Inapoi la Cautare

ORDIN 1304 /2004


privind modelul şi conţinutul formularelor şi documentelor utilizate în activitatea de inspecţie fiscală


Puteti sa consultati o forma actualizata la data 01.10.2014, conform modificarilor publicate in Monitorul Oficial al Romaniei, apasand butonul Cumpara Act.

Cumparati Actul varianta DOC

Forma la zi
Pret: 13,00 RON cu TVA
Doriti o forma actualizata, la zi (01.10.2014), a acestui act ? Cumparati acum online, rapid si simplu varianta DOC !

Forme la zi | Modificari Act | Printare | Salvare DOC

      În temeiul dispoziţiilor art. 26 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 1.574/2003 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice şi a Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, cu modificările şi completările ulterioare,
    având în vedere prevederile art. 98, art. 102 alin. (7) şi (8), precum şi ale art. 196 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată,
    ministrul finanţelor publice emite următorul ordin:
    ART. 1
    Se aprobă modelul şi conţinutul formularelor utilizate în activitatea de inspecţie fiscală, reglementată prin titlul VII "Inspecţia fiscală" din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, după cum urmează:
    - Aviz de inspecţie fiscală - anexa 1.a;
    - Instrucţiuni de completare şi utilizare a formularului "Aviz de inspecţie fiscală" - anexa 1.b;
    - Caracteristicile de tipărire, modul de difuzare, de utilizare şi păstrare a formularului "Aviz de inspecţie fiscală" - cod 14.13.07.18 - anexa 1.c;
    - Ordin de serviciu nr. ... - anexa 2.a;
    - Instrucţiuni de completare şi utilizare a formularului "Ordin de serviciu" - anexa 2.b;
    - Caracteristicile de tipărire, modul de difuzare, de utilizare şi păstrare a formularului "Ordin de serviciu" - cod 14.13.04.18 - anexa 2.c;
    - Notă explicativă - anexa 3.a;
    - Instrucţiuni de completare şi utilizare a formularului "Notă explicativă" - anexa 3.b;
    - Caracteristicile de tipărire, modul de difuzare, de utilizare şi păstrare a formularului "Notă explicativă" - cod 14.13.01.18 - anexa 3.c;
    - Invitaţie - anexa 4.a;
    - Instrucţiuni de completare şi utilizare a formularului "Invitaţie" - anexa 4.b;
    - Caracteristicile de tipărire, modul de difuzare, de utilizare şi păstrare a formularului "Invitaţie" - cod 14.13.05.18 - anexa 4.c;
    - Proces-verbal - anexa 5.a;
    - Instrucţiuni de completare şi utilizare a formularului "Proces-verbal" - anexa 5.b;
    - Caracteristicile de tipărire, modul de difuzare, de utilizare şi păstrare a formularului "Proces-verbal" - cod 14.13.22.18/1 - anexa 5.c;
    - Proces-verbal de ridicare/restituire de înscrisuri - anexa 6.a;
    - Instrucţiuni de completare şi utilizare a formularului "Proces-verbal de ridicare/restituire de înscrisuri" - anexa 6.b;
    - Caracteristicile de tipărire, modul de difuzare, de utilizare şi păstrare a formularului "Proces-verbal de ridicare/restituire de înscrisuri" - cod 14.13.22.18/2 - anexa 6.c;
    - Proces-verbal de sigilare/desigilare - anexa 7.a;
    - Instrucţiuni de completare şi utilizare a formularului "Proces-verbal de sigilare/desigilare" - anexa 7.b;
    - Caracteristicile de tipărire, modul de difuzare, de utilizare şi păstrare a formularului "Proces-verbal de sigilare/desigilare" - cod 14.13.22.18/3 - anexa 7.c.
    Anexele 1.a-7.c fac parte integrantă din prezentul ordin.
    ART. 2
    Se aprobă modelul şi conţinutul minimal ale documentului "Declaraţie" pe care contribuabilul este obligat să o dea la sfârşitul inspecţiei fiscale/controlului, prezentată în anexa 8.a care face parte integrantă din prezentul ordin.
    ART. 3
    Formularele prevăzute la art. 1 şi documentul menţionat la art. 2 se completează conform instrucţiunilor prevăzute în anexele 1.b-8.b care fac parte integrantă din prezentul ordin.
    ART. 4
    Caracteristicile de tipărire, modul de difuzare, utilizare şi păstrare a formularelor prevăzute la art. 1 şi 2 sunt stabilite în anexele 1.c-8.c care fac parte integrantă din prezentul ordin.
    ART. 5
    Direcţia generală de inspecţie fiscală, Direcţia generală de colectare a creanţelor bugetare, Direcţia generală de gestiune a impozitelor şi contribuţiilor, Direcţia economică şi administrativă din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, direcţiile generale ale finanţelor publice judeţene şi a municipiului Bucureşti şi Direcţia generală de administrare a marilor contribuabili, precum şi Direcţia generală a tehnologiei informaţiei din Ministerul Finanţelor Publice vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.
    ART. 6
    Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.
                         Ministrul finanţelor publice,
                            Mihai Nicolae Tănăsescu
    Bucureşti, 1 septembrie 2004.
    Nr. 1.304.
    ANEXA I.a
    MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE
    AGENŢIA NAŢIONALA DE ADMINISTRARE FISCALA
    Direcţia Generală ---------------
    Nr. --------/zz.ll.aa

                      AVIZ DE INSPECŢIE FISCALA

    Denumire contribuabil:
    ..............................................................
    Cod identificare fiscala ...............,
    Domiciliul fiscal: localitatea: ..........., b-dul/str. ........,
  nr. ...., bl. ...., sc. ...., et. ....., ap. ......, judeţ/sector,
  cod postal ..........

    Domnului/Doamnei Administrator/Director general

    Avem onoarea sa va informam ca începând cu data de ....... veţi face obiectul unei inspecţii fiscale, având ca obiective:
    - verificarea ansamblului declaraţiilor fiscale şi/sau operaţiunilor relevante pentru inspecţia fiscala pentru:
    a) impozitul ............ pe perioada ...............
    b) taxa ................ pe perioada ................
    c) contribuţii sociale ......... pe perioada .............
    d) alte venituri ale bugetului general consolidat ....... pe perioada .....
    - verificarea modului de organizare şi conducere a evidentei fiscale şi contabile.
    Pentru buna desfăşurare a inspecţiei fiscale, va rugam sa pregătiţi, pentru a fi puse la dispoziţia organelor de inspecţie fiscala, toate documentele contabile şi fiscale şi alte elemente justificative relevante pentru stabilirea situaţiei fiscale.
    Totodată, în termen de 5 zile de la primirea prezentului aviz, va rugam sa va prezentaţi la compartimentul cu atribuţii de evidenta pe plătitori din cadrul organului fiscal în a cărei rază teritoriala aveţi domiciliul fiscal, pentru remedierea eventualelor erori materiale din evidenta fiscala.
    În măsura în care contabilitatea dumneavoastră este informatizata urmează sa asiguraţi ansamblul informaţiilor, datelor şi documentelor arhivate în format electronic precum şi aplicaţiile informatice cu ajutorul cărora s-au întocmit.
    Pe parcursul controlului aveţi dreptul de a beneficia de asistenţa de specialitate şi/sau juridica.
    Va transmitem alăturat, pentru informarea dumneavoastră, un exemplar al Cartei drepturilor şi obligaţiilor contribuabilului pe perioada desfăşurării inspecţiei fiscale.
    Inspecţia fiscala se va desfăşura cu respectarea prevederilor Codului fiscal, Codului de procedura fiscala şi a altor reglementari legale în materie, precum şi a prevederilor Codului etic al inspectorului de control fiscal.
    Menţionăm ca aveţi posibilitatea de a solicita, o singură dată, amânarea datei de începere a inspecţiei fiscale pentru motive justificate.
    Prezentul Aviz de inspecţie fiscala a fost emis în baza Titlului VII, art. 98 din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscala, republicată.
    După data începerii inspecţiei fiscale, nu se mai pot depune declaraţii rectificative pentru impozitele, taxele, contribuţiile şi alte venituri ale bugetului general consolidat, aferente perioadelor supuse inspecţiei.
    Va asiguram de întreaga noastră colaborare pe parcursul, desfăşurării inspecţiei fiscale.
                 CONDUCĂTORUL ACTIVITĂŢII DE INSPECŢIE FISCALA
                      Funcţia, Nume, Prenume, Semnătura
                                 Stampila
    Persoana de contact: ............ Telefon: .............
    Cod 14.13.07.18
    ANEXA 1.b
              Instrucţiuni de completare şi utilizare a formularului
                           "Aviz de Inspecţie fiscala"
    Reprezintă documentul prin care organele de inspecţie fiscala înştiinţează contribuabilul în legătură cu inspecţia fiscala care urmează să se efectueze la acesta. În avizul de inspecţie se vor nominaliza impozitele, taxele , contribuţiile şi alte venituri ale bugetului generai consolidat care fac obiectul inspecţiei, precum şi perioada supusă controlului pentru fiecare tip de impozit, taxa, contribuţie şi alte venituri ale bugetului general consolidat.
    Se întocmeşte de către organele de inspecţie fiscala şi se transmite contribuabilului, care urmează a face obiectul unei inspecţii fiscale generale sau parţiale, înainte cu 30 zile pentru marii contribuabili şi cu 15 zile pentru ceilalţi contribuabili, de începerea efectuării acesteia. Un exemplar se transmite şi organului fiscal în a cărui raza teritoriala se afla sediul /domiciliul fiscal al contribuabilului.
    Avizul de inspecţie fiscala se întocmeşte de echipa care va efectua inspecţia fiscala, se avizează de şeful de serviciu coordonator al echipei şi se semnează de către conducătorul activităţii de inspecţie fiscala sau de altă persoană împuternicita în acest sens.
    Se întocmeşte în trei exemplare originale din care:
    - exemplarul unu se va trimite contribuabilului prin posta cu confirmare de primire sau prin inmanare directa cu semnătura şi data de primire pe exemplarul doi;
    - exemplarul doi va fi reţinut în cadrul unităţii fiscale şi înmânat echipei de inspecţie fiscala care va efectua inspecţia fiscala, urmând a fi anexat la Raportul de inspecţie fiscala.
    - exemplarul trei va fi transmis organului fiscal în a cărui raza teritoriala se afla domiciliul fiscal al contribuabilului.
    ANEXA 1.c
        Caracteristicile de tipărire, modul de difuzare, de utilizare şi
      păstrare a formularului "Aviz de inspecţie fiscala" cod 14.13.07.18
    1. Denumire: Aviz de inspecţie fiscala
    2. Cod: 14.13.07.18;
    3. Format: A4/t1
    4. Caracteristici de tipărire: se tipăreşte pe o singura faţa. Se poate edita cu ajutorul tehnicii de calcul.
    5. Se difuzează: gratuit
    6. Se utilizează: de către organele fiscale pentru înştiinţarea contribuabilului de începerea inspecţiei fiscale;
    7. Se întocmeşte: în 3 exemplare, de organul fiscal de inspecţie fiscala;
    8. Circula:
    - exemplarul 1 la contribuabil;
    - exemplarul 2 la organul fiscal care va efectua inspecţia fiscala;
    - exemplarul 3 la organul fiscal cu atribuţii de gestiune a declaraţiilor şi a dosarului fiscal în a cărui raza teritoriala se afla domiciliu fiscal al contribuabilul;
    9. Se arhivează :
    - exemplarul 1, la contribuabil;
    - exemplarul 2, la Raportul de inspecţie fiscala/proces verbal;
    - exemplarul 3, la organul fiscal cu atribuţii de gestiune a declaraţiilor şi a dosarului fiscal în a cărui raza teritoriala se afla domiciliu fiscal al contribuabilul;
    ANEXA 2.a
    MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE
    AGENŢIA NAŢIONALA DE ADMINISTRARE FISCALA
    Direcţia Generală ................

                         ORDIN DE SERVICIU nr. ...........

    Dl/D-na ......................................................
    ...............................................................
    având funcţia de .............................................
    este delegat(a) pentru efectuarea*1) .........................
    ...............................................................
    ...............................................................
    la contribuabilul: ............................................
    ...............................................................
    Cod identificare fiscala: ....................................
    Domiciliul fiscal: ............................................
    ...............................................................

    Data începerii inspecţiei fiscale: .............................
    Se legitimează cu legitimaţia de inspecţie fiscala nr.: ........
             CONDUCĂTORUL ACTIVITĂŢII DE INSPECŢIE FISCALA,
                  Funcţia, Nume, Prenume, Semnătura
                              Stampila

      Data: ...............
------------
    *1) Se va înscrie obiectul inspecţiei fiscale
    Cod 14.13.04.18
    ANEXA 2.b
                Instrucţiuni de completare şi utilizare a formularului
                               "Ordin de serviciu"
    Reprezintă documentul prin care organele de inspecţie fiscala sunt împuternicite se efectueze inspecţia fiscala/controlul la contribuabilul nominalizat.
    Ordinul de serviciu se întocmeşte de echipa care va efectua inspecţia fiscala, se avizează de şeful de serviciu coordonator al echipei şi se semnează de către conducătorul activităţii de inspecţie fiscala sau de altă persoană împuternicita în acest sens.
    Se întocmeşte într-un exemplar pentru echipa de inspecţie fiscala/control sau pentru fiecare inspector fiscal în parte, atunci când este folosit pentru deplasare/delegare în teritoriu.
    ANEXA 2.c
             Caracteristicile de tipărire, modul de difuzare, de utilizare
           şi păstrare a formularului "Ordin de serviciu" cod 14.13.04.18
    1. Denumire: Ordin de serviciu
    2. Cod: 14.13.04.18;
    3. Format: A5/t1
    4. Caracteristici de tipărire:
    - se tipăreşte pe o singura faţa. Se poate edita cu ajutorul tehnicii de calcul.
    5. Se difuzează: gratuit
    6. Se utilizează: de către organele fiscale pentru:
    - a nominaliza organele de inspecţie care vor efectua inspecţia fiscala/controlul
    - nominalizarea contribuabilului supus inspecţiei fiscale/controlului;
    - stabilirea datei de începere a inspecţiei fiscale;
    7. Se întocmeşte: într-un exemplar, de către organul fiscal de inspecţie fiscala;
    8. Circula: numai la organele de inspecţie/control
    9. Se arhivează la:
    - organul de inspecţie fiscala, ca anexa la Raportul de inspecţie fiscala/proces verbal;
    ANEXA 3.a

                         NOTA EXPLICATIVA

    Subsemnatul(a) ..................... având calitatea de ...... la ....
  de la data de .../.../... domiciliat în .... judeţul/sector ... bdul/str.
  ...., nr. ..., bloc ..., sc. .., et. ..., ap. .., telefon .... legitimat cu
  BI/CI/Pasaport seria ...., nr. ..., eliberat de ..., la data de ../.../..,
  CNP ........ la întrebările puse de ..........., având funcţia de .........
  în cadrul Ministerului Finanţelor Publice, Agenţia Naţionala de Administrare
  Fiscala - Direcţia (Generală) .......... în baza art. 91, alin. (3), lit. c)
  din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscala,
  republicată, dau următoarele explicaţii:

    1. Întrebare: .....................................................
    ...................................................................
    ...................................................................
    ...................................................................
    1. Răspuns:
    ...................................................................
    ...................................................................
    ...................................................................
    2. Întrebare:
    ...................................................................
    ...................................................................
    ...................................................................
    2. Răspuns:
    ...................................................................
    ...................................................................
    ...................................................................
    3. Dacă mai aveţi ceva de adăugat? ...............................
    ...................................................................
    ...................................................................

         Data şi semnătura

                                         Data în faţa noastră
                                    ORGANE DE INSPECŢIE FISCALA
                      Nume, prenume, nr. legitimaţie inspecţie fiscala
                                                      Semnătura


    Cod 14.13.01.18

    ANEXA 3.b
           Instrucţiuni de completare şi utilizare a formularului
                              "Nota explicativa"
    Reprezintă documentul prin care, organele de inspecţie fiscala, pot solicita explicaţii scrise, reprezentantului sau oricărui angajat al contribuabilului, care să contribuie la stabilirea unor elemente relevante din activitatea contribuabilului, ce pot influenţa inspecţia fiscala. Solicitarea de explicaţii scrise se va face în timpul inspecţiei fiscale, ori de cate ori acestea sunt necesare pentru clarificarea şi definitivarea constatărilor privind situaţia fiscala a contribuabililor;
    Întrebările vor fi formulate în mod clar, concis şi concret, pentru a da posibilitate unor răspunsuri la obiect;
    În cazul în care persoana în cauza refuza sa răspundă la întrebări, organele de inspecţie fiscala vor transmite întrebările printr-o adresa scrisa, înregistrata la contribuabil, stabilind un termen util de cel puţin 5 zile lucratoare pentru formularea răspunsului.
    În toate cazurile, explicaţiile la întrebările puse de organele de inspecţie fiscala se vor da în scris prin "nota explicativa".
    Refuzul de a răspunde la întrebări va fi consemnat în Raportul de inspecţie fiscala/procesul verbal de control, anexandu-se o copie după adresa de comunicare.
    Nota explicativa se întocmeşte în doua exemplare din care:
    - exemplarul unu va fi anexat la Raportul de inspecţie fiscala/ Procesul verbal de control.
    - exemplarul doi va rămâne la persoana care a dat explicaţii
    ANEXA 3.c
         Caracteristicile de tipărire, modul de difuzare, de utilizare
         şi păstrare a formularului "Nota explicativa" cod 14.13.01.18
    1. Denumire: Nota explicativa
    2. Cod: 14.13.01.18;
    3. Format: A4/t1 (poate avea un număr variabil de pagini)
    4. Caracteristici de tipărire: se tipăreşte pe o singura faţa. Se poate edita şi cu ajutorul tehnicii de calcul.
    5. Se difuzează: gratuit
    6. Se utilizează: de către organele fiscale pentru a clarifica unele aspecte constatate în activitatea de inspecţie fiscala/control;
    7. Se întocmeşte: în 2 exemplare, de persoana nominalizata de organele de inspecţie pentru a răspunde la intrebari;
    8. Circula:
    - exemplarul 1 la organul fiscal care efectuează inspecţia fiscala,
    - exemplarul 2 la persoana nominalizata sa răspundă la întrebări;
    9. Se arhivează la:
    - exemplarul 1, anexa la Raportul de inspecţie fiscala/proces verbal;
    - exemplarul 2, la contribuabil.
    ANEXA 4.a
    (ordin 1304)
    MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE
    AGENŢIA NAŢIONALA DE ADMINISTRARE FISCALA
    Directia Generală .................
    Nr. ........./ zz.ll.aa
                           INVITAŢIE
    Domnului (Doamnei) .................., în calitate de .......... al ............
    Va informam ca în data ......... organe de inspecţie fiscala din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscala - Direcţiei Generală ............... s-au deplasat la domiciliul fiscal/sucursala/filiala/punct de lucru al ...... de la adresa ......... în vederea*1): ............................................................
    Inspecţia fiscala/controlul nu s-a putut efectua, drept pentru care, în baza art. 49 din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscala, republicată, va invitam în data de ........, ora ....... la sediul Direcţiei Generale ......, adresa ........, camera ......., telefon ....... în vederea efectuării inspecţiei fiscale/controlului, ocazie cu care veţi prezenta, conform art. 54 şi 91 din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003, republicată, următoarele documente: ...................................
    .....................................................................
    .....................................................................
    .....................................................................
    Neprezentarea, în condiţiile de mai sus, constituie contravenţie conform art. 189, alin. 1 lit. c din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscala, republicată, se sancţionează cu amendă conform art. 189, alin. 2, lit. a) din acelaşi act normativ, cu excepţia cazului în care nu sunt întrunite elementele constitutive ale unei infracţiuni.
               CONDUCĂTORUL ACTIVITĂŢII DE INSPECŢIE FISCALA,
                     Funcţia, Nume, Prenume, Semnătura
                              Stampila
    Persoana de contact: dl/dna. ......... tel. ........
------------
    *1) Se înscrie obiectul acţiunii:
    - prezentării de înscrisuri în conformitate cu art. 54 din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003, republicată;
    - efectuării unei cercetări la faţa locului în conformitate cu art. 55 din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003, republicată;
    - efectuării unei inspecţii fiscale conform art. 91 din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003, republicată.
    Cod 14.13.05.18
    ANEXA 4.b
              Instrucţiuni de completare şi utilizare a formularului
                                "Invitaţie"
    Reprezintă documentul prin care un contribuabil este invitat la sediul organului de inspecţie fiscala în vederea efectuării unei acţiuni conform cu art. 49, 54 şi 91 din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscala, republicată;
    Se întocmeşte în cazurile când acţiunea nu a putut fi efectuata la domiciliul fiscal al contribuabilului şi nici într-un loc stabilit de comun acord cu contribuabilul.
    Se întocmeşte de către echipa desemnata pentru efectuarea inspecţiei fiscale şi se aproba de către coordonatorul unităţii de inspecţie fiscal sau de alte personae împuternicite în acest sens.
    Se întocmeşte în doua exemplare:
    - exemplarul unu va fi remis contribuabilului, prin posta cu confirmare de primire sau inmanat personal reprezentantului societăţii cu menţiunea pe exemplarul doi a calităţii reprezentantului, datelor de identificare (BI/CI/pasaport nr., serie, domiciliu), data şi semnătura.
    - exemplarul doi va fi reţinut de echipa de inspecţie şi va fi anexat raportului de inspecţie fiscala/procesului verbal de control
    ANEXA 4.c
              Caracteristicile de tipărire, modul de difuzare, de
       utilizare şi păstrare a formularului "Invitaţie" cod 14.13.05.18
    1. Denumire: Invitaţie
    2. Cod: 14.13.05.18;
    3. Format: A4/t1
    4. Caracteristici de tipărire: se tipăreşte pe o singura faţa. Se poate edita cu ajutorul tehnicii de calcul.
    5. Se difuzează: gratuit
    6. Se utilizează: de către organele fiscale pentru înştiinţarea contribuabilului de a se prezenta la sediul inspecţiei fiscale;
    7. Se întocmeşte: în 2 (doua) exemplare, de către organul de inspecţie, fiscala;
    8. Circula:
    - exemplarul 1 la contribuabil;
    - exemplarul 2 la organul fiscal care va efectua inspecţia fiscala/controlul;
    9. Se arhivează:
    - exemplarul 1, la contribuabil;
    - exemplarul 2, anexa la Raportul de inspecţie fiscala/ procesul verbal
    ANEXA 5.a
    (ordin 1304)

                             PROCES VERBAL*1)
                       (ziua ... luna ... anul ... )

    CAP. I.
    Subsemnaţii*2) ..................... având funcţia de ............. în
  cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscala - Direcţia Generală ...../
  ......, în baza Titlului VII din Ordonanţe Guvernului nr. 92/2003 - privind
  Codul de procedură fiscala, republicată, a legitimaţiilor de inspecţie
  fiscala nr. ....... şi a Ordinului de serviciu nr. ...../...... am efectuat,
  în perioada ........., un control inopinat/control încrucişat/ o cercetare
  la faţa locului, în vederea*3) ........................................
  .......................................................................
  .......................................................................
  .......................................................................
  la .................., cu domiciliul fiscal în localitatea ...........
  bdul/str. ..... nr. .... bl. .... sc. .... et. ...., ap. ... judeţ/sector
  ......., codul de identificare fiscala .........
  Contribuabilul are ca obiect principal de activitate*4) ..................
  Controlul s-a desfăşurat*5) ......................................., unde
  contribuabilul sus menţionat are*6) ....................................
  Contribuabilul este reprezentat de*7) ..................................,
  în calitate de ...........................................................

    CAP. II.
    Constatări:
    Urmare controlului efectuat au rezultat următoarele: (constatări,
    consecinţe, responsabilităţi, măsuri dispuse):
    1. Descrierea faptei
    ........................................................................
    ........................................................................
    ........................................................................
    ........................................................................
    ........................................................................
    ........................................................................
    ........................................................................
-------------
    *1) Se va întocmi numai în cazul controlului inopinat, incrucisat şi
  pentru constatarea unor situaţii faptice existente la un moment dat
  (art. 55). Nu are ca rezultat întocmirea deciziei de impunere. Se anexează
  la Raportul de inspecţie fiscala.
    *2) Nume, prenume organe de inspecţie fiscala
    *3) Denumirea exacta a tematicii şi perioada supusă controlului
    *4) Denumire şi clasificare cod CAEN a obiectului de activitate desfăşurat
    *5) Adresa punctului de lucru, sucursalei, subunităţii
    *6) Menţionarea felului de sediu secundar (punct de lucru, sucursala,
        subunitate)
    *7) Nume, prenume, funcţie, date identitate, CNP


    Cod 14.13.22.18/1

    ........................................................................
    ........................................................................
    ........................................................................
    ........................................................................
    ........................................................................
    2. Prevederile legale încălcate:
    ........................................................................
    ........................................................................
    ........................................................................
    ........................................................................
    ........................................................................
    3.Consecinţe:
    ........................................................................
    ........................................................................
    ........................................................................
    ........................................................................
    ........................................................................
    ........................................................................
    ........................................................................
    ........................................................................
    ........................................................................
    ........................................................................
    La terminarea controlului au fost restituite toate actele şi documentele
  puse la dispoziţia organelor de inspecţie fiscala, cu excepţia celor
  reţinute pentru care s-a întocmit proces verbal de ridicare de înscrisuri.
    Prezentul proces-verbal s-a întocmit în ....... exemplare, înregistrate
  în Registrul unic de control sub nr. ......., din care un exemplar a fost
  lăsat contribuabilului, iar ........ exemplare au fost luate de organele
  de inspecţie fiscala.

     ORGANE DE INSPECŢIE FISCALA, ADMINISTRATOR
       Nume, Prenume, Semnătura (DIRECTOR GENERAL),
                                      Nume, Prenume, Semnătura
                                             Stampila


    Cod 14.13.22.18/1

    ANEXA 5.b
                Instrucţiuni de completare şi utilizare a formularului
                                 "Proces-verbal"
    Cap. I
    1. Procesul verbal reprezintă actul de control care se întocmeşte de către organele de inspecţie fiscala numai în cazul controlului inopinat, încrucişat, în cazul efectuării, în condiţiile legii, a unei cercetări la faţa locului (art. 55 din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscala, republicată) sau pentru consemnarea unor fapte, în timpul inspecţiei fiscale, care pot întruni elementele constitutive ale unei infracţiuni.
    Nu are ca rezultat întocmirea unei decizii de impunere.
    2. Câmpurile libere din cadrul formularului se vor completa după cum urmează:
     1. data (zi, luna, an) la care s-a întocmit procesul verbal;
     2. numele şi prenumele organelor de inspecţie fiscala care efectuează controlul.
     3. se va preciza denumirea exacta a obiectului controlului şi perioada supusă verificării.
     4. denumirea obiectului de activitate şi clasificarea codul activităţii conform clasificării CAEN.
     5. se va preciza adresa punctului de lucru, sucursalei, subunităţii la care s-a desfăşurat controlul, dacă acesta a avut loc în alt loc decât domiciliul fiscal, precum şi modul de deţinere al spaţiului unde se desfăşoară activitatea.
     6. se va preciza tipul sediului secundar (punct de lucru, sucursala, subunitate)
     7. se va inscrie numele şi prenumele, funcţia, datele de identitate, CNP precum şi calitatea acestuia în cadrul societăţii.
    Cap. II
    1. Constatările controlului vor fi prezentate clar şi concis, fără detalieri inutile astfel încât să rezulte motivul de fapt şi temeiul de drept care au stat la baza fundamentării fiecăreia. Se vor nominaliza, acolo unde legea prevede, persoanele făcute responsabile de faptele constatate. De asemenea se vor inscrie masurile operative dispuse contribuabilului pentru respectarea prevederilor legale în materie.
    În susţinerea constatărilor se vor prezenta copii după documente justificative; registre, balanţe de verificare, declaraţii fiscale, situaţii privind starea de fapt constatata şi efectele juridice produse. În cazul în care din control au rezultat elementele constitutive ale unei infracţiuni prevăzute de legea penala se va prezenta şi punctul de vedere al persoanei făcuta responsabila, care va fi anexat la procesul verbal. Dacă este cazul, în situaţiile în care, din control au rezultat elementele constitutive ale unei infracţiuni prevăzute de legea penala constatările se vor consemna într-un proces verbal separat.
    Se va prezenta în sinteza şi punctul de vedere al reprezentantului legal al contribuabilului sau al persoanei împuternicita de acesta, faţă de constatările organului de inspecţie, numai atunci când aceasta are o opinie contrara şi o prezintă în scris în timpul controlului. Organele de inspecţie fiscala vor analiza cu obiectivitate punctul de vedere al contribuabilului şi, în funcţie de concluzii, vor inscrie în procesul verbal argumentele cu care se combate fiecare din aspectele prezentate în scris de către contribuabil. Punctul de vedere al organului de inspecţie fiscala faţă de argumentele aduse de contribuabil va fi consemnat cu precizarea prevederilor legale în domeniu şi fundamentate pe analiza datelor înscrise în procesul verbal.
    Pentru faptele care sunt sancţionate contravenţional organele de inspecţie fiscala vor întocmi, separat, în conformitate cu dispoziţiile legale în vigoare, proces verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiilor.
    Punctul de vedere în scris al reprezentantului legal al contribuabilului sau al persoanei împuternicita de acesta se va anexa la procesul verbal
    Constatările organelor de inspecţie fiscala rezultate în urma unei acţiuni de control inopinat, încrucişat sau de cercetare la faţa locului se pot finaliza cu propunerea, de a se programa efectuarea unei inspecţii fiscale parţiale sau generale la contribuabilul care a făcut obiectul controlului.
    3. Semnarea procesului verbal. Procesul verbal se semnează de către organele de inspecţie fiscala, reprezentantul legal al contribuabilului, persoanele răspunzătoare, funcţia deţinuta, precum şi de eventualii martori în prezenta cărora s-a efectuat controlul.
    Procesele verbale se incheie în cel puţin trei exemplare, din care:
    - exemplarul unu rămâne la organul de inspecţie fiscala care a efectuat controlul;
    - exemplarul doi se transmite la organul fiscal în a cărui raza teritoriala se afla domiciliul fiscal al contribuabilului.
    - exemplarul trei rămâne la contribuabil.
    Procesele verbale incheiate ca urmare a unor solicitări făcute de organe abilitate ale statului, se vor întocmi în patru exemplare, din care un exemplar, împreuna cu anexele, se va inainta instituţiei care a solicitat verificarea;
    Procesele verbale în care sunt consemnate constatări care ar putea intruni elemente constitutive ale unei infracţiuni, în condiţiile prevăzute de legea penala, vor fi semnate de organele de inspecţie şi de către contribuabilul supus inspecţiei, cu sau fără explicaţii ori obiectiuni din partea contribuabilului. În cazul în care cel supus controlului refuza să semneze procesul-verbal, organul de inspecţie fiscala va consemna despre aceasta în procesul-verbal.
    În toate cazurile, procesul-verbal va fi comunicat contribuabilului.
    ANEXA 5.c
              Caracteristicile de tipărire, modul de difuzare, de
     utilizare şi păstrare a formularului "Proces-verbal" cod 14.13.22.18/1
    1. Denumire: Proces-verbal
    2. Cod: 14.13.22.18/1;
    3. Format: A4/t2 (poate avea un număr variabil de pagini)
    4. Caracteristici de tipărire:
    se editează pe ambele fete. Se poate edita şi cu ajutorul tehnicii de calcul.
    5. Se difuzează: gratuit
    6. Se utilizează: de către organele fiscale pentru consemnarea unor fapte ca urmare a unui control inopinat, încrucişat sau pentru o cercetare la faţa locului sau pentru consemnarea unor fapte care întrunesc elementele constitutive ale unei infracţiuni;
    7. Se întocmeşte: în 3 sau 4 exemplare, funcţie de tipul de control efectuat;
    8. Circula:
    - exemplarul 1 la organul fiscal care a efectuat controlul;
    - exemplarul 2 la organul fiscal cu atribuţii de gestiune a declaraţiilor şi a dosarului fiscal, în a cărui raza teritoriala contribuabilul are declarat domiciliul fiscal;
    - exemplarul 3, la contribuabil;
    - exemplarul 4 (după caz), încheiat în cazul în care sunt consemnate elementele constitutive ale unei infracţiuni prevăzute de legea penala sau care a fost încheiat pentru consemnarea unor fapte a căror verificare a fost solicitat de organele abilitate ale statului se va înainta organelor de cercetare penala sau instituţiei care a solicitat verificarea.
    9. Se arhivează la:
    - exemplarul 1, la Raportul de inspecţie fiscala;
    - exemplarul 2, la dosarul fiscal al contribuabilului.
    - exemplarul 3, la contribuabil
    ANEXA 6.a

                              PROCES-VERBAL
                   DE RIDICARE/RESTITUIRE DE ÎNSCRISURI
                      încheiat la data de ----/---/----

    Subsemnaţii .............................. având funcţia de ............
  în cadrul Ministerului Finanţelor Publice, Agenţia Naţionala de Administrare
  Fiscala - Direcţia generală .................. în baza art. 54 alin. (3),
  din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscala,
  republicată, a legitimaţiilor de inspecţie fiscala nr. ........... şi a
  Ordinului de serviciu nr. ...../..... am ridicat/restituit de la ..........
  ...........................................................................
  .........................................................................*1)
  în prezenta .............................................................*2)
  următoarele (documente, inscrisuri etc.): ..................................
  ...........................................................................
  ...........................................................................
  ...........................................................................
  ...........................................................................
  ...........................................................................
  ...........................................................................
  ...........................................................................
  ...........................................................................
  ...........................................................................
  ...........................................................................
  ...........................................................................
  ...........................................................................
    Menţionăm ca pentru documentele ridicate s-au lăsat copii certificate de
  organul de inspecţie fiscala şi un reprezentant legal al societăţii.
    Prezentul proces-verbal, înregistrat la contribuabil sub nr. ... din ...,
  s-a încheiat în doua exemplare, din care unul a fost lăsat la contribuabil
  iar unul a fost luat de organele de inspecţie fiscala.


    Organe de inspecţie fiscala*3) Reprezentant contribuabil*4)
     Nume, Prenume, Semnătura Nume, Prenume, Funcţia, Semnătura
                                                   Stampila

------------
    *1) denumire contribuabil, domiciliu fiscal, cod identificare fiscala
    *2) nume, prenume, funcţia, calitatea reprezentantului contribuabilului
    *3) nume, prenume, funcţie
    *4) nume, prenume, funcţie, adresa, date identitate, CNP
    Cod 14.13.22.18/2
    ANEXA 6.b
              Instrucţiuni de completare şi utilizare a formularului
               "Proces-verbal de ridicare /restituire de înscrisuri"
    Se completează de către organele de inspecţie fiscala cu ocazia ridicării/restituirii de documente. Se inscriu numele şi prenumele organelor de inspecţie fiscala, funcţia, şi numărul legitimaţiei de inspecţie fiscala.
    "Documente/înscrisuri": se vor descrie pe scurt documentele ridicate/restituite prin prezentarea următoarelor date: tipului seria, număr, conţinut, număr de file, registre, carnete, bucăţi, etc.
    Documentele sau actele se anexează în original când sunt considerate fictive sau asupra cărora exista suspiciuni ca sunt fictive, precum şi când exista indicii ca s-ar urmări sustragerea sau distrugerea lor de cei interesaţi. În acest caz se lasă contribuabilului controlat copii confirmate de un reprezentant legal al acestuia şi de organul de inspecţie fiscala.
    Se completează în doua exemplare din care un exemplar pentru organul de inspecţie fiscala şi un exemplar pentru contribuabil.
    ANEXA 6.c
        Caracteristicile de tipărire, modul de difuzare, de utilizare şi
                     păstrare a formularului "Proces-verbal
                   de ridicare/restituire de înscrisuri" cod
                                 14.13.22.18/2
    1. Denumire: Proces verbal de ridicare/restituire de înscrisuri
    2. Cod: 14.13.22.18/2;
    3. Format: A4/t1 (poate avea un număr variabil de pagini)
    4. Caracteristici de tipărire:
    se tipăreşte pe o singura faţa. Se poate edita cu ajutorul tehnicii de calcul.
    5. Se difuzează: gratuit
    6. Se utilizează: de către organele fiscale pentru ridicarea/restituirea de înscrisuri;
    7. Se întocmeşte: în 2 exemplare, de organul fiscal de inspecţie fiscala;
    8. Circula:
    - exemplarul 1 la organul fiscal care efectuează inspecţia fiscala/controlul;
    - exemplarul 2 la contribuabil;
    9. Se arhivează la:
    - exemplarul 1, la Raportul de inspecţie fiscala/procesul verbal de control;
    ANEXA 7.a

                      PROCES VERBAL DE SIGILARE/DESIGILARE
                     (încheiat astăzi ....*1) în ....*2)

    Subsemnaţii ......................., având funcţia de ........- .......
  în cadrul Ministerului Finanţelor Publice, Agenţia Naţionala de Administrare
  Fiscala - Direcţia Generală .........., în baza Titlului VII din Ordonanţa
  Guvernului nr. 92/2003 - privind Codul de procedură fiscala, republicată,
  a legitimaţiilor de inspecţie fiscala nr. ...... şi a Ordinului de serviciu
  nr. ..../... astăzi ..... în prezenta ........*3) având funcţia de .......,
  la .....*4) posesor al B.I./CI/Pasaport seria ..., nr. .... eliberat de ....
  la data .... cu domiciliul în localitatea .......... bdul/str. ...., nr. ...,
  bloc ...., sc. ...., et. ...., ap. .... judeţ/sector ........ am procedat la
  sigilarea următoarelor: .................................................*5)
  ............................................................................
  ...........................................................................
    Cele sigilate aparţin .................................................*6)
  din .....................................................................*7)
    Sigilarea a fost determinata de ........................................
  ..........................................................................
  ........................................................................*8)
    A fost aplicat sigiliul ..............................................*9)
  ..........................................................................
    În conformitate cu prevederile art. 243 Cod penal, înlăturarea sau
  distrugerea sigiliului constituie infracţiune şi se pedepseşte conform legii.
    Prezentul proces-verbal a fost întocmit în doua exemplare din care un
  exemplar a fost predat ..................*10) domiciliat(a) în ........*11)
  posesor al B.I./CI/Pasaport seria .... nr. ...., având calitatea de ......
  la ............... .

-------------
    *1) ziua, luna, anul, ora
    *2) localitatea
    *3) nume şi prenume
    *4) denumirea contribuabilului
    *5) spatii, imobile, bunuri, valori, mărfuri, documente etc.
    *6) denumirea contribuabilului
    *7) adresa completa
    *8) se invoca motivul sigilării
    *9) nr. şi caracteristicile sigiliului aplicat
    *10) numele şi prenumele
    *11) adresa completa

    Cod 14.13.22.18/3

         ORGANE DE MARTORI REPREZENTANTUL
     INSPECŢIE FISCALA ASISTENŢI CONTRIBUABILULUI
  (nume, prenume, semnătura) (nume, prenume, (nume, prenume, CNP,
                                 adresa) funcţie,semnătura)

               (B.I./CI/Pasaport seria ... nr. ..., CNP ...
                  eliberat de ......, la data......)

    Astăzi ..... ora ....... s-a procedat la desigilarea următoarelor:
  ........................................................................
  ........................................................................
  ........................................................................
  după verificarea prealabila a sigiliului aplicat care a fost găsit intact.
  (în orice alta situaţie se va preciza starea sigiliului)

         ORGANE DE MARTORI REPREZENTANTUL
     INSPECŢIE FISCALA ASISTENŢI CONTRIBUABILULUI
  (nume, prenume, semnătura) (nume, prenume, (nume, prenume, CNP,
                                 adresa) funcţie,semnătura)


               (B.I./CI/Pasaport seria ... nr. ..., CNP ...
                  eliberat de ......, la data......)

    Cod 14.13.22.18/3

    ANEXA 7.b
            Instrucţiuni pentru completarea şi utilizarea formularului
                    "Proces-verbal de sigilare/desigilare"
    Se întocmeşte de către organele de inspecţie fiscala în situaţiile în care exista indicii ca în locurile de producţie, depozitare, comercializare se găsesc bunuri sau produse a căror provenienţa nu este legala sau a căror fabricaţie este interzisa de lege sau se produce fără autorizaţie, iar acţiunea de inspecţie fiscala nu poate fi finalizata, urmând a fi continuata în ziua lucratoare următoare.
    Se poate utiliza şi în situaţia în care exista posibilitatea ca documentele şi actele necesare inspecţiei fiscale să fie sustrase, distruse ori nu se poate face un inventar al documentelor în vederea reţinerii acestora.
    În situaţia în care nu este prezent un reprezentant al contribuabilului sigilarea/ desigilarea se efectuează în prezenta unor martori asistenţi.
    Se întocmeşte în doua exemplare din care un exemplar se lasă reprezentantului legal al contribuabilului supus inspecţiei fiscale sau deţinătorului spaţiului sigilat, iar celalalt exemplar se retine de echipa de inspecţie fiscala şi se anexează la actul de inspecţie fiscala.
    Desigilarea se consemnează, în ambele exemplare, de regula de aceeaşi echipa de inspecţie fiscala, care a aplicat sigiliul.
    ANEXA 7.c
        Caracteristicile de tipărire, modul de difuzare, de utilizare şi
                     păstrare a formularului "Proces-verbal
                   de sigilare/desigilare" cod 14.13.22.18/3
    1. Denumire: Proces verbal de sigilare/desigilare
    2. Cod: 14.13.22.18/3;
    3. Format: A4/t2
    4. Caracteristici de tipărire:
    - se tipăreşte faţa/verso;
    - se poate edita şi cu ajutorul tehnicii de calcul.
    5. Se difuzează: gratuit
    6. Se utilizează: de către organele fiscale pentru sigilarea/desigilarea unor incinte ale contribuabilului supus inspecţie fiscale/controlului;
    7. Se întocmeşte: în 2 exemplare, de organul fiscal de inspecţie fiscala;
    8. Circula:
    - exemplarul 1, la organul fiscal care efectuează inspecţia fiscala/controlul;
    - exemplarul 2, la contribuabilul supus inspecţiei fiscale/controlului sau la deţinătorul legal al incintei sigilate.
    9. Se arhivează la:
    - exemplarul 1, la Raportul de inspecţie fiscala/ procesul verbal;
    - exemplarul 2, la contribuabil.
    ANEXA 8.a

                             DECLARAŢIE

    Subsemnatul(a) ............. domiciliat(a) în localitatea ..........
  b-dul./str. .........., nr. ......., bl. ...., sc. ....., et. ...., ap. ....
  judeţul/sectorul ....... CNP ......... posesor al C.I./B.I./pasaport -
  seria ...... nr. ....., eliberat de ......., la data de .........., în
  calitate de administrator/imputernicit legal al ......... cu domiciliul
  fiscal în localitatea .............. b-dul/str. ....... nr. .......,bl. ...,
  sc. ....., et. ...., ap. ...., judeţul/sectorul ......., cod identificare
  fiscala ........., declar pe propria răspundere, în baza art. 102, alin. (8)
  din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 - privind Codul de Procedura Fiscala,
  republicată, sub sancţiunea faptei de fals în declaraţii, prevăzuta de
  art. 292 din Codul penal următoarele:

    1. - am pus la dispoziţia organelor de inspecţie fiscala toate documentele şi informaţiile solicitate pentru desfăşurarea inspecţiei fiscale şi răspund de exactitatea, realitatea şi legalitatea acestora.
    2. - documentele puse la dispoziţia organelor de inspecţie fiscala au fost restituite în totalitate la finalizarea inspecţiei fiscale, cu excepţia celor pentru care s-a întocmit proces-verbal de ridicare de înscrisuri.
    3. Alte aspecte de declarat: .......................................
    ......................................................................
    Drept pentru care am dat prezenta declaraţie, întocmita în doua exemplare, din care un exemplar a rămas în posesia mea şi un exemplar a fost predat echipei de inspecţie fiscala.
    Data.
                     Nume şi prenume,
                       Semnătura
    ANEXA 8.b
        Instrucţiuni de completare şi utilizare a formularului "Declaraţie"
    Se întocmeşte şi semnează de către administratorul sau împuternicitul legal al societăţii, la finalizarea inspecţiei fiscale, în baza art. 102, alin. (8) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscala, republicată.
    Persoana care da aceasta Declaraţie poate accepta sau nu elementele din declaraţie care sunt prevăzute la punctele 1 - 5.
    La punctul 6 poate declara orice alte aspecte în legătură cu obiectul inspecţiei fiscale.
    Se întocmeşte în doua exemplare din care:
    - un exemplar va fi anexat la Raportul de inspecţie fiscala/proces-verbal
    - exemplarul doi rămâne la contribuabil.
    ANEXA 8.c
  Caracteristicile de tipărire, modul de difuzare, de utilizare şi păstrare a
                           documentului "Declaraţie"
    1. Denumire: Declaraţie;
    2. Cod:
    3. Format: A4/t1 (poate avea un număr variabil de pagini)
    4. Caracteristici de tipărire:
    se tipăreşte pe o singura faţa. Se poate edita cu ajutorul tehnicii de calcul.
    5. Se difuzează: gratuit
    6. Se utilizează: de către reprezentantul legal al contribuabilului;
    7. Se întocmeşte: în 2 exemplare, de organul fiscal de inspecţie fiscala;
    8. Circula:
    - exemplarul 1, la organul fiscal care efectuează inspecţia fiscala/controlul;
    - exemplarul 2, la contribuabil;
    9. Se arhivează la:
    - exemplarul 1, la Raportul de inspecţie fiscala/Proces-verbal;
    - exemplarul 2, la contribuabil.
                               ----------

Forme la zi | Modificari Act | Printare | Salvare DOC

Inapoi la Cautare

Comentarii Act

Nu sunt comentarii momentan.

Posteaza pe retele sociale

Pentru a posta un comentariu trebuie sa va autentificati


Daca nu aveti inca un cont si vreti sa va inregistrati dati click aici


Despre Companie

CTCE este liderul national in domeniul software legislativ. Avem o experienta de peste 35 ani in domeniul dezvoltarii de aplicatii software.
(aflati mai multe)

Termeni si Conditii
Comanda LegisPlus
Testeaza LegisPlus
Resurse Lege-Online

Nota CTCE

Continutul, designul, structura, precum si materialele Lege-Online.ro apartin C.T.C.E. - Piatra Neamt si sunt protejate de Legea 8/1996 privind drepturile de autor si drepturile conexe, cu modificarile si completarile ulterioare. Copierea/distribuirea/republicarea acestora este ilegala.

Intrati in Contact

 • Telefon:
  (0233) 211 020 / (0233) 218 110
 • E-mail:
  office@ctce.ro
 • Adresa:
  Bd. Decebal, nr. 32
  610076, Piatra Neamt, Neamt
  Romania


CTCE - Centrul Teritorial de Calcul Economic

Info

Se ncarc, v rugm asteptati.