Doriti o forma actualizata, la zi, a acestui act ? Cumparati acum online, rapid si simplu varianta DOC !
Forma consolidată la data 21.09.2014
Pret: 13,00 RON cu TVAActul este prezentat in forma neactualizata!

Puteti sa consultati o forma actualizata la data 21.09.2014, conform modificarilor publicate in Monitorul Oficial al Romaniei, apasand butonul Cumpara Act din dreapta.
 ORDIN nr. 1.014 din 6 iunie 2001
privind aprobarea structurii, conţinutului şi modului de utilizare a Documentaţiei standard pentru elaborarea şi prezentarea ofertei pentru achiziţia publică de lucrări
EMITENT: MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE
Nr. 1.014 din 6 iunie 2001
MINISTERUL LUCRĂRILOR PUBLICE, TRANSPORTURILOR ŞI LOCUINŢEI
Nr. 874 din 12 iunie 2001
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 357 din 4 iulie 2001


    Ministrul finanţelor publice, în baza Hotărârii Guvernului nr. 18/2001 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice, cu modificările şi completările ulterioare, şi ministrul lucrărilor publice, transporturilor şi locuinţei, în baza Hotărârii Guvernului nr. 3/2001 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei,
    în aplicarea Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 60/2001 privind achiziţiile publice,
    în temeiul prevederilor art. 57 din Hotărârea Guvernului nr. 461/2001 pentru aprobarea normelor de aplicare a Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 60/2001 privind achiziţiile publice,
    emit următorul ordin:

    ART. 1
    Se aprobă structura, conţinutul şi modul de utilizare a Documentaţiei standard pentru elaborarea şi prezentarea ofertei pentru achiziţia publică de lucrări, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.
    ART. 2
    Documentaţia standard pentru elaborarea şi prezentarea ofertei este structurată astfel:
    a) Secţiunea I - Informaţii generale;
    b) Secţiunea II - Fişa de date a achiziţiei;
    c) Secţiunea III - Caietul de sarcini;
    d) Secţiunea IV - Formulare;
    e) Secţiunea V - Contract de execuţie de lucrări.
    ART. 3
    (1) Documentaţia standard pentru elaborarea şi prezentarea ofertei asigura punerea la dispoziţie tuturor potenţialilor candidaţi/ofertanţi informaţiile necesare privind aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului de achiziţie publică şi reprezintă modelul pe baza căruia autoritatea contractantă are obligaţia de a întocmi fiecare documentaţie pentru elaborarea şi prezentarea ofertei.
    (2) În sensul prevederilor alin. (1), secţiunile au următorul conţinut:
    a) Secţiunea I prezintă cadrul general referitor la aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului de lucrări şi conţine indicaţii asupra modului de derulare a fiecărei faze a procedurii. În scopul asigurării respectării principiului transparenţei indicaţiile se concretizează atât prin preluarea unor prevederi ale Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 60/2001 privind achiziţiile publice, semnificative pentru fiecare faza, cat şi prin descrierea regulilor generale care stau la baza procedurii aplicate.
    b) Secţiunea II conţine texte scrise cu caractere normale şi înclinate, care precizează modul de detaliere a cadrului general, prezentat în secţiunea I, la specificul fiecărui contract de lucrări care urmează să fie atribuit.
    c) Secţiunea III conţine indicaţii privind regulile de baza care trebuie respectate astfel încât potentialii ofertanţi sa elaboreze propunerea tehnica corespunzător cu necesităţile autorităţii contractante.
    d) Secţiunea IV conţine formulare cu caracter obligatoriu, precum şi formulare cu caracter optional, destinate sa faciliteze elaborarea şi prezentarea unitară a ofertelor.
    e) Secţiunea V conţine modelul orientativ al unui contract de lucrări.
    ART. 4
    La întocmirea documentaţiei pentru elaborarea şi prezentarea ofertei autoritatea contractantă are obligaţia de a utiliza documentaţia standard prevăzută în anexa, după cum urmează:
    a) conţinutul secţiunii I din cadrul fiecărei documentaţii pentru elaborarea şi prezentarea ofertei va fi identic cu conţinutul secţiunii I din documentaţia standard şi este general valabil pentru fiecare procedura aplicată;
    b) conţinutul secţiunii II din cadrul fiecărei documentaţii pentru elaborarea şi prezentarea ofertei va fi elaborat prin transcrierea identică a textelor scrise cu caractere normale din conţinutul secţiunii II a documentaţiei standard şi prin completarea datelor necesare în vederea elaborării şi prezentării ofertei, în conformitate cu indicaţiile precizate prin textele scrise cu caractere înclinate;
    c) conţinutul secţiunii III din cadrul fiecărei documentaţii pentru elaborarea şi prezentarea ofertei va cuprinde Caietul de sarcini, elaborat în concordanta cu necesităţile obiective ale autorităţii contractante şi cu respectarea regulilor de baza precizate în documentaţia standard;
    d) conţinutul secţiunii IV din cadrul fiecărei documentaţii pentru elaborarea şi prezentarea ofertei va cuprinde setul de formulare solicitate de autoritatea contractantă, set care este constituit din formularele precizate ca fiind obligatorii în documentaţia standard, la care se pot adauga şi alte formulare considerate necesare pentru evaluarea corespunzătoare a ofertelor;
    e) conţinutul secţiunii V din cadrul fiecărei documentaţii pentru elaborarea şi prezentarea ofertei va cuprinde propunerea concretă de contract care va fi încheiat între autoritatea contractantă şi executantul de lucrări, propunere care se elaborează prin adaptarea modelului orientativ prevăzut în documentaţia standard la specificul fiecărui contract care urmează să fie atribuit.
    ART. 5
    În sensul prevederilor art. 102 din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 60/2001 privind achiziţiile publice, prin procedura aflată în curs de desfăşurare la data intrării în vigoare a noii legislaţii privind achiziţiile publice se înţelege orice procedura de achiziţie publică care până la data de 11 mai 2001 se afla în oricare dintre următoarele stadii:
    a) documentaţiile de licitaţie au fost elaborate şi prezentate spre avizare la Ministerul Finanţelor Publice şi la Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei;
    b) a fost transmis spre publicare un anunţ publicitar de participare, în cazul licitaţiilor publice deschise;
    c) au fost transmise invitaţii de participare către potentialii ofertanţi, în cazul licitaţiilor publice restrânse sau în cazul cererilor de oferte de preţ.
    ART. 6
    Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

       Ministrul finanţelor
             publice,
      Mihai Nicolae Tanasescu

             p. Ministrul lucrărilor
             publice, transporturilor
                  şi locuinţei,
                   Ion Selaru,
                 secretar de stat

    ANEXA 1


                             DOCUMENTAŢIA STANDARD
           pentru elaborarea şi prezentarea ofertei pentru achiziţia
                               publică de lucrări


    SECŢIUNEA I
    INFORMAŢII GENERALE

    Secţiunea I conţine informaţiile generale referitoare la aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului de achiziţie publică, care sunt destinate potenţialilor ofertanţi interesaţi sa participe la procedura aplicată pentru atribuirea contractului de lucrări. Informaţiile din aceasta secţiune sunt, după caz, completate, adaptate sau detaliate în cadrul secţiunii II.
    În măsura în care prevederile secţiunii I nu sunt modificate în cadrul secţiunii II, acestea devin obligatorii atât pentru autoritatea contractantă, cat şi pentru candidaţi/ofertanţi pe toată perioada de aplicare a procedurii pentru atribuirea contractului de achiziţie publică.

    A. Introducere

    A.1. Informaţii privind autoritatea contractantă
    A.1.1. Informaţiile privind autoritatea contractantă, precum şi sursele de finanţare asigurate pentru îndeplinirea contractului sunt prezentate în Fişa de date a achiziţiei.
    A.2. Scopul aplicării procedurii
    A.2.1. Autoritatea contractantă invita persoanele juridice interesate să depună oferta în scopul atribuirii contractului pentru execuţia lucrărilor descrise în Fişa de date a achiziţiei şi în Caietul de sarcini.
    A.2.2. Pentru atribuirea acestui contract de achiziţie publică se aplică procedura indicată în Fişa de date a achiziţiei.
    A.3. Principii care stau la baza atribuirii contractului de achiziţie publică
    A.3.1.
    a) libera concurenta;
    b) eficienta utilizării fondurilor publice;
    c) transparenta;
    d) tratamentul egal;
    e) confidenţialitatea.
    A.4. Legislaţie aplicabilă
    A.4.1. Atribuirea contractului de achiziţie publică se realizează în conformitate cu prevederile actelor normative indicate în Fişa de date a achiziţiei.

    B. Calificarea candidaţilor/ofertanţilor

    B.1. Eligibilitate
    B.1.1. Orice persoană juridică, română sau străină, are dreptul de a participa la procedura pentru atribuirea contractului de achiziţie publică.
    B.1.2. Poate fi exclus dintr-o procedură pentru atribuirea contractului de achiziţie publică, respectiv nu este eligibil, orice ofertant/candidat care se afla în oricare dintre următoarele situaţii:
    a) este în stare de faliment ori lichidare, afacerile îi sunt administrate de un judecător-sindic sau activităţile sale comerciale sunt suspendate ori este într-o situaţie similară cu cele menţionate anterior, reglementată prin lege;
    b) face obiectul unei proceduri legale pentru declararea sa în una dintre situaţiile prevăzute la lit. a);
    c) nu şi-a îndeplinit obligaţiile exigibile de plată a impozitelor şi taxelor către stat, inclusiv cele locale, precum şi a contribuţiei pentru asigurările sociale de stat;
    d) furnizează informaţii false în documentele prezentate;
    e) a comis o grava greseala în materie profesională sau nu şi-a îndeplinit obligaţiile asumate printr-un alt contract de achiziţie publică, în măsura în care autoritatea contractantă poate aduce ca dovada mijloace probante în acest sens.
    Observatie:
    Impozitele şi taxele pentru care s-au acordat înlesniri la plata (amânări, eşalonări etc.) de către organele competente nu se considera obligaţii exigibile de plată, în măsura în care s-au respectat condiţiile impuse la acordarea înlesnirilor.
    B.1.3. Candidatul/ofertantul trebuie să prezinte documentele care dovedesc eligibilitatea, astfel cum se precizează în Fişa de date a achiziţiei.
    B.1.4. Persoanele fizice sau juridice, care au participat în orice fel la întocmirea documentaţiei pentru elaborarea şi prezentarea ofertei sau care fac parte din comisia de evaluare constituită pentru atribuirea contractului de achiziţie publică, nu au dreptul să aibă calitatea de ofertant, ofertant asociat şi nici de subcontractant (inclusiv angajat al acestora, cu carnet de muncă sau pe bază de convenţie civilă), sub sancţiunea nulităţii contractului în cauza.
    B.1.5. Mai multe persoane juridice au dreptul de a se asocia în scopul depunerii unei oferte comune.
    B.1.6. Filialele agenţilor economici, cu personalitate juridică şi înregistrate în conformitate cu prevederile de la B.2.1., au dreptul de a participa la procedura pentru atribuirea contractului de achiziţie publică în nume propriu şi, în acest scop, trebuie să prezinte documente care dovedesc eligibilitatea, înregistrarea, capacitatea tehnica şi capacitatea economico-financiară, proprii filialei.
    Sucursalele neinregistrate au dreptul de a participa la procedura pentru atribuirea contractului de achiziţie publică şi de a încheia contractul respectiv numai în numele societăţii-mama, prin împuternicire. În acest caz documentele prezentate, care dovedesc eligibilitatea, înregistrarea, capacitatea tehnica şi capacitatea economico-financiară, trebuie să fie cele ale societăţii-mama.
    B.1.7. La procedura aplicată pentru atribuirea unui contract de achiziţie publică nu au dreptul de a participa doua sau mai multe filiale/sucursale ale aceleiaşi societăţi-mama.
    B.2. Înregistrare
    B.2.1. Autoritatea contractantă are dreptul de a solicita oricărui ofertant/candidat să prezinte dovada din care să rezulte o formă de înregistrare ca persoana juridică, precum şi, dacă este cazul, de atestare sau apartenenţa din punct de vedere profesional, în conformitate cu prevederile legale din România sau din ţara în care este stabilit, după caz.
    B.2.2. Candidatul/ofertantul trebuie să prezinte documentele care dovedesc înregistrarea, astfel cum se precizează în Fişa de date a achiziţiei.
    B.3. Capacitate tehnica şi economico-financiară
    B.3.1. Autoritatea contractantă are dreptul de a solicita ofertanţilor/candidaţilor ca aceştia să facă dovada capacităţii tehnice şi capacităţii economico-financiare de care dispun pentru îndeplinirea contractului.
    B.3.2. Candidatul/ofertantul trebuie să prezinte documentele care dovedesc capacitatea tehnica şi capacitatea economico-financiară, astfel cum se precizează în Fişa de date a achiziţiei.
    B.4. Cerinţe minime de calificare
    B.4.1. Fiecare candidat/ofertant trebuie să facă dovada ca îndeplineşte cerinţele minime de calificare; aceste cerinţe minime sunt prevăzute în Fişa de date a achiziţiei.
    B.4.2. În cazul asocierii mai multor candidaţi/ofertanţi cerinţele privind eligibilitatea, înregistrarea şi, dacă sunt solicitate, lichiditatea generală şi solvabilitatea patrimonială trebuie să fie îndeplinite de fiecare asociat, iar celelalte cerinţe privind capacitatea tehnica şi capacitatea economico-financiară trebuie să fie îndeplinite prin cumul de grupul de asociaţi.

    În cazul aplicării procedurii de licitaţie restrânsă sau de negociere competitivă, pentru etapa de selectare a candidaţilor, capitolul B se completează cu următoarele:

    B.5. Costuri asociate prezentării scrisorii de interes
    B.5.1. Scrisoarea de interes se întocmeşte în conformitate cu modelul prevăzut în secţiunea IV (Formularul 1A sau, în cazul aplicării procedurii de negociere competitivă fără anunţ de participare, Formularul 1B).
    B.5.2. Candidatul va suporta toate costurile asociate prezentării scrisorii de interes şi a documentelor de calificare (documente care dovedesc eligibilitatea, înregistrarea, capacitatea tehnica şi capacitatea economico-financiară), iar autoritatea contractantă nu va fi responsabilă sau răspunzătoare pentru costurile respective decât în cazul prevăzut la art. 96 alin. (2) din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 60/2001 privind achiziţiile publice.
    B.6. Data limita de primire a scrisorii de interes
    B.6.1. Candidatul trebuie să ia toate măsurile astfel încât scrisoarea de interes, însoţită de documentele de calificare şi selecţie, să fie primită de autoritatea contractantă la adresa şi până la data limita de primire a scrisorii de interes, stabilite în anunţul/invitaţia de participare.
    B.6.2. Scrisoarea de interes, însoţită de documentele de calificare, poate fi depusa direct sau transmisă prin posta. Indiferent de modalitatea de depunere/transmitere, candidatul îşi asuma riscurile transmiterii, inclusiv forta majoră.
    B.7. Limba de redactare
    B.7.1. Scrisoarea de interes, precum şi documentele anexate la aceasta trebuie să fie redactate în limba specificată în Fişa de date a achiziţiei. Documentele emise de instituţii/organisme oficiale din ţara în care candidaţii străini sunt rezidenţi vor fi prezentate în limba în care acestea au fost emise, cu condiţia ca acestea să fie însoţite de o traducere autorizata în limba specificată în Fişa de date a achiziţiei.
    B.8. Modul de prezentare
    B.8.1. Candidatul trebuie să prezinte scrisoarea de interes şi un exemplar al documentelor de calificare în original şi într-un număr de copii de pe acestea, conform prevederilor cuprinse în Fişa de date a achiziţiei. În eventualitatea unei discrepanţe între original şi copii va prevala originalul.
    B.8.2. Originalul şi copia/copiile trebuie să fie tipărite sau scrise cu cerneala neradiabila şi vor fi semnate pe fiecare pagina de reprezentantul/reprezentanţii autorizataautorizaţi corespunzător sa angajeze candidatul în procedura pentru atribuirea contractului de achiziţie publică. În cazul documentelor emise de instituţii/organisme oficiale abilitate în acest sens documentele respective trebuie să fie semnate şi parafate conform prevederilor legale.
    B.8.3. Orice stersatura, adaugare, interliniere sau scris peste cel dinainte sunt valide doar dacă sunt vizate de persoana/persoanele autorizataaautorizate să semneze documentele.
    B.8.4. Autorizarea reprezentantului/reprezentanţilor trebuie să fie confirmată printr-o împuternicire scrisă care va însoţi scrisoarea de interes.
    Observatie:
    În cazul în care, din motive obiective, candidatul nu are posibilitatea de a prezenta în original anumite documente emise de instituţii/organisme oficiale, comisia de evaluare are obligaţia de a stabili o dată limita pentru demonstrarea conformitatii copiilor prezentate cu originalul.
    B.9. Sigilarea şi marcarea
    B.9.1. Candidatul trebuie să sigileze originalul şi fiecare set de copii în plicuri separate, marcand corespunzător plicurile cu "ORIGINAL" şi, respectiv, "COPIE". Plicurile se vor introduce într-un plic exterior, netransparent şi închis corespunzător.
    B.9.2. Plicurile interioare trebuie să fie marcate cu denumirea şi adresa candidatului, pentru a permite returnarea documentelor de calificare, fără a fi deschise, în cazul în care scrisoarea de interes este declarata intarziata.
    B.9.3. Plicul exterior trebuie să fie marcat cu adresa autorităţii contractante şi cu inscripţia "A NU SE DESCHIDE ÎNAINTE DE DATA..., ORA...".
    B.9.4. Dacă plicul exterior nu este marcat conform prevederilor de la B.9.3, autoritatea contractantă nu îşi asuma nici o responsabilitate pentru ratacirea documentelor de calificare.
    B.10. Scrisori de interes întârziate
    B.10.1. Scrisoarea de interes care este depusa/transmisă la o alta adresa a autorităţii contractante decât cea stabilită în anunţul/invitaţia de participare sau care este primită de autoritatea contractantă după expirarea datei limita de primire a scrisorii de interes se returnează nedeschisă.
    B.11. Selectarea candidaţilor
    B.11.1. Documentele de calificare vor fi examinate de comisia de evaluare constituită de autoritatea contractantă.
    B.11.2. Orice candidat care îndeplineşte în totalitate cerinţele minime corespunzătoare criteriilor de calificare este considerat candidat calificat. Candidat calificat nu înseamnă şi candidat selectat.
    B.11.3. Comisia de evaluare va stabili candidaţii selectaţi numai pe baza punctarii performantelor tehnice şi economico-financiare ale candidaţilor calificaţi. Modalitatea concretă de punctare a performantelor respective este prevăzută în Fişa de date a achiziţiei.
    B.11.4. Numărul de candidaţi selectaţi se va încadra în intervalul sau va fi egal cu numărul precizat în Fişa de date a achiziţiei.
    B.12. Comunicarea rezultatului selectării candidaţilor
    B.12.1. Autoritatea contractantă va comunică rezultatul selectării tuturor participanţilor la etapa de selectare în cel mult două zile de la data la care comisia de evaluare a stabilit candidaţii selectaţi.
    B.12.2. În cazul candidaţilor selectaţi comunicarea reprezintă chiar invitaţia de participare, care va fi însoţită de informaţii precise privind modul de obţinere a documentaţiei pentru elaborarea şi prezentarea ofertei.
    B.12.3. În cazul celorlalţi candidaţi comunicarea va preciza dacă respectivul candidat a fost exclus, necalificat sau, deşi calificat, nu a fost selectat, precum şi motivele care au condus la aceasta decizie.

    C. Elaborarea ofertei

    C.1. Costul asociat elaborării şi prezentării ofertei
    C.1.1. Ofertantul va suporta toate costurile asociate elaborării şi prezentării ofertei sale, precum şi documentelor care o însoţesc, iar autoritatea contractantă nu va fi responsabilă sau răspunzătoare pentru costurile respective decât în cazul prevăzut la art. 96 alin. (2) din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 60/2001 privind achiziţiile publice.
    C.2. Vizitarea amplasamentului
    C.2.1. Autoritatea contractantă are obligaţia de a permite personalului sau agenţilor executantului sa viziteze amplasamentul lucrării.
    C.2.2. Executantului i se recomanda sa viziteze şi sa examineze amplasamentul lucrării, inclusiv împrejurimile, şi să obţină toate informaţiile care pot fi necesare în vederea elaborării ofertei. Executantul îşi asuma riscul producerii unui eventual accident care s-ar putea solda cu moartea sau ranirea fizica a unei persoane şi/sau cu pierderea ori deteriorarea proprietăţii. Executantul va suporta orice eventuale cheltuieli, pierderi sau daune ca rezultat al vizitarii amplasamentului lucrării.
    C.3. Limba de redactare a ofertei
    C.3.1. Oferta şi documentele care o însoţesc trebuie să fie redactate în limba specificată în Fişa de date a achiziţiei.
    Documentaţia tehnica (pliante, prospecte, manual de utilizare etc.) şi documentele emise de instituţii/organisme oficiale din ţara în care ofertanţii străini sunt rezidenţi pot fi prezentate în alta limba, cu condiţia ca acestea să fie însoţite de o traducere autorizata în limba specificată în Fişa de date a achiziţiei.
    C.4. Perioada de valabilitate a ofertei
    C.4.1. Ofertantul are obligaţia de a menţine oferta valabilă pe toată perioada de valabilitate prevăzută în Fişa de date a achiziţiei.
    Orice oferta valabilă pentru o perioadă mai mica decât cea prevăzută în Fişa de date a achiziţiei va fi respinsă de comisia de evaluare ca fiind necorespunzătoare.
    C.4.2. Autoritatea contractantă are dreptul de a solicita ofertanţilor, în circumstanţe excepţionale, înainte de expirarea perioadei de valabilitate a ofertei, prelungirea acestei perioade.
    În cazul extinderii perioadei de valabilitate a ofertei perioada de valabilitate a garanţiei pentru participare va fi prelungită în mod corespunzător. În orice situaţie autoritatea contractantă nu are dreptul de a solicita prelungirea perioadei de valabilitate a ofertei cu mai mult de 30 de zile.
    C.4.3. Ofertantul are obligaţia de a comunică autorităţii contractante dacă este sau nu este de acord cu prelungirea perioadei de valabilitate a ofertei.
    C.4.4. Ofertantul care nu este de acord cu prelungirea perioadei de valabilitate a ofertei se considera ca şi-a retras oferta, fără ca acest fapt sa atragă pierderea garanţiei pentru participare.
    C.5. Documentele ofertei
    C.5.1. Oferta elaborata de ofertant trebuie să cuprindă:
    Propunerea tehnica
    Ofertantul va elabora propunerea tehnica astfel încât aceasta să respecte în totalitate cerinţele prevăzute în Caietul de sarcini.
    Propunerea financiară
    Ofertantul va elabora propunerea financiară astfel încât aceasta sa furnizeze toate informaţiile solicitate cu privire la preţuri, tarife, dacă este cazul, la condiţii de cost ale creditului, precum şi la alte condiţii financiare şi comerciale legate de obiectul contractului de achiziţie publică.
    C.6. Documentele care însoţesc oferta
    C.6.1. Scrisoarea de inaintare
    Ofertantul trebuie să prezinte scrisoarea de inaintare în conformitate cu modelul prevăzut în secţiunea IV (Formularul 2A sau, în cazul aplicării procedurii de licitaţie restrânsă sau de negociere competitivă, Formularul 2B).
    C.6.2. Împuternicirea
    Oferta trebuie să fie însoţită de împuternicirea scrisă prin care semnatarul ofertei este autorizat sa angajeze ofertantul în procedura pentru atribuirea contractului de achiziţie publică.
    C.6.3. Garanţia pentru participare
    Ofertantul trebuie să prezinte garanţia pentru participare în conformitate cu prevederile referitoare la cuantumul şi forma de prezentare a acesteia, astfel cum sunt precizate în Fişa de date a achiziţiei.
    C.6.4. Documentele de calificare
    Ofertantul trebuie să prezinte documentele care dovedesc eligibilitatea, înregistrarea, respectiv capacitatea tehnica şi capacitatea economico-financiară, după cum se precizează la B.1.3, B.2.2 şi B.3.2.
    Observatie:
    În cazul aplicării procedurii de licitaţie restrânsă sau de negociere competitivă documentele de calificare au fost prezentate o dată cu scrisoarea de interes şi, în consecinţa, nu este necesară prezentarea lor în etapa de evaluare a ofertelor.
    C.7. Propunerea tehnica
    C.7.1. Ofertantul are obligaţia de a face dovada conformitatii propunerii de execuţie a lucrărilor cu cerinţele prevăzute în Caietul de sarcini.
    În acest scop propunerea tehnica va conţine, în funcţie de cerinţele prevăzute în Fişa de date a achiziţiei, următoarele:
    a) programul calităţii, care concretizează sistemul de asigurare şi de conducere a calităţii la particularităţile lucrării ce face obiectul ofertei, avizat de specialişti sau de organisme abilitate în acest sens. Programul calităţii trebuie să cuprindă:
    - descrierea sistemului calităţii aplicat la lucrare, inclusiv listele cuprinzând procedurile aferente sistemului calităţii;
    - listele cuprinzând procedurile tehnice de execuţie a principalelor categorii de lucrări privind realizarea obiectivului şi planul de control al calităţii, verificării şi incercarii;
    - laboratoarele utilizate şi autorizate, cu grad corespunzător lucrărilor.
    b) graficul de execuţie a lucrării;
    c) listele cuprinzând cantităţile de lucrări, completate pe capitole, aferente categoriilor de lucrări. Ofertanţii au deplina libertate de a-şi prevedea în oferta propriile consumuri şi tehnologii de execuţie, cu respectarea cerinţelor calitative şi cantitative prevăzute în proiectul tehnic, în Caietul de sarcini şi în alte acte normative în vigoare, care reglementează execuţia lucrărilor.
    Indicatoarele de norme de deviz, seria 1981, pot fi folosite, în mod orientativ, atât de către proiectant, cat şi de către ofertant, în descrierea lucrărilor, a condiţiilor de măsurare a lucrărilor, a evaluării resurselor necesare, a consumurilor specifice de materiale, manopera şi utilaje;
    d) fişele tehnice aferente listelor cuprinzând cantităţile de utilaje şi echipamente tehnologice, cu montaj şi independente, inclusiv dotările aferente lucrării a carei execuţie face obiectul contractului de achiziţie publică.
    C.7.2. Autoritatea contractantă are dreptul de a solicita ofertanţilor, precizând acest lucru în Fişa de date a achiziţiei, completarea unor formulare specifice, care permit, în funcţie de particularităţile achiziţiei sau de tipul de contract, sintetizarea informaţiilor referitoare la elementele propunerii tehnice.
    C.8. Propunerea financiară
    C.8.1. Ofertantul trebuie să prezinte formularul de oferta indicat în secţiunea IV (Formularul 3), care reprezintă elementul principal al propunerii financiare. Celelalte formulare aferente propunerii financiare se vor completa corespunzător încadrării lucrărilor în una dintre următoarele grupe:
    Grupa IIA: Lucrări ce urmează să fie executate:
    a) cu mana de lucru formată din cetăţeni români care reprezintă cel puţin 90% din totalul mainii de lucru utilizate pentru îndeplinirea contractului; şi
    b) de asociaţi şi/sau de subcontractanţi, care sunt persoane juridice române şi care urmează sa îndeplinească cel puţin 65% din valoarea contractului de lucrări.
    Grupa IIB: Lucrări care nu îndeplinesc condiţiile de încadrare în grupa IIA.
    C.8.2. Ofertantul va evidenţia, prin completarea formularelor corespunzătoare din secţiunea IV, următoarele:
    a) valoarea totală a lucrării ce urmează să fie executată, inclusiv taxa pe valoarea adăugată, care va fi evidenţiată distinct;
    b) valoarea pe fiecare obiect al lucrării ce urmează să fie executată, inclusiv taxa pe valoarea adăugată, care va fi evidenţiată distinct;
    c) valoarea fiecărui deviz aferent categoriilor de lucrări;
    d) valoarea consumurilor totale de resurse materiale;
    e) valoarea consumurilor totale cu mana de lucru;
    f) valoarea consumurilor totale privind utilajele de construcţii;
    g) valoarea consumurilor totale privind transporturile;
    h) valoarea utilajelor şi echipamentelor tehnologice, cu montaj şi independente, inclusiv a dotărilor aferente lucrării a carei dobândire face obiectul achiziţiei publice.
    C.8.3. În cazul în care contractul de achiziţie publică urmează să fie finanţat printr-un credit a cărui obţinere este în sarcina ofertantului, acesta trebuie să prezinte şi oferta de credit a băncii finanţatoare.
    C.8.4. În scopul monitorizarii procedurilor pentru atribuirea contractelor de achiziţie publică ofertantul are obligaţia de a exprima preţul ofertat atât în lei, cat şi în euro. Echivalentul în euro al valorii exprimate în lei se va determina corespunzător cursului mediu al pieţei valutare, calculat de Banca Naţionala a României pentru ziua precizată în Fişa de date a achiziţiei (aceasta zi indica implicit reperul în timp, la care se considera valabil costul resurselor necesare pentru îndeplinirea contractului).
    C.9. Garanţia pentru participare
    C.9.1. Ofertantul trebuie să constituie garanţia pentru participare în cuantumul şi pentru o perioadă de valabilitate, astfel cum sunt prevăzute acestea în Fişa de date a achiziţiei.
    C.9.2. Garanţia pentru participare este necesară pentru a proteja autoritatea contractantă faţă de riscul unui eventual comportament necorespunzător al ofertantului, în sensul prevederilor de la C.9.5., pe întreaga perioadă derulata până la semnarea contractului de achiziţie publică şi până la constituirea garanţiei de buna execuţie.
    C.9.3. Garanţia pentru participare se exprima în lei sau într-o valuta liber convertibilă şi poate fi constituită în următoarele forme:
    a) scrisoare de garanţie bancară în favoarea autorităţii contractante; în acest caz se va utiliza modelul indicat în secţiunea IV (Formularul 4);
    b) ordin de plată în contul autorităţii contractante;
    c) lichiditati şi/sau titluri de valoare, depuse la casieria autorităţii contractante.
    C.9.4. Ofertele care nu sunt însoţite de dovada constituirii garanţiei pentru participare vor fi respinse şi returnate la deschidere.
    C.9.5. Autoritatea contractantă are dreptul de a vira garanţia pentru participare în bugetul propriu, ofertantul pierzand suma constituită, atunci când acesta din urma se afla în oricare dintre următoarele situaţii:
    a) îşi retrage oferta în perioada de valabilitate a acesteia;
    b) oferta sa fiind stabilită câştigătoare, nu constituie garanţia de buna execuţie în perioada de valabilitate a ofertei, în care urmează să se semneze contractul;
    c) oferta sa fiind stabilită câştigătoare, ofertantul refuza să semneze contractul de achiziţie publică în perioada de valabilitate a ofertei.
    C.9.6. Garanţia pentru participare, constituită de ofertantul a cărui oferta a fost stabilită ca fiind câştigătoare, se returnează de către autoritatea contractantă în cel mult 3 zile lucrătoare de la data semnării contractului de achiziţie publică.
    C.9.7. Garanţia pentru participare, constituită de ofertanţii ale căror oferte nu au fost stabilite ca fiind câştigătoare, se returnează de către autoritatea contractantă imediat după semnarea contractului, dar nu mai târziu de 3 zile lucrătoare de la data expirării perioadei de valabilitate a ofertei.
    C.10. Dreptul de a solicita clarificări
    C.10.1. Orice executant care a obţinut un exemplar din documentaţia pentru elaborarea şi prezentarea ofertei are dreptul de a solicita în scris clarificări despre elementele cuprinse în aceasta.
    C.10.2. Autoritatea contractantă are obligaţia de a transmite răspuns la orice solicitare de clarificări, dar numai acelor solicitări primite cu cel puţin:
    a) 8 zile înainte de data limita pentru depunerea ofertelor, în cazul aplicării procedurilor prin licitaţie deschisă, licitaţie restrânsă sau negociere competitivă;
    b) 6 zile înainte de data limita pentru depunerea ofertelor, în cazul accelerarii procedurii de licitaţie restrânsă.
    C.10.3. Autoritatea contractantă are obligaţia de a transmite răspunsul la solicitarile de clarificări cu cel puţin:
    a) 6 zile înainte de data limita pentru depunerea ofertelor, în cazul prevăzut la C.10.2 lit. a);
    b) 4 zile înainte de data limita pentru depunerea ofertelor, în cazul prevăzut la C.10.2 lit. b).
    Conţinutul răspunsului privind clarificările va fi transmis tuturor executanţilor care au obţinut un exemplar din documentaţia pentru elaborarea şi prezentarea ofertei, fără a fi dezvaluita identitatea celui care a solicitat clarificările respective.

    D. Prezentarea ofertelor

    D.1. Data limita şi modalităţi pentru depunerea ofertei
    D.1.1. Ofertantul trebuie să ia toate măsurile astfel încât oferta să fie primită şi înregistrată de către autoritatea contractantă până la data limita pentru depunere, stabilită în anunţul sau în invitaţia de participare.
    D.1.2. Ofertele pot fi transmise prin posta sau depuse direct de către ofertant la adresa indicată în anunţul sau în invitaţia de participare. Indiferent de modalitatea de depunere/transmitere ofertantul îşi asuma riscurile transmiterii ofertei, inclusiv forta majoră.
    D.1.3. Autoritatea contractantă are dreptul de a decala data limita pentru depunerea ofertei, caz în care aceasta va comunică noua data limita, în scris, cu cel puţin 6 zile înainte de data limita stabilită iniţial, tuturor executanţilor care au obţinut un exemplar al documentaţiei pentru elaborarea şi prezentarea ofertei.
    D.2. Modul de prezentare
    D.2.1. Ofertantul trebuie să prezinte un exemplar al ofertei şi câte un exemplar al documentelor care o însoţesc, în original, şi un număr de copii de pe acestea conform prevederilor cuprinse în Fişa de date a achiziţiei. În eventualitatea unei discrepanţe între original şi copii va prevala originalul.
    D.2.2. Originalul şi copia/copiile trebuie să fie tipărite sau scrise cu cerneala neradiabila şi vor fi semnate pe fiecare pagina de reprezentantul/reprezentanţii autorizataautorizaţi corespunzător sa angajeze ofertantul în contract. În cazul documentelor emise de instituţii/organisme oficiale abilitate în acest sens documentele respective trebuie să fie semnate şi parafate conform prevederilor legale.
    D.2.3. Orice stersatura, adaugare, interliniere sau scris peste cel dinainte sunt valide doar dacă sunt vizate de către persoana/persoanele autorizataaautorizate să semneze oferta.
    Observatie:
    În cazul în care, din motive obiective, ofertantul nu are posibilitatea de a prezenta în original anumite documente emise de instituţii/organisme oficiale, comisia de evaluare are obligaţia de a stabili o dată limita pentru demonstrarea conformitatii cu originalul a copiilor prezentate.
    D.3. Sigilarea şi marcarea ofertei
    D.3.1. Ofertantul trebuie să sigileze originalul şi fiecare set de copii în plicuri separate, marcand corespunzător plicurile cu "ORIGINAL" şi, respectiv, "COPIE". Plicurile se vor introduce într-un plic exterior, închis corespunzător şi netransparent.
    D.3.2. Plicurile interioare trebuie să fie marcate cu denumirea şi adresa ofertantului, pentru a permite returnarea ofertei fără a fi deschisă, în cazul în care oferta respectiva este declarata intarziata. Propunerea tehnica, propunerea financiară şi, dacă este cazul, documentele de calificare şi ofertele alternative se vor introduce, după cum este prevăzut în Fişa de date a achiziţiei, în plicuri distincte, marcate corespunzător.
    D.3.3. Plicul exterior trebuie să fie marcat cu adresa autorităţii contractante şi cu inscripţia "A NU SE DESCHIDE ÎNAINTE DE DATA..., ORA...".
    D.3.4. Dacă plicul exterior nu este marcat conform prevederilor de la D.3.3, autoritatea contractantă nu îşi asuma nici o responsabilitate pentru ratacirea ofertei.
    D.4. Modificarea şi retragerea ofertei
    D.4.1. Orice ofertant are dreptul de a-şi modifica sau de a-şi retrage oferta numai înainte de data limita stabilită pentru depunerea ofertei şi numai printr-o solicitare scrisă în acest sens.
    D.4.2. În cazul în care ofertantul doreşte sa opereze modificări în oferta deja depusa, acesta are obligaţia de a asigura primirea şi înregistrarea modificărilor respective de către autoritatea contractantă până la data limita pentru depunerea ofertelor.
    Pentru a fi considerate parte a ofertei modificările trebuie prezentate în conformitate cu prevederile de la D.1-D.3, cu amendamentul ca pe plicul exterior se va marca, în mod obligatoriu, şi inscripţia "MODIFICĂRI".
    D.4.3. Ofertantul nu are dreptul de a-şi retrage sau de a-şi modifica oferta după expirarea datei limita stabilite pentru depunerea ofertelor, sub sancţiunea excluderii acestuia de la procedura pentru atribuirea contractului de achiziţie publică şi a pierderii garanţiei pentru participare.
    D.5. Oferte întârziate
    D.5.1. Oferta care este depusa/transmisă la o alta adresa a autorităţii contractante decât cea stabilită în anunţul sau în invitaţia de participare ori care este primită de către autoritatea contractantă după expirarea datei limita pentru depunere se returnează nedeschisă.
    D.6. Oferte alternative
    D.6.1. Ofertantul are dreptul de a depune, în plus faţă de oferta de baza, şi alte oferte, denumite oferte alternative, dar numai în cazul în care în anunţul de participare nu exista o astfel de interdicţie şi numai dacă criteriul pentru atribuirea contractului de achiziţie publică este "oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere tehnico-economic".
    Ofertele alternative se pot abate într-o anumită măsura de la cerinţele prevăzute în Caietul de sarcini pentru oferta de baza.
    D.6.2. Ofertantul care intenţionează să depună oferta alternativa are obligaţia de a depune şi oferta de baza. Oferta alternativa trebuie să respecte, din punct de vedere al soluţiilor şi exigenţelor de calitate, cerinţele minimale prevăzute în Caietul de sarcini.
    D.6.3. Comisia de evaluare va lua decizia de acceptare a ofertelor alternative numai după consultarea cu proiectantul lucrării, care exprima, în scris, punctul sau de vedere referitor la fiecare oferta alternativa.
    În cazul acceptării ofertei alternative responsabilitatea adaptării proiectului la caracteristicile ofertei alternative revine proiectantului iniţial.
    D.6.4. Ofertele alternative care nu respecta prevederile de la D.6.2 nu vor fi luate în considerare.
    D.7. Oferta comuna
    D.7.1. Mai multe persoane juridice au dreptul de a se asocia şi de a depune oferta comuna, fără a fi obligate să îşi prezinte asocierea într-o formă legalizată.
    Fiecare dintre acestea îşi asuma obligaţia pentru oferta comuna şi răspunde pentru orice consecinţe ale viitorului contract de achiziţie publică.
    D.7.2. Autoritatea contractantă are dreptul de a solicita ca asocierea să fie legalizată înainte de semnarea contractului, în cazul în care oferta comuna este declarata câştigătoare.
    D.7.3. Asociaţii desemnează din rândul lor pe cel care, în cazul atribuirii contractului de achiziţie publică, îi reprezintă în raporturile cu autoritatea contractantă, în calitate de lider de asociaţie.
    D.8. Interdicţia de a depune mai multe oferte
    D.8.1. Ofertantul nu are dreptul de a depune decât o singura oferta de baza. Ofertanţii asociaţi nu au dreptul de a depune alte oferte, în mod individual, pe lângă oferta comuna.
    D.8.2. Persoanele juridice nominalizate ca subcontractanţi în cadrul uneia sau mai multor oferte nu au dreptul de a depune oferta în nume propriu sau în asociere.
    D.8.3. Orice oferta pentru care se constata nerespectarea prevederilor de la D.8.1 sau D.8.2 va fi respinsă.

    E. Deschiderea şi evaluarea ofertelor

    E.1. Deschiderea ofertelor
    E.1.1. Deschiderea ofertelor se va face de către comisia de evaluare la data şi în locul indicate în anunţul sau în invitaţia de participare. Orice ofertant are dreptul de a fi prezent, prin reprezentanţii săi, la deschiderea ofertelor.
    E.1.2. Nici o ofertă nu poate fi respinsă la deschidere, cu excepţia ofertelor care se returnează nedeschise, conform prevederilor de la D.5, precum şi a celor care nu fac dovada constituirii garanţiei pentru participare.
    E.1.3. Comisia de evaluare va întocmi un proces-verbal de deschidere care urmează să fie semnat atât de către membrii comisiei, cat şi de către reprezentanţii ofertanţilor care sunt prezenţi la deschiderea ofertelor.
    Fiecare membru al comisiei de evaluare şi fiecare ofertant care a semnat procesul-verbal de deschidere au dreptul de a primi o copie de pe acesta.
    E.2. Confidenţialitate
    E.2.1. Autoritatea contractantă are obligaţia de a păstra confidenţialitatea asupra conţinutului ofertei, precum şi asupra oricărei informaţii privind ofertantul, a carei dezvaluire ar putea aduce atingere dreptului acestuia de a-şi proteja proprietatea intelectuală sau secretele comerciale.
    E.2.2. Comisia de evaluare nu are dreptul de a dezvălui ofertanţilor sau altor persoane neimplicate oficial în procedura de atribuire a contractului de achiziţie publică informaţii legate de propria activitate până când nu a fost comunicat rezultatul aplicării procedurii respective.
    E.3. Frauda şi corupţie
    E.3.1. Ofertantul nu are dreptul de a influenţa sau de a incerca sa influenteze comisia de evaluare în procesul de examinare şi evaluare a ofertelor sau în decizia de stabilire a ofertei câştigătoare, sub sancţiunea excluderii acestuia de la procedura aplicată pentru atribuirea contractului de achiziţie publică.
    E.3.2. Nici un ofertant nu are dreptul de a contacta comisia de evaluare asupra nici unei probleme legate de oferta sa, din momentul deschiderii ofertelor până în momentul atribuirii contractului de achiziţie publică.
    Ofertantul are dreptul de a aduce clarificări la oferta şi/sau la documentele care însoţesc oferta numai ca urmare a unei solicitări scrise din partea comisiei de evaluare.
    E.3.3. Comisia de evaluare are obligaţia de a exclude orice ofertant în cazul în care se dovedeşte ca acesta a fost sau este angajat în practici corupte ori frauduloase în legătură cu procedura aplicată pentru atribuirea contractului de achiziţie publică.
    E.4. Examinarea documentelor care însoţesc oferta
    E.4.1. Fiecare ofertant trebuie să îndeplinească condiţiile referitoare la eligibilitate şi înregistrare, precum şi cerinţele solicitate privind capacitatea tehnica şi capacitatea economico-financiară.
    Orice ofertant care îndeplineşte în totalitate cerinţele minime corespunzătoare criteriilor de calificare este considerat ofertant calificat.
    E.5. Examinarea ofertelor
    E.5.1. Ofertele vor fi examinate de către comisia de evaluare.
    E.5.2. Comisia de evaluare are obligaţia de a stabili care sunt clarificările necesare pentru evaluarea fiecărei oferte, precum şi perioada acordată pentru transmiterea clarificarilor.
    E.5.3. În cazul unei oferte care are un preţ aparent neobisnuit de scăzut în raport cu lucrarea care urmează să fie executată, comisia de evaluare are obligaţia de a solicita, în scris şi înainte de a lua o decizie de respingere a acelei oferte, detalii şi precizări pe care le considera relevante cu privire la oferta, precum şi de a verifica răspunsurile care justifica preţul respectiv.
    E.5.4. Comisia de evaluare are dreptul de a respinge o ofertă în oricare dintre următoarele cazuri:
    a) oferta nu respecta cerinţele prevăzute în documentaţia pentru elaborarea şi prezentarea ofertei;
    b) ofertantul nu transmite în perioada precizată de către comisia de evaluare clarificările solicitate;
    c) ofertantul modifica, prin clarificările pe care le prezintă, conţinutul propunerii tehnice şi/sau al propunerii financiare, cu excepţia situaţiei în care modificarea este determinata de corectarea erorilor aritmetice;
    d) oferta conţine propuneri referitoare la clauzele contractuale, propuneri care sunt în mod evident dezavantajoase pentru autoritatea contractantă;
    e) explicaţiile solicitate conform E.5.3 nu sunt concludente şi/sau nu sunt susţinute de documentele justificative cerute de comisia de evaluare.
    E.6. Corectarea erorilor
    E.6.1. Singura modificare a conţinutului propunerii financiare care este permisă în oferta, fără a atrage implicatiile de la E.5.4 lit. c), este corectarea eventualelor erori aritmetice.
    E.6.2. Erorile aritmetice se corecteaza după cum urmează:
    a) dacă exista o discrepanta între preţul unitar şi preţul total (care este obţinut prin multiplicarea preţului unitar cu cantitatea totală), se va lua în considerare preţul unitar, iar preţul total va fi corectat în mod corespunzător;
    b) dacă exista o discrepanta între litere şi cifre, se va lua în considerare valoarea exprimată în litere, iar valoarea exprimată în cifre va fi corectată în mod corespunzător.
    E.6.3. Comisia de evaluare are dreptul de a corecta erorile aritmetice numai cu acceptul ofertantului. Dacă ofertantul nu accepta corectarea acestor erori, oferta sa va fi considerată necorespunzătoare şi, în consecinţa, va fi respinsă de către comisia de evaluare.
    E.7. Criteriul aplicat pentru atribuirea contractului de lucrări
    E.7.1. Criteriul pe baza căruia se atribuie contractul de achiziţie publică este prevăzut în Fişa de date a achiziţiei şi nu poate fi schimbat pe toată durata de aplicare a procedurii de atribuire a contractului respectiv.
    E.7.2. Criteriul menţionat la E.7.1 poate fi numai:
    a) fie oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere tehnico-economic;
    b) fie, în mod exclusiv, preţul cel mai scăzut.
    E.8. Evaluarea ofertelor
    E.8.1. Evaluarea ofertelor şi, în urma acestei evaluări, stabilirea ofertei câştigătoare se realizează de către comisia de evaluare, avându-se în vedere încadrarea în perioada de valabilitate a ofertelor, precum şi criteriul aplicat pentru atribuirea contractului de achiziţie publică.
    E.8.2. În cazul în care atribuirea contractului de achiziţie publică se face pe baza criteriului menţionat la E.7.2 lit. a), evaluarea ofertelor consta în acordarea pentru fiecare oferta a unui punctaj rezultat ca urmare a aplicării algoritmului de calcul descris în Fişa de date a achiziţiei.
    Clasamentul pe baza căruia se stabileşte oferta câştigătoare se întocmeşte în ordinea descrescătoare a punctajului acordat.
    E.8.3. În cazul în care atribuirea contractului de achiziţie publică se face pe baza criteriului menţionat la E.7.2 lit. b), evaluarea ofertelor consta în compararea preţurilor fiecărei oferte şi în întocmirea, în ordinea descrescătoare a preţurilor respective, a clasamentului pe baza căruia se stabileşte oferta câştigătoare.
    E.8.4. Preţurile care se compara în scopul întocmirii clasamentului sunt preţurile totale ofertate pentru execuţia lucrării, exclusiv T.V.A.
    E.9. Stabilirea ofertei câştigătoare
    E.9.1. Oferta câştigătoare stabilită de către comisia de evaluare va fi:
    a) oferta care întruneşte punctajul cel mai mare rezultat din aplicarea algoritmului de calcul descris în Fişa de date a achiziţiei în cazul în care pentru atribuirea contractului de lucrări se aplică criteriul "oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere tehnico-economic"; sau
    b) oferta cu cel mai mic preţ - în cazul în care pentru atribuirea contractului de lucrări se aplică criteriul "preţul cel mai scăzut".
    E.9.2. Atunci când stabileşte oferta câştigătoare comisia de evaluare va lua în considerare clasamentul final refăcut în urma acordării marjei de preferinta interna.
    E.10. Acordarea marjei de preferinta interna
    E.10.1. Acordarea marjei de preferinta interna se realizează în cadrul procesului de evaluare, după cum urmează:
    a) dacă oferta clasata pe primul loc este încadrată în grupa IIA, clasamentul rămâne neschimbat şi oferta respectiva este declarata câştigătoare;
    b) dacă oferta clasata pe primul loc nu este încadrată în grupa IIA, comisia de evaluare reface clasamentul conform prevederilor de la E.10.2 şi declara câştigătoare oferta care se claseaza pe primul loc în urma refacerii clasamentului.
    E.10.2. Refacerea clasamentului prin acordarea marjei de preferinta interna se realizează prin scăderea (exclusiv în scopul comparării şi clasificarii) din preţul tuturor ofertelor care se încadrează în grupa II A a unei valori echivalente cu 7,5% din preţul prevăzut de oferta cea mai bine clasata.

    F. Atribuirea contractului de achiziţie publică

    F.1. Comunicarea privind rezultatul aplicării procedurii
    F.1.1. Autoritatea contractantă va comunică tuturor ofertanţilor rezultatul aplicării procedurii în cel mult două zile de la data la care comisia de evaluare a stabilit oferta câştigătoare.
    F.1.2. În cazul ofertanţilor a căror oferta nu a fost declarata câştigătoare comunicarea va preciza dacă oferta a fost respinsă şi care sunt motivele respingerii, iar în cazul în care a fost admisă, va indica numele ofertantului câştigător, precum şi caracteristicile şi avantajele relative ale ofertei câştigătoare faţă de oferta respectivului ofertant necastigator.
    F.1.3. Autoritatea contractantă are dreptul de a nu furniza anumite informaţii referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică care ar putea fi cuprinse în ansamblul informaţiilor pe care autoritatea contractantă trebuie să le furnizeze în acord cu prevederile de la F.1.2, şi anume în situaţia în care aceasta furnizare:
    a) ar conduce la neaplicarea unei prevederi legale şi, implicit, ar fi contrară interesului public; sau
    b) ar prejudicia interesele comerciale ale ofertanţilor, inclusiv cele ale ofertantului a cărui oferta a fost declarata câştigătoare; sau
    c) ar prejudicia concurenta loiala între ofertanţi.
    F.1.4. În cazul ofertantului câştigător comunicarea va preciza faptul ca oferta sa a fost declarata câştigătoare şi ca acesta este invitat în vederea încheierii contractului.
    F.1.5. În cazul în care autoritatea contractantă a acordat marja de preferinta interna, aceasta are dreptul de a solicita ofertantului a cărui oferta a fost stabilită câştigătoare prin acordarea marjei respective ca acesta sa reducă preţul ofertat la nivelul preţului din oferta care a fost cel mai bine clasata înainte de acordarea marjei.
    Ofertantul care primeşte solicitarea de reducere a preţului are obligaţia de a notifica în scris autorităţii contractante, într-o perioadă de cel mult 3 zile lucrătoare de la primirea solicitării, dacă este sau nu este de acord cu reducerea de preţ respectiva.
    F.1.6. În cazul în care ofertantul răspunde afirmativ la solicitarea respectiva notificarea transmisă de acesta autorităţii contractante trebuie să fie însoţită şi de o noua propunere financiară, modificată în sensul reducerii de preţ acceptate, care urmează să fie anexată la oferta şi care va prevala faţă de propunerea financiară iniţială.
    Reducerea de preţ va fi admisă numai dacă se datorează în exclusivitate scaderii cotelor procentuale aferente cheltuielilor indirecte şi/sau profitului.
    F.1.7. În cazul în care ofertantul nu transmite autorităţii contractante, în cel mult 3 zile lucrătoare de la primire, răspunsul la solicitarea privind reducerea de preţ sau în cazul în care prin notificarea transmisă acesta precizează că nu este de acord cu reducerea de preţ solicitată, autoritatea contractantă are dreptul de a solicita în scris ofertantului a cărui oferta a fost clasata pe locul următor ca urmare a acordării marjei de preferinta interna o reducere de preţ identică cu cea prevăzută la F.1.5.
    F.1.8. Prevederile de la F.1.5, F.1.6 şi F.1.7 se aplică pentru fiecare eventuala reiterare a solicitării privind reducerea de preţ, adresată ofertanţilor de către autoritatea contractantă, în ordinea de clasare a ofertelor. Autoritatea contractantă nu are dreptul de a solicita reducerea de preţ unui ofertant şi, respectiv, de a invita ofertantul respectiv sa încheie contractul de achiziţie publică, în cazul în care oferta acestuia se claseaza, după acordarea marjei de preferinta interna, în urma ofertei clasate pe primul loc înainte de refacerea clasamentului.
    F.1.9. În cazul în care toţi ofertanţii cărora autoritatea contractantă le-a solicitat reducerea de preţ nu sunt de acord cu reducerea respectiva, autoritatea contractantă invita, în vederea încheierii contractului, ofertantul a cărui oferta a fost clasata pe primul loc ca urmare a acordării marjei de preferinta interna. În acest caz contractul se încheie la nivelul preţului prevăzut în propunerea financiară iniţială cu care ofertantul a intrat în competiţie.
    F.2. Dreptul autorităţii contractante de a anula aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului de achiziţie publică
    F.2.1. Autoritatea contractantă are dreptul de a anula aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului de achiziţie publică numai dacă ia aceasta decizie înainte de data transmiterii comunicării privind rezultatul aplicării procedurii respective şi numai în următoarele circumstanţe:
    a) nici unul dintre ofertanţi nu este eligibil sau nu a îndeplinit condiţiile de calificare prevăzute în documentaţia pentru elaborarea şi prezentarea ofertei;
    b) numărul de ofertanţi este mai mic de doi, în cazul aplicării procedurii prin negociere competitivă;
    c) au fost prezentate numai oferte necorespunzătoare, respectiv oferte care:
    (i) fie sunt depuse după data limita de depunere a ofertelor;
    (îi) fie nu au fost elaborate şi prezentate în concordanta cu cerinţele prevăzute în documentaţia pentru elaborarea şi prezentarea ofertei;
    (iii) fie conţin în propunerea financiară preţuri despre care comisia de evaluare a demonstrat că nu sunt rezultatul liberei concurente;
    (iv) fie conţin propuneri referitoare la clauzele contractuale, propuneri care sunt în mod evident dezavantajoase pentru autoritatea contractantă;
    (v) fie, prin valoarea inclusă în propunerea financiară, fiecare dintre ele a depăşit valoarea fondurilor alocate pentru îndeplinirea contractului de achiziţie publică respectiv;
    d) circumstanţe excepţionale afectează procedura pentru atribuirea contractului de achiziţie publică sau este imposibila încheierea contractului.
    F.2.2. Decizia de anulare nu creează vreo obligaţie a autorităţii contractante faţă de ofertanţi, cu excepţia returnarii garanţiei pentru participare.
    F.2.3. În cazul în care anulează aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului de achiziţie publică, autoritatea contractantă are obligaţia de a comunică în scris tuturor ofertanţilor atât încetarea obligaţiilor pe care aceştia şi le-au creat prin depunerea de oferte, cat şi motivul anulării.
    F.3. Actualizarea preţului contractului de achiziţie publică
    F.3.1. Autoritatea contractantă are dreptul de a accepta actualizarea preţului contractului, caz în care în cadrul condiţiilor de contractare va fi prevăzută o clauza în acest sens.
    F.3.2. Formula de actualizare a preţului contractului de achiziţie publică este precizată în Fişa de date a achiziţiei.
    F.3.3. Pentru contractele de achiziţie publică a căror durata de îndeplinire nu depăşeşte 90 de zile autoritatea contractantă este indreptatita sa impună un coeficient de actualizare egal cu 1 (preţurile din oferta nu se actualizează).
    F.4. Încheierea contractului de achiziţie publică
    F.4.1. Autoritatea contractantă are obligaţia de a încheia contractul de achiziţie publică cu ofertantul a cărui oferta a fost stabilită ca fiind câştigătoare de către comisia de evaluare.
    Preţurile unitare prevăzute în oferta care a fost stabilită ca fiind câştigătoare sunt ferme, contractantul neavând posibilitatea de a modifica oferta care se va constitui ca parte integrantă a contractului de achiziţie publică.
    F.4.2. Autoritatea contractantă are obligaţia de a încheia contractul de achiziţie publică în perioada de valabilitate a ofertelor, dar nu mai devreme de 15 zile de la data transmiterii comunicării privind rezultatul aplicării procedurii.
    F.4.3. În cazul în care oferta care a fost stabilită câştigătoare este oferta depusa în comun de mai mulţi ofertanţi, autoritatea contractantă are dreptul de a impune, înainte de încheierea contractului, legalizarea asocierii ofertanţilor respectivi.
    F.4.4. În cazul în care autoritatea contractantă nu ajunge sa încheie contractul cu ofertantul a cărui oferta a fost stabilită ca fiind câştigătoare, aceasta are dreptul:
    a) de a invita ofertanţii, în ordinea descrescătoare a clasamentului, în vederea încheierii contractului; sau
    b) de a anula aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului de achiziţie publică.
    F.4.5. Ofertantul invitat de către autoritatea contractantă sa încheie contractul de achiziţie publică are obligaţia de a constitui garanţia de buna execuţie în forma/formele şi în cuantumul precizate în Fişa de date a achiziţiei.
    F.4.6. Scrisoarea de garanţie bancară prin care se constituie garanţia de buna execuţie trebuie să fie întocmită în conformitate cu modelul prevăzut în secţiunea IV (Formularul 5).

    SECŢIUNEA II
    FIŞA DE DATE A ACHIZIŢIEI

    Secţiunea II conţine informaţiile specifice referitoare la aplicarea concretă a procedurii pentru atribuirea contractului de achiziţie publică, care sunt destinate potenţialilor ofertanţi interesaţi sa participe la procedura aplicată pentru atribuirea contractului de lucrări. Informaţiile conţinute în cadrul acestei secţiuni completează, adapteaza sau detaliază prevederile secţiunii I.
    Numerotarea informaţiilor prevăzute în aceasta secţiune asigura concordanta cu prevederile corespondente din cadrul secţiunii I.

    A. Introducere

    A.1.1. Denumirea autorităţii contractante:
    Cod fiscal:
    Adresa:
    Numărul de telefon, telex, fax, e-mail:
    Sursele de finanţare a contractului de lucrări care urmează să fie atribuit:
    -
    -
    ...
    A.2.1. Obiectul contractului de lucrări:
    Se precizează:
    a) natura şi cerinţele de execuţie, caracteristicile generale ale lucrării;
    b) dacă lucrarea sau contractul de lucrări este împărţit în mai multe obiecte distincte, indicaţii referitoare la posibilităţile ofertanţilor de a depune oferta pentru unul sau mai multe dintre acestea.
    A.2.2. Procedura aplicată: (se bifeaza opţiunea aplicabilă)
    [] licitaţie deschisă
    [] licitaţie restrânsă
    [] negociere competitivă
    Justificare: este necesară numai în cazul aplicării procedurii de negociere competitivă.
    A.4.1. 1. Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 60/2001 privind achiziţiile publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 241 din 11 mai 2001;
    2. Hotărârea Guvernului nr. 461/2001 pentru aprobarea normelor de aplicare a Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 60/2001 privind achiziţiile publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 268 din 24 mai 2001;
    3. Ordinul comun al ministrului finanţelor publice şi al ministrului lucrărilor publice, transporturilor şi locuinţei nr. 1.014/874/2001 privind aprobarea structurii, conţinutului şi modului de utilizare a Documentaţiei standard pentru elaborarea şi prezentarea ofertei pentru achiziţia publică de lucrări, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. .......... din .................. (se completează numărul Monitorului Oficial al României în care a fost publicat respectivul ordin şi data apariţiei acestuia).

    B. Calificarea candidaţilor/ofertanţilor

    B.1.3. Documente care dovedesc eligibilitatea:
    1. Declaraţie pe propria răspundere completată în conformitate cu Formularul B1 din secţiunea IV;
    2. Certificate constatatoare privind îndeplinirea obligaţiilor exigibile de plată a impozitelor şi taxelor către stat, inclusiv cele locale, precum şi a contribuţiei pentru asigurările sociale de stat (formulare-tip eliberate de autorităţile competente din ţara în care candidatul/ofertantul este rezident).
    B.2.2. Documente care dovedesc înregistrarea:
    Pentru persoane juridice române:
    Certificat emis de oficiul registrului comerţului de pe lângă camera de comerţ şi industrie naţionala sau teritorială
    Pentru persoane juridice străine:
    Documente edificatoare care să dovedească o formă de înregistrare ca persoana juridică, în conformitate cu prevederile legale din ţara în care candidatul/ofertantul este rezident
    B.3.2. Documente care dovedesc capacitatea tehnica şi capacitatea economico-financiară: (pentru documentele prevăzute la pct. 8 şi 9 se bifeaza opţiunea aplicabilă)
    1. Fişa de informaţii generale (Formularul B2 din secţiunea IV)
    2. Lista cuprinzând subcontractantii, însoţită şi de acordurile de subcontractare; subcontractantii care urmează sa îndeplinească mai mult de 10% (în exprimare valorică) din contractul de achiziţie publică trebuie să completeze cu propriile date Formularul B2 din secţiunea IV.
    3. Dosar de prezentare a sistemului propriu de conducere şi de asigurare a calităţii lucrărilor
    4. Fişa/fise de informaţii privind experienta similară (Formularul B3 din secţiunea IV)
    Orice fişa referitoare la un contract încheiat cu un beneficiar/client din România trebuie să fie însoţită de recomandarea din partea beneficiarului/clientului respectiv.
    5. Recomandări din partea altor beneficiari/clienţi
    Recomandarea trebuie să precizeze cel puţin următoarele aspecte:
    a) modul de îndeplinire a obligaţiilor contractuale pe parcursul derulării contractului respectiv;
    b) dacă pe parcursul execuţiei lucrărilor au fost înregistrate:
    ● neconformităţi care au condus la refaceri parţiale sau totale de lucrări;
    ● cazuri de accidente tehnice produse din vina exclusiva a contractantului;
    ● recepţii amânate sau respinse din cauza nerespectării parametrilor de calitate.
    Recomandările aferente lucrărilor executate pentru beneficiari/clienţi din România trebuie să fie vizate de Inspectoratul de Stat în Construcţii.
    Autoritatea contractantă are dreptul de a solicita completarea unui formular-tip de recomandare, conceput în funcţie de specificul contractului. În acest caz modelul care urmează să fie completat de către candidaţi/ofertanţi trebuie să fie inclus în cadrul secţiunii IV.
    6. Declaraţie care conţine informaţii privind dotările specifice, utilajele, echipamentul tehnic, mijloacele de transport, laboratoarele şi alte mijloace fixe pe care candidatul/ofertantul se angajează să le utilizeze pentru îndeplinirea contractului.
    Autoritatea contractantă are dreptul de a solicita completarea unui formular-tip de declaraţie, conceput în funcţie de specificul contractului. În acest caz modelul care urmează să fie completat de către candidaţi/ofertanţi trebuie să fie inclus în cadrul secţiunii IV.
    7. Declaraţie care conţine informaţii privind numărul mediu, în ultimele 12 luni, al personalului angajat, asigurarea cu personal de specialitate, numărul şi pregătirea cadrelor de conducere, precum şi persoanele responsabile direct de îndeplinirea contractului.
    Autoritatea contractantă are dreptul de a solicita completarea unui formular-tip de declaraţie, conceput în funcţie de specificul contractului. În acest caz modelul care urmează să fie completat de către candidaţi/ofertanţi trebuie să fie inclus în cadrul secţiunii IV.
    Autoritatea contractantă are dreptul de a solicita ca declaraţia/formularul să fie însoţită/însoţit de CV ale persoanelor responsabile direct cu îndeplinirea contractului, precum şi ale oricăror alţi specialişti cu sarcini-cheie în îndeplinirea contractului.
    8. Obligaţii contractuale, în desfăşurare, faţă de alţi beneficiari/clienţi
    [] solicitat [] nesolicitat
    Autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul centralizarii informaţiilor privind obligaţiile contractuale faţă de alţi beneficiari/clienţi, completarea unui formular-tip de fişa de informare, caz în care trebuie să indice acest lucru în Fişa de date a achiziţiei şi să prezinte în secţiunea IV modelul care trebuie să fie completat.
    9. Bilanţul contabil din anul precedent, vizat şi înregistrat de organele competente şi/sau, după caz, rapoarte anuale, scrisori de bonitate din partea băncilor sau a unor societăţi recunoscute de audit financiar şi contabil, precum şi orice alte documente legale edificatoare prin care candidatul/ofertantul îşi poate dovedi capacitatea economico-financiară
    [] solicitat [] nesolicitat
    Autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul centralizarii informaţiilor de natura financiară, completarea unui formular-tip de fişa de informare, caz în care trebuie să indice acest lucru în Fişa de date a achiziţiei şi să prezinte în secţiunea IV modelul care trebuie să fie completat.
    Precizări generale:
    - În măsura în care se considera necesar, autoritatea contractantă va face precizări suplimentare privind documentele care urmează să fie prezentate de către candidaţi/ofertanţi şi va prezenta informaţii detaliate privind modul de completare a formularelor solicitate.
    - Modelul oricărui formular solicitat trebuie să fie prezentat în cadrul secţiunii IV.
    - În măsura în care se considera necesar, autoritatea contractantă are dreptul de a solicita alte documente decât cele precizate mai sus, în scopul obţinerii de informaţii edificatoare referitoare la capacitatea tehnica şi la capacitatea economico-financiară a candidaţilor/ofertanţilor.
    - Orice document/declaraţie/formular va fi solicitat numai în măsura în care acesta contribuie la verificarea cerinţelor minime de calificare prevăzute la B.4.1.
    B.4.1. Cerinţe minime referitoare la capacitatea tehnica şi la capacitatea economico-financiară, pe care candidatul/ofertantul trebuie să le îndeplinească pentru a fi considerat calificat:
    Capacitatea tehnica
    1. Prezentare generală
    Autoritatea contractantă are dreptul de a stabili, ca cerinţa minima, numai obligativitatea prezentării Formularului B2 din secţiunea IV.
    2. Sustinere tehnica
    Autoritatea contractantă are dreptul de a stabili, ca cerinţa minima, numai obligativitatea prezentării listei cuprinzând subcontractantii, a acordurilor de subcontractare, precum şi a formularelor care trebuie prezentate de subcontractantii care vor avea o pondere de peste 10% în îndeplinirea contractului.
    3. Asigurarea calităţii lucrărilor
    Autoritatea contractantă are dreptul de a stabili, ca cerinţe minime, obligativitatea prezentării dosarului privind sistemul propriu de conducere şi asigurare a calităţii şi, dacă specificul lucrării impune, obligativitatea deţinerii de laboratoare autorizate pentru profilurile de lucrări rezultate din tehnologiile de execuţie adoptate sau prezentarea contractelor de colaborare cu laboratoare autorizate pentru profilurile respective.
    4. Experienta similară
    Autoritatea contractantă are dreptul de a impune, ca cerinţa minima pentru experienta similară, încheierea şi îndeplinirea în ultimii 5 ani cel puţin a unui contract:
    a) cu o valoare egala sau mai mare decât o valoare minima impusa şi al cărui obiect a fost execuţia unor lucrări similare; sau
    b) care a avut ca obiect execuţia unor suprafeţe sau volume fizice ale principalelor capacităţi şi categorii de lucrări, egale sau mai mari decât anumite cantităţi minime impuse.
    Plafonul pentru valoarea, suprafeţele sau volumele fizice impuse se precizează clar şi nu poate depăşi un procent cuprins între 0,3 şi 0,6 din valoarea estimată a contractului de lucrări care urmează să fie atribuit, respectiv din totalul suprafeţelor sau volumelor fizice ale capacităţilor şi categoriilor de lucrări aferente lucrării care se va executa în urma atribuirii contractului.
    Pentru plafoanele valorice care depăşesc echivalentul a 3 milioane euro se precizează ca ofertantul/candidatul îndeplineşte cerinţa impusa dacă plafonul respectiv este atins prin însumarea valorii a 3 contracte similare distincte.
    În cazul în care se impune o valoare minima aceasta va fi exprimată în mii lei şi în echivalent euro; echivalentul în euro al valorii exprimate în lei se va determina corespunzător cursului mediu al pieţei valutare, calculat de Banca Naţionala a României pentru ziua premergătoare transmiterii spre publicare a anunţului de participare către Regia Autonomă "Monitorul Oficial" sau transmiterii invitatiei de participare către candidaţi, în cazul aplicării procedurii de negociere pentru care nu exista obligativitatea publicării unui anunţ de participare.
    5. Recomandări din partea altor beneficiari/clienţi
    Autoritatea contractantă are dreptul de a stabili, ca cerinţa minima, numai obligativitatea prezentării cel puţin a unei recomandări din partea unui beneficiar/client.
    6. Resurse tehnice
    Autoritatea contractantă are dreptul de a stabili, ca cerinţa minima, asigurarea (în dotare proprie, prin contracte sau convenţii de închiriere etc.) acelor echipamente, utilaje, mijloace de transport, laboratoare, baze de producţie, alte mijloace fixe şi dotări care sunt considerate strict necesare pentru îndeplinirea contractului de lucrări.
    7. Resurse umane
    Autoritatea contractantă are dreptul de a stabili, ca cerinţa minima, asigurarea personalului de specialitate care este considerat strict necesar pentru îndeplinirea contractului de lucrări.
    Autoritatea contractantă are obligaţia de a solicita, ca cerinţa minima, cel puţin asigurarea de către ofertant a unui responsabil tehnic cu execuţia, care să fie atestat în domeniul lucrării ce urmează să fie executată.
    Capacitatea economico-financiară
    1. Obligaţii contractuale în desfăşurare
    Autoritatea contractantă are dreptul de a stabili, ca cerinţa minima, numai obligativitatea prezentării informaţiilor solicitate cu privire la obligaţiile contractuale faţă de alţi beneficiari/clienţi.
    2. Situaţia financiară
    Autoritatea contractantă are dreptul de a stabili, ca cerinţa minima, încadrarea valorii unor indicatori financiari peste o valoare minima impusa. Indicatorii financiari trebuie să se regaseasca în documentele prevăzute la B.3.2 pct. 8 sau să poată fi calculati pe baza informaţiilor prevăzute în documentele respective.
    Autoritatea contractantă are dreptul de a stabili cerinţe minime pentru următorii indicatori:
    a) Cifra medie anuală de afaceri pe ultimii 3 ani:
    [] solicitat [] nesolicitat
    Autoritatea contractantă are dreptul de a stabili, ca cerinţa minima, realizarea unei cifre medii anuale de afaceri egala sau mai mare decât o valoare minima impusa.
    Valoarea minima impusa se precizează clar şi nu poate depăşi valoarea medie anuală estimată a contractului de lucrări care urmează să fie atribuit, multiplicata cu 3.
    Valoarea minima impusa va fi exprimată în mii lei şi în echivalent euro; echivalentul în euro al valorii exprimate în lei se va determina corespunzător cursului mediu al pieţei valutare, calculat de Banca Naţionala a României pentru ziua premergătoare transmiterii spre publicare a anunţului de participare către Regia Autonomă "Monitorul Oficial" sau transmiterii invitatiei de participare către candidaţi, în cazul aplicării procedurii de negociere pentru care nu exista obligativitatea publicării unui anunţ de participare.
    b) Lichiditate generală (active circulante/datorii curente x 100):
    [] solicitat [] nesolicitat
    Autoritatea contractantă are dreptul de a stabili, ca cerinţa minima, încadrarea valorii indicatorului respectiv peste procentul de 100%, dar numai în cazul în care îndeplinirea contractului urmează să se realizeze într-o perioadă mai mare de 3 luni.
    c) Solvabilitate patrimonială (capital propriu/total pasiv x 100):
    [] solicitat [] nesolicitat
    Autoritatea contractantă are dreptul de a stabili, ca cerinţa minima, încadrarea valorii indicatorului respectiv peste procentul de 30%, dar numai în cazul în care îndeplinirea contractului urmează să se realizeze într-o perioadă mai mare de 3 luni.
    d) Capacitatea financiară a candidatului/ofertantului de a susţine execuţia lucrării
    Ofertantul trebuie să demonstreze ca are acces la sau ca are disponibile resurse reale negrevate de datorii, linii de credit confirmate de bănci sau alte mijloace financiare suficiente pentru a realiza cashflow de execuţie a lucrării pentru perioada impusa.
    [] solicitat [] nesolicitat
    Autoritatea contractantă are dreptul de a stabili, ca cerinţa minima, demonstrarea capacităţii financiare de sustinere a lucrării pe o perioadă impusa care se poate încadra în intervalul 1-3 luni.
    Utilizarea acestui indicator anulează posibilitatea de a stabili cerinţe minime de calificare pentru indicatorii prevăzuţi la lit. a) şi b).
    În cazul utilizării subcriteriului "capacitate financiară de sustinere a lucrării" se va aplica următoarea formula:
    C(f) = (v(r) x F(r) - Vlce) + Lcn + Dp,
    în care:
    v(r) - reprezintă viteza de rotaţie anuală a fondului de rulment şi se calculează astfel:

    veniturile din exploatare rezultate din bilanţul ultimului an încheiat
    ----------------------------------------------------------------------
    fondul de rulment calculat pe baza datelor din bilanţul penultimului
                            an încheiat


    F(r) - reprezintă fondul de rulment calculat pe baza datelor din bilanţul ultimului an încheiat şi se calculează astfel:
    Active circulante - Datorii curente (datorii al căror termen de exigibilitate este sub 1 an)
    Vlce - reprezintă valoarea actualizată a lucrărilor rest de executat la data prezentării documentelor care dovedesc capacitatea economico-financiară, pentru următoarele 12 luni
    Lcn - reprezintă linia de credit neconsumata la data prezentării documentelor care dovedesc capacitatea economico-financiară, confirmată de banca
    Dp - reprezintă depozite bancare la data prezentării documentelor care dovedesc capacitatea economico-financiară, cu confirmări din partea băncilor.
    Precizări generale:
    - Autoritatea contractantă nu are dreptul de a impune cerinţe minime de calificare cu scopul de a restrictiona participarea la procedura aplicată pentru atribuirea contractului de achiziţie publică.
    - Cerinţele minime de calificare trebuie să fie stabilite exclusiv în funcţie de exigenţele specifice impuse de natura şi complexitatea contractului de lucrări.
    - Autoritatea contractantă va prezenta informaţii detaliate privind modul de îndeplinire a cerinţelor minime de calificare stabilite, precum şi modul de verificare a îndeplinirii acestor cerinţe în corelatie cu documentele prevăzute la B.3.2; în cazul în care unul sau mai multe dintre documentele prevăzute la B.3.2 nu se solicita, atunci nu se va solicita nici îndeplinirea unor cerinţe minime care rezultă din documentele respective.
    - În cazul în care ofertanţilor li se acordă posibilitatea de a depune oferta doar pentru unul sau pentru o parte din obiectele lucrării care urmează să fie executată, cerinţele minime a căror îndeplinire este solicitată pentru calificare se precizează în mod distinct pentru fiecare obiect.
    - Autoritatea contractantă va preciza cerinţele minime de calificare care se impun a fi îndeplinite de către liderul asociaţiei şi de către ceilalţi asociaţi, în cazul în care anumite persoane juridice vor depune oferta comuna.
    În cazul aplicării procedurii de licitaţie restrânsă sau de negociere competitivă, pentru etapa de selectare a candidaţilor, capitolul B se completează cu următoarele:
    B.6.1. Adresa la care se depune/transmite scrisoarea de interes însoţită de documentele de calificare:
    Data limita până la care se primeşte scrisoarea de interes însoţită de documentele de calificare:
    B.7.1. Limba de redactare a scrisorii de interes şi a documentelor de calificare:
    De regula se indica limba română şi/sau, în măsura în care se considera necesar, o limbă de circulaţie internationala.
    B.8.1. Număr de exemplare în copie:
    B.9.3. Ora, data şi locul de deschidere a pachetelor care conţin documentele de calificare:
    B.11.3. Selectarea candidaţilor calificaţi se realizează pe baza următoarei modalităţi de punctare a performantelor tehnice şi economico-financiare:

                                  (limite de încadrare a punctajelor maxime)
                                   ----------------------------------------
Capacitatea tehnica,
--------------------
din care:
(subcriterii)
a) experienta similară 40-60 puncte
b) sistemul propriu de asigurare a calităţii 10-20 puncte
c) resurse tehnice 5-15 puncte
d) resurse umane 5-15 puncte
Capacitatea economico-financiară,
---------------------------------
din care:
(subcriterii)
e) cifra medie de afaceri 5-10 puncte
- lichiditate 5-10 puncte
- solvabilitate 5-10 puncte
sau
f) capacitatea financiară de sustinere a lucrării 15-30 puncte
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
TOTAL: 100 puncte
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────


    Precizări generale:
    - Punctajele stabilite pentru fiecare subcriteriu trebuie să se încadreze în intervalul precizat şi trebuie să fie stabilite în funcţie de exigenţele specifice impuse de natura şi complexitatea contractului de lucrări.
    - În cazul în care cerinţele minime de calificare nu vizează unul sau mai multe dintre subcriteriile prezentate mai sus, respectivele subcriterii nu trebuie să fie incluse nici în grila de punctaj utilizata pentru selectarea candidaţilor. În orice situaţie totalul punctajelor acordate subcriteriilor trebuie să fie 100.
    - Pentru fiecare subcriteriu utilizat este obligatorie prezentarea detaliată a modului sau a algoritmului de punctare, avându-se în vedere următoarele:
    a) oricare candidat care a îndeplinit cerinţele minime de calificare prevăzute la B.4.1. urmează sa primească 50% din punctajul stabilit pentru fiecare subcriteriu;
    b) pentru acordarea restului de 50% din punctajul aferent subcriteriului "experienta similară" se utilizează următoarea formula de calcul:
    K = ΣPn/PV(ls),
    în care:
    ΣPn - reprezintă, după caz:
    - suma totală a valorilor (exprimate în echivalent euro sau, după caz, în echivalent $) contractelor prevăzute în fişele privind experienta similară;
    sau
    - suma totală a suprafeţelor sau volumelor fizice prevăzute în fişele privind experienta similară.
    PV(ls) - reprezintă plafonul pentru valoarea, suprafeţele sau volumele fizice, impus ca cerinţa minima de calificare
    Pentru K ≥ 2 se acordă punctaj maxim; pentru alte valori obţinute se acordă punctaje direct proporţionale cu punctajul maxim acordat.
    c) pentru acordarea restului de 50% din punctajul aferent subcriteriului "sistemul propriu de asigurare a calităţii" se acordă punctajul maxim pentru sistemele certificate de către un organism de certificare acreditat. Se aplica depunctari după cum urmează:
    ● sistemul de asigurare a calităţii nu este certificat de către un organism de certificare acreditat, dar este avizat de organisme sau specialişti agreati de Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei - depunctare 2 puncte
    ● sistemul de asigurare a calităţii este prezentat doar sub forma de documente proprii ale candidatului - depunctare 4 puncte
    ● recomandările din partea beneficiarilor/clienţilor privind lucrările executate prevăd neconformităţi care au condus la refacerea parţială sau totală a unei lucrări - depunctare 1 punct (Depunctarea se multiplica cu numărul de cazuri constatate.)
    ● recomandările din partea beneficiarilor/clienţilor privind lucrările executate prevăd recepţii amânate din considerente privitoare la nerespectarea parametrilor de calitate - depunctare 2 puncte (Depunctarea se multiplica cu numărul de cazuri constatate.)
    ● recomandările din partea beneficiarilor/clienţilor privind lucrările executate prevăd recepţii respinse din considerente privitoare la nerespectarea parametrilor de calitate - depunctare 3 puncte (Depunctarea se multiplica cu numărul de cazuri constatate.)
    ● recomandările din partea beneficiarilor/clienţilor privind lucrările executate prevăd cazuri de accidente produse din vina exclusiva a contractantului - depunctare 4 puncte (Depunctarea se multiplica cu numărul de cazuri constatate.);
    d) pentru acordarea restului de 50% din punctajul aferent subcriteriului "cifra medie de afaceri" se acordă punctajul maxim celei mai mari valori obţinute; pentru alte valori obţinute se acordă punctaje direct proporţionale cu punctajul maxim acordat;
    e) pentru acordarea restului de 50% din punctajul aferent subcriteriului "lichiditate" se acordă punctajul maxim pentru orice valoare obţinută care este mai mare de 200%; pentru alte valori obţinute se acordă punctaje direct proporţionale cu punctajul maxim acordat;
    f) pentru acordarea restului de 50% din punctajul aferent subcriteriului "solvabilitate" se acordă punctajul maxim pentru orice valoare obţinută care este mai mare de 50%; pentru alte valori obţinute se acordă punctaje direct proporţionale cu punctajul maxim acordat;
    g) pentru acordarea restului de 50% din punctajul aferent subcriteriului "capacitatea financiară de sustinere a lucrării" se acordă punctajul maxim celei mai mari valori obţinute; pentru alte valori obţinute se acordă punctaje direct proporţionale cu punctajul maxim acordat;
    h) pentru acordarea restului de 50% din punctajele aferente subcriteriilor "resurse tehnice", "resurse umane" şi "sistemul propriu de asigurare a calităţii" stabilirea algoritmului de punctare se realizează în funcţie de exigenţele specifice impuse de natura şi complexitatea contractului de lucrări.
    B.11.4. Numărul de candidaţi care vor fi selectaţi:
    Se indica acelaşi număr sau acelaşi interval care a fost precizat în anunţul/invitaţia de participare.

    C. Elaborarea ofertei

    C.3.1. Limba de redactare a ofertei:
    Se indica limba română şi, în măsura în care se considera necesar, o limbă de circulaţie internationala.
    C.4.1. Perioada de valabilitate a ofertelor:
    Se precizează o perioadă de valabilitate estimată ca fiind suficienta pentru finalizarea într-o perioadă rezonabila a evaluării ofertelor şi semnării contractului, precum şi pentru a se evita, în măsura în care nu apar circumstanţe excepţionale, situaţia în care este necesară solicitarea de prelungire a acestei perioade.
    De regula, perioada de valabilitate a ofertelor trebuie să se încadreze între 45 şi 90 de zile.
    C.6.3. 1. Cuantumul garanţiei pentru participare:
    C.9. Garanţia pentru participare trebuie să fie exprimată în suma fixa.
    Cuantumul garanţiei pentru participare va fi, de regula, 1%-2% din valoarea estimată a contractului de achiziţie publică, însă în nici un caz mai mica de 0,5% sau mai mare de 2,5% din aceasta valoare.
    2. Perioada de valabilitate a garanţiei pentru participare:
    Perioada stabilită trebuie să fie cel puţin egala cu perioada de valabilitate a ofertei precizate la C.4.1.
    3. Modul de constituire a garanţiei pentru participare:
    Se precizează:
    a) care dintre formele de constituire a garanţiei pentru participare, prevăzute în secţiunea I (C.9.3), sunt acceptate de către autoritatea contractantă;
    b) toate informaţiile necesare ofertantului pentru ca acesta să aibă posibilitatea de a constitui garanţia pentru participare în oricare dintre formele prevăzute la lit. a).
    Scrisorile de garanţie bancară vor fi eliberate, de regula, de o banca din România sau, după caz, de o banca din străinătate, de preferinta cu corespondent în România. Autoritatea contractantă nu are dreptul de a impune eliberarea garanţiei pentru participare de către o anumită banca, nominalizată în mod expres.
    C.7.1. Se precizează modul de prezentare a propunerii tehnice, astfel încât să se asigure posibilitatea verificării corespondentei propunerii tehnice cu specificaţiile tehnice prevăzute în Caietul de sarcini.
    C.7.2. Se indica, dacă este cazul, formularele care trebuie prezentate de către ofertant, inclusiv, în măsura în care se considera necesar, informaţii detaliate privind modul de completare a acestora. Modelul oricărui formular solicitat trebuie să fie prezentat în cadrul secţiunii IV.
    C.8.2. Se precizează formularul centralizator al propunerii financiare, care trebuie să fie completat de către ofertanţi, precum şi orice alte elemente de natura financiară sau comercială care sunt necesare pentru evaluarea ofertei.
    C.8.3. În cazul în care finanţarea contractului urmează să fie asigurată printr-un credit a cărui obţinere este în sarcina ofertantului, este obligatorie precizarea ansamblului minim de informaţii solicitate care vor constitui oferta de credit a băncii finanţatoare.
    Se indica, dacă este cazul, orice alte formulare care trebuie prezentate de către ofertant, inclusiv, în măsura în care se considera necesar, informaţii detaliate privind modul de completare a acestora.
    Modelul oricărui formular solicitat trebuie să fie prezentat în cadrul secţiunii IV.
    C.8.4. Data pentru care se determina echivalenta leu/euro:
    Data stabilită trebuie să fie cu cel mult 30 de zile înainte de data de deschidere a ofertelor.

    D. Prezentarea ofertei

    D.1.1. Adresa la care se depune oferta:
    D.1.2. Data limita pentru depunerea ofertei:
    D.2.1. Numărul de exemplare în copie:
    D.3.1. Se precizează modul de prezentare în plicuri separate, după caz, a documentelor care însoţesc oferta, a ofertei de baza şi a ofertelor alternative.

    E. Deschiderea şi evaluarea ofertelor

    E.1.1. Ora, data şi locul deschiderii ofertelor:
    E.7.1. Criteriul aplicat pentru atribuirea contractului de achiziţie publică:
    Se precizează unul dintre criteriile prevăzute la E.7.2 din secţiunea I.

    Observatie: se recomanda aplicarea criteriului "oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere tehnico-economic".
    E.8. Se precizează toţi factorii care vor fi luati în considerare pentru evaluarea ofertelor; algoritmul de calcul trebuie să fie clar definit şi, o dată stabilit, nu poate fi schimbat pe toată perioada de aplicare a procedurii pentru atribuirea contractului de achiziţie publică. În funcţie de algoritmul de calcul stabilit pentru calcularea punctajului ofertelor autoritatea contractantă are obligaţia de a preciza toate informaţiile necesare pentru a asigura deplina transparenta privind modul de aplicare a algoritmului de calcul, inclusiv marimile constante care intervin în calculul punctajelor.
    Varianta pentru algoritmul de calcul în cazul utilizării criteriului "oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere tehnico-economic":

                       Tabelul punctelor de calitate
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
              Factori de evaluare Punctajul maxim alocat
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
      1. Preţul ofertei 80-95
      2. Durata de execuţie 5-10
      3. Programul calităţii propus pentru execuţia lucrării 5-10
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
         TOTAL: 100
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────


    În cazul aplicării acestei variante următoarele prevederi sunt obligatorii:
    1. Punctajul pentru factorul de evaluare "preţul ofertei" se acordă astfel:
    a) pentru cel mai scăzut dintre preţurile ofertelor se acordă punctajul maxim alocat factorului de evaluare respectiv;
    b) pentru alt preţ decât cel prevăzut la lit. a) se acordă punctajul astfel:
    P(n) = (preţ minim/preţ(n)) x punctajul maxim alocat
    Preţurile care se compara în vederea acordării punctajului sunt preţurile prevăzute în secţiunea I - E.8.4.
    2. Punctajul pentru factorul de evaluare "durata de execuţie" se acordă astfel:
    a) pentru durata limita de execuţie prevăzută în Caietul de sarcini se acordă punctajul maxim alocat factorului de evaluare respectiv;
    b) pentru o durată de execuţie mai mare decât cea prevăzută la lit. a) se acordă punctajul astfel:
    P(n) = (termen minim/termen(n)) x punctajul maxim alocat
    3. Punctajul pentru factorul de evaluare "programul calităţii propus pentru execuţia lucrării" se va acorda având în vedere modul de prezentare, rigurozitatea descrierii sistemului aplicat la lucrare, precum şi gradul de acoperire a cerinţelor de calitate prin procedurile tehnice de execuţie care urmează să fie aplicate şi prin planul efectiv de control propus.
    Observatie:
    În cazul în care se atribuie un contract de lucrări care are ca obiect atât proiectarea, cat şi execuţia uneia sau mai multor lucrări de construcţii, tabelul punctelor de calitate trebuie să cuprindă un factor de evaluare suplimentar, respectiv "Caracteristici tehnice şi functionale ale proiectului tehnic". Acestui factor de evaluare i se va aloca un punctaj maxim cuprins între 10 şi 20 de puncte, ponderea punctajului aferent "preţului ofertei" urmând a se diminua corespunzător.

    F. Atribuirea contractului de achiziţie publică

    F.3.2. [] Nu se accepta actualizarea preţului contractului.
    [] Se accepta actualizarea preţului contractului după următoarea formula:
    (se bifeaza opţiunea aplicabilă)
    Precizare:
    Formula de actualizare se stabileşte de către autoritatea contractantă, care are însă obligaţia de a se asigura că nu va depăşi, în urma actualizării preţului, limita fondurilor anuale alocate pentru îndeplinirea contractului respectiv. Fără a se limita la cele prezentate, ca modele de formula pentru actualizarea preţului contractului de achiziţie publică se pot utiliza:
    Model 1 (recomandat, în special, în cazul în care sursa de finanţare este asigurata şi din credite externe)
    V = V(0) x K(A)
    în care:
    V - reprezintă valoarea actualizată a situaţiei de plată;
    V(0) - reprezintă valoarea situaţiei de plată întocmite la nivelul preţurilor declarate în oferta;
    K(A) - reprezintă coeficientul de actualizare care urmează să fie aplicat.
    K(A) = E/E(0)
    în care:
    E - reprezintă cursul mediu în lei, calculat de Banca Naţionala a României pentru 1 euro, corespunzător primei zile din săptămâna premergătoare săptămânii în care se prezintă situaţia de plată;
    E(0) - reprezintă cursul mediu în lei, calculat de Banca Naţionala a României pentru 1 euro, corespunzător zilei stabilite în Fişa de date a achiziţiei, ca reper pentru stabilirea preţurilor unitare din oferta.
    Model 2
    V = V(0) x k,
    în care:
    V - reprezintă valoarea actualizată a situaţiei de plată;
    V(0) - reprezintă valoarea situaţiei de plată cu preţurile declarate în oferta;
    k - reprezintă coeficientul de actualizare care urmează să fie aplicat.
    Coeficientul de actualizare k se determina după cum urmează:
    k = a(1) x k(1) + a(2) x k(2) + a(3) x k(3) + a(4) x k(4)
    în care:
    a(1), a(2), a(3), a(4) - reprezintă ponderile cheltuielilor pentru materiale, manopera, utilaje şi transporturi, în preţuri oferta, din situaţia de plată aferentă cantităţilor de lucrări realizate în perioada de referinţa:
    a(1) = M(0)/T(0)
    a(2) = m(0)/T(0)
    a(3) = U(0)/T(0)
    a(4) = t(0)/T(0),
    cu condiţia ca: a(1) + a(2) + a(3) + a(4) = 1,
    în care:
    T(0) - reprezintă totalul cheltuielilor directe din situaţia de plată, cu preţurile declarate în oferta;
    M(0), m(0), U(0), t(0) - reprezintă valoarea resurselor (materiale, manopera, utilaje, transporturi) din situaţiile de plată, în preţuri oferta.
    k(1) = M(sp)/M(0),
    M(sp) - reprezintă valoarea materialelor din situaţia de plată, determinata cu preţuri unitare valabile în luna de decontare, pe bază de documente justificative (pentru cel puţin 80% din valoarea materialelor cuprinse în situaţia de plată) de la furnizorii declaraţi în oferta;
    M(0), - reprezintă valoarea corespunzătoare aceleiaşi situaţii de plată la nivelul preţurilor declarate în oferta.
    Precizare: coeficientul k(1) va fi utilizat şi pentru decontarea materialelor marunte pentru care nu se prezintă documente justificative (cel mult 20 % din valoarea materialelor cuprinse în situaţia de plată
    k(2) = S/S(0)
    S - reprezintă salariul mediu brut în ramura de construcţii din luna de decontare, publicat în Buletinul statistic lunar al Institutului Naţional de Statistica;
    S(0) - reprezintă salariul mediu brut în ramura de construcţii, corespunzător lunii întocmirii ofertei, publicat în Buletinul statistic lunar al Institutului Naţional de Statistica.
    NOTĂ: Având în vedere ca publicarea salariului mediu brut se face cu o luna în urma lunii de decontare, în condiţiile specifice de contractare se poate prevedea o clauza pentru reglarea acestei situaţii.
    k(3) = 0,8 U(2)/U(1) + 0,2 S/S(0)
    U(1) - reprezintă preţul mediu ponderat al combustibilului, corespunzător lunii de întocmire a ofertei;

           V(ut termice) x C(0) + V(ut electrice) x E(0)
    U(1)= ------------------------------------------------
               V(ut termice) + V(ut electrice)


    V(ut termice), V(ut electrice) - reprezintă valoarea utilajelor termice şi electrice din situaţia de plată cu preţuri oferta, astfel încât:
    V(ut termice) + V(ut electrice) = U
    C(0) - reprezintă preţul carburantului, corespunzător lunii întocmirii ofertei, al furnizorului declarat în oferta. (se va prezenta oferta de preţ);
    E(0) - reprezintă preţul energiei electrice corespunzător lunii întocmirii ofertei;
    U(2) - reprezintă preţul mediu ponderat al combustibilului din luna de decontare.

           V(ut termice) x C + V(ut electrice) x E
    U(2)= -------------------------------------------
               V(ut termice) + V(ut electrice)


    C - reprezintă preţul carburantului din luna de decontare al furnizorului, declarat în oferta, justificat pe bază de factura sau oferta de preţ;
    E - reprezintă preţul energiei electrice din luna de decontare pe bază de document justificativ pe bază de factura sau oferta de preţ;
    k(4) = 0,8 C/C(0) + 0,2 S/S(0)
    Valoarea utilajelor tehnologice şi echipamentelor furnizate se justifica pe baza facturilor emise de furnizori şi declaraţi, în oferta, la data achiziţiei acestora.
    F.4.5. a) Cuantumul garanţiei de buna execuţie a contractului de lucrări:
    Garanţia de buna execuţie trebuie să se exprime procentual într-un cuantum cuprins între 5% - 10% din valoarea contractului de lucrări.
    b) Modul de constituire a garanţiei de buna execuţie a contractului de lucrări:
    Se precizează care dintre formele de constituire a garanţiei de buna execuţie a contractului de lucrări vor fi acceptate de autoritatea contractantă.

    SECŢIUNEA III
    CAIETUL DE SARCINI

    Caietul de sarcini face parte integrantă din documentaţia pentru elaborarea şi prezentarea ofertei şi constituie ansamblul cerinţelor pe baza cărora se elaborează de către fiecare ofertant propunerea tehnica.
    Caietul de sarcini conţine, în mod obligatoriu, specificaţii tehnice. Acestea definesc, după caz şi fără a se limita la cele ce urmează, caracteristici referitoare la nivelul calitativ, tehnic şi de performanţă, siguranţa în exploatare, dimensiuni, precum şi sisteme de asigurare a calităţii, terminologie, simboluri, teste şi metode de testare, ambalare, etichetare, marcare, condiţiile pentru certificarea conformitatii cu standarde relevante sau altele asemenea. Specificaţiile tehnice se vor referi, de asemenea, la prescripţii de proiectare şi de calcul, la verificarea, inspecţia şi condiţiile de recepţie a lucrărilor, precum şi la tehnici, procedee şi metode de construcţie, precum şi la orice alte condiţii cu caracter tehnic pe care autoritatea contractantă este capabilă să le descrie, în funcţie şi de diverse acte normative şi reglementări, în legătură cu lucrarea finala şi cu materii prime sau materiale ori părţi de lucrare utilizate.
    Caietul de sarcini trebuie să precizeze şi instituţiile competente de la care executanţii pot obţine informaţii privind reglementările obligatorii referitoare la protecţia muncii, la prevenirea şi stingerea incendiilor şi la protecţia mediului, care trebuie respectate pe parcursul îndeplinirii contractului respectiv şi care sunt în vigoare la nivel naţional sau, în mod special, în regiunea ori în localitatea în care se executa lucrările sau se prestează serviciile.
    Autoritatea contractantă are obligaţia de a defini în Caietul de sarcini şi în contract specificaţiile tehnice numai prin referire, de regula:
    a) fie la reglementări tehnice, astfel cum sunt acestea definite în legislaţia interna referitoare la standardizarea naţionala, care sunt compatibile cu reglementările Comunităţii Europene;
    b) fie, dacă nu exista reglementări tehnice în sensul celor prevăzute la lit. a), la standarde naţionale, şi anume, de regula, în următoarea ordine de decădere:
    (i) standarde naţionale care adopta standarde europene;
    (îi) standarde naţionale care adopta standarde internaţionale;
    (iii) alte standarde.
    În cazul în care sunt utilizate standarde speciale, Caietul de sarcini trebuie să precizeze ca vor fi acceptate şi produsele, serviciile sau lucrările care îndeplinesc alte standarde de autoritate şi care asigura o calitate substanţial egala cu standardele menţionate.
    Se interzice indicarea în Caietul de sarcini a unor specificaţii tehnice care desemnează produse de o anumită origine/fabricaţie sau procedee speciale, în cazul în care introducerea acestor specificaţii tehnice are ca efect favorizarea, respectiv eliminarea unuia sau mai multor ofertanţi.
    Se interzice indicarea unei mărci de fabrica sau de comerţ, a unui brevet de invenţie, a unei licenţe de fabricaţie sau a unei anume origini ori producţii. Totuşi se admite o astfel de indicaţie, dar numai însoţită de menţiunea "sau echivalent" şi numai în situaţia în care autoritatea contractantă nu are posibilitatea de a stabili în Caietul de sarcini specificaţii tehnice suficient de precise şi inteligibile pentru toate părţile interesate.
    În cazul în care criteriul de evaluare a ofertelor este "oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere economic", iar autoritatea contractantă nu a anuntat interdicţia de a fi depuse oferte alternative, Caietul de sarcini trebuie să precizeze cerinţele minime obligatorii pe care ofertele alternative trebuie să le îndeplinească pentru a fi luate în considerare.
    În cazul în care criteriul de evaluare a ofertelor este "preţul cel mai scăzut", Caietul de sarcini trebuie să precizeze, în mod expres, faptul ca cerinţele impuse vor fi considerate ca fiind minimale. În acest sens orice oferta de baza prezentată, care se abate de la prevederile Caietului de sarcini, va fi luată în considerare, dar numai în măsura în care propunerea tehnica presupune asigurarea unui nivel calitativ superior cerinţelor minimale din Caietul de sarcini.
    În cazul în care obiectul contractului de lucrări îl reprezintă numai achiziţia execuţiei lucrării (nu şi proiectarea lucrării), caietul de sarcini este parte integrantă din proiectul tehnic verificat, avizat şi aprobat potrivit prevederilor legale. Pentru asigurarea unor informaţii complete, necesare în vederea elaborării propunerii tehnice, documentaţia minimala care trebuie inclusă în aceasta secţiune trebuie să conţină Caietele de sarcini pe specialităţi, liste cuprinzând cantităţi de lucrări, precum şi planşele principale ale obiectelor.

                             SECŢIUNEA IV

                              FORMULARE

    Secţiunea IV conţine formularele destinate, pe de o parte, sa faciliteze elaborarea şi prezentarea ofertei şi a documentelor care o însoţesc şi, pe de altă parte, să permită comisiei de evaluare examinarea şi evaluarea rapida şi corecta a tuturor ofertelor depuse.
    Fiecare candidat/ofertant care participa, în mod individual sau ca asociat, la procedura pentru atribuirea contractului de achiziţie publică are obligaţia de a prezenta formularele prevăzute în cadrul acestei secţiuni, completate în mod corespunzător şi semnate de persoanele autorizate.


    FORMULARUL 1A*)

    CANDIDATUL Înregistrat la sediul autorităţii contractante
    .................... nr. .......... / ..........
    (denumirea/numele)

                               SCRISOARE DE INTERES

             Către ......................................................
                  (denumirea autorităţii contractante şi adresa completa)

    Ca urmare a anunţului de participare apărut în Monitorul Oficial al României, Partea a VI-a, nr. ..... din ........../(ziua/lunaaanul), privind organizarea procedurii pentru atribuirea contractului ............./(denumirea contractului de achiziţie publică), ne exprimam prin prezenta interesul de a participa, în calitate de candidat, la etapa de selectare.
    Am luat cunoştinţa de criteriile care vor fi utilizate pentru stabilirea candidaţilor selectaţi şi anexăm la prezenta scrisoare documentele de calificare solicitate.


    Data completării ............ Cu stima,

                                                         Candidat,
                                                 .....................
                                                 (semnatura autorizata)
-----------------
    *) Formularul se utilizează numai în cazul aplicării procedurii de licitaţie restrânsă sau de negociere competitivă cu anunţ de participare (etapa de selectare a candidaţilor).    FORMULARUL 1B*)

    CANDIDATUL Înregistrat la sediul autorităţii contractante
    .................. nr. .......... / ..........
    (denumirea/numele)


                         SCRISOARE DE INTERES
            Către ......................................................
                  (denumirea autorităţii contractante şi adresa completa)

    Ca urmare a invitatiei de participare nr. ....... din ......../(ziua/lunaaanul) privind organizarea procedurii pentru atribuirea contractului ............./(denumirea contractului de achiziţie publică) ne exprimam prin prezenta interesul de a participa, în calitate de candidat, la etapa de selectare.
    Am luat cunoştinţa de criteriile care vor fi utilizate pentru stabilirea candidaţilor selectaţi şi anexăm la prezenta scrisoare documentele de calificare solicitate.


    Data completării ............ Cu stima,

                                                     Candidat,
                                               .....................
                                               (semnatura autorizata)
-----------------
    *) Formularul se utilizează numai în cazul aplicării procedurii de licitaţie restrânsă sau de negociere competitivă cu anunţ de participare (etapa de selectare a candidaţilor).    FORMULARUL 2A*)

    OFERTANTUL Înregistrat la sediul autorităţii contractante
    .................. nr. .......... / ..........
    (denumirea/numele)


                           SCRISOARE DE INAINTARE

                 Către .....................................................
                      (denumirea autorităţii contractante şi adresa completa)

    Ca urmare a anunţului de participare apărut în Monitorul Oficial al României, Partea a VI-a, nr. ..... din ........./(ziua/lunaaanul), privind aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului .........../(denumirea contractului de achiziţie publică),
    noi ............./(denumirea/numele ofertantului) va transmitem alăturat următoarele:
    1. Documentul ................../(tipul, seria/numărul, emitentul) privind garanţia pentru participare, în cuantumul şi în forma stabilite de dumneavoastră prin documentaţia pentru elaborarea şi prezentarea ofertei;
    2. coletul sigilat şi marcat în mod vizibil, conţinând, în original şi într-un număr de ....... copii:
    a) oferta;
    b) documentele care însoţesc oferta.
    Avem speranta ca oferta noastră este corespunzătoare şi va satisface cerinţele.


     Data completării ..................... Cu stima,

                                                        Ofertant,
                                                     .....................
                                                     (semnatura autorizata)
----------------
    *) Formularul se utilizează numai în cazul aplicării procedurii de licitaţie deschisă.    FORMULARUL 2B*)

    OFERTANTUL Înregistrat la sediul autorităţii contractante
    .................. nr. .......... / ..........
    (denumirea/numele)


                          SCRISOARE DE INAINTARE

               Către .....................................................
                    (denumirea autorităţii contractante şi adresa completa)

    Ca urmare a invitatiei de participare nr. ... din ............../(ziua/lunaaanul), prin care suntem invitaţi sa prezentam oferta în scopul atribuirii contractului ............/(denumirea contractului de achiziţie publică), noi ........../(denumirea/numele ofertantului) va transmitem alăturat următoarele:
    1. Documentul ................/(tipul, seria/numărul, emitentul) privind garanţia pentru participare, în cuantumul şi în forma stabilite de dumneavoastră prin documentaţia pentru elaborarea şi prezentarea ofertei;
    2. coletul sigilat şi marcat în mod vizibil, conţinând, în original şi într-un număr de .... copii:
    a) oferta;
    b) documentele care însoţesc oferta.
    Avem speranta ca oferta noastră este corespunzătoare şi va satisface cerinţele.


    Data completării ............... Cu stima,

                                                      Ofertant,
                                               ......................
                                               (semnatura autorizata)
----------------
    *) Formularul se utilizează numai în cazul aplicării procedurii de licitaţie restrânsă sau de negociere competitivă (etapa de evaluare a ofertelor).    FORMULARUL 3

    OFERTANTUL
    ..................
    (denumirea/numele)


                           FORMULAR DE OFERTA

                Către .....................................................
                     (denumirea autorităţii contractante şi adresa completa)

    Domnilor,
    1. Examinând documentaţia pentru elaborarea şi prezentarea ofertei, subsemnaţii, reprezentanţi ai ofertantului ............../(denumirea/numele ofertantului), ne oferim ca, în conformitate cu prevederile şi cerinţele cuprinse în documentaţia mai sus menţionată, sa executăm ............../(denumirea lucrării) pentru suma de ......../(suma în litere şi în cifre) lei, reprezentând ........./(suma în litere şi în cifre) euro, la care se adauga taxa pe valoarea adăugată în valoare de ............./(suma în litere şi în cifre) lei.
    2. Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câştigătoare, sa începem lucrările cat mai curând posibil după primirea ordinului de începere şi sa terminăm lucrările în conformitate cu graficul de execuţie anexat în .........../(perioada în litere şi în cifre) luni calendaristice.
    3. Ne angajăm sa menţinem aceasta oferta valabilă pentru o durată de .........../(durata în litere şi în cifre) zile, respectiv până la data de ........../(ziua/lunaaanul), şi ea va rămâne obligatorie pentru noi şi poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.
    4. Până la încheierea şi semnarea contractului de achiziţie publică aceasta oferta, împreună cu comunicarea transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este stabilită câştigătoare, vor constitui un contract angajant între noi.
    5. Alături de oferta de baza:
    [] depunem oferta alternativa, ale carei detalii sunt prezentate într-un formular de oferta separat, marcat în mod clar "alternativa";
    [] nu depunem oferta alternativa.
    (se bifeaza opţiunea corespunzătoare)
    6. Am înţeles şi consimtim ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită ca fiind câştigătoare, sa constituim garanţia de buna execuţie în conformitate cu prevederile din documentaţia pentru elaborarea şi prezentarea ofertei.
    7. Înţelegem că nu sunteţi obligaţi sa acceptaţi oferta cu cel mai scăzut preţ sau orice alta oferta pe care o puteti primi.


            Data ......./........./........

    ................./(semnatura), în calitate de ............, legal autorizat sa semnez oferta pentru şi în numele .............../(denumirea/numele ofertantului)


                        ANEXA LA FORMULARUL DE OFERTA

    1. Valoarea maxima a lucrărilor
       executate de subcontractanţi ......... (% din preţul total ofertat)
    2. Garanţia de buna execuţie va
       fi constituită sub forma: .........
       în cuantum de: ......... (% din preţul total ofertat)
    3. Perioada de garanţie de
       buna execuţie ......... luni calendaristice
    4. Perioada de mobilizare
       (durata de la data primirii
       ordinului de începere a
       lucrărilor până la data
       începerii execuţiei) ......... zile calendaristice
    5. Termenul pentru emiterea
       ordinului de începere a
       lucrărilor (de la data
       semnării contractului) ......... zile calendaristice
    6. Penalizări pentru întârzieri ......... (% din valoarea care
       la termene intermediare şi trebuia sa fie realizată)
       la termenul final de execuţie
    7. Limita maxima a penalizărilor .......... (% din preţul total ofertat)
    8. Limita minima a asigurărilor .......... (% din preţul total ofertat)
    9. Perioada medie de remediere
       a defectelor .......... zile calendaristice
    10. Limita maxima a reţinerilor .......... (% din situaţiile de plată
       din situaţiile de plată lunare lunare)
       (garanţii, avansuri etc.)

                                                     Ofertant,
                                              .......................
                                               (semnatura autorizata)


    FORMULARUL 4

      BANCA
    ...........
    (denumirea)


                             SCRISOARE DE GARANŢIE BANCARĂ

             pentru participare cu oferta la procedura de atribuire
                        a contractului de achiziţie publică

            Către ......................................................
                  (denumirea autorităţii contractante şi adresa completa)

    Cu privire la procedura pentru atribuirea contractului ........../(denumirea contractului de achiziţie publică), noi ........../(denumirea băncii), având sediul înregistrat la ........./(adresa băncii), ne obligam faţă de ........./(denumirea autorităţii contractante) sa plătim suma de .........../(în litere şi în cifre), la prima sa cerere scrisă şi fără ca aceasta să aibă obligaţia de a-şi motiva cererea respectiva, cu condiţia ca în cererea sa autoritatea contractantă sa specifice ca suma cerută de ea şi datorată ei este din cauza existenţei uneia sau mai multora dintre situaţiile următoare:
    a) ofertantul .........../(denumirea/numele) şi-a retras oferta în perioada de valabilitate a acesteia;
    b) oferta sa fiind stabilită câştigătoare, ofertantul ............/(denumirea/numele) nu a constituit garanţia de buna execuţie în perioada de valabilitate a ofertei;
    c) oferta sa fiind stabilită câştigătoare, ofertantul .........../(denumirea/numele) a refuzat să semneze contractul de achiziţie publică în perioada de valabilitate a ofertei.

    Prezenta garanţie este valabilă până la data de ............... .

    Parafată de Banca ........... în ziua ......... luna ........ anul ......


     (semnatura autorizata)


    FORMULARUL 5

      BANCA
    ............
    (denumirea)


                      SCRISOARE DE GARANŢIE BANCARĂ DE BUNA EXECUŢIE

              Către .....................................................
                   (denumirea autorităţii contractante şi adresa completa)

    Cu privire la contractul de achiziţie publică .........../(denumirea contractului),
încheiat între ........, în calitate de contractant, şi ........, în calitate de achizitor, ne obligam prin prezenta sa plătim în favoarea achizitorului, până la concurenta sumei de ............. reprezentând ........... % din valoarea contractului respectiv, orice suma cerută de acesta la prima sa cerere însoţită de o declaraţie cu privire la neîndeplinirea obligaţiilor ce revin contractantului, astfel cum sunt acestea prevăzute în contractul de achiziţie publică mai sus menţionat. Plata se va face în termenul menţionat în cerere, fără nici o alta formalitate suplimentară din partea achizitorului sau a contractantului.
    Prezenta garanţie este valabilă până la data de .................. .
    În cazul în care părţile contractante sunt de acord sa prelungească perioada de valabilitate a garanţiei sau sa modifice unele prevederi contractuale care au efecte asupra angajamentului băncii, se va obţine acordul nostru prealabil; în caz contrar prezenta scrisoare de garanţie îşi pierde valabilitatea.


    Parafată de Banca .......... în ziua ........ luna ....... anul ......


    (semnatura autorizata)


    FORMULARUL B1

    CANDIDATUL/OFERTANTUL
    .....................
    (denumirea/numele)


                       DECLARAŢIE PRIVIND ELIGIBILITATEA

    1. Subsemnatul, reprezentant împuternicit al ............./(denumirea/numele şi sediulaadresa candidatului/ofertantului), declar pe propria răspundere, sub sancţiunile aplicate faptei de fals în acte publice, că nu ne aflam în nici una dintre situaţiile prevăzute la art. 30 din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 60/2001 privind achiziţiile publice.
    2. Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg ca autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor, situaţiilor şi documentelor care însoţesc oferta, orice informaţii suplimentare privind eligibilitatea noastră, precum şi experienta, competenţa şi resursele de care dispunem.
    3. Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituţie, societate comercială, banca, alte persoane juridice sa furnizeze informaţii reprezentanţilor autorizaţi ai autorităţii contractante .............../(denumirea şi adresa autorităţii contractante) cu privire la orice aspect tehnic şi financiar în legătură cu activitatea noastră.
    4. Prezenta declaraţie este valabilă până la data de ............/(se precizează data expirării perioadei de valabilitate a ofertei).


               Data completării ...........

                                                   Candidat/ofertant,
                                                 .....................
                                                 (semnatura autorizata)

    FORMULARUL B2

    CANDIDATUL/OFERTANTUL
    .....................
    (denumirea/numele)


                                    INFORMAŢII GENERALE
    1. Denumirea/numele:

    2. Codul fiscal:

    3. Adresa sediului central:

    4. Telefon:

       Fax:

       Telex:

       E-mail:

    5. Certificatul de înmatriculare/înregistrare .........../(numărul, data şi locul de înmatriculare/înregistrare)
    6. Obiectul de activitate, pe domenii: ............../(în conformitate cu prevederile din statutul propriu)
    7. Birourile filialelor/sucursalelor locale, dacă este cazul: .........../(adrese complete, telefon/telex/fax, certificate de înmatriculare/înregistrare)
    8. Principala piaţa a afacerilor:
    9. Cifra de afaceri pe ultimii 3 ani:

──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
                           Cifra de afaceri anuală Cifra de afaceri anuală
           Anul la 31 decembrie la 31 decembrie
                                 (mii lei) (echivalent euro)
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
   1.
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
   2.
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
   3.
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
   Media anuală:
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────


                                                 Candidat/ofertant,
                                                ....................
                                               (semnatura autorizata)


    FORMULARUL B3

    CANDIDATUL/OFERTANTUL
    .....................
    (denumirea/numele)


                              EXPERIENTA SIMILARĂ*)

    1. Denumirea şi obiectul contractului:
       Numărul şi data contractului:
    2. Denumirea/numele beneficiarului/clientului:
       Adresa beneficiarului/clientului:
       Ţara:
    3. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului:
       (se bifeaza opţiunea corespunzătoare)

    [] contractant unic sau contractant conducător (lider de asociaţie)
    [] contractant asociat
    [] subcontractant
    4. Valoarea contractului exprimată în moneda exprimată
                                        în care s-a încheiat în echivalent
                                              contractul euro*1)
    a) iniţială (la data semnării
       contractului): .... ....
    b) finala (la data finalizarii
       contractului): .... ....
    5. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora şi modul lor de soluţionare:
    6. Durata de execuţie a lucrării (luni)
    a) contractată - termen PIF:
    b) efectiv realizată - PIF;
    c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susţinut pe bază de acte adiţionale încheiate cu beneficiarul:
    7. Numărul şi data procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor:
    8. Principalele remedieri şi completări înscrise în procesul-verbal de recepţie:
    9. Alte aspecte relevante prin care candidatul/ofertantul îşi susţine experienta similară, cu referire în mod special la suprafeţe sau volume fizice ale principalelor capacităţi şi categorii de lucrări prevăzute în contract:
-----------------
    *) Se completează fise distincte pentru fiecare contract, care vor fi confirmate, la cererea comisiei de evaluare, prin prezentarea contractului de antrepriza sau subantrepriză, precum şi prin procesul-verbal de recepţie, la terminarea lucrărilor.
    *1) Pentru contractele încheiate înainte de anul 1999 valoarea contractului se exprima în echivalent dolari S.U.A.


                                            Candidat/ofertant,
                                          .....................
                                          (semnatura autorizata)

    FORMULARUL C1


    OFERTANTUL
    ............
    (denumirea)


                        GRAFIC FIZIC ŞI VALORIC DE EXECUŢIE A LUCRĂRII

┌────┬───────────────────────┬──────────────────────────────┬────────┬─────────┐
│Nr. │ Grupa de obiecte/ │ Anul I │ ... │ Anul n │
│crt.│ denumirea obiectului ├──────────────────────────────┴────────┴─────────┤
│ │ │ Luna │
├────┼───────────────────────┼─────────┬─────────┬──────────┬────────┬─────────┤
│ │ │ 1 │ 2 │ 3 │ ... │ n │
├────┼───────────────────────┼─────────┼─────────┼──────────┼────────┼─────────┤
│ 1.│Organizare de şantier │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────────────┼─────────┼─────────┼──────────┼────────┼─────────┤
│ 2.│Obiect 01 │ │ │ │ │ │
│ │categoria de lucrări: │ │ │ │ │ │
│ │..................... │ │ │ │ │ │
│ │..................... │ │ │ │ │ │
│ 3.│Obiect 02 │ │ │ │ │ │
│ │categoria de lucrări: │ │ │ │ │ │
│ │..................... │ │ │ │ │ │
│ │..................... │ │ │ │ │ │
│ ...│Obiect ... │ │ │ │ │ │
│ │categoria de lucrări: │ │ │ │ │ │
│ │..................... │ │ │ │ │ │
│ │..................... │ │ │ │ │ │
└────┴───────────────────────┴─────────┴─────────┴──────────┴────────┴─────────┘


                                                      Ofertant,
                                                 ......................
                                                 (semnatura autorizata)

    FORMULARUL C2

                     CENTRALIZATORUL FINANCIAR AL OBIECTELOR

 ┌──┬───────────────┬──────────┬─────┬────────────────────────────────────────┐
 │ │ │ │ │ din care (după caz): │
 │N │ Grupa de │Valoarea │ din ├────────┬───────┬───────┬───────┬───────┤
 │r.│ obiecte/ │(exclusiv │care:│contrac-│ │ │ sub- │ sub- │
 │c │ denumirea │ T.V.A.) │ C+M │tantul/ │ │ │ con- │ con- │
 │r │ obiectului │ (mii lei)│ │conducă-│asoci- │asoci- │ trac- │ trac- │
 │t.│ │ │ │torul │ atul │ atul │tantul │tantul │
 │ │ │ │ │(liderul│ 1 │ ... │ 1 │ ... │
 │ │ │ │ │asocia- │ │ │ │ │
 │ │ │ │ │tiei) │ │ │ │ │
 │ │ │ │ ├────┬───┼───┬───┼───┬───┼───┬───┼───┬───┤
 │ │ │ │ │to- │C+M│to-│C+M│to-│C+M│to-│C+M│to-│C+M│
 │ │ │ │ │tal │ │tal│ │tal│ │tal│ │tal│ │
 ├──┼───────────────┼──────────┼─────┼────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
 │ 0│ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │ 10│ 11│ 12│ 13│
 ├──┼───────────────┼──────────┼─────┼────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
 │1.│Proiectare (nu-│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │mai în cazul în│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │care obiectul │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │contractului │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │cuprinde atât │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │proiectarea, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │cat şi execuţia│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │lucrării) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │2.│Amenajarea │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │terenului │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │2.1. ..........│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ ..........│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │3.│Amenajări pen- │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │tru protecţia │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │mediului, în- │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │clusiv pentru │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │refacerea ca- │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │drului natural │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │după terminarea│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │lucrărilor │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │3.1. ..........│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ ..........│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │4.│Realizarea în- │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │frastructurii │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │(reţele de ra- │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │cord, utilităţi│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │exterioare │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │incintei) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │5.│Investiţia (lu-│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │crarea) de baza│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │5.1. Obiect 01 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ ..............│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ ..............│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │6.│Organizare de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │şantier │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 ├──┴───────────────┼──────────┼─────┴────┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┤
 │ Total │ │ │
 │ valoare │ │ │
 │(exclusiv │ │ │
 │ T.V.A.) mii lei│ │ │
 ├──────────────────┼──────────┼──────────────────────────────────────────────┤
 │ euro │ │ │
 ├──────────────────┴──────────┼──────────────────────────────────────────────┤
 │ Taxa pe │ │
 │ valoarea │ │
 │ adăugată (mii lei) │ │
 ├─────────────────────────────┤ │
 │ Total │ │
 │ (inclusiv │ Procentul*1) │
 │ T.V.A.) (mii lei) │ Lucrarea se încadrează în grupa: ........./ │
 ├─────────────────────────────┤ (Ofertantul precizează grupa IIA sau IIB, │
 │ │ după caz) │
 └─────────────────────────────┴──────────────────────────────────────────────┘

            Proiectant, Ofertant,
        ................ ....................
      (semnatura autorizata) (semnatura autorizata)

--------------
    *1) Reprezintă partea din contract, calculată ca o cota procentuală din preţul total, care urmează să fie îndeplinită de persoanele juridice române.

    PRECIZARE:
    Proiectantul răspunde de corectitudinea completării coloanelor 0 şi 1, având în vedere respectarea structurii aprobate pentru devizul general; în cazul în care contractul de lucrări are ca obiect atât proiectarea, cat şi execuţia uneia sau mai multor lucrări de construcţii, responsabilitatea completării coloanelor 0 şi 1 revine ofertantului.

    FORMULARUL C3

                  CENTRALIZATORUL FINANCIAR AL CATEGORIILOR DE LUCRĂRI
                           Devizul-oferta al obiectului ...........

 ┌──┬─────────────────────┬──────────┬────────────────────────────────────────┐
 │ │ │ │ din care (după caz): │
 │N │ │ Valoarea ├────────┬───────┬───────┬───────┬───────┤
 │r.│ Categoria │(exclusiv │contrac-│ │ │ sub- │ sub- │
 │c │ de │ T.V.A.) │tantul/ │ │ │ con- │ con- │
 │r │ lucrări │ (mii lei)│conducă-│asoci- │asoci- │ trac- │ trac- │
 │t.│ │ │torul │ atul │ atul │tantul │tantul │
 │ │ │ │(liderul│ 1 │ ... │ 1 │ ... │
 │ │ │ │asocia- │ │ │ │ │
 │ │ │ │tiei) │ │ │ │ │
 │ │ │ ├────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
 │ │ │ │ │ │ │ │ │
 ├──┼─────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
 │ 0│ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │
 ├──┼─────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
 │I.│Clădire şi construc- │ │ │ │ │ │ │
 │ │tii speciale, insta- │ │ │ │ │ │ │
 │ │latii aferente con- │ │ │ │ │ │ │
 │ │structiilor şi reţele│ │ │ │ │ │ │
 │ │de utilităţi în │ │ │ │ │ │ │
 │ │incinta │ │ │ │ │ │ │
 │1.│Ts Terasamente │ │ │ │ │ │ │
 │2.│C Construcţii │ │ │ │ │ │ │
 │..│.. ............ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │n │M Montaj utilaje │ │ │ │ │ │ │
 │ │tehnologice, inclusiv│ │ │ │ │ │ │
 │ │reţelele aferente │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │TOTAL I │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │Procurare │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │II│- Utilaje şi echipa- │ │ │ │ │ │ │
 │ │ mente tehnologice, │ │ │ │ │ │ │
 │ │ cu montaj │ │ │ │ │ │ │
 │ │- Utilaje şi echipa- │ │ │ │ │ │ │
 │ │ mente de transport │ │ │ │ │ │ │
 │ │- Dotări, inclusiv │ │ │ │ │ │ │
 │ │ utilaje şi echipa- │ │ │ │ │ │ │
 │ │ mente cu durata │ │ │ │ │ │ │
 │ │ mare de serviciu │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ TOTAL II │ │ │ │ │ │ │
 ├──┴─────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
 │ Total │ │ │ │ │ │ │
 │ valoare │ │ │ │ │ │ │
 │(exclusiv │ │ │ │ │ │ │
 │ T.V.A.) mii lei │ │ │ │ │ │ │
 ├────────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
 │ euro │ │ │ │ │ │ │
 ├────────────────────────┼──────────┼────────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
 │ Taxa pe │ │
 │ valoarea │ │
 │ adăugată (mii lei) │ │
 ├────────────────────────┼──────────┤
 │ Total │ │
 │ (inclusiv │ │
 │ T.V.A.) (mii lei) │ │
 └────────────────────────┴──────────┘

            Proiectant, Ofertant,
        ................ ....................
      (semnatura autorizata) (semnatura autorizata)


    PRECIZARE:
    1. Proiectantul răspunde de corectitudinea completării coloanelor 0 şi 1; în cazul în care contractul de lucrări are ca obiect atât proiectarea, cat şi execuţia uneia sau mai multor lucrări de construcţii, responsabilitatea completării coloanelor 0 şi 1 revine ofertantului.

    FORMULAR C4*1)

                               LISTA
                   cuprinzând cantităţile de lucrări*)

    Obiectul ..............................................
    Categoria de lucrări ..................................
 ┌───┬─────────────────────┬──────┬────────────────┬─────────────┬───────────┐
 │Nr.│Capitolul de lucrări │ U.M. │ Cantitatea │ Preţul │ Total │
 │crt│ │ │ │ unitar │ (3x4) │
 ├───┴─────────────────────┴──────┴────────────────┴─────────────┴───────────┤
 │ SECŢIUNEA TEHNICA SECŢIUNEA FINANCIARĂ │
 ├───┬─────────────────────┬──────┬────────────────┬─────────────┬───────────┤
 │ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │
 ├───┼─────────────────────┼──────┼────────────────┼─────────────┼───────────┤
 │ 1.│ Capitol de lucrare │ │ │ │ │
 │ │ │ │ │ │ │
 │ │ 1.1. Subcapitol │ │ │ │ │
 │ │ │ │ │ │ │
 │ │ 1.2. Subcapitol │ │ │ │ │
 │ │ │ │ │ │ │
 │ │ ................... │ │ │ │ │
 │ │ │ │ │ │ │
 │ 2.│ Capitol de lucrare │ │ │ │ │
 │ │ │ │ │ │ │
 │ │ 2.1. Subcapitol │ │ │ │ │
 │ │ │ │ │ │ │
 │ │ 2.2. Subcapitol │ │ │ │ │
 │ │ │ │ │ │ │
 │ │ ................... │ │ │ │ │
 │ │ │ │ │ │ │
 │ │ ................... │ │ │ │ │
 │ │ │ │ │ │ │
 │ │ ................... │ │ │ │ │
 │ │ │ │ │ │ │
 │...│ ................... │ │ │ │ │
 │ │ │ │ │ │ │
 ├───┴─────────────────────┴──────┴────────────────┴─────────────┴───────────┤
 │ TOTAL GENERAL DEVIZ PE CATEGORIA DE LUCRĂRI: │
 └───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘                                   Ofertant,
                                ................
                             (semnatura autorizata)


    *) Articolele de lucrări vor fi comasate în cadrul listelor de cantităţi, avându-se în vedere respectarea simultană, pe cat posibil, a următoarelor condiţii:
    - articolul comasat trebuie să reprezinte o activitate pentru realizarea căreia resursele principale trebuie să fie omogene ca natura;
    - articolul comasat trebuie să reprezinte o activitate a carei desfăşurare în timp are continuitate (nu este întreruptă de necesitatea realizării unei activităţi distincte).
    Prin natura omogenă a principalelor resurse se înţelege acelaşi material preponderent, aceeaşi meserie pentru forta de muncă şi natura utilajului conducător, aferente procesului tehnologic (excavaţii, compactare, turnare, forare, ridicare, montaj etc.).
    Descrierea conţinutului articolelor comasate se poate realiza fie prin trimiteri la articole de deviz, fie prin descrierea detaliată a condiţiilor tehnice, tehnologice, de măsurare şi de calitate.

────────────
    *1)Acest formular se va utiliza şi pentru întocmirea situaţiilor de plată în cazul utilizării Modelului 1 aferent formulei de actualizare prevăzute la F.3.2 din
Fişa de date a achiziţiei.

    FORMULAR C5*1)

                               LISTA
                   cuprinzând cantităţile de lucrări

    Obiectul ..............................................
    Categoria de lucrări ..........................
 ┌─┬──────────────┬─┬──────┬─────────────┬──────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
 │N│ Capitol de │U│Canti-│Preţul unitar│Mate- │Mano- │Utilaj│Tran- │Total │
 │r│ lucrări │/│tatea │a) materiale │rial │pera │ │sport │(3x4) │
 │ │ │M│ │b) manopera │[3x4a]│[3x4b] │[3x4c]│[3x4d] │ sau │
 │c│ │ │ │c) utilaj │ │ │ │ │(5+6+ │
 │r│ │ │ │d) transport │ │ │ │ │7+8) │
 │t│ │ │ ├─────────────┤ │ │ │ │ │
 │ │ │ │ │Total │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │ │a)+b)+c)+d) │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 ├─┴──────────────┴─┴──────┼─────────────┴──────┴───────┴──────┴───────┴──────┤
 │ SECŢIUNEA TEHNICA │ SECŢIUNEA FINANCIARĂ │
 ├─┬──────────────┬─┬──────┼─────────────┬──────┬───────┬──────┬───────┬──────┤
 │0│ 1 │2│ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │
 ├─┼──────────────┼─┼──────┼─────────────┼──────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
 │1│Capitol de │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │lucrare │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │1.1.Subcapitol│ │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │1.2.Subcapitol│ │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │..............│ │ │ │ │ │ │ │ │
 │2│Capitol de │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │lucrare │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │2.1.Subcapitol│ │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │2.2.Subcapitol│ │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │..............│ │ │ │ │ │ │ │ │
 │.│..............│ │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 ├─┴──────────────┴─┴──────┴─────────────┼──────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
 │Cheltuieli directe: │ M │ m │ U │ t │ T │
 │ │ │ │din │ │ │
 │ │ │ │care: │ │ │
 │ │ │ │-V(ut)│ │ │
 │ │ │ │termi-│ │ │
 │ │ │ │ce │ │ │
 │ │ │ │(valoa│ │ │
 │ │ │ │rea a-│ │ │
 │ │ │ │feren-│ │ │
 │ │ │ │ta pt.│ │ │
 │ │ │ │utila-│ │ │
 │ │ │ │je │ │ │
 │ │ │ │termi-│ │ │
 │ │ │ │ce) │ │ │
 │ │ │ │-V(ut)│ │ │
 │ │ │ │elec- │ │ │
 │ │ │ │trice │ │ │
 │ │ │ │(valoa│ │ │
 │ │ │ │rea a-│ │ │
 │ │ │ │feren-│ │ │
 │ │ │ │ta pt.│ │ │
 │ │ │ │utila-│ │ │
 │ │ │ │je e- │ │ │
 │ │ │ │lec- │ │ │
 │ │ │ │trice)│ │ │
 │ │ │ │U=V(ut│ │ │
 │ │ │ │termi-│ │ │
 │ │ │ │ce)+ │ │ │
 │ │ │ │V(ut │ │ │
 │ │ │ │elec- │ │ │
 │ │ │ │trice)│ │ │
 ├───────────────────────────────────────┼──────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
 │Alte cheltuieli directe: │ │ │ │ │ │
 │- CAS: │ │ │ │ │ │
 │- şomaj: │ │ │ │ │ │
 │- sănătate: │ │ │ │ │ │
 │- fond de risc: │ │ │ │ │ │
 │- alte cheltuieli conform prevederilor │ │ │ │ │ │
 │ legale, nominalizate: │ │ │ │ │ │
 ├───────────────────────────────────────┼──────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
 │ TOTAL CHELTUIELI DIRECTE │ M(0) │ m(0) │ U(0) │ t(0) │ T(0) │
 ├───────────────────────────────────────┴──────┴───────┴──────┴───────┼──────┤
 │ Cheltuieli indirecte = T(0) x % │I(0) │
 │ Profil = (T(0) + I(0) x % │P(0) │
 ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┤
 │ TOTAL GENERAL: │V(0)= │
 │ │T(0)+ │
 │ │P(0) │
 └─────────────────────────────────────────────────────────────────────┴──────┘

                                             Ofertant,
                                          ................
                                       (semnatura autorizata)


──────────────
    *1) Acest formular se va utiliza şi pentru întocmirea situaţiilor de plată în cazul utilizării Modelului 2 aferent formulei de actualizare prevăzute la F.3.2 din Fişa de date a achiziţiei.

    PRECIZĂRI (pentru Formularul C5):
    1. Cheltuielile directe sunt constituite din următoarele:
    M - cheltuieli aferente consumurilor de resurse materiale, în care se cuprinde valoarea materialelor calculată cu preţurile de la furnizori, fără T.V.A.; în cazul materialelor care provin din import valoarea acestora trebuie să includă şi orice taxe şi comisioane plătibile la frontiera (taxe vamale, comisioane vamale etc.);
    m - cheltuieli aferente consumurilor cu mana de lucru, în care se cuprinde valoarea manoperei muncitorilor direct productivi;
    U - cheltuieli aferente consumurilor cu utilajele de construcţii, în care se cuprinde valoarea rezultată din totalul orelor de funcţionare a utilajelor respective şi din tariful mediu orar corespunzător funcţionarii;
    t - cheltuieli aferente consumurilor privind transporturile, în care se cuprind:
    a) valoarea transporturilor auto, CF, navale, ale materialelor, prefabricatelor, confecţiilor etc. de la producător sau furnizor la depozitul intermediar, precum şi de la depozitul intermediar la locul de punere în opera în raza de acţiune a mijloacelor de ridicat, inclusiv taxele aferente acestor transporturi;
    b) valoarea transporturilor cu utilajele de construcţii de la baza de utilaje la punctul de lucru şi retur;
    c) valoarea transporturilor tehnologice, în măsura în care acestea nu sunt cuprinse în articole distincte (transport de pământ, beton, mortar, moloz rezultat din demolări).
    2. Autoritatea contractantă are obligaţia de a include în lista cuprinzând cantităţile de lucrări, atât în secţiunea tehnica, cat şi în cea financiară, materialele şi furniturile pe care intenţionează să le pună la dispoziţie, în scopul preluării şi includerii acestora de către ofertanţi în preţurile lor unitare.
    Utilajele şi echipamentele tehnologice, puse la dispoziţie de către autoritatea contractantă, nu vor fi cuprinse în valoarea ofertei aferente listelor de procurare a utilajelor şi echipamentelor. Autoritatea contractantă va preciza însă condiţiile de livrare, în funcţie de care în preţul unitar din devizul de montaj contractantul va cuprinde, după caz, transportul, ambalarea şi depozitarea la locul de montaj.
    Valoarea materialelor şi furniturilor cuprinse în devizele-oferta şi care se pun la dispoziţie de către autoritatea contractantă, pe măsura consumarii lor, se va scădea din punct de vedere strict financiar din situaţiile de plată aferente, întocmite conform preţurilor unitare din oferta, raportate la cantităţile real executate.
    3. Articolele sau cantităţile de lucrări, precum şi utilajele sau echipamentele functionale, necuprinse în listele cuprinzând cantităţile de lucrări, respectiv în listele de procurare, ale documentaţiei pentru elaborarea şi prezentarea ofertei, dar care, ca urmare a analizarii de către ofertanţi a proiectului tehnic, se dovedesc necesare pentru execuţia lucrării, vor fi aduse la cunoştinţa autorităţii contractante, care, în cazul însuşirii observaţiilor respective, are obligaţia de a transmite în scris tuturor ofertanţilor completările sau modificările stabilite.
    4. Cheltuielile indirecte vor cuprinde şi contravaloarea primelor de asigurare solicitate în condiţiile de contractare.

    FORMULARUL C6

                           LISTA
         cuprinzând consumurile de resurse materiale*1)
 ┌──┬──────────────────┬─┬────────┬─────────────┬────────────┬───────┬────────┐
 │N │Denumirea resursei│U│Consumu-│Preţul unitar│ Valoarea │Furni- │Greuta- │
 │r │ materiale │/│rile cu-│(exclusiv │(exclusiv │zorul │tea │
 │ │ │M│prinse │ T.V.A.) │T.V.A.) │ │ (tone) │
 │c │ │ │în ofer-│ - mii lei - │ - mii lei -│ │ │
 │r │ │ │ta │ │(col.3 x col│ │ │
 │t │ │ │ │ │4) │ │ │
 │ │ │ │ │ │ │ │ │
 ├──┼──────────────────┼─┼────────┼─────────────┼────────────┼───────┼────────┤
 │ 0│ 1 │2│ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │
 ├──┼──────────────────┼─┼────────┼─────────────┼────────────┼───────┼────────┤
 │1.│ ................ │.│ ...... │ .......... │ .......... │ ..... │ ...... │
 │2.│ ................ │.│ ...... │ .......... │ .......... │ ..... │ ...... │
 │3.│ ................ │.│ ...... │ .......... │ .......... │ ..... │ ...... │
 │..│ ................ │.│ ...... │ .......... │ .......... │ ..... │ ...... │
 │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │Resurse nenomina- │ │ │ │ │ │ │
 │ │lizate (cel mult │ │ │ │ │ │ │
 │ │20% din valoarea │ │ │ │ │ │ │
 │ │totală a resurse- │ │ │ │ │ │ │
 │ │lor materiale) │-│ - │ - │ .......... │ - │ ...... │
 ├──┴──────────────────┴─┴────────┼─────────────┼────────────┼───────┼────────┤
 │ │mii lei │ │ │ │
 │ TOTAL ΣM: ├─────────────┼────────────┼───────┼────────┤
 │ │euro: │ │ │ │
 └───────────────────────-────────┴─────────────┴────────────┴───────┴────────┘

                                              Ofertant,
                                   ..........................
                                     (semnatura autorizata)


──────────────────
    *1) Lista se întocmeşte pentru consumurile de resurse materiale necesare pentru îndeplinirea întregului contract de lucrări; ofertantul are obligaţia de a prezenta listele cuprinzând consumurile de resurse materiale, grupate pe categorii de lucrări, numai dacă acest lucru este precizat în Fişa de date a achiziţiei sau la solicitarea comisiei de evaluare şi fără a mai calcula echivalentul în euro pentru totalul rezultat.


    FORMULARUL C7
                                  LISTA
                  cuprinzând consumurile cu mana de lucru*1)
 ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
 Nr. Denumirea Consumurile (om/ore) Tariful mediu Valoarea Procentul*2)
 crt. meseriei cu manopera directa - lei/ora - (exclusiv
                                                          T.V.A.)
                                                        - mii lei -
                                                         (col. 2 x
                                                          col. 3)
 ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  0 1 2 3 4 5
 ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
 1. ............ ............. .............. .............. -
 2. ............ ............. .............. .............. -
 3. ............ ............. .............. .............. -
 .. ............ ............. .............. .............. -
 ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
                                                     mii lei:.......
     TOTAL Σm: .......... ........... . ───────── .....
                                                     euro: .........
 ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

       Lucrarea se încadrează în grupa ............ /(se precizează grupa
       IIA sau IIB, după caz)/............

                                           Ofertant,
                                   ............................
                                      (semnatura autorizata)


───────────────
    *1) Lista se întocmeşte pentru consumurile cu mana de lucru necesare pentru îndeplinirea întregului contract de lucrări; ofertantul are obligaţia de a prezenta listele cuprinzând consumurile cu mana de lucru, grupate pe categorii de lucrări, numai dacă acest lucru este precizat în Fişa de date a achiziţiei sau la solicitarea comisiei de evaluare şi fără a mai calcula echivalentul în euro pentru totalul rezultat.
    *2) Reprezintă remuneraţia aferentă mainii de lucru formate din cetăţeni români, calculată ca o cota procentuală din valoarea totală a consumurilor cu mana de lucru.


    FORMULARUL C8
                                   LISTA
   cuprinzând consumurile de ore de funcţionare a utilajelor de construcţii*1)
 ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
 Nr. Denumirea Consumurile - ore Tariful orar Valoarea (exclusiv
 crt. utilajului de funcţionare - - lei/ora - T.V.A.)
            de de - mii lei -
        construcţii funcţionare (col. 2 x col. 3)
 ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  0 1 2 3 4
 ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
 1. ........ ........... ............ ............
 2. ........ ........... ............ ............
 3. ........ ........... ............ ............
 ───────────────────────────────┬─────────────────────┬────────────────────────
                                │ │ mii lei: ............
        TOTAL ΣU: ..............│ │ ───────────────────────
                                │ │ euro: ...............
────────────────────────────────┘ └────────────────────────


                                         Ofertant,
                                    ......................
                                    (semnatura autorizata)


────────────────
    *1) Lista se întocmeşte pentru consumurile de ore de funcţionare a utilajelor necesare pentru îndeplinirea întregului contract de lucrări; ofertantul are obligaţia de a prezenta listele cuprinzând consumurile de ore de funcţionare a utilajelor, grupate pe categorii de lucrări, numai dacă acest lucru este precizat în Fişa de date a achiziţiei sau la solicitarea comisiei de evaluare şi fără a mai calcula echivalentul în euro pentru totalul rezultat.


    FORMULARUL C9
                               LISTA
           cuprinzând consumurile privind transporturile*1)
 ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
 N Elementele rezultate din analiza Tariful Valoarea
 r Tipul de lucrărilor ce urmează să fie unitar (exclusiv
      transport executate -lei/t x TVA)
 c ──────────────────────────────── km - - mii lei -
 r tone km ore de
 t tran- parcurşi funcţionare
                       sportate
 ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
 0 1 2 3 4 5 6
 ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
 1. Transport auto (total),
    din care, pe categorii:
    1.1. .............................
    1.2. .............................
    ..................................

 2. Transport pe cale ferată (total),
    din care, pe categorii:
    2.1. .............................
    2.2. .............................
    ..................................

 3. Alte transporturi (total)
 ───────────────────────────────┬─────────────────────┬────────────────────────
                                │ │ mii lei: ............
        TOTAL Σt: ..............│ │ ───────────────────────
                                │ │ euro: ...............
────────────────────────────────┘ └────────────────────────

                                    Ofertant,
                                .......................
                                (semnatura autorizata)


─────────────
    *1) Lista se întocmeşte pentru consumurile privind transporturile necesare pentru îndeplinirea întregului contract de lucrări; ofertantul are obligaţia de a prezenta listele cuprinzând consumurile privind transporturile, grupate pe categorii de lucrări, numai dacă este precizat acest lucru în Fişa de date a achiziţiei sau la solicitarea comisiei de evaluare şi fără a mai calcula echivalentul în euro pentru totalul rezultat.

    FORMULARUL C10

                      FIŞA TEHNICA Nr. ................................
         (se completează pentru fiecare utilaj, echipament tehnologic etc.,
                     prevăzute în Formularul C10)

   Utilajul, echipamentul tehnologic: .................................
                                             (denumirea)

 ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
 Nr. Specificaţiile tehnice impuse prin Corespondenta propunerii Produ-
 crt. Caietul de sarcini tehnice cu specificaţiile cator
                                              tehnice impuse prin
                                              Caietul de sarcini
 ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
 0 1 2 3
 ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
 1. Parametrii tehnici şi funcţionali
    .................................
 2. Specificaţii de performanţă şi condiţii
    privind siguranţa în exploatare
    .......................................
 3. Condiţii privind conformitatea cu standarde
    relevante
    ...........................................
 4. Condiţii de garanţie şi postgaranţie
   ............................................
 5. Alte condiţii cu caracter tehnic
    ...........................................
 ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

               Proiectant, Ofertant,
            ............... ..................
          (semnatura autorizata) (semnatura autorizata)


────────────────
    PRECIZARE:
    Proiectantul răspunde de corectitudinea completării coloanelor 0 şi 1; în cazul în care contractul de lucrări are ca obiect atât proiectarea, cat şi execuţia uneia sau mai multor lucrări de construcţii, responsabilitatea completării coloanelor 0 şi 1 revine ofertantului.    FORMULARUL C11
                                   LISTA
             cuprinzând cantităţile de utilaje şi echipamente tehnologice,
                             inclusiv dotările
 ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
 N Denumirea U Canti- Preţul Valoarea Furni- Fişa
 r / tatea unitar (exclusiv zorul tehnica
                  M - lei/ TVA.) (denu- ataşată
 c U.M. - - mii lei - mire,
 r (col 3x col.4) adresa,
 t telefon
                                                    fax)
 ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
 0 1 2 3 4 5 6 7
 ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
 1. Obiect 01

    a) ............ Fişa tehnica nr. .....
    b) ............ Fişa tehnica nr. .....
    ............... Fişa tehnica nr. .....
 2. Obiect......
    a) ............ Fişa tehnica nr. .....
    b) ............ ......................
    .. ............ ......................
    .. ............ ......................
 ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
                              mii lei:
                           ──────────────────────────
    TOTAL P:
                              euro:
 ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

                                         Ofertant,
                              ..............................
                                    (semnatura autorizata)


                            SECŢIUNEA V
                   CONTRACT DE EXECUŢIE DE LUCRĂRI
                    nr. ........ din ..........

    1. Părţile contractante

    Între
    autoritatea contractantă ............, adresa sediului .............., telefon/fax .........., număr de înmatriculare ..............., cod fiscal ..................., cont trezorerie ................, reprezentată prin ...................,/(denumirea conducătorului)/ ............
    funcţia .............................................................,
    în calitate de achizitor,
    şi
    executantul ..........,/(denumirea)/....., adresa sediului .........., telefon/fax ..........., număr de înmatriculare ........, cod fiscal ............, cont (trezorerie, banca) ........., reprezentat prin .........,/(denumirea conducătorului)/.......
    funcţia ...........................................................,
    în calitate de executant,
    a intervenit prezentul contract.

    2. Obiectul şi preţul contractului
    2.1. - Executantul se obliga să execute, sa finalizeze şi sa întreţină ..........,/(denumirea lucrării)/.... în conformitate cu obligaţiile asumate prin prezentul contract.
    2.2. - Achizitorul se obliga sa plătească executantului preţul de ................. mii lei pentru execuţia, finalizarea şi întreţinerea ......../(denumirea lucrării)/..... .
    2.3. - Preţul convenit pentru îndeplinirea contractului, plătibil executantului de către achizitor conform graficului de plati, este de ................................. mii lei, din care
    T.V.A. ........................... mii lei.

    3. Durata contractului
    3.1. - Executantul se obliga să execute şi sa finalizeze .........,/(denumirea lucrării)..... asa cum este prevăzut în graficul de execuţie, în decurs de .............../(luni calendaristice)/... de la data intrării în vigoare a contractului.

    4. Definiţii
    4.1. - În prezentul contract următorii termeni vor fi interpretati astfel:
    a) contract - actul juridic care reprezintă acordul de voinţa al celor două părţi, încheiat între o autoritate contractantă, în calitate de achizitor, şi un executant de lucrări, în calitate de executant;
    b) achizitor şi executant - părţile contractante, astfel cum acestea sunt denumite în prezentul contract;
    c) preţul contractului - preţul plătibil executantului de către achizitor în baza contractului pentru îndeplinirea integrală şi corespunzătoare a tuturor obligaţiilor sale asumate prin contract;
    d) standarde - standardele, reglementările tehnice sau altele asemenea prevăzute în Caietul de sarcini şi în propunerea tehnica;
    e) amplasamentul lucrării - locul în care executantul executa lucrarea;
    f) forta majoră - un eveniment mai presus de controlul părţilor, care nu se datorează greselii sau vinii acestora, care nu putea fi prevăzut în momentul încheierii contractului şi care face imposibila executarea şi, respectiv, îndeplinirea contractului; sunt considerate asemenea evenimente: razboaie, revoluţii, incendii, inundaţii sau orice alte catastrofe naturale, restrictii apărute ca urmare a unei carantine, embargou, enumerarea nefiind exhaustiva, ci enuntiativa. Nu este considerat forta majoră un eveniment asemenea celor de mai sus care, fără a crea o imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare executarea obligaţiilor uneia dintre părţi.
    g) zi - zi calendaristică; an - 365 de zile.

    5. Aplicabilitate
    5.1. - Contractul de execuţie intră în vigoare după constituirea garanţiei bancare de buna execuţie, asa cum s-a convenit la pct. 11, la data de .........../(se precizează data la care intră în vigoare contractul)/..... .

    6. Documentele contractului
    6.1. - Natura şi volumul lucrărilor sunt precizate în anexele la prezentul contract.
    6.2. - Documentele prezentului contract sunt:
    a) acte adiţionale, dacă exista;
    b) grafic de execuţie;
    c) propunerea tehnica şi propunerea financiară;
    d) caietul de sarcini;
    e) alte anexe la contract.

    7. Standarde
    7.1. - (1) Executantul garantează ca la data recepţiei lucrarea executată va avea calităţile declarate de către acesta în contract, va corespunde reglementărilor tehnice în vigoare şi nu va fi afectată de vicii care ar diminua sau ar anula valoarea ori posibilitatea de utilizare, conform condiţiilor normale de folosire sau celor specificate în contract.
    (2) La lucrările la care se fac încercări calitatea probei se considera realizată dacă rezultatele se înscriu în toleranţele admise prin reglementările tehnice în vigoare.

    8. Caracterul confidenţial al contractului
    8.1. - (1) O parte contractantă nu are dreptul, fără acordul scris al celeilalte părţi:
    a) de a face cunoscut contractul sau orice prevedere a acestuia unei terţe părţi, în afară acelor persoane implicate în îndeplinirea contractului;
    b) de a utiliza informaţiile şi documentele obţinute sau la care are acces în perioada de derulare a contractului, în alt scop decât acela de a-şi îndeplini obligaţiile contractuale.
    (2) Dezvaluirea oricărei informaţii faţă de persoanele implicate în îndeplinirea contractului se va face confidenţial şi se va extinde numai asupra acelor informaţii necesare în vederea îndeplinirii contractului.
    8.2. - O parte contractantă va fi exonerată de răspunderea pentru dezvaluirea de informaţii referitoare la contract dacă:
    a) informaţia era cunoscută părţii contractante înainte ca ea sa fi fost primită de la cealaltă parte contractantă; sau
    b) informaţia a fost dezvaluita după ce a fost obţinut acordul scris al celeilalte părţi contractante pentru asemenea dezvaluire; sau
    c) partea contractantă a fost obligată în mod legal sa dezvaluie informaţia.

    9. Drepturi de proprietate intelectuală
    9.1. - Executantul are obligaţia de a despăgubi achizitorul împotriva oricăror:
    a) reclamaţii şi acţiuni în justiţie ce rezultă din încălcarea unor drepturi de proprietate intelectuală (brevete, nume, mărci înregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele, instalaţiile sau utilajele folosite pentru ori în legătură cu execuţia lucrărilor sau încorporate în acestea; şi
    b) daune-interese, costuri, taxe şi cheltuieli de orice natura, aferente, cu excepţia situaţiei în care o astfel de încălcare rezultă din respectarea proiectului sau Caietului de sarcini întocmit de către achizitor.

    10. Protecţia patrimoniului cultural naţional
    10.1. - Toate fosilele, monedele, obiectele de valoare sau orice alte vestigii ori obiecte de interes arheologic descoperite pe amplasamentul lucrării sunt considerate, în relaţiile dintre părţi, ca fiind proprietatea absolută a achizitorului.
    10.2. - Executantul are obligaţia de a lua toate precautiile necesare pentru ca muncitorii săi sau oricare alte persoane sa nu îndepărteze sau sa nu deterioreze obiectele prevăzute la clauza 10.1, iar imediat după descoperirea şi înainte de îndepărtarea lor, de a înştiinţa achizitorul despre aceasta descoperire şi de a îndeplini dispoziţiile primite de la achizitor privind îndepărtarea acestora. Dacă din cauza unor astfel de dispoziţii executantul suferă întârzieri şi/sau cheltuieli suplimentare, atunci, prin consultare, părţile vor stabili:
    a) orice prelungire a duratei de execuţie la care executantul are dreptul;
    b) totalul cheltuielilor suplimentare care se va adauga la preţul contractului.
    10.3. - Achizitorul are obligaţia, de îndată ce a luat cunoştinţa despre descoperirea obiectelor prevăzute la clauza 10.1, de a înştiinţa în acest sens organele de poliţie şi comisia monumentelor istorice.

    11. Garanţia de buna execuţie a contractului
    11.1. - (1) Executantul are obligaţia de a constitui garanţia de buna execuţie a contractului în perioada convenită în acesta.
    (2) Achizitorul are obligaţia de a elibera garanţia pentru participare şi de a emite ordinul de începere a contractului numai după ce executantul a făcut dovada constituirii garanţiei de buna execuţie.
    11.2. - Cuantumul garanţiei de buna execuţie a contractului reprezintă un procent din preţul acestuia; garanţia poate fi constituită în lei sau într-o valuta convertibilă.
    (se precizează cuantumul garanţiei de buna execuţie a contractului, modul de constituire, perioada pentru care se constituie şi modul de restituire)
    11.3. - Achizitorul are dreptul de a emite pretenţii asupra garanţiei de buna execuţie, în limita prejudiciului creat, dacă executantul nu îşi îndeplineşte obligaţiile asumate prin prezentul contract. Anterior emiterii unei pretenţii asupra garanţiei de buna execuţie achizitorul are obligaţia de a notifica acest lucru executantului, precizând totodată obligaţiile care nu au fost respectate.

    12. Responsabilităţile executantului
    12.1. - (1) Executantul are obligaţia de a executa şi de a finaliza lucrările, precum şi de a remedia viciile ascunse, cu atenţia şi promptitudinea cuvenite, în concordanta cu obligaţiile asumate prin contract, inclusiv de a proiecta, în limitele prevăzute în contract.
    (2) Executantul are obligaţia de a supraveghea lucrările, de a asigura forta de muncă, materialele, instalaţiile, echipamentele şi toate celelalte obiecte, fie de natura provizorie, fie definitive, cerute de şi pentru contract, în măsura în care necesitatea asigurării acestora este prevăzută în contract sau se poate deduce în mod rezonabil din contract.
    (3) Executantul are obligaţia de a notifica prompt achizitorului despre toate erorile, omisiunile, viciile sau altele asemenea descoperite de el în proiect sau în Caietul de sarcini pe durata îndeplinirii contractului.
    12.2. - Executantul are obligaţia de a prezenta achizitorului spre aprobare, înainte de începerea execuţiei lucrării, graficul de plati necesar pentru execuţia lucrărilor, în ordinea tehnologică de execuţie.
    12.3. - (1) Executantul este pe deplin responsabil pentru conformitatea, stabilitatea şi siguranţa tuturor operaţiunilor executate pe şantier, precum şi pentru procedeele de execuţie utilizate, cu respectarea prevederilor şi a reglementărilor legii privind calitatea în construcţii.
    (2) Un exemplar din documentaţia predată de către achizitor executantului va fi ţinut de acesta în vederea consultării de către Inspecţia de Stat în Construcţii, Lucrări Publice, Urbanism şi Amenajarea Teritoriului, precum şi de către persoane autorizate de achizitor, la cererea acestora.
    (3) Executantul nu va fi răspunzător pentru proiectul şi caietele de sarcini care nu au fost întocmite de el. Dacă totuşi contractul prevede explicit ca o parte a lucrărilor permanente să fie proiectata de către executant, acesta va fi pe deplin responsabil pentru acea parte a lucrărilor.
    (4) Executantul are obligaţia de a pune la dispoziţie achizitorului, la termenele precizate în anexele la contract, caietele de măsurători (ataşamentele) şi, după caz, în situaţiile convenite, desenele, calculele, verificările calculelor şi orice alte documente pe care executantul trebuie să le întocmească sau care sunt cerute de achizitor.
    12.4. - (1) Executantul are obligaţia de a respecta şi de a executa dispoziţiile achizitorului în orice problema menţionată sau nementionata în contract, referitoare la lucrare. În cazul în care executantul considera ca dispoziţiile achizitorului sunt nejustificate sau inoportune, acesta are dreptul de a ridica obiecţii în scris, fără ca obiecţiile respective sa îl absolve de obligaţia de a executa dispoziţiile primite, cu excepţia cazului în care acestea contravin prevederilor legale.
    (2) În cazul în care respectarea şi executarea dispoziţiilor prevăzute la alin. (1) determina dificultăţi în execuţie care generează costuri suplimentare, aceste costuri vor fi acoperite pe cheltuiala achizitorului.
    12.5. - (1) Executantul este responsabil de trasarea corecta a lucrărilor faţă de reperele date de achizitor, precum şi de furnizarea tuturor echipamentelor, instrumentelor, dispozitivelor şi resurselor umane necesare în vederea îndeplinirii responsabilităţii respective.
    (2) În cazul în care pe parcursul execuţiei lucrărilor survine o eroare în poziţia, cotele, dimensiunile sau aliniamentul oricărei părţi a lucrărilor, executantul are obligaţia sa rectifice eroarea constatată, pe cheltuiala sa, cu excepţia situaţiei în care eroarea respectiva este rezultatul datelor incorecte furnizate în scris de către proiectant. Pentru verificarea trasării de către proiectant executantul are obligaţia de a proteja şi de a păstra cu grija toate reperele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea lucrărilor.
    12.6. - Pe parcursul execuţiei lucrărilor şi al remedierii viciilor ascunse executantul are obligaţia:
    a) de a lua toate măsurile pentru asigurarea tuturor persoanelor a căror prezenta pe şantier este autorizata şi de a menţine şantierul (atâta timp cat acesta este sub controlul sau) şi lucrările (atâta timp cat acestea nu sunt finalizate şi ocupate de către achizitor) în starea de ordine necesară pentru evitarea oricărui pericol pentru respectivele persoane;
    b) de a procura şi de a întreţine pe cheltuiala sa toate dispozitivele de iluminare, protecţie, ingradire, alarma şi paza, în cazul în care sunt necesare sau au fost solicitate de către achizitor sau de către alte autorităţi competente, în scopul protejării lucrărilor sau al asigurării confortului riveranilor;
    c) de a lua toate măsurile rezonabil necesare pentru a proteja mediul pe şi în afară şantierului şi pentru a evita orice paguba sau neajuns provocat persoanelor, proprietăţilor publice sau altora, rezultat din poluare, zgomot sau alţi factori generati de metodele sale de lucru.
    12.7. - Executantul este responsabil pentru menţinerea în buna stare a lucrărilor, materialelor, echipamentelor şi instalaţiilor care urmează să fie puse în opera de la data primirii ordinului de începere a lucrării până la data semnării procesului-verbal de recepţie a acesteia.
    12.8. - (1) Pe parcursul execuţiei lucrărilor şi al remedierii viciilor ascunse executantul are obligaţia, în măsura permisă de respectarea prevederilor contractului, de a nu stanjeni inutil sau în mod abuziv:
    a) confortul riveranilor; sau
    b) căile de acces, prin folosirea şi ocuparea drumurilor şi a căilor publice sau private care deservesc proprietăţile aflate în posesia achizitorului sau a oricărei alte persoane.
    (2) Executantul va despăgubi achizitorul împotriva tuturor reclamatiilor, acţiunilor în justiţie, daunelor-interese, costurilor, taxelor şi cheltuielilor, indiferent de natura lor, rezultând din sau în legătură cu obligaţia prevăzută la alin. (1), pentru care responsabilitatea revine executantului.
    12.9. - (1) Executantul are obligaţia de a utiliza în mod rezonabil drumurile sau podurile ce comunică cu sau sunt pe traseul şantierului şi de a preveni deteriorarea sau distrugerea acestora de traficul propriu sau al oricăruia dintre subcontractantii săi; executantul va selecta traseele, va alege şi va folosi vehiculele, va limita şi va repartiza incarcaturile, în asa fel încât traficul suplimentar ce va rezultă în mod inevitabil din deplasarea materialelor, echipamentelor, instalaţiilor sau a altora asemenea, de pe şi pe şantier, să fie limitat, în măsura în care este posibil, astfel încât sa nu producă deteriorări sau distrugeri ale drumurilor şi podurilor respective.
    (2) În cazul în care natura lucrărilor impune utilizarea de către executant a transportului pe apa, prevederile alin. (1) vor fi interpretate în maniera în care prin "drum" se înţelege inclusiv ecluza, doc, dig sau orice alta structura aferentă caii navigabile şi prin "vehicul" se înţelege orice ambarcatiune, iar prevederile respective se vor aplica în consecinţa.
    (3) În cazul în care se produc deteriorări sau distrugeri ale oricărui pod sau drum care comunică cu sau care se afla pe traseul şantierului, datorită transportului materialelor, echipamentelor, instalaţiilor sau altora asemenea, executantul are obligaţia de a despăgubi achizitorul împotriva tuturor reclamatiilor privind avarierea respectivelor poduri sau drumuri.
    (4) Cu excepţia unor clauze contrare prevăzute în contract, executantul este responsabil şi va plati consolidarea, modificarea sau îmbunătăţirea, în scopul facilitării transportului materialelor, echipamentelor, instalaţiilor sau altora asemenea, a oricăror drumuri sau poduri care comunică cu sau care se afla pe traseul şantierului.
    12.10. - (1) Pe parcursul execuţiei lucrării executantul are obligaţia:
    a) de a evita pe cat posibil acumularea de obstacole inutile pe şantier;
    b) de a depozita sau de a retrage orice utilaje, echipamente, instalaţii, surplus de materiale;
    c) de a aduna şi de a îndepărta de pe şantier daramaturile, molozul sau lucrările provizorii de orice fel, care nu mai sunt necesare.
    (2) Executantul are dreptul de a retine pe şantier până la sfârşitul perioadei de garanţie numai acele materiale, echipamente, instalaţii sau lucrări provizorii, care îi sunt necesare în scopul îndeplinirii obligaţiilor sale în perioada de garanţie.
    12.11. - Executantul răspunde, potrivit obligaţiilor care îi revin, pentru viciile ascunse ale construcţiei, ivite într-un interval de ......../(se precizează numărul de ani)/... de la recepţia lucrării şi după împlinirea acestui termen, pe toată durata de existenta a construcţiei, pentru viciile structurii de rezistenta, ca urmare a nerespectării proiectelor şi detaliilor de execuţie aferente execuţiei lucrării.

    13. Responsabilităţile achizitorului
    13.1. - La începerea lucrărilor achizitorul are obligaţia de a obţine toate autorizaţiile şi avizele necesare în vederea execuţiei lucrărilor.
    13.2. - (1) Achizitorul are obligaţia de a pune la dispoziţie executantului, fără plata, dacă nu s-a convenit altfel, următoarele:
    a) amplasamentul lucrării liber de orice sarcina;
    b) suprafeţele de teren necesare pentru depozitare şi pentru organizarea de şantier;
    c) căile de acces rutier şi racordurile de cale ferată;
    d) racordurile pentru utilităţi (apa, gaz, energie, canalizare etc.), până la limita amplasamentului şantierului.
    (2) Costurile pentru consumul de utilităţi, precum şi cel al contoarelor sau al altor aparate de măsurat se suporta de către executant.
    13.3. - Achizitorul are obligaţia de a pune la dispoziţie executantului întreaga documentaţie necesară pentru execuţia lucrărilor contractate, fără plata, în 4 exemplare, la termenele stabilite prin graficul de execuţie a lucrării.
    13.4. - Achizitorul este responsabil pentru trasarea axelor principale, a bornelor de referinţa, a căilor de circulaţie şi a limitelor terenului pus la dispoziţie executantului, precum şi pentru materializarea cotelor de nivel în imediata apropiere a terenului.
    13.5. - Achizitorul are obligaţia de a examina şi de a măsura lucrările care devin ascunse în cel mult 5 zile de la notificarea executantului.
    13.6. - Achizitorul este pe deplin responsabil de exactitatea documentelor şi a oricăror alte informaţii furnizate executantului, precum şi de dispoziţiile şi livrările sale.

    14. Începerea şi execuţia lucrărilor
    14.1. - (1) Executantul are obligaţia de a începe lucrările în timpul cel mai scurt posibil de la primirea ordinului în acest sens din partea achizitorului.
    (se precizează data maxima de emitere a ordinului de începere a execuţiei)
    (2) Executantul trebuie să notifice achizitorului şi Inspecţiei de Stat în Construcţii, Lucrări Publice, Urbanism şi Amenajarea Teritoriului data începerii efective a lucrărilor.
    14.2. - (1) Lucrările trebuie să se deruleze conform graficului general de execuţie şi să fie terminate la data stabilită. Datele intermediare prevăzute în graficele de execuţie se considera date contractuale.
    (se precizează datele intermediare, dacă este cazul)
    (2) Executantul va prezenta, la cererea achizitorului, după semnarea contractului, graficul de execuţie de detaliu, alcătuit în ordinea tehnologică de execuţie. În cazul în care, după opinia achizitorului, pe parcurs desfăşurarea lucrărilor nu concorda cu graficul general de execuţie a lucrărilor, la cererea achizitorului executantul va prezenta un grafic revizuit, în vederea terminării lucrărilor la data prevăzută în contract. Graficul revizuit nu îl va scuti pe executant de nici una dintre îndatoririle asumate prin contract.
    (3) În cazul în care executantul întârzie începerea lucrărilor, terminarea pregătirilor sau dacă nu îşi îndeplineşte îndatoririle prevăzute la clauza 12.1 alin. (2), achizitorul este îndreptăţit sa îi fixeze executantului un termen până la care activitatea să între în normal şi sa îl avertizeze ca, în cazul neconformarii, la expirarea termenului stabilit îi va rezilia contractul.
    14.3. - (1) Achizitorul are dreptul de a supraveghea desfăşurarea execuţiei lucrărilor şi de a stabili conformitatea lor cu specificaţiile cuprinse în anexele la contract. Părţile contractante au obligaţia de a notifica, în scris, una celeilalte, identitatea reprezentanţilor lor atestaţi profesional pentru acest scop, şi anume a responsabilului tehnic cu execuţia din partea executantului şi a dirigintelui de şantier sau, dacă este cazul, a altei persoane fizice sau juridice atestate potrivit legii, din partea achizitorului.
    (2) Executantul are obligaţia de a asigura accesul reprezentantului achizitorului la locul de muncă, în ateliere, depozite şi oriunde îşi desfăşoară activităţile legate de îndeplinirea obligaţiilor asumate prin contract, inclusiv pentru verificarea lucrărilor ascunse.
    14.4. - (1) Materialele trebuie să fie de calitatea prevăzută în documentaţia de execuţie; verificările şi testarile materialelor folosite la execuţia lucrărilor, precum şi condiţiile de trecere a recepţiei provizorii şi a recepţiei finale (calitative) sunt descrise în anexaaanexele la contract.
    (2) Executantul are obligaţia să asigure instrumentele, utilajele şi materialele necesare pentru verificarea, măsurarea şi testarea lucrărilor. Costul probelor şi încercărilor, inclusiv al manoperei aferente acestora, revine executantului.
    (3) Probele neprevăzute şi comandate de achizitor pentru verificarea unor lucrări sau materiale puse în opera vor fi suportate de executant, dacă se dovedeşte ca materialele nu sunt corespunzătoare calitativ sau ca manopera nu este în conformitate cu prevederile contractului. În caz contrar achizitorul va suporta aceste cheltuieli.
    14.5. - (1) Executantul are obligaţia de a nu acoperi lucrările care devin ascunse, fără aprobarea achizitorului.
    (2) Executantul are obligaţia de a notifica achizitorului, ori de câte ori astfel de lucrări, inclusiv fundaţiile, sunt finalizate, pentru a fi examinate şi măsurate.
    (3) Executantul are obligaţia de a dezveli orice parte sau părţi din lucrare, la dispoziţia achizitorului, şi de a reface aceasta parte sau aceste părţi din lucrare, dacă este cazul.
    (4) În cazul în care se constată că lucrările sunt de calitate corespunzătoare şi au fost executate conform documentaţiei de execuţie, cheltuielile privind dezvelirea şi refacerea vor fi suportate de către achizitor, iar în caz contrar, de către executant.

    15. Întârzierea şi sistarea lucrărilor
    15.1. - În cazul în care:
    a) volumul sau natura lucrărilor neprevăzute; sau
    b) condiţiile climaterice extrem de nefavorabile; sau
    c) oricare alt motiv de întârziere care nu se datorează executantului şi nu a survenit prin încălcarea contractului de către acesta îl indreptatesc pe executant să solicite prelungirea termenului de execuţie a lucrărilor sau a oricărei părţi din acestea, prin consultare, părţile vor stabili:
    (i) orice prelungire a duratei de execuţie la care executantul are dreptul;
    (îi) totalul cheltuielilor suplimentare, care se va adauga la preţul contractului.
    15.2. - Fără a prejudicia dreptul executantului conform clauzei 24.1, acesta are dreptul de a sista lucrările sau de a diminua ritmul execuţiei, dacă achizitorul nu plăteşte în termen de 28 de zile de la expirarea termenului prevăzut în clauza 18.2; în acest caz va notifica în scris acest fapt achizitorului.

    16. Finalizarea lucrărilor
    16.1. - Ansamblul lucrărilor sau, dacă este cazul, oricare parte din acestea, prevăzut să fie finalizat într-un termen stabilit prin graficul de execuţie, trebuie finalizat în termenul convenit de părţi, termen care se calculează de la data începerii lucrărilor.
    16.2. - (1) La finalizarea lucrărilor executantul are obligaţia de a notifica în scris achizitorului ca sunt îndeplinite condiţiile de recepţie, solicitând acestuia convocarea comisiei de recepţie.
    (2) Pe baza situaţiilor de lucrări executate confirmate şi a constatărilor efectuate pe teren achizitorul va aprecia dacă sunt întrunite condiţiile pentru a convoca comisia de recepţie. În cazul în care se constată că sunt lipsuri sau deficiente acestea vor fi notificate executantului, stabilindu-se şi termenele pentru remediere şi finalizare. După constatarea remedierii tuturor lipsurilor şi deficienţelor, la o noua solicitare a executantului, achizitorul va convoca comisia de recepţie.
    16.3. - Comisia de recepţie are obligaţia de a constata stadiul îndeplinirii contractului prin corelarea prevederilor acestuia cu documentaţia de execuţie şi cu reglementările în vigoare. În funcţie de constatările făcute achizitorul are dreptul de a aproba sau de a respinge recepţia.
    16.4. - Recepţia se poate face şi pentru părţi din lucrare, distincte din punct de vedere fizic şi funcţional.

    17. Perioada de garanţie acordată lucrărilor
    17.1. - Perioada de garanţie decurge de la data recepţiei la terminarea lucrărilor, pe ansamblu sau pe părţi din lucrare distincte din punct de vedere fizic şi funcţional, până la recepţia finala.
    17.2. - (1) În perioada de garanţie executantul are obligaţia, în urma dispoziţiei date de achizitor, de a executa toate lucrările de modificare, reconstrucţie şi remediere a viciilor, contractiilor şi altor defecte a căror cauza este nerespectarea clauzelor contractuale.
    (2) Executantul are obligaţia de a executa toate activităţile prevăzute la alin. (1), pe cheltuiala proprie, în cazul în care ele sunt necesare ca urmare a:
    a) utilizării de materiale, de instalaţii sau a unei manopere neconforme cu prevederile contractului; sau
    b) unui viciu de conceptie, acolo unde executantul este responsabil de proiectarea unei părţi din lucrări; sau
    c) neglijentei sau neîndeplinirii de către executant a oricăreia dintre obligaţiile explicite sau implicite care îi revin în baza contractului.
    (3) În cazul în care defecţiunile nu s-au produs din vina executantului, lucrările fiind executate de către acesta conform prevederilor contractului, costul remedierilor va fi evaluat şi plătit ca lucrări suplimentare.
    17.3. - În cazul în care executantul nu executa lucrările prevăzute la clauza 17.2 alin. (1), achizitorul este îndreptăţit sa angajeze şi sa plătească alte persoane care să le execute. Cheltuielile aferente acestor lucrări vor fi recuperate de către achizitor de la executant sau reţinute din sumele cuvenite acestuia.

    18. Modalităţi de plată
    18.1. - Achizitorul are obligaţia de a efectua plata către executant în termenul convenit de la emiterea facturii de către acesta. Plăţile în valută se vor efectua prin respectarea prevederilor legale.
    (se precizează termenul de plată de la emiterea facturii şi, după caz, graficul de plată)
    18.2. - Dacă achizitorul nu onorează facturile în termen de 14 zile de la expirarea perioadei prevăzute la clauza 18.1 şi fără a prejudicia dreptul executantului de a apela la prevederile clauzei 24.1, acesta din urma are dreptul de a sista executarea lucrărilor sau de a diminua ritmul execuţiei şi de a beneficia de reactualizarea sumei de plată la nivelul corespunzător zilei de efectuare a plăţii. Imediat ce achizitorul onorează factura executantul va relua executarea lucrărilor în cel mai scurt timp posibil.
    18.3. - Achizitorul are dreptul de a acorda avans executantului, dacă acesta solicita, numai contra unei scrisori de returnare a avansului şi numai în limita valorică prevăzută de lege.
    (se precizează cuantumul avansului)
    18.4. - (1) Plăţile parţiale trebuie să fie făcute, la cererea executantului (antreprenorului), la valoarea lucrărilor executate conform contractului şi în cel mai scurt timp posibil. Lucrările executate trebuie să fie dovedite ca atare printr-o situaţie de lucrări provizorii, întocmită astfel încât să asigure o verificare rapida şi sigura a lor. Din situaţiile de lucrări provizorii achizitorul va putea face scăzăminte pentru servicii făcute executantului şi convenite cu acesta. Alte scăzăminte nu se pot face decât în cazurile în care ele sunt prevăzute în contract sau ca urmare a unor prevederi legale.
    (2) Situaţiile de plată provizorii se confirma în termenul stabilit.
    (se precizează termenul)
    (3) Plăţile parţiale se efectuează, de regula, la intervale lunare, dar nu influenţează responsabilitatea şi garanţia de buna execuţie a executantului; ele nu se considera de către achizitor ca recepţie a lucrărilor executate.
    18.5. - Plata facturii finale se va face imediat după verificarea şi acceptarea situaţiei de plată definitive de către achizitor. Dacă verificarea se prelungeşte din diferite motive, dar în special ca urmare a unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sunt în litigiu va fi plătită imediat.
    18.6. - Contractul nu va fi considerat terminat până când procesul-verbal de recepţie finala nu va fi semnat de comisia de recepţie. Procesele-verbale de recepţie finala pot fi întocmite şi pentru părţi din lucrare, dacă acestea sunt distincte din punct de vedere fizic şi funcţional. Recepţia finala va fi efectuată conform prevederilor legale, după expirarea perioadei de garanţie. Plata ultimelor sume datorate executantului pentru lucrările executate nu va fi condiţionată de eliberarea certificatului de recepţie finala.

    19. Actualizarea preţului contractului
    19.1. - Pentru lucrările executate plăţile datorate de achizitor executantului sunt cele declarate în propunerea financiară, anexa la contract.
    19.2. - Preţul contractului se actualizează utilizându-se formula de actualizare convenită.
    (se precizează formula de actualizare)

    20. Asigurări
    20.1. - (1) Executantul are obligaţia de a încheia, înainte de începerea lucrărilor, o asigurare ce va cuprinde toate riscurile care ar putea aparea privind lucrările executate, utilajele, instalaţiile de lucru, echipamentele, materialele pe stoc, personalul propriu şi reprezentanţii împuterniciţi sa verifice, sa testeze sau sa receptioneze lucrările, precum şi daunele sau prejudiciile aduse către terţe persoane fizice sau juridice.
    (2) Asigurarea se va încheia cu o agenţie de asigurare. Contravaloarea primelor de asigurare va fi suportată de către executant din capitolul "Cheltuieli indirecte".
    (3) Executantul are obligaţia de a prezenta achizitorului, ori de câte ori i se va cere, poliţa sau poliţele de asigurare şi recipisele pentru plata primelor curente (actualizate).
    (4) Executantul are obligaţia de a se asigura ca subantreprenorii au încheiat asigurări pentru toate persoanele angajate de ei. El va solicita subantreprenorilor să prezinte achizitorului, la cerere, poliţele de asigurare şi recipisele pentru plata primelor curente (actualizate).
    (5) Achizitorul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune-interese, compensaţii plătibile prin lege, în privinta sau ca urmare a unui accident ori prejudiciu adus unui muncitor sau altei persoane angajate de executant, cu excepţia accidentelor sau prejudiciilor rezultate din vina achizitorului, a agenţilor sau a angajaţilor acestora.

    21. Amendamente
    21.1. - Părţile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, de a conveni modificarea clauzelor contractului prin act adiţional numai în cazul apariţiei unor circumstanţe care lezeaza interesele comerciale legitime ale acestora şi care nu au putut fi prevăzute la data încheierii contractului.

    22. Subcontractanţi
    22.1. - Executantul are obligaţia de a încheia contracte cu subcontractantii desemnaţi, în aceleaşi condiţii în care el a semnat contractul cu achizitorul.
    22.2. - (1) Executantul are obligaţia de a prezenta la încheierea contractului toate contractele încheiate cu subcontractantii desemnaţi.
    (2) Lista subcontractanţilor cuprinzând datele de recunoaştere a acestora, precum şi contractele încheiate cu aceştia se constituie în anexe la contract.
    22.3. - (1) Executantul este pe deplin răspunzător faţă de achizitor de modul în care îndeplineşte contractul.
    (2) Subcontractantul este pe deplin răspunzător faţă de executant de modul în care îndeplineşte partea sa din contract.
    (3) Executantul are dreptul de a pretinde daune-interese subcontractanţilor, dacă aceştia nu îndeplinesc partea lor din contract.
    22.4. - Executantul poate schimba oricare subcontractant numai dacă acesta nu a îndeplinit partea sa din contract. Schimbarea subcontractantului nu va modifica preţul contractului şi va fi notificată achizitorului.

    23. Penalităţi, daune-interese
    23.1. - În cazul în care, din vina sa exclusiva, executantul nu reuşeşte să îşi îndeplinească obligaţiile asumate prin contract, achizitorul are dreptul de a deduce din preţul contractului, ca penalităţi, o sumă echivalenta cu o cota procentuală din preţul contractului.
    (se precizează cota procentuală pentru fiecare zi/săptămâna de întârziere, până la îndeplinirea efectivă a obligaţiilor)
    23.2. - În cazul în care achizitorul nu onorează facturile în termen de 28 de zile de la expirarea perioadei prevăzute la clauza 18.2, acesta are obligaţia de a plati, ca penalităţi, o sumă echivalenta cu o cota procentuală din plata neefectuata.
    (se precizează cota procentuală pentru fiecare zi/săptămâna de întârziere, până la îndeplinirea efectivă a obligaţiilor, cota care, de regula, trebuie să acopere dobânda practicată pe piaţa bancară)

    24. Rezilierea contractului
    24.1. - Nerespectarea obligaţiilor asumate prin prezentul contract de către una dintre părţi da dreptul părţii lezate de a cere rezilierea contractului de lucrări şi de a pretinde plata de dauneinterese.
    24.2. - Achizitorul îşi rezerva dreptul de a denunta unilateral contractul de lucrări în cel mult 30 de zile de la apariţia unor circumstanţe care nu au putut fi prevăzute la data încheierii contractului şi care conduc la modificarea clauzelor contractuale astfel încât îndeplinirea contractului respectiv ar fi contrară interesului public.
    24.3. - În cazul prevăzut la clauza 24.2 executantul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzătoare pentru partea din contract îndeplinită până la data denunţării unilaterale a contractului.

    25. Cesiunea
    25.1. - Executantul are obligaţia de a nu transfera total sau parţial obligaţiile sale asumate prin contract, fără să obţină în prealabil acordul scris al achizitorului.
    25.2. - Cesiunea nu va exonera executantul de nici o responsabilitate privind garanţia sau orice alte obligaţii asumate prin contract.

    26. Forta majoră
    26.1. - Forta majoră este constatată de o autoritate competentă.
    26.2. - Forta majoră exonereaza părţile contractante de îndeplinirea obligaţiilor asumate prin prezentul contract, pe toată perioada în care acţionează aceasta.
    26.3. - Îndeplinirea contractului va fi suspendată în perioada de acţiune a forţei majore, dar fără a prejudicia drepturile ce li se cuveneau părţilor până la apariţia acesteia.
    26.4. - Partea contractantă care invoca forta majoră are obligaţia de a notifica celeilalte părţi, imediat şi în mod complet, producerea acesteia şi de a lua orice măsuri care îi stau la dispoziţie, în vederea limitării consecinţelor.
    26.5. - Dacă forta majoră acţionează sau se estimeaza ca va acţiona o perioadă mai mare de 6 luni, fiecare parte va avea dreptul sa notifice celeilalte părţi încetarea de plin drept a prezentului contract, fără ca vreuna dintre părţi să poată pretinde celeilalte daune-interese.

    27. Soluţionarea litigiilor
    27.1. - Achizitorul şi executantul vor face toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabila, prin tratative directe, orice neînţelegere sau disputa care se poate ivi între ei în cadrul sau în legătură cu îndeplinirea contractului.
    27.2. - Dacă după 15 zile de la începerea acestor tratative neoficiale achizitorul şi executantul nu reuşesc sa rezolve în mod amiabil o divergenta contractuală, fiecare poate solicita ca disputa să se soluţioneze fie prin arbitraj la Camera de Comerţ şi Industrie a României şi a Municipiului Bucureşti, fie de către instanţele judecătoreşti din România.
    (se precizează modalitatea de soluţionare a litigiilor)

    28. Limba care guvernează contractul
    28.1. - Limba care guvernează contractul este limba română.

    29. Comunicări
    29.1. - (1) Orice comunicare între părţi, referitoare la îndeplinirea prezentului contract, trebuie să fie transmisă în scris.
    (2) Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii, cat şi în momentul primirii.
    29.2. - Comunicările dintre părţi se pot face şi prin telefon, telegrama, telex, fax sau e-mail, cu condiţia confirmării în scris a primirii comunicării.

    30. Legea aplicabilă contractului
    30.1. - Contractul va fi interpretat conform legilor din România.

                Achizitor, Contractant,
            .................... ...................
            .................... ...................
           (semnatura autorizata) (semnatura autorizata)
                   L.S. L.S.

                          ──────────────────

Comentarii Act

Nu sunt comentarii momentan.

Posteaza pe retele sociale

Pentru a posta un comentariu trebuie sa va autentificati


Daca nu aveti inca un cont si vreti sa va inregistrati dati click aici(click aici pentru a vedea toate aplicatiile CTCE)


Parteneri:

Contact

Bd. Decebal, nr. 32
Piatra Neamt
Romania
0233-211.020 , 218.110, 210.290, 210.291
0233.206.575

Contact Me

Urmariti-ne pe

Facebook