ORDIN nr. 1.782 din 28 decembrie 2006
privind înregistrarea şi raportarea statistică a pacienţilor care primesc servicii medicale în regim de spitalizare continuă şi spitalizare de zi
EMITENT: MINISTERUL SĂNĂTĂŢII PUBLICE
Nr. 1.782 din 28 decembrie 2006
CASA NAŢIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE
Nr. 576 din 28 decembrie 2006
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 14 din 9 ianuarie 2007


    În temeiul Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, al Hotărârii Guvernului nr. 862/2006 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii Publice, cu modificările ulterioare, şi al Hotărârii Guvernului nr. 972/2006 pentru aprobarea Statutului Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate,
    având în vedere prevederile Ordinului ministrului sănătăţii şi familiei nr. 457/2001 privind reglementarea denumirii şi codificării structurilor organizatorice (secţii, compartimente, laboratoare, cabinete) ale unităţilor sanitare din România, cu modificările şi completările ulterioare,
    văzând Referatul Ministerului Sănătăţii Publice, al Centrului Naţional pentru Organizarea şi Asigurarea Sistemului Informaţional şi Informatic în Domeniul Sănătăţii Bucureşti şi al Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 8.419/5.493/2006,

    ministrul sănătăţii publice şi preşedintele Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate emit următorul ordin:

    ART. 1
    Se aprobă Nomenclatorul investigaţiilor de laborator prevăzut în anexa nr. 1.
    ART. 2
    (1) Codificarea medicală a bolilor în spitalele din România se va face conform Listei tabelare a bolilor a Clasificării Internaţionale a Maladiilor, revizia 10 OMS.
    (2) Codificarea procedurilor medicale în spitalele şi unităţile ambulatorii de specialitate din România se face conform Listei tabelare a procedurilor din Clasificarea Internaţională a Maladiilor, varianta australiană, CIM-10-AM v.3, în conformitate cu prevederile Ordinului ministrului sănătăţii nr. 1.624/2004 privind introducerea Listei tabelare a procedurilor din Clasificarea Internaţională a Maladiilor, varianta australiană, CIM-10-AM v.3, în spitalele şi unităţile ambulatorii de specialitate din România.
    (3) Codificarea investigaţiilor de laborator în spitalele şi unităţile ambulatorii de specialitate din România se va face conform Nomenclatorului investigaţiilor de laborator.
    ART. 3
    (1) Se aprobă utilizarea în sistemul informaţional al spitalelor a formularului "Foaie de observaţie clinică generală", denumit în continuare FOCG, prezentat în anexa nr. 2.
    (2) FOCG se întocmeşte pentru pacienţii spitalizaţi în regim de spitalizare continuă.
    (3) FOCG se completează într-un singur exemplar pentru fiecare episod de spitalizare continuă. Episodul de spitalizare continuă reprezintă perioada de spitalizare a unui pacient, în regim de spitalizare continuă, în cadrul aceluiaşi spital, fără întrerupere şi fără modificarea tipului de îngrijiri.
    (4) Tipurile de îngrijiri în regim de spitalizare continuă sunt: îngrijiri acute şi îngrijiri cronice sau de recuperare.
    (5) În situaţia în care se realizează un transfer al pacientului între secţii care furnizează îngrijiri de acelaşi tip, nu se deschide o nouă FOCG. În situaţia în care se realizează un transfer al pacientului între secţii care furnizează îngrijiri de tip diferit (din secţii de îngrijiri acute în secţii de îngrijiri cronice sau de recuperare şi invers), se deschide o nouă FOCG.
    (6) Se întocmesc FOCG pentru îngrijiri de tip cronic sau de recuperare în următoarele secţii din nomenclatorul de secţii spitaliceşti în vigoare: Boli profesionale (1041); Cronici (1061); Geriatrie şi gerontologie (1121); Medicina muncii (1181); Neonatalogie (prematuri) (1222); Pediatrie (recuperare pediatrică) (1272); Pediatrie cronici (1282); Pneumoftiziologie (1301); Pneumoftiziologie pediatrică (1302); Psihiatrie cronici (1333); Recuperare, medicină fizică şi balneologie (1371); Recuperare, medicină fizică şi balneologie copii (1372); Recuperare medicală-cardiovasculară (1383); Recuperare medicală neurologie (1393); Recuperare medicală - ortopedie şi traumatologie (1403); Recuperare medicală - respiratorie (1413); Recuperare neuropsihomotorie (1423); Secţii sanatoriale (1473).
    (7) Secţiile în care se întocmesc FOCG pentru îngrijiri de tip acut sunt toate secţiile clinice, medicale şi chirurgicale din nomenclatorul de secţii spitaliceşti în vigoare, cu excepţia celor menţionate la alin. (6), incluzând secţiile de chirurgie maxilo-facială, dar excluzând secţiile de anestezie şi terapie intensivă.
    (8) Instrucţiunile privind completarea FOCG sunt cuprinse în anexa nr. 3.
    ART. 4
    (1) Se aprobă utilizarea în sistemul informaţional al spitalului a formularului "Fişă pentru spitalizarea de zi", denumit în continuare FSZ, prezentat în anexa nr. 4.
    (2) FSZ se completează pentru fiecare pacient care beneficiază de servicii medicale în regim de spitalizare de zi.
    (3) În cazul în care pe parcursul episodului de spitalizare de zi pacientul este internat în regim de spitalizare continuă, se va închide FSZ şi se va deschide o FOCG.
    (4) FSZ poate fi închisă în aceeaşi zi în care a fost deschisă sau la o dată ulterioară, dar nu mai târziu de data de 31 decembrie a anului respectiv.
    (5) Instrucţiunile privind completarea FSZ sunt prevăzute în anexa nr. 5.
    ART. 5
    (1) Stabilirea reglementărilor privind codificarea datelor, completarea şi utilizarea FOCG şi FSZ se vor face de către Centrul Naţional pentru Organizarea şi Asigurarea Sistemului Informaţional şi Informatic în Domeniul Sănătăţii.
    (2) Instruirea şi sprijinirea spitalelor privind codificarea datelor, completarea şi utilizarea FOCG şi a FSZ se vor face de către autorităţile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti şi de către structurile similare din ministerele şi instituţiile centrale cu reţea sanitară proprie, care organizează şi răspund de buna desfăşurare a acestui proces la nivelul fiecărui judeţ, sub coordonarea tehnică şi metodologică a Centrului Naţional pentru Organizarea şi Asigurarea Sistemului Informaţional şi Informatic în Domeniul Sănătăţii.
    (3) Monitorizarea şi controlul proceselor de codificare a datelor, completarea şi utilizarea FOCG şi FSZ se vor face de către autorităţile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti şi de către structurile similare din ministerele şi instituţiile centrale cu reţea sanitară proprie, Centrul Naţional pentru Organizarea şi Asigurarea Sistemului Informaţional şi Informatic în Domeniul Sănătăţii şi casele de asigurări de sănătate.
    ART. 6
    Datele clinice la nivel de pacient sunt înregistrate de către spitale, care răspund de corectitudinea şi de gestionarea lor, precum şi de asigurarea confidenţialităţii datelor, în conformitate cu legislaţia în vigoare.
    ART. 7
    Spitalele sunt obligate să colecteze în format electronic o parte din datele cuprinse în FOCG şi FSZ.
    ART. 8
    (1) Datele clinice la nivel de pacient, care se colectează în format electronic din FOCG, formează Setul minim de date la nivel de pacient, aferent spitalizării continue (SMDPC), prezentat în anexa nr. 6.
    (2) Datele clinice la nivel de pacient care se colectează electronic din FSZ formează Setul minim de date la nivel de pacient, aferent spitalizării de zi (SMDPZ), prezentat în anexa nr. 7.
    ART. 9
    (1) Spitalele sunt obligate să transmită SMDPC şi SMDPZ la Şcoala Naţională de Sănătate Publică şi Management Sanitar şi la autorităţile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti, iar acestea din urmă la Centrul Naţional pentru Organizarea şi Asigurarea Sistemului Informaţional şi Informatic în Domeniul Sănătăţii.
    (2) Transmiterea datelor se face prin e-mail sau prin alte mijloace electronice la adresele specificate de Şcoala Naţională de Sănătate Publică şi Management Sanitar şi, respectiv, de autorităţile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti.
    (3) Transmiterea datelor se face în formatul specificat de Şcoala Naţională de Sănătate Publică şi Management Sanitar.
    (4) Transmiterea SMDPC se face lunar, până la data de 5 a lunii, şi va conţine datele aferente pacienţilor externaţi în luna precedentă.
    (5) Transmiterea SMDPZ se face trimestrial, până la data de 5 a lunii imediat următoare fiecărui trimestru încheiat, şi va conţine datele aferente pacienţilor care au fişa de spitalizare de zi închisă în trimestrul precedent.
    (6) Datele cu caracter confidenţial necodificate (numele şi prenumele pacientului) nu vor fi transmise.
    Datele cu caracter confidenţial codificate (codul numeric personal al pacientului, codul de parafă al medicului curant, codul de parafă al medicului operator) vor fi transmise în formă criptată, utilizându-se mecanismul de criptare furnizat de Şcoala Naţională de Sănătate Publică şi Management Sanitar.
    (7) Şcoala Naţională de Sănătate Publică şi Management Sanitar va recepţiona, va gestiona şi va utiliza datele colectate de la spitale în scopul cercetării ştiinţifice, dezvoltării tehnologice în domeniul sănătăţii publice şi managementului sanitar şi susţinerii mecanismelor de finanţare a activităţii spitaliceşti.
    ART. 10
    Instruirea şi sprijinirea spitalelor privind colectarea şi transmiterea SMDPC şi a SMDPZ se vor face de către autorităţile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti şi de către structurile similare din ministerele şi instituţiile centrale cu reţea sanitară proprie, care organizează şi răspund de buna desfăşurare a acestui proces la nivelul fiecărui judeţ, sub coordonarea tehnică şi metodologică a Şcolii Naţionale de Sănătate Publică şi Management Sanitar.
    ART. 11
    (1) Prevederile prezentului ordin se aplică începând cu data de 1 ianuarie 2007.
    (2) La data intrării în vigoare a prevederilor prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului sănătăţii şi familiei nr. 798/2002 privind introducerea în spitale a formularului FOCG, cu modificările şi completările ulterioare, Ordinul ministrului sănătăţii şi familiei nr. 29/2003 privind introducerea colectării electronice a Setului minim de date la nivel de pacient (SMDP) în spitalele din România, cu modificările şi completările ulterioare, şi Ordinul ministrului sănătăţii şi familiei nr. 440/2003 privind înregistrarea şi raportarea statistică a pacienţilor care primesc servicii medicale în regim de spitalizare de zi, precum şi servicii medicale ambulatorii la nivel de spital, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi alte reglementări care contravin prevederilor prezentului ordin.
    (3) Direcţiile din cadrul Ministerului Sănătăţii Publice, direcţiile din cadrul Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, Centrul Naţional pentru Organizarea şi Asigurarea Sistemului Informaţional şi Informatic în Domeniul Sănătăţii, Şcoala Naţională de Sănătate Publică şi Management Sanitar, autorităţile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti, structurile similare din ministerele şi instituţiile centrale cu reţea sanitară proprie, casele de asigurări de sănătate, spitalele şi unităţile ambulatorii de specialitate ce furnizează îngrijiri de sănătate în regim de spitalizare de zi vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.
    ART. 12
    Anexele nr. 1-7 fac parte integrantă din prezentul ordin.
    ART. 13
    Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

                 Ministrul sănătăţii publice,
                  Gheorghe Eugen Nicolăescu

              p. Preşedintele Casei Naţionale
                  de Asigurări de Sănătate,
                        Vasile Cepoi

                 Nomenclatorul investitiilor de laborator


 2.1 BIOCHIMIA SISTEMELOR
2.10 Biochimia lichidelor organismului
     2.100 Metabolismul aminoacizilor şi al proteinelor
           2.1000 Identificarea aminoacizilor şi a metaboliţilor
           2.1001 Dozarea aminoacizilor
           2.1002 Proteine totale
           2.1003 Electroforeza proteinelor
           2.1004 Albumina
           2.1005 Proteine de faza acută:
                  2.10050 alfe 1 antitripsina
                  2.10051 alfe 2 macroglobulina
                  2.10052 alfe 1 glicoproteina acidă
                  2.10053 proteina C reactiva
                  2.10054 fibrinogen
                  2.10059 alte proteine de fază acută
           2.1006 Proteine de transport
                  2.10060 haptoglobina
                  2.10061 ceruloplasmina
                  2.10062 transferina
                  2.10063 feritina
                  2.10069 alte proteine de transport
           2.1007 Alti constituenti proteici
                  2.10070 hemosiderina
                  2.10071 eritropoietina
                  2.10073 alfa 1 microglobulina
                  2.10074 beta 2 microglobulina
                  2.10079 alte investigatii privind metabolismul
                          amino-acizilor şi al proteinelor
     2.101 Substante azotate neproteice
            2.1010 Amoniac
            2.1011 Uree
            2.1012 Acid uric
            2.1013 Creatina
            2.1014 Creatinina
            2.1015 Bilirubina totală
            2.1016 Bilirubina directă
            2.1019 Alţi constituenţi azotaţi
     2.102 Metabolismul glucidic
            2.1020 Glucoza
            2.1021 Galactoza
            2.1022 Glicoproteine
            2.1023 Mucopolizaharide
            2.1024 Acid lactic
            2.1025 Peptid C
            2.1026 Hemoglobina glicozilata
Testele de toleranta la glucoza, ele, sunt dozari repetate la
diferite intervale de timp şi nu necesita codificare aparte
            2.1029 Alte investigaţii privind metabolismul, glucidic
     2.103 Metabolismul lipidic
           2.10300 Lipide totale
           2.10301 Acizi graşi liberi
           2.10302 Acizi biliari şi săruri
           2.10303 Colesterol total
           2.10304 Colesterol HDL
           2.10305 Colesterol LDL
           2.10306 Trigliceride
           2.10307 Alfa - lipoproteina
           2.10308 Beta - lipoproteina
           2.10309 Electroforeza lipidelor
           2.10310 Alţi constituenţi lipidici
     2.104 Enzime
           2.10400 Lactatohidrogenaza (LDH)
           2.10401 Izoenzime LDH
           2.10402 Alninainotransferaza (ALAT, TGP, GPT)
           2.10403 Aspartatamnotransferaza (ASAT, TGO, GOT)
           2.10404 Creatinfosfokinaza (CK)
           2.10405 Izoenzime CK
           2.10406 Gamaglutamiltranspeptidaza (GGT)
           2.10407 Glutamat dehidrogenaza
           2.10408 Fosfataza acidă totala
           2.10409 Fosfataza alcalina
           2.10410 Fosfataza acida prostatică
           2.10411 Colinesteraza
           2.10412 Alfa amilaza
           2.10413 Lipaza
           2.10414 Leucinaminopeptidaza
           2.10415 5 Nucleotidaza
           2.10416 Ornitincarbamiltransfereza
           2.10417 Glucozo-6-fosfatdehidogenaza
           2.10418 Alte enzime
     2.105 Constituenti anorganici
           2.10500 Sodiul
           2.10501 Potasiul
           2.10502 Clorul
           2.10503 Calciul total
           2.10504 Calciul ionic
           2.10505 Magneziul
           2.10506 Fierul
           2.10507 Fosforul
           2.10508 Cuprul
           2.10509 Iodul
           2.10510 Sulful
           2.10511 Zincul
           2.10512 Nichelul
           2.10513 Cobaltul
           2.10514 Seleniul
           2.10515 Plumbul
           2.10516 Cromul
           2.10517 Arsenul
           2.10518 Mercurul
           2.10519 Alţi constituenţi anorganici
     2.106 Constituenţi gazosi
            2.1060 Determinarea automată a constituientilor gazoşi
            2.1061 pH
            2.1062 Presiunea parţială a oxigenuluii
            2.1063 Presiunea parţială a dioxidului de carbon
            2.1064 Saturaţia în oxigen a hemoglobinei
            2.1065 Rezerva alcalina
            2.1066 Ion bicarbonat
            2.1069 Alţi constituenţi gazoşi
     2.107 Vitamine
            2.1070 Vitamina A
            2.1071 Vitamina B 12 (ciancobalamina)
            2.1072 Vitamina C
            2.1073 Vitamina D
            2.1074 Acid folic
            2.1079 Alte vitamine
     2.108 Alcool
            2.1080 Alcool etilic
            2.1081 Alţi alcooli şi derivaţi
            2.1089 Alte investigaţii privind biochimia lichidelor
                   organismului
 2.2 PROBE FUNCTIONALE CHIMICE
2.20 Functia gastrica
     2.200 Aspiratul gastric pe nemâncate
            2.2000 Aciditatea bazală
     2.201 Răspunsul la insulina
     2.202 Răspunsul la alti excitanti ai secţiei gastrice
            2.2020 Testul la histamina
            2.2029 Alte investigaţii privind răspunsul la alţi
                   excitanţi ai secretiei gastrice
     2.203 Analize gastrice neinstrumentale
     2.204 Fermenti gastrici
            2.2040 Pepsina
            2.2041 Tripsina
            2.2049 Alte investigaţii privind fermentii gastrici
     2.205 Aprecierea efortului la evacuare
     2.209 Alte teste ale functiei gastrice
2.21 Functia digestiva a intestinului
     2.210 Analizele lichidului duodenal de aspiraţie
     2.211 Absorbtia lactozei prin întestin
            2.2110 Răspunsul glucozei în sânge la ingestia de lapte
            2.2111 Toleranţa lactozei după administrarea de etanol
            2.2119 Alte investigaţii de absorbţie a lactozei prin intestin
     2.212 Absorbţia D-xilozei de către intestin
     2.213 Absorbţia grăsimilor prin intestin
     2.214 Producţia de secretină a intestinului
     2.215 Activitatea dizaharidazelor a intestinului
            2.2150 Lactaza
            2.2151 Zaharaza
            2.2152 Maltaza
            2.2159 Alte investigaţii privind activitatea dizaharidelor
                   a intestinului
     2.219 Alte probe functionale digestive ale intestinului
2.22 Probe funcţionale hepatice
     2.220 Capacitatea de metabolizare a medicamentelor
     2.221 Treptele probelor functionale
     2.222 Timpul de înjumătăţire a medicamentelor în plasmă
     2.229 Alte teste ale funcţiei hepatice
2.23 Testele funcţiei pancreatice
     2.230 Metabolismul glucozei
     2.231 Toleranţa la glucoza
     2.232 Toleranţa la insulina
     2.233 Insulina plasmatica
     2.234 Glucagonul plasmatic
     2.235 Răspunsul la secretina
     2.236 Colecistochinina - pancreatozimina în ser
     2.237 Alte investigaţii
     2.238 Aspiratul pancreatic
            2.2380 Activitatea enzimatica
            2.2389 Alte teste ale funcţiei pancreatice
2.24 Functia renala
     2.240 Clearance-ul aminoacizilor
     2.241 Clearance-ul substanţelor endogene
            2.2410 Clearance-ul la creatinină
            2.2411 Clearance-ul la acidid P. amino-hipuric
            2.2412 Clearance-ul fosforului
            2.2413 Raportul excreţiei uree/creatinină
            2.2419 Alte investigaţii privind clearance-ul substanţelor
                   endogene
     2.242 Clearance-ul substanţelor exogene
            2.2420 Clearance-ul inulinic
            2.2421 Clearance-ul la manitol
            2.2422 Gradul de filtrare glomerulara
            2.2423 Teste de reabsorbţie tabulara
            2.2429 Alte investigaţii prind clearance- ul substanţelor
                   exogene
     2.243 Renina
     2.249 Alte investigaţii prind funcţia renală
2.25 Hormoni şi metaboliti ai hormonilor în sânge şi urina
            2.2500 TSH
            2.2501 T4 totala
            2.2502 T4 libera (FT4)
            2.2503 T3 libera (FT3)
            2.2504 Tiroglobulina
            2.2505 Calcitonina
            2.2506 Osteocalcina
            2.2507 Parathormon (PTH)
            2.2508 Hormonul somatotrop (STH, HGH)
            2.2509 Hormonul foliculinostimulant (FSH)
            2.2510 Hormonul lutinizant (LH)
            2.2511 Hormonul adrenocorticotrop (ACTH)
            2.2512 Hormonul antidiuretic (ADH)
            2.2513 Aldosteronul
            2.2514 Cortizolul
            2.2515 DHEA sulfat
            2.2516 17 cetosteroizi
            2.2517 17 hidrozicorticosteroizi
            2.2518 Adrenalina
            2.2519 Noradrenalina
            2.2520 Acidul vanil-mandelic
            2.2521 Testostemnul
            2.2522 Estradiolul
            2.2523 Progesteronul
            2.2524 17 hidroxi progesteron
            2.2525 Prolactina
            2.2526 Beta HCG
            2.2527 Glucagonul
            2.2528 Insulina
            2.2529 Secretina
            2.2530 Cotecisto-kinina
            2.2531 Gastrina
            2.2532 Enterogastrina
            2.2533 Alte investigaţii
2.26 Examenul urinii
            2.2600 Volumul
            2.2601 pH
            2.2602 Densitate
            2.2603 Detectarea proteinelor
            2.2604 Dozarea proteinelor
            2.2605 Detectarea hidranţilor de carbon
            2.2606 Dozarea hidrantilor de carbon
            2.2607 Detectarea urobilinogenului
            2.2608 Detectarea bilirubinei
            2.2609 Detectarea leucocitelor
            2.2610 Detectarea hematiilor
            2.2611 Detectarea nitrantilor
            2.2612 Proteina Bence-Jones
            2.2613 Porfirine şi derivaţi
            2.2614 Acid delta aminolevulinic
            2.2615 Examinarea microscopică a sedimentului urinar
            2.2616 Sediment urinar cantitativ (Addis)
            2.2617 Mioglobina şi hemoglobina
            2.2618 Fenilcetonuria
            2.2619 Examenul calculului
            2.2620 Examenul biochimic al urinii pe bandeleta
                   citita de analizor automat
            2.2621 Examenul biochimic al urinii pe bandeleta
                   citita de analizor semiautomat
            2.2622 Alte teste fizico-chimice ale urinii
2.27 Examenul continutului tractului intestinal
             2.270 Examen microscopic pentru digestie
             2.271 Detectarea hemoragiilor oculte
             2.279 Alte examene ale conţinutului tractului intestinal
2.28 Examenul lichidelor organismului
     2.280 LCR
            2.2800 Numărătoare elementelor nucleate
            2.2801 Examen citologic - frotiu colorat
            2.2802 Detectarea proteinelor (reacţie Pandy)
            2.2809 Alte investigaţii privind LCR
     2.281 Alte lichide de punctie
            2.1810 Numărătoare elementelor nucleare
            2.2811 Examen citologic - frotiu colorat
            2.2812 Detectarea proteinelor
            2.2819 Alte investigaţii privind alte lichide de
                   punctie dintre lichidele organismului
     2.282 Examenul lichidului spermatic
            2.2820 Spermograma
            2.2821 Examen citologic 'ad frotiu colorat
            2.2829 Alte investigatii privind examenul lichidului
                   spermatic
 2.3 BACTERIOLOGIE VIRUSOLOGIE
2.30 Bacteriologie
     2.300 Hemocultura
            2.3000 Bacterii aerobe
            2.3001 Bacterii anaerobe
            2.3002 Mycobacterium sp.
            2.3009 Alte investigaţii privind hemocultura
     2.301 Lichide de punctie
            2.3010 Lichide cefalorahidian
                   2.30100 Examinarea sedimentului pe frotiu
                   colorant Gram - prezenta bacteriilor
                   2.30101 Cultivarea sedimentului pentru bacterii
                   2.30102 Decelare de antigene solubile
                   2.30103 Formare val
                   2.30104 Frotiu pentru decelare BAAR
                   2.30105 Cultivare Mycobacterium
                   2.30109 Alte examinări privind lichidul cefalo- radihian
            2.3011 Alte lichide de punctie - pleural, pericardic,
                   articular, peritoneal
                   2.30110 Examinare pe frotiu - colorat Gram
                   2.30111 Cultivare bacterii aerobe
                   2.30112 Cultivare bacterii anacrobe
                   2.30113 Frotiu pentru BAAR
                   2.30114 Cultivare Mycobacterium
                   2.30119 Alte examinări privind alte lichide de puncţie
     2.302 Tract respirator superior
            2.3020 Prelevare din cavitatea bucala
                   2.30200 Cultivare bacterii aerobe
                   2.30201 Cultivare bacterii anaerobe
            2.3021 Aspirat bucal, biopsie bucala
                   2.30210 Cultivare bacterii aerobe
                   2.30211 Cultivare bacterii anaerobe
            2.3022 Exsudat nazal
                   2.30220 Staphylococcus aureus - portaj
                   2.30221 Streptococcus pyogeaes - portaj
            2.3023 Leziuni mucoasa nazala
                   2.30230 Cultivare bacterii aerobe
            2.3024 Exsudatul nazo-faringian
                   2.30240 Bordetella pertusis
                   2.30241 Mycoplasma pneumoniae
                   2.30242 Chlamydia pneumoniae
                   2.30243 Streptococcns pyogenes - portaj
                   2.30244 Corynebacterium diphteriae - portaj
                   2.30245 Neisseria meningitidis - portaj
            2.3025 Exsudatul faringian - cultivare pentru
                   2.30250 Streptococ beta-hemolitic
                   2.30251 Corynebacterium diphteriae
                   2.30252 Neisseria gonorrhoeae
                   2.30253 Arcanobacterium haemolyticum
                   2.30254 Haemophilus influenzae
                   2.30255 Neisseria meningitidis - portaj
                   2.30256 Streptococcus pneumoniae - portaj
                   2.30257 Examen microscopic pentru fusospirili
            2.3026 Puroi sinuzal/spalatura sinuzala
                   2.30260 Examinare microscapica - frotiu Gram
                   2.30261 Cultivare bacterii aerobe
                   2.30262 Cultivare bacterii anaerobe
            2.3029 Alte examinari ale tractului respirator superior
     2.303 Tract respirator inferior
            2.3030 Sputa
                   2.30300 Examinare microscopica - frotiu Gram
                   2.30301 Examinare microscopica - BAAR
                   2.30302 Cultivare bacterii aerobe
                   2.30303 Cultivare Mycobacterium
            2.3031 Aspirat hipofaringian
                   2.30310 Examinare microscopica - frotiu Gram
                   2.30311 Examinare microscopica - BAAR
                   2.30312 Cultivare bacterii aerobe
                   2.30313 Cultivare Mycobacterium
            2.3032 Lavaj bronhoalveolar
                   2.30320 Examinare microscopica - frotiu Gram
                   2.30321 Examinare microscopica - BAAR
                   2.30322 Cultivare bacterii aerobe
                   2.30323 Cultivare Mycobacterium
            2.3033 Prelevat prin periere bronsica
                   2.30330 Examinare microscopica-frotiu Gram
                   2.30331 Examinare microscopica - BAAR
                   2.30332 Cultivare bacterii aerobe
                   2.30333 Cultivare Mycobacterium
            2.3034 Aspirat traheal
                   2.30340 Examinare microscopica - frotiu Gram
                   2.30341 Examinare microscopica - BAAR
                   2.30342 Cultivare bacterii aerobe
                   2.30343 Cultivare Mycobacterium
            2.3035 Aspirat transtraheal
                   2.30350 Examinare microscopica - frotiu Gram
                   2.30351 Examinare microscopica - BAAR
                   2.30352 Cultivare bacterii aerobe
                   2.30353 Cultivare Mycobacterium
            2.3036 Biopsie pulmonara
                   2.30360 Examinare microscopica - frotiu Gram
                   2.30361 Examinare microscopica - BAAR
                   2.30362 Cultivare bacterii aerobe
                   2.30363 Cultivare Mycobacterium
            2.3039 Alte examinări ale tractului respirator inferior
     2.304 Ochi
            2.3040 Secretie conjunctivala
                   2.30400 Examinare microscopica - frotiu Gram
                   2.30401 Cultivare bacterii aerobe
                   2.30402 Cultivare bacterii anaerobe
            2.3041 Prelevat de la nivelul corneei
                   2.30410 Examinare microscopica - frotiu Gram
                   2.30411 Cultivare bacterii aerobe
                   2.30412 Cultivare Mycobacterium
            2.3042 Recoltari endocrine
                   2.30420 Examinare microscopica - frotiu Gram
                   2.30421 Cultivare bacterii aerobe
                   2.30423 Cultivare bacterii anaerobe
            2.3049 Alte examinări ale ochiului
     2.305 Ureche
            2.3050 Prelevat din urechea interna
                   2.30500 Examinare microscopica - frotiu Gram
                   2.30501 Cultivare bacterii aerobe
                   2.30502 Cultivare bacterii anaerobe
            2.3051 Secretie urechea externa
                   2.30510 Examinare microscopică - frotiu Gram
                   2.30511 Cultivare bacterii aerobe
            2.3059 Alte examinări ale urechii
     2.306 Tract digestiv
            2.3060 Suc gastric/lavaj gastric
                   2.30600 Examinare microscopica BAAR
                   2.30601 CuMvmt Mycobacterium
            2.3061 Bila
                   2.30610 Examinare microscopica - frotiu Gram
                   2.30611 Cultivare bacterii aerobe
                   2.30612 Cultivare bacterii anaerobe
            2.3062 Fecale - cultivare pentru
                   2.30620 Salmonella
                   2.30621 Shigella
                   2.30622 EPEC
                   2.30623 EIEC
                   2.30624 EHEC
                   2.30625 ETEC
            2.3063 Alte examinari fecale
                   2.30630 Campylobacter
                   2.30631 Yersinia
                   2.30632 Vibrio cholerae
                   2.30633 Staphylococcus aureus
                   2.30634 Clostridium difficile
            2.3064 Tampon rectal - cultivare pentru
                   2.30640 Shigella
                   2.30641 Neisseria gonorrhoeae
                   2.30642 Campylobacter
                   2.30643 Streptococcus gr. B - portaj
            2.3069 Alte examinari ale tractului digestiv
     2.307 Tract genital feminin
            2.3070 Prelevat cervix vaginal
                   2.30700 Examinare microscopica - frotiu Gram
                   2.30701 Cultivare bacterii aerobe
                   2.30702 Cultivare bacterii anaerobe
            2.3071 Prelevat fund de sca vaginal
                   2.30710 Examinare microscopica - frotiu Gram
                   2.30711 Cultivare bacterii aerobe
                   2.30712 Cultivare bacterii anaerobe
            2.3072 Prelevat endometru
                   2.30720 Examinare microscopica - frotiu Gram
                   2.30721 Cultivare bacterii aerobe
                   2.30722 Cultivare bacterii anaerobe
            2.3073 Secretie uretrala
                   2.30730 Examinare microscopica - frotiu Gram
                   2.30731 Cultivare bacterii aerobe
                   2.30732 Cultivare bacterii anaerobe
            2.3074 Secretie vaginala
                   2.30740 Examinare microscopică - frotiu Gram
                   2.30741 Cultivarea bacterii aerobe
                   2.30742 Cultivare bacterii anaerobe
            2.3075 Prelevat din glandele Bartholin
                   2.30750 Examinare microscopica - frotiu Gram
                   2.30751 Cultivare bacterii aerobe
                   2.30752 Cultivare bacterii anaerobe
            2.3076 Lichid amniotic
                   2.30760 Examinare microscopica - frotiu Gram
                   2.30761 Cultivare bacterii aerobe
                   2.30762 Cultivare bacterii anaerobe
            2.3077 Produs de conceptie
                   2.30770 Examinare microscopica - frotiu Gram
                   2.30771 Cultivare bacterii aerobe
                   2.30772 Cultivare bacterii anaerobe
            2.3078 Prelevat din leziuni
                   2.30780 Examinare microscopica - frotiu Gram
                   2.30781 Cultivare bacterii aerobe
                   2.30782 Cultivare bacterii anaerobe
            2.3079 Alte examinări ale tractului genital feminin
     2.308 Tract genital masculin
            2.3080 Secretia uretrala
                   2.30800 Examinare microscopica - frotiu Gram
                   2.30801 Cultivare bacterii aerobe
            2.3081 Lichid prostatic
                   2.30810 Examinare microscopica - frotiu Gram
                   2.30811 Examinare microscopica - BAAR
                   2.30812 Cultivare bacterii aerobe
                   2.30813 Cultivare Mycobacterium
            2.3082 Prelevate din leziune
                   2.30820 Examinare microscopica - frotiu Gram
                   2.30821 Cultivare bacterii aerobe
                   2.30822 Cultivare bacterii anaerobe
            2.3089 Alte examinari ale tractului genital masculin
     2.309 Piele şi tesut subcutanat
            2.3090 Abcese - puroi
                   2.30900 Examinare microscopica - frotiu Gram
                   2.30901 Cultivare bacterii aerobe
                   2.30902 Cultivare bacterii anaerobe
            2.3091 Ulcere de decubitus
                   2.30910 Examinare Microscopica - frotiu Gram
                   2.30911 Cultivare bacterii aerobe
                   2.30912 Cultivare bacterii anaerobe
            2.3092 Celulite
                   2.30920 Examinare microscopica - frotiu Gram
                   2.30921 Cultivare bacterii aerobe
                   2.30922 Cultivare bacterii anaerobe
            2.3093 Fistule
                   2.30930 Examinare microscopica - frotiu Gram
                   2.30931 Cultivare bacterii aerobe
                   2.30932 Cultivare bacterii anaerobe
            2.3094 Rani
                   2.30940 Examinare microscopica - frotiu Gram
                   2.30941 Cultivare bacterii aerobe
                   2.30942 Cultivare bacterii anaerobe
            2.3095 Leziuni gangrena
                   2.30950 Examinare microscopica - frotiu Gram
                   2.30951 Cultivare bacterii aerobe
                   2.30952 Cultivare bacterii anaerobe
            2.3099 Alte examinări ale pielii şi ţesutului subcutanat
     2.310 Tract urinar - Urina
            2.3100 Cultivare bacterii aerobe
            2.3101 Examinare microscopica -BAAR
            2.3102 Cultivare Mycobacterium
            2.3109 Alte examinări ale tractului urinar
     2.311 Prelevate (biopsie, necropsie, cateter-vârf)
            2.3110 Prelevate biopsie
                   2.31100 Examinare microscopica - frotiu Gram
                   2.31101 Examinare microscopica - BAAR
                   2.31102 Cultivare bacterii aerobe
                   2.31103 Cultivare bacterii anaerobe
                   2.31104 Cultivare Mycobacterium
            2.3111 Prelevate necropsie
                   2.31110 Examinare microscopica - frotiu Gram
                   2.31111 Examinare microscopica - BAAR
                   2.31112 Cultivare bacterii aerobe
                   2.31113 Cultivare bacterii anaerobe
                   2.31114 Cultivare Mycobacterium
            2.3112 Cateter - vârf
                   2.31120 Cultivare bacterii aerobe
            2.3119 Alte tipuri de prelevate
     2.312 Identificarea bacteriilor
            2.3120 Teste primare
                   2.31200 Examinare microscopica a culturii
                   2.31201 Catalaza
                   2.31202 Oxidaza
                   2.31203 Sensibilitate la bacitracina
                   2.31204 Sensibilitate la optochin
                   2.31205 Biloliza
                   2.31206 Coagulaza
                   2.31207 Termonucleaza stafilococica
                   2.31208 Testarea mobilitatii
                   2.31209 Alte teste primare
            2.3121 Teste suplimentare
                   2.31210 Teste biochimice
                   2.31211 Identificare serologica prin reacţii de
                   aglutinare pe lama
                   2.31212 Identificare cu truse latex
                   2.31213 Stripuri de identificare cu citire vizuala
                   sau în sistem automat
                   2.31214 Tehnici de identificare genomica
                   2.31219 Alte teste suplimentare privind identificarea
                   bacteriilor
     2.313 Testarea sensibilitatii la substante antimicrobiene
            2.3130 Antibiograma difuzimetrica pentru bacterii aerobe
            2.3131 Antibiograma anaerobi
            2.3132 Antibiograma cu stripuri în sistem automat
            2.3133 Determinarea producerii de beta-lactamaza
            2.3134 Determinarea producerii de ESBL
            2.3135 Determinare CMI
            2.3136 Determinare CMB
            2.3139 Alte teste de sensibilitate la substanţe
                   antimicrobiene
     2.314 Supravegherea tratamentului cu antibiotice
            2.3140 Determinare NEI
            2.3141 Determinare NEB
            2.3142 Determinarea concentratiei de antibiotice
                   în lichide organice
            2.3149 Alte investigaţii privind supravegherea
                   tratamentului cu antibiotice
2.32 VIRUSOLOGIE
     2.320 Izolare virala (standardul de aur al
                   diagnosticului virusologic)
            2.3200 Izolarea virusurilor pe culturi de
                   celule - evidenţierea efectelor citopatice
            2.3201 Izolarea virusurilor pe alte substraturi
            2.3202 Izolarea virusurilor gripale pe ou de găina embrionat
            2.3209 Alte izolari de virus
     2.321 Cuantificarea infectivitatii virusurilor
            2.3210 Titrarea infectivitatii prin metoda dilutiilor
            2.3211 Titrarea infectivitatii prin metoda plajelor
            2.3212 Reacţia de hemaglutinare
            2.3213 Reacţia de hemadsorbtie
            2.3219 Alte cuantificări
     2.322 Diagnostic virusologic direct
            2.3220 Microscopia electronică pentru evidenţierea
                   virionului infectant complet
            2.3221 Imunoelectromicroscopia
            2.3222 Imunofluorescenta
            2.3223 Tehnica imunoperoxidazei. Coloraţia peroxidaza-
                   antipeiroxidaza (PAP).
                   Sistemul de amplificare avidina-biotina
            2.3224 Reacţia de fixare a complementului
            2.3225 Reacţia de latex aglutinare
            2.3226 Electroforetipare
            2.3229 Alte metode de diagnostic
     2.323 Identificare genomica
            2.3230 Izolare acizilor nucleici virali din virioni
                   sau din celule infectate
            2.3231 Identificare genomului viral
            2.3232 Tehnici de hibridizare Southern şi Northern Blot
     2.324 Teste cantitative de determinare a incarcarii virale
            2.3240 Amplificarea genomului viral
                   2.3240 Amplificarea ţintei - PCR, NASBA
                   2.32401 Amplificare semnalului b-DNA
            2.3241 Metode de genotipare:
                   2.32410 RFPL (restriction fragment legnth polymorphism)
                   2.32411 PCR fragment lenagth polymorphism
                   2.32412 Tehnica mobilitatii heteroduplexurilor HMA)
                   2.32419 Alte teste cantitative de determinare a
                           încărcării virale
     2.325 Tehnici alternative pentru diagnosticul încarcarii virale
                           (infectia HIV/SIDA)
            2.3250 Pentru mononucleare periferice (PBMC)
                   2.3250 titrarea virusului în dilutii
                   2.32501 PCRaaDN proviral cantitativ
            2.3251 Pentru plasma
                   2.32510 antigenemia p24 (ELISA)
                   2.32511 titrarea virusului în dilutii limita
                   2.32512 RT-PCR pentru ARN/HIV
                   2.32513 bDNA pentru ARN/HIV
                   2.32514 NASBA pentru ARN/HIV
            2.3259 Alte teste şi tehnici alternative pentru diagnosticul
                   încărcării virale (infecţia BIV/SIDA)
     2.326 Tehnici comerciale şi necomerciale de monitorizare a
                   rezistenţei la antiretroviraile
            2.3260 LiPa Innogenetics
            2.3261 Virologic; Virco&PerkinElmer
            2.3262 Genotiparee clonala
            2.3263 Izolare virala
            2.3264 Fenotipare cu virus recombinat
            2.3269 Alte tehnici de monitorizare a rezistenţei la
                   antiretrovirale
     2.327 Protocoale de diagnostic specifice principalelor
                   sindroame de etiologie virala
           2.32700 Diagnostic în virozele respiratorii
           2.32701 Diagnostic în gastroenteritele virale (boli
                   diareice acute - BDA)
           2.32702 Diagnostic în neuroviroze
           2.32703 Diagnostic în poliomielita şi paraliziile acute flasce
           2.32704 Diagnostic în bolile virale eruptive
           2.32705 Diagnostic în infecţiile congenitale şi perinatale
           2.32706 Diagnostic în boli cu transmitere sexuala (BTS)
           2.32707 Diagnostic virusologie în monitorizarea transplantului
                   de organ
           2.32708 Diagnostic virusologie în securizarea transfuziei de sânge
           2.32709 Diagnostic în hepatitele virale
           2.32710 Diagnostic în infecţiile HIV/SIDA
           2.32711 Alte protocoale de diagnostic în virusologie
 2.4 SEROLOGIA IMUNOLOGICA
2.40 Diagnosticul serologic în bolile produse de bacterii
     2.400 Detectarea anticorpilor
            2.4000 Streptococcus progenes
                   2.40000 ASLO
                   2.40001 Streptozyme
                   2.40009 Alte teste privind streptococcus pyogenes
            2.4001 Treponema pallidum
                   2.40010 VDRL calitativ
                   2.40011 VDRL cantitativ
                   2.40012 RPR
                   2.40013 TPHA
                   2.40014 FTA
                   2.40015 Imobilizare treponeme
                   2.40019 Alte metode
     2.401 Detectare de antigene bacteriene în lichide organice
     2.402 Anticorpi pentru alte bacterii
           2.40200 Yersinia monocytogenes
           2.40201 Yersinia enterocolitica
           2.40202 Yeersinia pseudotuberculosys
           2.40203 Helicobacter pylori
           2.40204 Legionella pneumophila
           2.40205 Bordetella pertussis
           2.40206 Bordetella parapertussis
           2.40207 Leptospira sp.
           2.40208 Salmonella typhi
           2.40209 Rickettsia connori
           2.40210 Alte rickettsii
           2.40211 Chlamidia pneumoniae
           2.40212 Chlamydia psittaci
           2.40213 Chlamydia trachomatis
           2.40214 Mycoplasma pneumoniae
           2.40215 Mycoplasma hominis
           2.40216 Mycoplasma genitalium
           2.40217 Ureaplasma urealyticum
           2.40218 Brucella spp.
           2.40219 Francisella tulareansis
           2.40220 Alte bacterii
2.41 Diagnostic serologic în boli produse de virusuri
     2.410 Reacţia de hemaglutino-inhibare
     2.411 Reacţia de seroneutralizare
     2.412 Reacţia de imunoprecipitare
     2.413 Reacţia de fixare a complementului
     2.414 Tehnica imuno-enzimatica ELISA (metoda indirecta;
                   competitiva; de captura; sandwich antigenic)
     2.415 Tehnici rapide (latexaglutinare, hemaglutinare indirecta,
                   microbeads aglutinare, etc.)
     2.416 Tehnica imuno-amprentelor - Western Blot; MIBA (recombinat
                   immunoblot assay; dot blot)
     2.417 Tehnica de radioimunoprecipitare - RIPA
     2.418 Tehnica radio-imuno- enzimatica - RIA
     2.419 Alte tehnici în serologie
2.42 Diagnostic serologic de boli produse de fungi
     2.420 Detectare anticorpi
            2.4200 Aspergillus
            2.4201 Sporothrix schenkii
            2.4202 Alti fungi
            2.4209 Alte metode de diagnostic serologic în boli
                   produse de fungi
     2.421 Detectare antigene fungice în lichide organice
2.43 Imunologie
     2.4300 Sistemul complement
           2.43000 Teste functionale
                   2.430000 Complement hemolitic CH 50
                   2.430001 C1 inhibitor (C1 esteraza)
           2.43001 Componente de complement
                   2.430010 C1q
                   2.430011 C3
                   2.430012 C4
                   2.430013 Factor B
                   2.430014 C5 b-9
                   2.430019 Alte investigaţii privind sistemul de
                   complement
     2.4301 Determinarea cantitativa a imunoglobulinelor serice:
           2.43010 IgG
           2.43011 IgA
           2.43012 IgM
           2.43013 Subclase de IgG
                   2.430130 IgG1
                   2.430131 IgG2
                   2.430132 IgG3
                   2.430133 IgG4
           2.43014 IgE totale
           2.43015 IgE specific anti alergene:
                   2.430150 Ierburi
                   2.430151 Arbori
                   2.430152 Venin insecte
                   2.430153 Epitelii animale
                   2.430154 Guano pasări
                   2.430155 Acarieni
                   2.430156 Alimentare (lactate, oua, cereale,
                   oleaginoase, fructe, legume)
                   2.430157 Medicamente
                   2.430158 Profesionale
                   2.430159 Alte investigaţii privind determinarea
                   cantitativă a imunoglobinelor serice
     2.4302 Detectarea cantitativa a IgA secretorie
           2.43020 Component secretor
           2.43029 Alte investigaţii privind determinarea cantitativă a
                   IgA secretorie
     2.4303 Determinarea calitativa a imunoglobulinelor serice
                   şi urinare:
           2.43030 Imunelectroforeza serica - identificare imunoglobulina
                   monoclonala
           2.43031 Imunelectroforeza urinara - identificare lanturi usoare
                   libere de Ig
           2.43032 Imunofixare
                   2.430320 ser - identificare proteina monoclonala
                   2.430321 urina - identificare lanţuri uşoare libere de Ig
           2.43039 Alte investigaţii privind determinarea calitativă a
                   imunoglobinelor serice şi urinare
     2.4304 Determinare auto-anticorpi
           2.43040 Boli reumatismale şi vasculite
                   2.4304000 Factor reumatoid
                   2.4304001 Anticorpi antinucleari (AAN)
                   2.4304002 Aati ADNds
                   2.4304003 ENA screening
                   2.4304004 AntiSm
                   2.4304005 Anti RNP
                   2.4304006 Anti Ro/SS-A
                   2.4304007 AntiLa/SS-B
                   2.4304008 AntiSelero-70
                   2.4304009 Anti Jo-1
                   2.4304010 Anti Nucleosomali
                   2.4304011 Anti Ribosomali P
                   2.4304012 Anti citoplasmă neutrofil (ANCA)
                   2.4304013 Anti citoplasma neutrofil MPO (p-ANCA)
                   2.4304014 Anti citoplasma neutrofil PR 3 (c-ANCA)
                   2.4304015 Anti citoplasma neutrofil Catepsina G
                   2.4304016 Anti citoplasma neutrofil Lactoferina
                   2.4304017 Anticorpi anti membrana bazala glomrulara
                             (MBG sau colagen IV)
                   2.4304018 Anti cardiolipina - screen (IgG, IgA, IgM)
                   2.4304019 Anti cardiolipina - clasa IgG
                   2.4304020 Anti cardiolipina - clasa IgM
                   2.4304021 Anti beta 2 glicoproteina I - clasa IgG
                   2.4304022 Anti protrombina - clasa IgG
                   2.4304023 Alte investigaţii
           2.43041 Boli hepatice autoimune
                   2.430410 Anti muschi neted (SMA)
                   2.430411 Anti LKM (antimicrosomali ficat şi rinichi)
                   2.430412 Anti citosol hepatic
                   2.430413 Anti SLA (antigene hepatice solubile)
                   2.430414 Anti membrana hepatocitara
                   2.430415 Anti mitocondriali (AMA)
                   2.430416 Anti celule parietale gastrice (ACPG)
                   2.430417 Anti factor intrinsec
                   2.430419 Alte investigaţii privind determinarea auto-
                   anticorpi, boli hepatice autoimune
           2.43042 Boala celiaca
                   2.430420 Anti endomisium
                   2.430421 Anti transglutaminaza tisulara (tTG)
                   2.430423 Anti gliadina
                   2.430429 Alte investigaţii privind determinarea
                   auto- anticorpi boală celiacă
           2.43043 Boala Crohn
                   2.430430 Anti Saccharomyces cerevisiae
                   2.430439 Alte investigaţii privind determinarea
                   auto- anticorpi boală crohn
           2.43044 Boli tiroidiene
                   2.430440 Anti tireoperoxidaza (TPO sau microsomali)
                   2.430441 Antitireoglobulina (TG)
                   2.430449 Alte investigaţii privind determinarea
                   auto- anticorpi boli tiroidiene
           2.43045 Diabet zaharat
                   2.430450 Anti celule insulare pancreatice
                   2.430459 Alte investigatii privind determinarea
                   auto- anticorpi diabet zaharat
           2.43046 Boli ale sistemului nervos
                   2.430460 Antireceptor acetilcolina
                   2.430469 Alte investigaţii privind determinare
                   auto- anticorpi boli ale sistemului nervos
           2.43047 Boli ale sistemului muscular
                   2.430470 Anti muschi striat
                   2.430471 Anti miocard
                   2.430479 Alte investigaţii privind determinarea
                   auto-anticorpi boli ale sistemului muscular
           2.43048 Infertilitate
                   2.430480 Anti spermatozoizi
                   2.430489 Alte investigaţii privind determinarea
                   auto- anticorpi înfertilitate
           2.43049 Boli ale pielii
                   2.430490 Anti desmogleina 3 (antidesmozomi)
                   2.430491 Anti desmogleina 1
                   2.430492 Anti desmocolina
                   2.430493 Anti endomisium
                   2.430499 Alte investigaţii privind determinarea
                   auto- anticorpi boli ale pielii
     2.4305 Crioglobulie
           2.43050 Determinare calitativa
           2.43051 Determinare cantitativa şi criotipizare
           2.43052 Izolare crioprecipitat
           2.43053 Dozare proteine totale
           2.43054 Identificare FR
           2.43055 Imunofixare pentru identificarea componentelor
                   monoclonale (IgM/k) sau policlonale
     2.4306 Crioaglutinine
     2.4307 Complexe imune circulante
     2.4308 Examinare biopsii renale prin IF directa
     2.4309 Explorarea imunologica a LCR
           2.43090 Proteine totale
           2.43091 IgG cantitativ
           2.43092 Albumina
           2.43093 Index IgGaalbumina
           2.43094 Identificare de benzi oligoclonale prin electroforeza
                   de înaltă rezoluţie în gel de agaroza
           2.43099 Alte metode de explorare imunologica a LCR
     2.4310 Identificarea unor proteine urinare prin tehnici
                   imunologice
           2.43100 Microalbuminuria
           2.43101 Beta 2 microglobulina
           2.43102 Neopterina
           2.43109 Alte proteine urinare identificate prin tehnici
                   imunologice
     2.4311 Electroforeza urinara în gel de poliacrilamida
                   cu SDS (SDS-PAGE)
     2.4312 Electroforeza urinara în gel de agar de mare rezolutie
     2.4313 Markeri tumorali
           2.43130 Alfa fetoproteina (AFP)
           2.43131 Antigen carcinoembrionar (CEA)
           2.43132 CA 125
           2.43133 CA 15-3
           2.43134 CA 19-9
           2.43135 PSA total
           2.43136 PSA liber
           2.43137 HCG
           2.43139 Alţi markeri tumorali
     2.4314 Markeri de necroza cardiaca
           2.43140 Troponina
           2.43149 Alţi markeri de necroza cardiacă
     2.4315 Citokine
           2.43150 IL-1
           2.43151 IL-6
           2.43152 IL-8
           2.43153 TNFa
           2.43159 alte citokine
     2.4316 Medicamente şi droguri în ser şi urina
          2.431600 Digoxina
          2.431601 Carbamazepina
          2.431602 Fenobarbital
          2.431603 Fenitoin
          2.431604 Lidocaina
          2.431605 Teofilina
          2.431606 Alte medicamente
          2.431607 Amfetamine
          2.431608 Benzodiapine
          2.431609 Canabinoizi
          2.431610 Metaboliti ai cocainei
          2.431611 Opioide
          2.431612 Alte droguri
     2.4317 Teste imunologice în sarcină
           2.43170 Free betaHCG
           2.43171 Inhibina
           2.43172 PAPP-A
           2.43179 Alte teste imunologice de sarcină
     2.4318 Imunologie de transplant
           2.43180 Antigene HLA clasa I
           2.43181 Antigene HLA clasa II
           2.43182 Aloanticorpi
           2.43183 Cross-match
           2.43189 Alte teste imunologice de transplant
     2.4319 Imunitate celulara specifică
           2.43190 Determinarea procentului de limfocite
                   2.431900 T totale (CD3+)
                   2.431901 B totale (CD19+)
                   2.431902 MK(CD16+/CD56+)
                   2.431903 T helper (CD3+CD4+)
                   2.431904 T supresoare/citotoxice (CD3+CD8+)
           2.43191 Determinarea în valori absolute a limfocitelor
                   2.431910 T totale(CD3+)
                   2.431911 B totale(CD19+)
                   2.431912 NK(CD16+/CD56+)
                   2.431913 T helper(CD3+CD4+)
                   2.431914 T supresoare/citotoxice (CD3+CD8+)
                   2.431915 Raport Th/Ts
           2.43192 Teste functionale pentru limfocitul T
                   2.431920 reacţia limfocitara mixta
                   2.431921 citokine intracelulare
                   2.431922 activarea limfocitului
           2.43193 Teste functionale pentru limfocitul B
                   2.431930 determinare Ig de suprafaţa prin citometrie de flux
                   2.431931 activarea limfocitului B
           2.43194 Teste functionale pentru limfocitul NK
     2.4320 Imunitate celulara nespecifica
           2.43200 Teste pentru functia neutrofilului
                   2.432000 Adeziune
                   2.432001 Chemotaxie
                   2.432002 Ingestie
                   2.432003 Degranulare
                   2.432004 Teste pentru producere de radicali liberi
                            ai oxigenului
                  2.4320040 tet NBT
                  2.4320041 chemmiluminiscenta
                  2.4320042 superoxiddismutaza
                   2.432005 Test bactericid
                   2.432009 Alte teste privind imunitatea celulara
                            nespecificată
     2.4321 Imunofenotipare celule maligne
     2.4329 Alte răspunsuri serologice la boli neinfecţioase
2.44 Alte reacţii antigenice ale lichidelor corpului
 2.5 MICOLOGIE ŞI PARAZITOLOGIE
2.50 Micologie
             2.500 Examen între lama şi lamela
             2.501 Examenul pe frotiu colorat - prezenta fungilor
             2.502 Examinarea cu tuş de China pentru Cryptococcus
             2.503 Testul filamentarii
             2.304 Stripuri de identificare cu citire vizuala sau în
                   sistem automat
             2.509 Alte teste de micologie
     2.501 Cultivare fungi
           2.50100 Hemocultura
           2.50011 Lichidul cefalorahidian
           2.50102 Exudatul faringian
           2.50103 Aspiratul hipofaringian
           2.50104 Aspiratul traheal
           2.50105 Aspiratul transtraheal
           2.50106 Lavaj bronhoalveolar
           2.50107 Prelevat prin periere bronsica
           2.50108 Sputa
           2.50109 Prelevat de la nivelul corneei
           2.50110 Secreţie conjuctivala
           2.50111 Recoltare endoculara
           2.50112 Prelevat de la nivelul cervixului -vaginal
           2.50113 Prelevat fund de sac vaginal
           2.50114 Secreţie vaginala
           2.50115 Secreţie uretrala
           2.50116 Prelevat biopsie
           2.50117 Prelevat necropsie
           2.50119 Alte prelevate pentru cultivare fungi
     2.502 Testarea sensibilitatii la substanţe antifungice
            2.5020 Antifungigrama difuzimetrica
            2.5021 Antifungigrama cu stripuri în sistem automat
            2.5022 Determinarea CMI
            2.5029 Alte testări ale sensibilităţii la substanţe
                   antifungice
2.51 Parazitologie
     2.510 Examene pentru paraziţii intestinali
            2.5100 Ex. macroscopic fecale
            2.5101 Ex. microscopic direct fecale
                   2.51010 Preparat proaspăt cu ser fiziologic
                   2.51011 Preparat proaspăt colorat Lugol
            2.5102 Ex. microscopic fecale după concentrare
                   2.51020 chisturi de protozoare/oualor de helminti
                   2.51021 colorare chisturi de amibe (tehnica MIF)
            2.5103 Ex. microscopic frotiu fecale, coloratii speciale:
                   2.51030 Coloratia Ziehl-Nielsen modificata
                   2.51031 Coloraţia Weber
                   2.51032 Coloraţia Van Gool
                   2.51039 Alte coloraţii speciale
            2.5104 Identificarea helminţilor/fragmentelor de helminti
            2.5105 Metode larvoscopice
                   2.51050 Coprocultura pe cărbune
                   2.51051 Coprocultura pe hârtie de filtru
                   2.51052 Metoda Bauerman
            2.5106 Metoda amprentei anale
            2.5107 Ex. microscopic direct lichid duodenal
                   Ex. microscopic biopsie digestiva
            2.5108 (gastrica aantrala /duodenala/ileala /rectala)
                   cecala/colica/sigmoidiana, amprente colorate:
                   2.51080 Amprenta biopsie digestiva colorata MGG
                   2.51081 Amprenta biopsie digestiva colorata Van Gool
                   2.51082 Amprenta biopsie digestiva colorata Ziehl-
                   Nielsen modificata
                   2.51089 Alte coloraţii speciale amprenta biopsie
                   gastricaaantrala/duodenala/ileal
            2.5109 Alte metode de evidenţiere a parazitilor intestinali
     2.511 Examene pentru parazitii sanguini şi tisulari
            2.5110 Ex. microscopic direct sânge proaspat recoltat
            2.5111 Ex. microscopic frotiu sânge periferic, colorat
                   MGG/echivalenti rapizi - aprecierea parazitemiei
            2.5112 Ex. microscopic picătura groasa, colorata MGG/echivalenţi
                   rapizi - aprecierea arazitemiei
            2.5113 Ex. parazitologic sange după tehnici de îmbogatire
                   2.51130 Ex. microscopic direct leucoconcentrat
                   2.51131 Ex. microscopic frotiu leucocoaceatrat colorat
                   MGG/echivalenti rapizi
                   2.51132 Tripla centrifugare şi colorare MGG/echivalenti
                           rapizi
                   2.51133 Metoda QBC (quantitative buffy coat)
                   2.51139 Alte tehnici de îmbogăţire
            2.5114 Ex. microscopic frotiu măduva osoasa, colorat
                   MGG/echivalenti rapizi
            2.5115 Ex. microscopic direct LCR proaspăt recoltat
            2.5116 Ex. microscopic LCR, după tripla centrifugare şi colorare
            2.5117 Ex. microscopic direct aspirat ganglionar/lichid
                   limfatic proaspăt recoltat
            2.5119 Alte metode de evidenţiere ale parazitilor sanguini şi
                   tisulari
     2.512 Examene pentru parazitii cutanati/subcutanati
            2.5120 Ex. microscopic direct materiale din scarificatia
                   cutanata/fir de par pt. identificarea ectoparazitilor
            2.5121 Ex. microscopic/stereomicroscopie biopsie cutanata
                   exanguina pentru identificarea microfilariilor
            2.5122 Ex. microscopic frotiu din ulceratia cutanata, colorat
                   MGG/echivalenti rapizi pentru diagnosticul
                   Leishmaniozei cutanate
            2.5129 Alte metode pentru parazitii cu localizare cutanata/
                   subcutanata
     2.513 Exanieae pentru Paraziţii tu localizare urogenitala
            2.5130 Ex. microscopic secretie vaginala
                   2.51300 Ex. microscopic direct
                   2.51301 Ex. microscopic frotiu colorat MGG
            2.5131 Ex. microscopic secreţie urinara
                   2.51310 Ex. microscopic direct
                   2.51311 Ex. microscopic frotiu colorat MGG
            2.5132 Ex. microscopic tract urinar
                   2.51320 Ex. microscopic parazitologic sediment urinar
                   2.51321 Ex. microscopic urina, după filtrare şi
                   colorare cu Lugol
                   2.51322 Ex. microscopic biopsie vezicala
            2.5139 Alte metode pentru paraziţii cu localizare urogenitala
     2.514 Examene pentru parazitii cu alte localizari
            2.5140 Ex. microscopic material de raclaj corneean
            2.5141 Ex. microscopic direct sputa
            2.5142 Ex. microscopic direct/după centrifugare lichid de
                   vomica hidatica
            2.5143 Ex. microscopic sputa/lichid de lavaj bronhoalveolar,
                   frotiu coloraţii speciale
                   2.51430 Ex. microscopic sputa/lichid de lavaj bronhoalveolar,
                   frotiu colorat Giemsa
                   2.51431 Ex. microscopic sputa/lichid de lavaj bronhoalveolar,
                   frotiu colorat Gomori-Grocot
                   2.51432 Ex. microscopic sputa/lichid de lavaj bronhoalveolar,
                   frotiu colorat cu albastra de toluidina
                   2.51433 Ex. microscopic sputa/lichid de lavaj bronhoalveolar,
                   frotiu alte coloraţii speciale
            2.5144 Ex. microscopic lichid de punctie abces amibia
            2.5145 Ex. microscopic lichid hidatic
            2.5146 Ex. microscopic biopsie musculara
            2.5149 Alte metode pentru paraziţii cu alte localizări
     2.515 Culturi de paraziti
            2.5150 Culturi în vitro de protozoare intestinale
            2.5151 Culturi în vitro pentru hemoflagelate tisulare
            2.5152 Culturi în vitro pentru alte protozoare
            2.5153 Culturi pentru protozoare prin pasaj pe animale
            2.5154 Culturi pentru helminti prin pasaj pe animale
            2.5155 Creşterea artropodelor
            2.5159 Alte culturi de paraziti
     2.516 Teste serologice pentru detectarea anticorpilor
                   specifici antiparazitari
            2.5160 Teste RIF pentru detectarea anticorpilor specifici
                   antiparazitari
            2.5161 Teste HAI pentru detectarea anticorpilor specifici
                   antiparazitari
            2.5162 Teste latex-aglutinare pentru detectarea anticorpilor
                   specifici antiparazitari
            2.5163 Teste ELISA pentru detectarea anticorpilor specifici
                   parazitari
                   2.51630 Teste ELISA pentru detectarea anticorpilor specifici
                   antiparazitari de clasa IgM
                   2.51631 Teste ELISA pentru detectarea anticorpilor specifici
                   antiparazitari de clasa IgG
                   2.51632 Teste ELISA peatru detectarea anticorpilor specifici
                   antiparazitari, subclase de IgG
                   2.51633 Teste ELISA pentru detectarea anticorpilor specifici
                   antiparazitari de clasa IgE
                   2.51634 Teste ELISA pentru detectarea anticorpilor specifici
                   antiparazitari de clasa IgA
                   2.51639 Alte teste ELISA pentru detectarea anticorpilor
                   specifici antiparazitari
            2.5164 Teste ISAGA (immuno-sorbent-agglutination-assay)pentru
                   detectarea anticorpilor specifici anti-Toxoplasma gondii
                   2.51640 Test ISAGA pentru detectarea anticorpilor specifici
                   anti-Toxoplasma gondii de clasa IgM
                   2.51641 Test ISAGA pentru detectarea anticorpilor specifici
                   anti-Toxoplasma gondii de clasa IgA
                   2.51642 Test ISAGA pentru detectarea anticorpilor specifici
                   anti-Toxoplasma gondii de clasa IgE
            2.5165 Alte teste serologice
                   2.51650 Teste de aglutinare directa pentru detectarea
                   anticorpilor specifici antiparazitari
                   2.51651 Teste de imunodifuzie pentru detectarea anticorpilor
                   specifici antiparazitari
                   2.51652 Teste de imunoprecipitare pentru detectarea
                   anticorpilor specifici antiparazitari
                   2.51653 Teste Western-blot pentru detectarea anticorpilor
                   specifici antiparazitari
                   2.51654 Teste rapide pentru detectarea anticorpilor specifici
                   antiparazitari
                   2.51659 Alte teste serologice pentru delectarea anticorpilor
                   specifici antiparazitari
     2.517 Teste de detectare a antigenelor parazitare
            2.5170 Teste ELISA pentru detectarea antigenelor parazitare
                   2.51700 Teste ELISA pentru detectarea antigenelor parazitare
                   circulante
                   2.51701 Teste ELISA pentru detectarea antigenelor parazitare
                   în LCR
                   2.51702 Teste ELISA pentru detectarea coroantigenelor
                   parazitare
                   2.51703 Teste ELISA pentru detectarea antigenelor parazitare
                   în alte lichide ale corpului
            2.5171 Teste rapide pentru detectarea antigenelor parazitare
            2.5179 Alte teste pentru detectarea antigenelor parazitare
     2.518 Metode de detectare a ADN parazitar
            2.5180 Metoda PCR de detectare a ADN parazitar
                   2.51800 PCR de detectare a ADN parazitar în sânge
                   2.51801 PCR de detectare a ADN parazitar în măduva osoasa
                   2.51802 PCR de detectare a ADN parazitar îa LCR
                   2.51803 PCR de detectare a ADN parazitar în lichidul amniotic
                   2.51804 PCR de detectare a ADN parazitar în umoarea apoasa
                   2.51805 PCR de detectare a ADN parazitar m alte lichide ale
                   corpului
            2.5189 Alte metode de detectare a ADN parazitar
 2.6 HEMATOLOGIE
2.60 Citologia sângelui
     2.600 Hemoleucograma completa
            2.6000 Numaratoare elemente sanguine în camera de numarat
                   (hematiis leucocite, trombocite)
            2.6001 Numărătoarea automată a elementelor sanguine
                   2.60010 Hemoleucograma automată cu 8 parametri
                   2.60011 Hemoleucograma automată cu minimum 16 parametri
                   2.60012 Hemoleucograma automată cu minimum 22 parametri
            2.6002 Numărătoare reticulocite - coloraţie supravitala
            2.6003 Examen morfologic al frotiului (coloraţie May-Grunwald-
                   Giemsa)
            2.6004 Formula leucocitara (numărătoare diferenţiată a
                   leucocitelor)
            2.6005 Concentrat leucocitar
            2.6009 Alte examinări
     2.601 Medulograma
     2.602 Citochimia sângelui periferic şi maduvei osoase
            2.6020 Hemosiderina medulara - coloraţie Perls
            2.6021 Fosfataza alcalina lencocitara FAL
            2.6022 Fosfataza acida leucocitara
            2.6023 Mieloperoxidaza
            2.6024 Esterazele leucocitare
            2.6025 Reacţie PAS
            2.6026 Negru Sudan B
     2.603 Fenotipia celulelor sanguine
     2.604 VSH
     2.605 Grupele sanguine
            2.6050 Grupele sanguine majore A, B, O, Rhessus
            2.6051 Subgrupe şi alte grupe secundare A1, A2, Du, C,
                   c, E, Kell, Duffy
            2.6052 Teste de compatibilitate pretensfuzională
            2.6053 Test Coombs direct indirect
            2.6054 Aglutininele la rece, anticorpi heterofili
            2.6055 Hemaglutinele
            2.6056 Test cu sucroza, test Ham, test hemolizine bifazice,
                   autohemoliza, rezistenta globulara
            2.6057 Test enzimatic pentru grupele sanguine, enzime salivare
            2.6059 Alte investigaţii
     2.606 Analize pentru determinarea Hb şi a Fe
            2.6060 Hb totala
            2.6061 Hb libera serica
            2.6062 Carboxihemoglobina
            2.6063 CTLF
            2.6064 Transferina, haptoglobina
            2.6065 Methemoglobina
            2.6066 Porfirina urinara
            2.6067 Hemosiderina urinara
            2.6069 Aite analize pentru determinarea Hb şi a Fe
     2.607 Tipuri de Hb
            2.6070 Electroforeza Hb
            2.6071 Testul Kleihauer pentru detectarea hematiilor
                   ce conţin Hb.F
            2.6072 Testul de siclizare
            2.6079 Alte investigaţii privind tipurile de Hb
     2.608 Eritrocinetica
            2.6080 Absorbţia Fe
            2.6081 Timpul de supravieţuire al hematiilor
            2.6082 Locul de distrugere al hematiilor
            2.6083 Ritmul de transport al fierului din plasma
            2.6084 Feritina
            2.6085 Alte studii privind producerea şi distragerea hematiilor
            2.6089 Alte investigaţii privind citologia sângelui
2.61 Deficiente de hemostaza şi coagulare
     2.610 Teste de screening şi urmărire a terapiei anticoagulante
            2.6100 Timp de sangerare şi retractia cheagului
            2.6101 Timp de protrombina PT
            2.6102 Timp parţial de tromboplastina a PTT
            2.6103 Fibrinogen
            2.6104 Heparinemie
            2.6105 Timp de trombina TT
            2.6106 Produşi de degradare ai fibrinogenului
            2.6109 Alte teste de screening şi urmărire a terapiei
                   anticoagulante
     2.611 Factori plasmatici II - XIII
     2.612 Teste pentru trombofilie
            2.6120 Rezistenta la PCA
            2.6121 PC
            2.6122 PS
            2.6123 ATIII
            2.6124 Lupus anticoagulant LA (screening, confirmare)
            2.6125 Anticorpi antifosfolipidici
            2.6126 Hemocisteina
            2.6129 Alte teste pentru trombofilie
     2.613 Teste de activitate fibrinolitica
            2.6130 PAI
            2.6131 t-PA
            2.6132 Plasminogen
            2.6133 Alfa 2 antiplasmina
            2.6134 d dimeri
            2.6139 Alte teste de activitate tribinolitică
     2.614 Teste de adezivitate - agregabilitate plachetara
     2.615 Alte analize şi teste de hemostaza
 2.7 HISTOLOGIE, CITOLOGIE, PATOLOGIEe GENERALĂ
2.70 Histologie
     2.700 Secţiuni nefixate
            2.7000 Prelucrare piese extemporaneu
            2.7001 Secţionare la gheaţă
            2.7002 Coloraţii uzuale: albastru, toluidină şi/sau - hematoxilina
                   eozina rapidă
            2.7003 Coloraţii speciale/histochimice/histoenzimologice
            2.7004 Coloraţii imunohistochimice
            2.7005 Coloraţii imunofluorescenta
            2.7009 Alte proceduri (fotografiere, ex. Radiologie, etc.)
     2.701 Secţiuni fixate:
           2.70100 Prelucrare piese fixate
           2.70101 Secţionare la microtom şi intinderea pe placă termostată
                   direct pe lama a cupelor de parafină
           2.70102 Colorarea uzuală a cupelor hispatologice:
                   Hematoxilină- Eozină
           2.70103 Coloraţii speciale/coloraţii histochimice
           2.70104 Coloraţii imunohistochimie
           2.70105 Imunofluorescenta pe secţiuni fixate în formol
           2.70106 Citologia enzimatica a tesutului.
           2.70107 Suntul pentozei în frotiul epitelial,
           2.70108 Fosfataza tartrat acido-rezistenta.
           2.70109 Prelucrare pentru microscopie electronică
           2.70110 Alte proceduri (fotografiere, ex. Radiologie, etc.)
     2.702 Examinarea şi diagnosticarea microscopică (citologie
                   şi histopatologie)
            2.7020 Examinare în microscopie optică
            2.7021 Examinare în lumina polarizanta
            2.7022 Examinare în contrast de fază
            2.7023 Examinare în microscopie confocală
            2.7024 Examinare în fluorescenţă
            2.7025 Examinare în microscopie electronică, analiza şi
                   interpretare pe computere
            2.7029 Altele
     2.703 Examinarea materialului biopsic
2.71 Citologie
     2.710 Examenul celulelor din lichidul cefelorahidian
     2.711 Examenul celulelor pt. aparatul respirator
     2.712 Examenul celulelor din tractul digestiv
     2.713 Examenul celulelor din tractul genito-urinar
                   inclusiv spermato- grama
     2.714 Examenul citologic al altor prelevate
            2.7140 Examenul citologic din punctiile ganglionare
            2.7141 Examenul citologic din punctiile tumorale
            2.7142 Examenul citologic din punctia aspiratie
                   mamara cu ac fin
            2.7143 Examenul citologic al altor lichide ale
                   organismului:
                   2.71430 Lichid pleural
                   2.71431 Lichid de ascita
                   2.71432 Lichid amniotic
     2.715 Coloraţii speciale citologice.
     2.716 Proceduri de prelucrare a celulelor recoltate
            2.7160 Tehnică de prelucrare conventionala (clasică)
                   a celulelor
            2.7161 Tehnica de prelucrare a mediului lichid
            2.7162 Centrifugarea lichidelor prelevate şi realizarea
                   frotiului
            2.7163 Colorare frotiu fără mucus/coloraţia Giemsa
            2.7164 Colorare frotiu cu mucus/coloraţia Papanicolau
            2.7165 Alte coloraţii speciale
            2.7166 Coloraţii imunocitochimice
            2.7169 Alte proceduri (fotografiere, ex. Radiologie, etc.)
2.72 Examenul structurilor nucleare şi cromozomiale
     2.720 Raportul nucleu/citoplasma
     2.721 Cromatina sexuala - Bastonasele Barr
     2.722 Cariotipizarea cromozomiala. Aberaţiile cromozomiale
     2.723 Coloraţia fluorescenta şi de legătura a cromozomilor
     2.724 Cultura celulara şi stimularea mitozei; coloraţia cu
                   quinacrina
     2.725 Analizele cromozomiale computerizate
     2.726 Alte examene ale structurilor nucleare şi cromozomiale
     2.727 Alte investigaţii genetice
            2.7270 A.D.N din celule sau probe de ţesut
            2.7271 Scindarea A.D.N. cu ajutorul unei enzime litice,
                   inclusiv fragmentarea electroforetică
                   Hibridizarea moleculară A.D.N. cu molecule marcate,
            2.7272 eventual şi evaluarea calitativă ulterioară prin
                   autoradiografie sau procedee non-radiografice
            2.7273 Amplificarea A.D.N. prin reacţie în lanţ a polimerazei
                   (P.CR.)
            2.7274 Electroforeza acizilor nucleici grei în gel de
                   poliacrilamida sau agaroză.
            2.7275 Dozări de acizi nucleici prin spectrofotometrie
            2.7276 Evaluarea cantitativă prin procedee densitometrice
            2.7279 Alte investigaţii şi teste genetice
2.73 Cultura şi examinarea ţesuturilor
     2.730 Cultura de ţesut pentru diagnostic
     2.731 Proba hormonala a sensibilităţii tisulare
     2.732 Extracţia factorului de transfer
     2.733 Cultura de fibroblaste
     2.734 Testul de activitate a factorului de fibroza chistica
     2.735 Cultura de ţesut malign pentru chimiosensibilitate
     2.739 Alte examene ale tesuturilor
2.74 Examene şi analize medico-legale
     2.740 Metale grele în anexele dermului
     2.741 Identificarea petelor de sânge
     2.742 Identificarea petelor seminale
     2.743 Analize chimice ale conţinutului gastric
     2.744 Alte analize chimice medico-legale pentru ţesuturi
     2.745 Examenul microscopic
     2.746 Examene pentru determinarea paternitatii
     2.749 Alte examene medico-legale
2.75 Patologia generală
     2.750 Examenul macroscopic al organelor şi ţesuturilor:
            2.7500 Examinarea macroscopica a organelor excizate (piesa
                   nesectionata)
            2.7501 Orientarea pieselor pt. prelucrata la parafina.
            2.7502 Examenul microscopic al pieselor prelucrate la parafina
            2.7503 Examinarea microscopica a continutului gastric
            2.7504 Analize chimice ale ţesuturilor
            2.7505 Imunofluorescenta tisulara
            2.7506 Prepararea ţesuturilor pt examenul de paraziţi
            2.7509 Alte examene de patologie.
     2.751 Proceduri postmortem
            2.7510 Examenul general al cadavrului
            2.7511 Examenul cutiei craniene şi a creierului
            2.7512 Examenul cavităţii toracice
            2.7513 Examenul cavităţii abdominale
            2.7514 Elaborarea şi codificarea diagnosticului anatomo-
                   patologic şi de deces
            2.7515 Şedinţa de confruntare anatomo- clinică
            2.7519 Alte examene postmortem    ANEXA 2

Judeţul ................ [][] Nr. înregistrare SC [][][][][][][]
Localitatea ............ CNP pacient [][][][][][][][][][][][][]
Spitalul .........[][][][][] întocmit de: ........................
Secţia ........... [][][][] parafa medicului

                FOAIE DE OBSERVAŢIE CLINICĂ GENERALĂ

NUMELE ................. PRENUMELE .............. Sexul M/F []
Data nasterii zi [][] luna [][] an [][][][] │Grup sangvin A/BaaB/0; Rh +/-
Domiciliul legal: judeţul[][] Localitatea ..... │Alergic la:..................
Sect [] Mediul U/R [] Str. ............ Nr. ... │Data internarii: ora [][][][]
Reşedinţa: judeţul [][]Localitatea ............ │zi [][] luna [][] an [][][][]
Sect. [] Mediul U/R [] Str. ........... Nr. ... │Data externarii: ora [][][][]
Cetatenie: Roman [] Strain [] ........ │zi [][] luna [][] an [][][][]
Greutatea la nastere (nou nascuti) [][][][]grame│Nr. zile spitalizare .........
Ocupatia: fără ocupatie (1); salariat (2); │
lucrator pe cont propriu (3); patron (4); │
agricultor (5); elev/student (6) somer (7) │
pensionar (8) [] │Nr. zile c.m. la externare ...
Locul de muncă ................................ └──────────────────────────────

Nivel de instruire: fără studii (1); ciclu primar (2); ciclu gimnazial (3);
şcoala profesionala (4); liceu (5) şcoala postliceala (6); studii superioare de
scurta durata (7); studii superioare (8); nespecificat (9) []
C.I/B.I. seria [][] Nr. [][][][][][] Certificat nastere (copil) seria [][]
Nr. [][][][][][]
                 ┌────────────────┐
 Statut asigurat:│Asigurat CNAS []│Asigurare voluntara [] Neasigurat []
┌────────────────┘ └───────────────────────────────────────────
│Tip asig.CNAS:Obligatorie CAS[][]Facultativa CAS[][]Eurocard[]Acord intern.[]│
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
 Categ. asig. CNAS: salariat (1); coasig, (2); pensionar (3); copil<18 ani
 (4); elev/ucenic/student 18-26 ani (5); gravidă (6) veteran (7);
 revoluţionar (8); handicap (9); PNS (10); ajutor social (11); şomaj (12);
 alte (13) [][]
 Tipul internării: urgenţă (1); trimit. MF (2); trimt, ambulatoriu (3);
 transfer interspit. (4); la cerere (5); alte (9) []
 Criteriul internare: urgenţă (1); diagnostic (2); tratament (3);
 nedeplasabil (4) epidemiologie (5); medic şef (6) []
 Diagnosticul de trimitere: ..............................................
 .........................................................................
 Diagnosticul la internare: ..............................................
 ................................................................. [][][][][]
                                             Semnatura şi parafa medicului


 Diagnosticul la 72 de ore: ..............................................
 .........................................................................
 Diagnosticul principal la externare ............................. [][][][][]
 ................................................................. [][][][][]

 Diagnostice secundare la externare (complicaţii/comorbidităti):
 1. .............................................................. [][][][][]
 2. .............................................................. [][][][][]
 3. .............................................................. [][][][][]
 4. .............................................................. [][][][][]
 5. .............................................................. [][][][][]
 6. .............................................................. [][][][][]

Semnătura şi parafa medicului şef Semnătura şi parafa medicului curant
   ....................... ............................


 Interventia chirurgicala principala:.........................................
 .............................................................................
 ................................................................. [][][][][]
 Consimtamantului pentru interventie: ........................................
                   ┌─ ─┐
                   │medic operator principal ................................ │
                   │ │
 Echipa operatorie:│medic operator II .............. medic ATI .............. │
                   │ │
                   │medic operator III ............. asistentaa ............. │
                   └─ ─┘
 Data interventiei chirurgicale zi [][] luna [][] an [][][][]
 Interventii chirurgicale concomitente (cu cea principala)
 1. .............................................................. [][][][][]
                   ┌─ ─┐
                   │medic operator principal ................................ │
                   │ │
 Echipa operatorie:│medic operator II .............. medic ATI .............. │
                   │ │
                   │medic operator III ............. asistentaa ............. │
                   └─ ─┘
 2. .............................................................. [][][][][]
                   ┌─ ─┐
                   │medic operator principal ................................ │
                   │ │
 Echipa operatorie:│medic operator II .............. medic ATI .............. │
                   │ │
                   │medic operator III ............. asistentaa ............. │
                   └─ ─┘
 Alte interventii chirurgicale:
 1. .............................................................. [][][][][]
                   ┌─ ─┐
                   │medic operator principal ................................ │
                   │ │
 Echipa operatorie:│medic operator II .............. medic ATI .............. │
                   │ │
                   │medic operator III ............. asistentaa ............. │
                   └─ ─┘
 2. .............................................................. [][][][][]
                   ┌─ ─┐
                   │medic operator principal ................................ │
                   │ │
 Echipa operatorie:│medic operator II .............. medic ATI .............. │
                   │ │
                   │medic operator III ............. asistentaa ............. │
                   └─ ─┘
 Data interventiei chirurgicale zi [][] luna [][] an [][][][]

 Examen citologic ..........................................................

 Examen extemporaneu .......................................................

 Examen histopatologic (biopsie - piesa operatorie) ........................

 Transfer între sectiile spitalului:
 ┌──────┬──────────┬─────────────┬────────────┬────────────────────────────┐
 │Sectia│Diagnostic│Data intrarii│Data iesirii│Nr. zile spitalizare │
 │ │ │(ora) │(ora) │ │
 ├──────┼──────────┼─────────────┼────────────┼────────────────────────────┤
 ├──────┼──────────┼─────────────┼────────────┼────────────────────────────┤
 ├──────┼──────────┼─────────────┼────────────┼────────────────────────────┤
 ├──────┼──────────┼─────────────┼────────────┼────────────────────────────┤
 └──────┴──────────┴─────────────┴────────────┴────────────────────────────┘
 Starea la externare: vindecat (1); ameliorat (2); staţionar (3);
 agravat (4); decedat (5) []

 Tipul externarii: externat (1); externat la cerere (2);
 transfer interspitalicesc (3); decedat (4) []

 Deces: intraoperator (1); postoperator: 0-23 ore (2); 24-47 ore (3);
 48 ore (4)

 Data şi ora decesului: zi [][] luna [][] an [][][][] ora [][][][]


 Diagnostic în caz de deces:
   a. Cauza directă (imediata) .............................................
   b. Cauza antecedentă .....................................................
 I Stari morbide initiale:
   c. ......................................................................
   d. ......................................................................
 II Alte stari morbide importante .........................................
     .......................................................................
 Diagnostic anatomo-patologic (autopsie), macroscopic: .....................
     .......................................................................
     .......................................................................

 Microscopic: ..............................................................
     .......................................................................
     .......................................................................
 Codul morfologic (în caz de cancer) M [][][][][]

 Explorări funcţionale:

        Denumirea Codul Nr.
 1. ................................... [][][][][][][] [][]
 2. ................................... [][][][][][][] [][]
 3. ................................... [][][][][][][] [][]
 4. ................................... [][][][][][][] [][]
 5. ................................... [][][][][][][] [][]
 6. ................................... [][][][][][][] [][]

 Investigatii radiologice:
        Denumirea Codul Nr.
 7. ................................... [][][][][][][] [][]
 8. ................................... [][][][][][][] [][]
 9. ................................... [][][][][][][] [][]
10. ................................... [][][][][][][] [][]
11. ................................... [][][][][][][] [][]
12. ................................... [][][][][][][] [][]

 Alte proceduri terapeutice:
        Denumirea Codul Nr.
13. ................................... [][][][][][][] [][]
14. ................................... [][][][][][][] [][]
15. ................................... [][][][][][][] [][]
16. ................................... [][][][][][][] [][]
17. ................................... [][][][][][][] [][]
18. ................................... [][][][][][][] [][]

 ALTE OBSERVAŢII:
┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┐
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
└─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┘
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1011 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30


 MOTIVELE INTERNĂRII: ......................................................
 ...........................................................................
 ...........................................................................

 ANAMNEZĂ: .................................................................
          a) Antecedente heredo-colaterale .................................
 ...........................................................................
 ...........................................................................

          b) Antecedente personale, fiziologice şi patologice ..............
 ...........................................................................
 ...........................................................................

          c) Condiţii de viaţă şi munca ....................................
 ...........................................................................
 ...........................................................................

          d) Comportamente (fumat, alcool etc.)
 ...........................................................................
 ...........................................................................

          e) Medicaţie de fond administrată inaintea internării (inclusiv
 preparate hormonale şi imunosupresoare
 ...........................................................................
 ...........................................................................

 ISTORICUL BOLII: ..........................................................
 ...........................................................................
 ...........................................................................
 ...........................................................................
 ...........................................................................
 ...........................................................................
 ...........................................................................

 EXAMENUL CLINIC GENERAL ...................................................
 EXAMEN OBIECTIV ...........................................................
 Starea generală .............. Talie .......... Greutate ..................
 Starea de nutriţie ................... Starea de conştientă ...............
 Facies ....................................................................
 Tegumente .................................................................
 Mucoase ...................................................................
 Fanere ....................................................................
 Ţesut conjunctiv-adipos ...................................................
 ...........................................................................
 Sistem ganglionar .........................................................
 ...........................................................................
 Sistem muscular ...........................................................
 ...........................................................................
 Sistem osteo-articular ....................................................
 ...........................................................................
 APARAT RESPIRATOR .........................................................
 ...........................................................................
 APARAT CARDIOVASCULAR .....................................................
 ...........................................................................
 APARAT DIGESTIV ...........................................................
 ...........................................................................
 FICAT, CĂI BILIARE, SPLINA ................................................
 ...........................................................................
 APARAT URO-GENITAL ........................................................
 ...........................................................................
 SISTEM NERVOS, EMDOCRIN, ORGANE DE SIMŢ ...................................
 ...........................................................................

 EXAMEN ONCOLOGIC: .........................................................
 1. Cavitatea bucală .......................................................
 2. Tegumente ..............................................................
 3. Grupe ganglioni palpabile ..............................................
 4. Sân ....................................................................
 5. Organe genitale feminine ...............................................
 6. Citologia secreţiei vaginale ...........................................
 7. Prostată şi Rect .......................................................
 8. Alte ...................................................................
 ...........................................................................
 ALTE EXAMENE DE SPECIALITATE ..............................................
 ...........................................................................
 ...........................................................................
 EXAMENE DE LABORATOR ......................................................
 ...........................................................................
 ...........................................................................
 EXAMENE RADIOLOGICE (rezultate) ...........................................
 ...........................................................................
 ...........................................................................
 EXAMENE ECOGRAFICE (rezultate) ............................................
 ...........................................................................
 ...........................................................................
 INTERVENŢII CHIRURGICALE (numărul intervenţiei chirurgicale, protocol
 operator): ................................................................
 ...........................................................................
 ...........................................................................
 ...........................................................................
 ...........................................................................
 EXAMENE ANATOMO-PATOLOGICE: ...............................................
 ...........................................................................
 ...........................................................................
 ...........................................................................
 ...........................................................................
 SUSŢINEREA DIAGNOSTICULUI ŞI TRATAMENTULUI:
 CLINIC: ...................................................................
 ...........................................................................
 ...........................................................................
 ...........................................................................
 ...........................................................................
 PARACLINIC: ................................................................
 ...........................................................................
 ...........................................................................
 ...........................................................................
 ...........................................................................
 EPICRIZA: .................................................................
 ...........................................................................
 ...........................................................................
 ...........................................................................
 ...........................................................................

               Semnătura şi parafa medicului,
               ..............................                        FOAIE DE TEMPERATURA ADULTI


                         CNP [][][][][][][][][][][][][]
        Numele ................ Prenumele .....................

         Anul ....... luna ....... Nr. foii de observatie ......
               Nr.salon .... Nr. pat .......
┌──────────────┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┐
│Ziua │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──────────────┼─┬─┼─┬─┼─┬─┼─┬─┼─┬─┼─┬─┼─┬─┼─┬─┼─┬─┼─┬─┼─┬─┼─┬─┼─┬─┼─┬─┼─┬─┼─┬─┤
│Zile de boala │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──┬──┬────┬───┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤
│R │T.│Puls│T │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│e │ │ │e │D│S│D│S│D│S│D│S│D│S│D│S│D│S│D│S│D│S│D│S│D│S│D│S│D│S│D│S│D│S│D│S│
│s │A.│ │m │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│p │ │ │p │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──┼──┼────┼───┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤
│35│30│160 │41°├─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤
│ │ │ │ ├─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤
│ │ │ │ ├─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤
│ │ │ │ ├─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤
├──┼──┼────┼───┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤
│30│25│140 │40°├─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤
│ │ │ │ ├─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤
│ │ │ │ ├─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤
│ │ │ │ ├─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤
├──┼──┼────┼───┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤
│25│20│120 │39°├─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤
│ │ │ │ ├─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤
│ │ │ │ ├─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤
│ │ │ │ ├─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤
├──┼──┼────┼───┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤
│20│15│100 │38°├─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤
│ │ │ │ ├─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤
│ │ │ │ ├─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤
│ │ │ │ ├─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤
├──┼──┼────┼───┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤
│15│10│ 80 │37°├─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤
│ │ │ │ ├─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤
│ │ │ │ ├─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤
│ │ │ │ ├─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤
├──┼──┼────┼───┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤
│10│ 5│ 60 │36°├─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤
│ │ │ │ ├─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤
│ │ │ │ ├─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤
│ │ │ │ ├─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤
├──┼──┼────┼───┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤
│ │ │ │ ├─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤
│ │ │ │ ├─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤
│ │ │ │ ├─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤
│ │ │ │ ├─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤
├──┴──┴────┴───┼─┴─┼─┴─┼─┴─┼─┴─┼─┴─┼─┴─┼─┴─┼─┴─┼─┴─┼─┴─┼─┴─┼─┴─┼─┴─┼─┴─┼─┴─┼─┴─┤
│Lichide │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ingerate │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──────────────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
│Diureza │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──────────────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
│Scaune │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──────────────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
│Dieta │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
└──────────────┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┘


               FOAIE DE EVOLUŢIE ŞI TRATAMENT

┌───────────────┬───────────────────┬─────────────────────────────────────────┐
│ DATA │ EVOLUŢIE │ TRATAMENT │
├───────────────┼───────────────────┼─────────────────────────────────────────┤
│ │ │ │
│ │ │ │
│ │ │ │
│ │ │ │
│ │ │ │
│ │ │ │
│ │ │ │
│ │ │ │
│ │ │ │
│ │ │ │
│ │ │ │
│ │ │ │
│ │ │ │
│ │ │ │
│ │ │ │
│ │ │ │
└───────────────┴───────────────────┴─────────────────────────────────────────┘


    ANEXA 3

                             INSTRUCŢIUNI
    privind completarea formularului Foaie de Observaţie Clinică Generală (FOCG)

    1. Completarea următoarelor rubrici se face cu litere MAJUSCULE: judeţul, localitatea, spitalul, secţia, numele, prenumele şi toate diagnosticele.
    2. Completarea FOCG se face pe baza urmatoarelor acte oficiale:
    - buletin de identitate
    - talon de pensie
    - certificat de naştere pentru copiii sub 15 ani (care nu au încă buletin de identitate)
    - paşaport
    - permis de conducere.
    3. Rubricile se completează şi se codifică astfel:
    - judeţul şi localitatea se referă la spital; codul judeţului se va face alfabetic pe judeţele ţării, codificându-se conform listei din Anexă cu 01 (judeţul Alba) şi în continuare până la 42 (Municipiul Bucureşti);
    - spitalul şi secţia se trec şi se codifică după nomenclatorul unităţilor sanitare aprobate de Ministerul Sănătăţii şi Familiei (conform ordinul ministerului sănătăţii şi familiei nr. 457/2001 cu modificările şi completările ulterioare);
    - numărul de înregistrare al FOCG este unic pe spital şi se face după codul unic al spitalului din Registrul de intrări-ieşiri pentru spitalizarea continuă; numerotarea începe cu 00001 la 1 ianuarie al fiecărui an;
    - "întocmit de" se trece numele medicului care a întocmit FOCG şi se aplică parafa acestuia;
    - CNP se completează pe baza buletinului de identitate sau a certificatului de naştere sau a permisului de conducere, pentru cei ce nu au buletin de identitate;
    - sexul se înscrie litera M (masculin) sau F (feminin);
    - data naşterii se codifică în căsuţele respective cu 01-31 (zi), 01-12 (luna), 2002 şi în continuare pentru anul calendaristic respectiv;
    - domiciliul legal (judeţul, localitatea, sectorul - pentru Municipiul Bucureşti, Urban/Rural, strada şi numărul etc. se completează pe baza buletinului de identitate;
    - reşedinţa corespunde cu judeţul, localitatea, sectorul etc. unde locuieşte în prezent persoana spitalizată şi se completează, de asemenea, pe baza buletinului de identitate;
    - cetăţenia - se bifează în căsuţa corespunzătoare pe baza documentelor de identitate; şi se înscrie pentru cetăţenii străini ţara de origine;
    - greutatea la naştere se completează la nou-născuţi şi copii până la vârsta de 1 an;
    - ocupatia - se trece în căsuţa alăturată codul ocupaţiei (de la 1 la 8).
    - locul de muncă se completează după dovada eliberată de unitatea unde este angajată persoana respectivă;
    - nivelul de instruire- se trece în căsuţa alăturată codul pentru nivelul de instruire (de la 1 la 9),
    - statut asigurat se completează pe baza documentelor care atestă calitatea de asigurat, după cum urmează:
    - asigurare voluntară - pentru cei care au o asigurare privată
    - neasigurat - pentru pacienţii care nu au nici asigurare CNAS, nici asigurare voluntară
    - asigurat CNAS - pentru categoriile de persoane care beneficiază de asigurare obligatorie, facultativă, prin Eurocard sau acord international.
    - Tip asigurare - se completează numai pentru categoriile de persoane care beneficiază de asigurare CNAS, astfel:
    - se bifează "Obligatorie" - pentru cetăţenii români sau străini care au un document doveditor pentru acest tip de asigurare
    - se bifează "Eurocard" - pentru cetăţenii străini care au un document doveditor pentru acest tip de asigurare.
    - se bifează "Asigurare facultativă" 'ad pentru cetăţenii români sau străini care au un document doveditor pentru acest tip de asigurare.
    - se bifează "Acorduri internaţionale" 'ad pentru persoanele asigurate din statele cu care România a încheiat documente internaţionale cu prevederi în domeniul sănătăţii.
    - CAS 'ad se completează pentru categoriile de persoane care beneficiază de asigurare obligatorie şi asigurare facultativă;
    - Categorie asigurat - se completează numai pentru categoriile de persoane care beneficiază de asigurare obligatorie şi se înscrie codul corespunzător în căsuţa alăturată, astfel;
    - se bifează categoria "salariat" pentru persoanele care plătesc contribuţia la asigurările sociale de sănătate în condiţiile legii.
    - se bifează "coasigurat" categoria Persoane aflate în întreţinere se referă la soţul, soţia şi părintii fără venituri proprii, aflaţi în întreţinerea unei persoane asigurate.
    - se bifează categoria "pensionar" pentru pensionarii cu venituri din pensii până la limita supusă impozitului pe venit.
    - se bifează "copil" - pentru pesoanele cu vârsta de până la 18 ani
    - se bifează "elev, ucenic, student (18-26 de ani)" - tineri de la 18 ani până la vârsta de 26 de ani dacă sunt elevi, inclusiv absolvenţii de liceu până la începerea anului universitar, dar nu mai mult de 3 luni; ucenici sau studenţi şi dacă nu realizează venituri din muncă.
    - se bifează categoria "ajutor social" pentru persoanele care fac parte dintr-o familie care are dreptul la ajutor social, potrivit Legii nr. 416/2001, cu modificările şi completările ulterioare
    - se bifează categoria "gravidă/lehuză" numai pentru persoanele gravide şi lehuze care nu au nici un venit sau au venituri sub salariul minim brut pe ţară (conform Legii privind reforma în sănătate nr. 95/2006). Pentru femeile gravide/lehuze care nu se încadrează în această categorie se bifează exclusiv categoria de asigurat din care face parte
    " se bifează "veteran", "revoluţionar", "handicapat", numai pentru asiguraţii care nu realizează venituri decât cele provenite din drepturile băneşti acordate de legile speciale prin care li se stabileşte această calitate, precum şi cele provenite din pensii
    - se bifează "alte categorii" pentru persoanele care nu se încadrează în categoriile de asigurat menţionate pe biletul de trimitere, menţionându-se categoria de asigurat numai pentru persoanele beneficiare ale unei legi speciale (Legea nr. 309/2002, Decretul-lege nr. 118/1990)
    - se bifează "PNS" şi se notează numărul programului/ subprogramului de sănătate pentru bolnavii cu afecţiuni incluse în programele naţionale de sănătate stabilite de Ministerul Sănătăţii, până la vindecarea respectivei afecţiuni, dacă nu realizează venituri din muncă, pensie sau alte resurse, pe perioada în care este inclus în program.
    - se bifează "şomaj" pentru persoanele care beneficiază de indemnizaţie de şomaj.
    - Criteriul de internare: se completează conform criteriilor aprobate prin Hotărârea Guvernului de aprobare a Contractului-cadra.
    4. Grupul sangvia Rh şi alergic la se completează pe baza actelor medicale ale pacientului, fie pe baza investigaţiilor ce se efectuează la internarea în spital
    5. Tipul internării: se trece în căsuţa alăturata codul tipului de trimitere (de la 1 la 5, şi respectiv 9).
    6. Data internării şi externării, ora internării şi externării, numărul zilelor de spitalizare şi numărul de zile de concediu medical acordate la externare se completează fiecare în căsuţele corespunzătoare.
    7. Diagnosticul de trimitere se completează de medicul de gardă pe baza Biletului de trimitere (internare) numai pentru pacienţii care se prezintă la spital cu Bilet de trimitere (internare); se notează diagnosticul precizat de medicul care a trimis pacientul pentru a fi spitalizat; diagnosticul de trimitere nu se codifica
    8. Diagnosticul de internare este cel al medicului de gardă, al spitalului şi e semnat şi parafat, se codifică conform CIM-10 cu 4 caractere.
    9. Diagnosticul la 72 ore este cel al medicului curant, nu se codifica
    10. Diagnosticul la externare se completează şi codifică conform CIM-10 OMS cu 4 caractere de medicul curant. În caz de transfer intraspitalicesc Comisia de specialitate/Consiliul medical din spital va stabili pentru o FOCG un singur diagnostic principal al episodului respectiv de îngrijiri, iar celelalte diagnostice vor fi trecute, dacă e cazul, la diagnostice secundare şi complicaţii.
    10.1. Diagnosticul principal are două rânduri, al doilea pentru situaţiile de codificare duală:
    - în caz de traumatisme şi otrăviri:
    - în primul rând se trece natura acestora (capitolele S,T din CIM-10 OMS cu 4 caractere)
    - în rândul al doilea se trece cauza externă (capitolele V, W, X,Y din CIM'ad10 OMS cu 4 caractere)
    - în cazul afecţiunilor notate cu dagger (+) şi asterix (*):
    - în primul rând se trece diagnosticul cu (+)
    - în rândul al doilea se trece cel cu (*)
    10.2. Diagnosticele secundare (complicaţii/comorbidităţi) are loc pentru maximum 6 afecţiuni, concomitente cu diagnosticul principal, trecându-se exclusiv complicaţiile/comorbiditătile pentru care pacientul a fost investigat şi tratat în timpul episodului respective de boala; se codifica conform CIM-10 OMS cu 4 caractere.
    Notă: La codificare se va ţine seama de standardele şi reglementările de clasificare şi codificare în vigoare.
    11. Intervenţia chirurgicală principală şi cele concomitente (secundare), data intervenţiei se completează pe baza Registrului protocol operator, trecându-se şi echipa operatorie şi data intervenţiei, precum şi codurile respective din "Listei Tabelare a Procedurilor din Clasificarea Internaţională a Maladiilor, varianta australiană, CIM-10-AM v3", în conformitate cu prevederile ordinului ministrului sănătăţii m. 1624/2004, privind introducerea Listei Tabelare a Procedurilor din Clasificarea Internaţională a Maladiilor, varianta australiană, CIM-10-AM v3, în spitalele şi unităţile ambulatorii de specialitate din România.
    12. Examen citologic, extemporaneu, histopatologic - se trec elementele mai importante ale examenelor respective efectuate în spital.
    13. Transfer între secţiile spitalul - se completează de fiecare secţie în care a fost internat şi transferat pacientul
    14. Starea la externare, tipul externării şi decesul intraoperator se completează şi codifică de medicul curant în căsuţele respective.
    15. Diagnosticul în caz de deces se completează şi se codifică tot de medicul curant, concomitent cu Certificatul constatator de deces, în conformitate cu regulile de codificare, cuprinse în Reglementările CIMA-10.
    16. Diagnostic anatomo-patologic se completează pe baza buletinului de examinări histopatologice ale anatomo-patologului care, în caz de tumori maligne, trece şi codul morfologic după regulile de codificare cuprinse în broşura de clasificaţie a tumorilor.
    17. Explorări funcţionale şi investigaţii radiologice se completează de medicul curant pe baza buletinelor respective ale compartimentelor de explorări funcţionale şi radiologie, preluând codurile puse de aceste compartimente şi separat numărul de explorări şi investigatii. Codificarea se face conform Listei Tabelare a Procedurilor din Clasificarea Internaţională a Maladiilor, varianta australiană, CIM-10-AM v3", în conformitate cu prevederile ordinului ministrului sănătăţii nr. 1624/2004, privind introducerea Listei Tabelare a Procedurilor din Clasificarea Internaţională a Maladiilor, varianta australiană, CIM-10-AM v3, în spitalele şi unităţile ambulatorii de specialitate din România
    18. Motivele internării - se trec semnele şi simptomele care au motivat spitalizarea pacientului.
    19. Anamneză şi istoricul bolii va cuprinde pe subcapitole (a, b, c, d, e) tot ce cunoaşte pacientul despre antecedentele familiale, personale şi boala care a necesitat spitalizarea.
    20. Examenul clinic general examenul oncologic, alte examene speciale, cele radiologiei anatomo-patologice, ecografice etc. Examenul clinic general este cel al medicului curant, iar celelalte sunt ale altor secţii sau laboratoare şi trecut în buletinele de investigaţii, din care medicul curant va trece în FOCG ceea ce este mai important pentru cazul tratat, anexând şi buletinele.
    21. Susţinerea diagnosticului şi tratamentului, epicriza şi recomandările la externare sunt obligatoriu de completat de medicul curant*) şi revăzut de şeful secţiei respective. Cuprinde rezumativ principalele etape ale spitalizării şi ale tratamentului acordat pe parcurs, recomandările date celui externat, medicamentele prescrise, comportamentul indicat acestuia în perioada următoare externării.
    22. Semnătura şi parafa medicului - se completează de medicul care a avut în îngrijire pacientul
_________
    * Se considera medic curant numai medicii care lucrează în secţiile cu paturi, astfel:
    - În Secţiile Medicale va fi considerat medic curant medicul care parafează externarea şi stabileşte diagnosticele la externare
    - În Sectiile Chirurgicale va fi considerat medic curant medicul care parafează externarea şi stabileşte diagnosticele la externare dacă nu s-au efectuat intervenţii chirurgicale
    SAU
    medicul operator principal ("mana întâi") la intervenţia chirurgicala principala
    - La secţiile de obstetrica-ginecologie:
    - dacă nu exista o naştere - se considera medic curant medicul care parafează externarea şi stabileşte diagnosticele la externare dacă nu s-au efectuat interventii chirurgicale
    SAU
    - medicul operator principal ("mana întâi") la intervenţia chirurgicala principala,
    - dacă are loc o naştere - se considera medic curant medicul care a asistat naşterea sau medicul operator principal în cazul naşterii prin operaţie cezariana.


    ANEXĂ
    ──────
la instrucţiuni
───────────────

                            TABEL
                      listă coduri judeţe
───────────────────────────────────────────────────────
       JUDETUL Cod judeţ
───────────────────────────────────────────────────────
 ALBA 1
 ARAD 2
 ARGEŞ 3
 BACĂU 4
 BIHOR 5
 BISTRITA NASAUD 6
 BOTOSANI 7
 BRASOV 8
 BRĂILA 9
 BUZĂU 10
 CARAŞ SEVERIN 11
 CALĂRAŞI 12
 CLUJ 13
 CONSTANŢA 14
 COVASNA 15
 DÎMBOVIŢA 16
 DOLJ 17
 GALAŢI 18
 GIURGIU 19
 GORJ 20
 HARGHITA 21
 HUNEDOARA 22
 IALOMIŢA 23
 IAŞI 24
 ILFOV 25
 MARAMURES 26
 MEHEDINTI 27
 MUREŞ 28
 NEAMT 29
 OLT 30
 PRAHOVA 31
 SATU MARE 32
 SĂLAJ 33
 SIBIU 34
 SUCEAVA 35
 TELEORMAN 36
 TIMIS 37
 TULCEA 38
 VASLUI 39
 VÎLCEA 40
 VRANCEA 41
 MUNICIPIUL BUCURESTI 42
───────────────────────────────────────────────────────


       LISTA UNITÂŢILOR SANIARE CU PATURI PE JUDEŢE

 UNITBZ DENUMIRE SPITAL JUD

001011 SPITALUL JUDEŢEAN ALBA IULIA 1
001028 SPITALUL ABRUD 1
001036 SPITALUL AIUD 1
001044 SPITALUL BLAJ 1
001052 SPITALUL CIMPENI 1
001060 SPITALUL OCNA MUREŞ 1
001077 SPITALUL SEBEŞ 1
006275 SECŢIA EXT.PSIHIATRIE BAIA DE ARIES 1
010002 SPITALUL ORĂŞENESC ZLATNA 1
010010 SPITALUL CUGIR 1
016783 SPITALUL DE NEUROPSIHIATRIE ALBA IULIA 1
001085 SPITALUL JUDEŢEAN ARAD 2
001093 SPITALUL CHISINEU-CRIS 2
001108 SPITALUL INEU 2
001116 SPITALUL LIPOVA 2
001124 SPITALUL SEBIS 2
001132 SPITALUL GURAHONT 2
006000 SPITALUL DE PSIHIATRIE MOCREA 2
008955 SPITALUL MUNICIPAL ARAD 2
008963 SPITALUL OBST-GINEC."SALVATOR VUIA" ARAD 2
008988 SPITAL RECUPER.NEUROPSIHO MOTORIE DEZNA 2
009017 SECŢIA EXTERIOARA CU PATURI PINCOTA 2
009025 SECŢIA EXT.SPEC.CARDIOVASCULARE GHIOROC 2
099033 SECŢIA EXTERIOARA BULCI 2
100307 SPITALUL DE PSIHIATRIE CAPILNAS 2
001157 SPITALUL JUDEŢEAN PITESTI 3
001165 SPITALUL UNIFICAT CÂMPULUNG 3
001173 SPITALUL TERITORIAL COSTESTI 3
001181 SPITALUL UNIFICAT CURTEA DE ARGEŞ 3
001198 SPITALUL CALINESTI 3
001204 SECŢIA EXT.CU PATURI DEDULESTI 3
001212 SPITALUL COMUNAL DOMNEŞTI 3
001220 SECŢIA EXTERIOARA CU PATURI IZVORU 3
001245 SPITALUL RACOVITA-COLIBASI 3
004060 SECŢIA EXTERIOARA CU PATURI BRADU 3
006017 SPITALUL DE NEUROPSIHIATRIE VEDE 3
006523 SPITALUL UNIFICAT TBC PITEŞTI 3
006531 SPITALUL TBC CÂMPULUNG 3
006556 SPITALUL T.B.C. COPII VALEA IASULUI 3
007028 SPITALUL RECUP.DEFICIENTI MOTORI BRADET 3
009974 SPITALUL DE COPII PITEŞTI 3
010051 SPITAL DE CRONICI STEFANESTI 3
001261 SPITALUL JUDEŢEAN BACĂU 4
001278 SPITALUL ORĂŞENESC BUHUSI 4
001286 SPITALUL ORĂŞENESC COMANESTI 4
001294 SPITALUL MUNICIPAL ONEŞTI 4
001300 SPITALUL ORĂŞENESC MOINESTI 4
001317 SPITALUL ORĂŞENESC TG.OCNA 4
001325 SECŢIA EXTERIOARA CU PATURI DARMANESTI 4
001333 SPITALUL RURAL PODU TURCULUI 4
006564 SPITALUL T.B.C. BACĂU 4
009041 SECŢIA EXT.BOLNAVI CR.PSIHICI DAMIENESTI 4
099058 SECT.EXT.SANAT.P-C.REUM COPII DOFTEANA 4
101391 SECT.EXT.RECUP. NUTRIŢIONALA PED. BACĂU 4
000572 SECTIA EXTERIOARA REMETI 5
000580 SECŢIA EXTERIOARA SP.FTIZ.AUSEU-GHEGHIE 5
000597 SECŢIA EXTERIOARA POPEŞTI 5
000603 SECŢIA EXTERIOARA CLINICA FELIX 5
001341 SPITALUL CLINIC JUDEŢEAN ORADEA 5
001358 SPITALUL ORĂŞENESC ALESD 5
001366 SPITALUL ORĂŞENESC BEIUS 5
001374 SPITALUL ORĂŞENESC MARGHITA 5
001382 SPITALUL ORĂŞENESC SALONTA 5
001390 SECŢIA EXTERIOARA BRATCA 5
001413 SECŢIA EXTERIOARA CU PATURI SALARD 5
006025 SPIT.CL.NEUROLOGIE ŞI PSIHIATRIE ORADEA 5
006033 SPITALUL DE PSIHIATRIE STEI 5
006283 SPITALUL DE NEUROPSIH.INFANTILA CADEA 5
006572 SPITALUL CL.DE PNEUMOFTIZIOLOGIE ORADEA 5
006580 SPITALUL DE PSIHIATRIE NUCET 5
007124 SPITALUL CLINIC DE COPII ORADEA 5
008303 SPITALUL CLIN.DE BOLI INFECTIOASE ORADEA 5
009066 SECŢIA EXTERIOARA TINCA 5
009861 SECŢIA EXTERIOARA VALEA LUI MIHAI 5
010494 SPITALUL ORĂŞENESC STEI 5
016767 SPITALUL CL.DE OBST.GINECOLOGIE ORADEA 5
017134 SPITALUL CLIN. DE RECUPERARE BĂILE FELIX 5
099066 SPITALUL DE FTIZIOLOGIE ALESD 5
109887 SECŢIA EXTERIOARA PĂDUREA N 5
001421 SPITALUL JUDEŢEAN BISTRIŢA 6
001438 SPITALUL ORĂŞENESC NASAUD 6
006058 SPIT.BOLN.PSIHICI CR.ADULTI BECLEA 6
000652 SPITALUL DE COPII BOTOŞANI 7
000660 SP.DE OBSTETRICA ŞI GINECOLOGIE BOTOŞANI 7
001446 SPITALUL JUDEŢEAN BOTOŞANI 7
001462 SPITALUL ORĂŞENESC DOROHOI 7
001470 SPITALUL ORĂŞENESC DARABANI 7
001487 SPITALUL ORĂŞENESC SAVENI 7
001501 SPITALUL COMUNAL TRUSESTI 7
004124 SECŢIA EXTERIOARA CU PATURI MIORCANI 7
004132 SPITALUL DE PSIHIATRIE PODRIGA 7
004140 SECŢIA EXTERIOARA CU PATURI UNGURENI 7
007776 SPITALUL DE PSIHIATRIE BOTOŞANI 7
007897 SPITALUL DE SPECIALITATE BOTOŞANI 7
007903 SECŢIA EXTERIOARA VIRFUL CÂMPULUI 7
008971 SECŢIA EXTERIOARA COTUSCA 7
009113 SECŢIA EXTERIOARA CU PATURI CRISTESTI 7
009121 SECŢIA EXTERIOARA CU PATURI MIHAILENI 7
009146 SECŢIA EXTERIOARA CU PATURI SUHARAU 7
009154 SECŢIA EXTERIOARA CU PATURI SULIŢA 7
000693 SPITALUL MUNICIPAL BRAŞOV 8
001518 SPITALUL JUDEŢEAN BRAŞOV 8
001526 SPITALUL ORĂŞENESC CODLEA 8
001534 SPITALUL MUNICIPAL FAGARAS 8
001542 SPITALUL ORĂŞENESC RUPEA 8
001550 SPITALUL ORĂŞENESC SACELE 8
001567 SECŢIA EXT.SPITAL BOLNAVI CRONICI BRAN 8
004165 SECT.EXT.PSIHIATRIE TIMIŞUL DE SUS 8
004173 SECŢIA EXT.PSIHIATRIE VULCAN 8
004438 SECŢIA EXTERIOARA PSIHIATRIE ZARNESTI 8
004501 SPITALUL MUNICIPAL DE PEDIATRIE BRAŞOV 8
006082 SPITALUL NEUROPSIHIATRIE BRAŞOV 8
008022 SPITALUL MUNIC.OBSTETRICA GNEC. BRASOV 8
008311 SPITALUL BOLI INFECTIOASE BRAŞOV 8
009886 SPITALUL DE FTIZIOLOGIE BRAŞOV 8
009894 SECŢIA EXTERIOARA SPITAL SINPETRU 8
010115 SPITALUL ORĂŞENESC ZARNESTI 8
010123 SPITALUL ORĂŞENESC VICTORIA 8
001575 SPITALUL "SF.SPIRIDON BRĂILA 9
001583 SPITALUL JUDEŢEAN BRĂILA 9
001591 SPITALUL FAUREI 9
001614 SECŢIA EXTERIOARA INCA 9
004495 SECŢIA EXTERIOARA BĂRĂGANUL 9
008891 SPITALUL "SF.PANTELMON BRĂILA 9
009982 SPITALUL DE OBSTETRICA GINEC.BRAILA 9
001630 SPITALUL JUDEŢEAN BUZĂU 10
001647 SPITALUL RIMNICUL SĂRAT 10
001655 SECŢIA EXTERIOARA MIHAILESTI 10
001671 SPITALUL PIRSCOV 10
001688 SPITALUL POGOANELE 10
001696 SPITALUL SMEENI 10
001702 SPITALUL VINTILA VODĂ 10
006105 SPITALUL NEUROPSIHIATRIE SAPOCA 10
009812 SECŢIA EXTERIOARA MĂGURA 10
009837 SECT.EXT.SPIT.REC.DEF.MOTORI COP.BECENI 10
010148 SPITALUL NEHOIU 10
017255 SECTIA EXTERIOARA BALNEO-PEDIATR.BECENI 10
001710 SPITALUL MUNICIPAL CARANSEBEŞ 11
001727 SPITALUL MOLDOVA NOUA 11
001735 SPITALUL ORĂŞENESC ORAVITA 11
001743 SPITALUL COMUNAL BOZOVICI 11
009187 SECŢIA EXTERIOARA CU PATURI MEHADIA 11
010164 SPITALUL JUDEŢEAN RESITA 11
010172 SPITALUL ORĂŞENESC ANINA 11
010180 SPITALUL ORĂŞENESC BOCŞA 11
010197 SPITALUL ORĂŞENESC OTELUL ROŞU 11
230370 SECTIA EXTERIOARA FTIZIOL.MARILA GRAVITA 11
000894 SECŢIA EXTERIOARA SPITAL GURBANESTI 12
002424 SPITAL JUDEŢEAN CĂLĂRAŞI 12
002578 SPITALUL ORĂŞENESC OLTENIŢA 12
002600 SPITALUL ORĂŞENESC FUNDULEA 12
004261 SPITALUL ORĂŞENESC LEHLIU GARA 12
006154 SPITALUL DE PSIHIATRIE SAPUNARI 12
006820 SPITALUL TBC DOR MĂRUNT 12
008352 SPITALUL ORĂŞENESC BUDESTI 12
001751 SPITALUL CLINIC DE ADULŢI CLUJ 13
001768 SPITALUL CLINIC JUDEŢEAN CLUJ 13
001776 SPITALUL MUNICIPAL DEJ 13
001784 SPITALUL MUNICIPAL TURDA 13
001792 SPITALUL ORĂŞENESC GHERLA 13
001807 SPITALUL ORĂŞENESC HUEDIN 13
006113 SPITALUL BOLI PSIHICE BORSA 13
006611 SPITALUL CLINIC TBC CLUJ 13
007165 SPITALUL CLINIC DE COPII CLUJ 13
007768 SPITALUL CLINIC DE RECUPERARE CLUJ 13
008328 SPITALUL CLINIC DE BOLI CONTAGIOASE CLUJ 13
008600 SPITALUL STUDENŢESC CLUJ 13
008922 SECŢIE EXT.CU PATURI AGHIRES 13
009234 SECTE EXT.CU PATURI RACATAU 13
009242 SECŢIE EXT.CU PATURI RECEA CRISTUR 13
010211 SPITALUL ORĂŞENESC CIMPIA TURZII 13
099121 SECT.EXT.SANAT.SAVADISLA 13
001823 SPITALUL JUDEŢEAN CONSTANTA 14
001831 SPITALUL CERNAVODA 14
001848 SPITALUL ORĂŞENESC HÎRŞOVA 14
001856 SPITALUL ORĂŞENESC MEDGIDIA 14
004003 SPITALUL ORĂŞENESC MANGALIA 14
004220 SPITALUL MUNICIPAL CONSTANTA 14
004237 SECŢIA EXTERIOARA CU PATURI AGIGEA 14
006628 SPITALUL T.B.C. CONSTANTA 14
008721 SPITALUL DE ORTOP.TRAUM.REC.MED.EFORIE S 14
016478 SECŢIA RECUPERARE SANAT.BALN.TECHIRGHIOL 14
016486 SECTIA RECUPERARE SANAT.BALNEAR MANGALIA 14
001872 SPITALUL JUDEŢEAN SF.GHEORGHE 15
001880 SPITALUL ORĂŞENESC COVASNA 15
001897 SPITALUL ORĂŞENESC TG.SECUIESC 15
001903 SPITALUL ORĂŞENESC BARAOLT 15
007003 CENTRUL PATOLG.NEUROM.DR.R.HORIA VILCELE 15
007622 SPIT.RECUP.BOLI CARDIOVASCULARE COVASNA 15
001928 SPITALUL JUDEŢEAN TIRGOVISTE 16
001936 SPITALUL ORĂŞENESC GAESTI 16
001944 SPITALUL ORĂŞENESC MORENI 16
001952 SPITALUL ORĂŞENESC PUCIOASA 16
001960 SPITALUL DE PSIHIATRIE BUCSANI 16
003515 SPITALUL ORĂŞENESC TITU 16
004245 SECŢIA EXT.SPIT.INTREPR.SMS BRANESTI 16
008914 SPITALUL RURAL NICULESTI 16
009878 SPITALUL NR.2 MINASTIREA DEALULUI 16
002006 SPITALUL JUDEŢEAN CRAIOVA 17
002014 SPITALUL CLINIC NR.2 FILANTROPIA CRAIOVA 17
002022 SPITALUL NR.3 VICTOR BABES CRAIOVA 17
002030 SPITALUL BAILESTI 17
002047 SPITALUL CALAFAT 17
002055 SPITALUL FILIASI 17
002063 SPITALUL SEGARCEA 17
009291 SECŢIA EXTERIOARA CU PATURI PODARI 17
009306 SPITALUL NEUROPSIHIATRIE POIANA MARE 17
010984 SECŢIA EXT.LEAGANUL DE COPII CRAIOVA 17
016525 SECŢIA EXT.GERENTO-PSIHIATRIE LEAMNA 17
002110 SPIT.MUN.NR.1 GALAŢI ELISABETA DOAMNA 18
002135 SPITALUL MUNIC.BOLI INFECT.GALATI NR.3 18
002143 SPIT.MUNICIPAL ANTON CINCU TECUCI 18
002151 SPITALUL ORĂŞENESC TG.BUJOR 18
004036 SPIT.JUDETEAN SF.APOSTOL ANDREI GALAŢI 18
006121 SPIT.COMUNAL DE CR.PSIHICI AD.GANESTI 18
006314 SPIT.COMUNAL SF.ANTON NICORESTI 18
006636 SPITALUL MUNICIPAL NR.2 TBC GALAŢI 18
009322 SECŢIA EXT.CU PATURI COROD 18
016888 SPIT.JUD.DE PEDIATRIE SF.IOAN GALAŢI 18
017013 SPIT.OBST.GINEC. BUNA VESTIRE GALAŢI 18
099195 SECŢIE EXT.CU PATURI PSIHIATRIE VIRLEZI 18
002561 SPITALUL JUDEŢEAN GIURGIU 19
002641 SPITALUL BOLINTIN 19
007655 SPITALUL BOLI CONTAGIOASE SINGURENI 19
099267 SPITALUL DE BOLI CRONICE FLORESTI 19
099275 SPITALUL T.B.C. IZVORUL 19
002184 SPITALUL JUDEŢEAN TG JIU 20
002192 SPITALUL TG.CA.RBUNESTI 20
002207 SPITALUL NOVAC 20
002215 SPITALUL MOTRU 20
002223 SPITALUL BUMBESTI JIU (VALEA SADULUI) 20
006138 SPITALUL TURCENI 20
017118 SPITALUL ROVINARI 20
002231 SPITALUL JUDEŢEAN MIERCUREA CIUC 21
002248 SPITALUL MUNICIPAL ODORHEIUL SECUIESC 21
002256 SPITALUL ORĂŞENESC CRISTURU SECUIESC 21
002264 SPITALUL ORĂŞENESC GHEORGHIENI 21
002272 SPITALUL ORĂŞENESC TOPLITA 21
002280 SPITALUL ORĂŞENESC VLAHITA 21
004253 SECŢIA EXTERIOARA CU PATURI BĂLAN 21
009388 SECŢIA EXT.CU PATURI LUNCA DE SUS 21
009396 SECŢIE EXTERIOARA CU PATURI DITRAU 21
009804 SECŢIA EXTERIOARA CU PATURI PRAID 21
099218 SPITALUL DE PSIHIATRIE CRONICI TULGHES 21
002303 SPITALUL JUDEŢEAN DEVA 22
002311 SPITALUL MUNICIPAL HUNEDOARA 22
002328 SPITALUL DE URGENTA PETROŞANI 22
002336 SPITALUL ORĂŞENESC LUPENI 22
002344 SPITALUL MUNICIPAL BRAD 22
002352 SPITALUL ORĂŞENESC HAŢEG 22
002360 SPITALUL MUNICIPAL ORASTIE 22
002377 SPITALUL ORĂŞENESC VULCAN 22
002408 SPITAL COMUNAL BAIA DE CRIS 22
006146 SPITALUL DE PSIHIATRIE ZAM 22
006322 SPITALUL DE NEUROPSIH.INFANTILA PACLISA 22
006492 SPITALUL ORĂŞENESC URICANI 22
007630 SPITALUL ORĂŞENESC PETRILA 22
002432 SPITALUL JUDEŢEAN SLOBOZIA 23
002440 SPITALUL MUNICIPAL FETEŞTI 23
002457 SPITALUL UNIFICAT TANDAREI 23
002586 SPITALUL MUNICIPAL URZICENI 23
002594 SPITALUL FIERBINTI-TIRG 23
002473 SPITALUL JUD.UNIV.NR. 1 SF.SPIRIDON IAŞI 24
002481 SPITALUL CLINIC NR.2 IAŞI 24
002498 SPITALUL CLINIC DE URGENTA IAŞI 24
002504 SPITALUL ORĂŞENESC HÂRLAU 24
002512 SPITALUL ORĂŞENESC PAŞCANI 24
002520 SPITALUL ORĂŞENESC TG.FRUMOS 24
004286 SECŢIA EXT.PSIHIATRIE CR.GRAJDURI 24
004300 SPITALUL PENTRU ELEVI ŞI STUDENTI IASI 24
006162 SPIT.CLINIC DE PSIHIATRIE SOCOLA IAŞI 24
006170 SECŢIA NEUROPSIH.INF.CRONICI GALATA 24
006195 SPITALUL CRONICI PSIHICI SIPOTE 24
006388 SPITALUL CLINIC DE RECUPERARE IAŞI 24
006652 SPITALUL CLINIC DE TUBERCULOZA IAŞI 24
006660 SECŢIA EXT.TBC.A SPIT.CL.COPII DR.CLUNET 24
006886 SECŢIA EXTERIOARA.PSIH.INF.BIVOLARI 24
006894 SECŢIA-HIV GULLIVER 24
007198 SPITALUL CLINIC DE COPII SF.MARIA IAŞI 24
007204 SECŢIA EXT.REUMATOLOGIE COPII MIRCESTI 24
008055 SPITALUL CL.DE OBST-GINEC.CUZA-VODA IAŞI 24
008344 SPIT.CL.BOLI INFECT.SF.PARASCHIVA IAŞI 24
008738 SECŢIA EXT.CU PATURI SCULENI-VICTORIA 24
008818 SPITALUL CLERIC NR. 3 IASI 24
017882 SPITALUL OBST.GINEC.ELENA DOAMNA IAŞI 24
099242 SPITALUL T.B.C. ADULŢI BIRNOVA 24
100428 SECŢIA EXT.PT.POST CURA HEPATICA POENI 24
100436 SECŢIA EXT.GHELERTER-IASI 24
002666 SPITALUL JUDEŢEAN BAIA MARE 26
002674 SPITALUL ORĂŞENESC BAia SPRIE 26
002682 SPITALUL MUNICIPAL SIGHETU MARMATIEi 26
002690 SPITALUL ORĂŞENESC TG.LAPUS 26
002705 SPITALUL ORĂŞENESC VISEUL DE SUS 26
003990 SPITALUL DE RECUPERARE BORSA 26
006677 SPITALUL DE BOLi PULMONARE BAIA MARE 26
008906 SPITALUL DE BOLI iNF.D-V ŞI PSIH.B.MARE 26
009468 SECŢIA EXTERIOARA CU PATURI RUSCOVA 26
009476 SECŢIA EXTERIOARA CU PATURI BAIUT 26
002721 SPITALUL JUDETEAN DROBETA TURNU SEVERIN 27
002738 SPITALUL ORĂŞENESC ORŞOVA 27
002746 SPITALUL ORĂŞENESC STREHAIA 27
002754 SPITALUL ORĂŞENESC BAIA DE ARAMA 27
002762 SPITALUL ORĂŞENESC VINJU MARE 27
099603 SECŢIA PSIHIATRIE CRONIC GURA-VAII 27
002787 SPITALUL CLINIC JUDEŢEAN TG.MURES 28
002795 SPITALUL CLINIC NR.2 TG.MURES 28
002801 SPITALUL MUNICIPAL SIGHIŞOARA 28
002818 SPITALUL ORĂŞENESC LUDUŞ 28
002826 SPITALUL MUNICIPAL "E.NICOARA" REGHIN 28
002834 SPITALUL ORĂŞENESC TIRNAVENI 28
002850 SECŢIA EXTERIOARA CU PATURI IERNUT 28
007220 CENTRUL DE BOLI CARDIOVASCULARE TG.MURES 28
403672 S.C.BENIMED(DR.BENEDEK I-DR.BERECZKIE) 28
002875 SPITALUL JUDEŢEAN NEAMŢ 29
002883 SPITALUL MUNICIPAL ROMAN 29
002891 SPITALUL ORĂŞENESC BICAZ 29
002906 SPITALUL ORĂŞENESC TG.NEAMT 29
007382 SECŢIA EXT.REC.MED.NEGULESTI-P.SOIMULUI 29
007390 SEC.SPIT.BOLI PUL.CRON.FTIZ.BISERICANI 29
009917 SPITALUL DE BOLNAVI CR.PSIHICI GIDINTI 29
002922 SPITALUL JUDEŢEAN SLATINA 30
002930 SPITALUL ORĂŞENESC BALS 30
002947 SPITALUL ORĂŞENESC CARACAL 30
002955 SPITALUL ORĂŞENESC CORABIA 30
002963 SPITALUL ORĂŞENESC DRAGANESTI OLT 30
006218 SPITALUL DE PSIHIATRIE CR.SCHITU GRECI 30
007743 SPITALUL SCORNICESTI 30
002988 SPITALUL JUDEŢEAN PLOIEŞTI 31
002996 SPITALUL MUNICIPAL NR.1 PLOIEŞTI 31
003000 SPITALUL ORĂŞENESC CÂMPINA 31
003017 SPITALUL ORĂŞENESC MIZIL 31
003025 SPITALUL ORĂŞENESC SINAIA 31
003033 SPITALUL ORĂŞENESC SLANIC 31
003041 SPITALUL ORĂŞENESC URLAŢI 31
003058 SPITALUL ORĂŞENESC VĂLENII DE MUNTE 31
003066 SPITALUL COMUNAL BĂLTEŞTI 31
004011 SPITALUL ORĂŞENESC AZUGA 31
004341 DISPENSARUL POLICLINIC PLOPENI 31
006267 SPITALUL ORĂŞENESC PSHIATRIE VOILA 31
008063 SPITALUL DE OBST.GINECOLOGIE PLOIEŞTI 31
008385 SECŢIA EXT.CU PATURI PUCHENII MARI 31
010324 SECŢIA EXTERIOARA CU PATURI BUŞTENI 31
010340 SPITALUL MUNICIPAL NR.2 PLOIEŞTI 31
010357 SPITALUL ORĂŞENESC BAICOI 31
010365 SECTIA EXT.CU PATURI BOLDESTI-SCAIENI 31
010373 SECŢIA EXT.CU PATURI POIANA CÂMPINA 31
099306 SPITALUL DE BOLI PULMONARE BREAZA 31
003090 SPITALUL JUDEŢEAN SATU MARE 32
003105 SPITALUL ORĂŞENESC CAREI 32
003113 SPITALUL ORĂŞENESC NEGREŞTI OAS 32
003121 SPITALUL ORĂŞENESC TASNAD 32
006693 SPITALUL DE SPECIALITATE T.B.C.SATU MARE 32
007848 SPITALUL MUNICIPAL SATU MARE 32
016830 SECTIa EXTERIOARA TURT 32
099355 SECŢIA EXTERIOARA BIXAD 32
003138 SPITALUL JUDETEAN ZALĂU 33
003146 SPITALUL ORĂŞENESC CEHU SILVANIEI 33
003154 SPITALUL ORĂŞENESC JIBOU 33
003162 SPITALUL ORĂŞENESC SIMLEU SILVANIEI 33
003187 SPITALUL CLINIC JUDEŢEAN SIBIU 34
003195 SPITALUL MUNICIPAL MEDIAŞ 34
003201 SPITALUL ORĂŞENESC AGNITA 34
003218 SPITALUL ORĂŞENESC CISNADIE 34
006226 SPITALUL DE PSIHIATRIE SIBIU 34
006708 SPITALUL DE TUBERCULOZA SIBIU 34
003234 SPITALUL JUDEŢEAN SUCEAVA 35
003242 SPITALUL MUNICIPAL CÂMPULUNG MOLDOVENESC 35
003250 SPITALUL MUNICIPAL FĂLTICENI 35
003267 SPITALUL ORĂŞENESC GURA HUMORULUI 35
003275 SPITALUL MUNICIPAL RADAUTI 35
003283 SPITALUL ORĂŞENESC SIRET 35
003291 SPITALUL ORĂŞENESC VATRA DORNEI 35
006330 SPITALUL DE COPII NEUROPSIHICI SIRET 35
009652 SECTIA EXTERIOARA CU PATURI DOLHASCA 35
009677 SECŢIA EXTERIOARA CU PATURI FINTINELE 35
009685 SECŢIA EXTERIOARA CU PATURI FRASIN 35
009693 SECŢIA EXTERIOARA CU PATURI MALINI 35
009716 SECŢIA EXTERIOARA CU PATURI ZVORISTEA 35
003306 SPITALUL JUDEŢEAN ALEXANDRIA 36
003314 SPITALUL MUN "CARTIAS" ROŞIORII DE VEDE 36
003322 SPITALUL MUNICIPAL TURNU MĂGURELE 36
003330 SPITALUL ORĂŞENESC VIDELE 36
003347 SPITALUL ORĂŞENESC ZIMNICEA 36
003371 SPITALUL COMUNAL SCHELA (TRIV-MOSTENI) 36
004413 SPITALUL DE PSIHIATRIE POROSCHIA 36
006234 SPITALUL DE PSIHIATRIE BALACI 36
006716 SPITALUL TBC ROSIORII DE VEDE 36
006990 SECŢIA EXT.CU PATURI CERVENIA (PSIH) 36
003388 SPITALUL CLINIC NR.1 JUDEŢEAN TIMIŞOARA 37
003396 SPITALUL CLINIC NR. 2 TIMIŞOARA 37
003410 SPIT.CLINIC NR.4 DR.V.BABES TIMIŞOARA 37
003427 SPITALUL MUNICIPAL LUGOJ 37
003443 SPITALUL ORĂŞENESC DETA 37
003451 SPITALUL ORĂŞENESC JIMBOLIA 37
003468 SPITALUL ORĂŞENESC SINICOLAUL MARE 37
003484 SPITALUL ORĂŞENESC FĂGET 37
003492 SECŢIA EXTERIOARA LOVRIN CRONICI 37
006242 SPITALUL DE PSIHIATRIE GATAIA 37
006250 SPITALUL DE PSIHIATRIE JEBEL 37
006347 SPIT.DE NEUROPSIHIATRIE INFANTILA LUGOJ 37
007261 SPIT.CL.NR.3 COPII "L.TURCANU" TIMIŞOARA 37
007286 SECŢIA EXTERIOARA CU PATURII RECAS 37
008071 SPIT.CL.NR.5 OBSTETRICA GINEC. TIMIŞOARA 37
008207 INSTIT.DE BOLI CARDIOVASCULARE TIMIŞOARA 37
010992 SECŢIA EXT.LEAGANUL DE COPII TIMIŞOARA 37
233153 SECŢIA EXTERIOARA BUZIAS 37
003507 SPITALUL JUDEŢEAN TULCEA 38
003523 SPITALUL ORĂŞENESC BABADAG 38
003531 SPITALUL ORĂŞENESC MACIN 38
008520 SPITALUL TICHILESTI LEPROZERIE 38
003556 SPITALUL JUDEŢEAN VASLUI 39
003564 SPITALUL MUNICIPAL DE ADULTI BIRLAD 39
003572 SPITALUL MUNICIPAL HUŞI 39
003580 SPITALUL ORĂŞENESC NEGREŞTI 39
003603 SPITALUL TUTOVA 39
003611 SPITALUL CODAESTI 39
003636 SPITALUL CAROL I GHERMANESTI 39
003644 SECŢIA EXT.CU PATURI MALAESTI(VUTCANI) 39
003652 SPITALUL MURGENI 39
007300 SPITALUL DE COPII BIRLAD 39
009732 SECŢIA EXTERIOARA CU PATURII PUIESTI 39
003660 SPITALUL JUDEŢEAN R.VILCEA 40
003677 SPITALUL DRAGASANI 40
003685 SPITALUL BREZOI 40
003693 SPITALUL HOREZU 40
003708 SPITALUL BALCESTI 40
003716 SPITALUL DRAGOESTI 40
009966 SPITALUL OBST.GINECOLOGIE RM.VILCEA 40
099388 SPITAL PNEUMOFTIZIOLOGIE MIHAESTI 40
100565 SECŢIA EXTERIOARA PSIHIATRIE P.MAGLASI 40
003740 SPITALUL JUDEŢEAN FOCŞANI 41
003757 SPITALUL ORĂŞENESC ADJUD 41
003765 SPITALUL ORĂŞENESC MARASESTI 41
003773 SPITALUL ORĂŞENESC ODOBESTI 41
003781 SPITALUL ORĂŞENESC PANCIU 41
003798 SPITALUL COMUNAL DUMBRĂVENI 41
003820 SPITALUL COMUNAL VIDRA 41
003837 SPITALUL CLINIC DE URGENTA FLOREASCA S.1 42
003845 SPIT.CL NEFROLOGIE DR.CAROL DAVILA S.1 42
003853 SPITALUL CLINIC DR.I.CANTACUZINO S.2 42
003861 SPITALUL CLINIC DR.N.G.LUPU S.2 42
003886 SPIT.BOLNAVI CRONICI GERIATRIE TITAN S.2 42
003894 SPITALUL CLINIC CARITAS S.3 42
003917 SPITALUL CLINIC PROF.DR.AL.OBREJA S.4 42
003933 SPITALUL CLINIC COLTEA S.3 42
003941 SPITALUL CLINIC SF.MARIA GRIVITA S.1 42
003966 INSTITUTUL CLINIC FUNDENI BUCUREŞTI S.2 42
004028 SPIT.CLINIC DE URGENTA SF.PANTEHMON S.2 42
006765 SPITALUL CLINIC DE ORTOPEDIE FOIŞOR S.2 42
006773 SPITALUL DE FTIZIOPEDIATRIE S.5 42
006798 SPITALUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE BUC S.2 42
007317 SPITALUL CL.CENTRAL COPII GR.ALEXANDR. S1 42
007325 SPITALUL CLINIC DE COPII DR.V.GOMOIU S.3 42
007341 SPITALUL DE GOPII COTROCENI S.6 42
007358 SPITALUL DE COPII CARAIMAN S.1 42
007735 CENTRUL METODOL.DE REUMATOLOGIE I.STOIA 42
007815 SPITALUL UNIVERSITAR DE URGENTA BUC. S.5 42
008006 SPITALUL CLINIC DE URGENTA SF.IOAN S.4 42
008088 SPITALUL CL.OBST-GINEC.FILANTROPIA S.1 42
008102 SPITALUL CLINIC PROF.DR.PANAIT SIRBU S.6 42
008110 SPITALUL CLINIC OBSTETR-GINEC.POLIZU S.1 42
008393 SPITALUL CLINIC BOLI INF.COLENTINA S.1 42
008408 SPIT.CL.BOLI INFECT+TROPIC.DR.V.BABES S3 42
008537 SP.CL.DERMATO-VENERO PROF DR.LOGHIN S.4 42
008545 SECTIA.EXT.ORL COPI CIUBOT.CUCULU S.5 42
008553 SP.CL.BOLI CRONICE GERIATRIE SF.LUCA S.4 42
008561 SPIT.CL.DE URGENTA PROF.DR.D.BAGDASAR S.4 42
008625 SPITALUL PENTRU STUDENŢI S.1 42
008762 SPITALUL CLINIC URGENTE OFTALMOLOGIE S.1 42
008770 SPITALUL CLINIC PROF.DR.TH BURGHELE S.5 42
008795 SPITALUL CLINIC DE STOMATOLOGIE S.1 42
008801 SP.CL.DE CHIR.PLASTICA REPARAT.ARS S.1 42
009933 SPITALUL CLINIC DE COPII M.S.CURIE S.4 42
017101 SECT.EXT.RECUP.NEUROMOTORIE PT.C0PII S.3 42
018137 CENTRUL DE MEDICINA SOCIALA CHRISTIANA 42
999974 UNIT.FICTIVA PT.MEDICI CARE NU AU UNITBZ 42
002633 SPITALUL COMUNAL PERIS 25
004382 SPIT.DE PSIHIATRIE BALACEANCA-CERNICA 25
007647 SPITALUL DE PEDIATRIE DOMNEŞTI 25
007993 SPITALUL JUDETEAK ILFOV 25
008930 SPITALUL DE COPII CU AFECŢIUNI CR.VIDRA 25    ANEXA 4

Judeţul ................ [][] Nr. înregistrare SC [][][][][][][]
Localitatea ............ CNP pacient [][][][][][][][][][][][][]
Spitalul .........[][][][][] Întocmit de: ........................
Secţia ........... [][][][] parafa medicului

                FISA PENTRU SPITALIZAREA DE ZI

NUMELE ................. PRENUMELE .............. Sexul M/F []
Data nasterii zi [][] luna [][] an [][][][] │Grup sangvin A/BaaB/0; Rh +/-
Domiciliul legal: judeţul[][] Localitatea ..... │Alergic la:..................
Sect [] Mediul U/R [] Str. ............ Nr. ... │Data deschidere fisa ora[][][]
Reşedinţa: judeţul [][]Localitatea ............ │zi [][] luna [][] an[][][]
Sect. [] Mediul U/R [] Str. ........... Nr. ... │Data inchidere fisa ora[][][]
Cetatenie: Roman [] Strain [] ........ │zi [][] luna [][] an[][][]
                                                │
Ocupatia: fără ocupatie (1); salariat (2); │
lucrator pe cont propriu (3); patron (4); │Nr. vizite în
agricultor (5); elev/student (6) somer (7) │spitalizare de zi: [][]
pensionar (8) [] │
Locul de muncă ................................ └──────────────────────────────

Nivel de instruire: fără studii (1); ciclu primar (2); ciclu gimnazial (3);
şcoala profesionala (4); liceu (5) şcoala postliceala (6); studii superioare de
scurta durata (7); studii superioare (8); nespecificat (9) []

C.I/B.I. seria [][] Nr. [][][][][][] Certificat nastere (copil) seria [][]
Nr. [][][][][][]
                 ┌────────────────┐
 Statut asigurat:│Asigurat CNAS []│Asigurare voluntara [] Neasigurat []
┌────────────────┘ └───────────────────────────────────────────
│Tip asig.CNAS:Obligatorie CAS[][]Facultativa CAS[][]Eurocard[]Acord intern.[]│
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
 Categ. asig. CNAS: salariat (1); coasig, (2); pensionar (3); copil<18 ani
 (4); elev/ucenic/student 18-26 ani (5); gravidă (6) veteran (7);
 revoluţionar (8); handicap (9); PNS (10); ajutor social (11); şomaj (12);
 alte (13) [][]


 Nr. din registrul naţional: [][][][][][]
 Tip servicii spitalizare de zi (asigurati CNAS): []

 Diagnosticul principal: ........................................... [][][][]
 ................................................................... [][][][]

 Diagnostice secundare la externare (complicatii/comorbiditati):
 1. ................................................................ [][][][]
 2. ................................................................ [][][][]
 3. ................................................................ [][][][]
 4. ................................................................ [][][][]
 5. ................................................................ [][][][]
 6. ................................................................ [][][][]
 7. ................................................................ [][][][]

             Semnătura şi parafa medicului curant
               ...................

┌───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ EXPLORARI / INVESTIGATII / PROCEDURI / ANALIZE EFECTUATE │
├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Data vizitei : zi [][] luna [][] anul [][][][] │
└───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

 Explorari functionale:
        Denumirea Codul Nr.
 1. ................................... [][][][][][][] [][]
 2. ................................... [][][][][][][] [][]
 3. ................................... [][][][][][][] [][]
 4. ................................... [][][][][][][] [][]
 5. ................................... [][][][][][][] [][]
 6. ................................... [][][][][][][] [][]

 Investigatii radiologice:
        Denumirea Codul Nr.
 7. ................................... [][][][][][][] [][]
 8. ................................... [][][][][][][] [][]
 9. ................................... [][][][][][][] [][]
10. ................................... [][][][][][][] [][]
11. ................................... [][][][][][][] [][]
12. ................................... [][][][][][][] [][]

 Alte proceduri terapeutice:
        Denumirea Codul Nr.
13. ................................... [][][][][][][] [][]
14. ................................... [][][][][][][] [][]
15. ................................... [][][][][][][] [][]
16. ................................... [][][][][][][] [][]
17. ................................... [][][][][][][] [][]
18. ................................... [][][][][][][] [][]

 Analize de laborator:
        Denumirea Codul Nr.
19. ................................... [][][][][][][] [][]
20. ................................... [][][][][][][] [][]
21. ................................... [][][][][][][] [][]
22. ................................... [][][][][][][] [][]
23. ................................... [][][][][][][] [][]
24. ................................... [][][][][][][] [][]
25. ................................... [][][][][][][] [][]
26. ................................... [][][][][][][] [][]

┌───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ TRATAMENTE EFECTUATE │
├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Data vizitei : zi [][] luna [][] anul [][][][] │
└───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
 ...........................................................................
 ...........................................................................
 ...........................................................................
 ...........................................................................
 ...........................................................................
 EPICRIZA: .................................................................
 ...........................................................................
 ...........................................................................
 ...........................................................................

                 Semnatara şi parafa medicului
                         ...............


    ANEXA 5

    Instrucţiuni privind completarea fişei pentru spitalizarea de zi (FSZ)

    1. Datele de identificare a spitalului şi datele de identificare ale pacientului se completeaza la fel ca în formularul "Foaie de observaţie clinică generală.
    2. Numărul de înregistrare al fişei de spitalizare de zi este unic pe spital se face după codul unic din registrul de intrări-ieşiri pentru spitalizare de zi al spitalului iar numerotarea începe cu 1 la 1 ianuarie al fiecărui an.
    3. Tip servicii spitalizare de zi se completează conform tipurilor de servicii de spitalizare de zi reglementate prin Hotărârea Guvernului de aprobare a Contractului-cadru.
    4. Diagnosticul principal şi diagnosticele secundare se codifică conform Listei tabelare a bolilor din Clasificarea Internationala a Maladiilor CIM-10 OMS de către medicul curant.
    5. Procedurile medicale se codifică conform Listei tabelare a procedurilor din Clasificarea Internaţională a Maladiilor, varianta australiană CIM-10-AM v3
    6. Investigatiile de laborator se codifică conform Nomenclatorului investigaţiilor de laborator.
    7. Înregistrarea procedurilor medicale şi a investigaţiilor de laborator se face distinct pentru fiecare vizită.


    ANEXA 6

    Datele din foaia de observaţie clinică generală care formează Setul minim de date la nivel de pacient, aferent spitalizării continue (SMDPC)

    1. Codul de identificare a cazului externat
    2. Codul de identificare a spitalului
    3. Codul de identificare a secţiei
    4. Numărul foii de observaţie clinică generală
    5. Codul numeric personal al pacientului
    6. Numele pacientului
    7. Prenumele pacientului
    8. Sexul
    9. Data naşterii
    10. Judeţul de domiciliu al pacientului
    11. Localitatea de domiciliu a pacientului
    12. Cetăţenia
    13. Greutatea la naştere (doar pentru nou-născuţi)
    14. Ocupaţia
    15. Nivelul de instruire
    16. Statut asigurat
    17. Tipul asigurării de sănătate
    18. Casa de asigurări de sănătate
    19. Categoria de asigurat
    20. Tipul internării
    21. Criteriul de internare
    22. Data internării
    23. Ora internării
    24. Diagnosticul la internare
    25. Data externării
    26. Ora externării
    27. Tipul externării
    28. Starea la externare
    29. Diagnosticul principal şi diagnosticele secundare la externare
    30. Intervenţia chirurgicală principală efectuată
    31. Data intervenţiei chirurgicale principale
    32. Alte proceduri: intervenţii chirurgicale explorări funcţionale investigaţii radiologice etc. precum şi numărul acestora
    33. Transferurile intraspitaliceşti (secţia; data)
    34. Codul de parafă al medicului curant
    35. Codul de parafa al medicului operator
    36. Situaţiile speciale (suspiciune de accident de muncă suspiciune de boală profesională accident rutier vătămare corporală)

    ANEXA 7

    Datele din fişa de spitalizare de zi care formează Setul minim de date la nivel de pacient aferent spitalizării de zi (SMDPZ)

    1. Codul de identificare a cazului externat
    2. Codul de identificare a spitalului
    3. Codul de identificare a secţiei
    4. Număral fişei de spitalizare de zi
    5. Codul numeric personal al pacientului
    6. Numele pacientului
    7. Prenumele pacientului
    8. Sexul
    9. Data naşterii
    10. Judeţul de domiciliu al pacientului
    11. Localitatea de domiciliu a pacientului
    12. Cetăţenia
    13. Ocupaţia
    14. Nivelul de instruire
    15. Statut asigurat
    16. Tipul asigurării de sănătate
    17. Casa de asigurări de sănătate
    18. Categoria de asigurat
    19. Data deschiderii fişei
    20. Data închiderii fişei
    21. Tipul de serviciu de spitalizare de zi
    22. Data vizitei
    23. Diagnosticul principal şi diagnosticele secundare la închiderea fişei
    24. Procedurile efectuate
    25. Investigaţiile de laborator efectuate
    26. Codul de parafa al medicului curant

                  __________


Comentarii Act

Nu sunt comentarii momentan.

Posteaza pe retele sociale

Pentru a posta un comentariu trebuie sa va autentificati


Daca nu aveti inca un cont si vreti sa va inregistrati dati click aici(click aici pentru a vedea toate aplicatiile CTCE)

Contact

Adresa:
Bd. Decebal, nr. 32
Piatra Neamt
Romania
Telefon: 0233-211.020 , 218.110, 210.290, 210.291
Numărul de fax: 0233.206.575

Contact Me

Urmariti-ne pe

Facebook