Doriti o forma actualizata, la zi, a acestui act ? Cumparati acum online, rapid si simplu varianta DOC !
Forma consolidată la data 21.09.2014
Pret: 13,00 RON cu TVAActul este prezentat in forma neactualizata!

Puteti sa consultati o forma actualizata la data 21.09.2014, conform modificarilor publicate in Monitorul Oficial al Romaniei, apasand butonul Cumpara Act din dreapta.
 ORDIN nr. 1.165 din 29 mai 2009
privind aprobarea Procedurii de actualizare a vectorului fiscal pentru persoanele impozabile înregistrate în scopuri de taxă pe valoarea adăugată care utilizează trimestrul calendaristic ca perioadă fiscală şi care efectuează o achiziţie intracomunitară taxabilă în România, precum şi a modelului şi conţinutului unor formulare
EMITENT: AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 371 din 2 iunie 2009


    În temeiul art. 12 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 109/2009 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, al art. 7 şi al art. 78 din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 156^1 alin. (6^1)-(6^2) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare,

    preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală emite următorul ordin:

    
ART. 1
    Se aprobă Procedura de actualizare a vectorului fiscal pentru persoanele impozabile înregistrate în scopuri de taxă pe valoarea adăugată care utilizează trimestrul calendaristic ca perioadă fiscală şi care efectuează o achiziţie intracomunitară taxabilă în România, prevăzută în anexa nr. 1.
    
ART. 2
    Se aprobă modelul şi conţinutul formularelor:
    a) "Declaraţie de menţiuni privind schimbarea perioadei fiscale pentru persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA care utilizează trimestrul calendaristic ca perioadă fiscală şi care efectuează o achiziţie intracomunitară taxabilă în România (092)", cod MFP: 14.13.01.11aa.i., prevăzută în anexa nr. 2;
    b) "Notificare privind nedepunerea declaraţiei de menţiuni, în vederea actualizării datelor din Registrul contribuabililor, pentru persoanele impozabile care utilizează trimestrul calendaristic ca perioadă fiscală şi care efectuează achiziţii intracomunitare taxabile în România", cod MFP: 14.13.07.11aa.i., prevăzută în anexa nr. 3;
    c) "Decizie privind actualizarea datelor din Registrul contribuabililor, pentru persoanele impozabile care utilizează trimestrul calendaristic ca perioadă fiscală şi care efectuează achiziţii intracomunitare taxabile în România", cod MFP: 14.13.02.11aa.i., prevăzută în anexa nr. 4.
    
ART. 3
    Instrucţiunile de completare a formularului prevăzut la art. 2 lit. a) sunt prevăzute în anexa nr. 5.
    
ART. 4
    Caracteristicile de tipărire, modul de difuzare, de utilizare şi de arhivare a formularelor menţionate la art. 2 sunt prevăzute în anexa nr. 6.
    
ART. 5
    Anexele nr. 1-6 fac parte integrantă din prezentul ordin.
    
ART. 6
    Referirile la Codul fiscal din cuprinsul prezentului ordin reprezintă trimiteri la titlul VI "Taxa pe valoarea adăugată" al
Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, iar referirile la Codul de procedură fiscală reprezintă trimiteri la Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
    
ART. 7
    Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
    
ART. 8
    Direcţia generală proceduri pentru administrarea veniturilor, Direcţia generală de tehnologia informaţiei şi Direcţia generală de administrare a marilor contribuabili, precum şi direcţiile generale ale finanţelor publice judeţene şi a municipiului Bucureşti vor lua măsuri pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentului ordin.

                    Preşedintele
                Agenţiei Naţionale
              de Administrare Fiscală,
                   Sorin Blejnar

    Bucureşti, 29 mai 2009.
    Nr. 1.165.


    
ANEXA 1

                      PROCEDURA
    de actualizare a vectorului fiscal pentru persoanele impozabile înregistrate în scopuri de taxă pe valoarea adăugată care utilizează trimestrul calendaristic ca perioadă fiscală şi care efectuează o achiziţie intracomunitară taxabilă în România

    
CAP. I
    Dispoziţii generale
    1. Prezenta procedură se aplică de către compartimentul cu atribuţii în domeniul înregistrării fiscale, denumit în continuare compartiment de specialitate, în toate situaţiile în care persoanele impozabile înregistrate în scopuri de taxă pe valoarea adăugată care utilizează trimestrul calendaristic ca perioadă fiscală efectuează o achiziţie intracomunitară taxabilă în România, în condiţiile prevăzute de art. 156^1 alin. (6^1)-(6^2) din Codul fiscal.
    2. Procedura se aplică pentru achiziţiile intracomunitare a căror exigibilitate intervine începând cu data de 1 mai 2009.
    3. Prin persoană impozabilă, în sensul prezentei proceduri, se înţelege persoana impozabilă înregistrată în scopuri de taxă pe valoarea adăugată potrivit art. 153 din Codul fiscal.

    
CAP. II
    Actualizarea datelor din Registrul contribuabililor ca urmare a declaraţiilor de menţiuni depuse de persoanele impozabile
    1. Persoanele impozabile care potrivit art. 156^1 alin. (6^1) din Codul fiscal sunt obligate să utilizeze ca perioadă fiscală luna calendaristică trebuie să depună, conform alin. (6^2) al aceluiaşi articol, "Declaraţia de menţiuni privind schimbarea perioadei fiscale pentru persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA care utilizează trimestrul calendaristic ca perioadă fiscală şi care efectuează o achiziţie intracomunitară taxabilă în România (092)", al cărei model este prevăzut în anexa nr. 2 la ordin.
    2. Declaraţia de menţiuni se depune la organul fiscal în a cărui rază teritorială îşi are domiciliul fiscal persoana impozabilă sau în evidenţa căruia aceasta se află înregistrată ca plătitor de impozite şi taxe, la registratură ori la poştă, prin scrisoare recomandată, în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la finele lunii în care intervine exigibilitatea achiziţiei intracomunitare care generează această obligaţie.
    3. Pe baza declaraţiei de menţiuni, compartimentul de specialitate din cadrul organului fiscal competent operează actualizările în Registrul contribuabililor, în sensul schimbării perioadei fiscale pentru TVA din trimestru calendaristic în lună calendaristică.
    4. Pentru stabilirea datei de luare în evidenţă cu perioadă fiscală lunară a persoanei impozabile se are în vedere data exigibilităţii taxei aferente achiziţiei intracomunitare, astfel cum rezultă din declaraţia de menţiuni depusă de persoana impozabilă, respectiv:
    a) data luării în evidenţă este data de 1 a primei luni din trimestru, dacă exigibilitatea taxei intervine în această primă lună a respectivului trimestru;
    b) data luării în evidenţă este data de 1 a celei de a treia luni din trimestru, dacă exigibilitatea taxei intervine în a doua lună a respectivului trimestru;
    c) data luării în evidenţă este data de 1 a primei luni a trimestrului calendaristic următor, dacă exigibilitatea taxei intervine în a treia lună a unui trimestru calendaristic.
    5. Persoanele impozabile pentru care sunt operate actualizări în Registrul contribuabililor potrivit prezentei proceduri trebuie să-şi îndeplinească obligaţiile de declarare şi de plată ce decurg din calitatea de persoană impozabilă care utilizează luna ca perioadă fiscală.
    6. Persoana impozabilă a cărei perioadă fiscală a devenit luna, ca urmare a efectuării unei achiziţii intracomunitare de bunuri, nu mai are posibilitatea de a reveni la utilizarea trimestrului calendaristic ca perioadă fiscală, fiind obligată să păstreze ca perioadă fiscală luna şi în anii următori.
    7. Depunerea cu întârziere a declaraţiei de menţiuni privind schimbarea perioadei fiscale în condiţiile art. 156^1 alin. (6^2) din Codul fiscal, respectiv peste termenul de maximum 5 zile lucrătoare de la finele lunii în care a intervenit exigibilitatea achiziţiei intracomunitare, constituie contravenţie potrivit art. 219 alin. (1) lit. a) din Codul de procedură fiscală şi se sancţionează potrivit prevederilor legale în vigoare. Depunerea cu întârziere a deconturilor de taxă pe valoarea adăugată constituie contravenţie potrivit art. 219 alin. (1) lit. b) din Codul de procedură fiscală şi se sancţionează potrivit prevederilor legale în vigoare.

    
CAP. III
    Actualizarea din oficiu a datelor din Registrul contribuabililor, pe baza informaţiilor declarate în decontul de TVA

    1. Trimestrial, până la sfârşitul lunii următoare trimestrului, compartimentul cu atribuţii în gestionarea declaraţiilor fiscale transmite compartimentului de specialitate lista persoanelor impozabile care utilizează trimestrul ca perioadă fiscală şi care au declarat în formularul (300) "Decont de taxă pe valoarea adăugată" efectuarea de achiziţii intracomunitare taxabile în România.
    2. Lista se întocmeşte cu ajutorul aplicaţiei informatice puse la dispoziţie de Direcţia generală de tehnologia informaţiei şi cuprinde:
    a) denumirea persoanei impozabile înregistrate în scopuri de TVA;
    b) codul de înregistrare în scopuri de TVA;
    c) domiciliul fiscal;
    d) valoarea achiziţiei intracomunitare taxabile în România şi taxa aferentă, declarate la rândul "Achiziţii intracomunitare de bunuri pentru care cumpărătorul este obligat la plata TVA (taxare inversă)" din "Decontul de taxă pe valoarea adăugată";
    e) numărul şi data înregistrării "Decontului de taxă pe valoarea adăugată".
    3. După analizarea listei, compartimentul de specialitate notifică în scris, de îndată, în vederea depunerii declaraţiei de menţiuni, persoanele impozabile care au efectuat achiziţii intracomunitare taxabile în România, dar care nu au depus declaraţia de menţiuni potrivit art. 156^1 alin. (6^2) din Codul fiscal.
    4. Notificarea se întocmeşte în două exemplare, potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 3 la ordin, un exemplar se comunică persoanei impozabile, iar al doilea exemplar se arhivează la dosarul fiscal al acesteia.
    5. După primirea declaraţiei de menţiuni, compartimentul de specialitate aplică în mod corespunzător dispoziţiile pct. 3-7 din cap. II.
    6. În cazul în care persoana impozabilă notificată nu depune la organul fiscal competent, în termenul stabilit, declaraţia de menţiuni, compartimentul de specialitate procedează la actualizarea din oficiu a datelor din Registrul contribuabililor.
    7. În acest scop, compartimentul de specialitate întocmeşte un referat de actualizare a datelor din Registrul contribuabililor, prin care propune ca dată a luării în evidenţă cu perioadă fiscală lunară a persoanei impozabile data de 1 a primei luni a trimestrului pentru care a fost depus "Decontul de taxă pe valoarea adăugată" în care a fost declarată achiziţia intracomunitară.
    8. Pe baza referatului, compartimentul de specialitate întocmeşte "Decizia privind actualizarea datelor din Registrul contribuabililor pentru persoanele impozabile care utilizează trimestrul calendaristic ca perioadă fiscală şi care efectuează achiziţii intracomunitare taxabile în România", potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 4 la ordin.
    9. Decizia se întocmeşte în două exemplare, un exemplar se comunică persoanei impozabile, potrivit art. 44 din Codul de procedură fiscală, iar al doilea exemplar se arhivează la dosarul fiscal al acesteia.
    10. Referatul şi decizia se avizează de şeful compartimentului de specialitate şi se aprobă de conducătorul unităţii fiscale.
    11. Pe baza deciziei emise şi comunicate potrivit pct. 9 se operează actualizările în Registrul contribuabililor, în sensul schimbării perioadei fiscale pentru TVA din trimestru calendaristic în lună calendaristică.

    
CAP. IV
    Actualizarea din oficiu a datelor din Registrul contribuabililor, pe baza altor informaţii

    1. Dacă în urma acţiunilor de inspecţie fiscală se constată neîndeplinirea obligaţiei de a utiliza luna ca perioadă fiscală de către persoana impozabilă care efectuează achiziţii intracomunitare taxabile în România, compartimentul cu atribuţii în domeniul inspecţiei fiscale, după comunicarea deciziei de impunere privind obligaţiile fiscale suplimentare de plată stabilite de inspecţia fiscală, transmite compartimentului cu atribuţii în domeniul înregistrării fiscale din cadrul organului fiscal competent o copie a Raportului de inspecţie fiscală.
    2. Dacă în urma inspecţiei fiscale persoana impozabilă nu depune declaraţia de menţiuni, compartimentul de specialitate, pe baza Raportului de inspecţie fiscală, întocmeşte referatul prin care propune actualizarea datelor din Registrul contribuabililor, prin modificarea perioadei fiscale din trimestru calendaristic în lună calendaristică, pentru respectivele persoane impozabile.
    3. Pentru stabilirea datei de luare în evidenţă cu perioadă fiscală lunară a persoanei impozabile se are în vedere data exigibilităţii taxei aferente achiziţiei intracomunitare, astfel cum rezultă din Raportul de inspecţie fiscală. Dispoziţiile pct. 4 din cap. II sunt aplicabile în mod corespunzător.
    4. Dispoziţiile pct. 8-11 din cap. III sunt aplicabile în mod corespunzător.


    
ANEXA 2

          Sigla
          [ANAF]
    Agenţia Naţională de ┌──────────────────────────────────────────────┬─────┐
    Administrare Fiscală │ Declaraţie de menţiuni │ │
                         │privind schimbarea perioadei fiscale pentru │ │
                         │persoanele impozabile înregistrate în │ 092 │
                         │scopuri de TVA care utilizează trimestrul │ │
                         │calendaristic ca perioadă fiscală şi care │ │
                         │efectuează o achiziţie intracomunitară │ │
                         │taxabilă în România │ │
                         └──────────────────────────────────────────────┴─────┘
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│I. DATE DE IDENTIFICARE A PERSOANEI IMPOZABILE │
├──────────────────────┬───────────────────────────────────────────────────────┤
│DENUMIRE/NUME, PRENUME│ │
├──────────────────────┴─────┬────────────────────────┬────┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┤
│COD DE IDENTIFICARE FISCALĂ │ │ RO │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────────────┴────────────────────────┴────┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┤
│DOMICILIUL FISCAL │
├───────┬─────────────────────────────┬──────┬──────┬────────────┬─────────────┤
│JUDEŢ │ │SECTOR│ │LOCALITATE │ │
├───────┼─────────────────────────────┴──────┴──────┼───┬────┬───┴┬────┬────┬──┤
│STRADA │ │NR.│ │BLOC│ │SC. │ │
├───┬───┼────┬───┬──────────┬──────────────┬───────┬┴───┴────┴────┴────┴────┴──┤
│ET.│ │AP. │ │COD POŞTAL│ │TELEFON│ │
├───┴───┴────┼───┴──────────┴──────┬──────┬┴───────┴───────────────────────────┤
│FAX │ │E-MAIL│ │
└────────────┴─────────────────────┴──────┴────────────────────────────────────┘
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│II. DATE DE IDENTIFICARE A REPREZENTANTULUI FISCAL │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│DENUMIRE/NUME, PRENUME │
├────────────────────────────┬─────────────────────────────┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┤
│COD DE IDENTIFICARE FISCALĂ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
└────────────────────────────┴─────────────────────────────┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│III. În temeiul dispoziţiilor
art. 156^1 alin. (6^1) din Legea nr. 571/2003 │
│privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, având în │
│vedere faptul că în luna _______ anul ______ a intervenit exigibilitatea │
│taxei pe valoarea adăugată aferente achiziţiei intracomunitare efectuate, │
│declar schimbarea perioadei fiscale utilizate pentru declararea şi plata │
│taxei pe valoarea adăugată. │
│ Începând cu data de întâi a lunii _____ anul _____1), perioada fiscală │
│utilizată pentru taxa pe valoarea adăugată este luna calendaristică. │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Sub sancţiunile aplicate faptei de fals în acte publice, declar că datele │
│înscrise în acest formular sunt corecte şi complete │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
┌───────────────────────────────────────┬──────────────────────────────────────┐
│Numele persoanei care face declaraţia │ │
├────────────────────┬──────────────────┴───────────┬──────────────────────────┤
│Funcţia │ │ │
├────────────────────┼──────────────────────────────┤ │
│Semnătura │ │ │
│ │ │ Ştampila │
└────────────────────┴──────────────────────────────┴──────────────────────────┘
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ Se completează de personalul organului fiscal │
├──────────────────────┬───────────────────────────────────────────────────────┤
│Organ fiscal │ │
├──────────────────────┼────────────────┬──────────────────┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┤
│Număr înregistrare │ │Data înregistrare │ │ │/│ │ │/│ │ │ │ │
├──────────────────────┴───────────┬────┴──────────────────┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┤
│Numele persoanei care a verificat │ │
└──────────────────────────────────┴───────────────────────────────────────────┘


    Nr. de operator de date cu caracter personal 1067
    Cod MFP: 14.13.01.11aa.i.    
ANEXA 3

    [Stema] MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE [Sigla]
             Agenţia Naţională de Administrare Fiscală ANAF


    Direcţia Generală a Finanţelor Publice a ......... Adresa: ............
    Administraţia Finanţelor Publice a ............... Telefon: ...........
    Nr. ......... Fax: ...............
                                                        E-mail: ............


                             NOTIFICARE
    privind nedepunerea declaraţiei de menţiuni, în vederea actualizării datelor din Registrul contribuabililor, pentru persoanele impozabile care utilizează trimestrul calendaristic ca perioadă fiscală şi care efectuează achiziţii intracomunitare taxabile în România

    Către: Denumirea/Numele şi prenumele ..................................

    Domiciliul fiscal:
    Localitatea ......., str. ..... nr. ...., bl. ..., ap. ..., et. ...., judeţul/sectorul .................
    Cod de identificare fiscală ............................................

    În temeiul dispoziţiilor
art. 156^1 alin. (6^1)-(6^2) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, pentru persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA care utilizează trimestrul calendaristic ca perioadă fiscală şi care efectuează o achiziţie intracomunitară taxabilă în România, perioada fiscală devine luna calendaristică.

    În acest scop, vă rugăm să depuneţi la sediul nostru, în termen de 5 zile de la primirea prezentei notificări, declaraţia de menţiuni, formular 092, prin care solicitaţi schimbarea perioadei fiscale, potrivit modelului anexat.

    În situaţia în care nu depuneţi declaraţia de menţiuni, organul fiscal va proceda la stabilirea din oficiu a datei de luare în evidenţă ca persoană impozabilă înregistrată în scopuri de TVA cu perioadă fiscală lunară.

    Pentru informaţii suplimentare în legătură cu această scrisoare, persoana care poate fi contactată este dna/dl ....... la sediul nostru sau la numărul de telefon ........, între orele ............ .

    În speranţa că veţi da curs solicitării noastre, vă mulţumim.

    Conducătorul unităţii fiscale,
    Numele şi prenumele ..........................
    Semnătura şi ştampila unităţii ............... Întocmit
                                                         ────────
                                                 Numele şi prenumele .........
                                                 Funcţia .....................
                                                 Semnătura ...................


    Cod MFP: 14.13.07.11aa.i.


    
ANEXA 4

    [Stema] MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE [Sigla]
              Agenţia Naţională de Administrare Fiscală ANAF


    Direcţia Generală a Finanţelor Publice a ......... Adresa: ............
    Administraţia Finanţelor Publice a ............... Telefon: ...........
    Nr. ......... Fax: ...............
                                                        E-mail: ............


                                 DECIZIE
    privind actualizarea datelor din Registrul contribuabililor, pentru persoanele impozabile care utilizează trimestrul calendaristic ca perioadă fiscală şi care efectuează achiziţii intracomunitare taxabile în România

    Către: Denumirea/Numele şi prenumele ..................................

    Domiciliul fiscal:
    Localitatea ......, str. ...... nr. ...., bl. ..., ap. ...., et. ...., judeţul/sectorul ..................
    Cod de identificare fiscală .........................................

    În baza prevederilor
art. 156^1 alin. (6^1)-(6^2) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, pentru persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA care utilizează trimestrul calendaristic ca perioadă fiscală şi care efectuează o achiziţie intracomunitară taxabilă în România, perioada fiscală devine luna calendaristică.
    Faţă de aceste prevederi legale şi având în vedere Decontul de TVA înregistrat sub nr. ....... din data de ......./Raportul de inspecţie fiscală înregistrat sub nr. ....... din data de ......., vă comunicăm că, începând cu data de ......., perioada fiscală pe care trebuie să o utilizaţi pentru declararea şi plata taxei pe valoarea adăugată, ca persoană impozabilă înregistrată în scopuri de TVA, este luna calendaristică.
    Potrivit prevederilor aceluiaşi articol, persoana impozabilă în cazul căreia perioada fiscală a devenit luna, ca urmare a efectuării unei achiziţii intracomunitare de bunuri taxabile în România, nu mai are posibilitatea de a reveni la utilizarea trimestrului calendaristic ca perioadă fiscală, fiind obligată să păstreze ca perioadă fiscală luna şi în anii următori.
    Împotriva prezentului înscris se poate formula contestaţie la organul fiscal emitent, în conformitate cu dispoziţiile
art. 209 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, în termen de 30 de zile de la data comunicării, potrivit art. 207 alin. (1) din acelaşi act normativ.

    Conducătorul unităţii fiscale,
    Numele şi prenumele ..........................
    Semnătura şi ştampila unităţii ...............

    Cod MFP: 14.13.02.11aa.i.


    
ANEXA 5

                      INSTRUCŢIUNI
    de completare a formularului (092) "Declaraţie de menţiuni privind schimbarea perioadei fiscale pentru persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA care utilizează trimestrul calendaristic ca perioadă fiscală şi care efectuează o achiziţie intracomunitară taxabilă în România"

    Formularul (092) "Declaraţie de menţiuni privind schimbarea perioadei fiscale pentru persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA care utilizează trimestrul calendaristic ca perioadă fiscală şi care efectuează o achiziţie intracomunitară taxabilă în România" se completează de persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA conform
art. 153 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, care utilizează trimestrul ca perioadă fiscală şi care efectuează o achiziţie intracomunitară.
    Formularul (092) "Declaraţie de menţiuni privind schimbarea perioadei fiscale pentru persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA care utilizează trimestrul calendaristic ca perioadă fiscală şi care efectuează o achiziţie intracomunitară taxabilă în România" se depune la organul fiscal competent, în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la finele lunii în care intervine exigibilitatea achiziţiei intracomunitare.
    Formularul se completează în două exemplare, înscriindu-se cu majuscule, citeţ şi corect, toate datele prevăzute:
    - un exemplar, semnat şi ştampilat conform legii, se depune la unitatea fiscală, direct la registratură sau la poştă, prin scrisoare recomandată;
    - un exemplar se păstrează de către persoana impozabilă.
    Completarea formularului se face astfel:
    Secţiunea I "Date de identificare a persoanei impozabile"
    Caseta "Denumire/Nume, prenume" se completează cu denumirea persoanei juridice, a asociaţiei sau a entităţii fără personalitate juridică ori cu numele şi prenumele persoanei fizice, după caz.
    În cazul persoanelor impozabile stabilite în străinătate care şi-au desemnat reprezentant fiscal, în caseta "Denumire/Nume, prenume" se înscriu informaţiile de identificare înscrise pe certificatul de înregistrare fiscală a reprezentării (denumirea persoanei impozabile stabilite în străinătate).
    Caseta "Cod de identificare fiscală" se completează cu codul de înregistrate în scopuri de TVA utilizat pentru completarea şi depunerea formularului "Decont de taxă pe valoarea adăugată".
    Înscrierea cifrelor în casetă se face cu aliniere la dreapta.
    Caseta "Domiciliul fiscal" se completează cu datele privind adresa domiciliului fiscal (sediul social, sediul sau domiciliul fiscal, după caz) al persoanei impozabile.
    În cazul persoanelor impozabile stabilite în străinătate, care şi-au desemnat reprezentant fiscal, în caseta "Domiciliul fiscal" se înscrie domiciliul fiscal al reprezentantului.
    Secţiunea II "Date de identificare a reprezentantului fiscal"
    Caseta "Denumire/Nume, prenume" se completează cu denumirea/numele, prenumele reprezentantului fiscal desemnat de persoana impozabilă stabilită în străinătate şi înregistrată în scopuri de TVA în România.
    Caseta "Cod de identificare fiscală" se completează cu codul de înregistrare în scopuri de TVA atribuit reprezentantului fiscal, pentru activitatea proprie.
    Înscrierea cifrelor în casetă se face cu aliniere la dreapta.
    Secţiunea III se completează cu luna şi anul în care a intervenit exigibilitatea taxei pe valoarea adăugată aferente achiziţiei intracomunitare.
    De asemenea, se completează data de întâi a lunii începând cu care se schimbă perioada fiscală, respectiv se utilizează luna calendaristică ca perioadă fiscală pentru declararea şi plata taxei pe valoarea adăugată.
    Astfel, perioada fiscală devine luna calendaristică începând cu:
    a) prima lună a unui trimestru calendaristic, dacă exigibilitatea taxei aferente achiziţiei intracomunitare intervine în această primă lună a respectivului trimestru;
    b) a treia lună a trimestrului calendaristic, dacă exigibilitatea taxei aferente achiziţiei intracomunitare intervine în a doua lună a respectivului trimestru. Primele două luni ale trimestrului respectiv vor constitui o perioadă fiscală distinctă, pentru care persoana impozabilă va avea obligaţia depunerii unui decont de taxă conform art. 156^2 alin. (1) din Codul fiscal;
    c) prima lună a trimestrului calendaristic următor, dacă exigibilitatea taxei aferente achiziţiei intracomunitare intervine în a treia lună a unui trimestru calendaristic.


    
ANEXA 6

    Caracteristicile de tipărire, modul de difuzare, de utilizare şi de arhivare a formularelor

    1. "Declaraţie de menţiuni privind schimbarea perioadei fiscale pentru persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA care utilizează trimestrul calendaristic ca perioadă fiscală şi care efectuează o achiziţie intracomunitară taxabilă în România (092)"
    1.1. Denumire: "Declaraţie de menţiuni privind schimbarea perioadei fiscale pentru persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA care utilizează trimestrul calendaristic ca perioadă fiscală şi care efectuează o achiziţie intracomunitară taxabilă în România (092)"
    1.2. Cod MFP: 14.13.01.11aa.i.
    1.3. Format: A4/t1

    1.4. Caracteristici de tipărire: - pe o singură faţă;
                                     - se poate utiliza echipament
                                       informatic pentru editare.

    1.5. U.M.: set (două file)
    1.6. Se difuzează: gratuit.
    1.7. Se utilizează: la schimbarea perioadei fiscale utilizate la taxa pe valoarea adăugată (TVA), de către persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA care utilizează trimestrul calendaristic ca perioadă fiscală şi care efectuează o achiziţie intracomunitară taxabilă în România.

    1.8. Se întocmeşte: - în două exemplare;
                        - de persoana impozabilă înregistrată
                          în scopuri de TVA sau de
                          reprezentantul fiscal/împuternicitul/
                          reprezentantul legal.

    1.9. Circulă: - originalul la organul fiscal;
                        - copia la contribuabil.

    1.10. Se arhivează: la dosarul fiscal al contribuabilului.
    2. "Notificare privind nedepunerea declaraţiei de menţiuni, în vederea actualizării datelor din Registrul contribuabililor, pentru persoanele impozabile care utilizează trimestrul calendaristic ca perioadă fiscală şi care efectuează achiziţii intracomunitare taxabile în România"
    2.1. Denumire: "Notificare privind nedepunerea declaraţiei de menţiuni, în vederea actualizării datelor din Registrul contribuabililor, pentru persoanele impozabile care utilizează trimestrul calendaristic ca perioadă fiscală şi care efectuează achiziţii intracomunitare taxabile în România"
    2.2. Cod MFP: 14.13.07.11aa.i.
    2.3. Format: A4/t1

    2.4. Caracteristici de tipărire: - pe o singură faţă;
                                     - se utilizează echipament
                                       informatic pentru editare.

    2.5. U/M: set (două file)
    2.6. Se difuzează: gratuit.
    2.7. Se utilizează: pentru notificarea persoanelor impozabile înregistrate în scopuri de TVA care utilizează trimestrul calendaristic ca perioadă fiscală, care au declarat achiziţii intracomunitare în "Decontul de taxă pe valoarea adăugată", dar care nu au depus declaraţia de menţiuni în vederea schimbării perioadei fiscale.

    2.8. Se întocmeşte: - în două exemplare;
                        - de organul fiscal competent.

    2.9. Circulă: - originalul la contribuabil;
                        - copia la organul fiscal.

    2.10. Se arhivează: la dosarul fiscal al contribuabilului.
    3. "Decizie privind actualizarea datelor din Registrul contribuabililor, pentru persoanele impozabile care utilizează trimestrul calendaristic ca perioadă fiscală şi care efectuează achiziţii intracomunitare taxabile în România"
    3.1. Denumire: "Decizie privind actualizarea datelor din Registrul contribuabililor, pentru persoanele impozabile care utilizează trimestrul calendaristic ca perioadă fiscală şi care efectuează achiziţii intracomunitare taxabile în România"
    3.2. Cod MFP: 14.13.02.11aa.i.
    3.3. Format: A4/t1

    3.4. Caracteristici de tipărire: - pe o singură faţă;
                                     - se utilizează echipament
                                       informatic pentru editare.

    3.5. U/M: set (două file)
    3.6. Se difuzează: gratuit.
    3.7. Se utilizează: pentru schimbarea din oficiu a perioadei fiscale pentru TVA din trimestrul calendaristic în lună calendaristică, pentru persoanele impozabile care efectuează achiziţii intracomunitare şi nu au depus declaraţia de menţiuni în vederea schimbării perioadei fiscale.

    3.8. Se întocmeşte: - în două exemplare;
                        - de organul fiscal competent.

    3.9. Circulă: - originalul la contribuabil;
                        - copia la organul fiscal.

    3.10. Se arhivează: la dosarul fiscal al contribuabilului.

                         ___________

Comentarii Act

Nu sunt comentarii momentan.

Posteaza pe retele sociale

Pentru a posta un comentariu trebuie sa va autentificati


Daca nu aveti inca un cont si vreti sa va inregistrati dati click aici(click aici pentru a vedea toate aplicatiile CTCE)


Parteneri:

Contact

Bd. Decebal, nr. 32
Piatra Neamt
Romania
0233-211.020 , 218.110, 210.290, 210.291
0233.206.575

Contact Me

Urmariti-ne pe

Facebook
Vizitatori Unici
Astazi 60
Ieri 386
Total 65293
Media pe zi 641

Continutul, designul, structura, precum si materialele Lege-Online.ro apartin C.T.C.E. - Piatra Neamt si sunt protejate de Legea 8/1996 privind drepturile de autor si drepturile conexe, cu modificarile si completarile ulterioare. Copierea/distribuirea/republicarea acestora este ilegala.

CTCE - Centrul Teritorial de Calcul Economic