Doriti o forma actualizata, la zi, a acestui act ? Cumparati acum online, rapid si simplu varianta DOC !
Forma consolidată la data 19.09.2014
Pret: 13,00 RON cu TVAActul este prezentat in forma neactualizata!

Puteti sa consultati o forma actualizata la data 19.09.2014, conform modificarilor publicate in Monitorul Oficial al Romaniei, apasand butonul Cumpara Act din dreapta.
 ORDIN nr. 279 din 22 iulie 2004
pentru aprobarea Procedurii privind activitatea de control, de îndeplinire a măsurilor asigurătorii, precum şi de efectuare a executării silite a debitelor rezultate din nerespectarea prevederilor Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, cu modificările şi completările ulterioare
EMITENT: MINISTERUL MUNCII, SOLIDARITĂŢII SOCIALE ŞI FAMILIEI - AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU OCUPAREA FORŢEI DE MUNCĂ
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 725 din 11 august 2004


    În temeiul prevederilor art. 8 lit. a) din Statutul Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă, aprobat prin
Hotărârea Guvernului nr. 768/2003, cu modificările şi completările ulterioare,
    având în vedere prevederile art. 116 alin. (4) din Procedurile privind accesul la măsurile pentru stimularea ocupării forţei de muncă, modalităţile de finanţare şi instrucţiunile de implementare a acestora, aprobate prin
Hotărârea Guvernului nr. 377/2002, cu modificările şi completările ulterioare,

    secretarul de stat la Ministerul Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei, preşedintele Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă emite următorul ordin:

    
ART. 1
    Se aprobă Procedura privind activitatea de control, de îndeplinire a măsurilor asigurătorii, precum şi de efectuare a executării silite a debitelor rezultate din nerespectarea prevederilor
Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, cu modificările şi completările ulterioare, prevăzută în anexa la prezentul ordin.
    
ART. 2
    Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

                     Preşedintele Agenţiei Naţionale
                     pentru Ocuparea Forţei de Muncă,
                             Ioan Cindrea,
                            secretar de stat

    Bucureşti, 22 iulie 2004.
    Nr. 279.

    ANEXĂ

                               PROCEDURĂ
    privind activitatea de control, de îndeplinire a măsurilor asigurătorii, precum şi de efectuare a executării silite a debitelor rezultate din nerespectarea prevederilor
Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, cu modificările şi completările ulterioare

    Prezenta procedură reglementează modul de organizare şi desfăşurare a activităţii de control asupra respectării prevederilor
Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, cu modificările şi completările ulterioare, denumită în continuare lege, precum şi drepturile şi obligaţiile organelor de control măsuri active din cadrul Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă şi al agenţiilor pentru ocuparea forţei de muncă judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, în exercitarea atribuţiilor prevăzute de art. 116^1 din lege.
    De asemenea, procedura reglementează modul de realizare a activităţii de îndeplinire a măsurilor asigurătorii şi de efectuare a executării silite a debitelor rezultate din nerespectarea prevederilor legii.

    
CAP. I
    Activitatea de control

    SECŢIUNEA 1
    Dispoziţii generale

    
ART. 1
    Activitatea de control cuprinde totalitatea verificărilor efectuate asupra respectării de către persoanele fizice sau juridice a obligaţiilor ce le revin potrivit legii.
    
ART. 2
    Sunt supuse controlului, în condiţiile prezentei proceduri:
    a) persoanele fizice sau juridice cu sediul, respectiv domiciliul, în România ori sucursalele, filialele, agenţiile, reprezentanţele din România ale unor persoane juridice străine cu sediul în străinătate, autorizate potrivit legii, care încadrează forţă de muncă în condiţiile legii, denumite în continuare angajatori;
    b) furnizorii de servicii pentru stimularea ocupării forţei de muncă din sectorul public sau privat, acreditaţi de Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă;
    c) agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, denumite în continuare agenţii pentru ocuparea forţei de muncă.
    
ART. 3
    Controlul se efectuează de către organele de control măsuri active din cadrul Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă, respectiv din cadrul agenţiilor pentru ocuparea forţei de muncă, potrivit competenţelor prevăzute în prezenta procedură.
    
ART. 4
    (1) În exercitarea atribuţiilor de serviciu, persoanele din cadrul organelor de control măsuri active sunt învestite cu exerciţiul autorităţii publice şi beneficiază de protecţie potrivit legii.
    (2) Persoanele prevăzute la alin. (1) sunt împuternicite, în faţa persoanelor fizice sau juridice supuse controlului, prin legitimaţii de control şi delegaţii.
    (3) Modelul legitimaţiei de control este prevăzut în anexa nr. 1 la prezenta procedură.

    SECŢIUNEA a 2-a
    Competenţa organelor de control măsuri active

    
ART. 5
    Principalele obiective ale activităţii de control desfăşurate de către organele de control măsuri active sunt:
    a) verificarea respectării obligaţiilor privind încadrarea în muncă şi menţinerea raporturilor de muncă asumate de angajatorii care au beneficiat, din bugetul asigurărilor pentru şomaj, de subvenţii, credite sau fonduri nerambursabile, precum şi de facilităţi în temeiul art. 93 din lege;
    b) verificarea finanţării măsurilor de stimulare a angajatorilor.
    
ART. 6
    Organele de control măsuri active din cadrul Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă au, în ceea ce priveşte activitatea de control, următoarele competenţe:
    a) elaborează metodologii, instrucţiuni, precizări privind activitatea de control măsuri active;
    b) coordonează, îndrumă şi verifică activitatea de control măsuri active desfăşurată la nivelul agenţiilor pentru ocuparea forţei de muncă;
    c) verifică respectarea prevederilor legii de către agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă, în calitate de furnizori de servicii specializate pentru stimularea ocupării forţei de muncă;
    d) participă, împreună cu organele de control măsuri active din cadrul agenţiilor pentru ocuparea forţei de muncă, la verificările efectuate asupra respectării de către persoanele fizice sau juridice a obligaţiilor ce le revin potrivit legii.
    
ART. 7
    Organele de control măsuri active din cadrul agenţiilor pentru ocuparea forţei de muncă au, în ceea ce priveşte activitatea de control, următoarele competenţe:
    a) verifică respectarea de către angajatori a obligaţiei prevăzute la art. 10 din lege;
    b) verifică respectarea de către angajatori a obligaţiei prevăzute la art. 21 din lege;
    c) verifică respectarea de către angajatorii care au încadrat în muncă, conform legii, persoane din rândul beneficiarilor de indemnizaţii de şomaj, a obligaţiei prevăzute la art. 41 alin. (2) din lege;
    d) verifică respectarea de către angajatorii prevăzuţi la art. 48^1 alin. (1) din lege a obligaţiei ce le revine potrivit art. 48^1 alin. (4) din lege;
    e) verifică respectarea de către angajatorii aflaţi în situaţiile prevăzute la art. 49 din lege a obligaţiei prevăzute la art. 50 alin. (3) din lege;
    f) verifică respectarea condiţiilor de acordare a subvenţiilor prevăzute la art. 78 din lege;
    g) verifică respectarea de către angajatorii care încadrează absolvenţi, în condiţiile art. 80 din lege, a obligaţiei ce le revine potrivit art. 83 din lege;
    h) verifică respectarea de către angajatorii care încadrează şomeri în vârstă de peste 45 de ani, întreţinători unici de familie, sau persoane cu handicap a obligaţiei ce le revine potrivit art. 85 alin. (1) şi (2) din lege;
    i) verifică respectarea de către angajatorii care au beneficiat de credite în condiţii avantajoase, acordate din bugetul asigurărilor pentru şomaj, potrivit legii, a obligaţiilor prevăzute la art. 86 alin. (7) lit. c) şi d), art. 86^2 alin. (3) şi art. 88 din lege;
    j) verifică respectarea de către angajatorii care au beneficiat de fonduri nerambursabile, acordate din bugetul asigurărilor pentru şomaj, potrivit legii, a obligaţiilor prevăzute la art. 86^1 alin. (5), art. 86^2 alin. (3) şi art. 88 din lege;
    k) verifică respectarea de către angajatorii care au beneficiat, potrivit legii, de reducerea sumei reprezentând contribuţia de 3% datorată bugetului asigurărilor pentru şomaj, a obligaţiei prevăzute la art. 93 alin. (1) din lege;
    l) verifică acreditarea furnizorilor de servicii specializate pentru stimularea ocupării forţei de muncă;
    m) verifică respectarea altor obligaţii prevăzute în convenţiile sau contractele încheiate de către angajatori cu agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă.

    SECŢIUNEA a 3-a
    Reguli privind desfăşurarea controlului

    
ART. 8
    (1) Activitatea de control asupra respectării de către persoanele fizice sau juridice a obligaţiilor ce le revin potrivit legii se desfăşoară în baza programelor de control aprobate de preşedintele Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă, pentru compartimentul de control măsuri active din cadrul acesteia, sau de directorii executivi ai agenţiilor pentru ocuparea forţei de muncă.
    (2) Programele de control trebuie să cuprindă denumirea angajatorului, obiectul şi durata controlului.
    
ART. 9
    Controlul efectuat de către organele de control măsuri active din cadrul Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă, respectiv din cadrul agenţiilor pentru ocuparea forţei de muncă, poate fi:
    a) control general, în cadrul căruia se verifică respectarea de către persoanele fizice sau juridice supuse controlului a tuturor obligaţiilor prevăzute de lege, pentru o perioadă de timp determinată;
    b) control parţial, în cadrul căruia se verifică respectarea de către persoanele fizice sau juridice supuse controlului a uneia sau mai multor obligaţii prevăzute de lege, pentru o perioadă de timp determinată.
    
ART. 10
    În realizarea atribuţiilor ce le revin, organele de control măsuri active din cadrul agenţiilor pentru ocuparea forţei de muncă pot aplica următoarele proceduri de control:
    a) controlul prin sondaj, care constă în activitatea de verificare selectivă a documentelor şi operaţiunilor ce prezintă relevanţă asupra respectării de către angajatori a obligaţiilor prevăzute de lege;
    b) controlul inopinat, care constă în activitatea de verificare faptică şi documentară, în principal, ca urmare a unei sesizări cu privire la existenţa unor fapte de încălcare a legii, fără anunţarea în prealabil a angajatorilor.
    
ART. 11
    Perioada necesară efectuării controlului la un angajator nu poate fi mai mare de 5 zile.
    
ART. 12
    Perioada supusă controlului nu poate depăşi termenul general de prescripţie prevăzut de lege.
    
ART. 13
    Controlul se desfăşoară la sediul sau la domiciliul persoanelor fizice sau juridice care au calitatea de angajator potrivit legii.
    
ART. 14
    Controlul poate fi repetat în situaţia în care persoanele fizice sau juridice solicită în interes propriu efectuarea unei noi verificări sau ori de câte ori se consideră justificat de către directorul general executiv al Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă, respectiv de către directorii executivi ai agenţiilor pentru ocuparea forţei de muncă.
    
ART. 15
    (1) Rezultatele controlului, măsurile stabilite, eventualele debite, precum şi sancţiunile prevăzute de lege se consemnează în mod obligatoriu în procese-verbale de control.
    (2) Procesele-verbale de control devin titluri executorii la data la care creanţele consemnate sunt scadente prin expirarea termenului de plată stabilit de lege sau stabilit de organul competent.
    (3) Modelul procesului-verbal de control este prevăzut în anexa nr. 2 la prezenta procedură.
    
ART. 16
    Procesele-verbale de control se semnează de organele de control măsuri active şi de către persoanele fizice sau juridice supuse controlului, cu sau fără obiecţiuni din partea acestora.
    
ART. 17
    În cazul în care persoanele fizice sau juridice supuse controlului refuză să semneze procesele-verbale de control, organele de control măsuri active vor face menţiune despre aceasta în procesul-verbal de control.
    
ART. 18
    Procesele-verbale de control se consideră a fi comunicate persoanelor fizice sau juridice supuse controlului la data semnării de către acestea.
    
ART. 19
    În situaţia prevăzută la art. 17, proceseleverbale de control se consideră a fi comunicate de la data consemnării în acestea, de către organele de control măsuri active, a refuzului de a semna.

    SECŢIUNEA a 4-a
    Drepturile şi obligaţiile organelor de control măsuri active

    
ART. 20
    În exercitarea atribuţiilor ce le revin potrivit art. 116^1 din lege, organele de control măsuri active din cadrul Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă, respectiv din cadrul agenţiilor pentru ocuparea forţei de muncă, au următoarele drepturi:
    a) să între, în prezenţa reprezentanţilor legali ai persoanelor fizice sau juridice supuse controlului sau a altor persoane desemnate de acestea, în orice incintă a sediului în care îşi desfăşoară activitatea, în timpul programului normal de lucru; controlul se poate desfăşura şi în afara programului de lucru, cu acordul scris al persoanelor fizice sau juridice supuse controlului şi cu aprobarea directorului general executiv al Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă, pentru compartimentul de control măsuri active din cadrul acesteia, sau a directorilor executivi ai agenţiilor pentru ocuparea forţei de muncă în cadrul cărora funcţionează celelalte compartimente de control măsuri active;
    b) să examineze orice înscrisuri care pot fi relevante pentru determinarea modului în care persoanele fizice sau juridice supuse controlului respectă obligaţiile ce le revin potrivit legii;
    c) să primească copii de pe orice înscrisuri supuse controlului;
    d) să solicite informaţii care nu au, potrivit legii, caracter secret, de la organele administraţiei publice centrale şi locale, instituţiile publice sau de interes public, instituţiile publice sau private care înregistrează, sub orice formă, încheierile de contracte, evidenţa populaţiei sau a bunurilor, exploatarea proprietăţilor şi altele asemenea;
    e) să solicite declaraţii scrise de la salariaţii persoanelor fizice sau juridice supuse controlului în situaţia în care informaţiile furnizate de reprezentanţii legali sau de persoanele numite de acestea sunt insuficiente; modelul declaraţiei pe propria răspundere este prevăzut în anexa nr. 3 la prezenta procedură;
    f) să expună constatările efectuate cu ocazia controlului şi să solicite explicaţii scrise de la reprezentanţii legali ai persoanelor fizice sau juridice supuse controlului sau de la împuterniciţii acestora, după caz;
    g) să solicite, în scris, cu cel puţin 15 zile înainte, prezenţa reprezentanţilor legali ai persoanelor fizice sau juridice supuse controlului sau a împuterniciţilor acestora la sediul Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă sau al agenţiilor pentru ocuparea forţei de muncă în cadrul cărora funcţionează compartimentele de control măsuri active;
    h) să dispună măsurile necesare în vederea îndeplinirii, de către persoanele fizice sau juridice supuse controlului, a obligaţiilor ce le revin potrivit legii;
    i) să stabilească, în situaţia în care se constată încălcări ale legii, eventualele debite;
    j) să aplice sancţiunile prevăzute de lege.
    
ART. 21
    În exercitarea atribuţiilor ce le revin potrivit art. 116^1 din lege, organele de control măsuri active din cadrul Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă, respectiv din cadrul agenţiilor pentru ocuparea forţei de muncă, au următoarele obligaţii:
    a) să notifice în scris persoanele fizice sau juridice care urmează a fi supuse controlului cu 15 zile lucrătoare înaintea începerii acestuia, cu excepţia cazurilor în care controlul se desfăşoară la solicitarea persoanelor respective, a unor autorităţi, potrivit legii, sau inopinat;
    b) să prezinte persoanelor fizice sau juridice, la începerea controlului, legitimaţia de control şi delegaţia semnată, după caz, de directorul general executiv al Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă sau de directorul executiv al agenţiei pentru ocuparea forţei de muncă; începerea controlului trebuie consemnată, potrivit legii, în registrul unic de control;
    c) să efectueze controlul în aşa fel încât să afecteze cât mai puţin activitatea curentă a persoanelor fizice sau juridice şi să utilizeze eficient timpul alocat în acest scop;
    d) să furnizeze persoanelor fizice sau juridice, pe parcursul desfăşurării controlului, informaţii asupra constatărilor efectuate, precum şi a eventualelor situaţii neclare;
    e) să păstreze secretul asupra datelor şi informaţiilor privind persoanele fizice sau juridice supuse controlului, pe care le deţin ca urmare a exercitării atribuţiilor de serviciu;
    f) să procedeze la sesizarea organelor de urmărire penală în legătură cu constatările efectuate cu ocazia controlului şi care ar putea întruni elemente constitutive ale unei infracţiuni, în condiţiile prevăzute de lege.

    SECŢIUNEA a 5-a
    Drepturile şi obligaţiile persoanelor fizice sau juridice supuse controlului

    
ART. 22
    Persoanele fizice sau juridice supuse controlului efectuat de către organele de control măsuri active din cadrul Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă, respectiv din cadrul agenţiilor pentru ocuparea forţei de muncă, au următoarele drepturi:
    a) să fie notificate în scris, cu 15 zile lucrătoare înaintea începerii controlului, cu excepţia cazurilor în care acesta se desfăşoară la solicitarea persoanelor fizice sau juridice, a unor autorităţi, potrivit legii, sau inopinat;
    b) să fie informate pe parcursul desfăşurării controlului asupra constatărilor efectuate de organele de control măsuri active, precum şi a eventualelor situaţii neclare;
    c) să beneficieze de asistenţă de specialitate sau juridică;
    d) să fie protejate în ceea ce priveşte confidenţialitatea datelor şi a informaţiilor furnizate;
    e) să semneze procesele-verbale de control cu obiecţiuni;
    f) să solicite, din proprie iniţiativă, să fie controlate.
    
ART. 23
    Persoanele fizice sau juridice supuse controlului efectuat de către organele de control măsuri active din cadrul Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă, respectiv din cadrul agenţiilor pentru ocuparea forţei de muncă, au următoarele obligaţii:
    a) să asigure desfăşurarea în condiţii optime a controlului prin respectarea drepturilor organelor de control măsuri active şi prin acordarea sprijinului necesar în exercitarea acestor drepturi;
    b) să pună la dispoziţia organelor de control măsuri active spaţii adecvate, precum şi logistica necesară desfăşurării controlului;
    c) să dea informaţii şi să prezinte la locul de desfăşurare a controlului toate înscrisurile, precum şi orice alte date necesare clarificării situaţiilor constatate;
    d) să îndeplinească măsurile prevăzute în actul întocmit cu ocazia controlului, în termenele şi condiţiile stabilite de organele de control măsuri active.

    SECŢIUNEA a 6-a
    Soluţionarea contestaţiilor

    
ART. 24
    Măsurile dispuse de organele de control măsuri active prin actele de control pot fi contestate de persoanele fizice sau juridice supuse controlului, pe cale administrativă, la conducerea Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă, pentru acte de control încheiate de către organele de control măsuri active din cadrul acesteia, sau la conducerea agenţiilor pentru ocuparea de forţei de muncă, pentru acte de control încheiate de către organele de control măsuri active din cadrul acestora.
    
ART. 25
    (1) Contestaţiile se formulează în scris şi vor cuprinde în mod obligatoriu următoarele:
    a) numele sau denumirea contestatarului, sediul sau domiciliul acestuia;
    b) obiectul şi suma contestată;
    c) arătarea motivelor de fapt şi de drept pe care se întemeiază.
    (2) Contestaţiile trebuie semnate de către contestatari sau de către reprezentanţii legali ai acestora, iar în cazul persoanelor juridice trebuie să poarte şi ştampilă.
    (3) Dovedirea calităţii de reprezentant legal al contestatarilor, persoane fizice sau juridice, se face prin împuternicire avocaţială, în cazul avocaţilor, sau prin procură autentificată, în cazul altor persoane.
    (4) Contestatarii pot depune în dovedirea contestaţiilor formulate acte care nu au fost avute în vedere de organul de control măsuri active.
    (5) Contestaţiile împotriva măsurilor dispuse de organele de control măsuri active nu pot avea ca obiect alte sume şi măsuri decât cele stabilite prin actele atacate.
    
ART. 26
    (1) Contestaţiile se depun, sub sancţiunea decăderii, în termen de 15 zile de la comunicarea actului atacat, la Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă, atunci când au ca obiect acte de control încheiate de către organele de control măsuri active din cadrul acesteia, sau la agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă, atunci când au ca obiect acte de control încheiate de acestea.
    (2) Contestaţiile trimise prin poştă se socotesc formulate în termen dacă au fost predate cu scrisoare recomandată la oficiul poştal înainte de împlinirea acestuia.
    
ART. 27
    (1) Contestaţiile se soluţionează în termen de 30 de zile de la înregistrare prin decizie motivată a directorului general executiv al Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă, atunci când au ca obiect acte de control încheiate de către organele de control măsuri active din cadrul acesteia, sau prin decizii motivate ale directorilor executivi ai agenţiilor pentru ocuparea forţei de muncă, atunci când au ca obiect acte de control încheiate de acestea.
    (2) Deciziile se semnează de către persoanele prevăzute la alin. (1) ori de către înlocuitorii de drept ai acestora.
    
ART. 28
    (1) Prin decizii, contestaţiile vor putea fi admise în totalitate sau în parte ori respinse.
    (2) În cazul admiterii contestaţiilor se decide, după caz, anularea totală sau parţială a actelor de control atacate.
    
ART. 29
    (1) Deciziile se comunică prin poştă, cu scrisoare recomandată cu confirmare de primire, la sediul sau la domiciliul contestatarilor, declarat prin contestaţiile formulate, precum şi la organele de control măsuri active ale căror acte se atacă.
    (2) În situaţia în care contestatarii şi-au schimbat sediul sau domiciliul fără a aduce la cunoştinţă acest fapt agenţiilor pentru ocuparea forţei de muncă, deciziile se comunică organelor de control măsuri active ale căror acte se atacă.
    
ART. 30
    Deciziile pot fi atacate la instanţele judecătoreşti competente potrivit dreptului comun.

    
CAP. II
    Activitatea de îndeplinire a măsurilor asigurătorii, precum şi de efectuare a executării silite a debitelor rezultate din nerespectarea prevederilor legii

    
ART. 31
    Activitatea de îndeplinire a măsurilor asigurătorii, precum şi de efectuare a executării silite a debitelor rezultate din nerespectarea prevederilor legii, se realizează potrivit prevederilor
Ordonanţei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, de către personalul de specialitate din cadrul agenţiilor pentru ocuparea forţei de muncă, desemnat prin dispoziţii ale directorilor executivi.
    
ART. 32
    (1) În exercitarea atribuţiilor de serviciu, personalul de specialitate desemnat potrivit art. 31 este învestit cu exerciţiul autorităţii publice şi beneficiază de protecţie potrivit legii.
    (2) Personalul prevăzut la alin. (1) este împuternicit în faţa debitorului sau a terţilor prin legitimaţii de executor bugetar şi delegaţii.
    (3) Modelul legitimaţiei de executor bugetar este prevăzut în anexa nr. 4 la prezenta procedură.
    
ART. 33
    Fac obiectul executării silite, în condiţiile art. 31, următoarele debite rezultate din nerespectarea prevederilor legii:
    a) sumele plătite fără temei legal, cu titlu de indemnizaţie de şomaj, precum şi debitele create în condiţiile legii, care se recuperează în temeiul deciziilor emise de agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă, ce constituie titluri executorii, potrivit art. 47 alin. (1) din lege, de la persoanele care le-au primit;
    b) sumele plătite fără temei legal, cu titlu de primă de încadrare neimpozabilă sau primă de instalare, care se recuperează în temeiul angajamentelor beneficiarilor, ce constituie titluri executorii, potrivit art. 76 alin. (2) din lege;
    c) debitele şi sancţiunile consemnate de organele de control măsuri active din cadrul agenţiilor pentru ocuparea forţei de muncă în procesele-verbale de control ce devin titluri executorii la data la care creanţele respective sunt scadente prin expirarea termenului de plată stabilit de lege sau stabilit de organul competent.
    
ART. 34
    Personalul de specialitate din cadrul agenţiilor pentru ocuparea forţei de muncă, desemnat prin dispoziţii ale directorilor executivi, este împuternicit să îndeplinească măsurile asigurătorii şi să efectueze executarea silită, în condiţiile art. 31, în privinţa următoarelor creanţe bugetare administrate de Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă, altele decât cele rezultate din nerespectarea prevederilor legii:
    a) sume acordate în mod necuvenit, din bugetul asigurărilor pentru şomaj, care se recuperează în temeiul deciziilor emise de agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă, ce constituie titluri executorii, de la persoanele care le-au primit;
    b) orice alte debite constituite la bugetul asigurărilor pentru şomaj, altele decât cele provenind din contribuţii, care se recuperează în temeiul deciziilor emise de agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă, ce constituie titluri executorii, de la persoanele fizice sau juridice.

    
CAP. III
    Dispoziţii tranzitorii şi finale

    
ART. 35
    Controalele în curs la data intrării în vigoare a prezentului ordin se vor continua potrivit dispoziţiilor acestuia, actele îndeplinite anterior rămânând valabile.
    
ART. 36
    Legitimaţiile de control, precum şi legitimaţiile de executor bugetar se emit de către Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă prin Direcţia resurse umane şi salarizare şi sunt semnate de către directorul general executiv.
    
ART. 37
    Evidenţa legitimaţiilor se ţine într-un registru special care va conţine: numărul de ordine, numele, prenumele şi funcţia titularului, indicativul judeţului, seria, data eliberării şi semnătura de primire.
    
ART. 38
    La încetarea calităţii de executori bugetari a persoanelor desemnate în condiţiile art. 31, precum şi la modificarea sau încetarea raporturilor de serviciu ale persoanelor din cadrul compartimentelor de control măsuri active, acestea vor preda legitimaţiile în vederea anulării; anularea va fi consemnată în registrul special prevăzut la art. 37.


    
ANEXA 1
    ────────
la procedură
────────────────

┌────────────────────────┬─────────────────────────────────────────────────────┐
│ │În exercitarea atribuţiilor ce le revin potrivit │
│ ┌────────┐ │
art. 116^1 din Legea nr. 76/2002 privind sistemul │
│ │ STEMA │ │asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării │
│ │ROMÂNIEI│ │forţei de muncă, cu modificările şi completările │
│ └────────┘ │ulterioare, organele de control măsuri active din │
│ │cadrul Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei │
│ │de Muncă, respectiv din cadrul agenţiilor pentru │
├────────────────────────┤ocuparea forţei de muncă, au următoarele drepturi; │
│ │ a) să între în prezenta reprezentanţilor legali │
│ GUVERNUL ROMÂNIEI │ai persoanelor fizice sau juridice supuse │
│ MINISTERUL MUNCII, │controlului sau a altor persoane desemnate de │
│ SOLIDARITATII SOCIALE │acestea, în orice incintă a sediului în care îşi │
│ ŞI FAMILIEI │desfăşoară activitatea, în timpul programului │
│ │normal de lucru; controlul se poate desfăşura şi │
├────────────────────────┤în afara programului de lucru, cu acordul scris │
│ │al persoanelor fizice sau juridice supuse │
│ AGENTIA NAŢIONALA │controlului şi cu aprobarea directorului general │
│ PENTRU OCUPAREA FORTEI │executiv al Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea │
│ DE MUNCĂ │Forţei de Muncă, pentru compartimentul de control │
│ │măsuri active din cadrul acesteia, sau a │
│ │directorilor executivi ai agenţiilor pentru │
│ LEGITIMATIE DE CONTROL │ocuparea forţei de muncă în cadrul cărora │
│ │funcţionează celelalte compartimentele de control │
│Seria _______, nr. ____,│măsuri active; │
│ │ b) se examineze orice inscrisuri care pot fi │
│ │relevante pentru determinarea modului în care │
│Numele ________________ │persoanele fizice sau juridice supuse │
│ │controlului respectă obligaţiile ce le revin │
│Prenumele _____________ │potrivit legii; │
│ │ c) să primească copii de pe orice înscrisuri │
│C.N.P. ________________ │supuse controlului; │
│ │ d) să solicite informaţii care nu au, potrivit │
│Semnatura │legii caracter secret, de la organele │
│autorizata ____________ │administraţiei publice centrale şi locale, │
│ │instituţiile publice sau de interes public, │
├───────────┬────────────┤instituţiile publice sau private care │
│ Loc │ Data │înregistrează, sub orice formă, încheierile de │
│fotografie │ emiterii │contracte, evidenţa populaţiei sau a bunurilor, │
│ │ │exploatarea proprietăţilor şi altele asemenea; │
│ │ │ e) să solicite declaraţii scrise de la │
│ │ │salariaţii persoanelor fizice sau juridice supuse │
│ │ │controlului în situaţia în care informaţiile │
├───────────┴────────────┤furnizate de reprezentanţii legaţi sau de │
│ │persoanele numite de acestea sunt insuficiente; │
│ │ f) să expună constatările efectuate cu ocazia │
│ │controlului şi să solicite explicaţii scrise de │
│ │la reprezentanţii legali ai persoanelor fizice sau │
│ │juridice supuse controlului sau de la împuterniciţii │
│ │acestora, după caz; │
│ │ g) să solicite, în scris, cu cel puţin 15 zile │
│ │înainte, prezenţa reprezentanţilor legali ai │
│ │persoanelor fizice sau juridice supuse controlului │
│ │sau a împuterniciţilor acestora, la sediul Agenţiei │
│ │Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă sau al │
│ │agenţiilor pentru ocuparea forţei de muncă în │
│ │cadrul cărora funcţionează compartimentele de │
│ │control măsuri active; │
│ │ h) să dispună măsurile necesare în vederea │
│ │îndeplinirii, de către persoanele fizice sau │
│ │juridice supuse controlului, a obligaţiilor ce le │
│ │revin potrivit legii; │
│ │ l) să stabilească, în situaţia în care se constată │
│ │încălcări ale legii, eventualele debite; │
│ │ j) să aplice sancţiunile prevăzute de lege │
│ │ │
│ │Pierderea legitimaţiei se face publică în presa şi │
│ │se anuntă instituţia emitentă în termen de 15 zile. │
│ │ │
│ │ VIZE │
│ │ ┌────────┬────────┬───────┬────────┐ │
│ │ │ AN │ AN │ AN │ AN │ │
│ │ │ SEM. I │SEM. II │SEM. I │SEM. II │ │
│ │ ├────────┼────────┼───────┼────────┤ │
│ │ │ AN │ AN │ AN │ AN │ │
│ │ │ SEM. I │SEM. II │SEM. I │SEM. II │ │
│ │ └────────┴────────┴───────┴────────┘ │
│ Legitimaţia nu este │ │
│ transmisibilă │ │
└────────────────────────┴─────────────────────────────────────────────────────┘


    
ANEXA 2
    ────────
la procedură
────────────


                                   PROCES-VERBAL
                  Încheiat astăzi _____ luna _____ anul _____

    Subsemnaţii _____________ îndeplinind funcţia de ________ , în cadrul compartimentului control măsuri active din Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă aagenţia pentru Ocuparea Forţei de Muncă a municipiului / judeţului ________ în temeiul
Hotărârii Guvernului nr. 768/2003 privind aprobarea Statutului Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă, cu modificările şi completările ulterioare, în baza legitimaţiilor de control nr. _____ şi a delegaţiilor nr. _____ / ____ am procedat, conform programului de control aprobat şi atribuţiilor de serviciu, la efectuarea unui control de specialitate la ________ cu sediul în _______ str. ________ , nr ____ judeţul / sectorul ______.
    Controlul a avut ca obiect verificarea respectării de către __________ a obligaţiilor ce îi revin potrivit
Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, cu modificările şi completările ulterioare.
    Verificarea s-a efectuat asupra actelor, documentelor şi evidenţelor aferente perioadei __________ , puse la dispoziţia organului de control măsuri active de către persoana fizică /juridică supusă controlului.
    Persoana fizică / juridică nu / a mai fost controlată anterior conform procesului verbal nr. ________ / ______ , pentru perioada _____________ .

    
CAPITOLUL I
    Date de identificare a persoanei fizice /juridice

    Numele / denumirea persoanei fizice /juridice ___________________
    Cod numeric personal _______________ (persoane fizice)
    Certificatul de înmatriculare înregistrat la Oficiul Registrului Comerţului ________ sub nr. ______ din data de ______ şi la Direcţia Generală a Finanţelor Publice a municipiului / judeţului ________ sub nr. ______ / ____ (societăţi comerciale)
    Actul normativ în temeiul căruia funcţionează __________ (instituţii publice)
    Codul fiscal: _____________________________________
    Codul postal: _____________________________________

    Forma şi situaţia juridică: ______________________________________________

    Structura acţionariatului (societăţi comerciale): ________________________

    Domiciliul/sediul: _______________________________________________________

    Reprezentant legal: ______________________________________________________

    Capitalul social subscris şi vărsat (societăţi comerciale): ___________lei.

    Obiectul de activitate: __________________________________________________

    Telefon / Fax / e-mail: ______________________

    Conturile de disponibilităţi în lei şi în devize, băncile la care sunt deschise, precum şi adresele acestora: __________________________________________

    La data încheierii prezentului proces verbal, persoana fizică /juridică îşi desfăşoară activitatea cu un număr de: _____ salariaţi, încadraţi în baza unor contracte individuale de muncă / acte de numire (funcţionari publici).

    
CAPITOLUL II
    Respectarea de către persoanele fizice sau juridice a obligaţiilor ce le revin potrivit
Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, cu modificările şi completările ulterioare

    Se completează de către organele de control măsuri active din cadrul Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă:

    a) verificarea activităţii de control măsuri active desfăşurată la nivelul agenţiilor pentru ocuparea forţei de muncă: _________________________________

    b) verificarea respectării prevederilor legii de către agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă, în calitate de furnizori de servicii specializate pentru stimularea ocupării forţei de muncă: ________________________________________

    Se completează de către organele de control măsuri active din cadrul agenţiilor pentru ocuparea forţei de muncă:

    a) verificarea respectării de către angajatori a obligaţiei prevăzute la art. 10 din lege: _______________________________________________________________

    b) verificarea respectării de către angajatori a obligaţiei prevăzute la art. 21 din lege: _______________________________________________________________

    c) verificarea respectării de către angajatorii care au încadrat în muncă, conform legii, persoane din rândul beneficiarilor de indemnizaţii de şomaj, a obligaţiei prevăzute la art. 41 alin. (2) din lege: ____________________________________

    d) verificarea respectării de către angajatorii prevăzuţi la art. 48^1 alin. (1) din lege, a obligaţiei ce le revine potrivit art. 48^1 alin. (4) din lege: ___________________________________

    e) verificarea respectării de către angajatorii aflaţi în situaţiile prevăzute la art. 49 din lege, a obligaţiei prevăzute la art. 50 alin. (3) din lege: _____________________________________

    f) verificarea respectării condiţiilor de acordare a subvenţiilor prevăzute la art. 78 din lege: _____________________

    g) verificarea respectării de către angajatorii care încadrează absolvenţi, în condiţiile art. 80 din lege, a obligaţiei ce le revine potrivit art. 83 din lege: _______________________________

    h) verificarea respectării de către angajatorii care încadrează şomeri în vârstă de peste 45 de ani, întreţinători unici de familie sau persoane cu handicap a obligaţiei ce le revine potrivit art. 85 alin. (1) şi (2) din lege: ______________________________________

    i) verificarea respectării de către angajatorii care au beneficiat de credite în condiţii avantajoase, acordate din bugetul asigurărilor pentru şomaj, potrivit legii, a obligaţiilor prevăzute la art. 86 alin. (7) lit. c) şi d), art. 86^2 alin. (3) şi art. 88 din lege: ______________________________________________________

    j) verificarea respectării de către angajatorii care au beneficiat de fonduri nerambursabile, acordate din bugetul asigurărilor pentru şomaj, potrivit legii, a obligaţiilor prevăzute la art. 86^1 alin. (5), art. 86^2 alin. (3) şi art. 88 din lege: ________________________________________________________________

    k) verificarea respectării de către angajatorii care au beneficiat, potrivit legii, de reducerea sumei reprezentând contribuţia de 3% datorată bugetului asigurărilor pentru şomaj, a obligaţiei prevăzute la art. 93 alin. (1) din lege: ______________

    l) verificarea acreditării furnizorilor de servicii specializate pentru stimularea ocupării forţei de muncă: __________

    m) verificarea respectării altor obligaţii prevăzute în convenţiile sau contractele încheiate de către angajatori cu agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă: _______________________

    
CAPITOLUL III
    Concluzii şi măsuri dispuse în urma controlului
    ______________________________________________________________
    ______________________________________________________________
    ______________________________________________________________

    Prin semnarea procesului verbal de control persoana fizică /juridică recunoaşte că i s-au restituit toate documentele solicitate de către organele de control măsuri active şi puse la dispoziţia acestora în vederea verificării.
    Măsurile dispuse de organele de control măsuri active prin prezentul proces verbal pot fi contestate, pe cale administrativă, la Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă, atunci când au ca obiect acte de control încheiate de către organele de control măsuri active din cadrul acesteia, sau la agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă, atunci când au ca obiect acte de control încheiate de acestea.
    Contestaţia se depune, sub sancţiunea decăderii, în termen de 15 zile de la comunicarea prezentului proces verbal.

                  ORGAN DE CONTROL,

                      PERSOANA FIZICĂ / JURIDICĂ,

    NOTĂ: Prezentul model de proces-verbal va fi adaptat, în funcţie de obiectul controlului.


    
ANEXA 3
    ────────
la procedură
──────────────

                            DECLARAŢIE
              Nr. ____ din ziua ____ luna ____ anul ____

    Subsemnatul(a) ___________ , legitimat(ă) cu actul de identitate ___ , seria ___ , nr. ___ , CNP ______ , domiciliat(ă) în localitatea _______, str. _____ , nr. ___ , bloc ___ , sc. __ , et. __ , ap. __ , judeţul / sectorul ____ , având funcţia de ____ , în cadrul _______ , cu sediul în _______ , str. ______ , nr. ____ , judeţul / sectorul ___ .
    La solicitarea organelor de control măsuri active din cadrul Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă / Agenţiei pentru Ocuparea Forţei de Muncă a municipiului / judeţului _________ , sub sancţiunea prevăzută de Codul penal pentru fals în declaraţii, declar pe proprie răspundere următoarele*):

_____________
    *) Informaţii solicitate de către organele de control măsuri active, în funcţie de obiectul activităţii de control.

          DATA __________
                                SEMNĂTURA,

    
ANEXA 4
    ────────
la procedură
─────────────

┌────────────────────────┬─────────────────────────────────────────────────────┐
│ │ │
│ ┌────────┐ │ │
│ │ STEMA │ │În temeiul
Ordonanţei Guvernului nr. 92/2003 privind │
│ │ROMÂNIEI│ │Codul de procedură fiscala, republicată, titularul │
│ └────────┘ │are calitatea de executor bugetar şi are dreptul: │
│ │ │
│ │ a) să aplice măsurile asiguratorii şi de executare │
│─────────────────────── │silită; │
│ │ b) să între în orice incintă de afaceri a │
│ GUVERNUL ROMÂNIEI │debitorului, persoană juridică, sau în alte incinte │
│ MINISTERUL MUNCII, │unde acesta îşi păstrează bunurile, în scopul │
│ SOLIDARITATII SOCIALE │identificării bunurilor sau valorilor care pot fi │
│ ŞI FAMILIEI │executate silit, precum şi să analizeze evidenţa │
│ │contabilă a debitorului în scopul identificării │
│────────────────────────│terţilor care datorează sau deţin în păstrare │
│ │venituri ori bunuri ale debitorului; │
│ AGENTIA NAŢIONALA │ c) să între în toate incaperile în care se gasesc │
│ PENTRU OCUPAREA FORTEI │bunuri sau valori ale debitorului, persoană fizică, │
│ DE MUNCĂ │precum şi să cerceteze toate locurile în care │
│ │acesta îşi păstrează bunurile; │
│ │ d) să solicite şi să cerceteze orice document sau │
│ LEGITIMATIE DE │element material care poate constitui o proba în │
│ EXECUTOR BUGETAR │determinarea bunurilor proprietate a debitorului │
│ │ │
│ │ │
│Seria _______, nr. ____,│ │
│ │Pierderea legitimaţiei se face publică în presă şi │
│ │se anunţă instituţia emitentă în termen de 15 zile. │
│Numele ________________ │ │
│ │ │
│Prenumele _____________ │ VIZE │
│ │ ┌────────┬────────┬───────┬────────┐ │
│C.N.P. ________________ │ │ AN │ AN │ AN │ AN │ │
│ │ │ SEM. I │SEM. II │SEM. I │SEM. II │ │
│Semnatura │ ├────────┼────────┼───────┼────────┤ │
│autorizata ____________ │ │ AN │ AN │ AN │ AN │ │
│ │ │ SEM. I │SEM. II │SEM. I │SEM. II │ │
│───────────┬────────────┤ └────────┴────────┴───────┴────────┘ │
│ Loc │ Data │ │
│fotografie │ emiterii │ │
│ │ │ │
│ │ │ │
│ │ │ │
│ │ │ │
├───────────┴────────────┤ │
│ Legitimatia nu este │ │
│ transmisibila │ │
│ │ │
└────────────────────────┴─────────────────────────────────────────────────────┘


                          _________________

Comentarii Act

Nu sunt comentarii momentan.

Posteaza pe retele sociale

Pentru a posta un comentariu trebuie sa va autentificati


Daca nu aveti inca un cont si vreti sa va inregistrati dati click aici(click aici pentru a vedea toate aplicatiile CTCE)


Parteneri:

Contact

Bd. Decebal, nr. 32
Piatra Neamt
Romania
0233-211.020 , 218.110, 210.290, 210.291
0233.206.575

Contact Me

Urmariti-ne pe

Facebook
Vizitatori Unici
Astazi 60
Ieri 386
Total 65293
Media pe zi 641

Continutul, designul, structura, precum si materialele Lege-Online.ro apartin C.T.C.E. - Piatra Neamt si sunt protejate de Legea 8/1996 privind drepturile de autor si drepturile conexe, cu modificarile si completarile ulterioare. Copierea/distribuirea/republicarea acestora este ilegala.

CTCE - Centrul Teritorial de Calcul Economic