Doriti o forma actualizata, la zi, a acestui act ? Cumparati acum online, rapid si simplu varianta DOC !
Forma consolidată la data 18.09.2014
Pret: 13,00 RON cu TVAActul este prezentat in forma neactualizata!

Puteti sa consultati o forma actualizata la data 18.09.2014, conform modificarilor publicate in Monitorul Oficial al Romaniei, apasand butonul Cumpara Act din dreapta.
 ORDIN nr. 1.253 din 6 noiembrie 2013
pentru aprobarea regulilor privind înregistrarea operatorilor în agricultura ecologică
EMITENT: MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 687 din 8 noiembrie 2013


    Având în vedere Referatul de aprobare al Direcţiei generale politici agricole şi strategii nr. 80.452 din 31 octombrie 2013,
    ţinând cont de prevederile art. 28 alin. (1) din Regulamentul (CE) nr. 834/2007 al Consiliului din 28 iunie 2007 privind producţia ecologică şi etichetarea produselor ecologice, precum şi de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 2.092/91 ,
    în baza prevederilor art. 2 alin. (4) lit. c) şi art. 7 alin. (1) şi (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2000 privind produsele agroalimentare ecologice, aprobată prin Legea nr. 38/2001, cu modificările şi completările ulterioare,
    în temeiul art. 7 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 725/2010 privind reorganizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, precum şi a unor structuri aflate în subordinea acestuia, cu modificările şi completările ulterioare,

    ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale emite prezentul ordin.

    ART. 1
    Se aprobă regulile privind înregistrarea operatorilor în sistemul de agricultură ecologică, care produc, procesează, importă, exportă, depozitează sau distribuie produse ecologice în vederea comercializării, în conformitate cu prevederile art. 7 alin. (1) şi (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2000 privind produsele agroalimentare ecologice, aprobată prin Legea nr. 38/2001, cu modificările şi completările ulterioare, definiţi conform art. 2 lit. (b) din Regulamentul (CE) nr. 834/2007 al Consiliului din 28 iunie 2007 privind producţia ecologică şi etichetarea produselor ecologice, precum şi de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 2.092/91 .
    ART. 2
    (1) În fiecare an, până la data de 16 mai (inclusiv), operatorii au obligaţia de a-şi înregistra activitatea la Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, denumit în continuare MADR, prin direcţiile pentru agricultură judeţene şi a municipiului Bucureşti sau entităţile mandatate de MADR, denumite în continuare DAJ/EM.
    (2) Operatorii completează fişele de înregistrare prezentate în anexele nr. 1-7 şi le depun la DAJ/EM pe a căror rază au sediul social.
    (3) Modelele fişelor de înregistrare sunt cuprinse în anexele nr. 1-7, astfel:
    - Fişă de înregistrare a producătorilor în agricultura ecologică - anexa nr. 1;
    - Fişă de înregistrare a unităţilor de producţie de acvacultură ecologică - anexa nr. 2;
    - Fişă de înregistrare a procesatorilor în agricultura ecologică - anexa nr. 3;
    - Fişă de înregistrare a operatorilor din agricultura ecologică - floră spontană - anexa nr. 4;
    - Fişă de înregistrare a importatorilor de produse ecologice - anexa nr. 5;
    - Fişă de înregistrare a exportatorilor de produse ecologice - anexa nr. 6;
    - Fişă de înregistrare a comercianţilor de produse ecologice - anexa nr. 7.
    (4) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), îşi pot înregistra activitatea, până la data de 15 decembrie a fiecărui an, următorii operatori:
    a) producătorii din producţia vegetală şi animalieră care se înregistrează pentru prima dată ca operatori în sistemul de agricultură ecologică, doar pentru culturile înfiinţate după data de 16 mai şi cu condiţia ca inspecţia pentru anul în curs să poată fi efectuată în timpul perioadei de vegetaţie;
    b) producătorii din producţia vegetală, animalieră şi din acvacultură, care accesează măsuri din cadrul Programului Naţional de Dezvoltare Rurală şi/sau Programul operaţional pentru pescuit, cu condiţia prezentării copiei de pe contractul de consultanţă/contractul de asistenţă şi/sau a Declaraţiei pe propria răspundere în vederea înregistrării ca operator în sistemul de agricultură ecologică, prevăzută în anexa nr. 8, numai în situaţia elaborării proiectului de către solicitant;
    c) operatorii din sistemul de agricultură ecologică - flora spontană*);
    d) procesatorii*);
    e) comercianţii*);
    f) importatorii*);
    g) exportatorii*).
----------
    *) Operatori care îşi încep activitatea după data de 16 mai.

    (5) Toţi operatorii care desfăşoară activitate în sistemul de agricultură ecologică, înainte de a-şi începe activitatea, se vor supune prevederilor art. 28 alin. (1) din Regulamentul (CE) 834/2007 .
    (6) Înregistrarea operatorilor care valorifică produse rezultate din livezile răzleţe ţărăneşti se face conform prevederilor art. 86 din Regulamentul (CE) nr. 889/2008 al Comisiei din 5 septembrie 2008 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 834/2007 al Consiliului privind producţia ecologică şi etichetarea produselor ecologice în ceea ce priveşte producţia ecologică, etichetarea şi controlul, care reglementează măsurile de control, în caz de subcontractare. În acest sens sunt necesare:
    a) lista subcontractanţilor, respectiv a proprietarilor terenurilor cu pomi răzleţi, condiţia necesară fiind ca aceştia să fie supuşi sistemului de control; se impune să existe minimum o persoană din fiecare judeţ care face obiectul acestei solicitări, care să fie înscrisă pe anexa fişei de înregistrare în agricultura ecologică a procesatorilor sau a comercianţilor de produse ecologice;
    b) existenţa unui acord scris prin care subcontractanţii şi proprietarii de teren sunt de acord să fie supuşi sistemului de control;
    c) un sistem corespunzător al documentelor contabile, prin care se poate asigura trasabilitatea produselor.
    (7) Subcontractanţii sunt menţionaţi în Fişa de înregistrare a procesatorilor în agricultura ecologică, prevăzută în anexa nr. 3 pct. 1 - Procesator - Locaţia fermei/unităţii administrate/ Puncte de lucru sau în Fişa de înregistrare a comercianţilor de produse ecologice, prevăzută în anexa nr. 7 pct. 1 - Comerciant - Locaţia fermei/unităţii administrate.
    (8) Operatorii care au mai multe puncte de lucru pe raza mai multor judeţe depun fişa de înregistrare doar la DAJ/EM pe raza judeţului în care au sediul social. În fişa de înregistrare se menţionează, în mod obligatoriu, toate punctele de lucru ale operatorului, din toate aceste judeţe.
    (9) Operatorii care desfăşoară activitate de producţie şi care comercializează exclusiv produse obţinute în propria exploataţie depun la DAJ/EM doar Fişa de înregistrare a producătorilor în agricultura ecologică. În situaţia în care operatorii respectivi intenţionează să comercializeze şi alte produse, provenite de la terţi, depun la DAJ/EM, pe lângă Fişa de înregistrare a producătorilor în agricultura ecologică, şi Fişa de înregistrare a comercianţilor de produse ecologice.
    (10) Fişele de înregistrare sunt însoţite, obligatoriu, de următoarele documente:
    a) contractul încheiat între operator şi organismul de inspecţie şi certificare menţionat în fişa de înregistrare;
    b) declaraţia pe proprie răspundere în vederea înregistrării ca operator în sistemul de agricultură ecologică, conform anexei nr. 8 (pentru operatorii care accesează măsuri din cadrul PNDR sau POP);
    c) declaraţia pe propria răspundere pentru deţinerea documentelor necesare înscrierii în agricultura ecologică, care se completează conform modelului prevăzut în anexa nr. 9.
    (11) Fişele de înregistrare ale operatorilor se avizează şi se aprobă de către DAJ/EM.
    (12) Fişele de înregistrare aprobate sunt înapoiate, în original, operatorilor în cauză, iar o copie se păstrează la DAJ/EM.
    (13) În cazul în care fişele de înregistrare nu sunt completate corect sau conţin informaţii neclare, se va acorda operatorului o perioadă de 15 zile lucrătoare pentru rectificarea acestora. În situaţia în care fişele de înregistrare nu sunt remediate în termenul prevăzut anterior, procedura de înregistrare este anulată.
    (14) DAJ/EM vor transmite la MADR, la sfârşitul fiecărei luni, centralizatorul operatorilor din agricultura ecologică, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 10.
    (15) În scopul verificării informaţiilor cuprinse în fişele de înregistrare, dar şi pentru alte clarificări, operatorul furnizează, la cererea MADR şi/sau a DAJ/EM, orice alte documente solicitate.
    (16) Comercianţii cu amănuntul care vând produse ecologice ambalate şi etichetate direct consumatorului sau utilizatorului final se exonerează de la înregistrarea în sistemul de agricultură ecologică, cu condiţia de a-şi declara activitatea la DAJ/EM. Nu beneficiază de această exonerare acei comercianţi cu amănuntul care produc, procesează sau depozitează altfel decât prin menţinerea unei legături cu punctul de vânzare sau care importă produse ecologice ori au subcontractat activităţile menţionate anterior către o parte terţă.
    (17) Pentru a beneficia de prevederile alin. (16), operatorii depun la DAJ/EM Declaraţia pe propria răspundere pentru exonerarea unor comercianţi de la înregistrarea în sistemul de agricultură ecologică, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 11.
    (18) Procedura aplicabilă comercianţilor exoneraţi de la înregistrarea în sistemul de agricultură ecologică este prevăzută în anexa nr. 12.
    (19) Operatorii care importă sau exportă produse ecologice sunt obligaţi să declare la DAJ/EM, trimestrial sau ori de câte ori li se solicită, situaţia importurilor ori exporturilor realizate (produsul, cantitatea, ţara din care/în care s-a efectuat importul/exportul).
    ART. 3
    Data de începere a perioadei de conversie este data la care operatorul s-a înregistrat la DAJ/EM, prin depunerea fişei de înregistrare în agricultura ecologică.
    ART. 4
    Directorii executivi din cadrul DAJ/EM desemnează prin decizie o persoană responsabilă pentru înregistrarea operatorilor în sistemul de agricultură ecologică, precum şi pentru toate celelalte atribuţii privind implementarea în acest sector. Persoana responsabilă desemnată nu va fi aceeaşi cu cea care are atribuţii de inspecţii tehnice în domeniul agriculturii ecologice.
    ART. 5
    (1) Operatorii care şi-au înregistrat activitatea în conformitate cu prevederile art. 1 pot reveni cu modificări la fişa de înregistrare, prin completarea şi depunerea Declaraţiei pe propria răspundere pentru modificarea fişei de înregistrare în agricultura ecologică depuse iniţial, prevăzută în anexa nr. 13.
    (2) Situaţiile în care se poate depune această declaraţie sunt următoarele:
    a) operatorul a încheiat contract cu un organism de inspecţie şi certificare ce nu mai activează pe teritoriul României, ca urmare a renunţării sau a retragerii aprobării de către MADR. Declaraţia este însoţită de contractul încheiat cu noul organism de inspecţie şi certificare şi se depune în termen de 30 de zile de la primirea comunicării transmise de MADR, prin structurile teritoriale, respectiv DAJ/EM;
    b) rezilierea contractului cu organismul de inspecţie şi certificare menţionat în fişa de înregistrare (cu înaintarea dovezii acestei rezilieri) şi încheierea unui contract cu un alt organism de inspecţie şi certificare;
    c) schimbarea formei de organizare;
    d) schimbarea numelui (ca urmare a schimbării denumirii exploataţiei fără modificarea CUI);
    e) schimbarea administratorului exploataţiei (nume, prenume, CNP) - în cazul persoanelor juridice;
    f) schimbarea adresei deţinătorului exploataţiei;
    g) cazuri de forţă majoră sau circumstanţe excepţionale:
    ● decesul fermierului;
    ● incapacitatea profesională de lungă durată a agricultorului;
    ● o catastrofă naturală gravă care afectează foarte mult suprafeţele agricole/de producţie piscicolă ale exploataţiei;
    ● distrugerea accidentală a clădirilor destinate creşterii animalelor/bazinelor piscicole, aflate pe exploataţie;
    ● o epizootie care afectează parţial sau integral şeptelul agricultorului sau stocul de peşte;
    h) constatarea unor diferenţe în ceea ce priveşte dimensiunea exploataţiei declarată în fişa de înregistrare la data depunerii acesteia la DAJ/EM şi dimensiunea acesteia constatată de organismul de inspecţie şi certificare cu care operatorul are încheiat contract, în urma efectuării inspecţiei;
    i) transferul total al activităţii cu profil ecologic;
    j) transferul parţial al exploataţiei ecologice a producătorului - producţie vegetală sau piscicolă.
    (3) Pentru toate aceste modificări operatorul va prezenta la DAJ/EM documente justificative.
    ART. 6
    (1) În situaţia în care operatorul se retrage din proprie iniţiativă din sistemul de agricultură ecologică, acesta este obligat să notifice DAJ/EM la care s-a înregistrat, prin depunerea formularului prevăzut în anexa nr. 14.
    (2) Operatorul are obligaţia să menţină pentru o perioadă de 5 ani după notificarea retragerii din sistemul de agricultură ecologică înregistrările contabile, precum şi toate documentele emise în perioada activării acestuia în sistemul de agricultură ecologică.
    (3) DAJ/EM va înainta, în decurs de 7 zile lucrătoare, o copie a notificării de retragere a operatorului din sistemul de agricultură ecologică organismului de inspecţie şi certificare cu care operatorul respectiv a avut contract.
    (4) În situaţia în care un operator a fost exclus de către organismul de inspecţie şi certificare din sistemul de agricultură ecologică pentru neconformităţi majore (conform listei de sancţiuni pe care organismele de inspecţie şi certificare le aplică operatorilor), acesta nu mai poate depune o nouă fişă de înregistrare decât după 5 ani de la excludere.
    ART. 7
    Operatorii care derulează măsuri din cadrul Programului Naţional de Dezvoltare Rurală sau Programul operaţional pentru pescuit îşi pot schimba organismul de inspecţie şi certificare cu care au încheiat contract, în situaţia în care acesta nu este acreditat pentru o activitate ce face obiectul măsurii respective.
    ART. 8
    Anexele nr. 1-14 fac parte integrantă din prezentul ordin.
    ART. 9
    Prezentul ordin intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2014, cu excepţia prevederilor art. 7, care intră în vigoare la data publicării prezentului ordin în Monitorul Oficial al României, Partea I.
    ART. 10
    La data intrării în vigoare a prezentului ordin, Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale nr. 219/2007 pentru aprobarea regulilor privind înregistrarea operatorilor în agricultura ecologică, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 238 din 5 aprilie 2007, cu modificările şi completările ulterioare, se abrogă.

                p. Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale,
                                Achim Irimescu,
                                secretar de stat

    Bucureşti, 6 noiembrie 2013.
    Nr. 1.253.


    ANEXA 1


    MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE
    Direcţia pentru Agricultură a Judeţului ............./ Entitatea
    mandatată de Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale ...........

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ FIŞĂ DE ÎNREGISTRARE │
│ a producătorilor în agricultura ecologică │
│ Anul ............. │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

    Aprobat Avizat
    -------- -------
    DAJ/EM*) Responsabil agricultura ecologică,
    Director executiv, ...............................
    ..................

    Nr. ........... din .............


    1. Producător
    Persoana juridică/Persoana fizică autorizată/Întreprinderea individuală/Întreprinderea familială ........, cu sediul social în localitatea ........................., judeţul ......................, înscrisă la oficiul registrului comerţului cu numărul .................., CUI .........., reprezentată de ........................., CNP .........................
    Act de identificare ............................................
    Persoana fizică ..................................., domiciliată în localitatea ......................., judeţul ................., str. ...................., nr. .........., BI/CI seria ....... nr. ..............., eliberat/eliberată la data de .................... de către ......................, CNP ..........................
    Locaţia fermei/unităţii administrate/Puncte de lucru**) .............
    2. Angajament
    Solicit înregistrarea în sistemul de agricultură ecologică şi mă angajez să respect ansamblul dispoziţiilor naţionale şi comunitare privind metoda de producţie ecologică, procesarea, comercializarea, depozitarea şi etichetarea produselor agroalimentare ecologice. Aceste dispoziţii sunt:
    - Regulamentul (CE) nr. 834/2007 al Consiliului din 28 iunie 2007 privind producţia ecologică şi etichetarea produselor ecologice, precum şi de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 2.092/91 ;
    - Regulamentul (CEE) nr. 889/2008 al Comisiei din 5 septembrie 2008 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului CE) nr. 834/2007 al Consiliului privind producţia ecologică şi etichetarea produselor ecologice;
    - Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2000 privind produsele agroalimentare ecologice, aprobată prin Legea nr. 38/2001, cu modificările şi completările ulterioare;
    - Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 181/2012 pentru aprobarea regulilor privind organizarea sistemului de inspecţie şi certificare în agricultura ecologică, cu modificările ulterioare;
    - Hotărârea Guvernului nr. 131/2013 pentru stabilirea măsurilor şi sancţiunilor necesare în vederea respectării prevederilor Regulamentului (CE) nr. 834/2007 al Consiliului din 28 iunie 2007 privind producţia ecologică şi etichetarea produselor ecologice, precum şi de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 2.092/91 .
    3. Alegerea organismului de inspecţie şi certificare aprobat
    Numele organismului de inspecţie şi certificare: ...................
    ....................................................................
    Codul organismului: ................................................
    4. Producţia vegetală (se va completa cu datele din formularul "Registrul parcelar")
    Suprafaţa totală agricolă exploatată (ha), din care:
    a) Suprafaţa totală în agricultura convenţională (ha) ....................
    b) Suprafaţa totală în agricultura ecologică (ha) ........................
    - suprafaţa în conversie (ha):
        - anul 1 .......................
        - anul 2 .......................
        - anul 3 .......................
    - suprafaţa certificată (ha): ..........................................
    Sunt de acord cu prelucrarea datelor cu caracter personal în conformitate cu dispoziţiile legale în vigoare.

              Data Semnătura
        ................. ...............

    5. Producţia animalieră
    Nume producător .........................................................

┌────────┬───────────┬───────────┬────────┬──────────┬────────────────────────┐
│ │Localitatea│ │ │ Efective │ Mod de producţie │
│Judeţul │ Comuna/ │ Specia/ │ Rasa │ (capete) ├───────┬───────┬────────┤
│ │ Oraşul │ Categoria │ │ │ Eco- │În con-│ Conven-│
│ │ │ │ │ │ logic │versie │ ţional │
├────────┼───────────┼───────────┼────────┼──────────┼───────┼───────┼────────┤
├────────┼───────────┼───────────┼────────┼──────────┼───────┼───────┼────────┤
├────────┼───────────┼───────────┼────────┼──────────┼───────┼───────┼────────┤
├────────┼───────────┼───────────┼────────┼──────────┼───────┼───────┼────────┤
└────────┴───────────┴───────────┴────────┴──────────┴───────┴───────┴────────┘


    Speciile şi rasele se vor completa conform nomenclatoarelor disponibile şi la sediile DAJ/EM*)

            Data Semnătura
        .............. ..............


    Nume producător .........................................................

*Font 7*
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ REGISTRUL PARCELAR - │
│ Anul ........... │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
┌─────────────────────────────────────┬────────┬───────┬──────┬───────┬─────────────────────────────────────────┐
│ Informaţii aferente │Suprafa-│Supra- │Supra-│ │ Suprafaţa în agricultura │
│ hărţilor │ţa cadas│ faţa │ faţa │ │ ecologică │
├─────┬───────┬───────┬───────┬───────┤trală a │ agri- │ în │ ├─────────┬───────────────────────────────┤
│Jude-│Locali-│ Cod │ Nr. │ Nr. │parcelei│ colă │ agri │Cultura│ │ din care: │
│ ţul │ tatea/│Sirsup │ bloc │parcelă│ (ha) │exploa-│ cul- │ │Suprafaţa├───────┬───────┬────────┬──────┤
│ │Comuna/│ │ fizic │ agri- │ │tată***│ tura │ │ totală │Conver-│Conver-│Conver- │Certi-│
│ │Oraşul │ │ │ colă │ │ (ha) │conven│ │ (ha) │ sie │ sie │ sie │ficat │
│ │ │ │ │ │ │ │ ţio- │ │ │anul I │anul II│anul III│ecolo-│
│ │ │ │ │ │ │ │ nală │ │ │ (ha) │ (ha) │ (ha) │ gic │
│ │ │ │ │ │ │ │ (ha) │ │ │ │ │ │ (ha) │
├─────┼───────┼───────┼───────┼───────┼────────┼───────┼──────┼───────┼─────────┼───────┼───────┼────────┼──────┤
│ │ │ │ │ │ 1 │ 2=3+5 │ 3 │ 4 │5=6+7+8+9│ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │
├─────┼───────┼───────┼───────┼───────┼────────┼───────┼──────┼───────┼─────────┼───────┼───────┼────────┼──────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼───────┼───────┼───────┼───────┼────────┼───────┼──────┼───────┼─────────┼───────┼───────┼────────┼──────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼───────┼───────┼───────┼───────┼────────┼───────┼──────┼───────┼─────────┼───────┼───────┼────────┼──────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼───────┼───────┼───────┼───────┼────────┼───────┼──────┼───────┼─────────┼───────┼───────┼────────┼──────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼───────┼───────┼───────┼───────┼────────┼───────┼──────┼───────┼─────────┼───────┼───────┼────────┼──────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼───────┼───────┼───────┼───────┼────────┼───────┼──────┼───────┼─────────┼───────┼───────┼────────┼──────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼───────┼───────┼───────┼───────┼────────┼───────┼──────┼───────┼─────────┼───────┼───────┼────────┼──────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼───────┼───────┼───────┼───────┼────────┼───────┼──────┼───────┼─────────┼───────┼───────┼────────┼──────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼───────┼───────┼───────┼───────┼────────┼───────┼──────┼───────┼─────────┼───────┼───────┼────────┼──────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼───────┼───────┼───────┼───────┼────────┼───────┼──────┼───────┼─────────┼───────┼───────┼────────┼──────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼───────┼───────┼───────┼───────┼────────┼───────┼──────┼───────┼─────────┼───────┼───────┼────────┼──────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼───────┼───────┼───────┼───────┼────────┼───────┼──────┼───────┼─────────┼───────┼───────┼────────┼──────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
└─────┴───────┴───────┴───────┴───────┴────────┴───────┴──────┴───────┴─────────┴───────┴───────┴────────┴──────┘


            Data Semnătura
         ............. ..............

----------
    *) Direcţiile pentru agricultură judeţene şi a municipiului Bucureşti sau entităţile mandatate de Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale.
    **) Se vor declara toate punctele de lucru ale operatorului, indiferent de judeţ.
    ***) În cazul în care nu se exploatează în totalitate parcela cadastrală, indicaţi suprafaţa exploatată.


    ANEXA 2


    MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE
    Direcţia pentru Agricultură a Judeţului ............./Entitatea
    mandatată de Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale...........

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ FIŞĂ DE ÎNREGISTRARE │
│ a unităţilor de producţie de acvacultură ecologică │
│ Anul .............. │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

    Aprobat Avizat
    -------- -------
    DAJ/EM*) Responsabil agricultura ecologică,
    Director, ............................
    ......................

    Nr. ....... din ...........    1. Unitate de producţie pentru acvacultură ecologică
    Persoana juridică/Persoana fizică autorizată/Întreprinderea individuală/Întreprinderea familială ......, cu sediul social în localitatea ................, judeţul .............., înscrisă la oficiul registrului comerţului cu nr. ........., CUI ........................, reprezentată de ....................., CNP ..................., tel. ....................., fax ......................., e-mail .....................
    sau
    Persoana fizică ........................., domiciliată în localitatea ......................., judeţul ..................., str. ................... nr. ........., BI/CI .... seria ....... nr. ............., CNP ........................, tel. .........., fax ........., e-mail ..................
    Locaţia amenajării piscicole/unităţii administrate/Puncte de lucru**) .....................................
    Tipul unităţii (pepinieră/crescătorie)*1) ....................................
    2. Angajament
    Solicit înregistrarea în sistemul de agricultură ecologică şi mă angajez să respect dispoziţiile naţionale şi comunitare privind metoda de producţie ecologică, procesarea, comercializarea, depozitarea şi etichetarea produselor agroalimentare ecologice. Aceste dispoziţii sunt:
    - Regulamentul (CE) nr. 834/2007 al Consiliului din 28 iunie 2007 privind producţia ecologică şi etichetarea produselor ecologice, precum şi de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 2.092/91 ;
    - Regulamentul (CEE) nr. 889/2008 al Comisiei din 5 septembrie 2008 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 834/2007 al Consiliului privind producţia ecologică şi etichetarea produselor ecologice;
    - Regulamentul (CE) nr. 710/2009 al Comisiei din 5 august 2009 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 889/2008 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 834/2007 al Consiliului în ceea ce priveşte stabilirea de norme detaliate privind producţia ecologică de animale de acvacultură şi de alge marine;
    - Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2000 privind produsele agroalimentare ecologice, aprobată prin Legea nr. 38/2001, cu modificările şi completările ulterioare;
    - Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 181/2012 pentru aprobarea regulilor privind organizarea sistemului de inspecţie şi certificare în agricultura ecologică, cu modificările ulterioare;
    - Hotărârea Guvernului nr. 131/2013 pentru stabilirea măsurilor şi sancţiunilor necesare în vederea respectării prevederilor Regulamentului (CE) nr. 834/2007 al Consiliului din 28 iunie 2007 privind producţia ecologică şi etichetarea produselor ecologice, precum şi de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 2.092/91 .
    3. Alegerea organismului de inspecţie şi certificare aprobat
    Numele organismului de inspecţie şi certificare: ...................
    Codul organismului: ...................
    4. Producţia de acvacultură (se va completa cu datele din formularul "Registrul de evidenţă a suprafeţelor de acvacultură")
    Suprafaţa totală exploatată ................., din care luciu apă .................., număr bazine ......:
    - Suprafaţa în acvacultura convenţională: ........................
    - Suprafaţa în acvacultura ecologică .................., din care:
    - conversie anul 1 .............................................
    - conversie anul 2 .............................................
    - suprafaţa certificată ecologic ................................
    - suprafaţa în conversie ....................... din care:

    Sunt de acord cu prelucrarea datelor cu caracter personal, în conformitate cu dispoziţiile legale în vigoare.

              Data Semnătura
         ................ ..................

    5. Stocul animalelor de acvacultură, la data de ........................
    Nume producător: .......................................................

*Font 9*
┌───────────────────┬─────────┬────────┬───────────────────┬───────────────────────────┐
│ Familie │ Specie │Efective│ Vârsta (alevini, │ Declaraţie status │
│ │ │ (t) │puiet predezvoltat,├────────┬─────────┬────────┤
│ │ │ │ puiet vara 1, │Conven- │ │ │
│ │ │ │ puiet vara 2, │ţional │Conversie│Ecologic│
│ │ │ │ peşte consum) │ (t) │ (t) │ (t) │
├───────────────────┼─────────┼────────┼───────────────────┼────────┼─────────┼────────┤
│ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │
├───────────────────┴─────────┴────────┴───────────────────┴────────┴─────────┴────────┤
│Se vor înscrie datele ultimului raport de producţie de acvacultură. │
├───────────────────┬─────────┬────────┬───────────────────┬────────┬─────────┬────────┤
│Exemplu Ciprinide │Crap │ 25 │Vara 1 │ 25 │ │ 0,00│
├───────────────────┼─────────┼────────┼───────────────────┼────────┼─────────┼────────┤
│Exemplu Ciprinide │Cosaş │ 40 │consum │ 0,00 │ │ 40,00│
├───────────────────┼─────────┼────────┼───────────────────┼────────┼─────────┼────────┤
│Ciprinide │Crap │ │ │ │ │ │
├───────────────────┼─────────┼────────┼───────────────────┼────────┼─────────┼────────┤
│ │Cosaş │ │ │ │ │ │
├───────────────────┼─────────┼────────┼───────────────────┼────────┼─────────┼────────┤
│ │Novac │ │ │ │ │ │
├───────────────────┼─────────┼────────┼───────────────────┼────────┼─────────┼────────┤
│ │Sânger │ │ │ │ │ │
├───────────────────┼─────────┼────────┼───────────────────┼────────┼─────────┼────────┤
│ │Caras │ │ │ │ │ │
├───────────────────┼─────────┼────────┼───────────────────┼────────┼─────────┼────────┤
│ │Şalău │ │ │ │ │ │
├───────────────────┼─────────┼────────┼───────────────────┼────────┼─────────┼────────┤
│ │Biban │ │ │ │ │ │
├───────────────────┼─────────┼────────┼───────────────────┼────────┼─────────┼────────┤
│ │Ştiucă │ │ │ │ │ │
├───────────────────┼─────────┼────────┼───────────────────┼────────┼─────────┼────────┤
│ │Plătică │ │ │ │ │ │
├───────────────────┼─────────┼────────┼───────────────────┼────────┼─────────┼────────┤
│ │Roşioară │ │ │ │ │ │
├───────────────────┼─────────┼────────┼───────────────────┼────────┼─────────┼────────┤
│ │etc. │ │ │ │ │ │
└───────────────────┴─────────┴────────┴───────────────────┴────────┴─────────┴────────┘


    Sunt de acord cu prelucrarea datelor cu caracter personal, în conformitate cu dispoziţiile legale în vigoare.

           Data Semnătura
      ............. ...............


    MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE
    Direcţia pentru Agricultură a Judeţului ............./Entitatea
    mandatată de Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale .............

*Font 8*
┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ REGISTRUL DE EVIDENŢĂ A SUPRAFEŢELOR DE ACVACULTURĂ │
│ Anul ........... │
└────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
┌───────────────────────────────┬────────┬───────┬──────┬───────┬────────────────────────────────┐
│ Informaţii aferente │Suprafa-│Supra- │Supra-│ │ Suprafaţa de luciu de apă în │
│ identificării suprafeţelor │ţa cadas│ faţa │ faţa │ │ agricultura ecologică │
├───────┬───────┬───────┬───────┤trală a │ luciu │ în │ ├─────────┬──────────────────────┤
│Locali-│ Număr │ Nume │ Tip │bazinu- │de apă │ acva-│Specia │ │ din care: │
│ tatea/│ bazin/│ bazin │ bazin │ lui │exploa-│ cul- │ de │Suprafaţa├───────┬───────┬──────┤
│Comuna/│identi-│ │ │conform │tată***│ tura │ peşte │ totală │Conver-│Conver-│Certi-│
│Oraşul │ficare │ │ │contrac-│ (ha) │conven│ │ (ha) │ sie │ sie │ficată│
│ │ │ │ │ tului │ │ ţio- │ │ │anul I │anul II│ecolo-│
│ │ │ │ │ (ha) │ │ nală │ │ │ (ha) │ (ha) │ gic │
│ │ │ │ │ │ │ (ha) │ │ │ │ │ (ha) │
├───────┼───────┼───────┼───────┼────────┼───────┼──────┼───────┼─────────┼───────┼───────┼──────┤
│ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │ 10 │ 11 │ 12 │
├───────┼───────┼───────┼───────┼────────┼───────┼──────┼───────┼─────────┼───────┼───────┼──────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────┼───────┼───────┼───────┼────────┼───────┼──────┼───────┼─────────┼───────┼───────┼──────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────┼───────┼───────┼───────┼────────┼───────┼──────┼───────┼─────────┼───────┼───────┼──────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────┼───────┼───────┼───────┼────────┼───────┼──────┼───────┼─────────┼───────┼───────┼──────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────┼───────┼───────┼───────┼────────┼───────┼──────┼───────┼─────────┼───────┼───────┼──────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────┼───────┼───────┼───────┼────────┼───────┼──────┼───────┼─────────┼───────┼───────┼──────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────┼───────┼───────┼───────┼────────┼───────┼──────┼───────┼─────────┼───────┼───────┼──────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────┼───────┼───────┼───────┼────────┼───────┼──────┼───────┼─────────┼───────┼───────┼──────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────┼───────┼───────┼───────┼────────┼───────┼──────┼───────┼─────────┼───────┼───────┼──────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────┼───────┼───────┼───────┼────────┼───────┼──────┼───────┼─────────┼───────┼───────┼──────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
└───────┴───────┴───────┴───────┴────────┴───────┴──────┴───────┴─────────┴───────┴───────┴──────┘


    Sunt de acord cu prelucrarea datelor cu caracter personal, în conformitate cu dispoziţiile legale în vigoare.

              Data Semnătura
           ........... ................

-----------
    *) Direcţiile pentru agricultură judeţene şi a municipiului Bucureşti sau entităţile mandatate de Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale.
    **) Se vor declara toate punctele de lucru ale operatorului, indiferent de judeţ.
    ***) În cazul în care nu se exploatează în totalitate parcela cadastrală, indicaţi suprafaţa exploatată.
    *1) Se vor declara nominal suprafeţele şi locaţiile pentru pepinieră şi crescătorie aferente fiecărei exploataţii/locaţii în parte.


    ANEXA 3


    MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE
    Direcţia pentru Agricultură a Judeţului ....................../Entitatea
    mandatată de Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale .......

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ FIŞĂ DE ÎNREGISTRARE │
│ a procesatorilor în agricultura ecologică │
│ Anul .............. │
│ (operaţii de condiţionare şi/sau de transformare a produselor agricole) │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

    Aprobat Avizat,
    DAJ/EM*) Responsabil agricultura ecologică,
    Director executiv, .................................
    .....................

    Nr. ........ din .............


    1. Procesator
    Persoana juridică/Persoana fizică autorizată/Întreprinderea individuală/Întreprinderea familială ...................., cu sediul social în localitatea ..................., judeţul ........................, înscrisă la oficiul registrului comerţului cu numărul ..................., CUI ....................., reprezentată de ..........................., CNP ................................., act de identificare .....................
    Persoana fizică ................................... domiciliată în localitatea ......................., judeţul ....................., str. ............ nr. ........, BI/CI seria ...... nr. ..........., eliberat(ă) la data de ....................... de către ......................, CNP ......................
    Locaţia fermei/unităţii administrate/Puncte de lucru**) ..................................................................
    Subcontractori:

┌────────────────────────────────┬─────────────┬────────────┬───────────────┐
│ Numele şi prenumele/Denumirea │ CNP/CUI │ Judeţul │ Localitatea │
├────────────────────────────────┼─────────────┼────────────┼───────────────┤
│ │ │ │ │
├────────────────────────────────┼─────────────┼────────────┼───────────────┤
│ │ │ │ │
└────────────────────────────────┴─────────────┴────────────┴───────────────┘


    2. Angajament
    Solicit înregistrarea în sistemul de agricultură ecologică şi mă angajez să respect ansamblul dispoziţiilor naţionale şi comunitare privind metoda de producţie ecologică, procesarea, comercializarea, depozitarea şi etichetarea produselor agroalimentare ecologice. Aceste dispoziţii sunt:
    - Regulamentul (CE) nr. 834/2007 al Consiliului din 28 iunie 2007 privind producţia ecologică şi etichetarea produselor ecologice, precum şi de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 2.092/91 ;
    - Regulamentul (CEE) nr. 889/2008 al Comisiei din 5 septembrie 2008 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului CE) nr. 834/2007 al Consiliului privind producţia ecologică şi etichetarea produselor ecologice;
    - Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2000 privind produsele agroalimentare ecologice, aprobată prin Legea nr. 38/2001, cu modificările şi completările ulterioare;
    - Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 181/2012 pentru aprobarea regulilor privind organizarea sistemului de inspecţie şi certificare în agricultura ecologică, cu modificările ulterioare;
    - Hotărârea Guvernului nr. 131/2013 pentru stabilirea măsurilor şi sancţiunilor necesare în vederea respectării prevederilor Regulamentului (CE) nr. 834/2007 al Consiliului din 28 iunie 2007 privind producţia ecologică şi etichetarea produselor ecologice, precum şi de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 2.092/91 .
    3. Alegerea organismului de inspecţie şi certificare aprobat
    Numele organismului de inspecţie şi certificare ales: ...............................
    Codul organismului: ................................................................
    4. Specificarea locurilor de transformare şi/sau de condiţionare şi/sau de depozitare şi natura operaţiilor şi a produselor, prin precizarea locului de procesare
    Numele procesatorului: ..........................................................

┌─────────────────────────┬───────────────────────┬──────────────┬────────────┐
│ │ │ Cantitate │ │
│ Produs finit***) │ Loc de procesare │ estimată │ │
│ │ │ în anul │ Natura │
│ │ │ ............ │operaţiilor │
│ │ │(kg sau litri)│ ****) │
├────────┬────────────────┼─────────┬─────────────┼──────────────┼────────────┤
│ Grupa │ Subgrupa/ │ │ │ │ │
│ │ detalii produs │ Judeţul │ Localitatea │ │ │
├────────┼────────────────┼─────────┼─────────────┼──────────────┼────────────┤
│ │ │ │ │ │ │
├────────┼────────────────┼─────────┼─────────────┼──────────────┼────────────┤
│ │ │ │ │ │ │
├────────┼────────────────┼─────────┼─────────────┼──────────────┼────────────┤
│ │ │ │ │ │ │
├────────┼────────────────┼─────────┼─────────────┼──────────────┼────────────┤
│ │ │ │ │ │ │
├────────┼────────────────┼─────────┼─────────────┼──────────────┼────────────┤
│ │ │ │ │ │ │
├────────┼────────────────┼─────────┼─────────────┼──────────────┼────────────┤
│ │ │ │ │ │ │
├────────┼────────────────┼─────────┼─────────────┼──────────────┼────────────┤
│ │ │ │ │ │ │
├────────┼────────────────┼─────────┼─────────────┼──────────────┼────────────┤
│ │ │ │ │ │ │
├────────┼────────────────┼─────────┼─────────────┼──────────────┼────────────┤
│ │ │ │ │ │ │
├────────┼────────────────┼─────────┼─────────────┼──────────────┼────────────┤
│ │ │ │ │ │ │
├────────┼────────────────┼─────────┼─────────────┼──────────────┼────────────┤
│ │ │ │ │ │ │
├────────┼────────────────┼─────────┼─────────────┼──────────────┼────────────┤
│ │ │ │ │ │ │
├────────┼────────────────┼─────────┼─────────────┼──────────────┼────────────┤
│ │ │ │ │ │ │
├────────┼────────────────┼─────────┼─────────────┼──────────────┼────────────┤
│ │ │ │ │ │ │
└────────┴────────────────┴─────────┴─────────────┴──────────────┴────────────┘


    Grupa, subgrupa - se vor completa conform nomenclatoarelor disponibile şi la sediile DAJ/EM*).

    Sunt de acord cu prelucrarea datelor cu caracter personal, în conformitate cu dispoziţiile legale în vigoare.

               Data Semnătura
          ............... ..............

-----------
    *) Direcţiile pentru agricultură judeţene şi a municipiului Bucureşti sau entităţile mandatate de Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale.
    **) Se vor declara toate punctele de lucru ale operatorului, indiferent de judeţ.
    ***) Produsul care iese din unitatea de procesare (de exemplu: pâine, brânza de oaie, făină de grâu).
    ****) Operaţii privind: - condiţionarea fără transformare (se va nota cu CFT);
    - transformarea cu condiţionare (se va nota cu TCC);
    - transformarea fără condiţionare (se va nota cu TFC).


    ANEXA 4


    MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE
    Direcţia pentru Agricultură a Judeţului ....................../Entitatea
    mandatată de Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale .........


                              FIŞĂ DE ÎNREGISTRARE
                     a operatorilor din agricultura ecologică
                                  Flora spontană
                             Anul ...................


    Aprobat Avizat
    -------- -------
    DAJ/EM*) Responsabil agricultura ecologică,
    Director executiv, .......................
    .................

    Nr. .........din .........


    1. Operator
    Persoana juridică/Persoana fizică autorizată/Întreprinderea individuală/Întreprinderea familială ........................., cu sediul social în localitatea ........................, judeţul ...................., înscrisă la oficiul registrului comerţului sub nr. ......................, CUI ......................, reprezentată de.................., CNP ....................., tel. ................, fax ......................, e-mail ............,
    sau
    Persoană fizică ...................................., domiciliată în localitatea ......................, judeţul .............., str. ............... nr. ........, BI/CI seria .... nr. ..., CNP..........................., tel. ........., fax ........., e-mail ....................
    Locaţia unităţii/unităţii administrate (puncte de lucru**) .......................................
    Subcontractori:

┌────────────────────────────────┬─────────────┬────────────┬───────────────┐
│ Numele şi prenumele/Denumirea │ CNP/CUI │ Judeţul │ Localitatea │
├────────────────────────────────┼─────────────┼────────────┼───────────────┤
│ │ │ │ │
├────────────────────────────────┼─────────────┼────────────┼───────────────┤
│ │ │ │ │
└────────────────────────────────┴─────────────┴────────────┴───────────────┘


    2. Angajament
    Solicit înregistrarea în sistemul de agricultură ecologică şi mă angajez să respect dispoziţiile naţionale şi comunitare privind metoda de producţie ecologică, procesarea, comercializarea, depozitarea şi etichetarea produselor agroalimentare ecologice. Aceste dispoziţii sunt:
    - Regulamentul (CE) nr. 834/2007 al Consiliului din 28 iunie 2007 privind producţia ecologică şi etichetarea produselor ecologice, precum şi de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 2.092/91 ;
    - Regulamentul (CEE) nr. 889/2008 al Comisiei din 5 septembrie 2008 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 834/2007 al Consiliului privind producţia ecologică şi etichetarea produselor ecologice;
    - Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2000 privind produsele agroalimentare ecologice, aprobată prin Legea nr. 38/2001, cu modificările şi completările ulterioare;
    - Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 181/2012 pentru aprobarea regulilor privind organizarea sistemului de inspecţie şi certificare în agricultura ecologică, cu modificările ulterioare;
    - Hotărârea Guvernului nr. 131/2013 pentru stabilirea măsurilor şi sancţiunilor necesare în vederea respectării prevederilor Regulamentului (CE) nr. 834/2007 al Consiliului din 28 iunie 2007 privind producţia ecologică şi etichetarea produselor ecologice, precum şi de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 2.092/91 .
    3. Alegerea organismului de inspecţie şi certificare aprobat
    Numele organismului de inspecţie şi certificare: ................................
    Codul organismului: ............................................................
    4. Tipul de activitate (se va completa partea A şi/sau partea B)
    5. Arealul de colectare
    - denumirea arealuluiaarealelor ...............................................
    - suprafaţa/suprafeţele ....................................................

              Data Semnătura
        ............... .............


    Partea A

                          PROCESARE FLORĂ SPONTANĂ

    Denumirea procesatorului: .........................................

┌────────────────┬────────────────┬────────────────────┬───────────┬───────────┐
│ │ │ │ Cantitate │ │
│ Grupa de │ Specia supusă │ Loc de procesare │ estimată │ │
│ produse │ operaţiunii de ├────────┬───────────┤ în anul │ Natura │
│ │ procesare***) │Judeţul │Localitatea│ ......... │operaţiilor│
│ │ │ │ │ (t) │ ****) │
├────────────────┼────────────────┼────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│Conform │Conform │ │ │ │ │
│instrucţiunilor │instrucţiunilor │ │ │ │ │
│ataşate │ataşate │ │ │ │ │
│ ├────────────────┼────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │ │
│ ├────────────────┼────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │ │
│ ├────────────────┼────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │ │
└────────────────┴────────────────┴────────┴───────────┴───────────┴───────────┘


    Sunt de acord cu prelucrarea datelor cu caracter personal, în conformitate cu dispoziţiile legale în vigoare.

               Data Semnătura
          ............ ................


    Partea B


            COMERCIALIZARE FLORĂ SPONTANĂ (INCLUSIV COMERŢ INTRACOMUNITAR)

    Denumirea comerciantului: ..............................

*Font 8*
┌───────────┬────────────┬─────────────┬────────────┬───────────┬──────────────────────┬───────────────┐
│ │ │ Volumul │ │ Ţara de │Locurile de depozitare│ Destinaţia │
│ Grupa de │ Specia │ estimat │ Numele │provenienţă├─────────┬────────────┤ produselor │
│ produse │ comerci- │comercializat│furnizorului│ a │ │ │ (consumator/ │
│ │ alizată │ (t) │ │ produsului│ Judeţul │Localitatea │ unităţi de │
│ │ │ │ │ │ │ │comercializare/│
│ │ │ │ │ │ │ │ unităţi de │
│ │ │ │ │ │ │ │ procesare) │
├───────────┼────────────┼─────────────┼────────────┼───────────┼─────────┼────────────┼───────────────┤
│Conform │Conform │ │ │ │ │ │ │
│instrucţi- │instrucţi- │ │ │ │ │ │ │
│unilor │unilor │ │ │ │ │ │ │
│ataşate │ataşate │ │ │ │ │ │ │
│ ├────────────┼─────────────┼────────────┼───────────┼─────────┼────────────┼───────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │
│ ├────────────┼─────────────┼────────────┼───────────┼─────────┼────────────┼───────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │
│ ├────────────┼─────────────┼────────────┼───────────┼─────────┼────────────┼───────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │
└───────────┴────────────┴─────────────┴────────────┴───────────┴─────────┴────────────┴───────────────┘


    Sunt de acord cu prelucrarea datelor cu caracter personal, în conformitate cu dispoziţiile legale în vigoare.

             Data Semnătura
         ............. .................


                                  INSTRUCŢIUNI


    Grupa de produse
    I. Plante colectate din flora spontană, părţi de plantă (exclusiv ciuperci)
    ● Părţi de plantă
    - Abies pectinata (brad) - muguri
    - Acer campestre (arţar) - folia
    - Alium ursinum (leurda) - herba
    - Alnus glutinosa (arin negru) - muguri, frunze
    - Arctium lappa (brusture) - rizomi
    - Aristolochia (mărul lupului) -herba
    - Berberis vulgaris (dracila) - scoarţă
    - Betula pendula, Betula pubescens, Betula verrucoza (mesteacăn) - sevă, cortex, muguri, seminţe
    - Carpinus betulus (carpen) - muguri
    - Castanea vesca (castan comestibil) - frunze
    - Chelidonium majus (rostopască) - herba
    - Convallaria majalis (lăcrimioare) - herba înflorită
    - Cornus sanguinea, Cornus avellana (sânger) - muguri
    - Crataegus monogina (păducel) - lăstari
    - Fagus sylvatica (fag) - frunze, muguri
    - Fraxinus excelsior (frasin) - muguri
    - Hepatica triloba (popalnic iepuresc) - herba
    - Hippophae rhamnoides (cătina) - muguri
    - Juniperus comunis, Juniperus sabina (ienupăr) - lăstari, seminţe
    - Morus nigra (dud negru) - muguri
    - Populus nigra (plop) - muguri
    - Prunus spinosa (porumbar) - muguri
    - Quercus robur, Quercus pedunculata (stejar) - muguri, cortex
    - Salix alba (salcie) - muguri
    - Solidago virgaurea (splinuţa) - flori
    - Syringa vulgaris (liliac) - muguri
    - Tilia tomentosa (tei argintiu) - muguri
    - Verbascum phplmoides (lumânărica) - herba
    - Viscum album (vâsc) - herba
    - Hedera helix (iederă) - lăstari
    - Phytolacca americana (carmaz) - seminţe
    - Lemna minor (lintiţa) - herba
    - Equisetum arvense (coada calului) - herba
    - Lycopus europaeus (cervana) - herba înflorită
    - Populus tremula (plop tremurător) - cortex
    - Calluna vulgaris (iarba neagră) - lăstari
    - Nuphar luteum (nufăr galben) - rizomi
    - Ulmus campestris (ulm) - muguri
    - Ligustrum vulgare (lemn câinesc) - lăstari
    - Viola tricolor (trei fraţi pătaţi) - herba
    - Urtica dioica (urzică mare) - herba
    - Achillea milefolium (coada şoricelului) - herba
    - Rubus fructicocus (mur de pădure) - lăstari
    - Lonicera caprifolia (caprifoi) - herba
    - Viburnum lantana (călin) - scoarţă
    - Actium lappa (brusture) - rizomi
    - Vaccinium myrtillus (afin) - fructe
    - Vaccinum vitis idaeus (merişor) - lăstari
    - Rubus idaeus (zmeur) - lăstari
    - Helianthus tuberosus (nap) - tuberculi
    - Stevia rebaudiana (ştevie)
    - Calendula officinalis (gălbenele)
    - Ocimum basilicum (busuioc)
    - Satureja hortensis (cimbru)
    - Lepidium sativum (creson)
    - Thymus serpillum (cimbrişor)
    - Artemisia dracunculus (tarhon)
    - Echinacea purpurea (echinaceea)
    - Mentha piperita (mentă)
    - Melissa officinalis (melisă)
    - Hyssopus officinalis (isop)
    - Salvia officinalis (salvie)
    - Lavandula angustifolia (lavandă)
    - Medicago sativa (lucernă)
    - Anethum graveolens (mărar)
    - Coriandrum sativum (coriandru)
    - Levisticum officinale (leuştean)
    - Perilla frutescens (susan sălbatic)
    - Foeniculum vulgare (fenicul)
    - Tagetes patula (crăiţă)
    - Cuminum cyminum (chimion)
    - Pimpinella anisum (anason)
    - Rosmarinus officinalis (rozmarin)
    - Arnica montana (arnică montană)
    - Sambucus nigra (soc) - flori, fructe
    - Padus avium (mălin)
    ● Fructe de pădure
    - Hyppophae rhammnoides (cătină)
    - Rosa canina (măceşe)
    - Prunus spinosa (porumbe)
    - Crataegus sp. (păducel)
    - Vaccinium myrtillus (afin)
    - Rubus hirtus (mure)
    - Vaccinium vitis idaea (merişor)
    - Rubus idaeus (zmeur)
    - Fragaria vesca (fragi)
    - Cornus mas (coarne)
    - Malus sylvestris (mere pădureţe)
    - Pyrus pyraster (pere pădureţe)
    - Cerasium avium (cireşe)
    - Aesculus hypocastanus (castane comestibile)
    - Aesculus hypocastanus (castan porcesc)
    II. Ciuperci colectate din flora spontană
    - Boletus edulis (hribi)
    - Cantharellus cibarius (gălbiori)
    - Armillaria mellea (ghebe)
    - Armillaria mellea (crăiţe)
    - Hydnum repandum (bureţi ţepoşi)
    - Rhodophyllus clepeantus (bureţi de prun)
    - Craterellus cornucopioides

----------
    *) Direcţiile pentru agricultură judeţene şi a municipiului Bucureşti sau entităţile mandatate de Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale.
    **) Se vor declara toate punctele de lucru ale operatorului, indiferent de judeţ.
    ***) Produsul care iese din unitatea de procesare (de exemplu, suc de fructe de pădure, ciuperci colectate exclusiv din flora spontană).
    ****) Operaţii privind:
    - condiţionarea fără procesare (se va nota cu CFP);
    - procesare cu condiţionare (se va nota cu PCC);
    - procesare fără condiţionare (se va nota cu PFC).


    ANEXA 5


    MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE
    Direcţia pentru Agricultură a Judeţului ....................../Entitatea
    mandatată de Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale ........

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ FIŞĂ DE ÎNREGISTRARE │
│ a importatorilor de produse ecologice │
│ │
│ Anul ........... │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

    Aprobat Avizat,
    -------- --------
    DAJ/EM*) Responsabil agricultura ecologică,
    Director executiv, ........................
    ...................

    Nr. .........din .........


    1. Importator
    Persoana juridică/Persoana fizică autorizată/Întreprinderea individuală/Întreprinderea familială ..................... cu sediul social în localitatea .................., judeţul ......................, înscrisă la oficiul registrului comerţului sub numărul ................, CUI ...................., reprezentată de .........................., CNP ......................, act de identificare .......................
    Locaţia fermei/unităţii administrate/Puncte de lucru**) .....................................
    2. Angajament
    Solicit înregistrarea în sistemul de agricultură ecologică şi mă angajez să respect ansamblul dispoziţiilor naţionale şi comunitare privind metoda de producţie ecologică, procesarea, comercializarea, depozitarea şi etichetarea produselor agroalimentare ecologice. Aceste dispoziţii sunt:
    - Regulamentul (CE) nr. 834/2007 al Consiliului din 28 iunie 2007 privind producţia ecologică şi etichetarea produselor ecologice, precum şi de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 2.092/91 ;
    - Regulamentul (CEE) nr. 889/2008 al Comisiei din 5 septembrie 2008 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului CE) nr. 834/2007 al Consiliului privind producţia ecologică şi etichetarea produselor ecologice;
    - Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2000 privind produsele agroalimentare ecologice, aprobată prin Legea nr. 38/2001, cu modificările şi completările ulterioare;
    - Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 181/2012 pentru aprobarea regulilor privind organizarea sistemului de inspecţie şi certificare în agricultura ecologică, cu modificările ulterioare;
    - Hotărârea Guvernului nr. 131/2013 pentru stabilirea măsurilor şi sancţiunilor necesare în vederea respectării prevederilor Regulamentului (CE) nr. 834/2007 al Consiliului din 28 iunie 2007 privind producţia ecologică şi etichetarea produselor ecologice, precum şi de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 2.092/91 .
    3. Alegerea organismului de inspecţie şi certificare aprobat
    Numele organismului de inspecţie şi certificare ales: ............................
    Codul organismului: ..............................................................
    4. Localizarea ţării de origine a produselor importate şi natura produselor, cu precizarea locurilor de depozitare
    Nume importator: ..........................................................

*Font 9*
┌──────────────────────┬──────────┬─────────┬────────────────────────┬────────────────────┐
│ │ │ │ │Volumul importat în:│
│ Produsul │ Codul │ Ţara de │ Locul de depozitare │ (kg, litri, buc.) │
├───────┬──────────────┤produsului│ origine ├──────┬────────┬────────┼─────────┬──────────┤
│ Grupa │ Subgrupa/ │ │ (ţări │ │ │ Locali-│ Anul │ Anul │
│ │detalii produs│ │ terţe) │ Ţara │Judeţul │ tatea │anterior │ în curs │
├───────┼──────────────┼──────────┼─────────┼──────┼────────┼────────┼─────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────┼──────────────┼──────────┼─────────┼──────┼────────┼────────┼─────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────┼──────────────┼──────────┼─────────┼──────┼────────┼────────┼─────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────┼──────────────┼──────────┼─────────┼──────┼────────┼────────┼─────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────┼──────────────┼──────────┼─────────┼──────┼────────┼────────┼─────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────┼──────────────┼──────────┼─────────┼──────┼────────┼────────┼─────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────┼──────────────┼──────────┼─────────┼──────┼────────┼────────┼─────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────┼──────────────┼──────────┼─────────┼──────┼────────┼────────┼─────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────┼──────────────┼──────────┼─────────┼──────┼────────┼────────┼─────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────┼──────────────┼──────────┼─────────┼──────┼────────┼────────┼─────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────┼──────────────┼──────────┼─────────┼──────┼────────┼────────┼─────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────┼──────────────┼──────────┼─────────┼──────┼────────┼────────┼─────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────┼──────────────┼──────────┼─────────┼──────┼────────┼────────┼─────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────┼──────────────┼──────────┼─────────┼──────┼────────┼────────┼─────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────┼──────────────┼──────────┼─────────┼──────┼────────┼────────┼─────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
└───────┴──────────────┴──────────┴─────────┴──────┴────────┴────────┴─────────┴──────────┘


    Grupa, subgrupa - se vor completa conform nomenclatoarelor disponibile şi la sediile DAJ/EM*).

    Sunt de acord cu prelucrarea datelor cu caracter personal, în condiţiile legii.

             Data Semnătura
        ............. ...............

---------
    *) Direcţiile pentru agricultură judeţene şi a municipiului Bucureşti sau entităţile mandatate de Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale.
    **) Se vor declara toate punctele de lucru ale operatorului, indiferent de judeţ.


    ANEXA 6


    MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE
    Direcţia pentru Agricultură a Judeţului ....................../Entitatea
    mandatată de Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale .........

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ FIŞĂ DE ÎNREGISTRARE │
│ a exportatorilor de produse ecologice │
│ Anul .............. │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

    Aprobat Avizat
    -------- --------
    DAJ/EM*) Responsabil agricultura ecologică,
    Director executiv, ........................
    ...................

    Nr. .........din .........


    1. Exportator
    Persoana juridică/Persoana fizică autorizată/Întreprinderea individuală/întreprinderea familială ......................., cu sediul social în localitatea ................., judeţul ................., înscrisă la oficiul registrului comerţului cu numărul ..............., CUI ......................, reprezentată de ........................., CNP ................, act de identificare ......................

    Locaţia fermei/unităţii administrate/Puncte de lucru**) .........................................
    2. Angajament
    Solicit înregistrarea în sistemul de agricultură ecologică şi mă angajez să respect ansamblul dispoziţiilor naţionale şi comunitare privind metoda de producţie ecologică, procesarea, comercializarea, depozitarea şi etichetarea produselor agroalimentare ecologice. Aceste dispoziţii sunt:
    - Regulamentul (CE) nr. 834/2007 al Consiliului din 28 iunie 2007 privind producţia ecologică şi etichetarea produselor ecologice, precum şi de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 2.092/91 ;
    - Regulamentul (CEE) nr. 889/2008 al Comisiei din 5 septembrie 2008 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 834/2007 al Consiliului privind producţia ecologică şi etichetarea produselor ecologice;
    - Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2000 privind produsele agroalimentare ecologice, aprobată prin Legea nr. 38/2001, cu modificările şi completările ulterioare;
    - Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 181/2012 pentru aprobarea regulilor privind organizarea sistemului de inspecţie şi certificare în agricultura ecologică, cu modificările ulterioare;
    - Hotărârea Guvernului nr. 131/2013 pentru stabilirea măsurilor şi sancţiunilor necesare în vederea respectării prevederilor Regulamentului (CE) nr. 834/2007 al Consiliului din 28 iunie 2007 privind producţia ecologică şi etichetarea produselor ecologice, precum şi de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 2.092/91 .
    3. Alegerea organismului de inspecţie şi certificare aprobat
    Numele organismului de inspecţie şi certificare ales: ..............................
    Codul organismului: ................................................................
    4. Localizarea unităţii de origine a produselor exportate şi natura produselor, cu precizarea destinaţiei exportului
    Nume exportator: ...................................................................

*Font 9*
┌──────────────────────┬──────────┬────────────────────────────┬──────────────┐
│ │ Volumul │ Unitatea din care se │ Ţara de │
│ Produsul │ exportat │ efectuează exportul │ destinaţie │
├───────┬──────────────┤ estimat ├──────────┬────────┬────────┤ a │
│ Grupa │ Subgrupa/ │(kg/litri │ │ │ Locali-│ exportului │
│ │detalii produs│ /buc.) │ Unitatea │Judeţul │ tatea │ │
├───────┼──────────────┼──────────┼──────────┼────────┼────────┼──────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │
├───────┼──────────────┼──────────┼──────────┼────────┼────────┼──────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │
├───────┼──────────────┼──────────┼──────────┼────────┼────────┼──────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │
├───────┼──────────────┼──────────┼──────────┼────────┼────────┼──────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │
├───────┼──────────────┼──────────┼──────────┼────────┼────────┼──────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │
├───────┼──────────────┼──────────┼──────────┼────────┼────────┼──────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │
├───────┼──────────────┼──────────┼──────────┼────────┼────────┼──────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │
├───────┼──────────────┼──────────┼──────────┼────────┼────────┼──────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │
├───────┼──────────────┼──────────┼──────────┼────────┼────────┼──────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │
├───────┼──────────────┼──────────┼──────────┼────────┼────────┼──────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │
├───────┼──────────────┼──────────┼──────────┼────────┼────────┼──────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │
├───────┼──────────────┼──────────┼──────────┼────────┼────────┼──────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │
└───────┴──────────────┴──────────┴──────────┴────────┴────────┴──────────────┘


    Grupa, subgrupa - se vor completa conform nomenclatoarelor disponibile şi la sediile DAJ/EM*).

    Sunt de acord cu prelucrarea datelor cu caracter personal, în condiţiile legii.

           Data Semnătura
        ........... .................

----------
    *) Direcţiile pentru agricultură judeţene şi a municipiului Bucureşti sau entităţile mandatate de Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale.
    **) Se vor declara toate punctele de lucru ale operatorului, indiferent de judeţ.


    ANEXA 7


    MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE
    Direcţia pentru Agricultură a Judeţului ........../Entitatea mandatată
    de Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale ..........

┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ FIŞĂ DE ÎNREGISTRARE │
│ a comercianţilor de produse ecologice │
│ Anul .............. │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

    Aprobat Avizat
    -------- --------
    DAJ/EM* Responsabil agricultura ecologică,
    .......... ..................................

    Director executiv,
    ......................

    Nr. .........din .........

---------
    *) Direcţiile pentru agricultură judeţene şi a municipiului Bucureşti sau entităţile mandatate de Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale.

    1. Comerciant
    Persoana juridică/Persoana fizică autorizată/Întreprinderea individuală/Întreprinderea familială ............., cu sediul social în localitatea ..............., judeţul ............., înscrisă la oficiul registrului comerţului cu numărul ................., CUI .............., reprezentată ................, CNP ................ .
    Locaţia fermei/unităţii administrate**) .........................
----------
    **) Se vor declara toate punctele de lucru ale operatorului, indiferent de judeţ.

    Subcontractori:

┌────────────────────┬─────────────┬─────────────┬─────────────────┐
│Numele şi prenumele/│ │ │ │
│ Denumirea │ CNP/CUI │ Judeţul │ Localitatea │
├────────────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────────┤
│ │ │ │ │
└────────────────────┴─────────────┴─────────────┴─────────────────┘


    2. Angajament
    Solicit înregistrarea în sistemul de agricultură ecologică şi mă angajez să respect ansamblul dispoziţiilor naţionale şi comunitare privind metoda de producţie ecologică, procesarea, comercializarea, depozitarea şi etichetarea produselor agroalimentare ecologice. Aceste dispoziţii sunt:
    - Regulamentul (CE) nr. 834/2007 al Consiliului din 28 iunie 2007 privind producţia ecologică şi etichetarea produselor ecologice, precum şi de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 2.092/91 ;
    - Regulamentul (CEE) nr. 889/2008 al Comisiei din 5 septembrie 2008 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 834/2007 al Consiliului privind producţia ecologică şi etichetarea produselor ecologice;
    - Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2000 privind produsele agroalimentare ecologice, aprobată prin Legea nr. 38/2001, cu modificările şi completările ulterioare;
    - Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 181/2012 pentru aprobarea regulilor privind organizarea sistemului de inspecţie şi certificare în agricultura ecologică, cu modificările ulterioare;
    - Hotărârea Guvernului nr. 131/2013 pentru stabilirea măsurilor şi sancţiunilor necesare în vederea respectării prevederilor Regulamentului (CE) nr. 834/2007 al Consiliului din 28 iunie 2007 privind producţia ecologică şi etichetarea produselor ecologice, precum şi de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 2.092/91 .
    3. Alegerea organismului de inspecţie şi certificare aprobat
    Numele organismului de inspecţie şi certificare ales: ...................
    Codul organismului: .....................................................
    Nume comerciant: ........................................................

*Font 7*
┌─────────────┬───────────────┬──────────────────────────────┬────────────────────────┬──────────────────────┐
│ Produsul │ Volumul │ Numele producătorului/ │ Locurile de depozitare │Destinaţia produselor │
├─────┬───────┤ estimat │procesatorului/comerciantului/├────┬───────┬───────────┤(consumator/unităţi de│
│Grupa│Detalii│ comercializat │ importatorului şi ţara de │Ţara│Judeţul│Localitatea│comercializare/unităţi│
│ │produs │(kg/litri/buc.)│ provenienţă a produsului │ │ │ │ de procesare) │
│ │ │ ├──────────────────────┬───────┤ │ │ │ │
│ │ │ │Numele producătorului/│Ţara de│ │ │ │ │
│ │ │ │ procesatorului/ │prove- │ │ │ │ │
│ │ │ │ comerciantului/ │nienţă │ │ │ │ │
│ │ │ │ importatorului │ │ │ │ │ │
├─────┼───────┼───────────────┼──────────────────────┼───────┼────┼───────┼───────────┼──────────────────────┤
├─────┼───────┼───────────────┼──────────────────────┼───────┼────┼───────┼───────────┼──────────────────────┤
├─────┼───────┼───────────────┼──────────────────────┼───────┼────┼───────┼───────────┼──────────────────────┤
├─────┼───────┼───────────────┼──────────────────────┼───────┼────┼───────┼───────────┼──────────────────────┤
├─────┼───────┼───────────────┼──────────────────────┼───────┼────┼───────┼───────────┼──────────────────────┤
├─────┼───────┼───────────────┼──────────────────────┼───────┼────┼───────┼───────────┼──────────────────────┤
├─────┼───────┼───────────────┼──────────────────────┼───────┼────┼───────┼───────────┼──────────────────────┤
├─────┼───────┼───────────────┼──────────────────────┼───────┼────┼───────┼───────────┼──────────────────────┤
├─────┼───────┼───────────────┼──────────────────────┼───────┼────┼───────┼───────────┼──────────────────────┤
├─────┼───────┼───────────────┼──────────────────────┼───────┼────┼───────┼───────────┼──────────────────────┤
├─────┼───────┼───────────────┼──────────────────────┼───────┼────┼───────┼───────────┼──────────────────────┤
├─────┼───────┼───────────────┼──────────────────────┼───────┼────┼───────┼───────────┼──────────────────────┤
└─────┴───────┴───────────────┴──────────────────────┴───────┴────┴───────┴───────────┴──────────────────────┘


    Sunt de acord cu prelucrarea datelor cu caracter personal, în condiţiile legii.

         Data Semnătura
       .......... ...........


    ANEXA 8


    MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE

    Direcţia pentru Agricultură a Judeţului .........../Entitatea mandatată
    de Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale .........


                        DECLARAŢIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE
                      în vederea înregistrării ca operator
                      în sistemul de agricultură ecologică

    Subsemnatul/Subsemnata, ..............., domiciliat/ă în localitatea .................., str. ............... nr. ........., bl. ..........., sc. ..........., et. ........, ap. ..........., judeţul/sectorul .........., telefon ................, act identitate .............. seria ................ nr. ............., eliberat de ........................ la data .........................., CNP (cod numeric personal) ..........................., reprezentant/ă alaa .............., număr de ordine la oficiul registrului comerţului .........................................., cod unic de înregistrare ...................., cu sediul în localitatea .................., str. .............. nr. .........., bl. .........., sc. ..........., et. .........., ap. ..........., judeţul/sectorul............, cod poştal ..........., telefon ......................, telefon mobil ..................., fax ............., e-mail ....................., declar pe propria răspundere, cunoscând faptul că falsul în declaraţii este pedepsit în conformitate cu prevederile legale în vigoare, următoarele:
    a) am elaborat în nume propriu o cerere de finanţare ce va fi depusă, pentru anul în curs ................, la APDRP*) - OJPDRP**) ......................., (judeţul) în vederea accesării fondurilor nerambursabile prin Programul naţional de dezvoltare rurală;
----------
    *) Agenţia de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit.
    **) Oficiul judeţean de plată pentru dezvoltare rurală şi pescuit.

    b) am elaborat în nume propriu o cerere de finanţare ce va fi depusă la AM - POP***), (judeţul) ................ în vederea accesării fondurilor nerambursabile prin POP****);
------------
    ***) Autoritatea de management pentru Programul operaţional pentru pescuit.
    ****) Programul operaţional pentru pescuit.

    c) măsura ce va fi accesată este: .................................... .

         Data Semnătura
      .......... ............


    ANEXA 9

                        DECLARAŢIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE
               pentru deţinerea documentelor necesare înscrierii
                            în agricultura ecologică

┌────┬──────────────────────────────────────────────────────────────┬─────┬────┐
│Nr. │ │ │ │
│crt.│ Denumirea documentului │ DA │ NU │
├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┼────┤
│ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │
├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┼────┤
│ 1 │Contractul încheiat între operator şi organismul de inspecţie │ │ │
│ │şi certificare (copie) │ [] │ [] │
├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┼────┤
│ 2 │ Buletinul de identitate/cartea de identitate/paşaport (pentru│ │ │
│ │cetăţeanul străin) al titularului, al administratorului sau al│ │ │
│ │împuternicitului (copie) │ [] │ [] │
├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┼────┤
│ 3 │Certificatul de înregistrare eliberat de oficiul registrului │ │ │
│ │comerţului, conform Ordonanţei de urgenţă a Guvernului │ │ │
│ │nr. 44/2008 privind desfăşurarea activităţilor economice de │ │ │
│ │către persoanele fizice autorizate, întreprinderile │ │ │
│ │individuale şi întreprinderile familiale, cu modificările şi │ │ │
│ │completările ulterioare (copie) │ [] │ [] │
├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┼────┤
│ 4 │Certificatul de înregistrare fiscală, după caz │ [] │ [] │
├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┼────┤
│ 5 │Certificatul constatator, eliberat de oficiul registrului │ │ │
│ │comerţului*) │ [] │ [] │
├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┼────┤
│ 6 │Dovada înscrierii în Registrul societăţilor agricole/Registrul│ │ │
│ │unităţilor de acvacultură (Licenţa de acvacultură) │ [] │ [] │
├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┼────┤
│ 7 │Dovada înscrierii în Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor, │ │ │
│ │după caz │ [] │ [] │
├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┼────┤
│ 8 │Titlul de proprietate │ [] │ [] │
├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┼────┤
│ 9 │Extras de Carte funciară │ [] │ [] │
├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┼────┤
│ 10 │Contract de vânzare-cumpărare │ [] │ [] │
├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┼────┤
│ 11 │Act de donaţie │ [] │ [] │
├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┼────┤
│ 12 │Contract de arendă/Tabelul contractelor de arendă încheiate, │ │ │
│ │avizate de secretarul consiliului local, cuprinzând numărul şi│ │ │
│ │data contractelor, numele şi prenumele arendatorului, │ │ │
│ │suprafaţa de teren arendată │ [] │ [] │
├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┼────┤
│ 13 │Contract de închiriere înregistrat la administraţia finanţelor│ │ │
│ │publice teritorială │ [] │ [] │
├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┼────┤
│ 14 │Contract de comodat/Contract de concesiune │ [] │ [] │
├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┼────┤
│ 15 │Contract de asociereaasociere în participaţiune (din care să │ │ │
│ │reiasă sau să existe documente ataşate care atestă dovada │ │ │
│ │dreptului de proprietate/folosinţă a suprafeţei de teren care │ │ │
│ │se va înscrie în sistemul de agricultură ecologică) │ [] │ [] │
├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┼────┤
│ 16 │Procură notarială din care să reiasă folosirea terenului │ │ │
│ │pentru care se solicită înscrierea în sistemul de agricultură │ │ │
│ │ecologică, în cazul deţinătorilor de teren care sunt plecaţi │ │ │
│ │sau care nu îl mai pot lucra din motive întemeiate: vârstă, │ │ │
│ │boală etc., după caz │ [] │ [] │
├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┼────┤
│ 17 │Alte documente (notariale) care pot dovedi dreptul de │ │ │
│ │folosinţă a terenului pentru care se solicită înscrierea în │ │ │
│ │sistemul de agricultură ecologică │ [] │ [] │
├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┼────┤
│ 18 │Adeverinţa de la Registrul agricol din care să reiasă │ │ │
│ │suprafaţa aflată în folosinţă, după caz │ [] │ [] │
├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┼────┤
│ 19 │Harta cu amplasarea culturilor │ [] │ [] │
├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┼────┤
│ 20 │Certificat de conformitate/conformare a conversiei eliberat de│ │ │
│ │organismul de inspecţie şi certificare (pentru operatorii care│ │ │
│ │se înscriu în sistem începând cu anul II de conversie) │ [] │ [] │
├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┼────┤
│ 21 │Licenţă de import AGRIM**) │ [] │ [] │
├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┼────┤
│ 22 │Licenţă de export sau certificat de fixare în avans AGREX**) │ [] │ [] │
├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┼────┤
│ 23 │Extras din SNIIF - Sistemul privind identificarea şi │ │ │
│ │înregistrarea animalelor în România │ [] │ [] │
└────┴──────────────────────────────────────────────────────────────┴─────┴────┘


           Data Semnătura
         ........... ............

--------
    *) Operatorul este obligat să deţină certificatul constatator pentru toate punctele de lucru pe care le înscrie în fişa de înregistrare în agricultura ecologică.
    **) Documente emise conform reglementărilor UE în vigoare privind schimburile comerciale.


    ANEXA 10


--------------
    NOTĂ(CTCE)
    Anexa 10, se găseşte în Monitorul Oficial al Romăniei, Partea I, nr. 687 din 8 noiembrie 2013, la paginile 17, 18, 19 şi 20 (a se vedea imaginea asociată).    ANEXA 11

    MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE
    Direcţia pentru Agricultură a Judeţului ...../Entitatea
    mandatată de Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale ..............


                          DECLARAŢIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE
             pentru exonerarea unor comercianţi de la înregistrarea în
                        sistemul de agricultură ecologică

    Subsemnatul/Subsemnata, .........., domiciliat/ă în localitatea .........., str. ........ nr. ...., bl. ....., sc. ....., et. ...., ap. ....., judeţul/sectorul ....., telefon ...., act de identitate ....... seria ..... nr. ......, eliberat de ........... la data de ........., CNP (cod numeric personal) ........., reprezentant/ă alaa ......., număr de ordine la oficiul registrului comerţului ....., cod unic de înregistrare ......., cu sediul în localitatea ........., str. ...... nr. ...., bl. ...., sc. ....., et. ...., ap. ......, judeţul/sectorul ....., cod poştal ......, telefon ......, telefon mobil ......., fax ......, e-mail ............,
    declar pe propria răspundere, cunoscând faptul că falsul în declaraţii este pedepsit în conformitate cu prevederile legale în vigoare, următoarele:
    - comercializez produse ecologice cu amănuntul, ambalate şi etichetate, direct consumatorului sau utilizatorului final;
    - nu produc, nu procesez şi nu depozitez produsele comercializate;
    - nu import produse ecologice;
    - nu am subcontractat activităţile menţionate anterior către o parte terţă.

              Data Semnătura
         .............. ............


    ANEXA 12

                              PROCEDURĂ
        aplicabilă comercianţilor exoneraţi de la înregistrarea în
                  sistemul de agricultură ecologică

    I. Obligaţii ale comercianţilor
    1. Comercianţii care sunt exoneraţi de la înregistrarea în sistemul de agricultură ecologică au următoarele obligaţii:
    ● să îşi declare activitatea la DAJ/EM* pe teritoriul căruia îşi desfăşoară activitatea, prin depunerea formularului "Declaraţie pe propria răspundere pentru exonerarea unor comercianţi de la înregistrarea în sistemul de agricultură ecologică";
    ● să solicite furnizorului şi să deţină certificate de conformitate pentru toate produsele comercializate (certificate emise în baza art. 29 alin. (1) din Regulamentului (CE) nr. 834/2007 al Consiliului din 28 iunie 2007 privind producţia ecologică şi etichetarea produselor ecologice, precum şi de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 2.092/91 , după modelul prevăzut în anexa XII la Regulamentul (CE) nr. 889/2008 al Comisiei din 5 septembrie 2008 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 834/2007 al Consiliului privind producţia ecologică şi etichetarea produselor ecologice în ceea ce priveşte producţia ecologică, etichetarea şi controlul;
    ● să notifice DAJ/EM* pe teritoriul căruia îşi desfăşoară activitatea, în situaţia în care intervin modificări în ceea ce priveşte activităţile pe care le desfăşoară şi care presupun înregistrarea în sistemul de agricultură ecologică.
    2. Nu sunt exoneraţi de la înregistrarea în sistemul de agricultură ecologică următorii:
    ● comercianţii cu amănuntul, de produse certificate în ţări UE sau non-UE, importate direct sau preluate de la alte firme din România, care nu deţin certificat de conformitate emis de organismele de inspecţie şi certificare aprobate pentru a-şi desfăşura activitatea pe teritoriul României;
    ● comercianţii care, pe lângă vânzarea cu amănuntul către consumatorul final, comercializează produse ecologice către alţi comercianţi, care la rândul lor revând aceste produse consumatorului final.

    II. Obligaţii ale DAJ/EM*)
    DAJ/EM*) ţin o evidenţă a comercianţilor exoneraţi de la înregistrarea în sistemul de agricultură ecologică, pe care o transmit la Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale semestrial, în vederea urmăririi trasabilităţii produselor ecologice şi protejării consumatorului final.
----------
    *) Direcţiile pentru agricultură judeţene şi a municipiului Bucureşti sau entităţile mandatate de Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale.


    ANEXA 13

    MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE
    Direcţia pentru Agricultură a Judeţului ...../Entitatea
    mandatată de Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale ......

                                                Nr. ........ din ............

    Aprobat
    Director,
    DAJ/EM*)
    ........................................
    (numele şi prenumele/semnătura/ştampila)


                                      Verificat
                                      Responsabil agricultura ecologică,
                                      ...................................
                                        (numele şi prenumele/semnătura)


                         DECLARAŢIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE
               pentru modificarea fişei de înregistrare în agricultura
                            ecologică depuse iniţial

    Persoana juridică/Persoana fizică autorizată/Întreprinderea individuală/Întreprinderea familială ........, cu sediul în localitatea .........., judeţul ........, înscrisă la registrul comerţului cu nr. ......., CUI .........., reprezentată de ............., CNP .........., telefon ........, fax ........, e-mail ...............,
    sau
    Persoana fizică ........, domiciliată în localitatea ........., judeţul ......, str. ....... nr. ......., BI/CI seria ..... nr. ......., CNP ......, telefon ........., fax ........, e-mail ................
    Tip operator ............................................................
    1. Solicit modificarea fişei de înregistrare în agricultura ecologică, depusă iniţial, întrucât mă aflu în una din următoarele situaţii**):
    - operatorul a încheiat contract cu un organism de inspecţie şi certificare ce nu mai activează pe teritoriul României, ca urmare a renunţării sau a retragerii aprobării de către Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale. Declaraţia este însoţită de contractul încheiat cu noul organism de inspecţie şi certificare şi se va depune în termen de 30 de zile de la primirea comunicării transmise de Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, prin structurile teritoriale, respectiv DAJ/EM*);
    - rezilierea contractului cu organismul de inspecţie şi certificare actual (cu înaintarea dovezii acestei rezilieri) şi încheierea unui contract cu un alt organism de inspecţie şi certificare;
    - schimbarea formei de organizare;
    - schimbarea numelui (ca urmare a schimbării denumirii exploataţiei fără modificarea CUI);
    - schimbarea administratorului exploataţiei (nume, prenume, CNP) - în cazul persoanelor juridice;
    - schimbarea adresei deţinătorului exploataţiei;
    - cazuri de forţă majoră sau circumstanţe excepţionale:
    - decesul fermierului;
    - incapacitatea profesională de lungă durată a agricultorului;
    - o catastrofă naturală gravă care afectează foarte mult suprafeţele agricole/de producţie piscicolă ale exploataţiei;
    - distrugerea accidentală a clădirilor destinate creşterii animalelor/bazinelor piscicole, aflate pe exploataţie;
    - o epizootie care afectează parţial sau integral şeptelul agricultorului sau stocul de peşte;
    - constatarea unor diferenţe în ceea ce priveşte dimensiunea exploataţiei declarată în fişa de înregistrare la data depunerii acesteia la DAJ/EM*) şi dimensiunea acesteia constatată de organismul de inspecţie şi certificare cu care operatorul are încheiat contract, în urma efectuării inspecţiei;
    - transferul total a activităţii cu profil ecologic;
    - transferul parţial al exploataţiei ecologice a producătorului - producţie vegetală sau piscicolă.
    2. Observaţii (Operatorul va menţiona diferenţele faţă de fişa de înregistrare depusă iniţial.):
    .........................................................................
    .........................................................................
    .........................................................................
    În scopul verificării informaţiilor cuprinse în această declaraţie, operatorul furnizează, la cererea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale şi a DAJ/EM*), orice documente solicitate.
    Declar pe propria răspundere, cunoscând faptul că falsul în declaraţii este pedepsit în conformitate cu prevederile legale în vigoare, că nu au survenit alte modificări în informaţiile prezentate în fişa de înregistrare nr. ......./data ....... decât cele precizate.

____________
    *) Direcţiile pentru agricultură judeţene şi a municipiului Bucureşti sau entităţile mandatate de Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale.
    **) Se va/vor bifa situaţia/situaţiile care aaau condus la depunerea acestei declaraţii.


    Data
    ..............

                   Semnătura şi ştampila operatorului
                   ...................................


    ANEXA 14


    MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE
    Direcţia pentru Agricultură a Judeţului ......../Entitatea
    mandatată de Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale ...........

                                                  Nr. ......... din ............

                                   NOTIFICARE
              privind retragerea din sistemul de agricultură ecologică

    Persoana juridică/Persoana fizică autorizată/Întreprinderea individuală/Întreprinderea familială ............., cu sediul în localitatea ......., judeţul ......., înscrisă la registrul comerţului sub nr. ........., CUI ......., reprezentată de .........., CNP .........., telefon ........, fax ........, e-mail ..........,
    sau
    Persoana fizică ........, domiciliată în localitatea ......, judeţul ........, str. ..... nr. ......, BI/CI seria .......... nr. ........., CNP ......., telefon ....., fax ......., e-mail ...............
    Tip operator .........................................................

    Declar că mă retrag din sistemul de agricultură ecologică, începând cu data de ............................ .

    Mă angajez să menţin pentru o perioadă de 5 ani înregistrările contabile, precum şi toate documentele emise în perioada activării mele în sistemul de agricultură ecologică.

    Data
    ...............

                   Semnătura şi ştampila operatorului
                   ...................................

                                   ---------Comentarii Act

Nu sunt comentarii momentan.

Posteaza pe retele sociale

Pentru a posta un comentariu trebuie sa va autentificati


Daca nu aveti inca un cont si vreti sa va inregistrati dati click aici(click aici pentru a vedea toate aplicatiile CTCE)


Parteneri:

Contact

Bd. Decebal, nr. 32
Piatra Neamt
Romania
0233-211.020 , 218.110, 210.290, 210.291
0233.206.575

Contact Me

Urmariti-ne pe

Facebook