşoare motorizate, şi 500, pentru instructor.
    Această bază de date va fi întocmită de către autoritatea de certificare prin intermediul examinatorilor autorizaţi.
    Baza de date este publică şi se pune la dispoziţia celor interesaţi la cerere.
    (b) Prin excepţie de la prevederile RACR-LPAN ULM.4010 (a) de mai sus, examinările teoretice la disciplinele suplimentare (Metodologia instruirii la sol şi în zbor), în cazul obţinerii calificării de instructor, se vor efectua pe bază de grile test, cu unul sau mai multe răspunsuri corecte, fiecare conţinând minimum 50 de întrebări.
    (c) Formularele pentru aceste grile test au obligatoriu o rubrică specială în care persoana examinată înscrie numele, semnătura acesteia şi data examinării.
    (d) În situaţiile în care nu este posibil altfel, autoritatea de certificare poate stabili o planificare anuală, cuprinzând locul şi perioada în care se vor organiza sesiuni de examinare teoretică şi practică în vederea obţinerii licenţelor de pilot şi a calificăriloraautorizaţiilor aferente acesteia. Documentul privind această planificare va fi pus la dispoziţia celor interesaţi, la cerere, sau se va face public.

    RACR-LPAN ULM. 4015 - Procesul-verbal
    (a) Rezultatele examinărilor teoretice şi a testelor de verificare a competenţei în zbor prevăzute în RACR-LPAN ULM se consemnează în procesul verbal de examinare al cărui model este prezentat în Anexa 8.
    (b) Procesul-verbal încheiat este documentul prin care se demonstrează promovarea examinărilor teoretice şi a testelor practice de verificare a competenţei prevăzute în RACR-LPAN ULM.
    (c) Procesul-verbal se întocmeşte în două exemplare, unul se introduce în dosarul pilotului iar celălalt în registrul de procese-verbale.
    (d) Registrul de procese-verbale constă într-un dosar compus din exemplarele care se introduc în acest registru, introduse şi numerotate în ordinea primirii dosarelor piloţilor (înregistrării cererilor) de către autoritatea de certificare. Numărul procesului-verbal se înscrie pe acesta de către autoritatea de certificare, după încheierea acestuia de către examinatori.
    Notă:
    Procesele-verbale din dosarele neconforme cu prevederile prezentei reglementări nu se introduc în registru. Dacă neconformităţile se remediază, introducerea în registru şi numerotarea proceselor-verbale respective se fac corespunzător datei la care remedierea este efectuată.
    (e) Până la eliberarea de către autoritatea de certificare a licenţei şi/sau, după caz, a anexei la aceasta sau a certificatului de recunoaştere, piloţii de aeronave ultrauşoare motorizate (inclusiv instructorii), declaraţi admişi în urma examinărilor teoretice şi practice la sol şi în zbor aferente, pot să-şi exercite privilegiile pe baza procesului-verbal completat şi semnat corespunzător, conform prevederilor prezentei reglementări.
    La cerere, un exemplar de proces-verbal se va completa şi elibera solicitantului.

    RACR-LPAN ULM. 4020 - Carnetul de zbor
    (a) Piloţii de aeronave ultrauşoare motorizate (inclusiv elevii piloţi) trebuie să posede un carnet de zbor pe care aceştia îl completează pentru ţinerea evidenţei activităţii lor de zbor.
    (b) Activitatea de zbor efectuată ca pregătire în conformitate cu prevederile RACR-LPAN ULM este certificată de către instructorii de zbor cu care aceasta a fost efectuată, prin înscrierea numelui şi a semnăturii acestora la rubrica "Observaţii" a carnetului de zbor.
    (c) Instructorii înscriu în carnetul de zbor al persoanelor aflate în proces de pregătire activitatea de zbor efectuată, cu menţiunea "instruire", la rubrica "Scopul zborului".
    (d) Modelul carnetului de zbor este prezentat în Anexa 9.

    RACR-LPAN ULM. 4025 - Obligaţii ale solicitanţilor în vederea licenţierii
    (a) Solicitanţii în vederea licenţierii ca pilot de aeronave ultrauşoare motorizate efectuează demersurile necesare în vederea instruirii teoretice şi practice la sol şi în zbor, precum şi a examinărilor aferente.
    (b) Solicitanţii în vederea licenţierii ca pilot de aeronave ultrauşoare contactează persoanele autorizate ca examinatori, prin intermediul instructorului cu care a fost finalizat cursul (programul) de pregătire practică în zbor, în vederea susţinerii examinărilor şi testelor prevăzute în RACR-LPAN ULM.
    (c) Solicitanţii în vederea obţinerii calificării de instructor contactează organizatorii cursurilor (programelor) specifice pentru instructor, în vederea parcurgerii acestora.
    (d) Organizarea cursurilor (programelor) în vederea obţinerii calificării de instructor se face publică de către organizator.

    RACR-LPAN ULM. 4030 - Dosarul pilotului
    (a) Toate documentele legate de licenţierea unei persoane se introduc într-un singur dosar, adică în dosarul pilotului.
    (b) Verificarea documentelor din dosarele piloţilor, în vederea licenţierii în domeniul aeronavelor ultrauşoare motorizate, se face numai de către persoane autorizate ca examinatori, conform RACR-LPAN ULM, Capitolul 2 V.
    Această verificare se face din punct de vedere al îndeplinirii cerinţelor procedurale prevăzute în prezenta reglementare.
    (c) Dosarele piloţilor se păstrează de către autoritatea de certificare cel puţin atât timp cât documentele emise în baza acestora sunt în termene de valabilitate şi, în cazul în care aceste documente nu mai sunt valabile, cel puţin până la termenul legal la care acestea pot fi arhivate.
    (d) Dosarele piloţilor, inclusiv cele întocmite înainte de intrarea în vigoare a prezentei reglementări, se arhivează în conformitate cu reglementările în vigoare.
    (e) Dosarele piloţilor pot conţine şi alte documente faţă de cele prevăzute în prezenta reglementare şi care sunt legate de activitatea de zbor a pilotului respectiv.

    RACR-LPAN ULM. 4035 - Eliberarea de duplicate în cazul pierderii, furtului sau distrugerii licenţei (inclusiv a anexei la aceasta) sau a certificatului de recunoaştere
    În cazul furtului, pierderii sau distrugerii licenţei (inclusiv a anexei la aceasta) aflate în termen de valabilitate sau a certificatului de recunoaştere, titularii vor anunţa acest fapt într-o publicaţie (ziar) de largă circulaţie, în vederea emiterii de duplicate, dovada acestui anunţ fiind înaintată autorităţii de certificare împreună cu o cerere în acest sens.

    RACR-LPAN ULM. 4040 - Diplome
    Atunci când există solicitări, autoritatea de certificare eliberează diplome de absolvire a cursurilor (programelor) de pregătire ca pilot sau instructor pentru aeronavele ultrauşoare motorizate.
    Acestea se eliberează numai după obţinerea licenţei şi a anexei la aceasta, respectiv a calificării de instructor.

    RACR-LPAN ULM. 4045 - Controlul, inspecţia şi supravegherea activităţii de zbor a piloţilor de aeronave ultrauşoare motorizate
    (a) Controlul, inspecţia şi supravegherea activităţii de zbor a piloţilor de aeronave ultrauşoare motorizate se realizează de către autoritatea de certificare, prin persoanele autorizate ca examinatori, care au calitatea şi privilegiile de inspectori aeronave ultrauşoare motorizate.
    (b) În procesul de control, inspecţie şi supraveghere, inspectorii verifică modul de respectare a reglementărilor şi verifică documentele piloţilor de aeronave ultrauşoare motorizate.
    (c) Refuzul de a se supune controlului, inspecţiei şi supravegherii din partea inspectorilor poate atrage suspendarea sau retragerea licenţei de pilot a celor vinovaţi.
    (d) În cazul constatării de nereguli privind activitatea de zbor, inspectorii pot emite recomandări, pot impune oprirea activităţii de zbor a persoanelor implicate în neregulile respective şi pot, de asemenea, propune autorităţii de certificare luarea de măsuri corective.
    (e) Autorizarea ca examinator/inspector se poate certifica prin înscrierea acestor calităţi în anexa la licenţa de pilot aeronave ultrauşoare motorizate a persoanei respective.

    RACR-LPAN ULM. 4050 - Anexe
    În Anexele 1 la 11, care fac parte din prezenta reglementare, se află modelele formularelor tipizate prevăzute în prezenta reglementare, respectiv: licenţa de pilot aeronave ultrauşoare motorizate, anexa la licenţa de pilot aeronave ultrauşoare motorizate, fişa medicală, certificatul de recunoaştere, fişa de pregătire teoretică şi practică la sol şi în zbor, declaraţia examinatorului, cererea, procesul-verbal de examinare, carnetul de zbor, declaraţia elevului pilot şi autorizaţia de zbor în simplă comandă.

    RACR-LPAN ULM. 4060 - Alte dispoziţii
    (a) Persoanele care se află în proces de pregătire practică în zbor, de reantrenare sau de susţinere a testelor de îndemânare practică în zbor în vederea obţinerii, revalidării, reînnoirii sau recunoaşterii licenţei şi a calificăriloraautorizărilor specifice de pilot de aeronave ultrauşoare motorizate, în conformitate cu prevederile RACR-LPAN ULM, se consideră personal aeronautic navigant având calitatea de elev pilot.
    (b) Elevii piloţi aflaţi în proces de pregătire practică în zbor în vederea obţinerii licenţei de pilot, la solicitarea instructorilor sau a examinatorilor sub a căror supraveghere, respectiv testare, au calitatea de elevi, completează o declaraţie tip al cărei model se află prezentat în Anexa 10.
    Declaraţia se păstrează de către instructor sau examinator atât timp cât aceştia au sub supraveghere, respectiv testare, activitatea de zbor a elevilor piloţi precizaţi.
    (c) Elevul pilot nu se consideră a fi pasager.
    (d) Vârsta minimă de la care o persoană poate avea calitatea de elev este de 15 ani împliniţi.
    (e) Pentru a putea desfăşura activitate de zbor în calitate de personal navigant, până la împlinirea vârstei de 18 ani, o persoană are nevoie de acordul scris al părinţilor legali, întocmit pe baza unei declaraţii notariale în acest sens.
    Până la obţinerea licenţei de pilot, un exemplar original al declaraţiei se păstrează de către instructor, ulterior introducându-se în dosarul pilotului, prin grija instructorului respectiv.
    (f) Existenţa unui certificat medical corespunzător şi a unui carnet de zbor este obligatorie pentru elevul pilot şi pe perioada în care acesta desfăşoară activitate de zbor în dublă comandă cu un instructor.
    (g) Până la obţinerea licenţei de pilot, elevul pilot poate desfăşura activitate de zbor în simplă comandă sub supravegherea instructorului care autorizează elevul să efectueze activitate de zbor în simplă comandă, pe baza autorizaţiei al cărei model este prezentat în Anexa 11.
    Supravegherea se efectuează vizual şi prin intermediul legăturii radio bilaterale (dacă există) elev-instructor, în limita de audibilitate.
    Supravegherea se efectuează prin intermediul legăturii radio bilaterale (dacă există), în limita de audibilitate, în cazul în care activitatea de zbor se efectuează în afara razei vizuale a instructorului.
    În procesul de supraveghere instructorul dă indicaţii elevului, acesta având obligaţia de a le respecta.
    (h) Lista instructorilor şi a examinatorilor autorizaţi se face publică de către autoritatea de certificare.
    (i) Autoritatea de certificare instruieşte examinatorii autorizaţi privitor la atribuţiunile pe care aceştia le îndeplinesc în conformitate cu prevederile RACR-LPAN ULM.
    (j) Pentru un solicitant care deţine o licenţă de pilot sau instructor pentru alte clase/categorii de aeronave fără motor, similare din punct de vedere al modului de pilotaj cu cele pentru care se face solicitarea, autoritatea de certificare creditează 50% din numărul de ore de pregătire teoretică specifică pe care acesta a efectuat-o la disciplinele prevăzute în RACR-LPAN ULM pentru obţinerea acestei licenţe.
    Acesta îşi completează pregătirea la disciplinele prevăzute în RACR-LPAN ULM.
    În cazul în care solicitantul nu deţine pregătirea la una sau mai multe discipline prevăzute în RACR-LPAN ULM, acesta trebuie să efectueze pentru aceste discipline o pregătire conform RACR-LPAN ULM.
    Pilotul instructor pentru aeronave ultrauşoare motorizate sub supravegherea căruia s-a finalizat această pregătire eliberează solicitantului un certificataatestat corespunzător conform RACR-APAN ULM.2055.
    (k) Un solicitant care deţine o licenţă de pilot sau instructor pentru alte clase/categorii de aeronave fără motor, similare din punct de vedere al modului de pilotaj cu cele pentru care se face solicitarea, trebuie să efectueze un curs (program) de pregătire practică la sol şi în zbor cu un pilot instructor pentru aeronave ultrauşoare motorizate cu un conţinut şi o durată minimă în cuantum de 50% faţă de necesarul corespunzător pilotului, respectiv instructorului, prevăzute în RACR-LPAN ULM.
    Pilotul instructor pentru aeronave ultrauşoare motorizate sub supravegherea căruia s-a finalizat această pregătire eliberează solicitantului un certificataatestat corespunzător conform RACR-LPAN ULM.2060.

    
ANEXA 1
    ────────
la RACR-LPAN ULM
─────────────────

*Font 8*
┌──────────────────────────────────────────────┬──────────────────────────────────────────────────┐
│ │I. România │
│ │ România │
│ │ │
│ │ Ministerul Transporturilor, Construcţiilor │
│ │ şi Turismului │
│XIV. Autorităţile civile şi militare sunt │ Ministry of Transport, Constructions and Tourism│
│ rugate să acorde tot sprijinul solicitat │ │
│ de către titularul acestei licenţe. │II. Licenţa de Pilot Aeronave Ultrausoare │
│ The civil and military authorities are │ Motorizate │
│ asked to provide all the assistance │ Powered Ultralight Aircraft Pilot Licence │
│ requested by the holder of this licence. │ │
│ │ Valabilă numai însoţită de anexa în care se │
│ │ specifică categoria licenţei, valabilitatea │
│ │ şi calificările. │
│ │ Valid only în connection with an attached │
│ │ certification concerning category of │
│ │ licence, validity and ratings. │
└──────────────────────────────────────────────┴──────────────────────────────────────────────────┘
┌──────────────────────────────────────────────┬──────────────────────────────────────────────────┐
│ ┌──────────────┐ │ │
│III. Nr.: │ │ │VIII. Emisă de: │
│ └──────────────┘ │ Issued by: │
│ ┌──────────────┐ │ │
│ │ │ │X. Locul/data emiterii: │
│ │ │ │ Place/date of issue: │
│ │ │ │ ........../.................................│
│ └──────────────┘ │ │
│ │ Conform cu: │
│ │ According to: ..............................│
│IV. Numele titularului (deţinătorului): │ │
│ Name of the holder: │ Semnătura organului emitent: │
│ ........................................ │ Signature of the issuing officer: │
│ data naşterii: în: │ │
│ born on: ................. at: ......... │ ............................................│
│ │ │
│V. Adresa: │XI. Ştampila sau sigiliul autorităţii emitente: │
│ Address: ............................... │ Seal or stamp of the issuing authority: │
│ │ │
│VI. Cetăţenia: │ │
│ Naţionality: ........................... │ │
│VII. Semnătura titularului: │ │
│ Signature of the holder: ............... │ │
└──────────────────────────────────────────────┴──────────────────────────────────────────────────┘


    
ANEXA 2
    ───────
la RACR-LPAN ULM
─────────────────

*Font 8*
┌──────────────────────────────────────────────┬──────────────────────────────────────────────────┐
│ Elicoptere ultrauşoare pănă la: │I. România │
│ Ultralight helicopters until: │ România │
│ ...................... │ │
│ ┌──────────────────────────────────────────┐ │II. Licenţa de Pilot Aeronave Ultrauşoare │
│ │ │ │ Motorizate - Anexa │
│ │ │ │ Powered Ultralight Aircraft Pilot │
│ └──────────────────────────────────────────┘ │ Licence - Attachment │
│ │ │
│ Autogire ultrauşoare până la: │III. Nr.: Conform cu: │
│ Ultralight autogyros until: │ According to: │
│ ┌──────────────────────────────────────────┐ │ │
│ │ │ │IV. Numele titularului (deţinătorului): │
│ │ │ │ Name of the holder: │
│ └──────────────────────────────────────────┘ │ ............................................│
│ │ │
│ Dirijabile ultrauşoare până la: │VIII. Emisa de: │
│ Ultralight airships until. │ Issued by: │
│ ┌──────────────────────────────────────────┐ │ │
│ │ │ │XI. X. Locul/data eliberării: │
│ │ │ │ Place/date of issue: │
│ └──────────────────────────────────────────┘ │ ......................... │
└──────────────────────────────────────────────┴──────────────────────────────────────────────────┘
┌──────────────────────────────────────────────┬──────────────────────────────────────────────────┐
│XIV. Această licenţă îl îndreptăţeşte pe │XII. Calificări de clasa: IX. Valabilitate │
│ titular să-şi exercite privilegiile numai│ Class ratings: Validity │
│ în termenul de valabilitate al │ │
│ certificatului medical corespunzător, │ │
│ anexat. │ Avioane ultrausoare până la: │
│ This licence entitles its holder to │ Ultralight aeroplanes until: ........... │
│ exercise his privileges only inside the │ ┌──────────────────────────────────────────────┐ │
│ term of validity of the according │ │ │ │
│ attached medical assessment. │ │ │ │
│ │ └──────────────────────────────────────────────┘ │
│ Această licenţă îl îndreptăţeşte pe │ │
│ titular să exercite funcţia de pilot │ │
│ comandant şi de personal tehnic de │ Motodeltaplane până la: │
│ întreţinere şi reparaţie al oricărei │ Powered hang gliders until: ........... │
│ aeronave ultrauşoare motorizate, în │ ┌──────────────────────────────────────────────┐ │
│ limita calificărilor deţinute. │ │ │ │
│ This licence entitles its holder to act │ │ │ │
│ as pilot în command and tehnical │ └──────────────────────────────────────────────┘ │
│ personell of maintenance and repair of │ │
│ any powered ultralight aircraft, inside │ Motoparapante/ până la: │
│ the limits of the owned ratings. │ Motoparasute │
│ │ │
│ Această licenţă îl îndreptăţeşte pe │ │
│ titular să exercite privilegiile │ Powered paragliders/ until: ........... │
│ conferite de calificările pe care le │ powered parachutes │
│ deţine şi de reglementările în vigoare. │ ┌──────────────────────────────────────────────┐ │
│ This licence entitles its holder to │ │ │ │
│ exercise the privileges conferred by the │ │ │ │
│ ratings he owns and by the regulations în│ └──────────────────────────────────────────────┘ │
│ force. │ │
└──────────────────────────────────────────────┴──────────────────────────────────────────────────┘


    
ANEXA 3
    ───────
la RACR-LPAN ULM
────────────────

                        FIŞĂ MEDICALĂ TIP

    de examinare a pilotului de aeronave ultrauşoare motorizate (ULM) .........
    născut la data de ............, CNP ............., domiciliat
    în ............, tel: ................. .

┌────┬──────────────────────────────┬──────────────────────┬──────────────────-┐
│Nr. │ Felul examinării │Rezultatul examinării │Semnătura şi parafa│
│crt.│ │ │ medicului │
├────┼──────────────────────────────┼──────────────────────┼───────────────────┤
│ 1. │Talie, perimetru, │ │ │
│ │Greutate │ │ │
├────┼──────────────────────────────┼──────────────────────┼───────────────────┤
│ 2. │Examenul sângelui │ │ │
├────┼──────────────────────────────┼──────────────────────┼───────────────────┤
│ 3. │Examen oftalmologic │ │ │
│ │Simţ cromatic │ │ │
│ │Dioptrii │ │ │
├────┼──────────────────────────────┼──────────────────────┼───────────────────┤
│ 4. │Examen ORL │ │ │
│ │Timpan │ │ │
│ │Echilibru vestibular │ │ │
├────┼──────────────────────────────┼──────────────────────┼───────────────────┤
│ 5. │Examen neuropsihiatric │ │ │
│ │Motivaţie aviaţie │ │ │
│ │Echilibru psihic │ │ │
├────┼──────────────────────────────┼──────────────────────┼───────────────────┤
│ 6. │Examen chirurgical │ │ │
│ │Operaţii, fracturi │ │ │
├────┼──────────────────────────────┼──────────────────────┼───────────────────┤
│ 7. │Examen de medicină internă: │ │ │
│ │TA, puls şi EKG │ │ │
└────┴──────────────────────────────┴──────────────────────┴───────────────────┘


    Declar pe propria răspundere că nu am suferit de sifilis sau de epilepsie.

                         Semnătura candidatului ...................

    CONCLUZIA MEDICULUI ŞEF: APT (clinic normal)/INAPT pentru zbor
    (medicul şef al unităţii sanitare)
    Data: ...................... Semnătura şi parafa ................

    UNITATEA SANITARĂ ........................................
    Data ............................


    Mod de completare a fişei medicale tip


    b) Fişa medicală tip este necesară piloţilor de aeronave ultrauşoare motorizate în conformitate cu reglementarea aeronautică civilă română RACR-APAN ULM. Această fişă medicală se completează la orice unitate sanitară din România.
    c) Fişa medicală tip se completează prin grija solicitantului licenţei de pilot aeronave ultrauşoare motorizate ULM, având consemnate pe această, la fiecare rubrică, rezultatele vizitei (examinării) medicale efectuate de către un medic specialist.
    d) Precizarea aptitudinii de zbor se face de către medicul şef al unităţii (instituţiei) care încheie fişa medicală, prin completarea rubricii "CONCLUZIA MEDICULUI ŞEF", lăsându-se nebarat înscrisul de pe fişă "APT (clinic normal)/INAPT" care corespunde situaţiei persoanei examinate.
    e) Valabilitatea aptitudinii medicale începe de la data semnării şi parafării fişei de către medicul şef şi este de:
    (i) 60 de luni pentru persoanele cu vârstă mai mică de 30 de ani;
    (îi) 24 de luni pentru persoanele cu vârstă cuprinsă între 30 de ani şi 49 de ani;
    (iii) 12 de luni pentru persoanele cu vârstă mai mare de 50 de ani.

    
ANEXA 4
    ────────
la RACR-LPAN ULM
─────────────────

┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│I. România │
│ România │
│ │
│II. Certificat de recunoaştere │
│ Certificate of recognition │
│ │
│Valabil numai însoţit de licenţă corespunzătoare emisă de autoritatea │
│competentă a statului de origine. │
│Valid only în conection with an attached proper licence issued by the │
│competent state authority. │
│ │
│XIV. Acest certificat îl îndreptăţeşte pe titular să exercite privilegiile │
│ conferite de licenţă pe care o deţine, dar în limita celor permise de │
│ reglementările româneşti în vigoare. │
│ This certificate entitles its holder to exercise the privileges conferred│
│ by the licence he owns but limited at those which are allowed by the │
│ Romanian regulations în force. │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│III. Nr. ........................... │
│ │
│ Conform cu licenţa nr: │
│ According to licence nr: │
│ │
│IV. Numele titularului (deţinătorului): │
│ Name of the holder: │
│ ............................................................ │
│ │
│VII. Emis de: │
│ Issued by: │
│ │
│XI. X. Locul/data eliberării: │
│................./.................... │
│ │
│ Semnătura: │
│ Signature │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘


    
ANEXA 5
    ───────
la RACR-LPAN ULM
────────────────

    FIŞA DE PREGĂTIRE TEORETICĂ ŞI PRACTICĂ LA SOL ŞI ÎN ZBOR

    Întocmită în vederea eliberării/revalidării/reînnoirii licenţei de pilot de aeronave ultrauşoare motorizate şi a calificăriloraautorizaţiilor aferente, pentru domnul (doamna) ............................................., născut(ă) la data de ......................, în localitatea ............................., domiciliat(ă) în .............................., tel. ................., posesor (posesoare) al (a) actului de identitate (tip, serie, număr), ................. eliberat de ...................., la data de ................................, CNP ............................, astfel:
    (Se menţionează după caz: pilot, instructor şi alte calificăriaautorizaţii, conform reglementării RACR-LPAN ULM, pentru: avioane ultrauşoare, motodeltaplane, motoparapante, elicoptere ultrauşoare, autogire ultrauşoare, dirijabile ultrauşoare.)

    PREGĂTIREA TEORETICĂ

┌───────┬──────────────────────┬─────────┬──────────-┬──────────────-┬─────────┐
│ │ │ Nr. ore │ Data │Numele │ │
│ Nr. │ Disciplina │ de │finalizării│instructorului │Semnătura│
│ poz. │ │pregătire│pregătirii │sub supraveghe-│ │
│ │ │efectuat │ │rea căruia a │ │
│ │ │ │ │fost efectuată │ │
│ │ │ │ │pregătirea │ │
├───────┼──────────────────────┼─────────┼───────────┼───────────────┼─────────┤
│ (i) │Legislaţie aeronautică│ │ │ │ │
│ │şi reglementări │ │ │ │ │
├───────┼──────────────────────┼─────────┼───────────┼───────────────┼─────────┤
│ (îi) │Cunoaşterea aeronavei │ │ │ │ │
│ │ultrauşoare motorizate│ │ │ │ │
├───────┼──────────────────────┼─────────┼───────────┼───────────────┼─────────┤
│ (iii) │Performanţe de zbor şi│ │ │ │ │
│ │planificarea zborului │ │ │ │ │
├───────┼──────────────────────┼─────────┼───────────┼───────────────┼─────────┤
│ (iv) │Performanţe umane │ │ │ │ │
├───────┼──────────────────────┼─────────┼───────────┼───────────────┼─────────┤
│ (v) │Meteorologie │ │ │ │ │
├───────┼──────────────────────┼─────────┼───────────┼───────────────┼─────────┤
│ (vi) │Navigaţie │ │ │ │ │
├───────┼──────────────────────┼─────────┼───────────┼───────────────┼─────────┤
│ (vii) │Proceduri operaţionale│ │ │ │ │
├───────┼──────────────────────┼─────────┼───────────┼───────────────┼─────────┤
│(viii) │Principii de zbor │ │ │ │ │
├───────┼──────────────────────┼─────────┼───────────┼───────────────┼─────────┤
│ (ix) │Radiotelefonie │ │ │ │ │
├───────┼──────────────────────┼─────────┼───────────┼───────────────┼─────────┤
│ (x) │* │ │ │ │ │
├───────┼──────────────────────┼─────────┼───────────┼───────────────┼─────────┤
│ (xi) │** │ │ │ │ │
└───────┴──────────────────────┴─────────┴───────────┴───────────────┴─────────┘


    Subsemnatul atest prin prezenta ca domnul (doamna) ........ a finalizat sub supravegherea mea cursul (programul) de pregătire teoretică specifică, conform celor specificate în prezenta fişă şi reglementării RACR-LPAN ULM.

    Instructor: ......................... Data: ......................
            [Numele şi semnătura instructorului
                 sub supravegherea căruia
             s-a finalizat cursul (programul)]


    PREGĂTIREA PRACTICĂ LA SOL ŞI ÎN ZBOR

┌────────────┬────────────────────┬───────────┬──────────────────────┬─────────┐
│ Nr. ore │Nr. ore de pregătire│ Data │Numele instructorului │ │
│de pregătire│în zbor/nr. dec.aat.│finalizării│sub supravegherea │Semnătura│
│ la sol │ │pregătirii │căruia a fost │ │
│ │ │ │finalizată │ │
│ │ │ │pregătirea │ │
├────────────┼──────┬──────┬──────┼───────────┼──────────────────────┼─────────┤
│ │ DC │ SC │ Raid │ │ │ │
│ ├──────┼──────┼──────┤ │ │ │
├────────────┼──────┼──────┼──────┼───────────┼──────────────────────┼─────────┤
│ *** │ │ │ │ │ │ │
├────────────┼──────┼──────┼──────┼───────────┼──────────────────────┼─────────┤
│ **** │ │ │ │ │ │ │
└────────────┴──────┴──────┴──────┴───────────┴──────────────────────┴─────────┘


    Subsemnatul atest prin prezenta ca domnul (doamna) ........... a finalizat sub supravegherea mea cursul (programul) de pregătire practica la sol şi în zbor, conform celor specificate în prezenta fişă şi reglementării RACR-LPAN ULM.

    Instructor: ................................ Data: ................
            [Numele şi semnătura instructorului
                 sub supravegherea căruia
             s-a finalizat cursul (programul)]
    Persoana instruită: ....................... Data: ................
                    (Semnătura persoanei instruite)


    Notă: Prezenta fişă poate fi completată cu scris de mână şi semnată de o singură persoană sau, corespunzător poziţiei respective din fişă, de mai multe, în cazul în care pregătirea nu a fost efectuată sub supravegherea unui singur instructor.
    Pentru fiecare clasă de aeronave (avioane ultrauşoare, motodeltaplane, motoparapante/motoparaşute, elicoptere ultrauşoare, girocoptere ultrauşoare, dirijabile ultrauşoare) pentru care se solicită licenţierea (după caz, obţinere, revalidare, reînnoire) se completează separat câte o fişă.
    Rubricile care nu sunt necesar a fi completate, corespunzător cerinţelor reglementării RACR-LPAN ULM, se barează.
    Acolo unde la rubricile ce trebuie completate se întâlneşte simbolul ''/'' se lasă nebarat cazul care corespunde persoanei care solicită licenţierea.
    În cazul obţinerii calificăriiaautorizaţiei de instructor se specifică pe prezenta fişă, cu scris de mână, de către unul din instructorii sub supravegherea căruia se desfăşoară cursul de instructori respectiv, numărul şi data aprobării cursului.
___________
   * Spaţiu rezervat a se completa pentru disciplinele suplimentare (Metodologia instruirii la sol şi în zbor) în cazul obţinerii calificăriiaautorizaţie de instructor.
   ** Spaţiu rezervat a se completa în cazul acordării autorizaţiilor specifice (speciale), după caz, cu: zbor cu flotoare, zbor cu schiuri, lansări de paraşutişti, remorcaj şi zbor cu pasageri.
   *** Spaţiu rezervat a se completa în cazul acordării autorizaţiilor specifice (speciale).
   **** Spaţiu rezervat a se completa în cazul obţinerii calificăriiaautorizaţiei de instructor.

    
ANEXA 6
    ─────────
la RACR-LPAN ULM
────────────────

    DECLARAŢIA EXAMINATORULUI

    Subsemnatul (a) ......, născut (ă) la data de ....... în localitatea ......., domiciliat (ă) în ......., tel. ......, posesor (posesoare) al (a) actului de identitate (tip, serie, număr) ......, eliberat de ......, la data de ......, CNP ....., având ca pregătire/calificare: ......., declar prin prezenta că sunt de acord, prin libera mea voinţă, să îndeplinesc atribuţiunile de examinator/inspector în conformitate cu reglementarea aeronautică RACR-LPAN ULM, aprobată de către Ministerul Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului prin: ...... asupra căreia am luat cunoştinţă şi mi-am însuşit-o, precum şi în conformitate cu celelalte reglementări în vigoare.
    Declar, de asemenea, că îmi asum întreaga responsabilitate ce decurge din îndeplinirea atribuţiunilor prevăzute în reglementările de mai sus, în conformitate cu reglementările în vigoare.

    Dată în faţa noastră,
    reprezentanţi ai autorităţii de certificare/martori:

    (numele şi semnătura)
    ............................
    ............................

    Data ........................

    Semnătura
    .............................

    Notă: Declaraţia se completează de către semnatar, cu scris de mână.

    
ANEXA 7
    ────────
la RACR-LPAN ULM
────────────────

    Viza instructorului sub supravegherea căruia s-a finalizat cursul (programul)

    Subsemnatul ....., nascut (a) la data de ...., în localitatea ......, domiciliat (a) în ......, tel: ......, posesor al actului de identitate (tip, serie, număr) ...., eliberat de ......, la data de ......, CNP ........., elev pilot/pilot pe clasa/clasele de aeronave ULM ......../(Se menţionează după caz: avioane ultrauşoare, motodeltaplane, motoparapante, elicoptere ultrauşoare, autogire ultrauşoare, dirijabile ultrauşoare.)
    vă rog prin prezenta a dispune efectuarea demersurilor necesare în vederea eliberării/revalidarii/reinnoirii licenţei de pilot de aeronave ultrauşoare motorizate şi a calificăriloraautorizaţiilor aferente, astfel: ......../(Se menţionează după caz: pilot, instructor şi alte calificariaautorizaţii, conform reglementării RACR-LPAN ULM, pentru: avioane ultrauşoare, motodeltaplane, motoparapante, elicoptere ultrauşoare, autogire ultrauşoare, dirijabile ultrauşoare.).........
    Cunosc în totalitate reglementările aferente activităţii de zbor cu aeronave ultrauşoare motorizate şi mă angajez să le respect. Declar că practic zborul cu aeronave ultrauşoare motorizate din proprie iniţiativă şi cunoscând riscurile şi responsabilităţile aferente acestei activităţi mi le asum, activitatea de zbor desfăşurată fiind strict pe propria răspundere.
    Posed carnet de zbor completat la zi având un număr total de ......... zboruri, totalizand ............ ore de zbor.
    Pe clase de aeronave am o experienta de zbor astfel:

    Clase starturi ore minute
                                                              Alte clase:
    Avion ULM: ......... ......... .........
    Motodeltaplan: ......... ......... .........
    Avion: ......... ......... .........
    Elicopter: ......... ......... .........
    Planor motorizat: ......... ......... .........


    Pe versoul prezentei cereri se află opisul cu documentele anexate prezentei cereri.

    Semnătura: .................. Data: ................


    Notă: Prezenta cerere va fi completată de către solicitant cu scris de mână şi este adresată autorităţii de certificare.

    
ANEXA 8
    ────────
la RACR-LPAN ULM
────────────────

    PROCES-VERBAL NR. ....................
    de examinare

    Incheiat astăzi ........ ca urmare a finalizării examinării teoretice şi a susţinerii testului de îndemânare practică efectuate în vederea eliberării/revalidării/ reînnoirii licenţei de pilot de aeronave ultrauşoare motorizate şi a calificărilor/ autorizaţiilor aferente, pentru domnul (doamna) ......, născut (a) la data de ......., în localitatea ......, tel. ........, domiciliat(a) în ........., posesor (posesoare) al (a) actului de identitate (tip, serie, număr) ........, eliberat de ......., la data de ........, CNP ............, astfel: ....../(Se menţionează după caz: pilot, instructor şi alte calificariaautorizaţii, conform reglementării RACR-LPAN ULM, pentru: avioane ultrauşoare, motodeltaplane, motoparapante/ motoparasute, elicoptere ultrauşoare, autogire ultrauşoare, dirijabile ultrauşoare.)......

    REZULTATUL examinării TEORETICE: (note/procente)
    (i) Legislaţie aeronautică şi reglementări ..............
    (îi) Cunoaşterea aeronavei ultrauşoare motorizate ..............
    (iii) Performanţe de zbor şi planificarea zborului ..............
    (iv) Performanţe umane ..............
    (v) Meteorologie ..............
    (vi) Navigaţie ..............
    (vii) Proceduri operaţionale ..............
    (viii) Principii de zbor ..............
    (ix) Radiotelefonie ..............
    (x) *
                                              Media: .............
    Examinator: ...................... Data: ..........................
                (Numele şi semnătura)


    REZULTATUL TESTULUI DE ÎNDEMÂNARE PRACTICĂ:
    ADMIS/RESPINS

    Examinator: ...................... Data: .........................
                (Numele şi semnătura)

    Persoana examinată: .............. Data: .........................
                      (Semnătura persoanei examinate)


    Notă: Prezentul proces-verbal poate fi completat, cu scris de mână, şi semnat de o singură persoană sau, corespunzător examinării efectuate, de mai multe, în cazul în care examinarea nu a fost efectuată de către un singur examinator.
    Pentru fiecare clasă de aeronave (avioane ultrauşoare, motodeltaplane, motoparapante/motoparaşute, elicoptere ultrauşoare, girocoptere ultrauşoare, dirijabile ultrauşoare) pentru care se solicită licenţierea (după caz, obţinere, revalidare, reînnoire) se completează separat procese-verbale, conform prevederilor RACR-LPAN ULM.
    Rubricile care nu sunt necesar a fi completate, corespunzător cerinţelor reglementării RACR-LPAN ULM, se barează.
    Acolo unde la rubricile ce trebuie completate se întâlneşte simbolul ''/'' se lasă nebarat cazul care corespunde persoanei care solicită licenţierea.
    În cazul obţinerii calificăriiaautorizaţiei de instructor se specifică pe prezentul proces verbal, cu scris de mână, de către unul din instructorii sub supravegherea căruia se desfăşoară cursul de instructori respectiv, numărul şi data aprobării cursului.
    Prin semnătura instructorilor examinatori, înscrisă pe prezentul proces-verbal, aceştia atestă că au verificat şi se îndeplinesc cerinţele prevăzute în RACR-LPAN ULM corespunzătoare cazului pentru care este întocmit procesul-verbal.
____________
   * Spaţiu rezervat a se completa pentru disciplinele suplimentare (Metodologia instruirii la sol şi în zbor) în cazul obţinerii calificăriiaautorizaţiei de instructor.


    
ANEXA 9
    ───────
la RACR-LPAN ULM
────────────────

                 CARNET de ZBOR
                 ................
           (specialitatea ca navigant)

           .............................
     (numele şi prenumele cu iniţiala tatălui)

   ┌────────────┐
   │ │ Numele ________________________________
   │ Loc pentru │ Prenumele _____________________________
   │ fotografie │ Data naşterii _________________________
   │ │ Locul naşterii ________________________
   └────────────┘ Adresa ________________________________

                                  Semnătura titularului
                              _____________________________

                    Eliberat de (instructorul/organizaţia respectivă)
                __________________________________________________________

    Data eliberării ___________________

    CUPRINS

    Instrucţiuni cu privire la întocmirea carnetului de zbor
    Reguli pentru completarea carnetului de zbor
    Partea I-a: Date personale
    Partea II-a: Recapitulări periodice (ale activităţii de zbor)
    Partea III-a: Evidenţa succesivă a zborurilor
    Partea IV-a: Verificări ale pregătirii în tehnica de pilotaj. Examene şi controale speciale
    Partea V-a: Clase/tipuri de aeronave zburate
    Partea VI-a: Accidente şi incidente de aviaţie şi premize ale acestora


                         INSTRUCŢIUNI
    cu privire la întocmirea carnetului de zbor

    1. Carnetul de zbor se întocmeşte pentru piloţii (elevii piloţi), care zboară efectiv.
    2. Când un carnet de zbor se epuizează se întocmeşte altul nou. Toate datele necesare pentru noul carnet de zbor se trec în baza datelor din vechiul carnet de zbor.
    Notă: Carnetele de zbor de alte tipuri sunt luate în considerare ca bază pentru a se întocmi un carnet de zbor conform prezentului model de carnet.
    3. Completarea părţilor I, II, III şi V din carnetul de zbor revine ca sarcină pilotului (elevului pilot) respectiv.
    Capitolele IV şi VI se completează de către persoana care a făcut verificarea sau a analizat cazul respectiv.
    La rubrica "Numele şi semnătura de certificare", din capitolul V, persoana care zboară efectiv pe clasa/tipul respectiv de aeronavă sau sub a cărei supraveghere se desfăşoară această activitate înscrie numele şi semnătura.
    4. În cazul activităţii de pregătire în zbor, exactitatea completării tuturor capitolelor carnetului se controlează de către instructorul/organizaţia sub a cărui/cărei supraveghere/organizare se execută zborul.
    5. Carnetul de zbor este nesecret, însă se păstrează pe timpul în care titularul se află în proces de pregătire în zbor de către instructorul de zbor şi este considerat ca un document aparţinând unei stricte evidenţe.
    6. Odată cu încetarea activităţii de zbor de pregătire, toate datele trecute în carnetul de zbor se totalizează, se certifică de către instructorul de zbor respectiv, după care carnetul de zbor se eliberează titularului sub semnătură.
    7. Este interzis a se trece în carnetul de zbor date referitoare la alte activităţi care nu sunt legate de zbor şi prevăzute în părţile carnetului.

                      REGULI
    pentru completarea carnetului de zbor

    1. Toate părţile carnetului de zbor se completează curat, îngrijit şi numai cu cerneală.
    2. La partea III-a "Evidenţa succesivă a zborurilor" se înscriu în mod cronologic toate zborurile pentru fiecare zi de zbor.
    3. La rubrica "Scopul zborului" se descrie pe scurt scopul zborului, în aşa fel încât, să reiasă clar ce activitate de zbor s-a executat.
    4. La activităţile de zbor ce necesită navigaţie aeriană se trece în mod obligatoriu şi traiectul executat.

    Partea a II - a

                             RECAPITULĂRI PERIODICE

┌─────────────┬───────────┬────────────┬───────────────────────────────────────┐
│ │ │ │ Durata zborului │
│ │ │ ├─────────┬─────────────────────────────┤
│ Anul │Clasa/tipul│ Nr. │ Total │ Din care │
│recapitulării│ aeronavei │ zborurilor ├────┬────┼─────────┼─────────┬─────────┤
│ │ │ │ │ │ Ziua │ ZFV │ Noaptea │
│ │ │ │Ore │Min.├────┬────┼────┬────┼────┬────┤
│ │ │ │ │ │Ore │Min.│Ore │Min.│Ore │Min.│
├─────────────┼───────────┼────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
├─────────────┼───────────┼────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
├─────────────┼───────────┼────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
├─────────────┼───────────┼────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
├─────────────┼───────────┼────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
├─────────────┼───────────┼────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
├─────────────┼───────────┼────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
└─────────────┴───────────┴────────────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┘
(două pagini)


    Partea a III-a

                        EVIDENŢA SUCCESIVĂ A ZBORURILOR

┌────┬─────────────────────┬────────┬─────┬───────────────────────┬────────────┐
│ │ Felul aeronavei │ │ │ Durata zborului │ │
│ ├──────┬──────────────┤ Scopul │ Nr. ├───────┬───────────────┤ Observaţii │
│Data│Clasa/│Înmatriculare/│zborului│dec./│ Total │ Din care │Calificative│
│ │ Tip │ Identificare │Zona/ │ at. ├───┬───┼───────┬───────┤ Vize │
│ │ │ │Ruta │ │Ore│min│ ZVF │Noaptea│ incidente │
├────┼──────┼──────────────┼────────┼─────┼───┼───┼───┬───┼───┬───┤ │
│ │ │ │ REPORT │ │ │ │Ore│Min│Ore│Min│ │
├────┼──────┼──────────────┼────────┼─────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼────────────┤
├────┼──────┼──────────────┼────────┼─────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼────────────┤
├────┼──────┼──────────────┼────────┼─────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼────────────┤
├────┼──────┼──────────────┼────────┼─────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼────────────┤
├────┼──────┼──────────────┼────────┼─────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼────────────┤
├────┼──────┼──────────────┼────────┼─────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼────────────┤
├────┼──────┼──────────────┼────────┼─────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼────────────┤
├────┼──────┼──────────────┼────────┼─────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼────────────┤
└────┴──────┴──────────────┴────────┼─────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼────────────┤
                              TOTAL │ │ │ │ │ │ │ │ │
                                    └─────┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴────────────┘
(cincizeci de pagini)


    Partea a IV-a

    VERIFICĂRI ALE PREGĂTIRII ÎN TEHNICA DE PILOTAJ EXAMENE ŞI CONTROALE SPECIALE

┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ │
│ │
│ │
│ │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
(cinci pagini)


    Partea a V-a

                        CLASE/TIPURI DE AERONAVE ZBURATE

┌─────┬──────┬───────────────┬─────┬──────┬────────┬──────┬────────────────────┐
│Tipul│ în │Categoria/clasa│ HP │Viteza│Greutate│ Timp │Numele şi semnătura │
│ │ anul │ │motor│ │ │zburat│ de certificare │
├─────┼──────┼───────────────┼─────┼──────┼────────┼──────┼────────────────────┤
├─────┼──────┼───────────────┼─────┼──────┼────────┼──────┼────────────────────┤
├─────┼──────┼───────────────┼─────┼──────┼────────┼──────┼────────────────────┤
├─────┼──────┼───────────────┼─────┼──────┼────────┼──────┼────────────────────┤
├─────┼──────┼───────────────┼─────┼──────┼────────┼──────┼────────────────────┤
├─────┼──────┼───────────────┼─────┼──────┼────────┼──────┼────────────────────┤
├─────┼──────┼───────────────┼─────┼──────┼────────┼──────┼────────────────────┤
├─────┼──────┼───────────────┼─────┼──────┼────────┼──────┼────────────────────┤
└─────┴──────┴───────────────┴─────┴──────┴────────┴──────┴────────────────────┘
(cinci pagini)


    Partea a VI-a

           ACCIDENTE ŞI INCIDENTE DE AVIAŢIE ŞI PREMIZE ALE ACESTORA

┌────┬──────────────────────────────┬───────────────────────────┬──────────────┐
│ │ Felul aeronavei │ Date despre împrejurările │ Cauzele şi │
│Data├─────────┬────────────────────┤ producerii accidentului │ vinovaţii │
│ │Clasa/tip│Înmatric./identific.│ sau premizei │evenimentului │
├────┼─────────┼────────────────────┼───────────────────────────┼──────────────┤
├────┼─────────┼────────────────────┼───────────────────────────┼──────────────┤
├────┼─────────┼────────────────────┼───────────────────────────┼──────────────┤
├────┼─────────┼────────────────────┼───────────────────────────┼──────────────┤
├────┼─────────┼────────────────────┼───────────────────────────┼──────────────┤
├────┼─────────┼────────────────────┼───────────────────────────┼──────────────┤
├────┼─────────┼────────────────────┼───────────────────────────┼──────────────┤
├────┼─────────┼────────────────────┼───────────────────────────┼──────────────┤
└────┴─────────┴────────────────────┴───────────────────────────┴──────────────┘
(cinci pagini)


    
ANEXA 10
    ─────────
la RACR-LPAN ULM
────────────────

                      DECLARAŢIE

    Subsemnatul ......, născut la data ......., în localitatea ........, jud. ......, fiul lui ...... şi al ......, posesor al actului de identitate (tip, serie, număr) ......, eliberat de ...., la data de ........, CNP ......., domiciliu actual ......... tel. acasa ....., tel. serviciu ........, mobil ......, pilot de aeronave ultrauşoare motorizate din anul ......, cunosc în totalitate reglementările aferente activităţii de zbor cu aeronave ultrauşoare motorizate şi mă angajez să le respect.
    Declar că practic zborul cu aeronave ultrauşoare din proprie iniţiativă şi cunoscând riscurile şi responsabilităţile aferente acestei activităţi mi le asum, activitatea de zbor desfăşurată fiind strict pe propria răspundere.
    Pe clase de aeronave am o experienţă de zbor astfel:

    Clase starturi ore minute
                                                                   Alte clase:
    Avion ULM: ......... ......... ..........
    Motodeltaplan: ......... ......... ..........
    Avion: ......... ......... ..........
    Elicopter: ......... ......... ..........
    Planor motorizat: ......... ......... ..........
    Semnătura: ............................. DATA: ....................
    DATĂ ÎN FAŢA NOASTRĂ:
    MARTORI: ...............................
             ...............................


    
ANEXA 11
    ────────
la RACR-LPAN ULM
─────────────────

             AUTORIZAŢIE DE ZBOR ÎN SIMPLĂ COMANDĂ
             PENTRU AERONAVE ULTRAUŞOARE MOTORIZATE
             clasa ..........................

    Prin prezenta autorizez pe domnul (doamna) ........, nascut(ă) la data de ....., în localitatea ......, domiciliat(a) în ......, posesor (posesoare) al (a) actului de identitate (tip, serie, număr) ....., eliberat de ......., la data de ........., CNP ..........., să efectueze activitate de zbor în simpla comanda cu aeronave ultrauşoare din clasa ......, în conformitate cu reglementările în vigoare.
    Are la data eliberării prezentei autorizaţii un număr de zboruri ......., care totalizează ...... ore şi ....... minute, pe această clasă de aeronave ultrauşoare.
    Pe alte clase de aeronave are o experienţă de zbor astfel:
    .........................................................................
    .........................................................................
    .........................................................................
    .........................................................................
    Pe perioada de timp până la obţinerea licenţei de pilot de aeronave ultrauşoare motorizate această (aceasta) efectueaza activitate de zbor sub supravegherea subsemnatului.

    Data: .............
                         Pilot instructor: ..................
                                           (Numele şi semnătura)

    
ANEXA 3

    MINISTERUL TRANSPORTURILOR, CONSTRUCŢIILOR ŞI TURISMULUI

                REGLEMENTĂRI AERONAUTICE CIVILE ROMÂNE
                            RACR-CCO ULM

    Cerinţele de certificare şi operaţionale pentru aeronavele ultrauşoare motorizate

    Ediţia 1/2007

    
CAP. 1
    Generalităţi

    RACR-CCO ULM. 1005 - Introducere
    (1) Având în vedere diversitatea de cerinţe, diferite în lume, privind admiterea la zbor a aeronavelor ultrauşoare motorizate (ULM) şi că majoritatea aeronavelor ULM din România sunt din import, prezenta reglementare îşi propune să acopere din punct de vedere al certificării (al emiterii certificatelor de identificare - Ci şi, după caz, a autorizaţiilor de zbor - AZ) şi al operării/utilizării toate categoriile de aeronavele ULM, de diferite clase şi tipuri/modele.
    (2) Definiţia aeronavelor ultrauşoare motorizate se stabileşte prin Ordin al Ministrului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului.
    (3) În acest moment gama cerinţelor de admitere la zbor a aeronavelor ULM pleacă de la nivelul la care nu este necesară certificareaaautorizarea din punct de vedere al navigabilităţii acestor aeronave şi nici înmatricularea/identificarea lor şi până la nivelul la care aceste acţiuni sunt necesare, prezenta reglementare acoperind toate aceste situaţii.
    (4) În funcţie de nivelul cerinţelor privind emiterea Ci şi AZ, aeronavele ULM pot fi restricţionate operaţional, conform prevederilor de la Capitolul 5.

    RACR-CCO ULM. 1010 - Abrevieri şi definiţii

    RACR-CCO ULM. 1010 (a) - Abrevieri
    (1) ULM Aeronavă ultrauşoară motorizată;
    (2) Ci Certificat de identificare;
    (3) AZ Autorizaţie de Zbor;
    (4) CO Certificat de Omologare;
    (5) DOC Declaraţie de conformitate;
    (6) PV Proces-verbal.

    RACR-CCO ULM. 1010 (b) - Definiţii
    (1) Cerinţe procedurale - Cerinţele prevăzute în prezenta reglementare referitoare la modul de tratare a solicitărilor privind eliberarea certificatelor de identificare, omologarea şi eliberarea autorizaţiilor de zbor, pentru aeronavele ultrauşoare motorizate.
    (2) Norme tehnice - Cerinţele prevăzute în prezenta reglementare referitoare la condiţiile pe care o aeronavă ultrauşoară motorizată trebuie să le îndeplinească din punct de vedere al navigabilităţii.
    (3) Autorizaţie de zbor - Documentul de navigabilitate emis/eliberat de autoritatea de certificare în legătură cu o aeronavă de un tip/model omologat, care certifică faptul că aceasta îndeplineşte cerinţele minime de navigabilitate conform celor prevăzute în prezenta reglementare.
    (4) Certificat de identificare - Documentul emis/eliberat de autoritatea de certificare în legătură cu o aeronavă, care certifică faptul că aceasta a fost identificată.
    (5) Identificarea unei aeronave - Inscripţionarea pe corpul acesteia a însemnului de naţionalitate şi a mărcii de ordine, înregistrarea acesteia în registrul unic de identificare a aeronavelor ultrauşoare motorizate aflat la autoritatea de certificare şi eliberarea certificatului de identificare.
    (6) Dosar tehnic - Ansamblul de documente asociate unei aeronave, construită în serie sau nu, construită în România sau importată, care, dacă nu este specificat altfel în cuprinsul prezentei reglementări, cuprinde următoarele documente:
    (i) un opis cu conţinutul acestui dosar;
    (îi) un desen de ansamblu al aeronavei în trei vederi, desenele de ansamblu şi desenele părţilor cu pondere hotărâtoare în siguranţa în utilizare/operare a aeronavei, precum şi specificăţiile, necesare pentru definirea configuraţiei aeronavei şi a caracteristicilor de proiectare, care demonstrează conformarea cu cerinţele aplicabile din prezenta reglementare. În cadrul opisului desenele vor avea o listă distinctă;
    (iii) informaţii despre dimensiuni, materiale şi procese de construcţie, necesare pentru definirea rezistenţei structurale a aeronavei;
    (iv) manualul de utilizare şi întreţinere;
    (v) un raport privind modul de conformare a aeronavei cu normele tehnice aplicabile şi, după caz, conform cerinţelor din prezenta reglementare, un program privind modul de efectuare a calculelor, un raport de calcul, un program de probe statice, un raport de probe statice, un program de probe în zbor, un raport de probe în zbor;
    (vi) o fişă de date;
    (vii) alte documente (informaţii) care demonstrează conformarea aeronavei de tipul/modelul respectiv cu cerinţele aplicabile din prezenta reglementare, inclusiv instrucţiuni de asamblare, date despre grupul motopropulsor (motor, elice etc.), despre sisteme, instalaţii, echipamente, instrumente şi aparate de bord fotografii, precum şi despre modul de asigurare a calităţii în procesul de construcţie etc.
    Notă:
    Informaţiile cuprinse în dosarul tehnic definesc tipul/modelul aeronavei respective.
    (7) Dosarul tehnic aprobat - dosarul tehnic definit mai sus se consideră aprobat în urma completării şi semnării procesului-verbal de omologare şi a emiterii de către autoritatea de certificare a certificatului de omologare (CO), aceste documente devenind astfel părţi componente ale dosarului tehnic (aprobat).
    (8) Dosarul aeronavei - ansamblul de documente necesare, după caz, identificării şi/sau autorizării, conform prevederilor prezentei reglementări. În urma eliberării Ci şi, după caz, anexei la Ci sau AZ dosarul aeronavei se consideră aprobat.
    (9) Aeronave construite în serie - sunt acele tipuri/modele de aeronave construite complet într-un număr de cel puţin două exemplare, de către aceiaşi constructori, în conformitate cu dosarul tehnic aprobat.
    (10) Aeronave unicat - sunt acele tipuri/modele de aeronave care nu sunt construite în serie, indiferent de numărul de bucăţi de acelaşi tip/model construite, inclusiv aeronavele construite din kit.
    (11) Omologarea unui tip/model de ULM - ansamblul de verificări, controale şi/sau inspecţii prin care se constată că tipul/modelul respectiv de ULM se conformează cu cerinţele din prezenta reglementare privind omologarea. Un tip/model de ULM, construit în serie sau nu (unicat), din import sau nu, se consideră a fi omologat numai dacă pentru acesta a fost emis/eliberat un certificat de omologare (CO).
    (12) Echivalarea documentelor emise de alte stateaautorităţi - ansamblul de verificări, controale şi/sau inspecţii prin care se constată că documentele respective au fost eliberate în baza unor cerinţe situate cel puţin la nivelul cerinţelor impuse de prezenta reglementare, efectuate în vederea eliberării de către autoritatea de certificare a documentelor echivalente (Ci, CO, şi/sau AZ).
    (13) Recunoaşterea documentelor emise de alte stateaautorităţi - ansamblul de verificări, controale şi/sau inspecţii prin care se constată că documentele respective au fost eliberate în baza unor cerinţe situate cel puţin la nivelul cerinţelor impuse de prezenta reglementare, efectuate în vederea acordării dreptului ca aeronava ale cărei documente sunt recunoscute, în baza emiterii de către autoritatea de certificare a unui certificat de recunoaştere, să fie utilizată/operată în condiţiile permise de prezenta reglementare. Valabilitatea certificatului de recunoaştere nu poate fi mai mare decât cea care se acordă unui document românesc de aceeaşi natură.
    (14) Kit - o aeronavă de un tip/model proiectată şi construită parţial şi a cărei construcţie este finalizată de către alte persoane decât constructorii kitului pe baza instrucţiunilor furnizate împreună cu aceasta.
    (15) Aeronavele ULM primare sunt în general clase de aeronave care nu sunt construite în conformitate cu normele tehnice prevăzute la Capitolul 7.
    (16) Aeronavele ULM avansate sunt în general clasele de aeronave construite în conformitate cu normele tehnice prevăzute la Capitolul 7.
    Notă:
    (1) În cazul aeronavelor construite din kit, în sensul prezentei reglementări, se consideră constructori, atât constructorii kitului, cât şi persoanele care asamblează aceste kituri, altele decât constructorii kitului.
    (2) În cuprinsul prezentei reglementări, noţiunea de "aeronavă" se referă la orice produs ULM construit sau care va fi construit în conformitate cu cerinţele aplicabile din prezenta reglementare.
    (3) În cazul aeronavelor ULM neomologate, noţiunea de tip/model poate fi folosită doar cu scopul de a individualiza aeronava (prin alocarea, de către solicitanţi/constructori, a unui nume). Acelaşi lucru este valabil inclusiv în cazul aeronavelor ULM neomologate construite în baza unui tip/model omologat.
    (4) În cuprinsul prezentei reglementări noţiunea de "verificare" va fi considerată ca ansamblul de verificări, controale şi/sau inspecţii efectuate în vederea eliberării Ci, CO, şi/sau AZ, după caz.

    RACR-CCO ULM. 1015 - Principii generale
    (1) Pentru a fi admisă (utilizată/operată), o aeronavă ultrauşoară motorizată neomologată trebuie să posede un certificat de identificare. Condiţiile de utilizare/operare a acesteia în baza acestui certificat se regăsesc în anexa la certificatul de identificare, în conformitate cu prevederile prezentei reglementări.
    (2) Pentru a fi admisă la zbor (utilizată/operată), o aeronavă ultrauşoară motorizată omologată poate să posede, pe lângă certificatul de identificare, şi o autorizaţie de zbor în termen de valabilitate. Condiţiile de utilizare/operare a acesteia în baza certificatului de identificare şi a autorizaţiei se regăsesc în această autorizaţie, în conformitate cu prevederile prezentei reglementări. În acest caz, certificatul de identificare nu va fi însoţit şi de anexa precizată mai sus, întrucât condiţiile de utilizare/operare a aeronavei respective se regăsesc în autorizaţia de zbor.
    (3) Aeronavele ULM primare pot fi omologate dacă solicitantul omologării demonstrează că, din punct de vedere al navigabilităţii, cerinţele în baza cărora se solicită a fi omologate se situează cel puţin la nivelul celor prevăzute în prezenta reglementare.

    RACR-CCO ULM. 1020 - Aplicabilitate şi aplicare
    (1) Prezenta reglementare stabileşte cerinţele procedurale şi tehnice aplicabile, necesare eliberării autorizaţiilor de zbor şi a certificatelor de identificare, pentru aeronavele ULM, construite în serie sau nu, construite în România sau importate, precum şi cerinţele privitoare la operarea/utilizarea acestor categorii de aeronave.
    (2) Aplicarea prezentei reglementări se face de către autoritatea de certificare, prin compartimentul de specialitate.
    (3) În cuprinsul prezentei reglementări compartimentul de specialitate prin care se aplică această reglementare va fi denumit în continuare birou.

    RACR-CCO ULM. 1025 - Solicitanţi în vederea eliberării Ci şi/sau AZ
    (1) Solicitările în vederea eliberării/prelungirii valabilităţii/certificatelor de identificareaanexei la certificatul de identificare şi/sau autorizaţiilor de zbor, precum şi cele în vederea, după caz, recunoaşterii sau echivalării documentelor similare Ci şi AZ, emise de alte stateaautorităţi, pentru aeronavele ULM, pot fi făcute numai de către proprietarii acestor aeronave, persoane fizice şi/sau juridice, direct sau prin împuterniciţii/reprezentanţii legali ai acestora, pe baza cererilor tip al căror model se află în Anexa 1.
    (2) Proprietarii aeronavelor vor fi şi titularii (deţinătorii) legali ai acestor documente (Ci şi/sau AZ), odată cu eliberarea acestora, dacă nu se specifică altfel în conformitate cu prevederile prezentei reglementări.

    RACR-CCO ULM. 1030 - Solicitanţi în vederea eliberării CO
    (1) În cazul aeronavelor construite în România, solicitările în vederea omologării aeronavelor ULM (eliberării CO), respectiv în vederea eliberării/prelungirii valabilităţii certificatului de omologare şi, prin excepţie de la cele prevăzute mai sus, pentru eliberarea/prelungirea valabilităţii certificatului de identificareaanexei la certificatul de identificare, necesare efectuării zborurilor tehnice în vederea omologării, pot fi făcute numai de către constructorii acestor aeronave, persoane fizice şi/sau juridice, direct sau prin împuterniciţii/reprezentanţii legali ai acestora.
    (2) În cazul aeronavelor din import, solicitările de omologare, precum şi cele în vederea, după caz, recunoaşterii sau echivalării documentelor similare CO, emise de alte stateaautorităţi, pot fi făcute numai de către constructorii şi/sau de către proprietarii acestor aeronave, direct sau prin împuterniciţii/reprezentanţii legali ai acestora.
    (3) În cazurile de mai sus, constructorii şi/sau proprietarii aeronavelor respective vor fi şi titularii (deţinătorii) legali ai acestor documente (Ci şi/sau CO), odată cu eliberarea acestora şi, implicit, a dosarelor tehnice aprobate, dacă nu se specifică altfel în conformitate cu prevederile prezentei reglementări.
    (4) Modelul cererii de omologare este cel prevăzut în Anexa 1.

    RACR-CCO ULM. 1035 - Depunerea cererilor şi a altor documente
    (1) Cererile în vederea eliberării/prelungirii valabilităţii/Ciaanexei la CiaaZ/CO se depun de către solicitanţi, direct sau prin împuterniciţii/reprezentanţii legali ai acestora, la registratura autorităţii de certificare, în original.
    Cererile vor fi însoţite de toate documentele necesare în conformitate cu cele precizate în prezenta reglementare.
    Depunerea, ulterioară cererilor solicitanţilor, a oricăror documente legate de soluţionarea acestor cereri se face prin registratura autorităţii de certificare, direct de către solicitanţi sau prin împuterniciţii/reprezentanţii legali ai acestora.
    (2) În situaţia în care o aeronavă are mai mult de doi proprietari şi/sau constructori, după caz, aceştia vor stabili împuterniciţi/reprezentanţi legali (dintre aceştia sau alţii) în vederea, după caz, efectuării solicitărilor/depunerii cererilor, depunerii documentelor însoţitoare acestora şi a documentelor depuse ulterior cererilor.
    (3) Documentele depuse la autoritatea de certificare prin împuterniciţi/reprezentanţi, conform celor specificate, vor fi depuse, înregistrate şi luate în considerare la soluţionarea cererilor, numai dacă acestea sunt însoţite de documentele doveditoare ale calităţii de împuterniciţi/reprezentanţi pentru scopul precizat (după caz), acestea devenind componente ale dosarului tehnic sau, după caz, ale dosarului aeronavei.
    (4) În cazul depunerii cererilor însoţite de documente, precum şi a documentelor depuse ulterior cererilor, solicitanţii vor întocmi un opis al acestora, fie ca anexă la cerere, fie ca anexă a documentului prin care se înaintează documentele depuse ulterior. Pe cereri, la rubrica "menţiuni", sau, după caz, pe documentele de înaintare precizate anterior, se specifică faptul că acestea sunt însoţite de opisul cu documentele depuse/înaintate.
    (5) În cazul în care pe cereri, la rubrica "menţiuni", sau pe documentul de înaintare este suficient spaţiu pentru precizarea documentelor depuse/înaintate, opisul poate fi înscris pe acestea, după caz.
    Notă:
    În situaţii deosebite, documentele însoţitoare pot fi depuse la autoritatea de certificare şi în copie, dacă, la propunerea biroului, acest fapt a fost aprobat de conducătorul autorităţii de certificare, cu condiţia ca în perioada înscrisă de către solicitant pe cerere (cu menţionarea datei înscrierii şi sub semnătura acestuia, nu mai mare de 45 de zile de la data depunerii şi acceptat de către birou) să fie înaintate şi documentele originale. Documentele depuse în copie nu vor fi luate în considerare în vederea soluţionării cererilor dacă până la data stabilită nu au fost depuse originalele. Emiterea Ci, CO, anexei la Ci şi/sau AZ, după caz, va fi făcută numai dacă au fost depuse documentele originale.

    RACR-CCO ULM. 1040 - Responsabilităţi
    (1) Solicitanţii, precum şi titularii (deţinătorii) Ci, CO şi/sau AZ, după caz, poartă întreaga responsabilitate ce decurge din aceste calităţi, în conformitate cu reglementările în vigoare.
    (2) În situaţia în care o aeronavă are mai mulţi proprietari şi/sau constructori, după caz, responsabilităţile ce decurg din prezenta reglementare revin corespunzător tuturor acestora, conform legislaţiei în vigoare.

    RACR-CCO ULM. 1045 - Soluţionarea cererilor
    (1) Termenele de soluţionare a cererilor sunt prevăzute de lege, respectiv 30 de zile de la data înregistrării acestora sau, în cazurile în care este necesară o cercetare mai amănunţită, 45 de zile, indiferent dacă soluţia este favorabilă sau nu.
    Soluţionarea favorabilă nu presupune eliberarea/prelungirea valabilităţii/Ciaanexei la Ci/COaaZ, după caz, ci demararea activităţilor necesare acestui scop, în conformitate cu prevederile prezentei reglementări. Aceste documente se vor emite numai după ce solicitanţii au îndeplinit toate cerinţele prevăzute de prezenta reglementare şi numai după finalizarea verificărilor necesare în conformitate cu această reglementare.
    Dacă eliberarea/prelungirea valabilităţii documentelor de mai înainte nu se poate efectua în termenul legal, solicitantul va fi informat în scris, ca răspuns la cererea sa.
    (2) În vederea soluţionării cererilor, solicitanţii asigură şi demonstrează îndeplinirea tuturor cerinţelor aplicabile impuse în conformitate cu prezenta reglementare şi ca urmare a solicitărilor adresate prin cererile respective, în părţile care îi privesc.
    (3) Depunerea de documente neconforme cu prevederile prezentei reglementări atrage soluţionarea nefavorabilă a cererilor.

    RACR-CCO ULM. 1050 - Recunoaşterea calităţilor de proprietar şi/sau de constructor
    (1) Calitatea de proprietar şi/sau de constructor trebuie să fie demonstrată de către solicitant prin înscrisuri legale.
    (2) În vederea omologării aeronavelor din import, kituri sau nu, calitatea de constructori a acestora este recunoscută de autoritatea de certificare dacă solicitanţii depun împreună cu cererea şi un document cu confirmarea autorităţii competente a statului exportator privind calitatea de constructor, sub o formă acceptată de către birou.
    Acceptarea de către birou se face direct pe document, sub semnătura celui care a efectuat-o.

    RACR-CCO ULM. 1055 - Alte prevederi
    În situaţia prelungirii valabilităţii documentelor (Ci, anexa la Ci, CO şi/sau AZ), precum şi în situaţia oricăror modificări în conţinutul acestora, în conformitate cu prevederile prezentei reglementări, se vor emite noi documente pe formularele tipizate respective, vechile tipizate pierzându-şi valabilitatea.

    
CAP. 2
    Emiterea certificatelor de identificare şi a anexelor la acestea

    RACR-CCO ULM. 1060 - Condiţii preliminare
    (1) O aeronavă ULM se identifică numai dacă nu este înregistrată în alt stat; şi
    (2) Aparţine unei persoane fizice sau juridice române ori unui cetăţean străin cu domiciliul sau reşedinţa în România sau unei persoane juridice străine, constituită în mod legal, care desfăşoară activităţi economice în conformitate cu legislaţia română, iar aeronava civilă respectivă îşi are baza şi este utilizată/operată, în principal, în România.

    RACR-CCO ULM. 1065 - Documente depuse de solicitanţi în vederea identificării
    (1) Pentru emiterea Ci, solicitanţii trebuie să depună la registratura autorităţii de certificare următoarele documente componente ale dosarului aeronavei:
    (i) cerere tip (original), conform modelului din Anexa 1, însoţită, după caz, de copii ale documentelor care dovedesc îndeplinirea condiţiilor prevăzute la RACR-CCO ULM 1060;
    (îi) un opis cu conţinutul dosarului aeronavei (denumire document, număr de pagini);
    (iii) copie (traducere legalizată pentru cele din import) după actulaactele de proprietate/declaraţie de proprietate (original), după caz;
    (iv) manualul de utilizare şi întreţinere - copie având conţinutul conform celor precizate în Anexa 2;
    (v) fotografii ale aeronavei şi, după caz, ale sistemelor, echipamentelor, instalaţiilor, instrumentelor şi aparatelor de bord cu care este prevăzută şi va fi utilizată/operată aeronava (echipamente radio, dispozitive de remorcaj, flotoare, schiuri etc.), făcute cu acestea montate pe aeronavă, astfel încât aeronava să poată fi uşor identificată şi definită pe baza acestora.
    (2) Documentele menţionate la RACR-CCO ULM 1065 (1) (îi), (iii), (iv) şi (v) se vor depune împreună cu cererea şi vor fi autentificate individual, de către solicitanţi, prin semnătura acestora, menţionarea datei şi precizarea că aparţin aeronavei respective (tip/model, serie, după caz, data depunerii şi înregistrării la autoritatea de certificare etc.), înscrise, de mână, pe acestea.
    (3) În cazul aeronavelor neomologate, odată cu certificatul de identificare se va emite şi anexa iniţială a acestuia.
    (4) În cazul în care manualul de utilizare şi întreţinere nu există sau nu are conţinutul conform celor precizate în Anexa 2, acesta se poate depune sub formă de proiect, urmând a fi definitivat de către solicitant conform cerinţelor din prezenta reglementare.

    RACR-CCO ULM. 1070 - Aeronavele din import
    (1) În vederea emiterii Ci, pentru aeronavele din import, sunt necesare a fi depuse de către solicitant, în plus faţă de cele prevăzute la RACR-CCO ULM 1065, următoarele documente care vor face parte din dosarul aeronavei, astfel:
    (i) certificat de deregistrare/neînregistrare emis de autoritatea competentă a statului exportator (original), cu excepţia motoparapantelor/motoparaşutelor;
    (îi) livret - copie, după caz;
    (iii) în cazul statelor în care livretul aeronavei nu este obligatoriu, solicitantul va depune o declaraţie notarială a vechiului proprietar (copie) privind starea tehnică (îndeplineşte sau nu cerinţele de a fi admisă la zbor în statul respectiv) şi a activităţii celulei, motorului şi elicei (ore de funcţionare, număr de aterizări, după caz), declaraţie ce va fi autentificată de către solicitant similar celor prevăzute la RACR-CCO ULM 1065 (2).
    (2) În cazul statelor în care nu este obligatorie existenţa unui manual de utilizare şi întreţinere sau conţinutul acestuia nu este conform cerinţelor din Anexa 2, solicitantul va întocmi manualul respectiv, conform cerinţelor din această anexă.

    RACR-CCO ULM. 1075 - Verificări în vederea emiterii certificatului de identificare (şi a anexei la acesta, în cazul aeronavelor neomologate)
    (1) În urma cererilor depuse, un inspector desemnat de către birou va verifica dacă documentele sunt întocmite în conformitate cu cerinţele din prezenta reglementare şi dacă copiile sunt conforme cu originalele.
    (2) În urma rezultatelor favorabile ale verificării documentelor, inspectorul trece la verificarea vizuală a aeronavei din punct de vedere al integrităţii constructive, putând utiliza ca ghid elementele prezentate în Anexa 3.
    În urma efectuării acestor verificări va completa procesul-verbal al cărui model se află în Anexa 4 şi, dacă rezultatul verificărilor este favorabil, va aloca însemnele de identificare, respectiv însemnul de naţionalitate şi marca de ordine (în cazul emiterii iniţiale a anexei Ci), prin înscrierea acestora pe procesul-verbal prin care se propune eliberarea certificatului de identificare.
    (3) Solicitantul furnizează toate datele legate de aeronavă pe care inspectorul le solicită şi care au legătură cu siguranţa în zbor, în maniera solicitată de către acesta, şi, de asemenea, va asigura toate condiţiile necesare efectuării verificărilor.
    (4) Scopul acestor verificări nu este de a garanta siguranţa în zbor a aeronavei, ci de a constata respectarea cerinţelor aplicabile prevăzute în prezenta reglementare, necesare admiterii la zbor a acesteia.

    RACR-CCO ULM. 1080 - Certificatul de identificare
    (1) Modelul certificatului de identificare (inclusiv anexa acestuia) se află în Anexa 5.
    (2) Certificatul de identificare va fi emis şi eliberat/transmis solicitantului (împreună cu anexa iniţială, în cazul aeronavelor neomologate) numai după ce solicitantul depune la autoritatea de certificare, nu mai târziu de 45 de zile de la data semnării procesului-verbal, două fotografii color, faţă şi lateral, astfel încât să se observe însemnele de identificare, şi un desen cu dimensiunile, culoarea şi amplasarea însemnelor de identificare (în cazul emiterii iniţiale a anexei Ci), care vor completa dosarul aeronavei.
    Certificatul de identificare se emite în dublu exemplar, unul se transmite solicitantului, iar celălalt se păstrează în dosarul aeronavei aflat la autoritatea de certificare.
    Fotografiile vor fi autentificate de către solicitant similar celor prevăzute la RACR-CCO ULM 1065 (2).
    Dacă în termenul prevăzut mai sus nu depune fotografiile, solicitantul va depune o nouă cerere, procesul de verificări în vederea eliberării Ci reluându-se, vechea cerere îşi pierde valabilitatea.
    (3) Certificatul de identificare este un document care nu atestă în niciun fel navigabilitatea aeronavei în cauză.

    RACR-CCO ULM. 1085 - Anexa la certificatul de identificare
    (1) Înscrierea categoriilor de zboruri pe care aeronava este autorizată să le efectueze se face în anexa la certificatul de identificare, conform prevederilor de la Capitolul 5.
    (2) Înscrierea opţiunilor de echipare, respectiv flotoare, paraşută balistică, schiuri, dispozitive de remorcaj şi instalaţie pentru pulverizare de substanţe, cu care aeronava este autorizată şi poate fi utilizată/operată, se face, de asemenea, în anexa la certificatul de identificare.
    (3) Anexa la certificatul de identificare este documentul care certifică navigabilitatea aeronavei, constatată conform cerinţelor prezentei reglementări.
    (4) În situaţia aeronavelor neomologate, inclusiv cele aflate în curs de omologare, anexa la certificatul de identificare va avea înscrisă la rubrica "Menţiuni" precizarea "Această aeronavă este neomologată".
    (5) În cazul în care nu există un manual de utilizare şi întreţinere, se va emite o anexă la certificatul de identificare care dă dreptul aeronavei de a efectua numai zboruri tehnice în vederea întocmirii acestuia.
    Zborurile se efectuează, prin grija proprietarului aeronavei, de către un pilot din lista cu inspectori aprobată de către autoritatea de certificare conform RACR-CCO ULM 1270.
    Consemnarea rezultatelor zborurilor tehnice se face în fişa C, utilizată în cazul omologării ca anexă la procesul-verbal de omologare care, după întocmire, se introduce în dosarul aeronavei.
    (6) În cazul aeronavelor aflate în proces de omologare, acestea pot efectua activitate de zbor numai pe baza certificatului de identificare şi a unei anexe la acesta care acordă dreptul aeronavei de a efectua zboruri tehnice în vederea omologării.
    (7) Pentru aeronavele de un tip/model omologat, construite în serie, în vederea efectuării de către constructor a zborurilor tehnice de verificare a produsului respectiv (zboruri de casă), se poate emite un singur certificat de identificare şi anexa la acesta, valabil pentru o serie de aeronave, conform prevederilor prezentei reglementări. În acest caz, la rubrica "nr. de serie" din cerere şi din certificatul de identificare, se vor preciza numerele de serie de la care şi până la care se solicită eliberarea Ci şi, respectiv, va fi acordat de către autoritatea de certificare, ca fiind valabil, certificatul respectiv.
    În situaţia de mai sus se va completa şi aproba procesul-verbal de verificare prevăzut în Anexa 4, în vederea emiterii Ci şi anexei acestuia, prevăzute la acest articol (7), pentru prima aeronavă din seria respectivă.
    Pentru celelalte aeronave, având numerele de serie precizate în Ci, se va completa şi aproba individual procesul-verbal de verificare menţionat anterior, pentru ca aeronava să poată efectua zborurile înscrise în anexa la Ci.
    O singură aeronavă (produs) din seria respectivă va putea desfăşura, la un moment dat, categoria de zboruri precizată mai înainte, inscripţionată cu însemnul de identificare alocat prin certificatul de identificare respectiv.

    RACR-CCO ULM. 1090 - Alocarea însemnelor de identificare
    (1) Mărcile de ordine alocate aeronavelor ULM sunt cuprinse între numerele 5000 şi 8999.
    (2) Mărcile alocate anterior datei de intrare în vigoare a prezentei reglementări se menţin până când aeronavele în cauză vor fi radiate din registrul de identificare.
    (3) Alocarea mărcilor se va face, de regulă, în ordine crescătoare, nepreferenţial şi în ordinea solicitărilor.
    (4) Însemnele de identificare se aplică de către solicitanţi pe corpul aeronavei, în conformitate cu prevederile RACR-47.
    (5) Autoritatea de certificare poate rezerva, la cerere, însemnele de identificare, această rezervare fiind valabilă şase luni calendaristice de la data înregistrării cererii la autoritatea de certificare. În această perioadă, solicitantul rezervării trebuie să depună cererea tip prevăzută la RACR-CCO ULM 1065 (1), pentru a beneficia de rezervarea respectivă.

    RACR-CCO ULM. 1095 - Livretul aeronavei
    (1) Livretul aeronavei, al cărui model se află în Anexa 6, este un document obligatoriu în care se ţine evidenţa activităţii de zbor şi a lucrărilor de întreţinere şi reparaţii efectuate.
    Livretul trebuie prezentat inspectorilor spre verificare, la cerere, neprezentarea acestuia conducând la neemiterea şi neeliberarea certificatului de identificare.
    Livretul se va obţine (elibera) de la autoritatea de certificare împreună cu Ci în cazul identificării iniţiale şi face parte din dosarul aeronavei aflat la titularul Ci.
    La epuizarea (completarea integrală a paginilor) livretului menţionat mai sus, autoritatea de certificare va elibera unul nou, pe baza unei cereri în acest sens.
    (2) Titularul (deţinătorul) livretului este acelaşi cu cel al certificatului de identificare.

    RACR-CCO ULM. 1100 - Valabilitatea certificatelor de identificare
    1) Valabilitatea certificatului de identificare este:
    (i) trei ani calendaristici de la data emiterii, pentru aeronavele prototip;
    (îi) un an calendaristic de la data emiterii, pentru aeronavele de serie nou construite, în vederea efectuării zborurilor de casă;
    (iii) nelimitată, începând cu data emiterii, pentru celelalte categorii de aeronave.
    2) Certificatul de identificare poate fi revocat sau suspendat atunci când autoritatea de certificare constată, prin birou şi/sau inspectori, că utilizatorii/operatorii aeronavei nu mai respectă condiţiile din prezenta reglementare în baza cărora a fost eliberat.
    3) În cazul în care biroul constată că, în decursul a doi ani calendaristici de la data expirării valabilităţii certificatului de identificare sau, după caz, a anexei la CiaaZ, nu a fost înaintată o nouă solicitare de prelungire a valabilităţii acestora, aeronava respectivă poate fi radiată din registrul unic de identificare a aeronavelor ULM, însemnele acesteia putând fi realocate.
    Această radiere se poate efectua numai după ce autoritatea de certificare va notifica în scris titularul Ci asupra necesităţii de a efectua, în termenul precizat în notificare (de cel puţin 60 de zile calendaristice), demersurile necesare, conform prevederilor prezentei reglementări, astfel încât să fie efectuată prelungirea valabilităţii Ci sau, după caz, a anexei la CiaaZ.
    Dacă în termenul de mai sus nu a fost prelungită valabilitatea Ci sau, după caz, a anexei la CiaaZ, din motive imputabile solicitantului, aeronava respectivă poate fi radiată.
    4) În cazul certificatelor de identificare vechi, emise pentru aeronavele ULM înainte de intrarea în vigoare a prezentei reglementări, dacă în decursul a patru ani înainte de intrarea în vigoare a prezentei reglementări nu au fost efectuate solicitări în vederea prelungirii valabilităţii Ci sau, după caz, a anexei la CiaaZ, aeronavele respective pot fi radiate din registrul unic de identificare a aeronavelor ultrauşoare motorizate, cu notificarea prealabilă a titularului şi conform aceleiaşi proceduri ca cea prezentată la RACR-CCO ULM 1100 (3), însemnele respective ale acestor aeronave putând fi realocate.
    5) În cazul aeronavelor radiate pentru care se doreşte identificarea conform prevederilor prezentei reglementări, este necesară depunerea unei noi cereri şi efectuarea de noi verificări ale documentelor componente ale dosarului aeronavei, precum şi ale acesteia, în conformitate cu cerinţele prezentei reglementări.

    RACR-CCO ULM. 1105 - Valabilitatea anexelor la certificatele de identificare
    (1) Valabilitatea anexelor la certificatele de identificare este:
    (i) un an calendaristic de la data emiterii, pentru aeronavele prototip;
    (îi) un an calendaristic de la data emiterii, pentru aeronavele de serie nou construite, în vederea efectuării zborurilor de casă;
    (iii) doi ani calendaristici, începând cu data emiterii, pentru celelalte categorii de aeronave.
    (2) În vederea prelungirii valabilităţii anexei la certificatul de identificare, este necesară depunerea unei noi cereri şi efectuarea de noi verificări ale documentelor componente ale dosarului aeronavei, precum şi ale acesteia, în conformitate cu cerinţele prezentei reglementări.

    RACR-CCO ULM. 1110 - Responsabilităţi
    (1) Titularii Ci au obligaţia să informeze utilizatorii/operatorii aeronavelor respective asupra riscurilor şi responsabilităţilor asumate.
    Titularii Ci poartă întreaga responsabilitate, în conformitate cu legislaţia în vigoare, în cazul nefurnizării informaţiilor precizate mai înainte ori a furnizării false sau incomplete a acestora, dacă în acest fel utilizatorii/operatorii nu au cunoscut riscurile şi responsabilităţile pe care şi le asumă.
    Titularii vor pune la dispoziţia utilizatorilor/operatorilor informaţiile respective prin manualul de utilizare şi întreţinere sau sub orice altă formă. Aceste informaţii vor trebui să se regăsească şi în dosarul aprobat al aeronavei.
    Informaţiile respective nu vor trebui să fie în niciun fel contrare prevederilor prezentei reglementări.
    Aceste informaţii au rolul de a proteja utilizatorii/operatorii în calitate de consumatori ai bunurilor şi/sau serviciilor furnizate de către titularii Ci, în conformitate cu legislaţia în vigoare.
    Aceste informaţii pot fi furnizate sub forma stabilită prin Ordinul Ministrului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului de aprobare a prezentei reglementări.
    (2) Solicitanţii au obligaţia să păstreze un exemplar al documentelor prevăzute la acest capitol, componente ale dosarului aeronavei, care va fi pus la dispoziţia inspectorilor autorităţii de certificare, atunci când aceştia solicită, în vederea punerii în aplicare a prevederilor prezentei reglementări.
    (3) Lipsa dosarelor aeronavei aflate la solicitanţi sau refuzul acestora de a le pune la dispoziţia inspectorilor în vederea punerii în aplicare a prevederilor prezentei reglementări poate duce, după caz, la neemiterea, suspendarea sau retragerea Ci.

    RACR-CCO ULM. 1115 - Documentele emise de alte stateaautorităţi
    (1) Documentele emise de alte stateaautorităţi pot fi echivalate cu certificatul de identificare (prin emiterea unui Ci), la cerere, numai dacă cerinţele în baza cărora acestea au fost emise sunt cel puţin la nivelul celor precizate în prezenta reglementare.
    (2) Documentele emise de alte stateaautorităţi pot fi, de asemenea, recunoscute în vederea utilizării/operării aeronavei.
    (3) Perioada de valabilitate a documentelor echivalate sau, după caz, recunoscute nu poate fi mai mare de 2 ani şi nici nu poate depăşi durata de valabilitate înscrisă în acestea de către emitentul acestora.
    (4) Categoriile de zboruri pentru care va fi autorizată aeronava ale cărei documente se echivalează sau, după caz, se recunosc, precum şi opţiunile de echipare cu care aceasta va fi autorizată pot fi cel mult cele prevăzute în prezenta reglementare, dar nu altele decât cele stabilite de către emitentul documentelor echivalate sau, după caz, recunoscute.

    
CAP. 3
    Omologarea unui tip/model de ULM

    RACR-CCO ULM. 1120 - Documente depuse de solicitanţi în vederea omologării
    (1) Pentru omologarea unui tip/model de ULM este necesar ca solicitanţii să depună la registratura autorităţii de certificare, direct sau prin împuterniciţii/reprezentanţii legali, o cerere în acest sens, conform modelului din Anexa 1, şi, ca anexă la cerere, dosarul tehnic al aeronavei pentru care se solicită omologarea, de unde vor fi direcţionate către birou.
    (2) Documentele componente ale dosarului tehnic, incluzând cererea, vor fi identificate şi autentificate ca fiind cele întocmite şi depuse de către solicitant şi ca aparţinând aeronavei pentru care se solicită omologarea, prin înscrierea de către acesta, pe fiecare pagină, sub semnătură, a datei depunerii/înregistrării la autoritatea de certificare şi a precizării tipului/modelului, seriei (după caz) aeronavei respective.
    (3) Dosarul tehnic începe cu opisul ce priveşte conţinutul acestuia, cuprinzând denumirea documentului şi numărul de pagini.
    (4) Până la emiterea certificatului de omologare dosarul tehnic are caracter de proiect. Pe parcursul procesului de omologare acesta poate fi completat şi/sau modificat în funcţie de rezultatele probelor şi verificărilor efectuate, după caz, de către inspectorii desemnaţi, de asemenea, ca urmare a solicitărilor din partea constructorului.

    RACR-CCO ULM. 1125 - Verificări efectuate în vederea omologării
    (1) Aceste verificări au ca scop constatarea conformării aeronavei cu cerinţele prevăzute în prezenta reglementare.
    (2) Cererea şi dosarul tehnic sunt verificate de către inspectorii desemnaţi de către birou.
    (3) Dacă dosarul tehnic este întocmit corespunzător cerinţelor din prezenta reglementare şi asigură demonstrarea îndeplinirii cerinţelor prevăzute în aceasta, inspectorii vor efectua verificările la sol, conform recomandărilor prezentate în Anexa 3, şi în zbor ale aeronavei, conform fişei C, anexă la procesul-verbal de omologare.
    (4) În vederea întocmirii dosarului tehnic, conţinutul minim recomandat al manualului de utilizare şi întreţinere este prezentat în Anexa 2, iar cel al fişei de date este prezentat în Anexa 9.
    (5) Dacă rezultatele verificărilor la sol şi în zbor ale aeronavei sunt corespunzătoare cerinţelor din prezenta reglementare se aprobă dosarul tehnic prin completarea şi semnarea/emiterea procesului-verbal de omologare şi a certificatului de omologare (incluzând fişa de date), acestea devenind astfel componente ale dosarului tehnic.
    (6) Consemnarea rezultatelor verificărilor se face în fişele A, B, C, anexe ale procesului-verbal de omologare.
    (7) Pe parcursul omologării, petenţii vor solicita autorităţii de certificare verificarea aeronavei din punct de vedere al conformităţii cu desenele, atunci când, în procesul de construcţie, urmează să fie acoperite porţiunile care astfel nu ar mai putea fi verificate ulterior, pe baza cererii al cărei model se află în Anexa 1, având menţionat pe scurt la rubrica "menţiuni" motivul pentru care se solicită inspecţia.
    Imposibilitatea efectuării verificării atrage după sine neemiterea certificatului de omologare.
    Inspectorii pot efectua şi alte verificări pe care le consideră necesare în vederea omologării.
    (8) Inspectorii pot solicita constructorului pe parcursul omologării şi alte documente care stau la baza întocmirii dosarului tehnic.
    (9) Procesul-verbal de omologare şi certificatul de omologare se emit în dublu exemplar, câte un exemplar din fiecare fiind transmis solicitantului, iar celelalte exemplare sunt păstrate în dosarul tehnic aflat la autoritatea de certificare.
    (10) În Anexa 7 se află modelul procesului-verbal de omologare, iar în Anexa 8 modelul certificatului de omologare.

    RACR-CCO ULM. 1130 - Fişa de date
    (1) Fişa de date (modelul în Anexa 9) poate să conţină şi valori variabile, cuprinse între anumite limite, în funcţie de elementele care determină această variaţie.
    Numărul fişei de date va fi acelaşi cu cel al CO, putând avea mai multe ediţii, în funcţie de modificările apărute.
    Ediţia nouă va fi aprobată, prin semnătura şi ştampila autorităţii de certificare, în urma întocmirii şi aprobării unui nou proces-verbal de omologare.
    Data ediţiei este aceea de înregistrare şi aprobare a procesului-verbal de omologare respectiv.
    Un model nou al aceluiaşi tip de aeronavă necesită o ediţie nouă a fişei, acest fapt constituind modificarea CO (prin fişa de date).
    (2) Înscrierea categoriilor de zboruri pe care aeronava este autorizată să le efectueze se face în fişa de date, conform prevederilor din Capitolul 5.
    (3) Înscrierea opţiunilor de echipare, respectiv: flotoare, paraşută balistică, schiuri, dispozitive de remorcaj şi instalaţie pentru pulverizare de substanţe, cu care aeronava este autorizată la zbor, se face în fişa de date.

    RACR-CCO ULM. 1135 - Demonstrarea conformării cu normele tehnice
    (1) Solicitantul trebuie să demonstreze conformarea tipului/modelului de ULM pentru care solicită omologarea cu normele tehnice aplicabile precizate la Capitolul 7.
    Această se face fie prin calcule sigure urmate de probe în zbor, fie prin probe statice urmate de probe în zbor, fie direct prin probe în zbor sau printr-o combinaţie corespunzătoare a acestora. Această demonstrare se va regăsi documentată în dosarul tehnic.
    Notă:
    Prin calcul sigur se înţelege acel model de calcul care a fost verificat prin probe statice şi/sau în zbor, pe un tip/model de aeronavă similară cu cea de tipul/modelul supus omologării, din punct de vedere al efectului sarcinilor aerodinamice asupra caracteristicilor şi performanţelor de zbor, precum şi asupra caracteristicilor de rezistenţă structurală.
    (2) Probele statice se efectuează prin grija solicitanţilor, numai în prezenţa inspectorilor desemnaţi de către birou, într-o manieră propusă de către solicitanţi, printr-un document program de probe statice acceptat de către birou.
    Acceptarea programului de probe statice se face direct pe documentul respectiv sub semnătura inspectorului desemnat, cu menţionarea numelui acestuia şi a datei acceptării.
    Inspectorii confirmă rezultatele probelor sub semnătură proprie, cu menţionarea numelor şi a datei/perioadei efectuării probelor, pe documentele care constituie raportul de probe statice efectuate conform programului.
    (3) Inspectorii confirmă rezultatele probelor în zbor sub semnătura proprie, cu menţionarea numelor acestora şi a datei/perioadei efectuării probelor, pe documentele care constituie raportul de probe în zbor efectuate conform programului de probe în zbor (în cazul în care acesta este altul decât fişa C).
    (4) Zborurile tehnice (probele în zbor) se efectuează numai de către inspectori din cadrul listei aprobate de către autoritatea de certificare conform RACR-CCO ULM 1270, numai determinările efectuate de către aceştia sunt luate în considerare în vederea omologării.
    (5) Solicitarea prezenţei inspectorilor se va face pe baza cererii (al cărei model se află în Anexa 1) având solicitarea respectivă precizată la rubrica "menţiuni".

    RACR-CCO ULM. 1140 - Valabilitatea certificatului de omologare
    (1) Certificatul de omologare are perioada de valabilitate nelimitată, dar poate fi suspendat sau retras atunci când autoritatea de certificare constată, prin birou şi/sau inspectori, că nu mai sunt îndeplinite condiţiile din prezenta reglementare în baza cărora a fost emis.
    (2) Certificatul de omologare eliberat este valabil pentru orice produs ULM construit sub supravegherea autorităţii de certificare în conformitate cu dosarul tehnic aprobat al aeronavei respective.
    În sensul prezentei reglementări, noţiunea de supraveghere se referă la aeronavele ULM care au fost supuse verificărilor în conformitate cu prevederile prezentei reglementări.

    RACR-CCO ULM. 1145 - Responsabilităţi
    (1) În vederea omologării unui tip/model de ULM, solicitantul trebuie să asigure şi să demonstreze îndeplinirea cerinţelor procedurale şi tehnice din prezenta reglementare.
    (2) Sarcinile legate de efectuarea zborurilor tehnice în vederea omologării/probelor în zbor revin solicitantului, care propune biroului, spre acceptare sau nu, inspectorul care va efectua aceste zboruri, odată cu propunerea programului de probe în zbor.
    (3) Probele în zbor se efectuează prin grija solicitantului, într-o manieră propusă de către acesta, pe baza programului de probe în zbor acceptat de către birou.
    (4) În vederea aprobării dosarului tehnic, respectiv a emiterii certificatului de omologare, solicitantul omologării va furniza biroului, în maniera solicitată de acesta, toate datele necesare efectuării verificărilor în acest sens şi va asigura toate condiţiile de efectuare a acestor verificări.
    (5) Solicitantul omologării are obligaţia să păstreze un exemplar al dosarului tehnic, care se pune la dispoziţia inspectorilor autorităţii de certificare, atunci când aceştia îl solicită, în vederea punerii în aplicare a prevederilor prezentei reglementări.
    Lipsa dosarului tehnic, dosarul incomplet, precum şi refuzul de a-l pune la dispoziţia inspectorilor atrag suspendarea sau retragerea certificatului de omologare.

    RACR-CCO ULM. 1150 - Documentele emise de alte stateaautorităţi
    (1) Documentele de omologare emise de alte stateaautorităţi pot fi echivalate, la cerere, cu certificatul de omologare (prin emiterea unui CO) numai dacă cerinţele în baza cărora acestea au fost emise sunt cel puţin la nivelul celor precizate în prezenta reglementare.
    (2) Documentele de omologare emise de alte stateaautorităţi pot fi de asemenea recunoscute.
    (3) Perioada de valabilitate a documentelor echivalente sau, după caz, a documentelor de recunoaştere nu poate fi mai mare decât perioada de valabilitate acordată documentelor emise de către statulaautoritatea respectivă.
    (4) Categoriile de zboruri pe care aeronava, ale cărei documente se echivalează sau, după caz, se recunosc, este autorizată să le efectueze, precum şi opţiunile de echipare cu care aceasta va fi autorizată pot fi cel mult cele prevăzute de prezenta reglementare, dar nu altele decât cele stabilite de către emitentul documentelor echivalate sau, după caz, recunoscute.
    (5) Conţinutul dosarului tehnic poate fi limitat doar la documentele de omologare emise de statele respective şi la cele care, în statul respectiv, sunt obligatoriu a fi furnizate beneficiarului împreună cu aeronava. Aprobarea dosarului tehnic se face în baza acestor documente.
    Biroul poate solicita şi alte documente dacă acesta consideră necesar.

    RACR-CCO ULM. 1155 - Alte prevederi
    (1) Aeronavele care au efectuat activitate de zbor numai în baza unui certificat de identificare şi a anexei la acesta pot fi omologate dacă pentru activitatea respectivă există o evidenţă corespunzătoare, care poate sta la baza verificărilor necesare pe parcursul omologării.
    (2) Documentele din dosarul tehnic aprobat al unei aeronave ULM de un tip/model omologat pot fi luate în considerare la omologarea unui alt tip/model de aeronavă, dacă există acordul scris, în acest sens, al titularului (deţinătorului) CO. Acest acord va face parte din dosarul tehnic.
    (3) Pentru aeronavele construite în baza unui model/tip omologat, dar având modificări faţă de acesta, este necesară completarea de către constructor a dosarului tehnic corespunzător modificărilor efectuate şi aprobarea acestora de către autoritatea de certificare, prin birou, în urma cererilor depuse în acest sens.
    În cazul în care aceste modificări sunt de natură a determina modificarea informaţiilor cuprinse în fişa de date, se emite o nouă fişă de date (o nouă ediţie). Întrucât fişa de date face parte din CO, o nouă ediţie a acesteia se consideră ca fiind o modificare a CO.
    (4) Aeronavele construite se pot omologa în conformitate cu prevederile din prezenta reglementare.
    (5) Un CO se va putea emite, în conformitate cu prevederile prezentei reglementări, numai dacă a fost realizat practic, de către solicitant, cel puţin un produs de tipul/modelul de aeronavă pentru care se solicită acest certificat.
    (6) În cazul aeronavelor din import, ale căror documente urmează să fie echivalate sau recunoscute, este necesar ca, după caz, constructorul sau proprietarul să fie realizatorul practic, respectiv să fie proprietarul a cel puţin unei aeronave de tipul/modelul respectiv.
    (7) În vederea prelungirii valabilităţii CO, în cazul încetării valabilităţii ca urmare a suspendării, sunt necesare depunerea unei noi cereri şi efectuarea de noi verificări ale documentelor componente ale dosarului tehnic, precum şi ale aeronavei, în conformitate cu cerinţele prevăzute în prezenta reglementare.

    
CAP. 4
    Emiterea autorizaţiilor de zbor

    RACR-CCO ULM. 1160 - Eligibilitate
    Toate aeronavele ULM omologate sunt eligibile pentru a li se elibera o autorizaţie de zbor, care să însoţească certificatul de identificare în vederea utilizării/operării aeronavei.

    RACR-CCO ULM. 1165 - Documente depuse de solicitanţi în vederea emiterii autorizaţiei de zbor
    Documentele componente ale dosarului aeronavei necesar a fi depuse de către solicitanţi în vederea emiterii iniţiale a unei autorizaţii de zbor sunt următoarele:
    (1) Cerere tip (modelul din Anexa 1) - original;
    (2) Pentru aeronavele ULM construite în România, copii, autentificate de către constructor, ale certificatului de omologare şi ale fişei de date (anexă a CO) sau, în cazul celor din import, copii ale documentelor echivalente;
    (3) Declaraţia de conformitate (cu dosarul tehnic aprobat) emisă de constructor, în original, conform modelului din Anexa 10, pentru cele construite în România, sau, pentru cele din import, un document echivalent;
    (4) În cazul aeronavelor din import, documente relevante emise în statul exportator din care să reiasă dacă, la data exportului, aeronava îndeplinea sau nu cerinţele pentru a fi admisă la zbor în conformitate cu legislaţia statului respectiv (original sau copie autentificată), cum ar fi: certificate de navigabilitate, certificate de identificare, certificate de navigabilitate de export, rapoarte de inspecţie la sol şi/sau în zbor etc.
    Notă:
    (1) Declaraţia de conformitate (DOC) nu este valabilă decât dacă este vizată de către autoritatea de certificare, la propunerea biroului şi în urma confirmării pe verso de către un inspector, a faptului că aeronava a fost construită sub supravegherea acestuia.
    Viza atestă faptul că produsul, pentru care aceasta a fost emisă, a fost realizat sub supravegherea autorităţii de certificare, în cazul celor construite în România.
    (2) În cazul aeronavelor din import, ale căror documente de omologare au fost echivalate, DOC poate fi înlocuită de documentul emis de către autoritatea statului exportator din care reiese că, la data exportului, aeronava îndeplinea cerinţele pentru a fi admisă la zbor în conformitate cu legislaţia statului respectiv.
    (3) Documentele depuse de către solicitant vor fi autentificate individual, de către acesta, prin semnătura sa, menţionarea datei înregistrării/depunerii la autoritatea de certificare şi precizarea că aparţin aeronavei respective (tip/model, serie, după caz, constructor, an de construcţie).

    RACR-CCO ULM. 1170 - Verificări efectuate în vederea emiterii AZ
    (1) În urma depunerii cererilor şi a aprobării acestora, inspectorii încep procesul de verificări în conformitate cu prevederile prezentei reglementări.
    (2) Verificarea documentelor depuse de către solicitanţi, precum şi a aeronavei la sol şi în zbor, în vederea emiterii autorizaţiei de zbor, va fi efectuată de către inspectorii din cadrul listei aprobate de către autoritatea de certificare conform RACR-CCO ULM 1270, desemnaţi de către birou, la cererea expresă formulată de deţinători (Anexa 1), în conformitate cu prevederile prezentei reglementări.
    (3) Un inspector, desemnat de către birou, va verifica dacă documentele depuse sunt întocmite în conformitate cu cerinţele din prezenta reglementare, dacă asigură conformarea la această reglementare şi dacă sunt conforme cu originalele (după caz).
    (4) În urma rezultatelor favorabile ale verificării documentelor, inspectorul va verifica vizual aeronava, din punct de vedere al integrităţii constructive a acesteia, putând utiliza, ca ghid, elementele prezentate în Anexa 3.
    (5) Dacă rezultatul verificărilor la sol este favorabil, un inspector va efectua verificarea în zbor a datelor înscrise în manualul de utilizare şi întreţinere.
    (6) În urma efectuării acestor verificări inspectorul va completa procesul-verbal al cărui model se află în Anexa 4 şi, dacă rezultatul verificărilor este favorabil, va propune emiterea/eliberarea autorizaţiei de zbor.
    Dacă rezultatul verificărilor este nefavorabil se va consemna în procesul-verbal.

    RACR-CCO ULM. 1175 - Autorizaţia de zbor
    (1) Modelul autorizaţiei de zbor se află în Anexa 11.
    (2) Autorizaţia de zbor se emite în dublu exemplar, unul va fi transmis solicitantului, iar celălalt se păstrează în dosarul aeronavei.
    (3) Valabilitatea autorizaţiei de zbor este de doi ani calendaristici de la data emiterii, ea putând fi revocată sau suspendată, împreună cu certificatul de identificare, atunci când autoritatea de certificare constată, prin birou şi/sau inspectori, că utilizatorii/operatorii aeronavei nu mai respectă condiţiile din prezenta reglementare în baza cărora a fost emisă.
    (4) Înscrierea categoriilor de zboruri pe care aeronava este autorizată să le efectueze se face în autorizaţia de zbor, conform prevederilor de la Capitolul 5.
    (5) Înscrierea opţiunilor de echipare, respectiv flotoare, paraşută balistică, schiuri, dispozitive de remorcaj şi instalaţie pentru pulverizare de substanţe, cu care aeronava este autorizată la zbor, se face în autorizaţia de zbor.
    (6) Autorizaţia de zbor este documentul care certifică navigabilitatea aeronavei, constatată conform prezentei reglementări.
    (7) În vederea prelungirii valabilităţii autorizaţiei de zbor sunt necesare depunerea unei noi cereri şi efectuarea de noi verificări ale documentelor componente ale dosarului aeronavei, precum şi ale acesteia, în conformitate cu cerinţele de la acest capitol.
    (8) Verificările în zbor necesare emiterii AZ, pentru emiterea iniţială sau, în cazul în care valabilitatea acesteia a expirat, se fac numai dacă au fost emise, în prealabil, un Ci şi, respectiv, o anexă în scopul efectuării zborurilor tehnice în vederea eliberării/prelungirii valabilităţii AZ.
    Scopul verificărilor nu este de a garanta siguranţa în zbor a aeronavei, ci de a constata respectarea cerinţelor aplicabile necesare admiterii la zbor a acesteia.
    Notă:
    În cazul în care o aeronavă ULM de un tip/model omologat nu mai îndeplineşte cerinţele de navigabilitate necesare eliberării sau prelungirii valabilităţii autorizaţiei de zbor, aceasta poate fi utilizată/operată numai în baza certificatului de identificare şi a anexei corespunzătoare, în conformitate cu prevederile prezentei reglementări.

    RACR-CCO ULM. 1180 - Responsabilităţi
    (1) Scopul emiterii/eliberării unei autorizaţii de zbor este acela de a constata navigabilitatea aeronavei, însă această prevedere nu poate, în niciun fel, să degreveze persoanele fizice angajate în zborurile cu aeronave ULM de întreaga responsabilitate şi asumarea tuturor riscurilor (legate de construcţia, întreţinerea şi operarea/utilizarea acestor categorii de aeronave).
    (2) Prevederile de la RACR-CCO ULM 1180 (1) de mai sus nu absolvă de responsabilităţi pe constructorii aeronavelor, care au obligaţia să informeze utilizatorii/operatorii aeronavelor construite de ei asupra riscurilor şi responsabilităţilor asumate.
    Constructorul poartă întreaga responsabilitate, în conformitate cu legislaţia în vigoare, în cazul nefurnizării informaţiilor ori al furnizării false sau incomplete a acestora, dacă în acest fel utilizatorii/operatorii nu au cunoscut riscurile şi responsabilităţile pe care şi le asumă.
    Constructorii pun la dispoziţia utilizatorilor/operatorilor informaţiile respective prin manualul de utilizare şi întreţinere sau sub oricare altă formă convenită.
    Aceste informaţii vor trebui să se regăsească şi în dosarul tehnic aprobat. Informaţiile respective nu vor trebui să fie, în niciun fel, contrare prevederilor prezentei reglementări.
    Aceste informaţii au rolul de a proteja utilizatorii/operatorii în calitate de consumatori ai bunurilor şi/sau serviciilor furnizate de către constructori, în conformitate cu legislaţia în vigoare.
    Aceste informaţii pot fi furnizate sub forma stabilită prin ordinul ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului de aprobare a prezentei reglementări.
    (3) Constructorul aeronavei poartă întreaga responsabilitate privind exactitatea datelor incluse în DOC, însă această prevedere nu poate în niciun fel să degreveze persoanele fizice angajate în zborurile cu aeronavele ULM de întreaga responsabilitate şi asumarea tuturor riscurilor legate de construcţia, întreţinerea şi zborul cu aeronave din această categorie.
    (4) Constructorul va furniza beneficiarului un exemplar (copie) al manualului de utilizare şi întreţinere (identic cu cel din dosarul tehnic aprobat), autentificat şi identificat de către constructor. Acest exemplar va fi prezentat, de către solicitant, cu ocazia verificărilor documentelor efectuate de către inspectori în conformitate cu prevederile prezentei reglementări.
    (5) În cazul în care autoritatea de certificare constată date inexacte legate de declaraţia de conformitate sau refuzul constructorului de a pune la dispoziţia cumpărătorului documentele necesare, poate revoca certificatul de omologare.
    (6) În cazul aeronavelor din import, asumarea responsabilităţilor prevăzute mai sus pentru constructor revine titularului CO.
    (7) Sarcinile legate de efectuarea zborurilor tehnice necesare verificărilor în zbor, efectuate în vederea emiterii AZ, revin solicitantului, care va propune biroului, împreună cu cererea, spre acceptare şi inspectorul, din cadrul listei aprobate de autoritatea de certificare conform RACR CCO ULM 1270, care va efectua aceste zboruri.
    (8) Solicitanţii au obligaţia să păstreze un exemplar al documentelor menţionate în acest capitol, componente ale dosarului aeronavei, care va fi pus la dispoziţia inspectorilor autorităţii de certificare atunci când aceştia solicită.
    (9) Lipsa dosarelor tehnice şi a dosarelor aeronavelor, aflate la solicitanţi, sau refuzul acestora de a le pune la dispoziţia inspectorilor duce, după caz, la neemiterea, suspendarea sau retragerea AZ.
    (10) Solicitantul va furniza inspectorilor, în maniera solicitată de aceştia, datele necesare efectuării verificărilor, de asemenea, va asigura condiţiile de efectuare a acestor verificări, în părţile care îl privesc.

    RACR-CCO ULM. 1185 - Documentele emise de alte stateaautorităţi
    (1) Documentele emise de alte stateaautorităţi pot fi echivalate, la cerere, cu autorizaţia de zbor (prin emiterea unei AZ), numai dacă cerinţele în baza cărora acestea au fost emise sunt cel puţin la nivelul celor precizate în prezenta reglementare.
    (2) Documentele emise de alte stateaautorităţi pot fi, de asemenea, recunoscute.
    (3) Valabilitatea documentelor echivalate sau, după caz, recunoscute nu poate fi mai mare de doi ani şi nici mai mare decât valabilitatea înscrisă în acestea de către statulaautoritatea emitentă.
    (4) Categoriile de zboruri pentru care se autorizează aeronava ale cărei documente se echivalează sau, după caz, se recunosc, precum şi opţiunile de echipare cu care aceasta va fi autorizată pot fi cel mult cele prevăzute de prezenta reglementare, dar nu mai mult decât cele stabilite de statulaautoritatea emitentă a documentelor echivalate sau, după caz, recunoscute.

    RACR-CCO ULM. 1190 - Modificări efectuate unei aeronave
    Modificările efectuate unei aeronave, pentru care constructorul a emis iniţial o DOC, care alterează configuraţia şi caracteristicile acesteia, se fac numai cu acordul constructorului şi/sau al autorităţii de certificare.

    
CAP. 5
    Cerinţe privitoare la operarea/utilizarea aeronavelor ULM

    RACR-CCO ULM. 1195 - Reguli de zbor
    Operarea/utilizarea aeronavelor ULM se poate face numai după regulile de zbor la vedere (VFR) pe timpul zilei, cu respectarea prevederilor RACR-RA (Regulile aerului), a Codului aerian, precum şi a tuturor celorlalte reglementări specifice aplicabile domeniului aeronauticii civile cu aeronave ultrauşoare motorizate.

    RACR-CCO ULM. 1200 - Aeronavele ULM neomologate
    Aeronavele ULM neomologate pot fi operate/utilizate numai dacă posedă un certificat de identificare, având înscrise în anexă, după caz, categoriile de zboruri pentru care sunt autorizate. Acestea pot efectua următoarele categorii de zboruri:
    (1) zboruri în interes propriu;
    (2) zboruri particulare;
    (3) zboruri tehnice în vederea omologării;
    (4) zboruri tehnice în vederea întocmirii manualului de utilizare şi întreţinere (dacă acesta nu există sau nu are conţinutul prevăzut în Anexa 2);
    (5) prin excepţie de la cele prevăzute mai sus, o aeronavă ULM neomologată poate fi utilizată/operată pentru zboruri şcoală în vederea calificării pentru clasa respectivă de aeronave, dar numai în situaţia în care cel şcolarizat este şi proprietar al acestei aeronave.
    Notă:
    (1) Aeronavele neomologate vor putea fi utilizate/operate numai de către piloţii calificaţi pentru clasa respectivă de aeronave.
    (2) Transportul de pasageri este interzis.
    (3) Oricare altă persoană, aflată la bordul aeronavei, în afară de pilotul calificat şi elevul pilot pentru clasa respectivă de aeronave, este considerată, în sensul prezentei reglementări, pasager şi atunci se aplică Nota (2).
    (4) Aeronava neomologată va purta o inscripţie cu menţiunea "Această aeronavă este neomologată", care va fi plasată la loc vizibil astfel încât să poată fi citită de către utilizatori/operatori.

    RACR-CCO ULM. 1205 - Aeronavele ULM omologate
    Aeronavele ULM omologate pot fi operate/utilizate numai dacă posedă un certificat de identificare şi o autorizaţie de zbor (dacă nu este specificat altfel în cuprinsul prezentei reglementări), având înscrise în aceasta, după caz, categoriile de zboruri pentru care sunt autorizate. Acestea pot efectua următoarele categorii de zboruri:
    (1) zboruri în interes propriu;
    (2) zboruri particulare;
    (3) zboruri şcoală (iniţiere, pregătire, instruire şi perfecţionare);
    (4) zboruri tehnice în vederea eliberării/prelungirii valabilităţii AZ (pentru emiterea iniţială sau în cazul în care valabilitatea acesteia este expirată);
    (5) zboruri tehnice de verificare (de casă);
    (6) lansare de paraşutişti;
    (7) remorcaj de banderolă sau planoare ultrauşoare şi largarea acestora;
    (8) lansare de încărcături (cum ar fi fluturaşi publicitari, mingi de fotbal, paraşutări de bunuri nepericuloase);
    (9) filmare/fotografiere aeriană;
    (10) orice alte categorii de zboruri pentru care operatorul deţine autorizaţiile şi/sau certificatele specifice, conform reglementărilor aeronautice şi legislaţiei aplicabile respectivelor zboruri sau operaţiuni aeriene civile.
    Aceste categorii de zboruri pot fi:
    (i) supraveghere aeriană;
    (îi) pulverizare de substanţe.
    Notă:
    În cadrul categoriilor de zboruri precizate la punctele de mai sus, zborul cu o altă persoană la bord, alta decât un pilot calificat pe clasa respectivă de aeronave sau un elev pilot, este permis cu aeronavele prevăzute cu două locuri.

    RACR-CCO ULM. 1210 - Aeronavele ULM care posedă documente emise de alte stateaautorităţi
    Operarea/utilizarea aeronavelor ULM care posedă documente emise de alte stateaautorităţi, sub supravegherea, controlul şi inspecţia, din punct de vedere operaţional, ale autorităţii de certificare, se face numai dacă documentele respective sunt recunoscute de către autoritatea de certificare, având înscrise în certificatele de recunoaştere categoriile de zboruri pentru care vor fi autorizate aeronavele, precum şi opţiunile de echipare cu care acestea vor fi autorizate.

    RACR-CCO ULM. 1215 - Documente obligatorii a se afla asupra operatorilor/utilizatorilor unei aeronave ULM
    (1) certificatul de identificare;
    (2) autorizaţia de zbor sau, după caz, anexa la Ci, conform prevederilor prezentei reglementări;
    (3) manualul de utilizare şi întreţinere.
    Notă:
    În cazul în care aceste documente nu se află asupra utilizatorilor/operatorilor aeronava nu va putea fi utilizată/operată până la remedierea situaţiei. În caz contrar, autoritatea de certificare poate să suspende sau să retragă Ci şi AZ la propunerea biroului şi/sau a inspectorilor.

    RACR-CCO ULM. 1220 - Alte prevederi
    (1) Pentru efectuarea zborurilor prevăzute la RACR-CCO ULM 1200 (3) şi (4) şi la RACR-C-CO ULM 1205 (5), de la prezentul capitol, se vor elibera anexe la certificatele de identificare special pentru fiecare scop de la punctele respective, conform celor prevăzute în prezenta reglementare.
    Pentru toate celelalte categorii de zboruri, aceeaşi anexă a certificatului de identificare, respectiv autorizaţie de zbor, va avea înscrise toate categoriile de zboruri pentru care poate fi utilizată/operată aeronava, conform celor prevăzute în prezentul capitol.
    (2) Operarea aeronavelor pentru care autoritatea de certificare a eliberat Ci şi/sau AZ se face sub supravegherea, controlul şi inspecţia, din punct de vedere operaţional, ale acesteia.
    (3) Utilizarea/operarea aeronavelor ULM fără Ci, anexa la Ci şi/sau AZ, în termen de valabilitate, după caz, se sancţionează, de către organele abilitate, conform prevederilor legale în vigoare privind aeronavele civile.

    
CAP. 6
    Cesiunea

    RACR-CCO ULM. 1225 - Documente necesare
    În cazul cesiunii unui ULM, identificat în România, noul proprietar trebuie să dispună de următoarele documente transmise de proprietarul anterior, în cazul în care doreşte utilizarea/operarea aeronavei în conformitate cu prevederile prezentei reglementări, astfel:
    (1) actul prin care a fost transferată asupra acestuia proprietatea aeronavei - original;
    (2) certificatul de identificare - original;
    (3) declaraţie a vânzătorului (vechiului proprietar) privind starea de navigabilitate a aeronavei - original, din care să reiasă dacă aeronava îndeplineşte sau nu, în conformitate cu prevederile prezentei reglementări, cerinţele în vederea admiterii la zbor, de asemenea, privind activitatea de zbor (în număr de decolări şi ore pentru celulă şi număr de ore pentru motor şi elice);
    (4) dosarul aeronavei, inclusiv manualul de utilizare şi întreţinere şi livretul (exemplarul aflat la vechiul proprietar, inclusiv cele epuizate).

    RACR-CCO ULM. 1230 - Responsabilităţi
    (1) Proprietarul anterior va informa autoritatea de certificare asupra cesiunii, printr-o scrisoare recomandată, cu confirmare de primire, în termen de 15 zile calendaristice de la data încheierii actului prin care a fost transferată proprietatea, în vederea încetării temporare a dreptului aeronavei de a fi utilizată/operată, până la emiterea unui nou certificat de identificare şi, după caz, a unei noi anexe sau autorizaţii de zbor, conform prevederilor prezentei reglementări, având înscrise pe acestea noile date care decurg ca urmare a schimbării proprietarului.
    (2) După efectuarea informării prevăzute la RACR-CCO ULM 1230 (1), precum şi în momentul în care documentul prevăzut la RACR-CCO ULM 1225 (1) a fost întocmit, vechiul Ci şi, după caz, vechea anexă sau AZ îşi pierd valabilitatea.
    (3) În cazul neinformării autorităţii de certificare la termenul prevăzut la RACR-CCO ULM 1230 (1), responsabilităţile ce revin vechiului proprietar, legate de utilizarea/operarea aeronavei respective, se menţin până la efectuarea acesteia.

    RACR-CCO ULM. 1235 - Acordarea noului proprietar a dreptului de a utiliza/opera aeronava
    (1) În vederea utilizării/operării aeronavei, noul proprietar va solicita eliberarea unui nou certificat de identificare, respectiv a unei noi autorizaţii de zbor, prin depunerea la registratura autorităţii de certificare a unei noi cereri în acest sens, conform prevederilor prezentei reglementări.
    Cererile vor fi însoţite de documentele de la RACR-CCO ULM 1225 (1), (2) şi (3) (documentul de la (1) în copie).
    (2) Inspectorii desemnaţi de către birou vor verifica documentele de la RACR-CCO ULM 1225 (1), (2), (3) şi (4), atât pe cele care vor rămâne în dosarul aeronavei aflat la autoritatea de certificare, cât şi în cel aflat la noul proprietar, după care se vor efectua, din nou, verificările necesare în vederea eliberării de noi documente (Ci şi/sau anexe la CiaaZ) având ca titular pe noul proprietar, în conformitate cu cele solicitate şi cu prevederile prezentei reglementări.
    (3) O copie a documentului de la RACR-CCO ULM 1225 (1) şi originalele de la RACR-CCO ULM 1225 (2) şi (3) se introduc în dosarul aeronavei aflat la autoritatea de certificare, iar copii ale acestora în dosarul tehnic aflat la noul proprietar. Documentul de la RACR-CCO ULM 1225 (1) va fi păstrat în dosarul aeronavei aflat la noul proprietar.
    Notă:
    În cazul în care o aeronavă a fost deja identificată de către autoritatea de certificare, noul proprietar nu va mai trebui să depună documentele care există în dosarul aeronavei, în afară de cazul în care apar modificări ale aeronavei care impun completarea cu noi documente.

    
CAP. 7
    Normele/cerinţele tehnice aplicabile

    RACR-CCO ULM. 1240 - Avioane ultrauşoare
    Normele tehnice aplicabile pentru avioanele ULM care se supun omologării sunt cele prevăzute în "Design standards for ultra-light aeroplanes" (DS 10141) emise de Transport Canada.

    RACR-CCO ULM. 1245 - Avioane, motodeltaplane, motoparapante/motoparaşute, autogire ultrauşoare, elicoptere ultrauşoare, dirijabile ultrauşoare
    Normele tehnice aplicabile pentru aceste clase de ULM sunt cele rezultate din "Instrucţiunile de aplicare ale Hotărârii 23.09.1998 pentru aeronavele ultrauşoare motorizate" - Franţa, cu modificările şi completările ulterioare.

    RACR-CCO ULM. 1250 - Alte norme
    (1) Este permisă utilizarea altor cerinţe tehnice, propuse autorităţii de certificare/birou de către solicitant, numai dacă solicitantul omologării demonstrează că acestea sunt echivalente cu cele prevăzute în normele de la RACR-CCO ULM 1240 şi RACR-CCO ULM 1245.
    (2) Normele tehnice BCAR-S - Anglia şi BFU - Germania sunt acceptate de către autoritatea de certificare ca fiind echivalente.
    Notă:
    Copii ale normelor DS 10141, precum şi ale instrucţiunilor de aplicare ale Hotărârii 23.09.1998 pentru aeronavele ultrauşoare motorizate pot fi solicitate, de către cei interesaţi, la autoritatea de certificare/birou. Normele originale actualizate (netraduse) prevalează faţă de cele traduse în limba română în ceea ce priveşte informaţiile furnizate de către acestea.

    
CAP. 8
    Registre

    RACR-CCO ULM. 1255 - Evidenţa Ci, AZ şi CO eliberate
    (1) Evidenţa Ci eliberate/emise şi a însemnelor de identificare alocate de către autoritatea de certificare se ţine în registrul unic de identificare a aeronavelor ultrauşoare motorizate, având paginile şi conţinutul conform modelului prezentat în Anexa 12.
    (2) Evidenţa AZ eliberate/emise se ţine în registrul de eliberare a autorizaţiilor de zbor, având paginile şi conţinutul conform modelului prezentat în Anexa 13.
    (3) Evidenţa proceselor-verbale de eliberare/prelungire valabilitate/certificate de identificareaanexe la certificatele de identificareaautorizaţii de zbor se ţine în registrul de procese-verbale de eliberare/prelungire valabilitate/certificate de identificareaanexe la certificatele de identificareaautorizaţii de zbor, având paginile şi conţinutul conform modelului prezentat în Anexa 14.
    (4) Evidenţa CO eliberate/emise se ţine în registrul de eliberare certificate de omologare pentru aeronavele ultrauşoare motorizate, având paginile şi conţinutul conform modelului prezentat în Anexa 15.
    Notă:
    1) Lista aeronavelor ULM omologate poate fi solicitată de către cei interesaţi la autoritatea de certificare/birou.
    2) Registrele se pot întocmi pe secţiuni corespunzătoare claselor de aeronave ultrauşoare motorizate, respectiv avioane, motodeltaplane, motoparapante/motoparaşute, elicoptere, autogire şi dirijabile.

    RACR-CCO ULM. 1260 - Alte prevederi
    (1) Registrele se completează de către birou, după ce documentele au fost finalizate (după caz, aprobate şi/sau emise) şi se păstrează de către birou.
    (2) Pentru o aeronavă ultrauşoară motorizată care urmează a fi radiată din registrul unic de identificare se va emite, la cererea titularului, un certificat de deregistrare, conform modelului aflat în Anexa 16. Acesta va fi emis în două exemplare, unul pentru solicitant, iar celălalt va fi introdus, împreună cu cererea, în dosarul aeronavei radiate.
    Certificate similare (de neînregistrare) se emit şi în cazul aeronavelor care nu au fost identificate dar este necesară, la cerere, emiterea unor astfel de certificate.
    (3) Registrele se arhivează în conformitate cu reglementările în vigoare.
    (4) Pentru marca de identificare alocată unei aeronave, numărul AZ se păstrează la prelungirea valabilităţii acesteia, dar se acordă altul în cazul schimbării titularilor (deţinătorilor).
    Pentru aceeaşi marcă de identificare alocată unei aeronave se acordă un alt număr al Ci, în cazul schimbării titularilor (deţinătorilor).

    
CAP. 9
    Dispoziţii finale

    RACR-CCO ULM. 1265 - Activităţi efectuate şi documente emise înainte de intrarea în vigoare a prezentei reglementări
    (1) Activităţile de omologare efectuate în baza normelor procedurale şi tehnice de emitere a autorizaţiilor de zbor şi a certificatelor de identificare pentru aeronavele ultrauşoare motorizate, NPT-ULM, ediţia 1/februarie 2003, aprobate de către Regia Autonomă "Autoritatea Aeronautică Civilă Română" prin Decizia D.G. AACR nr. D 396 din 5.05.2003, îşi menţin valabilitatea, având în vedere cerinţele în baza cărora au fost efectuate acele activităţi de omologare, care sunt echivalente cu cele impuse de prezenta reglementare.
    (2) Aeronavele aflate în curs de omologare în baza NPT-ULM, ediţia 1/februarie 2003, vor continua procesul de omologare respectiv prin conformarea la cerinţele prezentei reglementări, luând în considerare cerinţele echivalente îndeplinite specificate mai sus.
    (3) Aeronavele ultrauşoare motorizate identificate în baza NPT-ULM, ediţia 1/februarie 2003 şi aflate în evidenţele respective la data intrării în vigoare a prezentului ordin pot fi operate/utilizate pe toată durata de serviciu a acestora şi după această dată ca aeronave ultrauşoare motorizate. Categoriile de zboruri pentru care aceste aeronave sunt autorizate se menţin cu condiţia satisfacerii cerinţelor în baza cărora au fost acordate sau echivalente.

    RACR-CCO ULM. 1270 - Inspectorii
    (1) Lista inspectorilor care vor efectua verificări în conformitate cu prevederile prezentei reglementări va fi propusă de birou şi înaintată spre aprobare conducătorului autorităţii de certificare.
    (2) Pentru ca inspectorii din cadrul listelor să-şi poată exercita atribuţiile prevăzute în prezenta reglementare vor trebui să-şi dea acordul scris pe baza unei declaraţii tip, conform modelului din Anexa 17.
    (3) Aceste persoane pot fi sau nu angajaţi ai autorităţii de certificare şi vor fi selectate, în urma susţinerii unui examen teoretic în faţa unei comisii desemnate de autoritatea de certificare, din rândul persoanelor calificate ca instructori de zbor pe aeronave ULM, cu activitate în domeniul construcţiei de aeronave ULM, în funcţie de experienţa şi pregătirea teoretică şi practică a acestora, precum şi de alte elemente cum ar fi rigoarea în respectarea reglementărilor şi disponibilitatea de a îndeplini atribuţiile respective.
    (4) Verificările necesare, după caz, omologării, identificării şi autorizării unei aeronave vor fi efectuate, de regulă, de un singur inspector.
    (5) În funcţie de gradul de complexitate al verificărilor şi al volumului de muncă aferent acestora, se pot desemna, de către birou, mai mulţi inspectori în scopul aplicării prevederilor prezentei reglementări.
    (6) Constatările înscrise, de către inspectorii menţionaţi, în procesele-verbale, prevăzute în prezenta reglementare şi care privesc o aeronavă ca produs fizic verificat în conformitate cu prevederile prezentei reglementări, sunt valabile doar la data semnării acestora.

    RACR-CCO ULM. 1275 - Limba utilizată
    (1) Documentele care constituie dosarul tehnic şi/sau dosarul aeronavei vor fi în limba română, iar pentru aeronavele din import, traduse prin grija solicitanţilor în limba română şi însoţite de cele în limba străină respectivă.
    (2) Prin excepţie de la prevederile RACR-CCO ULM 1275 (1), pentru aeronavele din import documentele pot fi în limba engleză.
    (3) În situaţia în care documentele constituente ale dosarului tehnic şi/sau ale dosarului aeronavei sunt în limba engleză, solicitanţii vor da o declaraţie privind cunoaşterea limbii engleze la un nivel suficient ca să le permită utilizarea/operarea aeronavelor respective pe baza informaţiilor cuprinse în aceste documente şi care va include şi asumarea de către solicitanţi a responsabilităţilor în cazul în care aeronava este astfel utilizată/operată de către alte persoane decât solicitantul. Declaraţia va fi inclusă, după caz, în dosarul tehnic sau în dosarul aeronavei.
    (4) Ci, anexa la Ci, AZ, CO, precum şi certificatele de deregistrare/neînregistrare vor fi emise de către autoritatea de certificare, în română şi engleză.

    RACR-CCO ULM. 1280 Eliberarea de duplicate în cazul pierderii, furtului sau distrugerii Ci (inclusiv a anexei la acesta), CO şi AZ
    (1) În cazul furtului, pierderii sau distrugerii Ci, CO şi AZ aflate în termen de valabilitate, titularii vor anunţa acest fapt într-o publicaţie de largă circulaţie, în vederea emiterii de duplicate sau ca Ci să nu fie necesar în cazul cesiunii conform RACR-CCO ULM 1225 (2), dovada acestui anunţ fiind înaintată la autoritatea de certificare/birou împreună cu cererea în acest sens (modelul din Anexa 1 în cazul Ci, CO şi AZ).
    (2) Ci, CO sau AZ deteriorate vor fi nou emise, la cerere (modelul din Anexa 1), vechiul document fiind depus la autoritatea de certificare/birou (împreună cu cererea) pentru distrugere.

    RACR-CCO ULM. 1285 - Păstrarea dosarelor tehnice şi ale aeronavelor
    (1) Un exemplar al dosarului tehnic şi/sau, după caz, al dosarului aeronavei va fi păstrat de către titularii documentelor care au fost eliberate în baza acestor dosare (Ci, CO, AZ, după caz).
    (2) Lipsa dosarelor sau refuzul titularilor de a le pune la dispoziţia inspectorilor cu ocazia verificărilor efectuate poate atrage neemiterea, suspendarea sau retragerea Ci, CO şi/sau AZ, după caz, la propunerea biroului sau a inspectorilor respectivi.
    (3) Dosarele tehnice şi/sau dosarele aeronavei se păstrează, în cadrul biroului, cel puţin atâta timp cât documentele emise în baza acestora (Ci, CO, AZ) sunt în termene de valabilitate şi, în cazul în care aceste documente nu mai sunt valabile, cel puţin până la termenul legal la care acestea pot fi arhivate.
    (4) Dosarele tehnice şi dosarele aeronavelor, inclusiv dosarele întocmite pentru aeronavele ULM înainte de intrarea în vigoare a prezentei reglementări, vor fi arhivate în conformitate cu reglementările în vigoare.
    (5) Dosarele tehnice şi dosarele aeronavelor pot conţine şi alte documente, care au legătură cu aeronava, faţă de cele prevăzute în prezenta reglementare.

    RACR-CCO ULM. 1290 - Alte prevederi
    (1) În situaţiile în care nu este posibil altfel, autoritatea de certificare poate stabili o planificare anuală, cuprinzând locul şi perioada în care se vor efectua verificări necesare eliberării/prelungirii valabilităţii/certificatelor de identificareaanexelor la Ciaautorizaţiilor de zbor.
    Documentul privind această planificare va fi făcut public.
    (2) Eventualele observaţii, constatate cu ocazia verificărilor efectuate, se înscriu de către inspectori în fişa de observaţii al cărei model se află în Anexa 18, în fiecare situaţie ce decurge ca urmare a verificărilor respective, ca urmare a soluţiei date la cerere, inclusiv atunci când rubricile din fişele A, B, C destinate acestui scop nu sunt suficiente.
    Conducătorul autorităţii de certificare şi biroul pot utiliza fişe cu observaţii inclusiv atunci când pe cereri nu există spaţiu suficient.
    (3) În situaţia în care au fost efectuate înscrisuri greşite, se pot face corecturi prin înscrisuri de mână, cu menţionarea numelui celui care a efectuat corectura, a semnăturii acestuia şi a datei efectuării corecturii.
    (4) Solicitanţii pot utiliza partea verso a cererii pentru precizări suplimentare, cu înscrierea numelui şi a semnăturii persoanei care le-a efectuat şi a datei efectuării.
    (5) Documentele depuse de către solicitanţi la autoritatea de certificare în copie vor fi autentificate, pentru conformare cu originalul, similar RACR-CCO ULM 1065 (2).
    (6) Valabilitatea Ci, anexei la Ci şi/sau a AZ începe de la data semnării de către inspectorul care semnează procesul-verbal, prevăzut în Anexa 4, de eliberare/prelungire a valabilităţii Ci, anexei la Ci sau AZ (după caz).
    Aeronava va putea fi utilizată/operată cu acordul şi sub responsabilitatea inspectorului de mai sus, până la eliberarea, după caz, a Ci, anexei la Ci şi/sau AZ, cu condiţia ca în termen de 10 zile lucrătoare acesta să efectueze demersurile necesare, în părţile care îl privesc, necesare eliberării documentelor respective (după caz, Ci, anexa la Ci şi/sau AZ).
    Inspectorul îşi va da acordul direct pe procesul-verbal, eventual la rubrica "menţiuni", pentru ca aeronava să fie utilizată/operată maximum 10 zile lucrătoare.
    (7) Certificatul de identificare, autorizaţia de zbor, precum şi certificatele de omologare pot fi suspendate sau retrase în cazul în care autoritatea de certificare constată, prin intermediul inspectorilor, că aeronava pentru care acestea au fost eliberate nu mai îndeplineşte cerinţele prevăzute în prezenta reglementare.
    (8) Documentele se eliberează/transmit titularilor de către autoritatea de certificare pe bază de semnătură înscrisă pe exemplarele care rămân în dosarul tehnic sau, după caz, în dosarul aeronavei, cu precizarea datei eliberării/transmiterii. În cazul în care există mai mulţi titulari ai acestor documente este suficient ca unul dintre aceştia să efectueze înscrisurile de mai înainte.
    (9) Tipizatele prevăzute în prezenta reglementare care se vor elibera titularilor vor fi realizate pe hârtie/carton de culoare albă, cu excepţia coperţii livretului care va fi de culoare albastră.
    Ci, anexa la Ci, precum şi AZ se emit de către autoritatea de certificare sub formă de carnet de dimensiunile 120 x 85 mm.
    Livretul se realizează sub formă de carnet de format A5.
    (10) Ci, CO şi/sau AZ nu constituie dovada deţinerii legale sau proprietăţii asupra aeronavei în nicio acţiune juridică în care deţinerea sau proprietatea (inclusiv privind dreptul de autor) este în litigiu.
    (11) Solicitanţii au obligaţia de a furniza documente relevante emise în statele exportatoare şi care sunt necesare soluţionării favorabile a cererilor depuse în vederea, după caz, eliberării Ci, anexei la Ci sau AZ, pentru aeronavele din import, echivalării sau recunoaşterii documentelor emise de alte stateaautorităţi.
    În sensul prezentei reglementări, noţiunea de "documente relevante" se referă, după caz, la documente referitoare la aeronavele respective din care să reiasă care sunt cerinţele din statele exportatoare necesare admiterii la zbor, categoriile de zboruri pentru care aeronavele sunt autorizate, limitele de operare sau restricţiile impuse.
    În situaţia statelor în care livretul şi/sau manualul de utilizare şi întreţinere nu sunt obligatorii, documente în acest sens.
    Documente relevante pot fi de genul:
    (i) copii ale documentelor normative specifice;
    (îi) adeverinţe emise de autorităţile competente sau de către constructori;
    (iii) declaraţii notariale ale vânzătorului;
    (iv) documente de certificare/omologare/identificare sau similare;
    (v) alte documente acceptate de către birou.
    (12) Neconformarea solicitanţilor la prevederile prezentei reglementări atrage corespunzător soluţionarea nefavorabilă a solicitărilor acestora.
    (13) Inspectorii biroului vor asigura interpretarea corespunzătoare a acestei reglementări, acolo unde prevederile nu au fost făcute suficient de clare.
    (14) Anexele 1-18 fac parte din prezenta reglementare.

    
ANEXA 1
    ───────
la RACR-CCO ULM
────────────────

    Nr. de înregistrare
    la autoritatea de certificare
    .............................

                                           APROB
                              (conducătorul autorităţii de certificare)

    Subsemnatul(a), ......., nascut(ă) la data de ........, în localitatea ........., domiciliat(a) în ....., str. ..... nr. ...., bl. ...., sc. ...., et. ...., ap. ...., judet/sector ......., cod postal ...., telefon/fax ........, posesor (posesoare) al (a) actului de identitate (tip, serie, număr) ......., eliberat de ........, la data de ........, în calitate de ....../(se va menţiona, după caz, calitatea de proprietar sau de constructor al aeronavei descrise mai jos ori de imputernicit/reprezentant al acestora)..... de cetatenie ......., rog a dispune efectuarea verificărilor la sol şi în zbor în vederea ....../(se va menţiona, după caz, eliberării/prelungirii valabilităţii/certificatului de identificareaanexei la certificatul de identificare/certificatului de omologareaautorizaţiei de zbor)...... pentru aeronava ultrauşoară motorizată (ULM): tip/model ........, nr. de serie, ....... an de construcţie ......, clasa ....../(se va menţiona, după caz, avion, motodeltaplan, motoparapantă/motoparaşută, elicopter, autogir, dirijabil), însemnele de identificare YR ......./(numai pentru cele care sunt deja identificate)....... echipamente optionale ......./(se vor menţiona, după caz, echipamentele cu care este dotata aeronava şi cu care se solicita prin prezenta cerere autorizarea acesteia, respectiv flotoare, schiuri, paraşută, dispozitiv de remorcaj, instalaţie pentru pulverizare de substanţe).....
    constructorul aeronavei ....................................,
    proprietarul aeronavei .................................... .
    Aeronava va fi prezentată în perioada ......................,
    la ...../(locul) .......................................... .
    Declar că îmi asum toată responsabilitatea, în conformitate cu legislaţia română în vigoare, asupra: exactităţii datelor înscrise în prezenta cerere şi a celor din documentaţia depusă în baza acesteia, păstrării conformităţii aeronavei cu dosarul aprobat al acesteia, precum şi pentru menţinerea stării de navigabilitate a aeronavei respective. În cazul modificării situaţiei aeronavei mă oblig să informez imediat autoritatea de certificare.
    Menţiuni: .............................................................
    .......................................................................

    Pe verso prezentei cereri se află opisul cu documentele anexate.

    Semnătura ............. Data ...................


    Notă:
    Prezenta cerere va fi completată de către solicitant cu scris de mână şi este adresată autorităţii de certificare.


    
ANEXA 2
    ────────
la RACR-CCO ULM
───────────────

    CONŢINUTUL MINIMAL RECOMANDAT AL MANUALULUI DE UTILIZARE ŞI ÎNTREŢINERE

    I - MANUALUL DE UTILIZARE

    I.1. Manualul este obligatoriu pentru toate aeronavele ULM.
    În cazul construcţiilor în serie acesta va fi furnizat de către constructor împreună cu fiecare aeronavă.
    I.2. Manualul trebuie să furnizeze, sub o formă clară şi precisă, uşor de folosit de către utilizatori, orice remarcă utilă asupra condiţiilor de utilizare a aeronavei.
    El poate să nu includă furnizarea unor valori fixe, cu precădere în ceea ce priveşte performanţele, maniabilitatea şi stabilitatea, în condiţiile stabilirii procedurilor care să furnizeze pilotului elementele de apreciere a condiţiilor de utilizare, care să nu determine depăşirea domeniului de zbor specificat.
    I.3. Condiţiile de utilizare şi limitele de utilizare asociate specificate nu pot ieşi din cadrul condiţiilor de zbor demonstrate sau depăşi limitele de utilizare asociate.
    I.4. Pentru motodeltaplane şi motoparapante/motoparaşute condiţiile de utilizare şi limitele asociate specificate pot fi caracteristice unei aripi şi/sau unui triciclu dat, fără precizarea restrictivă a unui tip de aripă şi/sau tip de triciclu, sub rezerva că constructorul defineşte fie tipurile de aripi şi/sau tricicluri acceptate, fie caracteristicile impuse unui alt tip de aripă şi/sau tip de triciclu ce va fi folosit (limitări de masă, caracteristici ale punctului de acroşare, motorizare etc.) şi sub rezerva că indicaţiile prezentului manual sunt adaptate pentru aceste tipuri sau caracteristici.
    I.5. În toate cazurile, manualul va prezenta paragrafele următoare:

    A. - GENERALITĂŢI

    A.1. Descrierea aeronavei
    A.2. Motor, elice/elice, rotor, arzător (după caz)
    A.3. Un desen în trei vederi, având cotele de gabarit principale
    A.4. Suprafaţa portantă (volum anvelopă, după caz).

    B. - LIMITĂRI

    B.1. Mase
    B.1.1. Masa maximă la decolare, considerată ca masa cea mai ridicată la care a fost efectuat programul de probe la sol şi în zbor. Masa maximă la decolare trebuie să fie stabilită de aşa manieră încât să fie superioară masei aeronavei de referinţă având:
    - fiecare loc ocupat;
    - plinul de carburanţi (cantitatea minimă de carburant impusă este pentru o jumătate de oră de zbor la regimul maxim continuu al motorului).
    B.1.2. Masa maximă gol, considerată ca masa totală incluzând structura, grupul motopropulsor, echipamentele impuse de normele tehnice şi cele prevăzute de constructor (inclusiv sisteme, instalaţii, instrumente şi aparate de bord), balastul fix, lichidele de răcire, lichidele hidraulice şi carburantul rezidual, lubrifianţii, lestul fix şi eventualele echipamente opţionale sau speciale (de exemplu cele necesare pentru fotografiere/filmare aeriană). Ea va fi determinată de ansamblul componentelor aeronavei definite de documentele precizate mai jos:
    - un desen în trei vederi al aeronavei;
    - lista de sisteme, echipamente, instalaţii, instrumente şi aparate de bord şi un descriptiv al acestora.
    Ansamblul acestor componente, care constituie aeronava de referinţă, este cel considerat ca angajând, în mod direct, siguranţa zborurilor.
    Masa maximă gol = Masa maximă la decolare - Sarcina utilă
    Sarcina utilă = Masa ocupanţilor + Masa carburantului + Masa bagajelor
    B.1.3. Masa minimă admisă în zbor.
    B.2. Viteze
    B.2.1. Viteza maximă admisă
    Această viteză trebuie să fie inferioară a 0,9 din viteza maximă demonstrată.
    B.2.2. Viteze de angajare
    B.2.3. Viteza minimă la care mai poate fi menţinut zborul în palier (orizontal).
    B.2.4. Viteza de manevră
    B.2.5. Viteze maxime admise cu flapsurile scoase (după caz)
    B.3. Factori de sarcină limită (de manevră demonstraţi)
    B.4. Limite de mase şi centraje
    Dacă este necesar, va fi indicată în plus comportarea aeronavei, în domeniul de zbor specificat, în funcţie de mase şi centraje.
    Notă: Pentru motodeltaplane şi motoparapante noţiunea de centraj va fi rezumată la caracteristicile punctului de acroşare.
    B.5. Evoluţii permise
    B.6. Grup motopropulsor, tip
    B.7. Puterea maximă
    B.8. Regim maxim
    B.9. Viteza de rotaţie maximă a elicei/elicelor şi tipul/tipurile (după caz)
    B.10. Tip reductor şi raportul de transmisie
    B.11. Viteza de rotaţie maximă a rotorului (pentru elicoptere şi autogire)
    B.12. Nivel de zgomot (se va determina numai dacă, prin măsurători sau comparaţie, rezultă un nivel de zgomot comparabil sau superior aeronavelor din categoria uşoară utilizate în România):
    - nivelul zgomotului măsurat: Lm;
    - nivelul zgomotului de referinţă: Lr;
    - înălţimea de trecere: H.
    Formula folosită de utilizatori va fi:
    Lh = Lm - 22 log H/H
    (zgomotul perceput la sol când aeronava zboară la înălţimea H).
    Dacă nivelul de zgomot este superior aeronavelor menţionate mai sus, va fi specificată înălţimea minimă de survol în fazele de aterizare şi decolare astfel încât nivelul de zgomot, perceput la sol, să fie comparabil sau inferior celui produs de aeronavele cu care se face comparaţia.

    C. - PROCEDURI DE URGENŢĂ

    C.1. Pană de motor
    C.2. Repornire motor în zbor
    C.3. Fum şi foc la aeronavă
    C.4. Zbor planat (cu motorul oprit)
    C.5. Aterizare de urgenţă
    C.6. Alte urgenţe

    D. - PROCEDURI NORMALE

    D.1. Control înainte de zbor
    D.2. Pornire
    D.3. Decolare
    D.4. Croazieră
    D.5. Aterizare
    D.6. După aterizare şi oprire motor

    E. - PERFORMANŢE LA MASA MAXIMĂ LA DECOLARE

    E.1. Decolare (fără vânt, la temperatura dată)
    E.2. Viteza recomandată
    E.3. Lungimea de rulare la decolare
    E.4. Distanţa de decolare pentru a depăşi înălţimea de 15 m
    E.5. Limite de vânt lateral demonstrate la decolare
    E.6. Zbor în urcare
    E.7. Cea mai bună viteză ascensională (la viteza dată)
    E.8. Viteza ascensională la cea mai bună pantă de urcare (la viteza dată)
    E.9. Aterizare (fară vânt la temperatura dată)
    E.10. Viteza recomandată
    E.11. Lungime de rulare la aterizare
    E.12. Distanţa de aterizare de la înălţimea de 15 m
    E.13. Limite de vânt lateral demonstrate la decolare
    E.14. Fineţe maximă cu motorul oprit şi viteza asociată.

    F. - MASE ŞI CENTRAJE, ECHIPAMENTE

    F.1. Masa gol (de referinţă)
    F.2. Centrajul gol (de referinţă)
    F.3. Configuraţia aeronavei pentru determinarea masei gol (de referinţă)
    F.4. Lista echipamentelor adaptabile
    Masa şi centrajul gol - vor fi furnizate toate elementele care să permită fiecărui utilizator să calculeze, cu exactitate, masa gol şi centrajul gol pentru aeronavă. Pentru acest scop, se vor indica masa tuturor echipamentelor adaptabile şi braţul forţei asociate.
    F.5. Masa şi centrajul - vor fi furnizate toate elementele care să permită fiecărui utilizator să calculeze masa şi centrajul aeronavei, ţinând cont de masa gol, masa ocupanţilor, masa carburantului şi a bagajelor.
    F.6. Metode de reglare a centrajului.

    G. - MONTARE ŞI REGLAJE

    G.1. Consemne de montare şi demontare
    G.2. Lista reglajelor accesibile utilizatorului şi consecinţele asupra caracteristicilor de zbor

    H. - ACTIVITĂŢI SPECIFICE

    H.1. Această secţiune va fi inclusă în cazul autorizării aeronavei pentru efectuarea activităţilor specifice prevăzute la Capitolul 5 din prezenta reglementare.
    Sunt considerate activităţi specifice următoarele categorii de zboruri:
    - lansare de paraşutişti;
    - remorcaj de banderolă sau planoare ultrauşoare şi largarea acestora;
    - lansare de încărcături (cum ar fi fluturaşi publicitari, mingi de fotbal, paraşutări nepericuloase de bunuri);
    - supraveghere aeriană;
    - filmare/fotografiere aeriană;
    - pulverizare de substanţe.
    H.2. Repercusiunea montării echipamentelor opţionale adaptabile pentru activităţi specifice asupra procedurilor şi limitărilor indicate în manualul de utilizare şi condiţiile de utilizare asociate.
    H.3. Proceduri şi limitări de utilizare asociate pentru activităţile specifice.

    I. - ALTE UTILIZĂRI

    I.1. Lista altor echipamente opţionale adaptabile (cum ar fi flotoare, schiuri, paraşute);
    I.2. Repercusiunea montării opţionale a paraşutei, flotoarelor şi schiurilor asupra procedurilor şi limitărilor indicate în manualul de utilizare.

    II. - MANUALUL DE ÎNTREŢINERE

    Dacă este posibil, manualul va trata, separat, următoarele părţi ale ULM-ului:
    A - Învelişul/voaluraaanvelopa
    B - Structura
    C - Grupul motopropulsor, inclusiv elicea/elicele (după caz)
    D - Sisteme, instalaţii, echipamente, instrumente şi aparate de bord
    Întreţinerea unui ULM depinde, în principal, de condiţiile de utilizare (mediu, categoriile de zboruri efectuate) şi de păstrare/stocare.
    Manualul trebuie să definească o întreţinere în condiţii medii şi să prevină utilizatorul de a ţine cont de factorii care pot afecta nefavorabil aeronava.
    Manualul de întreţinere trebuie să prevadă:
    - diverse sfaturi generale legate de întreţinerea ULM-ului;
    - lucrări de întreţinere periodice simple. Se recomandă ca aceste lucrări să fie grupate la un interval de 25 de ore de zbor sau de trei luni de utilizare (care se atinge primul);
    - lucrări de întreţinere importante ce necesită un control aprofundat (de exemplu controale anuale). Este recomandată, de asemenea, efectuarea unei verificări după primele zece ore de utilizare, pentru controale şi reglaje;
    - verificările necesare după de stocare/păstrare, de exemplu atunci când ULM-ul nu este utilizat în timpul iernii.
    Notă:
    O prezentare simplă, sub formă de tabel, cu tipul controlului efectuat va permite proprietarului să înscrie în acesta data efectuării controlului şi semnătura. Conţinutul fiecărui control poate fi regrupat într-un capitol separat. Fişe complementare vor permite menţionarea eventualelor probleme apărute, soluţiile adoptate şi piesele schimbate.
    - criteriile de apreciere (care nu necesită mijloace costisitoare), toleranţele acceptabile şi cele care impun imperativ schimbarea pieselor;
    - desene sau schiţe pentru a arăta montarea/demontarea diverselor piese normal demontabile; Aceste desene, dacă este posibil, trebuie să menţioneze referinţa piesei (cod, reper etc.) şi cantitatea.
    Aceleaşi criterii sunt valabile şi pentru elice/rotor (după caz).
    Conceperea aeronavei trebuie să permită un control al structurii fără demontare (de exemplu capace de vizitare). O zonă de control a pânzei trebuie să permită o evaluare periodică a rezistenţei acesteia.
    - se va stabili modul în care se va face nivelarea şi modul în care aceasta va fi verificată periodic.

    
ANEXA 3
    ───────
la RACR-CCO ULM
────────────────

    RECOMANDĂRI PRIVIND EFECTUAREA VERIFICĂRILOR DOCUMENTELOR ASOCIATE AERONAVELOR ULTRAUŞOARE MOTORIZATE, PRECUM ŞI ALE ACESTORA LA SOL, ÎN VEDEREA OMOLOGĂRII

    1. VERIFICAREA DOCUMENTELOR AERONAVEI
    1.1. Se verifică întreaga documentaţie conţinută în dosarul tehnic al aeronavei, conform fişei A, anexă la procesul-verbal de omologare, după cum urmează:
    a) Se face o primă verificare şi identificare prin analizarea datelor furnizate de către solicitant în baza dosarului tehnic;
    b) Se analizează desenele de ansamblu şi desenele părţilor cu pondere hotărâtoare în siguranţa în utilizare a aeronavei. Prin intermediul acestora se identifică elementele componente, soluţiile constructive utilizate, materialele utilizate şi dimensiunile acestora şi dacă corespund caracteristicilor tehnice ale materialelor (se analizează rezultatele încercărilor materialelor sau certificatele de calitate ale acestora etc.);
    c) Se stabileşte oportunitatea metodelor de calcul aerodinamic, de calcul al performanţelor de zbor, de verificare de rezistenţă, corectitudinea aplicării şi interpretării rezultatelor obţinute. Se verifică dacă valorile caracteristicilor materialelor folosite, precum şi valorile coeficienţilor utilizaţi, sunt cele prescrise;
    d) Se analizează metodele de probă la sarcini statice alese, valorile sarcinilor alese, distribuţia de sarcini utilizată în probe, precum şi implicaţia rezultatelor obţinute asupra rezistenţei structurii aeronavei;
    e) Se verifică întocmirea raportului de probe statice cu privire la efectuarea încercărilor statice şi rezultatele acestora, precum şi existenţa semnăturilor solicitanţilor şi a inspectorului care a asistat la aceste probe;
    f) Se verifică documentaţia referitoare la principalele procese şi tehnologii utilizate, la principalele operaţii de construire, asamblare şi control şi se verifică dacă procedeele utilizate sunt conforme cu procedeele recunoscute aplicabile clasei de aeronave;
    g) Se analizează manualul de utilizare şi întreţinere şi se stabileşte dacă acesta conţine cel puţin secţiunile din conţinutul minim recomandat prevăzut în Anexa 2;
    h) Se analizează fişa de date şi se stabileşte dacă aceasta conţine cel puţin elementele din modelul prezentat în Anexa 9;
    i) În cazul în care există modificări ale aeronavei faţă de documentaţia înaintată la dosarul tehnic, se vor analiza documentaţia de modificare şi implicaţia modificărilor efectuate;
    j) În cazul existenţei şi a altor documente, altele decât cele de mai înainte, care demonstrează conformarea tipului/modelului de aeronavă cu cerinţele aplicabile din prezenta reglementare, se va analiza conţinutul şi necesitatea acestora. Aceste documente pot fi conţinute în dosarul tehnic sau pot fi documente interne ale solicitantului (dosare de fabricaţie, tehnologii etc.);
    k) Se vor verifica documentele din punct de vedere al conformării acestora cu cerinţele procedurale (semnături, autentificări, identificări, înregistrări etc.);
    l) Pentru aeronavele ultrauşoare motorizate care au drept de zbor în alte state, vor fi verificate documentele care atestă acest fapt (certificate sau acceptări de tip sau individuale, fişe de referinţă ale dosarului tehnic al aeronavei, înmatriculări/identificări şi certificăriaautorizări de navigabilitate ale aeronavelor de acelaşi tip/model etc.).
    În cazul în care se poate ajunge la concluzia că o aeronavă de un tip/model are drept de zbor recunoscut de statul constructor sau unul din statele importatoare ale aeronavei, punctele a), b), c), d) şi e) vor fi considerate satisfăcute, de asemenea şi punctele corespondente 2.1.-2.6. şi 2.8-2.11. din fişa A de verificare a documentaţiei aeronavei.
    1.2. După efectuarea verificării documentaţiei şi completarea fişei A de verificare a documentaţiei aeronavei, în cazul în care se constată îndeplinirea prevederilor pct. 2. din această fişă, se va efectua verificarea aeronavei ultrauşoare la sol şi apoi în zbor.
    Verificările la sol şi în zbor se vor efectua aeronavelor desemnate de către solicitant în acest sens, respectiv aeronavelor desemnate ca prototip.
    În cazul efectuării verificărilor în zbor pe aeronave diferite, dar de acelaşi tip/model, se vor completa fişa C de verificare pentru fiecare aeronavă în parte.
    Notă: În vederea autorizării aeronavei cu echipamente opţionale, conform prevederilor prezentei reglementări, este necesară întocmirea corespunzătoare a documentaţiei aferente privind aceste echipamente.
    2. VERIFICAREA LA SOL A AERONAVEI
    2.1. Verificarea conformării aeronavei cu definiţia tipului/modelului acesteia
    Se identifică aeronava pe baza documentaţiei conţinute în dosarul tehnic al acesteia, prin verificarea corespondenţei şi a configuraţiei reperelor (prin sondaj).
    Pe baza desenelor din dosarul tehnic se face o verificare, cât mai amănunţit posibil, a aeronavei din punct de vedere dimensional şi al configuraţiei acesteiaaansamblelor/subansamblelor/reperelor.
    2.2. Verificarea tehnică a aeronavei (vizual şi prin punere în funcţiune, după caz)
    Se verifică părţile componente ale aeronavei, pe ansamble şi subansamble, vizual, din punct de vedere al integrităţii şi prin punere în funcţiune, după cum urmează:
    2.2.1. Verificare aripă/rotoraanvelopă (după caz)
    - stare tehnică voalură/înveliş (după caz)
    1) Se verifică vizual ca materialul (după caz, textil, metalic sau compozit) să nu aibă defecte cum ar fi: arsuri, rupturi, sfâşieri, destrămări, uzură mare, pete de ulei sau de alţi ingredienţi, fisuri, coroziuni etc..
    2) Se verifică întinderea sau aşezarea voalurii sau învelişului pe structura de rezistenţă primară. Acestea trebuie să nu prezinte cute sau falduri şi să urmărească forma profilului pe care sunt aşezate. Pentru materialele metalice sau compozite se vor verifica, suplimentar, absenţa fisurilor, niturilor slăbite, precum şi integritatea şi rigiditatea îmbinărilor.
    3) Se verifică prinderea voalurii sau învelişului pe structură:
    - pe tuburile laterale/lonjeroane, după caz: se verifică modul de întărire al bordului de atac şi, după caz, de fugă, prin dublarea pânzei, pentru a nu permite întinderea şi fluturarea în zbor a acesteia. Pentru aripa de construcţie metalică sau compozită, se verifică, detaliat, fiecare element de îmbinare între lonjeroane, nervuri (sau cheson cu umplutură expandată) şi înveliş;
    - pe lateuri/nervuri, după caz: se verifică buna poziţionare a lateurilor/nervurilor şi a dispozitivelor lor de fixare, cât şi starea corzilor de fixare pe voalură. Pentru aripa de construcţie metalică sau compozită, se verifică, detaliat, fiecare element de îmbinare între nervuri şi lonjeroane (sau cheson cu umplutură expandată) şi îmbinarea acestora cu învelişul. Buzunarele pentru lateuri trebuie să fie construite astfel încât să se evite deteriorarea cusăturilor sau a voalurii prin introducerea acestora;
    - se verifică modul de efectuare a cusăturilor: acestea trebuie să aibă capetele aţei fixate astfel încât să nu se permită descoaserea acesteia;
    - prinderea voalurii/învelişului nu trebuie să creeze tensiuni obiecţionabile în structura primară sau în aceasta şi trebuie să fie stabilă la aplicarea sarcinilor admise ce pot să apară în zbor.
    4) Se verifică felul şi modul de realizare a cusăturilor solicitate în zbor, după caz: cusătura trebuie să fie în dublu zigzag, neîntrerupt şi să nu se oprească în unghi drept, aţa să fie din material compatibil cu voalura, iar găurile să permită uşor trecerea aţei fără să fi fost făcute cu un ac lovit sau necorespunzător.
    5) Se verifică ca învelişul/voalura să nu vină în contact neprotejat cu piese metalice care în timpul utilizării ar putea duce la rupturi, sfâşieri etc..
    6) În cazul deteriorărilor mici pentru care s-au făcut reparaţii prin aplicarea de petice se verifică ca acestea să nu se afle în zone supuse unor eforturi importante, în caz contrar zona trebuind să prezinte o modalitate compatibilă de întărire sau ranforsare.
    - stare tehnică structură de rezistenţă primară
    1) Se verifică vizual integritatea structurii. Această nu trebuie să prezinte deformaţii, jocuri excesive, fisuri sau rupturi şi să fie protejată corespunzător împotriva coroziunii sau degradării datorită expunerii la soare;
    2) Se verifică modul de efectuare a îmbinărilor şi de siguranţare a elementelor de legătură din cadrul structurii.
    - stare tehnică comenzi de control ale aeronavei
    1) În funcţie de soluţia constructivă, se verifică: integritatea structurală a suprafeţelor de comandă, a ferurilor, a tijelor de comandă, a cablurilor, lipsa jocurilor excesive în articulaţiile lanţului de comandă, lipsa gripajelor şi a frecărilor excesive. În cazul îmbinărilor nituite se va verifica să nu existe nituri mişcate sau slăbite. Va fi, de asemenea, verificată corespondenţa bracajelor cu cele precizate de constructor;
    2) Se verifică rigiditatea şi distanţa de gardă faţă de elementele din cadrul structurii pe parcursul întregului lanţ cinematic.
    2.2.2. Verificare fuselaj/triciclu/gondolă
    - stare tehnică structură de rezistenţă primară
    1) Se verifică vizual integritatea structurii. Această nu trebuie să prezinte deformaţii, fisuri, jocuri excesive sau rupturi şi să fie protejată corespunzător împotriva coroziunii sau degradării datorită expunerii la soare;
    2. Se verifică modul de efectuare a îmbinărilor şi de siguranţare a elementelor de legătură din cadrul structurii.
    3) Se verifică fixarea scaunelor, precum şi sistemul centurilor de siguranţă pentru ocupanţi, de asemenea din punct de vedere al ergonomiei acestora.
    - stare tehnică tren de aterizare
    1) În funcţie de soluţia constructivă, se verifică: integritatea structurală a părţilor componente, a ferurilor, lipsa jocurilor excesive în articulaţii, lipsa gripajelor şi a frecărilor excesive. În cazul îmbinărilor nituite se va verifica să nu existe nituri mişcate sau slăbite.
    2) Se verifică modul de efectuare a îmbinărilor şi de siguranţare a elementelor de legătură.
    2.2.3. Verificare ampenaje/rotor anticuplu
    Se verifică integritatea structurală a suprafeţelor fixe, lipsa deformărilor, jocurilor, fisurilor, a jocurilor pentru părţile fixe, sau a jocurilor exagerate pentru cele mobile. Se verifică geometria şi rigiditatea îmbinării pe fuselaj. În funcţie de soluţia constructivă, se verifică: integritatea structurală a suprafeţelor fixe, felurile de prindere ale tijelor de comandă, lipsa jocului excesiv în cuplajul tijelor de comandă, lipsa jocului excesiv în cuplajul de ataşare la felurile fuselajului (după caz), lipsa gripajelor, integritatea structurală şi lipsa jocului la felurile fuselajului (după caz). În cazul îmbinărilor nituite, se va verifica să nu existe nituri mişcate sau slăbite. Va fi, de asemenea, verificată corespondenţa bracajelor suprafeţelor mobile cu cele precizate de constructor.
    2.2.4. Verificare grup motopropulsoraarzător
    1) Se verifică suportul de prindere al motorului pe structură, prinderea acestuia, integritatea acestuia, lipsa deformărilor, a fisurilor;
    2) Se verifică prinderea motorului pe suport: integritatea elementelor de legătură şi a siguranţărilor lor, a amortizoarelor de şoc, a sistemului de evacuare şi fixarea acestuia; Se verifică integritatea conductelor de răcire şi a conductelor de alimentare cu combustibil şi a existenţei unei distanţe de siguranţă între acestea din urmă şi sistemul de evacuare, precum şi faţă de celelalte elemente ale blocului motor;
    3) Se verifică integritatea elicei. Această nu trebuie să prezinte deformări, fisuri, desprinderi importante de material etc.;
    Se verifică modul de prindere a elicei pe butuc şi a siguranţării acesteia;
    Se verifică, ca în timpul rotirii, să nu existe riscul de a intră în contact cu părţi componente ale aeronavei;
    4) Se verifică buna funcţionare a sistemului de comandă al motorului şi integritatea acestuia.
    5) Se verifică integritatea cablurilor electrice, distanţa acestora faţă de părţile grupului motopropulsor care pot să le deterioreze;
    6) Se verifică grupul motopropulsor, prin punere în funcţiune, în ceea ce priveşte uşurinţa pornirii, parametrii, repriza, vibraţiile, comportarea sistemelor, instalaţiilor, echipamentelor, instrumentelor şi aparatelor de bord, modul de oprire etc.;
    7) Se verifică, după oprire, dacă funcţionarea motorului a afectat aeronava, din punct de vedere al integrităţii acesteia.
    2.2.5. Verificare sisteme, instalaţii, echipamente, aparate şi instrumente de bord
    Acestea se verifică din punct de vedere al integrităţii, al configuraţiei şi funcţional.
    2.2.6. Verificare echipamente opţionale (dacă sunt montate pe aeronavă)
    Verificarea echipamentelor opţionale se va face din punct de vedere al configuraţiei ansamblelor, subansamblelor şi reperelor acestora, al montării acestora pe aeronavă în configuraţia corespunzătoare documentaţiei, din punct de vedere dimensional, al integrităţii, al stării tehnice a structurii de rezistenţă primare, al stării tehnice a comenzilor, similar celor prezentate mai înainte.
    2.2.7. Verificare stare tehnică generală (ţinând cont de aspectele tehnice constatate ca fiind nefavorabile din punct de vedere al navigabilităţii aeronavei)
    Pe lângă verificările efectuate până la punctul 2.2.6 vor fi avute în vedere şi alte aspecte tehnice care se constată că pot fi nefavorabile din punct de vedere al navigabilităţii aeronavei, care, dacă există, se vor nota la rubricile de mai jos din fişa B, astfel:
    - stare tehnică îmbinări/siguranţări;
    - jocuri/deformări;
    - alte aspecte ale stării tehnice.
    3. ALTE RECOMANDĂRI
    3.1. Nervurile
    Se verifică geometria nervurilor, modul de prindere pe elementele aripii şi lonjeroane, iar pentru învelişul textil, să nu prezinte risc de sfâşiere a voalurii.
    3.2. Şuruburi/buloane
    1) Se verifică dacă şuruburile/buloanele au dimensiunile menţionate în documentaţia tehnică. Se verifică, vizual, dacă acestea prezintă teşituri, deformări sau fisuri datorate exploatării sau prelucrării mecanice defectuoase;
    2) Se verifică şuruburile/buloanele astfel încât să nu fie supuse, în zona filetului, la eforturi de forfecare.
    3.2. Piuliţe
    1) Se verifică, vizual, ca acestea să nu prezinte deformaţii sau fisuri datorate exploatării sau prelucrării mecanice defectuoase;
    2) Piuliţele să fie confecţionate din material compatibil cu şuruburile, cu rezistenţă egală cu a acestora, iar la cele cu sistem de siguranţare, se verifică integritatea acestuia;
    3) Se verifică ca piuliţele să fie montate pe toată lungimea filetului;
    4) În cazul piuliţelor autoblocante, se verifică ca şurubul să depăşească cu cel puţin un pas şi jumătate capătul filetului;
    5) Se verifică să nu se fi folosit piuliţe autoblocante în cazul şuruburilor care prezintă mişcări de rotaţie în exploatare.
    3.3. Nituri
    1) Se verifică compatibilitatea materialului nitului cu cel al pieselor de asamblat;
    2) Se verifică să nu existe defecte de nituire;
    3) Se verifică cu atenţie dacă există nituri mişcate.
    3.4. Siguranţări
    Se verifică siguranţările tuturor elementelor de legătură din cadrul structurii şi comenzilor.
    3.5. Hobanaje
    1) Se verifică identitatea cablurilor cu cele indicate în documentaţia tehnică;
    2) Se verifică integritatea protecţiei cablurilor împotriva agenţilor corozivi, în zonele unde acestea sunt expuse acţiunii acestora;
    3) Se alunecă cu mâna pe cabluri, cu mare atenţie pe cele inferioare, pentru a se putea detecta cel mai mic indiciu de uzură sau toroane deteriorate;
    4) Se verifică să nu existe cabluri care să aibă frecare sau să treacă peste alte piese, să nu existe cabluri cu tensionare excesivă sau insuficientă;
    5) Se verifică dacă modul de sertizare a cablurilor este corespunzător normelor recunoscute, cablurile inferioare trebuie să prezinte sertizarea cu două manşoane confecţionate din cupru sau alt material cu rezistenţă superioară;
    6) Dacă pe cabluri există tendori, se verifică modul de asigurare împotriva dereglărilor;
    7) Se verifică compatibilitatea coselor cu materialul şi lungimea cablului utilizat şi dacă acestea prezintă ovalizări. Se verifică dopurile sau scripeţii destinaţi a împiedica deformarea coselor;
    8) Se verifică eclisele sau piesele de capăt ale cablurilor, acestea nu trebuie să prezinte deformaţii, striviri sau concentratori de eforturi care ar putea duce la cedarea lor datorită uzurii;
    9) Pentru hobanajul rigid, se verifică integritatea acestuia, ataşarea la restul celulei, zonele de ataşare şi siguranţările. Nu se admit nituri slăbite sau bolţuri deformate. Suplimentar, se verifică şi felurile de prindere adiacente.
    În urma efectuării verificării la sol a aeronavei se va proceda la completarea şi analizarea Fişei B de verificare la sol a aeronavei ultrauşoare motorizate. În cazul în care se constată că rezultatul verificărilor la sol este favorabil se va continua cu efectuarea verificării aeronavei ultrauşoare în zbor, în conformitate cu prevederile prezentei reglementări.
    Notă:
    Fişele A şi B sunt documente cu caracter de ghid şi nu exclud efectuarea de către inspectori şi a altor verificări, dacă aceştia constată că sunt necesare.

    
ANEXA 4
    ───────
la RACR-CCO ULM
───────────────

    Nr. de înregistrare la
    autoritatea de certificare
    ..........................
                                                   APROB
                                  (conducatorul autorităţii de certificare)
   De acord, rog aprobaţi
         Şef birou

                   PROCES-VERBAL nr. ............ din .....................
                          (numărul şi data înregistrării în registrul
                                      de procese-verbale)

    De eliberare/prelungire valabilitate/certificat de identificareaanexa la certificatul de identificareaautorizaţie de zbor, pentru aeronava ultrauşoară motorizată (ULM):
    tip/model ........, nr. de serie ........., an de construcţie ........, clasa ........, insemnele de identificare YR - ......., constructorul aeronavei ............,
    proprietarul aeronavei ................................................... .
    Data ....... şi locul ....... incheierii procesului-verbal (data la care au fost finalizate de către inspector (i) verificările în scopul incheierii procesului-verbal).
    Verificarea aeronavei s-a făcut conform reglementărilor specifice în vigoare, ca urmare a cererii nr. ........... din ................. .
    Deoarece aeronava îndeplineşte cerinţele de navigabilitate aplicabile în vigoare, noi, subsemnatii (inspector (i)), propunem eliberarea/prelungirea valabilităţii/certificatului de identificareaanexei la certificatul de identificareaautorizaţiei de zbor, anexataanexate, conform procesului-verbal şi a fisei cu rezultatul verificărilor, care este anexa şi parte integrantă a acestuia, de la .................. până la ............, cu condiţia ca aeronava ULM să fie exploatata în conformitate cu instrucţiunile constructorului, manualul de utilizare şi întreţinere şi cu reglementările specifice în vigoare.
    Categoriile de zboruri pentru care aeronava va fi autorizată sunt următoarele:
    ......................................................................
    ......................................................................
    ......................................................................

    Observaţii (ale inspectorilor):
    ......................................................................
    ......................................................................
    ......................................................................

        Inspector(i)
     (nume şi semnătura) Proprietar(i)
      .................. .............
      .................. .............
                                          Constructor(i)
                                          ...............
                                        (nume şi semnătura)


    Nota privind prezentul proces-verbal, inclusiv anexa: Data la care semnează fiecare inspector este cea la care acesta a finalizat verificările. Proprietarul şi, după caz, constructorul vor semna pentru luare la cunoştinţă asupra datelor înscrise în procesul-verbal şi vor menţiona, cu scris de mână, data semnării. Procesul-verbal va fi completat, de mână, de către un singur inspector. Procesul-verbal va fi întocmit şi va fi introdus în dosarul aeronavei, prin grija inspectorilor, având înscrise datele şi semnăturile necesare, în caz contrar neputându-se elibera documentele pentru care acesta a fost completat. Conducătorul autorităţii de certificare şi şeful biroului pot efectua, pe procesul-verbal, înscrisuri de mână privitoare la aeronavă. În cazul intâlnirii, în cadrul procesului-verbal, a simbolului ''/'' se va lasă nebarat cazul care corespunde aeronavei verificate şi pentru care acesta va fi întocmit.

                       FIŞA CU REZULTATUL VERIFICĂRILOR
             Anexa la procesul-verbal nr. ......... din ............

    1. VERIFICAREA DOCUMENTELOR ...................... corespunzător/necorespunzător efectuată în perioada/data de .................... .
    - dosarul tehnic al aeronavei (după caz) .......................... DA/NU
    - dosarul aeronavei ............................................... DA/NU
    - livretul/evidenta activităţii de zbor a aeronavei ............... DA/NU
    2. VERIFICAREA LA SOL ....................... (corespunzătoare/necorespunzătoare) efectuată în perioada/data de ............, la (locul) ................... .
    2.1. Verificarea conformării aeronavei cu definiţia tipului/modelului prevăzută în dosarul acesteia ..................................................... DA/NU
    2.2. Verificare tehnică aeronavă (vizual şi prin punere în funcţiune, după caz)
    2.2.1. Verificare aripă/rotoraanvelopă
    - stare tehnică voalura/înveliş .................................... DA/NU
    - stare tehnică structură de rezistenţă primară .................... DA/NU
    - stare tehnică comenzi de control a aeronavei ..................... DA/NU
    2.2.2. Verificare fuselaj/triciclu/gondolă
    - stare tehnică structură de rezistenta primara .................... DA/NU
    - stare tehnică comenzi de control a aeronavei ..................... DA/NU
    - stare tehnică tren de aterizare .................................. DA/NU
    2.2.3. Verificare ampenaje/rotor anticuplu ......................... DA/NU
    2.2.4. Verificare grup motopropulsoraarzator ...................... DA/NU
    2.2.5. Verificare sisteme, instalaţii, echipamente, instrumente şi aparate de bord ... DA/NU
    2.2.6. Verificare echipamente opţionale (dacă sunt montate pe aeronavă) ..... DA/NU
    ...........................................................................
    (se vor menţiona echipamentele cu care aeronavă va fi autorizată, dacă acestea corespund)
    2.2.7. Verificare stare tehnică generală (ţinand cont de aspectele tehnice constatate ca fiind nefavorabile din punct de vedere al navigabilităţii aeronavei) ................. DA/NU
    - stare tehnică îmbinări/siguranţă ............................... DA/NU
    - jocuri/deformări ............................................... DA/NU
    - alte aspecte tehnice (se vor menţiona la punctul 5, după caz) ....... DA/NU
    3. VERIFICAREA în ZBOR ............ corespunzătoare/necorespunzătoare
    (se completează numai în cazul eliberării/prelungirii valabilităţii autorizaţiei de zbor) efectuată în perioada/data de ..........., la (locul) ................,
    - decolarea .................................................. DA/NU
    - urcarea, zborul orizontal, coborârea, virajele, evoluţiile admise, vitezele limita ........................................................... DA/NU
    - aterizarea ................................................. DA/NU
    4. VERIFICAREA DUPĂ ZBOR ........ corespunzătoare/necorespunzătoare, durata zborurilor de control ........, activitatea de zbor a aeronavei ....... ore DPS
    5. CONCLUZII (privind rezultatul verificărilor) ......... corespunzător/necorespunzător ..................................................
    (se vor menţiona aspectele stării tehnice, precum şi ale comportării în zbor, constatate ca fiind nefavorabile din punct de vedere al navigabilităţii aeronavei)


    Inspector(i)
    (nume şi semnătura) Proprietar(i) ................
    ........................ ..............................
   ......................... Constructor(i) ...............
                                                     (nume şi semnătura)


    
ANEXA 5
    ────────
la RACR-CCO ULM
────────────────

*Font 7*
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ │
│ ROMÂNIA │
│ Ministerul Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului │
│ Ministry of Transport, Constructions and Tourism │
│ │
│ CERTIFICAT DE IDENTIFICARE │
│ CERTIFICATE OF IDENTIFICATION │
│ │
│ Nr. │
│ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│┌────────────────────────┬───────────────────────────────┐ ┌─────────────────────────────────────────────────────────┐│
││Nr. de înregistrare la │Categoria/Clasa aeronavei: │ │5. Adresa titularului (deţinătorului): ││
││autoritatea de │Category/Class of the aircraft │ │ Address of the holder: ││
││certificare: │aeronavă ultrauşoară │ │ Adresa proprietarului: ││
││Registration No: │motorizată/ │ │ Address of the owner: ││
││ │ │ ├─────────────────────────────────────────────────────────┤│
││ │ │ │6. Se certifică prin prezentul document ca aeronavă mai ││
│├────────────────────────┴───────────────────────────────┤ │ sus menţionată a fost înregistrată în Registrul Unic ││
││1. Insemnele de identificare: │ │ de Identificare a Aeronavelor ultrauşoare Motorizate ││
││ Identification marks: │ │ din România, în conformitate cu reglementările române ││
││ │ │ în vigoare. ││
│├────────────────────────────────────────────────────────┤ │ It is hereby certified that the above described ││
││2. Constructorul aeronavei │ │ aircraft has been registred within the Unique Romanian││
││ Manufacturer of the aircraft: │ │ Powered Ultralight Aircraft Register, în accordance ││
││ │ │ with the Romanian regulations în force. ││
││ Tipul aeronavei │ ├────────────────────────────┬────────────────────────────┤│
││ Manufacturer's designation: │ │Data emiterii: │ ││
│├────────────────────────────────────────────────────────┤ │Date of issue: │Emis de ││
││3. Numărul de serie al aeronavei: │ ├────────────────────────────┤Issued by: ││
││ Aircraft Serial Number: │ │Valabil până la: │ ││
││ │ │Valid until: │ ││
││ Anul construcţiei: │ ├────────────────────────────┤Semnătura: ││
││ Year of manufacture: │ │Conform: │Signature: ││
│├────────────────────────────────────────────────────────┤ │According to: │ ││
││4. Numele şi naţionalitatea titularului (deţinătorului):│ ├────────────────────────────┴────────────────────────────┤│
││ Name and naţionality of the holder: │ │Menţiuni: aeronavă poate fi utilizată în baza prezentului││
││ │ │ certificat numai dacă este însoţit de anexa ││
││ Numele şi naţionalitatea proprietarului: │ │ acestuia sau de autorizaţia de zbor a ││
││ Name and naţionality of the owner: │ │ aeronavei, aflate în termen de valabilitate. ││
││ │ │Remarks: ││
│└────────────────────────────────────────────────────────┘ └─────────────────────────────────────────────────────────┘│
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
                              ┌─────────────────────────────────────────────────────────┐
                              │┌────────────────────────┬──────────────────────────────┐│
                              ││Nr. de înregistrare │Anexa la Certificatul ││
                              ││la autoritatea de │de identificare nr.: ││
                              ││certificare: │Annex to the Certificate ││
                              ││Registration No: │of Identification No: ││
                              ││ │ ││
                              ││ │Emis în data de: ││
                              ││ │Issued at: ││
                              │├────────────────────────┴──────────────────────────────┤│
                              ││Categorii de zboruri pentru care aeronava este ││
                              ││autorizată şi poate fi utilizată: ││
                              ││Flight categories for which the aircraft is authorised ││
                              ││and may be used: ││
                              ││ ││
                              ││ ││
                              │├───────────────────────────────────────────────────────┤│
                              ││Menţiuni: Această aeronavă este neomologată ││
                              ││ ││
                              ││Remarks: ││
                              ││ ││
                              │├────────────────────────┬──────────────────────────────┤│
                              ││Data finalizării │Rezultatul verificărilor: ││
                              ││verificărilor: │Check result: ││
                              ││Check date: │ ││
                              ││ │ ││
                              │├────────────────────────┼──────────────────────────────┤│
                              ││Anexa este valabilă │Semnătura: ││
                              ││până la: │Signature: ││
                              ││This annex is valid │ ││
                              ││until: │ ││
                              │├────────────────────────┼──────────────────────────────┤│
                              ││Data emiterii: │Emis de: ││
                              ││Date of issue: │Issued by: ││
                              │├────────────────────────┤ ││
                              ││Conform: │Semnătura: ││
                              ││According to: │Signature: ││
                              │└────────────────────────┴──────────────────────────────┘│
                              └─────────────────────────────────────────────────────────┘


    
ANEXA 6
    ────────
la RACR-CCO ULM
───────────────

*Font 8*
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ │
│ │
│ │
│ LIVRET │
│ AERONAVA ULTRAUŞOARĂ MOTORIZATĂ │
│ │
│ │
│ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ (autoritatea de certificare) │
│ │
│ L.S. │
│ │
│ Data eliberării livretului │
│ __________________________ │
│ │
│1. Clasa aeronavei ______________________________________________________________________,│
│2. Tipul/modelul ________________________________________________________________________,│
│3. Nr. de serie _________________________________________________________________________,│
│4. Anul de construcţie __________________________, │
│5. Insemnele de identificare YR - _______________, │
│6. Titular (deţinător): _________________________________________________________________,│
│ Adresa: localitatea __________________________________________________________________,│
│ str. ____________________________________________, nr. ______________, bl. ___________,│
│ sc. __________, et. __________, ap. ___________, jud./sect. __________________________,│
│ telefon/fax: _________________________________________________________________________,│
│7. Observaţii: __________________________________________________________________________ │
│ ______________________________________________________________________________________ │
│ ______________________________________________________________________________________ │
│ │
│ 1 │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ ______________________________________________________________________________________ │
│ ______________________________________________________________________________________ │
│ ______________________________________________________________________________________ │
│ ______________________________________________________________________________________ │
│ ______________________________________________________________________________________ │
│ ______________________________________________________________________________________ │
│ ______________________________________________________________________________________ │
│ ______________________________________________________________________________________ │
│ ______________________________________________________________________________________ │
│ ______________________________________________________________________________________ │
│ │
│ 2 │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ INSTRUCŢIUNI DE COMPLETARE │
│ │
│1. Livretul aeronavei se intocmeşte într-un singur exemplar. │
│ Pe toată durata utilizării aeronavei el este parte integrantă a acesteia şi se │
│ transmite obligatoriu la schimbarea titularului (deţinătorului). │
│2. Livretul se păstrează şi va fi completat de către titular (deţinator), cu excepţia │
│ paginilor 1 şi 2, care vor fi completate de către autoritatea de certificare - biroul │
│ (compartimentul) de specialitate. │
│3. La rubrica "Observaţii", autoritatea de certificare - biroul (compartimentul) de │
│ specialitate, poate efectua înscrisuri de mână cum ar fi: schimbarea titularului │
│ (deţinătorului) sau a adresei acestuia, a mărcii de identificare, etc. Aceste │
│ înscrisuri vor fi insoţite de numele şi semnătura persoanei care le-a efectuat şi de │
│ data efectuării. │
│4. În capitolul 1 se fac înscrisuri de mână la sfarşitul fiecărei zile de zbor, consemnând│
│ după caz, activitatea reportată din livretul anterior, care va fi păstrat de titular │
│ (deţinător) sau activitatea de pe pagina anterioară, numărul total de decolări, timpul │
│ total de zbor, timpul total de zbor de la punerea în serviciu a aeronavei (DPS). │
│5. În capitolul 2 se vor consemna denumirea lucrărilor de întreţinere, executate, │
│ prevăzute în manualul de utilizare şi întreţinere şi alte operaţii de întreţinere │
│ şi reparaţii importante efectuate suplimentar. │
│6. La epuizarea prezentului livret (completarea integrală), titularul (deţinătorul) va │
│ solicita autorităţii de certificare, eliberarea unuia nou. │
│7. Prezentul livret conţine 50 de pagini. │
│8. În caz de pierdere a livretului, găsitorul este rugat să-l depună pe adresa │
│ titularului. │
│ 3 │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ Cap. 1. - Activităţi de zbor │
│┌────────┬───────────────┬──────────────────┬───────────────────┬────────────────────────┐│
││ │ DATA, │ ZBOR │ DPS ORE, MIN. │ ││
││ NR. │ LOCUL ├────────┬─────────┤ CELULA │ NUME ŞI SEMNĂTURA ││
││ CRT. │ (RUTA) │ NR. │ORE, MIN.│ ───────────────── │ TITULAR (DEŢINĂTOR) ││
││ │ │DECOLĂRI│ │ MOTOR │ ││
│├────────┴───────────────┼────────┼─────────┼───────────────────┼────────────────────────┤│
││REPORT: │ │ ├───────────────────┤ ││
│├────────┬───────────────┼────────┼─────────┼───────────────────┼────────────────────────┤│
││ │ │ │ ├───────────────────┤ ││
│├────────┼───────────────┼────────┼─────────┼───────────────────┼────────────────────────┤│
││ │ │ │ ├───────────────────┤ ││
│├────────┼───────────────┼────────┼─────────┼───────────────────┼────────────────────────┤│
││ │ │ │ ├───────────────────┤ ││
│├────────┼───────────────┼────────┼─────────┼───────────────────┼────────────────────────┤│
││ │ │ │ ├───────────────────┤ ││
│├────────┼───────────────┼────────┼─────────┼───────────────────┼────────────────────────┤│
││ │ │ │ ├───────────────────┤ ││
│├────────┼───────────────┼────────┼─────────┼───────────────────┼────────────────────────┤│
││ │ │ │ ├───────────────────┤ ││
│├────────┼───────────────┼────────┼─────────┼───────────────────┼────────────────────────┤│
││ │ │ │ ├───────────────────┤ ││
│├────────┼───────────────┼────────┼─────────┼───────────────────┼────────────────────────┤│
││ │ │ │ ├───────────────────┤ ││
│├────────┼───────────────┼────────┼─────────┼───────────────────┼────────────────────────┤│
││ │ │ │ ├───────────────────┤ ││
│└────────┴───────────────┴────────┴─────────┴───────────────────┴────────────────────────┘│
│ 4 la 35 │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Cap. 2. - Lucrări de întreţinere şi reparaţii │
│┌─────┬─────────────┬─────────────────────────────────────────────┬──────────────────────┐│
││NR. │ DATA │ DENUMIRE LUCRARE DE ÎNTREŢINERE │ EXECUTAT ││
││CRT. │ │ SAU REPARAŢIE │ NUME ŞI SEMNĂTURA ││
│├─────┼─────────────┼─────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤│
│├─────┼─────────────┼─────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤│
│├─────┼─────────────┼─────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤│
│├─────┼─────────────┼─────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤│
│├─────┼─────────────┼─────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤│
│├─────┼─────────────┼─────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤│
│├─────┼─────────────┼─────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤│
│├─────┼─────────────┼─────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤│
│├─────┼─────────────┼─────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤│
│├─────┼─────────────┼─────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤│
│├─────┼─────────────┼─────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤│
│├─────┼─────────────┼─────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤│
│├─────┼─────────────┼─────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤│
│├─────┼─────────────┼─────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤│
│├─────┼─────────────┼─────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤│
│├─────┼─────────────┼─────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤│
│└─────┴─────────────┴─────────────────────────────────────────────┴──────────────────────┘│
│ 36 la 47 │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ OBSERVAŢII │
│ │
│ ________________________________________________________________________________________ │
│ ________________________________________________________________________________________ │
│ ________________________________________________________________________________________ │
│ ________________________________________________________________________________________ │
│ ________________________________________________________________________________________ │
│ ________________________________________________________________________________________ │
│ ________________________________________________________________________________________ │
│ ________________________________________________________________________________________ │
│ ________________________________________________________________________________________ │
│ ________________________________________________________________________________________ │
│ ________________________________________________________________________________________ │
│ ________________________________________________________________________________________ │
│ ________________________________________________________________________________________ │
│ ________________________________________________________________________________________ │
│ ________________________________________________________________________________________ │
│ ________________________________________________________________________________________ │
│ ________________________________________________________________________________________ │
│ ________________________________________________________________________________________ │
│ │
│ 48 la 49 │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ DIVERSE │
│ │
│ ________________________________________________________________________________________ │
│ ________________________________________________________________________________________ │
│ ________________________________________________________________________________________ │
│ ________________________________________________________________________________________ │
│ ________________________________________________________________________________________ │
│ ________________________________________________________________________________________ │
│ ________________________________________________________________________________________ │
│ ________________________________________________________________________________________ │
│ ________________________________________________________________________________________ │
│ ________________________________________________________________________________________ │
│ ________________________________________________________________________________________ │
│ ________________________________________________________________________________________ │
│ ________________________________________________________________________________________ │
│ ________________________________________________________________________________________ │
│ ________________________________________________________________________________________ │
│ ________________________________________________________________________________________ │
│ ________________________________________________________________________________________ │
│ ________________________________________________________________________________________ │
│ │
│ 50 │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘


    
ANEXA 7
    ───────────
la RACR-CCO ULM
───────────────

    Nr. de înregistrare la
    autoritatea de certificare
    ..........................
                                                          APROB
                                      (conducătorul autorităţii de certificare)
    De acord, rog aprobaţi
         Şef birou

                                  PROCES-VERBAL DE OMOLOGARE

    Incheiat astăzi ....../(data la care au fost finalizate verificările)....... cu ocazia finalizării verificărilor efectuate de comisia de omologare a aeronavei ultrauşoare motorizate de tipul/modelul ........, clasa .......... .
    Noi, membrii comisiei de omologare a aeronavelor ultrauşoare motorizate, am efectuat verificările tehnice în conformitate cu RACR-CCO ULM, aprobate de către MTCT conform ..........
    În baza verificărilor efectuate în perioada .........., ale căror rezultate sunt consemnate în fişele A-C, anexe la prezentul proces-verbal, comisia a constatat că sunt îndeplinite cerinţele specifice, prevăzute de normele procedurale şi tehnice aplicabile, privind navigabilitatea şi declară că aeronava ultrauşoară motorizată de tipul/modelul ......, clasa ....... poate fi utilizată conform instrucţiunilor constructorului, manualului de utilizare şi întreţinere şi în condiţiile prevăzute de reglementările în vigoare, propunând, totodata, eliberarea/modificarea CERTIFICATULUI DE OMOLOGARE şi aprobarea fişei de date, ediţia ........, care este parte componenta a acestui certificat.

    COMISIA DE OMOLOGARE
    (constituită din inspectorii care au semnat fişele A, B şi C)

    ............................... Proprietar(i) ....................
    ............................... ....................
    ............................... Constructor(i) ...................
    ............................... (nume şi semnătură)
    (nume şi semnătură)


    Nota privind prezentul proces-verbal:
    Data la care semnează fiecare inspector este cea la care acesta a finalizat verificările. Proprietarul şi, după caz, constructorul vor semna pentru luare la cunoştinţă asupra datelor înscrise în procesul-verbal şi vor menţiona, cu scris de mână, data semnării. Procesul-verbal va fi completat, de mână, de către un singur inspector. Procesul-verbal va fi întocmit şi va fi introdus în dosarul aeronavei, prin grija inspectorilor, având înscrise datele şi semnăturile necesare, în caz contrar neputându-se elibera documentele pentru care acesta a fost completat. Conducătorul autorităţii de certificare şi şeful biroului pot efectua, pe procesul-verbal, înscrisuri de mână privitoare la aeronavă. În cazul întalnirii, în cadrul procesului-verbal, a simbolului ''/'' se va lăsa nebarat cazul care corespunde aeronavei verificate şi pentru care acesta va fi întocmit.

                              FIŞA A
                      de verificare a documentaţiei
                     Anexa la procesul-verbal de omologare

    1. Pentru aeronava ultrauşoară motorizată (ULM): tip/model ......, nr. de serie ......., an de construcţie ......, clasa ......, însemnele de identificare YR - ......., constructorul aeronavei ....., proprietarul aeronavei ....... .
    Perioada/data ........... şi locul ........... efectuării verificărilor.
    Notă: Prezenta fişă constituie un document de verificare finală la sol şi poate fi însoţită de fişe cu observaţii, model Anexa 18, privind verificările efectuate pe parcursul omologării.
    2. Verificare documentaţie de proiectare, construcţie, utilizare şi întreţinere ........../corespunzătoare/necorespunzătoare......
    2.1. Desene de ansamblu ........................... DA/NU
    2.2. Desene de ansamblu şi desene ale părţilor cu pondere hotărâtoare în siguranţa în utilizare a aeronavei .................................... DA/NU
    2.3. Specificaţii ....................................... DA/NU
    2.4. Informaţii despre materialele utilizate ............ DA/NU
    2.5. Informaţii despre procese .......................... DA/NU
    2.6. Raportul de conformare cu normele tehnice aplicabile ......... DA/NU
    2.7. Manualul de utilizare şi întreţinere ......................... DA/NU
    2.8. Program/raport de calcul aerodinamic/performante de zbor ..... DA/NU
    2.9. Program/raport de calcul de rezistenţă ....................... DA/NU
    2.10. Program/raport de probe statice ............................. DA/NU
    2.11. Program/raport de încercare în zbor ......................... DA/NU
    2.12. Fişa de date ................................................ DA/NU
    2.13. Lista modificărilor documentaţiei aeronavei şi documentele de modificare (după caz) ................................................ DA/NU
    2.14. Certificat/declaraţie de calitate a construcţiei sau a componentelor aeronavei ............................................................ DA/NU
    2.15. Alte documente (dacă există se vor menţiona la punctul 4) ..... DA/NU

    Notă: În toate cazurile este obligatorie prezenţa desenelor de ansamblu, care să asigure o identificare sigură a aeronavei.

    3. Precizări asupra admiterii de către comisie a aeronavei la controlul tehnic la sol şi în zbor:
    3.1. Punctul 2.10 are caracter facultativ în momentul verificării documentaţiei asociate a aeronavei, dar satisfacerea sa permite considerarea unora dintre elementele documentaţiei asociate ca fiind satisfăcute. Punctul 2.11 are caracter facultativ în momentul executării verificării, dar satisfacerea să constituie un element ajutător important.
    3.2. În baza probelor statice efectuate, partea de documentaţie aferentă se va considera rezolvată satisfăcator şi se va consemna prezenţa programului şi a raportului de probe statice sau a actului care autentifică existenţa acestora, la punctul 4. În toate cazurile rezultatele probelor statice vor prevala asupra punctelor corespondente din documentaţia tehnica asociata aeronavei.
    3.3. În baza probelor în zbor efectuate, partea de documentaţie aferentă se va considera rezolvată satisfăcator şi se va consemna prezenta programului şi a raportului de probe în zbor sau a actului care autentifică existenţa acestora, la punctul 4. În toate cazurile rezultatele probelor în zbor vor prevala asupra punctelor corespondente din documentaţia tehnica asociata aeronavei.
    3.4. Dacă aeronava a fost construită în baza unui proiect certificat sau acceptat/ca replică a unei aeronave omologateaacceptate, punctele 2.1, 2.2., 2.3, 2.5, 2.8, 2.9 se considera echivalate şi se va consemna numai aeronava în baza careia aceasta a fost construita, la rubrica observaţii.
    4. Observaţii ............................................................
    ..........................................................................
    5. Concluzia comisiei în urma verificării documentaţiei
    Documentaţia tehnică asociată aeronavei este/nu este corespunzătoare ........... DA/NU

    Inspector(i)
    (nume şi semnătură) Proprietar(i) .................
    ................... ..................
   .................... Constructor(i) ................
                                                (nume şi semnătură)


    Nota privind prezenta fişă, inclusiv documentele anexate: Data la care semnează fiecare inspector este cea la care acesta a finalizat verificările şi va fi înscrisă odata cu semnătura. Proprietarul şi, după caz, constructorul vor semna pentru luare la cunoştinţă asupra datelor înscrise în fişă şi vor menţiona, cu scris de mână, data semnării. Fişa va fi completată, de mână, de către inspectorii semnatari ai acesteia. Fişa va fi întocmită şi va fi introdusă în dosarul tehnic al aeronavei, prin grija inspectorilor, având înscrise datele şi semnăturile necesare, în caz contrar neputându-se elibera documentele pentru care aceasta a fost completata. Conducatorul autorităţii de certificare şi şeful biroului pot efectua, pe fişa, înscrisuri de mână privitoare la aeronavă. În cazul întalnirii, în cadrul fişei, a simbolului ''/'' se va lăsa nebarat cazul care corespunde aeronavei verificate şi pentru care aceasta va fi întocmită.                             FIŞA B
                       de verificare la sol

                  Anexa la procesul-verbal de omologare

    1. Pentru aeronava ultrauşoară motorizată (ULM): tip/model ........., nr. de serie ......., an de construcţie .........., clasa ........,
    însemnele de identificare YR - ........................,
    constructorul aeronavei ...............................,
    proprietarul aeronavei ............................... .
    Perioada/data ........ şi locul ............. efectuării verificărilor.
    Notă: Prezenta fişă constituie un document de verificare finală la sol şi poate fi însoţită de fişe cu observaţii, model Anexa 18, privind verificările efectuate pe parcursul omologării.
    2. Verificarea conformării aeronavei cu definiţia tipului/modelului acesteia
    - aeronava corespunde definiţiei tipului/modelului prevăzute în dosarul tehnic ....... DA/NU
    3. Verificare tehnică aeronavă (vizual şi prin punere în funcţiune, după caz)......... corespunzătoare/necorespunzătoare
    3.1 Verificare aripa/rotoraanvelopă
    - stare tehnică voalura/invelis ................................ DA/NU
    - stare tehnică structură de rezistenţă primară ................ DA/NU
    - stare tehnică comenzi de control al aeronavei ................ DA/NU
    3.2. Verificare fuselaj/triciclu/gondolă
    - stare tehnică structură de rezistenţă primară ................ DA/NU
    - stare tehnică comenzi de control al aeronavei ................ DA/NU
    - stare tehnică tren aterizare ................................. DA/NU
    3.3. Verificare ampenaje/rotor anticuplu ....................... DA/NU
    3.4. Verificare grup motopropulsoraarzător ..................... DA/NU
    3.5. Verificare sisteme, instalaţii, echipamente, instrumente şi aparate de bord ..... DA/NU
    3.6. Verificare echipamente opţionale (dacă sunt montate pe aeronava) ................ DA/NU.../ (se vor menţiona echipamentele cu care aeronava va fi autorizata, dacă acestea corespund).....
    3.7. Verificare starea tehnică generală (ţinand cont de aspectele tehnice constatate ca fiind nefavorabile din punct de vedere al navigabilităţii aeronavei) .................... DA/NU
    - stare tehnică îmbinări/siguranţări .......................... DA/NU
    - jocuri/deformări ............................................ DA/NU
    - alte aspecte tehnice (se vor menţiona la punctul 4, după caz) ..... DA/NU
    4. Observaţii ...........................................................
    .........................................................................
    5. Concluzia în urma verificării în zbor
    Aeronava se admite/nu se admite la zbor ......................... DA/NU

    Inspector(i)
    (nume şi semnătură) Proprietar(i) ............
    ........................... ..........................
    ........................... Constructor(i) ...........
                                                (nume şi semnătură)


    Nota privind prezenta fişă, inclusiv documentele anexate: Data la care semnează fiecare inspector este cea la care acesta a finalizat verificările şi va fi inscrisă odata cu semnătura. Proprietarul şi, după caz, constructorul vor semna pentru luare la cunoştinţă asupra datelor înscrise în fişa şi vor menţiona, cu scris de mână, data semnării. Fişa va fi completata, de mână, de către inspectorii semnatari ai acesteia. Fişa va fi întocmită şi va fi introdusă în dosarul tehnic al aeronavei, prin grija inspectorilor, având înscrise datele şi semnăturile necesare, în caz contrar neputându-se elibera documentele pentru care aceasta a fost completata. Conducatorul autorităţii de certificare şi şeful biroului pot efectua pe fişă înscrisuri de mână privitoare la aeronava. În cazul întalnirii, în cadrul fişei, a simbolului ''/'' se va lăsa nebarat cazul care corespunde aeronavei verificate şi pentru care aceasta va fi întocmită.       FIŞA C nr. .............. (conform punctului 5 de mai jos)
                de verificare în zbor - avioane ultrauşoare

                  Anexa la procesul-verbal de omologare

    1. Pentru aeronava ultrauşoară motorizată (ULM): tip/model ......, nr. de serie ........, an de construcţie ............, clasa ................,
    însemnele de identificare YR - ...................................,
    constructorul aeronavei ..........................................,
    proprietarul aeronavei .......................................... .
    Perioada/data .......... şi locul .......... efectuării zborurilor de verificare.
    2. Condiţii de verificare în zbor
    Se vor nota în dreptul fiecărei secţiuni din prezenta fişă condiţiile în care au fost efectuate verificările respective şi data finalizării acestora. Aceste condiţii sunt:
    QFE (mb), QNH (mb), temperatura exterioară aeronavei, la nivelul pistei (grade Celsius).
    Efectuarea fiecărei verificări poate fi justificată prin fişe de verificare în zbor amănunţite (conform modelului stabilit de constructor) care vor fi anexate şi devin parte integrantă la prezenta fişa, atunci când utilizarea să nu este suficientă pentru determinarea şi înscrierea în aceasta, în mod corect, a elementelor la care aceasta face referire. Prezenta fişă C devine, astfel, raportul de probe în zbor în care se vor înscrie valorile medii determinate.
    În situaţia în care utilizarea prezentei fişe este suficientă pentru efectuarea verificărilor necesare omologării aceasta constituie şi programul de probe în zbor, precum şi raportul de probe în zbor.
    3. Echipament de bord utilizat

    aparatul tipul domeniul de măsură
    - vitezometru .................. ....................... km/h
    - altimetru .................... ....................... m
    - variometru ................... ....................... km/h
    - accelerometru ................ + ......... - ......... g

    Notă: De la punctul 5 la 22 referinţa: DS 10141 E - Canada, numerotare relativă la Capitol B din acestea.

    4. Demonstrare a conformităţii
    Fiecare din cerinţele următoare va fi satisfăcută la combinaţiile de mase şi centraje cele mai defavorabile (pentru fiecare caz întocmindu-se câte o fişă C, care vor fi numerotate începând cu cifra 1, la rubrica "nr. .........." de la începutul acestora) şi, în afara unei menţiuni contrare, la o viteză cuprinsa între viteza de angajare (VS) şi viteza maximă admisă (VNE). Pe fişele nou-întocmite, începând cu punctul 3., se vor nota numai elementele care diferă faţă de fişa nr. 1. În cazul în care se va schimba şi aeronava, fişele A, B şi C vor fi refăcute integral.
    5. Limite de repartiţie a încărcăturii
    (a) Valorile următoare vor fi determinate cu ajutorul documentelor justificative complete fişe de cântărire şi centraj anexate, calcule etc.):
    (1) Masa maximă gol = .................................... Kg
        Masa maximă la decolare = ............................ Kg
        Masa minimă admisă în zbor = ......................... Kg
    (2) Centrajul gol = ................................... % CMA
        Centrajul maxim admisibil faţă = .................. % CMA
        Centrajul maxim admisibil spate = ................. % CMA
    Notă: Se va considera masa ocupantului tip = 70 Kg şi densitatea benzinei = 0,72 Kg/l

    (b) Se permite utilizarea de lest fix şi/sau amovibil, dacă acesta este instalat convenabil şi marcat.
        Masa lestului = .................................... Kg
    Notă: fişele de cântărire şi centraj utilizate pentru intocmirea fişei C vor avea menţionate pe ele numele ocupantilor, semnătura acestora şi data întocmirii.
    6. Limite ale vitezei de rotaţie şi ale pasului elicei/elicelor
    Viteza de rotaţie şi pasul elicei/elicelor nu vor depăşi valorile sigure stabilite de constructor, în condiţii normale (în timpul decolării la regim maxim şi 110% din regimul maxim continuu cu gazul redus, la Vne)
       Turaţia la decolare = ................................ % N max.
       Turaţia la VNE = ..................................... % N max. cont.
    7. Performanţe, generalităţi
    Performanţele cerute sunt valabile în atmosfera ICAO şi în aer calm. Vitezele vor fi date sub formă de viteză indicată (IAS) şi de viteza corectată (CAS)
    8. Viteze de angajare
    (a) Vitezele de angajare din zbor orizontal vor fi determinate prin incercări în zbor cu o deceleraţie de maxim 1,6 km/h/s (motorul oprit sau gazul complet redus), la masa maximă şi la centrajul cel mai defavorabil.
    (1) VS0: (flaps, tren în poziţie de aterizare) va fi mai mica de 72 km/h (65 km/h pentru aeronavele ULM avansate)
    VS0 = ............ km/h IAS VS0 = ................ km/h CAS
    (2) VS1: (flapsuri, tren escamotat ) va fi mai mica de 96 km/h
    VS1 = ............ km/h IAS VS1 = ................ km/h CAS
    (b) Aripile trebuie să poată fi menţinute la orizontală şi direcţia de zbor conservată până la VS0 sau până la viteza la care mansa ajunge la cap de cursă.
    (c) Se determină altitudinea pierduta până la revenirea în zbor orizontal la 1,2 VS1.
    9. Decolare
    În cursul decolării la masa maximă, la putere maximă şi la nivelul mării (echivalent), vor fi determinate următoarele valori:
    (a) Lungimea de rulare la decolare
    Lto = .................................................. m
    (b) Distanţa de decolare pentru a depăşi H = 15 m
    Dto = .................................................. m
    Notă: Configuraţia aeronavei şi cu precădere a flapsurilor va fi precizată.
          Poziţie tren ................................. escamotat/scos
          Poziţie flapsuri ............................. grade
    (c) Limita vântului până la care aeronava poate fi pilotată la decolare fără a necesita o indemânare excesivă din partea pilotului:
    CT = ......................... m/s (componenţa transversală a vântului)
    CL = ......................... m/s (componenţa longitudinală a vântului)
    10. Zbor în urcare cu toate motoarele în funcţiune în cursul zborului în urcare la putere maximă:
    (a) Cea mai bună viteză ascensională(VY) va depăşi 93 m/min (1,5 m/s); şi,
    VY = ..... m/s la VX = ........ km/h
    (b) Cea mai bună pantă de urcare (la VX) va depăşi 1/12.
    Panta maximă = ...... la VX = ...... km/h şi VY = ....... m/s
    11. Aterizare
    În cursul aterizării efectuate cu gazul complet redus şi flapsurile în pozitia de aterizare, vor fi determinate valorile următoare:
    (a) Distanţa de aterizare de la H = 15 m cu viteza 1,3 VSO; şi
    Dto = .......................................................... m
    (b) Lungimea de rulare la aterizare, cu frânare moderată (dacă aparatul dispune de frâne).
    Lto = .......................................................... m
    (c) Cu motorul oprit şi flapsurile închise:
    Panta minimă (fineţea maximă) = ...... la VX = ...... km/h şi VY = ..... m/s
    (d) Limita vântului până la care aeronava poate fi pilotată la aterizare (cu gazul complet redus) fără a necesita o îndemânăre excesivă din partea pilotului:
    VT = ..................... m/s (componenţa transversală a vântului)
    VL = ..................... m/s (componenţa longitudinală a vântului)
    12. Aterizare întreruptă
    Dacă aterizarea este întreruptă la 1,3 VSO şi flapsurile în poziţie de aterizare, panta de urcare la putere maximă va depăşi 1/30.
    VY = ................. m/s panta = ...............
    13. Controlabilitate şi manevrabilitate
    (a) Aeronava trebuie să poată fi pilotată (controlată) şi manevrată sigur în timpul decolării, zborului în urcare, zborului orizontal (croaziera), zborului în picaj, apropierii şi aterizării (cu sau fără motor, flapsurile închise sau scoase), cu ajutorul comenzilor primare dispuse normal pentru tipul/modelul de aeronavă respectiv.
    Se poate pilota aeronava în timpul:
    Decolării .................................................... DA/NU
    Zborului în urcare ........................................... DA/NU
    Zborului orizontal ........................................... DA/NU
    Zborului în picaj ............................................ DA/NU
    Zborului de apropiere ........................................ DA/NU
    Aterizării ................................................... DA/NU
    (b) Tranziţia cursivă între regimurile de zbor trebuie să fie posibilă fără să necesite o îndemânăre şi un efort excesiv din partea pilotului. Valorile maxime măsurate sunt date mai jos:

    Efort în daN pe mansa şi palonier Tangaj Ruliu Giraţie
    (1) Efort momentan:

    - admis pe manşă ................... 26,7 .......... 13,3
    - masurat pe manşă ................. ______ .......... ______
    - admis pe volan (pe ax)............ 26,7 .......... 13,3
    - măsurat pe volan ................. ______ .......... ______
    - admis palonier ......................................... 59,2
    - măsurat palonier ....................................... ______
    (2) Efort prelungit - admis ........ 4,4 .......... 2,2 .... 8,9
    Efort prelungit - măsurat .......... ______ .......... ______

    (c) Trebuie să fie posibil să se compenseze aparatul, cel puţin pentru zborul orizontal, la o masă şi un centraj mediu.
    Masa medie ............ kg Centrajul mediu .................. % CMA
    Viteza/plaja de compensare de la ....... km/h până la ....... km/h
    14. Control longitudinal
    Comanda de tangaj trebuie să permită:
    (a) Creşterea vitezei de la 1,1 VS1 la 1,5 VS1 şi de la 1,1. VSO la VF în mai puţin de 3 secunde cu motor redus sau la putere maximă.
    Se poate accelera în plaja 1,1 - 1,5 VS1 sub 3 secunde ............ DA/NU
    Se poate accelera în plaja 1,1 VSO - VF sub 3 secunde ............. DA/NU
    (b) Controlul aparatului la închiderea/scoaterea flapsurilor, în toată gama admisă de viteze.
    Aparatul este controlabil la închiderea/scoaterea flapsurilor în toată gama admisă de viteze.............................................................. DA/NU
    (c) Creşterea regulată a eforturilor pe manşa odată cu factorul de sarcină.
    Efortul la mansă creşte în mod regulat odată cu factorul de sarcină ......... DA/NU
    15. Control de ruliu şi giraţie
    (a) Schimbarea înclinării, de la 30 grade pe o parte la 30 grade pe partea opusă, va dura sub 4 secunde la 1,3 VSO (cu flapsurile scoase şi gazul complet redus) şi la 1,2 VS1 (cu flapsurile închise şi gazul complet redus şi la putere maximă).
    Se poate schimba înclinarea de la 30 grade stânga la 30 grade dreapta şi invers, la 1,3 VSO, cu flapsurile scoase şi gazul complet redus, sub 4 secunde ............ DA/NU
    Se poate schimba înclinarea de la 30 grade stânga la 30 grade dreapta şi invers, la 1,2 VS1, cu flapsurile închise şi gazul complet redus, sub 4 secunde ........... DA/NU
    Se poate schimba înclinarea de la 30 grade stânga la 30 grade dreapta şi invers, la 1,2 VS1, cu flapsurile închise şi la putere maximă, sub 4 secunde .............. DA/NU
    (b) Intrarea şi ieşirea rapidă în/din ruliu şi giraţie nu trebuie să conducă la caracteristici de zbor necontrolabile.
    Reacţia aparatului la comanda rapidă de ruliu şi de giraţie este în limite normale ... DA/NU
    (c) Eforturile pe comenzile de ruliu şi giraţie nu trebuie să se inverseze la cresterea unghiurilor de bracaj.
    Exista inversare a comenzii de ruliu sau giraţie ............ DA/NU
    16. Stabilitate statică longitudinală
    Stabilitatea statică longitudinală trebuie să fie pozitivă de la 1,2 VS1 la VNE la combinaţiile de centraje şi puteri cele mai defavorabile.
    Stabilitatea longitudinală este pozitivă în condiţiile precizate ....... DA/NU
    17. Stabilitate statica transversală şi pe direcţie
    a) Testele de stabilitate statică transversală şi pe direcţie şi performanţele de decolare şi de urcare trebuie să fie realizate pentru a se asigura că aeronava se conformează cerinţelor din normele tehnice aplicabile.
    b) Stabilitatea statică transversală şi pe direcţie este considerată acceptabilă dacă stabilitatea spirala este neutră în intervalul de viteze precizat la secţiunea 17 de mai înainte.
    Stabilitatea spirala este neutră .................... DA/NU
    18. Stabilitate dinamică
    Orice oscilaţie cu perioadă scurtă trebuie să fie rapid amortizată, având comenzile libere sau fixe.
    Amortizarea oscilaţiilor cu perioada scurtă este rapidă cu comenzi libere sau fixe ... DA/NU
    19. Angajare din zbor orizontal
    Trebuie să fie posibil să se împiedice mişcări de ruliu sau giraţie cu amplitudine mai mare de 15 grade prin utilizare normala a comenzilor.
    Se pot împiedica mişcări de ruliu şi giraţie mai mari de 15 grade prin comenzi normale ........................................................... DA/NU
    20. Zbor în viraj şi angajari din viraj
    Se vor efectua şi angajari cu motor. Aeronava fiind în viraj corect cu 30 grade inclinare, se strange virajul până la angajare. După angajare aeronava trebuie să poată fi redresata fără ca miscarea de ruliu să depăşească 60 grade. Aceste angajari trebuie executate cu motor, flapsurile scoase şi închise. Ieşirea din manevră nu trebuie să cauzeze nici pierdere excesivă de altitudine, nici tendinta de vrie, nici să faca necesară cresterea vitezei pentru a reveni.
    Aeronava poate fi redresata fără ca miscarea de ruliu să depăşească 60 grade ......... DA/NU
    Exista tendinta de vrie ........................................... DA/NU
    Exista pierdere excesivă de altitudine ............................ DA/NU
    Este necesară cresterea vitezei ................................... DA/NU
    21. Stabilitate pe direcţie şi control în rulaj
    (a) Punerea pe direcţie: Actionarea normala a comenzilor va determina rotirea pe directia dorita. În cazul aeronavelor echipate cu direcţie, apasarea pedalei dreapta a palonierului trebuie să determine un viraj către dreapta şi invers.
    Actiunea comenzii este normala ............................... DA/NU
    (b) Manevrarea la sol nu trebuie să necesite o indemânăre deosebită.
    Aeronava nu trebuie să prezinte tendinta necontrolabila de rotire la vant lateral 90 grade până la viteza vantului aleasa de solicitant.
    Aeronava este deplin controlabila, la sol, la viteza aleasa a vantului ...... DA/NU
    22. Factor de sarcina limita maxim demonstrat în zbor n + ...... =; n - = ........
    23. Viteza de manevra demonstrata în zbor VA = .............................. km/h
    24. Vitezele maxime admise cu flapsurile scoase (VF), demonstrate în zbor (după caz)
    25. Comportare a aeronavei, până la viteza maximă demonstrata în zbor, la care nu exista vibratii şi fluturare necorespunzătoare (corespunzătoare/necorespunzătoare)
    Viteza poate fi crescută de la VS = km/h la VD = km/h ..................... DA/NU
    26. Stare aeronava după zbor (corespunzătoare/necorespunzătoare) .......... DA/NU
    27. Observaţii
    28. Concluzia în urma verificării în zbor
    Aeronava se admite/nu se admite la zbor ................................... DA/NU

     Inspector(i)
    (nume şi semnătura) Proprietar(i) ................
    .......................... ..............................
    .......................... Constructor(i) ...............
                                                  (nume şi semnătura)

    Nota privind prezenta fişă, inclusiv documentele anexate: Data la care semnează fiecare inspector este cea la care acesta a finalizat verificările şi va fi înscrisă odată cu semnătura. Proprietarul şi, după caz, constructorul vor semna pentru luare la cunoştinţă asupra datelor înscrise în fişă şi vor menţiona, cu scris de mână, data semnării. Fişa va fi completată, de mână, de către inspectorii semnatari ai acesteia. Fişa va fi întocmită şi va fi introdusă în dosarul tehnic al aeronavei, prin grija inspectorilor, având înscrise datele şi semnăturile necesare, în caz contrar neputându-se elibera documentele pentru care aceasta a fost completată. Conducătorul autorităţii de certificare şi şeful biroului pot efectua pe fişa înscrisuri de mână privitoare la aeronavă. În cazul întâlnirii, în cadrul fişei, a simbolului ''/'' se va lăsa nebarat cazul care corespunde aeronavei verificate şi pentru care aceasta va fi întocmită.


                    FISA C nr. - (conform punctului 4 de mai jos)
    de verificare în zbor - motodeltaplane, motoparapante/motoparaşute şi autogire
                      Anexa la procesul-verbal de omologare

    1. Pentru aeronava ultrauşoară motorizată (ULM): tip/model ..........., nr. de serie ..........., an de construcţie ................., clasa .......,
    însemnele de identificare YR - ...................................,
    constructorul aeronavei ..........................................,
    proprietarul aeronavei .......................................... .
    Perioada/data ............ şi locul ...........efectuării zborurilor de verificare
    2. Condiţii de verificare în zbor
    Se vor nota, în dreptul fiecărei secţiuni din prezenta fişă, condiţiile în care au fost efectuate verificările respective şi data finalizării acestora. Aceste condiţii sunt:
    QFE (mb), QNH (mb), temperatura exterioară aeronavei, la nivelul pistei (grade Celsius).
    Efectuarea fiecărei verificări poate fi justificată prin fişe de verificare în zbor amanuntite (conform modelului stabilit de constructor) care vor fi anexate şi devin parte integrantă la prezenta fişă, atunci când utilizarea să nu este suficientă pentru determinarea şi înscrierea în aceasta în mod corect a elementelor la care aceasta face referire. Prezenta fişă C devine astfel raportul de probe în zbor în care se vor înscrie valorile medii determinate.
    În situaţia în care utilizarea prezentei fişe este suficientă pentru efectuarea verificărilor necesare omologării aceasta constituie şi programul de probe în zbor precum şi raportul de probe în zbor.
    3. Echipament de bord utilizat
    aparatul tipul domeniul de măsura
    - vitezometru ................... ...................... km/h
    - altimetru ..................... ...................... m
    - variometru .................... ...................... km/h
    - accelerometru ................. + ......... - ........ g
    Notă: De la punctul 4. la 6. referinţa: DS 10141 E - Canada, numerotare relativa la Capitol B din acestea, de la 7. la 9. referinţa Instrucţiuni de aplicare a Arrete/23.09.1998 pentru aeronave ultrauşoare motorizate - Franţa.
    4. Demonstrare a conformitatii
    Fiecare din cerinţele urmatoare vor fi satisfăcute la combinaţiile de mase şi centraje cele mai defavorabile (pentru fiecare caz întocmindu-se câte o fişă C, care va fi numerotată începând cu cifra 1, la rubrica "nr. .........." de la începutul acestora) şi, în afara unei menţiuni contrare, la o viteză cuprinsa între viteza de angajare (VS) şi viteza maximă admisă (VNE). Pe fişele nou-întocmite, începând cu punctul 3., se vor nota numai elementele care diferă faţă de fişa nr. 1. În cazul în care se va schimba şi aeronava, fişele A, B şi C vor fi refăcute integral.
    5. Limite de repartiţie a încărcăturii
    (a) Valorile urmatoare vor fi determinate cu ajutorul documentelor justificative complete (fişe de cântărire şi centraj anexate, calcule etc.):
    (1) Masa maximă gol = ..................................... kg
        Masa maximă la decolare = ............................. kg
        Masa minimă admisă în zbor = .......................... kg
    (2) Centrajul (pozitie punct de acrosare) % CMA/mm faţă de partea cea mai din faţă a bordului de atac
        Centrajul maxim admisibil faţă = ............ % CMA/ ......... mm
        Centrajul maxim admisibil spate = ........... % CMA/ ......... mm
    Notă: Se va considera masa ocupantului tip = 70 kg şi densitatea benzinei = 0.72 kg/l
    (b) Se permite utilizarea de lest fix şi/sau amovibil dacă acesta este instalat convenabil şi marcat.
        Masa lestului = ....................................... kg
    Notă: Fişele de cântărire şi centraj utilizate pentru intocmirea fişei C vor avea menţionate pe ele numele ocupantilor, semnătura acestora şi data întocmirii.
    6. Limite ale vitezei de rotatie şi ale pasului elicei/elicelor
    Viteza de rotatie şi pasul elicei/elicelor nu vor depăşi valorile sigure stabilite de constructor, în condiţii normale (în timpul decolarii la regim maxim şi 110% din regimul maxim continuu cu gazul redus, la Vne)
    Turatia la decolare = ............................. % N max.
    Turatia la VNE = .................................. % N max. cont.
    7. Performante, generalitati
    Performantele cerute sunt valabile în atmosfera ICAO şi în aer calm. Vitezele vor fi date sub forma de viteza indicată (IAS) şi de viteza corectata (CAS).
    Este necesară demonstrarea/determinarea performantelor la masa maximă de decolare specificata în manualul utilizatorului, astfel:
    Viteza de angajare (din zbor orizontal cu motorul oprit sau gazul complet redus)
    VS = .................................................... km/h;
    Viteza minimă la care zborul orizontal mai poate fi mentinut V = ..... km/h;
    Lungimea de rulare la decolare este de ...... m, mai mica de 300 m ...... DA/NU
    Distanta de decolare pentru a depăşi H = 15 m este de ................ m
    Lungimea de rulare la aterizare, cu franare moderata (dacă aeronava dispune de frane), este de .......... m, mai mica de 300 m ....................... DA/NU
    Distanţa de aterizare de la H = 15 m este de .......................m
    Cea mai bună viteză ascensională va depăşi 1,5 m/s;
    VY = .................. m/s la VX = ............................... km/h
    Viteza ascensională la panta maximă de urcare;
    VY = m/s la VX = .................................................. km/h
    Panta maximă de urcare; va depăşi 1/12 ............................ DA/NU
    Panta maximă = ....................................................
    Panta minimă (finetea maximă cu motorul oprit) = ..................
    la VX = ...................... km/h şi VY = ....................... m/s
    Viteza de manevra VA = ............................................ km/h
    Viteza maximă admisă VNE = 0,9 VD = ............................... km/h
    8. Maniabilitate şi stabilitate
    În gama de mase şi centraje cele mai defavorabile, pentru domeniul de zbor demonstrat, în urmatoarele situaţii:
    8.1. Decolare, apropiere şi aterizare (inclusiv rulajul)
    Se poate pilota aeronava la decolare şi aterizare fără a necesita o indemânare şi efort deosebite din partea pilotului .................................. DA/NU
    La decolare comportarea aeronavei este corespunzătoare la viteze ale vantului de maxim .....
    VL = ...... m/s (componenta longitudinala a vantului) şi VT = ...... m/s (componenta transversala a vantului) ................................... DA/NU
    La aterizare (cu gazul redus sau nu) comportarea aeronavei este corespunzătoare la viteze ale vantului de maxim VL = ...... m/s şi VT = ........ m/s ...... DA/NU
    8.2. Zbor în urcare
    Se poate pilota aeronava în urcare fără a necesita o indemânare şi efort deosebite din partea pilotului ................................................... DA/NU
    8.3. Zbor orizontal
    Se poate pilota aeronava în zbor orizontal fără a necesita o indemânare şi efort deosebite din partea pilotului .......................................... DA/NU
    Aeronava poate fi zburată, fără actionarea comenzii (trapezului), la o viteză constanta, în aer calm, cel puţin 5 secunde ............................. DA/NU
    Viteza la care se efectueaza zborul V = km/h este de cca 1,3 VS = km/h
    După acţionarea comenzii într-un sens sau în celalalt şi lăsarea liberă a acesteia, aeronava revine la zborul orizontal stabilizat .......................... DA/NU
    8.4. Picaj
    Cresterea sau scăderea constantă a vitezei de zbor, peste sau sub viteza normală de zbor (fără efort pe comandă), corespunde creşterii, în modul, a forţei necesare de acţionare a comenzii .................................................... DA/NU
    La zborul în picaj accentuat, aeronava prezintă tendinţa fermă de autoredresare ...... DA/NU
    Viteza revine la viteza normala de zbor când efortul pe comanda este redus progresiv la orice viteza, sub şi peste viteza normala de zbor .......... DA/NU
    În cazul zborului la viteza 2 VS = Km/h, dacă comanda este lăsată liberă, aeronava revine la zborul normal fără picaj, oscilatii excesive sau caracteristici de angajare nedorite ................................................................ DA/NU
    Se poate pilota aeronava în picaj orizontal fără a necesita o indemânare şi efort deosebite din partea pilotului .......................................... DA/NU
    8.5. Viraj
    Aeronava poate executa fără dificultate sau manevre ample viraje de 360s în fiecare sens .................................................................... DA/NU
    Aeronava poate executa fără dificultate sau manevre ample succesiuni de câte doua viraje de 90° în sensuri opuse .......................................... DA/NU
    Timpul de schimbare al virajului este de T = ........................ s
    Aeronava poate executa fără dificultate viraje stabilizate, pe ambele părţi, la o viteză de 1,2 ori viteza minimă la care zborul orizontal mai poate fi mentinut, cel puţin 5 s ..... DA/NU
    Se poate pilota aeronava în picaj orizontal fără a necesita o îndemânare şi efort deosebite din partea pilotului .......................................... DA/NU
    8.6. Caracteristici de angajare
    Dacă viteza este redusa constant (din zbor orizontal, din viraje) până la viteza de angajare, în momentul angajarii apar caracteristici de zbor necontrolabile/violente de cadere/rasturnare sau tendinte de vrie .................................. DA/NU
    În cazul zborurilor la incidente mari, după angajare, în cazul intrarii în vrie se poate reveni la zborul normal după maxim 1,5 ture de vrie prin utilizarea normala a comenzii ................................................................ DA/NU
    Se poate reveni la zborul normal fără a necesita o îndemânare şi efort deosebite din partea pilotului .................................................... DA/NU
    Se determina altitudinea pierduta până la revenirea la viteza normala de zbor. Această nu trebuie să fie excesivă.
    9. Comportare a aeronavei, până la viteza maximă demonstrata în zbor, la care nu exista vibratii şi fluturare necorespunzătoare (corespunzătoare/necorespunzătoare)
    Viteza poate fi crescuta de la VS = ....... km/h la VD = ..... km/h .... DA/NU
    10. Factor de sarcina limita maxim demonstrat în zbor n + = ...... ; n - = ......
    11. Viteza de manevra demonstrata în zbor VA = ..................... km/h
    12. Stare aeronava după zbor (corespunzătoare/necorespunzătoare) ....... DA/NU
    13. Observaţii .........................................................
    14. Concluzia în urma verificării în zbor
    Aeronava se admite/nu se admite la zbor ............................ DA/NU

    Inspector(i)
    (nume şi semnătura) Proprietar(i)
    ............................. .................
    ............................ .................
                                       Constructor(i) ...................
                                                       (nume şi semnătura)

    Nota privind prezenta fişă, inclusiv documentele anexate: Data la care semneaza fiecare inspector este cea la care acesta a finalizat verificările şi va fi înscrisă odata cu semnătura. Proprietarul şi, după caz, constructorul vor semna pentru luare la cunoştinţă asupra datelor înscrise în fişă şi vor menţiona, cu scris de mână, data semnării. Fişa va fi completata, de mână, de către inspectorii semnatari ai acesteia. Fişa va fi întocmită şi va fi introdusă în dosarul tehnic al aeronavei, prin grija inspectorilor, având înscrise datele şi semnăturile necesare, în caz contrar neputându-se elibera documentele pentru care aceasta a fost completata. Conducatorul autorităţii de certificare şi şeful biroului pot efectua, pe fişă, înscrisuri de mână privitoare la aeronava. În cazul întalnirii, în cadrul fişei, a simbolului ''/'' se va lăsa nebarat cazul care corespunde aeronavei verificate şi pentru care aceasta va fi întocmită.

                          FISA C nr. (conform punctului 5 de mai jos)
                              de verificare în zbor - elicoptere
                             Anexa la procesul-verbal de omologare

    1. Pentru aeronava ultrauşoară motorizată (ULM): tip/model ..........., nr. de serie .........., an de construcţie ..........., clasa ...................,
    insemnele de identificare YR - ....................................,
    constructorul aeronavei ...........................................,
    proprietarul aeronavei ........................................... .
    Perioada/data ............. şi locul ........ efectuării zborurilor de verificare.
    2. Condiţii de verificare în zbor
    Se vor nota, în dreptul fiecărei secţiuni din prezenta fişă, condiţiile în care au fost efectuate verificările respective şi data finalizării acestora. Acestea sunt:
    QFE (mb), QNH (mb), temperatura exterioară aeronavei, la nivelul pistei (grade Celsius).
    Efectuarea fiecărei verificări poate fi justificată prin fişe de verificare în zbor amanuntite (conform modelului stabilit de constructor) care vor fi anexate şi devin parte integrantă la prezenta fişă, atunci când utilizarea să nu este suficientă pentru determinarea şi înscrierea în aceasta în mod corect a elementelor la care aceasta face referire. Prezenta fişă C devine astfel raportul de probe în zbor în care se vor înscrie valorile medii determinate.
    În situaţia în care utilizarea prezentei fişe este suficientă pentru efectuarea verificărilor necesare omologării, aceasta constituie şi programul de probe în zbor precum şi raportul de probe în zbor.
    3. Echipament de bord utilizat
    aparatul tipul domeniul de măsura
    - vitezometru ..................... .................... km/h
    - altimetru ....................... .................... m
    - variometru ...................... .................... km/h
    - accelerometru ................... + ........ - ....... g
    Notă: De la punctul 4. la 6. referinţa: DS 10141 E - Canada, numerotare relativa la Capitol B din acestea, de la 7. la 9. referinţa Instrucţiuni de aplicare a Arrete/23.09.1998 pentru aeronave ultrauşoare motorizate - Franţa.
    4. Demonstrare a conformitatii
    Fiecare din cerinţele urmatoare vor fi satisfăcute la combinaţiile de mase şi centraje cele mai defavorabile (pentru fiecare caz întocmindu-se câte o fişă C, care va fi numerotată începând cu cifra 1, la rubrica "nr. ......" de la începutul acestora) şi, în afara unei menţiuni contrare, la o viteză cuprinsa între viteza de angajare (VS) şi viteza maximă admisă (VNE). Pe fişele nou-întocmite, începând cu punctul 3., se vor nota numai elementele care diferă faţă de fişa nr. 1. În cazul în care se va schimba şi aeronava fişele A, B şi C vor fi refăcute integral.
    5. Limite de repartiţie a încărcăturii
    (a) Valorile urmatoare vor fi determinate cu ajutorul documentelor justificative complete (fişe de cântărire şi centraj anexate, calcule etc.):
    (1) Masa maximă gol = ............................. kg
        Masa maximă la decolare = ..................... kg
        Masa minimă admisă în zbor = .................. kg
    (2) Centrajul gol = ...............................
        Centrajul maxim admisibil faţă = ..............
        Centrajul maxim admisibil spate = .............
    Notă: Se va considera masa ocupantului tip = 70 kg şi densitatea benzinei = 0.72 kg/l
    (b) Se permite utilizarea de lest fix şi/sau amovibil dacă acesta este instalat convenabil şi marcat.
    Masa lestului = ................................... kg
    Notă: Fişele de cântărire şi centraj utilizate pentru intocmirea fişei C vor avea menţionate pe ele numele ocupantilor, semnătura acestora şi data întocmirii.
    6. Limite ale vitezei de rotatie şi ale pasului rotoarelor
    Viteza de rotatie şi pasul rotoarelor nu vor depăşi valorile sigure stabilite de constructor, în condiţii normale (în timpul decolarii la regim maxim şi 110% din regimul maxim continuu cu gazul redus, la Vne)
    Pentru fiecare rotor: ..............................
    Turatia la decolare = ............................. % N max.
    Turatia la VNE = .................................. % N max. cont.
    7. Performante, Generalitati
    Performantele cerute sunt valabile în atmosfera ICAO şi în aer calm. Vitezele vor fi date sub forma de viteza indicată (IAS) şi de viteza corectata (CAS)
    Este necesară demonstrarea/determinarea performantelor la masa maximă de decolare specificata în manualul utilizatorului, astfel:
    Cea mai bună viteză ascensionala va depăşi 93 m/min (1,55 m/s);
    VY = ............................................... m/s
    Viteza de manevra VA = ............................. km/h
    Viteza maximă admisă VNE = 0,9 VD = ................ km/h
    8. Maniabilitate şi stabilitate
    În gama de mase şi centraje cele mai defavorabile, pentru domeniul de zbor demonstrat, în urmatoarele situaţii:
    8.1. Decolare, apropiere şi aterizare
    Se poate pilota aeronava la decolare şi aterizare fără a necesita o îndemânare şi efort deosebite din partea pilotului .................. DA/NU
    La decolare comportarea aeronavei este corespunzătoare la viteze ale vantului de maxim .......... m/s .................................. DA/NU
    La aterizare (cu gazul redus sau nu) comportarea aeronavei este corespunzătoare la viteze ale vantului de maxim ........... m/s ........... DA/NU
    8.2. Zbor în urcare
    Se poate pilota aeronava în urcare fără a necesita o îndemânare şi efort deosebite din partea pilotului ....................................DA/NU
    8.3. Zbor orizontal
    Se poate pilota aeronava în zbor orizontal fără a necesita o îndemânare şi efort deosebite din partea pilotului ......................... DA/NU
    Viteza la care se efectueaza zborul V = km/h este de cca 1,3 VS = km/h
    8.4. Picaj
    Cresterea sau scaderea constanta a vitezei de zbor, peste sau sub viteza normala de zbor (fără efort pe comanda), corespunde cresterii, în modul, a forţei necesare de actionare a comenzii ................................... DA/NU
    La zborul în picaj accentuat, aeronava prezinta tendinta ferma de autoredresare ........................................................ DA/NU
    Viteza revine la viteza normala de zbor când efortul pe comanda este redus progresiv la orice viteza, sub şi peste viteza normala de zbor ....... DA/NU
    În cazul zborului la viteza 2 VS = km/h, dacă comanda este lăsată liberă, aeronava revine la zborul normal fără picaj, oscilatii excesive sau caracteristici de angajare nedorite ............................................... DA/NU
    Se poate pilota aeronava în picaj orizontal fără a necesita o îndemânare şi efort deosebite din partea pilotului ......................... DA/NU
    8.5. Viraj
    Aeronava poate executa fără dificultate sau manevre ample viraje de 360° în fiecare sens ................................................... DA/NU
    Aeronava poate executa fără dificultate sau manevre ample succesiuni de câte doua viraje de 90° în sensuri opuse ......................... DA/NU
    Timpul de schimbare al virajului este de T = ................ s
    8.6. Caracteristici de autorotatie
    Se poate reveni la zborul normal fără a necesita o îndemânare şi efort deosebite din partea pilotului ................................... DA/NU
    Se determina altitudinea pierduta până la revenirea la viteza normala de zbor. Această nu trebuie să fie excesivă.
    9. Comportare a aeronavei, până la viteza maximă demonstrata în zbor, la care nu exista vibratii şi fluturare necorespunzătoare (corespunzătoare/necorespunzătoare)
    Viteza poate fi crescuta de la VS = ........ km/h la VD = km/h ........ DA/NU
    10. Factor de sarcina limita maxim demonstrat în zbor n + = ........; n - = ......
    11. Stare aeronava după zbor (corespunzătoare/necorespunzătoare)........................ DA/NU
    12. Observaţii .........................................................
    ........................................................................
    13. Concluzia în urma verificării în zbor
    Aeronava se admite/nu se admite la zbor ............... DA/NU

     Inspector(i)
    (nume şi semnătura) Proprietar(i) ..............
     ................... ..............
     ................... Constructor(i) ..............
                                                 (nume şi semnătura)


    Nota privind prezenta fişă, inclusiv documentele anexate: Data la care semneaza fiecare inspector este cea la care acesta a finalizat verificările şi va fi înscrisă odata cu semnătura. Proprietarul şi, după caz, constructorul vor semna pentru luare la cunoştinţă asupra datelor înscrise în fişă şi vor menţiona, cu scris de mână, data semnării. Fişa va fi completata, de mână, de către inspectorii semnatari ai acesteia. Fişa va fi întocmită şi va fi introdusă în dosarul tehnic al aeronavei, prin grija inspectorilor, având înscrise datele şi semnăturile necesare, în caz contrar neputându-se elibera documentele pentru care aceasta a fost completata. Conducatorul autorităţii de certificare şi şeful biroului pot efectua, pe fişă, înscrisuri de mână privitoare la aeronava. În cazul întalnirii, în cadrul fişei, a simbolului ''/'' se va lăsa nebarat cazul care corespunde aeronavei verificate şi pentru care aceasta va fi întocmită.

               FIŞA C nr. (conform punctului 5 de mai jos)
               de verificare în zbor - dirijabile ultrauşoare

                   Anexa la procesul-verbal de omologare

    1. Pentru aeronava ultrauşoară motorizată (ULM): tip/model .............., nr. de serie .............., an de construcţie ............, clasa .................,
    însemnele de identificare YR - ..........................................,
    constructorul aeronavei .................................................,
    proprietarul aeronavei ................................................. .
    Perioada/data ............ şi locul ...............efectuării zborurilor de verificare.
    2. Condiţii de verificare în zbor
    Se vor nota, în dreptul fiecărei secţiuni din prezenta fişă, condiţiile în care au fost efectuate verificările respective şi data finalizării acestora. Acestea sunt:
    QFE (mb), QNH (mb), temperatura exterioară aeronavei, la nivelul pistei (grade Celsius).
    Efectuarea fiecărei verificări poate fi justificată prin fişe de verificare în zbor amanuntite (conform modelului stabilit de constructor) care vor fi anexate şi devin parte integrantă la prezenta fişă, atunci când utilizarea să nu este suficientă pentru determinarea şi înscrierea în aceasta în mod corect a elementelor la care aceasta face referire. Prezenta fişă C devine astfel raportul de probe în zbor în care se vor înscrie valorile medii determinate.
    În situaţia în care utilizarea prezentei fişe este suficientă pentru efectuarea verificărilor necesare omologării aceasta constituie şi programul de probe în zbor precum şi raportul de probe în zbor.
    3. Echipament de bord utilizat
    aparatul tipul domeniul de măsura
    - vitezometru ................. ......................... km/h
    - altimetru ................... ......................... m
    - variometru .................. ......................... km/h
    - accelerometru ............... + ......... - ........... g
    Notă: De la punctul 4. la 6. referinţa: DS 10141 E - Canada, numerotare relativa la Capitol B din acestea, de la .7. la 8. referinţa Instrucţiuni de aplicare a Arrete/23.09.1998 pentru aeronave ultrauşoare motorizate - Franţa.
    4. Demonstrare a conformităţii
    Fiecare din cerinţele următoare vor fi satisfăcute la combinaţiile de mase şi temperaturi cele mai defavorabile (pentru fiecare caz întocmindu-se câte o fişă C, care vor fi numerotate începând cu cifra 1, la rubrica "nr." de la începutul acestora. Pe fişele nou-întocmite, începând cu punctul 3., se vor nota numai elementele care diferă faţă de fişa nr. 1. În cazul în care se va schimbă şi aeronava fişele A, B şi C vor fi refăcute integral.
    5. Limite de încărcare
    (a) Valorile următoare vor fi determinate cu ajutorul documentelor justificative complete (fişe de cântărire anexate, calcule etc.):
    Masa maximă gol = ......................................... kg
    Masa maximă la decolare = ................................. kg
    Masa maximă admisă în zbor = .............................. kg
    Sarcina specifică = ....................................... kg/mc
    Notă: Se va considera masa ocupantului tip = 70 kg şi densitatea benzinei = 0.72 kg/l
    (b) Se permite utilizarea de lest fix şi/sau amovibil dacă acesta este instalat convenabil şi marcat.
    Masa lestului = ........................................... kg
    Notă: Fişele de cântărire utilizate pentru intocmirea fişei C vor avea menţionate pe ele numele ocupantilor, semnătura acestora şi data întocmirii.
    6. Limite ale vitezei de rotatie şi ale pasului elicei/elicelor
    Viteza de rotaţie şi pasul elicei/elicelor nu vor depăşi valorile sigure stabilite de constructor, în condiţii normale
    Turaţia la VNE = .......................................... rot./min.
    7. Performante, generalitati
    Performantele cerute sunt valabile în atmosfera ICAO şi în aer calm. Vitezele vor fi date sub forma de viteza indicată (IAS) şi de viteza corectata (CAS).
    Este necesară demonstrarea/determinarea performantelor la masa maximă de decolare specificata în manualul utilizatorului, astfel:
    Temperatura de desprindere de sol = ............................. °C
    Temperatura de zbor orizontal = ................................. °C
    Timpul necesar pentru castig de înălţime de 100 m plecând de la zbor orizontal = .... s
    Viteza maximă de imersiune = ..................................... m/s
    Pierderea de înălţime până la atingerea vitezei maxime de imersiune = ........ m
    Timpul necesar pentru redresarea până la zbor orizontal de la viteza maximă de imersiune = .......................................................... s
    Pierderea de înălţime până la redresarea de la viteza maximă de imersiune = ......... m
    Viteza de manevra VA = ........................................... km/h
    Viteza maximă admisă VNE = 0,9 VD = .............................. km/h
    8. Maniabilitate şi stabilitate
    În gama de mase şi temperaturi cele mai defavorabile, pentru domeniul de zbor demonstrat, în următoarele situaţii:
    8.1. Decolare, apropiere şi aterizare
    Se poate pilota aeronava la decolare şi aterizare fără a necesita o îndemânare şi efort deosebite din partea pilotului .................................. DA/NU
    La decolare comportarea aeronavei este corespunzătoare la viteze ale vantului de maxim ......... m/s ................................................... DA/NU
    La aterizare comportarea aeronavei este corespunzătoare la viteze ale vantului de maxim ......... m/s ................................................... DA/NU
    8.2. Zbor în urcare
    Se poate pilota aeronava în urcare fără a necesita o îndemânare şi efort deosebite din partea pilotului .................................................. DA/NU
    8.3. Zbor orizontal
    Se poate pilota aeronava în zbor orizontal fără a necesita o îndemânare şi efort deosebite din partea pilotului ........................................ DA/NU
    Aeronava poate fi zburată, fără actionarea comenzii, la o viteză constanta, în aer calm, cel puţin 5 secunde ............................................. DA/NU
    Viteza la care se efectueaza zborul V = ........................... km/h
    8.4. Viraj
    Aeronava poate executa fără dificultate sau manevre ample viraje de 360° în fiecare sens .................................................................. DA/NU
    Aeronava poate executa fără dificultate sau manevre ample succesiuni de câte doua viraje de 90° în sensuri opuse ........................................ DA/NU
    Timpul de schimbare al virajului este de T = ...................... s
    9. Viteza de manevra demonstrata în zbor VA = .................. km/h
    10. Stare aeronava după zbor (corespunzătoare/necorespunzătoare)...................... DA/NU
    11. Observaţii ......................................................
    .....................................................................
    12. Concluzia în urma verificării în zbor
    Aeronava se admite/nu se admite la zbor ............... DA/NU

    Inspector(i)
    (nume şi semnătura) Proprietar(i) ..............
    ......................... ............................
    ......................... Constructor(i) .............
                                               (nume şi semnătura)


    Nota privind prezenta fişă, inclusiv documentele anexate: Data la care semneaza fiecare inspector este cea la care acesta a finalizat verificările şi va fi înscrisă odata cu semnătura. Proprietarul şi, după caz, constructorul vor semna pentru luare la cunoştinţă asupra datelor înscrise în fişă şi vor menţiona, cu scris de mână, data semnării. Fişa va fi completata, de mână, de către inspectorii semnatari ai acesteia. Fişa va fi întocmită şi va fi introdusă în dosarul tehnic al aeronavei, prin grija inspectorilor, având înscrise datele şi semnăturile necesare, în caz contrar neputându-se elibera documentele pentru care aceasta a fost completata. Conducatorul autorităţii de certificare şi şeful biroului pot efectua, pe fişă, înscrisuri de mână privitoare la aeronava. În cazul întalnirii, în cadrul fişei, a simbolului ''/'' se va lăsa nebarat cazul care corespunde aeronavei verificate şi pentru care aceasta va fi întocmită.


    
ANEXA 8
    ────────
la RACR-CCO ULM
────────────────

*Font 8*
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ ROMÂNIA │
│ Ministerul Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului │
│ Ministry of Transport, Constructions and Tourism │
│ │
│ CERTIFICAT DE OMOLOGARE │
│ TYPE ACCEPTANCE CERTIFICATE │
│ Nr.: │
│ │
│1. La cererea ....................................................................................│
│ .................................................... (se inscriu numele şi adresa titularului),│
│ în conformitate cu RACR - CCO ULM şi cu reglementările romăne în vigoare, s-a emis prezentul │
│ Certificat de omologare pentru produsul descris mai jos. │
│ On application of .............................................................................│
│ and în accordance with RACR - CCO ULM and the romanian regulations în force, the present │
│ Certificate is issued for the product described below. │
│2. Tipul produsului: │
│ Type designation: │
│ Categoria/clasa produsului: │
│ Category/class of product: │
│ Constructorul: │
│ Manufacturer: │
│3. Fişa de date nr. ......................... este parte componenta a Certificatului de omologare.│
│ Data sheet nr. .................................... is part of the Type Acceptance Certificate.│
│4. Acest Certificat poate fi revocat de autoritatea de certificare în conformitate cu │
│ reglementările privind omologarea aeronavelor ultrauşoare, în vigoare în România. │
│ The present Certificate may be revoked by the certifying authority according to the Romanian │
│ ultralight certification regulations în force. │
│ │
│ Data eliberării: Emis de: Semnătura: │
│ Date of issue: Issued by: Signature: │
│ │
│ Conform: │
│ According to: │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘    
ANEXA 9
    ────────
la RACR-CCO ULM
────────────────

                                                   (ştampila autorităţii de
                                                   certificare şi semnătura)
                               FIŞA DE DATE

    Nr.: Ediţia nr.: din data de:
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
    1. DATE GENERALE
    1.1. Tipul/modelul .....................................................:
    1.2. Clasa aeronavei ...................................................:
    1.3. Constructor .......................................................:
    Adresa .................................................................:
    1.4. Cerinţe aplicabile ................................................:
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────-


    2. DATE TEHNICE ŞI LIMITĂRI DE UTILIZARE
    2.1. Date de construcţie
    Felul construcţiei/scurtă descriere constructivă .......................:
    Trenul de aterizare ....................................................:
    Aşezarea grupului motopropulsor ........................................:
    Locuri .................................................................:
    2.2. Dimensiuni
    Anvergura ..............................................................:
    Lungime ................................................................:
    Inalţime ...............................................................:
    Suprafaţa aripii/rotor/volumul anvelopei ...............................:
    2.3. Comenzi (date despre suprafeţe, unghiuri de bracaj, etc.)
    2.4. Viteze
    Viteza maximă admisă (VNE) .............................................:
    Viteza de manevră (VA) .................................................:
    Viteza de angajare (VSO) ...............................................:
    Viteza maximă orizontală (VMAX) ........................................:
    Viteza de croazieră (VC) ...............................................:
    Viteza maximă cu flapsurile scoase (VF):
    2.5. Viteze maxime ale vântului
    Componenţa longitudinală (VL) ..........................................:
    Componenţa transversală (VT) ...........................................:
    2.6. Mase
    Masa maximă la decolare ................................................:
    Masa maximă gol ........................................................:
    2.7. Factori de sarcină
    Limita pozitiv .........................................................:
    Limita negativ .........................................................:
    2.8. Limite de centraj
    2.9. Grupuri motopropulsoare şi elice permise
                Grup motopropulsor Elice

    1
    2
    2.10. Date constructive ale grupului motopropulsor şi elicei aferente
    2.10.a - 1 ... Grup motopropulsor
    Constructor ............................................................:
    Tip/model ..............................................................:
    Racire .................................................................:
    Putere maximă ..........................................................:
    la turaţia - RPM .......................................................:
    Putere maximă continuă..................................................:
    la turaţia - RPM........................................................:
    2.10.b - 1 ... Elice
    Constructor ............................................................:
    Tip/model ..............................................................:
    Nr. de pale/material ...................................................:
    Diametrul maxim ........................................................:
    Pas ....................................................................:
    Turaţia elicei la sol
    cu motorul în plin .....................................................:
    Posibilitatea de înlocuire .............................................:
    2.10.c - 1 ... Reductor
    Model constructiv ......................................................:
    Raport de transmisie ...................................................:
    2.10.d - 1 ... Nivel de zgomot (după caz):
    2.11. Combustibil utilizat
    Tipuri de combustibil ..................................................:
    Volumul rezervorului ...................................................:
    2.11. Echipamente (instrumente şi aparate de bord)
    Impuse de normele tehnice aplicabile: ..................................:
    Altele: ................................................................:
    3. OPŢIUNILE DE ECHIPARE CU CARE AERONAVA ESTE AUTORIZATĂ
       ŞI POATE FI UTILIZATĂ

────────────────────────────────────────────────────────────────────────────-
    4. INSTRUCŢIUNI DE UTILIZARE - COMPLETĂRI - LIMITĂRI - DOCUMENTE APROBATE
       (manuale, rapoarte de probe şi desene, aprobate, instrucţiuni ale
        constructorului, categoriile de zboruri pentru care aeronava este
        autorizată şi poate fi utilizată)
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────


   5. OBSERVAŢII


    
ANEXA 10
    ─────────
la RACR-CCO ULM
────────────────

            Viza
    autorităţii de certificare

                                  DECLARAŢIE DE CONFORMITATE

    Pentru aeronava ultrauşoară motorizată:
    Tipul/modelul: ......................................................
    numărul de serie: ...................................................
    Anul de construcţie: ................................................
    Constructorul aeronavei:
    Numele: .............................................................
    Adresa: .............................................................
    Declar prin prezenta că aeronava ultrauşoară motorizată, prezentată mai sus, este construită în conformitate cu dosarul tehnic aprobat de către autoritatea de certificare (definiţia de tip) şi cu ........../(se menţionează cerinţele/normele tehnice aplicabile)...... şi îndeplineşte, în conformitate cu reglementările în vigoare, cerinţele de navigabilitate pentru a fi utilizată.
    Inţeleg şi sunt de acord ca, prin semnarea prezentei declaraţii, sunt responsabil de cele declarate şi de exactitatea datelor furnizate de mine în legătură cu această aeronavă.

    Semnătura constructorului Data semnării:
    Stampila (după caz)

    Notă: Prezenta declaraţie se întocmeşte cu scris de mână. În cazul în care sunt mai mulţi constructori se va înscrie, de către unul dintre aceştia, la rubrica "constructorul aeronavei", menţiunea "conform tabelului anexat", după care îşi va înscrie numele, va semna (şi, după caz, va aplica ştampila) şi va înscrie data la rubricile respective din prezenta declaraţie. Tabelul, având numele, semnătura (şi, după caz ştampila) şi data semnării va fi completat, de mână, de către aceeaşi persoană de mai înainte şi va avea specificat pe acesta "anexa la declaratia de conformitate pentru aeronava ultrauşoară tipul/modelul ..........., număr de serie ........., an de construcţie ...................................".
    Prezenta declaraţie este valabilă numai dacă este vizată de către autoritatea de certificare.


    
ANEXA 11
    ─────────
la RACR-CCO ULM
────────────────

*Font 8*
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│┌────────────────────────┬────────────────────────┐ │
││Data emiterii: │Emisă de: │ │
││Date of issue: │Issued by: │ │
│├────────────────────────┤ │ ROMÂNIA │
││Conform: │Semnătura: │ Ministerul Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului │
││According to: │Signature: │ Ministry of Transport, Constructions and Tourism │
│├────────────────────────┴────────────────────────┤ │
││Menţiuni: Aeronava poate fi utilizată în baza │ │
││ prezentei autorizaţii numai dacă │ │
││ această (autorizaţia) este însoţită de │ │
││ Certificatul de identificare │ │
││ Nr. _____, emis în data de: ___________│ │
││Remarks │ │
│└─────────────────────────────────────────────────┘ AUTORIZAŢIE DE ZBOR │
│ FLIGHT AUTHORIZATION │
│ │
│ Nr. │
│ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│┌────────────────────────┬───────────────────────────────┐ ┌─────────────────────────────────────────────────────────┐│
││Nr. de înregistrare la │Categoria/Clasa aeronavei: │ │Categorii de zboruri pentru care aeronava este autorizată││
││autoritatea de │Category/Class of the aircraft │ │şi poate fi utilizată: ││
││certificare: │Aeronava ultrauşoară │ │Flight categories for which the aircraft is authorised ││
││Registration No: │motorizată/ │ │and may be used: ││
││ │ │ │ ││
│├────────────────────────┴───────────────────────────────┤ │ ││
││1. Insemnele de identificare: │ │ ││
││ Identification marks: │ │ ││
│├────────────────────────────────────────────────────────┤ │ ││
││2. Constructorul aeronavei │ │ ││
││ Manufacturer of the aircraft: │ │ ││
││ │ │ ││
││ Tipul aeronavei │ ├─────────────────────────────────────────────────────────┤│
││ Manufacturer's designation: │ │Opţiuni de echipare cu care aeronava este autorizată şi ││
│├────────────────────────────────────────────────────────┤ │poate fi utilizată: ││
││3. numărul de serie al aeronavei: │ │Optional equipment with which the aircraft is ││
││ Aircraft Serial Number: │ │authorized and may be used: ││
││ │ │ ││
││ Anul construcţiei: │ │ ││
││ Year of manufacture: │ │ ││
│├────────────────────────────────────────────────────────┤ │ ││
││4. Categoria aeronavei: │ │ ││
││ Category of the aircraft: │ │ ││
│├────────────────────────────────────────────────────────┤ │ ││
││5. Această autorizaţie de zbor a fost eliberată în │ │ ││
││ conformitate cu reglementările române în vigoare; │ │ ││
││ aeronava este considerată aptă pentru zbor când este │ │ ││
││ întreţinută şi exploatată în conformitate cu │ │ ││
││ reglementările de mai sus şi cu limitările de operare│ │ ││
││ specifice. │ ├──────────────────────────────────┬──────────────────────┤│
││ This flight authorization has been issued persuant to│ │Data finalizării verificărilor: │Rezultatul ││
││ the Romanian Airworthiness regulation în force, the │ │Check date: │verificărilor: ││
││ above mentioned aircraft is considered airworthy when│ ├──────────────────────────────────┤Check result: ││
││ maintained and operated în accordance with foregoing │ │Autorizaţia este valabilă până la:│ ││
││ and the pertinent operating limitations │ │The authorization is valid until: │ ││
│└────────────────────────────────────────────────────────┘ └──────────────────────────────────┴──────────────────────┘│
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘


    
ANEXA 12
    ─────────
la RACR-CCO ULM
────────────────

             PREZENTARE MODEL ŞI CONŢINUT REGISTRU UNIC DE IDENTIFICARE
                     A AERONAVELOR ULTRAUŞOARE MOTORIZATE


    1. Coperta şi pagina 1

                        REGISTRUL UNIC DE IDENTIFICARE
                                      A
                     AERONAVELOR ULTRAUŞOARE MOTORIZATE
                             (centrat în pagină)

    2. Pagina 2
    Notă privind registrul:
    Informaţii privind valabilitatea certificatului de identificare, a anexei la certificatul de identificare, precum şi a autorizaţiei de zbor, în cazul aeronavelor care posedă certificat de omologare, se află în registrul de procese verbale de eliberare/prelungire valabilitate/certificate de identificareaanexe la certificatele de identificareaautorizaţii de zbor.
    La rubrica observaţii:
    - în cazul radierii unei aeronave şi, după caz, al realocării însemnelor acesteia se va menţiona "radiată" şi, după caz "realocată", cu precizarea nr. crt. din registru la care se află realocate (însemnele de identificare), de asemenea, se va bara restul conţinutului rândului;
    - în cazul constatării unor greşeli de înregistrare care nu mai pot fi remediate prin înscrisuri de mână, pe rândul pe care acestea au fost făcute se va menţiona "greşit", cu culoare roşie, cu precizarea nr. poz. din registru sub care se vor face, din nou, înregistrările respective. De asemenea, se va bara restul conţinutului rândului, numărul Ci, înscris pe acesta, rămânând acelaşi şi rubrica "nr. poz şi clasa" completându-se cu datele iniţiale;
    - în cazul schimbării unor date cum ar fi: titularul (deţinătorul) Ci se va menţiona "schimbat date", cu precizarea nr. poz. din registru sub care se vor face noile înregistrări. De asemenea, se va bara restul conţinutului rândului, numărul Ci, înscris pe acesta, rămânând acelaşi şi rubrica "nr. poz şi clasa" completându-se cu datele iniţiale;
    - se pot înscrie şi alte observaţii decât cele de mai înainte, cum ar fi, după caz: menţiunea "mai mulţi titulari (deţinători)", "însoţită de fişa cu observaţii", caz în care fişa respectivă se va introduce în registru după foaia din registru care conţine menţiunea respectivă, "retras", în cazul retragerii Ci, situaţie în care mărcile de identificare se pot realoca, iar pentru aeronava respectivă este necesară eliberarea unui nou Ci, cu alt număr şi cu alte mărci de identificare (dacă va exista o nouă solicitare în acest sens), precum şi înscrierea datei remedierii greşelilor precizate mai sus şi a semnăturii persoanei care le-a efectuat (în cazul în care nu există spaţiu suficient în locul în care acestea au fost remediate) etc.
    Numărul Ci, înscris pe acesta, va fi, dacă nu se precizează altfel, acelaşi cu numărul poziţiei la care se află înregistrate date legate de acesta.
    În cazul unor rubrici care nu se pot completa, de exemplu, în cazul aeronavelor care nu au serie de construcţie, se va bara orizontal rubrica respectivă.
    Înscrisurile de la rubrica observaţii vor fi însoţite de numele şi semnătura celui care le-a efectuat, precum şi de data efectuării acestora.

                      (centrat în pagină)

┌─────┬─────────┬───────────┬────────────┬────────┬───────────┬───────────┬────┐
│ │ │ │ Titular │ │ │ │ │
│ Nr. │ │Nr. şi data│(deţinător) │ │ │Inregistrat│ │
│poz. │Insemnele│emiterii │ certificat │Tipul/ │Serie şi an│ de (nume) │Obs.│
│ şi │ de │Ci,conform │ de │modelul │construcţie│ la │ │
│clasa│identifi-│ PV nr. │identificare│aeronavei │ data de │ │
│ │care │ │ (Ci) │ │ │ │ │
├─────┼─────────┼───────────┼────────────┼────────┼───────────┼───────────┼────┤
├─────┼─────────┼───────────┼────────────┼────────┼───────────┼───────────┼────┤
├─────┼─────────┼───────────┼────────────┼────────┼───────────┼───────────┼────┤
├─────┼─────────┼───────────┼────────────┼────────┼───────────┼───────────┼────┤
├─────┼─────────┼───────────┼────────────┼────────┼───────────┼───────────┼────┤
├─────┼─────────┼───────────┼────────────┼────────┼───────────┼───────────┼────┤
├─────┼─────────┼───────────┼────────────┼────────┼───────────┼───────────┼────┤
└─────┴─────────┴───────────┴────────────┴────────┴───────────┼───────────┴────┘

    Notă: La rubrica "Nr. poziţie şi clasa", după înscrierea poziţiei, după caz, se va specifică prescurtat clasa aeronavei ULM, astfel: A = avion ultrauşor, M = motodeltaplan, MP = motoparapantă/motoparaşută, E = elicopter ultrauşor, G = girocopter ultrauşor, D = dirijabil ultrauşor.

    
ANEXA 13
    ─────────
la RACR-CCO ULM
────────────────


                 PREZENTARE MODEL ŞI CONŢINUT REGISTRU DE ELIBERARE A
           AUTORIZAŢIILOR DE ZBOR PENTRU AERONAVELE ULTRAUŞOARE MOTORIZATE


    1. Coperta şi pagina 1

                  REGISTRUL DE ELIBERARE A AUTORIZAŢIILOR DE ZBOR
                  PENTRU AERONAVELE ULTRAUŞOARE MOTORIZATE
                            (centrat în pagină)

    2. Pagina 2
    Notă privind registrul:
    Informaţii privind valabilitatea autorizaţiei de zbor se află în registrul de procese verbale de eliberare/prelungire valabilitate certificate de identificareaanexe la certificatele de identificareaautorizaţii de zbor.
    La rubrica observaţii:
    - în cazul radierii unei aeronave şi, după caz, al realocării însemnelor acesteia, se va menţiona "radiată" şi, după caz "realocate", (însemnele de identificare), de asemenea, se va bara restul conţinutului rândului;
    - în cazul constatării unor greşeli de înregistrare care nu mai pot fi remediate, prin înscrisuri de mână, pe rândul pe care acestea au fost făcute se va menţiona "greşit", cu culoare roşie, cu precizarea nr. poz. din registru sub care se vor face, din nou, înregistrările respective. De asemenea, se va bara restul conţinutului rândului, numărul AZ, înscris pe aceasta, rămânând acelaşi şi rubrica "nr. poz şi clasa" completându-se cu datele iniţiale;
    - în cazul schimbării unor date cum ar fi: titularul (deţinătorul) AZ se va menţiona "schimbat date" cu precizarea nr. poz. din registru sub care se vor face noile înregistrări. De asemenea, se va bara restul conţinutului rândului, numărul AZ, înscris pe aceasta, rămânând acelaşi şi rubrica "nr. poz şi clasa" completându-se cu datele iniţiale;
    - se pot înscrie şi alte observaţii decât cele de mai înainte, cum ar fi, după caz: menţiunea "mai mulţi titulari (deţinători)", "însoţită de fişa cu observaţii", caz în care fişa respectivă se va introduce în registru după foaia din registru care conţine menţiunea respectivă, "retrasă" în cazul retragerii AZ, pentru aeronava respectivă fiind necesară eliberarea unei noi AZ (dacă va exista o nouă solicitare în acest sens), precum şi înscrierea datei remedierii greşelilor precizate mai sus şi a semnăturii celui care le-a remediat (în cazul în care nu există spaţiu suficient în locul în care acestea au fost remediate) etc.
    Numărul AZ, înscris pe aceasta, va fi, dacă nu se precizează altfel, acelaşi cu numărul poziţiei la care se află înregistrate date legate de aceasta.
    În cazul unor rubrici care nu se pot completa, de exemplu, în cazul aeronavelor care nu au serie de construcţie, se va bara orizontal rubrica respectivă.
    Înscrisurile de la rubrica observaţii vor fi însoţite de numele şi semnătura celui care le-a efectuat, precum şi de data efectuării acestora.

    (centrat în pagină)

┌─────┬─────────┬───────────┬────────────┬────────┬───────────┬───────────┬────┐
│ │ │ │ Titular │ │ │ │ │
│ Nr. │ │Nr. şi data│(deţinător) │ │ │Inregistrat│ │
│poz. │Insemnele│emiterii │autorizaţie │Tipul/ │Serie şi an│ de (nume) │Obs.│
│ şi │ de │Az,conform │de zbor │modelul │construcţie│ la │ │
│clasa│identifi-│ PV nr. │ (AZ) │aeronavei │ data de │ │
│ │care │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────────┼───────────┼────────────┼────────┼───────────┼───────────┼────┤
├─────┼─────────┼───────────┼────────────┼────────┼───────────┼───────────┼────┤
├─────┼─────────┼───────────┼────────────┼────────┼───────────┼───────────┼────┤
├─────┼─────────┼───────────┼────────────┼────────┼───────────┼───────────┼────┤
├─────┼─────────┼───────────┼────────────┼────────┼───────────┼───────────┼────┤
├─────┼─────────┼───────────┼────────────┼────────┼───────────┼───────────┼────┤
├─────┼─────────┼───────────┼────────────┼────────┼───────────┼───────────┼────┤
└─────┴─────────┴───────────┴────────────┴────────┴───────────┼───────────┴────┘


    Notă: La rubrica "Nr. poziţie şi clasa", după înscrierea poziţiei, după caz, se va specifică prescurtat clasa aeronavei ULM, astfel: A = avion ultrauşor, M = motodeltaplan, MP = motoparapantă/motoparaşută, E = elicopter ultrauşor, G = girocopter ultrauşor, D = dirijabil ultrauşor.

    
ANEXA 14
    ────────
la RACR-CCO ULM
───────────────

              PREZENTARE MODEL ŞI CONŢINUT REGISTRU DE PROCESE VERBALE
                DE ELIBERARE/PRELUNGIRE VALABILITATE/CERTIFICATE DE
                 IDENTIFICAREaaNEXE LA CERTIFICATELE DE IDENTIFICARE/
             AUTORIZAŢII DE ZBOR PENTRU AERONAVELE ULTRAUŞOARE MOTORIZATE    2. Coperta şi pagina 1


              REGISTRUL DE PROCESE VERBALE DE ELIBERARE/PRELUNGIRE
                VALABILITATE/CERTIFICATE DE IDENTIFICAREaaNEXE LA
                  CERTIFICATELE DE IDENTIFICAREaaUTORIZAŢII DE ZBOR
                    PENTRU AERONAVELE ULTRAUŞOARE MOTORIZATE
                                (centrat în pagină)

    2. Pagina 2
    Notă privind registrul:
    La rubrica observaţii:
    - în cazul constatării unor greşeli de înregistrare care nu mai pot fi remediate prin înscrisuri de mână, pe rândul pe care acestea au fost făcute se va menţiona "greşit", cu culoare roşie, cu precizarea nr. poz. din registru sub care se vor face, din nou, înregistrările respective. De asemenea, se va bara restul conţinutului rândului, numărul PV, înscris pe acesta, rămânând acelaşi şi rubrica "Nr. P.V. şi clasa" completându-se cu datele iniţiale;
    - în cazul în care rezultatul verificărilor efectuate în baza procesului-verbal sunt necorespunzătoare se va preciza acest fapt ("necorespunzător") la această rubrică;
    - se pot înscrie şi alte observaţii decât cele de mai înainte, cum ar fi: înscrierea datei remedierii greşelilor precizate mai sus şi a semnăturii persoanei care le-a remediat (în cazul în care nu există spaţiu suficient în locul în care acestea au fost remediate) etc.
    Numărul PV, înscris pe acesta, va fi, dacă nu se precizează altfel, acelaşi cu numărul precizat în registru la rubrica "Nr. P.V. şi clasa".
    În cazul unor rubrici care nu se pot completa, de exemplu, în cazul aeronavelor care nu au serie de construcţie şi/sau, în cazul celor care nu posedă AZ, de asemenea, în cazul în care nu sunt alocate mărcile de identificare, se vor bara orizontal rubricile respective.
    Înscrisurile de la rubrica observaţii vor fi însoţite de numele şi semnătura celui care le-a efectuat, precum şi de data efectuării acestora.

    (centrat în pagină)

┌─────┬─────────┬───────────┬────────────┬────────┬───────────┬───────────┬────┐
│ │ │ │ │Ciaanexa│ AZ │ │ │
│ Nr. │ │Tipul/ │Serie şi an │la Ci │valabilă │Inregistrat│ │
│P.V. │Insemnele│modelul │construcţie │valabile│de la: │ de (nume) │Obs.│
│ şi │ de │aeronavei │ │de la: │până la: │ la │ │
│clasa│identifi-│ │ │până la:│ │ data de │ │
│ │care │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────────┼───────────┼────────────┼────────┼───────────┼───────────┼────┤
├─────┼─────────┼───────────┼────────────┼────────┼───────────┼───────────┼────┤
├─────┼─────────┼───────────┼────────────┼────────┼───────────┼───────────┼────┤
├─────┼─────────┼───────────┼────────────┼────────┼───────────┼───────────┼────┤
├─────┼─────────┼───────────┼────────────┼────────┼───────────┼───────────┼────┤
├─────┼─────────┼───────────┼────────────┼────────┼───────────┼───────────┼────┤
├─────┼─────────┼───────────┼────────────┼────────┼───────────┼───────────┼────┤
└─────┴─────────┴───────────┴────────────┴────────┴───────────┼───────────┴────┘


    Notă: La rubrica "Nr. P.V. şi clasa", după înscrierea nr. proces-verbal, după caz, se va specifică prescurtat clasa aeronavei ULM, astfel: A = avion ultrauşor, M = motodeltaplan, MP = motoparapantă/motoparaşută, E = elicopter ultrauşor, G = girocopter ultrauşor, D = dirijabil ultrauşor.


    
ANEXA 15
    ────────
la RACR-CCO ULM
────────────────

                              PREZENTARE MODEL ŞI CONŢINUT
                            REGISTRU DE ELIBERARE CERTIFICATE
                                    DE OMOLOGARE (CO)
                         PENTRU AERONAVELE ULTRAUŞOARE MOTORIZATE

    3. Coperta şi pagina 1

                  REGISTRUL DE ELIBERARE CERTIFICATE DE OMOLOGARE (CO)
                                       PENTRU
                           AERONAVELE ULTRAUŞOARE MOTORIZATE
                                  (centrat în pagină)

    2. Pagina 2
    Notă privind registrul:
    La rubrica observaţii:
    - în cazul constatării unor greşeli de înregistrare care nu mai pot fi remediate, prin înscrisuri de mână, pe rândul pe care acestea au fost făcute se va menţiona "greşit", cu culoare roşie, cu precizarea nr. poz. din registru sub care se vor face, din nou, înregistrările respective. De asemenea, se va bara restul conţinutului rândului, numărul PV, înscris pe acesta, rămânând acelaşi şi rubrica "Nr. CO şi clasa" completându-se cu datele iniţiale;
    - se pot înscrie şi alte observaţii decât cele de mai înainte, cum ar fi: înscrierea datei remedierii greşelilor precizate mai sus şi a semnăturii persoanei care le-a remediat (în cazul în care nu există spaţiu suficient în locul în care acestea au fost remediate) etc.
    Înscrisurile de la rubrica observaţii vor fi însoţite de numele şi semnătura celui care le-a efectuat, precum şi de data efectuării acestora.
    (centrat în pagină)

┌────┬─────────┬─────────┬──────────────┬─────────────────┬───────────────────┐
│Nr. │Tipul/ │Nr. PV CO│ Titular │ Inregistrat de │ Observaţii │
│P.V.│modelul │şi data │(detinator) CO│(nume) la data de│ │
│ şi │aeronavei│emiterii │ │ │ │
│cla-│ │ │ │ │ │
│sa │ │ │ │ │ │
├────┼─────────┼─────────┼──────────────┼─────────────────┼───────────────────┤
├────┼─────────┼─────────┼──────────────┼─────────────────┼───────────────────┤
├────┼─────────┼─────────┼──────────────┼─────────────────┼───────────────────┤
├────┼─────────┼─────────┼──────────────┼─────────────────┼───────────────────┤
├────┼─────────┼─────────┼──────────────┼─────────────────┼───────────────────┤
├────┼─────────┼─────────┼──────────────┼─────────────────┼───────────────────┤
├────┼─────────┼─────────┼──────────────┼─────────────────┼───────────────────┤
└────┴─────────┴─────────┴──────────────┴─────────────────┴───────────────────┘

    Notă: La rubrica "Nr. CO şi clasa", după înscrierea nr. CO, după caz, se va specifică prescurtat clasa aeronavei ULM, astfel:
    A = avion ultrauşor, M = motodeltaplan, P = motoparapantă, E = elicopter ultrauşor, G = girocopter ultrauşor, D = dirijabil ultrauşor.

    
ANEXA 16
    ────────
la RACR-CCO ULM
───────────────

                           ROMÂNIA
         Ministerul Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului
              Ministry of Transport, Constructions and Tourism

                    CERTIFICAT de RADIERE
                   CERTIFICATE of CANCELATION

    Prin prezentul certificăm că aeronava descrisă mai jos a fost radiată din registrul unic de identificare a aeronavelor ultrauşoare motorizate.
    The following aircraft has been cancelled from the Romanian Ultralight Aircraft register.
    Însemnul de naţionalitate şi marca de ordine:
    Naţionality and identification marks:
    Categoria/clasa aeronavei:
    Category/class of aircraft:
    Constructor:
    Manufacturer:
    Număr de serie:
    Manufacturing number:
    Valabil începând cu data:
    Effective:
    Din registrele autorităţii de certificare referitoare la această aeronavă reiese că nu apar înregistrate date neadevărate în legătură cu această aeronavă.
    Records of the certifizing authority (romanian delegated ultralight aircraft authority) do not show unreleased recorded lien against this aircraft.

    Data emiterii: Eliberat de:
    Date of issue: Issued by:

    Conform:
    According to: Semnătura:
                                Signature:


    
ANEXA 17
    ────────
la RACR CCO - ULM
─────────────────

                      DECLARAŢIE

    Subsemnatul (a) ......., nascut (a) la data de ........ în localitatea ......, domiciliat (a) în ....., posesor (posesoare) al (a) actului de identitate ......./(tip, serie, număr)......, eliberat de ......., la data de ......., având ca pregătire/calificare: ........., declar prin prezenta ca sunt de acord, prin libera mea voinţa, să indeplinesc atributiunile de inspector în conformitate cu RACR-CCO ULM, aprobate de către MTCT conform ...................., asupra cărora am luat cunoştinţă şi mi le-am insusit, precum şi în conformitate cu celelalte reglementări în vigoare.
    Declar, de asemenea, că imi asum întreaga responsabilitate ce decurge din indeplinirea atribuţiunilor prevăzute în reglementarea de mai sus (RACR-CCO ULM), în conformitate cu reglementările în vigoare.

    Data în faţa noastră,
    reprezentanţi ai autorităţii de certificare/martori:
    (numele şi semnătura)
    .......................................
    .......................................
    astăzi ................................
    Semnătura
    .......................................

    Notă: Declaraţia se va completa, de către semnatar, cu scris de mână.

    
ANEXA 18
    ────────
la RACR-CCO ULM
────────────────

                  FIŞA de observaţii nr. ...................
            (se va trece numărul de fişe, faţă/verso, întocmite,
              cu observaţiile găsite de inspectori la verificările
                  efectuate cu ocazia eliberării/prelungirii
                     valabilităţii documentelor de mai jos
                      la care prezenta fişă va fi anexată)

              Anexă la cererea nr: ....................
            (se va menţiona numărul cererii depuse de solicitanţi
              în vederea, după caz, eliberării/prelungirii valabilităţii
                  certificatului de identificare, certificatului de
                       omologare, autorizaţiei de zbor)

    Pentru aeronava ultrauşoară motorizată (ULM): tip/model ....., nr. de serie ....., an de construcţie ....., clasa ....., însemnele de identificare YR - ......, constructorul aeronavei ........, proprietarul aeronavei ..........,
    Perioada/data ............................... şi locul ...................... efectuării observaţiilor.

          Inspector(i)
    (nume data şi semnătura)
    ......................... Proprietar(i) ...............
    ......................... Constructor(i) ..............


    Notă privind prezenta fişă, inclusiv a documentelor anexate: Data la care semnează fiecare inspector este cea la care acesta a finalizat verificările şi va fi înscrisă odată cu semnătura. Proprietarul şi/constructorul, după caz, vor semna pentru luarea la cunoştinţă asupra datelor înscrise în fişă şi vor menţiona cu scris de mână data semnării. Fişa va fi completată, de mână, de către inspectorii semnatari ai acesteia. Fişa va fi întocmită şi va fi introdusă în dosarul tehnic al aeronavei/dosarul aeronavei, prin grija inspectorilor, având înscrise datele şi semnăturile necesare, în caz contrar neputându-se elibera documentele pentru care aceasta a fost completată. Conducătorul autorităţii de certificare şi şeful biroului pot efectua pe fişe înscrisuri de mână privitoare la aeronavă. În cazul întâlnirii, în cadrul fişei, a simbolului ''/'' se va lăsa nebarat cazul care corespunde aeronavei verificate şi pentru care această fişă va fi întocmită.

    
ANEXA 4

    MINISTERUL TRANSPORTURILOR, CONSTRUCŢIILOR ŞI TURISMULUI

                   REGLEMENTĂRI AERONAUTICE CIVILE ROMÂNE
                                RACR-LPAN AUN

            LICENŢIEREA PERSONALULUI AERONAUTIC CIVIL NAVIGANT -
                       AERONAVE ULTRAUŞOARE NEMOTORIZATE

                               Ediţia 1/2007

    
CAP. 1
    Definiţii şi abrevieri

    RACR-LPAN AUN.1005 - Definiţii
    Atunci când următorii termeni sunt folosiţi în prezenta reglementare, ei au următorul înţeles:

Aprobat corespunzător - aprobat de autoritatea de certificare
Revalidare - procedeu administrativ, efectuat în interiorul
                        perioadei de valabilitate a unei calificări
                        sau autorizaţii, prin care se permite deţinătorului
                        de a continua exercitarea privilegiilor calificării
                        sau autorizaţiei respective, pentru o perioadă
                        specificată, în urma îndeplinirii cerinţelor din
                        prezenta reglementare
Reînnoire - procedeu administrativ, efectuat după ce o calificare
                        sau autorizaţie a expirat, prin care se reînnoiesc
                        privilegiile calificării sau autorizaţiei respective,
                        pentru o perioadă specificată, în urma îndeplinirii
                        cerinţelor din prezenta reglementare
SAFE PRO - standarde internaţionale recomandate de siguranţă şi
                        instruire pentru deltaplan, stabilite de Federaţia
                        aeronautică Internaţională
PARA PRO - standarde internaţionale recomandate de siguranţă şi
                        instruire pentru parapantă, stabilite de Federaţia
                        aeronautică Internaţională
Certificat medical - o declaraţie tip, data pe proprie răspundere de
corespunzător persoana respectivă. Modelul declaraţiei tip este
                        prezentat în Anexa 1. Valabilitatea declaraţiei
                        este de cinci ani calendaristici de la data semnării
                        acesteia de către titular.

    Notă:
    Sunt acceptate ca certificat medical corespunzător următoarele documente: un Certificat Medical Clasa I sau Clasa a II-a, emis în conformitate cu standardele şi practicile OACI specifice aplicabile sau echivalente, sau o fişă medicală tip, pe care s-au consemnat rezultatele unei vizite medicale efectuate la unităţile sanitare teritoriale, cu precizarea aptitudinii de zbor, pentru parapante şi deltaplane fiind suficientă declaraţia medicală pe proprie răspundere (anexa 1).
    Definiţiile utilizate în prezenta reglementare, suplimentar faţă de cele menţionate mai înainte, sunt specificate în Anexa 1 la Convenţia privind aviaţia civilă internaţională, semnată la Chicago la 7 decembrie 1944.

    RACR-LPAN AUN. 1010 - Abrevieri
    Atunci când următoarele abrevieri sunt folosite în prezenta reglementare, ele au următorul înţeles:
    TPR - Timp de pregătire recomandat
    CMO - Conţinut minim obligatoriu
    ICAO - Organizaţia Aviaţiei Civile Internaţionale (International Civil Aviation Organizaţion)
    AIP - Publicaţia de Informare Aeronautică (aeronauticăl Information Publication). O publicaţie emisă de/sau cu autoritatea unui stat şi care conţine informaţii aeronautice cu caracter de durată, esenţiale pentru navigaţia aeriană
    NOTAM - Mesaj cuprinzând informaţii privind instalarea, starea sau schimbarea oricărui mijloc, serviciu, procedură aeronautică sau un pericol pentru navigaţia aeriană, informaţii a căror comunicare la timp este esenţială pentru personalul ce asigură executarea eficientă şi în siguranţă a zborurilor
    VFR - reguli de zbor la vedere (Visual Flight Rules)

    
CAP. 2
    LICENŢIEREA PILOŢILOR DE AERONAVE ULTRAUŞOARE NEMOTORIZATE

    I. Generalităţi

    RACR-LPAN AUN. 2005 - Aplicabilitate şi aplicare
    Această reglementare stabileşte cerinţele specifice aplicabile pentru:
    (a) obţinerea, revalidarea şi reînnoirea licenţei de pilot de aeronave ultrauşoare nemotorizate;
    (b) obţinerea, revalidarea şi reînnoirea calificării de instructor pentru pilotul de aeronave ultrauşoare nemotorizate;
    (c) obţinerea, revalidarea şi reînnoirea autorizaţiei de pilot tandem pentru pilotul de aeronave ultrauşoare nemotorizate;
    (d) autorizarea ca examinatori a persoanelor care organizează şi efectuează examinările teoretice şi practice, la sol şi în zbor, în vederea obţinerii, revalidării, reînnoirii şi recunoaşterii licenţelor de pilot de aeronave ultrauşoare nemotorizate şi a calificăriloraautorizaţiilor specifice;
    (e) obţinerea altor calificăriaautorizaţii/certificate specifice licenţei de pilot de aeronave ultrauşoare nemotorizate;
    (f) recunoaşterea licenţelor de pilot de aeronave ultrauşoare nemotorizate emise de autorităţi competente din alte state şi a calificăriloraautorizaţiilor specifice acestora;
    (g) obţinerea licenţelor de pilot de aeronave ultrauşoare nemotorizate şi a calificăriloraautorizaţiilor specifice prin echivalarea licenţelor emise de alte stateaautorităţi competente.

    RACR-LPAN AUN. 2010 - Condiţii de conformare
    Toate activităţile menţionate la RACR-LPAN AUN.2005 se desfăşoară numai cu respectarea strictă a cerinţelor specifice aplicabile cuprinse în prezenta reglementare.

    RACR-LPAN AUN. 2015 - Calitatea de membru al echipajului de conducere - Licenţe naţionale
    (a) O persoană este autorizată să acţioneze ca membru al unui echipaj de conducere pentru o aeronavă ultrauşoară nemotorizată, identificată/înmatriculată sau care operează în România, numai dacă deţine o licenţă, emisă/echivalată/recunoscută de autoritatea de certificare, în termen de valabilitate, care demonstrează conformarea cu cerinţele specificate în prezenta reglementare şi care este corespunzătoare atribuţiilor pe care persoana în cauză trebuie să le îndeplinească la bord; şi
    (b) Deţinătorul unei licenţe de pilot de aeronave ultrauşoare nemotorizate este obligat să poarte asupra să licenţa şi certificatul medical corespunzător, ori de câte ori se află la bordul unei aeronave ultrauşoare nemotorizate identificată/înmatriculată sau care operează în România, în scopul îndeplinirii atribuţiilor care-i revin în calitate de membru al echipajului de conducere.

    RACR-LPAN AUN. 2020 - Calitatea de membru al echipajului de conducere - Licenţe străine emise de autorităţile competente din alte state
    (a) O persoană, deţinătoare a unei licenţe de pilot de aeronave ultrauşoare nemotorizate emise, în conformitate cu prevederile specifice aplicabile, de către autoritatea competentă dintr-un alt stat, este autorizată să acţioneze ca membru al unui echipaj de conducere pentru o aeronavă ultrauşoară nemotorizată identificată/înmatriculată sau care operează în România, numai dacă deţine un certificat de recunoaştere, emis de autoritatea de certificare, aflat în termen de valabilitate, care demonstrează conformarea cu cerinţele specificate în prezenta reglementare şi care este corespunzătoare atribuţiilor pe care persoana în cauză trebuie să le îndeplinească la bord; şi
    (b) Deţinătorul certificatului de recunoaştere, emis de autoritatea de certificare, pentru o licenţă de pilot de aeronave ultrauşoare nemotorizate este obligat să poarte asupra să certificatul de recunoaştere şi licenţa corespunzătoare, precum şi certificatul medical corespunzător, ori de câte ori se află la bordul unei aeronave ultrauşoare nemotorizate, identificată/înmatriculată sau care operează în România, în scopul îndeplinirii atribuţiilor care-i revin în calitate de membru al echipajului de conducere.
    Piloţi de parapantă şi deltaplan:
    (1) Certificatul de recunoaştere este reprezentat de IPPI Card (International Pilot Profiency Identification, al cărui tipizat este cel stabilit de Federaţia Aeronautică Internaţională - FAI), certificat care atestă nivelul de pregătire al pilotului respectiv conform PARA PRO (Recommended International Paraglider Standards of Safety & Training), respectiv SAFE PRO (Recommended International Hang Gliders Standards of Safety & Training).
    (2) Licenţa corespunzătoare certificatului de recunoaştere este cea emisă de autoritatea competentă a statului respectiv.
    Celelalte categorii de piloţi de aeronave ultrauşoare nemotorizate:
    (1) Modelul certificatului de recunoaştere este prezentat în Anexa 2.
    (2) Licenţa corespunzătoare certificatului de recunoaştere este cea emisă de autoritatea competentă a statului respectiv.
    (3) Numărul certificatului de recunoaştere se înscrie la capitolul III al acestuia corespunzător poziţiei din registrul de certificate de recunoaştere. Registrul pentru certificatele de recunoaştere constă în copii ale acestora introduse şi numerotate în ordinea eliberării lor.
    (4) Numărul licenţei corespunzătoare certificatului de recunoaştere şi emitentul se înscriu la capitolul III din cadrul formularului certificatului.
    (5) Eliberarea certificatelor de recunoaştere se face numai pe baza semnăturii titularului (deţinătorului) sau a unui împuternicit legal al acestuia înscrisă pe copia din registru. Documentul de împuternicire se ataşează copiei certificatului de recunoaştere.
    Alte situaţii:
    În cazul în care o persoană deţinătoare a unei licenţe de pilot de aeronave ultrauşoare nemotorizate, emisă în conformitate cu prevederile specifice aplicabile, de către autoritatea competentă din alt stat, desfăşoară activitate de zbor în spaţiul aerian al României într-un cadru organizat sub controlul, inspecţia şi supravegherea unei persoane autorizate ca examinator/inspector, existenţa certificatului de recunoaştere nu este necesară. Pentru a putea desfăşura activitatea precizată anterior este necesar ca licenţa străină respectivă să fie în termen de valabilitate, fapt care se constată prin verificarea de către un examinator/inspector a licenţei străine respective.
    Examinatorul/inspectorul menţionat înmânează celui verificat un înscris de mână având precizate pe acesta următoarele date: menţiunea "verificat licenţă nr. ......., emisă la data de ........, de către ..........., data şi locul verificării, numele şi semnătura examinatorului/inspectorului".
    Înscrisul de mână şi licenţa străină corespunzătoare sunt purtate asupra titularului pe toată perioada cât acesta desfăşoară activitatea de zbor respectivă.

    RACR-LPAN AUN. 2025 - Valabilitate
    (1) Valabilitatea licenţei de pilot de aeronave ultrauşoare nemotorizate este de 60 de luni de la data examinării teoretice, sub rezerva îndeplinirii următoarelor condiţii:
    (i) Certificatul medical corespunzător emis în conformitate cu cerinţele specificate în prezenta reglementare este în termen de valabilitate; şi
    (îi) dacă titularul licenţei de pilot de aeronave ultrauşoare nemotorizate desfăşoară activităţi de zbor în categorii de spaţiu aerian în care legătura radio este obligatorie, el trebuie să deţină un Certificat de Radiotelefonist eliberat/echivalat/validat de autoritatea competentă în domeniu, în condiţiile legii.
    (2) Valabilitatea certificatului de recunoaştere, emis de autoritatea de certificare, pentru licenţa de pilot de aeronave ultrauşoare nemotorizate emisă, în conformitate cu prevederile specifice aplicabile, de către o autoritate competentă dintr-un alt stat, nu trebuie să depăşească termenul de valabilitate al licenţei de bază.

    RACR-LPAN AUN. 2030 - Privilegii
    Deţinătorul (titularul) licenţei de pilot de aeronave ultrauşoare nemotorizate sau al certificatului de recunoaştere emis în conformitate cu cerinţele specificate în prezenta reglementare are dreptul să exercite funcţia de pilot comandant şi de personal tehnic de întreţinere şi reparaţie al oricărei aeronave ultrauşoare nemotorizate, în limita calificărilor deţinute.
    (1) Licenţa de pilot de aeronave ultrauşoare nemotorizate acordă dreptul deţinătorului (titularului) de a efectua următoarele categorii de zboruri, astfel:
    (i) zboruri în interes propriu;
    (îi) zboruri particulare.
    (2) Privilegiile de personal tehnic aeronautic, prevăzute în RACR-LPAN AUN.2030, se pot exercita numai de către persoanele care deţin licenţă de pilot de aeronave ultrauşoare nemotorizate, întrucât acestea îşi asumă toate riscurile şi responsabilităţile legate de utilizarea aeronavelor ultrauşoare nemotorizate pe care acestea desfăşoară activitate de zbor în conformitate cu reglementările în vigoare.

    RACR-LPAN AUN. 2035 - Coerciţie
    Autoritatea de certificare poate, în orice moment, să limiteze privilegiile acordate, să suspende sau să retragă orice licenţă de pilot de aeronave ultrauşoare nemotorizate, orice calificareaautorizaţie specifică sau certificat de recunoaştere emis în conformitate cu prevederile prezentei reglementări, dacă solicitantul sau deţinătorul nu a îndeplinit sau nu mai îndeplineşte condiţiile specificate în prezenta reglementare sau dacă se constată că titularul acesteia a încălcat prevederile legale specifice aplicabile sau a fost implicat în acţiuni de natură a afecta siguranţa zborului.

    II. Obţinerea, revalidarea şi reînnoirea licenţei de pilot de aeronave ultrauşoare nemotorizate
    A. Obţinerea licenţei de pilot de aeronave ultrauşoare nemotorizate

    RACR-LPAN AUN. 2040 - Condiţii generale
    Pentru obţinerea licenţei de pilot de aeronave ultrauşoare nemotorizate, solicitantul trebuie să îndeplinească următoarele condiţii generale:
    a. să aibă vârstă de minimum 16 ani împliniţi; şi
    b. să fie deţinător al unui certificat medical corespunzător, în termen de valabilitate, emis în conformitate cu cerinţele specificate în prezenta reglementare.

    RACR-LPAN AUN. 2045 - Condiţii specifice
    Pentru obţinerea licenţei de pilot de aeronave ultrauşoare nemotorizate, suplimentar faţă de condiţiile generale specificate în RACR-LPAN AUN.2040 de mai sus, solicitantul trebuie să:
    (a) demonstreze că a absolvit, în ultimele 12 luni înainte de data înregistrării cererii, un curs (program) de pregătire teoretică specifică desfăşurat sub supravegherea unui pilot de aeronave ultrauşoare nemotorizate deţinător al calificăriiaautorizaţiei de instructor, în termen de valabilitate, emisă/echivalată/recunoscută în conformitate cu cerinţele din prezenta reglementare, printr-o fişă de pregătire teoretică şi practică la sol şi în zbor completată şi semnată de către pilotul instructor sub supravegherea căruia a fost finalizat cursul (programul) respectiv (teoretic şi/sau practic). Modelul fişei de pregătire teoretică şi practică la sol şi în zbor este prezentat în Anexa 3; şi
    (b) demonstreze că a absolvit, în ultimele 12 luni înainte de data înregistrării cererii, un curs (program) specific de pregătire practică, la sol şi în zbor, desfăşurat sub supravegherea unui pilot de aeronave ultrauşoare nemotorizate deţinător al calificăriiaautorizaţiei de instructor, în termen de valabilitate, emisă/echivalată/recunoscută în conformitate cu cerinţele din prezenta reglementare; solicitantul demonstrează acest lucru prin carnetul de zbor în care a fost consemnată sub semnătura pilotului instructor care l-a instruit activitatea de zbor necesară pregătirii conform RACR-LPAN AUN, precum şi prin fişa prevăzută în Anexa 3; şi
    (c) obţină minim 75% la examinarea teoretică scrisă la fiecare din disciplinele menţionate în RACR-LPAN AUN.2055 lit. (a); şi
    (d) fie declarat "ADMIS" în urma testului de îndemânare practică, la sol şi în zbor, de către un examinator autorizat conform RACR-LPAN AUN, Capitolul 2, pct. V.

    RACR-LPAN AUN. 2050 - Examinarea teoretică
    (1) Examinarea teoretică în vederea obţinerii licenţei de pilot de aeronave ultrauşoare nemotorizate este organizată de către un examinator autorizat conform RACR-LPAN AUN, Capitolul 2, pct. V;
    (2) Examinarea teoretică în vederea obţinerii licenţei de pilot de aeronave ultrauşoare nemotorizate se desfăşoară înaintea examinării practice, la sol şi în zbor;
    (3) Promovarea examinării teoretice condiţionează desfăşurarea examinării practice, la sol şi în zbor.

    RACR-LPAN AUN. 2055 - Pregătirea teoretică specifică
    (a) Cursul (programul) de pregătire teoretică specifică în vederea obţinerii licenţei de pilot de aeronave ultrauşoare nemotorizate trebuie să cuprindă următoarele discipline, care se aplică specific fiecărei clase de aeronave:
    (i) Legislaţie aeronautică şi Reglementări
    CMO:
    (1) reguli şi reglementări relevante pentru deţinătorul unei licenţe de pilot de aeronave ultrauşoare nemotorizate;
    (2) regulile aerului;
    (3) proceduri şi practici de servicii de trafic aerian aplicabile;
    TPR: 8 ore;
    (îi) Cunoaşterea aeronavei ultrauşoare nemotorizate
    CMO:
    (1) principii de operare a sistemelor, instalaţiilor, echipamentelor, instrumentelor şi aparatelor de bord ale unei aeronave ultrauşoare nemotorizate;
    (2) limitări operaţionale pentru aeronave ultrauşoare nemotorizate;
    (3) informaţii operaţionale relevante din manuale de zbor (utilizare întreţinere) sau alte documente specifice;
    (4) pentru baloane ultrauşoare: proprietăţi fizice şi aplicaţii practice ale gazelor utilizate în baloane libere;
    (5) operaţiuni de verificare, întreţinere şi reparaţii curente, periodice şi generale ale unei aeronave ultrauşoare nemotorizate (structură, sisteme, instalaţii, echipamente, instrumente şi aparate de bord), inclusiv reparaţii capitale;
    TPR: 12 ore;
    (iii) Performanţe de zbor şi planificarea zborului
    CMO:
    (1) efectele încărcăturii şi ale distribuţiei maselor asupra manevrării, caracteristicilor de zbor şi performanţelor unei aeronave ultrauşoare nemotorizate;
    (2) calculele masei şi centrajului;
    (3) utilizarea şi aplicarea practică a datelor privind decolarea (lansarea), aterizarea şi a altor performanţe; pentru baloane ultrauşoare: inclusiv efectul temperaturii;
    (4) planificarea zborului înainte de zbor şi pe rută în condiţii de operare VFR;
    (5) proceduri de servicii de trafic aerian relevante;
    (6) proceduri de raportare a poziţiei;
    (7) proceduri de calare a altimetrului;
    (8) operaţiuni în zone cu trafic intens;
    TPR: 6 ore;
    (iv) Performanţe umane
    CMO:
    (1) performanţe umane relevante pentru pilotul de aeronave ultrauşoare nemotorizate;
    (2) noţiuni de acordare a primului ajutor;
    TPR: 2 ore;
    Notă: Pentru tratarea acestui subiect se poate utiliza ca material de ghidare documentul ICAO Doc. 9683 - Human Factors Training Manual;
    (v) Meteorologie
    CMO:
    (1) aplicarea meteorologiei aeronautice elementare;
    (2) utilizarea şi procedurile de obţinere a informaţiilor meteorologice;
    (3) altimetrie;
    TPR: 6 ore;
    (vi) Navigaţie
    CMO:
    (1) aspecte practice privind navigaţia aeriană şi estimată;
    (2) utilizarea hărţilor aeronautice;
    TPR: 6 ore;
    (vii) Proceduri operaţionale
    CMO:
    (1) utilizarea documentaţiei aeronautice (AIP, NOTAM, coduri aeronautice, abrevieri);
    (2) diferite metode de lansare şi proceduri asociate;
    (3) proceduri preventive şi de urgenţă, inclusiv măsuri ce trebuie luate pentru a evita condiţiile meteorologice defavorabile, zonele cu turbulenţă, precum şi ale situaţii de hazard operaţional;
    TPR: 4 ore;
    (viii) Principii de zbor
    CMO:
    (1) principii de zbor aplicabile aeronavelor ultrauşoare nemotorizate;
    TPR: 4 ore;
    (ix) Radiotelefonie (facultativ)
    CMO:
    (1) proceduri de radiotelefonie şi frazeologie aplicabile operaţiunilor VFR;
    (2) acţiuni care trebuiesc întreprinse în cazul întreruperii comunicaţiei;
    TPR: 2 ore
    (b) Cursul (programul) de pregătire teoretică specifică în vederea obţinerii licenţei de pilot de aeronave ultrauşoare nemotorizate are o durată minimă obligatorie de 50 ore şi trebuie să se desfăşoare numai sub supravegherea unui pilot de aeronave ultrauşoare nemotorizate deţinător al calificării de instructor, în termen de valabilitate, emisă/echivalată/recunoscută în conformitate cu cerinţele din prezenta reglementare.
    (c) Pilotul de aeronave ultrauşoare nemotorizate, deţinător al calificării de instructor, în termen de valabilitate, emisă/echivalată/recunoscută în conformitate cu cerinţele din prezenta reglementare, sub supravegherea căruia s-a finalizat cursul (programul) de pregătire teoretică, eliberează absolvenţilor cursului (programului) respectiv un certificataatestat corespunzător, într-o formă agreată de autoritatea de certificare.
    Certificateleaatestatele corespunzătoare agreate de autoritatea de certificare, prevăzute în prezenta reglementare pentru pregătirea teoretică, sunt constituite de fişa/fişele de pregătire teoretică şi practică la sol şi în zbor, conform modelului de la Anexa 3, completate corespunzător de către semnatarii acesteia.

    RACR-LPAN AUN. 2060 - Pregătirea practică, la sol şi în zbor
    (a) Cursul (programul) de pregătire practică, la sol şi în zbor, are o durată minimă recomandată, pe clase de aeronave ultrauşoare nemotorizate, după cum urmează:
    (i) pentru deltaplane: conform SAFE PRO, Stagiul 3;
    (îi) pentru parapante: conform PARA PRO, Stagiul 3;
    (iii) pentru planoare ultrauşoare: minimum 6 de ore de zbor, incluzând minimum 2 ore de zbor în simplă comandă şi 20 de decolări şi de aterizări efectuate sub supravegherea unui pilot de aeronave ultrauşoare nemotorizate deţinător al calificării de instructor, în termen de valabilitate, emisă/echivalată/recunoscută în conformitate cu cerinţele din prezenta reglementare;
    (iv) pentru giroplanoare: minimum 20 de ore de zbor, incluzând minimum 3 ore de zbor în simplă comandă şi 40 de decolări şi de aterizări efectuate sub supravegherea unui pilot de aeronave ultrauşoare nemotorizate deţinător al calificăriiaautorizaţiei de instructor, în termen de valabilitate, emisă/echivalată/recunoscută în conformitate cu cerinţele din prezenta reglementare;
    (v) pentru baloane ultrauşoare: minimum 16 de ore de zbor, incluzând minimum 8 decolări şi ascensiuni dintre care minimum una în simplă comandă, efectuate sub supravegherea unui pilot de aeronave ultrauşoare nemotorizate deţinător al calificării de instructor, în termen de valabilitate, emisă/echivalată/recunoscută în conformitate cu cerinţele din prezenta reglementare;
    (b) Cursul (programul) de pregătire practică, la sol şi în zbor, trebuie să se desfăşoare numai sub supravegherea unui pilot de aeronave ultrauşoare nemotorizate deţinător al calificării de instructor, în termen de valabilitate, emisă/echivalată/recunoscută în conformitate cu cerinţele din prezenta reglementare.
    (c) Pe parcursul desfăşurării cursului (programului), solicitantul trebuie să acumuleze experienţă în verificarea, întreţinerea, reparaţia şi operarea aeronavei ultrauşoare nemotorizate cel puţin în următoarele domenii aplicate specific fiecărei clase de aeronave:
    (i) operaţiuni de verificare, întreţinere şi reparaţii curente, periodice şi generale ale aeronavei ultrauşoare nemotorizate, inclusiv reparaţii capitale;
    (îi) operaţiuni înainte de zbor, inclusiv determinarea masei şi centrajului, demontarea, montarea şi verificarea aeronavei ultrauşoare nemotorizate;
    (iii) tehnici şi proceduri pentru metoda de decolare (lansare) utilizată, inclusiv limitări corespunzătoare, proceduri de urgenţă şi semnale utilizate;
    (iv) proceduri de operare în trafic aerian, proceduri şi precauţii pentru evitarea coliziunilor aeriene;
    (v) pilotarea aeronavei folosind repere vizuale externe;
    (vi) zbor în întreaga anvelopă de zbor;
    (vii) recunoaşterea şi recuperarea din coborâri rapide, angajări şi vrii (după caz), faza iniţială şi finală;
    (viii) decolări (lansări), apropieri şi aterizări normale şi cu vânt lateral;
    (ix) raiduri şi navigaţie estimată folosind repere vizuale;
    (x) proceduri de urgenţă.
    (d) Pilotul de aeronave ultrauşoare nemotorizate deţinător al calificării de instructor, în termen de valabilitate, emisă/echivalată/recunoscută în conformitate cu cerinţele din prezenta reglementare, sub a cărui supraveghere s-a finalizat cursul (programul) de pregătire practică la sol şi în zbor, eliberează absolvenţilor cursului (programului) respectiv un certificataatestat corespunzător, într-o formă agreată de autoritatea de certificare.
    Certificateleaatestatele corespunzătoare agreate de autoritatea de certificare, prevăzute în RACR-LPAN AUN pentru pregătirea practică la sol şi în zbor, sunt constituite de fişa/fişele de pregătire teoretică şi practică la sol şi în zbor, prevăzute în Anexa 3, completate corespunzător de către semnatarii acesteia.

    RACR-LPAN AUN. 2065 - Credite acordate
    (a) Pregătirea teoretică
    (i) Pentru un solicitant, care deţine o licenţă de pilot, pentru alte clase/categorii de aeronave, autoritatea de certificare poate credita până la 100% din pregătirea teoretică specifică în vederea obţinerii licenţei de pilot de aeronave ultrauşoare nemotorizate, la disciplinele prevăzute în RACR-LPAN AUN.2055 pentru obţinerea acestei licenţe.
    În cazul în care solicitantul nu deţine pregătire la una sau mai multe discipline prevăzute în RACR-LPAN AUN.2055, acesta trebuie să efectueze pentru aceste discipline o pregătire conform RACR-LPAN AUN.2045 (a).
    Pilotul instructor sub supravegherea căruia s-a finalizat această pregătire eliberează solicitantului un certificataatestat corespunzător conform RACR-LPAN AUN.2055.
    (îi) Un solicitant, care deţine o licenţă de pilot, pentru alte clase/categorii de aeronave trebuie să fie examinat teoretic, în scris, la disciplinele menţionate la RACR-LPAN AUN.2055 (a). Baremul de promovare este de 75%, pentru fiecare disciplină.
    (b) Pregătirea practică la sol şi în zbor
    Un solicitant, care deţine o licenţă de pilot, în termen de valabilitate, pe alte clase/categorii de aeronave, trebuie să efectueze un curs (program) de pregătire practică la sol şi în zbor cu un conţinut şi o durată minimă care sunt stabilite, de la caz la caz, de autoritatea de certificare, fără însă ca aceasta să fie mai mică de 2 ore ca pilot de aeronavă ultrauşoară nemotorizată din clasa pentru care solicită obţinerea calificăriiaautorizaţieiaautorizaţiei, dintre care:
    (i) minimum 1 oră de zbor în simplă comandă, şi
    (îi) minimum 5 decolări şi 5 aterizări.
    Pentru parapante şi deltaplane este necesar minim nivelul PARA PRO3, respectiv, SAFE PRO3.
    Pilotul instructor sub supravegherea căruia s-a finalizat această pregătire eliberează solicitantului un certificataatestat corespunzător conform RACR-LPAN AUN.2060.

    B. Revalidarea licenţei de pilot de aeronave ultrauşoare nemotorizate

    RACR-LPAN AUN. 2070 - Condiţii generale
    Pentru revalidarea licenţei de pilot de aeronave ultrauşoare nemotorizate, solicitantul trebuie să îndeplinească următoarea condiţie generală:
    (a) certificatul medical corespunzător emis în conformitate cu cerinţele specificate în prezenta reglementare este în termen de valabilitate.

    RACR-LPAN AUN. 2075 - Condiţii specifice
    Revalidarea licenţei de pilot de aeronave ultrauşoare nemotorizate se face pentru o perioadă de 60 de luni, cu respectarea prevederilor RACR-LPAN AUN.2070, de mai sus, dacă solicitantul demonstrează, într-o manieră acceptabilă autorităţii de certificare, că:
    (a) a efectuat, în ultimele 12 luni înainte de data expirării valabilităţii licenţei, minimum 2 ore de zbor în calitate de pilot pe clasa de aeronave ultrauşoare nemotorizate, pentru care solicită revalidarea, incluzând 5 decolări şi 5 aterizări; şi
    (b) a promovat examinarea teoretică scrisă, cu un examinator autorizat conform RACR-LPAN AUN, Capitolul 2, pct. V, la fiecare din disciplinele menţionate în RACR-LPAN AUN.2055 punctul (a). Baremul de promovare este de 75%, pentru fiecare disciplină; şi
    (c) a promovat, în ultimele 6 luni înainte de data expirării valabilităţii licenţei, un test de verificare a competenţei în zbor cu un examinator autorizat conform RACR-LPAN AUN, Capitolul 2, pct. V.
    Îndeplinirea condiţiilor specifice se face prin prezentarea spre verificare a carnetului de zbor examinatorului autorizat cu care acesta efectuează testul de verificare a competenţei în zbor prevăzut în acest caz.

    RACR-LPAN AUN. 2080 - Condiţii echivalente de revalidare
    (a) În cazul în care solicitantul nu îndeplineşte condiţia privind experienţa de zbor conform prevederilor RACR-LPAN AUN.2075 (a), el este obligat să parcurgă un curs (program) de reantrenare în zbor, pe aeronave ultrauşoare nemotorizate din clasa pentru care solicită revalidarea; şi
    (b) Cursul (programul) de reantrenare în zbor se desfăşoară sub supravegherea unui pilot de aeronave ultrauşoare nemotorizate/deţinător al calificării de instructor, în termen de valabilitate, emisă/echivalată/recunoscută în conformitate cu cerinţele din prezenta reglementare şi cuprinde minimum 2 ore de zbor, incluzând 5 decolări şi 5 aterizări; şi
    (c) Programul de reantrenare în zbor se desfăşoară obligatoriu înaintea susţinerii examinării teoretice scrise conform prevederilor RACR-LPAN AUN.2075 (b); şi
    (d) După parcurgerea programului de reantrenare în zbor, solicitantul trebuie să promoveze un test de verificare a competenţei în zbor cu un examinator autorizat conform RACR-LPAN AUN, Capitolul 2, pct. V.
    (e) Pilotul de aeronave ultrauşoare nemotorizate deţinător al calificării de instructor, în termen de valabilitate, emisă/echivalată/recunoscută în conformitate cu cerinţele din prezenta reglementare sub a cărui supraveghere s-a finalizat cursul (programul) de reantrenare în zbor, eliberează absolvenţilor cursului (programului) respectiv un certificataatestat corespunzător, într-o formă agreată de autoritatea de certificare.
    Certificatulaatestatul corespunzător agreat de autoritatea de certificare, teoretică şi practică la sol şi în zbor prevăzută la punctul RACR-LPAN AUN.2060.

    C. Reînnoirea licenţei de pilot de aeronave ultrauşoare nemotorizate

    RACR-LPAN AUN. 2085 - Condiţii generale
    Pentru reînnoirea licenţei de pilot de aeronave ultrauşoare nemotorizate, solicitantul trebuie să îndeplinească următoarele condiţii generale:
    (a) certificatul medical corespunzător emis în conformitate cu cerinţele specificate în prezenta reglementare este în termen de valabilitate.

    RACR-LPAN AUN. 2090 - Condiţii specifice
    (1) Reînnoirea licenţei de pilot de aeronave ultrauşoare nemotorizate se face pentru o perioadă de 60 de luni, cu respectarea prevederilor RACR-LPAN AUN.2085 de mai sus, dacă solicitantul demonstrează, într-o manieră acceptabilă autorităţii de certificare, că:
    (a) a absolvit, cu cel mult 12 luni înainte de data înregistrării cererii de reînnoire, un curs (program) de pregătire teoretică specifică pentru reînnoirea licenţei, desfăşurat sub supravegherea unui pilot de aeronave ultrauşoare nemotorizate deţinător al calificăriiaautorizaţiei de instructor, în termen de valabilitate, emisă/echivalată/recunoscută în conformitate cu cerinţele din prezenta reglementare; şi
    (b) a parcurs, cu cel mult 12 luni înainte de data înregistrării cererii de reînnoire, un curs (program) specific de reantrenare practică, la sol şi în zbor, pe aeronave ultrauşoare nemotorizate din clasa pentru care solicită reînnoirea licenţei, desfăşurat sub supravegherea unui pilot de aeronave ultrauşoare nemotorizate deţinător al calificării de instructor, în termen de valabilitate, emisă/echivalată/recunoscută în conformitate cu cerinţele din prezenta reglementare. Durata cursului (programului) de reantrenare practică, la sol şi în zbor, pentru reînnoirea licenţei (inclusiv numărul de decolări şi aterizări) este stabilită de autoritatea de certificare în funcţie de perioada de întrerupere şi de clasa de aeronave ultrauşoare nemotorizate pentru care se solicită reînnoirea şi cuprinde minimum 3 ore de zbor, incluzând 10 lansări şi 10 aterizări. Conţinutul cursului (programului) este stabilit de pilotul instructor sub supravegherea căruia acesta se desfăşoară şi se demonstrează printr-o fişă de pregătire teoretică şi practică la sol şi în zbor, completată şi semnată de către pilotul instructor sub supravegherea căruia a fost finalizat cursul (programul) respectiv (teoretic şi/sau practic); şi
    (c) a promovat examinarea teoretică scrisă, cu un examinator autorizat conform RACR-LPAN AUN, Capitolul 2, pct. V, la fiecare din disciplinele menţionate în RACR-LPAN AUN.2055 punctul (a). Baremul de promovare este de 75% pentru fiecare disciplină; şi
    (d) a promovat, ulterior finalizării programului de reantrenare practică, la sol şi în zbor, un test de verificare a competenţei în zbor cu un examinator autorizat conform RACR-LPAN AUN, Capitolul 2, pct. V.
    (2) Pilotul de aeronave ultrauşoare nemotorizate deţinător al calificării de instructor, în termen de valabilitate, emisă/echivalată/recunoscută în conformitate cu cerinţele din prezenta reglementare, sub a cărui supraveghere s-a finalizat cursul (programul) de pregătire teoretică specifică pentru reînnoirea licenţei, eliberează absolvenţilor cursului (programului) respectiv un certificataatestat corespunzător, într-o formă agreată de autoritatea de certificare.
    Certificatulaatestatul corespunzător agreat de autoritatea de certificare este constituit de fişa de pregătire teoretică prevăzută la punctul RACR-LPAN AUN.2055.
    (3) Pilotul de aeronave ultrauşoare nemotorizate deţinător al calificării de instructor, în termen de valabilitate, emisă/echivalată/recunoscută în conformitate cu cerinţele din prezenta reglementare sub a cărui supraveghere s-a finalizat cursul (programul) specific de reantrenare practică, la sol şi în zbor, pe aeronave ultrauşoare nemotorizate din clasa pentru care solicită reînnoirea licenţei, eliberează absolvenţilor cursului (programului) respectiv un certificataatestat corespunzător, într-o formă agreată de autoritatea de certificare.
    Certificatulaatestatul corespunzător agreat de autoritatea de certificare este constituit de fişa de pregătire practică la sol şi în zbor prevăzută la punctul RACR-LPAN AUN.2060.

    RACR-LPAN AUN. 2095 - Cursul (programul) de pregătire teoretică pentru reînnoirea licenţei de pilot de aeronave ultrauşoare nemotorizate - Durată şi conţinut
    Durata şi conţinutul cursului (programului) de pregătire teoretică specifică pentru reînnoirea licenţei de pilot de aeronave ultrauşoare nemotorizate sunt stabilite de autoritatea de certificare, în funcţie de perioada de întrerupere şi de clasa de aeronave ultrauşoare nemotorizate pentru care se solicită reînnoirea, fără a depăşi însă durata şi conţinutul cursului (programului) de pregătire teoretică pentru obţinerea licenţei de pilot de aeronave ultrauşoare nemotorizate, conform celor specificate la RACR-LPAN AUN.2055.
    Durata cursului (programului) de pregătire teoretică specifică este proporţională cu perioada de întrerupere de la data expirării valabilităţii licenţei, astfel:
    (i) 10 ore pentru întrerupere mai mică de 2 ani;
    (îi) 15 ore pentru întrerupere mai mică de 5 ani;
    (iii) 25 de ore pentru întrerupere mai mare de 5 ani.
    Conţinutul cursului (programului) este stabilit de pilotul instructor sub supravegherea căruia acesta se desfăşoară.

    RACR-LPAN AUN. 2100 - Ordinea examinărilor
    Testul de verificare a competenţei în zbor pentru reînnoirea licenţei de pilot de aeronave ultrauşoare nemotorizate se desfăşoară numai după promovarea examinării teoretice în conformitate cu prevederile RACR-LPAN AUN.2090, punctul (c).

    III. Obţinerea, revalidarea şi reînnoirea calificării de instructor pentru pilotul de aeronave ultrauşoare nemotorizate

    A. Obţinerea calificării de instructor
    RACR-LPAN AUN. 2105 - Condiţii generale
    Pentru obţinerea calificării de instructor, solicitantul trebuie să îndeplinească următoarele condiţii generale:
    (a) să aibă vârsta de minimum 21 de ani împliniţi; şi
    (b) să fie deţinător al unui certificat medical corespunzător, în termen de valabilitate, emis în conformitate cu cerinţele specificate în prezenta reglementare.

    RACR-LPAN AUN. 2110 - Condiţii specifice
    Pentru obţinerea calificării de instructor, suplimentar faţă de condiţiile generale specificate în RACR-LPAN AUN.2105, solicitantul trebuie:
    (a) să deţină de cel puţin 5 ani o licenţă de pilot de aeronave ultrauşoare nemotorizate din clasa pentru care solicită calificareaaautorizaţia, în termen de valabilitate; şi
    (b) să demonstreze că a absolvit, în ultimele 12 luni înainte de data înregistrării cererii, un curs (program) de pregătire teoretică, aprobat corespunzător, specific pentru calificareaaautorizaţia de instructor, care trebuie să cuprindă disciplina "Metodologia instruirii la sol şi în zbor", organizat de autoritatea de certificare sau de o persoană juridică română care desfăşoară activităţi de zbor cu aeronave ultrauşoare nemotorizate şi efectuat sub supravegherea unui instructor stabilit prin documentele de aprobare a cursului (programului) respectiv; şi
    (c) să demonstreze că a absolvit, în ultimele 12 luni înainte de data înregistrării cererii, un curs (program) de instruire practică, la sol şi în zbor, aprobat corespunzător, specific pentru calificareaaautorizaţia de instructor, organizat de autoritatea de certificare sau de o persoană juridică română care desfăşoară activităţi de zbor cu aeronave ultrauşoare nemotorizate şi efectuat sub supravegherea unui instructor stabilit prin documentele de aprobare a cursului (programului) respectiv. Durata minimă recomandată a cursului (programului) de instruire practică, la sol şi în zbor, este de 6 ore; şi
    Organizatorul elaborează şi prezintă spre aprobare autorităţii de certificare cursul (programul) de pregătire teoretică şi practică, sub forma unui document de aprobare a cursului (programului), care conţine cel puţin următoarele date:
    - numele organizatorului şi datele de identificare ale acestuia;
    - locul şi perioada desfăşurării;
    - lista cursanţilor;
    - lista lectorilor (instructori);
    - numele instructorului care supraveghează desfăşurarea cursului (programului);
    - programa de pregătire, cu specificarea numărului de ore de pregătire pe discipline;
    - locul şi perioada examinării teoretice de absolvire;
    - numele examinatorilor;
    - conţinutul cursului (programului) de pregătire practică.
    Notă: Autoritatea de certificare poate efectua controale şi inspecţii asupra organizării, desfăşurării cursului (programului) şi susţinerii examinărilor aferente, prin intermediul persoanelor autorizate ca examinatori conform RACR-LPAN AUN, Capitolul 2, pct. V, altele decât cele aprobate ca examinatori în cadrul cursului (programului).
    Cursul (programul) de pregătire teoretică şi practică la sol şi în zbor trebuie să aibă ca scop pregătirea cursantului pentru a fi capabil să organizeze şi să desfăşoare instruirea la sol şi în zbor a personalului navigant (elevilor) în vederea obţinerii/revalidării/reînnoirii/recunoaşterii licenţelor/calificărilor până la nivelul deţinut de el însuşi;
    (d) să obţină minimum 75% la examinarea teoretică scrisă la fiecare din disciplinele menţionate în RACR-LPAN AUN.2050 punctul (a) şi la disciplina "Metodologia instruirii la sol şi în zbor"; şi
    (e) să fie declarat "ADMIS" în urma testului de îndemânare practică, la sol şi în zbor, de către un examinator autorizat conform RACR-LPAN AUN, Capitolul 2, pct. V; şi Notă: Examinatorii autorizaţi conform RACR-LPAN ULM, Capitolul 2, pct. V, cu care se susţin examinările teoretice şi practice de la punctele (d) şi (e) de mai sus sunt stabiliţi prin documentele de aprobare a cursului respectiv.
    (f) să aibă o experienţă minimă după cum urmează:
    (i) pentru deltaplane: conform SAFE PRO, Stagiul 5;
    (îi) pentru parapante: conform PARA PRO, Stagiul 5;
    (iii) pentru planoare ultrauşoare: 60 de ore de zbor în calitate de pilot comandant pe planoare ultrauşoare;
    (iv) pentru giroplanoare: 100 de ore de zbor în calitate de pilot comandant pe giroplanoare;
    (v) pentru baloane ultrauşoare: 100 de ore de zbor în calitate de pilot comandant pe baloane ultrauşoare.
    (g) Pilotul de aeronave ultrauşoare nemotorizate deţinător al calificării de instructor, în termen de valabilitate, emisă/echivalată/recunoscută în conformitate cu cerinţele din prezenta reglementare, sub a cărui supraveghere s-a finalizat cursul (programul) de pregătire teoretică specific pentru calificarea de instructor, eliberează absolvenţilor cursului (programului) respectiv un certificataatestat corespunzător, într-o formă agreată de autoritatea de certificare. Certificatulaatestatul corespunzător agreat de autoritatea de certificare este constituit de fişa de pregătire teoretică şi practică la sol şi în zbor prevăzută la punctul RACR-LPAN AUN.2055.
    (h) Pilotul de aeronave ultrauşoare nemotorizate deţinător al calificăriiaautorizaţiei de instructor, în termen de valabilitate, emisă/echivalată/recunoscută în conformitate cu cerinţele din prezenta reglementare, sub a cărui supraveghere s-a finalizat cursul (programul) de instruire practică, la sol şi în zbor, specific pentru calificarea de instructor eliberează absolvenţilor cursului (programului) respectiv un certificataatestat corespunzător, într-o formă agreată de autoritatea de certificare. Certificatulaatestatul corespunzător agreat de autoritatea de certificare este constituit de fişa de pregătire teoretică şi practică la sol şi în zbor prevăzută la punctul RACR-LPAN AUN.2060.

    RACR-LPAN AUN. 2115 - Examinarea teoretică - calificarea de instructor
    (a) Examinarea teoretică în vederea obţinerii calificării de instructor este organizată şi efectuată de organizatorul cursului (programului), prin examinatorii autorizaţi conform RACR-LPAN AUN, Capitolul 2, pct. V, sub supravegherea instructorului stabilit prin documentele de aprobare a cursului (programului) respectiv.
    (b) Examinarea teoretică în vederea obţinerii calificăriiaautorizaţiei de instructor se desfăşoară înaintea examinării practice, la sol şi în zbor.
    (c) Promovarea examinării teoretice condiţionează desfăşurarea examinării practice, la sol şi în zbor.

    RACR-LPAN AUN. 2120 - Abilităţi
    Solicitantul pentru obţinerea calificării de instructor trebuie să demonstreze abilitatea de a organiza şi desfăşura instruirea teoretică şi practică, la sol şi în zbor, în toate etapele acesteia.

    RACR-LPAN AUN. 2125 - Privilegii
    Deţinătorul calificării de instructor are dreptul de a organiza şi desfăşura instruirea teoretică şi practică, la sol şi în zbor, a personalului navigant în vederea obţinerii/revalidării/reînnoirii/recunoaşterii licenţelor/calificăriloraautorizaţiilor până la nivelul deţinut de el însuşi.
    Deţinătorul calificării de instructor are dreptul de a efectua activităţi de zbor în tandem.

    RACR-LPAN AUN. 2130 - Valabilitate
    Valabilitatea calificării de instructor este de 60 de luni de la data examinării teoretice, cu condiţia ca licenţa de pilot de aeronave ultrauşoare nemotorizate din clasa respectivă să fie în termen de valabilitate.

    RACR-LPAN AUN. 2135 - Credite acordate
    (a) Pregătirea teoretică
    (i) Pentru un solicitant care deţine o calificare de instructor pentru alte clase/categorii de aeronave, autoritatea de certificare poate credita până la 100% din pregătirea teoretică specifică disciplinele prevăzute în RACR-LPAN AUN.2055 în vederea obţinerii calificării de instructor - aeronave ultrauşoare nemotorizate. În cazul în care solicitantul nu deţine pregătire la una sau mai multe discipline prevăzute în RACR-LPAN AUN.2055, acesta trebuie să efectueze pentru aceste discipline o pregătire conform RACR-LPAN AUN.2045 (a).
    Pilotul instructor sub supravegherea căruia s-a finalizat această pregătire eliberează solicitantului un certificataatestat corespunzător conform RACR-LPAN AUN.2055.
    (îi) Un solicitant care deţine o calificare de instructor pentru alte clase/categorii de aeronave este examinat teoretic, în scris, la disciplinele menţionate la RACR-LPAN AUN.2055 (a). Baremul de promovare este de 75% pentru fiecare disciplină;
    (b) Pregătirea practică la sol şi în zbor
    Un solicitant care deţine o calificareaautorizaţie de instructor pe alte clase/categorii de aeronave trebuie să efectueze un curs (program) de pregătire practică la sol şi în zbor, cu un conţinut şi o durată minimă care sunt stabilite, de la caz la caz, de autoritatea de certificare, fără însă ca aceasta să fie mai mică de 4 ore pe aeronave ultrauşoare nemotorizate din clasa pentru care solicită obţinerea calificăriiaautorizaţiei de instructor, dintre care:
    (i) minimum 2 de ore de zbor în simplă comandă; şi
    (îi) minimum 10 decolări şi 10 aterizări.
    Pilotul instructor sub supravegherea căruia s-a finalizat această pregătire eliberează solicitantului un certificataatestat corespunzător conform RACR-LPAN AUN.2060. Pentru parapante şi deltaplane este necesar minim nivelul PARA PRO5, respectiv SAFE PRO5.

    B. Revalidarea calificării de instructor
    RACR-LPAN AUN. 2140 - Condiţii generale
    Pentru revalidarea calificăriiaautorizaţiei de instructor, solicitantul trebuie să fie deţinător al unui certificat medical corespunzător, emis în conformitate cu cerinţele specificate în prezenta reglementare, în termen de valabilitate.

    RACR-LPAN AUN. 2145 - Condiţii specifice
    Revalidarea calificării de instructor se face pentru o perioadă de 60 de luni, cu respectarea prevederilor RACR-LPAN AUN.2140 de mai sus, dacă solicitantul demonstrează, într-o manieră acceptabilă autorităţii de certificare, că:
    (a) a efectuat, în ultimele 12 luni înainte de data expirării valabilităţii licenţei, minimum 10 ore de zbor în calitate de instructor şi a instruit cel puţin 3 elevi piloţi; şi
    (b) a promovat examinarea teoretică scrisă, cu un examinator autorizat conform RACR-LPAN AUN, Capitolul 2, pct. V, la fiecare din disciplinele menţionate în RACR-LPAN AUN.2055 lit. (a). Baremul de promovare este de 75% la fiecare disciplină; şi
    (c) a promovat, în ultimele 12 luni înainte de data expirării valabilităţii licenţei, un test de verificare a competenţei în zbor cu un examinator autorizat conform RACR-LPAN AUN, Capitolul 2, pct. V.
    Demonstrarea de către solicitant, într-o manieră acceptabilă autorităţii de certificare, a îndeplinirii condiţiilor specifice prevăzute în RACR-LPAN AUN.2145 (a) se face prin prezentarea spre verificare a situaţiei elevilor piloţi instruiţi şi a carnetului de zbor examinatorului autorizat cu care acesta efectuează testul de verificare a competenţei în zbor prevăzut în acest caz.

    RACR-LPAN AUN. 2150 - Condiţii echivalente de revalidare a calificării de instructor
    (a) Dacă solicitantul nu îndeplineşte condiţia specificată în RACR-LPAN AUN.2145, punctul (a), pentru revalidarea calificării de instructor este necesar să efectueze un curs (program) de reantrenare în zbor, care include cel puţin 2 ore de zbor cu aeronave ultrauşoare nemotorizate din clasa pentru care solicită revalidarea, cuprinzând minimum 5 decolări şi 5 aterizări; şi
    (b) Testul de verificare a competenţei în zbor specificat în RACR-LPAN AUN.2145, punctul (c), se desfăşoară numai după finalizarea cursului (programului) de reantrenare în zbor.
    (c) Pilotul de aeronave ultrauşoare nemotorizate deţinător al calificării de instructor, în termen de valabilitate, emisă/echivalată/recunoscută în conformitate cu cerinţele din prezenta reglementare, sub a cărui supraveghere s-a finalizat cursul (programul) de reantrenare în zbor, pentru revalidarea calificării de instructor eliberează absolvenţilor cursului (programului) respectiv un certificataatestat corespunzător, într-o formă agreată de autoritatea de certificare.
    Certificatulaatestatul corespunzător agreat de autoritatea de certificare, prevăzut în RACR-LPAN AUN.2150 (c) este constituit de fişa de pregătire teoretică şi practică la sol şi în zbor prevăzută la punctul RACR-LPAN AUN.2060.

    C. Reînnoirea calificării de instructor

    RACR-LPAN AUN. 2155 - Condiţii generale
    Pentru reînnoirea calificării de instructor, solicitantul trebuie să îndeplinească următoarele condiţii generale:
    (a) să fie deţinător al unui certificat medical corespunzător, emis în conformitate cu cerinţele specificate în prezenta reglementare, în termen de valabilitate.

    RACR-LPAN AUN. 2160 - Condiţii specifice
    Reînnoirea calificării de instructor se face pentru o perioadă de 60 de luni, cu respectarea prevederilor RACR-LPAN AUN.2155 de mai sus, dacă solicitantul demonstrează, într-o manieră acceptabilă autorităţii de certificare, că:
    (a) a absolvit, cu cel mult 12 luni înainte de data înregistrării cererii, un curs (program) de pregătire teoretică specifică pentru reîmprospătarea cunoştinţelor, desfăşurat sub supravegherea unui pilot de aeronave ultrauşoare nemotorizate deţinător al calificăriiaautorizaţiei de instructor, în termen de valabilitate, emisă/echivalată/recunoscută în conformitate cu cerinţele din prezenta reglementare.
    Durata cursului (programului) de pregătire teoretică specifică este proporţională cu perioada de întrerupere de la data expirării valabilităţii calificăriiaautorizaţiei, astfel:
    (i) 5 ore pentru întrerupere mai mică de 2 ani;
    (îi) 7 ore pentru întrerupere mai mică de 5 ani;
    (iii) 12 ore pentru întrerupere mai mare de 5 ani.
    Conţinutul cursului (programului) este stabilit de pilotul instructor sub supravegherea căruia acesta se desfăşoară;
    (b) a parcurs, cu cel mult 12 luni înainte de data înregistrării cererii, un curs (program) de reantrenare practică, la sol şi în zbor, pe aeronave ultrauşoare nemotorizate din clasa pentru care solicită reînnoirea calificării de instructor, desfăşurat sub supravegherea unui pilot de aeronave ultrauşoare nemotorizate deţinător al calificării de instructor, în termen de valabilitate, emisă/echivalată/recunoscută în conformitate cu cerinţele din prezenta reglementare. Durata cursului (programului) de reantrenare practică, la sol şi în zbor, pentru reînnoirea calificării de instructor (inclusiv numărul de decolări şi aterizări) este stabilită de autoritatea de certificare în funcţie de perioada de întrerupere şi de clasa de aeronave ultrauşoare nemotorizate pentru care solicită reînnoirea calificării şi cuprinde minimum 3 ore de zbor, incluzând 10 decolări şi 10 aterizări.
    Durata totală a cursului (programului) de reantrenare practică la sol şi în zbor este proporţională cu perioada de întrerupere de la data expirării valabilităţii calificării, astfel:
    (i) 3 ore de zbor pentru întrerupere mai mică de 2 ani;
    (îi) 5 ore de zbor pentru întrerupere mai mică de 5 ani;
    (iii) 7 ore pentru întrerupere mai mare de 5 ani. Conţinutul cursului (programului) este stabilit de pilotul instructor sub supravegherea căruia acesta se desfăşoară.
    Solicitantul demonstrează că a absolvit un curs (program) de pregătire teoretică specifică şi un curs (program) specific de reantrenare practică la sol şi în zbor, printr-o fişă de pregătire teoretică şi practică la sol şi în zbor completată şi semnată de către pilotul instructor sub supravegherea căruia a fost finalizat cursul (programul) respectiv (teoretic şi/sau practic);
    (c) a promovat examinarea teoretică scrisă la fiecare din disciplinele menţionate în RACR-LPAN AUN.2055 punctul (a). Baremul de promovare este de 75% la fiecare disciplină;
    (d) a promovat, ulterior finalizării programului de reantrenare practică, la sol şi în zbor, un test de verificare a competenţei cu un examinator autorizat conform RACR-LPAN AUN, Capitolul 2, pct. V.
    (e) Pilotul de aeronave ultrauşoare nemotorizate deţinător al calificării de instructor, în termen de valabilitate, emisă/echivalată/recunoscută în conformitate cu cerinţele din prezenta reglementare, sub a cărui supraveghere s-a finalizat cursul (programul) de pregătire teoretică specifică pentru reîmprospătarea cunoştinţelor, eliberează absolvenţilor cursului (programului) respectiv un certificataatestat corespunzător, într-o formă agreată de autoritatea de certificare.
    (f) Certificatulaatestatul corespunzător agreat de autoritatea de certificare constă în fişa de pregătire teoretică şi practică la sol şi în zbor prevăzută la punctul RACR-LPAN AUN.2055.
    (g) Pilotul de aeronave ultrauşoare nemotorizate deţinător al calificării de instructor, în termen de valabilitate, emisă/echivalată/recunoscută în conformitate cu cerinţele din prezenta reglementare, sub a cărui supraveghere s-a finalizat cursul (programul) de reantrenare practică, la sol şi în zbor, pentru reînnoirea calificării de instructor eliberează absolvenţilor cursului (programului) respectiv un certificataatestat corespunzător, într-o formă agreată de autoritatea de certificare.
    Certificatulaatestatul corespunzător agreat de autoritatea de certificare constă în fişa de pregătire teoretică şi practică la sol şi în zbor prevăzută la punctul RACR-LPAN AUN.2060.

    IV. Obţinerea, revalidarea şi reînnoirea autorizaţiei/calificării de pilot tandem pentru pilotul de parapantă

    A. Obţinerea autorizaţiei de pilot tandem
    RACR-LPAN AUN. 2165 - Condiţii generale
    Pentru obţinerea autorizaţiei de pilot tandem, solicitantul trebuie să îndeplinească următoarele condiţii generale:
    (a) să aibă vârsta de minimum 21 de ani împliniţi; şi
    (b) să fie deţinător al unui certificat medical corespunzător, în termen de valabilitate, emis în conformitate cu cerinţele specificate în prezenta reglementare.

    RACR-LPAN AUN. 2170 - Condiţii specifice
    Pentru obţinerea autorizaţiei de pilot tandem, suplimentar faţă de condiţiile generale specificate în RACR-LPAN AUN.2165, solicitantul trebuie:
    (a) să deţină de cel puţin 2 ani o licenţă de pilot de aeronave ultrauşoare nemotorizate din clasa parapantă, în termen de valabilitate; şi
    (b) să demonstreze că a absolvit, în ultimele 12 luni înainte de data înregistrării cererii, un curs (program) de pregătire teoretică, aprobat corespunzător, specific pentru autorizaţia de pilot tandem, care trebuie să cuprindă disciplina "Metodologia zborului în tandem", organizat de autoritatea de certificare sau persoana juridică română care desfăşoară activităţi de zbor cu aeronave ultrauşoare nemotorizate şi efectuat sub supravegherea unui instructor stabilit prin documentele de aprobare a cursului (programului) respectiv; şi
    (c) să demonstreze că a absolvit, în ultimele 12 luni înainte de data înregistrării cererii, un curs (program) de instruire practică, la sol şi în zbor, aprobat corespunzător, specific pentru autorizaţia de pilot tandem, organizat de autoritatea de certificare sau de o persoană juridică română care desfăşoară activităţi de zbor cu aeronave ultrauşoare nemotorizate şi efectuat sub supravegherea unui instructor stabilit prin documentele de aprobare a cursului (programului) respectiv. Durata minimă recomandată a cursului (programului) de instruire practică, la sol şi în zbor, este de 6 ore; şi
    Organizatorul elaborează şi prezintă spre aprobare autorităţii de certificare cursul (programul) de pregătire teoretică şi practică, sub forma unui document de aprobare a cursului (programului), care conţine cel puţin următoarele date:
    - numele organizatorului şi datele de identificare ale acestuia;
    - locul şi perioada desfăşurării;
    - lista cursanţilor;
    - lista lectorilor (instructori);
    - numele instructorului care supraveghează desfăşurarea cursului (programului);
    - programa de pregătire, cu specificarea numărului de ore de pregătire pe discipline;
    - locul şi perioada examinării teoretice de absolvire;
    - numele examinatorilor;
    - conţinutul cursului (programului) de pregătire practică.
    Notă: Autoritatea de certificare poate efectua controale şi inspecţii asupra organizării, desfăşurării cursului (programului) şi susţinerii examinărilor aferente, prin intermediul persoanelor autorizate ca examinatori conform RACR-LPAN AUN Capitolul 2, pct. V, altele decât cele aprobate ca examinatori în cadrul cursului (programului).
    Cursul (programul) de pregătire teoretică şi practică la sol şi în zbor trebuie să aibă ca scop pregătirea cursantului pentru a fi capabil să organizeze şi să desfăşoare zboruri în tandem în vederea obţinerii/revalidării/reînnoirii/recunoaşterii autorizaţiei de pilot tandem;
    (d) să obţină minim 75% la examinarea teoretică scrisă la fiecare din disciplinele menţionate în RACR-LPAN AUN.2050 punctul (a) şi la disciplina "Metodologia zborului în tandem"; şi
    (e) să fie declarat "ADMIS" în urma testului de îndemânare practică, la sol şi în zbor, de către un examinator autorizat conform RACR-LPAN AUN, Capitolul 2, pct. V; şi
    Notă: Examinatorii autorizaţi conform RACR-LPAN AUN, Capitolul 2, pct. V, cu care se susţin examinările teoretice şi practice de la punctele (d) şi (e) de mai sus sunt stabiliţi prin documentele de aprobare a cursului respectiv.
    (f) să aibă o experienţă minimă după cum urmează:
    (i) pentru parapante: conform PARA PRO, Stagiul 4.
    (g) Pilotul de aeronave ultrauşoare nemotorizate deţinător al calificării de instructor, în termen de valabilitate, emisă/echivalată/recunoscută în conformitate cu cerinţele din prezenta reglementare, sub a cărui supraveghere s-a finalizat cursul (programul) de pregătire teoretică specific pentru autorizaţia de pilot tandem, eliberează absolvenţilor cursului (programului) respectiv un certificataatestat corespunzător, într-o formă agreată de autoritatea de certificare.
    Certificatulaatestatul corespunzător agreat de autoritatea de certificare constă în fişa de pregătire teoretică şi practică la sol şi în zbor prevăzută la punctul RACR-LPAN AUN.2055.
    (h) Pilotul de aeronave ultrauşoare nemotorizate deţinător al calificării de instructor, în termen de valabilitate, emisă/echivalată/recunoscută în conformitate cu cerinţele din prezenta reglementare, sub a cărui supraveghere s-a finalizat cursul (programul) de instruire practică, la sol şi în zbor, specific pentru autorizaţia de pilot tandem, eliberează absolvenţilor cursului (programului) respectiv un certificataatestat corespunzător, într-o formă agreată de autoritatea de certificare. Certificatulaatestatul corespunzător agreat de autoritatea de certificare constă în fişa de pregătire teoretică şi practică la sol şi în zbor prevăzută la punctul RACR-LPAN AUN.2060.

    RACR-LPAN AUN. 2175 - Examinarea teoretică - autorizaţia de pilot tandem
    Examinarea teoretică în vederea obţinerii calificăriiaautorizaţiei de pilot tandem este organizată şi efectuată de organizatorul cursului (programului), prin examinatorii autorizaţi conform RACR-LPAN AUN, Capitolul 2, pct. V, sub supravegherea instructorului stabilit prin documentele de aprobare a cursului (programului) respectiv. Examinarea teoretică în vederea obţinerii calificăriiaautorizaţiei de pilot tandem se desfăşoară înaintea examinării practice, la sol şi în zbor.
    Promovarea examinării teoretice condiţionează desfăşurarea examinării practice, la sol şi în zbor.

    RACR-LPAN AUN. 2180 - Abilităţi
    Solicitantul pentru obţinerea autorizaţiei de pilot tandem trebuie să demonstreze abilitatea de a organiza şi desfăşura zboruri în tandem.

    RACR-LPAN AUN. 2185 - Privilegii
    Deţinătorul autorizaţiei de pilot tandem are dreptul de a organiza şi desfăşura zboruri în tandem.

    RACR-LPAN AUN. 2190 - Valabilitate
    Valabilitatea autorizaţiei de pilot tandem este de 60 de luni de la data examinării teoretice, cu condiţia ca licenţa de pilot sau calificarea de instructor pentru aeronave ultrauşoare nemotorizate, din clasa respectivă, să fie în termen de valabilitate.

    RACR-LPAN AUN. 2195 - Credite acordate
    (a) Pregătirea teoretică
    (i) Pentru un solicitant care deţine o calificare de instructor şi/sau autorizaţie de pilot pentru zbor cu pasager pentru alte clase/categorii de aeronave, autoritatea de certificare poate credita până la 100% din pregătirea teoretică specifică disciplinelor prevăzute în RACR-LPAN AUN.2055 în vederea obţinerii autorizaţiei de pilot tandem pentru parapantă. În cazul în care solicitantul nu deţine pregătire la una sau mai multe discipline prevăzute în RACR-LPAN AUN.2055, acesta trebuie să efectueze pentru aceste discipline o pregătire conform RACR-LPAN AUN.2045 (a).
    Pilotul instructor sub supravegherea căruia s-a finalizat această pregătire eliberează solicitantului un certificataatestat corespunzător conform RACR-LPAN AUN.2055.
    (îi) Un solicitant care deţine o calificareaautorizaţie de instructor şi/sau pilot pentru zbor cu pasager pentru alte clase/categorii de aeronave este examinat teoretic, în scris, la disciplinele menţionate la RACR-LPAN AUN.2055 (a). Baremul de promovare este de 75% pentru fiecare disciplină;
    (b) Pregătirea practică la sol şi în zbor
    Un solicitant care deţine o calificareaautorizaţie de instructor şi/sau pilot pentru zbor cu pasager pe alte clase/categorii de aeronave trebuie să efectueze un curs (program) de pregătire practică la sol şi în zbor, cu un conţinut şi o durată minimă care sunt stabilite, de la caz la caz, de autoritatea de certificare, fără însă ca aceasta să fie mai mică de stagiul PARA PRO 4 pentru aeronave ultrauşoare nemotorizate din clasa parapantă, pentru obţinerea calificăriiaautorizaţiei de pilot tandem, dintre care:
    (i) minimum 2 ore de zbor în dublă comandă; şi
    (îi) minimum 10 decolări şi 10 aterizări.
    Pilotul instructor sub supravegherea căruia s-a finalizat această pregătire eliberează solicitantului un certificataatestat corespunzător conform RACR-LPAN AUN.2060.

    B. Revalidarea autorizaţiei de pilot tandem
    RACR-LPAN AUN. 2200 - Condiţii generale
    Pentru revalidarea autorizaţiei de pilot tandem, solicitantul trebuie să îndeplinească următoarea condiţie generală:
    - să fie deţinător al unui certificat medical corespunzător, emis în conformitate cu cerinţele specificate în prezenta reglementare, în termen de valabilitate.

    RACR-LPAN AUN. 2205 - Condiţii specifice
    Revalidarea autorizaţiei de pilot tandem se face pentru o perioadă de 60 de luni, cu respectarea prevederilor RACR-LPAN AUN.2200, dacă solicitantul demonstrează, într-o manieră acceptabilă autorităţii de certificare, că:
    (a) a efectuat, în ultimele 12 luni înainte de data expirării valabilităţii licenţei, minimum 10 ore de zbor în calitate de pilot tandem; şi
    (b) a promovat examinarea teoretică scrisă, cu un examinator autorizat conform RACR-LPAN AUN, Capitolul 2, pct. V, la fiecare din disciplinele menţionate în RACR-LPAN AUN.2055 lit. (a). Baremul de promovare este de 75% la fiecare disciplină; şi
    (c) a promovat, în ultimele 12 luni înainte de data expirării valabilităţii licenţei, un test de verificare a competenţei în zbor cu un examinator autorizat conform RACR-LPAN AUN, Capitolul 2, pct. V.
    Demonstrarea de către solicitant, într-o manieră acceptabilă autorităţii de atestare, a îndeplinirii condiţiilor specifice prevăzute la lit. (a) se face prin prezentarea spre verificare a carnetului de zbor examinatorului autorizat cu care acesta efectuează testul de verificare a competenţei în zbor prevăzut în acest caz.

    RACR-LPAN AUN. 2210 - Condiţii echivalente de revalidare a autorizaţiei de pilot tandem
    Dacă solicitantul nu îndeplineşte condiţia specificată în RACR-LPAN AUN.2205 lit. (a), pentru revalidarea autorizaţiei de pilot tandem, este necesar să efectueze un curs (program) de reantrenare în zbor, care include cel puţin 2 ore de zbor cu aeronave ultrauşoare nemotorizate din clasa parapantă, cuprinzând minimum 5 decolări şi 5 aterizări.
    Testul de verificare a competenţei în zbor specificat în RACR-LPAN AUN.2205 lit. (c) se desfăşoară numai după finalizarea cursului (programului) de reantrenare în zbor.
    Pilotul de aeronave ultrauşoare nemotorizate deţinător al calificării de instructor, în termen de valabilitate, emisă/echivalată/recunoscută în conformitate cu cerinţele din prezenta reglementare, sub a cărui supraveghere s-a finalizat cursul (programul) de reantrenare în zbor, pentru revalidarea autorizaţiei de pilot tandem eliberează absolvenţilor cursului (programului) respectiv un certificataatestat corespunzător, într-o formă agreată de autoritatea de certificare.
    Certificatulaatestatul corespunzător agreat de autoritatea de certificare, prevăzut în alineatul precedent, constă în fişa de pregătire teoretică şi practică la sol şi în zbor prevăzută la RACR-LPAN AUN.2060.

    C. Reînnoirea autorizaţiei de pilot tandem
    RACR-LPAN AUN. 2215 - Condiţii generale
    Pentru reînnoirea autorizaţiei de pilot tandem, solicitantul trebuie să îndeplinească următoarea condiţie generală:
    (a) să fie deţinător al unui certificat medical corespunzător, emis în conformitate cu cerinţele specificate în prezenta reglementare, în termen de valabilitate.

    RACR-LPAN AUN. 2220 - Condiţii specifice
    Reînnoirea autorizaţiei de pilot tandem se face pentru o perioadă de 60 de luni, cu respectarea prevederilor RACR-LPAN AUN.2215, dacă solicitantul demonstrează, într-o manieră acceptabilă autorităţii de certificare, că:
    (a) a absolvit, cu cel mult 12 luni înainte de data înregistrării cererii, un curs (program) de pregătire teoretică specifică pentru reîmprospătarea cunoştinţelor, desfăşurat sub supravegherea unui pilot de aeronave ultrauşoare nemotorizate deţinător al calificării de instructor, în termen de valabilitate, emisă/echivalată/recunoscută în conformitate cu cerinţele din prezenta reglementare.
    Durata cursului (programului) de pregătire teoretică specifică este proporţională cu perioada de întrerupere de la data expirării valabilităţii calificăriiaautorizaţiei, astfel:
    (i) 5 ore pentru întrerupere mai mică de 2 ani;
    (îi) 7 ore pentru întrerupere mai mică de 5 ani;
    (iii) 12 ore pentru întrerupere mai mare de 5 ani.
    Conţinutul cursului (programului) este stabilit de pilotul instructor sub supravegherea căruia acesta se desfăşoară;
    (b) a parcurs, cu cel mult 12 luni înainte de data înregistrării cererii, un curs (program) de reantrenare practică, la sol şi în zbor, pe aeronave ultrauşoare nemotorizate din clasa parapantă, desfăşurat sub supravegherea unui pilot de aeronave ultrauşoare nemotorizate deţinător al calificării de instructor, în termen de valabilitate, emisă/echivalată/recunoscută în conformitate cu cerinţele din prezenta reglementare. Durata cursului (programului) de reantrenare practică, la sol şi în zbor, pentru reînnoirea autorizaţiei de pilot tandem (inclusiv numărul de decolări şi aterizări) este stabilită de autoritatea de certificare în funcţie de perioada de întrerupere şi de clasa de aeronave ultrauşoare nemotorizate pentru care solicită reînnoirea autorizaţiei şi cuprinde minimum 3 ore de zbor, incluzând 10 decolări şi 10 aterizări.
    Durata totală a cursului (programului) de reantrenare practică la sol şi în zbor este proporţională cu perioada de întrerupere de la data expirării valabilităţii autorizaţiei, astfel:
    (i) 3 ore de zbor pentru întrerupere mai mică de 2 ani;
    (îi) 5 ore de zbor pentru întrerupere mai mică de 5 ani;
    (iii) 7 ore pentru întrerupere mai mare de 5 ani.
    Conţinutul cursului (programului) este stabilit de pilotul instructor sub supravegherea căruia acesta se desfăşoară.
    Solicitantul demonstrează că a absolvit un curs (program) de pregătire teoretică specifică şi un curs (program) specific de reantrenare practică la sol şi în zbor, printr-o fişă de pregătire teoretică şi practică la sol şi în zbor completată şi semnată de către pilotul instructor sub supravegherea căruia a fost finalizat cursul (programul) respectiv (teoretic şi/sau practic);
    (c) a promovat examinarea teoretică scrisă la fiecare din disciplinele menţionate în RACR-LPAN AUN.2055 punctul (a). Baremul de promovare este de 75% la fiecare disciplină;
    (d) a promovat, ulterior finalizării programului de reantrenare practică, la sol şi în zbor, un test de verificare a competenţei cu un examinator autorizat conform RACR-LPAN AUN, Capitolul 2, pct. V.
    (e) Pilotul de aeronave ultrauşoare nemotorizate deţinător al calificării de instructor, în termen de valabilitate, emisă/echivalată/recunoscută în conformitate cu cerinţele din prezenta reglementare, sub a cărui supraveghere s-a finalizat cursul (programul) de pregătire teoretică specifică pentru reîmprospătarea cunoştinţelor, eliberează absolvenţilor cursului (programului) respectiv un certificataatestat corespunzător, într-o formă agreată de autoritatea de certificare.
    Certificatulaatestatul corespunzător agreat de autoritatea de certificare constă în fişa de pregătire teoretică şi practică la sol şi în zbor prevăzută la punctul RACR-LPAN AUN.2055.
    (f) Pilotul de aeronave ultrauşoare nemotorizate deţinător al calificării de instructor, în termen de valabilitate, emisă/echivalată/recunoscută în conformitate cu cerinţele din prezenta reglementare, sub a cărui supraveghere s-a finalizat cursul (programul) de reantrenare practică, la sol şi în zbor, pentru reînnoirea autorizaţiei de pilot tandem eliberează absolvenţilor cursului (programului) respectiv un certificataatestat corespunzător, într-o formă agreată de autoritatea de certificare.
    Certificatulaatestatul corespunzător agreat de autoritatea de certificare este constituit din fişa de pregătire teoretică şi practică la sol şi în zbor prevăzută la punctul RACR-LPAN AUN.2060.

    V. Autorizarea ca examinatori a persoanelor care organizează şi efectuează examinările teoretice şi practice, la sol şi în zbor, în vederea obţinerii/revalidării/reînnoirii/recunoaşterii licenţelor de pilot de aeronave ultrauşoare nemotorizate şi a calificăriloraautorizaţiilor specifice

    A. Autorizarea ca examinator

    RACR-LPAN AUN. 2225 - Condiţii generale
    Pentru autorizarea ca examinator, solicitantul trebuie să îndeplinească următoarele condiţii generale:
    (a) să aibă vârsta de minimum 21 de ani împliniţi; şi
    (b) să fie deţinător al unui certificat medical corespunzător, în termen de valabilitate, emis în conformitate cu cerinţele specificate în prezenta reglementare.

    RACR-LPAN AUN. 2230 - Condiţii specifice
    Pentru autorizarea ca examinator, suplimentar faţă de condiţiile generale specificate în RACR-LPAN AUN.2225, solicitantul trebuie:
    (a) să deţină licenţă de pilot aeronave ultrauşoare nemotorizate, din clasa pentru care solicită autorizarea, aflată în termen de valabilitate; şi
    (b) să deţină calificareaaautorizaţia de instructor, în termen de valabilitate, şi să îşi fi exercitat privilegiile aferente acestei calificăriaautorizaţii în ultimele 24 de luni, fără întrerupere; şi
    Exercitarea privilegiilor aferente calificării de instructor în ultimele 24 de luni se demonstrează prin prezentarea carnetului de zbor şi a situaţiei elevilor instruiţi compartimentului de specialitate al autorităţii de certificare spre a verifica existenţa în acesta a evidenţei cu această activitate;
    (c) să fie stabilit de autoritatea de certificare ca examinator autorizat. Stabilirea examinatorilor se efectuează în funcţie de experienţă şi pregătirea teoretică şi practică a acestora, precum şi de alte elemente cum ar fi gradul de respectare al reglementărilor aeronautice şi de disponibilitatea de a îndeplini atribuţiunile respective. Lista cu examinatori este stabilită de autoritatea de certificare, aceştia putând să fie sau să nu fie salariaţii acesteia. Această listă se reactualizează în funcţie de necesităţi.
    Compartimentele cu atribuţiuni specifice de autoritate în domeniul aeronavelor ultrauşoare nemotorizate întocmesc şi înaintează conducerii autorităţii de certificare lista cu persoanele propuse a fi autorizate ca examinatori.

    RACR-LPAN AUN. 2235 - Abilităţi
    Solicitantul pentru autorizarea ca examinator trebuie să demonstreze abilitatea de a organiza şi desfăşura examinarea teoretică şi practică, la sol şi în zbor, în toate etapele acesteia.
    Pe baza unei probe teoretice şi practice desfăşurate în faţa unei comisii formate din doi instructori/examinatori de aeronave ultrauşoare nemotorizate din cadrul compartimentelor cu atribuţiuni specifice de autoritate în domeniul aeronavelor ultrauşoare nemotorizate, solicitanţii (pe baza unei cereri scrise adresate autorităţii de certificare) trebuie să prezinte modul de organizare şi desfăşurare a examinării teoretice şi practice, la sol şi în zbor, în toate etapele acesteia, în limita prevederilor cuprinse în RACR-LPAN AUN.
    Solicitantul foloseşte ca documentaţie de lucru în cadrul acestei probe reglementarea RACR-LPAN AUN.

    RACR-LPAN AUN. 2240 - Privilegii
    Persoana autorizată ca examinator are dreptul de a organiza şi efectua examinarea teoretică şi practică, la sol şi în zbor, a personalului navigant în vederea obţinerii/revalidării/reînnoirii/recunoaşterii licenţelor/calificăriloraautorizaţiilor, numai până la nivelul deţinut de el însuşi, cu excepţia cazului în care este deţinătorul unei împuterniciri speciale, eliberată de autoritatea de certificare.
    Pentru ca examinatorii autorizaţi să îşi poată exercita privilegiile prevăzute în RACR-LPAN AUN.2240, aceştia trebuie să îşi dea acordul scris pe baza unei declaraţii-tip, conform modelului din Anexa 4. Această declaraţie se păstrează în dosarul pilotului respectiv, dosar definit conform prezentelor proceduri.

    RACR-LPAN AUN. 2245 - Valabilitatea autorizării ca examinator
    Autorizarea ca examinator este valabilă de la data aprobării de autoritatea de certificare a listei cu examinatori, cu condiţia ca licenţa de pilot şi calificarea de instructor pentru aeronave ultrauşoare nemotorizate din clasa pentru care se efectuează autorizarea să fie în termen de valabilitate, dar numai după ce titularul autorizării respective îşi dă acordul, în scris, pe baza unei declaraţii-tip.
    O persoană se consideră autorizată ca examinator, în urma aprobării, de către autoritatea de certificare, a listei cu examinatori.

    RACR-LPAN AUN. 2250 - Restricţionarea privilegiilor
    Persoana autorizată ca examinator nu poate, de regulă, să efectueze examinarea teoretică sau practică, la sol sau în zbor, a unui solicitant cu care a efectuat instruirea.
    În situaţia în care pregătirea practică la sol şi în zbor a unui elev se efectuează cu o aeronavă pentru care nu sunt disponibili examinatori care să aibă experienţă de zbor suficientă pe această aeronavă (minimum 25 de ore de zbor), persoana autorizată ca examinator poate să fie instructorul cu care elevul a efectuat pregătirea teoretică şi practică la sol şi în zbor.
    În cazul de mai sus examinatorul demonstrează experienţa de zbor prin prezentarea proprietarului aeronavei spre verificare a carnetului de zbor şi confirmarea de către acesta (proprietarul) a existenţei experienţei necesare.

    VI. Obţinerea altor calificăriaautorizaţii/certificateaatestate specifice licenţei de pilot de aeronave ultrauşoare nemotorizate
    RACR-LPAN AUN. 2255 - Alte calificăriaautorizaţii/certificateaatestate
    Autoritatea de certificare poate stabili şi acorda, în cadrul fiecărei calificări de clasă (deltaplane, parapante, planoare ultrauşoare, giroplanoare, baloane ultrauşoare cu gaz, baloane ultrauşoare cu aer cald, baloane ultrauşoare cu gaz şi arzător aeropurtat, baloane ultrauşoare cu gaz cu anvelopa presurizată), alte autorizaţii specifice licenţei de pilot de aeronave ultrauşoare nemotorizate, pe lângă cele de pilot comandant, instructor şi/sau pilot tandem parapantă, cum ar fi: lansări de paraşutişti, remorcaj, zbor cu pasageri, precum şi altele, în funcţie de clasa aeronavei şi opţiunile de echipare ale acesteia.
    Autoritatea de certificare poate stabili şi alte certificateaatestate care pot fi acordate de aceasta şi/sau de pilotul de aeronave ultrauşoare nemotorizate, deţinător al calificării de instructor.
    a) Autoritatea de certificare acordă autorizaţii specifice (speciale) aferente licenţei de pilot de aeronave ultrauşoare nemotorizate, astfel: lansări de paraşutişti, zbor în remorcaj, zbor cu pasageri.
    b) Autorizaţia de lansări de paraşutişti se acordă numai piloţilor de aeronave ultrauşoare nemotorizate deţinători ai calificării de instructor, cele pentru remorcaj şi zbor cu pasageri putându-se acordă şi deţinătorilor de licenţe de pilot sau pilot tandem de aeronave ultrauşoare nemotorizate.
    c) Autorizaţiile speciale se acordă în urma efectuării unei pregătiri practice la sol şi în zbor cu un instructor de aeronave ultrauşoare nemotorizate.
    Durata şi conţinutul acestei pregătiri sunt stabilite de către instructorul respectiv.
    d) Pilotul instructor sub supravegherea căruia s-a efectuat pregătirea specificată la lit. (c) de mai înainte eliberează solicitantului un certificataatestat corespunzător conform RACR-LPAN AUN.2060.
    e) Autorizaţia specială pentru zborul cu pasageri se poate acorda deţinătorilor de licenţă de pilot de aeronave ultrauşoare nemotorizate, numai dacă aceştia posedă experienţa minimă de zbor prevăzută în RACR-LPAN AUN.2110 (f) corespunzătoare instructorilor.
    f) Deţinătorii calificării de instructor au dreptul şi deţin implicit şi autorizaţia specială pentru zborul în remorcaj şi zborul cu pasageri.
    g) Activităţile de zbor efectuate pe baze comerciale pot fi efectuate numai de către piloţii de aeronave ultrauşoare nemotorizate deţinători ai calificării de instructor.

    VII. Recunoaşterea licenţelor de pilot de aeronave ultrauşoare nemotorizate emise de autorităţi competente din alte state şi a calificăriloraautorizaţiilor specifice acestora

    RACR-LPAN AUN. 2260 - Condiţii de recunoaştere
    Autoritatea de certificare poate recunoaşte o licenţă de pilot de aeronave ultrauşoare nemotorizate şi o calificareaautorizaţie specifică emisă, în conformitate cu cerinţele specifice aplicabile, de către o autoritate competentă dintr-un alt stat, dacă solicitantul demonstrează că:
    (a) licenţa de bază deţinută este în termen de valabilitate; şi
    (b) a promovat examinarea teoretică scrisă organizată de un examinator autorizat conform RACR-LPAN AUN, Capitolul 2, pct. V. Baremul de promovare este de 75% la fiecare disciplină. Disciplinele de examinare sunt stabilite de autoritatea de certificare, de la caz la caz, în funcţie de documentele privind pregătirea teoretică şi practică deţinută, prezentate de solicitant; şi
    "Legislaţie aeronautică şi reglementări" este disciplina la care se susţine în mod obligatoriu examinare teoretică în vederea eliberării certificatului de recunoaştere.
    Dacă examinarea teoretică se efectuează la toate disciplinele prevăzute în prezenta reglementare, corespunzător licenţei şi calificăriloraautorizaţiilor solicitate a fi recunoscute, autoritatea de certificare consideră disciplinele respective ca fiind cele stabilite conform prezentului capitol;
    (c) a promovat examinarea practică, la sol şi în zbor, desfăşurată cu un examinator autorizat conform RACR-LPAN AUN, Capitolul 2, pct. V; şi
    (d) este deţinător al unui certificat medical corespunzător, aflat în termen de valabilitate, emis în conformitate cu cerinţele specificate în prezenta reglementare.
    În cazul calificărilor piloţilor de deltaplane sau parapante prezentarea IPPI Card-ului este suficientă fără a mai necesita examinări teoretice.

    RACR-LPAN AUN. 2265 - Valabilitatea certificatului de recunoaştere
    Valabilitatea certificatului de recunoaştere, emis de autoritatea de certificare, pentru licenţa de pilot de aeronave ultrauşoare nemotorizate sau a unei calificăriaautorizaţiei specifice emise în conformitate cu cerinţele specifice, de către o autoritate competentă a unui alt stat, nu trebuie să depăşească termenul de valabilitate al licenţei/calificăriiaautorizaţiei de bază.

    VIII. Obţinerea licenţelor de pilot de aeronave ultrauşoare nemotorizate şi a calificăriloraautorizaţiilor specifice prin echivalarea licenţelor emise de alte stateaautorităţi competente

    RACR-LPAN AUN. 2270 - Condiţii generale
    Autoritatea de certificare poate elibera licenţe de pilot de aeronave ultrauşoare nemotorizate şi calificăriaautorizaţii specifice prin echivalarea licenţelor şi a calificăriloraautorizaţiilor specifice emise de alte stateaautorităţi competente, dacă cerinţele specifice în baza cărora acestea au fost emise se situează, cel puţin, la nivelul celor din prezenta reglementare.
    Licenţele de pilot aeronave ultrauşoare nemotorizate eliberate de alte stateaautorităţi competente se pot echivala, prin eliberarea de licenţe conform RACR-LPAN AUN, dacă solicitantul demonstrează autorităţii de certificare, prin documente relevante, că cerinţele în baza cărora acestea au fost emise se situează cel puţin la nivelul celor prevăzute în prezenta reglementare.
    Documente relevante pot fi:
    (i) copii ale actelor normative specifice;
    (îi) adeverinţe emise de autorităţile competente;
    (iii) IPPI Card, pentru piloţii de parapante şi deltaplane;
    (iv) alte documente acceptate de către autoritatea de certificare.

    IX. Formularele specifice pentru licenţele de pilot de aeronave ultrauşoare nemotorizate

    RACR-LPAN AUN. 2275 - Condiţii generale
    Licenţele de pilot de aeronave ultrauşoare nemotorizate se emit pe carton de culoare albă, conform modelelor din anexe (vezi RACR-LPAN AUN.2280).
    În interiorul acestora se regăsesc înscrise calificărileaautorizaţiile specifice, precum şi privilegiile conferite titularului.
    Excepţie fac licenţele de pilot pentru parapantă şi deltaplan, care se emit sub formă de card (vezi RACR-LPAN AUN.2280).
    a) Autorizaţiile specifice licenţei de pilot de aeronave ultrauşoare nemotorizate se înscriu în cadrul formularului de licenţă la capitolele XII, pentru fiecare clasă de aeronavă pentru care titularul licenţei deţine calificări.
    b) Calificărileaautorizaţiile deţinute de solicitant se înscriu în spaţiile delimitate de dreptunghiuri, una după alta, în următoarea ordine: pilot, instructor, urmate de cele specificate la punctul RACR-LPAN AUN.2255 (a) şi în ordinea enumerată la acest punct.

    RACR-LPAN AUN. 2280 - Formulare de licenţă
    În Anexele 1-1, 1-2 şi 1-3 se află modelele formularelor-tip pentru licenţa de pilot de planoare ultrauşoare, licenţa de pilot de baloane ultrauşoare şi licenţa de pilot parapantă şi deltaplan.
    (a) Formularele de licenţă se emit sub formă de carnet de dimensiunile 120x85 mm, cu excepţia celor pentru parapantă şi deltaplan.
    (b) La capitolul X din formularul de licenţă, la rubrica "Conform cu", se înscriu numărul şi data procesului-verbal care stă la baza eliberării formularului respectiv.
    (c) Numărul licenţei se înscrie la capitolul III corespunzător poziţiei din registrul de licenţe.
    Registrul de licenţe constă în copii ale acestora, introduse şi numerotate în ordinea eliberării lor.
    (d) Eliberarea licenţelor se face numai pe baza semnăturii titularului (deţinătorului) sau a unui împuternicit legal al acestuia, înscrisă pe copiile din registru.
    Documentul de împuternicire se ataşează copiei licenţei.
    (e) Numărul licenţei corespunzătoare certificatului de recunoaştere şi emitentul se înscriu la capitolul III din cadrul formularului certificatului de recunoaştere.
    (f) Licenţa de pilot parapantă şi deltaplan va avea dimensiunile unui card de 85x55 mm.
    (g) La Nr./No se trec numărul licenţei în ordinea eliberării şi, apoi, şi data procesului-verbal care stă la baza eliberării formularului respectiv.

    X. Alte prevederi

    RACR-LPAN AUN. 2285 - Punerea la dispoziţie a listelor cu instructorii şi persoanele autorizate ca examinatori
    Listele cu instructorii şi persoanele autorizate ca examinatori vor fi puse la dispoziţia celor interesaţi, la cerere, de către autoritatea de certificare.

    RACR-LPAN AUN. 2290 - Valabilitatea examinărilor
    Valabilitatea examinărilor teoretice şi a testelor de îndemânare şi competenţă în zbor este de 6 luni de la data susţinerii acestora, dacă nu este specificat altfel în cuprinsul prezentei reglementări.

    
CAP. 3
    Cerinţele procedurale de licenţiere a pilotului de aeronave ultrauşoare nemotorizate

    RACR-LPAN AUN. 3000 - Obţinerea, revalidarea sau reînnoirea licenţei de pilot de aeronave ultrauşoare nemotorizate
    În vederea, după caz, obţinerii, revalidării sau reînnoirii licenţei de pilot de aeronave ultrauşoare nemotorizate, solicitantul trebuie să depună la registratura autorităţii de certificare, prin intermediul instructorului sub a cărui supraveghere a finalizat pregătirea practică la sol şi în zbor, un dosar (dosarul pilotului), care trebuie să cuprindă următoarele documente:
    - cerere-tip (Anexa 5);
    - procesul-verbal de examinare (Anexa 6);
    - chestionarele de examinare;
    - după caz, conform RACR-LPAN AUN, fişa de pregătire teoretică şi practică la sol şi în zbor (Anexa 3);
    - certificatul medical corespunzător, însoţit de o copie a acestuia;
    - după caz, declaraţie notarială conform celor precizate la RACR-LPAN AUN.4060 lit. (e);
    - autorizaţie de zbor în simplă comandă, emisă de instructor (în cazul obţinerii licenţei);
    - dovada achitării obligaţiilor financiare corespunzătoare obţinerii, revalidării sau reînnoirii licenţei respective (copie chitanţă achitare tarif etc.).
    Notă:
    În cazul în care, după verificarea de către autoritatea de certificare a dosarului pilotului, se constată conformarea cu prevederile RACR-LPAN AUN, se completează şi se eliberează licenţaaanexa la licenţă solicitată, însoţită de certificatul medical corespunzător (conform RACR-LPAN AUN.1005).
    Autoritatea de certificare introduce în dosarul pilotului copia certificatului medical corespunzător.
    Cererea este vizată, după caz, de instructorul sub supravegherea căruia s-a efectuat cursul (programul) de pregătire practică la sol şi în zbor.
    Licenţaaanexa la aceasta se emite în dublu exemplar, unul fiind introdus în dosarul pilotului.
    În cazul în care, după verificarea dosarului pilotului, se constată neconformităţi, se informează solicitantul pe scurt asupra acestora.

    RACR-LPAN AUN. 3005 - Obţinerea, revalidarea sau reînnoirea calificării de instructor pentru pilotul de aeronave ultrauşoare nemotorizate
    În vederea, după caz, obţinerii, revalidării sau reînnoirii, calificării de instructor pentru aeronave ultrauşoare nemotorizate, organizatorul cursului (programului) de pregătire teoretică trebuie să depună la registratura autorităţii de certificare, prin intermediul instructorului sub a cărui supraveghere a fost efectuat cursul (programul), un dosar (dosarul pilotului), care trebuie să cuprindă următoarele documente:
    - cerere-tip (Anexa 5);
    - procesul-verbal de examinare (Anexa 6);
    - chestionarele de examinare;
    - după caz, conform RACR-LPAN AUN, fişa de pregătire teoretică şi practică la sol şi în zbor (Anexa 3);
    - dovada achitării obligaţiilor financiare corespunzătoare obţinerii, revalidării sau reînnoirii calificării respective (copie chitanţă achitare tarif etc.).
    Notă:
    În cazul în care, după verificarea de către autoritatea de certificare a dosarului pilotului, se constată conformarea cu prevederile RACR-LPAN AUN, se completează şi se eliberează anexa la licenţă, având înscrisă calificarea solicitată, însoţită de certificatul medical corespunzător (conform RACR-LPAN ULM.1005).
    Autoritatea de certificare introduce în dosarul pilotului copia certificatului medical corespunzător.
    Cererea este vizată, după caz, de instructorul sub supravegherea căruia s-a efectuat cursul (programul) de pregătire practică la sol şi în zbor.
    Anexa la licenţă se emite în dublu exemplar, unul fiind introdus în dosarul pilotului.
    În cazul în care, după verificarea dosarului pilotului, se constată neconformităţi, se informează solicitantul pe scurt asupra acestora.

    RACR-LPAN AUN. 3015 - Obţinerea certificatului de recunoaştere
    În vederea obţinerii certificatului de recunoaştere, solicitantul trebuie să depună la registratura autorităţii de certificare, prin intermediul examinatorului cu care acesta a promovat examinarea practică la sol şi în zbor, conform RACR-LPAN ULM.2260, un dosar (dosarul pilotului), care trebuie să cuprindă următoarele documente:
    - o cerere în vederea obţinerii certificatului de recunoaştere;
    - procesul-verbal de examinare (Anexa 6);
    - chestionarele de examinare;
    - certificatul medical corespunzător, însoţit de o copie a acestuia;
    - o copie a licenţei corespunzătoare certificatului de recunoaştere, având menţionat pe ea, de către examinator, "conform cu originalul", cu data şi sub semnătura acestuia;
    - dovada achitării obligaţiilor financiare corespunzătoare obţinerii certificatului de recunoaştere respectiv (copie chitanţă achitare tarif etc.).
    Notă:
    În cazul în care, după verificarea de către autoritatea de certificare a dosarului pilotului, se constată conformarea cu prevederile RACR-LPAN AUN, se completează şi se eliberează certificatul de recunoaştere, însoţit de certificatul medical corespunzător (conform RACR-LPAN ULM.1005).
    Autoritatea de certificare introduce în dosarul pilotului copia certificatului medical corespunzător.
    Certificatul de recunoaştere se emite în dublu exemplar, unul fiind introdus în dosarul pilotului.
    În cazul în care, după verificarea dosarului pilotului, se constată neconformităţi se informează solicitantul pe scurt asupra acestora.

    RACR-LPAN AUN. 3020 - Obţinerea prin echivalare a licenţei de pilot de aeronave ultrauşoare nemotorizate, a anexei la aceasta şi a calificăriloraautorizaţiilor specifice
    În vederea obţinerii prin echivalare a licenţei de pilot de aeronave ultrauşoare nemotorizate, a anexei la aceasta şi a calificăriloraautorizaţiilor specifice, solicitantul trebuie să depună la registratura autorităţii de certificare un dosar (dosarul pilotului) care trebuie să cuprindă următoarele documente:
    - o cerere în vederea obţinerii prin echivalare a documentelor respective;
    - certificatul medical corespunzător însoţit de o copie a acestuia;
    - o copie a licenţei emisă de statulaautoritatea competentă respectivă, având menţionată pe ea de către examinator "conform cu originalul", cu data şi sub semnătura acestuia;
    - documente relevante conform RACR-LPAN AUN.2270;
    - dovada achitării obligaţiilor financiare corespunzătoare obţinerii licenţei respective (copie chitanţă achitare tarif etc.).
    Notă:
    În cazul în care, după verificarea de către autoritatea de certificare a dosarului pilotului, se constată conformarea cu prevederile RACR-LPAN AUN, se completează şi eliberează certificatul de recunoaştere, însoţit de certificatul medical corespunzător (conform RACR-LPAN AUN.1005).
    Autoritatea de certificare introduce în dosarul pilotului copia certificatului medical corespunzător.
    În cazul în care, după verificarea dosarului pilotului, se constată neconformităţi se informează solicitantul pe scurt asupra acestora.

    
CAP. 4
    Dispoziţii finale

    RACR-LPAN AUN. 4005 - Privilegii
    a) Privilegiile conferite de calificarea de instructor pentru aeronave ultrauşoare nemotorizate includ şi pe cele ale pilotului pentru clasa de aeronave ultrauşoare nemotorizate pentru care le deţine.

    RACR-LPAN AUN. 4010 - Examinările
    (a) Examinările teoretice prevăzute în prezenta reglementare se efectuează pe bază de grile test pentru fiecare materie, cu unul sau mai multe răspunsuri corecte, fiecare conţinând minimum 10 întrebări.
    Conţinutul acestor grile este diferit funcţie de nivelul calificăriiaautorizaţiilor pentru care se solicită licenţierea.
    Aceste grile vor fi întocmite de către autoritatea de certificare prin intermediul examinatorilor autorizaţi, din cadrul unei baze de date cu un număr de 1.000 întrebări pentru pilotul de aeronave ultrauşoare nemotorizate şi 500 pentru instructor.
    Această bază de date va fi întocmită de către autoritatea de certificare prin intermediul examinatorilor autorizaţi.
    Baza de date este publică; de asemenea se pune la dispoziţia celor interesaţi la cerere.
    (b) Prin excepţie de la prevederile RACR-LPAN AUN.4010 (a) de mai sus, examinările teoretice la disciplinele suplimentare (Metodologia instruirii la sol şi în zbor şi Metodologia instruirii pentru zborul în tandem), în cazul obţinerii calificării de instructor sau de pilot în tandem, se vor efectua pe bază de grile test, cu unul sau mai multe răspunsuri corecte, fiecare conţinând minimum 50 de întrebări.
    (c) Formularele pentru aceste grile test au obligatoriu o rubrică specială în care persoana examinată înscrie numele, semnătura acesteia şi data examinării.

    RACR-LPAN AUN. 4015 - Procesul-verbal
    (a) Rezultatele examinărilor teoretice şi a testelor de verificare a competenţei în zbor, prevăzute în prezenta reglementare, se consemnează în procesul-verbal de examinare al cărui model este prezentat în Anexa 6.
    (b) Procesul-verbal încheiat este documentul prin care se demonstrează promovarea examinărilor teoretice şi a testelor practice de verificare a competenţei prevăzute în RACR-LPAN AUN.
    (c) Procesul-verbal se întocmeşte în două exemplare, unul se introduce în dosarul pilotului iar celălalt în registrul de procese-verbale.
    (d) Registrul de procese-verbale constă într-un dosar compus din exemplarele care se introduc în acest registru, introduse şi numerotate în ordinea primirii dosarelor piloţilor (înregistrării cererilor) de către autoritatea de certificare.
    Numărul procesului-verbal se înscrie pe acesta de către autoritatea de certificare, după încheierea acestuia de către examinatori.
    Notă:
    Procesele-verbale din dosarele neconforme cu prevederile prezentei reglementări nu se introduc în registru. Dacă neconformităţile se remediază, introducerea în registru şi numerotarea proceselor-verbale respective se fac corespunzător datei la care remedierea este efectuată.
    (e) Până la eliberarea de către autoritatea de certificare a licenţei şi/sau, după caz, a anexei la aceasta sau a certificatului de recunoaştere, piloţii de aeronave ultrauşoare nemotorizate (inclusiv instructorii), declaraţi admişi în urma examinărilor teoretice şi practice la sol şi în zbor aferente, pot să-şi exercite privilegiile pe baza procesului-verbal completat şi semnat corespunzător, conform prevederilor prezentei reglementări.
    La cerere, un exemplar de proces-verbal se va completa şi elibera solicitantului.

    RACR-LPAN AUN. 4020 - Carnetul de zbor
    (a) Piloţii de aeronave ultrauşoare nemotorizate trebuie să posede un carnet de zbor pe care aceştia îl completează pentru ţinerea evidenţei activităţii lor de zbor.
    (b) Activitatea de zbor efectuată ca pregătire, în conformitate cu prevederile prezentei reglementări, este certificată de către instructorii de zbor cu care aceasta a fost efectuată, prin înscrierea numelui şi a semnăturii acestora la rubrica "Observaţii" a carnetului de zbor.
    (c) Instructorii înscriu în carnetul de zbor activitatea de zbor efectuată, cu menţiunea "instruire" la rubrica "Scopul zborului".
    (d) Carnetul de zbor trebuie să cuprindă următoarele rubrici:
    - data efectuării zborului;
    - numărul zborului;
    - locul în care se execută;
    - altitudinea de decolare;
    - durata zborului;
    - tipul aeronavei;
    - condiţiile de zbor;
    - comentarii pe marginea zborului (rubrica observaţii);
    - tipul zborului (de instruire, tandem, etc.).

    RACR-LPAN AUN. 4025 - Obligaţii ale solicitanţilor în vederea licenţierii
    (a) Solicitanţii în vederea licenţierii ca pilot de aeronave ultrauşoare nemotorizate efectuează demersurile necesare în vederea instruirii teoretice şi practice la sol şi în zbor precum şi a examinărilor aferente.
    (b) Solicitanţii în vederea licenţierii ca pilot de aeronave ultrauşoare contactează persoanele autorizate ca examinatori, prin intermediul instructorului cu care a fost finalizat cursul (programul) de pregătire practică în zbor, în vederea susţinerii examinărilor şi testelor prevăzute în RACR-LPAN AUN.
    (c) Solicitanţii în vederea obţinerii calificării de instructor contactează organizatorii cursurilor (programelor) specifice pentru instructor, în vederea parcurgerii acestora.
    (d) Organizarea cursurilor (programelor) în vederea obţinerii calificării de instructor se face publică de către organizator.

    RACR-LPAN AUN. 4030 - Dosarul pilotului
    (a) Toate documentele legate de licenţierea unei persoane se introduc într-un singur dosar, adică în dosarul pilotului.
    (b) Verificarea documentelor din dosarele piloţilor, în vederea licenţierii în domeniul aeronavelor ultrauşoare nemotorizate, se face numai de către persoane autorizate ca examinatori, conform RACR-LPAN AUN, Capitolul 2 pct. V.
    Această verificare se face din punct de vedere al îndeplinirii cerinţelor procedurale prevăzute în prezenta reglementare.
    (c) Dosarele piloţilor se păstrează de către autoritatea de certificare, cel puţin atâta timp cât documentele emise în baza acestora sunt în termene de valabilitate şi, în cazul în care aceste documente nu mai sunt valabile, cel puţin până la termenul legal la care acestea pot fi arhivate.
    (d) Dosarele piloţilor, inclusiv cele întocmite înainte de intrarea în vigoare a prezentei reglementări, se arhivează în conformitate cu reglementările în vigoare.
    (e) Dosarele piloţilor pot conţine şi alte documente faţă de cele prevăzute în prezenta reglementare şi care sunt legate de activitatea de zbor a pilotului respectiv.

    RACR-LPAN AUN. 4035 - Eliberarea de duplicate în cazul pierderii, furtului sau distrugerii licenţei (inclusiv a anexei la aceasta) sau a certificatului de recunoaştere
    În cazul furtului, pierderii sau distrugerii licenţei (inclusiv a anexei la aceasta) aflate în termen de valabilitate sau a certificatului de recunoaştere, titularii vor anunţa acest fapt într-o publicaţie (ziar) de largă circulaţie, în vederea emiterii de duplicate, dovada acestui anunţ fiind înaintată autorităţii de certificare împreună cu o cerere în acest sens.

    RACR-LPAN AUN. 4040 - Diplome
    Atunci când există solicitări, autoritatea de certificare eliberează diplome de absolvire a cursurilor (programelor) de pregătire ca pilot, pilot de tandem sau instructor pentru aeronavele ultrauşoare nemotorizate.
    Acestea se eliberează numai după obţinerea licenţei şi a anexei la aceasta, respectiv a calificării de instructor sau de pilot de tandem.

    RACR-LPAN AUN. 4045 - Controlul, inspecţia şi supravegherea activităţii de zbor a piloţilor de aeronave ultrauşoare nemotorizate
    (a) Controlul, inspecţia şi supravegherea activităţii de zbor a piloţilor de aeronave ultrauşoare nemotorizate se realizează de către autoritatea de certificare prin persoanele autorizate ca examinatori care au calitatea şi privilegiile de inspectori aeronave ultrauşoare nemotorizate.
    (b) În procesul de control, inspecţie şi supraveghere, inspectorii verifică modul de respectare a reglementărilor şi verifică documentele piloţilor de aeronave ultrauşoare nemotorizate.
    (c) Refuzul de a se supune controlului, inspecţiei şi supravegherii din partea inspectorilor poate atrage suspendarea sau retragerea licenţei de pilot a celor vinovaţi.
    (d) În cazul constatării de nereguli privind activitatea de zbor, inspectorii pot emite recomandări, impune oprirea activităţii de zbor a persoanelor implicate în neregulile respective, de asemenea pot propune autorităţii de certificare, în urma finalizării investigaţiei, luarea de măsuri coercive.

    RACR-LPAN AUN. 4050 - Anexe
    În Anexele 1-7, care fac parte din prezenta reglementare, se află modelele formularelor tipizate prevăzute în prezenta reglementare, respectiv: licenţa de pilot aeronave ultrauşoare nemotorizate, anexa la licenţa de pilot aeronave ultrauşoare nemotorizate, declaraţia tip, certificatul de recunoaştere, fişa de pregătire teoretică şi practică la sol şi în zbor, declaraţia examinatorului, cererea, procesul-verbal de examinare, declaraţia elevului pilot şi autorizaţia de zbor în simplă comandă.

    RACR-LPAN AUN. 4055 - Alte dispoziţii
    (a) Persoanele care se află în proces de pregătire practică în zbor, de reantrenare sau de susţinere a testelor de îndemânare practică în zbor în vederea obţinerii, revalidării, reînnoirii sau recunoaşterii licenţei şi a calificăriloraautorizărilor specifice de pilot de aeronave ultrauşoare nemotorizate, în conformitate cu prevederile RACR-LPAN AUN, se consideră personal aeronautic navigant având calitatea de elev pilot.
    (b) Elevii piloţi aflaţi în proces de pregătire practică în zbor în vederea obţinerii licenţei de pilot, la solicitarea instructorilor sau a examinatorilor sub a căror supraveghere, respectiv testare, au calitatea de elevi, completează o declaraţie tip a cărui model se află prezentat în Anexa 7.
    Declaraţia se păstrează de către instructor sau examinator atâta timp cât aceştia au sub supraveghere, respectiv testare, activitatea de zbor a elevilor piloţi precizaţi.
    (c) Elevul pilot nu se consideră a fi pasager.
    (d) Vârsta minimă de la care o persoană poate avea calitatea de elev este de 15 ani împliniţi.
    (e) Pentru a putea desfăşura activitate de zbor în calitate de personal navigant, până la împlinirea vârstei de 18 ani, o persoană are nevoie de acordul scris al părinţilor legali, întocmit pe baza unei declaraţii notariale în acest sens.
    Până la obţinerea licenţei de pilot, un exemplar original al declaraţiei se păstrează de către instructor, ulterior introducându-se în dosarul pilotului, prin grija instructorului respectiv.
    (f) Existenţa unui certificat medical corespunzător şi a unui carnet de zbor este obligatorie pentru elevul pilot şi pe perioada în care acesta desfăşoară activitate de zbor în simplă sau dublă comandă cu un instructor.
    (g) Până la obţinerea licenţei de pilot, elevul pilot poate desfăşura activitate de zbor în simplă comandă sub supravegherea instructorului care autorizează elevul să efectueze activitate de zbor în simplă comandă, pe baza autorizaţiei al cărei model este prezentat în Anexa 8.
    Supravegherea se efectuează vizual şi prin intermediul legăturii radio bilaterale (dacă există) elev - instructor, în limita de audibilitate.
    Supravegherea se efectuează prin intermediul legăturii radio bilaterale (dacă există), în limita de audibilitate, în cazul în care activitatea de zbor se efectuează în afara razei vizuale a instructorului.
    În procesul de supraveghere instructorul dă indicaţii elevului, acesta având obligaţia de a le respecta.
    (h) Lista instructorilor, a piloţilor de tandem şi a examinatorilor autorizaţi se face publică de către autoritatea de certificare.
    (i) Autoritatea de certificare instruieşte examinatorii autorizaţi privitor la atribuţiunile pe care aceştia le îndeplinesc în conformitate cu prevederile prezentei reglementări.
    (j) Pentru un solicitant care deţine o licenţă de pilot sau de instructor pentru alte clase/categorii de aeronave fără motor, similare din punct de vedere al modului de pilotaj cu cele pentru care se face solicitarea, autoritatea de certificare creditează 50% din numărul de ore de pregătire teoretică specifică pe care acesta a efectuat-o la disciplinele prevăzute în prezenta reglementare, pentru obţinerea respectivei licenţe.
    Acesta îşi completează pregătirea la disciplinele prevăzute în prezenta reglementare.
    Pilotul instructor pentru aeronave ultrauşoare nemotorizate sub supravegherea căruia s-a finalizat această pregătire eliberează solicitantului un certificataatestat corespunzător conform RACR-APAN AUN.2055.
    (k) Un solicitant care deţine o licenţă de pilot sau instructor pentru alte clase/categorii de aeronave fără motor, similare din punct de vedere al modului de pilotaj cu cele pentru cere se face solicitarea, trebuie să efectueze un curs (program) de pregătire practică la sol şi în zbor cu un pilot instructor pentru aeronave ultrauşoare nemotorizate cu un conţinut şi o durată minimă în cuantum de 50% faţă de necesarul corespunzător pilotului, respectiv instructorului, prevăzute în prezenta reglementare.
    Pilotul instructor pentru aeronave ultrauşoare nemotorizate sub supravegherea căruia s-a finalizat această pregătire eliberează solicitantului un certificataatestat corespunzător conform RACR-LPAN AUN.2060.

    
ANEXA 1
    ─────────
la RACR-LPAN AUN
──────────────────

                            DECLARAŢIE
    Subsemnatul(a) ....., născut(ă) la data ......, în localitatea .........., judeţul (sectorul) ...., fiul (fiica) lui ..... şi al(a) ....., posesor(oare) al(a) documentului de identitate tip ......, seria ......, numărul ...., eliberat de ......., la data ....., CNP ......, cu domiciliul actual în localitatea ......., judeţul (sectorul) ......., strada ......., numărul ....., blocul ..., scara ..., etajul ...., apartamentul ...., telefon ......, declar că sunt apt(ă) din punct de vedere medical să practic activităţi de zbor cu aeronave ultrauşoare nemotorizate, că mă voi supune unor controale medicale periodice şi nu voi practica activităţile menţionate în eventualele perioade în care voi suferi de afecţiuni medicale incompatibile cu acestea. De asemenea, nu mă voi implica, sub nici o formă, în activităţi de zbor cu aeronave ultrauşoare nemotorizate în eventualele perioade în care mă voi afla sub influenţa băuturilor alcoolice sau a substanţelor cu efect psihoactiv (produse sau substanţe stupefiante ori medicamente cu efecte similare acestora).

    Data ............. Semnătura ...........
    Această declaratie a fost completata şi semnata în faţă noastra:

    Nume şi prenume BI/CI seria şi numărul Semnătura
    ............... ...................... ................
    ............... ...................... ................


    Notă: Declaraţia se completează, de către semnatar, cu scris de mână.


    
ANEXA 1-1

*Font 8*
┌──────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────────────────────┐
│ │I. România │
│ │ România │
│XII. Alte calificări: până la: │ licenţă de Pilot │
│ Other ratings: until: ............ │ │
│ │II. Planoare ultrauşoare │
│ │ Ultralight Gliders Pilot Licence │
│__________________________________________________│ │
│XIII. Menţiuni: │IV. Nr.: Conform cu: │
│ Remarks: │ Numele titularului: │
│ │ Name of the holder: │
│ ┌──────────────────────────────────────────────┐ │ .........................................│
│ │ │ │ născut la: în: │
│ │ │ │ born on: ................... at: ........│
│ │ │ │ │
│ │ │ │V. Adresa: │
│ │ │ │ Address: ................................│
│ └──────────────────────────────────────────────┘ │ .........................................│
│ │ │
│ │VI. Cetăţenia: │
│ │ Naţionality: ............................│
│ │ │
│ │VIII. Autoritatea de certificare/ │
│ │ Certification authority │
│ │ │
│ │XI. X. Locul/data eliberării: │
│ │ Place/date of issue: │
│ │ │
├──────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────┤
├──────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────┤
│XIV. Această licenţă îl îndreptăţeşte pe titular │XII. Calificări de clasa: IX. Valabilitate: │
│ să-şi exercite privilegiile numai în termenul│ Class ratings: Validity: │
│ de valabilitate al certificatului medical │ │
│ corespunzător. │ │
│ This licence entitles its holder to exercise│ │
│ his privileges only inside the term of │Planoare ultrauşoare până la: │
│ validity of the according medical assessment.│Ultralight gliders until: ............│
│ Această licenţă îl îndreptăţeşte pe titular │ ┌───────────────────────────────────────────┐ │
│ să exercite funcţia de pilot comandant şi de │ │ │ │
│ personal tehnic de întreţinere şi reparaţie │ │ │ │
│ al oricărui planor ultrauşor, în limita │ │ │ │
│ calificărilor deţinute. │ └───────────────────────────────────────────┘ │
│ This licence entitles its holder to act as │ │
│ pilot în command and technical personnel of │ │
│ maintenance and repair of any ultralight │ │
│ glider, inside the limits of the owned │ │
│ ratings. │ │
│ Această licenţă îl îndreptăţeşte pe titular │Giroplanoare până la: │
│ să exercite privilegiile conferite de │Gyro gliders until: ............│
│ calificările pe care le deţine şi de │ ┌───────────────────────────────────────────┐ │
│ reglementările în vigoare. │ │ │ │
│ This licence entitles its holder to exercise│ │ │ │
│ the privileges conferred by the ratings he │ │ │ │
│ owns and by the regulations în force. │ └───────────────────────────────────────────┘ │
└──────────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────────────────────┘


    
ANEXA 1-2

*Font 8*
┌──────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────────────────────┐
│Baloane ultrauşoare cu gaz până la: │I. România │
│cu anvelopa presurizata │ România │
│Ultralight gas balloons until: ..............│ licenţă de Pilot │
│with pressurized envelope │ │
│ ┌──────────────────────────────────────────────┐ │II. Baloane ultrauşoare │
│ │ │ │ Ultralight Balloons Pilot Licence │
│ │ │ │ │
│ │ │ │III. Nr: Conform cu: │
│ └──────────────────────────────────────────────┘ │IV. Numele titularului: │
│ │ Name of the holder: │
│ │...............................................│
│ │ născut la: în: │
│XII. Alte calificări: până la: │ born on: ............. at: ................│
│ Other ratings: until: ..............│V. Adresa: │
│ │ Address: .................................. │
│ ┌──────────────────────────────────────────────┐ │.............................................. │
│ │ │ │VI. Cetatenia: │
│ │ │ │ Naţionality: ..............................│
│ │ │ │VIII. Autoritatea de certificare │
│ └──────────────────────────────────────────────┘ │ Certification Authority │
│__________________________________________________│ │
│XIII. Menţiuni: │XI. X. Locul/data eliberării: │
│ Remarks: │ Place/date of issue: │
│ │ ......../....... │
│ │ Semnătura: │
│ │ Signature: │
│ │ .................... │
├──────────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────────────────────┤
├──────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────────────────────┤
│XIV. Această licenţă îl îndreptăţeşte pe titular │ XII. Calificări de clasa: IX. Valabilitate: │
│ să-şi exercite privilegiile numai în termenul│ Class ratings: Validity: │
│ de valabilitate al certificatului medical │ │
│ corespunzător. │ Baloane ultrauşoare cu gaz până la: │
│ This licence entitles its holder to exercise│ Ultralight gas balloons until: ........ │
│ his privileges only inside the term of │ ┌───────────────────────────────────────────┐ │
│ validity of the according medical │ │ │ │
│ assessment. │ │ │ │
│ Această licenţă îl îndreptăţeşte pe titular │ └───────────────────────────────────────────┘ │
│ să exercite funcţia de pilot comandant şi de │ Baloane ultrauşoare până la: │
│ personal tehnic de întreţinere şi reparaţie │ cu aer cald │
│ al oricărui balon ultrauşor, în limita │ Ultralight hot air until: ......... │
│ calificărilor deţinute. │ balloons │
│ This licence entitles its holder to act as │ ┌───────────────────────────────────────────┐ │
│ pilot în command and technical personnel of │ │ │ │
│ maintenance and repair of any ultralight │ │ │ │
│ balloon, inside the limits of the owned │ └───────────────────────────────────────────┘ │
│ ratings. │ Baloane ultrauşoare până la: │
│ Această licenţă îl îndreptăţeşte pe titular │ cu gaz şi arzator │
│ să exercite privilegiile conferite de │ aeropurtat │
│ calificările pe care le deţine şi de │ Ultralight gas and airbome until: ......... │
│ reglementările în vigoare. │ heather balloons │
│ This licence entitles its holder to exercise│ ┌───────────────────────────────────────────┐ │
│ the privileges conferred by the ratings he │ │ │ │
│ owns and by the regulations în force. │ │ │ │
│ │ └───────────────────────────────────────────┘ │
└──────────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────────────────────┘


    
ANEXA 1-3

┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ Ministerul Transporturilor/Ministry of Transport │
│ │
│ Autoritatea Aeronautică Civila Română/ │
│ Romanian Civil Aeronautical Authority │
│ │
│ Licenţă de Pilot Planoare ultrauşoare/ │
│ Ultralight Gliders Pilot Licence │
│ Nr./No.: │
│ │
│ Numele titularului/Name of the holder: │
│ CNPI/ID number │
│ Adresaaaddress: │
│ Cetatenia/Naţionality: │
│ Emis de/Issued by: │
│ │
│ Semnătura/L.S./Signature/L.S. │
│ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ Această licenţă îl îndreptăţeşte pe titular să-şi exercite privilegiile numai în termenul de │
│valabilitate al certificatului medical corespunzător./This licence entitles its holder to exercise│
│his privileges only inside the term of validity of the according medical assessment. │
│ Această licenţă îl îndreptăţeşte pe titular să exercite funcţia de pilot comandant şi de │
│personal tehnic de întreţinere şi reparaţie al oricărui planor ultrauşor, în limita calificărilor │
│deţinute./This licence entitles its holder to act as pilot în command and technical personnel of │
│maintenance and repair of any ultralight glider, inside the limits of the owned ratings. │
│ Această licenţă îl îndreptăţeşte pe titular să exercite privilegiile conferite de calificările │
│pe care le deţine şi de reglementările în vigoare./This licence entitles its holder to exercise │
│the privileges conferred by the ratings he owns and by the regulations în force │
│ │
│Calificare de clasa/ Calificare/ Valabilitate/ │
│Class rating Rating Validity │
│ │
│Parapante/Paragliders │
│ │
│Deltaplane/Hang gliders │
│ │
│Alte calificări/Other ratings: │
│ │
│Menţiuni/Remarks │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
    
ANEXA 2
    ─────────
la RACR-LPAN AUN
─────────────────


┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│I. România │
│ România │
│ │
│II. Certificat de recunoaştere │
│ Certificate of recognition │
│ │
│ Valabil numai însoţit de licenţă corespunzătoare emisă de autoritatea │
│ competentă a statului de origine. │
│ Valid only în conection with an attached proper licence issued by the │
│ competent state authority. │
│ │
│XIV. Acest certificat îl îndreptăţeşte pe titular să exercite privilegiile │
│ conferite de licenţă pe care o deţine dar în limita celor permise de │
│ reglementările româneşti în vigoare. │
│ This certificate entitles its holder to exercise the privileges │
│ conferred by the licence he owns but limited at those which are allowed │
│ by the Romanian regulations în force. │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│III. Nr. ....................... │
│ Conform cu licenţă nr: │
│ According to licence nr: │
│ │
│ │
│IV. Numele titularului (deţinătorului): │
│ Name of the holder: │
│ .................................................................. │
│ │
│VII. Emis de: │
│ Issued by: │
│ │
│XI. X. Locul/data eliberării: │
│ │
│ ............/....................... │
│ │
│ │
│ Semnătura: │
│ Signature │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘


    
ANEXA 3
    ─────────
la RACR-LPAN AUN
────────────────────

                       FIŞĂ DE PREGĂTIRE TEORETICĂ ŞI PRACTICĂ
                              LA SOL ŞI ÎN ZBOR

    Întocmită în vederea eliberării/revalidării/reînnoirii licenţei de pilot de aeronave ultrauşoare nemotorizate şi a calificăriloraautorizaţiilor aferente, pentru domnul (doamna) ......., născut(ă) la data de ..........., în localitatea ..........., domiciliat(ă) în ......, tel. ......., posesor (posesoare) al (a) actului de identitate (tip, serie, număr) ......., eliberat de ......., la data de ........, CNP .........., astfel: ................................................. .

    (Se menţionează după caz: pilot, instructor şi alte calificăriaautorizaţii, conform reglementării RACR-LPAN AUN, pentru: parapante, deltaplane, planoare ultrauşoare, giroplanoare ultrauşoare, baloane ultrauşoare.)


    PREGĂTIREA TEORETICĂ

┌──────┬────────────────────────┬─────────┬────────┬────────────────┬─────────┐
│ Nr. │ │ Nr. ore │ Data │Numele instruc- │ │
│ Poz. │ Disciplina │de pregă-│finali- │torului sub │Semnătura│
│ │ │tire │zării │suprave- │ │
│ │ │efectu- │pregă- │gherea │ │
│ │ │ate │tirii │căruia a │ │
│ │ │ │ │fost │ │
│ │ │ │ │efectuată │ │
│ │ │ │ │pregătirea │ │
├──────┼────────────────────────┼─────────┼────────┼────────────────┼─────────┤
│ (i) │Legislaţie aeronautică │ │ │ │ │
│ │şi reglementări │ │ │ │ │
├──────┼────────────────────────┼─────────┼────────┼────────────────┼─────────┤
│ (îi) │Cunoasterea aeronavei │ │ │ │ │
│ │ultrauşoare nemotorizate│ │ │ │ │
├──────┼────────────────────────┼─────────┼────────┼────────────────┼─────────┤
│(iii) │Performante de zbor │ │ │ │ │
│ │şi planificarea zborului│ │ │ │ │
├──────┼────────────────────────┼─────────┼────────┼────────────────┼─────────┤
│ (iv) │Performante umane │ │ │ │ │
├──────┼────────────────────────┼─────────┼────────┼────────────────┼─────────┤
│ (v) │Meteorologie │ │ │ │ │
├──────┼────────────────────────┼─────────┼────────┼────────────────┼─────────┤
│ (vi) │Navigatie │ │ │ │ │
├──────┼────────────────────────┼─────────┼────────┼────────────────┼─────────┤
│(vii) │Proceduri operationale │ │ │ │ │
├──────┼────────────────────────┼─────────┼────────┼────────────────┼─────────┤
│(viii)│Principii de zbor │ │ │ │ │
├──────┼────────────────────────┼─────────┼────────┼────────────────┼─────────┤
│ (ix) │Radiotelefonie │ │ │ │ │
├──────┼────────────────────────┼─────────┼────────┼────────────────┼─────────┤
│ (x) │* │ │ │ │ │
├──────┼────────────────────────┼─────────┼────────┼────────────────┼─────────┤
│ (xi) │** │ │ │ │ │
└──────┴────────────────────────┴─────────┴────────┴────────────────┴─────────┘

    Subsemnatul, atest prin prezenta ca domnul (doamna) ......... a finalizat sub supravegherea mea cursul (programul) de pregătire teoretica specifică, conform celor specificate în prezenta fişă şi reglementării RACR-LPAN AUN.

    Instructor: .................... Data: .......................
            [Numele şi semnătura instructorului sub supravegherea
                  caruia s-a finalizat cursul (programul)]

    PREGĂTIREA PRACTICĂ LA SOL ŞI ÎN ZBOR

┌────────────────┬─────────────────────────┬────────┬───────────────┬──────────┐
│ │Nr. ore de pregătire │ Data │ Numele │ │
│ │în zbor/nr. dec.aat. │finali- │instructorului │ │
│Nr. de ore de ├─────────┬───────┬───────┤zării │sub suprave- │Semnătura │
│de pregătire │ │ │ │pregă- │gherea căruia │ │
│la sol │ DC │ SC │ Raid │tirii │a fost finali- │ │
│ │ │ │ │ │zată pregătirea│ │
├────────────────┼─────────┼───────┼───────┼────────┼───────────────┼──────────┤
│ *** │ │ │ │ │ │ │
├────────────────┼─────────┼───────┼───────┼────────┼───────────────┼──────────┤
│ **** │ │ │ │ │ │ │
└────────────────┴─────────┴───────┴───────┴────────┴───────────────┴──────────┘


    Subsemnatul, atest prin prezenta ca domnul (doamna) ......... a finalizat sub supravegherea mea cursul (programul) de pregătire practica la sol şi în zbor, conform celor specificate în prezenta fişa şi reglementării RACR-LPAN AUN.

    Instructor: ......................... Data: .................
                [Numele şi semnătura instructorului sub supravegherea căruia
                         s-a finalizat cursul (programul)]
    Persoana instruită: ................. Data: .................
                          (Semnătura persoanei instruite)

    Notă: Prezenta fişă poate fi completată, cu scris de mână, şi semnată de o singură persoană, sau, corespunzător poziţiei respective din fişă, de mai multe în cazul în care pregătirea nu a fost efectuată sub supravegherea unui singur instructor.
    Pentru fiecare clasă de aeronave (parapante, deltaplane, planoare ultrauşoare, giroplanoare ultrauşoare, baloane ultrauşoare) pentru care se solicită certificarea (după caz, obţinere, revalidare, reînnoire) se completează separat câte o fişă.
    Rubricile care nu sunt necesar a fi completate, corespunzător cerinţelor reglementării RACR-LPAN AUN, se barează.
    Acolo unde la rubricile ce trebuiesc completate se întâlneşte simbolul ''/'' se lasă nebarat cazul care corespunde persoanei care solicită certificarea.
    În cazul obţinerii calificăriloraautorizaţiilor de instructor sau pilot de tandem se specifică pe prezenta fişă, cu scris de mână, de către unul din instructorii sub supravegherea căruia se desfăşoară cursurile respective, numărul şi data aprobării cursului de instructor respectiv de pilot de tandem.
___________
    * Spaţiu rezervat a se completa pentru disciplinele suplimentare (Metodologia instruirii la sol şi în zbor, respectiv Metodologia zborului în tandem) în cazul obţinerii calificăriloraautorizaţiilor de instructor sau pilot de tandem.
    ** Spaţiu rezervat a se completa în cazul acordării autorizaţiilor specifice (speciale), după caz, cu: lansări de paraşutişti, zbor cu pasageri şi/sau zbor în remorcaj.
    *** Spaţiu rezervat a se completa în cazul acordării autorizaţiilor specifice (speciale).
    **** Spaţiu rezervat a se completa în cazul obţinerii calificăriloraautorizaţiilor de instructor sau pilot de tandem.


    
ANEXA 4
    ────────
la RACR-LPAN AUN
────────────────

                                DECLARAŢIA EXAMINATORULUI

    Subsemnatul(a) ......, născut(ă) la data de ....., în localitatea ........., domiciliat(ă) în ........, tel ......., posesor (posesoare) al (a) actului de identitate (tip, serie, număr) ........., eliberat de ....., la data de ........, CNP ........., având ca pregătire/calificare: .......... declar prin prezenta că sunt de acord, prin libera mea voinţa, să îndeplinesc atribuţiunile de examinator/inspector în conformitate cu reglementarea aeronautică RACR-LPAN AUN, aprobată de către Ministerul Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului prin: ........, asupra căreia am luat cunoştinţă şi mi-am însuşit-o, precum şi în conformitate cu celelalte reglementări în vigoare.
    Declar, de asemenea, că îmi asum întreaga responsabilitate ce decurge din îndeplinirea atribuţiunilor prevăzute în reglementările de mai sus, în conformitate cu reglementările în vigoare.
    Dată în faţa noastră,
    reprezentanţi ai autorităţii de certificare/martori:
    (numele şi semnătura)
    . ........................
    . ........................
    Data ....................
    Semnătura
    . ........................
    Notă: Declaraţia se completează, de către semnatar, cu scris de mână.

    
ANEXA 5
    ───────
la RACR-LPAN AUN
────────────────

    Viza instructorului sub supravegherea caruia s-a finalizat cursul (programul)

    Subsemnatul ......, născut(a) la data de ......, în localitatea ..........., domiciliat (a) în ......, posesor al actului de identitate (tip, serie, număr) ......, eliberat de .........., la data de .........., CNP ......, elev pilot/pilot pe clasa/clasele de aeronave AUN ..........

    (Se menţionează după caz: parapante, deltaplane, planoare ultrauşoare, giroplanoare ultrauşoare, baloane.)

    va rog prin prezenta a dispune efectuarea demersurilor necesare în vederea eliberării/revalidarii/reinnoirii licenţei de pilot de aeronave ultrauşoare nemotorizate şi a calificăriloraautorizaţiilor aferente, astfel: ...............................................
    (Se menţionează după caz: pilot, instructor, pilot de tandem şi alte calificăriaautorizaţii, conform reglementării RACR-LPAN AUN, pentru: parapante, deltaplane, planoare ultrauşoare, giroplanoare ultrauşoare, baloane ultrauşoare.)

    Cunosc în totalitate reglementările aferente activităţii de zbor cu aeronave ultrauşoare nemotorizate şi mă angajez să le respect. Declar că practic zborul cu aeronave ultrauşoare nemotorizate din proprie iniţiativă şi cunoscând riscurile şi responsabilităţile aferente acestei activităţi mi le asum, activitatea de zbor desfăşurată fiind strict pe propria răspundere.
    Posed carnet de zbor completat la zi având un număr total de ........... zboruri, totalizand ............ ore de zbor.
    Pe clase de aeronave am o experienta de zbor astfel:

    Clase: starturi ore minute