Inapoi la Cautare

ORDIN 182 /2009


pentru aprobarea Normelor metodologice privind atestarea persoanelor fizice şi juridice care îşi manifestă intenţia de a desfăşura, pe terenuri din domeniul agricol, activităţi de îmbunătăţiri funciare, studii, proiectare, executare de lucrări şi servicii şi/sau de fabricăre a instalaţiilor de irigat


Puteti sa consultati o forma actualizata la data 02.10.2014, conform modificarilor publicate in Monitorul Oficial al Romaniei, apasand butonul Cumpara Act.

Cumparati Actul varianta DOC

Forma la zi
Pret: 13,00 RON cu TVA
Doriti o forma actualizata, la zi (02.10.2014), a acestui act ? Cumparati acum online, rapid si simplu varianta DOC !

Forme la zi | Modificari Act | Printare | Salvare DOC

  
    Văzând Referatul de aprobare nr. 104.014 din 11 martie 2009 al Direcţiei generale îmbunătăţiri funciare şi fond funciar,
    în baza art. 7 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 8/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale,
    în temeiul art. 74 lit. d) din Legea îmbunătăţirilor funciare nr. 138/2004, republicată,
    ministrul agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale emite următorul ordin:
    ART. 1
    Se aprobă Normele metodologice privind atestarea persoanelor fizice şi juridice care îşi manifestă intenţia de a desfăşura, pe terenuri din domeniul agricol, activităţi de îmbunătăţiri funciare, studii, proiectare, executare de lucrări şi servicii şi/sau de fabricare a instalaţiilor de irigat, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.
    ART. 2
    Solicitările depuse în vederea atestării anterior intrării în vigoare a prezentului ordin se analizează pe baza metodologiei în vigoare la data înregistrării cererii.
    ART. 3
    La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale nr. 239/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice privind atestarea persoanelor juridice pentru a desfăşura activităţi de îmbunătăţiri funciare pe terenuri din domeniul agricol, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 260 din 18 aprilie 2007.
    ART. 4
    Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
                 Ministrul agriculturii,
            pădurilor şi dezvoltării rurale,
                       Ilie Sârbu
    Bucureşti, 19 februarie 2009.
    Nr. 182.
    ANEXĂ
                           NORME METODOLOGICE
          privind atestarea persoanelor fizice şi juridice
       care îşi manifestă intenţia de a desfăşura, pe terenuri
      din domeniul agricol, activităţi de îmbunătăţiri funciare,
         studii, proiectare, executare de lucrări şi servicii
            şi/sau de fabricare a instalaţiilor de irigat
    CAP. I
    Dispoziţii generale
    ART. 1
    (1) Activităţile de îmbunătăţiri funciare au ca obiective:
    a) asigurarea protecţiei terenurilor de orice fel şi a oricăror categorii de construcţii faţă de inundaţii, alunecări de teren şi eroziuni, precum şi protecţia lacurilor de acumulare împotriva colmatării şi regularizarea cursurilor de apă;
    b) asigurarea unui nivel corespunzător de umiditate a solului, care să permită sau să stimuleze creşterea plantelor, incluzând plantaţiile vitipomicole, culturile agricole şi silvice;
    c) asigurarea ameliorării solurilor acide, sărăturate şi nisipoase, precum şi protecţia împotriva poluării.
    (2) Prezentele norme metodologice, denumite în continuare norme, stabilesc procedurile de atestare de către Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale, denumit în continuare MAPDR, a persoanelor fizice şi juridice pentru a desfăşura activităţi de îmbunătăţiri funciare:
    - studii de teren;
    - elaborare de documentaţii tehnico-economice;
    - executare de lucrări;
    - alte prestări de servicii pentru îmbunătăţiri funciare, pe terenuri din domeniul agricol,
    şi a persoanelor juridice pentru fabricarea de instalaţii de irigat şi asigură cadrul organizatoric şi regulile unitare pentru atestarea capacităţii tehnico-profesionale a solicitanţilor.
    ART. 2
    Atestarea persoanelor fizice şi juridice are drept scop verificarea capacităţii tehnico-economice a acestora de a îndeplini cerinţele tehnice şi de calitate prevăzute în normativele privind desfăşurarea activităţilor de îmbunătăţiri funciare, respectiv pentru fabricarea instalaţiilor de irigat.
    ART. 3
    (1) Atestarea se realizează de către Comisia de atestare a persoanelor fizice şi juridice care îşi manifestă intenţia de a desfăşura, pe terenuri din domeniul agricol, activităţi de îmbunătăţiri funciare, studii, proiectare, executare de lucrări şi servicii şi/sau de fabricare a instalaţiilor de irigat, din cadrul MAPDR, denumită în continuare comisia, care se organizează şi funcţionează în conformitate cu prevederile prezentelor norme.
    (2) Componenţa comisiei este prevăzută în anexa nr. 1 la prezentele norme.
    CAP. II
    Niveluri de competenţă
    ART. 4
    (1) Atestarea persoanelor fizice şi juridice conform prezentelor norme se face pentru următoarele niveluri de competenţă pentru care se emite certificatul de atestare:
    a) efectuarea studiilor de teren şi de laborator aferente:
    a1) studii topografice - cod St;
    a2) studii geotehnice - cod Sg;
    a3) studii hidrologice şi hidrogeologice - cod Sh;
    a4) studii pedologice - cod Sp;
    a5) alte studii specifice - cod Ss;
    b) elaborare de studii şi documentaţii tehnico-economice;
    c) executarea lucrărilor de construcţii-montaj şi instalaţii-montaj;
    d) alte prestări de servicii de îmbunătăţiri funciare;
    e) fabricarea de instalaţii pentru aplicarea udărilor, transportul şi distribuţia apei de la racordul instalaţiei de irigat până la plantă (echipamente cu mutare manuală sau mecanică, pivoţi, echipamente de picurare şi altele asemenea).
    (2) Utilizarea instalaţiilor de irigat se face potrivit normelor tehnice şi regulamentelor de exploatare ale sistemului de irigaţii, precum şi instrucţiunilor de instalare, folosire şi întreţinere ale produsului, elaborate de producători, în concordanţă cu regulamentele UE de siguranţă şi cu standardele specifice ale produsului.
    ART. 5
    Atestarea se face pentru unul sau mai multe niveluri de competenţă, pentru categoriile de lucrări de îmbunătăţiri funciare prevăzute în prezentele norme.
    CAP. III
    Organizarea, funcţionarea şi atribuţiile comisiei
    ART. 6
    Procedura de atestare a persoanelor fizice şi juridice este organizată şi coordonată de direcţia de specialitate care răspunde de sectorul de îmbunătăţiri funciare.
    ART. 7
    (1) Comisia este formată din 11 membri specialişti din domeniul îmbunătăţirilor funciare, dintre care un preşedinte, un vicepreşedinte şi 9 membri.
    (2) Secretariatul comisiei va fi asigurat de 2 dintre membrii desemnaţi de preşedintele comisiei.
    (3) Membrii comisiei îşi păstrează calitatea de angajaţi ai unităţilor de la care provin, precum şi toate drepturile şi obligaţiile ce decurg din această calitate.
    (4) Comisia este condusă de un preşedinte, specialist în domeniul de îmbunătăţiri funciare, din cadrul MAPDR.
    (5) Lucrările comisiei se desfăşoară la sediul Administraţiei Naţionale a Îmbunătăţirilor Funciare, denumită în continuare ANIF, cu sediul în Şos. Olteniţei nr. 35-37, sectorul 4, municipiul Bucureşti.
    (6) Comisia adoptă decizii valabile în prezenţa preşedintelui şi a cel puţin 5 membri. În lipsa preşedintelui, atribuţiile acestuia sunt preluate de către vicepreşedinte.
    (7) În cazul în care un membru al comisiei înregistrează absenţe nemotivate la mai mult de două şedinţe consecutive, va fi înlocuit de preşedintele comisiei.
    (8) În funcţie de volumul lucrărilor, comisia va stabili ordinea de zi a şedinţei şi se va întruni ori de câte ori va fi nevoie.
    (9) Preşedintele comisiei are următoarele atribuţii:
    a) stabileşte ordinea de zi propusă de către secretariatul comisiei;
    b) coordonează activitatea comisiei de atestare şi conduce lucrările şedinţelor;
    c) semnează, în conformitate cu hotărârile comisiei, certificatele de atestare sau, după caz, comunicările de respingere motivată a cererilor de atestare.
    (10) Vicepreşedintele comisiei exercită atribuţiile prevăzute la alin. (9) în lipsa preşedintelui.
    (11) Secretariatul comisiei are următoarele atribuţii:
    a) primeşte şi înregistrează cererile de atestare, însoţite de documentele necesare;
    b) propune programarea persoanelor fizice şi juridice pentru interviu;
    c) întocmeşte ordinea de zi a fiecărei şedinţe şi convoacă membrii acesteia;
    d) comunică persoanelor fizice şi juridice hotărârile comisiei;
    e) păstrează documentele comisiei şi asigură arhivarea acestora la ANIF;
    f) eliberează certificatele de atestare.
    (12) Comisia răspunde solidar de desfăşurarea corespunzătoare a lucrărilor, având următoarele atribuţii:
    a) examinează cererile şi documentaţiile prezentate pentru atestare de către persoanele fizice şi juridice;
    b) hotărăşte asupra eliberării certificatelor de atestare;
    c) hotărăşte respingerea motivată a cererilor de atestare ale celor care nu întrunesc condiţiile şi criteriile de atestare;
    d) întocmeşte raportul anual privind activitatea desfăşurată.
    (13) Membrii comisiei au următoarele drepturi şi obligaţii:
    a) să participe la şedinţele comisiei cu drept de vot direct;
    b) să păstreze confidenţialitatea privind activitatea comisiei;
    c) să primească o indemnizaţie pentru activitatea desfăşurată.
    CAP. IV
    Criteriile şi condiţiile de atestare
    ART. 8
    Atestarea persoanelor fizice şi juridice se realizează pe baza unor criterii şi condiţii privind capacitatea acestora de a efectua pe terenuri din domeniul agricol activităţi de îmbunătăţiri funciare, studii, proiectare, executare de lucrări şi servicii şi a persoanelor juridice, pentru fabricarea instalaţiilor de irigat.
    ART. 9
    Criteriile pe baza cărora se va face atestarea persoanelor juridice sunt următoarele:
    a) calitatea de persoană juridică autorizată pentru desfăşurarea de activităţi în domeniul îmbunătăţirilor funciare şi, respectiv, pentru fabricarea echipamentelor de irigat;
    b) existenţa sau lipsa sancţiunilor contravenţionale dovedite prin certificat constatator, valabil la data depunerii;
    c) asigurarea cu personal de specialitate necesar efectuării de activităţi de îmbunătăţiri funciare (studii, proiectare, execuţie şi alte prestări de servicii specifice, precum şi fabricarea de instalaţii pentru aplicarea udărilor);
    d) dotarea tehnică cu utilaje şi echipamente de lucru specifice pentru realizarea lucrărilor de îmbunătăţiri funciare, precum şi pentru fabricarea de instalaţii pentru aplicarea udărilor;
    e) situaţia economico-financiară pe baza ultimului bilanţ contabil depus şi a raportării semestriale, confirmat de autoritatea competentă, potrivit prevederilor legale.
    ART. 10
    Atestarea persoanelor fizice se face cu respectarea următoarele condiţii cumulative:
    1. depunerea unei cereri-tip, conform modelului prevăzut în anexa nr. 3 bis la prezentele norme;
    2. să aibă studii superioare de specialitate de lungă durată în unul dintre domeniile: îmbunătăţiri funciare, hidroamelioraţii, construcţii hidrotehnice şi alte domenii înrudite, dovedite prin copie de pe diploma de absolvire/licenţă;
    3. extras de pe carnetul de muncă, în copie certificată, sau un alt document din care să rezulte activitatea desfăşurată;
    4. curriculum vitae;
    5. să aibă o experienţă de 5 ani în activitatea de studii şi proiectare, pentru competenţele prevăzute la art. 4 lit. a) şi b), şi de 5 ani în activităţile de executare de lucrări, întreţinere, reparaţii şi alte prestări de servicii, pentru competenţele prevăzute la art. 4 lit. c) şi d), dovedite prin documente din care să rezulte că persoana fizică a realizat una sau mai multe lucrări din categoria/categoriile celei/celor prevăzute în anexa nr. 2 la prezentele norme, care să justifice competenţele pentru care solicită atestarea;
    6. declaraţie scrisă, pe propria răspundere, că nu au fost sancţionate penal sau contravenţional pentru gestiune frauduloasă, abuz de încredere, fals, uz de fals, înşelăciune, delapidare, mărturie mincinoasă, dare şi luare de mită ori pentru alte abateri prevăzute de Legea nr. 11/1991 privind combaterea concurenţei neloiale, cu modificările şi completările ulterioare.
    ART. 11
    Examinarea persoanei fizice al cărei dosar a fost admis constă în prezentarea de către aceasta, în faţa comisiei, a cel puţin unei lucrări realizate, aleasă de comisie din lista inclusă în dosarul de atestare; după prezentarea acesteia, candidatul susţine un interviu.
    ART. 12
    Condiţiile minime obligatorii pentru obţinerea atestării de către persoanele juridice sunt următoarele:
    a) depunerea unei cereri-tip, conform modelului prevăzut în anexa nr. 3 la prezentele norme;
    b) dovedirea personalităţii juridice prin copia certificatului de înmatriculare la registrul comerţului;
    c) dovedirea experienţei în domeniul îmbunătăţirilor funciare, precum şi fabricarea de instalaţii de irigat pentru aplicarea udărilor, prin:
    - statutul persoanei juridice, din care să rezulte nivelurile de competenţă şi categoria/categoriile de lucrări de îmbunătăţiri funciare, respectiv pentru fabricarea de instalaţii pentru aplicarea udărilor, pentru care se solicită atestarea;
    - documente din care să rezulte că persoana juridică a realizat lucrări din categoria/categoriile celei/celor prevăzute în anexa nr. 2, precum şi pentru fabricarea de instalaţii pentru aplicarea udărilor, în calitate de contractant sau subcontractant, care să justifice competenţele pentru care solicită atestarea, sintetizate conform anexei nr. 4 la prezentele norme;
    - documente privind certificarea sistemului de calitate de către organisme autorizate de certificare;
    - documente privind calitatea lucrărilor specificate la liniuţa a 2-a;
    d) dovedirea bonităţii prin:
    - faptul că are angajaţi, cu contract de muncă pe durată nedeterminată, cel puţin 2 specialişti cu studii superioare în îmbunătăţiri funciare sau asimilat, precum şi în fabricarea de instalaţii de irigat;
    - fişe cu privire la asigurarea de personal pentru nivelul de competenţă, conform anexei nr. 5 la prezentele norme;
    - dotarea proprie cu instalaţii şi utilaje specifice activităţii pentru care solicită atestarea, gradul de utilizare al acestora în contractele antreprenoriale directe şi în contractele de închiriere, consemnate în situaţia dotării cu instalaţii şi utilaje specifice pentru nivelul de competenţă conform anexei nr. 6 la prezentele norme;
    - baze proprii-secţie de producţie, producţie industrială, ateliere de întreţinere şi reparaţii pentru utilaje şi echipamente;
    - contracte perfectate pentru realizarea de lucrări în domeniul îmbunătăţirilor funciare, precum şi pentru fabricarea de instalaţii pentru irigat, în calitate de contractant sau subcontractant, pentru anul în curs;
    e) lipsa sancţiunilor probată prin avizul ANIF că nu au fost sancţionate în ultimii 2 ani pentru eventuale nerespectări ale prevederilor Legii îmbunătăţirilor funciare nr. 138/2004, republicată.
    ART. 13
    Atestarea persoanelor juridice nou-înfiinţate sau a persoanelor fizice care nu au prestat lucrări de îmbunătăţiri funciare şi a persoanelor juridice pentru fabricarea instalaţiilor de irigat se va face după criteriile de la art. 9, respectiv cu respectarea condiţiilor de la art. 10, urmând ca la prima solicitare de obţinere a vizei anuale să facă dovada participării la licitaţii în domeniul îmbunătăţirilor funciare, respectiv al fabricării de instalaţii pentru irigat, sau că au executat lucrări specifice în subantrepriză, iar persoanele juridice fac dovada certificării societăţii privind organizarea sistemului de calitate în domeniul îmbunătăţirilor funciare. La solicitarea celei de-a doua vize anuale, persoana juridică sau fizică va face dovada executării de lucrări de îmbunătăţiri funciare obţinute prin licitaţie, respectiv că a fabricat instalaţii de irigat, în caz contrar, certificatul de atestare acordat se consideră nul de drept.
    CAP. V
    Procedura de atestare
    ART. 14
    Persoana juridică sau fizică care desfăşoară activităţi de îmbunătăţiri funciare pe terenuri din domeniul agricol şi persoana juridică care fabrică instalaţii de irigat transmit la secretariatul comisiei o cerere-tip, însoţită de documentele prin care se dovedeşte că sunt îndeplinite condiţiile prevăzute la art. 10, respectiv art. 12 şi că a achitat tarifele stabilite pentru atestare şi pentru avizul ANIF.
    ART. 15
    În cererea-tip şi în documentele însoţitoare se vor preciza nivelul sau nivelurile de competenţă prevăzute la art. 4, precum şi categoriile de lucrări de îmbunătăţiri funciare şi de fabricarea instalaţiilor de irigat, prevăzute în anexa nr. 2, pentru care solicită atestarea.
    ART. 16
    Prezentarea incompletă a documentelor prevăzute în prezentele norme sau a unor date eronate ori false în documentele care însoţesc cererea de atestare atrag respingerea cererii de atestare sau, după caz, anularea certificatului de atestare emis.
    ART. 17
    Comisia îşi desfăşoară lucrările în următoarele etape:
    a) analizează, prin membri, individual şi în plen, cererile şi documentaţiile prezentate de persoanele juridice sau fizice;
    b) discută în plen cu specialiştii împuterniciţi ai persoanei juridice sau cu persoanele fizice solicitante cu privire la formarea unui punct de vedere bine documentat;
    c) dezbate în plen fiecare cerere în parte şi ia hotărârea de aprobare a cererii şi de eliberare a certificatelor de atestare sau, dacă este cazul, de respingere motivată a cererilor.
    ART. 18
    Hotărârile comisiei se comunică fiecărui solicitant, în termen de cel mult 30 de zile de la adoptare.
    ART. 19
    Programarea persoanelor fizice şi juridice pentru interviu se va comunică celor interesaţi de către secretariatul comisiei.
    ART. 20
    Specialistul împuternicit al persoanei juridice sau persoana fizică solicitantă va prezenta în cadrul comisiei, la cererea comisiei, actul de identitate şi, după caz, împuternicirea emisă de conducerea persoanei juridice pe care o reprezintă.
    ART. 21
    În cadrul interviului specialistul împuternicit al persoanei juridice sau persoana fizică solicitantă va prezenta pentru consultare, la solicitarea membrilor comisiei, originalele documentelor anexate la cerere.
    ART. 22
    Neprezentarea persoanei fizice sau juridice la comisie la data, locul şi ora anunţate pentru interviu atrage reprogramarea acesteia.
    ART. 23
    În cazul în care persoana fizică sau juridică nu s-a prezentat la noul termen, comisia procedează la respingerea cererii de atestare.
    ART. 24
    (1) Decizia comisiei poate fi contestată la conducerea MAPDR, în termen de 30 de zile de la data comunicării acesteia.
    (2) Împotriva deciziei ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale se poate formula plângere la instanţa juridică competentă, potrivit legii.
    ART. 25
    Certificatele de atestare se întocmesc conform modelului prevăzut în anexa nr. 7, respectiv anexa nr. 7 bis la prezentele norme.
    ART. 26
    (1) Valabilitatea certificatului de atestare este de 3 ani, cu condiţia obţinerii vizelor anuale şi cu posibilitatea de a fi revizuit sau anulat în acest interval, în cazurile în care persoana respectivă se află în situaţia de a nu mai îndeplini condiţiile şi criteriile de atestare. Această situaţie se sesizează de către organele abilitate de lege pentru controlul tehnic sau financiar, de către alte persoane atestate, precum şi de către persoanele abilitate de MAPDR şi se aduce la cunoştinţa comisiei, care are obligaţia de a analiza cazul, în mod operativ, în şedinţă extraordinară.
    (2) Viza anuală se solicită pe bază de cerere-tip, conform anexei nr. 3 la prezentele norme, începând cu al doilea an de valabilitate a certificatului de atestare, la care se anexează un memoriu de prezentare privind activitatea desfăşurată de persoana fizică sau juridică de la data atestării până la data solicitării vizei.
    ART. 27
    (1) Tarifele pentru atestare şi aviz se stabilesc diferenţiat, pentru persoanele fizice şi juridice, pe nivelele de competenţă stabilite la art. 4, de către ANIF, cu aprobarea secretarului de stat coordonator al sectorului de îmbunătăţiri funciare din MAPDR. Persoana care solicită atestarea plăteşte tariful, în numerar, la casieria ANIF sau prin ordin de plată la prezentare, în contul deschis separat pentru această activitate, evidenţa acestor fonduri ţinându-se separat.
    (2) ANIF suportă din tarifele încasate cheltuielile pentru funcţionarea comisiei şi editarea certificatelor de atestare.
    (3) Prestaţia membrilor comisiei pentru activitatea desfăşurată la şedinţe şi în analiza documentaţiilor, în afara lucrărilor în plen, nu va putea depăşi 15% din salariul brut al unui director din MAPDR.
    (4) Tarifele se actualizează anual.
    ART. 28
    După expirarea termenului de 3 ani de la eliberarea certificatului de atestare, persoana titulară poate solicita prelungirea valabilităţii atestării.
    ART. 29
    Tariful pentru prelungirea valabilităţii certificatului de atestare reprezintă jumătate din tariful pentru atestare.
    ART. 30
    Certificatele emise anterior intrării în vigoare a prezentelor norme în baza Ordinului ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 239/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice privind atestarea persoanelor juridice pentru a desfăşura activităţi de îmbunătăţiri funciare pe terenuri din domeniul agricol sunt valabile până la expirarea acestora.
    CAP. VI
    Dispoziţii finale
    ART. 31
    Nominalizarea preşedintelui, a vicepreşedintelui şi a membrilor comisiei se aprobă de secretarul de stat care coordonează activitatea de îmbunătăţiri funciare în cadrul MAPDR, la propunerea Direcţiei generale de îmbunătăţiri funciare şi fond funciar.
    ART. 32
    Regulamentul de funcţionare al comisiei, precum şi condiţiile de evaluare a solicitanţilor se stabilesc de către aceasta.
    ART. 33
    Nerespectarea în orice mod a prevederilor prezentelor norme atrage, după caz, răspunderea disciplinară legală.
    ANEXA 1
    -------
la normele metodologice
-----------------------
                              COMPONENŢA
        Comisiei de atestare a persoanelor fizice şi juridice
            care îşi manifestă intenţia de a desfăşura,
            pe terenuri din domeniul agricol, activităţi
            de îmbunătăţiri funciare, studii, proiectare,
              executare de lucrări şi servicii şi/sau
               de fabricare a instalaţiilor de irigat
    Preşedinte:
    - specialist din cadrul MAPDR în domeniul îmbunătăţirilor funciare.
    Vicepreşedinte:
    - specialist din cadrul unei instituţii de învăţământ superior de specialitate (profesor) în domeniul îmbunătăţirilor funciare, nominalizat de ANIF.
    Membri:
    - 3 specialişti îmbunătăţiri funciare din cadrul MAPDR;
    - specialist îmbunătăţiri funciare nominalizat de ANIF;
    - specialist cu activitate în domeniul studiilor, proiectării şi/sau executării lucrărilor de îmbunătăţiri funciare;
    - specialist în monitorizarea activităţilor de îmbunătăţiri funciare;
    - specialist în domeniul îmbunătăţirilor funciare din cadrul Asociaţiei de Îmbunătăţiri Funciare şi Construcţii Rurale;
    - specialist în domeniul îmbunătăţirilor funciare din cadrul Comitetului Naţional Român de Irigaţii şi Drenaje;
    - specialist în domeniul îmbunătăţirilor funciare din cadrul Oficiului de reglementare a organizaţiilor utilizatorilor de apă pentru irigaţii.
    Comisia poate propune cooptarea unor consultanţi pe probleme specifice pentru a participa la lucrările acesteia şi care vor fi asimilaţi membrilor comisiei şi convocaţi de preşedintele comisiei.
    ANEXA 2
    -------
la normele metodologice
-----------------------
                             CATEGORIILE
       de lucrări de îmbunătăţiri funciare pentru care se emit
           atestări persoanelor juridice şi fizice pentru
           a desfăşura activităţi de îmbunătăţiri funciare
                  pe terenuri din domeniul agricol
    1. Îndiguiri şi regularizări ale cursurilor de apă de interes local, care cuprind, după caz:
    a) îndiguiri;
    b) calibrări şi reprofilări de albii, tăieri de coturi, derivaţii;
    c) consolidări de maluri, acumulări temporare.
    2. Amenajări de irigaţii, care cuprind, după caz:
    a) captarea apei: prize cu pompare şi/sau gravitaţionale, puţuri forate, conducte, bazine de aspiraţie şi de refulare, apărări şi consolidări de maluri, lucrări pentru dirijarea curenţilor de apă, cu montajul instalaţiilor aferente;
    b) aducţiunea şi distribuţia apei: canale, conducte, noduri hidrotehnice, stăvilare, construcţii de traversare şi subtraversare, staţii de pompare, bazine de aspiraţie şi de refulare, consolidări, căptuşeli, cu montajul instalaţiilor aferente;
    c) amenajarea interioară: canale şi conducte îngropate, care alimentează cu apă instalaţiile de irigaţii şi, după caz, montajul agregatelor de pompare mobile şi al instalaţiilor aferente, lucrări de nivelare a terenului;
    d) montajul instalaţiilor de irigaţii şi al agregatelor de pompare mobile, pentru aplicarea udărilor;
    e) evacuarea apei în caz de avarii: canale, conducte, deversoare, stăvilare, cu montajul instalaţiilor aferente;
    f) lucrări şi măsuri pedoameliorative prevăzute la art. 2 alin. (2) lit. e) din Legea îmbunătăţirilor funciare nr. 138/2004, republicată;
    g) fabricarea de instalaţii de irigat.
    3. Orezării, care cuprind, după caz:
    a) captarea apei: prize cu pompare şi/sau gravitaţionale, conducte, bazine de aspiraţie şi de refulare, apărări şi consolidări de maluri, lucrări pentru dirijarea curenţilor de apă, cu montajul instalaţiilor aferente;
    b) lucrări pentru aducţiunea şi distribuţia apei: canale, conducte, noduri hidrotehnice, stăvilare, vanete, construcţii de traversare şi de subtraversare, staţii de pompare, consolidări, căptuşeli, cu montajul instalaţiilor aferente;
    c) colectarea şi evacuarea apei: canale, conducte, lucrări de traversare şi de subtraversare, consolidări, stăvilare, cu montajul instalaţiilor aferente;
    d) evacuarea apei în emisar: staţii de pompare, bazine de aspiraţie şi de refulare, conducte, construcţii de subtraversare, consolidări şi apărări de maluri, cu montajul instalaţiilor aferente;
    e) drumuri de exploatare;
    f) amenajarea interioară: lucrări de nivelare a terenului, diguleţe, rigole şi canale de contur;
    g) montajul instalaţiilor de irigaţii şi al agregatelor de pompare mobile, pentru aplicarea udărilor;
    h) alimentarea cu energie electrică, pentru automatizare şi dispecerizare, cu montajul instalaţiilor aferente;
    i) lucrări şi măsuri pedoameliorative, prevăzute la art. 2 alin. (2) lit. e) din Legea nr. 138/2004, republicată.
    4. Amenajări de desecare şi de drenaj, care cuprind, după caz:
    a) amenajări interioare: lucrările de nivelare şi de modelare a terenului, canale provizorii de colectare şi de evacuare a apei, drenuri orizontale, drenuri verticale, cu montajul instalaţiilor aferente;
    b) colectarea şi evacuarea apei: canale, drenuri colectoare, drenuri verticale, conducte, lucrări de traversare şi de subtraversare, staţii de pompare, bazine de absorbţie şi de refulare, noduri hidrotehnice, consolidări, cu montajul instalaţiilor aferente;
    c) evacuarea apei în emisar: staţii de pompare, bazine de aspiraţie şi de refulare, conducte, subtraversări, consolidări şi apărări de maluri, cu montajul instalaţiilor aferente;
    d) alimentarea cu energie electrică, pentru automatizare şi dispecerizare, cu montajul instalaţiilor aferente;
    e) drumuri de exploatare, staţionări hidrogeologice, cu montajul instalaţiilor aferente;
    f) lucrări şi măsuri pedoameliorative, prevăzute la art. 2 alin. (2) lit. e) din Legea nr. 138/2004, republicată.
    5. Lucrări de combatere a eroziunii solului şi de ameliorare a terenurilor afectate de alunecări, care cuprind, după caz:
    a) amenajarea versanţilor/terenurilor în pantă: nivelarea-modelarea terenurilor, captări de izvoare, drumuri cu rol antierozional, canale, debuşee, terase, cleionaje, praguri, căderi, consolidări, lucrări de traversare şi de subtraversare, drenuri, cu montajul instalaţiilor aferente;
    b) măsuri agrotehnice pentru protecţia solului: sisteme de culturi pe curbele de nivel, în fâşii şi în benzi înierbate, asolamente de protecţie;
    c) lucrări pedoameliorative, prevăzute la art. 2 alin. (2) lit. e) din Legea nr. 138/2004, republicată;
    d) amenajarea formaţiunilor torenţiale/ameliorarea torenţialităţii/combaterea eroziunii de adâncire: nivelări-modelari şi umpluturi cu terasamente, canale de nivel, plantaţii silvice, împrejmuiri, taluzări, ziduri de sprijin, căderi în trepte, instalaţii de curent rapid, consolidări, cleionaje, gărduleţe, traverse, praguri, baraje, căsoaie, gabioane, canale de evacuare în emisar, lucrări de traversare şi de subtraversare, cu montajul instalaţiilor aferente;
    e) amenajarea şi ameliorarea terenurilor afectate de alunecări: canale de evacuare a apei, drenuri, captări de izvoare, împăduriri, împrejmuiri, ziduri de sprijin, contrabanchete, lucrări de modelare-nivelare a terenului;
    f) stabilizarea/ameliorarea nisipurilor mişcătoare/de combatere a eroziunii eoliene: lucrări de nivelare-modelare a terenului, de desecare, de drenaj, de irigaţii, plantaţii de protecţie şi de livezi, împrejmuiri, drumuri de exploatare, lucrări şi măsuri pedoameliorative şi agrotehnice specifice, prevăzute la art. 2 alin. (2) lit. e) din Legea nr. 138/2004, republicată.
    6. Amenajări pedoameliorative, care cuprind, după caz, lucrări de:
    a) nivelare-modelare, de scarificare, de afânare adâncă, rigole şi şanţuri de scurgere a apei, arături în benzi cu coame;
    b) udări de spălare a sărăturilor;
    c) aplicarea de amendamente, precum şi îngrăşăminte.
    7. Perdele forestiere de protecţie a terenurilor agricole şi plantaţii pentru combaterea eroziunii solului.
    ANEXA 3
    -------
la normele metodologice
-----------------------
    Persoana juridică ..........
    Nr. ........ din ...........
                                 CERERE
        privind atestarea persoanelor juridice care îşi manifestă
        intenţia de a desfăşura, pe terenuri din domeniul agricol,
         activităţi de îmbunătăţiri funciare, studii, proiectare,
          executare de lucrări şi servicii şi/sau de fabricare
                         a instalaţiilor de irigat
    .........(denumirea persoanei juridice)........., cu sediul în ..... ..... ...... ......, str. .......... ........ nr. ....., judeţul .........., telefon ......., fax .........., e-mail ......., înmatriculată la registrul comerţului cu nr. ............ din .........., reprezentată de ..................., având funcţia de ............, în conformitate cu prevederile art. 74 lit. d) din Legea îmbunătăţirilor funciare nr. 138/2004, republicată, solicităm eliberarea certificatului de atestare/vizei anuale pentru următoarele niveluri de competenţă:
    a) efectuarea studiilor de teren şi de laborator aferente:
    a1) studii topografice - cod St;
    a2) studii geotehnice - cod Sg;
    a3) studii hidrologice şi hidrogeologice - cod Sh;
    a4) studii pedologice - cod Sp;
    a5) alte studii specifice - cod Ss;
    b) elaborarea de proiecte şi alte documentaţii tehnico-economice;
    c) executarea lucrărilor de construcţii-montaj şi instalaţii-montaj;
    d) alte prestări de servicii de îmbunătăţiri funciare;
    e) fabricarea de instalaţii de irigat.
    Anexăm la prezenta cerere documentele prevăzute de normele metodologice aprobate prin Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale nr. ....., întocmite distinct pentru fiecare nivel de competenţă pentru care se solicită atestarea.
           .........................................
     (numele, prenumele, semnătura autorizată şi ştampila)
    Data ........
    Domnului preşedinte al Comisiei de atestare a persoanelor fizice şi juridice care îşi manifestă intenţia de a desfăşura, pe terenuri din domeniul agricol, activităţi de îmbunătăţiri funciare, studii, proiectare, executare de lucrări şi servicii şi /sau de fabricare a instalaţiilor de irigat.
    NOTĂ:
    Pentru fiecare nivel de competenţă se vor specifică, conform anexei nr. 2 la normele metodologice, denumirea capitolului şi litera/literele care definesc categoriile de lucrări pentru care se solicită atestarea.
    ANEXA 3 bis
    -----------
la normele metodologice
-----------------------
                                 CERERE
          privind atestarea persoanelor fizice care îşi manifestă
         intenţia de a desfăşura, pe terenuri din domeniul agricol,
          activităţi de îmbunătăţiri funciare, studii, proiectare,
                    executare de lucrări şi servicii
    Subsemnatul(a) .............., fiul/fiica lui ............. şi a .............., CNP ............, născut(ă) la data de .........., în localitatea ..........., judeţul ............, ţara ........., având cetăţenia ..........., domiciliat în localitatea ............., str. .......... nr. ......., judeţul /sectorul ........, telefon .......... fax ..............., e_mail ........... posesor/posesoare al/a diplomei de inginer în specializarea ............ nr. ............. din data de ............, eliberată de ................, localitatea ............, ţara .........., promoţia ...., în conformitate cu prevederile art. 74 lit. d) din Legea îmbunătăţirilor funciare nr. 138/2004, republicată, solicităm eliberarea certificatului de atestare/viza anuală, pentru următoarele niveluri de competenţă:
    a) efectuarea studiilor de teren şi de laborator aferente:
    a1) studii topografice - cod St;
    a2) studii geotehnice - cod Sg;
    a3) studii hidrologice şi hidrogeologice - cod Sh;
    a4) studii pedologice - cod Sp;
    a5) alte studii specifice - cod Ss;
    b) elaborarea de proiecte şi alte documentaţii tehnico-economice;
    c) executarea lucrărilor de construcţii-montaj şi instalaţii-montaj;
    d) alte prestări de servicii de îmbunătăţiri funciare.
    Anexez la prezenta cerere documentele prevăzute de normele metodologice aprobate prin Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale nr. ......, întocmite distinct pentru fiecare nivel de competenţă pentru care se solicită atestarea.
                   ............................
                  (numele, prenumele, semnătura)
    Data ........
    Domnului preşedinte al Comisiei de atestare a persoanelor fizice şi juridice care îşi manifestă intenţia de a desfăşura, pe terenuri din domeniul agricol, activităţi de îmbunătăţiri funciare, studii, proiectare, executare de lucrări şi servicii şi/sau de fabricare a instalaţiilor de irigat.
    NOTĂ:
    Pentru fiecare nivel de competenţă se vor specifică, conform anexei nr. 2 la normele metodologice, denumirea capitolului şi litera/literele care definesc categoriile de lucrări pentru care se solicită atestarea.
    ANEXA 4
    -------
la normele metodologice
-----------------------
    Persoana juridică ............
                                SITUAŢIA
       privind activităţile desfăşurate în domeniul îmbunătăţirilor
                funciare/fabricarea instalaţiilor de irigat

┌──────┬─────────────┬────────────────────┬─────────────────┬─────────┬────────┐
│ Anul │ Lucrarea/ │ Capacităţile puse │ Valoarea totală │ Alte │ Obser- │
│ │ Tipul │ în funcţiune/buc. │ a investiţiei/ │elemente │ vaţii*)│
│ │ instalaţiei │instalaţii de irigat│ Valoarea reali- │specifice│ │
│ │ de irigat │ fabricate şi │ zată direct de │ │ │
│ │ │ comercializate │persoana juridică│ │ │
├──────┼─────────────┼────────────────────┼─────────────────┼─────────┼────────┤
├──────┼─────────────┼────────────────────┼─────────────────┼─────────┼────────┤
├──────┼─────────────┼────────────────────┼─────────────────┼─────────┼────────┤
└──────┴─────────────┴────────────────────┴─────────────────┴─────────┴────────┘

------------
    *) Se va menţiona activitatea desfăşurată: studii, proiectare şi/sau executare, respectiv fabricarea instalaţiilor de irigat.
    Data completării ..........
                 .............................
       (numele, prenumele, semnătura autorizată şi ştampila)
    ANEXA 5
    -------
la normele metodologice
-----------------------
    Persoana juridică ...........
                              FIŞA
              cu privire la asigurarea cu personal
            pentru nivelul de competenţă ...........*)
------------
    *) Se va nominaliza nivelul de competenţă conform prevederilor art. 4 din normele metodologice. Această anexă se va completa pentru fiecare nivel de competenţă pentru care se solicită atestarea.

┌────────────────────────────────────┬─────────────────────────────────────────┐
│ Categorii de personal │ Numărul de personal cu atribuţii de: │
│ ├─────────────────────┬───────────────────┤
│ │ conducere │ execuţie │
├────────────────────────────────────┼─────────────────────┼───────────────────┤
│Ingineri (defalcaţi după profesie) │ │ │
├────────────────────────────────────┼─────────────────────┼───────────────────┤
│Tehnicieni (defalcaţi după profesie)│ │ │
├────────────────────────────────────┼─────────────────────┼───────────────────┤
│Economişti │ │ │
├────────────────────────────────────┼─────────────────────┼───────────────────┤
│Jurişti │ │ │
├────────────────────────────────────┼─────────────────────┼───────────────────┤
│Maiştri (defalcaţi după meserie) │ │ │
├────────────────────────────────────┼─────────────────────┼───────────────────┤
│Muncitori (defalcaţi după meserie) │ │ │
├────────────────────────────────────┼─────────────────────┼───────────────────┤
│TOTAL: │ │ │
└────────────────────────────────────┴─────────────────────┴───────────────────┘

    Data completării ..............
                    ...........................
      (numele, prenumele, semnătura autorizată şi ştampila)
    ANEXA 6
    -------
la normele metodologice
-----------------------
    Persoana juridică .........
                               SITUAŢIA
              dotării cu instalaţii şi utilaje specifice
              pentru nivelul de competenţă ............*)
----------
    *) Se va nominaliza nivelul de competenţă conform prevederilor art. 4 din normele metodologice. Această anexă se va completa pentru fiecare nivel de competenţă.

┌──────┬────────────────────┬─────────────┬─────────┬──────────┬───────────────┐
│ Nr. │ Denumirea şi marca │ Anul │ Starea │ Gradul │ Observaţii**) │
│ crt. │ instalaţiilor şi │ fabricaţiei │ tehnică │ de uzură │ │
│ │ utilajelor │ │ │ │ │
├──────┼────────────────────┼─────────────┼─────────┼──────────┼───────────────┤
├──────┼────────────────────┼─────────────┼─────────┼──────────┼───────────────┤
├──────┼────────────────────┼─────────────┼─────────┼──────────┼───────────────┤
└──────┴────────────────────┴─────────────┴─────────┴──────────┴───────────────┘

--------
    **) Se înscriu performanţele tehnice ale utilajelor.
    Data completării ..............
                   ....................................
           (numele, prenumele, semnătura autorizată şi ştampila)
    ANEXA 7
    -------
la normele metodologice
-----------------------
                              ROMÂNIA
      MINISTERUL AGRICULTURII, PĂDURILOR ŞI DEZVOLTĂRII RURALE
    Comisia de atestare a persoanelor fizice şi juridice care îşi manifestă intenţia de a desfăşura, pe terenuri din domeniul agricol, activităţi de îmbunătăţiri funciare, studii, proiectare, executare de lucrări şi servicii şi/sau de fabricare a instalaţiilor de irigat
                       CERTIFICAT DE ATESTARE
                    Nr. ..... din ...... 20 .....
    În conformitate cu prevederile art. 74 lit. d) din Legea îmbunătăţirilor funciare nr. 138/2004, republicată, comisia de atestare a analizat dosarul Cererii de atestare nr. ........... din .... ..... .
    Având în vedere documentele prezentate, anexă la cererea de atestare, şi în urma examinării solicitantului prin interviu, comisia de atestare a hotărât
                               ATESTAREA
    .........(denumirea persoanei juridice)........., cu sediul în localitatea .........., str. ............ nr. ....., sectorul/judeţul ................, înregistrată la oficiul registrului comerţului cu nr. ..........., pentru a desfăşura activităţi de îmbunătăţiri funciare pe terenuri din domeniul agricol, pentru următoarele niveluri de competenţă şi pentru categoria/categoriile de lucrări de îmbunătăţiri funciare prevăzute la art. 4 şi în anexa nr. 2 la Normele metodologice privind atestarea persoanelor fizice şi juridice care îşi manifestă intenţia de a desfăşura, pe terenuri din domeniul agricol, activităţi de îmbunătăţiri funciare, studii, proiectare, executare de lucrări şi servicii şi/sau de fabricare a instalaţiilor de irigat, aprobate prin Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale nr. 182/2009, pentru care se solicită atestarea:

┌─────────────────────────────────────────┬────────────────────────────────────┐
│ Nivelul de competenţă │ Categoria de competenţă*) │
├─────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤
│a) Efectuarea studiilor de teren şi de │ a1) studii topografice - cod St │
│laborator aferente ├────────────────────────────────────┤
│ │ a2) studii geotehnice - cod Sg │
│ ├────────────────────────────────────┤
│ │ a3) studii hidrologice şi │
│ │ hidrogeologice - cod Sh │
│ ├────────────────────────────────────┤
│ │ a4) studii pedologice - cod Sp │
│ ├────────────────────────────────────┤
│ │ a5) alte studii specifice - cod Ss │
├─────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤
│b) Elaborarea de proiecte şi alte │ *) │
│documentaţii tehnico-economice │ │
├─────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤
│c) Executarea lucrărilor de construcţii- │ *) │
│montaj şi instalaţii-montaj │ │
├─────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤
│d) Alte prestări de servicii de │ *) │
│îmbunătăţiri funciare │ │
├─────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤
│e) Fabricarea de instalaţii de irigat │ │
└─────────────────────────────────────────┴────────────────────────────────────┘

----------
    *) Se completează: atestat pentru nivelul de competenţă şi pentru categoria/categoriile de lucrări prevăzute în anexa nr. 2 la Normele metodologice privind atestarea persoanelor fizice şi juridice care îşi manifestă intenţia de a desfăşura, pe terenuri din domeniul agricol, activităţi de îmbunătăţiri funciare, studii, proiectare, executare de lucrări şi servicii şi/sau de fabricare a instalaţiilor de irigat, aprobate prin Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale nr. 182/2009.
    Prezentul certificat este valabil 3 ani de la data emiterii, se vizează anual şi poate fi revizuit sau anulat în acest interval în cazul în care se constată că titularul nu mai îndeplineşte criteriile şi condiţiile atestării.
                           Preşedinte,
               ...............................
          (numele, prenumele, semnătura şi ştampila)
    (verso)

┌───────────────┬───────────────┬───────────────┬───────────────┬──────────────┐
│De la data │De la data │Prelungit │De la data │De la data │
│de .... 20 ... │de .... 20 ... │valabilitatea │de .... 20 ... │de .... 20 ...│
│până la data │până la data │până la data │până la data │până la data │
│de .....20... │de .....20... │de .....20... │de .....20... │de .....20... │
│Modificări │Modificări │Modificări │Modificări │Modificări │
│intervenite: │intervenite: │intervenite: │intervenite: │intervenite: │
│L.S. ...... │L.S. ...... │L.S. ...... │L.S. ...... │L.S. ...... │
└───────────────┴───────────────┴───────────────┴───────────────┴──────────────┘

    ANEXA 7 bis
    -----------
la normele metodologice
-----------------------
                                 ROMÂNIA
        MINISTERUL AGRICULTURII, PĂDURILOR ŞI DEZVOLTĂRII RURALE
    Comisia de atestare a persoanelor fizice şi juridice care îşi manifestă intenţia de a desfăşura, pe terenuri din domeniul agricol, activităţi de îmbunătăţiri funciare, studii, proiectare, executare de lucrări şi servicii şi/sau de fabricare a instalaţiilor de irigat
                         CERTIFICAT DE ATESTARE
                       Nr. ...... din ...... 20...
    În conformitate cu prevederile art. 74 lit. d) din Legea îmbunătăţirilor funciare nr. 138/2004, republicată, comisia de atestare a analizat dosarul Cererii de atestare nr. .............. din .............. .
    Având în vedere documentele prezentate, anexă la cererea de atestare, şi în urma examinării solicitantului prin interviu, comisia de atestare a hotărât
                               ATESTAREA
    .............(numele şi prenumele persoanei fizice)............., fiul/fiica lui ........... şi al/a ...................., CNP ..........., născut(ă) la data de ............. în localitatea .............., judeţul .........., ţara ........., având cetăţenia ..........., domiciliat în localitatea ............, str. ......... nr. ........, judeţul/sectorul ............, telefon ..........., fax ..........., e-mail ..........., posesor/posesoare a diplomei de inginer în specializarea .............. nr. ........... din data de ............, eliberată de ..............., localitatea ............, ţara ........., promoţia ........., pentru a desfăşura activităţi de îmbunătăţiri funciare pe terenuri din domeniul agricol, pentru următoarele niveluri de competenţă şi pentru categoria/categoriile de lucrări de îmbunătăţiri funciare prevăzute la art. 4 şi în anexa nr. 2 la Normele metodologice privind atestarea persoanelor fizice şi juridice care îşi manifestă intenţia de a desfăşura, pe terenuri din domeniul agricol, activităţi de îmbunătăţiri funciare, studii, proiectare, executare de lucrări şi servicii şi/sau de fabricare a instalaţiilor de irigat, aprobate prin Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale nr. 182/2009, pentru care se solicită atestarea:

┌─────────────────────────────────────────┬────────────────────────────────────┐
│ Nivelul de competenţă │ Categoria de competenţă*) │
├─────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤
│a) Efectuarea studiilor de teren şi de │ a1) studii topografice - cod St │
│laborator aferente ├────────────────────────────────────┤
│ │ a2) studii geotehnice - cod Sg │
│ ├────────────────────────────────────┤
│ │ a3) studii hidrologice şi │
│ │ hidrogeologice - cod Sh │
│ ├────────────────────────────────────┤
│ │ a4) studii pedologice - cod Sp │
│ ├────────────────────────────────────┤
│ │ a5) alte studii specifice - cod Ss │
├─────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤
│b) Elaborarea de proiecte şi alte │ *) │
│documentaţii tehnico-economice │ │
├─────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤
│c) Executarea lucrărilor de construcţii- │ *) │
│montaj şi instalaţii-montaj │ │
├─────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤
│d) Alte prestări de servicii de │ *) │
│îmbunătăţiri funciare │ │
└─────────────────────────────────────────┴────────────────────────────────────┘

-------------
    *) Se completează: atestat pentru nivelul de competenţă şi pentru categoria/categoriile de lucrări prevăzute în anexa nr. 2 la normele metodologice privind atestarea persoanelor fizice şi juridice care îşi manifestă intenţia de a desfăşura, pe terenuri din domeniul agricol, activităţi de îmbunătăţiri funciare, studii, proiectare, executare de lucrări şi servicii şi/sau de fabricare a instalaţiilor de irigat, aprobate prin Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale nr. 182/2009.
    Prezentul certificat este valabil 3 ani de la dată emiterii, se vizează anual şi poate fi revizuit sau anulat în acest interval în cazul în care se constată că titularul nu mai îndeplineşte criteriile şi condiţiile atestării.
                            Preşedinte,
                      .......................
             (numele, prenumele, semnătura, ştampila)
    (verso)

┌───────────────┬───────────────┬───────────────┬───────────────┬──────────────┐
│De la data │De la data │Prelungit │De la data │De la data │
│de .... 20 ... │de .... 20 ... │valabilitatea │de .... 20 ... │de .... 20 ...│
│până la data │până la data │până la data │până la data │până la data │
│de .....20... │de .....20... │de .....20... │de .....20... │de .....20... │
│Modificări │Modificări │Modificări │Modificări │Modificări │
│intervenite: │intervenite: │intervenite: │intervenite: │intervenite: │
│L.S. ...... │L.S. ...... │L.S. ...... │L.S. ...... │L.S. ...... │
└───────────────┴───────────────┴───────────────┴───────────────┴──────────────┘

                          -------------

Forme la zi | Modificari Act | Printare | Salvare DOC

Inapoi la Cautare

Comentarii Act

Nu sunt comentarii momentan.

Posteaza pe retele sociale

Pentru a posta un comentariu trebuie sa va autentificati


Daca nu aveti inca un cont si vreti sa va inregistrati dati click aici


Despre Companie

CTCE este liderul national in domeniul software legislativ. Avem o experienta de peste 35 ani in domeniul dezvoltarii de aplicatii software.
(aflati mai multe)

Termeni si Conditii
Comanda LegisPlus
Testeaza LegisPlus
Resurse Lege-Online

Nota CTCE

Continutul, designul, structura, precum si materialele Lege-Online.ro apartin C.T.C.E. - Piatra Neamt si sunt protejate de Legea 8/1996 privind drepturile de autor si drepturile conexe, cu modificarile si completarile ulterioare. Copierea/distribuirea/republicarea acestora este ilegala.

Intrati in Contact

 • Telefon:
  (0233) 211 020 / (0233) 218 110
 • E-mail:
  office@ctce.ro
 • Adresa:
  Bd. Decebal, nr. 32
  610076, Piatra Neamt, Neamt
  Romania


CTCE - Centrul Teritorial de Calcul Economic

Info

Se ncarc, v rugm asteptati.