Doriti o forma actualizata, la zi, a acestui act ? Cumparati acum online, rapid si simplu varianta DOC !
Forma consolidată la data 16.09.2014
Pret: 13,00 RON cu TVAActul este prezentat in forma neactualizata!

Puteti sa consultati o forma actualizata la data 16.09.2014, conform modificarilor publicate in Monitorul Oficial al Romaniei, apasand butonul Cumpara Act din dreapta.
 ORDIN nr. 2 din 29 ianuarie 1993
privind regimul licenţelor de export şi import
EMITENT: MINISTERUL COMERŢULUI
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 42 din 25 februarie 1993

     În temeiul Hotărîrii Guvernului nr. 815/1992 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Comerţului,
    avînd în vedere prevederile Hotărîrii Guvernului nr. 215/1992 privind regimul licenţelor de export şi import,
    ministrul comerţului emite următorul ordin:
    ART. 1
    Ministerul Comerţului eliberează licenţe de export şi import ca o condiţie prealabilă iesirii sau intrării din/în teritoriul vamal al României pentru următoarele categorii de mărfuri:
    a) contingentate;
    b) supuse unor limitări cantitative la import din România de către unele tari partenere şi care se reglementează prin ordine separate ale ministrului comerţului;
    c) supuse supravegherii de către unele tari partenere şi care se reglementează prin ordine separate ale ministrului comerţului;
    d) supuse regimului de control al exporturilor şi importurilor, şi anume:
    - mărfurile prevăzute în anexele nr. 1 şi 2 la prezentul ordin;
    - mărfurile prevăzute în anexele la Hotărîrea Guvernului nr. 594/1992 privind regimul importurilor şi exporturilor de articole şi tehnologii supuse controlului destinaţiei finale, precum şi cel al controlului exporturilor pentru neproliferarea armelor nucleare, chimice şi biologice şi a rachetelor purtătoare de asemenea arme;
    - mărfurile prevăzute în anexa la Ordinul nr. 150/1992 al ministrului comerţului privind acordarea licenţelor de import/export pentru unele substanţe chimice introduse sub control internaţional;
    e) temporar neadmise la export, dar care au rezultat din operaţiuni în lohn sau processing, pentru aprovizionare nave şi aeronave străine, aprovizionare pentru personalul român de pe şantierele din străinătate, precum şi, cu excepţia produselor interzise prin lege, pentru livrări în cadrul contractelor de construcţii-montaj şi instalaţii complexe;
    f) temporar neadmise la export, dar care se trimit operaţiuni de lohn sau processing în străinătate;
    g) mărfuri provenite din ajutoarele economice din străinătate (conform prevederilor Hotărîrii Guvernului nr. 470/1992).
    ART. 2
    Sînt supuse licenţelor de operaţiune următoarele:
    a) operaţiunile comerciale cu decontare în conturi de cliring, barter sau cooperare, convenite pe baza acordurilor guvernamentale încheiate de România cu ţările cuprinse în anexa nr. 3 la prezentul ordin (conform prevederilor Hotărîrii Guvernului nr. 555/1992);
    b) operaţiunile de recuperare a creanţelor externe ale României, din ţările cuprinse în anexa nr. 4 la prezentul ordin;
    c) operaţiunile care se realizează în baza unor credite acordate sau contractate la nivel guvernamental;
    d) operaţiunile legate de export/import, încheiate la nivel de agenţi economici.
    ART. 3
    Licentele eliberate în condiţiile art. 2 se utilizează numai pentru formalităţile de derulare, decontare şi evidenta bancară a operaţiunilor şi nu sînt necesare la vamuirea mărfurilor care fac obiectul operaţiunilor respective decît în cazul în care aceste mărfuri sînt supuse, în acelaşi timp, şi prevederilor art. 1 din prezentul ordin.
    ART. 4
    Sînt interzise la export şi/sau import mărfurile cuprinse în anexele nr. 5 şi 6 la prezentul ordin.
    ART. 5
    Instrucţiunile privind eliberarea licenţelor de export şi import sînt cuprinse în anexa nr. 7 la prezentul ordin.
    ART. 6
    Codificarea condiţiilor de plată este prezentată în anexa nr. 8 la prezentul ordin.
    ART. 7
    Codificarea numărului licenţei de export sau import este prezentată în anexa nr. 9 la prezentul ordin.
    ART. 8
    Formularele tipizate pentru cererile de licenţa sînt prezentate în anexele nr. 10, 11 şi 12 pentru export şi nr. 13, 14 şi 15 pentru import.
    ART. 9
    Formularele tipizate pentru cererile de licenţa de operaţiune sînt prezentate în anexele nr. 16, 17 şi 18 pentru export şi nr. 19, 20 şi 21 pentru import.
    ART. 10
    Anexele nr. 1-21 fac parte integrantă din prezentul ordin.
    ART. 11
    Prezentul ordin anulează prevederile ordinelor ministrului comerţului şi turismului nr. 49/1990, 18/1991, 62/1992 şi 101/1992.
                 Ministrul comerţului,

                  Constantin Teculescu   ANEXA 1
                          LISTA

    mărfurilor supuse controlului pentru care se eliberează licenţe de export şi import conform art. 1 lit. d) prima liniuţa

    I. La export
    1. Arme şi muniţii autorizate de lege (Hotărîrea Guvernului nr. 547/1992)
    2. Echipament militar şi alte produse speciale autorizate de lege (Hotărîrea Guvernului nr. 547/1992)
    3. Produse explozibile şi toxice autorizate de lege
    4. Substanţe stupefiante şi psihotrope autorizate de lege
    5. Metale preţioase, pietre preţioase şi obiecte confecţionate din acestea, a căror scoatere din ţara este permisă potrivit legii
    6. Documentaţii privind drepturi de licenţa şi know-how
    7. Mărfuri care tranziteaza zone supuse embargoului prin rezoluţii ale Consiliului de Securitate al O.N.U.
    II. La import
    1. Arme şi muniţii autorizate de lege (Hotărîrea Guvernului nr. 547/1992)
    2. Echipament militar şi alte produse speciale autorizate de lege (Hotărîrea Guvernului nr. 547/1992)
    3. Produse explozibile şi toxice autorizate de lege
    4. Substanţe stupefiante şi psihotrope autorizate de lege
    5. Deşeuri valorificabile admise la import condiţionat (anexa nr. 1 la Hotărîrea Guvernului nr. 340/1992, modificată şi completată prin Hotărîrea Guvernului nr. 437/1992), precum şi produse periculoase pentru sănătatea populaţiei şi pentru mediul înconjurător (poziţiile 15, 17, 18, 21, 22, 26 din anexa nr. 2 la Hotărîrea Guvernului nr. 340/1992, modificată şi completată prin Hotărîrea Guvernului nr. 437/1992)
    6. Mărfuri care tranziteaza zone supuse embargoului prin rezoluţii ale Consiliului de Securitate O.N.U.
    ANEXA 2
                           LISTA

    materialelor radioactive şi instalaţiilor nucleare, altele decît cele utilizabile, în mod direct, la producerea unui dispozitiv exploziv nuclear
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────-
  Poziţia din Denumirea mărfii
 Tariful vamal
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────-
    2844.40 - Materiale radioactive în orice stare de agregare, ex-
                     clusiv deşeurile radioactive, altele decît cele ce ar pu-
                     tea servi la proliferarea armelor nucleare
    2844.50 - Combustibil nuclear ars
      90.22 - Instalaţii, aparate sau dispozitive care extrag, produc,
                     prelucreaza ori conţin materiale radioactive sau generato-
                     ri de radiatii nucleare*), indiferent de domeniul de utili-
                     zare, inclusiv în medicina
    9022.11 - Aparate cu raze X folosite în medicina, chirurgie, stoma-
                     tologie sau medicina veterinara, inclusiv aparate pentru
                     radiografii sau radioterapie
    9022.19 - Aparate cu raze X, pentru alte intrebuintari, inclusiv a-
                     parate pentru radiografii sau radioterapie
    9022.21 - Aparate cu radiatii alfa, beta sau gama, folosite în medi-
                     cina, chirurgie, stomatologie sau în medicina veterinara,
                     inclusiv aparate pentru radiografii sau radioterapie
    9022.29 - Aparate cu radiatii alfa, beta sau gama, pentru alte în-
                     trebuintari, inclusiv aparate pentru radiografii
    9022.30 - Tuburi cu raze X
    9022.90 - Altele, inclusiv părţi şi accesorii
    9030.10 - Instrumente şi aparate pentru măsurarea radiatiilor nucle-
                     are*).
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────-
_________
    *) Termenul radiaţie nucleara desemnează oricare din următoarele tipuri de radiatii: alfa, beta, gama, X, neutroni, electroni, protoni de mare energie sau alte particule atomice.

    Nu se includ undele radio, radiatiile vizibile, infrarosii şi ultravioletele.
    NOTĂ:
    În vederea eliberării licenţelor de import sau export pentru produsele de mai sus, agenţii economici, o dată cu solicitarea licenţei, fac dovada ca autorităţile competente din ţara destinatarului final au dat asigurări explicite ca acestea:
    - vor face obiectul protecţiei fizice efective pentru a preveni folosirea şi manipularea neautorizata;
    - vor fi supuse, după caz, aplicării garanţiilor Agenţiei Internaţionale pentru Energia Atomică, în conformitate cu prevederile documentului AIEA GOV/1621;
    - vor fi transportate cu respectarea cerinţelor specifice;
    - vor fi respectate, după caz, prescripţiile cu privire la protecţia contra radiatiilor.
    Totodată, solicitantul de licenţa trebuie să facă dovada unei garanţii financiare pentru acoperirea plafonului stabilit prin lege pentru răspunderea civilă pentru daune nucleare.
    Eliberarea licenţelor pentru importul sau exportul materialelor radioactive sau instalaţiilor nucleare este condiţionată şi de prezentarea, de către solicitantul de licenţa, a autorizaţiei de import/export emisă în acest sens, conform prevederilor Legii nr. 61/1974, de Comisia Naţionala pentru Controlul Activităţilor Nucleare din cadrul Ministerului Apelor, Pădurilor şi Protecţiei Mediului.

    ANEXA 3
                            LISTA

    ţărilor cu care operaţiunile comerciale se decontează şi în conturi de cliring, de barter sau de cooperare convenite pe baza unor acorduri guvernamentale

    1. Albania 11. Turkmenistan
    2. Bulgaria 12. R.P.Chineza
    3. Republica Ceha 13. India
    4. Republica Slovaca 14. Cuba
    5. Germania (fosta R.D.G) 15. Brazilia
    6. Polonia 16. Ghana
    7. Ungaria 17. Siria
    8. Republica Moldova 18. Sudan
    9. Federaţia Rusa 19. Egipt
    10. Ucraina

    NOTĂ:
    În relaţiile cu aceste tari se practica, totodată, şi operaţiuni clasice de export şi import, cu respectarea celorlalte prevederi din prezentul ordin privind eliberarea, după caz, a licenţelor de export sau import.

    ANEXA 4
                       LISTA

    ţărilor de la care România are de încasat creanţe în contul şi în numele statului, provenite din exporturi pe credit mai mare de un an

    1. R.P.Chineza 14. Angola
    2. R.P.D.Coreeana 15. Guineea
    3. Mongolia 16. Jamahiria Arabă Libiana Populara
    4. Vietnam 17. Mozambic
    5. Sri Lanka 18. Egipt
    6. India 19. Republica Centrafricană
    7. Indonezia 20. R.D.Congo
    8. Pakistan 21. Somalia
    9. Bangladesh 22. Sudan
    10. Turcia 23. Zambia
    11. Republica Elena 24. Siria
    12. Cuba 25. Irak
    13. Peru 26. Iran

    ANEXA 5

                           LISTA
         mărfurilor interzise la export şi import

    I. La export
    1. Arme şi muniţii care nu se încadrează în Hotărîrea Guvernului nr. 547/1992
    2. Echipament militar şi alte produse speciale, care nu se încadrează în Hotărîrea Guvernului nr. 547/1992
    3. Produse explozibile şi toxice, cu excepţia celor autorizate de lege
    4. Substanţe stupefiante şi psihotrope, cu excepţia celor autorizate de lege
    5. Medicamente, aparatura medicală şi materiale tehnico-sanitare neautorizate de Ministerul Sănătăţii
    6. Bunuri care fac parte din patrimoniul cultural-naţional, cu excepţia celor care, potrivit legii, au primit autorizarea de a fi scoase din ţara temporar
    7. Metale preţioase, pietre preţioase şi obiecte confecţionate din acestea, cu excepţia celor a căror scoatere din ţara este permisă conform legii.
    II. La import
    1. Arme şi muniţii care nu se încadrează în Hotărîrea Guvernului nr. 547/1992
    2. Echipament militar şi alte produse speciale, care nu se încadrează în Hotărîrea Guvernului nr. 547/1992
    3. Produse explozibile şi toxice, cu excepţia celor autorizate de lege
    4. Substanţe stupefiante şi psihotrope, cu excepţia celor autorizate de lege
    5. Medicamente, aparatura medicală şi materiale tehnico-sanitare neautorizate de Ministerul Sănătăţii
    6. Înscrisuri, tiparituri şi imprimari de orice fel, care nu sînt admise de lege.
    7. Deşeuri şi reziduuri de orice natura, cu excepţia celor admise prin reglementările în vigoare din Hotărîrea Guvernului nr. 340/1992, modificată şi completată prin Hotărîrea Guvernului nr. 437/1992.

    ANEXA 6
                              LISTA

         deşeurilor radioactive interzise la import

──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────-
  Poziţia din Denumirea mărfii
  Tariful vamal
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
           28.44 Deşeuri radioactive
         2844.10 - Deşeuri de uraniu natural; amestecuri şi reziduuri
                          radioactive conţinînd uraniu natural sau compuşi ai
                          acestuia, aliaje, dispersii (inclusiv cermeturi),
                          produse ceramice în concentraţii sau forme chimice
                          nerentabile economic pentru recuperarea materialului
                          radioactiv
         2844.20 - Deşeuri de plutoniu şi uraniu îmbogăţit în U 235;
                          amestecuri şi reziduuri radioactive conţinînd plutoniu
                          sau uraniu îmbogăţit sau compuşi ai acestora, aliaje,
                          dispersii (inclusiv cermeturi), produse ceramice, în
                          concentraţii sau forme chimice nerentabile economic
                          pentru producerea materialului radioactiv
         2844.30 - Deşeuri de uraniu saracit în U 235 şi toriu; amestecuri şi reziduuri radioactive conţinînd uraniu
                          saracit în U 235 sau toriu ori compuşi ai acestora,
                          aliaje, dispersii (inclusiv cermeturi), produse
                          ceramice în concentraţii sau forme chimice nerentabile
                          economic pentru recuperarea materialului radioactiv
         2844.40 - Deşeuri radioactive ai altor izotopi decît cei de la
                          subpozitiile nr. 2844.10, 2844.20, 2844.30;
                          amestecuri şi reziduuri radioactive conţinînd alţi
                          izotopi decît cei de la subpozitiile nr. 2844.10,
                          2844.20, 2844.30, aliaje, dispersii (inclusiv cer-
                          meturi), produse ceramice în concentraţii sau forme
                          chimice nerentabile economic pentru recuperarea
                          materialului radioactiv.
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────-

    ANEXA 7
                        INSTRUCŢIUNI

          privind eliberarea licenţelor de export şi import

    1. Licentele de export şi import se eliberează, la cerere, nominal, agenţilor economici cu sediul în România, care desfăşoară, potrivit legii, activităţi de comerţ exterior.
    Licentele se eliberează, în mod nediscriminatoriu, tuturor agenţilor economici solicitanţi, indiferent de forma de proprietate, modul de organizare, ţările de provenienţă şi, după caz, de destinaţie a mărfurilor, cu luarea în considerare a înţelegerilor internaţionale la care România este parte.
    Licentele de export şi import eliberate unui agent economic pot fi utilizate numai de titularul licenţei, neputind fi transferate altui agent economic.
    2. Cererile de licenţa de export şi, respectiv, import, întocmite în 3 exemplare pe formulare tipizate, se semnează şi se stampileaza de împuternicitul legal al solicitantului de licenţa, care răspunde de corectitudinea datelor înscrise în aceste cereri.
    Formularele tipizate şi inseriate se obţin, contra cost, de la Centrul de Calcul "Sicomex".
    3. Cererile de licenţa de export şi, respectiv, import, completate, semnate şi stampilate de solicitant, se depun, după verificarea corectitudinii întocmirii, prin Centrul de Calcul "Sicomex", la Direcţia generală pentru administrarea politicii comerciale din Departamentul comerţului exterior.
    Cererile de licenţa de import şi export pot fi însoţite de o nota, prin care solicitantul poate prezenta unele precizări pe care le considera necesare în susţinerea cererii.
    4. Directa generală pentru administrarea politicii comerciale este obligată sa analizeze cererile de licenţa şi sa aprobe sau sa refuze eliberarea licenţelor în maximum 10 zile de la data înregistrării acestora.
    În cazul în care este necesară completarea documentaţiei de sustinere a cererii de licenţa, acest termen curge de la data primirii completărilor respective.
    5. Licentele de import şi export se eliberează, de regula, cu valabilitate pînă la sfîrşitul anului calendaristic pentru care au fost emise.
    Licentele de import şi export pentru mărfurile contingentate se eliberează cu valabilitate pe o perioadă care să evite blocarea contingentului şi în nici un caz nu va depăşi perioada de valabilitate a contingentului. Valabilitatea licenţei se va înscrie direct pe licenţa.
    Prin valabilitatea licenţei se înţelege data limita pînă la care se poate vamui marfa.
    Termenul de valabilitate a licenţelor peste anul calendaristic poate fi prelungit numai prin ordin al ministrului.
    6. Licentele de import şi export se eliberează pentru o singura ţara şi pentru o singura marfa sau grupa de mărfuri, determinate precis din punct de vedere al poziţiei tarifare sau al sistemului armonizat de denumire şi codificare a mărfurilor, al cantităţii şi/sau valorii. Pentru mărfurile de bursa, licentele de export şi import pot fi eliberate fără menţiunea tarii de origine la import, respectiv de destinaţie la export.
    Pentru mărfurile contingentate cantitatea va fi înscrisă şi în unităţile de măsura în care este exprimat contingentul.
    Licentele pentru exportul şi importul mărfurilor care cad sub incidenţa Hotărîrii Guvernului nr. 594/1992 se vor elibera în conformitate cu prevederile acestei hotărîri.
    7. În cazul participării la licitaţii internaţionale la care, prin caietul de sarcini, se solicita, de către partener, existenta licenţei de export, aceasta va avea un caracter provizoriu, mentionindu-se pe licenţa eliberata: "Provizorie pentru licitaţia...........fără valabilitate pentru vama".
    8. Pentru exportul produselor finite, contingentate sau interzise temporar la export, rezultate din operaţiuni tip lohn/processing, agentul economic va solicita licenţe, cu respectarea prezentelor instrucţiuni, anexînd copia declaraţiei vamale de import, din care să rezulte ca importul este efectuat în regim temporar pentru lohn/processing şi confirmarea ca produsul finit care se exporta este rezultat din lohn/processing.
    Pe aceste cereri de licenţa se va înscrie obligatoriu menţiunea "Export în cadrul operaţiunii tip lohn/processing, în baza declaraţiei vamale nr.......... prezentată în anexa".
    9. Atribuirea contingentelor se poate face pe baza următoarelor criterii:
    A. primul venit, primul servit;
    B. performanţele anterioare:
    a) Fiecare agent economic (cu excepţia celor nou-veniţi pe piaţa) va putea primi iniţial licentele de export pentru cantităţi ce vor reprezenta maximum 20-30% din contingentul total de export, cu luarea în consideraţie a gradului de solicitare şi a nivelului global al acestuia, urmărindu-se, în acelaşi timp, asigurarea unor cantităţi comercializabile.
    În stabilirea procentului de 20-30% se vor avea în vedere, de asemenea, performanţele de export anterioare ale agenţilor economici români şi ale firmelor străine partenere la importul din România, precum şi gradul de utilizare a licenţelor solicitate în perioadele anterioare.
    Fiecare agent economic nou-venit pe piaţa va putea primi, iniţial, licenţa de export pentru cantităţi reprezentind maximum 10% din contingentul stabilit la produsul respectiv, cu luarea în considerare a condiţiilor menţionate mai sus.
    b) Eliberarea unor licenţe de export suplimentare se va face în limita cantităţilor rămase disponibile, în condiţiile de la lit. a) paragraful 1 şi numai după ce va fi făcuta dovada livrării efective a circa 65% din cantităţile înscrise în licentele primite iniţial.
    c) Licentele de export expirate şi/sau neutilizate vor fi anulate, iar cantităţile de mărfuri care au făcut obiectul acestora vor fi redisponibilizate, inclusiv în beneficiul altor exportatori, în afară celor pentru care aceste licenţe au fost eliberate iniţial.
    d) În beneficiul agenţilor economici nou-veniţi pe piaţa se va rezerva, pînă la data de 30 iunie, 10% din contingent; cantităţile pentru care, pînă la data de mai sus, nu se vor înregistra solicitări de licenţe din partea unor agenţi economici nou-veniţi vor fi atribuite celorlalţi solicitanţi, în ordinea prezentării cererilor.
    C. organizare de licitaţii pentru licenţe.
    10. Cantităţile de mărfuri rezultate ca urmare a neutilizarii licenţelor de export în termenul de valabilitate se vor redisponibiliza.
    11. Instituirea de contingente şi neadmiterile temporare la export vor fi anunţate de Ministerul Comerţului cu minimum 30 de zile înainte de aplicare, prin publicarea listelor produselor şi cantităţilor respective.
    12. Pentru mărfurile contingentate, licentele se vor elibera numai pînă la epuizarea contingentului şi vor avea aplicată ştampila "CONTINGENT".
    13. Eliberarea licenţelor de import şi export poate fi refuzată în următoarele cazuri:
    a) solicitantul nu este autorizat sa desfăşoare activităţi de comerţ exterior sau i-a fost suspendată autorizaţia de a le efectua;
    b) contingentul stabilit este epuizat;
    c) marfa este interzisă la import sau export;
    d) marfa este supusă controlului şi nu sînt îndeplinite condiţiile de eliberare a licenţei prevăzute în actele normative care reglementează regimul mărfurilor respective.
    Refuzul de eliberare a licenţelor de import şi export se face motivat, în scris.
    14. Solicitanţii cărora li s-a respins cererea de eliberare a licenţelor de import sau export pot introduce contestaţii în termen de 15 zile de la restituirea cererii de licenţa.
    Contestaţiile se soluţionează în termen de 15 zile de la depunerea acestora la Direcţia generală pentru administrarea politicii comerciale din Departamentul comerţului exterior, iar modul de rezolvare se comunică în scris.
    Agenţii economici nemulţumiţi au posibilitatea sa acţioneze în conformitate cu dispoziţiile Legii contenciosului administrativ nr. 29/1990.
    15. Modificarea în termenul de valabilitate a licenţelor eliberate se face numai prin anularea parţială sau totală a acestora şi eliberarea de noi licenţe, în noile condiţii solicitate. În asemenea cazuri, solicitantul va prezenta, o dată cu cererea noua de licenţa, originalul şi exemplarul pentru vama ale licenţei iniţiale.
    16. Întreaga răspundere privind operaţiunea de comerţ exterior, eficienta acesteia, condiţiile de realizare, corectitudinea preţului, respectarea reglementărilor naţionale, a celor din ţările partenere şi de tranzit, inclusiv cu privire la standarde, măsuri fitosanitare, reguli antidumping, preţuri prag etc., revine solicitantului de licenţa.
    De asemenea, beneficiarul de licenţa este răspunzător de utilizarea licenţei de export sau import, în conformitate cu condiţiile stabilite la eliberare.
    17. Nerespectarea regimului licenţelor de import şi export atrage după sine suspendarea sau anularea licenţei şi, după caz, răspunderea agentului economic, conform prevederilor Hotărîrii Guvernului nr. 764/1991.

    ANEXA 8
                        CODIFICAREA
                       condiţiilor de plată

    Codul condiţiilor de plată este alcătuit din 4 cifre, dispuse în 3 cîmpuri semnificative, după cum urmează:
    a)/b)/c)
    a) Momentul sau termenul plăţii (alcătuit din 2 cifre)

      Cod Denumire
      ──- ────────
      10 Plata anticipata
      20 Plata imediata
      30 Plata la termen

    b) Mijlocul de plată (alcătuit dintr-o cifra)

    Cod Denumire
    ────- ────────-
   1 Plata efectivă (ordin de plată, acreditiv, incasso, cec, trata etc.)
   2 Schimb de documente bancare

   c) Modalitatea de plată (alcătuit dintr-o cifra)
   Cod Denumire
   ──── ────────-
   1 Cash (valuta efectivă)
   2 Compensare la nivel de agenţi economici
   3 Barter la nivel guvernamental
   4 Cliring
   5 Recuperare creanţe
   6 Credite guvernamentale
   Exemplu de cod pentru condiţia de plată:
   3011: Plata la termen cash prin acreditiv.

    ANEXA 9
                  CODIFICAREA
         numărului licenţei de export sau import

    1. Numărul licenţei de export sau import are următoarele cîmpuri semnificative: Eaa)/b)/c), respectiv Iaa)/b)/c)
    - E = export
    - I = import
    - a)= o cifra care reprezintă anul pentru care licenţa este valabilă, după cum urmează:
    2 pentru 1992;
    3 pentru 1993;
    4 pentru 1994 etc.
    - b)= o litera care reprezintă categorii mărfii de export sau import, după cum urmează:
    C = marfa din contingentul normal;
    L = marfa contingentata rezultată din operaţiuni în lohn în ţara;
    P = marfa contingentata rezultată din operaţiuni în processing în ţara;
    A = marfa contingentata destinată aprovizionării navelor şi aeronavelor străine;
    B = marfa contingentata destinată aprovizionării personalului român de pe şantierele din străinătate;
    M = marfa contingentata destinată lucrărilor de construcţii-montaj şi instalaţiilor complexe din străinătate;
    N = marfa contingentata trimisa pentru operaţiuni de lohn în străinătate;
    R = marfa contingentata trimisa pentru operaţiuni de processing în străinătate;
    S = marfa liberalizata;
    D = marfa neadmisa temporar la export, dar rezultată din operaţiuni de lohn în ţara;
    T = marfa supusă controlului;
    E = marfa neadmisa temporar la export, dar rezultată din operaţiuni de processing în ţara;
    F = marfa neadmisa temporar la export, dar destinată lucrărilor de construcţii montaj şi instalaţii complexe din străinătate;
    G = marfa neadmisa temporar la export, destinată aprovizionării navelor şi aeronavelor;
    H = marfa neadmisa temporar la export, destinată aprovizionării personalului român de pe şantierele din străinătate;
    J = marfa neadmisa temporar la export, dar destinată operaţiunilor de lohn în străinătate;
    K = marfa neadmisa temporar la export, dar destinată operaţiunilor de processing în străinătate;
    V = alte categorii de mărfuri, în afară celor menţionate mai sus.
    - c) = un grup de 6 cifre reprezentind numărul din registrul de evidenta de la Centrul de Calcul "Sicomex", dat de acesta la eliberarea licenţei.
    2. Exemplu de număr de export:
    E/3/G/127623
    - E = licenţa de export;
    - 3 = valabilă pentru anul 1993;
    - G = marfa neadmisa temporar la export, destinată aprovizionării navelor şi aeronavelor străine;
    - 127653 = numărul dat la eliberarea licenţei din registrul de evidenta de la Centrul de Calcul "Sicomex".


    ANEXA 10


    ORIGINAL EXPORT

 ┌───────────────────────────────────────┬─────────────────────────────────────┐
C│Cod exportator: │Nr. şi data înreg. la exportator: │
E├───────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤
R│Exportator: │Nr. şi data înreg. la M.C.-D.C.E.: │
E│ │ │
R│Adresa: │ │
E│ │ │
 │Telefon: Telex: Fax: │Partener extern: │
P│ ├──────────────────┬──────────────────┤
E│Banca: │Ţara cumpărătoare:│Ţara plătitoare: │
N│Cont lei: Cont valută: │ │ |_|_|_|│
T├───────────────────────────────────────┤ ├──────────────────┤
R│Furnizor: │ │ │
U│ │ │Ţara de destinaţie│
 │ │ |_|_|_|│ |_|_|_|│
L│ ├──────────────────┴──────────────────┤
I│ │Condiţii de livrare: │
C│ │ │
E│ ├─────────────────────────────────────┤
N│ │Condiţii de plată şi credit : |_|_|_|│
T│ │ │
A├───────────────────────────────────────┤ │
 │Termen de valabilitate │ │
D│solicitat: |_|_|_|_|_|_|│ │
E│ │ │
 ├───────────────────────────────────────┤ │
E│Cod statistic ≡ poziţie tarif vamal │Moneda (valuta) plăţii: |_|_|_|│
X│import |_|_|_|_|_|_|│ │
P├───────────────────────────────────────┴─────────────────────────────────────┤
O│Denumirea comercială a mărfii/ Cant.U.M. Cant.U.M. supl. Val.FOB în│
R│operaţiunii tone |1|6|8| |||| valuta plăţii: │
T│ │
 │ │
 ├───────────────────────────────────────┬─────────────────────────────────────┤
 │Alte precizări ale solicitantului: │Certificăm pe propria răspundere │
 │ │exactitatea datelor înscrise în │
 │ │prezenta cerere şi vă rugăm să │
 │ │autorizaţi exportul. │
 │ │(numele şi prenumele în clar, │
 │ │semnătura autorizată, ştampila) │
 ├───────────────────────────────────────┴─────────────────────────────────────┤
 │ │
L│ MINISTERUL COMERŢULUI │
I│ DIRECŢIA GENERALĂ PENTRU ADMINISTRAREA POLITICII COMERCIALE │
C│ │
E│ LICENŢA DE EXPORT Nr. ......... Data ........... │
N│ │
T│ │
A│ │
 │ SE AUTORIZEAZĂ EFECTUAREA EXPORTULUI PÎNĂ LA DATA DE ........ CONFORM │
D│ PREZENTEI CERERI ŞI CU URMĂTOARELE PRECIZĂRI: │
E│ │
 │ │
E│ │
X│ │
P│ │
O│ │
R│ │
T│ Semnătura autorizată. │
 └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘


    ANEXA 11

    EXEMPLAR PENTRU VAMA EXPORT

 ┌───────────────────────────────────────┬─────────────────────────────────────┐
C│Cod exportator: │Nr. şi data înreg. la exportator: │
E├───────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤
R│Exportator: │Nr. şi data înreg. la M.C.-D.C.E.: │
E│ │ │
R│Adresa: │ │
E│ │ │
 │Telefon: Telex: Fax: │Partener extern: │
P│ ├──────────────────┬──────────────────┤
E│Banca: │Ţara cumpărătoare:│Ţara plătitoare: │
N│Cont lei: Cont valută: │ │ |_|_|_|│
T├───────────────────────────────────────┤ ├──────────────────┤
R│Furnizor: │ │ │
U│ │ │Ţara de destinaţie│
 │ │ |_|_|_|│ |_|_|_|│
L│ ├──────────────────┴──────────────────┤
I│ │Condiţii de livrare: │
C│ │ │
E│ ├─────────────────────────────────────┤
N│ │Condiţii de plată şi credit : |_|_|_|│
T│ │ │
A├───────────────────────────────────────┤ │
 │Termen de valabilitate │ │
D│solicitat: |_|_|_|_|_|_|│ │
E│ │ │
 ├───────────────────────────────────────┤ │
E│Cod statistic ≡ poziţie tarif vamal │Moneda (valuta) plăţii: |_|_|_|│
X│import |_|_|_|_|_|_|│ │
P├───────────────────────────────────────┴─────────────────────────────────────┤
O│Denumirea comercială a mărfii/ Cant.U.M. Cant.U.M. supl. Val.FOB în│
R│operaţiunii tone |1|6|8| |||| valuta plăţii: │
T│ │
 │ │
 ├───────────────────────────────────────┬─────────────────────────────────────┤
 │Alte precizări ale solicitantului: │Certificăm pe propria răspundere │
 │ │exactitatea datelor înscrise în │
 │ │prezenta cerere şi vă rugăm să │
 │ │autorizaţi exportul. │
 │ │(numele şi prenumele în clar, │
 │ │semnătura autorizată, ştampila) │
 ├───────────────────────────────────────┴─────────────────────────────────────┤
 │ │
L│ MINISTERUL COMERŢULUI │
I│ DIRECŢIA GENERALĂ PENTRU ADMINISTRAREA POLITICII COMERCIALE │
C│ │
E│ LICENŢA DE EXPORT Nr. ......... Data ........... │
N│ │
T│ │
A│ │
 │ SE AUTORIZEAZĂ EFECTUAREA EXPORTULUI PÎNĂ LA DATA DE ........ CONFORM │
D│ PREZENTEI CERERI ŞI CU URMĂTOARELE PRECIZĂRI: │
E│ │
 │ │
E│ │
X│ │
P│ │
O│ │
R│ │
T│ Semnătura autorizată. │
 └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

                                                                       (Verso)
 ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
 │Poziţia din U.M. Exportator D.V.E. Sold autorizat Certificarea │
 │Tariful vamal ────────────── nr./data ──────────────── vămii │
 │ canti- valoa- canti- valoa- │
 │ tate re tate re │
 │ │
 ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │ │
 │ │
 │ │
 │ │
 │ │
 │ │
 │ │
 │ │
 │ │
 │ │
 └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘


    ANEXA 12

    EXEMPLAR PENTRU M.C.-D.C.E. EXPORT

 ┌───────────────────────────────────────┬─────────────────────────────────────┐
C│Cod exportator: │Nr. şi data înreg. la exportator: │
E├───────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤
R│Exportator: │Nr. şi data înreg. la M.C.-D.C.E.: │
E│ │ │
R│Adresa: │ │
E│ │ │
 │Telefon: Telex: Fax: │Partener extern: │
P│ ├──────────────────┬──────────────────┤
E│Banca: │Ţara cumpărătoare:│Ţara plătitoare: │
N│Cont lei: Cont valută: │ │ |_|_|_|│
T├───────────────────────────────────────┤ ├──────────────────┤
R│Furnizor: │ │ │
U│ │ │Ţara de destinaţie│
 │ │ |_|_|_|│ |_|_|_|│
L│ ├──────────────────┴──────────────────┤
I│ │Condiţii de livrare: │
C│ │ │
E│ ├─────────────────────────────────────┤
N│ │Condiţii de plată şi credit : |_|_|_|│
T│ │ │
A├───────────────────────────────────────┤ │
 │Termen de valabilitate │ │
D│solicitat: |_|_|_|_|_|_|│ │
E│ │ │
 ├───────────────────────────────────────┤ │
E│Cod statistic ≡ poziţie tarif vamal │Moneda (valuta) plăţii: |_|_|_|│
X│import |_|_|_|_|_|_|│ │
P├───────────────────────────────────────┴─────────────────────────────────────┤
O│Denumirea comercială a mărfii/ Cant.U.M. Cant.U.M. supl. Val.FOB în│
R│operaţiunii tone |1|6|8| |||| valuta plăţii: │
T│ │
 │ │
 ├───────────────────────────────────────┬─────────────────────────────────────┤
 │Alte precizări ale solicitantului: │Certificăm pe propria răspundere │
 │ │exactitatea datelor înscrise în │
 │ │prezenta cerere şi vă rugăm să │
 │ │autorizaţi exportul. │
 │ │(numele şi prenumele în clar, │
 │ │semnătura autorizată, ştampila) │
 ├───────────────────────────────────────┴─────────────────────────────────────┤
 │ │
L│ MINISTERUL COMERŢULUI │
I│ DIRECŢIA GENERALĂ PENTRU ADMINISTRAREA POLITICII COMERCIALE │
C│ │
E│ LICENŢA DE EXPORT Nr. ......... Data ........... │
N│ │
T│ │
A│ │
 │ SE AUTORIZEAZĂ EFECTUAREA IMPORTULUI PÎNĂ LA DATA DE ........ CONFORM │
D│ PREZENTEI CERERI ŞI CU URMĂTOARELE PRECIZĂRI: │
E│ │
 │ │
E│ │
X│ │
P│ │
O│ │
R│ │
T│ Semnătura autorizată. │
 └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

                                                                (Verso)
 ┌──────────────────────────────────────────────────┬──────────────────────────┐
 │Se completează pentru mărfuri supuse unor │Avize: │
 │restricţii cantitative sau unor reglementări │ │
 │legate de export. │ │
 │ │ │
 │ │ │
 │ │ │
 ├──────────────────────────────────────────────────┤ │
 │ │ │
 │ Poziţia: .............................. │ │
 │ │ │
 │ Anul: ................................. │ │
 │ │ │
 │ │ │
 ├──────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────┤
 │Avize: │Avize: │
 │ │ │
 │ │ │
 │ │ │
 │ │ │
 ├──────────────────────────────────────────────────┴──────────────────────────┤
 │ │
 │ │
 │ │
 │ │
 │ │
 └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘    ANEXA 13

    ORIGINAL IMPORT

 ┌───────────────────────────────────────┬─────────────────────────────────────┐
C│Cod importator: │Nr. şi data înreg. la importator: │
E├───────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤
R│Importator: │Nr. şi data înreg. la M.C.-D.C.E.: │
E│ │ │
R│Adresa: │ │
E│ │ │
 │Telefon: Telex: Fax: │Partener extern: │
P│ ├──────────────────┬──────────────────┤
E│Banca: │Ţara vînzătoare: │Ţara plătitoare: │
N│Cont lei: Cont valută: │ │ |_|_|_|│
T├───────────────────────────────────────┤ ├──────────────────┤
R│Furnizor: │ │ │
U│ │ │Ţara de origine: │
 │ │ |_|_|_|│ |_|_|_|│
L│ ├──────────────────┴──────────────────┤
I│ │Condiţii de livrare: │
C│ │ │
E│ ├─────────────────────────────────────┤
N│ │Condiţii de plată şi credit : |_|_|_|│
T│ │ │
A├───────────────────────────────────────┤ │
 │Termen de valabilitate │ │
D│solicitat: |_|_|_|_|_|_|│ │
E│ │ │
 ├───────────────────────────────────────┤ │
I│Poziţie tarif vamal import: │Moneda (valuta) plăţii: |_|_|_|│
M│ |_|_|_|_|_|_|│ │
P├───────────────────────────────────────┴─────────────────────────────────────┤
O│Denumirea comercială a mărfii/ Cant.U.M. Cant.U.M. supl. Val.CIF în│
R│operaţiunii tone |1|6|8| |||| valuta plăţii: │
T│ │
 │ │
 ├───────────────────────────────────────┬─────────────────────────────────────┤
 │Alte precizări ale solicitantului: │Certificăm pe propria răspundere │
 │ │exactitatea datelor înscrise în │
 │ │prezenta cerere şi vă rugăm să │
 │ │autorizaţi importul. │
 │ │(numele şi prenumele în clar, │
 │ │semnătura autorizată, ştampila) │
 ├───────────────────────────────────────┴─────────────────────────────────────┤
 │ │
L│ MINISTERUL COMERŢULUI │
I│ DIRECŢIA GENERALĂ PENTRU ADMINISTRAREA POLITICII COMERCIALE │
C│ │
E│ LICENŢA DE IMPORT Nr. ......... Data ........... │
N│ │
T│ │
A│ │
 │ SE AUTORIZEAZĂ EFECTUAREA IMPORTULUI PÎNĂ LA DATA DE ........ CONFORM │
D│ PREZENTEI CERERI ŞI CU URMĂTOARELE PRECIZĂRI: │
E│ │
 │ │
I│ │
M│ │
P│ │
O│ │
R│ │
T│ Semnătura autorizată. │
 └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘


    ANEXA 14

    EXEMPLAR PENTRU VAMA IMPORT

 ┌───────────────────────────────────────┬─────────────────────────────────────┐
C│Cod importator: │Nr. şi data înreg. la importator: │
E├───────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤
R│Importator: │Nr. şi data înreg. la M.C.-D.C.E.: │
E│ │ │
R│Adresa: │ │
E│ │ │
 │Telefon: Telex: Fax: │Partener extern: │
P│ ├──────────────────┬──────────────────┤
E│Banca: │Ţara vînzătoare: │Ţara plătitoare: │
N│Cont lei: Cont valută: │ │ |_|_|_|│
T├───────────────────────────────────────┤ ├──────────────────┤
R│Furnizor: │ │ │
U│ │ │Ţara de origine: │
 │ │ |_|_|_|│ |_|_|_|│
L│ ├──────────────────┴──────────────────┤
I│ │Condiţii de livrare: │
C│ │ │
E│ ├─────────────────────────────────────┤
N│ │Condiţii de plată şi credit : |_|_|_|│
T│ │ │
A├───────────────────────────────────────┤ │
 │Termen de valabilitate │ │
D│solicitat: |_|_|_|_|_|_|│ │
E│ │ │
 ├───────────────────────────────────────┤ │
I│Poziţie tarif vamal import: │Moneda (valuta) plăţii: |_|_|_|│
M│ |_|_|_|_|_|_|│ │
P├───────────────────────────────────────┴─────────────────────────────────────┤
O│Denumirea comercială a mărfii/ Cant.U.M. Cant.U.M. supl. Val.CIF în│
R│operaţiunii tone |1|6|8| |||| valuta plăţii: │
T│ │
 │ │
 ├───────────────────────────────────────┬─────────────────────────────────────┤
 │Alte precizări ale solicitantului: │Certificăm pe propria răspundere │
 │ │exactitatea datelor înscrise în │
 │ │prezenta cerere şi vă rugăm să │
 │ │autorizaţi importul. │
 │ │(numele şi prenumele în clar, │
 │ │semnătura autorizată, ştampila) │
 ├───────────────────────────────────────┴─────────────────────────────────────┤
 │ │
L│ MINISTERUL COMERŢULUI │
I│ DIRECŢIA GENERALĂ PENTRU ADMINISTRAREA POLITICII COMERCIALE │
C│ │
E│ LICENŢA DE IMPORT Nr. ......... Data ........... │
N│ │
T│ │
A│ │
 │ SE AUTORIZEAZĂ EFECTUAREA IMPORTULUI PÎNĂ LA DATA DE ........ CONFORM │
D│ PREZENTEI CERERI ŞI CU URMĂTOARELE PRECIZĂRI: │
E│ │
 │ │
I│ │
M│ │
P│ │
O│ │
R│ │
T│ Semnătura autorizată. │
 └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

                                                                (Verso)
 ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
 │Poziţia din U.M. Importat D.V.I. Sold autorizat Certificarea │
 │Tariful vamal ────────────── nr./data ──────────────── vămii │
 │ canti- valoa- canti- valoa- │
 │ tate re tate re │
 │ │
 ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │ │
 │ │
 │ │
 │ │
 │ │
 │ │
 │ │
 │ │
 │ │
 │ │
 └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘


    ANEXA 15

    EXEMPLAR PENTRU M.C.-D.C.E. IMPORT

 ┌───────────────────────────────────────┬─────────────────────────────────────┐
C│Cod importator: │Nr. şi data înreg. la importator: │
E├───────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤
R│Importator: │Nr. şi data înreg. la M.C.-D.C.E.: │
E│ │ │
R│Adresa: │ │
E│ │ │
 │Telefon: Telex: Fax: │Partener extern: │
P│ ├──────────────────┬──────────────────┤
E│Banca: │Ţara vînzătoare: │Ţara plătitoare: │
N│Cont lei: Cont valută: │ │ |_|_|_|│
T├───────────────────────────────────────┤ ├──────────────────┤
R│Furnizor: │ │ │
U│ │ │Ţara de origine: │
 │ │ |_|_|_|│ |_|_|_|│
L│ ├──────────────────┴──────────────────┤
I│ │Condiţii de livrare: │
C│ │ │
E│ ├─────────────────────────────────────┤
N│ │Condiţii de plată şi credit : |_|_|_|│
T│ │ │
A├───────────────────────────────────────┤ │
 │Termen de valabilitate │ │
D│solicitat: |_|_|_|_|_|_|│ │
E│ │ │
 ├───────────────────────────────────────┤ │
I│Poziţie tarif vamal import: │Moneda (valuta) plăţii: |_|_|_|│
M│ |_|_|_|_|_|_|│ │
P├───────────────────────────────────────┴─────────────────────────────────────┤
O│Denumirea comercială a mărfii/ Cant.U.M. Cant.U.M. supl. Val.CIF în│
R│operaţiunii tone |1|6|8| |||| valuta plăţii: │
T│ │
 │ │
 ├───────────────────────────────────────┬─────────────────────────────────────┤
 │Alte precizări ale solicitantului: │Certificăm pe propria răspundere │
 │ │exactitatea datelor înscrise în │
 │ │prezenta cerere şi vă rugăm să │
 │ │autorizaţi importul. │
 │ │(numele şi prenumele în clar, │
 │ │semnătura autorizată, ştampila) │
 ├───────────────────────────────────────┴─────────────────────────────────────┤
 │ │
L│ MINISTERUL COMERŢULUI │
I│ DIRECŢIA GENERALĂ PENTRU ADMINISTRAREA POLITICII COMERCIALE │
C│ │
E│ LICENŢA DE IMPORT Nr. ......... Data ........... │
N│ │
T│ │
A│ │
 │ SE AUTORIZEAZĂ EFECTUAREA IMPORTULUI PÎNĂ LA DATA DE ........ CONFORM │
D│ PREZENTEI CERERI ŞI CU URMĂTOARELE PRECIZĂRI: │
E│ │
 │ │
I│ │
M│ │
P│ │
O│ │
R│ │
T│ Semnătura autorizată. │
 └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

                                                                    (Verso)
 ┌──────────────────────────────────────────────────┬──────────────────────────┐
 │Se completează pentru mărfuri supuse unor │Avize: │
 │restricţii cantitative sau unor reglementări │ │
 │legate de export. │ │
 │ │ │
 │ │ │
 │ │ │
 ├──────────────────────────────────────────────────┤ │
 │ │ │
 │ Poziţia: .............................. │ │
 │ │ │
 │ Anul: ................................. │ │
 │ │ │
 │ │ │
 ├──────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────┤
 │Avize: │Avize: │
 │ │ │
 │ │ │
 │ │ │
 │ │ │
 ├──────────────────────────────────────────────────┴──────────────────────────┤
 │ │
 │ │
 │ │
 │ │
 │ │
 └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘    ANEXA 16

    ORIGINAL EXPORT

 ┌───────────────────────────────────────┬─────────────────────────────────────┐
C│Cod exportator: │Nr. şi data înreg. la exportator: │
E├───────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤
R│Exportator: │Nr. şi data înreg. la M.C.-D.C.E.: │
E│ │ │
R│Adresa: │ │
E│ │ │
 │Telefon: Telex: Fax: │Partener extern: │
P│ ├──────────────────┬──────────────────┤
E│Banca: │Ţara cumparatoare:│Ţara plătitoare: │
N│Cont lei: Cont valută: │ │ |_|_|_|│
T├───────────────────────────────────────┤ ├──────────────────┤
R│Furnizor: │ │ │
U│ │ │Ţara de destinatie│
 │ │ |_|_|_|│ |_|_|_|│
L│ ├──────────────────┴──────────────────┤
I│ │Condiţii de livrare: │
C│ │ │
E│ ├─────────────────────────────────────┤
N│ │Condiţii de plată şi credit : |_|_|_|│
T│ │ │
A├───────────────────────────────────────┤ │
 │Termen de valabilitate │ │
D│solicitat: |_|_|_|_|_|_|│ │
E│ │ │
 ├───────────────────────────────────────┤ │
O│Cod statistic ≡ pozitie tarif vamal │Moneda (valuta) plăţii: |_|_|_|│
P│import: |_|_|_|_|_|_|│ │
E├───────────────────────────────────────┴─────────────────────────────────────┤
R│Denumirea comercială a mărfii/ Cant.U.M. Cant.U.M. supl. Val.FOB în│
A│operaţiunii tone |1|6|8| |||| valuta plăţii: │
T│ │
I│ │
U├───────────────────────────────────────┬─────────────────────────────────────┤
N│Alte precizări ale solicitantului: │Certificăm pe propria răspundere │
E│ │exactitatea datelor înscrise în │
 │ │prezenta cerere şi vă rugăm să │
 │ │autorizaţi importul. │
 │ │(numele şi prenumele în clar, │
 │ │semnătura autorizată, ştampila) │
 ├───────────────────────────────────────┴─────────────────────────────────────┤
 │ │
L│ MINISTERUL COMERŢULUI │
I│ DIRECŢIA GENERALĂ PENTRU ADMINISTRAREA POLITICII COMERCIALE │
C│ │
E│ LICENŢA DE OPERAŢIUNE Nr. ......... Data ........... │
N│ │
T│ │
A│ │
 │ SE AUTORIZEAZĂ EFECTUAREA EXPORTULUI PÎNĂ LA DATA DE ........ CONFORM │
D│ PREZENTEI CERERI ŞI CU URMĂTOARELE PRECIZĂRI: │
E│ │
 │ │
O│ │
P│ │
E│ │
R│ │
A│ │
T│ │
I│ │
U│ │
N│ │
E│ │
 │ Semnătura autorizată. │
 └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘


    ANEXA 17

    EXEMPLAR PENTRU BANCA EXPORT

 ┌───────────────────────────────────────┬─────────────────────────────────────┐
C│Cod exportator: │Nr. şi data înreg. la exportator: │
E├───────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤
R│Exportator: │Nr. şi data înreg. la M.C.-D.C.E.: │
E│ │ │
R│Adresa: │ │
E│ │ │
 │Telefon: Telex: Fax: │Partener extern: │
P│ ├──────────────────┬──────────────────┤
E│Banca: │Ţara cumparatoare:│Ţara plătitoare: │
N│Cont lei: Cont valută: │ │ |_|_|_|│
T├───────────────────────────────────────┤ ├──────────────────┤
R│Furnizor: │ │ │
U│ │ │Ţara de destinatie│
 │ │ |_|_|_|│ |_|_|_|│
L│ ├──────────────────┴──────────────────┤
I│ │Condiţii de livrare: │
C│ │ │
E│ ├─────────────────────────────────────┤
N│ │Condiţii de plată şi credit : |_|_|_|│
T│ │ │
A├───────────────────────────────────────┤ │
 │Termen de valabilitate │ │
D│solicitat: |_|_|_|_|_|_|│ │
E│ │ │
 ├───────────────────────────────────────┤ │
O│Cod statistic ≡ pozitie tarif vamal │Moneda (valuta) plăţii: |_|_|_|│
P│import: |_|_|_|_|_|_|│ │
E├───────────────────────────────────────┴─────────────────────────────────────┤
R│Denumirea comercială a mărfii/ Cant.U.M. Cant.U.M. supl. Val.FOB în│
A│operaţiunii tone |1|6|8| |||| valuta plăţii: │
T│ │
I│ │
U├───────────────────────────────────────┬─────────────────────────────────────┤
N│Alte precizări ale solicitantului: │Certificăm pe propria răspundere │
E│ │exactitatea datelor înscrise în │
 │ │prezenta cerere şi vă rugăm să │
 │ │autorizaţi importul. │
 │ │(numele şi prenumele în clar, │
 │ │semnătura autorizată, ştampila) │
 ├───────────────────────────────────────┴─────────────────────────────────────┤
 │ │
L│ MINISTERUL COMERŢULUI │
I│ DIRECŢIA GENERALĂ PENTRU ADMINISTRAREA POLITICII COMERCIALE │
C│ │
E│ LICENŢA DE OPERAŢIUNE Nr. ......... Data ........... │
N│ │
T│ │
A│ │
 │ SE AUTORIZEAZĂ EFECTUAREA EXPORTULUI PÎNĂ LA DATA DE ........ CONFORM │
D│ PREZENTEI CERERI ŞI CU URMĂTOARELE PRECIZĂRI: │
E│ │
 │ │
O│ │
P│ │
E│ │
R│ │
A│ │
T│ │
I│ │
U│ │
N│ │
E│ │
 │ Semnătura autorizată. │
 └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

                                                                (Verso)
 ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
 │Poziţia din U.M. Exportat D.V.E. Sold autorizat Certificarea │
 │Tariful vamal ────────────── nr./data ──────────────── vămii │
 │ canti- valoa- canti- valoa- │
 │ tate re tate re │
 ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │ │
 │ │
 │ │
 │ │
 │ │
 │ │
 │ │
 │ │
 │ │
 │ │
 │ │
 └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘


    ANEXA 18

    EXEMPLAR PENTRU M.C.-D.C.E. EXPORT

 ┌───────────────────────────────────────┬─────────────────────────────────────┐
C│Cod exportator: │Nr. şi data înreg. la exportator: │
E├───────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤
R│Exportator: │Nr. şi data înreg. la M.C.-D.C.E.: │
E│ │ │
R│Adresa: │ │
E│ │ │
 │Telefon: Telex: Fax: │Partener extern: │
P│ ├──────────────────┬──────────────────┤
E│Banca: │Ţara cumparatoare:│Ţara plătitoare: │
N│Cont lei: Cont valută: │ │ |_|_|_|│
T├───────────────────────────────────────┤ ├──────────────────┤
R│Furnizor: │ │ │
U│ │ │Ţara de destinatie│
 │ │ |_|_|_|│ |_|_|_|│
L│ ├──────────────────┴──────────────────┤
I│ │Condiţii de livrare: │
C│ │ │
E│ ├─────────────────────────────────────┤
N│ │Condiţii de plată şi credit : |_|_|_|│
T│ │ │
A├───────────────────────────────────────┤ │
 │Termen de valabilitate │ │
D│solicitat: |_|_|_|_|_|_|│ │
E│ │ │
 ├───────────────────────────────────────┤ │
O│Cod statistic ≡ pozitie tarif vamal │Moneda (valuta) plăţii: |_|_|_|│
P│import: |_|_|_|_|_|_|│ │
E├───────────────────────────────────────┴─────────────────────────────────────┤
R│Denumirea comercială a mărfii/ Cant.U.M. Cant.U.M. supl. Val.FOB în│
A│operaţiunii tone |1|6|8| |||| valuta plăţii: │
T│ │
I│ │
U├───────────────────────────────────────┬─────────────────────────────────────┤
N│Alte precizări ale solicitantului: │Certificăm pe propria răspundere │
E│ │exactitatea datelor înscrise în │
 │ │prezenta cerere şi vă rugăm să │
 │ │autorizaţi importul. │
 │ │(numele şi prenumele în clar, │
 │ │semnătura autorizată, ştampila) │
 ├───────────────────────────────────────┴─────────────────────────────────────┤
 │ │
L│ MINISTERUL COMERŢULUI │
I│ DIRECŢIA GENERALĂ PENTRU ADMINISTRAREA POLITICII COMERCIALE │
C│ │
E│ LICENŢA DE OPERAŢIUNE Nr. ......... Data ........... │
N│ │
T│ │
A│ │
 │ SE AUTORIZEAZĂ EFECTUAREA EXPORTULUI PÎNĂ LA DATA DE ........ CONFORM │
D│ PREZENTEI CERERI ŞI CU URMĂTOARELE PRECIZĂRI: │
E│ │
 │ │
O│ │
P│ │
E│ │
R│ │
A│ │
T│ │
I│ │
U│ │
N│ │
E│ │
 │ Semnătura autorizată. │
 └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

                                                                    (Verso)
 ┌──────────────────────────────────────────────────┬──────────────────────────┐
 │Se completează pentru mărfuri supuse unor │Avize: │
 │restricţii cantitative sau unor reglementări │ │
 │legate de export. │ │
 │ │ │
 │ │ │
 │ │ │
 ├──────────────────────────────────────────────────┤ │
 │ │ │
 │ Poziţia: .............................. │ │
 │ │ │
 │ Anul: ................................. │ │
 │ │ │
 │ │ │
 ├──────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────┤
 │Avize: │Avize: │
 │ │ │
 │ │ │
 │ │ │
 │ │ │
 ├──────────────────────────────────────────────────┴──────────────────────────┤
 │ │
 │ │
 │ │
 │ │
 │ │
 └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘


    ANEXA 19

    ORIGINAL IMPORT

 ┌───────────────────────────────────────┬─────────────────────────────────────┐
C│Cod importator: │Nr. şi data înreg. la importator: │
E├───────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤
R│Importator: │Nr. şi data înreg. la M.C.-D.C.E.: │
E│ │ │
R│Adresa: │ │
E│ │ │
 │Telefon: Telex: Fax: │Partener extern: │
P│ ├──────────────────┬──────────────────┤
E│Banca: │Ţara vînzătoare: │Ţara plătitoare: │
N│Cont lei: Cont valută: │ │ |_|_|_|│
T├───────────────────────────────────────┤ ├──────────────────┤
R│Furnizor: │ │ │
U│ │ │Ţara de origine: │
 │ │ |_|_|_|│ |_|_|_|│
L│ ├──────────────────┴──────────────────┤
I│ │Condiţii de livrare: │
C│ │ │
E│ ├─────────────────────────────────────┤
N│ │Condiţii de plată şi credit : |_|_|_|│
T│ │ │
A├───────────────────────────────────────┤ │
 │Termen de valabilitate │ │
D│solicitat: |_|_|_|_|_|_|│ │
E│ │ │
 ├───────────────────────────────────────┤ │
O│Pozitie tarif vamal │Moneda (valuta) plăţii: |_|_|_|│
P│import: |_|_|_|_|_|_|│ │
E├───────────────────────────────────────┴─────────────────────────────────────┤
R│Denumirea comercială a mărfii/ Cant.U.M. Cant.U.M. supl. Val.CIF în│
A│operaţiunii tone |1|6|8| |||| valuta plăţii: │
T│ │
I│ │
U├───────────────────────────────────────┬─────────────────────────────────────┤
N│Alte precizări ale solicitantului: │Certificăm pe propria răspundere │
E│ │exactitatea datelor înscrise în │
 │ │prezenta cerere şi vă rugăm să │
 │ │autorizaţi importul. │
 │ │(numele şi prenumele în clar, │
 │ │semnătura autorizată, ştampila) │
 ├───────────────────────────────────────┴─────────────────────────────────────┤
 │ │
L│ MINISTERUL COMERŢULUI │
I│ DIRECŢIA GENERALĂ PENTRU ADMINISTRAREA POLITICII COMERCIALE │
C│ │
E│ LICENŢA DE OPERAŢIUNE Nr. ......... Data ........... │
N│ │
T│ │
A│ │
 │ SE AUTORIZEAZĂ EFECTUAREA IMPORTULUI PÎNĂ LA DATA DE ........ CONFORM │
D│ PREZENTEI CERERI ŞI CU URMĂTOARELE PRECIZĂRI: │
E│ │
 │ │
O│ │
P│ │
E│ │
R│ │
A│ │
T│ │
I│ │
U│ │
N│ │
E│ │
 │ Semnătura autorizată. │
 └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘


    ANEXA 20

    EXEMPLAR PENTRU BANCA IMPORT

 ┌───────────────────────────────────────┬─────────────────────────────────────┐
C│Cod importator: │Nr. şi data înreg. la importator: │
E├───────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤
R│Importator: │Nr. şi data înreg. la M.C.-D.C.E.: │
E│ │ │
R│Adresa: │ │
E│ │ │
 │Telefon: Telex: Fax: │Partener extern: │
P│ ├──────────────────┬──────────────────┤
E│Banca: │Ţara vînzătoare: │Ţara plătitoare: │
N│Cont lei: Cont valută: │ │ |_|_|_|│
T├───────────────────────────────────────┤ ├──────────────────┤
R│Furnizor: │ │ │
U│ │ │Ţara de origine: │
 │ │ |_|_|_|│ |_|_|_|│
L│ ├──────────────────┴──────────────────┤
I│ │Condiţii de livrare: │
C│ │ │
E│ ├─────────────────────────────────────┤
N│ │Condiţii de plată şi credit : |_|_|_|│
T│ │ │
A├───────────────────────────────────────┤ │
 │Termen de valabilitate │ │
D│solicitat: |_|_|_|_|_|_|│ │
E│ │ │
 ├───────────────────────────────────────┤ │
O│Pozitie tarif vamal │Moneda (valuta) plăţii: |_|_|_|│
P│import: |_|_|_|_|_|_|│ │
E├───────────────────────────────────────┴─────────────────────────────────────┤
R│Denumirea comercială a mărfii/ Cant.U.M. Cant.U.M. supl. Val.CIF în│
A│operaţiunii tone |1|6|8| |||| valuta plăţii: │
T│ │
I│ │
U├───────────────────────────────────────┬─────────────────────────────────────┤
N│Alte precizări ale solicitantului: │Certificăm pe propria răspundere │
E│ │exactitatea datelor înscrise în │
 │ │prezenta cerere şi vă rugăm să │
 │ │autorizaţi importul. │
 │ │(numele şi prenumele în clar, │
 │ │semnătura autorizată, ştampila) │
 ├───────────────────────────────────────┴─────────────────────────────────────┤
 │ │
L│ MINISTERUL COMERŢULUI │
I│ DIRECŢIA GENERALĂ PENTRU ADMINISTRAREA POLITICII COMERCIALE │
C│ │
E│ LICENŢA DE OPERAŢIUNE Nr. ......... Data ........... │
N│ │
T│ │
A│ │
 │ SE AUTORIZEAZĂ EFECTUAREA IMPORTULUI PÎNĂ LA DATA DE ........ CONFORM │
D│ PREZENTEI CERERI ŞI CU URMĂTOARELE PRECIZĂRI: │
E│ │
 │ │
O│ │
P│ │
E│ │
R│ │
A│ │
T│ │
I│ │
U│ │
N│ │
E│ │
 │ Semnătura autorizată. │
 └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

                                                                (Verso)
 ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
 │Poziţia din U.M. Importat D.V.I. Sold autorizat Certificarea │
 │Tariful vamal ────────────── nr./data ──────────────── vămii │
 │ canti- valoa- canti- valoa- │
 │ tate re tate re │
 ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │ │
 │ │
 │ │
 │ │
 │ │
 │ │
 │ │
 │ │
 │ │
 │ │
 │ │
 └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘


    ANEXA 21

    EXEMPLAR PENTRU M.C.-D.C.E.

 ┌───────────────────────────────────────┬─────────────────────────────────────┐
C│Cod importator: │Nr. şi data înreg. la importator: │
E├───────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤
R│Importator: │Nr. şi data înreg. la M.C.-D.C.E.: │
E│ │ │
R│Adresa: │ │
E│ │ │
 │Telefon: Telex: Fax: │Partener extern: │
P│ ├──────────────────┬──────────────────┤
E│Banca: │Ţara vînzătoare: │Ţara plătitoare: │
N│Cont lei: Cont valută: │ │ |_|_|_|│
T├───────────────────────────────────────┤ ├──────────────────┤
R│Furnizor: │ │ │
U│ │ │Ţara de origine: │
 │ │ |_|_|_|│ |_|_|_|│
L│ ├──────────────────┴──────────────────┤
I│ │Condiţii de livrare: │
C│ │ │
E│ ├─────────────────────────────────────┤
N│ │Condiţii de plată şi credit : |_|_|_|│
T│ │ │
A├───────────────────────────────────────┤ │
 │Termen de valabilitate │ │
D│solicitat: |_|_|_|_|_|_|│ │
E│ │ │
 ├───────────────────────────────────────┤ │
O│Pozitie tarif vamal │Moneda (valuta) plăţii: |_|_|_|│
P│import: |_|_|_|_|_|_|│ │
E├───────────────────────────────────────┴─────────────────────────────────────┤
R│Denumirea comercială a mărfii/ Cant.U.M. Cant.U.M. supl. Val.CIF în│
A│operaţiunii tone |1|6|8| |||| valuta plăţii: │
T│ │
I│ │
U├───────────────────────────────────────┬─────────────────────────────────────┤
N│Alte precizări ale solicitantului: │Certificăm pe propria răspundere │
E│ │exactitatea datelor înscrise în │
 │ │prezenta cerere şi vă rugăm să │
 │ │autorizaţi importul. │
 │ │(numele şi prenumele în clar, │
 │ │semnătura autorizată, ştampila) │
 ├───────────────────────────────────────┴─────────────────────────────────────┤
 │ │
L│ MINISTERUL COMERŢULUI │
I│ DIRECŢIA GENERALĂ PENTRU ADMINISTRAREA POLITICII COMERCIALE │
C│ │
E│ LICENŢA DE OPERAŢIUNE Nr. ......... Data ........... │
N│ │
T│ │
A│ │
 │ SE AUTORIZEAZĂ EFECTUAREA IMPORTULUI PÎNĂ LA DATA DE ........ CONFORM │
D│ PREZENTEI CERERI ŞI CU URMĂTOARELE PRECIZĂRI: │
E│ │
 │ │
O│ │
P│ │
E│ │
R│ │
A│ │
T│ │
I│ │
U│ │
N│ │
E│ │
 │ Semnătura autorizată. │
 └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

                                                                    (Verso)
 ┌──────────────────────────────────────────────────┬──────────────────────────┐
 │Se completează pentru mărfuri supuse unor │Avize: │
 │restricţii cantitative sau unor reglementări │ │
 │legate de export. │ │
 │ │ │
 │ │ │
 │ │ │
 ├──────────────────────────────────────────────────┤ │
 │ │ │
 │ Poziţia: .............................. │ │
 │ │ │
 │ Anul: ................................. │ │
 │ │ │
 │ │ │
 ├──────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────┤
 │Avize: │Avize: │
 │ │ │
 │ │ │
 │ │ │
 │ │ │
 ├──────────────────────────────────────────────────┴──────────────────────────┤
 │ │
 │ │
 │ │
 │ │
 │ │
 └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘


                      ___________

Comentarii Act

Nu sunt comentarii momentan.

Posteaza pe retele sociale

Pentru a posta un comentariu trebuie sa va autentificati


Daca nu aveti inca un cont si vreti sa va inregistrati dati click aici(click aici pentru a vedea toate aplicatiile CTCE)


Parteneri:

Contact

Bd. Decebal, nr. 32
Piatra Neamt
Romania
0233-211.020 , 218.110, 210.290, 210.291
0233.206.575

Contact Me

Urmariti-ne pe

Facebook