Doriti o forma actualizata, la zi, a acestui act ? Cumparati acum online, rapid si simplu varianta DOC !
Forma consolidată la data 16.09.2014
Pret: 13,00 RON cu TVAActul este prezentat in forma neactualizata!

Puteti sa consultati o forma actualizata la data 16.09.2014, conform modificarilor publicate in Monitorul Oficial al Romaniei, apasand butonul Cumpara Act din dreapta.
 ORDIN nr. 24 din 4 martie 2004
pentru aprobarea Standardelor minime obligatorii pentru centrele de zi
EMITENT: AUTORITATEA NAŢIONALĂ PENTRU PROTECŢIA COPILULUI ŞI ADOPŢIE
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 247 din 22 martie 2004

    În temeiul prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 12/2001 privind înfiinţarea Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Copilului şi Adopţie, aprobată şi modificată prin Legea nr. 252/2001, şi ale art. 9 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 770/2003 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Copilului şi Adopţie,

    secretarul de stat al Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Copilului şi Adopţie emite prezentul ordin.

    ART. 1
    Se aprobă Standardele minime obligatorii pentru centrele de zi, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.
    ART. 2
    Prezentul ordin intră în vigoare începând cu data de 1 ianuarie 2005.

                  Secretarul de stat al Autorităţii Naţionale
                     pentru Protecţia Copilului şi Adopţie,
                                 Gabriela Coman

    Bucureşti, 4 martie 2004.
    Nr. 24.

    ANEXĂ

               STANDARDE MINIME OBLIGATORII PENTRU CENTRELE DE ZI

    Centrele de zi, denumite în continuare CZ, sunt servicii pentru protecţia copilului a căror misiune este de a preveni abandonul şi instituţionalizarea copiilor, prin asigurarea, pe timpul zilei, a unor activităţi de îngrijire, educaţie, recreere-socializare, consiliere, dezvoltare a deprinderilor de viaţă independentă, orientare şcolară şi profesională etc. pentru copii, cât şi a unor activităţi de sprijin, consiliere, educare etc. pentru părinţi sau reprezentanţii legali, precum şi pentru alte persoane care au în îngrijire copii.
    Serviciile oferite de CZ sunt complementare demersurilor şi eforturilor propriei familii, aşa cum decurg din obligaţiile şi responsabilităţile părinteşti, precum şi serviciilor oferite de unităţile de învăţământ şi de alţi furnizori de servicii, corespunzător nevoilor individuale ale copilului în contextul său socio-familial.
    Standardele sunt grupate pe următoarele arii de interes:
    Informare şi relaţii cu comunitatea
    1. Activităţi de informare la nivelul comunităţii
    2. Relaţii de colaborare activă cu familiile copiilor care frecventează centrul de zi
    Activităţi
    3. Programul personalizat de intervenţie
    4. Programul zilnic al copiilor
    5. Activităţi educaţionale
    6. Activităţi recreative şi de socializare
    7. Orientare şcolară şi profesională şi consiliere psihologică
    8. Consiliere şi sprijin pentru părinţi
    Administrare şi management
    9. Locaţia, resurse financiare şi baza materială
    10. Administrare şi management
    11. Planul anual de acţiune
    Resurse umane
    12.Recrutarea şi angajarea personalului
    13.Formarea iniţială şi continuă a personalului
    14. Supervizarea
    Colaborare interinstituţională
    15.Protecţia copilului împotriva abuzurilor
    16.Activităţi de colaborare cu profesioniştii şi instituţii relevante

    INFORMARE ŞI RELAŢII CU COMUNITATEA
    Standardul 1

    Activităţi de informare la nivelul comunităţii
    Centrul de zi dezvoltă acţiuni de informare la nivelul comunităţii în ceea ce priveşte serviciile oferite şi beneficiile acestora pentru copii şi familiile acestora.

    Rezultat
    Comunitatea cunoaşte serviciile de care copiii beneficiază sau pot beneficia prin intermediul centrului de zi.

    Cerinţe pentru implementarea standardului l
    1.1. CZ iniţiază şi organizează acţiuni de informare a comunităţii în ceea ce priveşte serviciile oferite, rolul său în comunitate, accesarea şi modul de funcţionare, precum şi despre importanţa existenţei acestor servicii pentru copiii din comunitate şi familiile acestora.
    1.2. Cel puţin o dată pe an, CZ sprijină organizarea de campanii de sensibilizare a comunităţii referitoare la prevenirea abandonului şi instituţionalizării copiilor.
    1.3. CZ publică date relevante despre activitatea sa, în mod periodic. Conţinutul materialelor făcute public este avizat în prealabil de coordonatorul CZ.
    1.4. Coordonatorul CZ se asigură că, în mediatizarea cazurilor, se respectă legislaţia în vigoare cu privire la protecţia copilului în relaţia cu mass-media şi prevederile standardelor minime obligatorii prezente, denumite în continuare SMO, cu privire la confidenţialitatea datelor despre clienţi.
    1.5. CZ colaborează cu instituţiile relevante de la nivelul comunităţii (primăria, şcolile, unităţile sanitare, biserica, poliţia etc.) în vederea identificării potenţialilor beneficiari.
    1.6. CZ desfăşoară activităţi de recrutare de voluntari din comunitate.
    1.7. CZ deţine informaţii de specialitate pe care le pune la dispoziţia comunităţii spre consultare.

    Indicatorii pentru Standardul l
    (I)1.1.1. Număr de acţiuni de promovare a serviciilor pe care le oferă centrul şi de informare a comunităţii în ceea ce priveşte necesitatea existenţei unor astfel de serviciiaan.
    (I)1.1.2. Existenţa unor materiale promoţionale (de exemplu, pliante, broşuri), al căror conţinut este adecvat grupului ţintă (de exemplu, copii, părinţi, profesionişti, mass-media).
    (I)1.2.1. Numărul de campanii de informare, educare şi comunicare la a căror organizare a participat CZaan.
    (I)l.2.2. Numărul de acţiuni realizate de CZ în cadrul acestor campanii de sensibilizare a comunităţiiaan.
    (I)1.3.1. Numărul anual de articole/materiale publicate care conţin date relevante din activitatea CZ.
    (I)l.3.2. Conţinutul materialelor publicate, care trebuie să poarte semnătura coordonatorului serviciului.
    (I)1.4. Coordonatorul CZ şi personalul de specialitate cunosc legislaţia în vigoare în acest domeniu.
    (I)1.5.1. Modalităţile de colaborare cu instituţiile relevante din comunitate (primăria, şcolile, unităţile sanitare, biserica, poliţia etc.) în vederea identificării potenţialilor beneficiari ai CZ.
    (I)1.5.2. Numărul de convenţii de colaborare încheiate cu aceste instituţii şi conţinutul acestora.
    (I)1.6.1. Consemnarea modalităţii de derulare a activităţilor de recrutare de voluntari.
    (I)1.6.2. Numărul de acţiuni de recrutare de voluntariaan.
    (I)1.6.3. Consemnarea modalităţilor de implicare a voluntarilor în activităţile CZ, inclusiv cele referitoare la formarea iniţială şi continuă a acestora, precum şi despre supervizare.
    (I)l.7.l. Existenţa informaţiilor de specialitate sub diferite forme (tipărită, electronică, audio-video).
    (I)1.7.2. Număr de persoane care apelează la materialele de specialitateaan.

    Standardul 2

    Relaţii de colaborare activă cu familiile copiilor care frecventează centrul de zi
    Personalul centrului de zi face toate demersurile necesare pentru a stabili relaţii de colaborare activă cu familiile copiilor care frecventează centrul de zi.

    Rezultat
    Familiile copiilor colaborează activ cu personalul centrului şi sunt conştiente de importanţa stabilirii unui parteneriat real cu acesta pentru dezvoltarea armonioasă a copiilor.

    Cerinţe pentru implementarea standardului 2
    2.1. CZ îşi formulează un cod etic pentru relaţia cu copiii şi familiile acestora, care este elaborat de coordonatorului CZ în colaborare cu personalul de specialitate.
    2.2. Codul etic este adus la cunoştinţă personalului, copiilor şi familiilor acestora.
    2.3. CZ iniţiază şi organizează reuniuni generale, în mod periodic, pentru informarea părinţilor în legătură cu liniile de perspectivă pe anul în curs şi ocazional, înaintea unor evenimente importante.
    2.4. CZ iniţiază şi organizează reuniuni individuale, periodic şi în mod special la admiterea copilului în CZ, în vederea comunicării informaţiilor utile pentru părinţi.
    2.5. CZ ţine evidenţa acestor reuniuni, prin rapoartele elaborate în urma desfăşurării acestora. Rapoartele sunt întocmite pe baza unui protocol avizat de coordonatorul CZ.
    2.6. Personalul este pregătit în ceea ce priveşte semnificaţia relaţiei copil-părinte, importanţa participării părinţilor ca parteneri în program şi rolul CZ în sprijinirea şi întărirea relaţiei copil-părinte.
    2.7. La admiterea copilului în CZ se încheie un contract cu părinţii sau reprezentanţii legali ai copilului. Se recomandă adaptarea modelului de contract cu familia din Ordinul secretarului de stat al Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Copilului şi Adopţie, al ministrului educaţiei şi cercetării, al ministrului sănătăţii şi familiei şi al preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Persoanele cu Handicap nr.18/3989/416/142/2003.

    Indicatorii pentru Standardul 2
    (I)2.1.1. Existenţa codului etic elaborat de coordonator împreună cu personalul de specialitate.
    (I)2.1.2. Conţinutul codului etic (norme de comportament, atitudini de comunicare etc.).
    (I)2.2.1. Personalul, copiii şi familiile cunosc şi respectă codul etic.
    (I)2.2.2. Modalitatea în care coordonatorul CZ supervizează respectarea codului.
    (I)2.3.1. Numărul de reuniuni generale de informareaan (numărul total, numărul reuniunilor periodice, numărul reuniunilor ocazionale).
    (I)2.4. Numărul de reuniuni individuale de informareaan (numărul total, numărul reuniunilor periodice, numărul reuniunilor ocazionale).
    (I)2.5.1. Protocolul utilizat pentru întocmirea rapoartelor.
    (I)2.5.2. Conţinutul rapoartelor elaborate în urma reuniunilor.
    (I)2.6. Dosarele angajaţilor (diplome de studii, certificate de absolvire a cursurilor relevante etc.).
    (I)2.7.l. Modalităţi de implicare a părinţilor referitor la activităţile de care beneficiază copiii.
    (I)2.7.2. Existenţa contractului cu familia (părinţi/reprezentanţi legali) pentru fiecare copil.

    ACTIVITĂŢI
    Standardul 3

    Programul personalizat de intervenţie
    Programul personalizat de intervenţie este elaborat de personalul de specialitate în funcţie de nevoile şi particularităţile fiecărui copil în parte.

    Rezultat
    Fiecare copil din centrul de zi beneficiază de un program personalizat de intervenţie, reactualizat periodic.

    Cerinţe pentru implementarea standardului 3
    3.1. Clienţii se pot adresa în mod direct acestui serviciu sau prin referire din partea autorităţilor administraţiei locale, organismelor private autorizate şi altor instituţii relevante.
    3.2. Referirea din partea autorităţilor administraţiei locale se face în baza unui plan de servicii întocmit pentru prevenirea abandonului şi instituţionalizării copilului. Planul de servicii este întocmit de către autoritatea locală din care provine copilul sau cu sprijinul nemijlocit al acesteia, în situaţia solicitărilor directe sau a referirilor din partea altor organizaţii sau instituţii relevante, CZ anunţă autoritatea locală din care provine copilul pentru a se întocmi planul de servicii.
    3.3. Programul personalizat de intervenţie, denumit în continuare PPI, este realizat, în echipă, de personalul de specialitate care lucrează cu copilul în CZ, pe baza evaluării făcute fiecărui copil în parte la admiterea în CZ. PPI este avizat de coordonatorul CZ şi elaborarea se face cu consultarea copilului, în raport de vârstă şi gradul de maturitate, precum şi a familiei acestuia sau a reprezentantului legal.
    3.4. CZ îşi stabileşte proceduri referitoare la admiterea copiilor, avizate de autoritatea locală pe teritoriul căruia îşi are sediul Aceste proceduri sunt parte integrantă a metodologiei de organizare şi funcţionare a CZ, denumită în continuare MOF.
    3.5. PPI conţine informaţii despre toate activităţile şi serviciile oferite copilului şi familiei acestuia.
    3.6. Obiectivele de lucru cu copilul conţinute în PPI sunt realiste, adaptate nivelului lui global şi utile pentru dezvoltarea lui armonioasă.
    3.7. Obiectivele sunt evaluate periodic şi actualizate în funcţie de gradul în care au fost realizate.
    3.8. Părinţii sunt informaţi în ceea ce priveşte conţinutul PPI şi rolul care le revine în operaţionalizarea obiectivelor acestuia.

    Indicatorii pentru Standardul 3
    (I)3.1.1. Numărul de solicitări directeaan comparativ cu numărul de copii admişi în baza solicitărilor directeaan şi modul de respectare a procedurilor de admitere agreate.
    (I)3.1.2. Numărul de referiri pe categoriiaan comparativ cu numărul de copii admişi în baza refeririloraan şi modul de respectare a procedurilor de admitere agreate. Autorităţile administraţiei locale sunt reprezentate de serviciul public specializat pentru protecţia copilului, primării, serviciul public de asistenţă socială de la nivelul consiliilor judeţene sau locale ale sectoarelor municipiului Bucureşti, precum şi de la nivelul municipiilor şi oraşelor etc.
    (I)3.2. Numărul de copii care au plan de servicii şi conţinutul acestora.
    (I)3.3.1. Fiecare copil are un PPL PPI este semnat de personalul de specialitate care l a întocmit şi de către familia sau reprezentantul legal al copilului.
    (I)3.3.2. Existenţa evaluărilor copiilor la admiterea în centru, care sunt efectuate de către personalul de specialitate.
    (I)3.4. MOF conţine proceduri referitoare la admiterea copiilor în CZ, care au avizul autorităţii locale pe teritoriul căreia îşi are sediul.
    (I)3.5. Conţinutul PPL
    (I)3.6. Gradul de realism al obiectivelor din PPL
    (I)3.7. Numărul de evaluări a PPIaan.
    (I)3.8. Părinţii cunosc conţinutul PPI şi au responsabilităţi clare în ceea ce priveşte rolul lor în implementarea acestuia.

    Standardul 4

    Programul zilnic al copiilor
    Programul zilnic al copiilor în centru se desfăşoară ţinând cont de vârsta acestora, nivelul de dezvoltare, potenţialul, nevoile şi disponibilităţile pe care le au, asigurându-li-se totodată îngrijirea de care au nevoie pentru a se dezvolta armonios.

    Rezultat
    Copiii sunt îngrijiţi corespunzător, iar activităţile desfăşurate sunt conforme cu vârsta, nevoile şi particularităţile acestora.

    Cerinţe pentru implementarea standardului 4
    4.1. Programul zilnic al copiilor tine seama de nevoile lor individuale în ceea ce priveşte hrănirea, toaleta şi somnul.
    4.2. Programul zilnic al copiilor, pe lângă îngrijire, implică îmbinarea tuturor celorlalte activităţi derulate în CZ.
    4.3. Activităţile cu copiii sunt diversificate, adaptate vârstei lor şi răspund nivelului şi potenţialului lor de dezvoltare.
    4.4. Programul zilnic al copiilor este afişat într-un loc vizibil şi accesibil personalului şi părinţilor.
    4.5. Îngrijirea copiilor de la naştere şi până la vârsta de 3 ani se realizează cu respectarea legislaţiei în vigoare cu privire la organizarea şi funcţionarea creşelor.
    4.6. Asigurarea hranei copiilor care frecventează CZ se face în funcţie de numărul de ore pe care copii îl petrec în CZ. Meniurile asigură o alimentaţie echilibrată, în conformitate cu preferinţele şi nevoile biologice specifice fiecărei vârste, regimurilor recomandate de medic şi normele în vigoare cu privire la necesarul de calorii şi elemente nutritive.
    4.7. CZ sprijină organizarea meselor festive pentru sărbătorirea zilelor de naştere ale copiilor cu prioritate în propria familie.

    Indicatorii pentru Standardul 4
    (I)4.1. Programul zilnic este adecvat nevoilor individuale, care rezultă din evaluarea în dinamică a copilului.
    (I)4.2. Conţinutul programului zilnic.
    (I)4.3. Activităţile sunt diversificate pentru fiecare copil în parte, însă fără existenţa unei suprasolicitări a acestuia.
    (I)4.4. Personalul şi părinţii cunosc programul zilnic al copiilor.
    (I)4.5. Personalul cunoaşte şi respectă prevederile referitoare la îngrijirea copilului mic din legislaţia în vigoare.
    (I)4.6. CZ asigură hrana copiilor (diverse combinaţii de mese principale şi gustări) şi meniurile sunt adecvate preferinţelor copiilor, vârstei, regimurilor recomandate şi normelor în vigoare.
    (I)4.7. Numărul de mese festive pentru sărbătorirea zilelor de naştere ale copiilor organizate sau a căror organizare este sprijinită de CZaan şi locaţia în care s-au desfăşurat (în familie, în CZ sau în comunitate).

    Standardul 5

    Activităţi educaţionale
    Centrul de zi oferă copilului numeroase activităţi sau situaţii de învăţare, inclusiv de dezvoltare a deprinderilor de viaţă independentă, care sunt bine planificate dinainte de către personalul de specialitate.

    Rezultat
    Fiecare copil beneficiază de un program educaţional adecvat vârstei, nevoilor, potenţialului de dezvoltare şi particularităţilor sale.

    Cerinţe pentru implementarea standardului 5
    5.1. Educatorul sau educatorul specializat elaborează programul educaţional pentru fiecare copil în parte, în cazul formării deprinderilor de viaţă independentă, acesta se consultă cu asistentul social şi se ţine cont prevederile relevante pentru copilul în cauză din SMO pentru serviciul de dezvoltare a deprinderilor de viată independentă.
    5.2. Conţinutul programului educaţional se referă la educaţia non-formală şi informală. Educaţia formală se poate realiza în CZ numai în situaţii excepţionale, cu avizul inspectoratului şcolar şi cu respectarea curriculum-ului şcolar corespunzător vârstei şi particularităţilor copilului.
    5.3. Obiectivele activităţilor educaţionale sunt adaptate nivelului şi potenţialului de dezvoltare al fiecărui copil în parte.
    5.4. Activităţile educaţionale se desfăşoară individual sau în grupuri mici de copii, ţinând cont de vârsta copiilor şi de achiziţiile pe care le au. Pentru constituirea grupelor de copii, se recomandă numărul adecvat grupelor de vârstă din tabelul prevăzut în SMO pentru serviciile pentru protecţia copilului de tip rezidenţial.
    5.5. CZ asigură fiecărui copil sprijin adecvat, inclusiv resursele materiale necesare pentru a avea acces, a se integra şi a frecventa în mod regulat unitatea de învăţământ la care este înscris, dacă acest lucru este prevăzut în PPI.
    5.6. Educatorul/educatorul specializat urmăreşte pregătirea temelor şcolare şi, la solicitarea copiilor, asigură sprijin pentru realizarea acestui lucru.
    5.7. CZ încurajează şi sprijină fiecare copil să participe la activităţile extraşcolare organizate de unitatea de învăţământ şi de CZ.

    Indicatorii pentru Standardul 5
    (I)5.1.1. Fiecare copil are un program educaţional semnat de personalul de specialitate care 1-a întocmit.
    (I)5.1.2. Dezvoltarea deprinderilor de viaţă independentă ţine cont de vârsta copilului şi de prevederile corespunzătoare din SMO pentru serviciul de dezvoltare a deprinderilor de viaţă independentă, în funcţie de vârsta şi achiziţiile copilului, programul conţine obiective referitoare la orientarea şcolară şi profesională, consiliere vocaţională, căutarea unui loc de muncă etc.
    (I)5.2.1. Conţinutul programului educaţional.
    (I)5.2.2. În situaţiile în care educaţia formală se desfăşoară în CZ (de exemplu, pentru copii preşcolari care nu frecventează grădiniţe, copiii cu dizabilităţi care au orientare şcolară în acest sens conform unei hotărâri a comisiei pentru protecţia copilului, copii ai străzii în procesul de reintegrare şcolară) se verifică dacă derularea acesteia corespunde legislaţiei în vigoare (avizul inspectoratului, respectarea şi/sau adaptarea curriculum-ului şcolar etc.).
    (I)5.4.1. Existenţa unui educator sau educator specializat/grupă de copii/tură.
    (I)5.4.2. Modalitatea de constituire a grupurilor de copii.
    (I)5.5.l. Existenţa rechizitelor, materialelor şi echipamentelor necesare pentru derularea activităţilor educaţionale specifice CZ şi pentru frecventarea unităţii de învăţământ.
    (I)5.5.2. Frecvenţa şcolară a copiilor. Numărul de copii care prezintă absenteism şi abandon şcolar, precum şi motivaţia acestor fapte, consemnate în dosarul copilului şi documentele şcolare.
    (I)5.6. Numărul de copii pentru care se asigură pregătirea temelor şcolareaan. Rezultatele şcolare ale fiecărui copil demonstrează o evoluţie individuală bună, conformă cu potenţialul propriu de dezvoltare.
    (I)5.7. Activităţile extraşcolare consemnate în dosarele copiilor împreună cu documente justificative (de exemplu, bilete de participare, rapoarte ale personalului însoţitor, opiniile copiilor). Gradul de participare a copiilor la activităţi extraşcolare organizate de unitatea de învăţământ şi respectiv CZ.

    Standardul 6

    Activităţi recreative şi de socializare
    Centrul de zi oferă copiilor activităţi recreative şi de socializare pentru a se realiza un echilibru între activităţile de învăţare şi cele de relaxare şi joc.

    Rezultat
    Copiii beneficiază de activităţi recreative şi de socializare care îi ajută să îşi menţină echilibrul psihic şi fizic necesar dezvoltării lor armonioase.

    Cerinţe pentru implementarea standardului 6
    6.1. Personalul educaţional elaborează programul activităţilor recreative şi de socializare, inclusiv a perioadelor de somn şi odihnă, ţinând cont de preferinţele şi particularităţile Fiecărui copil.
    6.2. Activităţile recreative şi de socializare sunt planificate împreună cu ceilalţi specialişti evitând suprasolicitarea copiilor.
    6.3. Copiii, potrivit vârstei şi gradului de maturitate, precum şi părinţii sunt informaţi asupra oportunităţilor recreative şi de socializare promovate în CZ şi în afara acestuia (în comunitate), precum şi asupra modului în care pot fi sprijiniţi pentru a participa la acestea.
    6.4. CZ asigură condiţiile şi materialele necesare, conform vârstei şi opţiunilor copiilor, pentru derularea activităţilor recreative şi de socializare în cadrul CZ şi în comunitate.
    6.5. Fiecare copil este ajutat să dezvolte relaţii pozitive cu ceilalţi: cu părinţii/ alţi adulţi importanţi pentru el, cu copiii din CZ şi din unitatea de învăţământ pe care o frecventează, cu personalul din CZ şi, după caz, cu alţi profesionişti implicaţi în derularea planului de servicii.
    6.6. Personalul este format corespunzător pentru a contribui la dezvoltarea afectivă a copilului, prin comunicare verbală şi non-verbală, prin consiliere, prin activităţi de socializare şi evaluări pozitive.

    Indicatorii pentru Standardul 6
    (I)6.1.1. Programul zilnic conţine activităţile recreative şi de socializare de care beneficiază copiii din CZ. Activităţile recreative şi de socializare sunt stabilite pe baza recomandărilor din PPI ale tuturor copiilor care frecventează CZ.
    (I)6.1.2. Modalitatea de desfăşurare a activităţilor recreative şi de socializare, locul de desfăşurare şi conţinutul acestor activităţi.
    (I)6.2. Modalitatea de implicare a specialiştilor în planificarea activităţilor recreative şi de socializare.
    (I)6.3. Copii şi părinţii acestora cunosc care sunt oportunităţile de petrecere a timpului liber. Programul zilnic afişat, anunţuri scrise, materiale promoţionale (pliante, broşuri, afişe) etc. privind activităţile de recreere-socializare din CZ şi din comunitate.
    (I)6.4.1. Materialele existente în CZ, de exemplu: cărţi, reviste, casete audio, video, materiale promoţionale. Jucăriile şi echipamentele pentru activităţile de timp liber corespund cantitativ, calitativ şi sunt adecvate vârstei copiilor din CZ.
    (I)6.4.2. Documentele contabile privind achiziţionarea materialelor şi echipamentelor necesare pentru activităţile promovate de CZ, deconturi ale cheltuielilor efectuate de copii în activităţi de recreere-socializare în comunitate.
    (I)6.5. Discuţii cu copiii, familiile şi personalul. Existenţa unor opinii înregistrate ale copiilor şi familiilor.
    (I)6.6. Dosarele angajaţilor (diplome de studii, certificate de absolvire a cursurilor relevante etc.).

    Standardul 7

    Orientare şcolară şi profesională şi consiliere psihologică
    Complementar serviciilor oferite de unităţile de învăţământ şi alţi furnizori de servicii, centrul de zi oferă copiilor sprijin pentru orientarea şcolară şi profesională, precum şi consiliere psihologică.

    Rezultat
    Copiii beneficiază de servicii de consiliere psihologică şi de orientare şcolară şi profesională de calitate, în raport cu vârsta, nivelul de dezvoltare, nevoile, aptitudinile şi interesele acestora.

    Cerinţe pentru implementarea standardului 7
    7.1. Psihologul elaborează programul de orientare şcolară şi profesională care conţine obiective specifice în funcţie de particularităţile fiecărui copil.
    7.2. Părinţii sunt implicaţi în operaţionalizarea obiectivelor de intervenţie stabilite prin programul de orientare şcolară şi profesională.
    7.3. Activitatea de consiliere psihologică se desfăşoară la cerere sau ori de câte ori psihologul consideră că este în beneficiul copilului, în raport cu vârsta, nivelul de dezvoltare şi nevoile acestuia.
    7.4. Activitatea de consiliere se desfăşoară individual şi/sau în grup într╗un spaţiu special amenajat şi securizant pentru copil.
    7.5. Consilierea este o activitate planificată, cu obiective specifice, care în cazul celei de grup sunt negociate cu copiii, în funcţie de vârsta şi gradul lor de maturitate.

    Indicatorii pentru Standardul 7
    (I)7.1.1. Existenţa programului de orientare şcolară şi profesională semnat de psiholog.
    (I)7.1.2. Numărul de copii care participă la programele de orientare şcolară şi profesională.
    (I)7.1.3. Numărul de şedinţe de orientare şcolară şi profesională/copilaan
    (I)7.1.4. Numărul de şedinţe de orientare şcolară şi profesională în grupaan
    (I)7.1.5. Rapoartele conţinând progresele fiecărui copil în urma şedinţelor individuale şi/sau de grup organizate în cadrul programului de orientare şcolară şi profesională.
    (I)7.2. Modalitatea de implicare a părinţilor în programul de orientare şcolară şi profesională.
    (I)7.3.1. Numărul copiilor care au solicitat ajutorul psihologuluiaan.
    (I)7.3.2. Numărul de copii identificaţi de psiholog ca având nevoie de consiliereaan.
    (I)7.3.3. Numărul copiilor care au beneficiat de consiliereaan.
    (I)7.4.1. Numărul şedinţelor de consiliere/copilaan.
    (I)7.4.2. Numărul de şedinţe de consiliere în grupaan.
    (I)7.5. Planificarea şedinţelor de consiliere/copil.

    Standardul 8

    Consiliere şi sprijin pentru părinţi
Centrul de zi oferă părinţilor consiliere şi sprijin la cerere sau ori de câte ori personalul de specialitate consideră că este în beneficiul copilului şi familiei sale.

    Rezultat
    Părinţii şi alţi membrii ai familiei lărgite sau reprezentantul legal şi/sau persoana care are în îngrijire copilul beneficiază de consiliere şi sprijin din partea personalului de specialitate al centrului de zi, care îi ajută sa rezolve problemele cu care se confruntă în ceea ce priveşte dezvoltarea psihologică a copilului şi diversele aspecte juridice, medicale, sociale.

    Cerinţe pentru implementarea standardului 8
    8.1. Activitatea de consiliere şi sprijin se adresează familiei sau, în lipsa acesteia, reprezentantului legal şi/sau persoanei care are în îngrijire copilului.
    8.2. Personalul de specialitate consiliază şi sprijină părinţii în funcţie de nevoile pe care le au, la cerere sau ori de câte ori se consideră că este în beneficiul copilului şi familiei sale.
    8.3. Personalul de specialitate identifică nevoile părinţilor pornind de la etapele de dezvoltare pe care le parcurge orice copil şi ţinând cont de personalitatea şi particularităţile fiecărui copil în parte.
    8.4. Activitatea de consiliere se desfăşoară individual şi/sau în grup.
    8.5. CZ sprijină organizarea sau organizează programe de educare a părinţilor -cunoscute sub denumirea de "şcoli pentru părinţi". Acestea se desfăşoară după o programă elaborată în conformitate cu legislaţia în vigoare şi în funcţie de nevoile identificate în comunitate.

    Indicatorii pentru Standardul 8
    (I)8.1.-8.2. - Numărul familiilor/reprezentanţilor legali/persoanelor (care au în îngrijire copilul) care apelează la serviciile de consiliereaan
    - Numărul familiilor/reprezentanţilor legali/persoanelor (care au în îngrijire copilul) identificate de psiholog ca având nevoie de consiliereaan.
    - Numărul de familiilor/reprezentanţilor legali/persoanelor (care au în îngrijire copilul) care au beneficiat de consiliereaan.
    - Planificarea şedinţelor de consiliere.
    - Tipurile de consiliere oferite de CZ familiilor/reprezentanţilor legali/persoanelor care au în îngrijire copilul (de exemplu, consiliere psihologică, medicală, socială, juridică)aan.
    - Tipurile de sprijin oferite de CZ familiilor/reprezentanţilor legali/persoanelor care au în îngrijire copilul (de exemplu, ajutor material/financiar, facilitarea accesului la alte servicii)aan.
    (I)8.3. Modalităţile de identificare a nevoilor părinţilor/familiilor/reprezentanţilor legali/persoanelor care au în îngrijire copilul.
    (I)8.4.l. Numărul de şedinţe de consiliere frecventate de fiecare părinte/familie/reprezentant legal/persoană care are în îngrijire copilul/ an.
    (I)8.4.2. Numărul de şedinţe de consiliere în grup frecventate de fiecare părinte/familie/reprezentant legal/persoană care are în îngrijire copilul aan.
    (I)8.5. - Numărul de programe de educare a părinţilor sprijinite/organizate de CZaan.
    - Conţinutul programelor de educare a părinţilor.
    - Modalitatea de organizare a programului de educare pentru părinţi, conform cu legislaţia în vigoare specifică sistemului educaţional, sanitar sau al domeniului formării profesionale a adultului.
    - Numărul anual de cicluri de formare la care au participat părinţii/familiile/reprezentanţii legali/persoanele care au în îngrijire copilulaan.

    ADMINISTRARE ŞI MANAGEMENT
    Standardul 9
    Locaţia, resurse financiare şi baza materială
    Centrul de zi dispune de o locaţie accesibilă comunităţii, resurse financiare suficiente şi o bază materială corespunzătoare derulării tuturor activităţilor.

    Rezultat
    Copiii şi familiile lor beneficiază de servicii de calitate care sunt furnizate de centrul de zi.

    Cerinţe pentru implementarea standardului 9
    9.1. CZ funcţionează într-o clădire adecvată, sigură, adaptată serviciilor pe care le oferă, precum şi particularităţilor beneficiarilor.
    9.2. CZ se află într-un loc accesibil tuturor membrilor comunităţii din punct de vedere al existentei mijloacelor de transport şi de amplasare a celorlalte servicii din comunitate de care pot beneficia.
    9.3. CZ de zi dispune de un număr suficient de spaţii pentru derularea tuturor tipurilor de activităţi în beneficiul copiilor şi familiilor, inclusiv activităţi administrative, spaţii igienico-sanitare, bucătărie.
    9.4. CZ se află într-o zonă în care siguranţa generală a copiilor nu este afectată şi dispune de toate autorizaţiile legale de funcţionare.
    9.5. Fondurile alocate CZ de către furnizorul de servicii sunt suficiente pentru îndeplinirea misiunii sale şi prevederilor SMO prezente.
    9.6. Coordonatorul CZ are responsabilitatea de a asigura surse suplimentare de finanţare, cu precădere prin identificarea şi mobilizarea resurselor comunitare, pentru asigurarea derulării activităţilor necesare în comunitate şi autosusţinerea pe termen lung a CZ.
    9.7. Coordonatorului CZ are responsabilitatea de a superviza utilizarea fondurilor derulate de CZ.

    Indicatorii pentru Standardul 9
    (I)9.1., 9.3. Clădirea este sigură din punct de vedere structural şi spaţiile sunt suficiente ca număr şi dotate adecvat scopului acestora, în concordanţă cu misiunea şi prevederile SMO prezente.
    (I)9.2.1. Membrii comunităţii au diverse mijloace de acces la CZ.
    (I)9.2.2. CZ este dotat cu facilităţi pentru persoanele cu dizabilităţi, conform legislaţiei în vigoare.
    (I)9.4.1. Amplasarea centrului într-o zonă care nu periclitează siguranţa copiilor.
    (I)9.4.2. Existenţa autorizaţiilor legale de funcţionare (autorizaţie sanitară de funcţionare, autorizaţie de prevenire şi stingere a incendiilor etc.).
    (I)9.5.-9.7. Bugetul anual alocat CZ de către furnizorul de servicii (serviciul public specializat pentru protecţia copilului, organisme private autorizate sau autorităţile administraţiei publice locale).

    Standardul 10

    Management şi administrare
    Centrul de zi dispune de un management şi o administrare eficiente, care îi asigură o funcţionare optimă în acord cu misiunea sa.

    Rezultat
    Copiii şi familiile lor beneficiază de servicii de calitate în raport cu nevoile lor.

    Cerinţe pentru implementarea standardului 10
    10.1. Centrul de zi funcţionează într-un cadru legal, certificat de documente oficiale.
    10.2. Coordonatorul CZ are responsabilitatea ca misiunea CZ să fie formulată în scris, afişată, cunoscută şi promovată atât în cadrul CZ, cât şi în comunitate.
    10.3. CZ îşi stabileşte un regulament de ordine interioară sau norme interne de funcţionare, în funcţie de angajator, care reflectă spiritul valorilor democratice de respect pentru drepturile copilului şi ale individului, sunt avizate de coordonatorul CZ şi aduse la cunoştinţa întregului personal.
    10.4. Coordonatorul CZ organizează periodic - cel puţin o dată pe lună, sau de câte ori este nevoie şedinţe administrative cu întregul personal. Aceste şedinţe sunt planificate, au o agendă afişată şi conţinutul lor este consemnat în procese verbale.
    10.5. Prin activităţile de formare, prin modul de întocmire şi revizuire a fişelor de post pentru fiecare angajat, precum şi prin toate activităţile de comunicare internă ale CZ, se promovează principiul muncii în echipă. Se organizează periodic sau de câte ori este nevoie şi se documentează reuniuni ale personalului de specialitate care constituie echipa multidisciplinară a CZ (de exemplu, pentru dezbaterea implementării PPI).

    Indicatorii pentru Standardul 10
    (I)10.1. Existenţa documentelor care certifică înfiinţarea şi funcţionarea centrului (hotărâri, autorizaţii, decizii, act constitutiv şi statut, acorduri de funcţionare, convenţii de parteneriat etc.).
    (I)10.2.1. Afişarea misiunii CZ într-un loc vizibil şi accesibil tuturor celor interesaţi. Existenţa materialelor promoţionale (pliante, broşuri etc.).
    (I)10.2.2. Cunoaşterea misiunii de către personalul centrului şi de către beneficiarii CZ.
    (I)10.2.3. Cunoaşterea şi conştientizarea de către angajaţi a faptului că activităţile pe care le desfăşoară contribuie la îndeplinirea misiunii CZ.
    (I) 10.3.l. Existenţa regulamentului de ordine interioară/normelor interne de funcţionare.
    (I)10.3.2. Cunoaşterea de către toţi angajaţii a prevederilor regulamentului de ordine interioară/normelor interne de funcţionare.
    (I)10.4.1. Numărul şedinţelor administrative cu personalul/lunăaan. Şedinţele sunt organizate pentru a discuta, de exemplu: activitatea de îngrijire a copiilor din CZ, revizuirea practicilor din cadrul CZ.
    (I)10.4.2. Conţinutul proceselor verbale.
    (I)10.5. Numărul de reuniuni ale echipei multidisciplinare a CZ/lunăaan. Conţinutul documentat al acestor reuniuni.

    Standardul 11

    Planul actual de acţiune
    Centrul de zi funcţionează conform unui plan anual de acţiune întocmit pe baza prevederilor standardelor minime obligatorii şi a nevoilor identificate la nivelul comunităţii.

    Rezultat
    Copiii şi familiile lor beneficiază de servicii de calitate conform nevoilor pe care le au.

    Cerinţe pentru implementarea standardului 11
    11.1. Coordonatorul CZ, în colaborare cu personalul de specialitate, elaborează planul anual de acţiune pe baza SMO prezente.
    11.2. Planul anual de acţiune este avizat de furnizorul de servicii, care este obligat să monitorizeze punerea în practică a acestuia.
    11.3. Planul anual de acţiune este revizuit periodic sau ori de câte ori condiţiile o impun.
    11.4. La sfârşitul fiecărui an, personalul de specialitate elaborează raportul de activitate al CZ pe anul respectiv, care este supervizat de coordonatorul CZ şi transmis furnizorului de servicii.
    11.5. Raportul anual de activitate al CZ este accesibil celor interesaţi.

    Indicatorii pentru Standardul 11
    (I)11.1.1. Existenţa planului anual de acţiune întocmit de coordonator în colaborare cu personalul de specialitate.
    (I)11.1.2. Conţinutul planului anual de acţiune.
    (I)11.2.1 Avizarea planului anual de acţiune de către furnizorul de servicii.
    (I)11.2.2. Rapoartele de monitorizare elaborate în urma vizitelor efectuate de către persoane desemnate de furnizorul de servicii.
    (I)11.3. Numărul de revizuiri ale planului anual de acţiune al CZaan
    (I)11.4. Existenţa raportului de activitate al CZ la sfârşitul fiecărui an, având semnătura coordonatorului CZ. Raportul se află la nivelul CZ şi la furnizorul de servicii.
    (I)11.5. Modalitatea de informare a celor interesaţi în ceea ce priveşte conţinutul raportului anual de activitate.

    RESURSE UMANE
    Standardul 12

    Recrutarea, angajarea şi numărul personalului
    Personalul centrului de zi este selectat cu atenţie şi responsabilitate prin intermediul unui proces de recrutare şi angajare care se desfăşoară în acord cu legislaţia în vigoare şi răspunde nevoilor centrului.

    Rezultat
    Copiii şi familiile acestora beneficiază de servicii de calitate oferite de personalul centrului de zi cu profesionalism, respect şi empatie faţă de aceştia.

    Cerinţe pentru implementarea standardului 12
    12.1. Angajatorul este obligat să angajeze personal calificat care să răspundă prevederilor SMO prezente şi planului anual de acţiune. Dacă CZ funcţionează într-o zonă geografică în care trăiesc comunităţi etnice minoritare, se recomandă ca în componenţa personalului de specialitate să existe şi profesionişti care vorbesc şi limba minorităţilor respective.
    12.2. Centrul de zi dispune de un set de criterii de selecţie a personalului, în conformitate cu specificul CZ, nevoile comunităţii şi reglementările legale în vigoare.
    12.3. La angajare se va ţine cont obligatoriu de trăsăturile de personalitate ale fiecărui candidat, care sunt necesare în lucrul cu copii.
    12.4. Angajatorul poate dispune, în condiţiile legii, şi de alt personal decât cel prevăzut în statul de funcţii al CZ, în vederea îndeplinirii misiunii CZ în condiţii optime.
    12.5. Personalul de specialitate trebuie să aibă studii socio-umane.
    12.6. Coordonatorul CZ trebuie să aibă studii superioare şi experienţă de cel puţin un an în servicii pentru copil şi familie. La angajare se acordă prioritate profesioniştilor care au pregătire managerială.
    12.7. Coordonatorul CZ se asigură că fişele de post sunt revizuite în funcţie de dinamica cerinţelor posturilor respective.
    12.8. Numărul şi structura de personal sunt suficiente şi corespunzătoare pentru acoperirea tuturor serviciilor oferite de CZ conform prevederilor SMO prezente şi planului anual de acţiune.

    Indicatori pentru Standardul 12
    (I)12.1. Diplomele de studii şi alte acte care atestă calificarea personalului angajat.
    (I)12.2. Criteriile de selecţie a personalului.
    (I)12.3. Documentele şi materialele care atestă recrutările de personal. Informaţiile existente în dosarul angajatului referitoare la interviul avut în vederea ocupării postului respectiv.
    (I)12.4. Statul de funcţii al CZ şi organigrama completă a furnizorului de servicii.
    (I)12.5.-12.7. Organigrama, diplomele de studii, contractele de muncă, contractele de voluntariat, fişele de post, dosarele angajaţilor.
    (I)12.8.1. Numărul şi structura de personal conform organigramei.
    (I)12.8.2. Raportul adulţi-copii.

    Standardul 13

    Formarea iniţială şi continuă a personalului
    Personalul centrului de zi are pregătirea şi abilităţile profesionale corespunzătoare pentru a lucra cu copiii şi în echipă.

    Rezultat
    Copiii şi familiile acestora beneficiază de servicii de calitate şi personalizate din partea unor profesionişti bine pregătiţi, cu abilităţi empatice şi de comunicare.

    Cerinţe pentru implementarea standardului 13
    13.1. Fiecare angajat al CZ are calificarea necesară pentru îndeplinirea sarcinilor postului respectiv.
    13.2. La angajare, în lipsa unei formări iniţiale în domeniul protecţiei copilului, fiecare profesionist beneficiază de formare în acest domeniu, asigurată din bugetul angajatorului.
    13.3. În vederea îmbunătăţirii cunoştinţelor, abilităţilor şi deprinderilor privind satisfacerea nevoilor copiilor şi familiilor acestora, fiecare angajat al CZ, inclusiv coordonatorul acestuia, beneficiază de cel puţin 42 de ore pe an de formare continuă în domeniul protecţiei copilului sau domenii conexe/interdisciplinare, asigurate din bugetul angajatorului.
    13.4. Specialiştii centrului sunt încurajaţi să participe la diverse cursuri de formare care îi pot ajuta în optimizarea muncii lor, inclusiv seminarii şi conferinţe.
    13.5. Educaţia permanentă a personalului de specialitate, precum şi formarea profesională continuă pentru toţi angajaţii CZ, vor fi promovate, sprijinite şi înregistrate de către coordonatorul CZ.
    13.6. Voluntarii acţionează în baza unor contracte clare, în acord cu legislaţia în vigoare.
    13.7. CZ are obligaţia să asigure un număr minim de 14 ore de formare pentru voluntari, înainte de începerea activităţilor acestora.
    13.8. Formarea profesională continuă a voluntarilor va fi promovată, sprijinită şi înregistrată de către coordonatorul CZ.
    13.9. La angajare, în lipsa unei pregătiri în domeniul managementului serviciilor sociale, coordonatorul CZ beneficiază de formare în acest domeniu, asigurată din bugetul angajatorului.
    13.10. Coordonatorul CZ beneficiază anual de cel puţin 21 de ore de formare în domeniul managementului de servicii, asigurate din bugetul angajatorului.
    13.11. Educaţia permanentă şi formarea profesională continuă a angajaţilor se realizează conform legislaţiei în vigoare, prin intermediul cursurilor organizate în cadrul sistemului educaţional, sanitar şi al formării profesionale a adulţilor.

    Indicatori pentru Standardul 13
    (I)13.1.-13.10. Dosarul personal al fiecărui angajat, inclusiv al coordonatorului şi voluntarilor, cuprinde documentele prevăzute de legislaţia în vigoare, inclusiv certificatele de absolvire a cursurilor de formare iniţială şi continuă prevăzute de SMO prezente. Exemple de domenii conexe şi/sau interdisciplinare relevante pentru personalul CZ: psihologia copilului, asistenţă socială, prevenirea abuzului, neglijării şi exploatării copilului, inclusiv a traficului şi celor mai grave forme de muncă a copilului, violenţa în familie.
    (I)13.11. Certificatele de absolvire cu recunoaştere naţională şi cele cu recunoaştere din partea angajatorului, în cazul celor din urmă se verifică modalitatea de desfăşurare a programului de formare, utilizând criteriile existente în legislaţia de formare profesională a adultului.

    Standardul 14

    Supervizarea
    Centrul de zi dispune de un sistem eficient de supervizare al resurselor umane, care permite funcţionarea sa la randament optim.
    Rezultat
    Personalul este motivat şi performant, asigurând servicii de calitate pentru clienţii centrului de zi.

    Cerinţe pentru implementarea standardului 14
    14.1. Coordonatorul CZ are obligaţia de asigura supervizarea internă şi externă a personalului de specialitate şi a voluntarilor.
    14.2. Coordonatorul CZ organizează întâlniri periodice de supervizare cu personalul de specialitate CZ, individual şi în echipă, şi la cererea acestora. Toate întâlnirile sunt înregistrate.
    14.3. Supervizarea voluntarilor este asigurată de către personal desemnat de coordonatorul CZ.
    14.4. Furnizorul de servicii are obligaţia de a asigura supervizarea coordonatorului CZ.
    14.5. Supervizarea se realizează de specialişti cu studii superioare socio-umane cu pregătire în supervizare sau experienţă de cel puţin doi ani în servicii pentru copil şi familie în plus faţă de persoanele cărora li se asigură supervizarea respectivă.

    Indicatorii pentru Standardul 14
    (I)14. l .-14.2. - Număr de întâlniri de supervizare, individuale şi în echipăaangajat/lunăaan.
    - Număr de întâlniri de supervizare la solicitarea angajaţilor/echipeiaan.
    (I)14.3. Număr de întâlniri de supervizare/voluntar/lunăaan.
    (I)14.4 Număr de întâlniri de supervizare a coordonatorului/lunăaan.
    (I)14.5. Documentele înregistrate referitoare la supervizare.

    COLABORARE INTERINSTITUŢIONALĂ
    Standardul 15

    Protecţia copilului împotriva abuzurilor
    Centrul de zi promovează şi aplică măsuri de protejare a copiilor împotriva oricărei forme de intimidare, discriminare, abuz, neglijare, exploatare, tratament inuman sau degradant.

    Rezultat
    Copiii se află în condiţii de siguranţă şi bunăstare, orice suspiciune sau acuzaţie privind comiterea unui abuz fiind soluţionată prompt şi corect de către întregul personal, conform legislaţiei în vigoare.

    Proceduri de implementare a standardului 15
    15.1. CZ are proceduri scrise cu privire la prevenirea, identificarea, semnalarea, evaluarea şi soluţionarea suspiciunilor sau acuzaţiilor de abuz asupra copiilor, întocmite în baza legislaţiei în vigoare. Aceste proceduri sunt avizate de directorul SPSPC şi sunt aduse la cunoştinţa copiilor, în raport cu vârsta şi gradul de maturitate, familiilor sau reprezentanţilor lor legali, precum şi personalului.
    15.2. Copiii şi familiile/reprezentanţii legali sunt informaţi, în modalităţi accesibile, cu privire la aceste proceduri, precum şi cu privire la drepturile copilului.
    15.3. Copiii sunt încurajaţi şi sprijiniţi să sesizeze orice formă de abuz din partea personalului, a altor copii din CZ sau a unor persoane din afara CZ.
    15.4. CZ ţine evidenţa tuturor cazurilor de intimidare, discriminare, abuz, neglijare, exploatare (inclusiv exploatare sexuală sau prin muncă), tratament inuman sau degradant în registrul de sesizări şi reclamaţii.
    15.5. Personalul care are suspiciunea sau identifică situaţii de abuz, neglijare şi exploatare a copilului, în cadrul CZ sau în afara CZ, are obligaţia de a le semnala la SPSPC şi de a înştiinţa coordonatorul CZ, conform legislaţiei în vigoare, precum şi de a le înregistra, conform prevederilor SMO prezente. Personalul desemnat de către coordonatorul CZ, cu avizul SPSPC, poate asigura sau participa la evaluarea iniţială a situaţiei de abuz, neglijare şi exploatare a copilului care a fost semnalată la SPSPC, şi rezultatele acesteia se consemnează în fişa de semnalare obligatorie şi evaluare iniţială a situaţiilor de abuz, neglijare şi exploatare a copilului. Fişa este transmisă la SPSPC în termen de maxim 48 de ore de la data evaluării iniţiale. Modelul fişei de semnalare obligatorie şi evaluare iniţială a situaţiilor de abuz, neglijare şi exploatare a copilului este anexă a ghidului metodologic privind intervenţia şi prevenirea în echipă multidisciplinară şi în reţea în situaţiile de abuz, neglijare şi exploatare a copilului.
    15.6. Personalul care are suspiciunea sau identifică situaţii de abuz, neglijare şi exploatare a copilului în care sunt implicaţi alţi membrii ai personalului din CZ are obligaţia de a înştiinţa imediat coordonatorul CZ, care aplică legislaţia în vigoare, în situaţia în care coordonatorul CZ nu semnalează aceste situaţii la SPSPC, în termenul prevăzut de SMO prezente, personalul care a înştiinţat coordonatorul are obligaţia efectuării acestei semnalări.
    15.7. Dacă este necesar, coordonatorul CZ anunţă, după caz, salvarea, poliţia şi/sau procuratura.
    15.8. În CZ este strict interzisă agresarea verbală sau fizică a copiilor, aceste fapte fiind pedepsite conform legii.
    15.9. CZ asigură sprijin psihologic şi consiliere copiilor care au fost intimidaţi sau discriminaţi, în situaţia copiilor abuzaţi, neglijaţi sau exploataţi, SPSPC stabileşte planul de servicii şi asigură implementarea acestuia, conform prevederilor ghidului metodologic privind intervenţia şi prevenirea în echipă multidisciplinară şi în reţea în situaţiile de abuz, neglijare şi exploatare a copilului.
    15.10. CZ asigură efectuarea de către întregul personal (inclusiv personal auxiliar, angajaţi temporar sau voluntari) a unor cursuri de formare privind problematica protejării copilului împotriva abuzului, neglijării şi exploatării.
    15.11. CZ asigură derularea de programe de educare a părinţilor privind problematica protejării copilului împotriva abuzului, neglijării şi exploatării.

    Indicatorii pentru Standardul 15
    (I)15.1.1 MOF conţine proceduri privind protejarea copilului de abuz, neglijare, exploatare etc.
    (I)15.1.2 Personalul cunoaşte aceste proceduri.
    (I)15.2.1 Copiii şi familiile/reprezentanţii legali au cunoştinţe privind drepturile copilului şi modalităţile de sesizare/reclamare a oricăror fapte de intimidare, discriminare, abuz, neglijare, exploatare (inclusiv exploatare sexuală sau prin muncă), tratament inuman sau degradant.
    (I)15.2.2 Existenta unor materiale de informare cu privire la aceste proceduri şi la drepturile copilului.
    (I)15.2.3-l5.3 Numărul anual de sesizări efectuate de copii, familie sau reprezentanţii legali ai acestora privind suspiciuni sau situaţii evidente de abuz asupra copiilor.
    (I)15.4 Registrul de sesizări şi reclamaţii al CZ cuprinde şi evidenţa sesizărilor şi reclamaţiilor cu privire la abuzul asupra copilului.
    (I)15.5 - Numărul anual de situaţii de abuz, neglijare şi exploatare semnalate de CZ la SPSPC comparativ cu numărul situaţiilor consemnate în registrul de reclamaţii şi abuzuri.
    - Numărul de fişe de semnalarea obligatorie şi evaluare iniţială completate de personalul CZ şi transmise la SPSPC.
    - Numărul anual de cazuri de abuz, neglijare şi exploatare semnalate de CZ şi monitorizate de SPSPC.
    - Numărul de cazuri active (în curs de rezolvare) de abuz, neglijare şi exploatare, care au fost semnalate de CZ şi aflate în monitorizarea SPSPC-ului.
    (I)15.6 Numărul anual de situaţii de abuz, neglijare şi exploatare a copilului în care sunt implicaţi membrii ai personalului CZ comparativ cu numărul anual înregistrat la SPSPC de semnalări referitoare la situaţii de acest gen în CZ în cauză însă provenind de alte persoane decât membrii personalului sau coordonatorul CZ.
    (I)15.7 Numărul anual de situaţii care au necesitat anunţarea salvării şi intervenţia medicală, respectiv intervenţia poliţiei şi a procuraturii.
    (I)15.9 Conţinutul PPL Conţinutul planului de servicii întocmit de SPSPC pentru cazurile de abuz, neglijare şi exploatare a copilului.
    (I)15.10 Dosarele angajaţilor, diplomele de participare la astfel de cursuri.
    (I)15.11 Consemnarea programelor de educare a părinţilor.

    Standardul 16

    Activităţi de colaborare cu profesionişti şi instituţii relevante
    Centrul de zi colaborează cu celelalte servicii comunitare pentru asistenţa copiilor şi familiilor lor, inclusiv cu profesioniştii din domeniu.

    Rezultat
    Copiii şi familiile lor beneficiază de servicii de calitate în funcţie de nevoile pe care le au, inclusiv cele identificate de specialiştii centrului de zi, în vederea prevenirii abandonului şi instituţionalizării copiilor.

    Cerinţe pentru implementarea standardului 16
    16.1. Personalul de specialitate al CZ evaluează nevoile copiilor şi familiilor lor referitor la alte servicii de care ar trebui să beneficieze şi pe care CZ nu le poate furniza. CZ comunică autorităţii locale din care provine copilul care sunt nevoile şi serviciile necesare în vederea întocmirii planului de servicii.
    16.2. CZ colaborează cu toţi actorii sociali implicaţi în implementarea planului de servicii pentru prevenirea abandonului şi instituţionalizării copilului.
    16.3. În vederea îndeplinirii misiunii sale, CZ colaborează în reţea cu toate serviciile şi programele comunitare, regionale şi naţionale de asistenţă şi protecţie a copilului şi familiei.
    16.4. CZ menţine permanent legătura cu comunitatea în scopul ajustării activităţilor şi programelor curente şi pentru iniţierea de noi activităţi şi programe în domeniul prevenirii abandonului şi institutionalizării copiilor.

    Indicatorii pentru Standardul 16
    (I)16.1.1. Existenţa evaluărilor copiilor din CZ în ceea ce priveşte nevoia de alte servicii de specialitate pe care CZ nu le poate furniza copiilor şi familiilor.
    (I)16.1.2 Modalităţi de comunicare şi colaborare cu autorităţile locale din care provin copiii care frecventează CZ.
    (I) 16.2.l. Convenţii de colaborare cu instituţiile şi serviciile implicate în implementarea planului de servicii pentru prevenirea abandonului şi instituţionalizării copilului (conţinut, număr).
    (I)16.2.2.-16.3.1. Consemnarea informaţiilor relevante legate de copiii care beneficiază şi de alte servicii de specialitate oferite de alte instituţii/centre (1)16.3.2. Convenţiile de colaborare şi numărul de programe în care CZ este implicataan.
    (I)16.4. CZ operează cu modalităţi şi mijloace diverse pentru menţinerea legăturii permanente cu comunitatea, referitor la solicitările pentru servicii concrete, semnalarea unor nevoi sau situaţii legate de domeniul prevenirii abandonului şi instituţionalizării copiilor etc. (de exemplu, serviciu telefonic destinat acestei probleme, cutie poştală, cutii de colectare în diverse puncte din comunitate ş.a.).

                                    -------

Comentarii Act

Nu sunt comentarii momentan.

Posteaza pe retele sociale

Pentru a posta un comentariu trebuie sa va autentificati


Daca nu aveti inca un cont si vreti sa va inregistrati dati click aici(click aici pentru a vedea toate aplicatiile CTCE)


Parteneri:

Contact

Bd. Decebal, nr. 32
Piatra Neamt
Romania
0233-211.020 , 218.110, 210.290, 210.291
0233.206.575

Contact Me

Urmariti-ne pe

Facebook
Vizitatori Unici
Astazi 60
Ieri 386
Total 65293
Media pe zi 641

Continutul, designul, structura, precum si materialele Lege-Online.ro apartin C.T.C.E. - Piatra Neamt si sunt protejate de Legea 8/1996 privind drepturile de autor si drepturile conexe, cu modificarile si completarile ulterioare. Copierea/distribuirea/republicarea acestora este ilegala.

CTCE - Centrul Teritorial de Calcul Economic