Doriti o forma actualizata, la zi, a acestui act ? Cumparati acum online, rapid si simplu varianta DOC !
Forma consolidată la data 18.09.2014
Pret: 13,00 RON cu TVAActul este prezentat in forma neactualizata!

Puteti sa consultati o forma actualizata la data 18.09.2014, conform modificarilor publicate in Monitorul Oficial al Romaniei, apasand butonul Cumpara Act din dreapta.
 ORDIN nr. 4.691 din 26 iulie 2011
privind aprobarea standardelor minimale necesare şi obligatorii pentru conferirea titlurilor didactice din învăţământul superior, a gradelor profesionale de cercetare-dezvoltare şi a atestatului de abilitare, pentru domeniile ştiinţifice aferente panelului pe domenii fundamentale P4 - Ştiinţe sociale din cadrul Consiliului Naţional de Atestare a Titlurilor, Diplomelor şi Certificatelor Universitare
EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII, TINERETULUI ŞI SPORTULUI
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 535 din 28 iulie 2011


    În baza prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 536/2011 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului,
    în temeiul prevederilor art. 219 alin. (1) lit. a) şi ale art. 295 alin. (1) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011,

    ministrul educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului emite prezentul ordin.

    ART. 1
    Se aprobă standardele minimale necesare şi obligatorii pentru conferirea titlurilor didactice din învăţământul superior, a gradelor profesionale de cercetare-dezvoltare şi a atestatului de abilitare, pentru domeniile ştiinţifice aferente panelului pe domenii fundamentale P4 - Ştiinţe sociale din cadrul Consiliului Naţional de Atestare a Titlurilor, Diplomelor şi Certificatelor Universitare, denumit în continuare CNATDCU, prevăzute în anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezentul ordin.
    ART. 2
    Standardele minimale prevăzute la art. 1 sunt prezentate pe domenii ştiinţifice, aferente panelului pe domenii fundamentale P4 - Ştiinţe sociale din cadrul CNATDCU, care sunt cele prevăzute în anexa nr. 2 la Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 3.759/2011 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului Naţional de Atestare a Titlurilor, Diplomelor şi Certificatelor şi a structurii acestuia.
    ART. 3
    Pot participa la concursurile pentru ocuparea posturilor didactice şi de cercetare din învăţământul superior numai persoanele care îndeplinesc standardele minimale aprobate prin prezentul ordin, corespunzătoare postului şi domeniului.
    ART. 4
    Pot solicita demararea procedurii de abilitare numai persoanele care îndeplinesc standardele minimale necesare pentru obţinerea atestatului de abilitare aprobate prin prezentul ordin, corespunzătoare domeniului.
    ART. 5
    (1) În aplicarea prevederilor prezentului ordin se vor utiliza definiţiile prevăzute în anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezentul ordin, precum şi definiţiile prevăzute în anexa nr. 2 la Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 4.478/2011 privind aprobarea standardelor minimale necesare şi obligatorii pentru conferirea titlurilor didactice din învăţământul superior, a gradelor profesionale de cercetare-dezvoltare şi a atestatului de abilitare, pentru domeniile ştiinţifice aferente panelurilor pe domenii fundamentale P1 - Matematică şi ştiinţe ale naturii, P2 - Ştiinţe inginereşti şi P3 - Ştiinţe biomedicale din cadrul Consiliului Naţional de Atestare a Titlurilor, Diplomelor şi Certificatelor Universitare, cu excepţia prevederilor art. 8 din anexa nr. 2 la Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 4.478/2011.
    (2) În vederea verificării îndeplinirii standardelor minimale, pentru toate domeniile ştiinţifice, în cazurile în care o revistă ştiinţifică şi-a schimbat denumirea ori a fuzionat cu o altă revistă, articolele din revista iniţială se iau în considerare în acelaşi mod ca şi articolele din revista care are noua denumire sau cu care revista iniţială a fuzionat, inclusiv în privinţa calculului scorului de influenţă, a scorului relativ de influenţă, a factorului de impact ori a factorului de impact relativ.
    ART. 6
    (1) Îndeplinirea standardelor minimale se dovedeşte prin completarea fişelor de verificare a îndeplinirii standardelor minimale, al căror model orientativ, pentru domeniile la care se referă de prezentul ordin, este stabilit de comisiile din cadrul CNATDCU şi publicat pe site-ul web al CNATDCU, cu respectarea standardelor minimale aprobate prin prezentul ordin.
    (2) Pentru efectuarea automată a calculelor, fişele se pot redacta folosind programe de calcul tabelar sau alte programe de calculator.
    (3) Fişele de verificare a îndeplinirii standardelor minimale pot include şi numai o parte din rezultatele ştiinţifice ale candidatului, dacă această parte este suficientă pentru îndeplinirea standardelor minimale.
    ART. 7
    Direcţia generală învăţământ superior, echivalarea şi recunoaşterea studiilor şi diplomelor din cadrul Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului comunică prezentul ordin instituţiilor de învăţământ superior şi CNATDCU, care îl vor pune în aplicare.
    ART. 8
    Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi pe site-ul web al Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului.

                        Ministrul educaţiei, cercetării,
                           tineretului şi sportului,
                              Daniel Petru Funeriu

    Bucureşti, 26 iulie 2011.
    Nr. 4.691.

    ANEXA 1

                               STANDARDE MINIMALE
                   necesare şi obligatorii pentru conferirea
                titlurilor didactice din învăţământul superior,
              a gradelor profesionale de cercetare-dezvoltare şi a
                   atestatului de abilitare, pentru domeniile
                   ştiinţifice aferente panelului pe domenii
                  fundamentale P4 - Ştiinţe sociale din cadrul
                 Consiliului Naţional de Atestare a Titlurilor,
                   Diplomelor şi Certificatelor Universitare

    1. Ştiinţe juridice
    1.1. Definiţii, condiţii şi proceduri
    - Cărţile, volumele sau lucrările conferinţelor luate în considerare sunt exclusiv cele publicate într-un tiraj de minimum 300 de exemplare.
    - Cărţile, volumele ori lucrările conferinţelor luate în considerare sunt exclusiv cele publicate la edituri cu prestigiu internaţional sau la edituri cu prestigiu recunoscut.
    - Se consideră ca limbi de circulaţie internaţională: engleza, franceza, germana, italiana sau spaniola.
    - Pentru cărţi, capitole în cărţi sau studii în volume colective ori în volume ale conferinţelor se aplică coeficientul de multiplicare m care are următoarele valori:
    ● 2, dacă volumul sau cartea a fost publicat(ă) la o editură cu prestigiu internaţional din străinătate;
    ● 1,5, dacă volumul sau cartea a fost publicat(ă) într-o limbă de circulaţie internaţională, la o editură cu prestigiu internaţional din ţară ori la o editură cu prestigiu recunoscut;
    ● 1, în alte cazuri.
    - Pentru Ştiinţe juridice, bazele de date internaţionale recunoscute sunt următoarele:

┌────┬────────────────────────────┬─────────────────────────────────────────┐
│Nr. │ │ │
│crt.│ Denumirea bazei de date │ Adresa web │
├────┼────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────┤
│ 1.│ISI Web of Knowledge │www.webofknowledge.com │
├────┼────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────┤
│ 2.│Scopus │www.scopus.com │
├────┼────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────┤
│ 3.│EBSCO │www.ebscohost.com │
├────┼────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────┤
│ 4.│CEEOL │www.ceeol.com │
├────┼────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────┤
│ 5.│SpringerLink │www.springerlink.com │
├────┼────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────┤
│ 6.│Science Direct │www.sciencedirect.com │
├────┼────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────┤
│ 7.│West Law │www.westlaw.com │
├────┼────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────┤
│ 8.│Francis │www.csa.com/factsheets/francis-set-c.php │
├────┼────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────┤
│ 9.│Doctrinal │www.doctrinal.fr │
├────┼────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────┤
│ 10.│Hein Online │www.heinonline.org │
├────┼────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────┤
│ 11.│JSTOR │www.jstor.org │
├────┼────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────┤
│ 12.│Lexis Nexis │www.lexisnexis.com │
├────┼────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────┤
│ 13.│ProQuest │www.proquest.com │
├────┼────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────┤
│ 14.│SSRN │www.ssrn.com │
├────┼────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────┤
│ 15.│Persee │www.persee.fr │
└────┴────────────────────────────┴─────────────────────────────────────────┘


    ● O publicaţie sau o citare se încadrează la un singur indicator, luându-se în considerare încadrarea cea mai favorabilă candidatului.
    Se acordă următoarele punctaje:

┌───────────┬─────────────────────────────────┬──────────┬─────────────────────┐
│Indicatorul│ Denumirea indicatorului │Punctajul │ Elementul pe care │
│ │ │ │ se acordă punctajul│
├───────────┼─────────────────────────────────┼──────────┼─────────────────────┤
│I1 │Cărţi de autor │8 x m │Pe carte │
├───────────┼─────────────────────────────────┼──────────┼─────────────────────┤
│I2 │Cărţi realizate în colectiv, la │ │ │
│ │care candidatul este prim autor │ │ │
│ │sau a avut o contribuţie de │ │ │
│ │peste 50% la realizarea acesteia │5 x m │Pe carte │
├───────────┼─────────────────────────────────┼──────────┼─────────────────────┤
│I3 │Articole/Studii care prezintă │ │ │
│ │contribuţii în extenso, publicate│ │ │
│ │ca unic autor sau prim autor în │ │ │
│ │reviste cotate ISI având un scor │ │ │
│ │relativ de influenţă s │1 + 18 x s│Pe articol/studiu │
├───────────┼─────────────────────────────────┼──────────┼─────────────────────┤
│I4 │Articole/studii care prezintă │ │ │
│ │contribuţii în extenso, publicate│ │ │
│ │ca unic autor sau ca prim autor │ │ │
│ │în reviste ştiinţifice cu │ │ │
│ │prestigiu recunoscut sau indexate│ │ │
│ │de baze de date internaţionale │ │ │
│ │recunoscute │1 │Pe articol/studiu │
├───────────┼─────────────────────────────────┼──────────┼─────────────────────┤
│I5 │Capitole de carte, studii în │ │ │
│ │volume colective sau în volume │ │ │
│ │ale conferinţelor care prezintă │ │ │
│ │contribuţii în extenso, publicate│ │ │
│ │ca unic autor sau ca prim autor │1 x m │Pe publicaţie │
├───────────┼─────────────────────────────────┼──────────┼─────────────────────┤
│I6 │Citări ale publicaţiilor │ │ │
│ │candidatului în cărţi, capitole │ │ │
│ │de cărţi sau volume, cărora le │ │ │
│ │corespunde coeficientul de │ │ │
│ │multiplicare m (nu se iau în │ │ │
│ │considerare autocitările) │0,2 x m │Pe citare │
├───────────┼─────────────────────────────────┼──────────┼─────────────────────┤
│I7 │Citări ale publicaţiilor │ │ │
│ │candidatului în articole │ │ │
│ │publicate în reviste cotate ISI │ │ │
│ │având un scor relativ de │ │ │
│ │influenţă s (nu se iau în │ │ │
│ │considerare autocitările) │0,6+1,5xs │Pe citare │
├───────────┼─────────────────────────────────┼──────────┼─────────────────────┤
│I8 │Citări ale publicaţiilor │ │ │
│ │candidatului în reviste │ │ │
│ │ştiinţifice cu prestigiu │ │ │
│ │recunoscut sau indexate în baze │ │ │
│ │de date internaţionale │ │ │
│ │recunoscute (nu se iau în │ │ │
│ │considerare autocitările) │0,2 │Pe citare │
├───────────┼─────────────────────────────────┼──────────┼─────────────────────┤
│I9 │Editor al unei reviste editate în│ │ │
│ │străinătate care este indexată │ │ │
│ │ISI sau indexată de o bază de │ │ │
│ │date internaţională recunoscută │2 │Pe revistă │
├───────────┼─────────────────────────────────┼──────────┼─────────────────────┤
│I10 │Editor al unei reviste editate în│ │ │
│ │ţară, care este cu prestigiu │ │ │
│ │recunoscut, indexată ISI sau │ │ │
│ │indexată de o bază de date │ │ │
│ │internaţională recunoscută │1 │Pe revistă │
├───────────┼─────────────────────────────────┼──────────┼─────────────────────┤
│I11 │Editor de volume publicate la │ │ │
│ │edituri cu prestigiu │ │ │
│ │internaţional │6 │Pe volum editat │
├───────────┼─────────────────────────────────┼──────────┼─────────────────────┤
│I12 │Editor de volume publicate la │ │ │
│ │edituri cu prestigiu recunoscut │3 │Pe volum editat │
├───────────┼─────────────────────────────────┼──────────┼─────────────────────┤
│I13 │Organizator de conferinţe şi │ │ │
│ │paneluri organizate în │ │ │
│ │străinătate │2 │Pe conferinţă/panel │
├───────────┼─────────────────────────────────┼──────────┼─────────────────────┤
│I14 │Organizator de conferinţe şi │ │ │
│ │paneluri organizate în ţară │1 │Pe conferinţă/panel │
├───────────┼─────────────────────────────────┼──────────┼─────────────────────┤
│I15 │Coordonarea unui proiect de │ │ │
│ │cercetare finanţat cu │ │ │
│ │echivalentul a cel puţin │ │ │
│ │100.000 lei de o entitate din │ │ │
│ │străinătate │4 │Pe proiect │
├───────────┼─────────────────────────────────┼──────────┼─────────────────────┤
│I16 │Coordonarea unui proiect de │ │ │
│ │cercetare finanţat cu cel puţin │ │ │
│ │100.000 lei de o entitate din │ │ │
│ │ţară │2 │Pe proiect │
├───────────┼─────────────────────────────────┼──────────┼─────────────────────┤
│I17 │Profesor asociat/visiting/cadru │ │ │
│ │didactic universitar la o │ │ │
│ │universitate din străinătate, │ │ │
│ │pentru o perioadă de cel puţin │ │ │
│ │o lună; efectuarea unui stagiu │ │ │
│ │postdoctoral cu o durată de cel │ │ │
│ │puţin un an la o universitate │ │ │
│ │din străinătate; sau obţinerea │ │ │
│ │unei diplome de doctor la o │ │ │
│ │universitate din străinătate │2 │Pe universitate │
├───────────┼─────────────────────────────────┼──────────┼─────────────────────┤
│I18 │Moderator/Keynote speaker la │ │ │
│ │conferinţe naţionale sau │ │ │
│ │internaţionale │2 │Pe conferinţă │
├───────────┼─────────────────────────────────┼──────────┼─────────────────────┤
│I19 │Beneficiar al unor granturi │ │ │
│ │individuale/colective/burse │ │ │
│ │postdoctorale în valoare de cel │ │ │
│ │puţin 25.000 lei fiecare │0,5 │Pe grant │
├───────────┼─────────────────────────────────┼──────────┼─────────────────────┤
│I20 │Membru în consiliul editorial al │ │ │
│ │unei reviste ştiinţifice care │ │ │
│ │este cu prestigiu recunoscut, │ │ │
│ │indexată ISI sau indexată de o │ │ │
│ │bază de date internaţională │ │ │
│ │recunoscută │0,5 │Pe revistă │
├───────────┼─────────────────────────────────┼──────────┼─────────────────────┤
│I21 │Iniţierea unor programe de studii│ │ │
│ │universitare │1 │Pe program de studii │
├───────────┼─────────────────────────────────┼──────────┼─────────────────────┤
│I22 │Membru al Consiliului Naţional de│ │ │
│ │Atestare a Titlurilor, Diplomelor│ │ │
│ │şi Certificatelor Universitare, │ │ │
│ │al Consiliului Naţional al │ │ │
│ │Cercetării Ştiinţifice, al │ │ │
│ │consiliului sau comisiilor de │ │ │
│ │specialitate ale Agenţiei Române │ │ │
│ │de Asigurare a Calităţii în │ │ │
│ │Învăţământul Superior │1 │Pe consiliu/comisie │
└───────────┴─────────────────────────────────┴──────────┴─────────────────────┘


    1.2. Standarde minimale

    Următoarele standarde trebuie îndeplinite cumulativ:

┌─────────┬─────────────────────┬──────────────────────┬───────────────────────┐
│Criteriul│Denumirea criteriului│Standardul pentru │Standardul pentru │
│ │ │profesor universitar, │conferenţiar │
│ │ │cercetător ştiinţific │universitar, cercetător│
│ │ │gradul I, abilitare │ştiinţific gradul II │
├─────────┼─────────────────────┼──────────────────────┼───────────────────────┤
│C1 │Numărul de cărţi │Cel puţin 4 cărţi, │Cel puţin 3 cărţi, din │
│ │ │din care: │care: │
│ │ │- cel puţin 3 cărţi │- cel puţin două cărţi │
│ │ │sunt cărţi de autor │sunt cărţi de autor │
│ │ │(restul pot fi │(restul pot fi │
│ │ │realizate în │realizate în colectiv);│
│ │ │colectiv); │ │
│ │ │- cel puţin două cărţi│- cel puţin o carte │
│ │ │sunt realizate după │este realizată după │
│ │ │obţinerea titlului de │obţinerea titlului de │
│ │ │doctor │doctor. │
├─────────┼─────────────────────┼──────────────────────┼───────────────────────┤
│C2 │Numărul de articole/ │ │ │
│ │studii publicate │ │ │
│ │ca unic autor sau ca │ │ │
│ │prim autor în reviste│ │ │
│ │cotate ISI, în │ │ │
│ │reviste cu prestigiu │ │ │
│ │recunoscut sau în │ │ │
│ │reviste indexate de │ │ │
│ │baze de date │ │ │
│ │internaţionale │ │ │
│ │recunoscute │≥ 25 │≥ 15 │
├─────────┼─────────────────────┼──────────────────────┼───────────────────────┤
│C3 │Numărul de articole/ │ │ │
│ │studii publicate │ │ │
│ │ca unic autor sau ca │ │ │
│ │prim autor în reviste│ │ │
│ │cotate ISI, în │ │ │
│ │reviste cu prestigiu │ │ │
│ │recunoscut sau în │ │ │
│ │reviste indexate de │ │ │
│ │baze de date │ │ │
│ │internaţionale │ │ │
│ │recunoscute, │ │ │
│ │publicate după │ │ │
│ │obţinerea titlului de│ │ │
│ │doctor │≥ 15 │≥ 5 │
├─────────┼─────────────────────┼──────────────────────┼───────────────────────┤
│C4 │Numărul de publicaţii│ │ │
│ │la edituri cu │ │ │
│ │prestigiu │ │ │
│ │internaţional din │ │ │
│ │străinătate sau în │ │ │
│ │reviste cotate ISI │ │ │
│ │din străinătate │≥ 1 │Nu se aplică. │
├─────────┼─────────────────────┼──────────────────────┼───────────────────────┤
│C5 │Suma punctajului │ │ │
│ │pentru indicatorii │ │ │
│ │I1-I5 │≥ 56 │≥ 38 │
├─────────┼─────────────────────┼──────────────────────┼───────────────────────┤
│C6 │Suma punctajului │ │ │
│ │pentru indicatorii │ │ │
│ │I6-I8 │≥ 5 │≥ 3 │
├─────────┼─────────────────────┼──────────────────────┼───────────────────────┤
│C7 │Suma punctajului │ │ │
│ │pentru indicatorii │ │ │
│ │I17-I20 │≥ 5 │≥ 3 │
├─────────┼─────────────────────┼──────────────────────┼───────────────────────┤
│C8 │Punctaj total (suma │ │ │
│ │punctajului pentru │ │ │
│ │indicatorii I1-I22) │≥ 100 │≥ 60 │
├─────────┼─────────────────────┼──────────────────────┼───────────────────────┤
│C9 │Punctaj total (suma │ │ │
│ │punctajului pentru │ │ │
│ │indicatorii I1-I22), │ │ │
│ │obţinut după │ │ │
│ │obţinerea titlului de│ │ │
│ │doctor │≥ 50 │≥ 30 │
└─────────┴─────────────────────┴──────────────────────┴───────────────────────┘


    2. Sociologie, ştiinţe politice şi administrative
    2.1. Definiţii şi condiţii
    - Se iau în considerare numai lucrările publicate în domeniul ştiinţelor sociale, ştiinţelor umaniste sau în domenii de graniţă cu acestea.
    - Cărţile, volumele sau dicţionarele luate în considerare sunt exclusiv cele publicate la edituri cu prestigiu internaţional.
    - Se consideră ca limbi de circulaţie internaţională: engleza, franceza, germana, italiana sau spaniola.
    - Pentru publicaţii se aplică coeficientul de multiplicare m care are următoarele valori:
    ● 2, dacă publicaţia a apărut la o editură din străinătate, cu peer review internaţional, şi este scrisă într-o limbă de circulaţie internaţională;
    ● 1,5, dacă publicaţia este scrisă într-o limbă de circulaţie internaţională, dar nu a apărut la o editură din străinătate, cu peer review internaţional;
    ● 1, în alte cazuri.
    - Pentru Sociologie, ştiinţe politice şi administrative, bazele de date internaţionale recunoscute sunt următoarele: ISI Web of Knowledge, Scopus, EBSCO, ProQuest, CEEOL.
    - n indică numărul de autori ai unei publicaţii la care candidatul este autor sau coautor.
    - O publicaţie sau citare se încadrează la un singur indicator, luându-se în considerare încadrarea cea mai favorabilă candidatului.
    Se acordă următoarele punctaje:

┌───────────┬─────────────────────────────────┬──────────┬─────────────────────┐
│Indicatorul│ Denumirea indicatorului │Punctajul │ Elementul pe care │
│ │ │ │ se acordă punctajul│
├───────────┼─────────────────────────────────┼──────────┼─────────────────────┤
│I1 │Articole care prezintă │ │ │
│ │contribuţii originale, în │ │ │
│ │extenso, în reviste cotate ISI │ │ │
│ │având un factor de impact f care │(2+4xf)x │ │
│ │este mai mare sau egal cu 0,1 │m/n │Pe articol │
├───────────┼─────────────────────────────────┼──────────┼─────────────────────┤
│I2 │Articole care prezintă │ │ │
│ │contribuţii originale, în │ │ │
│ │extenso, în reviste cotate ISI │ │ │
│ │având un factor de impact mai mic│ │ │
│ │de 0,1 sau în reviste indexate în│ │ │
│ │cel puţin 3 din bazele de date │ │ │
│ │internaţionale recunoscute │2 x m/n │Pe articol │
├───────────┼─────────────────────────────────┼──────────┼─────────────────────┤
│I3 │Cărţi publicate ca unic autor sau│ │ │
│ │ca prim autor │10 x m │Pe carte │
├───────────┼─────────────────────────────────┼──────────┼─────────────────────┤
│I4 │Cărţi coordonate, având n │ │ │
│ │coordonatori │7 x m/n │Pe carte │
├───────────┼─────────────────────────────────┼──────────┼─────────────────────┤
│I5 │Studii/capitole, având n autori, │ │ │
│ │în volume colective (volume cu │ │ │
│ │ISBN) │2 x m/n │Pe studiu/capitol │
├───────────┼─────────────────────────────────┼──────────┼─────────────────────┤
│I6 │Recenzii publicate în reviste │ │ │
│ │cotate ISI sau în reviste │ │ │
│ │indexate în cel puţin 3 din │ │ │
│ │bazele de date internaţionale │ │ │
│ │recunoscute; sau termeni de │ │ │
│ │minimum o pagină în dicţionare │ │Pe recenzie sau │
│ │de specialitate │0,5 x m/n │termen │
├───────────┼─────────────────────────────────┼──────────┼─────────────────────┤
│I7 │Lucrări în extenso publicate în │ │ │
│ │volumele unor conferinţe (volume │ │ │
│ │cu ISSN) sau indexate în cel │ │ │
│ │puţin una dintre bazele de date │ │ │
│ │internaţionale recunoscute │1 x m/n │Pe lucrare │
├───────────┼─────────────────────────────────┼──────────┼─────────────────────┤
│I8 │Citări ale publicaţiilor │ │ │
│ │candidatului în articole │ │ │
│ │publicate în reviste cotate ISI, │ │ │
│ │cărora le corespunde coeficientul│ │ │
│ │de multiplicare m şi care au un │ │ │
│ │factor de impact f (nu se iau în │ │ │
│ │considerare autocitările). n este│ │ │
│ │numărul de autori al publicaţiei │(0,2+4xf)x│ │
│ │citate. │m/n │Pe citare │
├───────────┼─────────────────────────────────┼──────────┼─────────────────────┤
│I9 │Citări ale publicaţiilor │ │ │
│ │candidatului în cărţi, capitole │ │ │
│ │de cărţi sau volume ori în │ │ │
│ │reviste indexate în baze de date │ │ │
│ │internaţionale, cărora le │ │ │
│ │corespunde coeficientul de │ │ │
│ │multiplicare m (nu se iau în │ │ │
│ │considerare autocitările). │ │ │
│ │n este numărul de autori al │ │ │
│ │publicaţiei citate. │0,2 x m/n │Pe citare │
├───────────┼─────────────────────────────────┼──────────┼─────────────────────┤
│I10 │Editor al unei reviste editate în│ │ │
│ │străinătate care este indexată │ │ │
│ │ISI sau indexată de o bază de │ │ │
│ │date internaţională recunoscută │2 │Pe revistă │
├───────────┼─────────────────────────────────┼──────────┼─────────────────────┤
│I11 │Editor al unei reviste editate în│ │ │
│ │ţară care este indexată ISI sau │ │ │
│ │indexată de o bază de date │ │ │
│ │internaţională recunoscută │1 │Pe revistă │
├───────────┼─────────────────────────────────┼──────────┼─────────────────────┤
│I12 │Coordonator al unei colecţii │ │ │
│ │(serie de volume) editate de o │ │ │
│ │editură cu prestigiu │ │ │
│ │internaţional │2 │Pe colecţie/serie │
├───────────┼─────────────────────────────────┼──────────┼─────────────────────┤
│I13 │Coordonarea unui proiect de │ │ │
│ │cercetare finanţat cu │ │ │
│ │echivalentul a cel puţin │ │ │
│ │100.000 lei de o entitate din │ │ │
│ │străinătate │4 │Pe proiect │
├───────────┼─────────────────────────────────┼──────────┼─────────────────────┤
│I14 │Coordonarea unui proiect de │ │ │
│ │cercetare finanţat cu cel puţin │ │ │
│ │100.000 lei de o entitate din │ │ │
│ │ţară │2 │Pe proiect │
├───────────┼─────────────────────────────────┼──────────┼─────────────────────┤
│I15 │Profesor asociat/visiting/cadru │ │ │
│ │didactic universitar la o │ │ │
│ │universitate din străinătate, │ │ │
│ │pentru o perioadă de cel puţin │ │ │
│ │o lună; efectuarea unui stagiu │ │ │
│ │postdoctoral cu o durată de cel │ │ │
│ │puţin un an la o universitate │ │ │
│ │din străinătate; sau obţinerea │ │ │
│ │unei diplome de doctor la o │ │ │
│ │universitate din străinătate │2 │Pe universitate │
├───────────┼─────────────────────────────────┼──────────┼─────────────────────┤
│I16 │Keynote speaker la conferinţe │ │ │
│ │internaţionale organizate în │ │ │
│ │străinătate │2 │Pe conferinţă │
├───────────┼─────────────────────────────────┼──────────┼─────────────────────┤
│I17 │Keynote speaker la conferinţe │ │ │
│ │internaţionale organizate în ţară│1 │Pe conferinţă │
├───────────┼─────────────────────────────────┼──────────┼─────────────────────┤
│I18 │Beneficiar al unor granturi │ │ │
│ │individuale sau burse │ │ │
│ │postdoctorale în valoare de cel │ │ │
│ │puţin 25.000 lei fiecare │0,5 │Pe grant/bursă │
├───────────┼─────────────────────────────────┼──────────┼─────────────────────┤
│I19 │Iniţierea unor programe de studii│ │ │
│ │universitare │1 │Pe program de studii │
├───────────┼─────────────────────────────────┼──────────┼─────────────────────┤
│I20 │Membru al unei echipe de │ │ │
│ │cercetare care implementează un │ │ │
│ │proiect finanţat pe bază de │ │ │
│ │competiţie în valoare de cel │ │ │
│ │puţin 100.000 lei │1 │Pe proiect │
├───────────┼─────────────────────────────────┼──────────┼─────────────────────┤
│I21 │Membru al Consiliului Naţional de│ │ │
│ │Atestare a Titlurilor, Diplomelor│ │ │
│ │şi Certificatelor Universitare, │ │ │
│ │al Consiliului Naţional al │ │ │
│ │Cercetării Ştiinţifice, al │ │ │
│ │consiliului sau comisiilor de │ │ │
│ │specialitate ale Agenţiei Române │ │ │
│ │de Asigurare a Calităţii în │ │ │
│ │Învăţământul Superior │1 │Pe consiliu/comisie │
└───────────┴─────────────────────────────────┴──────────┴─────────────────────┘


    2.2. Standarde minimale
    Următoarele standarde trebuie îndeplinite cumulativ:

┌─────────┬─────────────────────┬──────────────────────┬───────────────────────┐
│Criteriul│Denumirea criteriului│Standardul pentru │Standardul pentru │
│ │ │profesor universitar, │conferenţiar │
│ │ │cercetător ştiinţific │universitar, cercetător│
│ │ │gradul I, abilitare │ştiinţific gradul II │
├─────────┼─────────────────────┼──────────────────────┼───────────────────────┤
│C1 │Punctajul pentru │ │ │
│ │indicatorul I1 │≥ 4 │≥ 2 │
├─────────┼─────────────────────┼──────────────────────┼───────────────────────┤
│C2 │Numărul de articole │ │ │
│ │care prezintă │ │ │
│ │contribuţii │ │ │
│ │originale, în │ │ │
│ │extenso, în reviste │ │ │
│ │cotate ISI sau în │ │ │
│ │reviste indexate în │ │ │
│ │cel puţin 3 din │ │ │
│ │bazele de date │ │ │
│ │internaţionale │ │ │
│ │recunoscute │≥ 6 │≥ 4 │
├─────────┼─────────────────────┼──────────────────────┼───────────────────────┤
│C3 │Numărul de cărţi la │Cel puţin o carte │≥ 1 │
│ │care este unic autor │publicată la o editură│ │
│ │sau prim autor │cu prestigiu │ │
│ │ │internaţional din │ │
│ │ │străinătate într-o │ │
│ │ │limbă de circulaţie │ │
│ │ │internaţională sau cel│ │
│ │ │puţin două cărţi │ │
│ │ │publicate la alte │ │
│ │ │edituri cu prestigiu │ │
│ │ │internaţional │ │
├─────────┼─────────────────────┼──────────────────────┼───────────────────────┤
│C4 │Suma punctajului │ │ │
│ │pentru indicatorii │ │ │
│ │I1-I7 │≥ 60 │≥ 35 │
├─────────┼─────────────────────┼──────────────────────┼───────────────────────┤
│C5 │Suma punctajului │ │ │
│ │pentru indicatorii │ │ │
│ │I8-I9 │≥ 3 │≥ 1 │
├─────────┼─────────────────────┼──────────────────────┼───────────────────────┤
│C6 │Suma punctajului │ │ │
│ │pentru indicatorii │ │ │
│ │I15-I18 │≥ 3 │≥ 1 │
├─────────┼─────────────────────┼──────────────────────┼───────────────────────┤
│C7 │Punctaj total (suma │ │ │
│ │punctajului pentru │ │ │
│ │indicatorii I1-I21) │≥ 100 │≥ 60 │
├─────────┼─────────────────────┼──────────────────────┼───────────────────────┤
│C8 │Punctaj total (suma │ │ │
│ │punctajului pentru │ │ │
│ │indicatorii I1-I21), │ │ │
│ │acumulat după │ │ │
│ │obţinerea titlului de│ │ │
│ │doctor │≥ 50 │≥ 30 │
└─────────┴─────────────────────┴──────────────────────┴───────────────────────┘


    3. Ştiinţe militare, informaţii şi ordine publică
    3.1. Definiţii, condiţii şi proceduri
    - Cărţile, volumele sau lucrările conferinţelor luate în considerare sunt exclusiv cele publicate într-un tiraj de minimum 200 de exemplare.
    - Cărţile, volumele sau lucrările conferinţelor luate în considerare sunt exclusiv cele publicate la edituri cu prestigiu internaţional sau la edituri cu prestigiu recunoscut.
    - Se consideră ca limbi de circulaţie internaţională: engleza, franceza, germana, italiana sau spaniola.
    - Pentru cărţi, capitole în cărţi sau studii în volume colective ori în volume ale conferinţelor se aplică coeficientul de multiplicare m care are următoarele valori:
    ● 2, dacă volumul sau cartea a fost publicat/ă la o editură cu prestigiu internaţional din străinătate;
    ● 1,5, dacă volumul sau cartea a fost publicat/ă într-o limbă de circulaţie internaţională, la o editură cu prestigiu internaţional din ţară ori la o editură cu prestigiu recunoscut;
    ● 1, în alte cazuri.
    - Pentru Ştiinţe militare, informaţii şi ordine publică, bazele de date internaţionale recunoscute sunt următoarele: ISI Web of Knowledge, Scopus, EBSCO, CEEOL, SpringerLink, Science Direct, Francis, JSTOR, ProQuest, Persee.
    - O publicaţie sau o citare se încadrează la un singur indicator, luându-se în considerare încadrarea cea mai favorabilă candidatului.
    Se acordă următoarele punctaje:

┌───────────┬─────────────────────────────────┬──────────┬─────────────────────┐
│Indicatorul│ Denumirea indicatorului │Punctajul │ Elementul pe care │
│ │ │ │ se acordă punctajul│
├───────────┼─────────────────────────────────┼──────────┼─────────────────────┤
│I1 │Cărţi de autor │8 x m │Pe carte │
├───────────┼─────────────────────────────────┼──────────┼─────────────────────┤
│I2 │Cărţi realizate în colectiv, la │ │ │
│ │care candidatul este prim autor │ │ │
│ │sau a avut o contribuţie de peste│ │ │
│ │50% la realizarea acesteia │5 x m │Pe carte │
├───────────┼─────────────────────────────────┼──────────┼─────────────────────┤
│I3 │Articole/Studii care prezintă │ │ │
│ │contribuţii în extenso, publicate│ │ │
│ │ca unic autor sau prim autor în │ │ │
│ │reviste cotate ISI, având un scor│ │ │
│ │relativ de influenţă s │1 + 18 x s│Pe articol/studiu │
├───────────┼─────────────────────────────────┼──────────┼─────────────────────┤
│I4 │Articole/Studii care prezintă │ │ │
│ │contribuţii în extenso, publicate│ │ │
│ │ca unic autor sau ca prim autor │ │ │
│ │în reviste ştiinţifice cu │ │ │
│ │prestigiu recunoscut sau indexate│ │ │
│ │de baze de date internaţionale │ │ │
│ │recunoscute │1 │Pe articol/studiu │
├───────────┼─────────────────────────────────┼──────────┼─────────────────────┤
│I5 │Capitole de carte, studii în │ │ │
│ │volume colective sau în volume │ │ │
│ │ale conferinţelor care prezintă │ │ │
│ │contribuţii în extenso, publicate│ │ │
│ │ca unic autor sau ca prim autor │1 x m │Pe publicaţie │
├───────────┼─────────────────────────────────┼──────────┼─────────────────────┤
│I6 │Citări ale publicaţiilor │ │ │
│ │candidatului în cărţi, capitole │ │ │
│ │de cărţi sau volume, cărora le │ │ │
│ │corespunde coeficientul de │ │ │
│ │multiplicare m (nu se iau în │ │ │
│ │considerare autocitările) │0,2 x m │Pe citare │
├───────────┼─────────────────────────────────┼──────────┼─────────────────────┤
│I7 │Citări ale publicaţiilor │ │ │
│ │candidatului în articole │ │ │
│ │publicate în reviste cotate ISI │ │ │
│ │având un scor relativ de │ │ │
│ │influenţă s (nu se iau în │ │ │
│ │considerare autocitările) │0,6+1,5xs │Pe citare │
├───────────┼─────────────────────────────────┼──────────┼─────────────────────┤
│I8 │Citări ale publicaţiilor │ │ │
│ │candidatului în reviste │ │ │
│ │ştiinţifice cu prestigiu │ │ │
│ │recunoscut sau indexate în baze │ │ │
│ │de date internaţionale │ │ │
│ │recunoscute (nu se iau în │ │ │
│ │considerare autocitările) │0,2 │Pe citare │
├───────────┼─────────────────────────────────┼──────────┼─────────────────────┤
│I9 │Editor al unei reviste editate în│ │ │
│ │străinătate care este indexată │ │ │
│ │ISI sau indexată de o bază de │ │ │
│ │date internaţională recunoscută │2 │Pe revistă │
├───────────┼─────────────────────────────────┼──────────┼─────────────────────┤
│I10 │Editor al unei reviste editate în│ │ │
│ │ţară, care este cu prestigiu │ │ │
│ │recunoscut, indexată ISI sau │ │ │
│ │indexată de o bază de date │ │ │
│ │internaţională recunoscută │1 │Pe revistă │
├───────────┼─────────────────────────────────┼──────────┼─────────────────────┤
│I11 │Editor de volume publicate la │ │ │
│ │edituri cu prestigiu │ │ │
│ │internaţional │6 │Pe volum editat │
├───────────┼─────────────────────────────────┼──────────┼─────────────────────┤
│I12 │Editor de volume publicate la │ │ │
│ │edituri cu prestigiu recunoscut │3 │Pe volum editat │
├───────────┼─────────────────────────────────┼──────────┼─────────────────────┤
│I13 │Organizator de conferinţe şi │ │ │
│ │paneluri organizate în │ │ │
│ │străinătate │2 │Pe conferinţă/panel │
├───────────┼─────────────────────────────────┼──────────┼─────────────────────┤
│I14 │Organizator de conferinţe şi │ │ │
│ │paneluri organizate în ţară │1 │Pe conferinţă/panel │
├───────────┼─────────────────────────────────┼──────────┼─────────────────────┤
│I15 │Coordonarea unui proiect de │ │ │
│ │cercetare finanţat cu │ │ │
│ │echivalentul a cel puţin │ │ │
│ │100.000 lei de o entitate din │ │ │
│ │străinătate │4 │Pe proiect │
├───────────┼─────────────────────────────────┼──────────┼─────────────────────┤
│I16 │Coordonarea unui proiect de │ │ │
│ │cercetare finanţat cu cel puţin │ │ │
│ │100.000 lei de o entitate din │ │ │
│ │ţară │2 │Pe proiect │
├───────────┼─────────────────────────────────┼──────────┼─────────────────────┤
│I17 │Profesor asociat/visiting/cadru │ │ │
│ │didactic universitar la o │ │ │
│ │universitate din străinătate, │ │ │
│ │pentru o perioadă de cel puţin o │ │ │
│ │lună; efectuarea unui stagiu │ │ │
│ │postdoctoral cu o durată de cel │ │ │
│ │puţin un an la o universitate din│ │ │
│ │străinătate; sau obţinerea unei │ │ │
│ │diplome de doctor la o │ │ │
│ │universitate din străinătate. │2 │Pe universitate │
├───────────┼─────────────────────────────────┼──────────┼─────────────────────┤
│I18 │Moderator/keynote speaker la │ │ │
│ │conferinţe naţionale sau │ │ │
│ │internaţionale │2 │Pe conferinţă │
├───────────┼─────────────────────────────────┼──────────┼─────────────────────┤
│I19 │Beneficiar al unor granturi │ │ │
│ │individuale/colective/burse │ │ │
│ │postdoctorale în valoare de cel │ │ │
│ │puţin 25.000 lei fiecare │0,5 │Pe grant │
├───────────┼─────────────────────────────────┼──────────┼─────────────────────┤
│I20 │Membru în consiliul editorial al │ │ │
│ │unei reviste care este cu │ │ │
│ │prestigiu recunoscut, indexată │ │ │
│ │ISI sau indexată de o bază de │ │ │
│ │date internaţională recunoscută │0,5 │Pe revistă │
├───────────┼─────────────────────────────────┼──────────┼─────────────────────┤
│I21 │Iniţierea unor programe de studii│ │ │
│ │universitare │1 │Pe program de studii │
├───────────┼─────────────────────────────────┼──────────┼─────────────────────┤
│I22 │Membru al Consiliului Naţional de│ │ │
│ │Atestare a Titlurilor, Diplomelor│ │ │
│ │şi Certificatelor Universitare, │ │ │
│ │al Consiliului Naţional al │ │ │
│ │Cercetării Ştiinţifice, al │ │ │
│ │consiliului sau comisiilor de │ │ │
│ │specialitate ale Agenţiei Române │ │ │
│ │de Asigurare a Calităţii în │ │ │
│ │Învăţământul Superior │1 │Pe consiliu/comisie │
└───────────┴─────────────────────────────────┴──────────┴─────────────────────┘


    3.2. Standarde minimale
    Următoarele standarde trebuie îndeplinite cumulativ:

┌─────────┬─────────────────────┬──────────────────────┬───────────────────────┐
│Criteriul│Denumirea criteriului│Standardul pentru │Standardul pentru │
│ │ │profesor universitar, │conferenţiar │
│ │ │cercetător ştiinţific │universitar, cercetător│
│ │ │gradul I, abilitare │ştiinţific gradul II │
├─────────┼─────────────────────┼──────────────────────┼───────────────────────┤
│C1 │Numărul de cărţi │Cel puţin 4 cărţi, │Cel puţin 3 cărţi, din │
│ │ │din care: │care: │
│ │ │- cel puţin 3 cărţi │- cel puţin două cărţi │
│ │ │sunt cărţi de autor │sunt cărţi de autor │
│ │ │(restul pot fi │(restul pot fi │
│ │ │realizate în │realizate în colectiv);│
│ │ │colectiv); │ │
│ │ │- cel puţin două cărţi│- cel puţin o carte │
│ │ │sunt realizate după │este realizată după │
│ │ │obţinerea titlului de │obţinerea titlului de │
│ │ │doctor. │doctor. │
├─────────┼─────────────────────┼──────────────────────┼───────────────────────┤
│C2 │Numărul de articole/ │ │ │
│ │studii publicate │ │ │
│ │ca unic autor sau ca │ │ │
│ │prim autor în reviste│ │ │
│ │cotate ISI, în │ │ │
│ │reviste cu prestigiu │ │ │
│ │recunoscut ori în │ │ │
│ │reviste indexate de │ │ │
│ │baze de date │ │ │
│ │internaţionale │ │ │
│ │recunoscute │≥ 25 │≥ 15 │
├─────────┼─────────────────────┼──────────────────────┼───────────────────────┤
│C3 │Numărul de articole/ │ │ │
│ │studii publicate ca │ │ │
│ │unic autor sau ca │ │ │
│ │prim autor în reviste│ │ │
│ │cotate ISI, în │ │ │
│ │reviste cu prestigiu │ │ │
│ │recunoscut ori în │ │ │
│ │reviste indexate de │ │ │
│ │baze de date │ │ │
│ │internaţionale │ │ │
│ │recunoscute, │ │ │
│ │publicate după │ │ │
│ │obţinerea titlului de│ │ │
│ │doctor │≥ 15 │≥ 5 │
├─────────┼─────────────────────┼──────────────────────┼───────────────────────┤
│C4 │Numărul de publicaţii│ │ │
│ │la edituri cu │ │ │
│ │prestigiu │ │ │
│ │internaţional din │ │ │
│ │străinătate sau în │ │ │
│ │reviste cotate ISI │ │ │
│ │din străinătate │≥ 1 │Nu se aplică. │
├─────────┼─────────────────────┼──────────────────────┼───────────────────────┤
│C5 │Suma punctajului │ │ │
│ │pentru indicatorii │ │ │
│ │I1-I5 │≥ 56 │≥ 38 │
├─────────┼─────────────────────┼──────────────────────┼───────────────────────┤
│C6 │Suma punctajului │ │ │
│ │pentru indicatorii │ │ │
│ │I6-I8 │≥ 5 │≥ 3 │
├─────────┼─────────────────────┼──────────────────────┼───────────────────────┤
│C7 │Suma punctajului │ │ │
│ │pentru indicatorii │ │ │
│ │I17-I20 │≥ 5 │≥ 3 │
├─────────┼─────────────────────┼──────────────────────┼───────────────────────┤
│C8 │Punctaj total (suma │ │ │
│ │punctajului pentru │ │ │
│ │indicatorii I1-I22) │≥ 100 │≥ 60 │
├─────────┼─────────────────────┼──────────────────────┼───────────────────────┤
│C9 │Punctaj total (suma │ │ │
│ │punctajului pentru │ │ │
│ │indicatorii I1-I22), │ │ │
│ │acumulat după │ │ │
│ │obţinerea titlului │ │ │
│ │de doctor │≥ 50 │≥ 30 │
└─────────┴─────────────────────┴──────────────────────┴───────────────────────┘


    4. Ştiinţe economice şi administrarea afacerilor
    4.1. Definiţii şi condiţii
    - Se iau în considerare numai lucrările al căror conţinut corespunde domeniului ştiinţelor economice şi administrării afacerilor.
    - O publicaţie sau o citare se încadrează la un singur indicator, luându-se în considerare încadrarea cea mai favorabilă candidatului.
    - n(i) reprezintă numărul de autori ai publicaţiei i la care candidatul este autor sau coautor.
    - Indicatorul I(1) caracterizează numeric articolele care prezintă contribuţii ştiinţifice originale, în extenso, publicate în reviste cotate ISI cu scor relativ de influenţă mai mare sau egal cu 0,25.

    I(1) = 100 x Σ s(i)/n(i),
                 i


    unde i enumeră articolele care prezintă contribuţii ştiinţifice originale, în extenso, publicate de candidat ca autor sau coautor, în reviste cotate ISI care au un scor relativ de influenţă mai mare sau egal cu 0,25;
    s(i) reprezintă scorul relativ de influenţă al revistei.

    - Indicatorul I(2) caracterizează numeric articolele care prezintă contribuţii ştiinţifice originale, în extenso, publicate în reviste cotate ISI cu scor relativ de influenţă mai mic de 0,25 şi în reviste indexate în baze de date internaţionale recunoscute. Pentru Ştiinţe economice şi administrarea afacerilor, bazele de date internaţionale recunoscute sunt următoarele: ISI Web of Knowledge, Scopus, EBSCO, EconLit, REPEC, DOAJ, Cabell's, JSTOR, Science Direct, SpringerLink, ProQuest.

    I(2) = Σ w(j)/n(j),
           j


    unde j enumeră articolele care prezintă contribuţii ştiinţifice originale, în extenso, publicate de candidat ca autor sau coautor în reviste care corespund categoriilor din tabelul următor, iar w(j) este punctajul acordat potrivit tabelului următor:

┌────────────────────────────────────────────────────────────┬──────┐
│ Categoria în care se încadrează articolul i │ w(j) │
├────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┤
│Articol care prezintă contribuţii ştiinţifice originale, în │ 8 │
│extenso, publicat într-o revistă cotată ISI cu un scor │ │
│relativ de influenţă nenul şi mai mic de 0,25 │ │
├────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┤
│Articol care prezintă contribuţii ştiinţifice originale, în │ 7 │
│extenso, publicat într-o revistă cotată ISI cu un scor │ │
│relativ de influenţă egal cu 0 │ │
├────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┤
│Articol care prezintă contribuţii ştiinţifice originale, │ 6 │
│în extenso, publicat într-o revistă indexată de cel puţin │ │
│3 din bazele de date internaţionale recunoscute │ │
└────────────────────────────────────────────────────────────┴──────┘


    - Indicatorul I(3) caracterizează numeric publicarea în cărţi de specialitate şi volume. Cărţile, volumele colective sau volumele conferinţelor luate în considerare sunt exclusiv cele publicate la edituri cu prestigiu internaţional. Autorul trebuie să dovedească faptul că publicarea în carte sau volum a trecut printr-un proces de evaluare prin prezentarea rapoartelor referenţilor ştiinţifici desemnaţi de către editori.
    - Se consideră că o carte sau un volum sunt publicate la o editură cu prestigiu internaţional din străinătate numai dacă publicaţia este realizată într-o limbă de circulaţie internaţională, care poate fi engleza, franceza, germana, italiana sau spaniola, în caz contrar cartea ori volumul sunt asimilate, ca punctaj, celor publicate în ţară.
    - p(k) este ponderea numărului de pagini care au ca autor sau coautor candidatul din numărul de pagini total al cărţii/volumului k. Se calculează ca raport între numărul de pagini care au ca autor sau coautor candidatul şi numărul total de pagini ale cărţii/volumului.

    - I(3) = Σ p(k) x CS(k)/n(k),
             k


    unde k enumeră cărţile de specialitate sau studiile/capitolele în cărţi de specialitate, volume colective sau volume ale conferinţelor, publicate de candidat, ca autor ori coautor, iar CS(k) este punctajul acordat potrivit tabelului următor:

┌───────────────────────────────────────────────────────────┬───────┐
│ Categoria în care se încadrează publicaţia k │ CS(k) │
├───────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤
│Carte de specialitate publicată la o editură cu prestigiu │ 16 │
│internaţional din străinătate (cu ISBN) │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤
│Studiu/Capitol într-o carte de specialitate, volum │ 12 │
│colectiv sau volum al unei conferinţe, publicat/ă │ │
│la o editură cu prestigiu internaţional din străinătate │ │
│(cu ISBN sau ISSN) │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤
│Carte de specialitate publicată la o editură cu prestigiu │ 8 │
│internaţional din ţară (cu ISBN) │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤
│Studiu/Capitol într-o carte de specialitate, volum │ 6 │
│colectiv sau volum al unei conferinţe, publicat la o │ │
│editură cu prestigiu internaţional din ţară (cu ISBN sau │ │
│ISSN) │ │
└───────────────────────────────────────────────────────────┴───────┘


    - Indicatorul I(4) caracterizează numeric prezentarea de studii ştiinţifice (working papers) la conferinţe internaţionale. Se iau în considerare numai studiile ştiinţifice prezentate direct de către candidat. Studiile ştiinţifice prezentate trebuie comentate în cadrul conferinţei de către cel puţin un referent ştiinţific desemnat de către organizatorii acesteia. Programul conferinţei va dovedi că studiul ştiinţific a fost comentat de către cel puţin un referent ştiinţific şi că prezentarea studiului ştiinţific a fost făcută de către candidat. De asemenea, studiile prezentate la conferinţă sau cel puţin rezumatul lor trebuie să fie făcute publice prin diverse mijloace de difuzare: website-ul conferinţei, CD-uri, volume tipărite etc. O conferinţă internaţională desfăşurată în străinătate se consideră că este aceea în care studiile ştiinţifice sunt prezentate într-o limbă de circulaţie internaţională, care poate fi engleza, franceza, germana, italiana sau spaniola în caz contrar conferinţa este asimilată, ca punctaj, conferinţelor internaţionale desfăşurate în ţară.

    I(4) = Σ CF(l),
           l


    unde l enumeră studiile ştiinţifice, iar CF(l) este punctajul acordat potrivit tabelului următor:

┌────────────────────────────────────────────────────────────┬───────┐
│ Studiul ştiinţific (working paper) l │ CF(l) │
│ prezentat la o conferinţă internaţională │ │
├────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤
│Studiu ştiinţific (working paper) prezentat la o conferinţă │ 2 │
│internaţională desfăşurată în străinătate │ │
├────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤
│Studiu ştiinţific (working paper) prezentat la o conferinţă │ 1 │
│internaţională desfăşurată în ţară │ │
└────────────────────────────────────────────────────────────┴───────┘


    - Indicatorul I(5) caracterizează numeric citările lucrărilor publicate. Se iau în considerare numai citările provenind din reviste cotate ISI, reviste indexate de cel puţin 3 din bazele de date internaţionale recunoscute sau din cărţi ori volume publicate la edituri cu prestigiu internaţional. Nu se iau în considerare autocitările sau semiautocitările (un coautor citează lucrarea comună). Lucrarea citată trebuie să fie în mod clar descrisă prin elemente de identificare în bibliografia lucrării care citează (autori, titlu lucrare, an de apariţie, revista/editura, număr revistă etc.). O citare multiplă (citări ale mai multor lucrări) într-o singură publicaţie se consideră ca fiind o singură citare.

    I(5) = Σ CI(m),
           m


    unde m enumeră lucrările care citează, iar CI(m) este punctajul acordat potrivit tabelului următor:

┌───────────────────────────────────────────────────────────┬───────┐
│ Citarea în lucrarea m │ CI(m) │
├───────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤
│Citarea într-o revistă cotată ISI cu un scor relativ de │ 7,5 │
│influenţă mai mare sau egal cu 0,25 │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤
│Citarea într-o carte de specialitate sau volum publicat │ 4 │
│la o editură cu prestigiu internaţional din străinătate │ │
│(cu ISBN) │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤
│Citarea într-o revistă cotată ISI cu un scor relativ de │ 3 │
│influenţă nenul şi mai mic decât 0,25 │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤
│Citarea într-o revistă cotată ISI cu un scor relativ de │ 2 │
│influenţă egal cu 0 sau indexată de o bază de date │ │
│internaţională recunoscută 2 │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤
│Citarea într-o carte de specialitate sau volum publicat │ 1 │
│la o editură cu prestigiu internaţional din ţară (cu ISBN) │ │
└───────────────────────────────────────────────────────────┴───────┘


    ● Indicatorul C este suma indicatorilor I(1) ... I(5): C = I(1)+I(2)+I(3)+I(4)+I(5).
    ● 3 din cei 5 indicatori [I(1), I(2), I(3), I(4), I(5)] trebuie determinaţi numai pe baza rezultatelor obţinute în ultimii 5 ani. Candidatul decide care sunt cei 3 indicatori şi nu include în calculul acestora rezultate care nu au fost obţinute în ultimii 5 ani. Dacă anul în care se depune dosarul este a, ultimii 5 ani se consideră a fi anii calendaristici a-1, ..., a-5, la care se adaugă perioada scursă din anul a.
    4.2. Standarde minimale
    Pentru profesor universitar, cercetător ştiinţific gradul I, abilitare:
    I(1) ≥ 25 şi I(1) + I(2) ≥ 30 şi C ≥ 50
    Pentru conferenţiar universitar, cercetător ştiinţific gradul II:
    I(1) ≥ 12,5 şi I(1) + I(2) ≥ 15 şi C ≥ 30

    5. Psihologie şi ştiinţe comportamentale
    5.1. Definiţii şi condiţii
    - Se iau în considerare numai lucrările publicate în domeniul psihologiei, ştiinţelor educaţiei, respectiv educaţiei fizice şi sportului sau în domenii de graniţă cu acestea.
    - Cărţile, volumele, dicţionarele sau volumele conferinţelor luate în considerare sunt exclusiv cele publicate la edituri cu prestigiu internaţional.
    - Se consideră ca limbi de circulaţie internaţională: engleza, franceza, germana, italiana sau spaniola.
    - Pentru publicaţii se aplică coeficientul de multiplicare m, care are următoarele valori:
    ● 2, dacă publicaţia a apărut la o editură din străinătate, cu peer review internaţional, şi este scrisă într-o limbă de circulaţie internaţională;
    ● 1,5, dacă publicaţia este scrisă într-o limbă de circulaţie internaţională, dar nu a apărut la o editură din străinătate, cu peer review internaţional;
    ● 1, în alte cazuri.
    - Pentru Psihologie şi ştiinţele educaţiei, bazele de date internaţionale recunoscute sunt următoarele: ISI Web of Knowledge, Scopus, EBSCO, PROQUEST, PsychInfo, PubMed/Medline, ERIH - categoria INT1, ERIC.
    - n indică numărul de autori ai unei publicaţii la care candidatul este autor sau coautor.
    - O publicaţie sau citare se încadrează la un singur indicator, luându-se în considerare încadrarea cea mai favorabilă candidatului.
    - Se stabileşte un prag p de relevanţă pentru scorul relativ de influenţă al revistelor luate în considerare pentru indicatorul I(1), care are următoarele valori:
    ● 0,25, pentru Psihologie;
    ● 0,1, pentru Ştiinţe ale educaţiei şi Educaţie fizică şi sport.

    Se acordă următoarele punctaje:

┌─────┬─────────────────────────────────────┬───────────────────┬──────────────┐
│Indi-│ Denumirea indicatorului │ Punctajul │ Elementul pe │
│cato-│ │ │care se acordă│
│rul │ │ │ punctajul │
├─────┼─────────────────────────────────────┼───────────────────┼──────────────┤
│I1 │Articole care prezintă contribuţii │(2 + 4 x s) x m/n │Pe articol │
│ │ştiinţifice originale, în extenso, │ │ │
│ │în reviste cotate ISI având un scor │ │ │
│ │relativ de influenţă s care este │ │ │
│ │mai mare sau egal cu p │ │ │
├─────┼─────────────────────────────────────┼───────────────────┼──────────────┤
│I2 │Articole care prezintă contribuţii │2 x m/n │Pe articol │
│ │ştiinţifice originale, în extenso, │ │ │
│ │în reviste cotate ISI având un scor │ │ │
│ │relativ de influenţă mai mic decât │ │ │
│ │p sau în reviste indexate în cel │ │ │
│ │puţin 3 din bazele de date interna- │ │ │
│ │ţionale recunoscute │ │ │
├─────┼─────────────────────────────────────┼───────────────────┼──────────────┤
│I3 │Cărţi publicate ca unic autor sau ca │10 x m │Pe carte │
│ │prim autor (cu ISBN) │ │ │
├─────┼─────────────────────────────────────┼───────────────────┼──────────────┤
│I4 │Cărţi publicate ca şi coautor │7 x m/n │Pe carte │
│ │(fără a fi unic autor sau prim autor)│ │ │
│ │(cu ISBN) │ │ │
├─────┼─────────────────────────────────────┼───────────────────┼──────────────┤
│I5 │Cărţi coordonate/editate, având n │4 x m/n │Pe carte │
│ │coordonatori/editori (cu ISBN) │ │ │
├─────┼─────────────────────────────────────┼───────────────────┼──────────────┤
│I6 │Capitole de carte (volume cu ISBN) │2 x m/n │Pe capitol │
├─────┼─────────────────────────────────────┼───────────────────┼──────────────┤
│I7 │Lucrări în extenso publicate în │0,5 x m/n │Pe lucrare │
│ │volumele unor conferinţe (volume │ │ │
│ │cu ISSN) │ │ │
├─────┼─────────────────────────────────────┼───────────────────┼──────────────┤
│I8 │Citări ale publicaţiilor candidatului│(0,2 + 4 x s) x m/n│Pe citare │
│ │în articole publicate în reviste │ │ │
│ │cotate ISI, cărora le corespunde │ │ │
│ │coeficientul de multiplicare m şi │ │ │
│ │care au un scor relativ de │ │ │
│ │influenţă s (nu se iau în │ │ │
│ │considerare autocitările). n este │ │ │
│ │numărul de autori al publicaţiei │ │ │
│ │citate. │ │ │
├─────┼─────────────────────────────────────┼───────────────────┼──────────────┤
│I9 │Citări ale publicaţiilor candidatului│0,2 x m/n │Pe citare │
│ │în cărţi, capitole de cărţi sau │ │ │
│ │volume ori în reviste indexate în │ │ │
│ │baze de date internaţionale, cărora │ │ │
│ │le corespunde coeficientul de │ │ │
│ │multiplicare m (nu se iau în │ │ │
│ │considerare autocitările). n este │ │ │
│ │numărul de autori al publicaţiei │ │ │
│ │citate. │ │ │
├─────┼─────────────────────────────────────┼───────────────────┼──────────────┤
│I10 │Editor sau membru în comitetul │1,5 │Pe revistă │
│ │editorial al unei reviste editate în │ │ │
│ │străinătate, indexată ISI; sau editor│ │ │
│ │al unei reviste editate în │ │ │
│ │străinătate, indexată de o bază de │ │ │
│ │date internaţională recunoscută │ │ │
├─────┼─────────────────────────────────────┼───────────────────┼──────────────┤
│I11 │Editor sau membru în comitetul │1 │Pe revistă │
│ │editorial al unei reviste editate în │ │ │
│ │ţară, indexată ISI; sau editor al │ │ │
│ │unei reviste editate în ţară, │ │ │
│ │indexată de o bază de date │ │ │
│ │internaţională recunoscută │ │ │
├─────┼─────────────────────────────────────┼───────────────────┼──────────────┤
│I12 │Coordonator al unei colecţii (serie │2 │Pe colecţie/ │
│ │de volume) editată de o editură cu │ │serie │
│ │prestigiu internaţional │ │ │
├─────┼─────────────────────────────────────┼───────────────────┼──────────────┤
│I13 │Coordonarea unui proiect de cercetare│4 │Pe proiect │
│ │finanţat cu cel puţin 100.000 lei │ │ │
│ │de o entitate din străinătate │ │ │
├─────┼─────────────────────────────────────┼───────────────────┼──────────────┤
│I14 │Coordonarea unui proiect de cercetare│2 │Pe proiect │
│ │finanţat cu cel puţin 100.000 lei │ │ │
│ │de o entitate din ţară │ │ │
├─────┼─────────────────────────────────────┼───────────────────┼──────────────┤
│I15 │Profesor asociat/visiting/cadru │2 │Pe │
│ │didactic universitar la o universi- │ │universitate │
│ │tate din străinătate, pentru o │ │ │
│ │perioadă de cel puţin o lună; │ │ │
│ │efectuarea unui stagiu postdoctoral │ │ │
│ │cu o durată de cel puţin un an la │ │ │
│ │o universitate din străinătate; │ │ │
│ │sau obţinerea unei diplome de doctor │ │ │
│ │la o universitate din străinătate │ │ │
├─────┼─────────────────────────────────────┼───────────────────┼──────────────┤
│I16 │Keynote speaker la conferinţe │1 │Pe conferinţă │
│ │internaţionale organizate în │ │ │
│ │străinătate │ │ │
├─────┼─────────────────────────────────────┼───────────────────┼──────────────┤
│I17 │Keynote speaker la conferinţe │0,5 │Pe conferinţă │
│ │internaţionale organizate în ţară │ │ │
├─────┼─────────────────────────────────────┼───────────────────┼──────────────┤
│I18 │Beneficiar al unor granturi │0,5 │Pe grant/bursă│
│ │individuale sau burse postdoctorale │ │ │
│ │în valoare de cel puţin 25.000 lei │ │ │
│ │fiecare │ │ │
├─────┼─────────────────────────────────────┼───────────────────┼──────────────┤
│I19 │Iniţierea unor programe de studii │1 │Pe program │
│ │universitare │ │de studii │
├─────┼─────────────────────────────────────┼───────────────────┼──────────────┤
│I20 │Membru al Consiliului Naţional de │1 │Pe consiliu/ │
│ │Atestare a Titlurilor, Diplomelor │ │comisie │
│ │şi Certificatelor Universitare, al │ │ │
│ │Consiliului Naţional al Cercetării │ │ │
│ │Ştiinţifice, al consiliului sau │ │ │
│ │comisiilor de specialitate ale │ │ │
│ │Agenţiei Române de Asigurare a │ │ │
│ │Calităţii în Învăţământul Superior. │ │ │
│ │Pentru Educaţie fizică şi sport, │ │ │
│ │membru în comitete/comisii/consilii │ │ │
│ │de conducere de nivel naţional ale │ │ │
│ │federaţiilor sportive naţionale │ │ │
│ │afiliate la cele internaţionale de │ │ │
│ │profil │ │ │
└─────┴─────────────────────────────────────┴───────────────────┴──────────────┘


    5.2. Standarde minimale
    Următoarele standarde trebuie îndeplinite cumulativ:

┌──────┬───────────────────────┬─────────────────────┬─────────────────────────┐
│Crite-│ Denumirea criteriului │ Standardul pentru │ Standardul pentru │
│ riul │ │profesor universitar,│conferenţiar universitar,│
│ │ │cercetător ştiinţific│ cercetător ştiinţific │
│ │ │ gradul I, abilitare │ gradul II │
├──────┼───────────────────────┼─────────────────────┼─────────────────────────┤
│ C1 │Punctajul pentru │≥ 4 │≥ 2 │
│ │indicatorul I1 │ │ │
├──────┼───────────────────────┼─────────────────────┼─────────────────────────┤
│ C2 │Suma punctajului pentru│≥ 20 │≥ 10 │
│ │indicatorii I1 şi I3 │ │ │
├──────┼───────────────────────┼─────────────────────┼─────────────────────────┤
│ C3 │Suma punctajului pentru│≥ 60 │≥ 35 │
│ │indicatorii I1-I7 │ │ │
├──────┼───────────────────────┼─────────────────────┼─────────────────────────┤
│ C4 │Punctaj total (suma │≥ 100 │≥ 60 │
│ │punctajului pentru │ │ │
│ │indicatorii I1-I20) │ │ │
├──────┼───────────────────────┼─────────────────────┼─────────────────────────┤
│ C5 │Punctaj total (suma │≥ 50 │≥ 30 │
│ │punctajului pentru │ │ │
│ │indicatorii I1-I20), │ │ │
│ │acumulat după obţinerea│ │ │
│ │titlului de doctor │ │ │
└──────┴───────────────────────┴─────────────────────┴─────────────────────────┘    ANEXA 2

                               DEFINIŢII

    ART. 1
    (1) Factorul de impact al unei reviste ştiinţifice este o mărime care reflectă numărul mediu de citări primite de articolele din acea revistă, publicate în decursul unui an, într-un interval de timp de 2 ani după anul considerat.
    (2) Factorul de impact este calculat de Thomson Reuters în Journal Citation Reports sub denumirea "impact factor".
    (3) Se consideră că revistele pentru care Thomson Reuters nu indică factorul de impact au un factor de impact nul.
    ART. 2
    (1) Factorul de impact agregat al unui domeniu ştiinţific este o mărime care reflectă numărul mediu de citări primite de articolele din revistele dintr-un anumit domeniu, publicate în decursul unui an, într-un interval de timp de 2 ani după anul considerat.
    (2) Factorul de impact agregat se calculează de Thomson Reuters în Journal Citation Reports sub denumirea "aggregate impact factor", pentru domeniile ştiinţifice stabilite de Thomson Reuters.
    ART. 3
    (1) Factorul de impact referinţă al unui domeniu ştiinţific este factorul de impact agregat al acelui domeniu, cu excepţia domeniului "Ştiinţe multidisciplinare" ("Multidisciplinary sciences"), pentru care factorul de impact referinţă este media aritmetică a factorilor de impact agregaţi ai celorlalte domenii acoperite de Journal Citation Reports.
    (2) Factorul de impact referinţă pentru o revistă ştiinţifică indexată în ISI Science Citation Index Expanded sau ISI Social Sciences Citation Index este minimul factorilor de impact referinţă ai domeniilor în care se încadrează revista, conform grupării revistelor pe domenii, făcută de Thomson Reuters.
    ART. 4
    (1) Factorul de impact relativ al unei reviste ştiinţifice este egal cu raportul dintre factorul de impact al revistei şi factorul de impact referinţă corespunzător acelei reviste.
    (2) Factorul de impact relativ corespunzător unui articol ştiinţific este factorul de impact relativ al revistei în care a fost publicat articolul.
    ART. 5
    (1) Factorul de impact relativ, pentru fiecare revistă cotată ISI, se calculează de către Unitatea Executivă pentru Finanţarea Învăţământului Superior şi a Cercetării, Dezvoltării şi Inovării, denumită în continuare UEFISCDI, conform ultimei ediţii a Journal Citation Reports, şi se publică pe site-ul acesteia.
    (2) Consiliul Naţional al Cercetării Ştiinţifice, denumit în continuare CNCS, verifică şi avizează calculele prevăzute la alin. (1).
    ART. 6
    (1) Valorile factorului de impact relativ utilizate pentru verificarea îndeplinirii standardelor minimale se consideră a fi cele prevăzute în ultima ediţie publicată de către UEFISCDI, disponibilă cu o lună înaintea depunerii dosarului de evaluare.
    (2) Valorile factorului de impact utilizate pentru verificarea îndeplinirii standardelor minimale se consideră a fi cele prevăzute în ultima ediţie publicată de către Thomson Reuters, disponibilă cu o lună înaintea depunerii dosarului de evaluare.
    ART. 7
    (1) O editură cu prestigiu internaţional, din punct de vedere al publicaţiilor ştiinţifice, se consideră a fi, pentru un anumit domeniu sau grup de domenii, o editură care îndeplineşte cumulativ următoarele condiţii:
    a) foloseşte în mod sistematic experţi de nivel internaţional pentru evaluarea şi acceptarea spre publicare a lucrărilor ştiinţifice, inclusiv didactice, pe care le publică;
    b) se află printre primele edituri la nivel mondial din punct de vedere al prestigiului în domeniul sau grupul de domenii respectiv;
    c) asigură diseminarea publicaţiilor către principalele biblioteci publice şi universitare din întreaga lume şi prin principalele librării on-line;
    d) îndeplineşte standardul stabilit de CNCS privind publicarea, într-o perioadă de timp anterioară luării în considerare, a unui număr minim de cărţi ştiinţifice care sunt fiecare prezente, conform cataloagelor relevante, într-un număr minim din bibliotecile universităţilor din lista stabilită potrivit art. 216 alin. (2) lit. f) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011; acest standard se adoptă prin decizie a CNCS şi se publică pe site-ul web al CNCS.
    (2) Pentru domeniul fundamental Ştiinţe sociale, CNCS elaborează lista editurilor considerate ca edituri cu prestigiu internaţional, cuprinzând maximum 200 de edituri, pe baza propunerii panelului pe domeniul fundamental Ştiinţe sociale din cadrul Consiliului Naţional de Atestare a Titlurilor, Diplomelor şi Certificatelor Universitare, denumit în continuare CNATDCU.
    (3) Listele editurilor cu prestigiu internaţional prevăzute la alin. (2) se adoptă prin decizie a CNCS şi se publică pe site-ul CNCS.
    (4) Domeniile incluse în domeniul fundamental prevăzut la alin. (2) sunt cele prevăzute de anexa nr. 2 la Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 3.759/2011 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului Naţional de Atestare a Titlurilor, Diplomelor şi Certificatelor Universitare şi a structurii acestuia.
    ART. 8
    (1) O editură cu prestigiu recunoscut, din punct de vedere al publicaţiilor ştiinţifice, se consideră a fi o editură care îndeplineşte cumulativ cel puţin următoarele condiţii:
    a) foloseşte în mod sistematic experţi pentru evaluarea şi acceptarea spre publicare a lucrărilor ştiinţifice, inclusiv didactice, pe care le publică;
    b) se află printre primele edituri la nivel naţional din punct de vedere al prestigiului în domeniile pe care le acoperă;
    c) asigură diseminarea publicaţiilor către principalele biblioteci publice şi universitare din ţară.
    (2) În cadrul unei edituri se pot recunoaşte numai unele serii/colecţii, caz în care prevederile referitoare la recunoaşterea editurii se aplică numai respectivelor serii/colecţii.
    (3) Se stabileşte câte o listă a editurilor considerate ca edituri cu prestigiu recunoscut pentru fiecare dintre următoarele domenii:
    a) dreptul românesc;
    b) ştiinţe militare, informaţii şi ordine publică.
    (4) Fiecare dintre listele prevăzute la alin. (3) va include maximum 10 edituri.
    (5) Listele prevăzute la alin. (3) se elaborează de către comisiile de specialitate din cadrul CNATDCU, se aprobă prin decizie a panelului de Ştiinţe sociale din cadrul CNATDCU şi se publică pe site-ul CNATDCU.
    ART. 9
    (1) O revistă ştiinţifică cu prestigiu recunoscut, din punct de vedere al publicaţiilor ştiinţifice, se consideră a fi o revistă care îndeplineşte cumulativ cel puţin următoarele condiţii:
    a) foloseşte în mod sistematic experţi pentru evaluarea şi acceptarea spre publicare a lucrărilor ştiinţifice pe care le publică;
    b) se află printre primele reviste la nivel naţional din punct de vedere al prestigiului în domeniile respective;
    c) asigură diseminarea publicaţiilor către principalele biblioteci publice şi universitare din ţară.
    (2) Se stabileşte câte o listă a revistelor ştiinţifice cu prestigiu recunoscut pentru fiecare dintre următoarele domenii:
    a) dreptul românesc;
    b) ştiinţe militare, informaţii şi ordine publică.
    (3) Fiecare dintre listele prevăzute la alin. (2) va include maximum 15 reviste.
    (4) Listele prevăzute la alin. (2) se elaborează de către comisiile de specialitate din cadrul CNATDCU, se aprobă prin decizie a panelului de Ştiinţe sociale din cadrul CNATDCU şi se publică pe site-ul CNATDCU.

                        ---------------

Comentarii Act

Nu sunt comentarii momentan.

Posteaza pe retele sociale

Pentru a posta un comentariu trebuie sa va autentificati


Daca nu aveti inca un cont si vreti sa va inregistrati dati click aici(click aici pentru a vedea toate aplicatiile CTCE)


Parteneri:

Contact

Bd. Decebal, nr. 32
Piatra Neamt
Romania
0233-211.020 , 218.110, 210.290, 210.291
0233.206.575

Contact Me

Urmariti-ne pe

Facebook