Inapoi la Cautare

ORDIN 616 /2006


pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea, semnarea, depunerea, componenţa şi modul de completare a situaţiilor financiare trimestriale ale instituţiilor publice în anul 2006, precum şi modelele acestora


Puteti sa consultati o forma actualizata la data 02.10.2014, conform modificarilor publicate in Monitorul Oficial al Romaniei, apasand butonul Cumpara Act.

Cumparati Actul varianta DOC

Forma la zi
Pret: 13,00 RON cu TVA
Doriti o forma actualizata, la zi (02.10.2014), a acestui act ? Cumparati acum online, rapid si simplu varianta DOC !

Forme la zi | Modificari Act | Printare | Salvare DOC

  
    În temeiul prevederilor art. 11 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 208/2005 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice şi a Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, cu modificările şi completările ulterioare,
    în baza prevederilor art. 4 din Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată,
    ministrul finanţelor publice emite următorul ordin:
    ART. 1
    Se aprobă Normele metodologice privind întocmirea, semnarea, depunerea, componenţa şi modul de completare a situaţiilor financiare trimestriale ale instituţiilor publice în anul 2006, precum şi modelele acestora, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.
    ART. 2
    Direcţia generală a contabilităţii publice şi a sistemului de decontări în sectorul public va lua măsuri pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentului ordin.
    ART. 3
    Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.
                    p. Ministrul finanţelor publice,
                         Doina-Elena Dascălu,
                          secretar de stat
    Bucureşti, 19 mai 2006.
    Nr. 616.
    ANEXĂ
                          NORME METODOLOGICE
    privind întocmirea, semnarea, depunerea, componenţa şi modul de completare a situaţiilor financiare trimestriale ale instituţiilor publice în anul 2006, precum şi modelele acestora
    1. Întocmirea situaţiilor financiare trimestriale
    Potrivit prevederilor Legii contabilităţii nr. 82/1991 republicată, pentru instituţiile publice, documentul oficial de prezentare a situaţiei patrimoniului aflat în administrarea statului şi a unităţilor administrativ-teritoriale şi a execuţiei bugetului de venituri şi cheltuieli îl reprezintă situaţia financiară.
    Situaţiile financiare trimestriale cuprind: bilanţul, contul de rezultat patrimonial, situaţia fluxurilor de trezorerie, conturile de execuţie bugetară şi alte anexe.
    Situaţiile financiare se întocmesc în moneda naţională, respectiv în lei, tară subdiviziunile leului.
    Pentru necesităţi proprii de informare şi la solicitarea unor organisme internaţionale, se pot întocmi situaţii financiare şi într-o altă monedă.
    Activitatea desfăşurată în străinătate de unităţile fară personalitate juridică, subordonate instituţiilor publice din România, se include în situaţiile financiare ale persoanei juridice române şi se raportează pe teritoriul României.
    Instituţiile publice vor înscrie pe prima pagină a bilanţului, datele de identificare (instituţia, adresa, codul poştal, telefonul, codul de înregistrare fiscală, codul activităţii CAEN), citeţ, fără a se folosi prescurtări sau iniţiale.
    În conformitate cu prevederile art. 3 din Hotărârea Guvernului nr. 656/1997 privind aprobarea Clasificării activităţilor din economia naţională- CAEN, organele de specialitate ale administraţiei publice centrale şi locale şi instituţiile publice subordonate au obligaţia încadrării activităţii desfăşurate potrivit Clasificării activităţilor din economia naţională, actualizată prin Ordinul preşedintelui Institutului Naţional de Statistică nr. 601/2002.
    2. Semnarea şi depunerea situaţiilor financiare
    Situaţiile financiare se semnează de conducătorul instituţiei şi de conducătorul compartimentului financiar-contabil sau de alte persoane împuternicite să îndeplinească aceste funcţii.
    Instituţiile publice ai căror conducători au calitatea de ordonatori de credite secundari sau terţiari, depun un exemplar din situaţiile financiare trimestriale şi anuale la organul ierarhic superior, la termenele stabilite de acesta.
    Ministerele, celelalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale, alte autorităţi publice, instituţii autonome şi unităţile administrativ-teritoriale, ai căror conducători au calitatea de ordonatori principali de credite, depun la Ministerul Finanţelor Publice sau direcţiile generale ale finanţelor publice judeţene şi a municipiului Bucureşti, după caz, un exemplar din situaţiile financiare trimestriale potrivit normelor şi la termenele stabilite de acesta.
    Potrivit prevederilor art. 13 alin. (2) din Legea nr. 672/2002 privind auditul public intern, se recomandă ca situaţiile financiare anuale proprii ale ministerelor, celorlalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale şi locale, ale altor autorităţi publice, instituţiilor publice autonome şi ale instituţiilor publice subordonate să fie însoţite de un raport privind auditarea bilanţului şi a contului de execuţie bugetară, întocmit în condiţiile legii.
    Situaţiile financiare centralizate se depun la Ministerul Finanţelor Publice de conducătorii compartimentelor financiar-contabile sau de persoane cu atribuţii în activitatea de analiză şi centralizare a acestora care să poată oferi informaţiile necesare în legătură cu situaţiile financiare prezentate.
    Ministerele, celelalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale, alte autorităţi publice, instituţiile publice autonome au obligaţia să se prezinte la Direcţia generală a tehnologiei informaţiei din cadrul Ministerului Finanţelor Publice pentru a primi gratuit discheta cu programul informatic de centralizare a situaţiilor financiare pentru instituţii publice, în vederea depunerii situaţiei financiare centralizate la Ministerul Finanţelor Publice şi pe suport magnetic.
    Deoarece informaţiile din situaţiile financiare trimestriale şi anuale ale instituţiilor publice stau la baza unor raportări la Institutul European de Statistică (EUROSTAT) de către Banca Naţională a României şi Institutul Naţional de Statistică, Ministerul Finanţelor Publice trebuie să transmită instituţiilor raportoare datele centralizate în 15 zile de la expirarea termenului de depunere a situaţiilor financiare de către instituţiile publice, astfel încât orice întârziere periclitează programul stabilit de raportare.
    Nerespectarea reglementărilor emise de Ministerul Finanţelor Publice cu privire la întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare periodice stabilite potrivit legii constituie contravenţie, conform prevederilor art. 41 pct. 2 lit. e) din Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată, şi se sancţionează cu amendă de la 1000 lei la 3000 lei (RON), dacă perioada de întârziere pentru întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare periodice este cuprinsă între 15 şi 30 de zile lucrătoare, şi de la 1500 lei la 4500 lei (RON), dacă perioada de întârziere depăşeşte 30 de zile lucrătoare, potrivit art. 42 alin. (2), şi se suportă de persoanele vinovate, potrivit alin. (5) al aceluiaşi articol
    Contravenţiilor prevăzute la art. 41 din legea mai sus menţionată le sunt aplicabile dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare.
    În vederea implementării în bune condiţiuni a prevederilor Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 1917/2005 şi ale prezentului ordin, termenul de predare la Ministerul Finanţelor Publice - Direcţia generală a contabilităţii publice şi a sistemului de decontări în sectorul public 'ad a situaţiilor financiare la finele trimestrului I este 15 iunie 2006. Pentru trimestrele II şi III termenul este 15 august, respectiv 15 noiembrie 2006.
    3. Componentele situaţiilor financiare
    Situaţiile financiare care se întocmesc de instituţiile publice la finele trimestrelor I, II, şi III din anul 2006 se compun din următoarele formulare ale căror modele sunt prezentate în anexe la prezentele norme:

    Anexa 1 Bilanţ
    Anexa 2 Contul de rezultat patrimonial
    Anexa 3 şi 4 Situaţia fluxurilor de trezorerie
    Anexa 5 Contul de execuţie a bugetului instituţiei publice -
                  Venituri
    Anexa 6 Contul de execuţie a bugetului instituţiei publice -
                  Cheltuieli
    Anexa 7 Contul de execuţie a bugetului instituţiilor publice -
                  Cheltuieli
    Anexa 8 Contul de execuţie a bugetului instituţiilor publice şi
                  activităţilor finanţate integral din venituri proprii
                  (de subordonare locală) - Venituri
    Anexa 9 Contul de execuţie a bugetului instituţiilor publice
                  finanţate din venituri proprii şi subvenţii (de
                  subordonare locală) - Venituri
    Anexa 10 Contul de execuţie a bugetului instituţiilor publice şi
                  activităţilor finanţate integral din venituri proprii
                  (de subordonare locală) - Cheltuieli
    Anexa 11 Contul de execuţie a bugetului instituţiilor publice
                  finanţate din venituri proprii şi subvenţii (de
                  subordonare locală) - Cheltuieli
    Anexa 12 Contul de execuţie a bugetului local - Venituri
    Anexa 13 Contul de execuţie a bugetului local - Cheltuieli
    Anexa 14a Disponibil din mijloace cu destinaţie specială
    Anexa 14b Disponibil din mijloace cu destinaţie specială
    Anexa 15 Contul de execuţie a bugetului creditelor externe-
                  Cheltuieli
    Anexa 16 Contul de execuţie a bugetului creditelor interne-
                  Cheltuieli
    Anexa 17 Contul de execuţie a bugetului fondurilor externe
                  nerambursabile - Venituri
    Anexa 18 Contul de execuţie a bugetului fondurilor externe
                  nerambursabile - Cheltuieli
    Anexa 19 Contul de execuţie a veniturilor şi cheltuielilor
                  evidenţiate în afara bugetului local - Venituri
    Anexa 20 Contul de execuţie a veniturilor şi cheltuielilor
                  evidenţiate în afara bugetului local - Cheltuieli
    Anexa 24 Situaţia privind execuţia veniturilor şi cheltuielilor
                  bugetelor locale pe unităţi administrativ- teritoriale
    Anexa 30 Plăţi restante
    Anexa 31 Situaţia acţiunilor deţinute de instituţiile publice în
                  numele statului român, la societăţi comerciale,
                  societăţi/companii naţionale precum şi în capitalul unor
                  organisme internaţionale
    Anexa 32 Situaţia sumelor evidenţiate în conturi în afara
                  bilanţului rezultate din operaţiuni ce decurg din
                  administrarea veniturilor bugetului general consolidat
    Anexa 33 Situaţia unor indicatori referitori la protecţia
                  copilului şi a persoanelor cu handicap
    Anexa 40a Situaţia activelor şi datoriilor instituţiilor publice
                  din administraţia centrală
    Anexa 40b Situaţia activelor şi datoriilor instituţiilor publice
                  din administraţia locală
    Anexa 40c Situaţia activelor şi datoriilor instituţiilor publice
                  din domeniul asigurărilor sociale (de stat, şomaj,
                  sănătate).
    Anexele 1-13, 14a, 14b, 15 - 20, 24, 30 - 33, 40a, 40b şi 40c fac
    parte integrantă din prezentele norme metodologice.

             MODUL DE COMPLETARE A SITUAŢIILOR FINANCIARE
    ANEXA 1
                                 BILANŢ
    Bilanţul este documentul contabil de sinteză prin care se prezintă elementele de active, datorii şi capitaluri proprii ale instituţiei publice la sfârşitul perioadei de raportare, precum şi în alte situaţii prevăzute de lege. Prin diferenţa dintre total active şi total datorii se determină indicatorul active nete, care trebuie să fie egal cu capitalurile proprii.
    Pentru fiecare element de bilanţ trebuie prezentată valoarea aferentă elementului respectiv pentru exerciţiul financiar precedent.
    Dacă valorile prezentate anterior nu sunt comparabile, absenţa comparabilităţii trebuie prezentată în notele explicative.
    Un element de bilanţ pentru care nu există valoare nu trebuie prezentat, cu excepţia cazului în care exista un element corespondent pentru exerciţiul financiar precedent.
    Bilanţul se întocmeşte pe baza ultimei balanţe de verificare a conturilor sintetice, puse de acord cu balanţa conturilor analitice, încheiată după înregistrarea tuturor documentelor în care au fost consemnate operaţiunile economico-financiare aferente perioadei raportate.
    Pentru completarea formularului, pe rânduri, se fac următoarele precizări:
    01 - se completează cu valoarea activelor fixe necorporale şi activelor fixe necorporale în curs de execuţie rezultată din însumarea soldurilor debitoare ale conturilor de active fixe necorporale, diminuată cu valoarea amortizărilor şi ajustărilor de depreciere aferente (ct. 203+205+206+208+233-280-290-293*);
    02 - se completează cu valoarea activelor fixe corporale şi activelor fixe corporale în curs de execuţie rezultată din însumarea soldurilor debitoare ale conturilor de active fixe corporale, diminuată cu valoarea amortizărilor şi ajustărilor de depreciere aferente (ct. 213+214+231-281 -291-293*);
    03 - se înscrie valoarea activelor fixe corporale de natura terenurilor şi clădirilor şi activelor fixe corporale în curs de execuţie rezultată din însumarea soldurilor debitoare ale conturilor de active fixe corporale diminuată cu valoarea amortizărilor şi ajustărilor de depreciere aferente (ct. 211+212+231-281-291-293*);
    04 - se completează cu valoarea altor active ale statului din soldul debitor al contului 215;
    05 -se completează cu valoarea activelor financiare necurente (investiţii pe termen lung) sub formă de acţiuni, obligaţiuni şi alte creanţe imobilizate rezultată din însumarea soldurilor debitoare ale conturilor de active financiare, diminuată cu valoarea ajustărilor pentru pierderea de valoare aferente (ct.260+265+267-296);
    06 - se completează cu valoarea creanţelor necurente ce urmează a fi încasate după o perioadă mai mare de un an (conform legii sau contractului), rezultată din însumarea soldurilor debitoare ale conturilor corespunzătoare diminuată cu valoarea ajustărilor de depreciere aferente (ct. 4112+4612-4912-4962);
    07- se completează cu valoarea totală a activelor necurente rezultată din însumarea rândurilor: 01+02+03+04+05+06;
    08 - se completează cu valoarea stocurilor existente rezultată din însumarea soldurilor debitoare ale conturilor de stocuri, ajustată cu valoarea diferentelor de preţ şi diminuată cu valoarea ajustărilor de depreciere aferente (ct.301+302+303+304+305+307+309+331+332+341+345+346+ 347+349+351+354+356+357+358+359+361+371+381+/-348+/-378-391-392+393-394-395-396-397-398);
    10 - se completează cu valoarea creanţelor curente provenind din operaţiuni comerciale şi avansuri ce urmează a fi încasate pe o perioadă mai mică de un an, rezultată din însumarea soldurilor debitoare ale conturilor corespunzătoare diminuată cu valoarea ajustărilor pentru depreciere aferente (ct.232+234+409+4111+4118+413+418+425+4282+4611+473**+481 +482+483-4911-4961+5187);
    Referitor la conturile 481 şi 482 se va avea în vedere eliminarea acestora din activele şi datoriile bilanţului centralizat.
    11- se completează cu valoarea creanţelor bugetare deţinute de instituţie ce urmează a fi încasate pe o perioadă mai mică de un an, rezultată din însumarea soldurilor debitoare ale conturilor corespunzătoare diminuată cu valoarea ajustărilor pentru depreciere aferente (ct.431**+437**+4424+4428**+444**+446**+4482+463+464+465 +4664+4665+4681+4682+4684+4687+469-497);
    Referitor la conturile 4424 şi 4423 se va avea în vedere consolidarea acestora în bilanţul centralizat
    12- se completează cu valoarea creanţelor din operaţiuni cu Comunitatea Europeană, rezultată din însumarea soldurilor debitoare ale conturilor corespunzătoare (ct.4501+4511+4531+4541+4551+456+457+458);
    13 - se completează cu valoarea investiţiilor pe termen scurt (obligaţiuni emise şi răscumpărate) diminuată cu valoarea ajustărilor pentru pierderea de valoare aferente (ct. 505-595);
    14- se completează cu valoarea totală a disponibilităţilor aflate în conturile de la trezorerie şi bănci, precum şi din casă, rezultată din însumarea rândurilor: 15+17;
    15 - se completează cu valoarea lichidităţilor existente în casă în conturile de la trezorerie, alte valori, avansuri de trezorerie (ct.510+5121+5125+5131+5141+5151+5153+5161+5171+520+5211 +5212+5221+5222+523+524+5251+5252+5253+526+527+528+5291 +5292+5299+531+532+542+550+551+552+553+554+555+556+557 +558+5601+5602+561+562+5711+5712+5713+5714+5741+5742+5743+5744);
    16 - se completează cu valoarea lichidităţilor existente în conturile de la trezorerie, constituite în depozite (ct. 5153+5222+5602+5714+5744);
    17 - se completează cu valoarea lichidităţilor existente în conturile de la băncile comerciale (ct. 5112+5121+5124+5125+5131+5132+5141+5142 +5151+5152+5153+5161+5162+5172+5314+5411+5412+550+558+560)
    18 - se completează cu valoarea lichidităţilor existente în conturile de la băncile comerciale, constituite în depozite (ct. 5153);
    19 - se completează cu valoarea cheltuielilor înregistrate în avans preluate din soldul debitor al contului 471;
    20 - se completează cu valoarea activelor curente rezultată din însumarea rândurilor: 08+09+13+14+19;
    21- se completează cu valoarea totală a activelor necurente şi curente rezultată din însumarea rândurilor 07+20;
    24 - se completează cu valoarea datoriilor necurente rezultată din însumarea soldurilor creditoare ale conturilor de decontări cu furnizorii de active fixe, creditorii şi vărsăminte de efectuat pentru active financiare şi investiţii financiare, ce trebuie plătite într-o perioadă mai mare de un an conform legii sau contractului (ct. 4042+269+4622+509);
    25 - se completează cu valoarea rezultată din însumarea soldurilor creditoare ale conturilor de împrumuturi ce trebuie plătite într-o perioadă mai mare de un an, conform legii sau contractului (ct. 1612+1622+1632+1642+1652+166+1672+168-169);
    26 - se completează cu valoarea provizioanelor constituite pe termen lung pentru litigii, garanţii acordate clienţilor, etc, preluate din soldul creditor al contului 151;
    27 - se completează cu totalul datoriilor necurente rezultate din însumarea rândurilor: 24+25+26;
    29 - se completează cu valoarea datoriilor curente rezultată din însumarea soldurilor creditoare ale conturilor de datorii comerciale şi avansuri ce trebuie plătite într-o perioadă de până la un an (ct.401+403+4041+405+408+419+4621+473+481+482+483+269);
    Referitor la conturile 481 şi 482 se va avea în vedere eliminarea acestora din activele şi datoriile bilanţului centralizat.
    30 - se completează cu valoarea datoriilor către bugetul de stat, bugete locale etc. rezultată din însumarea soldurilor creditoare ale conturilor de datorii (ct.440+441+4423+4428+444+446+4481+4671+4672+4673 +4674+4675);
    Referitor la conturile 4424 şi 4423 se va avea în vedere consolidarea acestora în bilanţul centralizat.
    31 - se completează cu valoarea rezultată din însumarea soldurilor creditoare ale conturilor de datorii către Comunitatea Europeană (ct.4502+4512+452+4532+4542+4552);
    32 - se completează cu valoarea împrumuturilor pe termen scurt ce trebuie plătite într-o perioadă de până la un an, rezultată din însumarea soldurilor creditoare ale conturilor de împrumuturi pe termen scurt (ct.5186+5191+5192+5194+5195+5196+5197+5198);
    33 - se completează cu valoarea împrumuturilor pe termen lung - sume ce trebuie plătite în cursul exerciţiului curent- rezultată din însumarea soldurilor creditoare ale conturilor de împrumuturi pe termen lung (ct. 1611+1621+1631+1641+1651+1671+168-169);
    34 - se completează cu valoarea datoriilor către salariaţi şi contribuţiile aferente rezultată din însumarea soldurilor creditoare ale conturilor de salarii şi contribuţii sociale (ct. 421+423+426+427+4281+431+437+438);
    35 'ad se completează cu valoarea datoriilor reprezentând alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizaţii de şomaj, burse) rezultată din însumarea soldurilor creditoare ale conturilor de datorii (ct.422+424+429);
    36 - se completează cu valoarea veniturilor înregistrate în avans, preluate din soldul creditor al contului 472;
    37 - se completează cu valoarea datoriilor reprezentând provizioane constituite pe termen scurt pentru litigii, garanţii acordate clienţilor, etc., preluate din soldul creditor al contului 151;
    38 - se completează cu totalul datoriilor curente rezultate din însumarea rândurilor: 28+32+33+34+35+36+37;
    39 - se completează cu totalul datoriilor curente şi necurente rezultate din însumarea rândurilor: 27+38;
    40 - se completează cu valoarea indicatorului "Active nete", determinată ca diferenţa între total active şi total datorii, (rd. 21-39) valoare care trebuie să fie egală cu cea a capitalurilor proprii (rd. 47);
    42 - se completează cu valoarea rezervelor şi fondurilor constituite,
    rezultate din însumarea soldurilor creditoare ale conturilor de rezerve şi fonduri:
    (ct. 100+101+102+103+104+105+106+131+132+133+134+135+136+137+139);
    43 - se completează cu soldul creditor al contului 117;
    44 - se completează cu soldul debitor al contului 117;
    45 - se completează cu soldul creditor al contului 121;
    46 - se completează cu soldul debitor al contului 121;
    47 - se completează cu valoarea capitalurilor proprii rezultată din însumarea soldurilor creditoare ale conturilor de rezerve şi fonduri, rezultat reportat şi rezultat patrimonial. Soldurile debitoare ale conturilor reprezentând rezultatul reportat şi rezultatul patrimonial (deficit), se scad (rd.42+43-44+45-46).
____________
    *) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.
    **) Solduri debitoare ale conturilor respective.
    ANEXA 2
                      CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL
    Contul de rezultat patrimonial prezintă situaţia veniturilor, finanţărilor şi cheltuielilor din cursul exerciţiului curent.
    Veniturile şi finanţările sunt prezentate pe feluri de venituri după natura sau sursa lor, indiferent dacă au fost încasate sau nu.
    Cheltuielile sunt prezentate pe feluri de cheltuieli, după natura sau destinaţia lor, indiferent dacă au fost plătite sau nu.
    În Contul de rezultat patrimonial sunt prezentate şi veniturile calculate (ex. venituri din reluarea provizioanelor şi ajustărilor de valoare) care nu implică o încasare a acestora, precum şi cheltuielile calculate (ex. cheltuieli cu amortizările, provizioanele şi ajustările de valoare) care nu implică o plată a acestora.
    Pentru fiecare indicator din Contul de rezultat patrimonial trebuie prezentată atât valoarea indicatorului din anul curent cât şi valoarea aferentă pentru exerciţiul financiar precedent.
    Prin excepţie, în anul 2006 coloana "An precedent" nu se completează.
    Rezultatul patrimonial este un rezultat economic care exprimă performanţa financiară a instituţiei publice, respectiv excedent sau deficit patrimonial. Acest rezultat se determină pe fiecare sursă de finanţare în parte: buget (de stat, local, asigurări sociale, şomaj, sănătate), fonduri externe nerambursabile, venituri proprii sau venituri proprii şi subvenţii.
    Formularul prezintă totalitatea veniturilor realizate şi a finanţărilor, precum şi a cheltuielilor efectuate grupate pe activităţi, astfel: operaţionale, financiare şi extraordinare.
    Datele se preiau din soldurile conturilor de venituri şi finanţări şi din soldurile conturilor de cheltuieli, cumulate de la începutul anului, înainte de închidere.
    Pentru completarea formularului, pe rânduri se fac următoarele precizări:
    02 - se completează cu sumele reprezentând venituri din impozite, taxe, contribuţii de asigurări, precum şi alte venituri ale bugetelor preluate din soldurile creditoare ale conturilor de venituri, înainte de închidere (ct. 730+731+732+733+734+735+736+739+745+746+750+751);
    03 - se completează cu sumele reprezentând venituri din activităţi economice preluate din soldurile creditoare ale conturilor de venituri, înainte de închidere (ct. 701+702+703+704+705+706+707+708+/-709);
    04 - se completează cu sumele reprezentând venituri din finanţări de la buget sau de la alte entităţi, subvenţii, transferuri, alocaţii bugetare cu destinaţie specială, preluate din soldurile creditoare ale conturilor de venituri, înainte de închidere (ct.770+771+772+773+774+776+778+779);
    În Contul de rezultat patrimonial al bugetului local nu se va înscrie soldul creditor al contului 770. Acesta se va înscrie numai în Contul de rezultat patrimonial al activităţii proprii a unităţii administrativ-teritoriale şi în Contul de rezultat patrimonial al instituţiilor publice finanţate din bugetele locale.
    05 - se completează cu sumele reprezentând alte venituri operaţionale preluate din soldurile creditoare ale conturilor de venituri, înainte de închidere (ct.714+719+721+722+781);
    06 - se completează cu totalul veniturilor operaţionale rezultate din însumarea rândurilor: 02+03+04+05;
    08 - se completează cu sumele reprezentând cheltuielile cu salariile şi alte beneficii acordate salariaţilor şi altor categorii de personal, precum şi contribuţiile sociale aferente salariilor angajaţilor, preluate din soldurile debitoare ale conturilor de cheltuieli, înainte de închidere (ct. 641+642+645+646+647);
    09 'ad se completează cu sumele reprezentând subvenţiile şi transferurile curente şi de capital între unităţile administraţiei publice, ajutoare sociale şi alte cheltuieli, preluate din soldurile debitoare ale conturilor de cheltuieli, înainte de închidere (ct.670+671+672+673+674+676+677+679);
    10 - se completează cu sumele reprezentând valoarea consumului de materii prime, materiale consumabile, energie, apă şi alte cheltuieli materiale preluate din soldurile debitoare ale conturilor de cheltuieli, înainte de închidere (ct.601+602+603+606+607+608+609+610+611+612+613+614+622+623+624+626+627+628+629);
    11 'ad se completează cu sumele reprezentând valoarea cheltuielilor de capital, amortizările şi provizioanele preluate din soldurile debitoare ale conturilor de cheltuieli, înainte de închidere (681+682+689);
    12 - se completează cu sumele reprezentând valoarea altor cheltuieli operaţionale preluate din soldurile debitoare ale conturilor de cheltuieli, înainte de închidere (ct. 635+654+658);
    13 - se completează cu sumele reprezentând totalul cheltuielilor operaţionale rezultată din însumarea rândurilor: 08+09+10+11+12;
    15 'ad se completează cu rezultatul favorabil obţinut din activitatea operaţională excedent- determinat ca diferenţa între rândul 06 "Total venituri operaţionale" şi rândul 13 "Total cheltuieli operaţionale";
    16 - se completează cu rezultatul nefavorabil din activitatea operaţională - deficit - determinat ca diferenţa între rândul 13 'Total cheltuieli operaţionale" şi rândul 06 "Total venituri operaţionale;
    17 - se completează cu sumele reprezentând venituri financiare preluate din soldurile creditoare ale conturilor de venituri, înainte de închidere (ct.763+764+765+766+767+768+769+786);
    18 - se completează cu sumele reprezentând cheltuieli financiare, care se preiau din soldurile debitoare ale conturilor de cheltuieli, înainte de închidere (ct. 663+664+665+666+667+668+669+686);
    20 - se completează cu rezultatul favorabil obţinut din activitatea financiară - excedent - determinat ca diferenţa între rândul 17 "Venituri financiare" şi rândul 18 "Cheltuieli financiare";
    21 - se completează cu rezultatul nefavorabil obţinut din activitatea financiară - deficit - determinat ca diferenţa între rândul 18 "Cheltuieli financiare" şi rândul 17 "Venituri financiare";
    23 - se completează cu rezultatul din activitatea curentă - excedent - determinat astfel: (rd. 15+20-16-21);
    24 - se completează cu rezultatul din activitatea curentă - deficit - determinat asfel: (rd. 16+21-15-20);
    25 - se completează cu sumele reprezentând venituri extraordinare preluate din soldurile creditoare ale conturilor de venituri, înainte de închidere (ct.790+791);
    26 - se completează cu sumele reprezentând cheltuielile extraordinare preluate din soldurile debitoare al conturilor de cheltuieli, înainte de închidere (ct. 690+691);
    28 - se completează cu rezultatul favorabil obţinut din activitatea extraordinară - excedent - determinat ca diferenţa între rândul 25 "Venituri extraordinare" şi rândul 26 "Cheltuieli extraordinare";
    29 - se completează cu rezultatul nefavorabil obţinut din activitatea extraordinară 'ad deficit - determinat ca diferenţa între rândul 26 "Cheltuieli extraordinare" şi rândul 25 "Venituri extraordinare;
    31 - se completează cu rezultatul patrimonial al exerciţiului - excedent - determinat astfel: (rd. 23+28-24-29);
    32 - se completează cu rezultatul patrimonial al exerciţiului - deficit - determinat astfel: (rd.24+29-23-28).
    NOTĂ:
    1. Instituţiile publice de subordonare locală care primesc mijloace băneşti în contul 50.26 "Disponibil din finanţarea din alte bugete " nu întocmesc formularul Cod 02 "Contul de rezultat patrimonial", dar întocmesc "Contul de execuţie a bugetului instituţiei publice - Cheltuieli" (Anexa 6 şi Anexa 7) care vor sta la baza întocmirii conturilor de execuţie respective de către instituţia publică care i-a transmis mijloacele băneşti.
    2. În vederea întocmirii bilanţului pentru activitatea proprie, unităţile administrativ-teritoriale vor închide conturile de venituri realizate din activitatea de administrare a bugetului local (în calitate de creditor bugetar) prin înregistrarea 7xx=121.02, înainte de efectuarea operaţiunilor de preluare a cheltuielilor şi veniturilor realizate de instituţiile publice finanţate din bugetul local (inclusiv activitatea proprie).
    Cheltuielile ce se raportează în contul de rezultat patrimonial respectiv în conturile de execuţie bugetară (pe coloana cheltuieli efective) sunt cele preluate de la instituţiile publice finanţate din bugetul local (inclusiv activitatea proprie) prin înregistrarea 6xx=5211.
    ANEXA 3 şi ANEXA 4
                       SITUAŢIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
    Situaţia Fluxurilor de trezorerie prezintă existenţa şi mişcările de numerar aflate în conturile de disponibilităţi din trezoreria statului, bănci comerciale şi casieria instituţiilor publice prezentate în următoarea structură:
    - Fluxuri de trezorerie din activitatea operaţională, prezintă mişcările de numerar (încasări şi plăţi) rezultate din activitatea curentă. Fluxurile de trezorerie din activitatea operaţională se corelează cu codurile din clasificaţia bugetară a veniturilor şi cheltuielilor, altele decât cele menţionate pentru activitatea de investiţii şi activitatea de finanţare.
    - Fluxuri de trezorerie din activitatea de investiţii, prezintă mişcările de numerar (încasări şi plăţi) rezultate din achiziţiile ori vânzările de active fixe. Fluxurile de trezorerie din activitatea de finanţare se corelează cu clasificaţia bugetară astfel:
    - încasările se corelează cu codul 39 "Venituri din valorificarea unor bunuri";
    - plăţile se corelează cu codurile 71 "Active nefinanciare" şi 72 "Active financiare".
    - Fluxuri de trezorerie din activitatea de finanţare, prezintă mişcările de numerar (încasări şi plăţi) rezultate din împrumuturi primite, rambursate, acordate, ori alte surse financiare. Fluxurile de trezorerie din activitatea de finanţare se corelează cu clasificaţia bugetară astfel:
    - încasările se corelează cu codul 40 "Încasări din rambursarea împrumuturilor acordate" şi codul 31 "Venituri din dobânzi" (numai pentru dobânzile încasate la împrumuturile acordate);
    - plăţile se corelează cu codurile 80 "Împrumuturi", 81 "Rambursări de credite" şi 30 "Dobânzi".
    Formularul se întocmeşte distinct pentru conturile de disponibil deschise în trezoreria statului şi pentru contul "Casa în lei" (cod 03), precum şi pentru conturile de disponibil deschise la băncile comerciale în lei şi valută şi pentru contul "Casa în valută" (cod 04).
    Formularul se completează cu informaţiile privind încasările şi plăţi efectuate, preluate din rulajele fiecărui cont de numerar.
    În formularul "Situaţia fluxurilor de trezorerie" (cod 03) coloanele se completează astfel:
    - Coloana 1 se completează cu totalul numerarului în lei aflat în casieria instituţiei şi în conturile de disponibilităţi deschise la trezoreria statului;
    - Coloana 2 se completează cu numerarul aflat în casieria instituţiei evidenţiat în contul 5311 "Casa în lei".
    - Coloana 3 şi următoarele coloane care se introduc în funcţie de necesităţi, se completează pentru fiecare cont de finanţare bugetară (ct. 7701, 7702, 7703, 7704 şi 7705), respectiv pentru fiecare cont de disponibil deschis la trezoreria statului (560, 561, 562, 550 etc.).
    Conturile de finanţare bugetară nu se includ în totalul de la coloana 1. Soldul pentru aceste conturi se stabileşte ca diferenţa între plăţi efectuate şi încasări (sume recuperate din finanţarea anului curent reprezentând reconstituirea creditelor bugetare) şi reflectă totalul plăţilor nete de casă.
    La rd. 15 se raportează plăţile nete de casă, precum şi soldul fiecărui cont de disponibil care trebuie să coincidă cu soldurile conturilor deschise în trezorerie.
    În formularul întocmit pentru conturile de disponibil deschise la trezoreria statului rândul 15 "Numerar şi echivalent de numerar la sfârşitul perioadei" se va detalia astfel:
    din care:
    - rd. 16 - depozite - cu suma disponibilităţilor constituite în depozite la trezoreria statului potrivit legii (din fondul de rulment, din disponibilul instituţiei publice finanţate integral din venituri proprii, etc.).
    Instituţiile publice au obligaţia să prezinte la unităţile de trezorerie a statului la care au deschise conturile, "Situaţia fluxurilor de trezorerie" (cod 03) pentru obţinerea vizei privind exactitatea plăţilor de casă şi a soldurilor conturilor de disponibilităţi, după caz, pentru asigurarea concordanţei datelor din contabilitatea instituţiei publice cu cele din contabilitatea unităţilor de trezorerie a statului.
    Datele înscrise în "Situaţia fluxurilor de trezorerie" trebuie să corespundă cu datele din evidenţa trezoreriei statului altfel, aceasta va restitui instituţiei publice respective pentru a introduce corecturile corespunzătoare.
    Viza trezoreriei statului se acordă pentru datele înscrise pe rândurile 14, 15 şi 16 coloana 3 şi următoarele ce se vor înscrie de instituţia publică.
    În formularul "Situaţia fluxurilor de trezorerie" (cod 04) coloanele se completează astfel:
    - Coloana 1 se completează cu totalul echivalentului în lei a numerarului în valută aflat în casieria instituţiei şi conturile de disponibilităţi în lei şi în valută deschise la unităţile bancare.
    - Coloana 2 se completează cu contravaloarea în lei a numerarului în valută aflat în casieria instituţiei.
    - Coloana 3 şi următoarele coloane care se introduc în funcţie de necesităţi se completează pentru fiecare cont de disponibil deschis în lei şi în valută la unităţile bancare.
    În formularul întocmit pentru conturile de disponibil deschise la bănci comerciale, rândul 15 "Numerar şi echivalent de numerar la sfârşitul perioadei" se va detalia şi se va completa astfel:
    - rd. 16 - depozite bancare - cu suma disponibilităţilor constituite în depozite la bănci comerciale în lei şi în valută, potrivit legii;
    - rd. 17 - disponibil la bănci în străinătate - cu disponibilităţile în valută aflate în conturi, la bănci în străinătate, potrivit legii, ale misiunilor în străinătate ale Ministerului Apărării Naţionale , Ministerului Afacerilor Externe, etc;
    - rd. 18 - cu diferenţele din reevaluarea disponibilităţilor în valută favorabile şi nefavorabile, după caz, determinate la finele perioadei de raportare.
                   CONTURILE DE EXECUŢIE BUGETARA
    Conturile de execuţie bugetară prezintă toate operaţiunile efectuate în exerciţiul financiar curent, respectiv încasările realizate şi plăţile efectuate, în structura în care a fost aprobat bugetul, precum şi alte informaţii necesare unei bune administrări a bugetului astfel:
    a) informaţii privind veniturile:
    - prevederi bugetare iniţiale, prevederi bugetare
      trimestriale/definitive
    - drepturi constatate, total,
      din care: - ani precedenţi
                - anul curent
    - încasări realizate
    - stingeri pe alte căi decât încasări
    - drepturi constatate de încasat
    b) informaţii privind cheltuielile:
    - credite bugetare iniţiale, credite bugetare trimestriale/definitive
    - angajamente bugetare
    - angajamente legale
    - plăţi efectuate
    - angajamente legale de plătit
    - cheltuieli efective (costuri, consumuri sau utilizări de resurse).
    c) informaţii privind rezultatul execuţiei bugetare (încasări realizate minus plăţi efectuate).
    NOTĂ:
    La trimestrele I-III, în conturile de execuţie bugetară, coloanele 1 şi 2 se vor completa cu:
    a) la venituri: - prevederi bugetare aprobate la finele
                        perioadei de raportare;
                      - prevederi bugetare trimestriale cumulate;
    b) la cheltuieli: - credite bugetare aprobate la finele
                        perioadei de raportare;
                      - credite bugetare trimestriale cumulate.
             Pentru intocmirea Conturilor de execuţie bugetară ale
               înstituţiilor publice se fac următoarele precizări:
    Conturile de execuţie bugetară se întocmesc pe baza datelor preluate din rulajele debitoare şi creditoare ale conturilor de finanţare bugetară şi de disponibil, care trebuie să corespundă cu cele din conturile deschise în trezorerie sau la bănci, după caz.
    1. La instituţiile publice finanţate din bugetul de stat, plăţile se preiau din soldul creditor al contului 7701 "Finanţarea de la bugetul de stat" - reprezentând plăţi nete de casă, pe structura bugetului aprobat. Informaţiile trebuie să corespundă cu cele din contul de trezorerie 23 "Cheltuielile bugetului de stat;
    Ministerul Finanţelor Publice raportează veniturile încasate la bugetul de stat pe baza datelor din contul 520 "Disponibil al bugetului de stat pe structura bugetului aprobat. Informaţiile trebuie să corespundă cu cele din contul de trezorerie 20 "Veniturile bugetului de stat".
    2. La unităţile administraţiv-teritoriale veniturile încasate se preiau din contul 5211 "Disponibil al bugetului local", pe structura bugetului aprobat. Informaţiile trebuie să corespundă cu cele din contul de trezorerie 21 "Veniturile bugetelor locale".
    La instituţiile publice finanţate din bugetul local, plăţile se preiau din soldul creditor al contului 7702 "Finanţarea de la bugetele locale" - reprezentând plăţi nete de casă, pe structura bugetului aprobat. Informaţiile trebuie să corespundă cu cele din contul de trezorerie 24 "Cheltuielile bugetelor locale";
    3. La instituţiile publice finanţate integral din bugetul asigurărilor sociale de stat, veniturile încasate se preiau din contul 5251 "Disponibil al bugetului asigurărilor sociale de stat, pe structura bugetului aprobat. Informaţiile trebuie să corespundă cu cele din contul de trezorerie 22 "Veniturile bugetului asigurărilor sociale de stat".
    Din soldul creditor al contului 7703 "Finanţarea de la bugetul asigurărilor sociale de stat - se preiau plăţile nete de casă, pe structura bugetului aprobat. Informaţiile trebuie să corespundă cu cele din contul de trezorerie 25 "Cheltuielile bugetului asigurărilor sociale de stat";
    4. La instituţiile publice finanţate integral din bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate, veniturile încasate se preiau din contul 5711 "Disponibil din veniturile curente ale Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate", pe structura bugetului aprobat. Informaţiile trebuie să corespundă cu cele din contul de trezorerie 26 "Veniturile bugetului Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate".
    Din soldul creditor al contului 7705 "Finanţarea din bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate" - se preiau plăţile nete de casă, pe structura bugetului aprobat. Informaţiile trebuie să corespundă cu cele din contul de trezorerie 27 "Cheltuielile bugetului Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate";
    5. La instituţiile publice finanţate integral din bugetul asigurărilor pentru şomaj, veniturile încasate se preiau din contul 5741 "Disponibil din veniturile curente ale bugetului asigurărilor pentru şomaj", pe structura bugetului aprobat. Informaţiile trebuie să corespundă cu cele din contul de trezorerie 28 "Veniturile bugetului asigurărilor pentru şomaj".
    Din rulajul creditor al contului 7704 "Finanţarea din bugetul asigurărilor pentru şomaj" - se preiau plăţile nete de casă, pe structura bugetului aprobat. Informaţiile trebuie să corespundă cu cele din contul de trezorerie 29 "Cheltuielile bugetului asigurărilor pentru şomaj".
    6. La instituţiile publice finanţate integral din venituri proprii, contul de execuţie se întocmeşte pe baza datelor preluate din contul 560 "Disponibil al instituţiilor publice finanţate din venituri proprii", pe structura bugetului aprobat. Informaţiile trebuie să corespundă cu cele din conturile deschise în trezorerie.
    7. La instituţiile publice finanţate din venituri proprii şi subvenţii, contul de execuţie se întocmeşte pe baza datelor preluate din contul 561 "Disponibil al instituţiilor publice finanţate din venituri proprii şi subvenţii", pe structura bugetului aprobat. Informaţiile trebuie să corespundă cu cele din conturile deschise în trezorerie.
    8. Pentru activităţile finanţate din venituri proprii, contul de execuţie se întocmeşte pe baza datelor preluate din contul 562 "Disponibil al activităţilor finanţate din venituri proprii", pe structura bugetului aprobat. Informaţiile trebuie să corespundă cu cele din conturile deschise în trezorerie.
    9. Pentru alte surse de finanţare ca de exemplu: fonduri externe nerambursabile, indiferent dacă sunt derulate prin conturi de disponibil ale instituţiei sau ale agenţiilor de implementare, credite externe şi credite interne, indiferent dacă plăţile se efectuează din conturi de disponibil sau de împrumut, venituri evidenţiate în afara bugetelor locale, etc., contul de execuţie se întocmeşte pe baza datelor preluate din conturile de disponibil, care trebuie să corespundă cu cele din conturile deschise în trezorerie sau bănci comerciale.
    10. Cu privire la raportarea informaţiilor privind drepturile constatate se vor avea în vedere următoarele:
    - preluarea datelor din soldurile din anii precedenţi şi rulajele curente ale conturilor de creanţe purtătoare de venituri ale bugetului general consolidat (ct. 463, 464, 411, 461, etc.,) după caz;
    - pentru veniturile încasate fără evidenţierea anticipată a drepturilor constatate (fără debit), urmare nedeclarării şi neînregistrării în contabilitate a creanţelor potrivit legii, coloana de drepturi constatate (total şi an curent) se completează cu sume la nivelul încasărilor realizate; coloana se completează astfel şi pentru sumele încasate necuvenit, care urmează a fi restituite;
    - stingerea debitelor pe alte căi decât încasarea, are în vedere anularea sau prescripţia, conversia în acţiuni, etc., precum şi diminuarea încasărilor urmare restituirii sumelor încasate necuvenit şi alte diminuări de disponibilităţi în condiţiile legii;
    - drepturile constatate de încasat se determină ca diferenţă între totalul drepturilor încasate şi drepturile stinse şi trebuie să corespundă cu soldurile conturilor de creanţe de la sfârşitul perioadei de raportare.
    Instituţiile publice întocmesc următoarele conturi de execuţie şi situaţii:
    1. Anexa 5 "Contul de execuţie a bugetului înstituţiei publice - Venituri" se întocmeşte de către instituţiile publice care au calitatea de creditori bugetari ai bugetului de stat, bugetului asigurărilor sociale de stat, bugetul asigurărilor pentru şomaj, bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate, precum şi instituţiile publice finanţate din fonduri externe nerambursabile şi instituţiile publice finanţate integral sau parţial din venituri proprii/activităţi finanţate integral din venituri proprii (altele decât cele de subordonare locală) cu informaţii privind veniturile realizate potrivit bugetului aprobat (clasificaţia funcţională).
    2. Anexa 6 "Contul de execuţie a bugetului instituţiei publice - Cheltuieli" se întocmeşte de către instituţiile publice finanţate din bugetul de stat, bugetele locale, bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetul asigurărilor pentru şomaj, bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate, credite externe, credite interne, fonduri externe nerambursabile, venituri proprii/venituri proprii şi subvenţii (altele decât cele de subordonare locală) cu înformaţii privind cheltuielile realizate pe structura bugetului aprobat (clasificaţia funcţională).
    Detalierea cheltuielilor pe clasificaţia economică se realizează pe capitole, articole şi alineate, în Anexa 7.
    3. Anexa 7 "Contul de execuţie a bugetului instituţiei publice - Cheltuieli" se intocmeşte de instituţiile publice indiferent de subordonare şi sursa de finanţare a cheltuielilor pe structura bugetului aprobat, cu detaliere pe naturi de cheltuieli. Se întocmeşte distinct pe fiecare capitol de cheltuieli, pe articole şi alineate (clasificaţia economică).
    4. Anexa 8 "Contul de execuţie a bugetului instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral din venituri proprii (de subordonare locală)-Venituri" se întocmeşte de instituţiile publice şi activităţile finanţate integral din venituri proprii, de subordonare locală, cu informaţii privind veniturile realizate, pe structura bugetului aprobat (clasificaţia funcţională).
    5. Anexa 9 "Contul de execuţie a bugetului instituţiilor publice finanţate din venituri proprii şi subvenţii (de subordonare locală) - Venituri" se întocmeşte de către instituţiile publice finanţate din venituri proprii şi subvenţii de la bugetul local, cu informaţii privind veniturile realizate şi subvenţiile primite de la bugetul local, pe structura bugetului aprobat (clasificaţia funcţională).
    6. Anexa 10 "Contul de execuţie a bugetului instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral din venituri proprii (de subordonare locală) - Cheltuieli" se întocmeşte de către instituţii publice şi activităţi finanţate integral din venituri proprii, de subordonare locală, cu informaţii privind cheltuielile realizate, pe structura bugetului aprobat (clasificaţia funcţională). Detalierea cheltuielilor pe clasificaţia economică se realizează pe capitole, articole şi alineate în Anexa 7.
    7. Anexa 11 "Contul de execuţie a bugetului instituţiilor publice finanţate din venituri proprii şi subvenţii (de subordonare locală) - Cheltuieli" se întocmeşte de către instituţii publice şi activităţi finanţate integral din venituri proprii, de subordonare locală, cu informaţii privind cheltuielile realizate, pe structura bugetului aprobat (clasificaţia funcţională). Detalierea cheltuielilor pe clasificaţia economica se realizează pe capitole, articole şi, alineate în Anexa 7.
    8. Anexa 12 "Contul de execuţie a bugetului local - Venituri" se întocmeşte de către unităţile administrativ- teritoriale (comune, oraşe, municipii, judeţe), creditori bugetari ai bugetelor locale, cu informaţii privind veniturile, pe structura bugetelor aprobate (clasificaţia funcţională).
    9. Anexa 13 "Contul de execuţie a bugetului local - Cheltuieli" se întocmeşte de către unităţile administrativ-teritoriale (comune, oraşe, municipii, judeţe), şi instituţiile subordonate finanţate din bugetul local cu informaţii privind cheltuielile, pe structura bugetelor aprobate (clasificaţia funcţională). Detalierea cheltuielilor pe clasificaţia economică se realizează pe capitole, articole şi alineate, în Anexa 7.
    10. Anexa 14a "Disponibil din mijloace cu destinaţie specială" se completează de către instituţiile publice de subordonare centrală.
    11. Anexa 14b "Disponibil din mijloace cu destinaţie specială" se completează de către instituţiile publice de subordonare locală.
    12. Anexa 15 "Contul de execuţie a bugetului creditelor externe-Cheltuieli" se întocmeşte de unităţile administrativ-teritoriale şi instituţiile subordonate care efectuează cheltuieli din credite externe pe structura bugetului aprobat (clasificaţia funcţională). Detalierea cheltuielilor pe clasificaţia economică se realizează pe capitole, articole şi alineate în Anexa 7.
    13. Anexa 16 "Contul de execuţie a bugetului creditelor interne-Cheltuieli" se întocmeşte de unităţile administrativ-teritoriale şi instituţiile subordonate care efectuează cheltuieli din credite interne pe structura bugetului aprobat (clasificaţia funcţională). Detalierea cheltuielilor pe clasificaţia economică se realizează pe capitole, articole şi alineate în Anexa 7.
    14. Anexa 17 "Contul de execuţie a bugetului fondurilor externe nerambursabile - Venituri" se întocmeşte de unităţile administrativ-teritoriale şi instituţiile subordonate cu informaţii privind veniturile realizate din fonduri externe nerambursabile, pe structura bugetului aprobat (clasificaţia funcţională).
    15. Anexa 18 "Contul de execuţie a bugetului fondurilor externe nerambursabile -Cheltuieli" se întocmeşte de unităţile administrativ-teritoriale şi instituţiile subordonate cu informaţii privind cheltuielile efectuate din fonduri externe nerambursabile pe structura bugetului aprobat (clasificaţia funcţională). Detalierea cheltuielilor pe clasificaţia economică se realizează pe capitole, articole şi alineate în Anexa 7.
    16. Anexa 19 "Contul de execuţie a veniturilor şi cheltuielilor evidenţiate în afara bugetului local -Venituri" se întocmeşte de unităţile administrativ-teritoriale şi instituţiile subordonate cu informaţii privind veniturile realizate din operaţiuni în afara bugetelor locale (taxe speciale, amortizare active fixe, fondul de rulment, etc.) pe structura bugetului aprobat (clasificaţia funcţională).
    17. Anexa 20 "Contul de execuţie a veniturilor şi cheltuielilor evidenţiate în afara bugetului local-Cheltuieli" se întocmeşte de unităţile administrativ-teritoriale şi instituţiile subordonate cu informaţii privind cheltuielile efectuate din operaţiuni în afara bugetelor locale (taxe speciale, amortizare active fixe, fondul de rulment, etc.) pe structura bugetului aprobat (clasificaţia funcţională). Detalierea cheltuielilor pe clasificaţia economică se realizează pe capitole, articole şi alineate în Anexa 7.
    18. Anexa 24 "Situaţia privind execuţia veniturilor şi cheltuielilor bugetelor locale pe unităţi administrativ-teritoriale"
    Nu se completează de către ordonatorii principali de credite ai bugetelor locale. Se obţine ca rezultat al prelucrării automate a datelor la direcţiile generale ale finanţelor publice judeţene şi a Municipiului Bucureşti.
    19. Anexa 30 "Plăţi restante" se completează de către toate instituţiile publice indiferent de subordonare şi modul de finanţare a cheltuielilor cu sumele reprezentând plăţi restante din: bugetul de stat, bugetele locale, bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetul asigurărilor pentru şomaj, bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate, credite externe, credite interne, fonduri externe nerambursabile, ale instituţiilor publice finanţate integral sau parţial din venturi proprii/activităţi finanţate integral din venituri proprii. Se va completa un formular distinct pentru fiecare cod înscris în subsolul acestuia.
    20. Anexa 31 "Situaţia acţiunilor deţinute de instituţiile publice în numele statului român, la societăţi comerciale, societăţi/companii naţionale precum şi în capitalul unor organisme internaţionale" se întocmeşte de către instituţiile publice care deţin în numele statului român acţiuni la societăţi comerciale, societăţi/companii naţionale precum şi în capitalul unor organisme internaţionale.
    Se va raporta separat valoarea acţiunilor cotate şi a celor necotate. La raportările trimestriale din cursul anului 2006 acţiunile se vor înscrie la valoarea contabilă (nominală) iar la finele exerciţiului se vor raporta la valoarea de piaţă, valoare care se va determina pe baza unor reglementări speciale elaborate de Ministerul Finanţelor Publice.
    21. Anexa 32 "Situaţia sumelor evidenţiate în conturi în afara bilanţului rezultate din operaţiuni ce decurg din administrarea veniturilor bugetului general consolidat" se întocmeşte de către creditorii bugetari (Ministerul Finanţelor Publice, Casa Naţională de Pensii şi Alte Drepturi de Asigurări Sociale, Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă, Casa Naţională de Asigurări de Sănătate) care, potrivit legii, gestionează veniturile bugetului de stat, bugetului asigurărilor sociale de stat, bugetului asigurărilor pentru şomaj, bugetului Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate, în vederea raportării prin situaţiile financiare a bunurilor sechestrate ca măsură asiguratorie dispusă prin procedură administrativă şi ca modalitate de executare silită, a garanţiilor depuse de contribuabili pentru înlesnirile acordate, etc.
    Această anexă se completează cu soldurile conturilor în afara bilanţului specifice operaţiunilor respective.
    22. Anexa 33 "Situaţia unor indicatori referitori la protecţia copilului şi a persoanelor cu handicap"
    Se întocmeşte de unităţile administrativ-teritoriale.
    23. - Anexa 40a "Situaţia activelor şi datoriilor instituţiilor publice din administraţia centrală "
    Se completează de ministere şi celelalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale, alte autorităţi publice, instituţii publice autonome şi instituţii publice de subordonare centrală, indiferent de sursa de finanţare a cheltuielilor.
    24. - Anexa 40b "Situaţia activelor şi datoriilor instituţiilor publice din administraţia locală"
    Se completează de unităţile administrativ-teritoriale şi instituţiile publice de subordonare locală, indiferent de sursa de finanţare a cheltuielilor.
    25. - Anexa 40c "Situaţia activelor şi datoriilor instituţiilor publice din domeniul asigurărilor sociale (de stat, şomaj, sănătate)"
    Se completează de instituţii şi autorităţi publice finanţate din bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetul asigurărilor pentru şomaj, bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate.
    NOTĂ:
    Indicatorii pentru care nu sunt nominalizate conturile contabile nu se completează de către instituţiile publice.
    Situaţiile 40a, 40b şi 40c sunt necesare pentru furnizarea de către Banca Naţională a României a indicatorilor privind conturile financiare trimestriale ale administraţiei publice la Uniunea Europeană.
    NOTĂ:
    Conturile de execuţie bugetară ale instituţiilor publice de subordonare centrală trebuie să fie însoţite de liste cu instituţiile care au fost incluse în aceste anexe.
                 ALTE ANEXE LA SITUAŢIILE FINANCIARE: POLITICI
                         CONTABILE ŞI NOTE EXPLICATIVE
    POLITICI CONTABILE
    Conducerea fiecărei instituţii publice trebuie să stabilească un set de proceduri pentru toate operaţiunile derulate, pornind de la întocmirea documentelor justificative până la întocmirea situaţiei financiare trimestriale şi anuale.
    Aceste proceduri trebuie elaborate de către specialişti în domeniul economic şi tehnic, cunoscători ai specificului activităţii desfăşurate şi ai strategiei adoptate de instituţie.
    La elaborarea politicilor contabile trebuie respectate principiile de bază ale contabilităţii de angajamente.
    Politicile contabile trebuie elaborate astfel încât să se asigure furnizarea, prin situaţiile financiare, a unor informaţii care să fie relevante pentru nevoile utilizatorilor în luarea deciziilor economice şi credibile, în sensul că reprezintă fidel rezultatul patrimonial şi poziţia financiară a instituţiei publice, sunt neutre, sunt prudente, sunt complete sub toate aspectele semnificative.
    Modificările politicilor contabile sunt permise doar dacă sunt cerute de lege sau au ca rezultat informaţii mai relevante sau mai credibile referitoare la operaţiunile instituţiei publice. Acest lucru trebuie menţionat în notele explicative.
    NOTE EXPLICATIVE
    Notele explicative la situaţiile financiare conţin informaţii referitoare la metodele de evaluare a activelor, precum şi orice informaţii suplimentare care sunt relevante pentru necesităţile utilizatorilor în ceea ce priveşte poziţia financiară şi rezultatele obţinute.
    Notele explicative se prezintă sistematic. Pentru fiecare element semnificativ din bilanţ trebuie să existe informaţii în notele explicative. Notele explicative la situaţiile financiare trebuie să includă cel puţin informaţiile cerute cu privire la posturile importante din bilanţul contabil. Se va menţiona totodată dacă situaţiile financiare au fost întocmite în conformitate cu prevederile Legii contabilităţii nr. 82/1991 republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu prevederile cuprinse în alte reglementări.
    Referitor la active fixe corporale, notele explicative trebuie să prezinte, pentru fiecare grupă de active corporale, următoarele informaţii:
    a) valorile corespunzătoare care privesc acest element, la începutul şi la încheierea exerciţiului financiar; şi
    b) mişcările privind acest element, ocazionate de:
    - modificările valorii în cursul exerciţiului financiar;
    - intrări de active în cursul exerciţiului financiar;
    - ieşiri de active în timpul exerciţiului financiar respectiv;
    - transferurile de active către şi din acel element, efectuate în timpul exerciţiului financiar.
    La finele anului se va întocmi o anexă cu indicatori specifici, în structura stabilită de Ministerul Finanţelor Publice.
    Referitor la stocuri, notele explicative prezintă structura stocurilor existente, metodele de evaluare la intrarea şi ieşirea din gestiune, precum şi metodele de evidenţă a stocurilor, costul de achiziţie sau costul de producţie al stocurilor evidenţiate în bilanţ.
    Dacă în situaţii excepţionale, se decide să se schimbe metoda de evaluare şi de evidenţa pentru un anumit element de stocuri, trebuie prezentate următoarele informaţii:
    - motivul schimbării metodei;
    - efectul financiar asupra rezultatului exerciţiului.
    Referitor la creanţe, notele explicative trebuie să prezinte suma totală a creanţelor, valoarea creanţelor în valută, valoarea creanţelor care devin scadente după mai mult de un an de la data încheierii exerciţiului financiar, suma probabilă a creanţelor care nu vor mai fi încasate, etc.
    Referitor la datorii, notele explicative trebuie să prezinte valoarea totală a datoriilor, valoarea datoriilor în valută, a datoriilor care au termen de plată după cinci ani de la data încheierii exerciţiului financiar, valoarea plăţilor restante şi cauzele care le-au determinat, etc.
    Referitor la execuţia bugetelor de venituri şi cheltuieli notele explicative trebuie să cuprindă:
    a) pentru venituri: analiza prevederilor bugetare, drepturilor constatate, stingerilor de debite pe diverse căi, drepturilor constatate de încasat;
    b) pentru cheltuieli: analiza creditelor bugetare, angajamentelor bugetare şi legale, plăţilor efectuate şi angajamentelor legale de plătit.
    CORELAŢII ÎN CADRUL FORMULARELOR
    BILANŢ (Cod 01)
    Rd. 07 col. 1 şi 2 = Rd. 01 la 06 col. 1 şi 2
    Rd. 09 col. 1 şi 2 = Rd. 10+11+12 col. 1 şi 2
    Rd. 14 col. 1 şi 2 = Rd. 15+17 col. 1 şi 2.
    Rd. 20 col. 1 şi 2 = Rd. 08+09+13+14+19 col. 1 şi 2
    Rd. 21 col. 1 şi 2 = Rd. 07+20 col. 1 şi 2
    Rd. 27 col. 1 şi 2 = Rd. 24+25+26 col 1 şi 2
    Rd. 28 col. 1 şi 2 = Rd. 29+30+31 col 1 şi 2
    Rd. 38 col. 1 şi 2 = Rd. 28+32+33+34+35+36+37 col. 1 şi 2
    Rd. 39 col. 1 şi 2 = Rd. 27+38 col. 1 şi 2
    Rd. 40 col. 1 şi 2 = Rd. 21-39 = Rd. 47 col. 1 şi 2
    Rd. 47 col. 1 şi 2 = Rd. 42+43-44+45-46 col. 1 şi 2
    CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL (Cod. 02)
    Rd. 06 col. 2 = Rd. 02 la 05 col. 2
    Rd. 13 col. 2 = Rd. 08 la 12 col. 2
    Rd. 15 col. 2 = Rd. 06-13 col. 2
    Rd. 16 col. 2 = Rd. 13-06 col. 2
    Rd. 20 col. 2 = Rd. 17-18 col. 2
    Rd. 21 col. 2 = Rd. 18-17 col. 2
    Rd. 23 col. 2 = Rd. 15+20-16-21 col. 2
    Rd. 24 col. 2 = Rd. 16+21-15-20 col. 2
    Rd. 28 col. 2 = Rd. 25-26 col. 2
    Rd. 29 col. 2 = Rd. 26-25 col. 2
    Rd. 31 col. 2 = Rd. 23+28-24-29 col. 2
    Rd. 32 col. 2 = Rd. 24+29-23-28 col. 2
    SITUAŢIA FLUXURILOR DE TREZORERIE (Cod 03/04)
    Rd. 04 = Rd. 02-03 col. 1, 2, 3 ....n
    Rd. 08 = Rd. 06'ad07 col. 1, 2, 3 ....n
    Rd. 12 = Rd. 10-11 col. 1,2,3 ....n
    Rd. 13 = Rd. 04+08+12
    Rd. 15 = Rd. 13+14
    Col. 1 (TOTAL)= col. 2+3+4+5+....n
    Conturile de finanţare bugetară nu se includ în totalul de la coloana 1. Soldul pentru aceste conturi se stabileşte ca diferenţă între plăţi, efectuate şi încasări (sume recuperate din finanţarea anului curent reprezentând reconstituirea creditelor bugetare) şi reflecta totalul plăţilor nete de casă.
    CORELAŢII ÎNTRE FORMULARE
    - Rd. 45 col. 2 din formularul BILANŢ (Cod 01) = Rd. 31 col. 2 din formularul CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL (Cod.02);
    - Rd. 46 col. 2 din formularul BILANŢ (Cod 01) = Rd. 32 col. 2 din formularul CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL (Cod.02);
    - Rd. 15 col. 1 (mai puţin alte valori, avansuri de trezorerie, sume în curs de decontare şi casa în valută) din formularul BILANŢ (Cod 01) = Rd. 14 col. 1 Total din formularul SITUAŢIA FLUXURILOR DE TREZORERIE (Cod 03);
    - Rd. 15 col. 2 (mai puţin alte valori, avansuri de trezorerie, sume în curs de decontare şi casa în valută) din formularul BILANŢ (Cod 01) = Rd. 15 col. 1 Total (mai puţin finanţarea bugetară) din formularul SITUAŢIA FLUXURILOR DE TREZORERIE (Cod 03);
    - Rd. 16 col. 2 din formularul BILANŢ (Cod 01) = Rd. 16 col. 1 Total din formularul SITUAŢIA FLUXURILOR DE TREZORERIE (Cod 03);
    - Rd. 17 col. 1 (mai puţin sume în curs de decontare şi cecuri de încasat) din formularul BILANŢ (Cod 01) = Rd. 14 col. 1 Total din formularul SITUAŢIA FLUXURILOR DE TREZORERIE (Cod 04);
    - Rd. 17 col. 2 (mai puţin sume în curs de decontare şi cecuri de încasat) din formularul BILANŢ (Cod 01) = Rd. 15 col. 1 Total din formularul SITUAŢIA FLUXURILOR DE TREZORERIE (Cod 04);
    - Rd. 18 col. 2 din formularul (Cod 01) = Rd. 16 col. 1 Total dm formularul SITUAŢIA FLUXURILOR DE TREZORERIE (Cod 04);
    ANEXA 1
                           BILANT
                           la data de .............

┌──────┐
│cod 01│ -lei-
├──────┼──────────────────────────────────────────────┬────┬─────────┬─────────┐
│NR. │ DENUMIREA INDICATORILOR │ Cod│ Sold la │ Sold la │
│CRT. │ │rand│inceputul│sfârşitul│
│ │ │ │ anului │perioadei│
├──────┼──────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┼─────────┤
│ A │ B │ C │ 1 │ 2 │
├──────┼──────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┼─────────┤
│ A. │ACTIVE │ │ │ │
├──────┼──────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┼─────────┤
│ │ACTIVE NECURENTE │ │ │ │
├──────┼──────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┼─────────┤
│ 1. │Active fixe necorporale │ 01 │ │ │
│ │(ct.203+205+206+208+233-280-290-293*) │ │ │ │
├──────┼──────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┼─────────┤
│ 2. │Instalaţii tehnice, mijloace de transport, │ 02 │ │ │
│ │animale, plantaţii, mobilier, aparatura │ │ │ │
│ │birotica şi alte active corporale │ │ │ │
│ │(ct.213+214+231-281-291-293*) │ │ │ │
├──────┼──────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┼─────────┤
│ 3. │Terenuri şi clădiri (ct.211+212+231-281-291- │ │ │ │
│ │293*) │ 03 │ │ │
├──────┼──────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┼─────────┤
│ 4. │Alte active nefinanciare │ 04 │ │ │
│ │(ct.215) │ │ │ │
├──────┼──────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┼─────────┤
│ 5. │Active financiare necurente (investiţii pe │ 05 │ │ │
│ │termen lung) peste un an (ct.260+265+267-296) │ │ │ │
├──────┼──────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┼─────────┤
│ 6. │Creanţe necurente - sume ce urmează a fi │ 06 │ │ │
│ │încasate după o perioadă mai mare de un an │ │ │ │
│ │(ct.4112+4612-4912-4962) │ │ │ │
├──────┼──────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┼─────────┤
│ 7. │TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.01+02+03+04+05+06) │ 07 │ │ │
├──────┼──────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┼─────────┤
│ │ACTIVE CURENTE │ │ │ │
├──────┼──────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┼─────────┤
│ 1. │Stocuri │ 08 │ │ │
│ │(ct.301+302+303+304+305+307+309+331+332+341+ │ │ │ │
│ │345+346+347+349+351+354+356+357+358+359+361+ │ │ │ │
│ │371+381+/-348+/-378-391-392-393-394-395-396- │ │ │ │
│ │397-398) │ │ │ │
├──────┼──────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┼─────────┤
│ 2. │Creanţe curente-sume ce urmează a fi încasate │ 09 │ │ │
│ │într-o perioadă mai mica de un an-Total │ │ │ │
│ │(rd.10+11+12), │ │ │ │
│ │din care: │ │ │ │
├──────┼──────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┼─────────┤
│ │Creante din operaţiuni comerciale şi avansuri │ 10 │ │ │
│ │(ct.232+234+409+4111+4118+413+418+425+4282+ │ │ │ │
│ │4611+473**+481+482+483-4911-4961+5187) │ │ │ │
├──────┼──────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┼─────────┤
│ │Creanţe bugetare │ 11 │ │ │
│ │(ct.431**+437**+4424+4428**+444**+446**+4482+ │ │ │ │
│ │463+464+465+4664+4665+4681+4682+4684+4687+469-│ │ │ │
│ │497) │ │ │ │
├──────┼──────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┼─────────┤
│ │Creanţe din operaţiuni cu Comunitatea │ │ │ │
│ │Europeana │ 12 │ │ │
│ │(ct.4501+4511+4531+4541+4551+456+457+458) │ │ │ │
├──────┼──────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┼─────────┤
│ 3. │Investiţii pe termen scurt (ct.505-595) │ 13 │ │ │
├──────┼──────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┼─────────┤
│ 4. │Conturi la trezorerie şi bănci (rd.15+17) │ │ │ │
│ │din care: │ 14 │ │ │
├──────┼──────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┼─────────┤
│ │Conturi la trezorerie, casa, alte valori, │ 15 │ │ │
│ │avansuri de trezorerie (ct.510+5121+5125+5131+│ │ │ │
│ │5141+5151+5153+5161+5171+520+5211+5212+5221+ │ │ │ │
│ │5222+523+524+5251+5252+5253+526+527+528+5291+ │ │ │ │
│ │5292+5299+531+532+542+550+551+552+553+554+555+│ │ │ │
│ │556+557+558+5601+5602+561+562+5711+5712+5713+ │ │ │ │
│ │5714+5741+5742+5743+5744) │ │ │ │
├──────┼──────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┼─────────┤
│ │din care: depozite (ct. 5153+5222+5602+5714+ │ │ │ │
│ │5744) │ 16 │ │ │
├──────┼──────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┼─────────┤
│ │Conturi la bănci comerciale │ 17 │ │ │
│ │(ct.5112+5121+5124+5125+5131+5132+5141+5142+ │ │ │ │
│ │5151+5152+5153+5161+5162+5172+5314+5411+5412+ │ │ │ │
│ │550+558+560) │ │ │ │
├──────┼──────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┼─────────┤
│ │din care: depozite (ct. 5153) │ 18 │ │ │
├──────┼──────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┼─────────┤
│ 5. │Cheltuieli în avans (ct. 471) │ 19 │ │ │
│ │TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.08+09+13+14+19) │ 20 │ │ │
├──────┼──────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┼─────────┤
│ │TOTAL ACTIVE (rd.07+20) │ 21 │ │ │
├──────┼──────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┼─────────┤
│ B. │DATORII │ 22 │ │ │
├──────┼──────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┼─────────┤
│ │DATORII NECURENTE- sume ce trebuie plătite │ 23 │ │ │
│ │într-o perioadă mai mare de un an │ │ │ │
├──────┼──────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┼─────────┤
│ 1. │Sume necurente de plată │ 24 │ │ │
│ │(ct.4042+269+4622+509) │ │ │ │
├──────┼──────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┼─────────┤
│ 2. │Imprumuturi pe termen lung │ 25 │ │ │
│ │(ct. 1612+1622+1632+1642+1652+166+1672+168- │ │ │ │
│ │169) │ │ │ │
├──────┼──────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┼─────────┤
│ 3. │Provizioane (cont 151) │ 26 │ │ │
├──────┼──────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┼─────────┤
│ │TOTAL DATORII NECURENTE (rd.24+25+26) │ 27 │ │ │
├──────┼──────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┼─────────┤
│ 1. │DATORII CURENTE - sume ce trebuie plătite │ 28 │ │ │
│ │într-o perioadă de până la un an -Total │ │ │ │
│ │(rd.29+30+31), │ │ │ │
│ │din care; │ │ │ │
├──────┼──────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┼─────────┤
│ │Datorii comerciale şi avansuri │ 29 │ │ │
│ │(ct.401+403+4041+405+408+419+4621+473+481+482+│ │ │ │
│ │483+269) │ │ │ │
├──────┼──────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┼─────────┤
│ │Datorii către bugete │ 30 │ │ │
│ │(ct.440+441+4423+4428+444+446+4481+4671+4672+ │ │ │ │
│ │4673+4674+4675) │ │ │ │
├──────┼──────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┼─────────┤
│ │Datorii către Comunitatea Europeana │ 31 │ │ │
│ │(ct.4502+4512+452+4532+4542+4552) │ │ │ │
├──────┼──────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┼─────────┤
│ 2. │Împrumuturi pe termen scurt- sume ce trebuie │ 32 │ │ │
│ │plătite într-o perioadă de până la un an │ │ │ │
│ │(ct.5186+5191+5192+5194+5195+5196+5197+5198) │ │ │ │
├──────┼──────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┼─────────┤
│ 3. │Împrumuturi pe termen lung - sume ce trebuie │ 33 │ │ │
│ │plătite în cursul exerciţiului curent │ │ │ │
│ │ct.1611+1621+1631+1641+1651+1671+168-169) │ │ │ │
├──────┼──────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┼─────────┤
│ 4. │Salariile angajaţilor şi contribuţiile │ 34 │ │ │
│ │aferente │ │ │ │
│ │(cl.421+423+426+427+4281+431+437+438) │ │ │ │
├──────┼──────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┼─────────┤
│ 5. │Alte drepturi cuvenite altor categorii de │ 35 │ │ │
│ │persoane (pensii, indemnizaţii de şomaj, │ │ │ │
│ │burse) │ │ │ │
│ │(ct. 422+424+429) │ │ │ │
├──────┼──────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┼─────────┤
│ 6. │Venituri în avans (ct.472) │ 36 │ │ │
├──────┼──────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┼─────────┤
│ 7. │Provizioane (ct. 151) │ 37 │ │ │
├──────┼──────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┼─────────┤
│ │TOTAL DATORII CURENTE │ 38 │ │ │
│ │(rd.28+32+33+34+35+36+37) │ │ │ │
├──────┼──────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┼─────────┤
│ │TOTAL DATORII (rd.27+38) │ 39 │ │ │
├──────┼──────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┼─────────┤
│ │ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII │ 40 │ │ │
│ │= CAPITALURI PROPRII │ │ │ │
│ │(rd.40 = rd.21-39 = rd.47) │ │ │ │
├──────┼──────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┼─────────┤
│ C. │CAPITALURI PROPRII │ 41 │ │ │
├──────┼──────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┼─────────┤
│ 1. │Rezerve fonduri (ct. 100+101+102+103+104+105+ │ 42 │ │ │
│ │106+131+132+133+134+135+136+137+139) │ │ │ │
├──────┼──────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┼─────────┤
│ 2. │Rezultatul reportat │ 43 │ │ │
│ │(ct. 117- sold creditor) │ │ │ │
├──────┼──────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┼─────────┤
│ 3. │Rezultatul reportat │ 44 │ │ │
│ │(ct. 117-sold debitor) │ │ │ │
├──────┼──────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┼─────────┤
│ 4. │Rezultatul patrimonial al exerciţiului │ │ │ │
│ │(ct. 121-sold creditor) │ 45 │ │ │
├──────┼──────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┼─────────┤
│ 5. │Rezultatul patrimonial al exerciţiului │ │ │ │
│ │(ct. 121-sold debitor) │ 46 │ │ │
├──────┼──────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┼─────────┤
│ │TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.42+43-44+45-46) │47 │ │ │
└──────┴──────────────────────────────────────────────┴────┴─────────┴─────────┘

        Conducătorul instituţiei


                 Conducătorul compartimentului
                      financiar- contabil

    ANEXA 2
                    CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL
                         la data de ........


 cod 02 -lei-
┌──────┬───────────────────────────────────────────────────┬────┬───────┬──────┐
│NR. │ DENUMIREA INDICATORULUI │ Cod│An pre-│An cu-│
│crt. │ │rand│cedent │rent │
│ │ │ │ │ │
├──────┼───────────────────────────────────────────────────┼────┼───────┼──────┤
│ A │ B │ C │ 1 │ 2 │
├──────┼───────────────────────────────────────────────────┼────┼───────┼──────┤
│ I. │VENITURI OPERATIONALE │ 01 │ │ │
├──────┼───────────────────────────────────────────────────┼────┼───────┼──────┤
│ 1. │Venituri din impozite, taxe contribuţii de │ 02 │ │ │
│ │asigurări şi alte venituri ale bugetelor │ │ │ │
│ │(ct.730+731+732+733+734+735+736+739+745+746+750+ │ │ │ │
│ │751) │ │ │ │
├──────┼───────────────────────────────────────────────────┼────┼───────┼──────┤
│ 2. │Venituri din activităţi economice │ 03 │ │ │
│ │(ct.701+702+703+704+705+706+707+708+/-709) │ │ │ │
├──────┼───────────────────────────────────────────────────┼────┼───────┼──────┤
│ 3. │Finanţări, subventii, transferuri, alocaţii │ 04 │ │ │
│ │(ct.770+771+772+773+774+776+778+779) │ │ │ │
├──────┼───────────────────────────────────────────────────┼────┼───────┼──────┤
│ 4. │Alte Venituri operaţionale │ 05 │ │ │
│ │(ct.714+719+721+722+781) │ │ │ │
├──────┼───────────────────────────────────────────────────┼────┼───────┼──────┤
│ │TOTAL VENITURI OPERAŢIONALE │ 06 │ │ │
│ │krci.02+03+04+05) │ │ │ │
├──────┼───────────────────────────────────────────────────┼────┼───────┼──────┤
│ II │CHELTUIELI OPERAŢIONALE │ 07 │ │ │
├──────┼───────────────────────────────────────────────────┼────┼───────┼──────┤
│ 1. │Salariile şi contribuţiile sociale aferente │ 08 │ │ │
│ │angajatilor (ct.641+642+645+646+647) │ │ │ │
├──────┼───────────────────────────────────────────────────┼────┼───────┼──────┤
│ 2. │Subvenţii şi transferuri │ 09 │ │ │
│ │(ct. 670+671+672+673+674+676+677+679) │ │ │ │
├──────┼───────────────────────────────────────────────────┼────┼───────┼──────┤
│ 3. │Stocuri, consumabile, lucrări şi servicii executate│ 10 │ │ │
│ │de terţi │ │ │ │
│ │(ct. 601+602+603+606+607+608+609+610+611+612+613+ │ │ │ │
│ │614+622+623+624+626+627+628+629) │ │ │ │
├──────┼───────────────────────────────────────────────────┼────┼───────┼──────┤
│ 4. │Cheltuieli de capital, amortizări şi provizioane │ 11 │ │ │
│ │(ct.681+682+689) │ │ │ │
├──────┼───────────────────────────────────────────────────┼────┼───────┼──────┤
│ 5. │Alte cheltuieli operaţionale │ 12 │ │ │
│ │(ct.635+654+658) │ │ │ │
├──────┼───────────────────────────────────────────────────┼────┼───────┼──────┤
│ │ŢOŢAL CHELTUIELI OPERAŢIONALE │ 13 │ │ │
│ │(rd.08+09+10+11+12 │ │ │ │
├──────┼───────────────────────────────────────────────────┼────┼───────┼──────┤
│ III │(REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERAŢIONALA │ 14 │ │ │
├──────┼───────────────────────────────────────────────────┼────┼───────┼──────┤
│ │- EXCEDENT (rd.06- rd.13) │ 15 │ │ │
├──────┼───────────────────────────────────────────────────┼────┼───────┼──────┤
│ │- DEFICIT (rd.13-rd.06) │ 16 │ │ │
├──────┼───────────────────────────────────────────────────┼────┼───────┼──────┤
│ IV. │VENITURI FINANCIARE │ 17 │ │ │
│ │(ct.763+764+765+766+767+768+769+786) │ │ │ │
├──────┼───────────────────────────────────────────────────┼────┼───────┼──────┤
│ V. │CHELTUIELI FINANCIARE │ 18 │ │ │
│ │(ct.663+664+665+666+667+668+669+686) │ │ │ │
├──────┼───────────────────────────────────────────────────┼────┼───────┼──────┤
│ VI. │REZULTATUL DIN ACTIVITATEA FINANCIARĂ │ 19 │ │ │
├──────┼───────────────────────────────────────────────────┼────┼───────┼──────┤
│ │- EXCEDENT (rd.17-rd.18) │ 20 │ │ │
├──────┼───────────────────────────────────────────────────┼────┼───────┼──────┤
│ │- DEFICIT (rd.18-rd.17) │ 21 │ │ │
├──────┼───────────────────────────────────────────────────┼────┼───────┼──────┤
│ VII. │REZULTATUL DIN ACTIVITATEA CURENTA │ 22 │ │ │
├──────┼───────────────────────────────────────────────────┼────┼───────┼──────┤
│ │- EXCEDENT (rd.15+20-16-21) │ 23 │ │ │
├──────┼───────────────────────────────────────────────────┼────┼───────┼──────┤
│ │- DEFICIT (rd.16+21-15-20) │ 24 │ │ │
├──────┼───────────────────────────────────────────────────┼────┼───────┼──────┤
│VIII. │VENITURI EXTRAORDINARE │ 25 │ │ │
│ │(ct. 790+791) │ │ │ │
├──────┼───────────────────────────────────────────────────┼────┼───────┼──────┤
│ IX. │CHELTUIELI EXTRAORDINARE │ 26 │ │ │
│ │(ct.690+691) │ │ │ │
├──────┼───────────────────────────────────────────────────┼────┼───────┼──────┤
│ X. │REZULTATUL DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARA │ 27 │ │ │
├──────┼───────────────────────────────────────────────────┼────┼───────┼──────┤
│ │- EXCEDENT (rd.25-rd.26) │ 28 │ │ │
├──────┼───────────────────────────────────────────────────┼────┼───────┼──────┤
│ │- DEFICIT (rd.26-rd.25) │ 29 │ │ │
├──────┼───────────────────────────────────────────────────┼────┼───────┼──────┤
│ XI. │REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCIŢIULUI │ 30 │ │ │
├──────┼───────────────────────────────────────────────────┼────┼───────┼──────┤
│ │- EXCEDENT (rd. 23+28-24-29) │ 31 │ │
├──────┼───────────────────────────────────────────────────┼────┼───────┼──────┤
│ │- DEFICIT (rd. 24+29-23-28) │ 32 │ │ │
└──────┴───────────────────────────────────────────────────┴────┴───────┴──────┘

                Conducătorul instituţiei

                                      Conducătorul compartimentului
                                          financiar-contabil

    ANEXA 3
                       SITUAŢIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
                             la data de ........


 cod 03 -lei-
┌────────────────────────────────────────────────────┬──────┬─────┬─────┬─────┐
│ DENUMIMEA INDICATORULUI │Cod │ │ │ │
│ │rând │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────────────┼──────┼─────┼─────┼─────┤
│ A │ B │ 1 │ 2 │ 3 │
├────────────────────────────────────────────────────┼──────┼─────┼─────┼─────┤
│ I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERAŢIONALĂ │ 01 │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────────────┼──────┼─────┼─────┼─────┤
│ l. Încasări │ 02 │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────────────┼──────┼─────┼─────┼─────┤
│ 2. Plaţi │ 03 │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────────────┼──────┼─────┼─────┼─────┤
│ 3. Numerar net din activitatea operaţionala │ 04 │ │ │ │
│ (rd. 02-rd.03) │ │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────────────┼──────┼─────┼─────┼─────┤
│II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTIŢII │ 05 │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────────────┼──────┼─────┼─────┼─────┤
│ 1. Încasări │ 06 │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────────────┼──────┼─────┼─────┼─────┤
│ 2. Plati │ 07 │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────────────┼──────┼─────┼─────┼─────┤
│ 3. Numerar net din activitatea de investiţii │ 08 │ │ │ │
│ (rd 06-07) │ │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────────────┼──────┼─────┼─────┼─────┤
│III.NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANŢARE │ 09 │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────────────┼──────┼─────┼─────┼─────┤
│ 1. Încasări │ 10 │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────────────┼──────┼─────┼─────┼─────┤
│ 2. Plaţi │ 11 │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────────────┼──────┼─────┼─────┼─────┤
│ 3. Numerar net din activitatea de finanţare │ 12 │ │ │ │
│ (rd.10-rd.11) │ │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────────────┼──────┼─────┼─────┼─────┤
│IV. CREŞTEREA (DESCREŞTEREA) NETA DE NUMERAR ŞI │ 13 │ │ │ │
│ ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12) │ │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────────────┼──────┼─────┼─────┼─────┤
│ V. NUMERAR ŞI ECHIVALENT DE NUMERAR LA ÎNCEPUTUL │ 14 │ │ │ │
│ ANULUI │ │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────────────┼──────┼─────┼─────┼─────┤
│VI. NUMERAR ŞI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFÂRŞITUL │ 15 │ │ │ │
│ PERIOADEI (rd.13+rd.14), din care: │ │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────────────┼──────┼─────┼─────┼─────┤
│ Depozite │ 16 │ │ │ │
└────────────────────────────────────────────────────┴──────┴─────┴─────┴─────┘

                 Conducătorul instituţiei

          Conducătorul compartimentului Viza trezorerie
                 financiar-contabil

    ANEXA 4
                        SITUAŢIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
                                 la data de ......


 cod 04 -lei-
┌────────────────────────────────────────────────────┬──────┬─────┬─────┬─────┐
│ DENUMIMEA INDICATORULUI │Cod │ │ │ │
│ │rând │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────────────┼──────┼─────┼─────┼─────┤
│ A │ B │ 1 │ 2 │ 3 │
├────────────────────────────────────────────────────┼──────┼─────┼─────┼─────┤
│ I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERAŢIONALĂ │ 01 │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────────────┼──────┼─────┼─────┼─────┤
│ 1. Încasări │ 02 │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────────────┼──────┼─────┼─────┼─────┤
│ 2. Plaţi │ 03 │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────────────┼──────┼─────┼─────┼─────┤
│ 3. Numerar net din activitatea operaţionala │ 04 │ │ │ │
│ (rd. 02- rd.03) │ │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────────────┼──────┼─────┼─────┼─────┤
│ II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTIŢII │ 05 │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────────────┼──────┼─────┼─────┼─────┤
│ 1. Încasări │ 06 │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────────────┼──────┼─────┼─────┼─────┤
│ 2. Plaţi. │ 07 │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────────────┼──────┼─────┼─────┼─────┤
│ 3. Numerar net din activitatea de investiţii │ 08 │ │ │ │
│ (rd.06-07) │ │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────────────┼──────┼─────┼─────┼─────┤
│III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANŢARE │ 09 │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────────────┼──────┼─────┼─────┼─────┤
│ 1. Încasări │ 10 │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────────────┼──────┼─────┼─────┼─────┤
│ 2. Plati │ 11 │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────────────┼──────┼─────┼─────┼─────┤
│ 3. Numerar net din activitatea de finanţare │ 12 │ │ │ │
│ (rd.10-rd.11) │ │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────────────┼──────┼─────┼─────┼─────┤
│ IV. CREŞTEREA (DESCREŞTEREA) NETA DE NUMERAR ŞI │ 13 │ │ │ │
│ ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12) │ │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────────────┼──────┼─────┼─────┼─────┤
│ V. NUMERAR ŞI ECHIVALENT DE NUMERAR LA ÎNCEPUTUL │ 14 │ │ │ │
│ PERIOADEI │ │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────────────┼──────┼─────┼─────┼─────┤
│ VI. NUMERAR ŞI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFÂRŞITUL │ 15 │ │ │ │
│ ANULUI (rd.13+rd.l4), din care: │ │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────────────┼──────┼─────┼─────┼─────┤
│ 1. Depozite │ 16 │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────────────┼──────┼─────┼─────┼─────┤
│ 2. Disponibilitati la bănci în străinătate │ 17 │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────────────┼──────┼─────┼─────┼─────┤
│ 3. Diferente din reevaluare │ 18 │ │ │ │
└────────────────────────────────────────────────────┴──────┴─────┴─────┴─────┘

          Conducătorul instituţiei

                        Conducătorul compartimentului
                              financiar-contabil

    ANEXA 5
                            CONTUL DE EXECUŢIE
                   A BUGETULUI INSTITUŢIEI PUBLICE - VENITURI
                   la data de ...............................


 cod 20
┌─────────┬───┬─────────┬───────┬─────────────────────┬──────┬────────┬────────┐
│Denumirea│Cod│Prevederi│Preve- │Drepturi constatate │Inca- │Stingeri│Drepturi│
│indicato-│ │bugetare │deri ├─────────┬─────┬─────┤sari │pe alte │consta- │
│rilor*) │ │initiale │bugeta-│Total,din│din │din │reali-│cai │tate de │
│ │ │ │re │care: │anii │anul │zate │decat │incasat │
│ │ │ │trim./ │ │prece│cu- │ │încasări│ │
│ │ │ │defini-│ │denti│rent │ │ │ │
│ │ │ │tive │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼───┼─────────┼───────┼─────────┼─────┼─────┼──────┼────────┼────────┤
│ A │ B │ 1 │ 2 │ 3=4+5 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │8=3-6-7 │
├─────────┼───┼─────────┼───────┼─────────┼─────┼─────┼──────┼────────┼────────┤
├─────────┼───┼─────────┼───────┼─────────┼─────┼─────┼──────┼────────┼────────┤
├─────────┼───┼─────────┼───────┼─────────┼─────┼─────┼──────┼────────┼────────┤
├─────────┼───┼─────────┼───────┼─────────┼─────┼─────┼──────┼────────┼────────┤
├─────────┼───┼─────────┼───────┼─────────┼─────┼─────┼──────┼────────┼────────┤
└─────────┴───┴─────────┴───────┴─────────┴─────┴─────┴──────┴────────┴────────┘
__________
    *) Se înscriu denumirea şi simbolul capitolelor şi subcapitolelor din
       bugetul aprobat pe structura clasificaţiei funcţionale -bugetul de stat,
       bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetul asigurărilor pentru şomaj,
       bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate, fonduri
       externe nerambursabile şi instituţii publice finanţate integral sau parţial
       din venituri proprii/activităţi finanţate integral din venituri proprii
       (altele decât cele de subordonare locala).

           Conducătorul înstituţiei

                                    Conducătorul compartimentului
                                         financiar-contabil

    ANEXA 6
                            CONTUL DE EXECUŢIE
                 A BUGETULUI INSTITUŢIEI PUBLICE - CHELTUIELI
                   la data de .............................


 cod 21 - lei-
┌─────────┬───┬───────────────────┬──────────┬──────────┬─────┬──────────┬─────┐
│Denumirea│ │ Credite bugetare │Angajamen-│Angajamen-│Plati│Angajamen-│Chel-│
│indicato-│Cod├────────┬──────────┤te │te │efec-│te legale │tuie-│
│rilor*) │ │initiale│trim./ │bugetare │ legale │tuate│de platit │li │
│ │ │ │definitive│ │ │ │ │efec-│
│ │ │ │ │ │ │ │ │tive │
├─────────┼───┼────────┼──────────┼──────────┼──────────┼─────┼──────────┼─────┤
│ A │ B │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6=4-5 │ 7 │
├─────────┼───┼────────┼──────────┼──────────┼──────────┼─────┼──────────┼─────┤
├─────────┼───┼────────┼──────────┼──────────┼──────────┼─────┼──────────┼─────┤
├─────────┼───┼────────┼──────────┼──────────┼──────────┼─────┼──────────┼─────┤
├─────────┼───┼────────┼──────────┼──────────┼──────────┼─────┼──────────┼─────┤
└─────────┴───┴────────┴──────────┴──────────┴──────────┴─────┴──────────┴─────┘
__________
    *) Se înscriu denumirea şi simbolul capitolelor şi subcapitolelor din
       bugetul aprobat pe structura clasificaţiei funcţionale-bugetul de stat,
       bugetele locale, bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetul
       asigurărilor pentru şomaj, bugetul Fondului naţional unic de asigurări
       sociale de sănătate, credite externe, credite interne, fonduri externe
       nerambursabile şi venituri proprii/venituri proprii şi subventii-(altele
       decât cele de subordonare locala).

    Notă: Se detaliază pe clasificatia economica (Anexa 7)

            Conducătorul instituţiei

                          Conducătorul compartimentului
                                financiar-contabil

    ANEXA 7
                                       CONTUL DE EXECUŢIE
                           A BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE - Cheltuieli
                            la data de ........................

*Font 7*

┌──────┐
│cod 21│ Capitol ............... Subcapitol ................... - lei -
├──────┴─────────────────────────────────────────┬────────┬─────────────────────┬───────┬───────┬─────┬───────────┬───────┐
│ │ Cod │ Credite bugetare │ │ │ │Angajamente│ │
│ DENUMIREA INDICATORILOR*) │indica- ├────────┬────────────┤Angaja-│Angaja-│Plati│ legale de │Cheltu-│
│ │ tor │initiale│trimestriale│mente │mente │efec-│ platit │ieli │
│ │ │ │/definitive │buge- │legale │tuate│ │efec- │
│ │ │ │ │tare │ │ │ │tive │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┼────────────┼───────┼───────┼─────┼───────────┼───────┤
│ A │ B │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5│ 6=4-5 │ 7 │
├────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┼────────────┼───────┼───────┼─────┼───────────┼───────┤
│TOTAL CHELTUIELI (01+70+79) │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┼────────────┼───────┼───────┼─────┼───────────┼───────┤
│CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+57+59) │ 01 │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┼────────────┼───────┼───────┼─────┼───────────┼───────┤
│TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 10 │ │ │ │ │ │ │ │
│(cod 10.01+10.02+10.03) │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┼────────────┼───────┼───────┼─────┼───────────┼───────┤
│Cheltuieli salariale în bani │ 10.01 │ │ │ │ │ │ │ │
│(cod 10.01.01 la 10.01.30) │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┼────────────┼───────┼───────┼─────┼───────────┼───────┤
│Salarii de baza │10.01.01│ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┼────────────┼───────┼───────┼─────┼───────────┼───────┤
│Salarii de merit │10.01.02│ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┼────────────┼───────┼───────┼─────┼───────────┼───────┤
│Indemnizatie de conducere │10.01.03│ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┼────────────┼───────┼───────┼─────┼───────────┼───────┤
│Spor de vechime │10.01.04│ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┼────────────┼───────┼───────┼─────┼───────────┼───────┤
│Sporuri pentru condiţii de muncă │10.01.05│ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┼────────────┼───────┼───────┼─────┼───────────┼───────┤
│Alte sporuri │10.01.06│ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┼────────────┼───────┼───────┼─────┼───────────┼───────┤
│Ore suplimentare │10.01.07│ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┼────────────┼───────┼───────┼─────┼───────────┼───────┤
│Fond de premii │10.01.08│ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┼────────────┼───────┼───────┼─────┼───────────┼───────┤
│Prima de vacanta │10.01.09│ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┼────────────┼───────┼───────┼─────┼───────────┼───────┤
│Fond pentru posturi ocupate prin cumul │10.01.10│ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┼────────────┼───────┼───────┼─────┼───────────┼───────┤
│Fond aferent platii cu ora │10.01.11│ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┼────────────┼───────┼───────┼─────┼───────────┼───────┤
│Indemnizatii platite unor persoane din afara │10.01.12│ │ │ │ │ │ │ │
│unităţii │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┼────────────┼───────┼───────┼─────┼───────────┼───────┤
│Indemnizatii de delegare │10.01.13│ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┼────────────┼───────┼───────┼─────┼───────────┼───────┤
│Indemnizatii de detasare │10.01.14│ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┼────────────┼───────┼───────┼─────┼───────────┼───────┤
│Alocatii pentru transportul la şi de la locul │10.01.15│ │ │ │ │ │ │ │
│de muncă │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┼────────────┼───────┼───────┼─────┼───────────┼───────┤
│Alocatii pentru locuinte │10.01.16│ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┼────────────┼───────┼───────┼─────┼───────────┼───────┤
│Alte drepturi salariale în bani │10.01.30│ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┼────────────┼───────┼───────┼─────┼───────────┼───────┤
│Cheltuieli salariale în natura │ 10.02 │ │ │ │ │ │ │ │
│(cod 10.02.01 la 10.02.30) │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┼────────────┼───────┼───────┼─────┼───────────┼───────┤
│Tichete de masa │10.02.01│ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┼────────────┼───────┼───────┼─────┼───────────┼───────┤
│Norme de hrana │10.02.02│ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┼────────────┼───────┼───────┼─────┼───────────┼───────┤
│Uniforme şi echipament obligatoriu │10.02.03│ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┼────────────┼───────┼───────┼─────┼───────────┼───────┤
│Locuinta de serviciu folosita de salariat şi │10.02.04│ │ │ │ │ │ │ │
│familia sa │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┼────────────┼───────┼───────┼─────┼───────────┼───────┤
│Transportul la şi de la locul de muncă │10.02.05│ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┼────────────┼───────┼───────┼─────┼───────────┼───────┤
│Alte drepturi salariale în natura │10.02.30│ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┼────────────┼───────┼───────┼─────┼───────────┼───────┤
│Contribuţii (cod 10.03.01 la 10.03.06) │ 10.03 │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┼────────────┼───────┼───────┼─────┼───────────┼───────┤
│Contribuţii de asigurări sociale de stat │10.03.01│ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┼────────────┼───────┼───────┼─────┼───────────┼───────┤
│Contribuţii de asigurări de şomaj │10.03.02│ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┼────────────┼───────┼───────┼─────┼───────────┼───────┤
│Contribuţii de asigurări sociale de sănătate │10.03.03│ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┼────────────┼───────┼───────┼─────┼───────────┼───────┤
│Contribuţii de asigurări pentru accidente de │10.03.04│ │ │ │ │ │ │ │
│munca şi boli profesionale │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┼────────────┼───────┼───────┼─────┼───────────┼───────┤
│Prime de asigurare viaţa platite de angajator │10.03.05│ │ │ │ │ │ │ │
│pentru angajaţi │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┼────────────┼───────┼───────┼─────┼───────────┼───────┤
│Contribuţii pentru concedii şi indemnizatii │10.03.06│ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┼────────────┼───────┼───────┼─────┼───────────┼───────┤
│TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 20 │ │ │ │ │ │ │ │
│(cod 20.01 la 20.30) │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┼────────────┼───────┼───────┼─────┼───────────┼───────┤
│Bunuri şi servicii (cod 20.01.01 la 20.01.30) │ 20.01 │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┼────────────┼───────┼───────┼─────┼───────────┼───────┤
│Furnituri de birou │20.01.01│ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┼────────────┼───────┼───────┼─────┼───────────┼───────┤
│Materiale pentru curăţenie │20.01.02│ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┼────────────┼───────┼───────┼─────┼───────────┼───────┤
│Încălzit, iluminat şi forta motrica │20.01.03│ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┼────────────┼───────┼───────┼─────┼───────────┼───────┤
│Apa, canal şi salubritate │20.01.04│ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┼────────────┼───────┼───────┼─────┼───────────┼───────┤
│Carburanti şi lubrifianti │20.01.05│ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┼────────────┼───────┼───────┼─────┼───────────┼───────┤
│Piese de schimb │20.01.06│ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┼────────────┼───────┼───────┼─────┼───────────┼───────┤
│Transport │20.01.07│ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┼────────────┼───────┼───────┼─────┼───────────┼───────┤
│Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet │20.01.08│ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┼────────────┼───────┼───────┼─────┼───────────┼───────┤
│Materiale şi prestări de servicii cu caracter │20.01.09│ │ │ │ │ │ │ │
│functional │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┼────────────┼───────┼───────┼─────┼───────────┼───────┤
│Alte bunuri şi servicii pentru întreţinere şi │20.01.30│ │ │ │ │ │ │ │
│functionare │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┼────────────┼───────┼───────┼─────┼───────────┼───────┤
│Reparatii curente │ 20.02 │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┼────────────┼───────┼───────┼─────┼───────────┼───────┤
│Hrana (cod 20.03.01+20.03.02) │ 20.03 │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┼────────────┼───────┼───────┼─────┼───────────┼───────┤
│Hrana pentru oameni │20.03.01│ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┼────────────┼───────┼───────┼─────┼───────────┼───────┤
│Hrana pentru animale │20.03.02│ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┼────────────┼───────┼───────┼─────┼───────────┼───────┤
│Medicamente şi materiale sanitare │ 20.04 │ │ │ │ │ │ │ │
│(cod 20.04.01 la 20.04.04) │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┼────────────┼───────┼───────┼─────┼───────────┼───────┤
│Medicamente │20.04.01│ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┼────────────┼───────┼───────┼─────┼───────────┼───────┤
│Materiale sanitare │20.04.02│ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┼────────────┼───────┼───────┼─────┼───────────┼───────┤
│Reactivi │20.04.03│ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┼────────────┼───────┼───────┼─────┼───────────┼───────┤
│Dezinfectanti │20.04.04│ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┼────────────┼───────┼───────┼─────┼───────────┼───────┤
│Bunuri de natura obiectelor de inventar │ 20.05 │ │ │ │ │ │ │ │
│(cod 20.05.01 la 20.05.30) │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┼────────────┼───────┼───────┼─────┼───────────┼───────┤
│Uniforme şi echipament │20.05.01│ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┼────────────┼───────┼───────┼─────┼───────────┼───────┤
│Lenjerie şi accesorii de pat │20.05.03│ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┼────────────┼───────┼───────┼─────┼───────────┼───────┤
│Alte obiecte de inventar │20.05.30│ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┼────────────┼───────┼───────┼─────┼───────────┼───────┤
│Deplasari, detasari, transferari │ 20.06 │ │ │ │ │ │ │ │
│(cod 20.06.01+20.06.02) │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┼────────────┼───────┼───────┼─────┼───────────┼───────┤
│Deplasari interne, detasari, transferari │20.06.01│ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┼────────────┼───────┼───────┼─────┼───────────┼───────┤
│Deplasari în strainatate │20.06.02│ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┼────────────┼───────┼───────┼─────┼───────────┼───────┤
│Materiale de laborator │ 20.09 │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┼────────────┼───────┼───────┼─────┼───────────┼───────┤
│Cercetare-dezvoltare │ 20.10 │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┼────────────┼───────┼───────┼─────┼───────────┼───────┤
│Cărţi, publicatii şi materiale documentare │ 20.11 │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┼────────────┼───────┼───────┼─────┼───────────┼───────┤
│Consultanţă şi expertiza │ 20.12 │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┼────────────┼───────┼───────┼─────┼───────────┼───────┤
│Pregatire profesionala │ 20.13 │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┼────────────┼───────┼───────┼─────┼───────────┼───────┤
│Protectia muncii │ 20.14 │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┼────────────┼───────┼───────┼─────┼───────────┼───────┤
│Munitie, furnituri şi armament de natura │ 20.15 │ │ │ │ │ │ │ │
│activelor fixe pentru armata │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┼────────────┼───────┼───────┼─────┼───────────┼───────┤
│Studii şi cercetari │ 20.16 │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┼────────────┼───────┼───────┼─────┼───────────┼───────┤
│Plati pentru finantarea patrimoniului genetic │ 20.18 │ │ │ │ │ │ │ │
│al animalelor │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┼────────────┼───────┼───────┼─────┼───────────┼───────┤
│Contribuţii ale administraţiei publice locale │ 20.19 │ │ │ │ │ │ │ │
│la realizarea unor lucrari şi servicii de │ │ │ │ │ │ │ │ │
│interes public local, în baza unor conventii │ │ │ │ │ │ │ │ │
│sau contracte de asociere │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┼────────────┼───────┼───────┼─────┼───────────┼───────┤
│Reabilitare infrastructura program inundaţii │ 20.20 │ │ │ │ │ │ │ │
│pentru autorităţi publice locale │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┼────────────┼───────┼───────┼─────┼───────────┼───────┤
│Meteorologie │ 20.21 │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┼────────────┼───────┼───────┼─────┼───────────┼───────┤
│Finantarea acţiunilor din domeniul apelor │ 20.22 │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┼────────────┼───────┼───────┼─────┼───────────┼───────┤
│Prevenirea şi combaterea inundaţiilor şi │ 20.23 │ │ │ │ │ │ │ │
│ingheturilor │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┼────────────┼───────┼───────┼─────┼───────────┼───────┤
│Comisioane şi alte costuri aferente │ 20.24 │ │ │ │ │ │ │ │
│imprumuturilor (cod 20.24.01 la 20.24.03) │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┼────────────┼───────┼───────┼─────┼───────────┼───────┤
│Comisioane şi alte costuri aferente │20.24.01│ │ │ │ │ │ │ │
│imprumuturilor externe │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┼────────────┼───────┼───────┼─────┼───────────┼───────┤
│Comisioane şi alte costuri aferente │20.24.02│ │ │ │ │ │ │ │
│imprumuturilor interne │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┼────────────┼───────┼───────┼─────┼───────────┼───────┤
│Stabilirea riscului de tara │20.24.03│ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┼────────────┼───────┼───────┼─────┼───────────┼───────┤
│Cheltuieli judiciare şi extrajudiciare derivate │ 20.25 │ │ │ │ │ │ │ │
│din acţiuni în reprezentarea intereselor │ │ │ │ │ │ │ │ │
│statului, potrivit dispoziţiilor legale │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┼────────────┼───────┼───────┼─────┼───────────┼───────┤
│Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.30) │ 20.30 │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┼────────────┼───────┼───────┼─────┼───────────┼───────┤
│Reclama şi publicitate │20.30.01│ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┼────────────┼───────┼───────┼─────┼───────────┼───────┤
│Protocol şi reprezentare │20.30.02│ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┼────────────┼───────┼───────┼─────┼───────────┼───────┤
│Prime de asigurare non-viaţa │20.30.03│ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┼────────────┼───────┼───────┼─────┼───────────┼───────┤
│Chirii │20.30.04│ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┼────────────┼───────┼───────┼─────┼───────────┼───────┤
│Prestări servicii pentru transmiterea │20.30.06│ │ │ │ │ │ │ │
│drepturilor │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┼────────────┼───────┼───────┼─────┼───────────┼───────┤
│Fondul Presedintelui/Fondul conducătorului │20.30.07│ │ │ │ │ │ │ │
│institutiei publice │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┼────────────┼───────┼───────┼─────┼───────────┼───────┤
│Fondul Primului ministru │20.30.08│ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┼────────────┼───────┼───────┼─────┼───────────┼───────┤
│Executarea silita a creanţelor bugetare │20.30.09│ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┼────────────┼───────┼───────┼─────┼───────────┼───────┤
│Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii │20.30.30│ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┼────────────┼───────┼───────┼─────┼───────────┼───────┤
│TITLUL III DOBANZI (cod 30.01+30.02+30.03) │ 30 │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┼────────────┼───────┼───────┼─────┼───────────┼───────┤
│Dobanzi aferente datoriei publice interne │ 30.01 │ │ │ │ │ │ │ │
│(cod 30.01.01+30.01.02) │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┼────────────┼───────┼───────┼─────┼───────────┼───────┤
│Dobanzi aferente datoriei publice interne │30.01.01│ │ │ │ │ │ │ │
│directe │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┼────────────┼───────┼───────┼─────┼───────────┼───────┤
│Dobanzi aferente creditelor interne garantate │30.01.02│ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┼────────────┼───────┼───────┼─────┼───────────┼───────┤
│Dobanzi aferente datoriei publice externe │ 30.02 │ │ │ │ │ │ │ │
│(cod 30.02.01 la 30.02.05) │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┼────────────┼───────┼───────┼─────┼───────────┼───────┤
│Dobanzi, aferente datoriei publice externe │30.02.01│ │ │ │ │ │ │ │
│directe │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┼────────────┼───────┼───────┼─────┼───────────┼───────┤
│Dobanzi aferente creditelor externe contractate │30.02.02│ │ │ │ │ │ │ │
│de ordonatorii de credite │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┼────────────┼───────┼───────┼─────┼───────────┼───────┤
│Dobanzi aferente creditelor externe garantate │30.02.03│ │ │ │ │ │ │ │
│şi/sau directe subimprumutate │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┼────────────┼───────┼───────┼─────┼───────────┼───────┤
│Dobanzi aferente datoriei publice externe locale│30.02.05│ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┼────────────┼───────┼───────┼─────┼───────────┼───────┤
│Alte dobanzi (cod 30.03.01 la 30.03.05) │ 30.03 │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┼────────────┼───────┼───────┼─────┼───────────┼───────┤
│Dobanzi aferente imprumuturilor din fondul de │30.03.01│ │ │ │ │ │ │ │
│tezaur │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┼────────────┼───────┼───────┼─────┼───────────┼───────┤
│Dobânda datorata trezoreriei statului │30.03.02│ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┼────────────┼───────┼───────┼─────┼───────────┼───────┤
│Dobanzi aferente imprumuturilor temporare din │30.03.03│ │ │ │ │ │ │ │
│trezoreria statului │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┼────────────┼───────┼───────┼─────┼───────────┼───────┤
│Dobanzi la depozite şi disponibilitati pastrate │30.03.04│ │ │ │ │ │ │ │
│în contul trezoreriei statului │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┼────────────┼───────┼───────┼─────┼───────────┼───────┤
│Dobanzi la operaţiunile de leasing │30.03.05│ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┼────────────┼───────┼───────┼─────┼───────────┼───────┤
│TITLUL IV SUBVENTII (cod 40.01 la 40.30) │ 40 │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┼────────────┼───────┼───────┼─────┼───────────┼───────┤
│Subventii pe produse │ 40.01 │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┼────────────┼───────┼───────┼─────┼───────────┼───────┤
│Subventii pe activităţi │ 40.02 │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┼────────────┼───────┼───────┼─────┼───────────┼───────┤
│Subventii pentru acoperirea diferentelor de pret│ 40.03 │ │ │ │ │ │ │ │
│şi tarif │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┼────────────┼───────┼───────┼─────┼───────────┼───────┤
│Subventii pentru susţinerea transportului │ 40.04 │ │ │ │ │ │ │ │
│feroviar public de calatori │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┼────────────┼───────┼───────┼─────┼───────────┼───────┤
│Subventii pentru transportul de calatori cu │ 40.05 │ │ │ │ │ │ │ │
│metroul │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┼────────────┼───────┼───────┼─────┼───────────┼───────┤
│Acţiuni de ecologizare │ 40.06 │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┼────────────┼───────┼───────┼─────┼───────────┼───────┤
│Valorificarea cenusilor de pirita │ 40.07 │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┼────────────┼───────┼───────┼─────┼───────────┼───────┤
│Subventii pentru dobanzi la credite bancare │ 40.08 │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┼────────────┼───────┼───────┼─────┼───────────┼───────┤
│Plati către angajatori pentru formarea │ 40.09 │ │ │ │ │ │ │ │
│profesionala a angajatilor │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┼────────────┼───────┼───────┼─────┼───────────┼───────┤
│Fonduri nerambursabile pentru crearea de noi │ 40.10 │ │ │ │ │ │ │ │
│locuri de muncă │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┼────────────┼───────┼───────┼─────┼───────────┼───────┤
│Prime acordate producătorilor agricoli │ 40.11 │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┼────────────┼───────┼───────┼─────┼───────────┼───────┤
│Subventii pentru completarea primelor de │ 40.12 │ │ │ │ │ │ │ │
│asigurare pentru factorii de risc din │ │ │ │ │ │ │ │ │
│agricultura │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┼────────────┼───────┼───────┼─────┼───────────┼───────┤
│Stimularea exporturilor │ 40.13 │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┼────────────┼───────┼───────┼─────┼───────────┼───────┤
│Susţinerea infrastructurii de transport │ 40.14 │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┼────────────┼───────┼───────┼─────┼───────────┼───────┤
│Sprijinirea producătorilor agricoli │ 40.15 │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┼────────────┼───────┼───────┼─────┼───────────┼───────┤
│Programe de conservare sau de inchidere a │ 40.16 │ │ │ │ │ │ │ │
│minelor │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┼────────────┼───────┼───────┼─────┼───────────┼───────┤
│Programe de protecţie sociala şi integrare │ 40.17 │ │ │ │ │ │ │ │
│socio-profesionala a persoanelor cu handicap │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┼────────────┼───────┼───────┼─────┼───────────┼───────┤
│Protecţie sociala în sectorul minier │ 40.18 │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┼────────────┼───────┼───────┼─────┼───────────┼───────┤
│Plati pentru stimularea crearii de locuri de │ 40.19 │ │ │ │ │ │ │ │
│munca │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┼────────────┼───────┼───────┼─────┼───────────┼───────┤
│Alte subventii │ 40.30 │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┼────────────┼───────┼───────┼─────┼───────────┼───────┤
│TITLUL V FONDURI DE REZERVA (cod 50.01 la 50.04)│ 50 │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┼────────────┼───────┼───────┼─────┼───────────┼───────┤
│Fond de rezerva bugetară la dispoziţia │ 50.01 │ │ │ │ │ │ │ │
│Guvernului │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┼────────────┼───────┼───────┼─────┼───────────┼───────┤
│Fond de interventie la dispoziţia Guvernului │ 50.02 │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┼────────────┼───────┼───────┼─────┼───────────┼───────┤
│Fond de rezerva bugetară la dispoziţia │ 50.04 │ │ │ │ │ │ │ │
│autorităţilor locale │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┼────────────┼───────┼───────┼─────┼───────────┼───────┤
│TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE │ 51 │ │ │ │ │ │ │ │
│ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 51.01+51.02) │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┼────────────┼───────┼───────┼─────┼───────────┼───────┤
│Transferuri curente (cod 51.01.01 la 51.01.26) │ 51.01 │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┼────────────┼───────┼───────┼─────┼───────────┼───────┤
│Transferuri către institutii publice │51.01.01│ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┼────────────┼───────┼───────┼─────┼───────────┼───────┤
│Finantarea de baza a învăţământului superior │51.01.02│ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┼────────────┼───────┼───────┼─────┼───────────┼───────┤
│Acţiuni de sănătate │51.01.03│ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┼────────────┼───────┼───────┼─────┼───────────┼───────┤
│Finantarea drepturilor acordate persoanelor cu │51.01.04│ │ │ │ │ │ │ │
│handicap │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┼────────────┼───────┼───────┼─────┼───────────┼───────┤
│Finantarea aeroporturilor de interes local │51.01.05│ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┼────────────┼───────┼───────┼─────┼───────────┼───────┤
│Transferuri din Fondul de interventie │51.01.06│ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┼────────────┼───────┼───────┼─────┼───────────┼───────┤
│Transferuri din bugetul de stat către bugetul │51.01.07│ │ │ │ │ │ │ │
│asigurarilor sociale de stat │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┼────────────┼───────┼───────┼─────┼───────────┼───────┤
│Transferuri din bugetul de stat către bugetul │51.01.08│ │ │ │ │ │ │ │
│asigurarilor pentru şomaj │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┼────────────┼───────┼───────┼─────┼───────────┼───────┤
│Transferuri privind contribuţii de sănătate │51.01.09│ │ │ │ │ │ │ │
│pentru persoane care satisfac serviciul militar │ │ │ │ │ │ │ │ │
│în termen │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┼────────────┼───────┼───────┼─────┼───────────┼───────┤
│Transferuri privind contribuţii de sănătate │ │ │ │ │ │ │ │ │
│pentru persoane care executa pedepse private de │51.01.10│ │ │ │ │ │ │ │
│libertate sau arest preventiv │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┼────────────┼───────┼───────┼─────┼───────────┼───────┤
│Transferuri din bugetul de stat către bugetul │51.01.11│ │ │ │ │ │ │ │
│fondului naţional unic de asigurări sociale de │ │ │ │ │ │ │ │ │
│sănătate │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┼────────────┼───────┼───────┼─────┼───────────┼───────┤
│Contribuţia persoanelor asigurate pentru │51.01.12│ │ │ │ │ │ │ │
│finantarea ocrotirii sănătăţii │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┼────────────┼───────┼───────┼─────┼───────────┼───────┤
│Transferuri pentru lucrarile de cadastru │51.01.13│ │ │ │ │ │ │ │
│imobiliar │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┼────────────┼───────┼───────┼─────┼───────────┼───────┤
│Transferuri din bugetele consiliilor judetene │51.01.14│ │ │ │ │ │ │ │
│pentru finantarea centrelor de zi pentru │ │ │ │ │ │ │ │ │
│protectia copilului │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┼────────────┼───────┼───────┼─────┼───────────┼───────┤
│Transferuri din bugetele locale pentru │51.01.15│ │ │ │ │ │ │ │
│instituţiile de asistenţa sociala pentru │ │ │ │ │ │ │ │ │
│persoanele cu handicap │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┼────────────┼───────┼───────┼─────┼───────────┼───────┤
│Transferuri din bugetul asigurarilor sociale de │51.01.16│ │ │ │ │ │ │ │
│stat către bugetul fondului naţional unic de │ │ │ │ │ │ │ │ │
│asigurări sociale de sănătate │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┼────────────┼───────┼───────┼─────┼───────────┼───────┤
│Transferuri din bugetul asigurarilor pentru │51.01.17│ │ │ │ │ │ │ │
│şomaj către bugetul asigurarilor sociale de stat│ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┼────────────┼───────┼───────┼─────┼───────────┼───────┤
│Transferuri din bugetul asigurarilor pentru │51.01.18│ │ │ │ │ │ │ │
│şomaj către bugetele locale pentru finantarea │ │ │ │ │ │ │ │ │
│programelor pentru ocuparea temporara a forţei │ │ │ │ │ │ │ │ │
│de muncă │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┼────────────┼───────┼───────┼─────┼───────────┼───────┤
│Transferuri din bugetul asigurarilor pentru │51.01.19│ │ │ │ │ │ │ │
│şomaj către bugetul fondului naţional unic de │ │ │ │ │ │ │ │ │
│asigurări sociale de sănătate │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┼────────────┼───────┼───────┼─────┼───────────┼───────┤
│Transferuri din bugetul asigurarilor pentru │51.01.20│ │ │ │ │ │ │ │
│şomaj către bugetul asigurarilor sociale de stat│ │ │ │ │ │ │ │ │
│reprezentand asigurare pentru accidente de muncă│ │ │ │ │ │ │ │ │
│şi boli profesionale pentru şomeri pe durata │ │ │ │ │ │ │ │ │
│practicii profesionale │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┼────────────┼───────┼───────┼─────┼───────────┼───────┤
│Transferuri din bugetul asigurarilor sociale de │51.01.21│ │ │ │ │ │ │ │
│stat către bugetul fondului naţional unic de │ │ │ │ │ │ │ │ │
│asigurări sociale de sănătate reprezentand │ │ │ │ │ │ │ │ │
│contribuţia persoanelor aflate în concediu │ │ │ │ │ │ │ │ │
│medical din cauza de accident de muncă sau boala│ │ │ │ │ │ │ │ │
│profesionala │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┼────────────┼───────┼───────┼─────┼───────────┼───────┤
│Transferuri reprezentand cota-parte din tarifele│51.01.22│ │ │ │ │ │ │ │
│de utilizare a spectrului │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┼────────────┼───────┼───────┼─────┼───────────┼───────┤
│Varsaminte efectuate către bugetul Fondului │51.01.23│ │ │ │ │ │ │ │
│naţional unic de asigurări sociale de sănătate │ │ │ │ │ │ │ │ │
│din valorificarea creanţelor bugetare │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┼────────────┼───────┼───────┼─────┼───────────┼───────┤
│Transferuri din bugetele consiliilor locale şi │51.01.24│ │ │ │ │ │ │ │
│judetene pentru acordarea unor ajutoare către │ │ │ │ │ │ │ │ │
│unitatile administrativ-teritoriale în situaţii │ │ │ │ │ │ │ │ │
│de extrema dificultate │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┼────────────┼───────┼───────┼─────┼───────────┼───────┤
│Programe pentru sănătate │51.01.25│ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┼────────────┼───────┼───────┼─────┼───────────┼───────┤
│Transferuri privind contribuţia de asigurări │51.01.26│ │ │ │ │ │ │ │
│sociale de sănătate pentru persoanele aflate în │ │ │ │ │ │ │ │ │
│concediu pentru cresterea copilului │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┼────────────┼───────┼───────┼─────┼───────────┼───────┤
│Transferuri de capital │ 51.02 │ │ │ │ │ │ │ │
│(cod 51.02.01 la 51.02.11) │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┼────────────┼───────┼───────┼─────┼───────────┼───────┤
│Finantarea strazilor care se vor amenaja în │51.02.01│ │ │ │ │ │ │ │
│perimetrele destinate construcţiilor de cvartale│ │ │ │ │ │ │ │ │
│de locuinte noi │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┼────────────┼───────┼───────┼─────┼───────────┼───────┤
│Finantarea investitiilor finantate parţial din │51.02.02│ │ │ │ │ │ │ │
│împrumuturi externe │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┼────────────┼───────┼───────┼─────┼───────────┼───────┤
│Programul pentru pietruirea drumurilor şi │51.02.03│ │ │ │ │ │ │ │
│alimentarea cu apa a satelor │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┼────────────┼───────┼───────┼─────┼───────────┼───────┤
│Programul pentru constructii de locuinte şi sali│51.02.04│ │ │ │ │ │ │ │
│de sport │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┼────────────┼───────┼───────┼─────┼───────────┼───────┤
│Finantarea elaborarii şi/sau actualizarii │51.02.05│ │ │ │ │ │ │ │
│planurilor urbanistice generale şi a │ │ │ │ │ │ │ │ │
│regulamentelor locale de urbanism │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┼────────────┼───────┼───────┼─────┼───────────┼───────┤
│Retehnologizarea centralelor termice şi │51.02.06│ │ │ │ │ │ │ │
│electrice de termoficare │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┼────────────┼───────┼───────┼─────┼───────────┼───────┤
│Finantarea studiilor de fezabilitate aferente │51.02.07│ │ │ │ │ │ │ │
│proiectelor SAPARD │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┼────────────┼───────┼───────┼─────┼───────────┼───────┤
│Aparatura medicală şi echipamente de comunicatii│51.02.08│ │ │ │ │ │ │ │
│în urgenta │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┼────────────┼───────┼───────┼─────┼───────────┼───────┤
│Finantarea acţiunilor privind reducerea riscului│51.02.09│ │ │ │ │ │ │ │
│seismic al construcţiilor existente cu │ │ │ │ │ │ │ │ │
│destinatie de locuinta │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┼────────────┼───────┼───────┼─────┼───────────┼───────┤
│Plati din contul creditelor garantate şi/sau │51.02.10│ │ │ │ │ │ │ │
│subimprumutate │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┼────────────┼───────┼───────┼─────┼───────────┼───────┤
│Transferuri pentru reparatii capitale la │51.02.11│ │ │ │ │ │ │ │
│spitale │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┼────────────┼───────┼───────┼─────┼───────────┼───────┤
│TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ 55 │ │ │ │ │ │ │ │
│(cod 55.01+55.02+55.03) │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┼────────────┼───────┼───────┼─────┼───────────┼───────┤
│A. Transferuri interne │ 55.01 │ │ │ │ │ │ │ │
│(cod 55.01.01 la 55.01.18) │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┼────────────┼───────┼───────┼─────┼───────────┼───────┤
│Restructurarea industriei de aparare │55.01.01│ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┼────────────┼───────┼───────┼─────┼───────────┼───────┤
│Sprijin financiar pentru activitatea Comitetului│55.01.02│ │ │ │ │ │ │ │
│Olimpic Roman │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┼────────────┼───────┼───────┼─────┼───────────┼───────┤
│Programe cu finanţare rambursabila │55.01.03│ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┼────────────┼───────┼───────┼─────┼───────────┼───────┤
│Fondul de garantare a imprumuturilor acordate │55.01.04│ │ │ │ │ │ │ │
│întreprinderilor mici şi mijlocii │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┼────────────┼───────┼───────┼─────┼───────────┼───────┤
│Programul de realizare a sistemului naţional │55.01.05│ │ │ │ │ │ │ │
│antigrindina │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┼────────────┼───────┼───────┼─────┼───────────┼───────┤
│Sprijinirea proprietarilor de paduri │55.01.06│ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┼────────────┼───────┼───────┼─────┼───────────┼───────┤
│Programe comunitare │55.01.07│ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┼────────────┼───────┼───────┼─────┼───────────┼───────┤
│Programe PHARE şi alte programe cu finanţare │55.01.08│ │ │ │ │ │ │ │
│nerambursabilă │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┼────────────┼───────┼───────┼─────┼───────────┼───────┤
│Programe ISPA │55.01.09│ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┼────────────┼───────┼───────┼─────┼───────────┼───────┤
│Programe SAPARD │55.01.10│ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┼────────────┼───────┼───────┼─────┼───────────┼───────┤
│Cofinantarea asistentei financiare │55.01.11│ │ │ │ │ │ │ │
│nerambursabile post aderare de la Comunitatea │ │ │ │ │ │ │ │ │
│Europeana │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┼────────────┼───────┼───────┼─────┼───────────┼───────┤
│Investitii ale regiilor autonome şi societatilor│55.01.12│ │ │ │ │ │ │ │
│comerciale cu capital de stat │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┼────────────┼───────┼───────┼─────┼───────────┼───────┤
│Programe de dezvoltare │55.01.13│ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┼────────────┼───────┼───────┼─────┼───────────┼───────┤
│Fond Naţional de Preaderare │55.01.14│ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┼────────────┼───────┼───────┼─────┼───────────┼───────┤
│Fond Roman de Dezvoltare Sociala │55.01.15│ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┼────────────┼───────┼───────┼─────┼───────────┼───────┤
│Sprijinirea infiintarii de noi întreprinderi şi │55.01.16│ │ │ │ │ │ │ │
│susţinerea dezvoltării întreprinderilor mici şi │ │ │ │ │ │ │ │ │
│mijlocii │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┼────────────┼───────┼───────┼─────┼───────────┼───────┤
│Transferuri pentru programe şi proiecte de │55.01.17│ │ │ │ │ │ │ │
│prevenire a accidentelor de muncă şi a bolilor │ │ │ │ │ │ │ │ │
│profesionale │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┼────────────┼───────┼───────┼─────┼───────────┼───────┤
│Alte transferuri curente interne │55.01.18│ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┼────────────┼───────┼───────┼─────┼───────────┼───────┤
│B. Transferuri curente în strainatate (către │ 55.02 │ │ │ │ │ │ │ │
│organizaţii internationale) │ │ │ │ │ │ │ │ │
│(cod 55.02.01 la 55.02.04) │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┼────────────┼───────┼───────┼─────┼───────────┼───────┤
│Contribuţii şi cotizatii la organisme │55.02.01│ │ │ │ │ │ │ │
│internationale │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┼────────────┼───────┼───────┼─────┼───────────┼───────┤
│Cooperare economica internationala │55.02.02│ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┼────────────┼───────┼───────┼─────┼───────────┼───────┤
│Alte transferuri curente în strainatate │55.02.04│ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┼────────────┼───────┼───────┼─────┼───────────┼───────┤
│C. Contribuţia României la bugetul U.E. │ 55.03 │ │ │ │ │ │ │ │
│(cod 55.03.01 la 55.03.10) │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┼────────────┼───────┼───────┼─────┼───────────┼───────┤
│Contribuţii din taxe vamale │55.03.01│ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┼────────────┼───────┼───────┼─────┼───────────┼───────┤
│Contribuţii din resursa bazata pe TVA │55.03.02│ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┼────────────┼───────┼───────┼─────┼───────────┼───────┤
│Contribuţii din resursa bazata pe VNB │55.03.03│ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┼────────────┼───────┼───────┼─────┼───────────┼───────┤
│Alte contribuţii │55.03.10│ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┼────────────┼───────┼───────┼─────┼───────────┼───────┤
│TITLUL VIII ASISTENŢA SOCIALA (cod 57.01+57.02) │ 57 │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┼────────────┼───────┼───────┼─────┼───────────┼───────┤
│Asigurari sociale │ 57.01 │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┼────────────┼───────┼───────┼─────┼───────────┼───────┤
│Ajutoare sociale (cod 57.02.01+57.02.02) │ 57.02 │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┼────────────┼───────┼───────┼─────┼───────────┼───────┤
│Ajutoare sociale în numerar │57.02.01│ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┼────────────┼───────┼───────┼─────┼───────────┼───────┤
│Ajutoare sociale în natura │57.02.02│ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┼────────────┼───────┼───────┼─────┼───────────┼───────┤
│TITLUL IX ALTE CHELTUIELI (cod 59.01 la 59.24) │ 59 │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┼────────────┼───────┼───────┼─────┼───────────┼───────┤
│Burse │ 59.01 │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┼────────────┼───────┼───────┼─────┼───────────┼───────┤
│Ajutoare pentru daune provocate de calamitatile │ 59.02 │ │ │ │ │ │ │ │
│naturale │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┼────────────┼───────┼───────┼─────┼───────────┼───────┤
│Finantarea partidelor politice │ 59.03 │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┼────────────┼───────┼───────┼─────┼───────────┼───────┤
│Sprijinirea organizaţiilor cetatenilor │ 59.04 │ │ │ │ │ │ │ │
│aparţinând minoritatilor naţionale altele decat │ │ │ │ │ │ │ │ │
│cele care primesc subventii de la bugetul de │ │ │ │ │ │ │ │ │
│stat potrivit legii │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┼────────────┼───────┼───────┼─────┼───────────┼───────┤
│Finantarea unor programe şi proiecte interetnice│ 59.05 │ │ │ │ │ │ │ │
│şi combatere a intolerantei │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┼────────────┼───────┼───────┼─────┼───────────┼───────┤
│Producerea şi distribuirea filmelor │ 59.06 │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┼────────────┼───────┼───────┼─────┼───────────┼───────┤
│Sprijinirea activităţii românilor de │ 59.07 │ │ │ │ │ │ │ │
│pretutindeni şi a organizaţiilor reprezentative │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ale acestora │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┼────────────┼───────┼───────┼─────┼───────────┼───────┤
│Programe pentru tineret │ 59.08 │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┼────────────┼───────┼───────┼─────┼───────────┼───────┤
│Despăgubiri acordate producătorilor agricoli în │ 59.09 │ │ │ │ │ │ │ │
│caz de calamitati naturale în agricultura │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┼────────────┼───────┼───────┼─────┼───────────┼───────┤
│Fond la dispoziţia primului-ministru pentru │ 59.10 │ │ │ │ │ │ │ │
│sprijinirea comunitatilor româneşti de │ │ │ │ │ │ │ │ │
│pretutindeni │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┼────────────┼───────┼───────┼─────┼───────────┼───────┤
│Asociaţii şi fundatii │ 59.11 │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┼────────────┼───────┼───────┼─────┼───────────┼───────┤
│Susţinerea cultelor │ 59.12 │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┼────────────┼───────┼───────┼─────┼───────────┼───────┤
│Contribuţia statului, pentru sprijinirea │ 59.13 │ │ │ │ │ │ │ │
│Bisericii Ortodoxe Române din afara granitelor │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┼────────────┼───────┼───────┼─────┼───────────┼───────┤
│Contribuţia statutul la salarizarea personalului│ 59.14 │ │ │ │ │ │ │ │
│de cult │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┼────────────┼───────┼───────┼─────┼───────────┼───────┤
│Contribuţii la salarizarea personalului │ 59.15 │ │ │ │ │ │ │ │
│neclerical │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┼────────────┼───────┼───────┼─────┼───────────┼───────┤
│Promovarea imaginii şi intereselor româneşti │ 59.16 │ │ │ │ │ │ │ │
│peste hotare │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┼────────────┼───────┼───────┼─────┼───────────┼───────┤
│Despăgubiri civile │ 59.17 │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┼────────────┼───────┼───────┼─────┼───────────┼───────┤
│Despăgubiri pentru animale sacrificate În │ 59.18 │ │ │ │ │ │ │ │
│vederea prevenirii şi combaterii epizootiilor │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┼────────────┼───────┼───────┼─────┼───────────┼───────┤
│Indemnizatia de merit │ 59.19 │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┼────────────┼───────┼───────┼─────┼───────────┼───────┤
│Sume destinate finantarii programelor sportive │ 59.20 │ │ │ │ │ │ │ │
│realizate de structurile sportive de drept │ │ │ │ │ │ │ │ │
│privat │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┼────────────┼───────┼───────┼─────┼───────────┼───────┤
│Comenzi de stat pentru cărţi şi publicatii │ 53.21 │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┼────────────┼───────┼───────┼─────┼───────────┼───────┤
│Acţiuni cu caracter ştiinţific şi │ 59.22 │ │ │ │ │ │ │ │
│social-cultural │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┼────────────┼───────┼───────┼─────┼───────────┼───────┤
│Finantarea Ansamblului "Memorialul victimelor │ 59.23 │ │ │ │ │ │ │ │
│comunismului şi al rezistentei Sighet" │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┼────────────┼───────┼───────┼─────┼───────────┼───────┤
│Finantarea ansamblului "Memorialul revolutiei - │ 59.24 │ │ │ │ │ │ │ │
│Decembrie 1989" din municipiul Timisoara │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┼────────────┼───────┼───────┼─────┼───────────┼───────┤
│CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72) │ 70 │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┼────────────┼───────┼───────┼─────┼───────────┼───────┤
│TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01+71.02) │ 71 │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┼────────────┼───────┼───────┼─────┼───────────┼───────┤
│Active fixe (inclusiv reparatii capitale) │ 71.01 │ │ │ │ │ │ │ │
│(cod 71.01.01 la 71.01.30) │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┼────────────┼───────┼───────┼─────┼───────────┼───────┤
│Constructii │71.01.01│ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┼────────────┼───────┼───────┼─────┼───────────┼───────┤
│Masini, echipamente şi mijloace de transport │71.01.02│ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┼────────────┼───────┼───────┼─────┼───────────┼───────┤
│Mobilier, aparatura birotica şi alte active │71.01.03│ │ │ │ │ │ │ │
│corporale │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┼────────────┼───────┼───────┼─────┼───────────┼───────┤
│Alte active fixe ( inclusiv reparatii capitale) │71.01.30│ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┼────────────┼───────┼───────┼─────┼───────────┼───────┤
│Stocuri (cod 71.02.01) │ 71.02 │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┼────────────┼───────┼───────┼─────┼───────────┼───────┤
│Rezerve de stat şi de mobilizare │71.02.01│ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┼────────────┼───────┼───────┼─────┼───────────┼───────┤
│TITLUL XI ACTIVE FINANCIARE (cod 72.01) │ 72 │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┼────────────┼───────┼───────┼─────┼───────────┼───────┤
│Active financiare (cod 72.01.01) │ 72.01 │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┼────────────┼───────┼───────┼─────┼───────────┼───────┤
│Participare la capitalul social al societatilor │72.01.01│ │ │ │ │ │ │ │
│comerciale │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┼────────────┼───────┼───────┼─────┼───────────┼───────┤
│OPERAŢIUNI FINANCIARE (cod 80+81) │ 79 │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┼────────────┼───────┼───────┼─────┼───────────┼───────┤
│TITLUL XII IMPRUMUTURI (cod 80.01 la 80.30) │ 80 │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┼────────────┼───────┼───────┼─────┼───────────┼───────┤
│Imprumuturi acordate pentru obiective aprobate │ 80.01 │ │ │ │ │ │ │ │
│prin conventii bilaterale şi interguvernamentale│ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┼────────────┼───────┼───────┼─────┼───────────┼───────┤
│Imprumuturi pentru persoane cu statut de │ 80.02 │ │ │ │ │ │ │ │
│refugiat │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┼────────────┼───────┼───────┼─────┼───────────┼───────┤
│Imprumuturi pentru institutii şi servicii │ 80.03 │ │ │ │ │ │ │ │
│publice sau activităţi finantate integral din │ │ │ │ │ │ │ │ │
│venituri proprii │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┼────────────┼───────┼───────┼─────┼───────────┼───────┤
│Imprumuturi din bugetul asigurarilor pentru │ 80.04 │ │ │ │ │ │ │ │
│şomaj │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┼────────────┼───────┼───────┼─────┼───────────┼───────┤
│Imprumuturi acordate pentru construirea, │ 80.05 │ │ │ │ │ │ │ │
│cumpararea, reabilitarea, consolidarea şi │ │ │ │ │ │ │ │ │
│extinderea unor locuinte │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┼────────────┼───────┼───────┼─────┼───────────┼───────┤
│Microcredite acordate persoanelor fizice care │ 80.06 │ │ │ │ │ │ │ │
│desfăşoară activităţi pe cont propriu, │ │ │ │ │ │ │ │ │
│aducatoare de venituri, în vederea intretinerii │ │ │ │ │ │ │ │ │
│materiale │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┼────────────┼───────┼───────┼─────┼───────────┼───────┤
│Imprumuturi acordate pentru protejarea │ 80.07 │ │ │ │ │ │ │ │
│monumentelor istorice │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┼────────────┼───────┼───────┼─────┼───────────┼───────┤
│Fondul de rulment pentru acoperirea golurilor │ 80.08 │ │ │ │ │ │ │ │
│temporare de casa │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┼────────────┼───────┼───────┼─────┼───────────┼───────┤
│Imprumuturi acordate de agentiile guvernamentale│ 80.09 │ │ │ │ │ │ │ │
│şi administrate prin agentii de credit │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┼────────────┼───────┼───────┼─────┼───────────┼───────┤
│Alte împrumuturi │ 80.30 │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┼────────────┼───────┼───────┼─────┼───────────┼───────┤
│TITLUL XIII RAMBURSARI DE CREDITE │ 81 │ │ │ │ │ │ │ │
│(cod 81.01+81.02) │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┼────────────┼───────┼───────┼─────┼───────────┼───────┤
│Rambursari de credite externe │ 81.01 │ │ │ │ │ │ │ │
│(cod 81.01.01 la 81.01.06) │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┼────────────┼───────┼───────┼─────┼───────────┼───────┤
│Rambursari de credite externe contractate de │81.01.01│ │ │ │ │ │ │ │
│ordonatorii de credite │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┼────────────┼───────┼───────┼─────┼───────────┼───────┤
│Rambursari de credite externe garantate şi │81.01.02│ │ │ │ │ │ │ │
│directe subimprumutate │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┼────────────┼───────┼───────┼─────┼───────────┼───────┤
│Rambursari de credite aferente datoriei publice │81.01.05│ │ │ │ │ │ │ │
│externe locale │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┼────────────┼───────┼───────┼─────┼───────────┼───────┤
│Diferente de curs aferente datoriei publice │81.01.06│ │ │ │ │ │ │ │
│externe │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┼────────────┼───────┼───────┼─────┼───────────┼───────┤
│Rambursari de credite interne │ 81.02 │ │ │ │ │ │ │ │
│(cod 81.02.01 la 81.02.05) │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┼────────────┼───────┼───────┼─────┼───────────┼───────┤
│Rambursari de credite interne garantate │81.02.01│ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┼────────────┼───────┼───────┼─────┼───────────┼───────┤
│Diferente de curs aferente datoriei publice │81.02.02│ │ │ │ │ │ │ │
│interne │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┼────────────┼───────┼───────┼─────┼───────────┼───────┤
│Rambursari de credite aferente datoriei publice │81.02.05│ │ │ │ │ │ │ │
│interne locale │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┼────────────┼───────┼───────┼─────┼───────────┼───────┤
│TITLUL XIV REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT │ 90 │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┼────────────┼───────┼───────┼─────┼───────────┼───────┤
│Rezerve │ 91.01 │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┼────────────┼───────┼───────┼─────┼───────────┼───────┤
│Excedent │ 92.01 │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┼────────────┼───────┼───────┼─────┼───────────┼───────┤
│Deficit │ 93.01 │ │ │ │ │ │ │ │
└────────────────────────────────────────────────┴────────┴────────┴────────────┴───────┴───────┴─────┴───────────┴───────┘

___________
*) Se inscriu denumirea şi simbolul capitolelor din bugetul aprobat,
   detaliate pe titluri, articole, alineate, pe structura clasificaţiei
   economice (bugetul de stat, bugetele locale, bugetul asigurarilor sociale
   de stat, bugetul asigurarilor pentru şomaj, bugetul Fondului naţional unic
   de asigurări sociale de sănătate, credite externe, credite interne, fonduri
   externe nerambursabile, venituri proprii, venituri proprii şi subventii)


         Conducatorul institutiei Conducatorul compartimentului
                                                                   financiar-contabil

    ANEXA 8
                                   CONTUL DE EXECUŢIE
                            A BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE ŞI
                     ACTIVITĂŢILOR FINANTATE INTEGRAL DIN VENITURI PROPRII
                              (DE SUBORDONARE LOCALA) - VENITURI
                                la data de ......................

*Font 7*

┌──────┐
│cod 20│ - lei -
├──────┴──────────────────────────────────┬─────────┬─────────┬────────────┬─────────────────────────┬─────┬─────────┬──────────┐
│ │ │Prevederi│ Prevederi │ Drepturi constatate │Inca-│Stingeri │ Drepturi │
│ Denumirea indicatorilor │ Cod │bugetare │ bugetare ├─────────┬──────────┬────┤sari │ pe alte │constatate│
│ │indicator│initiale │trimestriale│ Total, │ din anii │din │reali│cai decat│de incasat│
│ │ │ │/definitive │din care:│precedenti│anul│zate │încasări │ │
│ │ │ │ │ │ │cu- │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │rent│ │ │ │
├─────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼────────────┼─────────┼──────────┼────┼─────┼─────────┼──────────┤
│ A │ B │ 1 │ 2 │ 3=4+5 │ 4 │ 5│ 6│ 7 │ 8=3-6-7 │
├─────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼────────────┼─────────┼──────────┼────┼─────┼─────────┼──────────┤
│TOTAL VENITURI │ 000115 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼────────────┼─────────┼──────────┼────┼─────┼─────────┼──────────┤
│I. VENITURI CURENTE │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼────────────┼─────────┼──────────┼────┼─────┼─────────┼──────────┤
│Taxe pe servicii specifice (cod 15.15.01)│ 15.15 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼────────────┼─────────┼──────────┼────┼─────┼─────────┼──────────┤
│Impozit pe spectacole │15.15.01 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼────────────┼─────────┼──────────┼────┼─────┼─────────┼──────────┤
│C. VENITURI NEFISCALE │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼────────────┼─────────┼──────────┼────┼─────┼─────────┼──────────┤
│C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.15) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼────────────┼─────────┼──────────┼────┼─────┼─────────┼──────────┤
│Venituri din proprietate │ 30.15 │ │ │ │ │ │ │ │ │
│(cod 30.15.05 la 30.15.50) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼────────────┼─────────┼──────────┼────┼─────┼─────────┼──────────┤
│Venituri din concesiuni şi închirieri │30.15.05 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼────────────┼─────────┼──────────┼────┼─────┼─────────┼──────────┤
│Venituri din utilizarea pasunilor │30.15.09 │ │ │ │ │ │ │ │ │
│comunale │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼────────────┼─────────┼──────────┼────┼─────┼─────────┼──────────┤
│Alte venituri din proprietate │30.15.50 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼────────────┼─────────┼──────────┼────┼─────┼─────────┼──────────┤
│C2. VANZARI DE BUNURI ŞI SERVICII │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│(cod 33.15+34.15+35.15+36.15+37.15) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼────────────┼─────────┼──────────┼────┼─────┼─────────┼──────────┤
│Venituri din prestări de servicii şi alte│ 33.15 │ │ │ │ │ │ │ │ │
│activităţi (cod 33.15.05 la 33.15.50) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼────────────┼─────────┼──────────┼────┼─────┼─────────┼──────────┤
│Taxe şi alte venituri în invatamant │33.15.05 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼────────────┼─────────┼──────────┼────┼─────┼─────────┼──────────┤
│Venituri din prestări de servicii │33.15.08 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼────────────┼─────────┼──────────┼────┼─────┼─────────┼──────────┤
│Contribuţia de întreţinere a persoanelor │33.15.13 │ │ │ │ │ │ │ │ │
│asistate │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼────────────┼─────────┼──────────┼────┼─────┼─────────┼──────────┤
│Contribuţia elevilor şi studenţilor │33.15.14 │ │ │ │ │ │ │ │ │
│pentru internate, camine şi cantine │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼────────────┼─────────┼──────────┼────┼─────┼─────────┼──────────┤
│Venituri din valorificarea produselor │33.15.16 │ │ │ │ │ │ │ │ │
│obtinute din activitatea proprie sau │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│anexa │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼────────────┼─────────┼──────────┼────┼─────┼─────────┼──────────┤
│Venituri din organizarea de cursuri de │33.15.17 │ │ │ │ │ │ │ │ │
│calificare şi conversie profesionala, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│specializare şi perfectionare │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼────────────┼─────────┼──────────┼────┼─────┼─────────┼──────────┤
│Venituri din serbari şi spectacole, │33.15.19 │ │ │ │ │ │ │ │ │
│manifestari culturale, artistice şi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│sportive │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼────────────┼─────────┼──────────┼────┼─────┼─────────┼──────────┤
│Venituri din contractele incheiate cu │33.15.21 │ │ │ │ │ │ │ │ │
│casele de asigurări sociale de sănătate │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼────────────┼─────────┼──────────┼────┼─────┼─────────┼──────────┤
│Alte venituri din prestări de servicii şi│33.15.50 │ │ │ │ │ │ │ │ │
│alte activităţi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼────────────┼─────────┼──────────┼────┼─────┼─────────┼──────────┤
│Venituri din taxe administrative, │ 34.15 │ │ │ │ │ │ │ │ │
│eliberari permise (cod 34.15.50) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼────────────┼─────────┼──────────┼────┼─────┼─────────┼──────────┤
│Alte venituri din taxe administrative, │34.15.50 │ │ │ │ │ │ │ │ │
│eliberari permise │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼────────────┼─────────┼──────────┼────┼─────┼─────────┼──────────┤
│Amenzi, penalităţi şi confiscari │ 35.15 │ │ │ │ │ │ │ │ │
│(cod 35.15.50) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼────────────┼─────────┼──────────┼────┼─────┼─────────┼──────────┤
│Alte amenzi, penalităţi şi confiscari │35.15.50 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼────────────┼─────────┼──────────┼────┼─────┼─────────┼──────────┤
│Diverse venituri (cod 36.15.50) │ 36.15 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼────────────┼─────────┼──────────┼────┼─────┼─────────┼──────────┤
│Alte venituri │36.15.50 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼────────────┼─────────┼──────────┼────┼─────┼─────────┼──────────┤
│Transferuri voluntare, altele decat │ 37.15 │ │ │ │ │ │ │ │ │
│subventiile (cod 37.15.01+37.15.50) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼────────────┼─────────┼──────────┼────┼─────┼─────────┼──────────┤
│Donatii şi sponsorizari │37.15.01 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼────────────┼─────────┼──────────┼────┼─────┼─────────┼──────────┤
│Alte transferuri voluntare │37.15.50 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼────────────┼─────────┼──────────┼────┼─────┼─────────┼──────────┤
│II. VENITURI DIN CAPITAL (cod 39.15) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼────────────┼─────────┼──────────┼────┼─────┼─────────┼──────────┤
│Venituri din valorificarea unor bunuri │ 39.15 │ │ │ │ │ │ │ │ │
│(cod 39.15.01+39.15.50) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼────────────┼─────────┼──────────┼────┼─────┼─────────┼──────────┤
│Venituri din valorificarea unor bunuri │39.15.01 │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ale instituţiilor publice │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼────────────┼─────────┼──────────┼────┼─────┼─────────┼──────────┤
│Alte venituri din valoarea unor bunuri │39.15.50 │ │ │ │ │ │ │ │ │
└─────────────────────────────────────────┴─────────┴─────────┴────────────┴─────────┴──────────┴────┴─────┴─────────┴──────────┘

         Conducatorul institutiei Conducatorul compartimentului
                                                                                     financiar-contabil

    ANEXA 9
                              CONTUL DE EXECUŢIE
                   A BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE FINANTATE DIN
           VENITURI PROPRII ŞI SUBVENTII (DE SUBORDONARE LOCALA) - VENITURI
               la data de ................................

*Font 7*
┌──────┐
│cod 20│ - lei -
├──────┴──────────────────────────────────┬─────────┬─────────┬────────────┬─────────────────────────┬─────┬─────────┬──────────┐
│ │ │Prevederi│ Prevederi │ Drepturi constatate │Inca-│Stingeri │ Drepturi │
│ Denumirea indicatorilor │ Cod │bugetare │ bugetare ├─────────┬──────────┬────┤sari │ pe alte │constatate│
│ │indicator│initiale │trimestriale│ Total, │ din anii │din │reali│cai decat│de incasat│
│ │ │ │/definitive │din care:│precedenti│anul│zate │încasări │ │
│ │ │ │ │ │ │cu- │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │rent│ │ │ │
├─────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼────────────┼─────────┼──────────┼────┼─────┼─────────┼──────────┤
│ A │ B │ 1 │ 2 │ 3=4+5 │ 4 │ 5│ 6 │ 7 │ 8=3-6-7 │
├─────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼────────────┼─────────┼──────────┼────┼─────┼─────────┼──────────┤
│TOTAL VENITURI │ 000110 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼────────────┼─────────┼──────────┼────┼─────┼─────────┼──────────┤
│I. VENITURI CURENTE │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼────────────┼─────────┼──────────┼────┼─────┼─────────┼──────────┤
│Taxe pe servicii specifice (cod 15.10.01)│ 15.10 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼────────────┼─────────┼──────────┼────┼─────┼─────────┼──────────┤
│Impozit pe spectacole │15.10.01 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼────────────┼─────────┼──────────┼────┼─────┼─────────┼──────────┤
│C. VENITURI NEFISCALE │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼────────────┼─────────┼──────────┼────┼─────┼─────────┼──────────┤
│C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.10) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼────────────┼─────────┼──────────┼────┼─────┼─────────┼──────────┤
│Venituri din proprietate │ 30.10 │ │ │ │ │ │ │ │ │
│(cod 30.10.05 la 30.10.50) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼────────────┼─────────┼──────────┼────┼─────┼─────────┼──────────┤
│Venituri din concesiuni şi închirieri │30.10.05 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼────────────┼─────────┼──────────┼────┼─────┼─────────┼──────────┤
│Venituri din utilizarea pasunilor │30.10.09 │ │ │ │ │ │ │ │ │
│comunale │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼────────────┼─────────┼──────────┼────┼─────┼─────────┼──────────┤
│Alte venituri din proprietate │30.10.50 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼────────────┼─────────┼──────────┼────┼─────┼─────────┼──────────┤
│C2. VANZARI DE BUNURI ŞI SERVICII │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│(cod 33.10+34.10+35.10+36.10) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼────────────┼─────────┼──────────┼────┼─────┼─────────┼──────────┤
│Venituri din prestări de servicii şi alte│ 33.10 │ │ │ │ │ │ │ │ │
│activităţi (cod 33.10.05 la 33.10.50) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼────────────┼─────────┼──────────┼────┼─────┼─────────┼──────────┤
│Taxe şi alte venituri în invatamant │33.10.05 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼────────────┼─────────┼──────────┼────┼─────┼─────────┼──────────┤
│Venituri din prestări de servicii │33.10.08 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼────────────┼─────────┼──────────┼────┼─────┼─────────┼──────────┤
│Contribuţia de întreţinere a persoanelor │33.10.13 │ │ │ │ │ │ │ │ │
│asistate │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼────────────┼─────────┼──────────┼────┼─────┼─────────┼──────────┤
│Contribuţia elevilor şi studenţilor │33.10.14 │ │ │ │ │ │ │ │ │
│pentru internate, camine şi cantine │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼────────────┼─────────┼──────────┼────┼─────┼─────────┼──────────┤
│Venituri din valorificarea produselor │33.10.16 │ │ │ │ │ │ │ │ │
│obtinute din activitatea proprie sau │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│anexa │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼────────────┼─────────┼──────────┼────┼─────┼─────────┼──────────┤
│Venituri din organizarea de cursuri de │33.10.17 │ │ │ │ │ │ │ │ │
│calificare şi conversie profesionala, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│specializare şi perfectionare │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼────────────┼─────────┼──────────┼────┼─────┼─────────┼──────────┤
│Venituri din serbari şi spectacole, │33.10.19 │ │ │ │ │ │ │ │ │
│manifestari culturale, artistice şi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│sportive │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼────────────┼─────────┼──────────┼────┼─────┼─────────┼──────────┤
│Venituri din contractele incheiate cu │33.10.21 │ │ │ │ │ │ │ │ │
│casele de asigurări sociale de sănătate │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼────────────┼─────────┼──────────┼────┼─────┼─────────┼──────────┤
│Alte venituri din prestări de servicii şi│33.10.50 │ │ │ │ │ │ │ │ │
│alte activităţi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼────────────┼─────────┼──────────┼────┼─────┼─────────┼──────────┤
│Venituri din taxe administrative, │ 34.10 │ │ │ │ │ │ │ │ │
│eliberari permise (cod 34.10.50) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼────────────┼─────────┼──────────┼────┼─────┼─────────┼──────────┤
│Alte venituri din taxe administrative, │34.10.50 │ │ │ │ │ │ │ │ │
│eliberari permise │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼────────────┼─────────┼──────────┼────┼─────┼─────────┼──────────┤
│Amenzi, penalităţi şi confiscari │ 35.10 │ │ │ │ │ │ │ │ │
│(cod 35.10.50) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼────────────┼─────────┼──────────┼────┼─────┼─────────┼──────────┤
│Alte amenzi, penalităţi şi confiscari │35.10.50 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼────────────┼─────────┼──────────┼────┼─────┼─────────┼──────────┤
│Diverse venituri (cod 36.10.50) │ 36.10 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼────────────┼─────────┼──────────┼────┼─────┼─────────┼──────────┤
│Alte venituri │36.10.50 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼────────────┼─────────┼──────────┼────┼─────┼─────────┼──────────┤
│Transferuri voluntare, altele decat │ 37.10 │ │ │ │ │ │ │ │ │
│subventiile (cod 37.10.01+37.10.50) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼────────────┼─────────┼──────────┼────┼─────┼─────────┼──────────┤
│Donatii şi sponsorizari │37.10.01 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼────────────┼─────────┼──────────┼────┼─────┼─────────┼──────────┤
│Alte transferuri voluntare │37.10.50 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼────────────┼─────────┼──────────┼────┼─────┼─────────┼──────────┤
│II. VENITURI DIN CAPITAL (cod 39.10) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼────────────┼─────────┼──────────┼────┼─────┼─────────┼──────────┤
│Venituri din valorificarea unor bunuri │ 39.10 │ │ │ │ │ │ │ │ │
│(cod 39.10.01+39.10.50) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼────────────┼─────────┼──────────┼────┼─────┼─────────┼──────────┤
│Venituri din valorificarea unor bunuri │39.10.01 │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ale instituţiilor publice │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼────────────┼─────────┼──────────┼────┼─────┼─────────┼──────────┤
│Alte venituri din valoarea unor bunuri │39.10.50 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼────────────┼─────────┼──────────┼────┼─────┼─────────┼──────────┤
│IV. SUBVENTII (cod 43.10) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼────────────┼─────────┼──────────┼────┼─────┼─────────┼──────────┤
│SUBVENTII DE LA ALTE ADMINISTRATII │ 43.10 │ │ │ │ │ │ │ │ │
│(cod 43.10.09) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼────────────┼─────────┼──────────┼────┼─────┼─────────┼──────────┤
│Subventii pentru institutii publice │43.10.09 │ │ │ │ │ │ │ │ │
└─────────────────────────────────────────┴─────────┴─────────┴────────────┴─────────┴──────────┴────┴─────┴─────────┴──────────┘

         Conducatorul institutiei Conducatorul compartimentului
                                                                           financiar-contabil

    ANEXA 10
                                  CONTUL DE EXECUŢIE
        A BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE ŞI ACTIVITĂŢILOR FINANTATE INTEGRAL
               DIN VENITURI PROPRII (DE SUBORDONARE LOCALA) - CHELTUIELI
                       la data de ............................

*Font 7*
┌──────┐
│cod 21│ - lei -
├──────┴────────────────────────────────────────┬───────────┬─────────────────────┬───────┬───────┬─────┬───────────┬───────┐
│ │ │ Credite bugetare │Angaja-│Angaja-│Plati│ │Cheltu-│
│ │ Cod ├────────┬────────────┤mente │mente │efec-│Angajamente│ieli │
│ Denumirea indicatorilor │ indicator │initiale│trimestriale│buge- │legale │tuate│ legale de │efecti-│
│ │ │ │/definitive │tare │ │ │ platit │ve │
├───────────────────────────────────────────────┼───────────┼────────┼────────────┼───────┼───────┼─────┼───────────┼───────┤
│ A │ B │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5│ 6=4-5 │ 7 │
├───────────────────────────────────────────────┼───────────┼────────┼────────────┼───────┼───────┼─────┼───────────┼───────┤
│TOTAL CHELTUIELI │ 50.15 │ │ │ │ │ │ │ │
│(cod 54.15+61.15+65.15+66.15+67.15+68.15+70.15+│ │ │ │ │ │ │ │ │
│80.15+83.15+84.15+87.15) │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────────────────────────────────────┼───────────┼────────┼────────────┼───────┼───────┼─────┼───────────┼───────┤
│Alte servicii publice generale (cod 54.15.10) │ 54.15 │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────────────────────────────────────┼───────────┼────────┼────────────┼───────┼───────┼─────┼───────────┼───────┤
│Servicii publice comunitare de evidenta a │ 54.15.10 │ │ │ │ │ │ │ │
│persoanelor │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────────────────────────────────────┼───────────┼────────┼────────────┼───────┼───────┼─────┼───────────┼───────┤
│Ordine publică şi siguranţa naţionala │ 61.15 │ │ │ │ │ │ │ │
│(cod 61.10.03) │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────────────────────────────────────┼───────────┼────────┼────────────┼───────┼───────┼─────┼───────────┼───────┤
│Ordine publică (cod 61.15.03.04) │ 61.15.03 │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────────────────────────────────────┼───────────┼────────┼────────────┼───────┼───────┼─────┼───────────┼───────┤
│Politia comunitara │61.15.03.04│ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────────────────────────────────────┼───────────┼────────┼────────────┼───────┼───────┼─────┼───────────┼───────┤
│Invatamant │ 65.15 │ │ │ │ │ │ │ │
│(cod 65.15.03+65.15.04+65.15.05+65.15.07+ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│65.15.11+65.15.50) │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────────────────────────────────────┼───────────┼────────┼────────────┼───────┼───────┼─────┼───────────┼───────┤
│Invatamant prescolar şi primar │ 65.15.03 │ │ │ │ │ │ │ │
│(cod 65.15.03.01+65.15.03.02) │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────────────────────────────────────┼───────────┼────────┼────────────┼───────┼───────┼─────┼───────────┼───────┤
│Invatamant prescolar │65.15.03.01│ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────────────────────────────────────┼───────────┼────────┼────────────┼───────┼───────┼─────┼───────────┼───────┤
│Invatamant primar │65.15.03.02│ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────────────────────────────────────┼───────────┼────────┼────────────┼───────┼───────┼─────┼───────────┼───────┤
│Invatamant secundar │ 65.15.04 │ │ │ │ │ │ │ │
│(cod 65.15.04.01 la 65.15.04.03) │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────────────────────────────────────┼───────────┼────────┼────────────┼───────┼───────┼─────┼───────────┼───────┤
│Invatamant secundar inferior │65.15.04.01│ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────────────────────────────────────┼───────────┼────────┼────────────┼───────┼───────┼─────┼───────────┼───────┤
│Invatamant secundar superior │65.15.04.02│ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────────────────────────────────────┼───────────┼────────┼────────────┼───────┼───────┼─────┼───────────┼───────┤
│Invatamant profesional │65.15.04.03│ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────────────────────────────────────┼───────────┼────────┼────────────┼───────┼───────┼─────┼───────────┼───────┤
│Invatamant postliceal │ 65.15.05 │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────────────────────────────────────┼───────────┼────────┼────────────┼───────┼───────┼─────┼───────────┼───────┤
│Invatamant nedefinibil prin nivel │ 65.15.07 │ │ │ │ │ │ │ │
│(cod 65.15.07.04) │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────────────────────────────────────┼───────────┼────────┼────────────┼───────┼───────┼─────┼───────────┼───────┤
│Invatamant special │65.15.07.04│ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────────────────────────────────────┼───────────┼────────┼────────────┼───────┼───────┼─────┼───────────┼───────┤
│Servicii auxiliare pentru educatie │ 65.15.11 │ │ │ │ │ │ │ │
│(cod 65.15.11.03+65.15.11.30) │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────────────────────────────────────┼───────────┼────────┼────────────┼───────┼───────┼─────┼───────────┼───────┤
│Internate şi cantine pentru elevi │65.15.11.03│ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────────────────────────────────────┼───────────┼────────┼────────────┼───────┼───────┼─────┼───────────┼───────┤
│Alte servicii auxiliare │65.15.11.30│ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────────────────────────────────────┼───────────┼────────┼────────────┼───────┼───────┼─────┼───────────┼───────┤
│Alte cheltuieli în domeniul învăţământului │ 65.15.50 │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────────────────────────────────────┼───────────┼────────┼────────────┼───────┼───────┼─────┼───────────┼───────┤
│Sănătate (cod 66.15.50) │ 66.15 │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────────────────────────────────────┼───────────┼────────┼────────────┼───────┼───────┼─────┼───────────┼───────┤
│Alte cheltuieli în domeniul sănătăţii │ 66.15.50 │ │ │ │ │ │ │ │
│(cod 66.15.50.50) │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────────────────────────────────────┼───────────┼────────┼────────────┼───────┼───────┼─────┼───────────┼───────┤
│Alte institutii şi acţiuni sanitare │66.15.50.50│ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────────────────────────────────────┼───────────┼────────┼────────────┼───────┼───────┼─────┼───────────┼───────┤
│Cultura, recreere şi religie │ 67.15 │ │ │ │ │ │ │ │
│(cod 67.15.03+67.15.05+67.15.50) │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────────────────────────────────────┼───────────┼────────┼────────────┼───────┼───────┼─────┼───────────┼───────┤
│Servicii culturale │ 67.15.03 │ │ │ │ │ │ │ │
│(cod 67.15.03.03 la 67.15.03.30) │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────────────────────────────────────┼───────────┼────────┼────────────┼───────┼───────┼─────┼───────────┼───────┤
│Muzee │67.15.03.03│ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────────────────────────────────────┼───────────┼────────┼────────────┼───────┼───────┼─────┼───────────┼───────┤
│Institutii publice de spectacole şi concerte │67.15.03.04│ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────────────────────────────────────┼───────────┼────────┼────────────┼───────┼───────┼─────┼───────────┼───────┤
│Scoli populare de arta şi meserii │67.15.03.05│ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────────────────────────────────────┼───────────┼────────┼────────────┼───────┼───────┼─────┼───────────┼───────┤
│Case de cultura │67.15.03.06│ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────────────────────────────────────┼───────────┼────────┼────────────┼───────┼───────┼─────┼───────────┼───────┤
│Camine culturale │67.15.03.07│ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────────────────────────────────────┼───────────┼────────┼────────────┼───────┼───────┼─────┼───────────┼───────┤
│Universitati populare │67.15.03.09│ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────────────────────────────────────┼───────────┼────────┼────────────┼───────┼───────┼─────┼───────────┼───────┤
│Presa │67.15.03.10│ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────────────────────────────────────┼───────────┼────────┼────────────┼───────┼───────┼─────┼───────────┼───────┤
│Edituri │67.15.03.11│ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────────────────────────────────────┼───────────┼────────┼────────────┼───────┼───────┼─────┼───────────┼───────┤
│Alte servicii culturale │67.15.03.30│ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────────────────────────────────────┼───────────┼────────┼────────────┼───────┼───────┼─────┼───────────┼───────┤
│Servicii recreative şi sportive │ 67.15.05 │ │ │ │ │ │ │ │
│(cod 67.15.05.01) │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────────────────────────────────────┼───────────┼────────┼────────────┼───────┼───────┼─────┼───────────┼───────┤
│Sport │67.15.05.01│ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────────────────────────────────────┼───────────┼────────┼────────────┼───────┼───────┼─────┼───────────┼───────┤
│Alte servicii în domeniile culturii, recreerii │ 67.15.50 │ │ │ │ │ │ │ │
│şi religiei │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────────────────────────────────────┼───────────┼────────┼────────────┼───────┼───────┼─────┼───────────┼───────┤
│Asigurari şi asistenţa sociala │ 68.15 │ │ │ │ │ │ │ │
│(cod 68.15.04+68.15.05+68.15.50) │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────────────────────────────────────┼───────────┼────────┼────────────┼───────┼───────┼─────┼───────────┼───────┤
│Asistenţa acordată persoanelor în vârsta │ 68.15.04 │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────────────────────────────────────┼───────────┼────────┼────────────┼───────┼───────┼─────┼───────────┼───────┤
│Asistenţa sociala în caz de boli şi │ 68.15.05 │ │ │ │ │ │ │ │
│invaliditati (cod 68.15.05.02) │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────────────────────────────────────┼───────────┼────────┼────────────┼───────┼───────┼─────┼───────────┼───────┤
│Asistenţa sociala în caz de invaliditate │68.15.05.02│ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────────────────────────────────────┼───────────┼────────┼────────────┼───────┼───────┼─────┼───────────┼───────┤
│Alte cheltuieli în domeniul asigurarilor şi │ 68.15.50 │ │ │ │ │ │ │ │
│asistentei sociale │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────────────────────────────────────┼───────────┼────────┼────────────┼───────┼───────┼─────┼───────────┼───────┤
│Locuinte, servicii şi dezvoltare publică │ 70.15 │ │ │ │ │ │ │ │
│(cod 70.15.03+70.15.04+70.15.50) │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────────────────────────────────────┼───────────┼────────┼────────────┼───────┼───────┼─────┼───────────┼───────┤
│Locuinte (cod 70.15.03.01) │ 70.15.03 │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────────────────────────────────────┼───────────┼────────┼────────────┼───────┼───────┼─────┼───────────┼───────┤
│Dezvoltarea sistemului de locuinte │70.15.03.01│ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────────────────────────────────────┼───────────┼────────┼────────────┼───────┼───────┼─────┼───────────┼───────┤
│Servicii şi dezvoltare publică │ 70.15.04 │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────────────────────────────────────┼───────────┼────────┼────────────┼───────┼───────┼─────┼───────────┼───────┤
│Alte servicii în domeniul locuintelor, │ 70.15.50 │ │ │ │ │ │ │ │
│serviciilor şi dezvoltării comunale │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────────────────────────────────────┼───────────┼────────┼────────────┼───────┼───────┼─────┼───────────┼───────┤
│Acţiuni generale economice, comerciale şi de │ 80.15 │ │ │ │ │ │ │ │
│munca (cod 80.15.01) │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────────────────────────────────────┼───────────┼────────┼────────────┼───────┼───────┼─────┼───────────┼───────┤
│Acţiuni generale economice şi comerciale │ 80.15.01 │ │ │ │ │ │ │ │
│(cod 80.15.01.30) │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────────────────────────────────────┼───────────┼────────┼────────────┼───────┼───────┼─────┼───────────┼───────┤
│Alte cheltuieli pentru acţiuni generale │80.15.01.30│ │ │ │ │ │ │ │
│economice şi comerciale │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────────────────────────────────────┼───────────┼────────┼────────────┼───────┼───────┼─────┼───────────┼───────┤
│Agricultura, silvicultura, piscicultura şi │ 83.15 │ │ │ │ │ │ │ │
│vînătoare (cod 83.15.03.30) │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────────────────────────────────────┼───────────┼────────┼────────────┼───────┼───────┼─────┼───────────┼───────┤
│Alte cheltuieli în domeniul agriculturii │83.15.03.30│ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────────────────────────────────────┼───────────┼────────┼────────────┼───────┼───────┼─────┼───────────┼───────┤
│Transporturi (cod 84.15.50) │ 84.15 │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────────────────────────────────────┼───────────┼────────┼────────────┼───────┼───────┼─────┼───────────┼───────┤
│Alte cheltuieli în domeniul transporturilor │ 84.15.50 │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────────────────────────────────────┼───────────┼────────┼────────────┼───────┼───────┼─────┼───────────┼───────┤
│Alte acţiuni economice (cod 87.15.04+87.15.50) │ 87.15 │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────────────────────────────────────┼───────────┼────────┼────────────┼───────┼───────┼─────┼───────────┼───────┤
│Turism │ 87.15.04 │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────────────────────────────────────┼───────────┼────────┼────────────┼───────┼───────┼─────┼───────────┼───────┤
│Alte acţiuni economice │ 87.15.50 │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────────────────────────────────────┼───────────┼────────┼────────────┼───────┼───────┼─────┼───────────┼───────┤
│Excedent │ 98.15 │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────────────────────────────────────┼───────────┼────────┼────────────┼───────┼───────┼─────┼───────────┼───────┤
│Deficit │ 99.15 │ │ │ │ │ │ │ │
└───────────────────────────────────────────────┴───────────┴────────┴────────────┴───────┴───────┴─────┴───────────┴───────┘

         Conducatorul institutiei Conducatorul compartimentului
                                                                                      financiar-contabil

    Notă: Se detaliaza pe structura clasificaţiei economice (Anexa 7)

    ANEXA 11
                                   CONTUL DE EXECUŢIE
          A BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE FINANTATE DIN VENITURI PROPRII
                      ŞI SUBVENTII (DE SUBORDONARE LOCALA) - CHELTUIELI
                                  la data de .......................

*Font 7*

┌──────┐
│cod 21│ - lei -
├──────┴────────────────────────────────────────┬───────────┬─────────────────────┬───────┬───────┬─────┬───────────┬──────┐
│ │ │ Credite bugetare │Angaja-│Angaja-│Plati│ │Chel- │
│ │ Cod ├────────┬────────────┤mente │mente │efec-│Angajamente│tuieli│
│ Denumirea indicatorilor │ indicator │initiale│trimestriale│buge- │legale │tuate│ legale de │efec- │
│ │ │ │/definitive │tare │ │ │ platit │tive │
├───────────────────────────────────────────────┼───────────┼────────┼────────────┼───────┼───────┼─────┼───────────┼──────┤
│ A │ B │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5│ 6=4-5 │ 7 │
├───────────────────────────────────────────────┼───────────┼────────┼────────────┼───────┼───────┼─────┼───────────┼──────┤
│TOTAL CHELTUIELI │50.10 │ │ │ │ │ │ │ │
│(cod 54.10+61.10+65.10+66.10+67.10+68.10+70.10+│ │ │ │ │ │ │ │ │
│+80.10+83.10+84.10+87.10) │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────────────────────────────────────┼───────────┼────────┼────────────┼───────┼───────┼─────┼───────────┼──────┤
│Alte servicii publice generale (cod 54.10.10) │54.10 │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────────────────────────────────────┼───────────┼────────┼────────────┼───────┼───────┼─────┼───────────┼──────┤
│Servicii publice comunitare de evidenta a │54.10.10 │ │ │ │ │ │ │ │
│persoanelor │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────────────────────────────────────┼───────────┼────────┼────────────┼───────┼───────┼─────┼───────────┼──────┤
│Ordine publică şi siguranţa naţionala │61.10 │ │ │ │ │ │ │ │
│(cod 61.10.03) │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────────────────────────────────────┼───────────┼────────┼────────────┼───────┼───────┼─────┼───────────┼──────┤
│Ordine publică (cod 61.10.03.04) │61.10.03 │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────────────────────────────────────┼───────────┼────────┼────────────┼───────┼───────┼─────┼───────────┼──────┤
│Politia comunitara │61.10.03.04│ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────────────────────────────────────┼───────────┼────────┼────────────┼───────┼───────┼─────┼───────────┼──────┤
│Invatamant │65.10 │ │ │ │ │ │ │ │
│(cod 65.10.03+65.10.04+65.10.05+65.10.07+ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│+65.10.11+65.10.50) │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────────────────────────────────────┼───────────┼────────┼────────────┼───────┼───────┼─────┼───────────┼──────┤
│Invatamant prescolar şi primar │65.10.03 │ │ │ │ │ │ │ │
│(cod 65.10.03.01+65.10.03.02) │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────────────────────────────────────┼───────────┼────────┼────────────┼───────┼───────┼─────┼───────────┼──────┤
│Invatamant prescolar │65.10.03.01│ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────────────────────────────────────┼───────────┼────────┼────────────┼───────┼───────┼─────┼───────────┼──────┤
│Invatamant primar │65.10.03.02│ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────────────────────────────────────┼───────────┼────────┼────────────┼───────┼───────┼─────┼───────────┼──────┤
│Invatamant secundar │65.10.04 │ │ │ │ │ │ │ │
│(cod 65.10.04.01 la 65.10.04.03) │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────────────────────────────────────┼───────────┼────────┼────────────┼───────┼───────┼─────┼───────────┼──────┤
│Invatamant secundar inferior │65.10.04.01│ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────────────────────────────────────┼───────────┼────────┼────────────┼───────┼───────┼─────┼───────────┼──────┤
│Invatamant secundar superior │65.10.04.02│ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────────────────────────────────────┼───────────┼────────┼────────────┼───────┼───────┼─────┼───────────┼──────┤
│Invatamant profesional │65.10.04.03│ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────────────────────────────────────┼───────────┼────────┼────────────┼───────┼───────┼─────┼───────────┼──────┤
│Invatamant postliceal │65.10.05 │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────────────────────────────────────┼───────────┼────────┼────────────┼───────┼───────┼─────┼───────────┼──────┤
│Invatamant nedefinibil prin nivel │65.10.07 │ │ │ │ │ │ │ │
│(cod 65.10.07.04) │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────────────────────────────────────┼───────────┼────────┼────────────┼───────┼───────┼─────┼───────────┼──────┤
│Invatamant special │65.10.07.04│ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────────────────────────────────────┼───────────┼────────┼────────────┼───────┼───────┼─────┼───────────┼──────┤
│Servicii auxiliare pentru educatie │65.10.11 │ │ │ │ │ │ │ │
│(cod 65.10.11.03+65.10.11.30) │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────────────────────────────────────┼───────────┼────────┼────────────┼───────┼───────┼─────┼───────────┼──────┤
│Internate şi cantine pentru elevi │65.10.11.03│ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────────────────────────────────────┼───────────┼────────┼────────────┼───────┼───────┼─────┼───────────┼──────┤
│Alte servicii auxiliare │65.10.11.30│ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────────────────────────────────────┼───────────┼────────┼────────────┼───────┼───────┼─────┼───────────┼──────┤
│Alte cheltuieli în domeniul învăţământului │65.10.50 │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────────────────────────────────────┼───────────┼────────┼────────────┼───────┼───────┼─────┼───────────┼──────┤
│Sănătate (cod 66.10.50) │66.10 │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────────────────────────────────────┼───────────┼────────┼────────────┼───────┼───────┼─────┼───────────┼──────┤
│Alte cheltuieli în domeniul sănătăţii │66.10.50 │ │ │ │ │ │ │ │
│(cod 66.10.50.50) │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────────────────────────────────────┼───────────┼────────┼────────────┼───────┼───────┼─────┼───────────┼──────┤
│Alte institutii şi acţiuni sanitare │66.10.50.50│ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────────────────────────────────────┼───────────┼────────┼────────────┼───────┼───────┼─────┼───────────┼──────┤
│Cultura, recreere şi religie │67.10 │ │ │ │ │ │ │ │
│(cod 67.10.03+67.10.05+67.10.50) │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────────────────────────────────────┼───────────┼────────┼────────────┼───────┼───────┼─────┼───────────┼──────┤
│Servicii culturale │67.10.03 │ │ │ │ │ │ │ │
│(cod 67.10.03.03 la 67.10.03.30) │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────────────────────────────────────┼───────────┼────────┼────────────┼───────┼───────┼─────┼───────────┼──────┤
│Muzee │67.10.03.03│ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────────────────────────────────────┼───────────┼────────┼────────────┼───────┼───────┼─────┼───────────┼──────┤
│Institutii publice de spectacole şi concerte │67.10.03.04│ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────────────────────────────────────┼───────────┼────────┼────────────┼───────┼───────┼─────┼───────────┼──────┤
│Scoli populare de arta şi meserii │67.10.03.05│ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────────────────────────────────────┼───────────┼────────┼────────────┼───────┼───────┼─────┼───────────┼──────┤
│Case de cultura │67.10.03.06│ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────────────────────────────────────┼───────────┼────────┼────────────┼───────┼───────┼─────┼───────────┼──────┤
│Camine culturale │67.10.03.07│ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────────────────────────────────────┼───────────┼────────┼────────────┼───────┼───────┼─────┼───────────┼──────┤
│Centre pentru conservarea şi promovarea │67.10.03.08│ │ │ │ │ │ │ │
│culturii traditionale │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────────────────────────────────────┼───────────┼────────┼────────────┼───────┼───────┼─────┼───────────┼──────┤
│Universitati populare │67.10.03.09│ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────────────────────────────────────┼───────────┼────────┼────────────┼───────┼───────┼─────┼───────────┼──────┤
│Presa │67.10.03.10│ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────────────────────────────────────┼───────────┼────────┼────────────┼───────┼───────┼─────┼───────────┼──────┤
│Edituri │67.10.03.11│ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────────────────────────────────────┼───────────┼────────┼────────────┼───────┼───────┼─────┼───────────┼──────┤
│Alte servicii culturale │67.10.03.30│ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────────────────────────────────────┼───────────┼────────┼────────────┼───────┼───────┼─────┼───────────┼──────┤
│Servicii recreative şi sportive │67.10.05 │ │ │ │ │ │ │ │
│(cod 67.10.05.01) │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────────────────────────────────────┼───────────┼────────┼────────────┼───────┼───────┼─────┼───────────┼──────┤
│Sport │67.10.05.01│ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────────────────────────────────────┼───────────┼────────┼────────────┼───────┼───────┼─────┼───────────┼──────┤
│Alte servicii în domeniile culturii, recreerii │67.10.50 │ │ │ │ │ │ │ │
│şi religiei │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────────────────────────────────────┼───────────┼────────┼────────────┼───────┼───────┼─────┼───────────┼──────┤
│Asigurari şi asistenţa sociala │68.10 │ │ │ │ │ │ │ │
│(cod 68.10.04+68.10.05+68.10.50) │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────────────────────────────────────┼───────────┼────────┼────────────┼───────┼───────┼─────┼───────────┼──────┤
│Asistenţa acordată persoanelor în vârsta │68.10.04 │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────────────────────────────────────┼───────────┼────────┼────────────┼───────┼───────┼─────┼───────────┼──────┤
│Asistenţa sociala în caz de boli şi │68.10.05 │ │ │ │ │ │ │ │
│invaliditati (cod 68.10.05.02) │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────────────────────────────────────┼───────────┼────────┼────────────┼───────┼───────┼─────┼───────────┼──────┤
│Asistenţa sociala în caz de invaliditate │68.10.05.02│ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────────────────────────────────────┼───────────┼────────┼────────────┼───────┼───────┼─────┼───────────┼──────┤
│Alte cheltuieli în domeniul asigurarilor şi │68.10.50 │ │ │ │ │ │ │ │
│asistentei sociale │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────────────────────────────────────┼───────────┼────────┼────────────┼───────┼───────┼─────┼───────────┼──────┤
│Locuinte, servicii şi dezvoltare publică │70.10 │ │ │ │ │ │ │ │
│(cod 70.10.03+70.10.04+70.10.50) │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────────────────────────────────────┼───────────┼────────┼────────────┼───────┼───────┼─────┼───────────┼──────┤
│Locuinte (cod 70.10.03.01) │70.10.03 │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────────────────────────────────────┼───────────┼────────┼────────────┼───────┼───────┼─────┼───────────┼──────┤
│Dezvoltarea sistemului de locuinte │70.10.03.01│ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────────────────────────────────────┼───────────┼────────┼────────────┼───────┼───────┼─────┼───────────┼──────┤
│Servicii şi dezvoltare publică │70.10.04 │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────────────────────────────────────┼───────────┼────────┼────────────┼───────┼───────┼─────┼───────────┼──────┤
│Alte servicii în domeniul locuintelor, │70.10.50 │ │ │ │ │ │ │ │
│serviciilor şi dezvoltării comunale │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────────────────────────────────────┼───────────┼────────┼────────────┼───────┼───────┼─────┼───────────┼──────┤
│Acţiuni generale economice, comerciale şi de │80.10 │ │ │ │ │ │ │ │
│munca (cod 80.10.01) │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────────────────────────────────────┼───────────┼────────┼────────────┼───────┼───────┼─────┼───────────┼──────┤
│Acţiuni generale economice şi comerciale │80.10.01 │ │ │ │ │ │ │ │
│(cod 80.10.01.30) │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────────────────────────────────────┼───────────┼────────┼────────────┼───────┼───────┼─────┼───────────┼──────┤
│Alte cheltuieli pentru acţiuni generale │80.10.01.30│ │ │ │ │ │ │ │
│economice şi comerciale │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────────────────────────────────────┼───────────┼────────┼────────────┼───────┼───────┼─────┼───────────┼──────┤
│Agricultura, silvicultura, piscicultura şi │83.10 │ │ │ │ │ │ │ │
│vînătoare (cod 83.10.03.30) │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────────────────────────────────────┼───────────┼────────┼────────────┼───────┼───────┼─────┼───────────┼──────┤
│Alte cheltuieli în domeniul agriculturii │83.10.03.30│ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────────────────────────────────────┼───────────┼────────┼────────────┼───────┼───────┼─────┼───────────┼──────┤
│Transporturi (cod 84.10.50) │84.10 │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────────────────────────────────────┼───────────┼────────┼────────────┼───────┼───────┼─────┼───────────┼──────┤
│Alte cheltuieli în domeniul transporturilor │84.10.50 │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────────────────────────────────────┼───────────┼────────┼────────────┼───────┼───────┼─────┼───────────┼──────┤
│Alte acţiuni economice (cod 87.10.04+87.10.50) │87.10 │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────────────────────────────────────┼───────────┼────────┼────────────┼───────┼───────┼─────┼───────────┼──────┤
│Turism │87.10.04 │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────────────────────────────────────┼───────────┼────────┼────────────┼───────┼───────┼─────┼───────────┼──────┤
│Alte acţiuni economice │87.10.50 │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────────────────────────────────────┼───────────┼────────┼────────────┼───────┼───────┼─────┼───────────┼──────┤
│Excedent │98.10 │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────────────────────────────────────┼───────────┼────────┼────────────┼───────┼───────┼─────┼───────────┼──────┤
│Deficit │99.10 │ │ │ │ │ │ │ │
└───────────────────────────────────────────────┴───────────┴────────┴────────────┴───────┴───────┴─────┴───────────┴──────┘

    Notă: Se detaliaza pe structura clasificaţiei economice (Anexa 7)

            Conducatorul institutiei Conducatorul compartimentului
                                                                                       financiar-contabil

    ANEXA 12
                                    CONTUL DE EXECUŢIE
                                A BUGETULUI LOCAL - VENITURI
                                la data de ...............

*Font 7*
┌──────┐
│cod 20│ - lei -
├──────┴──────────────────────────────────┬───────────┬─────────┬─────────────┬─────────────────────────┬─────┬─────────┬──────────┐
│ │ │Prevederi│ Prevederi │ Drepturi constatate │Inca-│Stingeri │ Drepturi │
│ Denumirea indicatorilor │ Cod │bugetare │ bugetare ├─────────┬──────────┬────┤sari │ pe alte │constatate│
│ │ indicator │initiale │trimestriale/│ Total, │ din anii │din │reali│cai decat│de incasat│
│ │ │ │ definitive │din care:│precedenti│anul│zate │încasări │ │
│ │ │ │ │ │ │cu- │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │rent│ │ │ │
├─────────────────────────────────────────┼───────────┼─────────┼─────────────┼─────────┼──────────┼────┼─────┼─────────┼──────────┤
│ A │ B │ 1 │ 2 │ 3=4+5 │ 4 │ 5│ 6│ 7 │ 8=3-6-7 │
├─────────────────────────────────────────┼───────────┼─────────┼─────────────┼─────────┼──────────┼────┼─────┼─────────┼──────────┤
│VENITURI - TOTAL │00.01.02 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────────────────────────────────────────┼───────────┼─────────┼─────────────┼─────────┼──────────┼────┼─────┼─────────┼──────────┤
│VENITURI PROPRII │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────────────────────────────────────────┼───────────┼─────────┼─────────────┼─────────┼──────────┼────┼─────┼─────────┼──────────┤
│1. VENITURI CURENTE │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────────────────────────────────────────┼───────────┼─────────┼─────────────┼─────────┼──────────┼────┼─────┼─────────┼──────────┤
│A. VENITURI FISCALE │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────────────────────────────────────────┼───────────┼─────────┼─────────────┼─────────┼──────────┼────┼─────┼─────────┼──────────┤
│A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT ŞI CASTIGURI│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│DIN CAPITAL │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────────────────────────────────────────┼───────────┼─────────┼─────────────┼─────────┼──────────┼────┼─────┼─────────┼──────────┤
│A11. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT ŞI │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│JURIDICE │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────────────────────────────────────────┼───────────┼─────────┼─────────────┼─────────┼──────────┼────┼─────┼─────────┼──────────┤
│Impozit pe profit │01.02 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────────────────────────────────────────┼───────────┼─────────┼─────────────┼─────────┼──────────┼────┼─────┼─────────┼──────────┤
│Impozit pe profit de la agentii economici│01.02.01 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────────────────────────────────────────┼───────────┼─────────┼─────────────┼─────────┼──────────┼────┼─────┼─────────┼──────────┤
│A12. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT ŞI │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│FIZICE (cod 04.02) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────────────────────────────────────────┼───────────┼─────────┼─────────────┼─────────┼──────────┼────┼─────┼─────────┼──────────┤
│Cote şi sume defalcate din impozitul pe │04.02 │ │ │ │ │ │ │ │ │
│venit (cod 04.02.01+04.02.04) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────────────────────────────────────────┼───────────┼─────────┼─────────────┼─────────┼──────────┼────┼─────┼─────────┼──────────┤
│Cote defalcate din impozitul pe venit │04.02.01 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────────────────────────────────────────┼───────────┼─────────┼─────────────┼─────────┼──────────┼────┼─────┼─────────┼──────────┤
│Sume alocate de consiliul judetean pentru│04.02.04 │ │ │ │ │ │ │ │ │
│echilibrarea bugetelor locale │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────────────────────────────────────────┼───────────┼─────────┼─────────────┼─────────┼──────────┼────┼─────┼─────────┼──────────┤
│ALTE IMPOZITE PE VENIT, PROFIT ŞI │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│CASTIGURI DIN CAPITAL (cod 05.02) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────────────────────────────────────────┼───────────┼─────────┼─────────────┼─────────┼──────────┼────┼─────┼─────────┼──────────┤
│Alte impozite pe venit, profit şi │05.02 │ │ │ │ │ │ │ │ │
│castiguri din capital de la persoane │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│fizice (cod 05.02.50) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────────────────────────────────────────┼───────────┼─────────┼─────────────┼─────────┼──────────┼────┼─────┼─────────┼──────────┤
│Alte impozite pe venit, profit şi │05.02.50 │ │ │ │ │ │ │ │ │
│castiguri din capital │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────────────────────────────────────────┼───────────┼─────────┼─────────────┼─────────┼──────────┼────┼─────┼─────────┼──────────┤
│A2. IMPOZIT PE SALARII - TOTAL │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│(cod 06.02) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────────────────────────────────────────┼───────────┼─────────┼─────────────┼─────────┼──────────┼────┼─────┼─────────┼──────────┤
│Impozit pe salarii (cod 06.02.02) │06.02 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────────────────────────────────────────┼───────────┼─────────┼─────────────┼─────────┼──────────┼────┼─────┼─────────┼──────────┤
│Cote defalcate din impozitul pe salarii │06.02.02 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────────────────────────────────────────┼───────────┼─────────┼─────────────┼─────────┼──────────┼────┼─────┼─────────┼──────────┤
│A3. IMPOZITE ŞI TAXE PE PROPRIETATE │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│(cod 07.02) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────────────────────────────────────────┼───────────┼─────────┼─────────────┼─────────┼──────────┼────┼─────┼─────────┼──────────┤
│Impozite şi taxe pe proprietate │07.02 │ │ │ │ │ │ │ │ │
│(cod 07.02.01+07.02.02+07.02.03+07.02.50)│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────────────────────────────────────────┼───────────┼─────────┼─────────────┼─────────┼──────────┼────┼─────┼─────────┼──────────┤
│Impozitul pe cladiri │07.02.01 │ │ │ │ │ │ │ │ │
│(cod 07.02.01.01+07.02.01.02) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────────────────────────────────────────┼───────────┼─────────┼─────────────┼─────────┼──────────┼────┼─────┼─────────┼──────────┤
│Impozitul pe cladiri de la persoane │07.02.01.01│ │ │ │ │ │ │ │ │
│fizice │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────────────────────────────────────────┼───────────┼─────────┼─────────────┼─────────┼──────────┼────┼─────┼─────────┼──────────┤
│Impozitul pe cladiri de la persoane │07.02.01.02│ │ │ │ │ │ │ │ │
│juridice │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────────────────────────────────────────┼───────────┼─────────┼─────────────┼─────────┼──────────┼────┼─────┼─────────┼──────────┤
│Impozit pe terenuri │07.02.02 │ │ │ │ │ │ │ │ │
│(cod 07.02.02.01 la 07.02.02.03) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────────────────────────────────────────┼───────────┼─────────┼─────────────┼─────────┼──────────┼────┼─────┼─────────┼──────────┤
│Impozitul pe terenuri de la persoane │07.02.02.01│ │ │ │ │ │ │ │ │
│fizice │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────────────────────────────────────────┼───────────┼─────────┼─────────────┼─────────┼──────────┼────┼─────┼─────────┼──────────┤
│Impozitul pe terenuri de la persoane │07.02.02.02│ │ │ │ │ │ │ │ │
│juridice │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────────────────────────────────────────┼───────────┼─────────┼─────────────┼─────────┼──────────┼────┼─────┼─────────┼──────────┤
│Impozitul pe terenul extravilan │07.02.02.03│ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────────────────────────────────────────┼───────────┼─────────┼─────────────┼─────────┼──────────┼────┼─────┼─────────┼──────────┤
│Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru │07.02.03 │ │ │ │ │ │ │ │ │
│pentru activitatea notariala şi alte taxe│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│de timbru │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────────────────────────────────────────┼───────────┼─────────┼─────────────┼─────────┼──────────┼────┼─────┼─────────┼──────────┤
│Alte impozite şi taxe pe proprietate │07.02.50 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────────────────────────────────────────┼───────────┼─────────┼─────────────┼─────────┼──────────┼────┼─────┼─────────┼──────────┤
│A4.IMPOZITE ŞI TAXE PE BUNURI ŞI SERVICII│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│(cod 11.02) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────────────────────────────────────────┼───────────┼─────────┼─────────────┼─────────┼──────────┼────┼─────┼─────────┼──────────┤
│Sume defalcate din TVA │11.02 │ │ │ │ │ │ │ │ │
│(cod 11.02.01 la 11.02.06) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────────────────────────────────────────┼───────────┼─────────┼─────────────┼─────────┼──────────┼────┼─────┼─────────┼──────────┤
│Sume defalcate din taxa pe valoarea │11.02.01 │ │ │ │ │ │ │ │ │
│adăugată pentru finantarea cheltuielilor │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│descentralizate la nivelul judetelor şi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│Municipiului Bucureşti │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────────────────────────────────────────┼───────────┼─────────┼─────────────┼─────────┼──────────┼────┼─────┼─────────┼──────────┤
│Sume defalcate din taxa pe valoarea │11.02.02 │ │ │ │ │ │ │ │ │
│adăugată pentru finantarea cheltuielilor │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│descentralizate la nivelul comunelor, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│oraşelor, municipiilor şi sectoarelor │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│Municipiului Bucureşti │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────────────────────────────────────────┼───────────┼─────────┼─────────────┼─────────┼──────────┼────┼─────┼─────────┼──────────┤
│Sume defalcate din taxa pe valoarea │11.02.03 │ │ │ │ │ │ │ │ │
│adăugată pentru subventionarea energiei │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│termice livrate populatiei │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────────────────────────────────────────┼───────────┼─────────┼─────────────┼─────────┼──────────┼────┼─────┼─────────┼──────────┤
│Sume defalcate din taxa pe valoarea │11.02.04 │ │ │ │ │ │ │ │ │
│adăugată pentru sistemele centralizate de│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│producere şi distribuţie a energiei │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│termice │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────────────────────────────────────────┼───────────┼─────────┼─────────────┼─────────┼──────────┼────┼─────┼─────────┼──────────┤
│Sume defalcate din taxa pe valoarea │11.02.05 │ │ │ │ │ │ │ │ │
│adăugată pentru drumuri │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────────────────────────────────────────┼───────────┼─────────┼─────────────┼─────────┼──────────┼────┼─────┼─────────┼──────────┤
│Sume defalcate din taxa pe valoarea │11.02.06 │ │ │ │ │ │ │ │ │
│adăugată pentru echilibrarea bugetelor │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│locale │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────────────────────────────────────────┼───────────┼─────────┼─────────────┼─────────┼──────────┼────┼─────┼─────────┼──────────┤
│Alte impozite şi taxe generale pe bunuri │12.02 │ │ │ │ │ │ │ │ │
│şi servicii (cod 12.02.07) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────────────────────────────────────────┼───────────┼─────────┼─────────────┼─────────┼──────────┼────┼─────┼─────────┼──────────┤
│Taxe hoteliere │12.02.07 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────────────────────────────────────────┼───────────┼─────────┼─────────────┼─────────┼──────────┼────┼─────┼─────────┼──────────┤
│Taxe pe servicii specifice │15.02 │ │ │ │ │ │ │ │ │
│(cod 15.02.01+15.02.50) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────────────────────────────────────────┼───────────┼─────────┼─────────────┼─────────┼──────────┼────┼─────┼─────────┼──────────┤
│Impozit pe spectacole │15.02.01 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────────────────────────────────────────┼───────────┼─────────┼─────────────┼─────────┼──────────┼────┼─────┼─────────┼──────────┤
│Alte taxe pe servicii specifice │15.02.50 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────────────────────────────────────────┼───────────┼─────────┼─────────────┼─────────┼──────────┼────┼─────┼─────────┼──────────┤
│Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea│16.02 │ │ │ │ │ │ │ │ │
│utilizarii bunurilor sau pe desfăşurarea │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│de activităţi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│(cod 16.02.02+16.02.03+16.02.50) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────────────────────────────────────────┼───────────┼─────────┼─────────────┼─────────┼──────────┼────┼─────┼─────────┼──────────┤
│Taxa asupra mijloacelor de transport │16.02.02 │ │ │ │ │ │ │ │ │
│(cod 16.02.02.01+16.02.02.02) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────────────────────────────────────────┼───────────┼─────────┼─────────────┼─────────┼──────────┼────┼─────┼─────────┼──────────┤
│Taxa asupra mijloacelor de transport │16.02.02.01│ │ │ │ │ │ │ │ │
│deţinute de persoane fizice*) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────────────────────────────────────────┼───────────┼─────────┼─────────────┼─────────┼──────────┼────┼─────┼─────────┼──────────┤
│Taxa asupra mijloacelor de transport │16.02.02.02│ │ │ │ │ │ │ │ │
│deţinute de persoane juridice*) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────────────────────────────────────────┼───────────┼─────────┼─────────────┼─────────┼──────────┼────┼─────┼─────────┼──────────┤
│Taxe şi tarife pentru eliberarea de │16.02.03 │ │ │ │ │ │ │ │ │
│licente şi autorizaţii de functionare │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────────────────────────────────────────┼───────────┼─────────┼─────────────┼─────────┼──────────┼────┼─────┼─────────┼──────────┤
│Alte taxe pe utilizarea bunurilor, │16.02.50 │ │ │ │ │ │ │ │ │
│autorizarea utilizarii bunurilor sau pe │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│desfăşurare de activităţi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────────────────────────────────────────┼───────────┼─────────┼─────────────┼─────────┼──────────┼────┼─────┼─────────┼──────────┤
│A6. ALTE IMPOZITE ŞI TAXE FISCALE │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────────────────────────────────────────┼───────────┼─────────┼─────────────┼─────────┼──────────┼────┼─────┼─────────┼──────────┤
│Alte impozite şi taxe fiscale │18.02 │ │ │ │ │ │ │ │ │
│(cod 18.02.50) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────────────────────────────────────────┼───────────┼─────────┼─────────────┼─────────┼──────────┼────┼─────┼─────────┼──────────┤
│Alte impozite şi taxe │18.02.50 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────────────────────────────────────────┼───────────┼─────────┼─────────────┼─────────┼──────────┼────┼─────┼─────────┼──────────┤
│C. VENITURI NEFISCALE │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────────────────────────────────────────┼───────────┼─────────┼─────────────┼─────────┼──────────┼────┼─────┼─────────┼──────────┤
│C1. VENITURI DIN PROPRIETATE │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│(cod 30.02+31.02) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────────────────────────────────────────┼───────────┼─────────┼─────────────┼─────────┼──────────┼────┼─────┼─────────┼──────────┤
│Venituri din proprietate │30.02 │ │ │ │ │ │ │ │ │
│(cod 30.02.01 la 30.02.50) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────────────────────────────────────────┼───────────┼─────────┼─────────────┼─────────┼──────────┼────┼─────┼─────────┼──────────┤
│Varsaminte din profitul net al regiilor │30.02.01 │ │ │ │ │ │ │ │ │
│autonome, societatilor şi companiilor │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│naţionale │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────────────────────────────────────────┼───────────┼─────────┼─────────────┼─────────┼──────────┼────┼─────┼─────────┼──────────┤
│Restituiri de fonduri din finantarea │30.02.03 │ │ │ │ │ │ │ │ │
│bugetară a anilor precedenti │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
_