Inapoi la Cautare

ORDIN 3759 /2011


privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului Naţional de Atestare a Titlurilor, Diplomelor şi Certificatelor Universitare şi a structurii acestuia


Puteti sa consultati o forma actualizata la data 21.10.2014, conform modificarilor publicate in Monitorul Oficial al Romaniei, apasand butonul Cumpara Act.

Cumparati Actul varianta DOC

Forma la zi
Pret: 13,00 RON cu TVA
Doriti o forma actualizata, la zi (21.10.2014), a acestui act ? Cumparati acum online, rapid si simplu varianta DOC !

Forme la zi | Modificari Act | Printare | Salvare DOC

  
    În conformitate cu prevederile Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, ale Legii nr. 319/2003 privind Statutul personalului de cercetare-dezvoltare şi ale Hotărârii Guvernului nr. 567/2005 privind organizarea şi desfăşurarea studiilor universitare de doctorat, cu modificările ulterioare,
    în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 81/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, cu modificările ulterioare,
    ministrul educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului emite prezentul ordin.
    ART. 1
    Se aprobă Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului Naţional de Atestare a Titlurilor, Diplomelor şi Certificatelor Universitare, denumit în continuare CNATDCU, prevăzut în anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezentul ordin.
    ART. 2
    Se aprobă structura CNATDCU prevăzută în anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezentul ordin.
    ART. 3
    (1) Procesul validării doctoratelor susţinute până la data intrării în vigoare a Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011 se desfăşoară conform dispoziţiilor în vigoare la data susţinerii acestora.
    (2) Procesul de validare a concursurilor pentru ocuparea posturilor universitare iniţiate, prin publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a, înainte de data intrării în vigoare a Legii nr. 1/2011 se finalizează potrivit reglementărilor în vigoare la data începerii acestuia.
    (3) Contestaţiile formulate împotriva rezoluţiilor CNADTCU emise pentru dosarele evaluate potrivit reglementărilor anterioare intrării în vigoare a Legii nr. 1/2011 se soluţionează conform procedurilor aflate în vigoare la iniţierea concursului.
    (4) Analiza contestaţiilor prevăzute la alin. (3) se face de către comisii de analiză a contestaţiilor, numite de către preşedintele CNATDCU la propunerea membrilor Consiliului general al CNATDCU şi care funcţionează exclusiv pe perioada soluţionării contestaţiei sau contestaţiilor pentru care au fost numite.
    ART. 4
    La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 5.328/2010 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului Naţional de Atestare a Titlurilor, Diplomelor şi Certificatelor Universitare şi a structurii acestuia, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 719 din 28 octombrie 2010, Ordinul ministrului educaţiei, cercetării şi tineretului privind constituirea Comisiilor de analiză a contestaţiilor la rezoluţiile Consiliului Naţional de Atestare a Titlurilor, Diplomelor şi Certificatelor Universitare, precum şi orice altă dispoziţie contrară prezentului ordin.
    ART. 5
    Direcţia generală învăţământ superior, echivalarea şi recunoaşterea studiilor şi diplomelor, Direcţia generală juridic şi contencios, Direcţia generală economic, finanţe, resurse umane şi Unitatea Executivă pentru Finanţarea Învăţământului Superior, a Cercetării, Dezvoltării şi Inovării vor duce la îndeplinire prezentul ordin.
    ART. 6
    Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
                        Ministrul educaţiei, cercetării,
                           tineretului şi sportului,
                              Daniel Petru Funeriu
    Bucureşti, 9 februarie 2011.
    Nr. 3.759.
    ANEXA 1
                                   REGULAMENT
             de organizare şi funcţionare a Consiliului Naţional de
        Atestare a Titlurilor, Diplomelor şi Certificatelor Universitare
    CAP. I
    Dispoziţii generale
    ART. 1
    Consiliul Naţional de Atestare a Titlurilor, Diplomelor şi Certificatelor Universitare (denumit în continuare CNATDCU) este un organism consultativ, fără personalitate juridică, al Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului (denumit în continuare MECTS).
    ART. 2
    CNATDCU se constituie şi îşi desfăşoară activitatea potrivit prevederilor prezentului regulament, aprobat în conformitate cu dispoziţiile legale în vigoare.
    ART. 3
    CNATDCU are următoarele atribuţii:
    a) numeşte comisiile de specialitate care evaluează tezele de abilitare şi propune ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului acordarea sau neacordarea atestatului de abilitare, conform art. 300 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011;
    b) evaluează dosarele de acordare a titlului de doctor şi propune ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului acordarea sau neacordarea titlului de doctor, conform art. 168 din Legea nr. 1/2011;
    c) evaluează dosarele de concurs pentru acordarea gradelor profesionale de cercetător ştiinţific gradele I şi II şi de inginer de dezvoltare tehnologică gradele I şi II, denumite în continuare CS I, CS II, IDT I şi IDT II, confirmă sau infirmă motivat rezultatele concursurilor şi propune ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului acordarea sau neacordarea acestor grade profesionale, conform art. 17 din Legea nr. 319/2003 privind Statutul personalului de cercetare-dezvoltare;
    d) evaluează calitatea resurselor umane din şcolile doctorale supuse procesului de evaluare în vederea acreditării şi propune ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului, împreună cu alte instituţii abilitate, sistemul de criterii şi metodologia de evaluare a şcolilor doctorale, conform art. 158 alin. (4) din Legea nr. 1/2011;
    e) propune MECTS procedurile de evaluare periodică a conducătorilor de doctorat şi realizează aceste evaluări, conform art. 170 alin. (4) din Legea nr. 1/2011;
    f) participă la evaluarea universităţilor în scopul ierarhizării programelor de studii şi a clasificării universităţilor, conform art. 193 din Legea nr. 1/2011;
    g) verifică, la solicitarea MECTS sau din proprie iniţiativă, modul de desfăşurare a concursurilor pentru ocuparea posturilor didactice şi de cercetare din universităţi, conform art. 219 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 1/2011;
    h) prezintă un raport anual MECTS privind resursa umană pentru activităţile didactice şi de cercetare din învăţământul superior, în baza unor indicatori specifici, conform art. 219 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 1/2011;
    i) propune un set de standarde minimale necesare şi obligatorii pentru participarea la concursurile pentru ocuparea funcţiilor didactice universitare de lector universitar/şef de lucrări, conferenţiar universitar, respectiv profesor universitar şi pentru acordarea gradelor profesionale de CS II, CS I, IDT II şi IDT I. Aceste standarde se aprobă prin ordin al ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului, conform art. 219 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 1/2011;
    j) propune un set de standarde minimale necesare şi obligatorii pentru acceptarea de către CNATDCU a dosarului pentru susţinerea atestatului de abilitare, standarde care se adoptă prin ordin al ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului, conform art. 219 alin. (1) lit. a) şi art. 300 alin. (3) din Legea nr. 1/2011;
    k) propune Metodologia-cadru de concurs pentru ocuparea posturilor vacante în universităţi, care se stabileşte prin hotărâre a Guvernului, conform art. 295 din Legea nr. 1/2011;
    l) evaluează propunerile privitoare la acordarea indemnizaţiei de merit în conformitate cu prevederile Legii nr. 118/2002 pentru instituirea indemnizaţiei de merit, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Hotărârii Guvernului nr. 859/2003 privind aprobarea Normelor de aplicare a Legii nr. 118/2002 pentru instituirea indemnizaţiei de merit şi a Regulamentului de funcţionare a Comisiei naţionale pentru acordarea indemnizaţiei de merit, cu modificările şi completările ulterioare;
    m) propune recunoaşterea/echivalarea, după caz, a titlurilor, diplomelor, certificatelor universitare şi de cercetare, obţinute în străinătate, conform reglementărilor în vigoare;
    n) alte atribuţii stabilite prin lege sau prin prezentul regulament.
    ART. 4
    (1) Structurile din componenţa CNATDCU sunt:
    a) Consiliul general;
    b) panelurile pe domenii fundamentale;
    c) birourile comisiilor de specialitate;
    d) comisiile de specialitate.
    (2) Structura pe domenii fundamentale şi specialităţi a CNATDCU este prevăzută în anexa nr. 2 la ordin.
    CAP. II
    Constituire
    ART. 5
    Membrii CNATDCU sunt personalităţi de prestigiu academic şi ştiinţific, cultural şi moral, recunoscute pe plan internaţional sau naţional în domenii cu specific naţional, numite prin ordin al ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului pentru un mandat de 4 ani.
    ART. 6
    Pot fi membri CNATDCU cadre didactice universitare şi cercetători având cel puţin titlul de conferenţiar sau de CS II ori titluri echivalente obţinute în străinătate, membri ai Academiei Române şi ai unor instituţii de cultură.
    ART. 7
    Pentru cadrele didactice universitare sau cercetătorii membri ai CNATDCU, echivalarea titlurilor din străinătate cu cele din ţară, în scopul exclusiv al îndeplinirii condiţiilor prevăzute la art. 5, se face prin ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului prin care au fost numiţi.
    ART. 8
    Toţi membrii structurilor din componenţa CNATDCU prevăzute la art. 4 alin. (1) sunt membri ai CNATDCU.
    ART. 9
    (1) Consiliul general al CNATDCU (Consiliul general) este compus din preşedinţii panelurilor pe domenii fundamentale şi din alţi membri numiţi de ministrul educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului. Numărul membrilor Consiliului general este de maximum 21.
    (2) Consiliul general este condus de un preşedinte şi 3 vicepreşedinţi, câte unul provenind din instituţiile de învăţământ superior, Academia Română şi, respectiv, institutele naţionale de cercetare-dezvoltare, care sunt şi membri ai Consiliului general.
    (3) Conducerea Consiliului general este numită de ministrul educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului pentru întreaga durată a mandatului CNATDCU prevăzută la art. 5.
    (4) Preşedintele Consiliului general este şi preşedinte al CNATDCU, iar vicepreşedinţii Consiliului general sunt şi vicepreşedinţi ai CNATDCU.
    ART. 10
    Membrii Consiliului general şi ai panelurilor pe domenii fundamentale sunt profesori universitari, CS I sau persoane cu titluri echivalente obţinute în străinătate ori membri ai Academiei Române.
    ART. 11
    (1) Fiecare panel pe un domeniu fundamental este constituit din preşedinţii şi vicepreşedinţii comisiilor de specialitate din cadrul panelului şi din alţi membri, numiţi de ministrul educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului.
    (2) Fiecare panel este condus de un preşedinte şi un vicepreşedinte, numiţi de ministrul educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului pentru întreaga durată a mandatului CNATDCU prevăzută la art. 5, care sunt şi membri ai respectivului panel.
    ART. 12
    (1) În cadrul fiecărei comisii de specialitate funcţionează un birou format din 5 sau 7 membri numiţi de ministrul educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului. Preşedintele şi vicepreşedintele sau vicepreşedinţii comisiei de specialitate sunt numiţi de ministrul educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului şi sunt membri de drept în biroul comisiei de specialitate.
    (2) Comisiile de specialitate ale CNATDCU sunt compuse din experţi în domeniul sau domeniile ştiinţifice arondate, numiţi ca membri ai CNATDCU de ministrul educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului pentru întreaga durată a mandatului CNATDCU prevăzută la art. 5.
    (3) Numărul membrilor unei comisii de specialitate este stabilit în cadrul structurii CNATDCU astfel încât să asigure calitatea evaluării printr-o încărcare uniformă şi rezonabilă a acestora. În acest scop, ministrul educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului poate dispune completarea cu caracter permanent sau temporar a comisiilor de specialitate cu noi experţi şi în timpul derulării unui mandat al CNATDCU. Mandatul acestor experţi expiră la expirarea mandatului CNATDCU prevăzut la art. 5.
    ART. 13
    Consiliul general poate înfiinţa comisii de lucru, pe durată determinată, care pot include membri ai CNATDCU şi experţi externi, pentru următoarele activităţi:
    a) evaluarea calităţii resurselor umane din şcolile doctorale;
    b) evaluarea universităţilor în scopul ierarhizării programelor de studii şi a clasificării universităţilor;
    c) verificarea modului de desfăşurare a concursurilor pentru ocuparea posturilor didactice şi de cercetare din universităţi;
    d) elaborarea raportului privind resursa umană pentru activităţile didactice şi de cercetare din învăţământul superior;
    e) elaborarea propunerilor de metodologii şi reglementări care intră în atribuţiile CNATDCU;
    f) derularea unor controale privitoare la activitatea unor paneluri, comisii sau membri ai CNATDCU.
    ART. 14
    (1) În cazul vacantării unui loc în componenţa Consiliului general, a unui panel pe un domeniu fundamental sau a unui birou al unei comisii de specialitate, se procedează la numirea altui membru prin ordin al ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului.
    (2) Mandatul noului membru expiră la expirarea mandatului CNATDCU prevăzut la art. 5.
    ART. 15
    (1) Un membru al CNATDCU poate fi revocat din această calitate în oricare dintre următoarele cazuri:
    a) încalcă normele etice sau de deontologie profesională;
    b) este membru al Consiliului general şi absentează sistematic de la şedinţele acestuia;
    c) este membru al unui panel pe un domeniu fundamental şi absentează sistematic de la şedinţele acestuia;
    d) este preşedinte sau vicepreşedinte al Consiliului general, al unui panel pe un domeniu fundamental sau al unei comisii de specialitate ori membru al biroului unei comisii de specialitate şi nu îşi îndeplineşte, în mod repetat, sarcinile care îi revin ca urmare a respectivei funcţii.
    (2) Se consideră că o persoană absentează în mod sistematic de la şedinţe dacă nu participă la cel puţin 25% din şedinţele care au loc în decursul a 6 luni consecutive.
    (3) Procedura de revocare se desfăşoară după cum urmează:
    a) unul sau mai mulţi membri ai Consiliului general ori ministrul educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului solicită declanşarea procedurii de revocare;
    b) revocarea se confirmă prin votul secret, dacă se întruneşte votul a cel puţin jumătate plus unu din totalul membrilor Consiliului general, în cazul în care a fost solicitată de către ministrul educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului, respectiv dacă se întruneşte votul a cel puţin două treimi din totalul membrilor Consiliului general, în caz contrar;
    c) în cazul în care revocarea nu se confirmă conform prevederilor lit. b), procedura de revocare încetează;
    d) în cazul în care revocarea nu a fost cerută de către ministrul educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului, revocarea se aprobă de către ministru.
    (4) Pe locul rămas vacant în urma revocării se numeşte un nou membru, conform prevederilor art. 14.
    (5) Ministrul educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului poate dispune completarea cu noi membri a componenţei Consiliului general, a unui panel pe un domeniu fundamental sau a unui birou al unei comisii de specialitate, în limita numărului maxim specificat în prezentul regulament.
    CAP. III
    Organizare
    ART. 16
    Consiliul general are următoarele atribuţii:
    a) elaborează şi propune spre aprobare ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului regulamentul intern de funcţionare al CNATDCU şi procedurile de derulare a proceselor din cadrul CNATDCU;
    b) monitorizează continuu respectarea reglementărilor, procedurilor şi standardelor în vigoare în activitatea panelurilor şi comisiilor de specialitate, întocmind rapoarte anuale către ministrul educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului;
    c) analizează oportunitatea şi dispune derularea unor controale privitoare la activitatea unor paneluri, comisii sau membri ai CNATDCU, în urma sesizării externe sau autosesizării existenţei unor nereguli în activitatea acestora;
    d) aprobă şi propune ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului acţiunile necesare îmbunătăţirii activităţii CNATDCU rezultate ca urmare a monitorizării şi controalelor menţionate anterior;
    e) alte atribuţii stabilite prin ordin al ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului.
    ART. 17
    (1) Preşedintele CNATDCU are următoarele atribuţii:
    a) conduce lucrările Consiliului general;
    b) stabileşte ordinea de zi a şedinţelor de lucru ale Consiliului general, pe baza propunerilor membrilor Consiliului general; ordinea de zi poate fi modificată prin decizie a membrilor Consiliului general, la cererea oricărui membru al Consiliului general;
    c) reprezintă CNATDCU în relaţia cu ministrul educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului;
    d) alte atribuţii stabilite prin ordin al ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului.
    (2) În cazul absenţei preşedintelui CNATDCU, conducerea lucrărilor şi stabilirea ordinii de zi a şedinţelor Consiliului general se fac de către unul dintre vicepreşedinţi. Vicepreşedinţii îndeplinesc aceste activităţi prin rotaţie, în ordine alfabetică.
    (3) Preşedintele CNATDCU poate delega vicepreşedinţilor CNATDCU unele din atribuţiile sale, pe perioadă determinată sau nedeterminată, şi poate revoca respectivele delegări.
    ART. 18
    Consiliul general este convocat de către ministrul educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului, de către preşedintele CNATDCU, de către vicepreşedintele delegat de acesta sau prin cererea a cel puţin o treime din membrii Consiliului general. De regulă, Consiliul general se întruneşte cel puţin o dată la două luni.
    ART. 19
    Deciziile Consiliului general sunt aprobate prin votul membrilor acestuia.
    ART. 20
    Pentru a adopta o decizie, membrii Consiliului general pot vota atât în cadrul şedinţelor, cât şi de la distanţă, exprimându-şi dreptul la vot prin mijloace electronice, conform regulamentului intern de funcţionare.
    ART. 21
    (1) Cvorumul necesar pentru luarea deciziilor în cadrul Consiliului general este de două treimi din numărul total al membrilor Consiliului general.
    (2) În cazul voturilor exprimate prin mijloace electronice, cvorumul este atins dacă numărul de membri prevăzut la alin. (1) votează în intervalul de timp stabilit conform regulamentului intern de funcţionare.
    ART. 22
    Ministrul educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului sau un reprezentant al acestuia poate participa de drept la şedinţele Consiliului general, la şedinţele panelurilor pe domenii fundamentale şi la şedinţele comisiilor de specialitate, în calitate de observator.
    ART. 23
    (1) Preşedintele panelului pe un domeniu fundamental are următoarele atribuţii:
    a) conduce lucrările panelului;
    b) stabileşte ordinea de zi a şedinţelor de lucru ale panelului, pe baza propunerilor membrilor panelului; ordinea de zi poate fi modificată prin decizie a membrilor panelului, la cererea oricărui membru al panelului;
    c) reprezintă panelul în cadrul Consiliului general;
    d) alte atribuţii stabilite prin ordin al ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului.
    (2) În cazul absenţei preşedintelui panelului, conducerea lucrărilor şi stabilirea ordinii de zi a şedinţelor panelului se fac de către vicepreşedinte sau de către unul dintre vicepreşedinţi. În cazul în care există mai mulţi vicepreşedinţi, vicepreşedinţii îndeplinesc aceste activităţi prin rotaţie, în ordine alfabetică.
    (3) Preşedintele panelului poate delega vicepreşedintelui sau vicepreşedinţilor panelului unele din atribuţiile sale, inclusiv reprezentarea panelului în Consiliul general, pe perioadă determinată sau nedeterminată, şi poate revoca respectivele delegări.
    ART. 24
    Panelul pe un domeniu fundamental este convocat de către preşedintele acestuia, de către vicepreşedintele delegat de acesta sau prin cererea a cel puţin o treime din membrii panelului.
    ART. 25
    Deciziile panelului sunt aprobate prin votul membrilor acestuia.
    ART. 26
    Pentru a adopta o decizie, membrii panelului pot vota atât în cadrul şedinţelor, cât şi de la distanţă, exprimându-şi dreptul la vot prin mijloace electronice, conform regulamentului intern de funcţionare.
    ART. 27
    (1) Cvorumul necesar pentru adoptarea deciziilor de către panel este de două treimi din numărul total al membrilor panelului.
    (2) În cazul voturilor exprimate prin mijloace electronice, cvorumul este atins dacă numărul de membri prevăzut la alin. (1) votează în intervalul de timp stabilit conform regulamentului intern de funcţionare.
    ART. 28
    Consiliul general poate decide convocarea unei şedinţe a unui panel pe un domeniu fundamental.
    ART. 29
    (1) Preşedintele comisiei de specialitate are următoarele atribuţii:
    a) coordonează, inclusiv prin mijloace electronice, activitatea biroului comisiei de specialitate;
    b) reprezintă comisia, alături de vicepreşedinte sau vicepreşedinţi, în cadrul panelului pe un domeniu fundamental;
    c) alte atribuţii stabilite prin ordin al ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului.
    (2) Preşedintele comisiei de specialitate poate delega vicepreşedintelui sau vicepreşedinţilor comisiei unele din atribuţiile sale, pe perioadă determinată sau nedeterminată.
    ART. 30
    (1) Propunerea de către CNATDCU a standardelor minimale prevăzute la art. 219 alin. (1) lit. a) şi la art. 300 alin. (3) din Legea nr. 1/2011 se realizează conform următoarei proceduri:
    a) fiecare panel pe un domeniu fundamental propune standardele minimale aplicabile domeniilor acoperite de panel, prin decizie a panelului, pe baza propunerilor făcute de către membrii panelului;
    b) Consiliul general propune standardele minimale ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului, prin decizie a Consiliului general, pe baza propunerilor făcute de către panelurile pe domenii fundamentale;
    c) propunerea Consiliului general este înaintată de către preşedintele CNATDCU ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului;
    d) standardele minimale se stabilesc prin ordin al ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului, pe baza propunerii Consiliului general.
    (2) Standardele minimale necesare şi obligatorii pentru conferirea titlului de profesor universitar, a gradului profesional de CS I şi pentru acceptarea dosarului pentru obţinerea atestatului de abilitare vor fi identice.
    (3) Standardele minimale necesare şi obligatorii pentru conferirea titlului de conferenţiar universitar şi a gradului profesional de CS II vor fi identice.
    (4) CNATDCU poate propune ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului modificarea standardelor minimale, în urma reluării procedurii prevăzute la alin. (1).
    ART. 31
    Regulamentele de funcţionare ale CNATDCU pentru îndeplinirea atribuţiilor prevăzute la art. 3 lit. a)-e), g), l) şi m) se stabilesc prin ordin al ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului.
    ART. 32
    Activitatea CNATDCU este asistată din punct de vedere tehnic de către un compartiment tehnic asigurat de către Unitatea Executivă pentru Finanţarea Învăţământului Superior, a Cercetării, Dezvoltării şi Inovării, denumită în continuare UEFISCDI, şi, după caz, de compartimentele de specialitate ale MECTS.
    ART. 33
    Resursele materiale şi financiare necesare funcţionării CNATDCU şi comisiilor de lucru ale acestuia sunt asigurate de către MECTS, prin UEFISCDI sau alte fonduri legal constituite.
    ART. 34
    Pentru participarea la şedinţe sau reuniuni de lucru, membrilor CNATDCU şi comisiilor de lucru ale acestuia le sunt decontate cheltuielile de transport, diurnă şi cazare, în condiţiile legii.
    ANEXA 2
                                   STRUCTURA
                       Consiliului Naţional de Atestare a
             Titlurilor, Diplomelor şi Certificatelor Universitare

 ┌─────────────────────┬───────────────────┬──────────────────────────────────┐
 │ Panel │ Comisii │ Domenii ştiinţifice arondate │
 ├────┬────────────────┼───────────────────┼──────────────────────────────────┤
 │ │ │Matematică │Matematică │
 │ │ ├───────────────────┼──────────────────────────────────┤
 │ │ │Informatică │Informatică │
 │ │ ├───────────────────┼──────────────────────────────────┤
 │ │ │Fizică │Fizică │
 │ │ ├───────────────────┼──────────────────────────────────┤
 │ │ │Chimie şi inginerie│Chimie │
 │ │ │chimică ├──────────────────────────────────┤
 │ │ │ │Inginerie chimică │
 │ │MATEMATICĂ ŞI ├───────────────────┼──────────────────────────────────┤
 │ │ŞTIINŢE ALE │ │Geologie şi planetologie │
 │ P1 │NATURII │ ├──────────────────────────────────┤
 │ │ │ │Geofizică şi geodezie │
 │ │ │ ├──────────────────────────────────┤
 │ │ │ │Geografie, geomorfologie, │
 │ │ │Ştiinţele │hidrologie │
 │ │ │Pământului ├──────────────────────────────────┤
 │ │ │ │Ştiinţele atmosferei │
 │ │ │ ├──────────────────────────────────┤
 │ │ │ │Oceanografie │
 │ │ │ ├──────────────────────────────────┤
 │ │ │ │Ştiinţa şi ingineria mediului │
 ├────┼────────────────┼───────────────────┼──────────────────────────────────┤
 │ │ │Inginerie civilă │Inginerie civilă şi instalaţii │
 │ │ ├───────────────────┼──────────────────────────────────┤
 │ │ │Inginerie electrică│Inginerie electrică │
 │ P2 │ŞTIINŢE │şi energetică ├──────────────────────────────────┤
 │ │INGINEREŞTI │ │Inginerie energetică │
 │ │ ├───────────────────┼──────────────────────────────────┤
 │ │ │Electronică şi │Electronică │
 │ │ │telecomunicaţii ├──────────────────────────────────┤
 │ │ │ │Telecomunicaţii │
 │ │ ├───────────────────┼──────────────────────────────────┤
 │ │ │Inginerie geolo- │Inginerie geologică │
 │ │ │gică, mine, petrol ├──────────────────────────────────┤
 │ │ │şi gaze │Mine, petrol şi gaze │
 │ │ ├───────────────────┼──────────────────────────────────┤
 │ │ │ │Inginerie aerospaţială │
 │ │ │ ├──────────────────────────────────┤
 │ │ │Inginerie aerospa- │Ingineria autovehiculelor │
 │ │ │ţială, autovehicule├──────────────────────────────────┤
 │ │ │şi transporturi │Ingineria transporturilor │
 │ │ │ ├──────────────────────────────────┤
 │ │ │ │Inginerie marină şi navigaţie │
 │ │ ├───────────────────┼──────────────────────────────────┤
 │ │ │ │Inginerie forestieră │
 │ │ │ ├──────────────────────────────────┤
 │ │ │ │Ingineria produselor alimentare │
 │ │ │ ├──────────────────────────────────┤
 │ │ │ │Biotehnologii │
 │ │ │Ingineria resur- ├──────────────────────────────────┤
 │ │ │selor vegetale şi │Horticultură │
 │ │ │animale ├──────────────────────────────────┤
 │ │ │ │Silvicultură │
 │ │ │ ├──────────────────────────────────┤
 │ │ │ │Zootehnie │
 │ │ ├───────────────────┼──────────────────────────────────┤
 │ │ │Calculatoare, │Calculatoare şi tehnologia │
 │ │ │tehnologia infor- │informaţiei │
 │ │ │maţiei şi ingi- ├──────────────────────────────────┤
 │ │ │neria sistemelor │Ingineria sistemelor │
 │ │ ├───────────────────┼──────────────────────────────────┤
 │ │ │Inginerie industri-│Inginerie industrială │
 │ │ │ală şi management ├──────────────────────────────────┤
 │ │ │ │Inginerie şi management │
 │ │ ├───────────────────┼──────────────────────────────────┤
 │ │ │ │Inginerie mecanică │
 │ │ │Inginerie mecanică,├──────────────────────────────────┤
 │ │ │mecatronică şi │Mecatronică │
 │ │ │robotică ├──────────────────────────────────┤
 │ │ │ │Robotică │
 │ │ ├───────────────────┼──────────────────────────────────┤
 │ │ │Ingineria materia- │Ingineria materialelor │
 │ │ │lelor şi ├──────────────────────────────────┤
 │ │ │nanotehnologie │Nanotehnologie │
 ├────┼────────────────┼───────────────────┼──────────────────────────────────┤
 │ │ │Biologie şi │Biologie │
 │ │ │biochimie ├──────────────────────────────────┤
 │ │ │ │Biochimie │
 │ │ ├───────────────────┼──────────────────────────────────┤
 │ │ │Medicină │Medicină │
 │ P3 │ŞTIINŢE ├───────────────────┼──────────────────────────────────┤
 │ │BIOMEDICALE │Medicină veterinară│Medicină veterinară │
 │ │ ├───────────────────┼──────────────────────────────────┤
 │ │ │Medicină dentară │Medicină dentară │
 │ │ ├───────────────────┼──────────────────────────────────┤
 │ │ │Farmacie │Farmacie │
 ├────┼────────────────┼───────────────────┼──────────────────────────────────┤
 │ │ │Ştiinţe juridice │Drept │
 │ │ ├───────────────────┼──────────────────────────────────┤
 │ │ │ │Sociologie │
 │ │ │ ├──────────────────────────────────┤
 │ │ │ │Ştiinţe politice │
 │ │ │Sociologie, ştiinţe├──────────────────────────────────┤
 │ │ │politice şi │Relaţii internaţionale şi studii │
 │ │ │administrative │europene │
 │ │ │ ├──────────────────────────────────┤
 │ │ │ │Ştiinţe administrative │
 │ │ │ ├──────────────────────────────────┤
 │ │ │ │Ştiinţe ale comunicării │
 │ │ ├───────────────────┼──────────────────────────────────┤
 │ │ │ │Ştiinţe militare │
 │ │ │Ştiinţe militare, ├──────────────────────────────────┤
 │ P4 │ŞTIINŢE SOCIALE │informaţii şi │Informaţii şi securitate naţională│
 │ │ │ordine publică ├──────────────────────────────────┤
 │ │ │ │Ordine publică şi siguranţă │
 │ │ │ │naţională │
 │ │ ├───────────────────┼──────────────────────────────────┤
 │ │ │ │Economie │
 │ │ │ ├──────────────────────────────────┤
 │ │ │ │Administrarea afacerilor │
 │ │ │ ├──────────────────────────────────┤
 │ │ │Ştiinţe economice │Finanţe │
 │ │ │şi administrarea ├──────────────────────────────────┤
 │ │ │afacerilor │Contabilitate │
 │ │ │ ├──────────────────────────────────┤
 │ │ │ │Cibernetică, statistică şi │
 │ │ │ │informatică economică │
 │ │ │ ├──────────────────────────────────┤
 │ │ │ │Economie şi afaceri internaţionale│
 │ │ ├───────────────────┼──────────────────────────────────┤
 │ │ │ │Management │
 │ │ │ ├──────────────────────────────────┤
 │ │ │ │Marketing │
 │ │ ├───────────────────┼──────────────────────────────────┤
 │ │ │Psihologie şi │Psihologie │
 │ │ │ştiinţe ├──────────────────────────────────┤
 │ │ │comportamentale │Ştiinţe ale educaţiei │
 │ │ │ ├──────────────────────────────────┤
 │ │ │ │Educaţie fizică şi sport │
 ├────┼────────────────┼───────────────────┼──────────────────────────────────┤
 │ │ │Filologie │Filologie │
 │ │ ├───────────────────┼──────────────────────────────────┤
 │ │ │Filosofie │Filosofie │
 │ │ ├───────────────────┼──────────────────────────────────┤
 │ │ │Istorie şi │Istorie │
 │ │ │studii culturale ├──────────────────────────────────┤
 │ │ │ │Studii culturale │
 │ │ ├───────────────────┼──────────────────────────────────┤
 │ │ │Teologie │Teologie │
 │ P5 │ARTE ŞI ŞTIINŢE ├───────────────────┼──────────────────────────────────┤
 │ │UMANISTE │Arhitectură şi │Arhitectură │
 │ │ │urbanism ├──────────────────────────────────┤
 │ │ │ │Urbanism │
 │ │ ├───────────────────┼──────────────────────────────────┤
 │ │ │Arte plastice │Arte plastice,decorative şi design│
 │ │ ├───────────────────┼──────────────────────────────────┤
 │ │ │ │Teatru │
 │ │ │ ├──────────────────────────────────┤
 │ │ │Artele │Coregrafie │
 │ │ │spectacolului ├──────────────────────────────────┤
 │ │ │ │Cinematografie şi media │
 │ │ │ ├──────────────────────────────────┤
 │ │ │ │Muzică │
 └────┴────────────────┴───────────────────┴──────────────────────────────────┘

                                      ----

Forme la zi | Modificari Act | Printare | Salvare DOC

Inapoi la Cautare

Comentarii Act

Nu sunt comentarii momentan.

Posteaza pe retele sociale

Pentru a posta un comentariu trebuie sa va autentificati


Daca nu aveti inca un cont si vreti sa va inregistrati dati click aici


Despre Companie

CTCE este liderul national in domeniul software legislativ. Avem o experienta de peste 35 ani in domeniul dezvoltarii de aplicatii software.
(aflati mai multe)

Termeni si Conditii
Comanda LegisPlus
Testeaza LegisPlus
Resurse Lege-Online

Nota CTCE

Continutul, designul, structura, precum si materialele Lege-Online.ro apartin C.T.C.E. - Piatra Neamt si sunt protejate de Legea 8/1996 privind drepturile de autor si drepturile conexe, cu modificarile si completarile ulterioare. Copierea/distribuirea/republicarea acestora este ilegala.

Intrati in Contact

 • Telefon:
  (0233) 211 020 / (0233) 218 110
 • E-mail:
  office@ctce.ro
 • Adresa:
  Bd. Decebal, nr. 32
  610076, Piatra Neamt, Neamt
  Romania


CTCE - Centrul Teritorial de Calcul Economic

Info

Se ncarc, v rugm asteptati.