Inapoi la Cautare

ORDIN 101 /2012


privind organizarea şi desfăşurarea în cadrul Ministerului Apărării Naţionale a activităţilor de soluţionare a petiţiilor şi de primire în audienţă


Puteti sa consultati o forma actualizata la data 20.10.2014, conform modificarilor publicate in Monitorul Oficial al Romaniei, apasand butonul Cumpara Act.

Cumparati Actul varianta DOC

Forma la zi
Pret: 13,00 RON cu TVA
Doriti o forma actualizata, la zi (20.10.2014), a acestui act ? Cumparati acum online, rapid si simplu varianta DOC !

Forme la zi | Modificari Act | Printare | Salvare DOC

  
    Pentru aplicarea dispoziţiilor art. 4 din Ordonanţa Guvernului nr. 27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 233/2002, raportate la cele ale art. 5 alin. (2) din Legea nr. 346/2006 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Apărării Naţionale, cu modificările ulterioare,
    în temeiul prevederilor art. 33 alin. (1) din Legea nr. 346/2006, cu modificările ulterioare,
    ministrul apărării naţionale emite prezentul ordin.
    CAP. I
    Dispoziţii generale
    ART. 1
    Prezentul ordin reglementează organizarea şi desfăşurarea în cadrul Ministerului Apărării Naţionale, denumit în continuare ministerul, a activităţilor de soluţionare a petiţiilor şi de primire în audienţă.
    ART. 2
    (1) Prin petiţie se înţelege cererea, reclamaţia, sesizarea sau propunerea formulată în nume propriu, în scris ori prin poştă electronică, pe care un cetăţean sau o organizaţie legal constituită o adresează, personal ori prin reprezentant, ministerului, ministrului apărării naţionale, denumit în continuare ministrul, unei structuri a ministerului ori conducătorului acesteia, după caz.
    (2) Prevederile prezentului ordin nu sunt aplicabile petiţiilor adresate ministerului, ministrului, unei structuri a ministerului ori conducătorului acesteia, după caz, a căror soluţionare este supusă unor reglementări speciale.
    ART. 3
    Se clasează petiţiile anonime, precum şi cele în care nu se regăsesc datele de identificare ale autorului, respectiv:
    a) pentru persoanele fizice: numele, prenumele şi adresa completă de domiciliu sau reşedinţă;
    b) pentru persoanele juridice: denumirea şi sediul, precum şi numele, prenumele şi calitatea persoanei care angajează persoana juridică;
    c) dacă este cazul, numele, prenumele, calitatea şi adresa de corespondenţă a persoanei care reprezintă persoana fizică sau juridică, anexându-se dovada calităţii.
    ART. 4
    Secretariatul general, prin structura sa de specialitate, asigură primirea, înregistrarea şi trimiterea spre soluţionare a petiţiilor adresate ministrului sau ministerului direct ori prin intermediul autorităţilor/instituţiilor publice, precum şi a petiţiilor îndreptate în mod eronat către ministru sau minister.
    ART. 5
    (1) Comandanţii/Şefii tuturor structurilor ministerului sunt direct răspunzători de buna organizare şi desfăşurare a activităţii de primire, evidenţă şi rezolvare a petiţiilor ce le sunt adresate, precum şi de legalitatea soluţiilor şi comunicarea acestora, potrivit legii, către petiţionari.
    (2) Pentru soluţionarea legală a petiţiilor ce le sunt adresate, comandanţii/şefii tuturor structurilor ministerului dispun măsuri de cercetare şi analiză detaliată a tuturor aspectelor prezentate, potrivit competenţelor legale.
    ART. 6
    (1) Comandantul/Şeful structurii care are prevăzută în statul de organizare structură de secretariat/structură pentru relaţii cu publicul are obligaţia să stabilească în sarcina acesteia responsabilităţi distincte privind primirea şi înregistrarea petiţiilor, a răspunsurilor adresate petiţionarilor şi, când este cazul, a corespondenţei şi documentelor rezultate pe timpul soluţionării petiţiilor, precum şi responsabilităţi privind expedierea răspunsurilor.
    (2) În situaţia în care în statul de organizare nu este prevăzută o structură de secretariat/structură pentru relaţii cu publicul, comandantul/şeful structurii are obligaţia să numească, prin ordin de zi pe unitate, un responsabil cu evidenţa petiţiilor, a răspunsurilor adresate petiţionarilor, precum şi, când este cazul, a corespondenţei şi documentelor rezultate pe timpul soluţionării petiţiilor.
    ART. 7
    (1) Pentru evidenţa, raportarea şi centralizarea unitară a datelor privind soluţionarea petiţiilor, toate structurile ministerului sunt obligate să implementeze şi să utilizeze sistemul informatic realizat în acest scop de Agenţia pentru Sisteme şi Servicii Informatice Militare, actualizat pe baza cerinţelor formulate de structurile implicate în acest proces.
    (2) Secretariatul general, prin structura de specialitate, are responsabilitatea întocmirii şi actualizării listei codurilor şi categoriilor de probleme gestionate prin sistemul informatic prevăzut la alin. (1).
    ART. 8
    (1) În procesul de soluţionare a petiţiilor, comandanţii/şefii structurilor şi persoanele implicate sunt obligate să ia măsurile ce se impun pentru respectarea caracterului confidenţial al informaţiilor.
    (2) Persoanele implicate în soluţionarea petiţiilor sunt obligate să rezolve numai petiţiile ce le sunt repartizate potrivit prevederilor prezentului ordin, fiindu-le interzis să primească petiţii direct de la petiţionari ori să intervină sau să insiste pentru soluţionarea acestora în afara cadrului legal.
    CAP. II
    Organizarea activităţii de soluţionare a petiţiilor adresate ministrului sau ministerului
    ART. 9
    (1) Înregistrarea, evidenţa, clasarea şi arhivarea petiţiilor adresate ministrului sau ministerului, expedierea răspunsurilor către petiţionari şi clasarea xerocopiilor răspunsurilor se realizează de către structura de specialitate din cadrul Secretariatului general.
    (2) Şeful structurii de specialitate din cadrul Secretariatului general este autorizat să deschidă petiţiile adresate ministrului sau ministerului.
    (3) Petiţiile cu caracter personal/confidenţial se gestionează conform precizărilor ministrului.
    ART. 10
    (1) Secretarul general înaintează ministrului pentru aprobare, în fiecare zi lucrătoare, situaţia petiţiilor adresate ministrului/ministerului şi înregistrate la structura de specialitate din cadrul Secretariatului general în ziua lucrătoare precedentă. Situaţia cuprinde informaţii privind fiecare petiţionar, problematica prezentată şi structura responsabilă/structurile responsabile propusă/propuse să întreprindă măsuri de cercetare şi analiză detaliată a tuturor problemelor prezentate, potrivit competenţelor legale, precum şi să redacteze răspunsul.
    (2) Structura de specialitate din cadrul Secretariatului general are obligaţia de a transmite petiţia, în termen de maximum 3 zile lucrătoare de la data înregistrării acesteia, structurii responsabile/structurilor responsabile desemnate de ministru să întreprindă măsuri de cercetare şi analiză detaliată a tuturor problemelor prezentate, precum şi să redacteze răspunsul, denumite în continuare structuri desemnate.
    (3) În cazul în care, pentru soluţionarea unei petiţii, ministrul a desemnat mai multe structuri responsabile să întreprindă măsuri de cercetare şi analiză detaliată, precum şi să redacteze răspunsul, petiţia se expediază în original structurii care răspunde de rezolvarea problemelor principale şi în xerocopie celorlalte structuri desemnate implicate în procesul de cercetare şi analiză a problemelor conexe problemei principale cuprinse în petiţie. Structura de specialitate din cadrul Secretariatului general notifică fiecare structură desemnată cu privire la celelalte structuri desemnate.
    (4) În situaţia petiţiilor prezentate personal ministrului care a desemnat, prin rezoluţie/ordin, structurile responsabile să întreprindă măsuri de cercetare şi analiză detaliată, precum şi să redacteze răspunsul, precum şi ori de câte ori situaţia impune, propunerile privind modul de soluţionare a petiţiei se promovează prin raport la ministru, în vederea luării deciziei, cu respectarea prevederilor Regulamentului de organizare şi funcţionare al Ministerului Apărării Naţionale, aprobat prin Ordinul ministrului apărării nr. M.S. 118/2007*), cu modificările şi completările ulterioare.
---------
    *) Ordinul ministrului apărării nr. M.S. 118/2007 nu a fost publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, deoarece este clasificat potrivit legii.
    ART. 11
    (1) Structura de specialitate din cadrul Secretariatului general are obligaţia să expedieze răspunsul petiţionarului, indiferent dacă soluţia este favorabilă sau nefavorabilă, în termen de 30 de zile de la data înregistrării petiţiei în registrul propriu de evidenţă a petiţiilor.
    (2) În situaţia în care problemele prezentate prin petiţiile adresate ministrului sau ministerului necesită o cercetare mai amănunţită, şeful/comandantul structurii desemnate poate prelungi termenul prevăzut la alin. (1) cu cel mult 15 zile. Această decizie se comunică structurii de specialitate din cadrul Secretariatului general, care înştiinţează petiţionarii, în scris, în intervalul celor 30 de zile de la data înregistrării petiţiei, despre luarea în evidenţă a acesteia şi prelungirea termenului de soluţionare.
    ART. 12
    (1) În cazul în care, în intervalul de 30 sau 45 de zile, după caz, de la data înregistrării unei petiţii la structura de specialitate din cadrul Secretariatului general, sunt adresate ministrului sau ministerului mai multe petiţii având acelaşi autor şi prezentând aceeaşi problematică, acestea se trimit structurii ori structurilor desemnate, în vederea conexării, în cuprinsul răspunsului urmând a se face referire la toate petiţiile primite.
    (2) Atunci când, în cuprinsul petiţiei adresate ministrului, petiţionarul precizează că a trimis o petiţie similară/identică şi altor structuri din cadrul ministerului, în vederea întocmirii unui răspuns unitar, structura de specialitate din cadrul Secretariatului general transmite petiţia către structura desemnată şi notifică celelalte structuri care au primit aceeaşi petiţie de la petiţionar, cu privire la structura desemnată.
    (3) Dacă după expedierea răspunsului se primeşte o nouă petiţie cu acelaşi conţinut, de la acelaşi petiţionar ori de la o autoritate sau instituţie publică greşit sesizată, petiţia se clasează făcându-se menţiune cu privire la numărul de înregistrare al răspunsului transmis.
    ART. 13
    (1) Prin excepţie de la prevederile art. 12 alin. (1), în cazul în care, în aceeaşi zi, sunt recepţionate prin poştă electronică mai multe petiţii identice, se tipăreşte conţinutul primei petiţii primite, care se înregistrează. Prin conţinut se înţelege atât petiţia propriu-zisă, cât şi documentele anexate.
    (2) La petiţia tipărită şi înregistrată se anexează o listă cuprinzând datele de identificare ale celorlalte petiţii identice, respectiv: adresa de poştă electronică a expeditorului, subiectul, data recepţionării şi mărimea fiecărei petiţii. Lista se certifică de către persoana care o tipăreşte, prin semnătură olografă, cu menţiunea: "Lista cuprinde datele de identificare a .........(număr).......... petiţii cu conţinut identic".
    (3) Petiţiile recepţionate prin poştă electronică sunt considerate identice dacă au acelaşi autor şi prezintă aceeaşi problematică.
    (4) Petiţia tipărită şi înregistrată se trimite, împreună cu lista prevăzută la alin. (2), la structura desemnată.
    (5) Toate petiţiile identice se salvează într-un dosar, în aceeaşi căsuţă de poştă electronică în care au fost primite. Dosarul se radiază după un an de la data expedierii răspunsului la prima petiţie.
    (6) În cazul în care, ulterior transmiterii petiţiei conform prevederilor alin. (4), se primeşte, prin poştă electronică, o nouă petiţie cu conţinut identic, aceasta din urmă se salvează în dosarul constituit conform alin. (5) şi nu se mai trimite la structura desemnată iniţial.
    ART. 14
    Petiţiile adresate eronat ministrului sau ministerului se trimit de către structura de specialitate din cadrul Secretariatului general, în termen de 5 zile de la înregistrare, autorităţilor ori instituţiilor publice ale căror domenii de responsabilitate includ problematica prezentată. Totodată, petiţionarul este înştiinţat cu privire la numărul de înregistrare cu care petiţia a fost luată în evidenţa ministerului şi autoritatea/instituţia publică de la care urmează să i se comunice răspunsul.
    ART. 15
    (1) Semnarea răspunsului către petiţionar se face de către ministru sau de persoana împuternicită de acesta, precum şi de către şeful structurii care a soluţionat petiţia.
    (2) Structura desemnată este obligată să transmită răspunsul în vederea expedierii către petiţionar, astfel încât să asigure înregistrarea răspunsului la structura de specialitate din cadrul Secretariatului general cu cel puţin 3 zile înainte de data împlinirii termenului prevăzut la art. 11 alin. (1).
    ART. 16
    (1) Expedierea răspunsului către petiţionar se face prin fax, poştă electronică sau prin poştă cu scrisoare recomandată.
    (2) Răspunsul la petiţii se poate înmâna şi personal petiţionarului, pe bază de semnătură.
    (3) Împreună cu răspunsul adresat petiţionarului, acestuia i se returnează, dacă este cazul, şi documentele în original, respectiv alte materiale ce îi aparţin şi care au fost depuse la minister sau anexate petiţiei. Sunt exceptate situaţiile în care, potrivit legii, este obligatorie depunerea de către petiţionar a documentelor în original.
    (4) În situaţia în care, din cauze obiective, scrisoarea cu răspunsul adresat petiţionarului se returnează structurii emitente, se specifică, în registrul de evidenţă a petiţiilor, data şi motivul returnării, plicul fiind păstrat în evidenţă şi arhivat.
    ART. 17
    (1) Structura desemnată este obligată să transmită Secretariatului general răspunsul avizat de structura de securitate proprie, cu încadrarea în termenul prevăzut la art. 15 alin. (2).
    (2) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), răspunsurile adresate persoanelor fizice sau juridice cu domiciliul, respectiv sediul în străinătate se trimit Secretariatului general, împreună cu avizul Direcţiei contrainformaţii şi securitate militară care este obligată să emită avizul în maximum 24 de ore de la înregistrarea documentului, cu excepţia situaţiilor în care structura desemnată solicită aviz într-un termen mai lung.
    (3) Răspunsul care se expediază prin poştă electronică se transmite Secretariatului general în scris şi în format electronic prin poştă electronică sau pe suport optic, în fişier de tip Microsoft Word Document 97-2003 cu extensia ".doc".
    (4) Serviciile poştale pentru expedierea răspunsurilor către persoanele fizice sau juridice cu domiciliul, respectiv sediul în străinătate se asigură de către Comandamentul comunicaţiilor şi informaticii.
    CAP. III
    Organizarea activităţii de soluţionare a petiţiilor adresate structurilor ministerului
    SECŢIUNEA 1
    Înregistrarea, repartizarea şi conexarea petiţiilor
    ART. 18
    Petiţiile, inclusiv documentele/informaţiile anexate acestora, se înregistrează în registrul de evidenţă a petiţiilor de către secretariatele proprii/structurile pentru relaţii cu publicul/responsabilul numit prin ordin de zi pe unitate, urmând a fi prezentate comandantului/şefului structurii.
    ART. 19
    (1) Comandanţii/Şefii structurilor centrale şi ai celor subordonate nemijlocit ministrului pot stabili pentru structurile proprii modalităţi specifice de organizare a activităţii de soluţionare a petiţiilor care le-au fost adresate direct, cu respectarea prevederilor prezentului ordin.
    (2) Repartizarea petiţiilor în vederea soluţionării lor de către personalul de specialitate se face de către comandantul/şeful structurii căreia i s-a trimis petiţia spre soluţionare.
    ART. 20
    (1) Comandanţii/Şefii structurilor care primesc direct petiţii spre soluţionare pot solicita structurilor subordonate să dispună măsuri de cercetare şi analiză detaliată a tuturor problemelor prezentate care sunt de competenţa acestora, concluziile rezultate urmând a fi transmise comandantului/şefului structurii care a primit petiţia şi care semnează şi dispune expedierea răspunsului către petiţionar.
    (2) În cazul în care anumite probleme prezentate în cuprinsul unei petiţii nu ţin de competenţa structurii care a primit petiţia spre soluţionare şi nici de competenţa structurii/structurilor subordonate, în cuprinsul răspunsului se menţionează structura competentă să le soluţioneze.
    (3) Petiţia a cărei soluţionare este de competenţa unei/unor alte autorităţi/instituţii publice sau a altei/altor structuri din minister se trimite, în termen de 5 zile de la înregistrare, autorităţii/autorităţilor/instituţiei/instituţiilor publice ori structurii/structurilor care are/au ca atribuţii rezolvarea problemelor prezentate, urmând ca petiţionarul să fie înştiinţat despre aceasta. Totodată, se aduce la cunoştinţa petiţionarului numărul de înregistrare cu care petiţia a fost luată în evidenţă şi autoritatea/instituţia publică, respectiv autorităţile/instituţiile publice sau structura/structurile de la care urmează să primească răspunsul.
    ART. 21
    (1) În cazul în care un petiţionar adresează comandantului/şefului unei structuri mai multe petiţii prezentând aceeaşi problemă, acestea se conexează, petiţionarul urmând să primească un singur răspuns care trebuie să facă referire la toate petiţiile primite.
    (2) Dacă după expedierea răspunsului se primeşte o nouă petiţie cu acelaşi conţinut de la acelaşi petiţionar ori de la o autoritate sau instituţie publică greşit sesizată, petiţia se clasează făcându-se menţiune cu privire la numărul de înregistrare al răspunsului.
    ART. 22
    Prevederile art. 13 se aplică corespunzător şi în activitatea de soluţionare a petiţiilor adresate comandanţilor/şefilor structurilor centrale şi ai celorlalte structuri din cadrul Ministerului Apărării Naţionale.
    SECŢIUNEA a 2-a
    Soluţionarea petiţiilor. Redactarea, semnarea şi expedierea răspunsurilor. Clasarea şi arhivarea documentelor
    ART. 23
    Structurile ministerului au obligaţia să expedieze răspunsul petiţionarului, indiferent dacă soluţia este favorabilă sau nefavorabilă, în termen de 30 de zile de la data înregistrării petiţiei în registrul de evidenţă a petiţiilor, la structura căreia i-a fost adresată petiţia.
    ART. 24
    În situaţia în care problemele prezentate prin petiţie necesită o cercetare mai amănunţită, comandantul/şeful structurii care a primit petiţia spre soluţionare poate prelungi termenul prevăzut la art. 23 cu cel mult 15 zile. În acest caz, petiţionarii sunt înştiinţaţi, în scris, în intervalul celor 30 de zile de la data înregistrării petiţiei, despre luarea în evidenţă a acesteia şi prelungirea termenului de soluţionare.
    ART. 25
    (1) Răspunsurile către petiţionari se redactează de către structura de specialitate care a soluţionat petiţia, iar semnarea acestora se face de către comandantul/şeful structurii căreia îi este adresată petiţia, precum şi de către şeful structurii de specialitate care a soluţionat petiţia. În răspuns se va indica, în mod obligatoriu, temeiul legal al soluţiei adoptate.
    (2) Comandanţii/Şefii structurilor care semnează, precum şi persoanele care întocmesc răspunsurile către petiţionari răspund de legalitatea conţinutului acestora.
    ART. 26
    (1) Clasarea şi arhivarea petiţiilor, expedierea răspunsurilor către petiţionari şi anexarea xerocopiilor răspunsurilor la petiţii se realizează de către secretariatele proprii/structurile pentru relaţii cu publicul/responsabilul desemnat prin ordin de zi pe unitate din cadrul structurii care a primit petiţia spre soluţionare.
    (2) Expedierea răspunsurilor către petiţionari se face cu avizul structurii de securitate proprii.
    (3) Prin excepţie de la prevederile alin. (2), pentru expedierea răspunsurilor adresate persoanelor fizice sau juridice cu domiciliul, respectiv sediul în străinătate, structura care a primit petiţia spre soluţionare solicită avizul Direcţiei contrainformaţii şi securitate militară care este obligată să emită avizul în maximum 24 de ore de la înregistrarea documentului, cu excepţia situaţiilor în care este precizat un alt termen.
    (4) Serviciile poştale pentru expedierea răspunsurilor către persoanele fizice sau juridice cu domiciliul, respectiv sediul în străinătate se asigură de către Comandamentul comunicaţiilor şi informaticii.
    ART. 27
    Prevederile art. 16 se aplică în mod corespunzător şi în activitatea de soluţionare a petiţiilor adresate comandanţilor/şefilor structurilor centrale şi ai celorlalte structuri din Ministerul Apărării Naţionale.
    CAP. IV
    Organizarea şi desfăşurarea activităţii de primire în audienţă
    SECŢIUNEA 1
    Organizarea şi desfăşurarea activităţii de primire în audienţă la ministru
    ART. 28
    Planificarea şi organizarea activităţii de primire în audienţă la ministru se realizează de către Secretariatul general al ministerului în colaborare cu Cabinetul ministrului, potrivit ordinelor şi precizărilor ministrului.
    ART. 29
    Ministrul stabileşte data şi intervalul orar în care se desfăşoară activitatea de primire în audienţă.
    ART. 30
    (1) Cererile de primire în audienţă la ministru sunt înregistrate la structura de specialitate din cadrul Secretariatului general şi prezentate ministrului în vederea luării deciziei.
    (2) Nu sunt admise stăruinţele sau intervenţiile pentru primirea cu prioritate în audienţă la ministru.
    ART. 31
    (1) După ce sunt aprobate de către ministru, cererile de primire în audienţă sunt transmise, în xerocopie, de către structura de specialitate din cadrul Secretariatului general, structurilor competente pentru a le analiza şi a redacta puncte de vedere privind posibilităţile de soluţionare, denumite în continuare structurile competente. Punctele de vedere sunt incluse în dosarul audienţei, care se prezintă ministrului.
    (2) Dacă, în urma analizei efectuate, structurile competente notifică Secretariatul general cu privire la soluţionarea favorabilă a problemelor solicitanţilor, aceştia nu sunt primiţi în audienţă. Secretarul general îl informează pe ministru cu privire la soluţionarea cererii.
    (3) Persoanele care au fost primite în audienţă şi au primit un răspuns verbal sau scris în urma audienţei acordate de ministru nu mai pot fi primite din nou în audienţă pentru aceeaşi problemă, exceptând cazul în care solicitantul poate face dovada apariţiei unor elemente noi faţă de cele prezentate anterior.
    ART. 32
    (1) În cazul în care survin modificări în agenda de lucru a ministrului, persoanele programate pentru audienţă fie sunt primite la o dată ulterioară, ce se aduce la cunoştinţa acestora de către şeful structurii de specialitate din cadrul Secretariatului general, fie sunt primite de o altă persoană din conducerea ministerului, desemnată de ministru pentru această activitate.
    (2) În cazul în care ministrul desemnează o altă persoană din conducerea ministerului în vederea desfăşurării activităţii de primire în audienţă, solicitanţii sunt înştiinţaţi în timp util cu privire la modificarea survenită, dacă acest lucru este posibil.
    (3) În cazul prevăzut la alin. (2), persoana desemnată prezintă ministrului concluziile şi problemele deosebite rezultate în urma discuţiilor purtate cu persoanele primite în audienţă, pentru a decide asupra modului de rezolvare.
    (4) La activitatea de primire în audienţă participă secretarul general al ministerului sau persoana care exercită, potrivit legii, atribuţiile funcţiei în lipsa acestuia. De asemenea, participă, cu aprobarea ministrului, şi şefii structurilor de specialitate sau persoanele care exercită, potrivit legii, atribuţiile funcţiei în lipsa acestora, în funcţie de specificul problemelor prezentate.
    ART. 33
    În vederea organizării şi desfăşurării activităţii de primire în audienţă, structura de specialitate din cadrul Secretariatului general asigură:
    a) pregătirea documentelor referitoare la solicitările primite;
    b) anunţarea persoanelor programate pentru a fi primite în audienţă cu privire la data, ora şi locul de prezentare;
    c) verificarea identităţii petiţionarului;
    d) însoţirea petiţionarilor pe timpul accesului în incinta ministerului.
    ART. 34
    (1) Secretariatul general notifică structurile nominalizate de ministru în timpul audienţei cu privire la: rezoluţiile înscrise pe documentele analizate şi ordinele date de ministru sau de persoana desemnată de acesta, pe timpul discuţiilor purtate cu solicitanţii, în vederea luării măsurilor corespunzătoare.
    (2) Ca urmare a rezoluţiilor înscrise pe documentele analizate şi a ordinelor date pe timpul discuţiilor purtate în cursul activităţii de primire în audienţă, structurile nominalizate comunică în scris persoanelor primite concluziile rezultate şi măsurile luate, în termenul stabilit.
    (3) Structura de specialitate din cadrul Secretariatului general este obligată să monitorizeze îndeplinirea rezoluţiilor şi ordinelor ministrului înscrise şi/sau date în cadrul audienţei.
    SECŢIUNEA a 2-a
    Organizarea şi desfăşurarea activităţii de primire în audienţă la nivelul structurilor centrale şi al celorlalte structuri din cadrul Ministerului Apărării Naţionale
    ART. 35
    (1) Comandanţii/Şefii structurilor centrale şi ai celor subordonate nemijlocit ministrului stabilesc pentru structurile proprii, dacă se impune, modalităţi specifice de analiză şi soluţionare a cererilor de primire în audienţă care le-au fost adresate direct.
    (2) Comandanţii/Şefii structurilor până la nivel de batalion independent sau similar organizează şi desfăşoară primirea în audienţă pe baza unui program care este adus la cunoştinţa întregului personal din subordine şi se afişează la intrarea în sediul unităţii.
    ART. 36
    Concluziile rezultate şi măsurile luate ca urmare a rezoluţiilor înscrise pe documentele analizate şi a ordinelor date de comandanţi/şefi pe timpul discuţiilor purtate în cursul activităţii de primire în audienţă sunt comunicate, verbal sau scris, persoanelor primite.
    CAP. V
    Dispoziţii finale
    ART. 37
    Semestrial, până la data de 15 a primei luni din semestrul următor, comandanţii/şefii structurilor centrale şi ai celor subordonate nemijlocit ministrului transmit Secretariatului general principalele concluzii şi propuneri rezultate din activitatea de soluţionare a petiţiilor, însoţite de situaţia statistică privind modul de soluţionare a petiţiilor, conform modelului prezentat în anexa nr. 1.
    ART. 38
    Secretariatul general al ministerului prezintă semestrial ministrului, până la sfârşitul primei luni din semestrul următor, sinteza privind activitatea de soluţionare a petiţiilor în cadrul ministerului, iar principalele concluzii rezultate şi măsurile aprobate se publică în Buletinul Informativ al Armatei.
    ART. 39
    Secretarul general este abilitat să emită dispoziţii şi precizări pentru aplicarea unitară în minister a prevederilor prezentului ordin.
    ART. 40
    Constituie abateri disciplinare şi se sancţionează potrivit legislaţiei în vigoare următoarele fapte:
    a) nerespectarea termenelor de soluţionare a petiţiilor, prevăzute în Ordonanţa Guvernului nr. 27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 233/2002;
    b) intervenţiile sau insistenţele pentru rezolvarea unor petiţii în afara cadrului legal;
    c) primirea directă de la petiţionar a unei petiţii în vederea soluţionării, fără să fie înregistrată şi fără să fie repartizată de şeful ierarhic superior.
    ART. 41
    Modelul Registrului de evidenţă a petiţiilor este prevăzut în anexa nr. 2.
    ART. 42
    Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezentul ordin.
    ART. 43
    La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă:
    a) Ordinul ministrului apărării nr. M.208/2007*) pentru aprobarea S.G.-1 Instrucţiuni privind evidenţa şi soluţionarea petiţiilor în Ministerul Apărării Naţionale, precum şi desfăşurarea activităţii de primire la raport sau în audienţă, cu modificările ulterioare;
    b) capitolul V din Regulamentul de organizare şi funcţionare al Ministerului Apărării Naţionale, aprobat prin Ordinul ministrului apărării nr. M.S. 118/2007, cu modificările şi completările ulterioare;
    c) capitolul XV din "MRU-1, Norme privind sistemul de gestiune a resurselor umane în Armata României", aprobate prin Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M.105/2002*), cu modificările şi completările ulterioare.
--------
    *) Ordinul ministrului apărării nr. M.208/2007 şi Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M.105/2002 nu au fost publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, deoarece aveau ca obiect reglementări din sectorul de apărare a ţării şi securitate naţională.
    ART. 44
    Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
                  Ministrul apărării naţionale,
                      Corneliu Dobriţoiu
    Bucureşti, 10 septembrie 2012.
    Nr. M.101.
    ANEXA 1
    ROMÂNIA
    MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALE
    ..................................
         (denumirea structurii)
                                - Model -
                           SITUAŢIA STATISTICĂ
                 privind modul de soluţionare a petiţiilor
                         în semestrul .........
--------------
    NOTĂ(CTCE)
    Modelul SITUAŢIEI STATISTICE se găseşte în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 670 din 25 septembrie 2012, la pagina 6 (a se vedea imaginea asociată).
    ANEXA 2
                                - Model -
                                REGISTRUL
                         de evidenţă a petiţiilor

*Font 7*

    INTRARE
┌─────┬──────┬───────────┬─────────┬─────────┬───────┬────────────────────┬─────────┬──────┬──────┐
│ Nr. │Data │ Denumirea │ Numele, │ Nr. de │Proble-│Compunerea petiţiei │ Data, │Termen│ Evi- │
│ de │înre- │ unităţii/ │prenumele│înregis- │matica ├─────┬────┬─────────┤ gradul, │ de │denţa │
│înre-│gis- │instituţiei│petiţia- │ trare │ pe │ Nr. │Nr. │ Anexe │ numele, │solu- │infor-│
│gis- │trării│de la care │rului şi │atribuit │scurt │ de │de ├────┬────┤prenumele│ ţio- │forma-│
│trare│(ziua,│se primeşte│locali- │de expe- │a peti-│exem-│file│Nr. │Nr. │ şi │ nare │tizată│
│ │luna, │ petiţia │tatea de │ ditor/ │ ţiei │pla- │ │de │de │semnătura│ │ │
│ │anul) │ (din │domiciliu│Nr. reco-│ │ re │ │ane-│file│persoanei│ │ │
│ │ │ interior) │(e-mail) │mandată │ │ │ │xe │ │ care │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │primeşte │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ petiţia │ │ │
├─────┼──────┼───────────┼─────────┼─────────┼───────┼─────┼────┼────┼────┼─────────┼──────┼──────┤
│ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │ 10 │ 11 │ 12 │ 13 │
├─────┼──────┼───────────┼─────────┼─────────┼───────┼─────┼────┼────┼────┼─────────┼──────┼──────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼──────┼───────────┼─────────┼─────────┼───────┼─────┼────┼────┼────┼─────────┼──────┼──────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼──────┼───────────┼─────────┼─────────┼───────┼─────┼────┼────┼────┼─────────┼──────┼──────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼──────┼───────────┼─────────┼─────────┼───────┼─────┼────┼────┼────┼─────────┼──────┼──────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼──────┼───────────┼─────────┼─────────┼───────┼─────┼────┼────┼────┼─────────┼──────┼──────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
╞═════╪══════╪═══════════╪═════════╪═════════╪═══════╪═════╪════╪════╪════╪═════════╪══════╪══════╡
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼──────┼───────────┼─────────┼─────────┼───────┼─────┼────┼────┼────┼─────────┼──────┼──────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼──────┼───────────┼─────────┼─────────┼───────┼─────┼────┼────┼────┼─────────┼──────┼──────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼──────┼───────────┼─────────┼─────────┼───────┼─────┼────┼────┼────┼─────────┼──────┼──────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼──────┼───────────┼─────────┼─────────┼───────┼─────┼────┼────┼────┼─────────┼──────┼──────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
╞═════╪══════╪═══════════╪═════════╪═════════╪═══════╪═════╪════╪════╪════╪═════════╪══════╪══════╡
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼──────┼───────────┼─────────┼─────────┼───────┼─────┼────┼────┼────┼─────────┼──────┼──────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼──────┼───────────┼─────────┼─────────┼───────┼─────┼────┼────┼────┼─────────┼──────┼──────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼──────┼───────────┼─────────┼─────────┼───────┼─────┼────┼────┼────┼─────────┼──────┼──────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼──────┼───────────┼─────────┼─────────┼───────┼─────┼────┼────┼────┼─────────┼──────┼──────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
╞═════╪══════╪═══════════╪═════════╪═════════╪═══════╪═════╪════╪════╪════╪═════════╪══════╪══════╡
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼──────┼───────────┼─────────┼─────────┼───────┼─────┼────┼────┼────┼─────────┼──────┼──────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼──────┼───────────┼─────────┼─────────┼───────┼─────┼────┼────┼────┼─────────┼──────┼──────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼──────┼───────────┼─────────┼─────────┼───────┼─────┼────┼────┼────┼─────────┼──────┼──────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼──────┼───────────┼─────────┼─────────┼───────┼─────┼────┼────┼────┼─────────┼──────┼──────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
╞═════╪══════╪═══════════╪═════════╪═════════╪═══════╪═════╪════╪════╪════╪═════════╪══════╪══════╡
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼──────┼───────────┼─────────┼─────────┼───────┼─────┼────┼────┼────┼─────────┼──────┼──────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼──────┼───────────┼─────────┼─────────┼───────┼─────┼────┼────┼────┼─────────┼──────┼──────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼──────┼───────────┼─────────┼─────────┼───────┼─────┼────┼────┼────┼─────────┼──────┼──────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼──────┼───────────┼─────────┼─────────┼───────┼─────┼────┼────┼────┼─────────┼──────┼──────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
╘═════╧══════╧═══════════╧═════════╧═════════╧═══════╧═════╧════╧════╧════╧═════════╧══════╧══════╛

┌─────────┬─────────────────────┬───────┬─────────────┬──────────────────────┬────────────────┬──────────┬───────────┬──────┐
│Structura│ Compunerea petiţiei │ Modul │ Expedierea │ Informarea unităţii/ │Exemplare oprite│ Data, │ Dosar │Obser-│
│desemnată│ expediate │ de │ răspunsului │ instituţiei despre │pentru clasarea │ gradul, │ │vaţii │
│să solu- │ │ solu- │la petiţionar│soluţionarea petiţiei │ în dosar │ numele, │ │ │
│ ţioneze ├─────┬─────┬─────────┤ ţio- ├──────┬──────┼────────┬──────┬──────┼─────────┬──────┤prenumele ├──────┬────┤ │
│ petiţia │ Nr. │ Nr. │ Anexe │ nare │ Data │Compu-│Unitate/│Data │Compu-│ Nr. de │ Nr. │ şi │Număr/│Fila│ │
│ şi data │ de │ de ├────┬────┤ a │ │ nere │ Insti- │expe- │nere │exemplare│ de │semnătura │ vol. │ │ │
│ expedi- │exem-│file │Nr. │Nr. │ peti- │ │docu- │ tuţie │dierii│docu- │ şi file │anexe │persoanei │ │ │ │
│ erii │plare│ │de │de │ ţiei/ │ │ ment │ │ │ment │ │ şi │ la │ │ │ │
│ │ │ │ane-│file│ număr │ │ │ │ │ │ │ file │înapoierea│ │ │ │
│ │ │ │xe │ │adresă │ │ │ │ │ │ │ │ documen- │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ tului │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼────┼────┼───────┼──────┼──────┼────────┼──────┼──────┼─────────┼──────┼──────────┼──────┼────┼──────┤
│ 14 │ 15 │ 16 │ 17 │ 18 │ 19 │ 20 │ 21 │ 22 │ 23 │ 24 │ 25 │ 26 │ 27 │ 28 │ 29 │ 30 │
├─────────┼─────┼─────┼────┼────┼───────┼──────┼──────┼────────┼──────┼──────┼─────────┼──────┼──────────┼──────┼────┼──────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼────┼────┼───────┼──────┼──────┼────────┼──────┼──────┼─────────┼──────┼──────────┼──────┼────┼──────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼────┼────┼───────┼──────┼──────┼────────┼──────┼──────┼─────────┼──────┼──────────┼──────┼────┼──────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼────┼────┼───────┼──────┼──────┼────────┼──────┼──────┼─────────┼──────┼──────────┼──────┼────┼──────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼────┼────┼───────┼──────┼──────┼────────┼──────┼──────┼─────────┼──────┼──────────┼──────┼────┼──────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Total │ │ │ │ │ │ │
╞═════════╪═════╪═════╪════╪════╪═══════╪══════╪══════╪════════╪══════╪══════╪═════════╪══════╪══════════╪══════╪════╪══════╡
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼────┼────┼───────┼──────┼──────┼────────┼──────┼──────┼─────────┼──────┼──────────┼──────┼────┼──────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼────┼────┼───────┼──────┼──────┼────────┼──────┼──────┼─────────┼──────┼──────────┼──────┼────┼──────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼────┼────┼───────┼──────┼──────┼────────┼──────┼──────┼─────────┼──────┼──────────┼──────┼────┼──────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼────┼────┼───────┼──────┼──────┼────────┼──────┼──────┼─────────┼──────┼──────────┼──────┼────┼──────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Total │ │ │ │ │ │ │
╞═════════╪═════╪═════╪════╪════╪═══════╪══════╪══════╪════════╪══════╪══════╪═════════╪══════╪══════════╪══════╪════╪══════╡
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼────┼────┼───────┼──────┼──────┼────────┼──────┼──────┼─────────┼──────┼──────────┼──────┼────┼──────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼────┼────┼───────┼──────┼──────┼────────┼──────┼──────┼─────────┼──────┼──────────┼──────┼────┼──────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼────┼────┼───────┼──────┼──────┼────────┼──────┼──────┼─────────┼──────┼──────────┼──────┼────┼──────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼────┼────┼───────┼──────┼──────┼────────┼──────┼──────┼─────────┼──────┼──────────┼──────┼────┼──────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Total │ │ │ │ │ │ │
╞═════════╪═════╪═════╪════╪════╪═══════╪══════╪══════╪════════╪══════╪══════╪═════════╪══════╪══════════╪══════╪════╪══════╡
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼────┼────┼───────┼──────┼──────┼────────┼──────┼──────┼─────────┼──────┼──────────┼──────┼────┼──────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼────┼────┼───────┼──────┼──────┼────────┼──────┼──────┼─────────┼──────┼──────────┼──────┼────┼──────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼────┼────┼───────┼──────┼──────┼────────┼──────┼──────┼─────────┼──────┼──────────┼──────┼────┼──────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼────┼────┼───────┼──────┼──────┼────────┼──────┼──────┼─────────┼──────┼──────────┼──────┼────┼──────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Total │ │ │ │ │ │ │
╞═════════╪═════╪═════╪════╪════╪═══════╪══════╪══════╪════════╪══════╪══════╪═════════╪══════╪══════════╪══════╪════╪══════╡
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼────┼────┼───────┼──────┼──────┼────────┼──────┼──────┼─────────┼──────┼──────────┼──────┼────┼──────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼────┼────┼───────┼──────┼──────┼────────┼──────┼──────┼─────────┼──────┼──────────┼──────┼────┼──────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼────┼────┼───────┼──────┼──────┼────────┼──────┼──────┼─────────┼──────┼──────────┼──────┼────┼──────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼────┼────┼───────┼──────┼──────┼────────┼──────┼──────┼─────────┼──────┼──────────┼──────┼────┼──────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Total │ │ │ │ │ │ │
╘═════════╧═════╧═════╧════╧════╧═══════╧══════╧══════╧════════╧══════╧══════╧═════════╧══════╧══════════╧══════╧════╧══════╛

                           ---------

Forme la zi | Modificari Act | Printare | Salvare DOC

Inapoi la Cautare

Comentarii Act

Nu sunt comentarii momentan.

Posteaza pe retele sociale

Pentru a posta un comentariu trebuie sa va autentificati


Daca nu aveti inca un cont si vreti sa va inregistrati dati click aici


Despre Companie

CTCE este liderul national in domeniul software legislativ. Avem o experienta de peste 35 ani in domeniul dezvoltarii de aplicatii software.
(aflati mai multe)

Termeni si Conditii
Comanda LegisPlus
Testeaza LegisPlus
Resurse Lege-Online

Nota CTCE

Continutul, designul, structura, precum si materialele Lege-Online.ro apartin C.T.C.E. - Piatra Neamt si sunt protejate de Legea 8/1996 privind drepturile de autor si drepturile conexe, cu modificarile si completarile ulterioare. Copierea/distribuirea/republicarea acestora este ilegala.

Intrati in Contact

 • Telefon:
  (0233) 211 020 / (0233) 218 110
 • E-mail:
  office@ctce.ro
 • Adresa:
  Bd. Decebal, nr. 32
  610076, Piatra Neamt, Neamt
  Romania


CTCE - Centrul Teritorial de Calcul Economic

Info

Se ncarc, v rugm asteptati.