Doriti o forma actualizata, la zi, a acestui act ? Cumparati acum online, rapid si simplu varianta DOC !
Forma consolidată la data 18.09.2014
Pret: 13,00 RON cu TVAActul este prezentat in forma neactualizata!

Puteti sa consultati o forma actualizata la data 18.09.2014, conform modificarilor publicate in Monitorul Oficial al Romaniei, apasand butonul Cumpara Act din dreapta.
 ORDIN nr. 393 din 5 aprilie 2013
privind aprobarea modelului şi conţinutului formularelor şi documentelor utilizate în activitatea de verificare fiscală a persoanelor fizice
EMITENT: AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 255 din 8 mai 2013


    În temeiul dispoziţiilor art. 12 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 109/2009 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, cu modificările şi completările ulterioare,
    având în vedere prevederile art. 86, 109^1 şi ale art. 228 alin. (2) şi (2^1) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
    în baza dispoziţiilor art. 52 alin. (2) din Procedura de aplicare a metodelor indirecte pentru stabilirea bazei impozabile ajustate, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 248/2011, cu modificările şi completările ulterioare,

    preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală emite prezentul ordin.

    ART. 1
    Se aprobă modelul şi conţinutul formularelor, rapoartelor şi ale deciziilor întocmite în activitatea de verificare fiscală a persoanelor fizice, prevăzute în anexele nr. 1a-13a, după cum urmează:
    - Aviz de verificare fiscală, prevăzut în anexa nr. 1a;
    - Ordin de serviciu, prevăzut în anexa nr. 2a;
    - Notă explicativă, prevăzută în anexa nr. 3a;
    - Minuta întâlnirii, prevăzută în anexa nr. 4a;
    - Aviz de refacere a verificării fiscale, prevăzut în anexa nr. 5a;
    - Decizie de suspendare a verificării fiscale, prevăzută în anexa nr. 6a;
    - Decizie de încetare a procedurii de verificare fiscală, prevăzută în anexa nr. 7a;
    - Decizie de impunere privind impozitul pe venit stabilit suplimentar prin verificarea situaţiei fiscale personale, prevăzută în anexa nr. 8a;
    - Raportul de verificare fiscală prealabilă documentară, prevăzut în anexa nr. 9a;
    - Raportul de verificare fiscală, prevăzut în anexa nr. 10a;
    - Invitaţie, prevăzută în anexa nr. 11a;
    - Proces-verbal, prevăzut în anexa nr. 12a;
    - Proces-verbal de ridicare/restituire de înscrisuri, prevăzut în anexa nr. 13a.
    ART. 2
    Formularele, rapoartele şi deciziile prevăzute la art. 1 se completează conform instrucţiunilor stabilite în anexele nr. 1b-13b, după cum urmează:
    - Instrucţiuni de completare şi utilizare a formularului "Aviz de verificare fiscală", prevăzute în anexa nr. 1b;
    - Instrucţiuni de completare şi utilizare a formularului "Ordin de serviciu", prevăzute în anexa nr. 2b;
    - Instrucţiuni de completare şi utilizare a formularului "Notă explicativă", prevăzute în anexa nr. 3b;
    - Instrucţiuni de completare şi utilizare a formularului "Minuta întâlnirii", prevăzute în anexa 4b;
    - Instrucţiuni de completare şi utilizare a formularului "Aviz de refacere a verificării fiscale", prevăzute în anexa nr. 5b;
    - Instrucţiuni de completare şi utilizare a formularului "Decizie de suspendare a verificării fiscale", prevăzute în anexa nr. 6b;
    - Instrucţiuni de completare şi utilizare a formularului "Decizie de încetare a procedurii de verificare fiscală", prevăzute în anexa nr. 7b;
    - Instrucţiuni de completare şi utilizare a formularului "Decizie de impunere privind impozitul pe venit stabilit suplimentar prin verificarea situaţiei fiscale personale", prevăzute în anexa nr. 8b;
    - Instrucţiuni privind conţinutul şi obiectivele minimale ale Raportului de verificare fiscală prealabilă documentară, prevăzute în anexa nr. 9b;
    - Instrucţiuni privind conţinutul şi obiectivele minimale ale Raportului de verificare fiscală, prevăzut în anexa nr. 10b;
    - Instrucţiuni privind conţinutul şi obiectivele minimale ale formularului "Invitaţie", prevăzute în anexa nr. 11b;
    - Instrucţiuni privind conţinutul şi obiectivele minimale ale formularului "Proces-verbal", prevăzute în anexa nr. 12b;
    - Instrucţiuni privind conţinutul şi obiectivele minimale ale formularului "Proces-verbal de ridicare/restituire de înscrisuri", prevăzute în anexa nr. 13b.
    ART. 3
    Caracteristicile de tipărire, modul de difuzare, utilizare şi păstrare a formularelor prevăzute la art. 1 sunt stabilite în anexele nr. 1c-8c şi 11c - 13c, după cum urmează:
    - Caracteristicile de tipărire, modul de difuzare, utilizare şi păstrare a formularului "Aviz de verificare fiscală", prevăzute în anexa nr. 1c;
    - Caracteristicile de tipărire, modul de difuzare, utilizare şi păstrare a formularului "Ordin de serviciu", prevăzute în anexa nr. 2c;
    - Caracteristicile de tipărire, modul de difuzare, utilizare şi păstrare a formularului "Notă explicativă", prevăzute în anexa nr. 3c;
    - Caracteristicile de tipărire, modul de difuzare, utilizare şi păstrare a formularului "Minuta întâlnirii", prevăzute în anexa nr. 4c;
    - Caracteristicile de tipărire, modul de difuzare, utilizare şi păstrare a formularului "Aviz de refacere a verificării fiscale", prevăzute în anexa nr. 5c;
    - Caracteristicile de tipărire, modul de difuzare, utilizare şi păstrare a formularului "Decizie de suspendare a verificării fiscale", prevăzute în anexa nr. 6c;
    - Caracteristicile de tipărire, modul de difuzare, utilizare şi păstrare a formularului "Decizie de încetare a procedurii de verificare fiscală", prevăzute în anexa nr. 7c;
    - Caracteristicile de tipărire, modul de difuzare, utilizare şi păstrare a formularului "Decizie de impunere privind impozitul pe venit stabilit suplimentar prin verificarea situaţiei fiscale personale", prevăzute în anexa nr. 8c;
    - Caracteristicile de tipărire, modul de difuzare, utilizare şi păstrare a formularului "Invitaţie", prevăzute în anexa nr. 11c;
    - Caracteristicile de tipărire, modul de difuzare, utilizare şi păstrare a formularului "Proces-verbal", prevăzute în anexa nr. 12c;
    - Caracteristicile de tipărire, modul de difuzare, utilizare şi păstrare a formularului "Proces-verbal de ridicare/restituire de înscrisuri", prevăzute în anexa nr. 13c.
    ART. 4
    Anexele nr. 1a-13a, 1b-13b, 1c-8c şi 11c-13c fac parte integrantă din prezentul ordin.
    ART. 5
    Direcţia verificări fiscale, Direcţia generală de reglementare a colectării creanţelor bugetare, Direcţia generală proceduri pentru administrarea veniturilor, Direcţia generală de tehnologia informaţiei, direcţiile generale ale finanţelor publice judeţene şi a municipiului Bucureşti vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.
    ART. 6
    Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

                        Preşedintele Agenţiei Naţionale
                            de Administrare Fiscală,
                                   Şerban Pop

    Bucureşti, 5 aprilie 2013.
    Nr. 393.


    ANEXA 1a

┌───────┬───────────────────────┬───────────────────────┬──────────────────────┐
│ │AGENŢIA NAŢIONALĂ DE │ │Număr de înregistrare │
│ SIGLA │ADMINISTRARE FISCALĂ │Data ..../.../.... │ca operator de date │
│ ANAF │Direcţia ............. │Nr. înregistrare ..... │cu caracter personal: │
│ │ │ │..................... │
└───────┴───────────────────────┴───────────────────────┴──────────────────────┘                           AVIZ DE VERIFICARE FISCALĂ

    Domnului/Doamnei: ............................, CNP (/NIF): ........................
    Adresa: localitatea: ..................., bd./str. .................. nr. ......, bl. ....., sc. ....., et. ...., ap. ....., judeţul/sectorul ............... cod poştal .................

    Stimate domn/doamnă,
    Având în vedere dispoziţiile art. 109^1 alin. (4) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, vă înştiinţăm că începând cu data de .................... veţi face obiectul unei verificări fiscale, pentru perioada ............... - ...............
    Pentru stabilirea situaţiei fiscale reale, urmează ca în termen de cel mult 60 de zile de la comunicarea prezentului aviz să prezentaţi organelor fiscale, sub sancţiunea decăderii, toate documentele justificative relevante, extrasele conturilor bancare şi orice alte înscrisuri sau clarificări pentru stabilirea situaţiei fiscale, pentru perioada care face obiectul verificării fiscale.
    Pe parcursul verificării aveţi dreptul de a beneficia de asistenţă de specialitate şi/sau juridică.
    Verificarea fiscală se va desfăşura la sediul organului fiscal situat în localitatea ................................, strada ........................... nr. ......, camera ......., judeţul/sectorul ..................................., cu respectarea prevederilor Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, Ordonanţei Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi a celorlalte reglementări în materie.
    Menţionăm că aveţi posibilitatea de a solicita, o singură dată, în scris, amânarea datei de începere a verificării fiscale pentru motive justificate.
    Prezentul aviz este însoţit de un extras din raportul de verificare fiscală prealabilă documentară şi de Carta drepturilor şi obligaţiilor persoanei fizice supuse verificării fiscale.
    Avizul de verificare fiscală a fost emis în baza titlului VII art. 109^3 din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

                      Conducătorul organului fiscal,
                      ............................
                      (funcţia, numele, prenumele,
                         semnătura şi ştampila)

             Avizat
         Şef serviciu,
       .................
     (numele şi prenumele)

    Persoana de contact: ..................... Telefon: .................


    Cod 14.13.42.13aav


    
ANEXA 1b

           Instrucţiuni de completare şi utilizare a formularului
                      "Aviz de verificare fiscală"

    Avizul de verificare fiscală reprezintă documentul prin care persoana fizică este înştiinţată că urmează a fi supusă unei verificări fiscale.
    Avizul de verificare fiscală se întocmeşte şi se avizează de şeful de serviciu coordonator al echipei de verificare fiscală, se semnează de către conducătorul organului fiscal competent sau de altă persoană împuternicită în acest sens şi se transmite persoanei fizice care urmează a fi supusă unei verificări fiscale, cu cel puţin 15 zile înainte de data de începere a acesteia.
    Avizul de verificare fiscală se completează cu următoarele date de identificare a persoanei verificate:
    - numele şi prenumele;
    - codul numeric personal (CNP) sau numărul de identificare fiscală (NIF - pentru persoanele care nu deţin CNP);
    - adresa de domiciliu.
    Avizul de verificare fiscală va cuprinde şi:
    - data începerii verificării fiscale înscrisă sub forma: zi/lunăaan;
    - perioada supusă verificării înscrisă sub forma: zi/lunăaan-zi/lunăaan.
    Prin avizul de verificare fiscală se va comunică şi locul unde se va desfăşura verificarea fiscală.
    Avizul de verificare fiscală va fi însoţit de un extras din raportul de verificare fiscală prealabilă documentară ce conţine concluziile verificării care au stat la baza luării deciziei de continuare a procedurii de verificare, precum şi de Carta drepturilor şi obligaţiilor persoanei fizice supuse verificării fiscale.
    În avizul de verificare fiscală se vor înscrie la "persoana de contact" numele şi prenumele unuia dintre membrii echipei de verificare fiscală şi numărul de telefon la care acesta poate fi contactat.
    Avizul de verificare fiscală se întocmeşte în 3 exemplare originale, din care:
    - exemplarul 1 se va trimite persoanei verificate prin poştă cu confirmare de primire sau îi va fi înmânat direct, cu semnătura şi data de primire pe exemplarul 2;
    - exemplarul 2 va rămâne la organul fiscal care efectuează verificarea şi va fi anexat la Raportul de verificare fiscală. Doar acest exemplar va fi avizat de către şeful de serviciu;
    - exemplarul 3 va fi transmis organului fiscal în a cărui rază teritorială se află domiciliul persoanei verificate.


    
ANEXA 1c


         Caracteristicile de tipărire, modul de difuzare, utilizare
          şi păstrare a formularului "Aviz de verificare fiscală"


    1. Denumire: Aviz de verificare fiscală
    2. Cod: .........................;
    3. Format: A4/t1
    4. Caracteristici de tipărire: se tipăreşte pe o singură faţă. Se poate edita cu ajutorul tehnicii de calcul.
    5. Se difuzează gratuit.
    6. Se utilizează de către organele fiscale pentru înştiinţarea persoanei verificate de începerea verificării fiscale.
    7. Se întocmeşte în 3 exemplare, de organul fiscal.
    8. Circulă:
    - exemplarul 1 la persoana verificată;
    - exemplarul 2 la organul fiscal care va efectua verificarea fiscală;
    - exemplarul 3 la organul fiscal în a cărui rază teritorială se află domiciliul persoanei verificate;
    9. Se arhivează:
    - exemplarul 1 la persoana verificată;
    - exemplarul 2 la Raportul de verificare fiscală;
    - exemplarul 3 la organul fiscal în a cărui rază teritorială se află domiciliul persoanei verificate.


    
ANEXA 2a

┌───────┬───────────────────────┬───────────────────────┬──────────────────────┐
│ │AGENŢIA NAŢIONALĂ DE │ │Număr de înregistrare │
│ SIGLA │ADMINISTRARE FISCALĂ │Data ..../.../.... │ca operator de date │
│ ANAF │Direcţia ............. │Nr. înregistrare ..... │cu caracter personal: │
│ │ │ │..................... │
└───────┴───────────────────────┴───────────────────────┴──────────────────────┘


                           ORDIN DE SERVICIU Nr. ........

    Dl/Dna ..............................., având funcţia de ........................ în cadrul Direcţiei ...................., este delegat (ă) pentru efectuarea unei ......................... la persoana fizică .............................., CNP (/NIF) ............................, cu domiciliul în localitatea ......................., str. ......................... nr. ........., bl. ......, sc. ........, et. ......, ap. ......, judeţul/sectorul ......................
    Data începerii: ........................ (zz.ll.aaaa)
    Se legitimează cu legitimaţia de verificare fiscală nr. ...........

                         Conducătorul organului fiscal,
                          ............................
                          (funcţia, numele, prenumele,
                             semnătura şi ştampila)

                Avizat
            Şef serviciu,
        ....................
       (numele şi prenumele)

    Data .................


    Cod 14.13.42.13/os


    
ANEXA 2b

               Instrucţiuni de completare şi utilizare a formularului
                                "Ordin de serviciu"

    Formularul "Ordin de serviciu" reprezintă documentul prin care organele fiscale sunt împuternicite să efectueze verificarea fiscală sau verificarea fiscală prealabilă documentară la o persoană fizică.
    Ordinul de serviciu se întocmeşte şi se avizează de şeful de serviciu coordonator al echipei şi se aprobă de către conducătorul organului fiscal sau de altă persoană împuternicită în acest sens.
    Se completează cu următoarele date:
    - numărul ordinului de serviciu;
    - numele şi prenumele persoanei/persoanelor desemnate pentru efectuarea verificării fiscale/verificării fiscale prealabile documentare pentru care s-a întocmit ordinul de serviciu;
    - funcţia persoanei/persoanelor desemnate pentru efectuarea verificării fiscale/verificării fiscale prealabile documentare;
    - denumirea structurii fiscale din care face/fac parte persoana/persoanele desemnată(e) pentru efectuarea verificării fiscale/verificării fiscale prealabile documentare;
    - tipul de verificare: verificare fiscală sau verificare fiscală prealabilă documentară;
    - numele şi prenumele persoanei verificate;
    - codul numeric personal (CNP) sau numărul de identificare fiscală (NIF - pentru persoanele care nu deţin CNP) al persoanei verificate;
    - adresa de domiciliu a persoanei verificate;
    - data începerii verificării fiscale/verificării fiscale prealabile documentare înscrisă sub forma: zi/lunăaan;
    - numărul legitimaţiei persoanei/persoanelor desemnate pentru efectuarea verificării fiscale/verificării fiscale prealabile documentare;
    - data emiterii ordinului de serviciu.
    Se întocmeşte într-un exemplar pentru echipa care va efectua verificarea fiscală/verificarea fiscală prealabilă documentară sau pentru fiecare organ fiscal în parte, atunci când este folosit pentru deplasare/delegare în teritoriu.
    Se avizează de şeful de serviciu care a desemnat organul fiscal să efectueze verificarea fiscală/verificarea fiscală prealabilă documentară.
    Se aprobă de conducătorul organului fiscal.


    
ANEXA 2c

            Caracteristicile de tipărire, modul de difuzare, utilizare
                 şi păstrare a formularului "Ordin de serviciu"

    1. Denumire: Ordin de serviciu
    2. Cod: .........................
    3. Format: A5/t1
    4. Caracteristici de tipărire:
    - se tipăreşte pe o singură faţă. Se poate edita cu ajutorul tehnicii de calcul.
    5. Se difuzează gratuit.
    6. Se utilizează de către organele fiscale pentru:
    - a nominaliza organele fiscale care vor efectua verificarea;
    - nominalizarea persoanei supuse verificării;
    - stabilirea datei de începere a verificării.
    7. Se întocmeşte într-un exemplar, de către organul fiscal.
    8. Circulă numai la organele fiscale.
    9. Se arhivează la:
    - organul fiscal, ca anexă la Raportul de verificare fiscală sau Raportul de verificare fiscală prealabilă documentară, după caz.


    
ANEXA 3a

                               NOTĂ EXPLICATIVĂ

    Subsemnatul (a), ........................., CNP (NIF) ......................, domiciliat(ă) în localitatea ......................., judeţul/sectorul ..................., bd./str. ........................... nr. ......, bl. ......, sc. ...., et. ...., ap. ....., telefon .................., legitimat cu B.I./C.I./paşaportul seria ........... nr. ............, eliberat(ă) de ................... la data de .........../.........../.............., în calitate de ........................, la întrebările formulate la data de ...../....../........., de echipa de verificare fiscală formată din:
    1. ......................, având funcţia de ...................;
    2. ......................., având funcţia de ...................., în cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală - Direcţia ................., în baza art. 52 din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, dau următoarele explicaţii:
    1. Întrebare:
    ............................................................................
    ............................................................................
    ........................................

    1. Răspuns:
    ...........................................................................
    ...........................................................................
    ........................................

    2. Întrebare:
    ...........................................................................
    ...........................................................................
    ........................................

    2. Răspuns:
    ...........................................................................
    ...........................................................................
    ........................................

    3. Dacă mai aveţi ceva de adăugat.
    ...........................................................................
    ...........................................................................
    ........................................


       Echipa de verificare fiscală Persoana care a formulat explicaţii
    Data şi semnătura ................ Numele şi prenumele ...............
                                           Data şi semnătura .................

              Data primirii
        ................... (zz.ll.aa)


               Organ fiscal
    Numele şi prenumele ...............
    Semnătura ........................


    Cod 14.13.42.13/ne


    
ANEXA 3b

             Instrucţiuni de completare şi utilizare a formularului
                               "Notă explicativă"

    Reprezintă documentul prin care organele fiscale solicită explicaţii scrise persoanei verificate şi/sau împuternicitului acesteia (sau altei persoane cu care contribuabilul are sau a avut raporturi economice şi/sau juridice), care să contribuie la clarificarea unor elemente relevante din activitatea persoanei fizice verificate şi pentru fundamentarea unor constatări.
    Solicitarea de explicaţii scrise se va face în timpul verificării fiscale ori de câte ori sunt necesare explicaţii din partea persoanei verificate pentru definitivarea constatărilor privind situaţia fiscală.
    Întrebările vor fi transmise în scris, sub semnătura organelor fiscale, formulate în mod clar, concis şi concret, pentru a da posibilitatea unor răspunsuri la obiect.
    În cazul în care persoana în cauză refuză să răspundă la întrebări, organele fiscale vor transmite întrebările printr-o adresă scrisă cu confirmare de primire, stabilind un termen pentru formularea răspunsului de cel puţin 10 zile de la data luării la cunoştinţă.
    În toate cazurile, explicaţiile la întrebările formulate de organele fiscale se vor completa în scris prin "notă explicativă", pusă la dispoziţie de organul fiscal.
    Refuzul de a răspunde la întrebări va fi consemnat în Raportul de verificare fiscală, anexându-se o copie a adresei de comunicare.
    Nota explicativă se completează de persoana care răspunde la întrebări cu următoarele informaţii:
    - numele şi prenumele;
    - codul numeric personal;
    - adresa de domiciliu;
    - datele din documentul cu care se legitimează;
    - numele, prenumele şi funcţia persoanelor care au formulat întrebările;
    - data completării, numele, prenumele şi semnătura persoanei care răspunde la întrebări.
    Nota explicativă este semnată şi de organul fiscal în momentul în care o primeşte de la persoana care a răspuns la întrebări.
    Nota explicativă se întocmeşte în două exemplare, ambele cu caracter de original, din care:
    - un exemplar va fi anexat la Raportul de verificare fiscală;
    - al doilea exemplar va rămâne la persoana care a formulat explicaţii.


    
ANEXA 3c

           Caracteristicile de tipărire, modul de difuzare, utilizare
                 şi păstrare a formularului "Notă explicativă"

    1. Denumire: Notă explicativă
    2. Cod: ............
    3. Format: A4/t1 (poate avea un număr variabil de pagini)
    4. Caracteristici de tipărire: se tipăreşte pe o singură faţă. Se poate edita şi cu ajutorul tehnicii de calcul.
    5. Se difuzează gratuit.
    6. Se utilizează de către organele fiscale pentru a clarifica unele aspecte constatate în activitatea de verificare fiscală.
    7. Se întocmeşte în două exemplare de persoana nominalizată de organele fiscale pentru a răspunde la întrebări.
    8. Circulă:
    - exemplarul 1 la organul fiscal care efectuează verificarea fiscală;
    - exemplarul 2 la persoana care formulat explicaţii.
    9. Se arhivează:
    - exemplarul 1 - anexă la Raportul de verificare fiscală;
    - exemplarul 2 la persoana care a formulat explicaţii.


    
ANEXA 4a


                              Minuta întâlnirii
                       din data de ................

    În baza prevederilor art. 40 din Procedura de aplicare a metodelor indirecte pentru stabilirea bazei impozabile ajustate, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 248/2011, cu modificările şi completările ulterioare, s-a încheiat prezenta minută între:
    1. Echipa de verificare fiscală:
    - Numele, prenumele ............................., având funcţia de ......................
    - Numele, prenumele ............................., având funcţia de ......................
    şi
    2. Persoana verificată:
    Numele, prenumele: ............................., codul de identificare fiscală (CNP/NIF): ...................., cu domiciliul în localitatea: ................., bd./str. .......................... nr. ....., bl. ....., sc. ...., et. ....., ap. ......., judeţul/sectorul .................. cod poştal ................., reprezentat prin împuternicit ................................., având cod de identificare fiscală ........................, cu domiciliul în localitatea: ................., bd./str. ............... nr. ......., bl. ......, sc. ....., et. ..., ap. ....., judeţul/sectorul ..............., cod poştal ................
    În scopul stabilirii situaţiei fiscale reale, s-au constatat următoarele:
    1. Prezentarea de documente, înscrisuri: ..................................
    ...........................................................................

    2. Prezentarea în scris a următoarelor clarificări ........................
    ...........................................................................

    3. Solicitarea de prezentare a notelor explicative din data de:
    ...........................................................................

    4. Cu ocazia prezentării documentelor justificative sau a explicaţiilor, au rezultat următoarele constatări:
    ...........................................................................

    Prezenta minută s-a întocmit în două exemplare, din care un exemplar pentru persoana verificată, iar celălalt exemplar pentru echipa de verificare fiscală.


               Organe fiscale, Persoana verificată
     ................................ (reprezentant legal),
     (numele, prenumele şi semnătura) ..............................
                                              (numele, prenumele şi semnătura)


    Cod 14.13.42.13/mi


    
ANEXA 4b

             Instrucţiuni de completare şi utilizare a formularului
                              "Minuta întâlnirii"

    "Minuta întâlnirii" reprezintă documentul în care organele fiscale competente consemnează concluziile uneia sau mai multor întâlniri cu persoana verificată sau reprezentantul legal al acesteia, în urma prezentării de către persoana supusă verificării de documente justificative, clarificări sau note explicative pentru stabilirea situaţiei fiscale reale. De asemenea, "Minuta întâlnirii" se completează şi în situaţia în care persoanei fizice i-a fost înmânat un formular de notă explicativă, fără ca răspunsurile la aceasta să fie formulate pe loc. Înscrisurile şi explicaţiile prezentate de persoana verificată se referă la elemente privind clarificarea situaţiei fiscale personale definite la art. 109^1 din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
    Concluziile întâlnirii vor fi prezentate clar şi concis, fără detalieri inutile. În susţinerea constatărilor se vor prezenta copii după documente justificative prezentate de către persoana verificată, clarificări, precum şi notele explicative ale persoanei verificate.
    Se întocmeşte de către echipa de verificare fiscală şi se semnează de către persoana verificată sau de către reprezentantul legal al acesteia. În cazul în care persoana verificată refuză semnarea documentului, se consemnează refuzul de semnare. "Minuta întâlnirii" va cuprinde următoarele informaţii:
    - numele şi prenumele persoanei/persoanelor desemnate pentru efectuarea verificării fiscale;
    - funcţia persoanei/persoanelor desemnate pentru efectuarea verificării fiscale;
    - numele şi prenumele persoanei verificate/împuternicitului;
    - adresa de domiciliu a persoanei verificate;
    - datele din documentul cu care se legitimează persoana verificată;
    - codul de identificare fiscală al persoanei verificate - care poate fi:
    a) codul numeric personal atribuit potrivit legii speciale;
    b) pentru persoanele fizice care nu deţin cod numeric personal, numărul de identificare fiscală atribuit de organul fiscal competent.
    În cazul în care persoana verificată este reprezentată de un împuternicit, aceleaşi date se vor completa şi pentru acesta.
    Se anexează la raportul de verificare fiscală.
    Se întocmeşte în două exemplare originale, din care:
    - exemplarul 1 se va înmâna direct persoanei verificate cu semnătura şi data de primire pe exemplarul 2, iar în caz de refuz se va trimite prin poştă cu confirmare de primire;
    - exemplarul 2 va fi reţinut în cadrul unităţii fiscale de echipa care efectuează verificarea fiscală, urmând a fi anexat la Raportul de verificare fiscală.


    
ANEXA 4c

          Caracteristicile de tipărire, modul de difuzare, utilizare
               şi păstrare a formularului "Minuta întâlnirii"

    1. Denumire: Minuta întâlnirii
    2. Cod: .......................
    3. Format: A4/t1, poate avea un număr variabil de pagini.
    4. Caracteristici de tipărire: se tipăreşte pe o singură faţă. Se poate edita cu ajutorul tehnicii de calcul.
    5. Se difuzează gratuit.
    6. Se utilizează de către organele fiscale competente pentru consemnarea concluziilor rezultate pe parcursul derulării verificării fiscale, în urma prezentării de către persoana verificată de documente justificative sau explicaţii pentru stabilirea situaţiei fiscale reale.
    7. Se întocmeşte în două exemplare, de organul fiscal competent.
    8. Circulă:
    - exemplarul 1 la persoana verificată (împuternicit);
    - exemplarul 2 la organul fiscal care efectuează verificarea, urmând a fi anexat la Raportul de verificare fiscală.
    9. Se arhivează:
    - exemplarul 1 la persoana verificată (împuternicit);
    - exemplarul 2 la Raportul de verificare fiscală/proces-verbal.


    
ANEXA 5a

┌───────┬───────────────────────┬───────────────────────┬──────────────────────┐
│ │AGENŢIA NAŢIONALĂ DE │ │Număr de înregistrare │
│ SIGLA │ADMINISTRARE FISCALĂ │Data ..../.../.... │ca operator de date │
│ ANAF │Direcţia ............. │Nr. înregistrare ..... │cu caracter personal: │
│ │ │ │..................... │
└───────┴───────────────────────┴───────────────────────┴──────────────────────┘


                    AVIZ DE REFACERE A VERIFICĂRII FISCALE

    Domnului/Doamnei: ......................., CNP (/NIF): ....................
    Adresa: localitatea: ......................., bd./str. ....................... nr. ....., bl. ...., sc. ....., et. ...., ap. ...., judeţul/sectorul ................., cod poştal ...............

    Stimate(ă) Domn/Doamnă,
    În baza dispoziţiilor cuprinse în Decizia de soluţionare a contestaţiei nr. ............... din data de ............................., emisă de ................................, şi în conformitate cu prevederile art. 34 din Procedura de aplicare a metodelor indirecte pentru stabilirea bazei impozabile ajustate, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 248/2011, cu modificările şi completările ulterioare, vă înştiinţăm că începând cu data de ........................ veţi face obiectul unei refaceri a verificării fiscale pentru perioada .................-................. .
    Verificarea fiscală se va desfăşura la sediul organului fiscal situat în localitatea ......................., str. ......................... nr. .........., camera ......., judeţul/sectorul ........................, cu respectarea prevederilor Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, Ordonanţei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi a celorlalte reglementări în materie.
    Menţionăm că aveţi dreptul de a beneficia de asistenţă de specialitate şi/sau juridică, precum şi de a solicita, o singură dată, în scris, amânarea datei de începere a refacerii verificării fiscale pentru motive justificate.
    Prezentul aviz de refacere a verificării fiscale a fost emis în baza art. 34 din Procedura de aplicare a metodelor indirecte pentru stabilirea bazei impozabile ajustate, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 248/2011, cu modificările şi completările ulterioare.

                         Conducătorul organului fiscal,
                          ............................
                          (funcţia, numele, prenumele,
                             semnătura şi ştampila)

              Avizat
          Şef serviciu,
      .....................
      (numele şi prenumele)

    Persoana de contact: ....................... Telefon: ..................


    Cod 14.13.42.13aarvf


    
ANEXA 5b

            Instrucţiuni de completare şi utilizare a formularului
                 "Aviz de refacere a verificării fiscale"

    "Avizul de refacere a verificării fiscale" reprezintă documentul prin care organele fiscale competente înştiinţează persoana verificată în legătură cu refacerea verificării care urmează să se efectueze la aceasta.
    Avizul de refacere a verificării fiscale se întocmeşte şi se avizează de şeful de serviciu coordonator al echipei de verificare fiscală, se semnează de către conducătorul organului fiscal competent sau de altă persoană împuternicită în acest sens şi se transmite persoanei care urmează a fi supusă unei refaceri a verificării fiscale, cu cel puţin 15 zile înainte de data de începere a acesteia.
    Avizul de refacere a verificării fiscale se completează cu următoarele date de identificare a persoanei verificate:
    - numele şi prenumele;
    - codul numeric personal (CNP) sau numărul de identificare fiscală (NIF - pentru persoanele care nu deţin CNP);
    - adresa de domiciliu.
    Avizul de refacere a verificării fiscale va cuprinde şi:
    - data începerii refacerii verificării fiscale înscrisă sub forma: zi/lunăaan;
    - perioada supusă refacerii verificării înscrisă sub forma: zi/lunăaan - zi/lunăaan.
    Prin avizul de refacere a verificării fiscale se va comunică şi locul unde se va desfăşura verificarea fiscală.
    În avizul de refacere a verificării fiscale se vor înscrie la "persoana de contact" numele şi prenumele unuia dintre membrii echipei de verificare fiscală şi numărul de telefon la care acesta poate fi contactat.
    Se întocmeşte în 3 exemplare, toate cu titlu de original, din care:
    - exemplarul 1 se va trimite persoanei verificate prin poştă cu confirmare de primire sau prin înmânare directă cu semnătura şi data de primire pe exemplarul 2;
    - exemplarul 2 va rămâne la organul fiscal care va efectua refacerea verificării fiscale şi va fi anexat la Raportul de verificare fiscală. Doar acest exemplar va fi avizat de către şeful de serviciu;
    - exemplarul 3 va fi transmis organului fiscal în a cărui rază teritorială se află domiciliul persoanei verificate.


    
ANEXA 5c

        Caracteristicile de tipărire, modul de difuzare, utilizare şi
       păstrare a formularului "Aviz de refacere a verificării fiscale"

    1. Denumire: Aviz de refacere a verificării fiscale
    2. Cod: .................
    3. Format: A4/t1
    4. Caracteristici de tipărire: se tipăreşte pe o singură faţă. Se poate edita cu ajutorul tehnicii de calcul.
    5. Se difuzează gratuit.
    6. Se utilizează de către organele fiscale competente pentru înştiinţarea persoanei verificate de începere a refacerii verificării fiscale.
    7. Se întocmeşte în 3 exemplare de organul fiscal competent.
    8. Circulă:
    - exemplarul 1 la persoana verificată;
    - exemplarul 2 la organul fiscal care va efectua refacerea verificării;
    - exemplarul 3 la organul fiscal cu atribuţii de gestiune a declaraţiilor şi a dosarului fiscal în a cărui rază teritorială se află domiciliul persoanei verificate.
    9. Se arhivează:
    - exemplarul 1 la persoana verificată;
    - exemplarul 2 la Raportul de verificare fiscală/proces-verbal;
    - exemplarul 3 la organul fiscal cu atribuţii de gestiune a declaraţiilor şi a dosarului fiscal în a cărui rază teritorială se află domiciliul persoanei verificate.


    
ANEXA 6a

┌───────┬───────────────────────┬───────────────────────┬──────────────────────┐
│ │AGENŢIA NAŢIONALĂ DE │ │Număr de înregistrare │
│ SIGLA │ADMINISTRARE FISCALĂ │Data ..../.../.... │ca operator de date │
│ ANAF │Direcţia ............. │Nr. înregistrare ..... │cu caracter personal: │
│ │ │ │..................... │
└───────┴───────────────────────┴───────────────────────┴──────────────────────┘


                             DECIZIE DE SUSPENDARE
                             a verificării fiscale

    Domnului/Doamnei .................................
    Domiciliul: localitatea: ..........................., bd./str. .................... nr. ....., bl. ....., sc. ....., et. ...., ap. ....., judeţul/sectorul ....................., cod poştal...............
    Date de identificare: .......................................................
    .............................................................................
    În baza art. 39 din Procedura de aplicare a metodelor indirecte pentru stabilirea bazei impozabile ajustate, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 248/2011, cu modificările şi completările ulterioare, vă informăm că verificarea fiscală se suspendă începând cu data de ........................ .
    Motivul de fapt: ............................................................
    .............................................................................
    .............................................................................

    Data comunicării actului administrativ fiscal reprezintă:
    - data semnării de primire a actului, în cazul remiterii acestuia direct contribuabilului/împuternicitului, conform prevederilor art. 44 alin. (2) teza I din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
    - data înscrisă de poştă la remiterea confirmării de primire, în cazul comunicării prin poştă, cu scrisoare recomandată cu confirmare de primire, conform prevederilor art. 44 alin. (2) teza II din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
    - data confirmării primirii actului în cazul transmiterii prin fax, e-mail sau alte mijloace electronice de transmitere la distanţă, dacă se asigură confirmarea primirii acestuia, conform prevederilor art. 44 alin. (2^1) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
    - data la care expiră termenul de 15 zile de la data afişării actului administrativ fiscal prin publicitate, conform prevederilor art. 44 alin. (2^2) şi (3) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
    În conformitate cu dispoziţiile art. 39 alin. (2) din Procedura de aplicare a metodelor indirecte pentru stabilirea bazei impozabile ajustate, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 248/2011, cu modificările şi completările ulterioare, art. 205 şi 207 din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, împotriva prezentei decizii se poate face contestaţie, care se depune, în termen de 30 zile de la comunicare, la organul fiscal emitent, sub sancţiunea decăderii.
    După încetarea condiţiilor care au generat suspendarea verificarea fiscală va fi reluată, data acesteia urmând a vă fi comunicată în scris.

                         Conducătorul organului fiscal,
                         ..............................
                         (funcţia, numele şi prenumele,
                             semnătura şi ştampila)


    Cod 14.13.42.13/dsvf


    
ANEXA 6b

            Instrucţiuni de completare şi utilizare a formularului
                "Decizie de suspendare a verificării fiscale"

    Formularul "Decizie de suspendare a verificării fiscale" reprezintă actul administrativ fiscal emis în baza unui referat de aprobare de organele fiscale în aplicarea prevederilor legale privind stabilirea bazei impozabile ajustate în cazul persoanelor fizice care realizează venituri impozabile. Aceasta se va completa în timpul efectuării verificării fiscale, în cazul în care organele fiscale identifică una dintre condiţiile prevăzute la art. 39 alin. (1) din Procedura de aplicare a metodelor indirecte pentru stabilirea bazei impozabile ajustate, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 248/2011, cu modificările şi completările ulterioare, şi propun suspendarea verificării fiscale.
    Formularul "Decizie de suspendare a verificării fiscale" se întocmeşte de către echipa care efectuează verificarea fiscală, se avizează de şeful de serviciu coordonator şi se aprobă de conducătorul organului fiscal din care face parte echipa care efectuează verificarea fiscală. Informaţiile din conţinutul formularului "Decizie de suspendare a verificării fiscale" se vor completa după cum urmează:
    "Domnului/Doamnei" - se va completa cu numele, iniţiala tatălui şi prenumele persoanei fizice verificate sau a împuternicitului, după caz.
    "Domiciliul" - se va completa cu toate informaţiile care definesc complet adresa unde îşi are domiciliul persoana verificată sau împuternicitul, după caz.
    "Date de identificare" - se va completa după cum urmează:
    - codul numeric personal/numărul de identificare fiscală al persoanei verificate sau al împuternicitului, după caz, definit conform prevederilor din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, care se completează astfel:
    a) pentru persoanele fizice, codul numeric personal atribuit potrivit legii speciale;
    b) pentru persoanele fizice care nu deţin cod numeric personal, numărul de identificare fiscală atribuit de organul fiscal competent din subordinea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală;
    - cod de înregistrare fiscală - se completează în situaţia în care persoanei fizice i-a fost atribuit acest cod de către organul fiscal competent pentru activităţile economice desfăşurate.
    Formularul "Decizie de suspendare a verificării fiscale" va cuprinde informaţii privind:
    - data de la care se suspendă verificarea fiscală;
    - motivul de fapt;
    - numele, prenumele şi semnătura conducătorului organului fiscal.
    Formularul "Decizie de suspendare a verificării fiscale" se va întocmi în două exemplare originale, din care unul se transmite persoanei verificate, iar celălalt se anexează la Raportul de verificare fiscală.


    
ANEXA 6c

           Caracteristicile de tipărire, modul de difuzare, utilizare
               şi păstrare a formularului "Decizie de suspendare
                             a verificării fiscale"

    1. Denumire: Decizie de suspendare a verificării fiscale
    2. Cod: ....................
    3. Format: A4/t1(Poate avea un număr variabil de pagini.)
    4. Caracteristici de tipărire:
    - se tipăreşte pe o singură faţă, utilizându-se echipamente informatice pentru editare;
    - poate avea un număr variabil de pagini.
    5. Se difuzează gratuit.
    6. Se utilizează de către organul fiscal pentru comunicarea către persoana verificată a datei de la care s-a decis suspendarea verificării fiscale.
    7. Se întocmeşte în două exemplare, ambele originale, de către organul fiscal.
    8. Circulă:
    - un exemplar la persoana verificată;
    - un exemplar la organul fiscal care a efectuat verificarea fiscală.
    9. Se arhivează:
    - exemplarul 1 la persoana verificată;
    - exemplarul 2 la dosarul acţiunii de verificare fiscală.


    
ANEXA 7a

┌─────┬─────────────────────────────────┬───────────────────────┬──────────────┐
│SIGLA│AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE│Data .../.../... │Număr de │
│ ANAF│FISCALĂ │Nr. înregistrare ......│înregistrare │
│ │Direcţia ................. │ │ca operator de│
│ │ │ │date cu carac-│
│ │ │ │ter personal: │
│ │ │ │..............│
└─────┴─────────────────────────────────┴───────────────────────┴──────────────┘


                                    DECIZIE
                 de încetare a procedurii de verificare fiscală

    1. Datele de identificare ale persoanei verificate:
    1.1. Numele Iniţiala tatălui Prenumele ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐
                                           └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘
    1.2. Cod numeric personal/Număr de identificare
         fiscală ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐
                 └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘
    2. Cod de înregistrare fiscală ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐
                                   └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘
    3. Date privind domiciliul persoanei fizice: Judeţul ................,
localitatea ......, sectorul ......, str. ...... nr. ..., bl. ..., sc. ...,
et. ..., ap. ..., cod poştal ......, telefon ......, fax ......, e-mail ...... .

    4. Date privind verificarea fiscală
    4.1. Perioada verificată:
    De la ............. până la ..............
          (zz.ll.aaaa) (zz.ll.aaaa)
    4.2. Motivul de fapt .....................................................
    ..........................................................................
    ..........................................................................
    4.3. Temeiul de drept:
    Act normativ: ......, articol: ..., paragraf: ..., punct: ..., literă: ..,
alineat: .....
    ..........................................................................
    ..........................................................................

    5. Data comunicării
    Data comunicării actului administrativ fiscal reprezintă:
    - data semnării de primire a actului, în cazul remiterii acestuia direct
contribuabilului/împuternicitului, conform prevederilor art. 44 alin. (2)
teza I din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
    - data înscrisă de poştă la remiterea confirmării de primire, în cazul
comunicării prin poştă, cu scrisoare recomandată cu confirmare de primire,
conform prevederilor art. 44 alin. (2) teza II din Ordonanţa Guvernului
nr. 92/2003, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
    - data confirmării primirii actului în cazul transmiterii prin fax, e-mail
sau alte mijloace electronice de transmitere la distanţă, dacă se asigură
confirmarea primirii acestuia, conform prevederilor art. 44 alin. (2^1) din
Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare;
    - data la care expiră termenul de 15 zile de la data afişării actului
administrativ fiscal prin publicitate, conform prevederilor art. 44 alin. (2^2)
şi (3) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare.

    6. Dispoziţii finale
    La prezenta decizie se anexează Raportul de verificare fiscală care,
împreună cu anexele, conţine ..... pagini. În conformitate cu art. 205 şi 207
din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare, împotriva prezentei decizii se poate face contestaţie,
care se depune, în termen de 30 de zile de la comunicare, la organul fiscal
emitent, sub sancţiunea decăderii.

┌────────────┬───────────────────┬─────────────────────────────────────────┐
│ Aprobat │ Avizat │ Întocmit │
│ ------- │ ------ │ -------- │
├────────────┼───────────────────┼──────────────┬─────────────┬────────────┤
│Conducătorul│ Şef de serviciu/ │ Numele şi │ Funcţia │ Semnătura │
│ organului │ Şef de birou/ │ prenumele │ │ │
│ fiscal │Şef de compartiment│ │ │ │
├────────────┼───────────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────┤
│ Funcţia │Numele şi prenumele│ │ │ │
├────────────┤ ├──────────────┼─────────────┼────────────┤
│ Numele şi │ │ │ │ │
│ prenumele │ │ │ │ │
├────────────┼───────────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────┤
│Semnătura şi│ Semnătura │ │ │ │
│ ştampila*) │ │ │ │ │
└────────────┴───────────────────┴──────────────┴─────────────┴────────────┘
---------
    *) Ştampila se va aplica numai pentru coloana "aprobat".


    Cod 14.13.42.13/divf    
ANEXA 7b

             Instrucţiuni de completare şi utilizare a formularului
            "Decizie de încetare a procedurii de verificare fiscală"

    Formularul "Decizie de încetare a procedurii de verificare fiscală" reprezintă actul administrativ fiscal emis de organele fiscale în aplicarea prevederilor legale pentru comunicarea rezultatelor verificărilor fiscale, conform Ordonanţei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
    Formularul "Decizie de încetare a procedurii de verificare fiscală" se va completa la finalizarea verificării fiscale a persoanelor fizice cu privire la impozitul pe venit, în cazul în care s-a stabilit că baza impozabilă nu se modifică, iar creanţa fiscală a fost corect determinată, potrivit prevederilor art. 109^4 din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
    "Decizia de încetare a procedurii de verificare fiscală" se întocmeşte de către organul fiscal, se avizează de şeful de serviciu şi se aprobă de conducătorul organului fiscal.
    Informaţiile din conţinutul formularului "Decizie de încetare a procedurii de verificare fiscală" se vor completa după cum urmează:
    1. "Date de identificare ale persoanei verificate" va cuprinde:
    1.1. "Numele Iniţiala tatălui Prenumele" se va completa cu numele, iniţiala tatălui şi prenumele persoanei fizice verificate.
    1.2. "Cod numeric personal/Număr de identificare fiscală", definit conform prevederilor din Codul de procedură fiscală, se completează astfel:
    a) pentru persoanele fizice, codul numeric personal atribuit potrivit legii speciale;
    b) pentru persoanele fizice care nu deţin cod numeric personal, numărul de identificare fiscală atribuit de organul fiscal competent din subordinea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală.
    2. "Cod de înregistrare fiscală" se completează în situaţia în care persoanei fizice i-a fost atribuit acest cod de către organul fiscal competent pentru activităţile economice desfăşurate.
    3. "Date privind domiciliul persoanei fizice" se va completa cu toate informaţiile care definesc complet adresa unde îşi are domiciliul persoana fizică.
    4. "Date privind verificarea fiscală":
    - se completează cu data de la care începe verificarea, sub forma zz.ll.aa;
    - se completează cu data de sfârşit a perioadei supuse verificării, sub forma zz.ll.aa.
    Se va completa cu perioada din an supusă verificării.
    4.2. "Motivul de fapt": se vor înscrie condiţiile constatate pentru încetarea procedurii de verificare fiscală.
    4.3 "Temeiul de drept": se va înscrie prevederea legală pentru emiterea Deciziei de încetare a procedurii de verificare fiscală.
    5. "Data comunicării"
    Data comunicării actului administrativ fiscal reprezintă:
    - data semnării de primire a actului, în cazul remiterii acestuia direct persoanei verificate/împuternicitului, conform prevederilor art. 44 alin. (2) teza I din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
    - data înscrisă de poştă la remiterea confirmării de primire, în cazul comunicării prin poştă, cu scrisoare recomandată cu confirmare de primire, conform prevederilor art. 44 alin. (2) teza II din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
    - data confirmării primirii actului în cazul transmiterii prin fax, e-mail sau alte mijloace electronice de transmitere la distanţă, dacă se asigură confirmarea primirii acestuia, conform prevederilor art. 44 alin. (2^1) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
    - data la care expiră termenul de 15 zile de la data afişării actului administrativ fiscal prin publicitate, conform prevederilor art. 44 alin. (2^2) şi (3) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
    "Confirmarea de primire" va fi anexată la exemplarul Deciziei de încetare a procedurii de verificare fiscală, care rămâne la organul fiscal, iar o copie va fi transmisă organului fiscal competent în a cărui administrare se află persoana verificată.
    Câte o copie a anunţului publicitar care a fost afişat va fi anexată Deciziei de încetare a procedurii de verificare a persoanei fizice, fiind transmisă împreună cu aceasta la organul fiscal competent în a cărui administrare se află persoana verificată, precum şi la exemplarul rămas la organul fiscal care a efectuat verificarea.
    6. La "Dispoziţii finale" se va completa numărul total de pagini al Raportului de verificare fiscală care se anexează la "Decizia de încetare a procedurii de verificare fiscală".
    "Decizia de încetare a procedurii de verificare fiscală" se va întocmi în 3 exemplare, toate originale, de către echipa de verificare fiscală, avizată de şeful de serviciu, şi va fi aprobată de conducătorul organului fiscal.


    
ANEXA 7c

           Caracteristicile de tipărire, modul de difuzare, utilizare
               şi păstrare a formularului "Decizie de încetare a
                       procedurii de verificare fiscală"

    1. Denumire: Decizie de încetare a procedurii de verificare fiscală
    2. Cod: ............................
    3. Format: A4/t1 (număr variabil de pagini)
    4. Caracteristici de tipărire:
    - se tipăreşte pe o singură faţă, utilizându-se echipamente informatice pentru editare. Poate avea un număr variabil de pagini.
    5. Se difuzează gratuit.
    6. Se utilizează de organele fiscale pentru comunicarea rezultatelor verificării fiscale, în cazul în care nu se ajustează baza impozabilă.
    7. Se întocmeşte în 3 exemplare de organul fiscal cu atribuţii de verificare fiscală.
    8. Circulă:
    - un exemplar la persoana verificată;
    - un exemplar la organul fiscal care a efectuat verificarea fiscală;
    - un exemplar la organul fiscal cu atribuţii de gestiune a declaraţiilor şi a dosarului fiscal al persoanei verificate.
    9. Se arhivează:
    - exemplarul 1 la persoana verificată;
    - exemplarul 2 la dosarul acţiunii de verificare fiscală;
    - exemplarul 3 la organul fiscal competent.


    
ANEXA 8a

*Font 9*
┌─────┬─────────────────────────────────┬───────────────────────┬──────────────┐
│SIGLA│AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE│Data .../.../... │Număr de │
│ ANAF│FISCALĂ │Nr. înregistrare ......│înregistrare │
│ │Direcţia ................. │ │ca operator de│
│ │ │ │date cu carac-│
│ │ │ │ter personal: │
│ │ │ │..............│
└─────┴─────────────────────────────────┴───────────────────────┴──────────────┘

                             DECIZIE DE IMPUNERE
              privind impozitul pe venit stabilit suplimentar prin
                    verificarea situaţiei fiscale personale

    1. Datele de identificare ale persoanei verificate
    1.1. Numele Iniţiala tatălui Prenumele
┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬───────┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐
└─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴───────┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘

    1.2. Cod numeric personal/Număr de identificare fiscală
┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐
└─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘

    2. Cod de înregistrare fiscală
┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐
└─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘

    3. Date privind domiciliul persoanei verificate
    Judeţ ......, localitatea ......., sectorul ......, str. ....... nr. ....,
bl. ...., sc. ...., et. ...., ap. ...., cod poştal ......, telefon ......,
fax ........, e-mail ...........

    4. Date privind creanţa fiscală
    4.1. Anul verificat:
┌─┬─┬─┬─┐
└─┴─┴─┴─┘

    4.2. Obligaţii fiscale
┌────┬──────────────────┬────────────────────┬──────────┬───────────┬───────┬────────┐
│Nr. │Denumire obligaţie│Perioada verificată/│ Baza │ Obligaţie │ Cod │ Număr │
│crt.│fiscală/ obligaţii│Perioada pentru care│impozabilă│ fiscală │ cont │ de │
│ │fiscale accesorii │ s-au calculat │ - lei - │ stabilită │bugetar│evidenţă│
│ │ │ obligaţii fiscale │ │suplimentar│ │a plăţii│
│ │ │ accesorii │ │ de plată/ │ │ │
│ │ │ │ │ Obligaţii │ │ │
│ │ │ │ │ fiscale │ │ │
│ │ ├─────────┬──────────┤ │ accesorii │ │ │
│ │ │ De la │ Până la │ │ de plată │ │ │
│ │ │ data │ data │ │ - lei - │ │ │
├────┼──────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼───────────┼───────┼────────┤
│ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │
├────┼──────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼───────────┼───────┼────────┤
│ 1 │Impozitul pe venit│ zz.ll.aa│ zz.ll.aa │ │ │ │ │
├────┼──────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼───────────┼───────┼────────┤
│ 2 │Dobânzi │ zz.ll.aa│ zz.ll.aa │ │ │ │ │
├────┼──────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼───────────┼───────┼────────┤
│ 3 │Penalităţi de │ zz.ll.aa│ zz.ll.aa │ │ │ │ │
│ │întârziere │ │ │ │ │ │ │
└────┴──────────────────┴─────────┴──────────┴──────────┴───────────┴───────┴────────┘

    4.3. Motivul de fapt .............................................................
......................................................................................
    4.4. Temeiul de drept
    Act normativ: ........., articol: ...., paragraf ...., punct: ..., literă: ......,
alineat: .............................................................................

    5. Data comunicării:
    Data comunicării "Deciziei de impunere privind impozitul pe venit stabilit
suplimentar prin verificarea situaţiei fiscale personale" reprezintă:
    - data semnării de primire a actului, în cazul remiterii acestuia direct
contribuabilului/împuternicitului, conform prevederilor art. 44 alin. (2) teza I din
Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare;
    - data înscrisă de poştă la remiterea confirmării de primire, în cazul comunicării
prin poştă, cu scrisoare recomandată cu confirmare de primire, conform prevederilor
art. 44 alin. (2) teza II din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare;
    - data confirmării primirii actului în cazul transmiterii prin fax, e-mail sau
alte mijloace electronice de transmitere la distanţă, dacă se asigură confirmarea
primirii acestuia, conform prevederilor art. 44 alin. (2^1) din Ordonanţa Guvernului
nr. 92/2003, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
    - data la care expiră termenul de 15 zile de la data afişării actului administrativ
fiscal prin publicitate, conform prevederilor art. 44 alin. (2^2) şi (3) din Ordonanţa
Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

    6. Termenul de plată
    Obligaţiile fiscale stabilite de organele fiscale, precum şi obligaţiile fiscale
accesorii aferente acestora se plătesc în funcţie de data comunicării prezentei,
astfel:
    - până la data de 5 a lunii următoare, când data comunicării este cuprinsă în
intervalul 1-15 din lună;
    - până la data de 20 a lunii următoare, când data comunicării este cuprinsă în
intervalul 16-31 din lună.

    7. Dispoziţii finale
    La prezenta decizie de impunere se anexează Raportul de verificare fiscală care,
împreună cu anexele, conţine ..... pagini.
    Pentru obligaţiile fiscale stabilite de organele fiscale la care nu s-a completat
rândul de penalităţi de întârziere, acestea vor fi comunicate de către organele de
administrare fiscală, după data rămânerii definitive a cotei de penalizare.
    În conformitate cu art. 205 şi 207 din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, împotriva sumelor stabilite
prin prezenta decizie de impunere se poate face contestaţie, care se depune în termen
de 30 de zile de la comunicare, la organul fiscal emitent, sub sancţiunea decăderii.
    Prezenta decizie de impunere reprezintă titlu de creanţă.

┌────────────┬───────────────────┬─────────────────────────────────────────┐
│ Aprobat │ Avizat │ Întocmit │
│ ------- │ ------ │ -------- │
├────────────┼───────────────────┼────────────────────┬────────────────────┤
│Conducătorul│ Şef de serviciu/ │1. │2. │
│ organului │ Şef de birou/ │ │ │
│ fiscal │Şef de compartiment│ │ │
├────────────┼───────────────────┼────────────────────┼────────────────────┤
│ Funcţia: │ │ │ │
├────────────┼───────────────────┼────────────────────┼────────────────────┤
│ Numele şi │Numele şi prenumele│Numele şi prenumele │Numele şi prenumele │
│ prenumele │ │ │ │
├────────────┼───────────────────┼────────────────────┼────────────────────┤
│ │ │ │ │
├────────────┼───────────────────┼────────────────────┼────────────────────┤
│Semnătura şi│Semnătura │Semnătura │Semnătura │
│ ştampila*) │ │ │ │
└────────────┴───────────────────┴────────────────────┴────────────────────┘
---------
    *) Ştampila se va aplica numai pentru coloana "aprobat".


    Cod 14.13.42.13/di    
ANEXA 8b

             Instrucţiuni de completare şi utilizare a formularului
            "Decizie de impunere privind impozitul pe venit stabilit
           suplimentar prin verificarea situaţiei fiscale personale"

    Formularul "Decizie de impunere privind impozitul pe venit stabilit suplimentar prin verificarea situaţiei fiscale personale" reprezintă actul administrativ fiscal emis de organele fiscale în aplicarea prevederilor legale privind stabilirea diferenţelor suplimentare de impozit pe venit prin verificarea situaţiei fiscale personale.
    Acesta se va completa la finalizarea unei verificări fiscale, în situaţia în care organele fiscale au stabilit obligaţii privind impozitul pe venit în sarcina unor persoane fizice, înregistrate sau neînregistrate la organul fiscal, care au obţinut venituri, pe baza constatărilor înscrise în "Raportul de verificare fiscală".
    Formularul "Decizie de impunere privind impozitul pe venit stabilit suplimentar prin verificarea situaţiei fiscale personale" se întocmeşte de către organul fiscal, se avizează de şeful de serviciu/birou/compartiment şi se aprobă de conducătorul activităţii din care face parte echipa care a realizat verificarea fiscală.
    Informaţiile din conţinutul formularului "Decizie de impunere privind impozitul pe venit stabilit suplimentar prin verificarea situaţiei fiscale personale" se vor completa după cum urmează:
    1. "Date de identificare ale persoanei verificate" va cuprinde:
    1.1. "Numele Iniţiala tatălui Prenumele" se va completa cu numele, iniţiala tatălui şi prenumele persoanei verificate.
    1.2. "Cod numeric personal/Număr de identificare fiscală", definit conform prevederilor din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, se completează astfel:
    a) pentru persoanele fizice, codul numeric personal atribuit potrivit legii speciale;
    b) pentru persoanele fizice care nu deţin cod numeric personal, numărul de identificare fiscală atribuit de organul fiscal competent din subordinea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală.
    2. "Cod de înregistrare fiscală" se completează în situaţia în care persoanei fizice i-a fost atribuit acest cod de către organul fiscal competent pentru activităţile economice desfăşurate.
    3. "Date privind domiciliul persoanei verificate" - se va completa cu toate informaţiile care definesc complet adresa unde îşi are domiciliul persoana verificată.
    4 "Date privind creanţa fiscală"
    4.1. Anul verificat: se va înscrie anul care face obiectul verificării fiscale.
    4.2. Obligaţii fiscale
    Rezultatele verificării fiscale vor fi prezentate distinct, completându-se câte un tabel pentru fiecare an fiscal cu următoarele informaţii:
    Rând 1 coloana 1: va cuprinde denumirea obligaţiei fiscale principale "Impozitul pe venit".
    Rând 2 coloana 1: "dobânzi" în acest rând se vor înscrie dobânzile calculate pentru impozitul pe venit stabilit de organele fiscale pentru persoana fizică care a făcut obiectul verificării fiscale;
    Rând 3 coloana 1: "penalităţi de întârziere" calculate pentru impozitul pe venit stabilit de organele fiscale pentru persoana fizică care a făcut obiectul verificării fiscale.
    Organele fiscale vor calcula şi vor înscrie în rândul de penalităţi de întârziere valoarea acestora pentru obligaţiile fiscale stabilite dacă, până la finalizarea verificării fiscale, este îndeplinită cel puţin una dintre următoarele condiţii:
    - numărul de zile de întârziere este mai mare de 90 de zile, dacă obligaţiile fiscale suplimentare nu au fost stinse;
    - obligaţiile fiscale au fost stinse sub orice formă prevăzută de lege, iar cota de penalizare ce se va aplica a rămas definitivă.
    Pentru obligaţiile fiscale stabilite de organele fiscale care au efectuat verificarea fiscală şi care nu se încadrează în niciuna dintre condiţiile de mai sus, sumele reprezentând penalităţi de întârziere vor fi comunicate persoanei verificate de către organele de administrare fiscală competente, după data rămânerii definitive a cotei de penalizare.
    Punctul 4.2. Tabelul cu obligaţii fiscale va fi completat astfel:
    Rândul 1 coloana 2 se completează cu data de la care începe perioada supusă verificării, sub forma zz.ll.aa.
    Rândul 1 coloana 3 se completează cu data de sfârşit a perioadei supuse verificării, sub forma zz.ll.aa.
    Rândul 1 coloana 4 se completează cu baza impozabilă ajustată de organele fiscale pe baza procedurilor şi metodelor indirecte de reconstituire a veniturilor sau cheltuielilor.
    Rândul 1 coloana 5 se completează cu impozitul pe venit stabilit de plată de organele fiscale.
    Rând 1 coloana 6 se completează cu simbolul codului de cont bugetar pentru impozitul pe venit.
    Rând 2 coloana 2 se completează cu data de la care se calculează dobânzile pentru impozitul pe venit stabilit de plată, sub forma zz.ll.aa.
    Rând 2 coloana 3 se completează cu data până la care se calculează dobânzile pentru impozitul pe venit stabilit de plată, sub forma zz.ll.aa.
    Rând 2 coloana 4 se completează cu suma impozitului pe venit de plată stabilit de organele fiscale asupra căreia se aplică cota de dobânzi.
    Rând 2 coloana 5 se completează cu suma totală a dobânzilor calculate pentru sumele stabilite de plată de organele fiscale.
    Rând 2 coloana 6 se completează cu simbolul codului de cont bugetar pentru impozitul pe venit.
    Rând 3 coloana 2 se completează cu data de la care se calculează penalităţile de întârziere pentru impozitul pe venit stabilit de plată, sub forma zz.ll.aa.
    Rând 3 coloana 3 se completează cu data până la care se calculează penalităţile de întârziere pentru impozitul pe venit stabilit de plată, sub forma zz.ll.aa.
    Rând 3 coloana 4 se completează cu suma impozitului pe venit stabilit de plată asupra căreia se aplică cota de penalităţi de întârziere.
    Rând 3 coloana 5 se completează cu suma totală a penalităţilor de întârziere calculate pentru sumele stabilite suplimentar de verificarea fiscală, în cazul în care cota de penalităţi de întârziere a rămas definitivă.
    Rând 3 coloana 6 se completează cu simbolul codului de cont bugetar aferent impozitului pe venit.
    Coloana 7 "Număr de evidenţă a plăţii" - reprezintă numărul de evidenţă a plăţii pentru impozitul pe venit de plată stabilit de organele de verificare fiscală. Numărul de evidenţă a plăţii va fi generat automat de aplicaţia informatică, potrivit reglementărilor în vigoare.
    Punctul 4.3. Motivul de fapt va cuprinde prezentarea clară a modului în care contribuabilul a efectuat operaţiunile care influenţează veniturile şi/sau cheltuielile acestuia cu implicaţii fiscale. Motivul de fapt se va înscrie atât pentru impozitul pe venit, cât şi pentru accesoriile aferente impozitului pe venit stabilit suplimentar.
    Punctul 4.4. - se va completa detaliat încadrarea faptei constatate, cu precizarea actului normativ, a articolului, a celorlalte elemente prevăzute de lege. Temeiul de drept se va înscrie atât pentru obligaţia fiscală principală, cât şi pentru obligaţiile fiscale accesorii.
    5. "Data comunicării": reprezintă data stabilită în conformitate cu prevederile art. 44 din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, în funcţie de modalitatea de comunicare, după cum urmează:
    - data semnării de primire a actului, în cazul remiterii acestuia direct contribuabilului/împuternicitului, conform prevederilor art. 44 alin. (2) teza I din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
    - data înscrisă de poştă la remiterea confirmării de primire, în cazul comunicării prin poştă, cu scrisoare recomandată cu confirmare de primire, conform prevederilor art. 44 alin. (2) teza II din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
    - data confirmării primirii actului în cazul transmiterii prin fax, e-mail sau alte mijloace electronice de transmitere la distanţă, dacă se asigură confirmarea primirii acestuia, conform prevederilor art. 44 alin. (2^1) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
    - data la care expiră termenul de 15 zile de la data afişării actului administrativ fiscal prin publicitate, conform prevederilor art. 44 alin. (2^2) şi (3) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
    6. "Termenul de plată". Impozitul pe venit stabilit de organele fiscale, precum şi obligaţiile fiscale accesorii aferente acestuia se plătesc în funcţie de data comunicării deciziei, astfel:
    - până la data de 5 a lunii următoare, când data comunicării este cuprinsă în intervalul 1-15 din lună;
    - până la data de 20 a lunii următoare, când data comunicării este cuprinsă în intervalul 16-31 din lună.
    7. La "Dispoziţii finale" se va completa numărul total de pagini al Raportului de verificare fiscală care se anexează la "Decizia de impunere privind impozitul pe venit stabilit suplimentar prin verificarea situaţiei fiscale personale".
    Formularul "Decizie de impunere privind impozitul pe venit stabilit suplimentar prin verificarea situaţiei fiscale personale" se va întocmi în 3 exemplare, toate originale, câte un exemplar pentru:
    - organul fiscal unde persoana verificată este înregistrată ca plătitoare de impozit pe venit;
    - echipa de verificare fiscală;
    - persoana verificată.


    
ANEXA 8c


           Caracteristicile de tipărire, modul de difuzare, utilizare
            şi păstrare a formularului "Decizie de impunere privind
            impozitul pe venit stabilit suplimentar prin verificarea
                          situaţiei fiscale personale"

    1. Denumire: Decizie de impunere privind impozitul pe venit stabilit suplimentar prin verificarea situaţiei fiscale personale
    2. Cod: .................
    3. Format: A4/t1 (număr variabil de pagini)
    4. Caracteristici de tipărire:
    - se tipăreşte pe o singură faţă, utilizându-se echipamente informatice pentru editare; poate avea un număr variabil de pagini.
    5. Se difuzează gratuit.
    6. Se utilizează la stabilirea impozitului pe venit în sarcina unor persoane fizice care au făcut obiectul verificării fiscale, pe baza constatărilor înscrise în "Raportul de verificare fiscală".
    7. Se întocmeşte în 3 exemplare, de organul fiscal cu atribuţii de verificare fiscală.
    8. Circulă:
    - un exemplar la persoana verificată;
    - un exemplar la organul fiscal care a efectuat verificarea fiscală;
    - un exemplar la organul fiscal în evidenţa căruia persoana verificată se află înregistrată ca plătitoare de impozit pe venit.
    9. Se arhivează:
    - exemplarul 1 la persoana verificată;
    - exemplarul 2 la dosarul acţiunii de verificare fiscală;
    - exemplarul 3 la organul fiscal competent.


    
ANEXA 9a


    [] CONTINUAREA procedurii de verificare fiscală
    [] ÎNCETAREA procedurii de verificare fiscală

                                                        Aprob,
                                                        ------
                                             Conducătorul organului fiscal,
                                           ...................................
                                            (numele, prenumele şi semnătura)

    Nr. de înregistrare: ......../........


              RAPORT DE VERIFICARE FISCALĂ PREALABILĂ DOCUMENTARĂ,
                 încheiat pentru ......., CIF (/NIF) .........
                            la data de .........

    Cap. 1. - Date despre verificarea fiscală prealabilă documentară
    1.1. Baza legală
    1.2. Perioada supusă verificării
    Cap. 2. - Date de identificare ale persoanei verificate
    2.1. Numele şi prenumele
    2.2. Codul de identificare fiscală, care poate fi:
    - codul numeric personal;
    - numărul de identificare fiscală (pentru persoanele fizice care nu deţin cod numeric personal).
    2.3. Codul de înregistrare fiscală în scopuri de TVA (pentru persoană fizică impozabilă înregistrată în scopuri de TVA).
    2.4. Date privind domiciliul
    Cap. 3. - Constatări ale verificării fiscale prealabile documentare
    3.1. Veniturile declarate
    3.2. Rezultatele solicitărilor de informaţii de la terţi
    3.3. Rezultatul analizei pentru stabilirea (cheltuielilor) [nivelului de trai]
    3.4. Prezentarea calităţii de asociataacţionar/membru fondator deţinută de persoana verificată în cadrul societăţilor comercialeaasociaţiilor nonprofit
    3.5. Balanţa de venituri şi cheltuieli
    Cap. 4. - Concluzii şi propuneri rezultate ca urmare a verificării fiscale prealabile documentare
    Cap. 5. - Date despre organul fiscal care a întocmit Raportul de verificare fiscală prealabilă documentară
    5.1. Numele şi prenumele persoanei/persoanelor desemnate din cadrul organului fiscal, care au efectuat verificarea fiscală prealabilă documentară
    5.2. Perioada în care s-a efectuat verificarea fiscală prealabilă documentară
    Cap. 6. - Anexe


            Avizat Întocmit
            ------ --------
         Şef serviciu, Organ fiscal,
       ................. ................
      (numele şi prenumele) (numele şi prenumele)


    Cod 14.13.42.13/rvfpd


    
ANEXA 9b

           Instrucţiunile privind conţinutul şi obiectivele minimale
          ale Raportului de verificare fiscală prealabilă documentară
                       încheiat pentru o persoană fizică

    Raportul de verificare fiscală prealabilă documentară se întocmeşte de organul fiscal pentru consemnarea rezultatelor verificării efectuate pentru o persoană fizică, potrivit prevederilor art. 109^1 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi respectiv ale art. 18 din Procedura de aplicare a metodelor indirecte pentru stabilirea bazei impozabile ajustate, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 248/2011, cu modificările şi completările ulterioare.
    În realizarea verificării fiscale prealabile documentare se vor avea în vedere următoarele:
    1. Raportul de verificare fiscală prealabilă documentară se va întocmi ca urmare a unei verificări efectuate:
    - asupra persoanelor fizice selectate ca urmare a analizei de risc efectuate de organul fiscal potrivit prevederilor art. 12 lit. b) din Procedura de aplicare a metodelor indirecte pentru stabilirea bazei impozabile ajustate, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 248/2011, cu modificările şi completările ulterioare;
    - pentru consemnarea rezultatelor obţinute ca urmare a comparării tuturor veniturilor declarate de persoana fizică supusă verificării fiscale prealabile documentare sau de plătitorii de venit dintr-o perioadă impozabilă cu situaţia fiscală personală definită la art. 109^1 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, în conformitate cu prevederile art. 22 din Procedura de aplicare a metodelor indirecte pentru stabilirea bazei impozabile ajustate, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 248/2011, cu modificările şi completările ulterioare.
    2. Raportul de verificare fiscală prealabilă documentară va cuprinde şi constatările organului fiscal privind:
    - nivelul veniturilor realizate de persoana fizică verificată comparativ cu veniturile din declaraţiile fiscale;
    - oportunitatea începerii sau neînceperii verificării fiscale la persoana fizică.
    Cap. 1. - Date despre verificarea fiscală prealabilă documentară
    1.1. Baza legală
    Se vor menţiona baza legală pentru efectuarea verificării fiscale prealabile documentare, precum şi numărul şi data dispoziţiei de efectuare a verificării fiscale prealabile documentare.
    1.2. Perioada supusă verificării
    Se va preciza perioada totală supusă verificării (aceasta poate fi compusă din mai multe perioade impozabile).
    Cap. 2. - Date de identificare ale persoanei verificate
    2.1. Numele şi prenumele
    2.2. Codul de identificare fiscală, care va fi, după caz:
    - codul numeric personal pentru persoanele fizice;
    - numărul de identificare fiscală (pentru persoanele fizice care nu deţin cod numeric personal).
    2.3. Codul de înregistrare fiscală în scopuri de TVA
    În cazul persoanelor fizice înregistrate în scopuri de TVA se va menţiona codul de înregistrare în scopuri de TVA atribuit de organul fiscal.
    2.4. Date privind domiciliul
    Se va înscrie adresa de domiciliu a persoanei verificate (localitatea, strada, etajul, apartamentul, codul poştal, judeţul/sectorul).
    Cap. 3. - Constatări ale verificării fiscale prealabile documentare
    3.1. Veniturile declarate
    Vor fi identificate sursele de venit declarate de persoana fizică sau de plătitorii de venit, precum şi cuantumul total al veniturilor declarate, pentru perioada verificată, în baza următoarelor documente:
    - declaraţii fiscale ale persoanei fizice;
    - declaraţii fiscale privind veniturile realizate de persoana fizică, depuse de plătitorii de venit.
    3.2. Prezentarea calităţii de asociataacţionar/membru fondator deţinută de persoana verificată în cadrul societăţilor comercialeaasociaţiilor nonprofit.
    Se vor stabili şi înscrie în Raport participările directe sau indirecte ale persoanei verificate la capitalul unei societăţi, precum şi calitatea de membru fondator la asociaţii/fundaţii.
    3.3. Rezultatele solicitărilor de informaţii de la terţi
    Vor fi menţionate şi anexate informaţiile obţinute ca urmare a solicitărilor adresate terţilor, inclusiv plătitorii de venit sau alte autorităţi sau instituţii publice, în condiţiile art. 52-59 şi 60-63 din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, necesare pentru stabilirea situaţiei fiscale a persoanei fizice supuse verificării.
    3.4. Rezultatul analizei pentru stabilirea situaţiei fiscale personale
    În baza informaţiilor deţinute de organul fiscal sau obţinute de la terţi potrivit pct. 3.3., se va proceda la examinarea creşterii sau diminuării elementelor patrimoniale, a fluxurilor de trezorerie şi a elementelor de venituri şi cheltuieli şi la stabilirea situaţiei fiscale personale a contribuabilului. Pe baza situaţiei fiscale personale astfel determinate se va proceda la calcularea veniturilor estimate obţinute de persoana verificată în perioada supusă verificării.
    În acest scop se va întocmi balanţa veniturilor şi cheltuielilor (Contul T), utilizând "Formularul de analiză a veniturilor şi cheltuielilor (Cont T)", în care se vor înscrie intrările şi ieşirile de fonduri din perioada impozabilă verificată, pe baza informaţiilor deţinute sau obţinute de organul fiscal.
    Cap. 4. - Concluzii şi propuneri rezultate ca urmare a verificării fiscale prealabile documentare.
    Se vor înscrie concluziile verificării fiscale prealabile documentare, care pot fi:
    - propunerea de continuare a procedurii de verificare fiscală;
    - propunerea de încetare a procedurii de verificare fiscală.
    Fiecare concluzie va fi argumentată prin verificarea încadrării în condiţiile prevăzute de art. 109^1 alin. (4) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
    Cap. 5. - Date despre organul fiscal care a întocmit Raportul de verificare fiscală prealabilă documentară
    5.1. Numele, prenumele şi funcţia persoanei/persoanelor care au efectuat verificarea fiscală prealabilă documentară
    Se vor înscrie numele, prenumele şi funcţia persoanei/persoanelor desemnate din cadrul organului fiscal care au efectuat verificarea fiscală prealabilă documentară, potrivit dispoziţiei de efectuare a verificării fiscale prealabile documentare.
    5.2. Perioada în care s-a efectuat verificarea fiscală prealabilă documentară.
    Se va/vor preciza perioada/perioadele în care organul fiscal a realizat efectiv verificarea fiscală prealabilă documentară.
    Cap. 6. - Anexe
    Acest capitol va cuprinde la început, în mod obligatoriu, o listă a tuturor anexelor.
    La Raportul de verificare fiscală prealabilă documentară se vor anexa situaţii, tabele, copii după documente ale organului fiscal sau primite de la terţi, copii ale solicitărilor de informaţii etc., fiind parte integrantă din Raportul de verificare fiscală prealabilă documentară.
    Tabelele şi situaţiile anexate la Raportul de verificare fiscală prealabilă documentară vor fi semnate de organele fiscale care le-au întocmit.


               Formular de analiză a veniturilor şi cheltuielilor
                                    (cont T)
                               Analiza fondurilor

    Contribuabil: ....... anul: .... cod numeric personal: ...............

┌─────────────────────────────────┬──┬─────────────────────────────────┬────┐
│ Intrări de fonduri │ │ Ieşiri de fonduri │ │
├────────────────────────────┬────┼──┼─────────────────────────────────┼────┤
│Salarii brute │ │ │Impozit pe salarii reţinut la │ │
│ │ │ │sursă │ │
├────────────────────────────┼────┼──┼─────────────────────────────────┼────┤
│Dividende brute │ │ │Impozit pe dividende reţinut la │ │
│ │ │ │sursă │ │
├────────────────────────────┼────┼──┼─────────────────────────────────┼────┤
│Venituri din dobânzi │ │ │Impozit pe dobânzi reţinut la │ │
│ │ │ │sursă │ │
├────────────────────────────┼────┼──┼─────────────────────────────────┼────┤
│Pensii/Contribuţii sociale │ │ │Contribuţii reţinute la sursă │ │
├────────────────────────────┼────┼──┼─────────────────────────────────┼────┤
│Vânzări de proprietăţi │ │ │Impozit pe proprietăţi imobiliare│ │
│imobiliare │ │ │reţinut la sursă │ │
├────────────────────────────┼────┼──┼─────────────────────────────────┼────┤
│Vânzări de acţiuni & │ │ │Achiziţii de acţiuni & │ │
│obligaţiuni │ │ │obligaţiuni │ │
├────────────────────────────┼────┼──┼─────────────────────────────────┼────┤
│Vânzarea altor active │ │ │Achiziţia altor active │ │
├────────────────────────────┼────┼──┼─────────────────────────────────┼────┤
│Venituri scutite de impozit │ │ │Achiziţii de automobile │ │
├────────────────────────────┼────┼──┼─────────────────────────────────┼────┤
│Moşteniri primite │ │ │Asigurări auto, medicale şi alte │ │
│ │ │ │asigurări plătite │ │
├────────────────────────────┼────┼──┼─────────────────────────────────┼────┤
│Restituiri de impozite │ │ │Alte impozite plătite │ │
├────────────────────────────┼────┼──┼─────────────────────────────────┼────┤
│Cadouri primite │ │ │Cadouri oferite │ │
├────────────────────────────┼────┼──┼─────────────────────────────────┼────┤
│Alte venituri: │ │ │Alte cheltuieli: │ │
├────────────────────────────┼────┼──┼─────────────────────────────────┼────┤
│ │ │ │ │ │
├────────────────────────────┼────┼──┼─────────────────────────────────┼────┤
│Sold final: ipotecă │ │ │Sold iniţial: ipotecă (ipoteci) │ │
├────────────────────────────┼────┼──┼─────────────────────────────────┼────┤
│Sold final: împrumut │ │ │Sold iniţial: împrumut(uri) │ │
├────────────────────────────┼────┼──┼─────────────────────────────────┼────┤
│Sold final: debit cărţi │ │ │Sold iniţial: debit cărţi de │ │
│de credit │ │ │credit │ │
├────────────────────────────┼────┼──┼─────────────────────────────────┼────┤
│Sold iniţial: numerar │ │ │Sold final: numerar │ │
├────────────────────────────┼────┼──┼─────────────────────────────────┼────┤
│Sold iniţial: conturi │ │ │Sold final: conturi bancare │ │
│bancare │ │ │ │ │
├────────────────────────────┼────┼──┼─────────────────────────────────┼────┤
│ │ │ │ │ │
├────────────────────────────┼────┼──┼─────────────────────────────────┼────┤
│ │ │ │Cheltuieli personale destinate │ │
│ │ │ │traiului │ │
├────────────────────────────┼────┼──┼─────────────────────────────────┼────┤
│ │ │ │Vacanţe & călătorii personale │ │
├────────────────────────────┼────┼──┼─────────────────────────────────┼────┤
│ │ │ │ │ │
├────────────────────────────┼────┼──┼─────────────────────────────────┼────┤
│ │ │ │ │ │
├────────────────────────────┼────┼──┼─────────────────────────────────┼────┤
│ │ │ │ │ │
├────────────────────────────┼────┼──┼─────────────────────────────────┼────┤
│ │ │ │ │ │
├────────────────────────────┼────┼──┼─────────────────────────────────┼────┤
│TOTAL INTRĂRI │ │ │TOTAL IEŞIRI │ │
└────────────────────────────┴────┴──┴─────────────────────────────────┴────┘


    NOTĂ:
    Exemplele menţionate la rubricile "Intrări de fonduri", respectiv "Ieşiri de fonduri" ale formularului nu sunt obligatorii şi nici limitative, fiind posibil să existe şi alte exemple, specifice fiecărui caz analizat, care vor fi completate cu datele identificate de către organul fiscal.


    
ANEXA 10a

                                                     Aprobat
                                                     Funcţia
                                                 ................
                                                Numele şi prenumele
                                               .....................
                                               Semnătura şi ştampila
                                              .......................

                   RAPORT DE VERIFICARE FISCALĂ Nr. ......
                       încheiat în data de ..........
                     la persoana fizică ...............

    
CAP. I
    Date despre verificarea fiscală

    1. Date despre verificarea fiscală
    2. Baza legală pentru efectuarea verificării fiscale

    
CAP. II
    Datele de identificare ale persoanei verificate

    1. Numele, iniţiala tatălui şi prenumele persoanei
    2. Codul de identificare fiscală, care poate fi:
    - codul numeric personal;
    - numărul de identificare fiscală (pentru persoanele fizice care nu deţin cod numeric personal);
    3. Date privind domiciliul persoanei verificate
    4. Alte informaţii

    
CAP. III
    Sinteza constatărilor verificării prealabile fiscale documentare

    
CAP. IV
    Constatări privind veniturile totale şi impozitul pe venit identificate de organele fiscale

    1. Perioada supusă verificării fiscale
    2. Controale încrucişate
    3. Întocmirea documentului "Minuta întâlnirilor"
    4. Constatările fiscale, cu prezentarea motivului de fapt şi a temeiului de drept
    4.1. Date privind activităţile desfăşurate de persoana fizică (dacă există şi pot fi identificate)
    - locul sau locurile unde a desfăşurat activitatea
    - tipul activităţiiaactivităţilor desfăşurate
    4.2. Identificarea veniturilor declarate organelor fiscale pe categorii de venit
    4.3. Stabilirea situaţiei fiscale personale
    4.4. Stabilirea bazei impozabile ajustate prin metode indirecte, pentru perioada verificată, pe fiecare categorie de venit supusă impozitării (venituri din surse identificate şi/sau din surse neidentificate); nominalizarea metodei/metodelor indirecte de control şi prezentarea modului de aplicare
    4.5. Calculul impozitului pe venit datorat de persoana fizică verificată pentru perioada verificată, corespunzător bazei impozabile ajustate
    4.6. Stabilirea diferenţei de impozit pe venit datorat de persoana fizică pentru perioada verificată
    5. Calculul obligaţiilor fiscale accesorii
    6. Menţionarea eventualelor contravenţii constatate şi a sancţiunilor aplicate

    
CAP. V
    Discuţia finală

    1. Prezentarea punctului de vedere al persoanei verificate
    2. Consideraţii asupra punctului de vedere al persoanei verificate

    
CAP. VI
    Sinteza constatărilor verificării fiscale

    
CAP. VII
    Anexe

              Întocmit Avizat
           Organe fiscale Şef de serviciu/birou
         Numele şi prenumele Numele şi prenumele
       ....................... .......................
        Funcţia şi semnătura Semnătura
       ....................... .......................


    Cod 14.13.42.13/rvf


    
ANEXA 10b

           Instrucţiuni privind conţinutul şi obiectivele minimale
                   ale Raportului de verificare fiscală

    Raportul de verificare fiscală se întocmeşte de organul fiscal pentru consemnarea rezultatelor verificării fiscale efectuate în condiţiile legii.
    În realizarea verificării fiscale se vor avea în vedere următoarele:
    1. Raportul de verificare fiscală se va întocmi ca urmare a unei verificări fiscale efectuate:
    - la persoanele fizice la care, ca urmare a finalizării verificării fiscale prealabile documentare, s-a constatat o diferenţă semnificativă între veniturile calculate în baza situaţiei fiscale personale şi veniturile declarate de persoana fizică sau de plătitorii de venit, diferenţă mai mare de 10%, dar nu mai puţin de 50.000 lei;
    - pentru stabilirea bazei impozabile ajustate şi a impozitului pe venit corespunzător.

    
CAP. I
    Date despre verificarea fiscală

    Se vor înscrie datele de identificare ale organelor fiscale care efectuează verificarea fiscală şi care întocmesc Raportul de verificare fiscală şi vor cuprinde:
    - numele şi prenumele;
    - funcţia;
    - unitatea fiscală din care fac parte;
    - numărul legitimaţiei de verificare fiscală;
    - numărul şi data ordinului de serviciu.
    De asemenea, se vor preciza:
    - baza legală pentru efectuarea verificării fiscale;
    - numărul şi data Raportului de verificare fiscală prealabilă documentară;
    - numărul şi data transmiterii avizului de verificare fiscalăaavizului de refacere a verificării fiscale.
    În cazul în care data începerii verificării a fost amânată se vor preciza numărul şi data acordului, precum şi noul termen aprobat:
    - perioada supusă verificării pentru impozitul pe venit;
    - perioada în care s-a desfăşurat verificarea fiscală, precum şi locul de desfăşurare. Pentru calculul exact al duratei se vor anexa minutele încheiate de organul fiscal cu persoana supusă verificării, precum şi solicitările de furnizare de documente sau informaţii pentru a justifica perioada efectivă de control;
    - perioadele de suspendare a verificării fiscale, cu precizarea deciziilor de suspendare, conform art. 39 din Procedura de aplicare a metodelor indirecte pentru stabilirea bazei impozabile ajustate, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 248/2011, cu modificările şi completările ulterioare;
    - modul de calcul al perioadei în care s-a desfăşurat verificarea fiscală, cu precizarea perioadelor care nu sunt luate în calculul acestei perioade, potrivit art. 38 alin. (1) din Procedura de aplicare a metodelor indirecte pentru stabilirea bazei impozabile ajustate, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 248/2011, cu modificările şi completările ulterioare;
    - se vor consemna orice alte date sau informaţii în legătură cu verificarea fiscală.

    
CAP. II
    Datele de identificare ale persoanei verificate

    1. Numele şi prenumele
    2. Codul de identificare fiscală, care va fi, după caz:
    - codul numeric personal pentru persoanele fizice sau numărul de identificare fiscală pentru persoanele fizice care nu deţin cod numeric personal.
    3. Date privind domiciliul
    - Se va înscrie adresa de domiciliu a persoanei verificate (localitatea, strada, etajul, apartamentul, codul poştal, judeţul/sectorul).
    4. Alte informaţii
    Se va preciza locul de efectuare a verificării fiscale, care va fi, de regulă, sediul organului fiscal.
    În cazul în care persoana este reprezentată de un împuternicit, se va specifică acest fapt, cu precizarea datelor de identificare ale acestuia, iar împuternicirea acestuia va fi anexată, în copie, la Raportul de verificare fiscală.
    Dacă locul de desfăşurare a verificării fiscale este diferit de sediul organului fiscal se va prezenta solicitarea scrisă a acesteia pentru desfăşurarea verificării la domiciliul său ori la domiciliul/sediul persoanei care îi acordă asistenţă de specialitate sau juridică, după caz. Aceste documente vor fi anexate la Raportul de verificare, în copie.

    
CAP. III
    Sinteza constatărilor verificării fiscale prealabile documentare

    Se vor prezenta, pe scurt, concluziile înscrise în Raportul de verificare fiscală prealabilă documentară, care au condus la formularea propunerii de efectuare a verificării fiscale.

    
CAP. IV
    Constatări privind veniturile totale şi impozitul pe venitul aferent

    În cadrul verificării situaţiei fiscale personale a persoanei fizice şi, implicit, a stabilirii veniturilor totale realizate de aceasta, pentru o perioadă impozabilă, inclusiv a veniturilor a căror sursă nu a fost identificată de organele fiscale, se vor avea în vedere următoarele:
    1. Perioada supusă verificării fiscale
    Perioada supusă verificării va fi perioada impozabilă definită în Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, pentru impozitul pe venit, cu încadrarea în termenul de prescripţie.
    2. Controale încrucişate - în cazul în care organele fiscale au suspiciuni asupra realităţii sau legalităţii unor operaţiuni economice efectuate de persoana verificată şi pentru clarificarea stării fiscale de fapt a acesteia, se va propune efectuarea unuia sau mai multor controale încrucişate, precizându-se datele de identificare ale persoanei fizice sau juridice şi obiectivele de verificat.
    Constatările rezultate din controalele încrucişate vor fi analizate şi preluate în Raportul de verificare fiscală, actele de control încheiate cu această ocazie urmând a fi anexate Raportului de verificare fiscală.
    3. Întocmirea documentului "Minuta întâlnirilor"
    Acesta reprezintă documentul în care organele fiscale competente consemnează concluziile întâlnirilor cu persoana verificată sau reprezentantul legal al acesteia, în urma prezentării de către persoana supusă verificării de documente justificative, clarificări sau Note explicative pentru stabilirea situaţiei fiscale reale.
    Înscrisurile şi explicaţiile prezentate de persoana verificată se referă la elemente privind clarificarea situaţiei fiscale personale definite la art. 109^1 din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
    Concluziile întâlnirii vor fi prezentate clar şi concis, fără detalieri inutile. În susţinerea constatărilor se vor prezenta copii după documente justificative prezentate de către persoana verificată, clarificări, precum şi Notele explicative ale persoanei verificate.
    4. Constatările fiscale se vor prezenta pe fiecare an fiscal (perioadă impozabilă) şi se vor referi, după caz, la:
    4.1. Identificarea activităţiiaactivităţilor desfăşurate de persoana verificată (dacă este cazul):
    Organele fiscale vor proceda la identificarea activităţii prin verificarea realităţii activităţii desfăşurate în corelaţie cu documente, informaţii culese de la terţi, declaraţii informative depuse de alţi contribuabili care au avut relaţii comerciale cu persoana verificată sau, după caz, cu orice alte documente justificative obţinute prin controale încrucişate.
    4.2 Identificarea veniturilor declarate organelor fiscale pe tipuri de activităţi
    4.3. Stabilirea situaţiei fiscale personale pentru fiecare perioadă impozabilă se realizează prin:
    - identificarea bunurilor mobile şi imobile aflate în patrimoniul persoanei verificate, intrările de astfel de bunuri în perioada impozabilă;
    - identificarea activelor financiare ale persoanei verificate în perioada impozabilă, stabilirea intrărilor şi ieşirilor de active financiare (fluxuri financiare);
    - identificarea veniturilor realizate de persoana verificată în perioada impozabilă, venituri declarate organelor fiscale şi venituri nedeclarate;
    - identificarea cheltuielilor efectuate de persoana verificată în perioada impozabilă.
    4.4. Se va stabili baza impozabilă ajustată prin utilizarea metodelor indirecte, pentru perioada verificată, pe fiecare categorie de venit supusă impozitării (venituri din surse identificate şi/sau din surse neidentificate); se va nominaliza metoda indirectă de control utilizată şi se va face prezentarea modului de aplicare.
    4.4.1. Identificarea veniturilor din surse identificate de organul fiscal şi care sunt incluse în veniturile totale calculate în baza situaţiei fiscale personale
    4.4.2. Stabilirea veniturilor a căror sursă nu a fost identificată de organele fiscale şi care sunt incluse în veniturile totale calculate în baza situaţiei fiscale personale
    În vederea stabilirii venitului impozabil pe un an fiscal sau pe o perioadă dintr-un an fiscal, după caz, se vor avea în vedere următoarele:
    - faptele constatate de către echipa de control;
    - modul de interpretare a aspectelor fiscale de către contribuabil;
    - consecinţele fiscale ale abaterilor constatate, motivele de fapt şi temeiul de drept pentru determinarea venitului impozabil.
    4.5. Calculul impozitului pe venit datorat de persoana verificată pentru perioada supusă verificării, corespunzător bazei impozabile ajustate
    Organele fiscale vor stabili impozitul pe venit în conformitate cu prevederile legale în vigoare pentru fiecare perioadă impozabilă verificată.
    4.6. Stabilirea diferenţei de impozit pe venit datorat de persoana verificată pentru perioada supusă verificării
    5. Calculul obligaţiilor fiscale accesorii
    Pentru impozitul pe venit stabilit de organele fiscale se datorează dobânzi şi penalităţi de întârziere calculate începând cu ziua imediat următoare scadenţei creanţei fiscale şi până la data stingerii acesteia, dacă este cazul, sau până la data înscrisă în Raportul de verificare fiscală.
    6. Menţionarea eventualelor contravenţii constatate şi a sancţiunilor aplicate
    Se vor prezenta sancţiunile aplicate, cu precizarea numărului procesului-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiilor.

    
CAP. V
    Discuţia finală

    1. Prezentarea punctului de vedere al persoanei verificate
    În acest capitol se vor consemna, în mod obligatoriu, numărul şi data documentului prin care persoana verificată a fost înştiinţată despre data, ora şi locul de desfăşurare a discuţiei finale.
    În caz de refuz al acesteia de a se prezenta la discuţia finală, acest fapt va fi menţionat în Raportul de verificare fiscală.
    Punctul de vedere al persoanei verificate va fi anexat la Raportul de verificare fiscală.
    În cazul în care persoana verificată nu prezintă la discuţia finală punctul de vedere în scris, acest fapt va fi consemnat în Raportul de verificare fiscală.
    2. Consideraţii asupra punctului de vedere al persoanei verificate
    Se vor prezenta consideraţiile organelor fiscale asupra punctului de vedere al persoanei verificate, făcându-se referire critică la fiecare argument prezentat de persoana verificată în susţinerea punctului său de vedere.

    
CAP. VI
    Sinteza constatărilor verificării fiscale

    1. Impozitul pe venit
    Se va completa în următorul tabel câte un rând pentru fiecare perioadă verificată, cu următoarele informaţii:

┌────┬────────────────┬─────────────┬────────────────────────────┬──────────┐
│Nr. │ Perioada │ Impozitul │Obligaţii fiscale accesorii,│ Amenzi │
│crt.│ impozabilă │ pe venit*1) │ din care*2) │ │
│ │ │ ├────────────┬───────────────┤ │
│ │ │ │ Dobânzi │ Penalităţi │ │
│ │ │ │ │ de întârziere │ │
├────┼────────────────┼─────────────┼────────────┼───────────────┼──────────┤
│ │Perioada 1 │ │ │ │ │
├────┼────────────────┼─────────────┼────────────┼───────────────┼──────────┤
│ │.......... │ │ │ │ │
└────┴────────────────┴─────────────┴────────────┴───────────────┴──────────┘

-----------
    *1) Se va completa cu suma totală a obligaţiei fiscale, reprezentând impozit pe venit stabilit în cadrul verificării fiscale şi calculat în anexele la Raportul de verificare fiscală, pentru fiecare perioadă impozabilă.
    *2) Se va completa cu suma totală a obligaţiilor fiscale accesorii aferente impozitului pe venit stabilit în cadrul verificării fiscale şi calculate în anexele la Raportul de verificare fiscală, pentru fiecare perioadă impozabilă.

    Raportul de verificare fiscală va fi:
    - semnat de organele fiscale care au efectuat verificarea;
    - avizat de şeful serviciului/biroului;
    - aprobat de conducătorul organului fiscal de care aparţine echipa care a efectuat verificarea.
    Raportul va fi întocmit în 3 exemplare, toate originale, câte unul pentru:
    - persoana verificată
    - echipa de verificare fiscală;
    - un exemplar la organul fiscal în evidenţa căruia persoana verificată se află înregistrată ca plătitoare de impozit pe venit.

    
CAP. VII
    Anexe

    Acest capitol va cuprinde la început, în mod obligatoriu, o listă a tuturor anexelor.
    La Raportul de verificare fiscală se vor anexa situaţii, tabele, copii după documente, note explicative, minute întocmite cu persoana verificată necesare susţinerii constatărilor, fiind parte integrantă din Raportul de verificare fiscală.
    Tabelele şi situaţiile anexate la Raportul de verificare fiscală vor fi semnate de organele fiscale şi, pentru luare la cunoştinţă, de persoana verificată sau de împuternicitul acesteia.
    De asemenea, la Raportul de verificare fiscală se va anexa orice document întocmit pentru înştiinţarea, solicitarea de documente, minute sau procese-verbale pentru consemnarea unor constatări efectuate în timpul verificării fiscale.


    
ANEXA 11a

                           INVITAŢIE

    Domnului/Doamnei ............., în calitate de ............ alaa .............
    Vă informăm că la data de ........... organele fiscale din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală - Direcţia ............. s-au deplasat la domiciliul fiscal/sucursala/filiala/punctul de lucru alaa ............ de la adresa .............., în vederea*1): .............
----------
    *1) Se înscrie obiectul acţiunii:
    - prezentarea de înscrisuri în conformitate cu art. 56 din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
    - efectuarea unei cercetări la faţa locului în conformitate cu art. 57 din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
    - efectuarea verificării fiscale conform art. 109^1 din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

    Controlul nu s-a putut efectua, drept care, în baza art. 50 şi 52 din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, vă invităm la data de ..........., ora ........., la sediul Direcţiei ............, adresa .............., camera ......, telefon ........, în vederea efectuării controlului, ocazie cu care veţi prezenta, conform art. 56 din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, următoarele documente:
    ......................................................................
    ......................................................................
    ......................................................................
    Neprezentarea în condiţiile precizate mai sus constituie contravenţie conform art. 219 alin. (1) lit. r) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi se sancţionează cu amendă conform art. 219 alin. (2) lit. e), f) şi g) din acelaşi act normativ, cu excepţia cazului în care sunt întrunite elementele constitutive ale unei infracţiuni.

                            Organe fiscale,
                   ................................
                   (numele, prenumele şi semnătura)


    Cod 14.13.42.13/i


    
ANEXA 11b

            Instrucţiuni privind conţinutul şi obiectivele minimale
                        ale formularului "Invitaţie"

    Reprezintă documentul prin care o persoană verificată (sau altă persoană cu care persoana verificată are sau a avut raporturi economice ori juridice) este invitată la sediul organului fiscal în vederea efectuării unei acţiuni conform art. 50, 52, 56 şi 109^1 din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
    Se întocmeşte de către echipa desemnată pentru efectuarea verificării fiscale.
    Se întocmeşte în două exemplare:
    - exemplarul 1 va fi remis persoanei verificate prin poştă cu confirmare de primire sau înmânat personal persoanei verificate/reprezentantului societăţii comerciale, după caz, cu menţiunea pe exemplarul 2 a calităţii reprezentantului, datelor de identificare (BI/CI/paşaport nr., serie, domiciliu), datei şi semnăturii;
    - exemplarul 2 va fi reţinut de echipa de verificare fiscală şi va fi anexat la raportul de verificare fiscală/procesul-verbal.


    
ANEXA 11c

                Caracteristicile de tipărire, modul de difuzare,
                utilizare şi păstrare a formularului "Invitaţie"

    1. Denumire: Invitaţie
    2. Cod: ...........
    3. Format: A4/t1
    4. Caracteristici de tipărire: se tipăreşte pe o singură faţă. Se poate edita cu ajutorul tehnicii de calcul.
    5. Se difuzează gratuit.
    6. Se utilizează de către organele fiscale pentru înştiinţarea contribuabilului de a se prezenta la sediul organului fiscal.
    7. Se întocmeşte în două exemplare, de către echipa de verificare fiscală.
    8. Circulă:
    - exemplarul 1 la persoana verificată;
    - exemplarul 2 la organul fiscal care va efectua verificarea fiscală/controlul.
    9. Se arhivează:
    - exemplarul 1 la persoana verificată;
    - exemplarul 2 anexă la Raportul de verificare fiscală/procesul-verbal.


    
ANEXA 12a

                                 PROCES-VERBAL*1)
                      (ziua ........ luna ........ anul .......)
-----------
    *1) Se va întocmi numai în cazul controlului inopinat, încrucişat şi pentru constatarea unor situaţii faptice existente la un moment dat (art. 57 din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările şi completările ulterioare) sau pentru consemnarea unor fapte care pot întruni elementele constitutive ale unei infracţiuni. Nu are ca rezultat întocmirea deciziei de impunere. Se anexează la Raportul de verificare fiscală.

    
CAP. I

    Subsemnaţii, ................ şi ..............*2), având funcţia de .............. şi ............. în cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală - Direcţia ............., în baza titlului VII din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, a legitimaţiilor nr. ............ şi a Ordinului de serviciu nr. ........../......... am efectuat, în perioada ............, o cercetare la faţa locului, în vederea ...............*3) la ............, cu domiciliul fiscal în localitatea ............., bd./str. ............ nr. ......, bl. ......, sc. ......, et. ......., ap. ......., judeţul/sectorul ........, codul de identificare fiscală/CNP ................ .
------------
    *2) Numele şi prenumele organelor fiscale.
    *3) Denumirea exactă a tematicii şi perioada supusă controlului.

    Contribuabilul are ca obiect principal de activitate .............*4)
------------
    *4) Denumire şi clasificare cod CAEN a obiectului de activitate desfăşurat.

    Controlul s-a desfăşurat ............*5), unde contribuabilul sus-menţionat are ............*6)
------------
    *5) Adresa punctului de lucru, sucursalei, subunităţii.
    *6) Menţionarea felului de sediu secundar (punct de lucru, sucursală, subunitate).

    Contribuabilul este reprezentat de ...........*7), în calitate de ........... .
------------
    *7) Numele, prenumele, funcţia, datele de identitate, CNP.

    
CAP. II
    Constatări

    Ca urmare a controlului efectuat au rezultat următoarele (constatări, consecinţe, responsabilităţi, măsuri dispuse):
    1. Descrierea faptei
    .......................................................................
    .......................................................................
    .......................................................................
    .......................................................................
    2. Prevederile legale încălcate:
    .......................................................................
    .......................................................................
    .......................................................................
    .......................................................................
    3. Consecinţe:
    .......................................................................
    .......................................................................
    .......................................................................
    .......................................................................
    La terminarea controlului au fost restituite în original toate actele şi documentele puse la dispoziţia inspectorilor fiscali, la prezentul proces-verbal fiind anexate copii certificate.
    Prin semnarea prezentului proces-verbal contribuabilul atestă faptul că a pus la dispoziţia echipei de control toate documentele şi informaţiile solicitate şi răspunde pentru completitudinea şi autenticitatea lor şi pentru realitatea şi legalitatea operaţiunilor economice înscrise în aceste documente.
    Contribuabilul a formulat/nu a formulat un punct de vedere referitor la constatările înscrise mai sus, care se anexează prezentului proces-verbal.
    Orice alte diferenţe sau măsuri de orice fel, stabilite cu ocazia altor verificări din partea organelor de control abilitate prin lege, vor fi suportate de societate, care răspunde pentru operaţiunile realizate, înregistrările efectuate şi raportările depuse conform legislaţiei fiscale în vigoare.
    Prezentul proces-verbal s-a întocmit în ...... exemplare, înregistrate în Registrul unic de control cu nr. ........., din care un exemplar a fost lăsat contribuabilului, iar ......... exemplare au fost luate de organele fiscale.

           Organe fiscale, Administrator/Contribuabil/Martori,
       ........................ ..............................
    (numele, prenumele, semnătura) (numele, prenumele, semnătura şi ştampila)


    Cod 14.13.42.13/pv


    
ANEXA 12b

             Instrucţiuni privind conţinutul şi obiectivele minimale
                        ale formularului "Proces-verbal"

    
CAP. I

    Procesul-verbal reprezintă actul de control care se întocmeşte de către organele fiscale numai în cazul controlului inopinat, încrucişat, în cazul efectuării, în condiţiile legii, a unei cercetări la faţa locului (art. 57 din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare) sau pentru consemnarea unor fapte, în timpul verificării fiscale, care pot întruni elementele constitutive ale unei infracţiuni. În cuprinsul acestuia pot exista referiri la contravenţiile constatate şi sancţionate în conformitate cu dispoziţiile legale.
    Nu are ca rezultat întocmirea unei decizii de impunere.
    Câmpurile libere din cadrul formularului se vor completa după cum urmează:
    1. data (zi, lună, an) la care s-a întocmit procesul-verbal;
    2. numele şi prenumele organelor fiscale care efectuează controlul;
    3. se vor preciza denumirea exactă a obiectului controlului şi perioada supusă verificării;
    4. denumirea obiectului de activitate şi clasificarea codului activităţii conform clasificării CAEN;
    5. se va preciza adresa punctului de lucru, sucursalei, subunităţii la care s-a desfăşurat controlul, dacă acesta a avut loc în alt loc decât domiciliul fiscal, precum şi modul de deţinere a spaţiului unde se desfăşoară activitatea;
    6. se va preciza tipul sediului secundar (punct de lucru, sucursala, subunitate);
    7. se vor înscrie numele şi prenumele, funcţia, datele de identitate, CNP, precum şi calitatea acestuia în cadrul societăţii.

    
CAP. II

    Constatările controlului vor fi prezentate clar şi concis, fără detalieri inutile, astfel încât să rezulte motivul de fapt şi temeiul de drept care au stat la baza fundamentării fiecăreia. Se vor nominaliza, acolo unde legea prevede, persoanele considerate responsabile de faptele constatate. De asemenea se vor înscrie măsurile operative dispuse contribuabilului pentru respectarea prevederilor legale în materie.
    În susţinerea constatărilor se vor prezenta copii după documente justificative, evidenţe, documente contabile, declaraţii fiscale, situaţii privind starea de fapt constatată şi efectele juridice produse.
    Se va prezenta în sinteză şi punctul de vedere al contribuabilului sau al persoanei împuternicite de acesta faţă de constatările organului fiscal, numai atunci când aceasta are o opinie contrară şi o prezintă în scris în timpul controlului. Organele fiscale vor analiza cu obiectivitate punctul de vedere al contribuabilului şi, în funcţie de concluzii, vor înscrie în procesul-verbal argumentele cu care se combate fiecare dintre aspectele prezentate în scris de către contribuabil. Punctul de vedere al organului fiscal faţă de argumentele aduse de contribuabil va fi consemnat cu precizarea prevederilor legale în domeniu şi fundamentate pe analiza datelor înscrise în procesul-verbal.
    În cazul în care din control au rezultat fapte care pot întruni elementele constitutive ale unei infracţiuni se va prezenta şi punctul de vedere al persoanei considerate responsabile, care va fi anexat la procesul-verbal.
    Pentru faptele care sunt sancţionate contravenţional organele fiscale vor întocmi, separat, în conformitate cu dispoziţiile legale în vigoare, proces-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiilor.
    Punctul de vedere prezentat în scris de reprezentantul legal al contribuabilului sau de persoana împuternicită de acesta se va anexa la procesul-verbal.

    
CAP. III
    Semnarea procesului-verbal

    Procesul-verbal se semnează de către organele fiscale, reprezentantul legal al contribuabilului, persoanele răspunzătoare, funcţia deţinută, precum şi de eventualii martori în prezenţa cărora s-a efectuat controlul.
    Procesele-verbale se încheie în cel puţin 3 exemplare, din care:
    - exemplarul 1 rămâne la organul fiscal care a efectuat controlul;
    - exemplarul 2 se transmite la organul fiscal în a cărui rază teritorială se află domiciliul fiscal al contribuabilului;
    - exemplarul 3 rămâne la contribuabil.
    După caz, se întocmeşte şi exemplarul 4, care se transmite organelor de urmărire penală.
    Procesele-verbale în care sunt consemnate constatări cu privire la fapte care ar putea întruni elemente constitutive ale unei infracţiuni, în condiţiile prevăzute de legea penală, vor fi semnate de organele fiscale şi de către contribuabilul supus controlului, cu sau fără explicaţii ori obiecţiuni din partea contribuabilului. În cazul în care cel supus controlului refuză să semneze procesul-verbal, organul fiscal va consemna aceasta în procesul-verbal.
    În toate cazurile, procesul-verbal va fi comunicat contribuabilului.


    
ANEXA 12c

                Caracteristicile de tipărire, modul de difuzare,
              utilizare şi păstrare a formularului "Proces-verbal"

    1. Denumire: Proces-verbal
    2. Cod: ..............
    3. Format: A4/t2 (Poate avea un număr variabil de pagini.)
    4. Caracteristici de tipărire: se editează pe ambele feţe. Se poate edita şi cu ajutorul tehnicii de calcul.
    5. Se difuzează gratuit.
    6. Se utilizează de către organele fiscale pentru consemnarea unor fapte ca urmare a unui control inopinat, încrucişat sau pentru o cercetare la faţa locului ori pentru consemnarea unor fapte care pot întruni elementele constitutive ale unei infracţiuni.
    7. Se întocmeşte în 3 sau 4 exemplare, în funcţie de tipul de control efectuat.
    8. Circulă:
    - exemplarul 1 la organul fiscal care a efectuat controlul;
    - exemplarul 2 la organul fiscal cu atribuţii de gestiune a declaraţiilor şi a dosarului fiscal în a cărui rază teritorială contribuabilul are declarat domiciliul fiscal;
    - exemplarul 3, la contribuabil;
    - exemplarul 4 (după caz), încheiat în cazul în care sunt consemnate fapte care pot întruni elementele constitutive ale unei infracţiuni, se va înainta organelor de urmărire penală.
    9. Se arhivează:
    - exemplarul 1 la Raportul de verificare fiscală;
    - exemplarul 2 la dosarul fiscal al contribuabilului;
    - exemplarul 3 la contribuabil.


    
ANEXA 13a

                            PROCES-VERBAL
                 de ridicare/restituire de înscrisuri,
              încheiat la data de ....../......../........

    Subsemnaţii, ............... şi ............., având funcţia de ........... şi ............ în cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală - Direcţia ............., în baza art. 56 alin. (3) şi (4) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, a legitimaţiilor nr. ........... şi ............ şi a Ordinului de serviciu nr. ......./......., am ridicat/restituit de la ...........*1) în prezenţa .............*2) următoarele (documente, înscrisuri etc.):
------------
    *1) Denumirea contribuabilului, domiciliul fiscal, codul de identificare fiscală/CNP.
    *2) Numele, prenumele, funcţia, calitatea reprezentantului contribuabilului.

    .......................................................................
    .......................................................................
    .......................................................................
    .......................................................................
    .......................................................................
    .......................................................................
    Menţionăm că pentru documentele ridicate s-au lăsat copii certificate de organul fiscal şi de un reprezentant legal al societăţii/contribuabilului.
    Prezentul proces-verbal, înregistrat la contribuabil cu nr. ............ din ............., s-a încheiat în două exemplare, din care unul a fost lăsat la contribuabil, iar unul a fost luat de organele fiscale.

           Organe fiscale*3), Reprezentant contribuabil*4),
      ............................. ............................
    (numele, prenumele şi semnătura) (numele, prenumele, funcţia şi semnătura)
-----------
    *3) Numele, prenumele, funcţia.
    *4) Numele, prenumele, funcţia, adresa, datele de identitate, CNP/CIF.


    Cod 14.13.42.13/pvri


    
ANEXA 13b

        Instrucţiuni privind conţinutul şi obiectivele minimale ale
     formularului "Proces-verbal de ridicare/restituire de înscrisuri"

    Se completează de către organele fiscale cu ocazia ridicării/restituirii de documente. Se înscriu numele şi prenumele organelor fiscale, funcţia şi numărul legitimaţiei.
    "Documente/înscrisuri": se vor descrie pe scurt documentele ridicate/restituite prin prezentarea următoarelor date: tipul, seria, număr, conţinut, număr de file, registre, carnete, bucăţi etc.
    Documentele sau actele se anexează în original când asupra acestora există suspiciuni că sunt fictive, precum şi când există indicii că s-ar urmări sustragerea ori distrugerea lor de cei interesaţi. În acest caz se lasă contribuabilului controlat copii confirmate de un reprezentant legal al acestuia şi de organul fiscal.
    Se completează în două exemplare, din care un exemplar pentru organul fiscal şi un exemplar pentru contribuabil.


    
ANEXA 13c

                Caracteristicile de tipărire, modul de difuzare,
                    de utilizare şi păstrare a formularului
              "Proces-verbal de ridicare/restituire de înscrisuri"

    1. Denumire: Proces-verbal de ridicare/restituire de înscrisuri
    2. Cod: .............
    2. Format: A4/t1 (Poate avea un număr variabil de pagini.)
    4. Caracteristici de tipărire: se tipăreşte pe o singura faţă. Se poate edita cu ajutorul tehnicii de calcul.
    5. Se difuzează gratuit.
    6. Se utilizează de către organele fiscale pentru ridicarea/restituirea de înscrisuri.
    7. Se întocmeşte în 2 exemplare, de organul fiscal.
    8. Circulă:
    - exemplarul 1 la organul fiscal care efectuează verificarea fiscală/controlul;
    - exemplarul 2 la contribuabil.
    9. Se arhivează:
    - exemplarul 1 la Raportul de verificare fiscală/procesul-verbal;
    - exemplarul 2 la contribuabil.

                                    -------


Comentarii Act

Nu sunt comentarii momentan.

Posteaza pe retele sociale

Pentru a posta un comentariu trebuie sa va autentificati


Daca nu aveti inca un cont si vreti sa va inregistrati dati click aici(click aici pentru a vedea toate aplicatiile CTCE)


Parteneri:

Contact

Bd. Decebal, nr. 32
Piatra Neamt
Romania
0233-211.020 , 218.110, 210.290, 210.291
0233.206.575

Contact Me

Urmariti-ne pe

Facebook