Doriti o forma actualizata, la zi, a acestui act ? Cumparati acum online, rapid si simplu varianta DOC !
Forma consolidată la data 17.09.2014
Pret: 13,00 RON cu TVAActul este prezentat in forma neactualizata!

Puteti sa consultati o forma actualizata la data 17.09.2014, conform modificarilor publicate in Monitorul Oficial al Romaniei, apasand butonul Cumpara Act din dreapta.
 ORDIN nr. 2.276 din 4 iulie 2011
pentru aprobarea Instrucţiunilor privind completarea formularului "Cerere pentru deschiderea de credite bugetare" aprobat prin Ordinul ministrului de stat, ministrul finanţelor, nr. 1.801/1995, cu modificările şi completările ulterioare, pentru deschiderea creditelor bugetare din bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetul asigurărilor pentru şomaj, bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate, bugetul Trezoreriei Statului şi bugetele locale
EMITENT: MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 498 din 13 iulie 2011


    În aplicarea prevederilor art. 49 alin. (1) din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 51 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Ordinului ministrului de stat, ministrul finanţelor, nr. 1.801/1995, cu modificările şi completările ulterioare,
    în temeiul prevederilor art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice, cu modificările şi completările ulterioare,

    ministrul finanţelor publice emite următorul ordin:

    ART. 1
    Se aprobă Instrucţiunile privind completarea formularului "Cerere pentru deschiderea de credite bugetare" aprobat prin Ordinul ministrului de stat, ministrul finanţelor, nr. 1.801/1995, cu modificările şi completările ulterioare, pentru deschiderea creditelor bugetare din bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetul asigurărilor pentru şomaj, bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate, bugetul Trezoreriei Statului şi bugetele locale, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.
    ART. 2
    Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.


           Ministrul finanţelor publice,
               Gheorghe Ialomiţianu


    Bucureşti, 4 iulie 2011.
    Nr. 2.276.

    ANEXĂ

                              INSTRUCŢIUNI
         privind completarea formularului "Cerere pentru deschiderea de
          credite bugetare", aprobat prin Ordinul ministrului de stat,
           ministrul finanţelor, nr. 1.801/1995, cu modificările şi
           completările ulterioare, pentru deschiderea creditelor bugetare
           din bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat,
            bugetul asigurărilor pentru şomaj, bugetul Fondului naţional
                   unic de asigurări sociale de sănătate,
               bugetul Trezoreriei Statului şi bugetele locale

    ART. 1
    Deschiderea creditelor bugetare aprobate în bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetul asigurărilor pentru şomaj, bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate, bugetul Trezoreriei Statului şi bugetele locale se efectuează lunar, prin utilizarea formularului "Cerere pentru deschiderea de credite bugetare" aprobat prin Ordinul ministrului de stat, ministrul finanţelor, nr. 1.801/1995, cu modificările şi completările ulterioare.
    ART. 2
    Completarea formularului "Cerere pentru deschiderea de credite bugetare" aprobat prin Ordinul ministrului de stat, ministrul finanţelor, nr. 1.801/1995, cu modificările şi completările ulterioare, se efectuează cu respectarea următoarelor precizări:
    a) în rubrica "Nr." se înscrie numărul cererii pentru deschiderea de credite bugetare atribuit de instituţia publică iniţiatoare;
    b) în rubrica "Data" se înscrie data emiterii documentului;
    c) în rubrica "Cu drept de utilizare" se înscrie luna (în litere) şi anul (în cifre) pentru care se solicită deschiderea creditelor bugetare;
    d) în rubrica "Ordonator principal de credite" se înscrie denumirea completă a instituţiei publice iniţiatoare;
    e) în rubrica "Cod de identificare fiscală" se înscrie codul de identificare fiscală al instituţiei publice iniţiatoare;
    f) în rubrica "Cont credite bugetare deschise" se înscrie codul contului contabil de credite bugetare deschise şi repartizate, care se completează astfel:
    ● "01" - pentru bugetul de stat;
    ● "02" - pentru bugetul local;
    ● "03" - pentru bugetul asigurărilor sociale de stat;
    ● "05" - pentru bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate;
    ● "06" - pentru bugetul Trezoreriei Statului;
    ● "08" - pentru bugetul asigurărilor pentru şomaj, după caz;
    g) în rubrica "deschis la Trezoreria" se înscrie:
    - "Centrala" - pentru creditele bugetare care se deschid din bugetul de stat, bugetul Trezoreriei Statului, bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetul asigurărilor pentru şomaj, bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate;
    - denumirea unităţii teritoriale a Trezoreriei Statului la care sunt deschise conturile unităţii administrativ-teritoriale - pentru creditele bugetare care se deschid din bugetele locale;
    h) în rubrica "Secţiunea" se înscrie "SF" pentru deschiderea creditelor bugetare de la secţiunea de funcţionare sau "SD" pentru deschiderea creditelor bugetare de la secţiunea de dezvoltare, după caz. Această rubrică se completează numai pentru creditele bugetare deschise din bugetele locale;
    i) în rubrica "Capitol" se înscrie în cifre codul capitolului de cheltuială bugetară, conform Clasificaţiei indicatorilor privind finanţele publice, aprobată prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.954/2005, cu modificările şi completările ulterioare;
    j) în rubricile "Subcapitol", "Paragraf", "Articol" şi "Alineat" se înscrie în cifre codul atribuit subcapitolului, paragrafului, articolului şi alineatului, conform Clasificaţiei indicatorilor privind finanţele publice, aprobată prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.954/2005. Această rubrică se completează numai pentru creditele bugetare deschise din bugetul Ministerului Finanţelor Publice - Acţiuni generale;
    k) în rubrica "Titlul" se înscrie în cifre codul atribuit titlului de cheltuială bugetară, conform Clasificaţiei indicatorilor privind finanţele publice, aprobată prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.954/2005;
    l) în coloana "Suma" se înscriu în cifre sumele solicitate pentru a fi deschise din bugetul aprobat al instituţiei publice iniţiatoare;
    m) în rubrica "ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE", urmată de "L.S", se semnează de către ordonatorul principal de credite sau persoana căreia i-au fost delegate atribuţii, potrivit legii, şi se imprimă amprenta ştampilei;
    n) în rubrica "Vizat pt. CFPP/Vizat pt. CFPD" se semnează şi se ştampilează de către persoanele care aplică viza pentru controlul financiar preventiv propriu şi/sau pentru controlul financiar preventiv delegat, după caz. Pe exemplarul nr. 1 al cererii pentru deschiderea de credite bugetare se aplică o singură viză, respectiv numai viza pentru control financiar preventiv delegat sau în cazul în care la nivelul instituţiei publice nu se exercită acest control se aplică viza pentru control financiar preventiv propriu. Semnăturile persoanelor îndreptăţite să aplice viza pentru control financiar preventiv delegat sau control financiar preventiv propriu, după caz, se verifică la nivelul ordonatorului principal de credite;
    o) în rubrica "M.F.P. Direcţia", urmată de "Avizăm deschiderea creditelor bugetare în sumă de", se înscrie denumirea direcţiei de specialitate din cadrul Ministerului Finanţelor Publice care avizează deschiderea creditelor bugetare potrivit atribuţiilor stabilite prin Regulamentul de organizare şi funcţionare al Ministerului Finanţelor Publice, suma (în cifre), data (în cifre) şi se semnează de către conducătorul direcţiei sau de persoana împuternicită în acest scop, cu excepţia cererilor pentru deschiderea creditelor bugetare din bugetul Trezoreriei Statului pentru care această rubrică nu se completează;
    p) în rubrica "M.F.P. Direcţia", urmată de "Aprobăm deschiderea creditelor bugetare în sumă de", se înscrie denumirea direcţiei de specialitate din cadrul Ministerului Finanţelor Publice care aprobă deschiderea creditelor bugetare, suma (în cifre), data (în cifre) şi se semnează de către conducătorul direcţiei sau de persoana împuternicită în acest scop şi se imprimă amprenta ştampilei;
    r) în rubrica "Trezoreria", urmată de "Avizăm deschiderea creditelor bugetare în sumă de", se înscrie denumirea unităţii teritoriale a Trezoreriei Statului care avizează deschiderea creditelor bugetare din bugetele locale, suma (în cifre), data (în cifre) şi se semnează de către trezorierul-şef în cazul Activităţii trezorerie şi Contabilitate Publică a Municipiului Bucureşti sau de către şeful de administraţie adjunct trezorerie ori altă persoană împuternicită în acest scop şi se imprimă amprenta ştampilei.
    ART. 3
    Cererile pentru deschiderea de credite bugetare se întocmesc în două exemplare, care se semnează de către ordonatorii principali de credite sau de înlocuitorii lor de drept ori de alte persoane împuternicite în acest scop potrivit legii şi se avizează pentru control financiar preventiv delegat şi/sau control financiar preventiv propriu, după caz.
    ART. 4
    (1) Exemplarul nr. 1 al cererilor pentru deschiderea de credite bugetare aprobate în bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetul asigurărilor pentru şomaj, bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate se prezintă Ministerului Finanţelor Publice începând cu data de 25 a lunii anterioare perioadei pentru care se solicită deschiderea de credite.
    (2) La nivelul Ministerului Finanţelor Publice, cererile pentru deschiderea de credite bugetare prevăzute la alin. (1) se avizează de Direcţia generală de programare bugetară, cu excepţia cererilor pentru deschiderea creditelor bugetare din bugetul Ministerului Finanţelor Publice - Acţiuni generale.
    (3) Cererile pentru deschiderea creditelor bugetare din bugetul Ministerului Finanţelor Publice - Acţiuni generale se avizează de către persoanele din cadrul Ministerului Finanţelor Publice cărora le-au fost delegate aceste atribuţii.
    (4) Cererile pentru deschiderea de credite bugetare din bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetul asigurărilor pentru şomaj, bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate, bugetul Ministerului Finanţelor Publice - Acţiuni generale şi bugetul Trezoreriei Statului se aprobă de Direcţia generală trezorerie şi contabilitate publică. În vederea aprobării, Direcţia generală trezorerie şi contabilitate publică verifică încadrarea în disponibilităţile de credite bugetare aprobate şi semnăturile prevăzute de formular ale persoanelor îndreptăţite. Pentru vizele pentru control financiar preventiv delegat sau control financiar preventiv propriu, după caz, se verifică numai existenţa acestora.
    (5) Exemplarul nr. 1 al cererilor pentru deschiderea creditelor bugetare din bugetele locale se prezintă pentru avizare unităţilor teritoriale ale Trezoreriei Statului la care unităţile administrativ-teritoriale au conturile deschise, începând cu data de 25 a lunii anterioare perioadei pentru care se solicită deschiderea de credite.
    (6) Compartimentele de specialitate cu atribuţii privind propunerea spre avizareaaprobare a exemplarului nr. 1 al cererilor pentru deschiderea creditelor bugetare la nivelul Ministerului Finanţelor Publice şi al unităţilor Trezoreriei Statului şi persoanele cu atribuţii privind semnarea acestuia se stabilesc prin proceduri interne.
    ART. 5
    (1) Exemplarul nr. 2 al cererilor pentru deschiderea de credite bugetare se reţine de către instituţia publică iniţiatoare, iar răspunderea pentru situaţiile în care datele înscrise în acest exemplar diferă de cele cuprinse în exemplarul nr. 1 revine exclusiv acesteia. Ministerul Finanţelor Publice sau unităţile teritoriale ale Trezoreriei Statului, după caz, au răspunderea prelucrării informaţiilor conţinute în exemplarul nr. 1 al cererilor pentru deschiderea de credite bugetare.
    (2) Compartimentele de specialitate cu atribuţii privind fundamentarea şi întocmirea cererilor pentru deschiderea creditelor bugetare şi persoanele cu atribuţii privind semnarea exemplarului nr. 2 al cererilor pentru deschiderea de credite bugetare care se prezintă la viza pentru control financiar preventiv propriu sau control financiar preventiv delegat, după caz, şi se supun aprobării ordonatorului principal de credite se stabilesc prin proceduri proprii, elaborate la nivelul instituţiilor publice. Exemplarul nr. 1 al cererilor pentru deschiderea de credite bugetare se semnează la nivelul instituţiilor publice care solicită deschiderea de credite numai de către persoanele prevăzute în formular.
    ART. 6
    Deschiderea creditelor bugetare din bugetul local se efectuează distinct pentru creditele bugetare aprobate la secţiunea de funcţionare şi, respectiv, pentru creditele bugetare aprobate la secţiunea de dezvoltare, prin completarea câte unui formular din "Cererea pentru deschiderea de credite bugetare" pentru fiecare secţiune.
    ART. 7
    (1) Ministerul Finanţelor Publice - Direcţia generală trezorerie şi contabilitate publică va înştiinţa ordonatorii principali de credite cu privire la deschiderea creditelor bugetare solicitate de aceştia printr-o comunicare privind deschiderea de credite bugetare, întocmită potrivit modelului din anexa care face parte integrantă din prezentele instrucţiuni. Comunicarea privind deschiderea de credite bugetare împreună cu exemplarul nr. 2 al cererii pentru deschiderea de credite bugetare constituie documente justificative pentru înregistrarea în contabilitatea instituţiilor publice a creditelor bugetare deschise.
    (2) Unităţile Trezoreriei Statului vor elibera instituţiilor publice extrase de cont aferente creditelor bugetare deschise. Extrasele de cont împreună cu exemplarul nr. 2 al cererii pentru deschiderea de credite constituie documente justificative pentru înregistrarea în contabilitatea instituţiilor publice a creditelor bugetare deschise.
    ART. 8
    (1) Formularul "Cerere pentru deschidere de credite bugetare" aprobat prin Ordinul ministrului de stat, ministrul finanţelor, nr. 1.801/1995, cu modificările şi completările ulterioare, se generează cu ajutorul programului de asistenţă pus la dispoziţie de Ministerul Finanţelor Publice. Programul de asistenţă este distribuit ordonatorilor principali de credite gratuit de Ministerul Finanţelor Publice şi/sau de unităţile teritoriale ale Trezoreriei Statului sau poate fi descărcat de pe site-ul Ministerului Finanţelor Publice, de la adresa: www.mfinante.ro
    (2) Formularul "Cerere pentru deschidere de credite bugetare" poate fi generat şi cu ajutorul aplicaţiilor informatice ale instituţiilor publice, cu condiţia respectării cel puţin a elementelor din modelul aprobat prin Ordinul ministrului de stat, ministrul finanţelor, nr. 1.801/1995, cu modificările şi completările ulterioare, şi a precizărilor art. 2.

    ANEXĂ
    ──────
la instrucţiuni
───────────────

    MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE
    Direcţia generală .................

            Comunicare privind deschiderea de credite bugetare

    Ministerul ........................
    Vă comunicăm că la data de .....................au fost deschise pe numele instituţiei dumneavoastră următoarele credite bugetare:

┌─────────────────┬─────┬───────┬───────┬──────────┬────────┬─────┬─────────┐
│Nr./Data cererii │ Suma│ Cont │Capitol│Subcapitol│Paragraf│Titlu│Articol, │
│pentru deschidere│-lei-│bugetar│ │ *) │ *) │ │alineat*)│
│ de credite │ │ │ │ │ │ │ │
├─────────────────┼─────┼───────┼───────┼──────────┼────────┼─────┼─────────┤
├─────────────────┼─────┼───────┼───────┼──────────┼────────┼─────┼─────────┤
├─────────────────┼─────┼───────┼───────┼──────────┼────────┼─────┼─────────┤
├─────────────────┼─────┼───────┼───────┼──────────┼────────┼─────┼─────────┤
├─────────────────┼─────┼───────┼───────┼──────────┼────────┼─────┼─────────┤
├─────────────────┼─────┼───────┼───────┼──────────┼────────┼─────┼─────────┤
└─────────────────┴─────┴───────┴───────┴──────────┴────────┴─────┴─────────┘

__________
    * Se completează pentru Ministerul Finanţelor Publice - Acţiuni generale.


                  Director general,
                 ...................
                    ____________Comentarii Act

Nu sunt comentarii momentan.

Posteaza pe retele sociale

Pentru a posta un comentariu trebuie sa va autentificati


Daca nu aveti inca un cont si vreti sa va inregistrati dati click aici(click aici pentru a vedea toate aplicatiile CTCE)


Parteneri:

Contact

Bd. Decebal, nr. 32
Piatra Neamt
Romania
0233-211.020 , 218.110, 210.290, 210.291
0233.206.575

Contact Me

Urmariti-ne pe

Facebook
Vizitatori Unici
Astazi 60
Ieri 386
Total 65293
Media pe zi 641

Continutul, designul, structura, precum si materialele Lege-Online.ro apartin C.T.C.E. - Piatra Neamt si sunt protejate de Legea 8/1996 privind drepturile de autor si drepturile conexe, cu modificarile si completarile ulterioare. Copierea/distribuirea/republicarea acestora este ilegala.

CTCE - Centrul Teritorial de Calcul Economic