Inapoi la Cautare

ORDIN 4924 /2013


privind organizarea şi desfăşurarea evaluării naţionale pentru absolvenţii clasei a VIII-a în anul şcolar 2013-2014


Puteti sa consultati o forma actualizata la data 30.09.2014, conform modificarilor publicate in Monitorul Oficial al Romaniei, apasand butonul Cumpara Act.

Cumparati Actul varianta DOC

Forma la zi
Pret: 13,00 RON cu TVA
Doriti o forma actualizata, la zi (30.09.2014), a acestui act ? Cumparati acum online, rapid si simplu varianta DOC !

Forme la zi | Modificari Act | Printare | Salvare DOC

      În baza prevederilor art. 94 alin. (2) lit. e) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, ale Ordinului ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 3.753/2011 privind aprobarea unor măsuri tranzitorii în sistemul naţional de învăţământ, cu modificările ulterioare,
    în temeiul prevederilor art. 5 din Hotărârea Guvernului nr. 185/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei Naţionale, cu modificările şi completările ulterioare,
    ministrul educaţiei naţionale emite prezentul ordin.
    ART. 1
    Se aprobă Calendarul de desfăşurare a evaluării naţionale pentru absolvenţii clasei a VIII-a în anul şcolar 2013-2014, prevăzut în anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezentul ordin.
    ART. 2
    Evaluarea naţională pentru absolvenţii clasei a VIIIa se desfăşoară în anul şcolar 2013-2014 în conformitate cu Metodologia de organizare şi desfăşurare a evaluării naţionale pentru elevii clasei a VIII-a în anul şcolar 2010-2011, prevăzută în anexa nr. 2 la Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 4.801/2010 privind organizarea şi desfăşurarea evaluării naţionale pentru elevii clasei a VIII-a în anul şcolar 2010-2011, şi cu prevederile prezentului ordin.
    ART. 3
    (1) Se aprobă Programa pentru limba şi literatura slovacă maternă, valabilă pentru evaluarea naţională pentru absolvenţii clasei a VIII-a în anul şcolar 2013-2014. Programa este prevăzută în anexa nr. 2 care face parte integrantă din prezentul ordin.
    (2) Programele pentru disciplinele la care se susţine evaluarea naţională pentru absolvenţii clasei a VIII-a în anul şcolar 2013-2014, altele decât cea menţionată la alin. (1), sunt cele aprobate prin Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 4.801/2010.
    ART. 4
    (1) Comisiile judeţene/a municipiului Bucureşti de organizare a evaluării naţionale pentru absolvenţii clasei a VIII-a vor/va asigura dotarea cu camere funcţionale de supraveghere video a sălilor de clasă din unităţile de învăţământ în care se desfăşoară probele pentru evaluarea naţională pentru elevii clasei a VIII-a, a sălilor în care se descarcă şi se multiplică subiectele, precum şi a sălilor în care se preiau, se evaluează şi se depozitează lucrările scrise.
    (2) Activitatea de monitorizare a desfăşurării evaluării naţionale prin intermediul camerelor de supraveghere se va desfăşura în conformitate cu o procedură stabilită de Comisia Naţională de Organizare a Evaluării Naţionale.
    (3) Comisia Naţională de Organizare a Evaluării Naţionale poate elabora şi alte instrucţiuni/proceduri, în vederea bunei organizări şi desfăşurări a evaluării naţionale pentru elevii clasei a VIII-a.
    ART. 5
    (1) Candidatul major şi părinţii/reprezentanţii legali ai candidatului minor pot solicita comisiei judeţene/a municipiului Bucureşti de organizare a evaluării naţionale să vadă lucrarea/lucrările proprie/proprii a/ale propriului copil numai după afişarea rezultatelor finale după contestaţii. La vizualizarea lucrării/lucrărilor, candidatul minor trebuie să fie însoţit obligatoriu de un părinte/reprezentant legal.
    (2) Solicitarea de vizualizare, menţionată la alin. (1), nu poate conduce la reevaluarea şi/sau modificarea notelor acordate lucrării/lucrărilor.
    (3) Cu excepţia candidatului sau a părinţilor/reprezentanţilor legali ai acestuia, pot solicita să vadă lucrarea/lucrările doar membrii comisiei judeţene/a municipiului Bucureşti de organizare a evaluării naţionale sau ai Comisiei Naţionale de Organizare a Evaluării Naţionale, în scopul reevaluării acesteia/acestora, conform prevederilor art. 6 alin. (10) şi ale art. 9 alin. (25) din Metodologia de organizare şi desfăşurare a evaluării naţionale pentru elevii clasei a VIII-a în anul şcolar 2010-2011, menţionată la art. 2.
    ART. 6
    Direcţia generală educaţie şi învăţare pe tot parcursul vieţii, Direcţia generală învăţământ în limbile minorităţilor, Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare, inspectoratele şcolare judeţene/al municipiului Bucureşti şi unităţile de învăţământ duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin.
    ART. 7
    Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
                         Ministrul educaţiei naţionale,
                                 Remus Pricopie
    Bucureşti, 29 august 2013.
    Nr. 4.924.
    ANEXA 1
                                   CALENDARUL
                  de desfăşurare a evaluării naţionale pentru
              absolvenţii clase a VIII-a în anul şcolar 2013-2014
    13 iunie 2014 Încheierea cursurilor pentru clasa a VIII-a
    16-18 iunie 2014 Înscrierea la evaluarea naţională
    23 iunie 2014 Limba şi literatura română - probă scrisă
    24 iunie 2014 Limba şi literatura maternă - probă scrisă
    25 iunie 2014 Matematica - probă scrisă
    27 iunie 2014 Afişarea rezultatelor (până la ora 16,00)
    27 iunie 2014 Depunerea contestaţiilor (orele 16,00-20,00)
    28 iunie-30 iunie 2014 Rezolvarea contestaţiilor
    1 iulie 2014 Afişarea rezultatelor finale după contestaţii
    ANEXA 2
                                    PROGRAMA
             pentru disciplina limba şi literatura slovacă maternă
             Evaluarea naţională pentru elevii clasei a VIII-a 2014
    LIMBA SLOVACĂ
    A. Fonetică
    Sunetele (vocale, consoane, diftongi). Mutaţia sunetelor. Silaba: împărţirea cuvintelor în silabe. Legea ritmică. Cuvinte selectate
    B. Lexicologie
    Cuvântul. Sensul cuvântului şi sensul gramatical al cuvântului. Îmbogăţirea vocabularului (formarea cuvintelor, împrumuturile). Diferenţierea vocabularului după diferite criterii (fondul de bază al vocabularului, masa vocabularului, neologismele, arhaismele, sinonimele, antonimele, omonimele, cuvintele polisemantice etc.)
    C. Morfologia
    Părţile de vorbire: flexibile (substantive, adjective, pronume, numerale, verbe), neflexibile (adverbe, prepoziţii, conjuncţii, particule, interjecţii). Categoriile gramaticale ale părţilor de vorbire (în conformitate cu programa şcolară)
    D. Sintaxa
    Propoziţia simplă şi compusă. Părţile de propoziţie. Fraza: coordonată, subordonată. Tipurile de propoziţii în fraza coordonată şi subordonată. Elementele de legătură. Topica şi punctuaţia
    Cerinţe:
    - recunoaşterea categoriilor fenomenelor date;
    - aplicarea cunoştinţelor în cuvinte şi propoziţii scurte;
    - menţionarea exemplelor: cuvinte, propoziţii scurte, redactarea textelor scurte, în care să se manifeste fenomenul solicitat;
    - analiza morfologică a părţilor de vorbire şi a categoriilor respective în baza textului dat;
    - formarea de propoziţii cu părţile de vorbire date;
    - determinarea predicatelor, a elementelor de legătură, segmentarea frazei în propoziţii, determinarea felurilor de propoziţii, a frazei şi marcarea raporturilor dintre părţile de propoziţie/dintre propoziţii;
    - determinarea funcţiei sintactice a cuvintelor marcate;
    - aplicarea cunoştinţelor din sintaxă în propoziţii, formularea propoziţiilor simple şi a frazelor.
    TEXTE LITERARE
    Clasa a V-a: Medicina (Janko Jesensky), Pod starou slivkou (Pavol Bujtar), Cakanka (Ludmila Podjavorinska).
    Clasa a VI-a: Na chlieb (Jozef Gregor Tajovsky), Katarina - ludova balada, Krotitel (Ludo Ondrejov), Sitniansky vatrar (Jozef Horak).
    Clasa a VII-a: Prve hodinky (Jozef Gregor Tajovsky), Isli hudci horou (Iudova balada), Doktor (Janko Jesensky), Zuzanka Hraskovie (Pavol Orszagh Hviezdoslav).
    Clasa a VIII-a: Tapakovci (Bozena Slancikova Timrava), Statky- zmatky (Jozef Gregor Tajovsky), Aneta (Pavol Bujtar).
    NOŢIUNI DE TEORIE LITERARĂ
    Opera literară. Epica. Lirica. Povestire, schiţă, nuvelă, român.
    Creaţia populară, povestea, cântecul.
    Acţiunea literară, fazele acţiunii. Personajul literar.
    Mijloace şi procedee artistice: epitetul, personificarea, metafora, hiperbola, descrierea, naraţiunea, dialogul, monologul.
    Elemente de prozodie: versul, strofa, rima, ritmul.
    COMPUNEREA
    Reproducerea conţinutului. Redactarea planului de idei.
    Reproducerea acţiunii cu stabilirea fazelor acţiunii. Caracteristica personajului.
    Vorbirea directă şi indirectă. Texte funcţionale.
    BIBLIOGRAFIE
    Gramatika slovenskeho jazyka (Gramatica limbii slovace), Editura Slovenske pedagogicke nakladatelstvo, 2003
    Pravidla slovenskeho pravopisu (Îndreptar ortografic slovac).
    Synonymicky slovnik (Dicţionar de sinonime). Kratky slovnik slovenskeho jazyka (Dicţionar explicativ al limbii slovace).
    Sedlak, Imrich şi col, Dejiny slovenskej literatury (Istoria literaturii slovace), volumul I şi II, Martin - Bratislava, 2009.
    Manualele în vigoare (clasele V-VIII).
                                    PROGRAMA
             pentru disciplina limba şi literatura slovacă maternă
             Evaluarea naţională pentru elevii clasei a VIII-a 2014
    SLOVENSKY JAZYK
    A. Hlaskoslovie
    Hlasky (samohlasky, spoluhlasky, dvojhlasky). Spodobovanie. Slabika: rozdelovanie slov na slabiky. Rytmicky zakon. Vybrane slova.
    B. Nauka o slove
    Slovo. Vecny a gramaticky vyznam slova. Obohacovanie slovnej zasoby (tvorenie slov, pozicky, rozsirovanie vyznamov). Diferenciacia slovnej zasoby podla roznych kriterii (zakladny slovny fond, masa slovnika, neologizmy, archaizmy, synonyma, antonyma, homonyma, viacvyznamove slova atd).
    C. Morfologia
    Slovne druhy: ohybne (podstatne mena, pridavne mena, zamena, cislovky, slovesa), neohybne slova (prislovky, predlozky, spojky, castice, citoslovcia). Gramaticke kategorie slovnych druhov (podla ucebnych osnov).
    D. Syntax
    Jednoducha a zlozena veta. Vetne cleny. Suvetie: priradovacie a podradovacie. Druhy viet v podradovacom a priradovacom suveti. Spojovacie vyrazy. Slovosled, vetosled a interpunkcia.
    Poziadavky:
    - spoznat jednotlive uvedene kategorie javov;
    - aplikovat vedomosti v slovach, kratkych vetach;
    - uviest priklady: slova, kratke vety, zostavit kratke texty, v ktorych sa vyskytne pozadovany jav;
    - morfologicky rozbor slovnych druhov a prislusnych kategorii na zaklade vychodiskoveho textu;
    - tvorenie viet s danymi slovnymi druhmi;
    - urcit prisudky, spojovacie vyrazy, segmentacia suvetia na vety, urcit druhy viet, suvetie a oznacit vztahy medzi vetnymi clenmi/vetami;
    - urcit syntakticku funkciu oznacenych slov;
    - aplikovat vedomosti zo syntaxe vo vetach, tvorit jednoduche vety a suvetia.
    LITERARNE CLANKY
    V. rocnik: Medicina (Janko Jesensky), Pod starou slivkou (Pavol Bujtar), Cakanka (Ludmila Podjavorinska).
    VI. rocnik: Na chlieb (Jozef Gregor Tajovsky), Katarina - Iudova balada, Krotitel (Ludo Ondrejov), Sitniansky vatrar (Jozef Horak).
    VII. rocnik: Prve hodinky (Jozef Gregor Tajovsky), Isli hudci horou (Iudova balada), Doktor (Janko Jesensky), Zuzanka Hraskovie (Pavol Orszagh Hviezdoslav).
    VIII. rocnik: Tapakovci (Bozena Slancikova Timrava), Statky- zmatky (Jozef Gregor Tajovsky), Aneta (Pavol Bujtar).
    POJMY Z LITERARNEJ TEORIE
    Literarne dielo. Epika. Lyrika. Poviedka, crta, novela, român.
    Ludova slovesnost, rozpravka, piesen.
    Literarny sujet. Fazy sujetu. Literarna postava.
    Umelecke prostriedky a postupy: epiteton, personifikacia, metafora, hyperbola, opis, rozpravanie, dialog, monolog.
    Prvky versa: vers, sloha, rym, rytmus.
    SLOHOVE CVICENIA
    Reprodukcia obsahu. Zostavenie osnovy z hlavnych myslienok.
    Reprodukcia sujetu s urcenim jednotlivych faz. Charakteristika postavy.
    Priama a nepriama rec. Prakticke pisomnosti.
    STUDIJNA LITERATuRA
    Gramatika slovenskeho jazyka.
    Pravidla slovenskeho pravopisu.
    Synonymicky slovnik. Kratky slovnik slovenskeho jazyka.
    Sedlak, Imrich a kolektiv, Dejiny slovenskej literatury, I. a II. zvazok, Martin - Bratislava, 2009.
    Ucebnice podla ktorych sa vyucovalo v 5.-8. rocniku.
                                          ------

Forme la zi | Modificari Act | Printare | Salvare DOC

Inapoi la Cautare

Comentarii Act

Nu sunt comentarii momentan.

Posteaza pe retele sociale

Pentru a posta un comentariu trebuie sa va autentificati


Daca nu aveti inca un cont si vreti sa va inregistrati dati click aici


Despre Companie

CTCE este liderul national in domeniul software legislativ. Avem o experienta de peste 35 ani in domeniul dezvoltarii de aplicatii software.
(aflati mai multe)

Termeni si Conditii
Comanda LegisPlus
Testeaza LegisPlus
Resurse Lege-Online

Nota CTCE

Continutul, designul, structura, precum si materialele Lege-Online.ro apartin C.T.C.E. - Piatra Neamt si sunt protejate de Legea 8/1996 privind drepturile de autor si drepturile conexe, cu modificarile si completarile ulterioare. Copierea/distribuirea/republicarea acestora este ilegala.

Intrati in Contact

 • Telefon:
  (0233) 211 020 / (0233) 218 110
 • E-mail:
  office@ctce.ro
 • Adresa:
  Bd. Decebal, nr. 32
  610076, Piatra Neamt, Neamt
  Romania


CTCE - Centrul Teritorial de Calcul Economic

Info

Se ncarc, v rugm asteptati.