Inapoi la Cautare

NORMATIV din /2008


privind asigurarea tehnică de autovehicule a structurilor Ministerului Internelor şi Reformei Administrative*)


Puteti sa consultati o forma actualizata la data 30.09.2014, conform modificarilor publicate in Monitorul Oficial al Romaniei, apasand butonul Cumpara Act.

Cumparati Actul varianta DOC

Forma la zi
Pret: 13,00 RON cu TVA
Doriti o forma actualizata, la zi (30.09.2014), a acestui act ? Cumparati acum online, rapid si simplu varianta DOC !

Forme la zi | Modificari Act | Printare | Salvare DOC

  ----------
    *) Aprobat de Ordinul nr. 599 din 1 septembrie 2008, publicat în Monitorul Oficial al României Nr. 803 din 2 decembrie 2008.
    CAP. I
    ASIGURAREA TEHNICĂ DE AUTOVEHICULE
    SECŢIUNEA I
    Principii generale
    ART. 1
    (1) Asigurarea tehnică de autovehicule reprezintă ansamblul măsurilor şi activităţilor care se planifică, se organizează şi se execută într-o concepţie unitară, în cadrul structurilor Ministerului Internelor şi Reformei Administrative, în scopul menţinerii autovehiculelor în stare de operativitate, pentru îndeplinirea misiunilor la care sunt utilizate.
    (2) Prevederile prezentului normativ referitoare la autovehicule se aplică în mod diferenţiat, după caz, şi remorcilor sau semiremorcilor auto, inclusiv celor speciale, precum şi motoagregatelor.
    ART. 2
    În sensul prezentului normativ, expresiile şi termenii de mai jos au următorul înţeles:
    a) autovehicul - vehicul echipat cu motor termic în scopul deplasării pe drum. Termenul cuprinde şi vehiculele speciale autopropulsate (vehicule speciale pentru lucrări, motoîncărcătoare, motostivuitoare etc.);
    b) conducătorul structurii - directorul general, directorul, prefectul, inspectorul-şef, comandantul sau şeful structurii deţinătoare sau utilizatoare de parc auto, după caz;
    c) conducător auto - persoana care a obţinut dreptul de a conduce autovehicule din dotarea Ministerului Internelor şi Reformei Administrative;
    d) materiale tehnice - carburanţii, lubrifianţii, ansamblurile, subansamblurile, piesele de schimb, anvelopele, acumulatorii şi materialele de întreţinere folosite în procesul de exploatare şi reparare a autovehiculelor;
    e) motoagregat - agregat sau utilaj, echipat cu motor termic pentru a îndeplini o anumită funcţie constructivă, motorul neavând rolul de a asigura deplasarea acestuia (motogenerator de curent electric, motocompresor, motopompă, motocositoare etc.);
    f) parc auto - denumire generică, reprezentând pe de o parte, totalitatea autovehiculelor aflate în dotarea unei structuri pentru care, în principiu, este stabilit sau amenajat în incintă sau zona arondată acesteia un spaţiu de parcare sau garare corespunzător, care să ofere condiţii minime de siguranţă, precum şi, în măsura în care sunt prevăzute, personalul cu atribuţii de serviciu specifice şi spaţiile adecvate pentru efectuarea lucrărilor de întreţinere şi reparare a acestora;
    g) structură a Ministerului Internelor şi Reformei Administrative - unităţi din cadrul/subordinea ministerului, atât cele de administraţie, cât şi structurile de ordine şi siguranţă publică;
    h) structuri cu sarcini de înzestrare cu autovehicule - Direcţia Generală Management Logistic şi Administrativ, inspectoratele generale, Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici, Institutul Naţional de Administraţie, Oficiul Central de Stat pentru Probleme Speciale, Administraţia Naţională a Rezervelor de Stat şi instituţiile prefectului.
    i) structură deţinătoare de parc auto - structura în a cărei evidenţă de gestiune se află autovehiculele;
    j) structură utilizatoare - structura căreia îi sunt asigurate şi care utilizează autovehicule, prevăzute conform normei de dotare sau tabelei de înzestrare proprii.
    ART. 3
    (1) Asigurarea tehnică de autovehicule constă în managementul asigurării tehnice, pregătirea de specialitate a personalului, înzestrarea cu autovehicule, exploatarea şi repararea acestora, aprovizionarea cu materiale tehnice şi scoaterea din înzestrare a autovehiculelor.
    (2) Managementul asigurării tehnice de autovehicule revine conducătorilor de structuri, se exercită prin şefii serviciilor de logistică/similari şi se referă la prevederea, organizarea, coordonarea şi controlul activităţilor specifice desfăşurate de personalul logistic de specialitate din subordine, cât şi de personalul destinat exploatării autovehiculelor, precum şi la realizarea colaborării cu celelalte compartimente.
    (3) Pregătirea de specialitate a personalului cuprinde activităţile ce se organizează şi se desfăşoară pentru însuşirea temeinică, în raport cu atribuţiile pe care acesta le are de îndeplinit, a cunoştinţelor privind construcţia, funcţionarea şi caracteristicile tehnico-tactice ale autovehiculelor din dotare, a principiilor, regulilor de exploatare şi mentenanţă, precum şi pentru formarea şi perfecţionarea deprinderilor în conducerea autovehiculelor, întreţinerea şi repararea acestora.
    (4) Înzestrarea cu autovehicule cuprinde totalitatea activităţilor de planificare, organizare şi derulare a procedurilor de achiziţie, contractare, aprovizionare, primire, recepţie, repartizare, în vederea introducerii în exploatare a autovehiculelor, în scopul asigurării necesarului structurilor pentru uzul curent şi rezervele proprii de mobilizare, conform prevederilor tabelelor de înzestrare. Totodată, înzestrarea include activităţile legate de analizarea ofertelor de donaţie de autovehicule şi mijloace tehnice de resort, precum şi a propunerilor de transmitere fără plată a unor autovehicule din partea altor instituţii publice.
    (5) Exploatarea autovehiculelor reprezintă totalitatea activităţilor privind înregistrarea în sistem propriu, eventual şi înmatriculare, după caz, planificarea şi folosirea legală şi corectă a autovehiculelor, prevenirea accidentelor de circulaţie sau a evenimentelor tehnice, efectuarea la timp şi în volum complet a lucrărilor de întreţinere tehnică în scopul menţinerii lor în stare de funcţionare, păstrarea şi conservarea acestora.
    (6) Repararea autovehiculelor se referă la totalitatea activităţilor desfăşurate pentru restabilirea, în cel mai scurt timp, a stării tehnice a autovehiculelor defecte sau accidentate, la nivelul condiţiilor tehnice stabilite pentru repararea sau înlocuirea agregatelor, ansamblurilor, subansamblurilor şi pieselor defecte cu altele noi sau reparate.
    (7) Aprovizionarea cu materiale tehnice cuprinde totalitatea activităţilor desfăşurate pentru stabilirea necesarului, organizarea şi desfăşurarea procedurilor de achiziţie, derularea contractelor sau comenzilor, primirea, recepţia, depozitarea şi distribuirea cantităţilor de materiale tehnice pentru asigurarea permanentă, la timp şi în volum complet, a exploatării şi reparării autovehiculelor.
    (8) Scoaterea din înzestrare a autovehiculelor din dotarea structurilor deţinătoare cuprinde totalitatea activităţilor ce se desfăşoară pentru scoaterea din funcţiune, urmată de valorificarea prin vânzare la licitaţie, respectiv transmiterea fără plată către alte instituţii publice, în ordinea impusă de legislaţia în vigoare în funcţie de instituţia publică în cauză, predarea la operatori economici specializaţi sau casarea autovehiculelor, în conformitate cu reglementările în domeniu, precum şi radierea din evidenţă a acestora.
    ART. 4
    Conducătorii structurilor de la toate eşaloanele răspund de organizarea şi realizarea permanentă a asigurării tehnice de autovehicule astfel încât, în orice situaţie mijloacele de transport respective să permită îndeplinirea activităţilor şi misiunilor specifice.
    ART. 5
    Compartimentele care au în folosinţă autovehicule pe care sunt montate instalaţii speciale de resortul armament, geniu, chimic, materiale de protecţie şi criminalistice, comunicaţii şi informatică, supraveghere, administrarea patrimoniului imobiliar, alimente şi altele asemenea, răspund de starea de operativitate a acestor instalaţii, precum şi de folosirea corectă şi păstrarea acestor autospeciale în condiţii corespunzătoare.
    ART. 6
    (1) Gradul de înzestrare cu autovehicule (Gî) se calculează la nivelul unei structuri, pentru o anumită categorie de autovehicule prevăzută de normele de dotare, respectiv sau tabelele de înzestrare, folosindu-se următoarea relaţie:
    Gî = (E/N)*100 [%], în care:
    E - reprezintă numărul de autovehicule existente în evidenţa structurii, cu excepţia celor disponibilizate sau scoase din funcţiune conform reglementărilor în vigoare, respectiv alocate la una din categoriile prevăzute de normele de dotare, respectiv tabelele de înzestrare;
    N - reprezintă numărul de autovehicule necesare, conform normei de dotare sau a tabelei de înzestrare.
    (2) Acest indicator apreciază nivelul de înzestrare cu mijloace de transport auto, pentru un eşalon, la un moment dat. Creşterea acestui indicator către valoarea maximă se realizează pe baza posibilităţilor de completare cu astfel de tehnică.
    SECŢIUNEA a II-a
    Managementul asigurării tehnice de autovehicule
    A. Atribuţii generale
    ART. 7
    (1) Managementul asigurării tehnice de autovehicule se realizează de către conducătorul structurii prin şeful Serviciului de Logistică (similar), la propunerea şefului Biroului Tehnic/similar cu respectarea prevederilor prezentului normativ şi în conformitate cu reglementările legale în vigoare.
    (2) Managementul asigurării tehnice de autovehicule trebuie să asigure o conducere unitară, continuă, fermă, oportună şi să se desfăşoare cu perspectivă.
    ART. 8
    Atribuţiile generale şi specifice ale conducătorilor structurilor şi ale personalului tehnic de la toate eşaloanele, stabilite în prezentul normativ se completează cu cele prevăzute în Regulamentul de organizare şi funcţionare, după caz, în funcţie de particularităţile fiecărei unităţi.
    B. Atribuţiile structurilor cu sarcini de înzestrare
    ART. 9
    Pentru realizarea asigurării tehnice de autovehicule, structurilor cu sarcini de înzestrare le revin următoarele atribuţii, pe care le exercită prin serviciile proprii de specialitate:
    a) organizează asigurarea tehnică de autovehicule la nivelul eşaloanelor proprii şi subordonate;
    b) asigură cunoaşterea necesarului, existentului şi a stării tehnice a autovehiculelor şi a celorlalte mijloace fixe de resort auto/similar;
    c) realizează dotarea structurilor din subordine cu autovehicule, utilaje, aparatură şi dispozitive specifice, conform competenţelor şi în funcţie de prevederile tabelelor şi normelor de înzestrare;
    d) organizează şi urmăresc aprovizionarea structurilor cu materiale tehnice şi folosirea legală a acestora, precum şi prevenirea formării stocurilor excedentare sau atipice;
    e) asigură cunoaşterea necesarului de carburanţi-lubrifianţi şi lichide speciale al structurilor subordonate;
    f) avizează încadrarea pe funcţie a personalului de conducere a asigurării tehnice de autovehicule;
    g) propune introducerea în înzestrare a unor noi tipuri de autovehicule;
    h) asigură cunoaşterea necesarului şi existentului de personal tehnic de specialitate;
    i) organizează şi asigură perfecţionarea pregătirii de specialitate a personalului, pregătirea sau formarea conducătorilor de autovehicule şi a personalului tehnic auto din cadrul structurilor din subordinea Ministerului Internelor şi Reformei Administrative;
    j) stabileşte măsuri pentru păstrarea ordinii interioare a parcurilor auto, prevenirea accidentelor de circulaţie şi urmăreşte modul de aplicare a acestora;
    k) asigură întreţinerea bazei de date tehnice, în conformitate cu evoluţia şi tendinţele construcţiei de autovehicule, privind caracteristicile tehnice şi performanţele unor autovehicule din categoria celor necesare unităţilor din subordinea ministerului, participând la prezentarea şi experimentarea acestora, după caz;
    l) analizează, avizează şi aprobă, în funcţie de competenţele legale, propunerile de scoatere din funcţiune a mijloacelor fixe din sectorul auto, în conformitate cu prevederile actelor normative în vigoare;
    m) propun, atunci când este cazul, scoaterea din înzestrare a unor tipuri de autovehicule care nu mai corespund cerinţelor îndeplinirii misiunilor specifice, în conformitate cu prevederile legale în vigoare;
    n) elaborează, pe baza necesarului unităţilor subordonate şi a celor arondate, propunerile de programe logistice anuale şi de perspectivă privind dotarea cu autovehicule, utilaje, maşini unelte şi aparatură de atelier, mijloace de alimentare cu carburanţi şi lubrifianţi, precum şi propunerile pentru fundamentarea bugetului aferent materialelor de întreţinere, piese de schimb şi carburanţi-lubrifianţi.
    ART. 10
    (1) Direcţia Generală Management Logistic şi Administrativ este structura centrală care răspunde de elaborarea concepţiei privind organizarea şi realizarea asigurării tehnice de autovehicule.
    (2) În exercitarea actului de conducere a asigurării tehnice de autovehicule în Ministerul Internelor şi Reformei Administrative, pentru desfăşurarea unitară a activităţilor de exploatare şi mentenanţă auto, în vederea menţinerii mijloacelor auto în stare de funcţionare, precum şi pentru adaptarea la modificările legislaţiei incidente în domeniu, directorul general al Direcţiei Generale Management Logistic şi Administrativ emite dispoziţii.
    ART. 11
    (1) Serviciul Autovehicule, Nave şi Aeronave face parte din cadrul Direcţiei Generale Management Logistic şi Administrativ şi reprezintă structura tehnică centrală de specialitate a Ministerului Internelor şi Reformei Administrative, cu atribuţii privind înzestrarea cu autovehicule a unităţilor din subordinea ministerului, pentru uzul curent şi rezervele proprii de mobilizare.
    (2) Serviciul Autovehicule, Nave şi Aeronave coordonează şi controlează întreaga activitate de asigurare tehnică cu autovehicule desfăşurată de structurile Ministerului Internelor şi Reformei Administrative.
    (3) Principalele atribuţii ale Serviciului Autovehicule, Nave şi Aeronave sunt următoarele:
    a) iniţiază şi/sau elaborează în domeniul de competenţă proiecte de acte normative şi propuneri privind modificarea/completarea celor aflate în vigoare, în concordanţă cu modificările structurii organizatorice a Ministerului Internelor şi Reformei Administrative şi/sau ale actelor legislative/normative cu incidenţă în domeniul transporturilor rutiere;
    b) elaborează studii şi prezintă propuneri cu privire la concepţia de înzestrare cu autovehicule a structurilor;
    c) analizează propunerile de asigurare a mijloacelor tehnice înaintate de structurile centrale, inspectoratele generale şi structurile necuprinse în organigrama acestora, pe baza cărora se fundamentează, după caz, propuneri pentru proiectele programelor logistice;
    d) stabileşte principiile şi normele de exploatare, reparare şi aprovizionare cu autovehicule şi materiale tehnice şi elaborează dispoziţii tehnice care reglementează aceste activităţi;
    e) avizează din punct de vedere tehnic specificăţiile tehnice pentru autovehicule, monitorizează derularea contractelor economice încheiate pentru achiziţionarea acestora, centralizat pentru diferite structuri şi descentralizat pentru unităţile necuprinse în structura inspectoratelor generale, conform programelor logistice aprobate;
    f) analizează solicitările privind redistribuirile de autovehicule între diferite structuri deţinătoare, conform competenţelor stabilite şi întocmeşte ordinele de distribuţie aferente;
    g) organizează şi/sau participă, la ordin, la recepţiile cantitative şi calitative ale mijloacelor de mare complexitate contractate, ce depăşesc posibilităţile inspectoratelor generale, urmărind respectarea parametrilor tehnici şi funcţionali prevăzuţi în contractele economice;
    h) monitorizează comportarea în exploatare a mijloacelor tehnice de resort nou introduse în înzestrarea unităţilor, centralizează datele raportate de unităţile deţinătoare, efectuează studiile tehnico-economice aferente, după caz şi sprijină intervenţia autorităţilor contractante la furnizori pentru eliminarea neajunsurilor constatate;
    i) efectuează analize privind introducerea în înzestrare a unor categorii de produse noi, precum şi scoaterea din înzestrarea structurilor a tipurilor de mijloace tehnice şi materialelor uzate moral şi fizic, pe baza propunerilor inspectoratelor generale şi unităţilor necuprinse în structura acestora, pe care le supune spre aprobare;
    j) analizează din punct de vedere tehnic şi prezintă propuneri privind oportunitatea preluării de către unităţile Ministerului Internelor şi Reformei Administrative a unor bunuri materiale de resort, confiscate şi intrate în proprietatea statului sau oferite ca donaţie, în condiţiile legii. Organizează sau participă la verificarea tehnică pe teren, a produselor complexe ce urmează a fi preluate;
    k) organizează şi ţine evidenţa statistică a mijloacelor de transport auto din dotare şi a rezervei de carburanţi la dispoziţia Direcţiei Generale Management Logistic şi Administrativ;
    l) stabileşte în funcţie de evoluţia preţurilor şi propune spre aprobare, tariful pentru un kilometru parcurs sau ora de funcţionare cu diferite mijloace de transport auto din dotare;
    m) propune spre aprobare pentru aplicarea de către structurile ministerului, tariful zilnic pentru transportul personalului la şi de la locul de muncă cu autovehiculele din dotare;
    n) analizează şi propune spre aprobare directorului general, normele de consum carburanţi determinate de Baza Centrală pentru Asigurarea Tehnică a Misiunilor pentru mijloacele tehnice nou introduse în înzestrare şi coeficienţii de corecţie ai acestora;
    o) efectuează analize şi elaborează sinteze pentru informarea conducerii ministerului, pe baza datelor prezentate de către structurile Ministerului Internelor şi Reformei Administrative, referitoare la problematica asigurării tehnice de autovehicule;
    p) organizează şi/sau participă la expoziţii, şi alte manifestări tehnico-ştiinţifice interne şi internaţionale în vederea documentării în privinţa celor mai performante mijloace tehnice de resort;
    q) organizează şi/sau participă la simpozioane de specialitate pentru pregătirea personalului din cadrul structurilor Ministerului Internelor şi Reformei Administrative, cu atribuţii pe linia asigurării tehnice de autovehicule;
    r) analizează din punct de vedere tehnic şi/sau acordă viză de specialitate, la solicitarea Serviciului de Dezvoltare Tehnică şi Standardizare, pentru temele sau proiectele de cercetare-dezvoltare pe domeniul de competenţă;
    s) organizează şi efectuează, la ordin, controale în traseu şi în cadrul structurilor Ministerului Internelor şi Reformei Administrative privind modul de folosire şi întreţinere a autovehiculelor din dotare şi raportează despre modul de exploatare a acestora, precum şi despre nivelul de pregătire de specialitate a personalului tehnic, luând sau propunând, după caz, măsurile ce se impun.
    ART. 12
    Structurile de specialitate din inspectoratele generale şi celelalte structuri care au unităţi teritoriale subordonate, după caz, îndeplinesc următoarele atribuţii specifice:
    a) organizează, coordonează şi monitorizează activităţile de asigurare tehnică de autovehicule desfăşurate în unităţile subordonate;
    b) prezintă propuneri privind concepţia de înzestrare a unităţilor cu autovehicule şi participă la realizarea, încercarea sau prezentarea unor noi tipuri de autovehicule;
    c) organizează procedurile legale de achiziţii, conform competenţelor stabilite, pentru mijloace tehnice şi serviciile de resort, cu excepţia structurilor care au organizate compartimente specializate de achiziţii publice;
    d) asigură organizarea primirii, recepţiei şi distribuirii la unităţi a autovehiculelor şi materialelor tehnice aprovizionate;
    e) stabilesc redistribuirile de autovehicule între unităţile subordonate, întocmind ordinele de distribuţie aferente;
    f) organizează simpozioane de specialitate pentru perfecţionarea pregătirii personalului din unităţile subordonate privind cunoaşterea noilor tipuri de autovehicule intrate în înzestrare şi noutăţile tehnice referitoare la activitatea de asigurarea tehnică de autovehicule;
    g) organizează şi efectuează controale pe traseu şi în unităţile subordonate privind folosirea legală şi corectă a autovehiculelor din dotare şi raportează conducerii inspectoratului general despre modul de exploatare a acestora, precum şi despre nivelul de pregătire de specialitate a personalului tehnic din unităţi, luând sau propunând, după caz, măsurile ce se impun;
    h) efectuează în unităţile subordonate, acţiuni de control, sprijin şi îndrumare privind respectarea prevederilor prezentului normativ, precum şi a legislaţiei privind circulaţia pe drumurile publice şi regulilor de prevenire a accidentelor de circulaţie.
    C. Atribuţiile personalului cu diferite funcţii în cadrul structurilor şi subunităţilor pe linia asigurării tehnice de autovehicule
    ART. 13
    Conducătorul structurii (subunităţii) are următoarele atribuţii specifice exercitate prin şeful Serviciului de Logistică (similar):
    a) dispun măsuri pentru asigurarea pregătirii de specialitate a personalului din subordine;
    b) dispun măsuri pentru asigurarea personalului necesar pentru efectuarea la termenele stabilite şi în volum complet a reviziilor şi reparaţiilor la autovehiculele din dotare, urmărind realizarea concordanţei dintre prevederile tabelei de înzestrare şi funcţiile de personal tehnic auto din statul de organizare;
    c) asigură şi urmăreşte folosirea legală şi corectă a autovehiculelor;
    d) analizează, semestrial, starea tehnică şi de întreţinere a autovehiculelor din dotare şi ia măsuri pentru menţinerea acestora în stare de funcţionare;
    e) urmăreşte repararea autovehiculelor avariate prin accidente de circulaţie sau evenimente tehnice în vederea repunerii acestora în stare de funcţionare în cel mai scurt timp;
    f) analizează periodic modul de desfăşurare a activităţilor de planificare, contractare, primire, depozitare, distribuire şi evidenţă a materialelor tehnice;
    g) analizează şi face propuneri cu privire la introducerea sau scoaterea din înzestrare a autovehiculelor, în funcţie de natura şi specificul misiunilor ce revin unităţii;
    h) dispune măsuri în rândul personalului propriu care conduce autovehicule din dotare, pentru prevenirea producerii evenimentelor rutiere sau tehnice, precum şi pentru a nu permite conducătorilor auto să plece în cursă sub influenţa medicamentelor cu efecte similare substanţelor ori produselor stupefiante ori într-o stare accentuată de oboseală;
    i) dispune remedierea la termenele stabilite a neregulilor constatate cu ocazia inspecţiilor şi controalelor efectuate pe linia asigurării tehnice de autovehicule;
    j) dispune interzicerea punerii în circulaţie pe drumurile publice a mijloacelor de transport auto din dotare care nu au efectuată asigurarea obligatorie de răspundere civilă sau care au termenul de valabilitate depăşit pentru inspecţia tehnică periodică;
    k) dispune efectuarea de controale în scopul verificării modului de îndeplinire a prevederilor prezentului normativ, cu privire la legalitatea şi corectitudinea utilizării autovehiculelor din dotare, precum şi a resurselor materiale şi financiare avute la dispoziţie şi ia măsurile care se impun pentru remedierea deficienţelor constatate de cei în drept.
    ART. 14
    (1) În vederea desfăşurării în condiţii optime şi în volum complet a activităţilor specifice asigurării tehnice de autovehicule, organigrama serviciului logistic/similar al structurii deţinătoare este necesar să cuprindă, în principiu, minim următoarele funcţii din categoria personalului tehnic:
    a) şef Birou Tehnic-Administrativ/similar - conduce activitatea personalului care încadrează compartimentul auto din subordine, privind asigurarea tehnică de autovehicule, prezintă ierarhic propuneri privind îmbunătăţirea acesteia şi colaborează cu alte structuri ale unităţii pentru desfăşurarea activităţilor specifice;
    b) şef de garaj/similar - coordonează activitatea privind exploatarea şi evidenţa tehnic-operativă a autovehiculelor din dotarea unităţii;
    c) şef de atelier de reparaţii - coordonează activitatea de întreţinere şi reparaţii a autovehiculelor din dotare (după caz);
    d) magazineri/gestionari care au în primire gestiunea de carburanţi-lubrifianţi, respectiv autovehicule, piese de schimb, anvelope, acumulatori şi materiale de întreţinere auto, în funcţie de numărul de gestiuni ale structurii;
    e) câte 1-2 agenţi/subofiţeri/referenţi - execută, în principal, activităţi privind întocmirea documentelor specifice compartimentului, precum şi cele privind testarea pieţei şi aprovizionarea cu materiale tehnice, în funcţie de numărul de subunităţi ale structurii, la nivelul cărora sunt organizate compartimente auto;
    f) câte 2-4 conducători auto - conduc autovehiculele destinate efectuării activităţilor de suport logistic, specifice structurii, în funcţie de numărul de subunităţi la nivelul cărora sunt organizate compartimente auto;
    g) muncitori care încadrează atelierul de reparaţii sau spălătoria auto a unităţii, pe categorii de lucrări, conform necesarului prevăzut de prezentul normativ, după caz.
    (2) Personalul tehnic, în funcţie de încadrare, inclusiv personalul de serviciu pe parcul auto sau punctul de control acces auto, acolo unde asemenea funcţii sunt prevăzute, are următoarele atribuţii:
    a) cunoaşte caracteristicile tehnice, performanţele şi funcţionarea autovehiculelor din înzestrare, urmăreşte comportarea în exploatare a tipurilor noi şi face propuneri pentru perfecţionarea şi modernizarea parcului auto;
    b) cunoaşte necesarul, existentul, starea tehnică şi de întreţinere a autovehiculelor din dotare, precum şi a celorlalte bunuri de resort din evidenţă;
    c) execută aprovizionarea, rodajul şi introducerea în exploatare a autovehiculelor;
    d) asigură aplicarea prevederilor referitoare la folosirea legală, exploatarea şi repararea autovehiculelor, precum şi la aprovizionarea cu materiale tehnice;
    e) participă la întocmirea programului pregătirii de specialitate a personalului tehnic şi organizează şi desfăşoară pregătirea de specialitate a acestuia prin şedinţe demonstrative şi instructaje privind exploatarea şi repararea autovehiculelor, precum şi prin şedinţe de cunoaştere a noilor tipuri intrate în înzestrare;
    f) asigură cunoaşterea necesarului, existentului şi gradului de pregătire a personalului tehnic din subordine şi participă la încadrarea acestuia;
    g) face propuneri pentru întocmirea dispoziţiei zilnice (ordinului de zi) privind asigurarea tehnică de autovehicule;
    h) raportează ierarhic atunci când constată contaminări ale carburanţilor sau deprecierea calităţii acestora în vederea luării măsurilor care se impun;
    i) respectă regulile privind prevenirea accidentelor de circulaţie şi a evenimentelor tehnice;
    j) urmăreşte repararea în cel mai scurt timp şi de calitate a autovehiculelor avariate sau defecte;
    k) propune şi urmăreşte amenajarea şi dotarea parcului auto cu mijloace şi materiale pentru stingerea incendiilor, precum şi completarea şi funcţionarea acestora;
    l) asigură respectarea normelor de protecţie a muncii, precum şi a ordinii interioare în parcul auto, după caz;
    m) verifică modul în care personalul de serviciu cunoaşte şi aplică atribuţiile ce îi revin;
    n) organizează şi asigură folosirea eficientă a forţei de muncă, a utilajelor şi dispozitivelor de atelier şi urmăreşte executarea la timp şi de calitate reviziilor şi reparaţiilor;
    o) participă la organizarea şi desfăşurarea verificării tehnicii auto din dotare;
    p) ia măsurile necesare pentru încheierea asigurării obligatorii de răspundere civilă a mijloacelor de transport auto din dotare şi de efectuare la termen a inspecţiei tehnice periodice a acestora, conform prevederilor legale, cu excepţia autovehiculelor scoase din funcţiune;
    q) verifică starea tehnică a vehiculelor şi nu permit ieşirea în cursă a celor care nu îndeplinesc condiţiile tehnice sau au depăşit norma pentru efectuarea reviziei tehnice, inspecţiei tehnice periodice sau a schimbului de ulei motor;
    r) urmăresc în permanenţă asigurarea resurselor de materiale tehnice necesare şi iau măsuri pentru primirea, recepţia, conservarea, depozitarea şi distribuirea acestora;
    s) organizează şi execută activitatea de inventariere a bunurilor materiale din compartimentul auto şi asigură repararea şi refolosirea pieselor de schimb şi a materialelor provenite din procesul de exploatare şi reparare a autovehiculelor;
    t) prezintă, ierarhic, ori de câte ori este nevoie, propunerile de scoatere din funcţiune, disponibilizare, valorificare şi casare a bunurilor materiale, potrivit competenţelor;
    u) atestă realitatea şi exactitatea operaţiunilor menţionate în documentele întocmite de compartimentul auto care se prezintă pentru control financiar preventiv propriu;
    v) înaintează propuneri pentru fundamentarea cererilor pentru deschidere de credite, urmărind folosirea legală a mijloacelor materiale şi financiare puse la dispoziţie;
    w) îndrumă şi coordonează activitatea de selecţionare a candidaţilor şi a instructorilor pentru şcolile de conducători auto, precum şi desfăşurarea cursurilor în cadrul acestora;
    x) manifestă o preocupare permanentă pentru reducerea timpilor neproductivi şi a consumurilor de energie şi combustibili şi face propuneri pentru asigurarea necesarului de documentaţie tehnică, utilaje şi dispozitive pentru exploatarea şi repararea autovehiculelor;
    y) organizează şi conduce activitatea pentru executarea calitativă şi cantitativă, la termenele fixate, a sarcinilor privind repararea autovehiculelor, recuperarea, recondiţionarea şi refolosirea pieselor de schimb şi a materialelor;
    z) acordă, la cerere, în limita posibilităţilor, asistenţa tehnică necesară în cazul autovehiculelor aparţinând altor unităţi ale Ministerului Internelor şi Reformei Administrative, atunci când acestea se defectează în zona sa de responsabilitate, pe timpul executării misiunilor;
    aa) verifică existenţa şi completarea corectă a documentelor de exploatare a autovehiculelor la plecarea în cursă, existenţa permiselor de conducere, foilor de parcurs şi certificatelor de înregistrare sau înmatriculare după caz, nepermiţând ieşirea în cursă a autovehiculelor, atunci când constată nereguli;
    (3) Conducătorii auto au următoarele obligaţii principale:
    a) să cunoască şi să respecte întocmai regulile de utilizare şi întreţinere prevăzute în prezentul act normativ şi în manualele tehnice ale autovehiculelor, precum şi normele privind circulaţia pe drumurile publice;
    b) să cunoască principalele performanţe şi caracteristici tehnice ale autovehiculelor pe care le au în primire şi să abordeze un stil de conducere corect, pentru prevenirea producerii evenimentelor tehnice sau a accidentelor de circulaţie;
    c) să cunoască şi să respecte modul de utilizare şi completare a foii de parcurs, purtând răspunderea asupra exactităţii şi realităţii datelor pe care le înscrie şi să nu efectueze curse în interes personal sau în afara sarcinilor de serviciu;
    d) să nu plece în cursă fără a efectua întreţinerea tehnică zilnică a autovehiculului şi consemnarea acesteia pe foaia de parcurs, pentru evitarea unei stări tehnice necorespunzătoare (ex.: nefuncţionarea unuia din sistemele/ instalaţiile de siguranţă a circulaţiei - iluminare-semnalizare, direcţie sau frânare, defecţiuni la instalaţia de evacuare a gazelor arse, nivel sub minimul admis al lichidelor speciale - ulei motor, lichid de frână şi de răcire - etc.).
    ART. 15
    Atribuţiile de la articolul precedent se repartizează personalului din subordine şi, după caz, se completează, în funcţie de specificul fiecărei unităţi în parte.
    SECŢIUNEA a III-a
    Pregătirea de specialitate a personalului
    ART. 16
    Pregătirea de specialitate a personalului pentru asigurarea tehnică de autovehicule se organizează şi se desfăşoară pentru însuşirea temeinică, în mod diferenţiat, în raport cu atribuţiile pe care le are de îndeplinit, a cunoştinţelor privind construcţia, funcţionarea şi caracteristicile tehnice ale autovehiculelor din înzestrare, principiile şi regulile de exploatare, precum şi formarea şi perfecţionarea deprinderilor în conducerea, întreţinerea şi repararea mijloacelor tehnice de resort.
    ART. 17
    Perfecţionarea pregătirii de specialitate se execută teoretic şi practic prin cursuri de perfecţionare, simpozioane în cadrul unităţilor proprii sau a celor specializate, vizite de documentare la diferite firme care au oferte în domeniu, vizite de documentare la târguri şi expoziţii interne şi internaţionale şi prin studiu individual.
    ART. 18
    Pregătirea de specialitate a personalului tehnic se desfăşoară diferenţiat, în raport de eşaloanele şi funcţiile pe care este încadrat şi atribuţiile prevăzute în fişa postului şi se referă, în principal, la:
    a) cunoaşterea prevederilor prezentului normativ şi a reglementărilor cu incidenţă asupra asigurării tehnice de autovehicule;
    b) cunoaşterea caracteristicilor tehnice, a performanţelor, funcţionării, exploatării corecte şi reparării autovehiculelor din înzestrare, precum şi a aparaturii de diagnosticare, a utilajelor şi instalaţiilor de atelier;
    c) cunoaşterea particularităţilor exploatării autovehiculelor, specifică sezonului cald sau rece, punându-se accent pe funcţionarea sigură a acestora în toate condiţiile, prevenirea accidentelor de circulaţie şi a evenimentelor tehnice;
    d) cunoaşterea reglementărilor legale privind circulaţia autovehiculelor pe drumurile publice, de prevenire a accidentelor de circulaţie, pentru personalul care are în primire şi conduce autovehiculele din dotare;
    e) cunoaşterea regulilor de protecţie a muncii, precum şi a măsurilor de prevenire şi stingere a incendiilor.
    ART. 19
    (1) Selecţionarea, formarea şi perfecţionarea pregătirii de specialitate a elevilor şi studenţilor militari sau poliţişti, conducătorilor auto, precum şi a personalului tehnic auto se organizează şi se efectuează conform programelor şi instrucţiunilor întocmite de unităţile în care se desfăşoară astfel de cursuri, precum şi de către instituţiile de învăţământ din cadrul Ministerului Internelor şi Reformei Administrative.
    (2) La nevoie, unităţile subordonate inspectoratelor generale, precum şi alte unităţi necuprinse în structura acestora, în cadrul cărora se desfăşoară cursuri de pregătire în vederea obţinerii permisului de conducere vor organiza cursuri de pregătire şi perfecţionare în vederea autorizării, respectiv reautorizării instructorilor de conducere auto şi a profesorilor de legislaţie rutieră, angajaţi ai Ministerului Internelor şi Reformei Administrative.
    (3) Candidaţii pentru calificarea ca instructori de conducere auto trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:
    a) vârsta minimă de 25 ani;
    b) să fie absolvent, cu examen de diplomă, cel puţin al liceului sau al unei şcoli (similar) cu profil auto;
    c) să fie posesor al permisului de conducere corespunzător categoriei de autovehicul pentru care va executa instruirea şi să aibă o vechime minimă de 5 ani în conducerea autovehiculelor din fiecare categorie şi subcategorie pentru care solicită autorizarea;
    d) să nu fi avut permisul de conducere suspendat în ultimii doi ani;
    e) să fie angajat al Ministerului Internelor şi Reformei Administrative.
    (4) Profesorii de legislaţie rutieră trebuie să fie ofiţeri sau absolvenţi ai unui institut de învăţământ superior de lungă durată, în specialităţile ştiinţe juridice sau tehnice şi să posede permis de conducere auto.
    (5) Profesorii de legislaţie rutieră şi instructorii pentru practica conducerii auto se autorizează conform prevederilor legale în vigoare.
    ART. 20
    (1) În cadrul Ministerului Internelor şi Reformei Administrative, autorizarea şi reautorizarea instructorilor de conducere auto şi a profesorilor de legislaţie rutieră se acordă astfel:
    a) de către Direcţia Regim Permise de Conducere şi Înmatriculare a Vehiculelor pentru personalul din Academia de Poliţie "Alexandru Ioan Cuza";
    b) de către şefii celorlalte inspectorate generale pentru personalul din unităţile subordonate.
    (2) Reautorizarea instructorilor de conducere şi a profesorilor de legislaţie rutieră se execută la interval de 5 ani.
    (3) Calitatea de instructor de conducere auto sau de profesor de legislaţie rutieră obţinută ca urmare a absolvirii cursurilor organizate de unităţile Ministerului Internelor şi Reformei Administrative este valabilă numai în cadrul ministerului.
    (4) Anual, în unităţile în care se desfăşoară cursuri de pregătire în vederea obţinerii permisului de conducere, se organizează cu instructorii de conducere auto şi profesorii de legislaţie rutieră, simpozioane de pregătire pe timpul cărora se vor analiza rezultatele obţinute şi comportarea acestora.
    (5) În lipsa personalului propriu specializat sau a condiţiilor necesare, acordarea autorizării şi reautorizării profesorilor de legislaţie rutieră şi a instructorilor de conducere auto poate fi solicitată către autoritatea naţională în domeniu, în condiţiile legii.
    ART. 21
    (1) Conducătorii de unităţi vor dispune măsurile necesare pentru însuşirea de către personalul din subordine care are în primire şi conduce autovehiculele din dotare, a prevederilor actelor normative în vigoare privind circulaţia pe drumurile publice, precum şi pentru prevenirea evenimentelor tehnice şi a accidentelor de circulaţie.
    (2) De asemenea, se poate retrage dreptul de a conduce autovehicule din dotare, celor care dovedesc că nu au deprinderile necesare şi nu manifestă siguranţă în conducerea autovehiculelor sau produc accidente de circulaţie, în mod repetat, din vina lor.
    SECŢIUNEA a IV-a
    Înzestrarea şi completarea dotării cu autovehicule
    A. Planificarea înzestrării cu autovehicule
    ART. 22
    Planificarea înzestrării cu autovehicule se realizează pe baza secţiunii programului logistic anual care se fundamentează în funcţie de:
    a) necesarul, pe categorii de autovehicule, prevăzut în tabela de înzestrare (norma de dotare);
    b) existentul la data planificării;
    c) scoateri din funcţiune prognozate;
    d) categorii noi de mijloace, impuse de necesitatea asigurării mobilităţii unor noi misiuni.
    ART. 23
    Realizarea înzestrării se asigură de către structurile cu atribuţii de înzestrare în funcţie de priorităţile stabilite pe baza programelor aprobate şi a fondurilor alocate.
    ART. 24
    Dotarea unităţilor cu mijloace de transport se poate realiza, în condiţiile legii, în următoarele moduri:
    1. achiziţia de autovehicule;
    2. redistribuirile efectuate între unităţile Ministerului Internelor şi Reformei Administrative;
    3. preluarea unor autovehicule de la alte instituţii publice prin transmitere fără plată;
    4. acceptarea unor donaţii;
    5. preluarea de autovehicule confiscate şi intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului;
    6. preluarea prin comodat
    7. preluarea ca urmare a unor rechiziţii efectuate în condiţiile legii.
    B. Clasificarea autovehiculelor
    ART. 25
    Vehiculele rutiere sunt clasificate din punct de vedere constructiv, conform prevederilor standardelor naţionale în vigoare şi a reglementărilor emise de autoritatea naţională în domeniul transporturilor rutiere.
    ART. 26
    Autovehiculele din dotarea structurilor Ministerului Internelor şi Reformei Administrative sunt clasificate conform reglementărilor interne în vigoare referitoare la categoriile de mijloace prevăzute în normele de dotare şi tabelele de înzestrare.
    ART. 27
    Terminologia la care se face referire în art. 25 şi 26 se utilizează în mod obligatoriu de personalul logistic de specialitate cu atribuţii specifice în domeniul asigurării tehnice de autovehicule.
    C. Primirea-predarea, introducerea şi retragerea în şi din exploatare a autovehiculelor
    ART. 28
    În executarea activităţilor de dotare se vor avea în vedere necesităţile reale şi de perspectivă ale unităţilor, urmărindu-se, permanent, introducerea unor mijloace de transport ale căror caracteristici tehnice permit îndeplinirea în mod corespunzător a misiunilor ce revin structurilor din cadrul/subordinea Ministerului Internelor şi Reformei Administrative.
    ART. 29
    (1) Completarea rezervelor proprii de mobilizare cu autovehicule se asigură de către unităţile cu atribuţii de înzestrare.
    (2) Împrospătarea rezervelor proprii de mobilizare se realizează de către unităţi, cu mijloace de transport având rodajul efectuat şi o stare tehnică şi de întreţinere foarte bună. Nu se introduc la această grupă autovehiculele aflate în perioada de garanţie.
    (3) La rezervele proprii de mobilizare se vor introduce numai autovehicule având rulaje reduse şi o stare tehnică şi de întreţinere corespunzătoare îndeplinirii misiunilor.
    ART. 30
    Primirea autovehiculelor noi se execută prin structurile logistice de aprovizionare şi depozitare ale unităţilor cu atribuţii de înzestrare.
    ART. 31
    Predarea-primirea autovehiculelor se execută astfel:
    a) în baza ordinelor de distribuţie, conform modelului prevăzute în anexa nr. 1, emise de:
    1. Direcţia Generală Management Logistic şi Administrativ - pentru distribuirile de autovehicule noi efectuate către inspectoratele generale şi structurile necuprinse în organigrama acestora, precum şi pentru redistribuirile de autovehicule efectuate între aceste structuri;
    2. Inspectoratele generale şi ceilalţi ordonatori secundari de credite, pentru distribuirile/redistribuirile efectuate între structurile subordonate;
    b) în baza dispoziţiei zilnice sau ordinului de zi şi documentelor justificative pentru înregistrarea în contabilitate, în cazul predării-primirii autovehiculelor de la compartimentul de gestiune al unităţii la o subunitate sau de la o subunitate la alta, după caz, pentru autovehiculele prevăzute în tabela de înzestrare proprie.
    c) în baza dispoziţiei/ordinului şefului/comandantului de subunitate şi a procesului-verbal de predare-primire, pentru predarea-primirea autovehiculului de la subunitate la conducătorul auto şi între conducătorii auto.
    d) autovehiculele din gestiunea unei unităţi, dar care sunt utilizate de alte structuri cu tabele de înzestrare proprii, se redistribuie în baza ordinelor de distribuţie emise de către inspectoratele generale pentru structurile subordonate sau de Direcţia Generală Management Logistic şi Administrativ, după caz
    ART. 32
    (1) În cazul distribuirilor/redistribuirilor, la predare, autovehiculele trebuie să fie complete, să aibă o stare tehnică şi de întreţinere bună şi documentele de evidenţă a exploatării completate la zi.
    (2) Cu această ocazie, se vor verifica, în mod obligatoriu, următoarele:
    a) existenţa şi modul de completare după caz, a documentelor de evidenţă a exploatării, care se predau odată cu autovehiculul: dosarul tehnic, carnetul de bord, carnetul service şi de utilizare, cartea de identitate a vehiculului, certificatul de înregistrare, înmatriculare sau de leasing, după caz;
    b) sculele, accesoriile, piesele de schimb şi altele asemenea, conform inventarului de complet;
    c) dacă datele înscrise în ordinul de distribuţie şi în documentele de evidenţă a exploatării corespund cu cele ale autovehiculului: categoria, marca, tipul, numărul de înregistrare, eventual de înmatriculare, şi numărul de identificare al autovehiculului;
    d) dacă marca, tipul şi seriile anvelopelor existente pe autovehicul corespund cu cele menţionate în documentele de exploatare.
    ART. 33
    Se interzice înlocuirea la autovehicule a agregatelor, aparatelor, instalaţiilor, mecanismelor şi pieselor existente, cu altele mai vechi sau defecte.
    ART. 34
    (1) În cazul distribuirilor efectuate între unităţi, atunci când autovehiculele nu corespund a fi predate şi delegatul primitor refuză primirea acestora, conducătorul unităţii predătoare trebuie să ia toate măsurile necesare pentru ducerea la îndeplinire a ordinului primit, prin înlăturarea tuturor neajunsurilor semnalate. În astfel de situaţii, la unitatea predătoare se va întocmi un proces-verbal, în care se vor menţiona: motivul refuzului, măsurile care trebuie luate pentru înlăturarea neajunsurilor şi un nou termen de predare-primire.
    (2) În cazul în care conducătorul unităţii predătoare consideră că refuzul primirii nu este întemeiat, va înainta ierarhic procesul-verbal şi documentaţia care justifică netemeinicia refuzului, urmând ca structurile abilitate să ia măsurile necesare pentru ducerea la îndeplinire a ordinului emis.
    ART. 35
    La predarea-primirea autovehiculelor se întocmeşte documentul justificativ pentru înregistrarea în contabilitate şi procesul-verbal model anexa nr. 2, după caz.
    ART. 36
    Introducerea în exploatare a autovehiculelor, respectiv alocarea la drepturi de consum, se face prin dispoziţie zilnică sau ordin de zi pe unitate, după caz, în care se vor specifică datele privind identificarea autovehiculelor: categoria de destinaţie conform prevederilor normei de dotare sau tabelei de înzestrare, marca şi tipul acestora, numărul de înregistrare şi înmatriculare, subunitatea la care se repartizează.
    ART. 37
    (1) La începutul fiecărui an, se emite dispoziţie zilnică sau ordin de zi pe unitate, după caz, pentru alocarea la drepturi a mijloacelor de transport auto şi reglementarea activităţii de asigurare tehnică de autovehicule, care va cuprinde minim următoarele prevederi:
    a) date privind identificarea autovehiculelor: categoria conform prevederilor normei de dotare sau tabelei de înzestrare, marca şi tipul acestora, numărul de înregistrare şi înmatriculare, după caz;
    b) compartimentul sau subunitatea la care se repartizează;
    c) locul de parcare sau garare: în incinta sau în zona arondată unităţii/subunităţii sau a altor locaţii, conform reglementărilor specifice privind folosirea autovehiculelor, aprobate de conducerea ministerului;
    d) comisiile pentru recepţia bunurilor materiale aprovizionate şi pentru efectuarea constatărilor tehnice.
    (2) Înainte de începerea activităţilor respective, prin dispoziţie sau ordin de zi, după caz, se va numi componenţa comisiilor pentru: cercetarea accidentelor de circulaţie şi a evenimentelor tehnice, întocmirea propunerilor de scoatere din funcţiune a autovehiculelor, de evaluare, valorificare prin vânzare la licitaţie şi casare a mijloacelor tehnice de resort;
    (3) Modificările sau completările ulterioare, corespunzătoare prevederilor menţionate la alineatele precedente, se efectuează, numai prin dispoziţie sau ordin de zi pe unitate, după caz.
    ART. 38
    Evidenţa autovehiculelor se ţine pe compartimente, separat la uzul curent şi rezerva proprie de mobilizare, conform tabelelor de înzestrare a unităţii la pace şi mobilizare şi ale celor pe care le asigură din punct de vedere logistic, cu ajutorul unei aplicaţii informatice de gestionare a bazelor de date.
    ART. 39
    (1) Structurile Ministerului Internelor şi Reformei Administrative ţin evidenţa nominală şi statistică pentru autovehiculele din dotare, pe formulare conform modelelor prezentate în anexele nr. 3 şi 4 pe care le transmit, după caz, unităţilor cu atribuţii de înzestrare, până la data de 10 decembrie.
    (2) Institutul Naţional de Administraţie, Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici, Administraţia Naţională a Rezervelor de Stat, Oficiul Central de Stat pentru Probleme Speciale, instituţiile prefectului, inspectoratele generale şi structurile necuprinse în organigrama acestora vor transmite la Direcţia Generală Management Logistic şi Administrativ - Serviciul Autovehicule, Nave şi Aeronave, situaţia statistică a autovehiculelor, conform modelului prevăzut în anexa nr. 4, până la data de 20 decembrie, atât în scris, cât şi pe suport magnetic sau optic.
    ART. 40
    (1) Structurile Ministerului Internelor şi Reformei Administrative pot primi autovehicule sau aparatură pentru probe/încercări, pe o perioadă determinată, în vederea încercării în exploatare a acestora, în condiţiile muncii specifice, pe baza unor protocoale încheiate cu operatorii economici de profil.
    (2) Predarea-primirea se va efectua pe baza unui proces-verbal stabilit de comun acord.
    (3) Operatorul economic are următoarele obligaţii principale, pe cheltuială proprie:
    a) să efectueze asigurarea obligatorie RCA (Carte Verde) şi facultativă, anterior predării autovehiculelor în cauză, pe întreaga perioadă stabilită prin protocolul încheiat;
    b) să asigure efectuarea inspecţiei tehnice periodice şi a reviziilor tehnice, conform carnetului service al autovehiculelor predate şi a reparaţiilor necesare;
    c) să asigure piesele de schimb, lubrifianţii, consumabilele şi efectuarea reparaţiilor necesare pe durata protocolului.
    (4) Structura care primeşte autovehiculele sau aparatura, are următoarele obligaţii principale:
    a) să aloce la drepturi autovehiculele în cauză, conform prevederilor prezentului normativ;
    b) să asigure carburanţii necesari autovehiculelor sau pentru funcţionarea corespunzătoare a aparaturii, în cazul în care aceasta se montează pe autovehiculele proprii, conform prescripţiilor din carnetul de utilizare a mijloacelor primite sau a recomandărilor furnizorului;
    c) să asigure exploatarea corespunzătoare a aparaturii sau autovehiculelor primite, cu respectarea legislaţiei în vigoare privind circulaţia pe drumurile publice, a prevederilor carnetului de utilizare şi întreţinere a mijloacelor respective, precum şi a condiţiilor speciale stabilite de comun acord în documentele încheiate între părţi.
    (5) Prin protocolul încheiat sau prin orice alt document întocmit în legătură cu această activitate, nu se poate angaja o obligaţie în sarcina structurilor Ministerului Internelor şi Reformei Administrative privind achiziţionarea ulterioară a autovehiculelor primite sau alte prevederi în contradicţie cu legislaţia în vigoare privind achiziţiile publice.
    D. Scoaterea din înzestrare a autovehiculelor
    ART. 41
    (1) Scoaterea din înzestrare a unor tipuri de autovehicule se aprobă de conducerea Ministerului Internelor şi Reformei Administrative, la solicitarea Direcţiei Generale Management Logistic şi Administrativ, în baza propunerilor înaintate de structurile cu atribuţii de înzestrare sau cele necuprinse în structura acestora.
    (2) Se poate solicita scoaterea din înzestrare numai a acelor tipuri de autovehicule care îndeplinesc una dintre următoarele condiţii:
    a) au devenit atipice;
    b) pentru ele nu se mai fabrică piese de schimb;
    c) exploatarea lor este neeconomicoasă sau performanţele nu mai corespund îndeplinirii corespunzătoare a misiunilor ce revin unităţilor din subordinea Ministerului Internelor şi Reformei Administrative.
    ART. 42
    Scoaterea din funcţiune a autovehiculelor şi a celorlalte mijloace fixe din sectorul auto, precum şi disponibilizarea bunurilor materiale, altele decât mijloacele fixe, care nu mai sunt necesare unităţilor Ministerului Internelor şi Reformei Administrative, valorificarea, respectiv transmiterea fără plată a acestora se face în conformitate cu prevederile legale în vigoare, ordinele şi instrucţiunile care reglementează această activitate.
    E. Rodajul autovehiculelor şi motoarelor
    ART. 43
    (1) Rodajul autovehiculelor noi, la care fabricantul solicită această operaţiune sau al celor echipate cu motoare noi sau motoare la care s-au efectuat reparaţii de înlocuire set motor sau arbore cotit, se execută de către conducători auto experimentaţi.
    (2) Rodajul se execută pe baza dispoziţiei sau ordinului de zi, după caz, înainte de introducerea/reintroducerea în exploatare a autovehiculelor, respectându-se instrucţiunile tehnice ale furnizorului, prescripţiile unităţii reparatoare sau dispoziţiile tehnice în vigoare, fiind menţionate rulajul care se efectuează şi datele de identificare ale mijloacelor în cauză.
    (3) Baza Centrală pentru Asigurarea Tehnică a Misiunilor stabileşte norme de rodaj în baza cărora efectuează rodajul motoarelor reparate.
    (4) În perioada de rodaj, autovehiculele pot fi folosite pentru executarea unor transporturi, cu respectarea condiţiilor prevăzute în anexa nr. 5.
    ART. 44
    Rodajul autovehiculelor noi se poate executa şi în unităţile la care au fost distribuite sau în cadrul structurilor de aprovizionare şi depozitare. În cazul apariţiei unor defecţiuni, al producerii unor evenimente tehnice sau accidente de circulaţie în perioada de rodaj, răspunderea revine unităţii care efectuează rodajul care raportează, cercetează şi soluţionează evenimentul respectiv.
    ART. 45
    Pe foaia de parcurs a autovehiculului la care se execută rodaj, la rubrica "Beneficiar" se menţionează "RODAJ". Înainte de începerea rodajului şi pe timpul efectuării acestuia, unitatea deţinătoare asigură instruirea conducătorilor auto privind instrucţiunile, prescripţiile şi dispoziţiile tehnice ce trebuie respectate.
    F. Vopsirea şi inscripţionarea autovehiculelor
    ART. 46
    Culoarea autovehiculelor, modelele de inscripţionare şi echiparea cu dispozitive de avertizare acustico-luminoase, după caz, se aprobă de către ordonatorii secundari de credite, respectiv ordonatorii terţiari care nu sunt în subordinea ordonatorilor secundari, pe baza prevederilor legale în vigoare.
    ART. 47
    Structurile cu atribuţii de înzestrare vor menţiona în contractele sau comenzile de livrare condiţiile de vopsire şi inscripţionare a autovehiculelor, după caz.
    G. Transferul temporar al autovehiculelor
    ART. 48
    Atunci când situaţia impune, autovehiculele din dotare se pot transfera temporar către alte structuri ale Ministerul Internelor şi Reformei Administrative, astfel:
    a) în baza ordinului de transfer temporar al directorului general al Direcţiei Generale Management Logistic şi Administrativ, pentru transferurile temporare efectuate între Institutul Naţional de Administraţie, Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici, Administraţia Naţională a Rezervelor de Stat, Oficiul Central de Stat pentru Probleme Speciale, instituţiile prefectului, inspectoratele generale sau structurile necuprinse în organigrama acestora;
    b) în baza ordinelor de transfer temporar ale ordonatorilor secundari de credite, pentru transferurile temporare efectuate între structurile subordonate.
    ART. 49
    Ordinul de transfer temporar va cuprinde:
    a) categoria, marca, tipul, numărul de identificare şi numărul de înregistrare, eventual înmatriculare al autovehiculului;
    b) perioada transferului temporar;
    c) obligativitatea alocării la drepturi a autovehiculului, de către structura la care se transferă temporar, la categoria prevăzută de norma de dotare sau tabela de înzestrare a acesteia;
    d) obligativitatea respectării prevederilor art. 50 - 52 după caz, de către structura care transferă temporar, respectiv care primeşte prin transfer temporar autovehicule.
    ART. 50
    Structurile vor emite dispoziţie sau ordin de zi pe unitate, după caz, pentru transferul temporar, respectiv alocarea la drepturi a autovehiculelor primite prin transfer temporar. La începerea şi terminarea transferului temporar, se întocmesc documente justificative şi procese verbale de predare-primire conform modelului prezentat în anexa nr. 2, iar autovehiculele vor avea o stare tehnică şi de întreţinere bună şi vor fi însoţite de carnetele de bord, completate la zi.
    ART. 51
    (1) Structurile care primesc autovehicule prin transfer temporar răspund de acestea ca şi de cele proprii, asigurându-le condiţii de parcare, întreţinere şi reparare.
    (2) Accidentele de circulaţie sau evenimentele tehnice în care sunt implicate autovehiculele transferate temporar, se raportează de unitatea care le are în folosinţă, conform reglementărilor în vigoare, care va lua măsuri pentru stabilirea răspunderii materiale, recuperarea pagubelor şi repunerea în stare de funcţionare a acestora.
    ART. 52
    Unităţile care au primit autovehicule prin transfer temporar eliberează foi de parcurs, înregistrează rulajul efectuat şi răspund de completarea carnetelor de bord şi scăderea cu documente legale a materialelor tehnice folosite în procesul exploatării şi reparării acestora.
    ART. 53
    În limita posibilităţilor, unităţile pot pune la dispoziţie autovehiculele din dotare, la solicitarea altor unităţi din structura Ministerului Internelor şi Reformei Administrative, fără a se emite ordin de transfer temporar, în situaţia în care perioada de folosire nu este mai mare de 7 zile. În acest caz, unitatea care pune la dispoziţie autovehiculul, va consemna efectuarea transportului prin dispoziţie sau ordin de zi pe unitate, după caz.
    SECŢIUNEA a V-a
    Înregistrarea, înmatricularea şi radierea din evidenţă a autovehiculelor
    ART. 54
    Autovehiculele din dotarea structurilor Ministerului Internelor şi Reformei Administrative se înregistrează în sistem propriu.
    ART. 55
    Înregistrarea, înmatricularea, dacă este cazul, şi radierea din evidenţă a autovehiculelor se face cu respectarea strictă a prevederilor legale în vigoare şi ale prezentului normativ.
    ART. 56
    Prin grija şefului Biroului Tehnic (similar), în cazul în care un autovehicul, înregistrat sau înmatriculat este scos din dotare şi din evidenţă, se vor întreprinde demersurile necesare în vederea radierii, după caz, a numerelor respective, de către organele competente şi în termenul prevăzut de reglementările legale în vigoare.
    ART. 57
    (1) Înregistrarea autovehiculelor se execută de către Baza Centrală pentru Asigurarea Tehnică a Misiunilor.
    (2) Se pot înregistra numai autovehiculele care îndeplinesc condiţiile stabilite prin prezentul normativ.
    (3) În vederea înregistrării, cât şi pe parcursul exploatării autovehiculelor înregistrate, structurile deţinătoare vor respecta prevederile reglementărilor în vigoare privind condiţiile tehnice pe care acestea trebuie să le îndeplinească pentru admiterea/menţinerea în circulaţie pe drumurile publice.
    ART. 58
    (1) Autovehiculele se înregistrează pe baza următoarelor documente justificative, după caz:
    a) cererea/raportul unităţii deţinătoare, care va cuprinde precizări cu privire la modul de intrare în evidenţă a autovehiculului, numărul de identificare, respectiv seria şasiului pentru cele care nu au specificat numărul de identificare, societatea de leasing, după caz, precum şi anul şi luna în care expiră perioada de leasing;
    b) cartea de identitate a vehiculului, în original, prevăzută cu folia de securizare a Registrului Auto Român, inclusiv pentru autovehiculele deţinute în sistem leasing financiar;
    c) copia documentului care atestă intrarea în dotarea structurii deţinătoare a vehiculului sau modificarea numărului de identificare al acestuia, a seriei caroseriei/şasiului (factura, actul de donaţie, repartiţia eşalonului superior, ordinul de distribuţie, repartiţia guvernamentală pentru autovehiculele confiscate şi intrate conform legii în proprietatea statului, procesul-verbal de preluare prin transmitere fără plată sau rechiziţie, contractul de leasing pentru autovehiculele deţinute în acest sistem, contractul de comodat, după caz).
    (2) Sunt exceptate de la prevederile alin. (1) lit. b), vehiculele speciale pentru care nu se eliberează carte de identitate a vehiculului în conformitate cu reglementările legale în domeniu.
    (3) Documentele menţionate la alin. (1) se înaintează ierarhic de către structurile deţinătoare care solicită înregistrarea, la Baza Centrală pentru Asigurarea Tehnică a Misiunilor, în termen de 30 de zile de la intrarea autovehiculului în dotarea acestora, respectiv de la obţinerea modificărilor corespunzătoare în cartea de identitate a vehiculului, după caz.
    ART. 59
    (1) În cazul în care un vehicul care urmează să fie înregistrat, nu a mai fost înmatriculat anterior în România, înmatricularea ulterioară înregistrării nu este considerată prima înmatriculare sau prima înmatriculare în România, după caz, în sensul reglementărilor legale în vigoare.
    (2) Vehiculelor înregistrate li se aplică prevederile legale în vigoare referitoare la reglementările privind certificarea încadrării vehiculelor rutiere, înmatriculate, în normele tehnice privind siguranţa circulaţiei rutiere, protecţia mediului şi folosinţa conform destinaţiei, prin inspecţia tehnică periodică.
    (3) Fac excepţie de la prevederile alin. (2) vehiculele speciale care nu se supun reglementărilor privind efectuarea inspecţiei tehnice periodice.
    ART. 60
    Vehiculele înregistrate în baza prezentelor norme îşi păstrează numerele atribuite, care rămân valabile până la ieşirea definitivă a acestora din patrimoniul Ministerului Internelor şi Reformei Administrative, conform prevederilor legale în vigoare, indiferent de redistribuirile efectuate între unităţile din structură.
    ART. 61
    (1) Baza Centrală pentru Asigurarea Tehnică a Misiunilor, eliberează pentru fiecare autovehicul înregistrat, un certificat de înregistrare, conform modelului prevăzut în anexa nr. 6.
    (2) Formularele "certificat de înregistrare" se emit, la solicitarea Bazei Centrale pentru Asigurarea Tehnică a Misiunilor, de către Tipografia Ministerului Internelor şi Reformei Administrative, pe suport de hârtie.
    (3) Fiecărui certificat de înregistrare i se atribuie o serie formată dintr-o literă, exclusiv literele Ă, Â, Î, Ş şi Ţ, urmată de un număr format din patru cifre, în care prima este diferită de zero. Seria se atribuie în ordine strict alfabetică, iar numărul în ordine strict crescătoare.
    (4) Baza Centrală pentru Asigurarea Tehnică a Misiunilor completează certificatele de înregistrare la rubricile ce cuprind datele de identificare şi caracteristicile tehnice ale autovehiculului şi cartea de identitate a acestuia la rubricile aferente numărului de înmatriculare, respectiv cea corespunzătoare pentru radiere, aplicându-se ştampila pentru autentificare.
    (5) La înregistrarea autovehiculelor deţinute de unităţi în sistem de leasing financiar, Baza Centrală pentru Asigurarea Tehnică a Misiunilor va menţiona la rubrica "Observaţii" din certificatul de înregistrare, denumirea societăţii de leasing, precum şi data la care expiră perioada de leasing.
    (6) Certificatele de înregistrare emise până la data intrării în vigoare sunt şi rămân valabile. Structurile deţinătoare pot solicita Bazei Centrale pentru Asigurarea Tehnică a Misiunilor, preschimbarea certificatelor de înregistrare, model 2004, cu prioritate pentru autovehiculele care participă la misiuni ce implică trecerea frontierei de stat.
    ART. 62
    (1) La înregistrare, Baza Centrală pentru Asigurarea Tehnică a Misiunilor atribuie fiecărui autovehicul un număr de înregistrare, care va fi înscris pe plăcuţe metalice ce se fixează în partea din faţă şi spate a autovehiculului cu cel puţin 4 roţi, exclusiv a cvadriciclurilor şi numai în partea din spate, în cazul motociclurilor şi a remorcilor sau semiremorcilor.
    (2) Evidenţa numerelor de înregistrare se ţine de către Baza Centrală pentru Asigurarea Tehnică a Misiunilor pe baza Registrului de evidenţă a certificatelor şi numerelor de înregistrare ale autovehiculelor din dotarea unităţilor Ministerului Internelor şi Reformei Administrative, al cărui model este prezentat în anexa nr. 7.
    (3) Forma şi dimensiunile plăcuţelor cu numere de înregistrare, materialele din care sunt confecţionate şi dimensiunile caracterelor alfanumerice ce formează numărul respectiv sunt identice cu cele ale plăcuţelor cu numere de înmatriculare utilizate în prezent la nivel naţional, conform standardelor în vigoare. Numerele de înregistrare sunt formate din grupul de litere "MAI" urmat de un grup format din cinci cifre, din care prima este diferită de cifra "zero".
    (4) Atribuirea numerelor de înregistrare se face în ordine strict crescătoare a numărului.
    ART. 63
    Plăcuţele cu numere de înregistrare se realizează la Baza Centrală pentru Asigurarea Tehnică a Misiunilor.
    ART. 64
    (1) Ulterior înregistrării, Baza Centrală pentru Asigurarea Tehnică a Misiunilor remite unităţii deţinătoare a autovehiculului, originalul cărţii de identitate a acestuia odată cu certificatul şi plăcuţele cu numere de înregistrare.
    (2) În termen de 15 zile de la primire, în certificatul de înregistrare al autovehiculului respectiv, se completează, la fila destinată unităţilor deţinătoare, prin grija şefului Biroului Tehnic/similar, denumirea unităţii, localitatea în care se află sediul acesteia şi data primirii mijlocului de transport, date certificate prin semnătură şi ştampilă de conducerea unităţii.
    (3) Completarea acestor date, în termenul precizat la alin. (2), este obligatorie şi în cazul în care unitatea preia un autovehicul înregistrat, prin redistribuire de la altă structură din cadrul Ministerului Internelor şi Reformei Administrative.
    ART. 65
    (1) Orice modificare adusă autovehiculului înregistrat care are ca rezultat schimbarea caracteristicilor de omologare sau identificare prevăzute în cartea de identitate a autovehiculului trebuie urmată de completarea corespunzătoare a acesteia la Registrul Auto Român conform prevederilor legale, în termen de 30 de zile de la data efectuării lucrării respective.
    (2) În situaţia în care s-au produs modificări ale unor caracteristici sau date conţinute în certificatul de înregistrare, cu excepţia expirării perioadei de leasing, după caz, acest document se va înainta la Baza Centrală pentru Asigurarea Tehnică a Misiunilor împreună cu cartea de identitate a acestuia şi copia documentelor justificative aferente, conform prevederilor art. 58 pentru eliberarea unui nou certificat de înregistrare.
    (3) Procedura de eliberare a unui nou certificat de înregistrare se va respecta şi în cazul în care unui autovehicul înregistrat i se eliberează un duplicat al cărţii de identitate a vehiculului, conform prevederilor legale în vigoare.
    (4) Copia documentelor justificative pe baza cărora se face completarea cărţii de identitate a vehiculului vor fi anexate la dosarul tehnic al autovehiculului.
    ART. 66
    În cazul pierderii, furtului sau deteriorării certificatului de înregistrare sau a plăcuţelor cu numere de înregistrare, unitatea deţinătoare are următoarele obligaţii:
    a) să solicite, în termenul legal, Bazei Centrale pentru Asigurarea Tehnică a Misiunilor eliberarea unui nou certificat, respectiv a unor noi plăcuţe cu numere de înregistrare;
    b) să stabilească condiţiile în care s-a produs pierderea, furtul sau deteriorarea documentului şi să aplice măsurile legale care se impun;
    c) să transmită imediat Bazei Centrale pentru Asigurarea Tehnică a Misiunilor originalul certificatului de înregistrare iniţial, dacă a reintrat în posesia acestuia ulterior obţinerii noului certificat.
    ART. 67
    În toate cazurile menţionate mai sus, în care se eliberează un nou certificat de înregistrare pentru un autovehicul înregistrat, se va menţine acelaşi număr de înregistrare atribuit, precum şi aceeaşi serie şi număr al certificatului.
    ART. 68
    (1) Autovehiculele pot fi şi înmatriculate la autoritatea naţională competentă, în condiţiile legale în vigoare, cu aprobarea conducătorului structurii deţinătoare, respectiv cu consultarea structurii utilizatoare, după caz, pe baza unui raport motivat prin caracterul de conspirativitate impus de natura misiunilor efectuate, în scopul evitării cheltuielilor nejustificate.
    (2) În cazul autovehiculelor înmatriculate la data intrării în vigoare a prezentelor norme, pentru care nu s-a obţinut aprobarea de a rămâne şi înmatriculate, conducătorul structurii deţinătoare va dispune, la propunerea şefului Biroului Tehnic/similar, radierea în regim de urgenţă din evidenţa autorităţii competente, ulterior înregistrării acestora.
    ART. 69
    (1) Autovehiculele pentru care s-a obţinut aprobarea de a fi şi înmatriculate, vor avea montate plăcuţele cu numerele care se impun în funcţie de natura misiunilor executate.
    (2) Pe timpul executării misiunilor, conducătorul auto va avea asupra lui certificatul de înregistrare, respectiv de înmatriculare al autovehiculului, corespunzător tipului de plăcuţe cu numere montate.
    ART. 70
    Autovehiculele înregistrate pot trece frontiera de stat a României dacă îndeplinesc condiţiile legale în vigoare, după cum urmează:
    a) sunt folosite pentru îndeplinirea misiunilor aprobate de conducerea ministerului;
    b) îndeplinesc condiţiile cerute pentru a fi admise în circulaţia internaţională;
    c) conducătorii lor posedă permis de conducere valabil.
    ART. 71
    Baza Centrală pentru Asigurarea Tehnică a Misiunilor şi Tipografia Ministerului Internelor şi Reformei Administrative îşi vor prevede în programele logistice anuale, fondurile financiare necesare pentru achiziţionarea materialelor folosite în procesele de producţie aferente realizării plăcuţelor cu numere de înregistrare, respectiv a formularelor certificatelor de înregistrare.
    ART. 72
    Radierea numerelor de înregistrare ale autovehiculelor din dotarea unităţilor Ministerului Internelor şi Reformei Administrative se execută de către Baza Centrală pentru Asigurarea Tehnică a Misiunilor, în cazul în care mijloacele auto în cauză sunt scoase definitiv din evidenţa ministerului, conform prevederilor legale în vigoare, precum şi în cazul furtului autovehiculului.
    ART. 73
    (1) Radierea din evidenţă se execută la solicitarea scrisă a unităţii deţinătoare a autovehiculului, prin care se precizează datele de identificare şi motivul scoaterii din evidenţă a acestuia, la care se anexează următoarele documente, după caz:
    a) copia procesului-verbal de predare-preluare semnat de cei în drept, pentru autovehiculele transmise fără plată, în condiţiile legii;
    b) copia contractului de vânzare-cumpărare semnat de cei în drept, pentru autovehiculele valorificate conform legislaţiei în vigoare;
    c) copia procesului-verbal de restituire a autovehiculelor care au fost folosite de unităţi în baza unui contract de comodat sau a rechiziţiei, în condiţiile legii;
    d) copia certificatului de distrugere eliberat de operatorul economic specializat în preluarea autovehiculelor scoase din uz, conform legislaţiei în vigoare;
    e) copia procesului-verbal de casare, aprobat conform reglementărilor în vigoare;
    f) copia documentului justificativ de declarare a furtului autovehiculului, către organele competente.
    (2) Se radiază din oficiu autovehiculele înregistrate aflate în dotarea unor unităţi/instituţii care nu mai sunt prevăzute în structura organizatorică a Ministerului Internelor şi Reformei Administrative, urmare a modificării reglementărilor legale, dacă acestea nu sunt preluate de alte structuri ale ministerului.
    (3) Cartea de identitate a vehiculului şi certificatul de înregistrare, ambele în original, precum şi documentele corespunzătoare menţionate la alin. (1) se înaintează ierarhic la Baza Centrală pentru Asigurarea Tehnică a Misiunilor, în termen de 30 zile de la aprobarea documentelor privind transmiterea fără plată/vânzarea/predarea ca vehicul scos din uz/casarea sau de la declararea furtului autovehiculului pentru care se solicită radierea, după caz.
    ART. 74
    (1) În termen de 15 zile de la primirea cererii, Baza Centrală pentru Asigurarea Tehnică a Misiunilor comunică în scris unităţii deţinătoare, modul de soluţionare privind mijlocul de transport auto pentru care a fost solicitată radierea şi returnează cartea de identitate a vehiculului în cazul autovehiculelor care se transmit fără plată la alte instituţii publice sau se valorifică prin vânzare, precum şi a celor care sunt şi înmatriculate şi nu au fost radiate de autoritatea competentă.
    (2) În cazul autovehiculelor care au fost casate sau predate la operatorii economici specializaţi şi ale căror eventuale numere de înmatriculare au fost radiate din evidenţa autorităţii competente, Baza Centrală pentru Asigurarea Tehnică a Misiunilor reţine cartea de identitate a autovehiculului şi o transmite Registrului Auto Român, în termen de 15 zile de la data radierii numărului de înregistrare.
    (3) Plăcuţele cu numerele de înregistrare ale autovehiculului pentru care a fost efectuată radierea din evidenţă a acestuia, se distrug pe bază de proces-verbal pe propria răspundere a structurii deţinătoare.
    SECŢIUNEA a VI-a
    Planificarea, organizarea şi realizarea exploatării autovehiculelor
    A. Planificarea, organizarea şi evidenţa exploatării autovehiculelor
    ART. 75
    (1) Planificarea exploatării autovehiculelor are ca scop stabilirea resurselor de materiale tehnice necesare îndeplinirii în condiţii corespunzătoare a misiunilor specifice. În acest sens, se întocmeşte secţiunea programului logistic anual, prin care se fundamentează structura bugetului, pe baza necesarului anual de carburanţi, lubrifianţi, piese de schimb, alte materiale tehnice, revizii, inspecţii tehnice periodice şi reparaţii, calculate pe baza numărului de autovehicule prevăzute de norma de dotare, respectiv tabela de înzestrare (pentru carburanţi), respectiv a celor existente în dotare (pentru estimarea celorlalte cheltuieli), a normelor lunare de carburanţi prevăzute în anexa nr. 8 şi a altor cheltuieli specifice sectorului auto.
    (2) În procesul de exploatare, nu se consideră depăşire a normei lunare de carburanţi pe autovehicul sau motoagregat, consumul care, la nivelul anului, se încadrează în limita cantităţii de carburant, calculată în raport cu numărul total de autovehicule, respectiv motoagregate prevăzute în norma de dotare sau tabela de înzestrare a structurii deţinătoare sau utilizatoare, după caz.
    (3) Calitatea exploatării autovehiculelor depinde în principal de:
    a) nivelul pregătirii de specialitate a personalului tehnic şi a celui stabilit pentru conducerea autovehiculelor din dotare;
    b) efectuarea la termen şi/sau în mod corespunzător, a lucrărilor de întreţinere tehnică şi reparaţii;
    c) respectarea cu stricteţe a regulilor de prevenire a accidentelor de circulaţie şi a evenimentelor tehnice;
    d) planificarea corectă şi evidenţa folosirii autovehiculelor;
    e) aplicarea măsurilor corective stabilite în urma controalelor efectuate asupra stării tehnice şi de întreţinere a autovehiculelor;
    f) asigurarea condiţiilor corespunzătoare de parcare a autovehiculelor.
    ART. 76
    Evidenţa exploatării are ca scop menţinerea stării de funcţionare a autovehiculelor, precum şi urmărirea folosirii corecte a acestora, şi constă în:
    a) analiza trimestrială sau de câte ori este nevoie, a consumurilor de carburanţi efectuate, urmărindu-se:
    1. încadrarea în limita cantităţii lunare de carburant, calculată conform celor menţionate la art. 75 alin. (2);
    2. repartizarea acestuia cu încadrarea în cantităţile contractate sau aprovizionate şi în fondurile financiare aprobate, în scopul gestionării corespunzătoare a asigurării mobilităţii pentru îndeplinirea misiunilor şi activităţilor specifice;
    b) urmărirea respectării termenelor sau a rulajelor la care se execută reviziile tehnice şi inspecţiile tehnice periodice, în scopul asigurării unei funcţionări normale a mijloacelor de transport din dotare;
    c) completarea datelor necesare în documentele de evidenţă a exploatării;
    d) cunoaşterea stării tehnice şi de întreţinere a autovehiculelor.
    ART. 77
    Baza de calcul privind stabilirea personalului necesar pentru executarea la timp, în volum complet şi de calitate a lucrărilor de întreţinere şi reparaţii auto, precum şi a suprafeţelor necesare pentru parcarea şi repararea autovehiculelor unei unităţi/subunităţi este cuprinsă în anexa nr. 9.
    ART. 78
    (1) Pentru executarea unor misiuni neprevăzute, unităţile care au calitatea de ordonator terţiar de credite vor crea o rezervă de carburanţi, inclusiv în bonuri valorice, reprezentând 0,5% din necesarul anual, calculat pe baza normei lunare de carburanţi pe autovehicul şi a numărului de autovehicule, cu excepţia structurilor subordonate Administraţiei Naţionale a Rezervelor de Stat, care vor crea rezerva de carburanţi în procent de 10%.
    (2) Evidenţa rezervei de carburanţi, precum şi a consumului acesteia se ţine de fiecare structură conform modelului prevăzut în anexa nr. 10 şi se poate folosi numai cu aprobarea conducătorului unităţii la nivelul căreia s-a constituit.
    (3) În acelaşi scop, unităţile cu atribuţii de înzestrare vor constitui în plus şi vor dispune de o rezervă de carburanţi de 0,1% din necesarul maxim anual.
    ART. 79
    Activitatea de asistenţă tehnică se organizează şi se desfăşoară pe baza datelor consemnate în carnetul de bord, cum sunt: rulajul şi data efectuării reviziilor şi inspecţiilor tehnice periodice, pentru categoriile de mijloace de transport care fac obiectul acestui normativ.
    ART. 80
    Datele privind funcţionarea autovehiculului şi distribuirea carburanţilor sau a altor materiale tehnice se înscriu în documentele de evidenţă a exploatării, astfel:
    a) în foaia de parcurs, care se completează conform modelului prevăzut în anexa nr. 11 şi constituie documentul de bază la plecarea autovehiculelor în cursă.
    b) în carnetul de bord al autovehiculului, care se completează la nevoie, conform modelului prevăzut în anexa nr. 12.
    ART. 81
    (1) Pe foaia de parcurs se vor înscrie, la emitere, rulajele la care urmează să se execute următoarea revizie tehnică.
    (2) Conducătorii auto au obligaţia:
    a) să menţioneze pe foaia de parcurs rulajul efectuat sau orele de funcţionare în fiecare cursă, astfel încât să se menţină concordanţa între datele consemnate în foaie, cu indicaţia de la bordul autovehiculului. Defecţiunea tabloului de bord care nu mai permite înregistrarea rulajului efectuat se aduce imediat la cunoştinţa şefului de garaj sau de birou/similar care vor dispune măsurile necesare pentru remedierea situaţiei şi reconstituirea concordanţei între rulajele respective;
    b) să solicite persoanei care a folosit autovehiculul sau reprezentantului beneficiarului, după caz, să confirme prin nume şi semnătură, efectuarea cursei şi exactitatea datelor aferente acesteia, pentru a justifica utilizarea autovehiculului.
    (3) Persoana care a utilizat autovehiculul sau reprezentantul beneficiarului are obligaţia de a verifica exactitatea datelor aferente cursei, înscrise de conducătorul auto pe foaia de parcurs şi de a confirma efectuarea acesteia prin semnătură.
    (4) Foile de parcurs se tipăresc la Tipografia Ministerului Internelor şi Reformei Administrative şi se aprovizionează de către structurile deţinătoare, pe baza unei solicitări, în funcţie de cantităţile necesare.
    ART. 82
    (1) Carnetul de bord al autovehiculului constituie documentul de evidenţă a folosirii, întreţinerii, reparării şi conservării acestuia, după caz, de la introducerea în exploatare şi până la scoaterea din dotare.
    (2) Carnetele de bord se completează cu datele iniţiale de identificare şi cele generale ale autovehiculului şi se eliberează de către unităţile cu atribuţii de înzestrare. Carnetul de bord însoţeşte autovehiculul când este redistribuit, transferat temporar sau introdus în atelierul propriu sau ale altor structuri ale Ministerului Internelor şi Reformei Administrative în vederea executării întreţinerilor sau reparaţiilor.
    (3) Carnetele de bord se păstrează la şeful de garaj, iar în situaţia în care nu este prevăzută o asemenea funcţie, atribuţia revine şefului Biroului Tehnic sau Administrativ, după caz, care urmăreşte completarea corectă şi la timp a acestora de către persoanele care au această obligaţie prin atribuţiile de serviciu.
    (4) Carnetele de bord expirate, pierdute, deteriorate sau distruse vor fi înlocuite cu altele noi, pe baza solicitării unităţilor deţinătoare, către Tipografia Ministerului Internelor şi Reformei Administrative.
    ART. 83
    (1) Fiecărui autovehicul i se constituie dosarul tehnic, care se păstrează la şeful de garaj şi care conţine cartea de identitate a autovehiculului, carnetul de service şi manualul de utilizare (similar), un exemplar din inventarul completului, procesele-verbale de predare-primire, actele de constatare tehnică, precum şi copii ale actelor justificative contabile privind mişcarea bunului şi ale documentelor de provenienţă, cum sunt: factură, ordin de distribuţie, proces-verbal de preluare prin transmitere fără plată, donaţie, comodat etc.
    (2) Inventarul completului se eliberează de unităţile cu atribuţii de înzestrare şi conţine sculele livrate de furnizor pentru fiecare autovehicul, precum şi accesoriile cu care este echipat acesta. La unităţi, în inventarul completului, vor fi înscrise şi celelalte materiale cu care se echipează suplimentar fiecare autovehicul. În situaţia scoaterii din funcţiune a autovehiculului respectiv, aceste materiale vor fi retrase în depozitul unităţii, în cazul în care mai pot fi utilizate în condiţii corespunzătoare.
    (3) Actul de constatare tehnică, încheiat conform modelului prevăzut în anexa nr. 13, se întocmeşte de comisia desemnată în acest scop, în toate situaţiile când se impune înlocuirea în cadrul atelierelor din structurile Ministerului Internelor şi Reformei Administrative, a principalelor agregate, piese de schimb şi materiale, cum sunt: motor, set motor, segmenţi, arbore cotit, arbore cu came, chiulasă, distribuitor de aprindere, cutie de viteze, cutie de distribuţie, diferenţiale, ambreiaj complet, punţi, electromotor, alternator, radiator, pompă de apă, pompă de ulei, pompă de injecţie, pompă de alimentare, arcuri, amortizoare, arbori planetari, parbrize, geamuri, faruri, lămpi de semnalizare, jante, elemente de tapiţerie şi caroserie.
    (4) Pentru anvelope, baterii de acumulatori, prelate, lichid antigel, ulei de motor şi lichide speciale, se întocmesc acte de constatare tehnică numai atunci când se impune înlocuirea acestora sau vopsirea integrală a autovehiculelor, înainte de îndeplinirea normelor de exploatare.
    ART. 84
    (1) În cazul redistribuirii autovehiculului la alte unităţi ale Ministerului Internelor şi Reformei Administrative, odată cu acesta se vor preda carnetul de bord şi dosarul tehnic, aceste documente menţionându-se în documentul justificativ de predare-primire.
    (2) Carnetul de bord şi dosarul tehnic al autovehiculului scos din evidenţa Ministerului Internelor şi Reformei Administrative, se distrug conform prevederilor legale în vigoare, de către structura care a deţinut mijlocul respectiv, după efectuarea controlului eşalonului superior.
    B. Personalul admis pentru conducerea autovehiculelor
    ART. 85
    (1) Autovehiculele din dotare pot fi conduse de personalul angajat pe o funcţie de încadrare care prevede explicit şi calitatea de conducător auto ca atribuţie de serviciu.
    (2) În raport de nevoile muncii, pot primi dreptul de a conduce autovehiculele din dotare şi alte categorii de personal, prin nominalizare în dispoziţia/ordinul de zi al conducătorului unităţii.
    ART. 86
    (1) Pentru a putea conduce autovehiculele din dotare, personalul menţionat la art. anterior trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:
    a) să posede permis de conducere corespunzător categoriilor din care fac parte autovehiculele pe care urmează să le conducă;
    b) să promoveze testul de verificare a cunoştinţelor privind normele de circulaţie pe drumurile publice, în condiţiile reglementărilor în vigoare.
    c) să ia în primire autovehiculele pe bază de proces-verbal de predare-primire.
    (2) Conducerea autovehiculelor, fără a fi luate în primire pe bază de proces-verbal, este interzisă.
    (3) Luarea în primire a autovehiculelor cuprinde şi accesoriile şi sculele specificate în inventarul completului, după caz.
    (4) Conducătorii de autovehicule din dotarea structurilor Ministerului Internelor şi Reformei Administrative se vor supune verificărilor periodice, conform reglementărilor specifice în vigoare.
    ART. 87
    (1) Personalul care are în primire autovehicule din dotare are obligaţia de a-şi însuşi caracteristicile tehnice şi performanţele acestora şi va aplica prevederile prezentului normativ, purtând întreaga responsabilitate privind folosirea şi întreţinerea tehnică zilnică.
    ART. 88
    La conducerea autovehiculelor mai sunt admişi:
    a) personalul posesor al permisului de conducere corespunzător categoriei autovehiculelor respective, pe timpul antrenamentelor în conducere, la recepţia autovehiculelor noi sau reparate, la controlul stării tehnice, dacă are atribuţii în acest sens sau în caz de forţă majoră: incendii, calamităţi naturale, intervenţii medicale şi altele asemenea;
    b) elevii şi studenţii, în cadrul cursurilor desfăşurate în vederea obţinerii permisului de conducere, pe trasee stabilite, însoţiţi de instructori auto.
    ART. 89
    Pentru conducerea autovehiculelor destinate transportului de persoane, vor fi selecţionaţi conducătorii auto foarte bine pregătiţi profesional şi cu experienţă în conducerea acestor categorii de autovehicule.
    C. Folosirea autovehiculelor
    ART. 90
    Autovehiculele din dotarea unităţilor se folosesc numai în scopul pentru care sunt destinate conform normei de dotare sau tabelei de înzestrare.
    ART. 91
    Autovehiculele de rezervă se folosesc cu aprobarea conducătorului unităţii în a cărei tabelă de înzestrare sunt prevăzute, la propunerea adjunctului pentru logistică (similar), pentru:
    a) îndeplinirea misiunilor operative suplimentare, în funcţie de suportul logistic necesar pentru asigurarea misiunii;
    b) înlocuirea autovehiculelor, când acestea sunt imobilizate, pe o perioadă mai îndelungată.
    ART. 92
    Autovehiculele "Şcoală" se folosesc pentru instruirea practică în conducerea auto a elevilor şi studenţilor pe timpul şcolarizării, în cadrul cursurilor organizate de unităţile cu atribuţii în acest sens.
    ART. 93
    Autovehiculele de la rezervele proprii de mobilizare constituie parc special şi se întreţin conform precizărilor prezentului normativ tehnic şi a reglementărilor pe linie de mobilizare, prin grija structurilor care le au în evidenţă.
    ART. 94
    (1) Autovehiculele se folosesc în cadrul zonei de responsabilitate a structurii, conform misiunilor specifice ce revin unităţii, respectiv a programului de pregătire, după caz, avându-se în vedere utilizarea corectă a acestora, optimizarea transporturilor prin prevenirea curselor în gol, a rutelor ocolitoare şi evitarea curselor efectuate în interes personal.
    (2) În acest sens, pentru asigurarea utilizării în condiţii strict regulamentare a autovehiculelor din dotare şi a carburantului aferent, conducătorii structurilor deţinătoare vor stabili măsurile necesare de responsabilizare a personalului din subordine care are în primire asemenea mijloace, precum şi a şefilor nemijlociţi ai acestuia.
    ART. 95
    (1) Şefii care conduc nemijlocit compartimente care utilizează autovehiculele din dotare, au obligaţia să cunoască şi să coordoneze deplasările efectuate de către conducătorii auto, în vederea evitării curselor neregulamentare sau nelegale.
    (2) Totodată, conducătorii auto au obligaţia de a informa şefii nemijlociţi asupra deplasărilor pe care le efectuează cu autovehiculele luate în primire.
    ART. 96
    (1) Constatarea următoarelor situaţii, impune analizarea cauzelor în care s-au produs, iar în cazul în care aceasta conduce la existenţa unui prejudiciu, se propune dispunerea cercetării administrative conform reglementărilor în vigoare privind răspunderea materială:
    a) diferenţe nejustificate dintre rulajul înregistrat la bordul autovehiculului şi cel înscris în foaia de parcurs;
    b) curse neconfirmate prin semnătură din partea beneficiarului;
    c) utilizarea bonurilor valorice sau a cardului pentru alimentarea cu carburant a altor autovehicule sau retragerea carburantului din rezervoarele autovehiculelor din dotare şi folosirea în scop personal.
    (2) Stabilirea valorii eventualelor pagube se face, după caz, pe baza:
    a) rulajului sau a orelor de funcţionare nejustificate, rezultate în urma cercetării administrative şi a tarifelor pe kilometru, respectiv pe ora de funcţionare, pentru categoria şi tipul autovehiculului utilizat, luându-se în considerare, în mod corespunzător, precizările anexate la Raportul de aprobare a acestora, transmis spre aplicare;
    b) cantităţii de carburant folosit în scop personal, pentru alimentarea altor autovehicule.
    ART. 97
    Deplasarea în străinătate a autovehiculelor se aprobă de către eşalonul care aprobă efectuarea misiunii respective, cu respectarea reglementărilor în vigoare.
    ART. 98
    Ministrul internelor şi reformei administrative, secretarii şi subsecretarii de stat, prefecţii şi subprefecţii, secretarul general al ministerului, secretarii general adjuncţi, precum şi alte funcţii din categoria înalţilor funcţionari publici stabilite în condiţiile legii, pot folosi autoturismele din dotare pentru deplasarea la şi de la domiciliu sau reşedinţă.
    ART. 99
    (1) Consilierii ministrului, consilierii secretarilor de stat, consilierii străini, directorii generali şi directorii direcţiilor generale şi direcţiilor, inclusiv ale structurilor asimilate la acest nivel, din Aparatul Central al Ministerului Internelor şi Reformei Administrative şi adjuncţii acestora, precum şi conducătorii instituţiilor şi structurilor aflate în subordinea Ministerului Internelor şi Reformei Administrative, conform reglementărilor legale în vigoare privind structura organizatorică a Ministerului Internelor şi Reformei Administrative, pot folosi autoturismul de serviciu din dotarea unităţii şi pentru deplasarea la şi de la domiciliu sau reşedinţă.
    (2) În acest sens, conducătorii structurilor utilizatoare vor stabili, prin dispoziţie/ordin de zi, la începutul anului sau la nevoie, în funcţie de specificul misiunilor, situaţiile care impun folosirea în acest scop a autoturismelor de serviciu, în legătură cu exercitarea atribuţiilor de serviciu.
    (3) Folosirea autoturismelor de serviciu pentru deplasarea la şi de la domiciliu sau reşedinţă, după caz, în legătură cu exercitarea atribuţiilor de serviciu, de către personalul încadrat pe anumite funcţii de conducere, conform statului de organizare propriu sau al structurilor subordonate conducătorilor structurilor menţionate la alin. (1), se face cu aprobarea secretarului general, respectiv a secretarului de stat care coordonează activitatea acestora. Raportul aprobat va fi adus la cunoştinţa structurilor interesate spre însuşire şi aplicare, cu respectarea prevederilor alin. (2).
    ART. 100
    Personalului detaşat în afara ministerului, care la data detaşării îndeplinea una din funcţiile prevăzute sau stabilite conform prevederilor alineatelor anterioare, i se poate asigura de către Baza Centrală pentru Asigurarea Tehnică a Misiunilor, în limita disponibilului, câte un autoturism de la rezervă, la cererea forurilor tutelare ale instituţiilor în care îşi desfăşoară activitatea.
    ART. 101
    La cererea Consiliului Executiv al Asociaţiei Naţionale a Cadrelor Militare în Rezervă şi în Retragere şi birourilor executive ale filialelor asociaţiei, precum şi a Biroului Executiv al Asociaţiei Veteranilor de Război şi comitetelor filialelor asociaţiei, autovehiculele se vor pune la dispoziţia acestora, în limita posibilităţilor, cu respectarea prevederilor legale.
    ART. 102
    Autovehiculele din dotare pot fi folosite pentru transportul gratuit sau contra unui tarif fix pe zi sau pe kilometru, după caz, de către personalul încadrat în unităţile Ministerului Internelor şi Reformei Administrative, în situaţiile şi condiţiile prevăzute de reglementările în vigoare privind drepturile de transport ale personalului Ministerului Internelor şi Reformei Administrative.
    ART. 103
    Transportul la şi de la locul de muncă, precum şi celelalte transporturi efectuate cu autovehiculele din dotare, cu încadrarea strictă în situaţiile prevăzute la articolul precedent, în interesul personalului propriu, se execută pe baza aprobării conducătorului structurii prin dispoziţie zilnică/ordin de zi. Dispoziţia/ordinul de zi cuprinde, după caz, următoarele: datele de identificare ale autovehiculelor utilizate, numele conducătorilor auto, traseul (itinerarul de deplasare) şi perioada de desfăşurare a activităţii. În cazul transportului la şi de la locul de muncă al personalului propriu, se vor respecta şi prevederile anexei nr. 14.
    ART. 104
    Tariful zilnic pentru transportul personalului la şi de la locul de muncă este cel practicat de regia autonomă specializată pentru transportul în comun în municipiul Bucureşti şi se aplică după aprobarea de către directorul general al Direcţiei Generale Management Logistic şi Administrativ, cu viza pentru control financiar preventiv propriu a directorului general al Direcţiei Generale Financiare.
    ART. 105
    (1) Tariful pe kilometru şi ora de funcţionare se calculează pentru mijloacele de transport auto-moto din dotarea structurilor Ministerului Internelor şi Reformei Administrative, luându-se în considerare normele de consum şi costurile tuturor elementelor componente ale acestuia, cum sunt: carburanţi, lubrifianţi, piese de schimb, revizii tehnice, manoperă, asigurări obligatorii RCA şi altele asemenea.
    (2) Tariful pe kilometru, ora de funcţionare şi ora de staţionare se aprobă de către directorul general al Direcţiei Generale Management Logistic şi Administrativ şi se vizează pentru control financiar preventiv propriu de către directorul general al Direcţiei Generale Financiare.
    ART. 106
    (1) Autovehiculele din dotare pot fi utilizate şi pentru efectuarea unor activităţi ce reprezintă prestări de serviciu, conform legii. Aceste activităţi se efectuează contracost, pe baza tarifelor în vigoare pe kilometru şi/sau ora de funcţionare, precum şi ora de staţionare, după caz.
    (2) Efectuarea de activităţi de transport care reprezintă prestări de serviciu se realizează în conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 74/2001 privind abilitarea Ministerului Internelor şi Reformei Administrative de a angaja şi presta servicii, aprobată cu modificări prin Legea nr. 196/2002, ale Regulamentului privind organizarea şi realizarea de servicii de către unităţile Ministerului Internelor şi Reformei Administrative, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 733/2002, precum şi ale actelor normative specifice sau aplicabile numai anumitor structuri ale Ministerului Internelor şi Reformei Administrative.
    (3) În cazul efectuării curselor ce fac obiectul prezentului articol se eliberează foaie de parcurs care se utilizează numai pentru acest scop.
    (4) Folosirea autovehiculelor pentru aceste activităţi de transport se aprobă prin dispoziţia/ordinul de zi, precizându-se felul şi numărul documentului prin care se solicită transportul, beneficiarul, scopul şi perioada deplasării, itinerarul pe care se execută transportul şi numele conducătorului auto.
    ART. 107
    Transporturile care se execută în baza art. 106 din prezentul normativ, se efectuează în limita posibilităţilor, fără a afecta desfăşurarea în condiţii normale a activităţilor ce revin unităţii.
    ART. 108
    Conducătorii unităţilor răspund de legalitatea executării transporturilor şi folosirea numai a autovehiculelor cu starea tehnică corespunzătoare şi adecvate numărului persoanelor sau bunurilor transportate pentru asigurarea optimizării transporturilor.
    ART. 109
    În cazul transportului contracost efectuat cu autovehicule din dotare, stabilirea sumelor de încasat şi facturarea se fac de către compartimentul auto, luându-se în considerare, în mod corespunzător, precizările anexate Raportului de aprobare a tarifelor transmise spre aplicare, iar documentele se predau compartimentului financiar-contabil pentru acordarea vizei pentru control financiar preventiv propriu şi promovarea spre aprobare ordonatorului de credite în vederea transmiterii către beneficiar.
    D. Organizarea, planificarea şi efectuarea întreţinerilor tehnice
    ART. 110
    Pentru asigurarea exploatării în condiţii tehnice corespunzătoare, autovehiculelor, cu excepţia celor aprobate pentru scoatere din funcţiune, li se vor efectua următoarele lucrări de inspecţie şi întreţinere tehnică:
    a) inspecţia tehnică periodică (ITP);
    b) întreţinerea tehnică zilnică (ITZ);
    c) revizia tehnică (RT).
    ART. 111
    Inspecţia tehnică periodică a autovehiculelor se efectuează în conformitate cu reglementările în vigoare. Evidenţierea ITP se menţionează în certificatul de înregistrare de către staţia ITP şi în carnetul de bord. Şeful Biroului Tehnic al unităţii (similar) răspunde de executarea la timp a acestei operaţiuni.
    ART. 112
    (1) Întreţinerea tehnică zilnică se execută de conducătorul auto şi constă în verificarea tehnică înaintea plecării în cursă şi pe parcurs a autovehiculului şi întreţinerea tehnică a acestuia la terminarea programului de lucru, respectiv prin efectuarea operaţiunilor prevăzute la anexa nr. 15, după caz.
    (2) Verificarea înaintea plecării în cursă constă în controlul stării tehnice, de întreţinere şi de completare a autovehiculului, cu toate materialele, sculele, piesele şi accesoriile, prevăzute în inventarul completului.
    (3) Verificarea tehnică pe parcurs se execută de regulă, după fiecare 200-300 km sau 2-3 ore de conducere şi constă în verificarea stării anvelopelor, scurgerilor de carburanţi-lubrifianţi şi lichide speciale, temperaturii tamburilor şi discurilor de frânare, stării dispozitivelor de remorcare şi a prelatei, încărcăturii transportate, în scopul de a preîntâmpina producerea unor evenimente tehnice sau accidente de circulaţie şi luarea măsurilor necesare pentru remedierea defecţiunilor constatate.
    (4) Întreţinerea tehnică a autovehiculelor la terminarea programului de lucru constă în executarea operaţiunilor prevăzute la verificarea tehnică pe parcurs şi dacă este cazul, curăţarea, spălarea şi dezinfectarea autovehiculului.
    (5) Curăţarea, spălarea şi dezinfectarea autovehiculelor, constau în lucrări care au drept scop îndepărtarea depunerilor de noroi şi de praf de pe autovehicul şi asigurarea condiţiilor de igienă pentru pasageri sau în scopul preîntâmpinării pericolului contaminării sau deprecierii produselor ce urmează a fi transportate, după ce mijlocul de transport respectiv a fost utilizat la transportul animalelor, produselor de origine animală sau a substanţelor chimice.
    (6) Curăţarea, spălarea şi dezinfectarea se execută mecanizat sau manual de către spălătorii auto, dacă sunt prevăzuţi în statul de organizare, sau de către conducătorii auto. În lipsa unor condiţii minime de spălare, autovehiculele pot fi spălate şi/sau dezinfectate la operatorii economici specializaţi, cu aprobarea conducătorului unităţii şi respectarea prevederilor legale.
    (7) În cazul în care conducătorul auto constată defecţiuni tehnice, va raporta şefului de garaj/similar.
    (8) La terminarea programului de lucru, persoanele stabilite vor consemna în foaia de parcurs completată la zi de către conducătorul auto, confirmarea parcării autovehiculului în condiţii de siguranţă.
    ART. 113
    Revizia tehnică constă în executarea lucrărilor de verificare a sistemelor şi instalaţiilor principale a autovehiculelor, reglarea şi ungerea agregatelor şi mecanismelor, precum şi înlocuirea obligatorie şi la termenul prevăzut, a pieselor şi materialelor consumabile prevăzute de producător în carnetul service sau manualul de utilizare, în scopul menţinerii autovehiculelor într-o stare tehnică şi de întreţinere bună şi a prevenirii defecţiunilor tehnice în cursul exploatării.
    ART. 114
    Reviziile tehnice se execută, în limita posibilităţilor, în atelierele auto proprii de către personalul specializat sau în unităţile de profil ale Ministerului Internelor şi Reformei Administrative.
    ART. 115
    În situaţia în care structurile Ministerului Internelor şi Reformei Administrative nu au condiţii privind capacitatea tehnică sau personal specializat, reviziile şi inspecţiile tehnice periodice pot fi efectuate la operatorii economici specializaţi, cu respectarea prevederilor legale privind achiziţiile publice de servicii.
    ART. 116
    Revizia tehnică se execută la fiecare 10.000 ± 1.000 km sau anual, la autovehiculele care nu realizează acest rulaj în cursul anului respectiv şi la fiecare 5.000 ± 500 km la motociclete, mopede şi cvadricicluri.
    ART. 117
    Excepţie de la prevederile art.116 fac autovehiculele pentru care producătorii stabilesc în instrucţiunile tehnice de exploatare altă periodicitate de executare a lucrărilor de revizie.
    ART. 118
    (1) Operaţiunile care se execută la autovehicule cu ocazia reviziilor tehnice efectuate în atelierele structurilor Ministerului Internelor şi Reformei Administrative, sunt cele prevăzute de producător în carnetul service al autovehiculelor.
    (2) Pentru autovehiculele la care nu se deţine carnetul service, reviziile tehnice se efectuează, după caz, conform anexei nr. 15, în limita dotării cu aparatura necesară.
    (3) Materialele de întreţinere şi lichidele speciale necesare se stabilesc cu aprobarea conducătorului structurii deţinătoare în funcţie de dimensiunea parcului de autovehicule din dotare şi categoria acestora.
    ART. 119
    Cu ocazia executării întreţinerilor tehnice, se vor lua măsuri pentru remedierea defecţiunilor constatate. În situaţia în care aceste defecţiuni nu pot fi remediate, se vor lua măsuri de introducere în reparaţie a autovehiculului respectiv, consemnându-se aceste defecţiuni în comanda de lucru.
    ART. 120
    De executarea la timp şi de calitate a lucrărilor de întreţineri tehnice, răspunde şeful Biroului Tehnic/similari.
    ART. 121
    Reviziile tehnice efectuate se evidenţiază în carnetul de bord al autovehiculului la capitolul respectiv, fiind menţionate operaţiunile efectuate şi materialele înlocuite. Cu această ocazie, se menţionează şi operaţiunile de protecţie anticorozivă sau vopsire a caroseriei, după caz.
    ART. 122
    Vopsirea generală a autovehiculelor se poate executa cel mult o dată la 3 ani, dacă aspectul exterior impune aceasta.
    ART. 123
    Înlocuirea filtrelor de aer şi ulei motor, filtrelor de combustibil, a filtrelor de aer din instalaţia de ventilare a habitaclului, întreţinerea filtrelor de tip centrifugal din instalaţia de ungere a motoarelor, precum şi schimbarea uleiului din filtrul de aer tip umed se efectuează conform recomandărilor prevăzute în carnetul service sau de utilizare ale autovehiculelor.
    ART. 124
    Lucrările de întreţinere la instalaţiile speciale montate pe autovehicule, se execută conform prevederilor din cartea tehnică a instalaţiei, de regulă, odată cu efectuarea operaţiunilor de întreţinere la autovehiculele respective.
    ART. 125
    La introducerea autovehiculelor în atelier sau unitatea reparatoare, pentru revizii tehnice sau reparaţii, precum şi la recepţia finală, se face o constatare tehnică amănunţită, eventual prin probe de parcurs de până la 10 km, după caz, în vederea stabilirii lucrărilor necesare a se executa sau calităţii lucrărilor executate, întocmindu-se actul de constatare tehnică, respectiv procesul-verbal de recepţie.
    ART. 126
    (1) Termenul de garanţie pentru lucrările de revizii şi reparaţii executate în atelierele auto din cadrul unităţilor Ministerului Internelor şi Reformei Administrative este de 30 de zile calendaristice sau 2.500 km.
    (2) Termenul de garanţie începe de la data preluării autovehiculelor de către unităţile/subunităţile care le au în dotare.
    (3) Unităţile de reparaţii ale Ministerului Internelor şi Reformei Administrative autorizate tehnic de către Registrul Auto Român, acordă garanţia prevăzută de legislaţia în vigoare pentru piesele de schimb şi materialele înlocuite.
    ART. 127
    Defecţiunile ce apar la motor sau la sistemele de transmisie, direcţie şi frânare, pe parcursul a 2.500 km sau 30 zile calendaristice de la executarea unei revizii tehnice, sunt aduse la cunoştinţa unităţii reparatoare care va dispune măsurile necesare pentru remedierea acestora.
    ART. 128
    La începutul sezonului rece, şeful Biroului Tehnic/similari al unităţii va lua măsuri pentru efectuarea lucrărilor prevăzute în anexa nr. 16, după caz.
    ART. 129
    (1) În perioada de garanţie a autovehiculelor şi agregatelor noi sau reparate capital (general), reviziile tehnice se vor efectua la termenele şi în atelierele specializate, agreate de fabricant sau de reparator, contracost sau gratuit, funcţie de prevederile contractuale.
    (2) Garanţia pentru piesele de schimb şi materialele auto înlocuite la operatorii economici specializaţi se acordă conform legislaţiei în vigoare.
    E. Conservarea autovehiculelor
    ART. 130
    Prin conservarea autovehiculelor se înţelege întreţinerea specială ce se execută la acestea, în scopul de a se asigura pe timpul păstrării o stare tehnică bună, astfel încât să poată fi puse în stare de operativitate în cel mai scurt timp.
    ART. 131
    Conservarea se execută la autovehiculele de la rezervele proprii de mobilizare.
    ART. 132
    Nu se efectuează lucrările de conservare la autovehiculele sau motoarele care au fost aprobate pentru scoatere din funcţiune.
    ART. 133
    Lucrările ce se execută cu ocazia conservării autovehiculelor, sunt prevăzute în anexa nr. 17.
    ART. 134
    Lucrările de conservare - deconservare şi întreţinere se vor executa pe locurile special destinate, de către personalul atelierului de reparaţii.
    ART. 135
    Timpul maxim de păstrare în conservare a autovehiculelor de la rezervele proprii de mobilizare nu va depăşi 2/3 din durata normală de funcţionare stabilită conform reglementărilor în vigoare, pentru fiecare marcă şi tip, perioadă în care unităţile deţinătoare vor urmări împrospătarea acestora cu mijloace similare, în funcţie de bugetul alocat sau de distribuţiile efectuate de structurile cu sarcini de înzestrare, pentru uzul curent.
    ART. 136
    La expirarea timpului de păstrare în conservare, autovehiculele de la rezervele proprii de mobilizare vor fi supuse analizei comisiei constituite la nivelul unităţii deţinătoare şi, în funcţie de starea tehnică, uzura morală şi posibilităţile de înlocuire, se vor face propuneri privind menţinerea la rezervele proprii sau trecerea la uzul curent, conform reglementărilor în vigoare.
    ART. 137
    Introducerea şi scoaterea autovehiculelor în şi din conservare se va efectua în baza ordinului de zi, în care se vor menţiona: categoria de destinaţie pentru alocare la drepturi (rezerve proprii de mobilizare), marca şi tipul, numărul de identificare (VIN) şi de înregistrare al fiecărui autovehicul, copia sau extrasul acestuia fiind transmis şi la compartimentul financiar-contabilitate în vederea aplicării prevederilor legale privind calculul şi evidenţa amortizării, după caz.
    ART. 138
    Conducătorii de unităţi vor dispune măsuri ca autovehiculele conservate să fie parcate separat de cele aflate în exploatare, în condiţii corespunzătoare şi de siguranţă.
    SECŢIUNEA a VII-a
    Organizarea şi efectuarea reparării autovehiculelor
    A. Reguli privind organizarea reparării autovehiculelor
    ART. 139
    Procesul de reparare cuprinde totalitatea lucrărilor ce se efectuează pentru restabilirea stării tehnice normale a autovehiculelor, pieselor de schimb, ansamblurilor şi agregatelor, prin înlocuire sau recondiţionare.
    ART. 140
    (1) În vederea asigurării cu operativitate a restabilirii unei funcţionări normale sau a verificării stării tehnice a autovehiculelor din dotare, se impune prevederea şi existenţa unui atelier de reparaţii auto în organigrama principalelor structuri deţinătoare de parc de autovehicule.
    (2) Inventarul de complet al atelierului de reparaţii auto cu utilaje, dispozitive, aparate şi scule se stabileşte de conducătorul structurii la nivelul căreia acesta este organizat, pe baza unui raport justificativ al şefului Biroului Tehnic (similari), în funcţie de calificarea personalului încadrat şi necesarul stabilit pe baza categoriilor de autovehicule din dotare.
    (3) În cazul atelierelor autorizate tehnic de către Registrul Auto Român, dotarea se face conform clasei de autorizare şi a reglementărilor în domeniu.
    ART. 141
    În funcţie de gradul de uzură şi volumul de lucrări necesare, la autovehicule, remorci, agregate, ansambluri şi subansambluri se execută reparaţii curente.
    ART. 142
    (1) Reparaţia curentă (RC) reprezintă ansamblul operaţiunilor de remediere a defecţiunilor apărute pe timpul exploatării, prin înlocuirea sau repararea unor agregate sau piese şi efectuarea de reglaje, pentru restabilirea condiţiilor iniţiale de asamblare şi funcţionare.
    (2) Reparaţia curentă are un caracter de necesitate şi se execută ori de câte ori este nevoie.
    ART. 143
    (1) Reparaţiile curente se execută în atelierele auto a structurilor Ministerului Internelor şi Reformei Administrative, de către personalul acestora sau contracost, cu aprobarea conducătorului unităţii, conform prevederilor legale, de către operatorii economici specializaţi, atunci când volumul de lucru depăşeşte posibilităţile proprii sau nu există dotarea corespunzătoare ori personal calificat.
    (2) În situaţia în care se solicită efectuarea reparaţiei curente în cadrul structurilor Ministerul Internelor şi Reformei Administrative, iar la introducerea în atelier se constată depăşirea termenului sau rulajului pentru efectuarea reviziei tehnice a autovehiculului respectiv, se va efectua revizia şi se vor remedia toate defecţiunile constatate.
    ART. 144
    Reparaţiile se înscriu de către şeful de atelier (similar) în carnetul de bord al autovehiculului la capitolul corespunzător, menţionându-se operaţiunile executate, de ex: înlocuit set motor, înlocuit arbore planetar stg., reparat instalaţia electrică, reparat instalaţia de alimentare sau aprindere şi altele asemenea, seria şi numărul documentului justificativ pentru piesele de schimb înlocuite şi materialele consumate.
    ART. 145
    (1) În cazul defectării autovehiculelor pe timpul îndeplinirii unor misiuni în alte garnizoane, repararea inclusiv remorcarea până la sediu, dacă este cazul, se asigură, la cererea delegatului care execută misiunea, de către cea mai apropiată unitate a Ministerului Internelor şi Reformei Administrative care dispune de personalul calificat şi dotarea necesară.
    (2) În municipiul Bucureşti, aceste obligaţii revin inspectoratelor generale pentru autovehiculele din unităţile subordonate acestora sau Bazei Centrale pentru Asigurarea Tehnică a Misiunilor, pentru autovehiculele din celelalte structuri ale Ministerului Internelor şi Reformei Administrative.
    ART. 146
    La ajungerea în unitate, delegatul va raporta în scris despre reparaţia executată în timpul misiunii, menţionând piesele de schimb şi materialele folosite. După avizare, raportul se va introduce în dosarul tehnic al autovehiculului, făcându-se menţiunea şi în carnetul de bord.
    B. Reguli privind efectuarea reparării autovehiculelor
    ART. 147
    Predarea autovehiculelor şi agregatelor singulare în reparaţie se execută de către unitatea/subunitatea deţinătoare la data stabilită de comun acord cu unitatea (atelierul) de reparaţii.
    ART. 148
    (1) La introducerea în reparaţie, autovehiculul trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:
    a) să aibă carnetul de bord completat la zi cu toate datele de exploatare şi întreţinere;
    b) să fie spălat şi curat la interior şi exterior;
    c) să fie complet, fără lipsuri şi în starea în care a funcţionat în exploatare.
    (2) Carburantul existent în rezervoarele autovehiculelor care se introduc în reparaţie la Baza Centrală pentru Asigurarea Tehnică a Misiunilor se poate prelua în gestiunea acesteia, la nevoie, pe durata efectuării reparaţiilor.
    ART. 149
    (1) Pregătirea autovehiculelor pentru introducerea în reparaţie se execută prin grija şefului de garaj, respectiv a conducătorului auto, după caz.
    (2) Este interzisă descompletarea autovehiculelor ce se trimit în reparaţie sau înlocuirea de pe acestea a unor ansambluri şi piese de schimb bune cu altele defecte.
    ART. 150
    (1) Autovehiculele şi agregatele se introduc în atelierele unităţilor Ministerului Internelor şi Reformei Administrative, pentru efectuarea de revizii tehnice sau reparaţii pe baza comenzii de lucru, conform modelului prezentat în anexa nr. 18, iar calitatea lucrărilor executate se certifică prin procesul-verbal de recepţie, conform modelului prezentat în anexa nr. 19.
    (2) În cazul reparaţiilor executate la Baza Centrală pentru Asigurarea Tehnică a Misiunilor, se întocmeşte şi procesul-verbal de predare-primire, conform modelului prezentat în anexa nr. 20.
    (3) La introducerea în reparaţie a autovehiculelor Ministerului Internelor şi Reformei Administrative la operatorii economici specializaţi, se vor întocmi documentele tehnice specifice acestora.
    ART. 151
    La introducerea în atelier a autocisternelor de carburanţi, autovidanjelor şi altor autospeciale ale căror instalaţii sau recipienţi necesită reparaţii, unităţile care le au în dotare vor prezenta, în mod obligatoriu, adeverinţă eliberată de o unitate specializată, din care să rezulte că s-au efectuat operaţiunile de degazare, dezactivare sau dezinfecţie, după caz.
    ART. 152
    (1) La introducerea în reparaţie a autovehiculelor avariate prin accidente de circulaţie, se va prezenta autorizaţia de reparaţie eliberată de organele de poliţie, iar piesele, subansamblurile sau agregatele care lipsesc sau au fost distruse, vor fi menţionate în procesul-verbal de predare-primire ce se încheie la unitatea reparatoare, în prezenţa delegatului unităţii/subunităţii care are în gestiune autovehiculul, urmând ca pentru lucrările respective să se întocmească deviz de reparare.
    (2) Devizul de reparare, se trimite unităţii/subunităţii deţinătoare pentru finalizarea cercetării administrative.
    ART. 153
    (1) Modificările constructive care schimbă performanţele autovehiculului, forma, aspectul sau destinaţia, se vor executa numai după obţinerea pe propria răspundere, de către structura deţinătoare, a acordului prealabil al Registrului Auto Român.
    (2) După caz, pentru situaţiile menţionate la alin. (1), şeful Biroului Tehnic/similar al structurii în a căror gestiune se află mijloacele de transport în cauză, poartă întreaga răspundere privind obţinerea omologării individuale de către Registrul Auto Român, respectiv de modificare a cărţii de identitate a vehiculului.
    ART. 154
    Reviziile tehnice şi repararea autovehiculelor, agregatelor, ansamblurilor şi a celorlalte repere auto se execută pe baza documentaţiei tehnice elaborate de constructor sau, în lipsa acestora, a ce]lor elaborate şi aprobate de unităţile de reparaţii din cadrul Ministerului Internelor şi Reformei Administrative.
    ART. 155
    Verificările şi probele la care participă delegatul unităţii/subunităţii la recepţia autovehiculelor din reparaţie se efectuează în funcţie de solicitările menţionate în comanda de lucru sau a altor defecţiuni constatate şi remediate cu această ocazie.
    ART. 156
    Unitatea reparatoare prezintă autovehiculul pentru recepţie, numai după verificarea amănunţită, în mod obligatoriu se va verifica funcţionarea înregistrării rulajului la bord şi remedierea tuturor defecţiunilor constatate la introducerea acestuia în atelier sau pe timpul executării lucrărilor de revizii şi reparaţii.
    ART. 157
    (1) Predarea-primirea autovehiculelor şi agregatelor auto în şi din reparaţie la/de la Baza Centrală pentru Asigurarea Tehnică a Misiunilor se face numai în prezenţa şefului de garaj sau a unei persoane competente din cadrul unităţii beneficiare.
    (2) Constatările făcute la primirea autovehiculelor şi agregatelor auto în reparaţie sau pe timpul executării lucrărilor de revizii şi reparaţii, privind exploatarea necorespunzătoare a acestora, se comunică de către Baza Centrală pentru Asigurarea Tehnică a Misiunilor imediat unităţii deţinătoare.
    ART. 158
    Nu se consideră defecţiuni în termenul de garanţie sau din vina unităţilor reparatoare, defecţiunile produse ca urmare a nerespectării condiţiilor de utilizare şi întreţinere a autovehiculelor.
    ART. 159
    (1) Defecţiunile ce apar în termenul de garanţie ca urmare a folosirii în reparaţie a unor piese cu incluziuni, pori, fisuri ascunse sau tratamente neuniforme precum şi altele asemănătoare care nu pot fi identificate în procesul de reparaţii, se consideră ca provenite din viciu ascuns de material sau fabricaţie.
    (2) Aceste defecţiuni se remediază de atelierul reparator, urmând a fi consemnate în procesul verbal ce se încheie cu ocazia constatării defecţiunilor în termen de garanţie conform modelului prezentat în anexa nr. 21.
    ART. 160
    La apariţia unei defecţiuni în termenul de garanţie, se procedează conform prevederilor cuprinse în anexa nr. 22.
    ART. 161
    În funcţie de natura proceselor tehnologice, Baza Centrală pentru Asigurarea Tehnică a Misiunilor elaborează, aprobă şi utilizează norme de consum pentru materialele necesare executării lucrărilor de revizii tehnice, reparaţii, fabricaţie şi transformări.
    ART. 162
    (1) Pentru evidenţa lucrărilor de reparaţii executate în atelierele unităţilor, se foloseşte registrul model anexa nr. 23.
    (2) În cazul atelierelor autorizate tehnic de către Registrul Auto Român, evidenţa lucrărilor de reparaţii executate se ţine conform reglementărilor naţionale în domeniu.
    ART. 163
    Ansamblurile, subansamblurile, piesele de schimb şi alte materiale auto, rezultate din înlocuire în procesul asigurării mentenanţei, se împart în următoarele categorii:
    a) reparabile - care se retrag în depozit în vederea reparării;
    b) nereparabile - care se înregistrează ca bunuri uzate (în cazul anvelopelor, bateriilor de acumulatori şi altor bunuri de natura obiectelor de inventar), respectiv se înregistrează pe categorii de deşeuri (în cazul pieselor de schimb şi a materialelor consumabile) şi se depozitează în locuri special amenajate, până la întocmirea documentelor de declasare şi/sau casare, respectiv predarea către operatorii economici specializaţi, conform prevederilor legale.
    ART. 164
    Şeful Biroului Tehnic (similari) stabileşte, la propunerea şefului de atelier, cu ocazia efectuării reparaţiei, în ce categorie se încadrează ansamblurile, piesele de schimb şi materialele auto înlocuite, luând în considerare:
    a) gradul de uzură/deteriorare a materialelor respective;
    b) necesitatea de a repara reperul respectiv în perspectiva utilizării la nivelul unităţii;
    c) personalul calificat şi capacitatea tehnică de a repara reperele în cauză în cadrul atelierului propriu;
    d) costurile financiare în cazul reparării la operatorii economici autorizaţi, în raport cu reperele identice noi.
    ART. 165
    (1) Ansamblurile, subansamblurile şi piesele de schimb care se retrag în vederea reparării vor fi depozitate corespunzător, în stare completă.
    (2) În cazul bunurilor considerate nereparabile, la retragere se stabilesc cantităţile de bunuri uzate şi deşeuri rezultate pe categorii de materiale (feroase, neferoase (kg), uleiuri uzate (litri), anvelope uzate dimensiunea ... (bucăţi), baterii de acumulatori uzaţi ... (bucăţi) etc.) care vor fi predate către operatorii economici autorizaţi pentru colectarea acestora, conform reglementărilor în vigoare.
    ART. 166
    Pentru ansamblurile, subansamblurile şi piesele de schimb uzate, înregistrate în evidenţă în vederea reparării, pentru care din lipsa unor piese, garnituri, componente electrice etc. se constată ulterior că nu mai pot fi reparate, se întocmesc documentele de transformare şi înregistrare pe categorii de deşeuri.
    SECŢIUNEA a VIII-a
    Prevenirea evenimentelor tehnice şi a accidentelor de circulaţie
    ART. 167
    Evenimentul tehnic reprezintă deteriorarea în urma căreia trebuie să se înlocuiască sau să se repare unul sau mai multe ansambluri, subansambluri principale, precum şi deteriorarea în urma căreia se impune reparaţia sau casarea directă a autovehiculelor.
    ART. 168
    Evenimentele tehnice se pot datora: exploatării necorespunzătoare, cedării materialului, a tehnologiei de fabricaţie, a reparaţiilor necorespunzătoare, a intervenţiei în vederea restabilirii ordinii şi liniştii publice, a altor acţiuni specifice forţelor de ordine publică, a incendiilor, a calamităţilor naturale ori altor împrejurări neprevăzute şi de neînlăturat sau ca urmare a unor infracţiuni produse de angajaţii Ministerului Internelor şi Reformei Administrative sau de terţe persoane.
    ART. 169
    În vederea prevenirii accidentelor de circulaţie şi a evenimentelor tehnice, conducătorii de unităţi sunt obligaţi să ia toate măsurile necesare pentru întărirea şi menţinerea unei ordini interioare regulamentare în parcurile auto şi de perfecţionare permanentă a pregătirii de specialitate a personalului tehnic şi de execuţie care au în primire şi conduc autovehicule din dotarea unităţii.
    ART. 170
    În cadrul analizelor periodice, conducătorii de unităţi vor include aspecte privind comportarea conducătorilor auto şi personalului cu drept de a conduce autovehicule din dotare ca participanţi la traficul rutier şi măsurile întreprinse pentru prevenirea accidentelor de circulaţie.
    SECŢIUNEA a IX-a
    Aprovizionarea materialelor tehnice
    ART. 171
    (1) Aprovizionarea cu materiale tehnice, cum sunt: piese de schimb, anvelope, acumulatori, materiale de întreţinere, carburanţi-lubrifianţi şi altele asemenea, se efectuează în baza programului anual al achiziţiilor publice, aprobat de ordonatorul de credite, cu încadrarea în prevederile bugetare aprobate.
    (2) Programele logistice se întocmesc în strictă conformitate cu necesităţile unităţilor pe linia exploatării, întreţinerii şi reparării autovehiculelor aflate în dotare la uzul curent şi rezervele proprii de mobilizare, pentru îndeplinirea în mod corespunzător a misiunilor ce le revin.
    ART. 172
    (1) La efectuarea aprovizionării se va avea în vedere respectarea strictă a prevederilor legale privind achiziţiile publice de produse, precum şi a celor de protecţia mediului, după caz.
    (2) Aprovizionarea cu materiale tehnice cuprinde următoarele activităţi: întocmirea programelor anuale de achiziţii, supunerea aprobării acestora ordonatorului de credite, solicitarea fondurilor financiare necesare realizării acestora, reactualizarea programelor de achiziţii în funcţie de prevederile bugetare aprobate, derularea programelor de achiziţie, contractarea, aprovizionarea, recepţia, depozitarea, repartiţia şi distribuirea bunurilor materiale.
    CAP. II
    NORME DE CONSUM MATERIALE TEHNICE
    SECŢIUNEA I
    Consumul normat de carburanţi
    ART. 173
    Consumul normat de carburanţi, exprimat în litri, reprezintă cantitatea teoretică ce poate fi consumată de un autovehicul sau motoagregat pentru parcursul efectuat sau pentru timpul de funcţionare. Această cantitate se stabileşte pe baza normelor de consum extraurban de carburant, exprimate în litri/100 km, respectiv litri/oră, prevăzute în anexa nr. 24, respectiv a coeficienţilor de corecţie a acestora Z(i) prevăzuţi în anexa 25.
    ART. 174
    (1) Pentru sezonul de iarnă (perioada 15 noiembrie-15 martie), normele de consum extraurban de carburant sunt stabilite prin majorarea cu 10% a normelor de vară şi rotunjire la jumătate de litru.
    (2) În funcţie de condiţiile climaterice locale, respectiv de existenţa unor temperaturi sub 0°C sau a zăpezii ori a poleiului, aplicarea normelor de iarnă se poate face şi în afara perioadei de mai sus, prin dispoziţie/ordin de zi.
    ART. 175
    (1) Consumul normat de carburanţi (Cn) aferent rulajelor efectuate, în cazul autovehiculelor, respectiv a funcţionării motoagregatelor, se calculează astfel:
    a) pentru autovehicule (inclusiv tractoare rutiere):

                   P
    a1) Cn = Nc x ─── x Zi, respectiv a2) Cn = Nc x Tf x Zi, în care:
                  100

    Nc = norma de consum extraurban de carburant, exprimată în litri/100 km (relaţia a1), respectiv în litri/oră (relaţia a2);
    P = parcursul, în km;
    Tf = timpul de funcţionare, în ore;
    Zi = coeficienţi de corecţie a normelor de consum extraurban.
    b) pentru motoagregate:
    Cn = Nc x Tf, în care:
    Nc = norma de consum carburanţi, în litri/oră;
    Tf = timpul de funcţionare, în ore.
    (2) La consumul normat de carburanţi stabilit conform prevederilor alin. (1) se adaugă după caz, în funcţie de timpul de funcţionare menţionat în foaia de parcurs:
    a) consumul normat corespunzător funcţionării motorului în gol, respectiv în sarcină, în situaţiile stabilite de prezentul normativ;
    b) consumul normat corespunzător funcţionării instalaţiei de aer condiţionat, a instalaţiei de încălzire a habitaclului (salonului) sau a altor instalaţii (agregate) pentru care s-a stabilit normă de consum carburant.
    ART. 176
    Consumul normat de carburanţi pentru o oră de funcţionare a motorului în gol este de 1/4 din norma de consum extraurban la 100 km, pentru tipul de autovehicul respectiv.
    ART. 177
    (1) Consumul normat de carburanţi corespunzător unei ore de funcţionare a motorului în gol se acordă, pentru fiecare autovehicul, în următoarele situaţii:
    a) cu ocazia executării inspecţiilor tehnice periodice şi reviziilor tehnice;
    b) pentru încărcarea bateriilor de acumulatori, când aparatura sau echipamentele suplimentare montate pe autovehicule (radiotelefon, echipamente pentru determinarea vitezei, supravegherea traficului, supravegherea frontierei etc.) sunt folosite cel puţin 2 ore în mod continuu, fără ca autovehiculele să ruleze;
    c) în fiecare zi, în cazul staţionării pe timpul îndeplinirii misiunilor când se impune funcţionarea motorului pentru folosirea instalaţiei de climatizare (încălzire), acţionată prin funcţionarea acestuia sau pentru încălzirea personalului când temperatura mediului este sub 5°C.
    (2) Când situaţiile prevăzute la lit. b) şi c) sunt cumulate nu se acordă decât o oră de funcţionare a motorului în gol.
    ART. 178
    Consumul normat de carburanţi corespunzător unei jumătăţi de oră de funcţionare a motorului în gol se acordă pentru fiecare autovehicul în următoarele situaţii:
    a) o singură dată la 24 de ore pentru încălzirea motoarelor pe timpul iernii la autovehiculele de la uzul curent, care sunt parcate în garaje (remize) neîncălzite, sub şoproane sau sub cerul liber; pentru autovehiculele care sunt prevăzute cu instalaţii de preîncălzire a motorului, nu se mai acordă consumul de carburanţi aferent pornirii pe timp de iarnă, avându-se în vedere că încălzirea acestora la temperaturi sub 0°C se realizează în 3-5 minute cu un consum de carburant nesemnificativ;
    b) pentru autovehiculele care execută activităţi de supraveghere operativă, când temperatura mediului este sub 5°C, la fiecare 2 ore de staţionare pe durata misiunii;
    c) la autovehiculele aflate în alarmă sau care participă la exerciţii de alarmare a unităţilor, pentru fiecare exerciţiu;
    d) cu ocazia recepţionării şi preluării de la operatorii economici producători sau din reparaţie;
    e) pe toată perioada inspecţiilor sau controalelor tematice efectuate de eşaloanele superioare, o singură dată la autovehiculele verificate;
    f) lunar, în scopul verificării stării tehnice, la autovehiculele de la rezervă;
    g) pentru crearea presiunii în buteliile de aer la autovehiculele cu sistem de frânare cu acţionare pneumatică, cu excepţia cazurilor de la lit. a).
    ART. 179
    (1) Consumul normat de carburanţi corespunzător funcţionării motorului în gol se aplică şi pentru situaţiile când autovehiculele execută manevre dese cu deplasări scurte, pentru: exerciţii demonstrative, defilări, îmbarcări şi debarcări de efective, încărcarea şi descărcarea de materiale, deşeuri şi altele asemenea.
    (2) În astfel de cazuri, consumul normat de carburanţi se calculează în funcţie de timpul de folosire a autovehiculului înscris în foaia de parcurs şi confirmat de conducătorul structurii care a ordonat sau a condus acţiunea respectivă luându-se în calcul 30 minute de funcţionare motorului în gol, pentru fiecare oră de folosire.
    ART. 180
    Consumul normat de carburanţi pentru o oră funcţionare motorului în sarcină este 1/2 din norma de consum extraurban la 100 km, pentru tipul de autovehicul respectiv.
    ART. 181
    Consumul normat de carburanţi pentru funcţionarea motorului în sarcină se acordă în următoarele situaţii:
    a) pentru autovehiculele folosite la şcolarizarea auto la probele de îndemânare în poligon, prin aplicarea consumului normat orar de funcţionare a motorului în sarcină, la numărul de ore de funcţionare, înscrise în foaia de parcurs;
    b) pentru funcţionarea în staţionare a agregatelor şi instalaţiilor acţionate de la motorul autospecialelor pe care sunt montate (automacarale, autoalimentatoare cu carburanţi, autovidanje etc.), în funcţie de timpul menţionat în foaia de parcurs.
    ART. 182
    Instalaţia de aer condiţionat, respectiv instalaţia suplimentară de încălzire a habitaclului (salonului) după caz, se pot utiliza dacă temperatura ambiantă o impune. Normele de consum orar de carburant se aplică la durata folosirii acestor instalaţii, înscrisă în foaia de parcurs.
    ART. 183
    Consumul normat de carburanţi pentru rodajul motoarelor pe banc, după reparaţie, se va stabili prin instrucţiuni tehnice de rodaj elaborate şi aprobate de Baza Centrală pentru Asigurarea Tehnică a Misiunilor.
    ART. 184
    În situaţiile în care se utilizează bonuri valorice sau carduri pentru alimentarea cu carburanţi a autovehiculelor din dotarea unităţilor Ministerului Internelor şi Reformei Administrative, se procedează conform precizărilor cuprinse în anexa nr. 26.
    ART. 185
    Determinarea normelor de consum extraurban de carburant, a coeficienţilor de corecţie a acesteia şi verificarea încadrării autovehiculelor în consumul normat de carburanţi se efectuează conform metodologiei din anexa nr. 27.
    SECŢIUNEA a II-a
    Norma de consum lubrifianţi
    ART. 186
    Consumul normat de lubrifianţi, exprimat în litri, reprezintă cantitatea teoretică ce poate fi consumată de un autovehicul sau agregat pe un anumit parcurs efectuat sau pe o anumită durată de funcţionare, într-o perioadă de timp, atât pentru completare cât şi pentru înlocuire.
    ART. 187
    Normele de consum prin ardere pentru uleiul de motor şi consumul normat de ulei pentru completare în agregatele de transmisie, direcţie şi alte instalaţii speciale montate la autovehicul sunt prevăzute în anexa nr. 28.
    ART. 188
    Distribuţia uleiului pentru completare se face numai în baza aprobării date pe foaia de parcurs, de şeful de garaj sau de alt organ tehnic din unitate care a efectuat verificarea practică a nivelului de ulei în motor.
    ART. 189
    Consumul normat de lubrifianţi pentru înlocuire, reprezintă cantitatea necesară umplerii carterelor motoarelor şi agregatelor, capacităţile fiind cele prevăzute în cărţile tehnice.
    ART. 190
    Periodicitatea înlocuirii lubrifianţilor uzaţi şi a filtrelor de ulei la autovehicule se face conform prevederilor anexei nr. 29.
    ART. 191
    Înlocuirea uleiului din carterele motoarelor şi ale celorlalte agregate înainte de realizarea normelor de parcurs (durată) se poate executa în cazul reparaţiilor capitale executate la acestea, precum şi în cazul unor defecţiuni tehnice, care au produs alterarea/degradarea uleiului cu alte produse: cum sunt benzină, motorină, apă, lichid antigel şi altele asemenea, întocmindu-se actul de constatare tehnică.
    ART. 192
    Înlocuirea uleiului din filtrele de aer umede se va executa la termenele şi în cantităţile prevăzute în carnetul service sau de utilizare al fiecărui tip de autovehicul.
    ART. 193
    (1) În cazul autovehiculelor la care se constată că depăşirea consumului normat de carburanţi sau ulei este determinată de funcţionarea necorespunzătoare a motoarelor, şeful Biroului Tehnic (similar) va dispune măsurile necesare pentru restabilirea parametrilor normali de funcţionare ale acestora.
    (2) Este acceptată, prin excepţie, depăşirea consumului normat datorită uzurii motoarelor, în cazul exploatării autovehiculelor de intervenţie care sunt unicat în cadrul unei unităţi (subunităţi), a căror utilizare este imperios necesară pentru îndeplinirea misiunilor specifice şi pentru care nu sunt asigurate posibilităţi de reparare sau înlocuire.
    SECŢIUNEA a III-a
    Norma de exploatare a bateriilor de acumulatori pentru autovehicule
    ART. 194
    (1) Norma de exploatare a bateriilor de acumulatori auto folosite pentru funcţionarea autovehiculelor, motociclurilor sau motoarelor independente cum sunt: bancuri de rodaj, săli tehnice şi altele asemenea este de 2 ani de la data achiziţionării.
    (2) La autospecialele care au montate aparatură pentru determinarea vitezei şi supravegherea traficului (radar), supravegherea frontierei şi NBC norma se reduce cu 50%, iar la autovehiculele folosite pentru şcolarizare auto, reducerea este de 20%.
    ART. 195
    Norma de exploatare pentru bateriile de acumulatori auto este minimă, înlocuirea acestora înainte de îndeplinirea normei, datorită unor cauze sau a stării tehnice care nu mai permit utilizarea, făcându-se pe baza actului de constatare tehnică.
    ART. 196
    Bateriile de acumulatori care echipează autovehiculele aflate în depozitare sau la rezervele proprii de mobilizare vor fi reîncărcate periodic, iar cele înlocuite vor fi folosite, pe cât posibil, în continuare, pe alte autovehicule din dotare, până la îndeplinirea normei de exploatare.
    ART. 197
    Evidenţa distribuirii/retragerii bateriilor de acumulatori pe autovehicule, se ţine în carnetul de bord.
    SECŢIUNEA a IV-a
    Norma de exploatare a anvelopelor
    ART. 198
    (1) Norma de exploatare a anvelopelor este minimă şi este stabilită în ani sau kilometri, conform anexelor nr. 30 şi nr. 31.
    (2) Durata în ani se consideră de la data achiziţiei, iar rulajul în kilometri este aferent perioadei în care autovehiculul este echipat cu anvelopele respective.
    (3) Camerele de aer se exploatează fără normă de rulaj.
    (4) Anvelopele pot fi utilizate şi după îndeplinirea normei de rulaj, dacă acestea au o stare tehnică ce permite circulaţia pe drumurile publice în condiţii de siguranţă.
    (5) Înlocuirea anvelopelor înainte de îndeplinirea normelor de exploatare se face pe baza actului de constatare tehnică.
    ART. 199
    (1) În situaţia în care se impune, autovehiculele pot fi echipate cu anvelope cu profil de iarnă, acestea fiind luate în primire de conducătorul auto, ocazie cu care se vor retrage anvelopele înlocuite, aceste operaţiuni fiind efectuate pe baza documentelor justificative legale.
    (2) Ulterior, se va efectua operaţiunea inversă, anvelopele cu profil de iarnă fiind înlocuite şi retrase în depozit, gestionarul verificând starea tehnică a acestora, fiind totodată redistribuite anvelopele autovehiculului înscrise în carnetul de bord, cu întocmirea documentelor necesare.
    ART. 200
    (1) Evidenţa folosirii anvelopelor, inclusiv a celor cu profil de iarnă, se ţine pe serii individuale, în carnetele de bord ale autovehiculelor sau remorcilor.
    (2) În cazul anvelopelor care nu au serii individuale, în carnetul de bord se menţionează numărul din 3, respectiv 4 cifre, marcat pe unul din flancurile anvelopei, ce reprezintă data de fabricaţie a lotului din care acestea fac parte, din care primele 2 cifre reprezintă săptămâna, iar ultima, respectiv ultimele 2 cifre reprezintă anul de fabricaţie.
    SECŢIUNEA a V-a
    Norma de folosire a lichidului antigel
    ART. 201
    Lichidul antigel se utilizează la mijloacele de transport care, prin construcţie, au prevăzută instalaţie de răcire cu lichid.
    ART. 202
    (1) Norma de utilizare a lichidului antigel este de 2 ani sau cea prevăzută în cartea tehnică a autovehiculului.
    (2) Pentru protecţia instalaţiei de răcire a autovehiculelor, se va folosi numai tipul de lichid antigel indicat de producător.
    (3) Diluarea lichidului antigel pur (concentrat) se face în proporţie de 1/1, numai cu apă distilată.
    ART. 203
    În cazul reparării motorului sau în situaţia când autovehiculul a suferit defecţiuni tehnice neprevăzute, cum sunt: deteriorarea radiatorului, spargerea blocului motor, ruperea conductelor de legătură şi altele asemenea, care au condus la pierderea sau contaminarea lichidului, acesta se înlocuieşte sau se completează, după caz, pe baza actului de constatare tehnică, astfel încât să se păstreze proporţia menţionată la art. 202.
    ART. 204
    Evidenţa înlocuirii lichidului antigel se ţine în carnetul de bord la capitolul corespunzător efectuării reviziilor tehnice.
    ART. 205
    Regulile privind primirea, distribuirea, verificarea, păstrarea şi manipularea lichidului antigel sunt cuprinse în anexa nr. 32.
    CAP. III
    DISPOZIŢII FINALE
    ART. 206
    Prevederile prezentului normativ se aplică în mod corespunzător şi în cazul asigurării tehnice a autospecialelor de intervenţii în situaţii de urgenţă, cu particularităţile cuprinse în Normativul tehnic privind exploatarea, repararea, scoaterea din funcţiune şi casarea mijloacelor tehnice de intervenţie în situaţii de urgenţă, în vigoare.
    ART. 207
    În scopul utilizării legale şi în exercitarea atribuţiunilor de serviciu a resurselor materiale de resort şi a celor financiare avute la dispoziţie, conducătorii structurilor deţinătoare pot dispune, în mod suplimentar, măsurile pe care le consideră necesare privind organizarea, derularea şi analiza problematicii activităţilor privind asigurarea tehnică de autovehicule, în funcţie de specificul activităţilor, dimensiunea parcului de autovehicule sau alte criterii relevante.
    ART. 208
    Pentru mijloacele de transport auto sau motoagregatele care intră ulterior în dotarea structurilor Ministerului Internelor şi Reformei Administrative, normele de consum sau utilizare se completează, cu aprobarea directorului general al Direcţiei Generale Management Logistic şi Administrativ.
    ART. 209
    În cazuri justificate, determinate de condiţiile tehnice sau de exploatare, normele de consum sau utilizare şi coeficienţii de corecţie ce fac obiectul prezentului normativ pot fi modificate, cu aprobarea directorului general al Direcţiei Generale Management Logistic şi Administrativ.
    ART. 210
    (1) Formularele tipizate, similare celor prevăzute de prezentul normativ, aprovizionate de structurile de administraţie publică (ex: foaia de parcurs, cartea tehnică de exploatare - similară carnetului de bord), vor mai putea fi utilizate 12 luni de la data intrării în vigoare a ordinului pentru aprobarea acestuia.
    (2) În această perioadă, structurile în cauză, vor lua măsuri pentru aprovizionarea de la Tipografia Ministerului Internelor şi Reformei Administrative a formularelor prevăzute de prezentul normativ.
    ART. 211
    Anexele 1- 32 fac parte integrantă din prezentul normativ.
    ANEXA 1

    (model format A5 landscape)

┌─────────────────────────────┬─────────────────────────────────┬──────────────┐
│ MINISTERUL INTERNELOR ŞI │ APROB │ Ex. nr. __ │
│ REFORMEI ADMINISTRATIVE │ DIRECTOR GENERAL ADJUNCT │ │
├─────────────────────────────┼─────────────────────────────────┼──────────────┤
│STRUCTURA: Direcţia Generală │Gradul │ │
│Management Logistic şi │ Numele şi prenumele │ │
│Administrativ │ │ │
├─────────────────────────────┼─────────────────────────────────┼──────────────┤
│Serviciul: Autovehicule Nave │ │ │
│şi Aeronave │ │ │
├─────────────────────────────┴─────────────────────────────────┴──────────────┤
│ ORDIN DE DISTRIBUŢIE │
├────────────────────────────┬─────────┬───┬───────────────────────────────────┤
│ Nr.│_________│din│zz.ll.aaaa │
├──────────────────┬─────────┴─────────┴───┴───────────────────────────────────┤
│Structura care │ Baza Centrală pentru Asigurarea Tehnică a Misiunilor │
│predă: │ │
├──────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────┤
│Structura care │ Instituţia Prefectului Judeţul Braşov │
│primeşte: │ │
├──────────────────┼───────────────────────────────┬─────────┬─────────────────┤
│Prin grija: │Delegatul structurii primitoare│Pe baza: │Aviz de însoţire │
├────┬─────────────┴───────────────────────────────┴─┬────┬──┴──────┬──────────┤
│Nr. │ Denumirea bunurilor │U/M │Cantitate│Observaţii│
│crt.│ │ │ │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┼──────────┤
│ 1. │Autoturism DACIA Logan 1,4 MPi, număr de │cpl.│ 1 (una) │ │
│ │înregistrare MAI 99999 │ │ │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┼──────────┤
│ │--------------- T E R M I N A T ---------------│ │ │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┼──────────┤
│ │ŞEF SERVICIU, │ │ │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┼──────────┤
│ │ ÎNTOCMIT,│ │ │ │
└────┴───────────────────────────────────────────────┴────┴─────────┴──────────┘

    Notă:
    1. Ordinul de distribuţie se întocmeşte în trei exemplare, din care:
    a) ex. 1 la structura care predă autovehiculul;
    b) ex. 2 la structura care primeşte autovehiculul;
    c) ex. 3 la structura emitentă.
    Toate cele 3 exemplare se aprobă (semnătura şi ştampila) de directorul general adjunct (similar) care coordonează activitatea serviciului emitent.
    2. În situaţia în care autovehiculul este şi înmatriculat, ordinul de distribuţie va conţine ca notă de subsol obligativitatea structurii predătoare de a lua măsura radierii după caz, a acestuia de către autoritatea competentă, în cel mult 30 de zile de la data predării.
    ANEXA 2

    - faţă -

    MINISTERUL INTERNELOR ŞI
    REFORMEI ADMINISTRATIVE
    STRUCTURA ______________

                                                       VĂZUT
                                              CONDUCĂTORUL STRUCTURII
                                                  (Compartimentul)
                                              .......................

                        PROCES-VERBAL DE PREDARE-PRIMIRE
                         Nr. _________ din ____________

    În baza dispoziţiei (ordinului de zi) nr. _________ din __.__._______
    Noi, _________________________ din partea (structura) ___________________
_____________________________________ şi ______________________________
______________________________________________________ din partea (structura)
_________________________________________ am procedat la predarea - primirea
auto ____________________________ marca şi tipul ____________________________
număr de identificare __________________, număr de înregistrare/înmatriculare
_____________________ certificat de înregistrare/înmatriculare seria ___ nr.
_______ având un rulaj de ___________ km, anul fabricaţiei ________, echipat
cu ____ anvelope, dimensiunea ________________ şi seriile ___________________
_______ ______________________ ______________, ___ baterii de acumulatori tip
_______________, data fabricaţiei ______________; cantitatea de carburant din
rezervor ______ litri; scule şi accesorii conform inventarului de complet nr.
_____________.
    Starea tehnică a autovehiculului sau alte observaţii:
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________.

    Conducătorul auto a luat la cunoştinţă despre caracteristicile tehnice,
performanţele şi funcţionarea autovehiculului şi a fost instruit cu privire la
respectarea obligaţiilor referitoare la completarea foii de parcurs, utilizarea
legală şi întreţinerea acestuia, prevăzute de Normativul privind asigurarea
tehnică de autovehicule.
    Prezentul proces-verbal s-a încheiat în două exemplare din care unul rămâne
la predător şi unul la primitor.

    AM PREDAT, AM PRIMIT,

    NOTĂ: Atunci când autovehiculul este luat în primire de mai mulţi
conducători auto, procesul-verbal se întocmeşte într-un număr corespunzător de
exemplare, din care 1 (exemplar) rămâne la şeful de garaj.

    - verso -
    Conducătorul auto va lua în primire autovehiculul, inclusiv accesoriile sau materialele cuprinse în inventarul de complet, prin semnarea procesului-verbal, după ce i-au fost aduse la cunoştinţă următoarele obligaţii:
    a) să cunoască temeinic, în părţile care îl privesc, şi să aplice în practică prevederile ordinelor, normativelor şi instrucţiunilor care reglementează activitatea compartimentului auto în cadrul structurilor Ministerului Internelor şi Reformei Administrative;
    b) să nu plece în cursă decât după efectuarea întreţinerii tehnice zilnice a autovehiculului pe care-l conduce şi confirmarea sub semnătură în foaia de parcurs la rubrica destinată acestui scop;
    c) să cunoască şi să aplice modul de utilizare şi completare a foii de parcurs, răspunzând pentru exactitatea şi realitatea datelor înscrise privind funcţionarea autovehiculului;
    d) să cunoască caracteristicile tehnice şi particularităţile constructive şi de conducere a tipului de autovehiculul pe care-l are în primire, urmărind un regim de exploatare corectă a acestuia;
    e) să cunoască şi să respecte periodicitatea de efectuare a lucrărilor de întreţinere (revizii tehnice şi I.T.P.) pentru autovehiculul respectiv;
    f) să nu plece în cursă fără a avea asupra sa documentele personale (cartea de identitate, permisul de conducere şi legitimaţia de serviciu) şi de exploatare ale autovehiculului (certificatul de înregistrare sau înmatriculare, după caz, foaia de parcurs, copia poliţei de asigurare obligatorie RCA, certificatul de leasing şi rovinieta pentru drumurile naţionale în cazul autovehiculelor aflate în perioada de leasing);
    g) să respecte prevederile legislaţiei în vigoare privind circulaţia pe drumurile publice;
    i) să nu conducă autovehiculul în stare de oboseală accentuată;
    j) să nu efectueze curse (transporturi) neregulamentare, oprite de lege sau de alte acte normative;
    k) să nu utilizeze bonurile valorice sau cardul pentru alimentarea cu carburant a altor autovehicule, în scop personal;
    l) să nu folosească autovehiculul în scop personal şi să nu se abată de la traseul stabilit;
    m) să interzică persoanelor să călătorească în picioare, pe scări sau aşezaţi pe obloane sau deasupra încărcăturilor ce depăşesc înălţimea acestora;
    n) să urmărească indicaţiile aparatelor de bord şi să acţioneze în consecinţă pentru a asigura o funcţionare normală a autovehiculului;
    o) să nu provoace sau să întreţină discuţii cu pasagerii;
    p) să cunoască şi să aplice regulile de conducere specifice condiţiilor deosebite de trafic sau stare a vremii, astfel încât să evite producerea accidentelor de circulaţie sau a evenimentelor tehnice;
    q) să cunoască şi să aplice regulile specifice în cazul autovehiculelor care efectuează transport de mărfuri periculoase;
    r) să nu părăsească autovehiculul la opririle efectuate pe traseu, fără a asigura parcarea acestuia într-un loc adecvat şi blocarea uşilor de acces;
    s) să menţioneze în foaia de parcurs datele de identificare ale beneficiarului cursei şi să solicite acestuia confirmarea cursei prin semnătură;
    t) atunci când autovehiculul a suferit defecţiuni tehnice importante pe traseu, care nu mai permit continuarea deplasării:
    t1. să scoată autovehiculul în afara carosabilului sau cât mai aproape de partea dreaptă şi să semnalizeze în mod corespunzător poziţiei acestuia;
    t2. să stabilească, pe cât posibil, cauza defecţiunilor şi să ia măsuri pentru remedierea acestora;
    t3. în cazul în care nu poate remedia defecţiunea, să raporteze imediat prin orice mijloc de comunicaţie, locul unde se găseşte şi să solicite ajutorul tehnic de care are nevoie.
    u) la întoarcerea din cursă:
    u1. să parcheze autovehiculul în locul destinat şi în condiţii de siguranţă;
    u2. să efectueze verificările privind starea tehnică generală a autovehiculului;
    u3. să raporteze şefului de birou sau de garaj eventualele defecţiuni constatate cu privire la funcţionarea autovehiculului, eventual ale celor apărute pe timpul efectuării cursei, pentru a se efectua o verificare detaliată în vederea remedierii acestora;
    u4. să prezinte celor în drept documentele necesare în vederea justificării cheltuielilor efectuate.
    ANEXA 3

*Font 7*
    MINISTERUL INTERNELOR ŞI
    REFORMEI ADMINISTRATIVE
    STRUCTURA ______________

                                    SITUAŢIA
       nominală a autovehiculelor pe structuri deţinătoare/utilizatoare,
             categorii, mărci şi tipuri, la data de 01.12. ........

┌────┬───────────────┬─────┬───────────────┬────────────┬─────────────┬───────────┬────────┬───────────┬───────────┬────────┬─────────────┐
│ │ │ │ │ │ │ │ │Rulajul, în│ Rulaj, în │ │ │
│Nr. │ Categoria │ │Tipul/varianta │ Numărul de │ Numărul de │ Anul │Culoarea│ km, de la │ km, │Locul de│ │
│crt.│autovehiculului│Marca│autovehiculului│identificare│înregistrare/│fabricaţiei│ │ începutul │efectuat în│ muncă │ Obs. │
│ │ │ │ │ │înmatriculare│ │ │exploatării│ ultimele │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 12 luni │ │ │
├────┼───────────────┼─────┼───────────────┼────────────┼─────────────┼───────────┼────────┼───────────┼───────────┼────────┼─────────────┤
│ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │ 10 │ 11 │
├────┼───────────────┴─────┴───────────────┴────────────┼─────────────┼───────────┼────────┼───────────┼───────────┼────────┼─────────────┤
│ │ STRUCTURA DEŢINĂTOARE │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────────────────────────────────────────┴─────────────┴───────────┴────────┼───────────┼───────────┼────────┼─────────────┤
│ 1 │Se înscriu autovehiculele conform prevederilor tabelei de înzestrare proprii │ │ │ │ │
├────┼──────────────────────────────────────────────────┬─────────────┬───────────┬────────┼───────────┼───────────┼────────┼─────────────┤
│ │ STRUCTURI UTILIZATOARE │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────────────────────────────────────────┴─────────────┴───────────┴────────┴───────────┴───────────┴────────┴─────────────┤
│ 1 │Se înscriu autovehiculele care asigură nevoile de transport ale structurilor utilizatoare, conform tabelelor de înzestrare ale │
│ │acestora │
├────┼───────────────┬─────┬───────────────┬────────────┬─────────────┬───────────┬────────┬───────────┬───────────┬────────┬─────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
└────┴───────────────┴─────┴───────────────┴────────────┴─────────────┴───────────┴────────┴───────────┴───────────┴────────┴─────────────┘

    NOTĂ:
    a) în coloanele 1 - 7 se vor înscrie datele din certificatul de înregistrare;
    b) în coloana 10 se va menţiona categoria din norma de dotare sau tabela de înzestrare şi compartimentul (similar) care utilizează autovehiculul (exemplu: autoturism de serviciu - comanda unităţii, autospecială pentru munca operativă - serviciul judiciar; autospecială transport efective - serviciul ordine publică etc.);
    c) în prezenta situaţie se vor înscrie toate autovehiculele din evidenţă, inclusiv cele retrase în vederea scoaterii din funcţiune (depozit), precum şi cele în plus faţă de prevederile tabelei de înzestrare, menţionându-se aceasta în coloana 11;
    d) situaţia nominală va cuprinde şi autovehiculele cu care se asigură logistic alte unităţi (structuri centrale sau structuri teritoriale ale Arhivelor Naţionale, Direcţiei Generală Anticorupţie, Agenţiei Naţională Antidrog etc.) respectându-se prevederile literei b).
    ANEXA 4

*Font 7*
    MINISTERUL INTERNELOR ŞI
    REFORMEI ADMINISTRATIVE
    STRUCTURA __________________

                                    SITUAŢIA
        gradului de înzestrare cu autovehicule la data de 01.12________

┌────┬─────────────────────────────────────┬───────┬────────┬───────┬──────┬─────────────────────┬───────────────────────────┐
│ │ Datele autovehiculelor │ │ │ │ │Vechime în exploatare│ Rulaj efectuat, în mii km │
│Nr. ├──────────────┬──────────┬───────────┤ │ │ │ ├───────┬──────┬──────┼──────┬──────┬───────┬─────┤
│crt.│ │ │ Tip/ │Necesar│Existent│Deficit│ Plus │ Sub 5 │ 5-10 │Peste │ │ │ │Peste│
│ │ Categorie │ Marcă │ Variantă │ │ │ │dotare│ ani │ ani │10 ani│Sub 50│50-100│100-250│ 250 │
│ │ │ │autovehicul│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────┼──────────┼───────────┼───────┼────────┼───────┼──────┼───────┼──────┼──────┼──────┼──────┼───────┼─────┤
│ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │ 10 │ 11 │ 12 │ 13 │ 14 │
├────┴──────────────┴──────────┴───────────┴───────┴────────┴───────┴──────┴───────┴──────┴──────┴──────┴──────┴───────┴─────┤
│(Exemplu de completare a situaţiei) │
├────┬─────────────────────────────────────┬───────┬────────┬───────┬──────┬───────┬──────┬──────┬──────┬──────┬───────┬─────┤
│ │1. Autoturisme (autospeciale) pentru │ 25 │ 22 │ 3 │ 0 │ 10 │ 6 │ 6 │ 6 │ 8 │ 4 │ 4 │
│ │ muncă operativă (specifică), total│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────┬──────────┬───────────┼───────┼────────┼───────┼──────┼───────┼──────┼──────┼──────┼──────┼───────┼─────┤
│ 1 │Autoturism │Dacia │Logan 1,4 │ - │ 1 │ - │ - │ - │ - │ 1 │ - │ - │ - │ 1 │
│ │ │ │MPI │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────┼──────────┼───────────┼───────┼────────┼───────┼──────┼───────┼──────┼──────┼──────┼──────┼───────┼─────┤
│ 2 │Autoturism │Dacia │Logan 1,6 │ - │ 6 │ - │ - │ 2 │ 1 │ 3 │ 2 │ 3 │ - │ 1 │
│ │ │ │MPI │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────┼──────────┼───────────┼───────┼────────┼───────┼──────┼───────┼──────┼──────┼──────┼──────┼───────┼─────┤
│ 3 │Autoturism │Nissan │Terrano 2,7│ - │ 5 │ - │ - │ 2 │ 3 │ - │ - │ - │ 3 │ 2 │
│ │ │ │TD │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────┼──────────┼───────────┼───────┼────────┼───────┼──────┼───────┼──────┼──────┼──────┼──────┼───────┼─────┤
│ 4 │Autoturism │Opel │1,7 CDTI │ - │ 7 │ - │ - │ 5 │ - │ 2 │ 3 │ 4 │ - │ - │
├────┼──────────────┼──────────┼───────────┼───────┼────────┼───────┼──────┼───────┼──────┼──────┼──────┼──────┼───────┼─────┤
│ 5 │Autospecială │Volkswagen│Vento 1,8 │ - │ 2 │ - │ - │ - │ 2 │ - │ 1 │ - │ 1 │ - │
│ │ │ │CL │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────┼──────────┼───────────┼───────┼────────┼───────┼──────┼───────┼──────┼──────┼──────┼──────┼───────┼─────┤
│ 6 │Autospecială │Audi │A4 │ - │ 1 │ - │ - │ 1 │ - │ - │ - │ 1 │ - │ - │
└────┴──────────────┴──────────┴───────────┴───────┴────────┴───────┴──────┴───────┴──────┴──────┴──────┴──────┴───────┴─────┘

    ...............................
    ...............................
    ...............................
    2. Autospeciale de patrulare, pază şi/sau ordine publică, total
    a) pentru patrulare
    Autoturism Dacia Logan 1.4 MPi
    ...............................
    ...............................
    ...............................
    Autospecială Nissan Terrano 2,7 TD
    ...............................
    ...............................
    ...............................
    b) pentru pază şi/sau ordine publică
    Autospecială Mercedes-Benz Vito 110 CDI
    ...............................
    ...............................
    ...............................

    NOTĂ:
    a) Autovehiculele vor fi grupate în ordinea categoriilor prevăzute în norma de dotare, respectiv tabela de înzestrare şi în funcţie de categorie, marcă, tip/variantă autovehicul.
    b) După completarea situaţiei cu autovehiculele din dotarea proprie, vor fi înscrise în continuare, cele cu care sunt asigurate logistic alte unităţi, separat pe fiecare unitate, pe baza unui extras din tabela de înzestrare a acestora, respectându-se prevederile pct. "a",.
    c) ATENŢIE!!!
    Coloana 5 = col. 8 + col. 9 + col. 10
    Coloana 5 = col. 11 + col. 12 + col. 13 + col. 14
    În cadrul unei categorii, dacă col. 4 (NECESAR) > col. 5 (EXISTENT) se completează şi coloana 6 (DEFICIT), iar dacă col. 4 (NECESAR) > col. 5 (EXISTENT) se completează şi coloana 7 (PLUS DOTARE).
    ANEXA 5
    MINISTERUL INTERNELOR ŞI
    REFORMEI ADMINISTRATIVE
                                    RODAJUL
                        AUTOVEHICULELOR NOI SAU REPARATE
    Rodajul autovehiculelor noi se va executa cu respectarea strictă a regulilor stabilite de constructor prin cartea tehnică (manual de utilizare, notiţe tehnice etc.) a fiecărui tip sau marcă de autovehicul. Pentru autovehiculele reparate, rodajul se va efectua pe un parcurs de 1000 km, cu respectarea prescripţiilor unităţii reparatoare.
    Pe timpul efectuării rodajului, conducătorii auto vor respecta şi următoarele condiţii:
    a) se va circula numai pe drumuri modernizate, iar pantele acestora să nu depăşească 6% (pe porţiuni scurte se admit pante până la 10% numai dacă autovehiculele au parcurs cel puţin 1/3 din rulajul prevăzut pentru rodaj);
    b) se va evita funcţionarea în regim de turaţie mare (peste 2/3 din cea maximă) a motorului;
    c) nu se permite efectuarea rodajului cu funcţionarea anormală a motorului (detonări, autoaprinderi, încălziri excesive, zgomote sau bătăi anormale etc.);
    d) se va verifica gradul de încălzire a sistemelor şi subansamblelor şi se vor remedia eventualele defecţiuni;
    e) se vor urmări pe timpul deplasării, indicaţiile aparatelor de bord;
    f) nu se va folosi autovehiculul la sarcina maximă sau la viteze de deplasare mai mari decât cele recomandate şi se va evita remorcarea altor autovehicule sau remorci.
    Autovehiculelor la ale căror motoare au fost înlocuiţi segmenţii sau setul motor, li se efectuează rodajul conform indicaţiilor unităţii reparatoare. În lipsa acestora se execută rodajul cu respectarea restricţiilor de viteză şi sarcină.
    ANEXA 6
    IMAGINE
----------
    NOTA(CTCE)
    Imaginea Certificatului de Înregistrare se găseşte în Monitorul Oficial al României, Partea I, Nr. 803 bis din 02.12.2008, la pagina 58.
    ANEXA 7

*Font 7*
                              REGISTRU DE EVIDENŢĂ
                 A CERTIFICATELOR ŞI NUMERELOR DE ÎNREGISTRARE
           ALE AUTOVEHICULELOR ŞI REMORCILOR DIN DOTAREA STRUCTURILOR
               MINISTERULUI INTERNELOR ŞI REFORMEI ADMINISTRATIVE
                             (format A3 landscape)

┌────┬───────────┬─────┬───┬───────┬────────┬────────┬─────┬─────────┬────────┬─────────┬─────────┬─────────┬────────┬─────────┬─────────┐
│ │ │ │ │ │ │ │ │ Data │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │Seria şi│ │emiterii │ │ Gradul, │ │ │ │ Gradul, │ │
│ │ Categoria │ │ │ │Număr de│numărul │Număr│certifi- │Unitatea│numele şi│Semnătura│ Data │ │numele şi│Semnătura│
│Nr. │mijlocului │ │ │ Număr │înmatri-│certifi-│ de │ catului │ deţină-│prenumele│persoanei│radierii │Unitatea│prenumele│persoanei│
│crt.│ de │Marca│Tip│ de │ culare │catului │înre-│ de │ toare │persoanei│ care a │numărului│ deţină-│persoanei│ care a │
│ │ transport │ │ │identi-│la data │ de │gis- │înregis- │la data │ care a │efectuat │ de │ toare │ care a │efectuat │
│ │înregistrat│ │ │ficare │înregis-│înregis-│trare│ trare │înregis-│efectuat │înregis- │înregis- │la data │efectuat │radierea │
│ │ │ │ │ │ trării │ trare │atri-│ sau a │trării │înregis- │ trarea │ trare │radierii│radierea │ │
│ │ │ │ │ │ │ │buit │duplica- │ │ trarea │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ tului │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────┼─────┼───┼───────┼────────┼────────┼─────┼─────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼─────────┤
│ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │ 10 │ 11 │ 12 │ 13 │ 14 │ 15 │
├────┼───────────┼─────┼───┼───────┼────────┼────────┼─────┼─────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼─────────┤
│ 1. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────┼─────┼───┼───────┼────────┼────────┼─────┼─────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼─────────┤
│ 2. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────┼─────┼───┼───────┼────────┼────────┼─────┼─────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼─────────┤
│ 3. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────┼─────┼───┼───────┼────────┼────────┼─────┼─────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼─────────┤
│ 4. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────┼─────┼───┼───────┼────────┼────────┼─────┼─────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼─────────┤
│ 5. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────┼─────┼───┼───────┼────────┼────────┼─────┼─────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼─────────┤
│ 6. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────┼─────┼───┼───────┼────────┼────────┼─────┼─────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼─────────┤
│ 7. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────┼─────┼───┼───────┼────────┼────────┼─────┼─────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼─────────┤
│ 8. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────┼─────┼───┼───────┼────────┼────────┼─────┼─────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼─────────┤
│ 9. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────┼─────┼───┼───────┼────────┼────────┼─────┼─────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼─────────┤
│10. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────┼─────┼───┼───────┼────────┼────────┼─────┼─────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼─────────┤
│11. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────┼─────┼───┼───────┼────────┼────────┼─────┼─────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼─────────┤
│12. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────┼─────┼───┼───────┼────────┼────────┼─────┼─────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼─────────┤
│13. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────┼─────┼───┼───────┼────────┼────────┼─────┼─────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼─────────┤
│14. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────┼─────┼───┼───────┼────────┼────────┼─────┼─────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼─────────┤
│15. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────┼─────┼───┼───────┼────────┼────────┼─────┼─────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼─────────┤
│16. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────┼─────┼───┼───────┼────────┼────────┼─────┼─────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼─────────┤
│17. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────┼─────┼───┼───────┼────────┼────────┼─────┼─────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼─────────┤
│18. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────┼─────┼───┼───────┼────────┼────────┼─────┼─────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼─────────┤
│19. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────┼─────┼───┼───────┼────────┼────────┼─────┼─────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼─────────┤
│20. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
└────┴───────────┴─────┴───┴───────┴────────┴────────┴─────┴─────────┴────────┴─────────┴─────────┴─────────┴────────┴─────────┴─────────┘

    ANEXA 8
    MINISTERUL INTERNELOR ŞI
    REFORMEI ADMINISTRATIVE
           NORME LUNARE DE CARBURANT PENTRU AUTOVEHICULELE DIN DOTARE
    I. AUTOVEHICULE DIN TOATE CATEGORIILE DE MUNCĂ, CU EXCEPŢIA CELOR DE LA
REZERVĂ, ŞCOALĂ ŞI REZERVE PROPRII DE MOBILIZARE

┌────┬───────────────────────────────────────────────────────────┬────────────┐
│ │ │ Norma │
│Nr. │ │ lunară de │
│crt.│ Categoria autovehiculelor │ carburant │
│ │ │[litri/lună/│
│ │ │autovehicul]│
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
│ 1. │Autoturisme de serviciu │ 400 │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
│ 2. │Toate celelalte categorii de autovehicule, cu excepţia │ 800 │
│ │motociclurilor, tractoarelor şi a vehiculelor speciale │ │
│ │pentru lucrări │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
│ 3. │Motocicluri (motociclete, cvadricicluri, mopede, inclusiv │ 200 │
│ │vehicule pentru deplasare pe zăpadă), tractoare şi alte │ │
│ │autovehicule pentru lucrări (buldozer, excavator, │ │
│ │motoîncărcător, motostivuitor etc.) │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
│ 4. │Motoagregate │ 200 │
└────┴───────────────────────────────────────────────────────────┴────────────┘

    II. AUTOVEHICULE DE LA REZERVĂ*) ŞI REZERVE PROPRII DE MOBILIZARE**)
    Norma lunară de carburant (pentru întreţinere) este de 5% din cea prezentată la pct. I, corespunzătoare categoriilor de autovehicule similare.
    III. AUTOVEHICULE ŞCOALĂ*)
    Norma lunară de carburant se stabileşte conform programului de pregătire, în limita a 20 litri/ora de funcţionare/autovehicul (conducere în traseu sau în poligon).
    Notă:
    *) Pentru structurile care au asemenea categorii de autovehicule prevăzute în tabela de înzestrare.
    **) Pentru structurile care au prevăzute mijloace de transport la rezervele proprii de mobilizare.
    ANEXA 9
    MINISTERUL INTERNELOR ŞI
    REFORMEI ADMINISTRATIVE
                                 BAZA DE CALCUL
          PRIVIND STABILIREA NECESARULUI DE PERSONAL CALIFICAT PENTRU
        EXECUTAREA ÎNTREŢINERILOR ŞI REPARAŢIILOR AUTO ŞI A SUPRAFEŢELOR
             NECESARE PENTRU PARCAREA ŞI REPARAREA AUTOVEHICULELOR
    1. La stabilirea personalului necesar pentru întreţinere şi reparaţii curente al unei unităţi deţinătoare de parc auto şi a suprafeţelor necesare pentru parcarea şi repararea autovehiculelor se utilizează noţiunea de "autovehicul echivalent".
    2. Transformarea în autovehicule echivalente constă în compararea autovehiculelor unui parc auto, cu tipul luat drept unitate.
    3. Autovehiculul echivalent luat ca unitate este un autovehicul echipat cu un motor cu putere maximă de 90 kW, masa maximă totală autorizată de 3,5 tone, un volum de manoperă pentru întreţineri şi reparaţii (Vm) de 4 ore x om/lună/autovehicul.
    4. Valorile coeficienţilor de echivalare a autovehiculelor sunt prevăzute în tabelul nr. 1. Stabilirea necesarului de personal şi a suprafeţelor necesare pentru repararea şi parcarea autovehiculelor se face astfel:
    a) pentru personalul de întreţineri şi reparaţii cu următoarea formulă de calcul:

              M(t)
    N(p) = ──────────
           [N(z) x 8]

    în care:
    N(p) = necesarul de personal:
    M(t) = volumul total de manoperă (ore-om/an) pentru întreţinerea şi repararea autovehiculelor unităţii;
    N(z) = 225 ceea ce reprezintă valoarea medie a numărului de zile lucrătoare pe an, pentru un muncitor.
    Volumul total manoperă (ore x om/an) se stabileşte prin însumarea volumului de manoperă necesar pentru fiecare tip de autovehicul din dotarea unităţii, calculat astfel:
    M(t) = N(a) x K(1) x N(m) x V(m), în care:
    N(a) = numărul de autovehicule de acelaşi tip;
    K(1) = coeficientul de echivalare pentru manoperă, corespunzător tipului de autovehicul din tabelul nr. 1, col. 2;
    N(l) = 12 luni;
    V(m) = 4 ore x om/lună/autovehicul.
    Stabilirea pe categorii a personalului necesar (N(p)) astfel calculat, se face în funcţie de specificul fiecărei unităţi (subunităţi), astfel:
    N(pm) = N(p) x K(3), în care.
    N(pm) = număr personal pe profesii;
    N(p) = necesarul de personal;
    K(3) = coeficientul de participare pe profesii la executarea lucrărilor de întreţineri şi reparaţii, conform tabelului nr. 2.
    b) pentru suprafaţa necesară reparării se însumează de la fiecare tip de autovehicul, produsul dintre numărul de bucăţi şi coeficientul de echivalare corespunzător (K(2)) din tabelul nr. 1, col. 3;
    c) pentru suprafaţa necesară parcării se însumează de la fiecare tip de autovehicul produsul dintre numărul de bucăţi şi suprafaţa medie de parcare, în funcţie de condiţii, garaj sau platforme betonate, prevăzute în următorul tabel:

┌────┬───────────────────────────────────────────┬─────────────────────────────┐
│ │ │ Suprafaţa medie de parcare │
│Nr. │ │ pentru un autovehicul (mp) │
│crt.│ Categoria autovehiculelor ├──────────────┬──────────────┤
│ │ │ garaj │ Platformă │
│ │ │ │ betonată │
├────┼───────────────────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┤
│ 1. │Autoturisme şi derivate │ 11 │ 20 │
├────┼───────────────────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┤
│ 2. │Autocamioane, autocamionete, autofurgonete,│ 30 │ 46 │
│ │microbuze şi derivate, remorci │ │ │
├────┼───────────────────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┤
│ 3. │Autobuze şi derivate │ 42 │ 66 │
├────┼───────────────────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┤
│ 4. │Motocicluri │ 2 │ 2 │
└────┴───────────────────────────────────────────┴──────────────┴──────────────┘

    TABELUL Nr. 1
    COEFICIENŢII DE ECHIVALARE AI AUTOVEHICULELOR

┌────┬────────────────────────────────────────┬──────────┬─────────────────┐
│Nr. │ │Coeficient│ Coeficient de │
│crt.│ Categoria autovehiculelor │ de │echivalare pentru│
│ │ │echivalare│ suprafaţa de │
│ │ │ pentru │ întreţinere şi │
│ │ │ manoperă │ reparaţii │
│ │ │ (K1) │ (K2) │
├────┼────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────────────┤
│ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │
├────┼────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────────────┤
│ 1. │Autoturisme şi derivate: │ │ │
│ │- cu capacitatea de până la 7 locuri; │ 0,9 │ 0,7 │
│ ├────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────────────┤
│ │- cu capacitatea de peste 7 locuri; │ 1,0 │ 0,9 │
├────┼────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────────────┤
│ 2. │Microbuze şi derivate │ 1,2 │ 1,0 │
├────┼────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────────────┤
│ 3. │Autobuze: │ │ │
│ │- până la 12 m; │ 1,9 │ 2,0 │
│ ├────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────────────┤
│ │- peste 12 m. │ 2,5 │ 3,0 │
├────┼────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────────────┤
│ 4. │Autocamioane, autoutilitare furgon şi │ │ │
│ │derivate, tractoare şi remorci: │ │ │
│ │- cu masa maximă până la 3,5 t inclusiv │ 1,0 │ 1,0 │
│ ├────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────────────┤
│ │- cu masa maximă între 3,5-12 t inclusiv│ 1,5 │ 1,8 │
│ ├────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────────────┤
│ │- cu masa maximă peste 12 t │ 2,0 │ 2,1 │
├────┼────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────────────┤
│ 5. │Motociclete, mopede, cvadricicluri │ 0,5 │ 0,3 │
└────┴────────────────────────────────────────┴──────────┴─────────────────┘

    TABELUL Nr. 2
    COEFICIENŢII PARTICIPĂRII PE CATEGORII DE PERSONAL LA EXECUTAREA LUCRĂRILOR
DE ÎNTREŢINERE ŞI REPARAŢII

┌────┬─────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────┐
│Nr. │ LUCRĂRI │Valoarea coeficientului│
│crt.│ │ (K3) │
├────┼─────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┤
│ 1. │- mecanică │ 0,52 │
│ │- strungărie │ │
│ │- lăcătuşerie │ │
│ │- alimentare carburanţi │ │
│ │- spălătorie │ │
├────┼─────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┤
│ 2. │- electricitate (electronică) │ 0,05 │
├────┼─────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┤
│ 3. │- sudură │ 0,15 │
│ │- tinichigerie │ │
│ │- fierărie │ │
│ │- vopsitorie │ │
├────┼─────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┤
│ 4. │- tâmplărie │ 0,04 │
│ │- tapiţerie │ │
├────┼─────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┤
│ 5. │- personal indirect productiv │ 0,24 │
└────┴─────────────────────────────────────────────────┴───────────────────────┘

    ANEXA 10

*Font 8*
    MINISTERUL INTERNELOR ŞI
    REFORMEI ADMINISTRATIVE
    STRUCTURA ______________

                                    EVIDENŢA
                      constituirii rezervei de carburanţi

┌──────────┬─────┬──────┬───────────────────┬───────────────────┬───────────────────┬───────────────────┐
│ │ │Canti-│ │ │ │ │
│ │ │tatea │ │ │ │ │
│ │ │de │ │ │ │ │
│ │ │cons- │ │ │ │ │
│Rezerva pe│ │tituit│ TRIM I │ TRIM II │ TRIM III │ TRIM IV │
│tipuri de │ U/M │la ├──────┬──────┬─────┼──────┬──────┬─────┼──────┬──────┬─────┼──────┬──────┬─────┤
│carburanţi│ │nive- │aprov.│consum│rămas│aprov.│consum│rămas│aprov.│consum│rămas│aprov.│consum│rămas│
│ │ │lul │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │struc-│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │turii │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼─────┼──────┼──────┼─────┼──────┼──────┼─────┼──────┼──────┼─────┤
│ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │ 10 │ 11 │ 12 │ 13 │ 14 │ 15 │
├──────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼─────┼──────┼──────┼─────┼──────┼──────┼─────┼──────┼──────┼─────┤
│Benzină │litri│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼─────┼──────┼──────┼─────┼──────┼──────┼─────┼──────┼──────┼─────┤
│Motorină │litri│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼─────┼──────┼──────┼─────┼──────┼──────┼─────┼──────┼──────┼─────┤
│Bonuri │ lei │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│valorice │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
└──────────┴─────┴──────┴──────┴──────┴─────┴──────┴──────┴─────┴──────┴──────┴─────┴──────┴──────┴─────┘

    NOTĂ:
    Completarea rezervelor de carburanţi se va efectua trimestrial, astfel încât la începutul fiecărui trimestru să existe cantităţile minime necesare, calculate în mod proporţional pentru trimestrul următor.
    ANEXA 11
    MINISTERUL INTERNELOR ŞI
    REFORMEI ADMINISTRATIVE
                                FOAIA DE PARCURS
    1. Foaia de parcurs este documentul de bază pentru plecarea autovehiculului în cursă, în care se înscriu distribuţia de carburanţi, rulajele la care se efectuează reviziile tehnice, itinerarul şi rulajul efectuat, respectiv orele de funcţionare.
    2. Emiterea şi schimbarea foii de parcurs se face de persoana numită prin dispoziţie zilnică (ordin de zi) (şeful de garaj, dispecerul - similar), ori de câte ori este nevoie, respectiv la epuizarea rubricilor formularului. Conducătorii structurilor deţinătoare pot stabili reguli privind termenul de schimbare a foilor de parcurs în vederea justificării la timp a alimentărilor cu carburanţi pe baza bonurilor valorice sau a cardurilor (ex.: pentru autovehiculele care nu sunt utilizate în mod curent, respectiv completarea integrală a foii de parcurs ar necesita o perioadă îndelungată).
    3. Schimbarea foii de parcurs se face numai după ce s-a verificat completarea corespunzătoare a tuturor curselor efectuate, consemnarea rulajelor şi orelor de funcţionare, după caz, asumarea utilizării autovehiculului în interesul beneficiarului prin identificare şi semnătură, precum şi justificarea cantităţilor de carburanţi alimentate, prin prezentarea bonurilor de casă eliberate în cazul utilizării cardului, respectiv a cotoarelor bonurilor valorice de carburanţi utilizate, după caz.
    4. Persoana care emite foaia de parcurs (şeful de garaj, dispecer, similar) completează:
    a) data emiterii, identificarea autovehiculului, numele conducătorilor auto (care au în primire autovehiculul);
    b) rulajele la care se execută următoarea revizie tehnică (RT), kilometri la bord (de la care începe evidenţa rulajului pe următoarea foaie de parcurs).
    c) calculează şi înscrie totalul kilometrilor parcurşi, consumul normat de carburanţi şi certifică prin semnătură operaţiunile efectuate.
    5. Conducătorul auto are obligaţia de a completa zilnic şi poartă răspunderea pentru:
    a) datele privind kilometri la plecare în prima cursă, la sosire din ultima cursă şi rulajul parcurs şi certifică prin semnătură efectuarea întreţinerii tehnice zilnice a autovehiculului (ITZ);
    b) datele din coloanele "Plecare", "Sosire", "Itinerarul de deplasare" (locul de plecare în cursă şi destinaţia, iar în afara localităţii se menţionează principalele puncte de trecere), "Distanţa parcursă, km" (urban, extraurban, pe drumuri neamenajate, după caz) şi "Timpul de funcţionare" (în cazul funcţionării motorului când autovehiculul se află în staţionare şi pentru tractoare sau motoagregate, în gol sau în sarcină, respectiv pentru instalaţia de aer condiţionat A/C, instalaţia de încălzire a salonului etc.);
    c) prin excepţie, în cazul misiunilor specifice formaţiunilor care desfăşoară activităţi informativ-operative şi de anticorupţie, în coloana "Itinerarul de deplasare" din foile de parcurs eliberate pentru autovehiculele utilizate, se va menţiona sintagma "Misiune", traseele de deplasare fiind evidenţiate la nivelul formaţiunilor respective.
    6. Beneficiarul are obligaţia de a completa:
    a) datele din coloanele "Beneficiarul" (compartimentul sau structura pentru care se efectuează transportul (cursa) sau lucrul cu autospeciala, atelierul sau staţia unde s-a efectuat revizia tehnică, respectiv ITP, după caz);
    b) datele din coloanele referitoare la "Persoana care a folosit autovehiculul" - respectându-se ordinele ministrului privind folosirea autovehiculelor.
    7. În foile de parcurs ale autovehiculelor Şcoală, la rubrica "persoana care a folosit autovehiculul" va semna elevul (cursantul).
    8. Zilnic, cu ocazia primei ieşiri în cursă, conducătorul auto sau persoana desemnată, după caz, din partea structurii prin dispoziţie zilnică sau ordin de zi, verifică starea tehnică a autovehiculului prin efectuarea întreţinerii tehnice zilnice (ITZ), certificând prin semnătură pe foaia de parcurs.
    9. Datele privind distribuirea de carburanţi sau bonuri valorice se completează de către persoana care gestionează aceste bunuri materiale. Alimentarea cu carburant efectuată pe baza cardului se completează de către conducătorul auto.
    10. Şeful de garaj/similar sau persoana stabilită să conducă activitatea asigurării tehnice de autovehicule din unitate (subunitate) verifică dacă foaia de parcurs a fost completată corect şi la toate rubricile şi calculează totalul rulajului efectuat şi a timpului de funcţionare, respectiv efectuează calculul consumului normat de carburanţi, confirmând prin semnătură verificarea documentului.
    11. Organele de control ale Ministerului Internelor şi Reformei Administrative pe linia asigurării tehnice de autovehicule, vor înscrie la rubrica "Observaţii speciale", constatările făcute cu ocazia verificării autovehiculului.
    12. Înscrierile în foaia de parcurs se fac citeţ, cu cerneală sau pastă, fără modificări sau ştersături.
    13. Atunci când se tractează remorci sau se circulă în coloană organizată, se vor face menţiunile respective (data şi distanţa parcursă în această situaţie).
    14. În cazul pierderii sau distrugerii foii de parcurs se vor dispune măsurile necesare pentru reconstituirea acesteia în vederea refacerii evidenţei rulajelor efectuate şi eliberarea unui nou document.
    15. Foaia de parcurs care se foloseşte în cadrul structurilor Ministerului Internelor şi Reformei Administrative este prezentată în modelul alăturat.

*Font 7*
    Cotorul foii de parcurs seria E nr. * 0419901
    Auto ............ marca ............. nr. de înregistrare MAI .........
    Data emiterii .......................
    Am primit foaia de parcurs, conducător auto ................................
                                                (numele şi prenumele, semnătura)

    MINISTERUL INTERNELOR ŞI REFORMEI ADMINISTRATIVE
                                                                                                     ┌───────────────────────────────────┐
    STRUCTURA ........................ │ ATENŢIE! │
    Data emiterii: ........... 20..... FOAIA DE PARCURS seria E nr. * 0419901 │Act important. Se completează şi se│
                                                                                                     │ păstrează cu deosebită grijă. │
    Auto ....... marca .... nr. de înregistrare MAI .... └───────────────────────────────────┘

  ┌────────────────────────────────────────────┬────────────────────────┬───────┐
  │Am efectuat întreţinerea tehnică zilnică ITZ│Kilometri/ore la bord la│ Rulaj │ Adjunctul pentru logistică al
  ├────┬─────────────────────────────┬─────────┼───────────┬────────────┤parcurs│ conducătorului structurii (similar)
  │Data│ Numele şi prenumele │Semnătura│ Plecare │ Sosire │ [km] │ L.S. ..............................
  │ │ conducătorului auto │ │ │ │ │
  ├────┼─────────────────────────────┼─────────┼───────────┼────────────┼───────┤ Conducători auto:
  ├────┼─────────────────────────────┼─────────┼───────────┼────────────┼───────┤ 1. ........................................
  ├────┼─────────────────────────────┼─────────┼───────────┼────────────┼───────┤ (gradul, numele şi prenumele)
  ├────┼─────────────────────────────┼─────────┼───────────┼────────────┼───────┤ 2. ........................................
  ├────┼─────────────────────────────┼─────────┼───────────┼────────────┼───────┤ 3. ........................................
  ├────┼─────────────────────────────┼─────────┼───────────┼────────────┼───────┤ 4. ........................................
  ├────┼─────────────────────────────┼─────────┼───────────┼────────────┼───────┤ ┌────────────┬──────────────────────┬────────────────┐
  ├────┼─────────────────────────────┼─────────┼───────────┼────────────┼───────┤ │Normă consum│ Calculul consumului │Rulajul/Data la │
  ├────┼─────────────────────────────┼─────────┼───────────┼────────────┼───────┤ │ carburant │ normat de carburanţi │care se efectu- │
  ├────┼─────────────────────────────┼─────────┼───────────┼────────────┼───────┤ │ (l/100 km) │ (litri) │ează următoarea │
  ├────┼─────────────────────────────┼─────────┼───────────┼────────────┼───────┤ │ ......... │ │Revizie Tehnică │
  ├────┼─────────────────────────────┼─────────┼───────────┼────────────┼───────┤ ├────────────┴──────────────────────┴────────────────┤
  ├────┼─────────────────────────────┼─────────┼───────────┼────────────┼───────┤ │Numele şi semnătura pers. care face calculul .......│
  └────┴─────────────────────────────┴─────────┴───────────┴────────────┴───────┘ └────────────────────────────────────────────────────┘
  ┌───────────┬───────────────────────────────────────────────────────────────────┬──────────┐ ┌─────────────────────────────────────────┐
  │Capacitate │ CARBURANT DISTRIBUIT/RETRAS │Semnătura │ │AUTOVEHICULUL ESTE PARCAT ÎN CONDIŢII DE │
  │ rezervor ├───────────────────────────────────────┬───────────────────────────┤persoanei │ │ SIGURANTĂ │
  │(litri) ...│ Lichidă │ Bonuri valorice │ care a │ │ Certifică persoana de serviciu pe │
  │ │ │ │distribuit│ │ parcul auto (similar). │
  ├───────────┼───────────┬─────────┬─────────┬───────┼──────────┬────────┬───────┤ (alimen- │ │ Când parcarea nu se face în incinta │
  │ │Distribuit │Alimentat│Alimentat│Retras │Distribuit│Consumat│Retras │ tat)/ │ │ unităţii, semnează conducătorul auto. │
  │ Data │din depozit│ cu card │cu bonuri│(litri)│ (buc. x │(buc. x │bonuri │ retras/ │ ├─────────┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┤
  │ │ (litri) │ (litri) │ (litri) │ │ lei) │ lei) │(buc. │ calculat │ │ Data şi │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │ │ │ │ │ │ │ x lei)│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  ├───────────┼───────────┼─────────┼─────────┼───────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ │ ora │ │ │ │ │ │ │ │ │
  ├───────────┼───────────┼─────────┼─────────┼───────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ ├─────────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
  ├───────────┼───────────┼─────────┼─────────┼───────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ │Semnătura│ │ │ │ │ │ │ │ │
  ├───────────┼───────────┼─────────┼─────────┼───────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ ├─────────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
  ├───────────┼───────────┼─────────┼─────────┼───────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ │ Data şi │ │ │ │ │ │ │ │ │
  ├───────────┼───────────┼─────────┼─────────┼───────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ │ ora │ │ │ │ │ │ │ │ │
  ├───────────┼───────────┴─────────┴─────────┼───────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ ├─────────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
  │ Total │ │ │ │ │ │ │ │Semnătura│ │ │ │ │ │ │ │ │
  └───────────┴───────────────────────────────┴───────┴──────────┴────────┴───────┴──────────┘ └─────────┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┘

                                                     EVIDENŢA FUNCŢIONĂRII AUTOVEHICULULUI
  ┌────────┬────────┬───────────────┬─────────────────────────────────┬─────────────────────────┬────────┬───────────────────────────────┐
  │ │ │ │ │ Timpul de funcţionare │ │ │
  │ │ │ │ │ [Ore; minute] │Benefi- │ │
  │ │ │ Itinerarul de │ Distanţa ├──────────────┬──────────┤ciarul │ Persoana care a folosit │
  │Plecare │ Sosire │ deplasare │ parcursă │În staţionare │Instalaţie│(Struc- │ autovehiculul │
  │ │ │ │ [km] │ şi pt. │ A/C, │tura) │ │
  │ │ │ │ │ tractoare/ │încălzire │ │ │
  │ │ │ │ │ motoagregate │salon etc.│ │ │
  ├────┬───┼────┬───┼───────────────┼──────────┬──────────┬───────────┼───────┬──────┤ ├────────┼──────┬──────────────┬─────────┤
  │Data│Ora│Data│Ora│ │ În │Extraurban│Pe drumuri │ În │În gol│ │ │ Până │Gradul, numele│Semnătura│
  │ │ │ │ │ │localitate│ │neamenajate│sarcină│ │ │ │la ora│ şi prenumele │ │
  ├────┼───┼────┼───┼───────────────┼──────────┼──────────┼───────────┼───────┼──────┼──────────┼────────┼──────┼──────────────┼─────────┤
  ├────┼───┼────┼───┼───────────────┼──────────┼──────────┼───────────┼───────┼──────┼──────────┼────────┼──────┼──────────────┼─────────┤
  ├────┼───┼────┼───┼───────────────┼──────────┼──────────┼───────────┼───────┼──────┼──────────┼────────┼──────┼──────────────┼─────────┤
  ├────┼───┼────┼───┼───────────────┼──────────┼──────────┼───────────┼───────┼──────┼──────────┼────────┼──────┼──────────────┼─────────┤
  ├────┼───┼────┼───┼───────────────┼──────────┼──────────┼───────────┼───────┼──────┼──────────┼────────┼──────┼──────────────┼─────────┤
  ├────┼───┼────┼───┼───────────────┼──────────┼──────────┼───────────┼───────┼──────┼──────────┼────────┼──────┼──────────────┼─────────┤
  ├────┴───┴────┼───┴───────────────┼──────────┼──────────┼───────────┼───────┼──────┼──────────┼────────┼──────┼──────────────┼─────────┤
  │Data ........│Total kilometri │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │parcurşi şi/sau ore│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │de funcţionare │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  └─────────────┴───────────────────┴──────────┴──────────┴───────────┴───────┴──────┴──────────┴────────┴──────┴──────────────┴─────────┘

                  ATENŢIE! OBS. SPECIALE .................................................
  Conducătorul auto şi beneficiarul cursei VERIFICAT, ...............................................................
  răspund pentru exactitatea şi realitatea Şef de garaj (similar) (Se consemnează situaţiile când se tractează remorci sau se
  înscrierilor din prezenta foaie de parcurs (semnătura) ............ circulă în coloană organizată, precum şi constatările organelor
                                                                          de control.)

    ANEXA 12
    MINISTERUL INTERNELOR ŞI
    REFORMEI ADMINISTRATIVE
                       Carnetul de bord a fost eliberat la data de ............
                                            CONDUCĂTORUL STRUCTURII
                                               L.S. ...........
                                                    (semnătura)
                                 CARNET DE BORD
    Auto ......................................................................
    Marca, tip ................................................................
    Număr de înregistrare: MAI .........................
    Număr de înmatriculare (după caz): .................
    Formatul de tipărire: A5 portret
    Pagină albă
    CUPRINSUL

┌───────┬───────────────────────────────┬───────────────────────────────┬──────┐
│ Nr. │ CONŢINUTUL │Persoana care face înscrisurile│ Pag. │
│capitol│ │ │ │
├───────┼───────────────────────────────┼───────────────────────────────┼──────┤
│ I. │Instrucţiuni cu privire la │ - │ │
│ │completarea, păstrarea, │ │ │
│ │manipularea carnetului de bord │ │ │
├───────┼───────────────────────────────┼───────────────────────────────┼──────┤
│ II. │Date generale şi caracteristici│Organele tehnice ale structurii│ │
│ │tehnice ale autovehiculului │ care aprovizionează sau ale │ │
│ │ │celei deţinătoare când îl preia│ │
│ │ │ direct de la furnizor │ │
├───────┼───────────────────────────────┼───────────────────────────────┼──────┤
│ III. │Schimbări ale structurii │ Şeful compartimentului auto │ │
│ │deţinătoare survenite prin │ (similar) │ │
│ │redistribuiri ale autovehicu- │ │ │
│ │lului │ │ │
├───────┼───────────────────────────────┼───────────────────────────────┼──────┤
│ IV. │Datele cu privire la conducă- │ Şeful de garaj sau persoana │ │
│ │torii auto │ care răspunde de │ │
│ │ │ compartimentul auto │ │
├───────┼───────────────────────────────┼───────────────────────────────┼──────┤
│ V. │Evidenţa rulajului/orelor de │ Şeful de garaj sau persoana │ │
│ │funcţionare │ care răspunde de │ │
│ │ │ compartimentul auto │ │
├───────┼───────────────────────────────┼───────────────────────────────┼──────┤
│ VI. │Evidenţa executării operaţiu- │ Persoana care răspunde de │ │
│ │nilor de întreţinere a autove- │ efectuarea lucrărilor │ │
│ │hiculului │ │ │
├───────┼───────────────────────────────┼───────────────────────────────┼──────┤
│ VII. │Evidenţa executării reparaţii- │ Şeful de atelier sau persoana │ │
│ │lor │ care răspunde de efectuarea │ │
│ │ │ lucrărilor │ │
├───────┼───────────────────────────────┼───────────────────────────────┼──────┤
│ VIII. │Evidenţa anvelopelor │ Şeful de garaj sau persoana │ │
│ │ │ care răspunde de │ │
│ │ │ compartimentul auto │ │
├───────┼───────────────────────────────┼───────────────────────────────┼──────┤
│ IX. │Evidenţa bateriilor de acumula-│ Şeful de garaj sau persoana │ │
│ │tori │ care răspunde de │ │
│ │ │ compartimentul auto │ │
├───────┼───────────────────────────────┼───────────────────────────────┼──────┤
│ X. │Evidenţa accidentelor de circu-│ Şeful compartimentului auto │ │
│ │laţie │ (similar) │ │
└───────┴───────────────────────────────┴───────────────────────────────┴──────┘

    CAP. I
    INSTRUCŢIUNI CU PRIVIRE LA COMPLETAREA, PĂSTRAREA, MANIPULAREA CARNETULUI DE BORD
    1. Carnetul de bord reprezintă documentul principal de evidenţă a exploatării autovehiculului şi operaţiunilor care se efectuează asupra acestuia, de la aprovizionare până la scoaterea din funcţiune şi se păstrează cu mare grijă de către şeful de garaj sau persoana destinată să ţină evidenţa acestora.
    2. Carnetul de bord se tipăreşte la Tipografia M.I.R.A şi se emite de către structura care aprovizionează autovehiculul. În cazul în care unul dintre capitolele de evidenţă ale documentului este utilizat (completat) în întregime, structura deţinătoare a autovehiculului în cauză va lua măsuri pentru aprovizionarea altui carnet de bord, în care se vor reporta datele curente din carnetul de bord anterior.
    3. Însemnările în carnetul de bord se fac potrivit celor indicate la fiecare capitol în parte, fiind sarcini obligatorii de serviciu.
    4. Este interzis a se rupe sau a se folosi în alte scopuri filele din carnetul de bord. Pierderea acestui document atrage măsuri administrative, conform reglementărilor în vigoare.
    5. Toate rubricile se completează îngrijit şi numai cu pastă sau cerneală. Eventualele corectări ale datelor înscrise, trebuie certificate prin semnătura celor în drept a le efectua.
    6. Ţinerea la zi a carnetelor de bord se efectuează de către şefii de garaj sau persoanele care răspund de activitatea compartimentului auto (similar).
    7. În perioada în care autovehiculul se află în reparaţie sau revizie în ateliere sau baze de reparaţii din cadrul Ministerului Internelor şi Reformei Administrative, carnetul de bord va însoţi autovehiculul, fiind completat la capitolele respective conform precizărilor din cuprins.
    8. Verificarea prin sondaj a modului în care sunt păstrate şi completate carnetele de bord se face trimestrial de către şeful Biroului Tehnic (similar), dispunând măsurile care se impun.
    CAP. II
    DATE GENERALE ŞI CARACTERISTICI TEHNICE ALE AUTOVEHICULULUI
    1. Caracteristicile autovehiculului
    - Categoria: .....................................................
    - Marca şi tipul .................................................
    - Anul fabricaţiei ...............................................
    - Număr de identificare ..........................................
    - Tip carburant ........................./normă poluare EURO .....
    - Normă de consum carburant, l/100 km: vara ......../iarna .......
    - Număr de locuri: ........./Capacitate cilindrică: .......... cmc
    - Masa maximă autorizată: ........... kg
    - Capacităţi, litri: rezervor carburanţi .........., instalaţie de răcire ......., instalaţie ungere motor ......, instalaţie hidraulică de frânare ......., instalaţie hidraulică specială ............. cutie transmisie ................., carter diferenţiale .................
    2. Data introducerii în exploatare: ............................
    3. Alte date:
    Executat rodajul autovehiculului nou: la data ..............., km .........., structura .........................., conducător auto ..........................
    Scos din patrimoniul Ministerului Internelor şi Reformei Administrative prin ........................................ (valorificare prin vânzare/transmitere fără plată/predare, casare, finalizare comodat etc.) pe baza ................... (document justificativ nr. .................... din ...........................) către ............................
    CAP. III
    SCHIMBĂRI ALE STRUCTURII DEŢINĂTOARE SURVENITE PRIN REDISTRIBUIRI ALE AUTOVEHICULULUI
    (1 pagină)

┌────┬─────────────────────────────────────┬──────────────────┬────────────────┐
│Nr. │ Structura deţinătoare care a │Nr./data ordinului│Rulajul la data │
│crt.│ preluat autovehiculul │de distribuţie şi │preluării, în km│
│ │ │ organul emitent │ │
├────┼─────────────────────────────────────┼──────────────────┼────────────────┤
│ 1. │ │ │ │
├────┼─────────────────────────────────────┼──────────────────┼────────────────┤
│ 2. │ │ │ │
├────┼─────────────────────────────────────┼──────────────────┼────────────────┤
│ 3. │ │ │ │
├────┼─────────────────────────────────────┼──────────────────┼────────────────┤
│ 4. │ │ │ │
├────┼─────────────────────────────────────┼──────────────────┼────────────────┤
│ 5. │ │ │ │
├────┼─────────────────────────────────────┼──────────────────┼────────────────┤
│ 6. │ │ │ │
├────┼─────────────────────────────────────┼──────────────────┼────────────────┤
│ 7. │ │ │ │
├────┼─────────────────────────────────────┼──────────────────┼────────────────┤
│ 8. │ │ │ │
├────┼─────────────────────────────────────┼──────────────────┼────────────────┤
│ 9. │ │ │ │
├────┼─────────────────────────────────────┼──────────────────┼────────────────┤
│10. │ │ │ │
└────┴─────────────────────────────────────┴──────────────────┴────────────────┘

    CAP. IV
    DATELE CU PRIVIRE LA CONDUCĂTORII AUTO
    (2 pagini)

┌────┬──────────────────────────────┬──────────┬───────────────┬───────────────┐
│ │ │Categoria │ │ │
│Nr. │ Numele şi prenumele │permisului│ Data primirii │ Data predării │
│crt.│ conducătorului auto*) │ de │autovehiculului│autovehiculului│
│ │ │conducere │ │ │
├────┼──────────────────────────────┼──────────┼───────────────┼───────────────┤
│ │ │ │ │ │
├────┼──────────────────────────────┼──────────┼───────────────┼───────────────┤
│ │ │ │ │ │
├────┼──────────────────────────────┼──────────┼───────────────┼───────────────┤
│ │ │ │ │ │
├────┼──────────────────────────────┼──────────┼───────────────┼───────────────┤
│ │ │ │ │ │
├────┼──────────────────────────────┼──────────┼───────────────┼───────────────┤
│ │ │ │ │ │
├────┼──────────────────────────────┼──────────┼───────────────┼───────────────┤
│ │ │ │ │ │
├────┼──────────────────────────────┼──────────┼───────────────┼───────────────┤
│ │ │ │ │ │
├────┼──────────────────────────────┼──────────┼───────────────┼───────────────┤
│ │ │ │ │ │
├────┼──────────────────────────────┼──────────┼───────────────┼───────────────┤
│ │ │ │ │ │
├────┼──────────────────────────────┼──────────┼───────────────┼───────────────┤
│ │ │ │ │ │
└────┴──────────────────────────────┴──────────┴───────────────┴───────────────┘

    Notă:
    *) Autovehiculele vor fi predate, pentru a fi conduse, numai conducătorilor auto care îndeplinesc condiţiile stabilite de reglementările în vigoare.
    CAP. V
    EVIDENTA RULAJULUI/ORELOR DE FUNCŢIONARE
    (10 pagini)

┌──────────┬─────────────────────────────────┬─────────────────────────────────┐
│ │ Anul ......... │ Anul .......... │
│ ├─────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┤
│ │ Total km rulaţi/ore de funcţio- │ Total km rulaţi/ore de funcţio- │
│ │ nare de la începutul exploatării│ nare de la începutul exploatării│
│ │ ........................ │ ........................ │
├──────────┼─────────┬───────────┬───────────┼─────────┬───────────┬───────────┤
│ Luna │Km rulaţi│ Ore de │ Semnătura │Km rulaţi│ Ore de │ Semnătura │
│ │ │funcţionare│ persoanei │ │funcţionare│ persoanei │
│ │ │ │ care │ │ │ care │
│ │ │ │completează│ │ │completează│
├──────────┼─────────┼───────────┼───────────┼─────────┼───────────┼───────────┤
│ianuarie │ │ │ │ │ │ │
├──────────┼─────────┼───────────┼───────────┼─────────┼───────────┼───────────┤
│februarie │ │ │ │ │ │ │
├──────────┼─────────┼───────────┼───────────┼─────────┼───────────┼───────────┤
│martie │ │ │ │ │ │ │
├──────────┼─────────┼───────────┼───────────┼─────────┼───────────┼───────────┤
│aprilie │ │ │ │ │ │ │
├──────────┼─────────┼───────────┼───────────┼─────────┼───────────┼───────────┤
│mai │ │ │ │ │ │ │
├──────────┼─────────┼───────────┼───────────┼─────────┼───────────┼───────────┤
│iunie │ │ │ │ │ │ │
├──────────┼─────────┼───────────┼───────────┼─────────┼───────────┼───────────┤
│iulie │ │ │ │ │ │ │
├──────────┼─────────┼───────────┼───────────┼─────────┼───────────┼───────────┤
│august │ │ │ │ │ │ │
├──────────┼─────────┼───────────┼───────────┼─────────┼───────────┼───────────┤
│septembrie│ │ │ │ │ │ │
├──────────┼─────────┼───────────┼───────────┼─────────┼───────────┼───────────┤
│octombrie │ │ │ │ │ │ │
├──────────┼─────────┼───────────┼───────────┼─────────┼───────────┼───────────┤
│noiembrie │ │ │ │ │ │ │
├──────────┼─────────┼───────────┼───────────┼─────────┼───────────┼───────────┤
│decembrie │ │ │ │ │ │ │
├──────────┼─────────┼───────────┼───────────┼─────────┼───────────┼───────────┤
│TOTAL │ │ │ │ │ │ │
└──────────┴─────────┴───────────┴───────────┴─────────┴───────────┴───────────┘

    CAP. VI
    EVIDENŢA EXECUTĂRII OPERAŢIUNILOR DE ÎNTREŢINERE A AUTOVEHICULULUI
    EVIDENŢA EXECUTĂRII REVIZIILOR TEHNICE ŞI INSPECŢIILOR TEHNICE PERIODICE
    (4 pagini)

┌────────┬──────────┬──────────────────┬───────┬───────────┬─────────────────┐
│ Felul │ │ │ │ Materiale │Semnătura şefului│
│lucrării│ Data │ Cine efectuează │Km sau │înlocuite*)│de atelier/staţie│
│ RT/ITP │efectuării│(atelierul/staţia)│ ore │ la bord │ care efectuează │
│ │ │ │ │ │ lucrarea │
├────────┼──────────┼──────────────────┼───────┼───────────┼─────────────────┤
│ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │
├────────┼──────────┼──────────────────┼───────┼───────────┼─────────────────┤
│ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │
├────────┼──────────┼──────────────────┼───────┼───────────┼─────────────────┤
│ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │
├────────┼──────────┼──────────────────┼───────┼───────────┼─────────────────┤
│ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │
├────────┼──────────┼──────────────────┼───────┼───────────┼─────────────────┤
│ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │
└────────┴──────────┴──────────────────┴───────┴───────────┴─────────────────┘

    NOTĂ:
    *) La efectuarea reviziei tehnice, se vor înscrie verificările efectuate şi eventualele materiale sau piese de schimb înlocuite, cum sunt: filtrul de combustibil, curea distribuţie, curea alternator, plăcuţe, saboţi, garnituri sau lichid de frână, lichid antigel, electromotor de pornire, alternator, bujii, pompa apa, radiator, planetare, injectoare, pompă carburant etc. După caz, se înscriu şi operaţiunile de protecţie anticorozivă şi vopsire a caroseriei.
    SCHIMBAREA ULEIULUI MOTOR, A FILTRULUI DE ULEI ŞI AER
    (2 pagini)

┌───────────┬──────────────┬────────────────┬──────────────┬────────────────┐
│ │ │ÎNLOCUIRE FILTRU│ ÎNLOCUIRE │ SEMNĂTURA │
│ Data │SCHIMB DE ULEI│ ULEI (ELEMENT │ FILTRU AER │şefului de garaj│
│executării │ │ FILTRANT) │ │sau a persoanei │
│operaţiunii├─────┬────────┼───────┬────────┼─────┬────────┤care răspunde de│
│ │Km la│Km de la│ Km la │Km de la│Km la│Km de la│ efectuarea │
│ │bord │ultimul │ bord │ ultima │bord │ ultima │ operaţiunilor │
│ │ │ │ │ │ │ │ de întreţinere │
├───────────┼─────┼────────┼───────┼────────┼─────┼────────┼────────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────┼─────┼────────┼───────┼────────┼─────┼────────┼────────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────┼─────┼────────┼───────┼────────┼─────┼────────┼────────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────┼─────┼────────┼───────┼────────┼─────┼────────┼────────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────┼─────┼────────┼───────┼────────┼─────┼────────┼────────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────┼─────┼────────┼───────┼────────┼─────┼────────┼────────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────┼─────┼────────┼───────┼────────┼─────┼────────┼────────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────┼─────┼────────┼───────┼────────┼─────┼────────┼────────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │
└───────────┴─────┴────────┴───────┴────────┴─────┴────────┴────────────────┘

    EVIDENŢA CONSERVĂRII AUTOVEHICULULUI (1 pagină)

┌───┬───────────────────────┬───────────────┬─────────────────┬──────────┐
│ │ DATA │Data executării│ Data efectuării │ Semnătura│
│Nr.├───────────┬───────────┤ lucrărilor de │probei de parcurs│şefului de│
│crt│Intrării în│Ieşirii din│ întreţinere pe│ şi rulajul │garaj sau │
│ │conservare │conservare │ timpul │ efectuat │de depozit│
│ │ │ │ conservării │ │ │
├───┼───────────┼───────────┼───────────────┼─────────────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │
├───┼───────────┼───────────┼───────────────┼─────────────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │
├───┼───────────┼───────────┼───────────────┼─────────────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │
├───┼───────────┼───────────┼───────────────┼─────────────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │
├───┼───────────┼───────────┼───────────────┼─────────────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │
├───┼───────────┼───────────┼───────────────┼─────────────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │
├───┼───────────┼───────────┼───────────────┼─────────────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │
├───┼───────────┼───────────┼───────────────┼─────────────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │
├───┼───────────┼───────────┼───────────────┼─────────────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │
├───┼───────────┼───────────┼───────────────┼─────────────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │
└───┴───────────┴───────────┴───────────────┴─────────────────┴──────────┘

    CAP. VII
    EVIDENTA EXECUTĂRII REPARAŢIILOR CURENTE
    (4 pagini)

┌────────────────┬──────────┬─────────┬────────────────────────────┬──────────┐
│ DATA │Km/ore la │Atelierul│ Piesele sau agregatele │Semnătura │
├────────┬───────┤bord, după│reparator│ principale înlocuite. │şefului de│
│Intrării│Ieşirii│ caz │ │ Lucrările mari efectuate │ atelier │
├────────┼───────┼──────────┼─────────┼────────────────────────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │
├────────┼───────┼──────────┼─────────┼────────────────────────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │
├────────┼───────┼──────────┼─────────┼────────────────────────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │
├────────┼───────┼──────────┼─────────┼────────────────────────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │
├────────┼───────┼──────────┼─────────┼────────────────────────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │
├────────┼───────┼──────────┼─────────┼────────────────────────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │
└────────┴───────┴──────────┴─────────┴────────────────────────────┴──────────┘

    NOTĂ: Principalele agregate şi piese înlocuite care se înscriu la lucrările executate sunt: motor, cutie de viteze, diferenţial, electromotor de pornire, alternator, radiator, pompă apă, pompă ulei, arbori planetari, set motor, chiulasă, arbore cotit, arbore cu came, carburator/injectoare, pompă carburant, baterie acumulatori, anvelope etc., fiind efectuată şi verificarea ulterioară a sistemelor la care s-a intervenit.
    CAP. VIII
    EVIDENŢA ANVELOPELOR
    Fişa de evidenţă a anvelopelor se completează la distribuirea şi darea în folosinţă sau la retragerea lor în magazie.
    Înscrierea se va face de către şeful de garaj sau persoana desemnată din compartimentului auto.
    La rubrica "cauzele scoaterii din exploatare", se va menţiona dacă este urmarea unei uzuri normale sau a unei degradări premature, produsă din vina exploatării, a materialului necorespunzător etc.
    Rulajul unei anvelope se calculează prin înmulţirea rulajului parcurs de la data distribuirii până la data retragerii, cu numărul de anvelope montate la autovehicul şi împărţirea la numărul total de anvelope (cele montate, plus rezerva/rezervele, dacă roata de rezervă este identică cu celelalte).
    Exemplu:
    - de la data distribuirii până la data retragerii unui set de anvelope montate pe autoturism au fost parcurşi 25.000 km.
    Calculul este următorul:
    25.000 x 4 = 100.000 km
    100.000 : 5 = 20.000 km/anvelopă
    - de la data distribuirii până la data retragerii unui set de anvelope montate pe autocamion au fost parcurşi 35.000 km.
    Calculul este următorul:
    35.000 x 6 = 210.000 km
    210.000 : 7 = 30.000 km/anvelopă
    Pentru prelungirea duratei de utilizare, se poate efectua, la nevoie, vulcanizarea anvelopelor, în situaţia în care cordul acestora nu este afectat, astfel încât să nu mai prezinte siguranţă în exploatare. Data efectuării vulcanizărilor se va înscrie în "fişa de evidenţă a anvelopelor".
    FIŞA DE EVIDENŢĂ A ANVELOPELOR (4 pagini)

┌─────┬───────────┬─────┬─────────┬──────────┬──────────┬──────────┬──────────┐
│ │ │ │ │Distribuit│ Retras │ Cauzele │Semnătura │
│Marca│ Tipul, │Seria│ Starea, ├────┬─────┼────┬─────┤scoaterii │persoanei │
│ │dimensiunea│ │ rulajul │Data│Km la│Data│Km la│ din │care face │
│ │ │ │parcurs*)│ │bord │ │bord │exploatare│înscrierea│
├─────┼───────────┼─────┼─────────┼────┼─────┼────┼─────┼──────────┼──────────┤
├─────┼───────────┼─────┼─────────┼────┼─────┼────┼─────┼──────────┼──────────┤
├─────┼───────────┼─────┼─────────┼────┼─────┼────┼─────┼──────────┼──────────┤
├─────┼───────────┼─────┼─────────┼────┼─────┼────┼─────┼──────────┼──────────┤
├─────┼───────────┼─────┼─────────┼────┼─────┼────┼─────┼──────────┼──────────┤
├─────┼───────────┼─────┼─────────┼────┼─────┼────┼─────┼──────────┼──────────┤
├─────┼───────────┼─────┼─────────┼────┼─────┼────┼─────┼──────────┼──────────┤
├─────┼───────────┼─────┼─────────┼────┼─────┼────┼─────┼──────────┼──────────┤
├─────┼───────────┼─────┼─────────┼────┼─────┼────┼─────┼──────────┼──────────┤
├─────┼───────────┼─────┼─────────┼────┼─────┼────┼─────┼──────────┼──────────┤
├─────┼───────────┼─────┼─────────┼────┼─────┼────┼─────┼──────────┼──────────┤
├─────┼───────────┼─────┼─────────┼────┼─────┼────┼─────┼──────────┼──────────┤
├─────┼───────────┼─────┼─────────┼────┼─────┼────┼─────┼──────────┼──────────┤
├─────┼───────────┼─────┼─────────┼────┼─────┼────┼─────┼──────────┼──────────┤
└─────┴───────────┴─────┴─────────┴────┴─────┴────┴─────┴──────────┴──────────┘

    Notă:
    *) Când sunt date în folosinţă anvelope noi, se înscrie "NOU". Când sunt date în folosinţă anvelope retrase de la alte autovehicule, se înscrie obligatoriu rulajul parcurs, iar pentru cele provenite prin reîmprospătarea rezervelor, se înscrie "fără normă".
    CAP. IX
    EVIDENŢA BATERIILOR DE ACUMULATORI
    (2 pagini)

┌────────────────┬───────────┬────────────────────────┬───────────┬───────────┐
│Caracteristicile│ Starea. │ Data │ Cauzele │Semnătura │
│ acumulatorului │ Data ├────────────┬───────────┤retragerii │persoanei │
│(... V x ....Ah)│fabricaţiei│distribuirii│retragerii │ de pe │care face │
│ │ *) │ pe │ de pe │autovehicul│înscrierile│
│ │ │autovehicul │autovehicul│ │ │
├────────────────┼───────────┼────────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
├────────────────┼───────────┼────────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
├────────────────┼───────────┼────────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
├────────────────┼───────────┼────────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
├────────────────┼───────────┼────────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
├────────────────┼───────────┼────────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
├────────────────┼───────────┼────────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
├────────────────┼───────────┼────────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
├────────────────┼───────────┼────────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
├────────────────┼───────────┼────────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
├────────────────┼───────────┼────────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
├────────────────┼───────────┼────────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
├────────────────┼───────────┼────────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
├────────────────┼───────────┼────────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
└────────────────┴───────────┴────────────┴───────────┴───────────┴───────────┘

    Notă:
    *) Când sunt daţi în folosinţă acumulatori noi, se înscrie starea "NOU". Când sunt daţi în folosinţă acumulatori retraşi de la alte autovehicule, se înscrie data fabricaţiei, iar pentru cele provenite prin reîmprospătarea rezervelor, se înscrie "fără normă".
    CAP. X
    EVIDENŢA ACCIDENTELOR DE CIRCULAŢIE
    (1 pagină)

┌───────────────┬───────────────────────────┬─────────────────┬──────────────┐
│Data producerii│Gradul, numele şi prenumele│Avariile suferite│Măsurile luate│
│ accidentului │ conducătorului auto │ │ │
├───────────────┼───────────────────────────┼─────────────────┼──────────────┤
│ │ │ │ │
├───────────────┼───────────────────────────┼─────────────────┼──────────────┤
│ │ │ │ │
├───────────────┼───────────────────────────┼─────────────────┼──────────────┤
│ │ │ │ │
├───────────────┼───────────────────────────┼─────────────────┼──────────────┤
│ │ │ │ │
├───────────────┼───────────────────────────┼─────────────────┼──────────────┤
│ │ │ │ │
├───────────────┼───────────────────────────┼─────────────────┼──────────────┤
│ │ │ │ │
├───────────────┼───────────────────────────┼─────────────────┼──────────────┤
│ │ │ │ │
├───────────────┼───────────────────────────┼─────────────────┼──────────────┤
│ │ │ │ │
├───────────────┼───────────────────────────┼─────────────────┼──────────────┤
│ │ │ │ │
├───────────────┼───────────────────────────┼─────────────────┼──────────────┤
│ │ │ │ │
└───────────────┴───────────────────────────┴─────────────────┴──────────────┘

    ANEXA 13
    MINISTERUL INTERNELOR ŞI
    REFORMEI ADMINISTRATIVE
    STRUCTURA ______________
                                                          APROB
                                             ŞEFUL SERVICIULUI DE LOGISTICĂ
                                                        (similar)
                                                .......................
                           ACT DE CONSTATARE TEHNICĂ
                              Azi ................
    În baza dispoziţiei zilnice (ordinului de zi) nr. .............. din ..........., noi, comisia tehnică compusă din ................ în calitate de preşedinte şi
    - ...........................................................................
    - ...........................................................................
    - ............................................................ membri, în urma verificării autovehiculului cu numărul de identificare ......... şi numărul de înregistrare/înmatriculare ..........., având ............ km la bord, am constatat următoarele:
    - ...........................................................................
    - ...........................................................................
    - ...........................................................................
    - ...........................................................................
    - ...........................................................................
    (în cazul bateriei de acumulatori şi anvelopelor se vor menţiona tipul şi seria)
    Acestea se datorează următoarelor cauze ................/(uzură normală; defecţiune de fabricaţie, accident de circulaţie, incendii, calamităţi, avarii, exploatare necorespunzătoare, la anvelope se va menţiona adâncimea profilului benzii de rulare, tăieturi pe flanc, după caz.)...................................
    Faţă de cele constatate, propunem:
    1. Repararea autovehiculului şi înlocuirea pieselor defecte, avariate ........................../(nu se stabileşte răspundere materială/se va efectua cercetarea administrativă, în caz de exploatare necorespunzătoare)................. .
    2. Executarea cercetării administrative (dacă este cazul) ....................... /(se vor înscrie bateria de acumulatori, anvelope). ............................................../(se poate repara; nu se poate repara, reface)..................................
    Prezentul act de constatare a fost întocmit în două exemplare, din care exemplarul 1 se ataşează la documentele de scădere din evidenţă a bateriei de acumulatori sau anvelopelor, pieselor de schimb înlocuite, iar exemplarul 2 se introduce în dosarul tehnic al auto ................................
                PREŞEDINTE MEMBRI
         ....................... .................
                                                          .................
    NOTĂ:
    Se vor anexa după caz, note explicative, buletine de analiză metalografică, chimică etc., de expertiză tehnică, alte acte pentru a susţine afirmaţiile privind cauzele uzurii, înlocuirii şi propunerile făcute.
    ANEXA 14
    MINISTERUL INTERNELOR ŞI
    REFORMEI ADMINISTRATIVE
                        FOLOSIREA AUTOVEHICULELOR PENTRU
                      TRANSPORTUL PERSONALULUI LA ŞI DE LA
                   LOCUL DE MUNCĂ CU PLATA UNUI TARIF ZILNIC
    1. La începutul fiecărui an, structurile care utilizează autovehicule din dotare pentru transportul personalul la şi de la locul de muncă, vor întocmi tabele nominale cu personalul care beneficiază de acest transport pe baza tarifului zilnic în vigoare şi le vor prezenta spre aprobare conducătorului structurii. După aprobare, tabelele se predau la compartimentul financiar-contabil.
    2. Tariful zilnic de transport se comunică de către Direcţia Generală Management Logistic şi Administrativ structurilor interesate şi se încasează lunar (pentru luna precedentă) de la personalul care a beneficiat de transport.
    3. Tariful nu se percepe pentru zilele în care personalul se găseşte în concedii de odihnă, studii sau de boală. Aceste date se vor lua din registrul de dispoziţii zilnice sau ordine de zi.
    4. Persoanele aflate în misiune (controale, inspecţii, alte activităţi ordonate) care se deplasează cu mijloace de transport ale structurii respective, nu plătesc tariful de transport.
    5. Şeful Serviciului de Logistică (similar), va analiza lunar, numărul persoanelor pentru care urmează să se asigure transportul persoanelor la şi de la locul de muncă şi vor pune la dispoziţie mijloacele de transport care corespund cel mai bine criteriului de eficienţă economică.
    ANEXA 15
    MINISTERUL INTERNELOR ŞI
    REFORMEI ADMINISTRATIVE
             1. OPERAŢIUNILE CARE SE EXECUTĂ CU OCAZIA VERIFICĂRII,
                   ÎNTREŢINERII ŞI REVIZIILOR AUTOVEHICULELOR

┌────┬────────────────────────────────────────────────────┬───────┬───────┬────┐
│Nr. │ │Între- │Revizia│ │
│crt.│ DENUMIREA OPERAŢIUNII │ţinerea│tehnică│Obs.│
│ │ │tehnică│ │ │
│ │ │zilnică│ │ │
├────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼────┤
│ 1. │Verificarea stării de completare generală │ X │ X │ │
├────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼────┤
│ 2. │Curăţirea cabinei şi caroseriei │ X │ X │ │
├────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼────┤
│ 3. │Verificarea caroseriei, a dispozitivelor pentru │ X │ X │ │
│ │închiderea-deschiderea şi blocarea uşilor, │ │ │ │
│ │capotelor, obloanelor etc. │ │ │ │
├────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼────┤
│ 4. │Verificarea plinurilor (lichid de răcire, ulei de │ X │ X │ │
│ │motor, transmisie, lichid de frână, lichid spălat │ │ │ │
│ │parbrizul, ulei acţionare direcţie servoasistată, │ │ │ │
│ │alte instalaţii hidraulice) │ │ │ │
├────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼────┤
│ 5. │Pornirea şi urmărirea funcţionării motorului la │ X │ X │ │
│ │diferite turaţii │ │ │ │
├────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼────┤
│ 6. │La autovehicule prevăzute cu sistem de protecţie │ X │ X │ │
│ │împotriva îngheţului în instalaţii de frânare, sub │ │ │ │
│ │5°C se asigură umplerea la capacitatea cu lichid │ │ │ │
│ │contra îngheţului a rezervorului pompei şi se │ │ │ │
│ │acţionează pompa în timpul umplerii rezervoarelor cu│ │ │ │
│ │aer, cât şi în parcurs de mai multe ori în timpul │ │ │ │
│ │zilei de lucru │ │ │ │
├────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼────┤
│ 7. │Eliminarea apei din rezervoarele de aer comprimat │ X │ X │ │
│ │ale instalaţiei de frânare │ │ │ │
├────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼────┤
│ 8. │Verificarea sistemului de rulare (presiunea în │ X │ X │ │
│ │pneuri, starea pneurilor şi a jantelor) │ │ │ │
├────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼────┤
│ 9. │Verificarea funcţionării instalaţiei de semnalizare │ X │ X │ │
│ │- iluminare │ │ │ │
├────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼────┤
│10. │Verificarea funcţionării aparatelor de bord │ X │ X │ │
├────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼────┤
│11. │Verificarea repartizării uniforme a încărcăturii, │ X │ - │ │
│ │nedepăşirea sarcinii admise │ │ │ │
├────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼────┤
│12. │Verificarea funcţionării sistemului hidraulic de │ X │ X │ │
│ │acţionare a instalaţiilor speciale │ │ │ │
├────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼────┤
│13. │Salubrizarea şi dezinfectarea autovehiculelor şi │ - │ X │ │
│ │remorcilor pentru transport marfa, conform │ │ │ │
│ │prevederilor reglementărilor sanitar-veterinare în │ │ │ │
│ │vigoare │ │ │ │
├────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼────┤
│14. │Verificarea etanşeităţii rezervoarelor şi │ - │ X │ │
│ │conductelor sistemului de alimentare cu carburanţi │ │ │ │
├────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼────┤
│15. │Verificarea stării şi întinderii curelelor de │ - │ X │ │
│ │transmisie │ │ │ │
├────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼────┤
│16. │Verificarea fixării motorului pe cadru │ - │ X │ │
├────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼────┤
│17. │Verificarea tubulaturii de aspiraţie şi evacuare a │ - │ XX │ │
│ │turbosuflantelor şi verificarea stărilor, la │ │ │ │
│ │motoarele supraalimentate │ │ │ │
├────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼────┤
│18. │Verificarea cadrului la autovehicule remorci şi │ - │ XX │ │
│ │semiremorci (şasiu, platformă, lonjeroane) │ │ │ │
├────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼────┤
│19. │Verificarea ruptorului-distribuitor, starea şi │ - │ X │ │
│ │distanţa dintre contacte, jocul în bucşă, starea │ │ │ │
│ │elementelor componente ale dispozitivelor de avans │ │ │ │
│ │al aprinderii, condensatorului, bobinei de inducţie │ │ │ │
├────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼────┤
│20. │Curăţirea bujiilor şi verificarea distanţei şi │ - │ X │ │
│ │stării electrozilor, a fişelor de înaltă tensiune şi│ │ │ │
│ │a elementelor antiparazitare │ │ │ │
├────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼────┤
│21. │Curăţirea, spălarea şi reglarea carburatorului, │ - │ XX │ │
│ │pompei de alimentare şi a filtrului de combustibil. │ │ │ │
│ │La m.a.c. filtrul de combustibil se goleşte de apă │ │ │ │
│ │săptămânal. │ │ │ │
├────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼────┤
│22. │Spălarea şi verificarea elementului filtrant de │ - │ X │ │
│ │combustibil din pâslă, după caz │ │ │ │
├────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼────┤
│23. │Curăţirea, respectiv schimbarea filtrului de aer, │ - │ X │ │
│ │după caz │ │ │ │
├────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼────┤
│24. │Verificarea stării şi fixării radiatorului de apă şi│ - │ X │ │
│ │a paletelor ventilatorului │ │ │ │
├────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼────┤
│25. │Verificarea funcţionării termostatului şi a │ - │ X │ │
│ │cuplajului electromagnetic al ventilatorului │ │ │ │
├────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼────┤
│26. │Verificarea jocului tijei cilindrului de acţionare │ - │ X │ │
│ │şi a cursei libere a pedalei ambreiajului │ │ │ │
├────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼────┤
│27. │Verificarea strângerii carcasei ambreiajului, │ - │ X │ │
│ │fixării pompei centrale şi a cilindrului receptor │ │ │ │
├────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼────┤
│28. │Verificarea stării, fixării şi etanşeităţii cutiei │ - │ X │ │
│ │de viteze, de distribuţie, organelor transmisiei │ │ │ │
│ │cardanice, punţilor, arborilor planetari etc. │ │ │ │
├────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼────┤
│29. │Verificarea asigurării şi funcţionării mecanismelor │ - │ X │ │
│ │de comandă a transmisiei, jocul furcilor glisante şi│ │ │ │
│ │strângerea şuruburilor de la carcase şi capace │ │ │ │
├────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼────┤
│30. │Verificarea elementelor sistemului şi mecanismului │ - │ X │ │
│ │de direcţie (eventuale jocuri) │ │ │ │
├────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼────┤
│31. │Verificarea şi reglarea unghiurilor direcţiei │ - │ X │ │
├────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼────┤
│32. │Verificarea funcţionării sistemului de frânare │ - │ X │ │
│ │(eficacitatea acestuia) │ │ │ │
├────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼────┤
│33. │Verificarea etanşeităţii instalaţiei de frânare │ - │ X │ │
├────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼────┤
│34. │Eliminarea aerului din circuitul hidraulic şi │ - │ X │ │
│ │completarea cu lichid │ │ │ │
├────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼────┤
│35. │Verificarea şi reglarea jocului pedalei de frână │ - │ X │ │
├────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼────┤
│36. │Verificarea stării şi fixării frânei de staţionare │ - │ X │ │
│ │şi a eficacităţii funcţionării instalaţiei pentru │ │ │ │
│ │frâna de motor (m.a.c.) │ │ │ │
├────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼────┤
│37. │Curăţirea şi verificarea cilindrilor receptori, │ - │ XX │ │
│ │tamburilor, saboţilor de frână, arcurilor de rapel, │ │ │ │
│ │etrierelor, discurilor şi plăcuţelor de frână, │ │ │ │
│ │camerelor sau cilindrilor de frână │ │ │ │
├────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼────┤
│38. │Curăţirea şi verificarea pompei centrale de frână │ - │ X │ │
│ │şi ambreiaj şi a cilindrilor receptori, │ │ │ │
│ │servo-mecanismului supapelor de reţinere, │ │ │ │
│ │verificarea membranelor camerelor de frânare │ │ │ │
├────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼────┤
│39. │Din 2 în 2 ani sau după o staţionare de peste 1 an, │ - │ X │ │
│ │se verifică elementele componente ale instalaţiei de│ │ │ │
│ │frânare, inclusiv se înlocuiesc garniturile de │ │ │ │
│ │cauciuc şi materiale plastice, lichidul de frână, │ │ │ │
│ │dacă este cazul │ │ │ │
├────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼────┤
│40. │Verificarea stării, fixării şi etanşeităţii │ - │ X │ │
│ │amortizoarelor şi a barelor stabilizatoare şi │ │ │ │
│ │antiruliu │ │ │ │
├────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼────┤
│41. │Verificarea articulaţiilor, barelor superioare şi │ - │ X │ │
│ │inferioare ale suspensiei la autovehicule cu │ │ │ │
│ │suspensie independentă │ │ │ │
├────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼────┤
│42. │Verificarea strângerii bridelor arcurilor şi a │ - │ X │ │
│ │şuruburilor de fixare a suporturilor de arc │ │ │ │
├────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼────┤
│43. │La autobuze, în funcţie de soluţia constructivă, se │ - │ X │ │
│ │execută verificarea şi reglarea pernelor de aer, a │ │ │ │
│ │pârghiilor şi articulaţiilor sferice, purjarea │ │ │ │
│ │rezervoarelor de aer (etanşeitatea) │ │ │ │
├────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼────┤
│44. │Verificarea stării arcurilor, a bolţurilor şi │ - │ X │ │
│ │piuliţelor de la prezoanele roţilor │ │ │ │
├────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼────┤
│45. │Demontarea roţilor, tamburilor, butucilor, │ - │ XX │ │
│ │verificarea jocului de rulmenţi, curăţirea de praf │ │ │ │
│ │şi înlocuirea unsorii (roţi spate şi faţă) │ │ │ │
├────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼────┤
│46. │Verificarea adâncimii profilului şi a echilibrării │ - │ X │ │
│ │roţilor la autoturisme │ │ │ │
├────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼────┤
│47. │Verificarea funcţionării instalaţiei de climatizare │ - │ X │ │
│ │şi aer condiţionat │ │ │ │
├────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼────┤
│48. │Verificarea tensiunii bateriei de acumulatori şi │ - │ X │ │
│ │nivelul electrolitului, curăţarea bornelor │ │ │ │
├────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼────┤
│49. │Verificarea şi reglarea luminii farurilor │ - │ X │ │
├────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼────┤
│50. │Verificarea stării, fixării şi a contactelor │ - │ X │ │
│ │conductorilor electrici │ │ │ │
├────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼────┤
│51. │Verificarea siguranţelor calibrate din instalaţia │ - │ X │ │
│ │electrică │ │ │ │
├────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼────┤
│52. │Verificarea fixării şi strângerii lăzii de scule, │ - │ X │ │
│ │lăzii bateriei de acumulatoare şi a barelor de │ │ │ │
│ │protecţie │ │ │ │
├────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼────┤
│53. │Verificarea funcţionării dispozitivelor pentru │ - │ X │ │
│ │blocarea şi reglarea scaunului şoferului, fixării │ │ │ │
│ │scaunelor pasagerilor │ │ │ │
├────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼────┤
│54. │Curăţarea şi verificarea cârligului de remorcare, │ - │ X │ │
│ │ungerea şi verificarea suportului şi a capacelor de │ │ │ │
│ │protecţie │ │ │ │
├────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼────┤
│55. │Curăţirea, verificarea gresoarelor şi înlocuirea │ - │ X │ │
│ │celor defecte │ │ │ │
├────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼────┤
│56. │Se execută gresarea conform schemei şi la │ - │ X │ │
│ │periodicitatea recomandată în cărţile tehnice de │ │ │ │
│ │exploatare │ │ │ │
├────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼────┤
│57. │Se spală filtrul de aer de tip umed şi se │ - │ X │ │
│ │înlocuieşte uleiul │ │ │ │
├────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼────┤
│58. │Ungerea articulaţiilor de la jaluzelele frontale │ - │ X │ │
├────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼────┤
│59. │Înlocuirea uleiurilor din mecanismul de direcţie, │ - │ X │ │
│ │cutia de viteze, cutia de distribuţie şi reductor, │ │ │ │
│ │punţile motoare (când coincid cu rulajele indicate │ │ │ │
│ │în cărţile tehnice) │ │ │ │
└────┴────────────────────────────────────────────────────┴───────┴───────┴────┘

    NOTĂ: Operaţiunile notate cu "XX" se execută o dată la două RT.
    ANEXA 16
    MINISTERUL INTERNELOR ŞI
    REFORMEI ADMINISTRATIVE
    STRUCTURA ______________
                     LUCRĂRILE DE ÎNTREŢINERE CE SE EXECUTĂ
                       CU OCAZIA TRECERII LA SEZONUL RECE
    1. În vederea pregătirii autovehiculelor pentru sezonul rece se execută, de regulă, următoarele lucrări:
    a) curăţarea, verificarea şi reîncărcarea, dacă este nevoie, a bateriei de acumulatori;
    b) verificarea concentraţiei lichidului antigel, eventual înlocuirea acestuia;
    c) curăţarea şi verificarea pompei antigel din instalaţia pneumatică de frânare;
    d) verificarea funcţionării dispozitivului de pornire a motorului în anotimpul rece, dacă este cazul;
    e) verificarea funcţionării instalaţiei de climatizare şi a instalaţiei de aer condiţionat;
    f) verificarea dotării autovehiculelor cu huse sau ştergătoare manuale de parbriz, anvelope corespunzătoare, lanţuri antiderapante, lopeţi sau alte scule şi materiale prevăzute pentru sezonul rece (acestea se vor retrage, după caz, la începerea sezonului cald);
    g) verificarea tubulaturilor de aspiraţie şi evacuare a turbosuflantelor;
    h) la autovehiculele cu sistem de frânare cu aer comprimat, se va elimina prin purjare, apa din butelii;
    2. Operaţiunile la sistemele care asigură securitatea circulaţiei (în special sistemul de direcţie şi frânare) vor fi obligatoriu executate de personal cu pregătire şi calificare adecvată şi verificate de şeful de atelier sau şeful de garaj.
    ANEXA 17
    MINISTERUL INTERNELOR ŞI
    REFORMEI ADMINISTRATIVE
    STRUCTURA ______________
                       LUCRĂRILE CARE SE EXECUTĂ PENTRU
                         CONSERVAREA AUTOVEHICULELOR ŞI
                  ÎNTREŢINEREA ACESTORA PE TIMPUL CONSERVĂRII
    1. Conservarea se referă la stocarea autovehiculelor pentru o perioadă îndelungată şi se realizează prin executarea următoarelor operaţiuni;
    a) se demontează roţile autovehiculului, se curăţă jantele de rugină, se îndreaptă şi se vopsesc;
    b) se spală anvelopele de noroi, se umflă la presiune normală şi se montează la autovehicul;
    c) se demontează bateriile de acumulatori, se curăţă, se controlează, se completează nivelul electrolitului, după caz şi se încarcă (pe timpul cât autovehiculele sunt păstrate în conservare, bateriile de acumulatori vor fi încărcate în fiecare lună).
    d) bateriile se vor păstra în încăperi separate, amenajate conform prevederilor normelor de protecţia muncii pentru activitatea de întreţinere, exploatare şi reparare a bateriilor de acumulatori.
    e) se verifică rezervoarele de carburanţi dacă nu prezintă scurgeri. Pentru rezervoarele care nu au dop filetat de golire, acestea se demontează şi se spală cu lichide speciale până la îndepărtarea completă a depunerilor, se umple rezervorul cu carburant apoi se asigură gura de umplere cu buşonul.
    f) se curăţă autovehiculele la exterior şi interior, se verifică calitatea protecţiei anticorozive şi, la nevoie, se îndepărtează rugina şi se reface stratul de protecţie şi de vopsea;
    g) se face câte o pornire de circa 3-5 minute în fiecare lună;
    h) se slăbeşte întinderea curelei de ventilator şi compresor (dacă autovehiculul are compresor de aer);
    i) se efectuează operaţiunile de gresare, la autovehiculele şi sistemele care au gresoare;
    2. Autovehiculul se aşează pe butuci sau suporţi metalici, astfel ca roţile să fie ridicate cu 8-10 cm de la sol, respectându-se normele de protecţia muncii privind suspendarea autovehiculelor.
    a) arcurile se descarcă, aşezând bucăţi de lemn între ramă şi axe;
    b) maneta de schimbare a vitezelor şi maneta reductorului se pun la punct mort, iar frânele se lasă libere;
    c) anvelopele se acoperă cu huse sau apărători, confecţionate din pânză pentru a le apăra de razele solare (când depozitarea se face în aer liber);
    d) se verifică carterele motorului, cutiei de viteze, diferenţialului, casetei de direcţie şi la nevoie, se completează cu ulei până la nivelul normal;
    3. Lucrările de întreţinere a autovehiculelor pe timpul conservării acestora;
    Lunar se execută verificarea şi întreţinerea bateriei de acumulatori.
    Semestrial, se efectuează întreţinerea generală a autovehiculelor, care cuprinde următoarele lucrări:
    a) verificarea exterioară;
    b) porţiunile corodate se curăţă complet de rugină şi murdărie şi se vopsesc;
    c) se controlează nivelul uleiului de motor;
    d) se verifică funcţionarea instalaţiei de frânare şi frâna de parcare, precum şi starea pneurilor;
    e) se controlează nivelul lichidului de frână şi de răcire;
    f) se verifică funcţionarea instalaţiei electrice;
    g) se controlează, se şterg şi apoi se ung (dacă este necesar) sculele, accesoriile şi lotul de piese de rezervă;
    h) se verifică existenţa unor scurgeri şi se iau eventualele măsuri de remediere a defecţiunilor.
    i) o dată pe an, în timpul verii, se vor efectua probe de parcurs de 40-50 km la 20% din numărul autovehicule, iar la restul se va face verificarea pe locul de staţionare, cu pornirea motoarelor timp de 30 minute de fiecare;
    j) unităţile care au în depozitare mai puţin de 15 autovehicule vor executa proba de parcurs la toate autovehiculele;
    4. După executarea probelor de parcurs şi a verificării stării tehnice se face remedierea eventualelor defecţiuni constatate şi se efectuează lucrările de întreţinere în vederea conservării.
    5. Înlocuirea carburantului din rezervoarele autovehiculelor şi a uleiului din agregate se face, în funcţie de calitatea acestora, la termenele prevăzute în anexa 29;
    6. Diversitatea mare de mărci şi tipuri de autovehicule, autohtone şi din import, creează obligativitatea deţinătorilor care pe lângă lucrările prevăzute în prezenta anexă, să execute şi alte lucrări specifice care se impun.
    ANEXA 18

    MINISTERUL INTERNELOR ŞI
    REFORMEI ADMINISTRATIVE
    STRUCTURA ______________

                                                       APROB,
                                         (şeful Biroului Tehnic - similar)

                     COMANDA DE LUCRU Nr. ................

┌────────────────────────────────────┬─────┬───────────┬───────────────────────┐
│ DENUMIREA MIJLOCULUI TEHNIC ŞI │ │ │ │
│ DATE DE IDENTIFICARE │ U/M │ Cantitate │ Natura lucrării │
│ (număr de înregistrare, număr de │ │ │ solicitate │
│ identificare sau serie motor) │ │ │ │
├────────────────────────────────────┼─────┼───────────┼───────────────────────┤
│ │ │ │ │
├────────────────────────────────────┼─────┼───────────┼───────────────────────┤
│ │ │ │ │
├────────────────────────────────────┼─────┼───────────┼───────────────────────┤
│ │ │ │ │
├────────────────────────────────────┼─────┼───────────┼───────────────────────┤
│ │ │ │ │
└────────────────────────────────────┴─────┴───────────┴───────────────────────┘

                    PIESE DE SCHIMB ŞI MATERIALELE NECESARE

┌──────────────┬────────┬────────────────┬──────────────┬─────┬────────────────┐
│ MATERIALUL │ U/M │ Cantitatea │ MATERIALUL │ U/M │ Cantitatea │
├──────────────┼────────┼────────────────┼──────────────┼─────┼────────────────┤
│ │ │ │ │ │ │
├──────────────┼────────┼────────────────┼──────────────┼─────┼────────────────┤
│ │ │ │ │ │ │
├──────────────┼────────┼────────────────┼──────────────┼─────┼────────────────┤
│ │ │ │ │ │ │
├──────────────┼────────┼────────────────┼──────────────┼─────┼────────────────┤
│ │ │ │ │ │ │
├──────────────┼────────┼────────────────┼──────────────┼─────┼────────────────┤
│ │ │ │ │ │ │
└──────────────┴────────┴────────────────┴──────────────┴─────┴────────────────┘
    Întocmit Data ......................

    ANEXA 19
    MINISTERUL INTERNELOR ŞI
    REFORMEI ADMINISTRATIVE
    STRUCTURA ______________
                           PROCES-VERBAL DE RECEPŢIE
                   Încheiat astăzi ... luna ... anul ........
    Noi, comisia de recepţie compusă din ................... preşedinte, şi ................................. membri, am constatat următoarele:
    La data de ...................... au fost introduse în reparaţie, de către ............................ sub comanda nr. .../....... următoarele mijloace tehnice:
    ...........................................................................
    În cadrul procesului tehnologic de reparaţie s-au consumat materiale menţionate în comanda de lucru anexată la prezentul proces verbal, distribuite cu bonurile de consum nr. ..../........
    Următoarele mijloace tehnice: ................................... ca urmare a defecţiunilor şi/sau uzurilor avansate constatate .................. ............................................................. nu au mai putut fi reparate.
    Din procesul de reparare au rezultat următoarele piese de schimb nereparabile:
    .................-...... buc; ..............-...... buc;
    .................-...... buc; ..............-...... buc,
    rezultând următoarele categorii de deşeuri (oţel, fontă, aluminiu, bronz etc.): ................................ kg.
    Mijloacele tehnice reparate corespund la toate probele şi verificările la care au fost supuse. Drept pentru care a încheiat prezentul proces-verbal.
          PREŞEDINTE, MEMBRI,
      ..................... ....................
                                                  ....................
                                                  DELEGATUL STRUCTURII
                                                      BENEFICIARE
                                                  ....................
    Notă: Se întocmeşte de către compartimentul care are în subordine atelierul de reparaţii, pentru fiecare "comanda de lucru" deschisă, în două exemplare, astfel:
    - exemplarul 1 însoţeşte bunul reparat având valoarea de certificat de garanţie;
    - exemplarul 2 rămâne la atelier.
    ANEXA 20
    MINISTERUL INTERNELOR ŞI
    REFORMEI ADMINISTRATIVE
    STRUCTURA ______________
                                 PROCES-VERBAL
                            Nr ...... din ..........
                        de predare-primire în reparaţie
                      a autovehiculului ............ marca
         .......... tip ......... cu nr. de înregistrare MAI .........,
   număr de identificare (VIN) ................ km la bord .................
    1. Piese de schimb şi materiale aflate în starea de fixaţie constatate lipsă, avariate sau distruse (ex.: far sau lampă spate sparte, lampă semnalizare stg. lipsă, aripă stg. faţă deformată, oglindă retrovizoare dr. lipsă etc.)
    ...........................................................................
    2. Materiale şi accesorii cuprinse în inventarul completului constatate lipsă sau cu valabilitate expirată (ex: trusă medicală sau stingător lipsă sau cu termenul expirat, triunghi reflectorizant lipsă, roată de rezervă lipsă etc)
    ...........................................................................
    3. Alte constatări:
    ...........................................................................
      AM PRIMIT, AM PREDAT,
    ANEXA 21
    MINISTERUL INTERNELOR ŞI
    REFORMEI ADMINISTRATIVE
    STRUCTURA ______________
                                 PROCES-VERBAL
                         DE CONSTATARE A DEFECŢIUNILOR
                            ÎN TERMENUL DE GARANŢIE
    Încheiat azi ................. între ..................... reprezentantul structurii deţinătoare ................... şi ...................................... reprezentantul unităţii reparatoare .......................................... privind constatarea defecţiunilor în termen de garanţie apărute la autovehiculul (agregatul) cu nr. de înregistrare MAI ..................... (serie motor, km la bord, ore funcţionare ....................) ce a fost reparat în baza comenzii nr. ............ din data de .........................
    Defecţiunea constatată ......................................................
    Cauzele defecţiunii .........................................................
    Vinovat de producerea defecţiunii se face ...................................
    Remedierea va fi executată de către .........................................
    Încheiat în 2 exemplare cu următoarea destinaţie:
    - un exemplar la unitatea beneficiară;
    - un exemplar la unitatea reparatoare.

    Reprezentantul structurii Reprezentantul structurii
         reparatoare beneficiare
         (semnătura) (semnătura)

    ANEXA 22
    MINISTERUL INTERNELOR ŞI
    REFORMEI ADMINISTRATIVE
                     MODUL ÎN CARE SE REZOLVĂ DEFECŢIUNILE
                            ÎN TERMENUL DE GARANŢIE
    1. În caz de constatării unei defecţiuni în termen de garanţie comisia tehnică a unităţii de exploatare decide retragerea autovehiculului reparat sau la care s-a montat un agregat auto singular reparat general şi analizează, fără nicio demontare, stabilind modul în care a fost exploatat şi cauzele posibile ale defecţiunii, luându-se următoarele măsuri:
    a) Atunci când defecţiunea este cauzată de utilizarea sau întreţinerea necorespunzătoare, se solicită remedierea concomitent cu luarea măsurilor legale privind răspunderea materială. În situaţia în care defecţiunea s-a datorat unui caz de forţă majoră, cheltuielile nu se impută.
    b) Când defecţiunea s-a produs din vina unităţii reparatoare sau când defecţiunea nu poate fi stabilită fără demontare, se anunţă atelierul reparator în cel mult 24 ore de la producerea acesteia.
    2. Unitatea reparatoare comunică în termen de 24 ore de la primirea sesizării, una din următoarele decizii:
    a) autovehiculul se trimite la unitatea reparatoare pentru constatarea tehnică, stabilirea cauzelor şi remedierea defecţiunilor;
    b) unitatea reparatoare trimite delegat pentru constatarea şi remedierea defecţiunii. În acest caz, delegatul se prezintă la unitatea deţinătoare în termen de 48 ore de la primirea sesizării defecţiunii, dacă se află în aceeaşi localitate cu unitatea reparatoare sau în termen de 72 ore dacă cele două unităţi sunt din localităţi diferite;
    3. Cercetarea defecţiunilor în termen de garanţie, prevăzut la punctul 2, se face de către o comisie din care fac parte delegaţi ai unităţii reparatoare şi ai celei deţinătoare.
    4. Comisia întocmeşte procesul-verbal de constatare a defecţiunilor în termenul de garanţie în două exemplare.
    5. Un exemplar din procesul-verbal rămâne la unitatea deţinătoare, iar celălalt la cea de reparaţii.
    6. Atunci când membrii comisiei nu cad de acord asupra unuia din punctele procesului-verbal, acesta se încheie cu specificarea ambelor păreri, urmând ca eşalonul superior să hotărască în termen de 10 zile modul de rezolvare.
    7. Valoarea remedierilor defecţiunilor produse în termen de garanţie, care cad în sarcina unităţii reparatoare, se suportă de salariaţii vinovaţi de producerea lor, proporţional cu vinovăţia fiecărui angajat, astfel:
    a) 15% persoana responsabilă pentru controlul tehnic de calitate;
    b) 10% maistrul de producţie (şeful de atelier) în sectorul căruia s-a produs defecţiunea;
    c) 75% în părţi egale, muncitorii care se fac vinovaţi de executarea lucrărilor necorespunzătoare.
    8. Nerespectarea termenelor de anunţare a defecţiunii produse în termenul de garanţie sau de comunicare a hotărârii luate de unitatea reparatoare, atrage asumarea răspunderii pentru defecţiunea produsă.
    9. Valoarea reparaţiilor efectuate, inclusiv cheltuielile de transport, la autovehicule, ca urmare a defecţiunilor cauzate de calitatea necorespunzătoare a exploatării sau reparării, se tratează ca o pagubă şi se suportă de cei vinovaţi în conformitate cu reglementările privind răspunderea materială.
    ANEXA 23
    MINISTERUL INTERNELOR ŞI
    REFORMEI ADMINISTRATIVE
    STRUCTURA ______________
                                    REGISTRU
                           pentru evidenţa lucrărilor
                              executate în atelier

┌────┬───────────┬─────┬──────┬────────┬────────┬────────┬───────┬───────────┐
│Nr. │Categoria │Marca│Nr. de│Compar- │ Felul │ Data │ Data │ Şeful │
│co- │autovehi- │ şi │înre- │timentul│lucrării│intrării│ieşirii│atelierului│
│man-│culului sau│tipul│gis- │pe care │ RC, RT │ în │ din │ care a │
│dă │agregatului│ │trare │îl de- │ │atelier │atelier│ efectuat │
│ │ │ │sau │serveşte│ │ │ │ lucrările │
│ │ │ │seria │ │ │ │ │ │
│ │ │ │şasiu-│ │ │ │ │ │
│ │ │ │lui │ │ │ │ │ │
├────┼───────────┼─────┼──────┼────────┼────────┼────────┼───────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────┼─────┼──────┼────────┼────────┼────────┼───────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────┼─────┼──────┼────────┼────────┼────────┼───────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────┼─────┼──────┼────────┼────────┼────────┼───────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────┼─────┼──────┼────────┼────────┼────────┼───────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────┼─────┼──────┼────────┼────────┼────────┼───────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────┼─────┼──────┼────────┼────────┼────────┼───────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
└────┴───────────┴─────┴──────┴────────┴────────┴────────┴───────┴───────────┘

    ANEXA 24
    MINISTERUL INTERNELOR ŞI
    REFORMEI ADMINISTRATIVE
                    NORME DE CONSUM EXTRAURBAN DE CARBURANŢI

*Font 7*
┌────┬─────────────────┬───────────────┬─────────┬──────┬─────┬────┬────┬──────┬───────┬───────────────────┬─────────┬──────┬─────────────┐
│ │ │ │ │ │DIS- │ │ │ │ │ │ │ │ NORMA DE │
│ │ │ │ │ │PUNE-│ │ │ │ │ DIMENSIUNI │ NR. DE │ MASA │ CONSUM │
│ │CATEGORIA, MARCA │ │CILINDREE│PUTERE│ RE │ALI-│CAR-│TRANS-│ CUTIE │ ANVELOPE │ LOCURI │TOTAL │ EXTRAURBAN │
│Nr. │ ŞI TIPUL │ TIP/COD │ TOTALĂ │MAXIMĂ│ ŞI │MEN-│BU- │MISIE │ DE │ │(SARCINA │MAXIMĂ│ [litri/ │
│crt.│ AUTOVEHICULULUI │ MOTOR │ [cmc] │ [kW] │ NR. │TARE│RANT│ ****)│VITEZE │ │ UTILĂ │AUTO- │ 100 km] │
│ │ │ │ │ │ CI- │ **)│***)│ │ *****)├─────────┬─────────┤ în kg) │RIZATĂ├─────┬───────┤
│ │ │ │ │ │LIN- │ │ │ │ │ FAŢĂ │ SPATE │ │ [kg] │ VARĂ│ IARNĂ │
│ │ │ │ │ │DRI*)│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┴─────────────────┴───────────────┴─────────┴──────┴─────┴────┴────┴──────┴───────┴─────────┴─────────┴─────────┴──────┴─────┴───────┤
│ I. AUTOTURISME ŞI AUTOSPECIALE PE ŞASIUL ACESTORA │
├────┬─────────────────┬───────────────┬─────────┬──────┬─────┬────┬────┬──────┬───────┬─────────┬─────────┬─────────┬──────┬─────┬───────┤
│ 1.│AUDI A4 Quattro │ AUDI ASN │ 2976 │ 162 │ V6 │ EM │ B │ Hp │6+1 MT │ 215X16 │ 215X16 │ 5(375) │ 2065 │15,00│ 16,50 │
│ │berlină │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────────┼───────────────┼─────────┼──────┼─────┼────┼────┼──────┼───────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────┼─────┼───────┤
│ 2.│AUDI A6 Quattro │ AUDI APR │ 2771 │ 142 │ V6 │ EM │ B │ Hp │5+1 MT │ 215X16 │ 215X16 │ 5(400) │ 2140 │14,00│ 15,50 │
│ │berlină │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────────┼───────────────┼─────────┼──────┼─────┼────┼────┼──────┼───────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────┼─────┼───────┤
│ 3.│AUDI 8E/LBBKQI/S4│ BBK │ 4163 │ 253 │ V8 │ EM │ B │ Hp │6+1 MT │ 235x18 │ 235x18 │ 5(380) │ 2210 │20,00│ 22,00 │
├────┼─────────────────┼───────────────┼─────────┼──────┼─────┼────┼────┼──────┼───────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────┼─────┼───────┤
│ 4.│BMW 518 i │ │ 1754 │ 77 │ R4 │ ES │ Pb │ F │5+1 MT │ 185x14 │ 185x14 │ 5(620) │ 2380 │10,00│ 11,00 │
├────┼─────────────────┼───────────────┼─────────┼──────┼─────┼────┼────┼──────┼───────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────┼─────┼───────┤
│ 5.│BMW 323 i │ │ 2310 │ 105 │ R6 │ V │ Pb │ F │5+1 MT │ 175R13 │ 175R13 │ 5(400) │ 1537 │11,50│ 13,00 │
├────┼─────────────────┼───────────────┼─────────┼──────┼─────┼────┼────┼──────┼───────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────┼─────┼───────┤
│ 6.│BMW 525 i │ │ 2496 │ 142 │ R6 │ EM │ B │ R │5+1 MT │205/65R15│205/65R15│ 5(510) │ 1990 │11,50│ 13,00 │
├────┼─────────────────┼───────────────┼─────────┼──────┼─────┼────┼────┼──────┼───────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────┼─────┼───────┤
│ 7.│BMW 520 I │ BMW 22 6S │ 2171 │ 125 │ R4 │ EM │ B │ R │5+1 MT │ 205x15 │ 205x15 │ 5(435) │ 2005 │12,00│ 13,00 │
├────┼─────────────────┼───────────────┼─────────┼──────┼─────┼────┼────┼──────┼───────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────┼─────┼───────┤
│ 8.│CITROEN CX-25 │ │ 2500 │ 97 │ R4 │ ES │ Pb │ F │5+1 MT │ 195x14 │ 195x14 │ 5(DIEZ) │ │13,50│ 15,00 │
│ │Palace │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────────┼───────────────┼─────────┼──────┼─────┼────┼────┼──────┼───────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────┼─────┼───────┤
│ 9.│DACIA 1300-1310 │ 810-99 │ 1289 │ 40 │ R4 │ V │ Pb │ F │4+1 MT │ 155x13 │ 155x13 │ 5(420) │ 1360 │ 7,50│ 8,50 │
├────┼─────────────────┼───────────────┼─────────┼──────┼─────┼────┼────┼──────┼───────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────┼─────┼───────┤
│ 10.│DACIA 1300-1310 │ 810-99 │ 1289 │ 40 │ R4 │ V │ Pb │ F │4+1 MT │ 155x13 │ 155x13 │ 5(425) │ 1425 │ 7,50│ 8,50 │
│ │Break │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────────┼───────────────┼─────────┼──────┼─────┼────┼────┼──────┼───────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────┼─────┼───────┤
│ 11.│DACIA 1310 │ 102- │ 1397 │ 45,5 │ R4 │ V │ Pb │ F │5+1 MT │ 165x13 │ 165x13 │ 5(420) │ 1360 │ 7,50│ 8,50 │
├────┼─────────────────┼───────────────┼─────────┼──────┼─────┼────┼────┼──────┼───────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────┼─────┼───────┤
│ 12.│DACIA 1310 Break │ 102- │ 1397 │ 45,5 │ R4 │ V │ Pb │ F │5+1 MT │ 165x13 │ 165x13 │ 5(400) │ 1380 │ 7,50│ 8,50 │
├────┼─────────────────┼───────────────┼─────────┼──────┼─────┼────┼────┼──────┼───────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────┼─────┼───────┤
│ 13.│DACIA 1310 │ 106-20 │ 1557 │ 53 │ R4 │ V │ Pb │ F │5+1 MT │ 165x13 │ 165x13 │ 5(420) │ 1360 │ 8,00│ 9,00 │
├────┼─────────────────┼───────────────┼─────────┼──────┼─────┼────┼────┼──────┼───────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────┼─────┼───────┤
│ 14.│DACIA 1310 Break │ 106-20 │ 1557 │ 53 │ R4 │ V │ Pb │ F │5+1 MT │ 165x13 │ 165x13 │ 5(435) │ 1380 │ 8,00│ 9,00 │
├────┼─────────────────┼───────────────┼─────────┼──────┼─────┼────┼────┼──────┼───────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────┼─────┼───────┤
│ 15.│DACIA 1310 4WD │ 106-20 │ 1557 │ 53 │ R4 │ V │ Pb │ Hz │5+1 MT │ 165x13 │ 165x13 │ 5(430) │ 1510 │ 8,50│ 9,50 │
├────┼─────────────────┼───────────────┼─────────┼──────┼─────┼────┼────┼──────┼───────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────┼─────┼───────┤
│ 16.│DACIA 1310 Li │ 102 - │ 1397 │ 45,5 │ R4 │ ES │ B │ F │5+1 MT │ 165x13 │ 165x13 │ 5(420) │ 1360 │ 7,50│ 8,50 │
├────┼─────────────────┼───────────────┼─────────┼──────┼─────┼────┼────┼──────┼───────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────┼─────┼───────┤
│ 17.│DACIA 1310 CLi │ 102 - │ 1397 │ 45,5 │ R4 │ ES │ B │ F │5+1 MT │ 165x13 │ 165x13 │ 5(420) │ 1360 │ 7,50│ 8,50 │
├────┼─────────────────┼───────────────┼─────────┼──────┼─────┼────┼────┼──────┼───────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────┼─────┼───────┤
│ 18.│DACIA Nova GL │ 102 - │ 1397 │ 45,5 │ R4 │ V │ Pb │ F │5+1 MT │165/70x13│165/70x13│ 5(420) │ 1385 │ 7,50│ 8,50 │
├────┼─────────────────┼───────────────┼─────────┼──────┼─────┼────┼────┼──────┼───────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────┼─────┼───────┤
│ 19.│DACIA Nova GTI │ 106-30 │ 1557 │ 53 │ R4 │ ES │ B │ F │5+1 MT │ 165x13 │ 165x13 │ 5(420) │ 1385 │ 8,00│ 9,00 │
├────┼─────────────────┼───────────────┼─────────┼──────┼─────┼────┼────┼──────┼───────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────┼─────┼───────┤
│ 20.│DACIA SuperNova │Renault E7I-A2 │ 1390 │ 55 │ R4 │ ES │ B │ F │5+1 MT │165/70R13│ 165x13 │ 5(435) │ 1385 │ 6,50│ 7,50 │
├────┼─────────────────┼───────────────┼─────────┼──────┼─────┼────┼────┼──────┼───────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────┼─────┼───────┤
│ 21.│DACIA Solenza │ Renault E7I │ 1390 │ 55 │ R4 │ EM │ B │ F │5+1 MT │165/70R13│ 165x13 │ 5(470) │ 1450 │ 6,50│ 7,50 │
├────┼─────────────────┼───────────────┼─────────┼──────┼─────┼────┼────┼──────┼───────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────┼─────┼───────┤
│ 22.│DACIA Logan 1,4 │ K7I │ 1390 │ 55 │ R4 │ EM │ B │ F │5+1 MT │185/65R15│185/65R15│ 5(515) │ 1535 │ 6,50│ 7,50 │
│ │MPI │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────────┼───────────────┼─────────┼──────┼─────┼────┼────┼──────┼───────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────┼─────┼───────┤
│ 23.│DACIA Logan 1,6 │ K7M-F7 │ 1598 │ 64 │ R4 │ EM │ B │ F │5+1 MT │185/65R15│185/65R15│ 5(515) │ 1540 │ 7,00│ 8,00 │
│ │MPI │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────────┼───────────────┼─────────┼──────┼─────┼────┼────┼──────┼───────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────┼─────┼───────┤
│ 24.│DACIA Logan 1,6 │ K4M │ 1598 │ 77 │ R4 │ EM │ B │ F │5+1 MT │185/65R15│185/65R15│ 5(540) │ 1600 │ 7,00│ 8,00 │
│ │16V │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────────┼───────────────┼─────────┼──────┼─────┼────┼────┼──────┼───────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────┼─────┼───────┤
│ 25.│DACIA Logan 1,5 │ K9K │ 1461 │ 50 │ R4 │ D │ D │ F │5+1 MT │185/65R15│185/65R15│ 5(535) │ 1600 │ 5,00│ 5,50 │
│ │DCI │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────────┼───────────────┼─────────┼──────┼─────┼────┼────┼──────┼───────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────┼─────┼───────┤
│ 26.│DACIA Logan MCV │ K9K │ 1461 │ 50 │ R4 │ D │ D │ F │5+1 MT │185/65R15│185/65R15│ 5(478) │ 1796 │ 5,50│ 6,00 │
│ │1,5 DCI │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────────┼───────────────┼─────────┼──────┼─────┼────┼────┼──────┼───────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────┼─────┼───────┤
│ 27.│DAEWOO Tico Y3 │ FBC │ 796 │ 35 │ R4 │ V │ Pb │ F │5+1 MT │ 135x12 │ 135x12 │ 5(385) │ 1040 │ 5,00│ 5,50 │
│ │911 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────────┼───────────────┼─────────┼──────┼─────┼────┼────┼──────┼───────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────┼─────┼───────┤
│ 28.│DAEWOO Cielo │ G15MF │ 1498 │ 74 │ R4 │ EM │ Pb │ F │5+1 MT │ 175R13 │ 175R13 │ │ │ 7,50│ 8,50 │
│ │GLE/AC │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────────┼───────────────┼─────────┼──────┼─────┼────┼────┼──────┼───────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────┼─────┼───────┤
│ 29.│DAEWOO Espero │ C18LE │ 1796 │ 70 │ R4 │ EM │ Pb │ F │5+1 MT │185x65x14│185x65x14│ 5(DIEZ) │ │ 8,50│ 9,50 │
├────┼─────────────────┼───────────────┼─────────┼──────┼─────┼────┼────┼──────┼───────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────┼─────┼───────┤
│ 30.│DAEWOO Nubira 1,6│ A16DMS │ 1598 │ 78 │ R4 │ EM │ Pb │ F │5+1 MT │ 185x14 │ 185x14 │ 5(460) │ 1720 │ 8,00│ 9,00 │
├────┼─────────────────┼───────────────┼─────────┼──────┼─────┼────┼────┼──────┼───────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────┼─────┼───────┤
│ 31.│DAEWOO Nubira II │ Daewoo A16DMS │ 1598 │ 77 │ R4 │ EM │ B │ F │5+1 MT │ 185x14 │ 185x14 │ 5(508) │ 1720 │ 8,00│ 9,00 │
├────┼─────────────────┼───────────────┼─────────┼──────┼─────┼────┼────┼──────┼───────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────┼─────┼───────┤
│ 32.│DAEWOO Leganza │ Daewoo x20SE D│ 1998 │ 98 │ R4 │ EM │ B │ F │5+1 MT │ 205x15 │ 205x15 │ 5(505) │ 1830 │ 9,50│ 10,50 │
├────┼─────────────────┼───────────────┼─────────┼──────┼─────┼────┼────┼──────┼───────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────┼─────┼───────┤
│ 33.│FIAT Ritmo │ │ 1714 │ 43 │ R4 │ D │ D │ F │5+1 MT │ 155x13 │ 155x13 │ 5(330) │ 1320 │ 6,00│ 7,00 │
├────┼─────────────────┼───────────────┼─────────┼──────┼─────┼────┼────┼──────┼───────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────┼─────┼───────┤
│ 34.│FIAT Tempra 1,6 │ │ 1581 │ 55 │ R4 │ V │ Pb │ F │5+1 MT │ 175x14 │ 175x14 │ 2(455) │ 1265 │ 8,00│ 9,00 │
├────┼─────────────────┼───────────────┼─────────┼──────┼─────┼────┼────┼──────┼───────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────┼─────┼───────┤
│ 35.│FIAT Punto │ FIAT176B2000 │ 1108 │ 40 │ R4 │ EM │ B │ F │5+1 MT │ 155x13 │ 155x13 │ 5(460) │ 1310 │ 7,00│ 8,00 │
├────┼─────────────────┼───────────────┼─────────┼──────┼─────┼────┼────┼──────┼───────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────┼─────┼───────┤
│ 36.│FIAT Marea 100- │ │ 1581 │ 76 │ R4 │ EM │ B │ F │5+1 MT │175/70R14│175/70R14│ 5(590) │ 1730 │ 8,00│ 9,00 │
│ │16V │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────────┼───────────────┼─────────┼──────┼─────┼────┼────┼──────┼───────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────┼─────┼───────┤
│ 37.│FIAT 223AXE1A │ 182 B9.000 │ 1910 │ 74 │ R4 │ D │ D │ F │5+1 MT │ 175x14 │ 175x14 │ 5(500) │ 1875 │ 7,00│ 8,00 │
│ │Doblo │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────────┼───────────────┼─────────┼──────┼─────┼────┼────┼──────┼───────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────┼─────┼───────┤
│ 38.│FIAT 223WXL1A │ 223 B1.000 │ 1910 │ 77 │ R4 │ D │ D │ F │5+1 MT │185/65R15│185/65R15│ 5(605) │ 2010 │ 7,50│ 8,50 │
│ │Doblo │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────────┼───────────────┼─────────┼──────┼─────┼────┼────┼──────┼───────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────┼─────┼───────┤
│ 39.│FORD Focus │ FYDB │ 1598 │ 74 │ R4 │ EM │ B │ F │5+1 MT │ 195x15 │ 195x15 │ 5(400) │ 1590 │ 8,00│ 9,00 │
│ │Ambiente │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────────┼───────────────┼─────────┼──────┼─────┼────┼────┼──────┼───────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────┼─────┼───────┤
│ 40.│FORD Focus Ghia │ EYDB │ 1796 │ 85 │ R4 │ EM │ B │ F │5+1 MT │ 195x15 │ 195x15 │ 5(395) │ 1650 │ 8,50│ 9,50 │
├────┼─────────────────┼───────────────┼─────────┼──────┼─────┼────┼────┼──────┼───────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────┼─────┼───────┤
│ 41.│FORD Fiesta 111 │ │ 1117 │ 39 │ R4 │ V │ Pb │ F │4+1 MT │ 145x12 │ 145x12 │ 5(400) │ 1130 │ 7,00│ 8,00 │
├────┼─────────────────┼───────────────┼─────────┼──────┼─────┼────┼────┼──────┼───────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────┼─────┼───────┤
│ 42.│FORD Scorpio 2 1 │ │ 1984 │ 88 │ R4 │ ES │ Pb │ F │5+1 MT │ 185x14 │ 185x14 │ 5(600) │ 1860 │ 9,50│ 10,50 │
├────┼─────────────────┼───────────────┼─────────┼──────┼─────┼────┼────┼──────┼───────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────┼─────┼───────┤
│ 43.│FORD Mondeo 1,6 │ L1 │ 1597 │ 66 │ R4 │ EM │ B │ F │5+1 MT │ 185x14 │ 185x14 │ 5(475) │ 1780 │ 8,00│ 9,00 │
│ │CLX │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────────┼───────────────┼─────────┼──────┼─────┼────┼────┼──────┼───────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────┼─────┼───────┤
│ 44.│FORD Sierra │ NEJ │ 1994 │ 74 │ R4 │ EM │ B │ R │5+1 MT │ 165R13 │ 165R13 │ 5(300) │ 1600 │ 9,50│ 10,50 │
├────┼─────────────────┼───────────────┼─────────┼──────┼─────┼────┼────┼──────┼───────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────┼─────┼───────┤
│ 45.│HYUNDAI Sonata │ G4CP │ 1997 │ 102 │ R4 │ EM │ B │ F │5+1 MT │205/60R15│205/60R15│ 5(450) │ 1750 │ 9,50│ 10,50 │
│ │2,0 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────────┼───────────────┼─────────┼──────┼─────┼────┼────┼──────┼───────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────┼─────┼───────┤
│ 46.│HYUNDAI Sonata CF│ G4CM │ 1796 │ 72 │ R4 │ EM │ B │ F │5+1 MT │195/70R14│195/70R14│ 5(420) │ 1740 │ 8,50│ 9,50 │
│ │31D │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────────┼───────────────┼─────────┼──────┼─────┼────┼────┼──────┼───────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────┼─────┼───────┤
│ 47.│LANCIA Prisma │ │ 1929 │ 59 │ R4 │ D │ D │ F │5+1 MT │ 165x13 │ 165x13 │ 5(400) │ 1910 │ 6,50│ 7,50 │
├────┼─────────────────┼───────────────┼─────────┼──────┼─────┼────┼────┼──────┼───────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────┼─────┼───────┤
│ 48.│MAZDA 626 2,01 │ Mazda FS │ 1991 │ 86 │ R4 │ ES │ B │ F │5+1 MT │ 195x14 │ 195x14 │ 505 │ 1645 │ 9,50│ 10,50 │
│ │16V │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────────┼───────────────┼─────────┼──────┼─────┼────┼────┼──────┼───────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────┼─────┼───────┤
│ 49.│MERCEDES-BENZ │ 611980 │ 2148 │ 75 │ R4 │ D │ D │ F │5+1 MT │ 195x15 │ 195x15 │ 9(692) │ 2700 │10,00│ 11,00 │
│ │Vito L 110 CDI │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────────┼───────────────┼─────────┼──────┼─────┼────┼────┼──────┼───────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────┼─────┼───────┤
│ 50.│MERCEDES-BENZ │ 646982 │ 2148 │ 110 │ R4 │ D │ D │ Hz │ AT │225/55R17│225/55R17│ 9(810) │ 2940 │11,50│ 12,50 │
│ │Vito L 115 CDI │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │4x4 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────────┼───────────────┼─────────┼──────┼─────┼────┼────┼──────┼───────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────┼─────┼───────┤
│ 51.│MERCEDES-BENZ │ 611980 │ 2151 │ 75 │ R4 │ D │ D │ F │5+1 MT │ 195x15 │ 195x15 │ 6(750) │ 2700 │10,00│ 11,00 │
│ │Vito V 200 CDI │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────────┼───────────────┼─────────┼──────┼─────┼────┼────┼──────┼───────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────┼─────┼───────┤
│ 52.│MERCEDES-BENZ │ 111.961 │ 2199 │ 110 │ R4 │ EM │ B │ F │5+1 MT │ 195x15 │ 195x15 │ 5(470) │ 1890 │11,50│ 12,50 │
│ │C220 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────────┼───────────────┼─────────┼──────┼─────┼────┼────┼──────┼───────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────┼─────┼───────┤
│ 53.│MERCEDES-BENZ │ │ 1996 │ 90 │ R4 │ EM │ Pb │ F │5+1 MT │185/65R15│185/65R15│ 5(520) │ 1800 │10,00│ 11,00 │
│ │200 E │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────────┼───────────────┼─────────┼──────┼─────┼────┼────┼──────┼───────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────┼─────┼───────┤
│ 54.│MERCEDES-BENZ │ │ 2399 │ 53 │ R4 │ D │ D │ F │5+1 MT │ 185x14 │ 185x14 │ 5(1000) │ 1880 │10,50│ 11,50 │
│ │207 D │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────────┼───────────────┼─────────┼──────┼─────┼────┼────┼──────┼───────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────┼─────┼───────┤
│ 55.│NISSAN Micra 1,2 │ MA 12 │ 1235 │ 40 │ R4 │ V │ Pb │ F │5+1 MT │ 155x13 │ 155x13 │ 5(415) │ 1135 │ 7,50│ 8,50 │
│ │CLX │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────────┼───────────────┼─────────┼──────┼─────┼────┼────┼──────┼───────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────┼─────┼───────┤
│ 56.│NISSAN Primera LX│ │ 1597 │ 75 │ R4 │ V │ Pb │ F │5+1 MT │ 165x13 │ 165x13 │ 5(550) │ │ 8,00│ 9,00 │
│ │1,6 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────────┼───────────────┼─────────┼──────┼─────┼────┼────┼──────┼───────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────┼─────┼───────┤
│ 57.│OPEL Kadett 1,6 │ │ 1587 │ 66 │ R4 │ EM │ Pb │ F │4+1 MT │ 165x13 │ 165x13 │ 5(720) │ 1720 │ 8,50│ 9,50 │
├────┼─────────────────┼───────────────┼─────────┼──────┼─────┼────┼────┼──────┼───────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────┼─────┼───────┤
│ 58.│OPEL Ascona 1,6 │ │ 1587 │ 66 │ R4 │ V │ Pb │ F │5+1 MT │ 165x13 │ 165x13 │ 5(480) │ 1530 │ 8,00│ 9,00 │
├────┼─────────────────┼───────────────┼─────────┼──────┼─────┼────┼────┼──────┼───────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────┼─────┼───────┤
│ 59.│OPEL Astra 1,7 GT│ │ 1686 │ 60 │ R4 │ D │ D │ F │5+1 MT │ 175x13 │ 175x13 │ 5(460) │ 1260 │ 6,00│ 7,00 │
├────┼─────────────────┼───────────────┼─────────┼──────┼─────┼────┼────┼──────┼───────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────┼─────┼───────┤
│ 60.│OPEL Vectra GL │ │ 1984 │ 74 │ R4 │ ES │ Pb │ F │ AT │ 175x14 │ 175x14 │ 5(815) │ 1685 │ 9,50│ 10,50 │
├────┼─────────────────┼───────────────┼─────────┼──────┼─────┼────┼────┼──────┼───────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────┼─────┼───────┤
│ 61.│OPEL Omega 2,0i │ │ 1998 │ 90 │ R4 │ EM │ Pb │ R │ AT │185/70R14│185/70R14│ 5(558) │ 1815 │ 9,50│ 10,50 │
├────┼─────────────────┼───────────────┼─────────┼──────┼─────┼────┼────┼──────┼───────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────┼─────┼───────┤
│ 62.│OPEL Omega 2,0i │ │ 1998 │ 85 │ R4 │ EM │ Pb │ R │5+1 MT │185/70R14│185/70R14│ 5(545) │ 1790 │ 9,50│ 10,50 │
├────┼─────────────────┼───────────────┼─────────┼──────┼─────┼────┼────┼──────┼───────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────┼─────┼───────┤
│ 63.│OPEL Senator │ │ 2953 │ 81 │ R6 │ V │ Pb │ F │5+1 MT │ 175x13 │ 175x13 │ 5(1600) │ 3585 │15,00│ 16,50 │
├────┼─────────────────┼───────────────┼─────────┼──────┼─────┼────┼────┼──────┼───────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────┼─────┼───────┤
│ 64.│OPEL Astra 1,6I │ │ 1598 │ 74 │ R4 │ EM │ B │ F │5+1 MT │ 185x15 │ 185x15 │ 526 │ 1119 │ 8,00│ 9,00 │
│ │16V │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────────┼───────────────┼─────────┼──────┼─────┼────┼────┼──────┼───────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────┼─────┼───────┤
│ 65.│OPEL Vectra 2,0I │ 20NE │ 1998 │ 85 │ R4 │ ES │ B │ F │5+1 MT │ 175x14 │ 175x14 │ 5(560) │ 1645 │ 9,50│ 10,50 │
├────┼─────────────────┼───────────────┼─────────┼──────┼─────┼────┼────┼──────┼───────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────┼─────┼───────┤
│ 66.│OPEL Z-C/BW11 │ Z18XER │ 1796 │ 103 │ R4 │ EM │ B │ F │5+1 MT │ 208x16 │ 205x16 │ 5(435) │ 1870 │ 8,50│ 9,50 │
│ │Vectra │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────────┼───────────────┼─────────┼──────┼─────┼────┼────┼──────┼───────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────┼─────┼───────┤
│ 67.│OPEL Astra 1,6 │ C16NZ │ 1598 │ 55 │ R4 │ EM │ B │ F │5+1 MT │ 155x13 │ 155x13 │ 5(525) │ 1475 │ 8,00│ 9,00 │
│ │GLS │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────────┼───────────────┼─────────┼──────┼─────┼────┼────┼──────┼───────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────┼─────┼───────┤
│ 68.│OPEL Astra 1,7 │ Z17DTH │ 1686 │ 74 │ R4 │ D │ D │ F │5+1 MT │ 195x15 │ 195x15 │ 5(565) │ 1855 │ 6,00│ 7,00 │
│ │CDTI │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────────┼───────────────┼─────────┼──────┼─────┼────┼────┼──────┼───────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────┼─────┼───────┤
│ 69.│OPEL Record 1,8 N│ │ 1796 │ 55 │ R4 │ V │ Pb │ F │4+1 MT │ 175x14 │ 175x14 │ 5(689) │ 2629 │ 8,50│ 9,50 │
├────┼─────────────────┼───────────────┼─────────┼──────┼─────┼────┼────┼──────┼───────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────┼─────┼───────┤
│ 70.│OPEL Record 2,2 E│ │ 2197 │ 85 │ R4 │ ES │ Pb │ F │ ST │ 175x14 │ 175x14 │ 4(350) │ 1690 │11,00│ 12,00 │
├────┼─────────────────┼───────────────┼─────────┼──────┼─────┼────┼────┼──────┼───────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────┼─────┼───────┤
│ 71.│OLDSMOBILE │ │ 3136 │ 89 │ V6 │ EM │ B │ F │ AT │205/70R15│205/70R15│ 7(559) │ 2200 │17,00│ 19,00 │
│ │Silhuette │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────────┼───────────────┼─────────┼──────┼─────┼────┼────┼──────┼───────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────┼─────┼───────┤
│ 72.│PLYMOUTH Voyager │ │ 2972 │ 105 │ V6 │ EM │ B │ F │ AT │ 195/R14 │195/75R14│ 7(712) │ 2290 │15,50│ 17,00 │
├────┼─────────────────┼───────────────┼─────────┼──────┼─────┼────┼────┼──────┼───────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────┼─────┼───────┤
│ 73.│RENAULT 18 GTL │ 16P │ 1635 │ 53 │ R4 │ V │ Pb │ F │5+1 MT │ 165x13 │ 165x13 │ 5(400) │ 1370 │ 8,00│ 9,00 │
├────┼─────────────────┼───────────────┼─────────┼──────┼─────┼────┼────┼──────┼───────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────┼─────┼───────┤
│ 74.│RENAULT 18 GTS │ 16P │ 1397 │ │ R4 │ V │ Pb │ F │5+1 MT │ 165x13 │ 165x13 │ 5(400) │ 1370 │ 7,50│ 8,50 │
├────┼─────────────────┼───────────────┼─────────┼──────┼─────┼────┼────┼──────┼───────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────┼─────┼───────┤
│ 75.│RENAULT 19 GTS │ E6J │ 1397 │ │ R4 │ V │ Pb │ F │5+1 MT │ 165x13 │ 165x13 │ 5(400) │ 1400 │ 7,50│ 8,50 │
├────┼─────────────────┼───────────────┼─────────┼──────┼─────┼────┼────┼──────┼───────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────┼─────┼───────┤
│ 76.│RENAULT 19 │ E6J-/00 │ 1397 │ 57,5 │ R4 │ V │ Pb │ F │5+1 MT │ 165x13 │ 165x13 │ 5(400) │ 1400 │ 7,50│ 8,50 │
│ │Chamade │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────────┼───────────────┼─────────┼──────┼─────┼────┼────┼──────┼───────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────┼─────┼───────┤
│ 77.│RENAULT 19 1,9 D │ F8QA764 │ 1870 │ 47 │ R4 │ D │ D │ F │5+1 MT │ 165x13 │ 165x13 │ 475 │ 1460 │ 6,50│ 7,50 │
├────┼─────────────────┼───────────────┼─────────┼──────┼─────┼────┼────┼──────┼───────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────┼─────┼───────┤
│ 78.│RENAULT Symbol │ K7J-A7 │ 1390 │ 55 │ R4 │ ES │ B │ F │5+1 MT │ 175x14 │ 175x14 │ 5(480) │ 1460 │ 7,00│ 8,00 │
│ │Ex 1,4 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────────┼───────────────┼─────────┼──────┼─────┼────┼────┼──────┼───────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────┼─────┼───────┤
│ 79.│RENAULT Laguna │ 68T-N7-92 │ 2188 │ 61 │ R4 │ D │ D │ F │5+1 MT │ 185x14 │ 185x14 │ 5(590) │ 1925 │ 7,50│ 8,50 │
│ │2,2D │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────────┼───────────────┼─────────┼──────┼─────┼────┼────┼──────┼───────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────┼─────┼───────┤
│ 80.│RENAULT Laguna │ F4PA760 │ 1783 │ 88 │ R4 │ EM │ B │ F │5+1 MT │ 195x15 │ 195x15 │ 5(635) │ 1900 │ 8,50│ 9,50 │
│ │1,8 I │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────────┼───────────────┼─────────┼──────┼─────┼────┼────┼──────┼───────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────┼─────┼───────┤
│ 81.│RENAULT Laguna │ F4P-A7-60 │ 1783 │ 88 │ R4 │ ES │ B │ F │5+1 MT │ 195x15 │ 195x15 │ 5(670) │ 2055 │ 8,50│ 9,50 │
│ │Grandtour 1,8 i │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────────┼───────────────┼─────────┼──────┼─────┼────┼────┼──────┼───────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────┼─────┼───────┤
│ 82.│RENAULT Laguna │ F4r-87 │ 1998 │ 125 │ R4 │ EM │ B │ F │6+1 MT │205/55R16│205/60R16│ 5(463) │ 1950 │ 8,50│ 9,50 │
│ │2,0 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────────┼───────────────┼─────────┼──────┼─────┼────┼────┼──────┼───────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────┼─────┼───────┤
│ 83.│RENAULT Megane │ K4M-T7 │ 1598 │ 83 │ R4 │ EM │ B │ F │5+1 MT │205/55R16│205/55R16│ 5(490) │ 1750 │ 8,00│ 9,00 │
│ │1,6 16V │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────────┼───────────────┼─────────┼──────┼─────┼────┼────┼──────┼───────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────┼─────┼───────┤
│ 84.│RENAULT Kangoo │ K9K │ 1461 │ 48 │ R4 │ D │ D │ F │5+1 MT │ 165x14 │ 165x14 │ 2(660) │ 1875 │ 6,00│ 7,00 │
├────┼─────────────────┼───────────────┼─────────┼──────┼─────┼────┼────┼──────┼───────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────┼─────┼───────┤
│ 85.│RENAULT Trafic │ F9Q-U7 │ 1870 │ 74 │ R4 │ D │ D │ F │5+1 MT │ 205/ │ 205/ │ 9(1040) │ 2900 │ 8,50│ 9,50 │
│ │JLBCA6 │ │ │ │ │ │ │ │ │ 65R16C │ 65R16C │ │ │ │ │
├────┼─────────────────┼───────────────┼─────────┼──────┼─────┼────┼────┼──────┼───────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────┼─────┼───────┤
│ 86.│SEAT Cordoba l,4i│ VW ABA │ 1391 │ 44 │ R4 │ ES │ B │ F │5+1 MT │ 175x13 │ 175x13 │ 5(475) │ 1420 │ 8,00│ 9,00 │
│ │CLX │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────────┼───────────────┼─────────┼──────┼─────┼────┼────┼──────┼───────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────┼─────┼───────┤
│ 87.│SKODA Felicia │ 781. 136M │ 1289 │ 50 │ R4 │ EM │ B │ F │5+1 MT │ 165x13 │ 165x13 │ 5(460) │ 1420 │ 7,50│ 8,50 │
│ │1,3 LX │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────────┼───────────────┼─────────┼──────┼─────┼────┼────┼──────┼───────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────┼─────┼───────┤
│ 88.│SKODA Fabia │ VW AZF │ 1397 │ 44 │ R4 │ EM │ B │ F │5+1 MT │ 165x14 │ 165x14 │ 5(470) │ 1580 │ 8,00│ 9,00 │
├────┼─────────────────┼───────────────┼─────────┼──────┼─────┼────┼────┼──────┼───────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────┼─────┼───────┤
│ 89.│SKODA Octavia │ VW BFQ │ 1595 │ 75 │ R4 │ EM │ B │ F │5+1 MT │ 205X16 │ 205X16 │ 5(520) │ 1790 │ 8,00│ 9,00 │
│ │l,6i │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────────┼───────────────┼─────────┼──────┼─────┼────┼────┼──────┼───────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────┼─────┼───────┤
│ 90.│SKODA TU/Octavia │ ALH │ 1896 │ 66 │ R4 │ D │ D │ F │5+1 MT │ 195X15 │ 195X15 │ 5(510) │ 1855 │ 6,50│ 7,50 │
│ │1,9 TDI │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────────┼───────────────┼─────────┼──────┼─────┼────┼────┼──────┼───────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────┼─────┼───────┤
│ 91.│SKODA Superb 1,9 │ AWX │ 1896 │ 96 │ R4 │ D │ D │ F │5+1 MT │205/55R16│225/45R17│ 5(535) │ 2050 │ 8,00│ 9,00 │
│ │TDI │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────────┼───────────────┼─────────┼──────┼─────┼────┼────┼──────┼───────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────┼─────┼───────┤
│ 92.│SUBARU BL5/Legacy│ EJ 20 │ 1994 │ 101 │ R4 │ EM │ B │ Hz │5+1 MT │ 205X16 │ 205X16 │ 5(540) │ 1900 │10,00│ 11,00 │
├────┼─────────────────┼───────────────┼─────────┼──────┼─────┼────┼────┼──────┼───────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────┼─────┼───────┤
│ 93.│TOYOTA Avensis │ 3ZZ-FE │ 1598 │ 81 │ R4 │ EM │ B │ F │5+1 MT │ 195X15 │ 195X15 │ 5(490) │ 1240 │ 8,00│ 9,00 │
│ │1.6 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────────┼───────────────┼─────────┼──────┼─────┼────┼────┼──────┼───────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────┼─────┼───────┤
│ 94.│TOYOTA T25 │ 1ZZ-FE │ 1794 │ 95 │ R4 │ EM │ B │ F │5+1 MT │ 205X16 │ 205X16 │ 5(525) │ 1820 │ 8,50│ 9,50 │
│ │Avensis │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────────┼───────────────┼─────────┼──────┼─────┼────┼────┼──────┼───────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────┼─────┼───────┤
│ 95.│VOLKSWAGEN Golf │ │ 1598 │ 38 │ R4 │ V │ B │ F │5+1 MT │ 185R18 │ 185R18 │ 5(500) │ 1405 │ 8,00│ 9,00 │
│ │GL │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────────┼───────────────┼─────────┼──────┼─────┼────┼────┼──────┼───────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────┼─────┼───────┤
│ 96.│VOLKSWAGEN Golf │ │ 1595 │ 75 │ R4 │ EM │ Pb │ F │5+1 MT │185/60R14│185/60R14│ 5(440) │ 1540 │ 8,00│ 9,00 │
│ │Bon Jovi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────────┼───────────────┼─────────┼──────┼─────┼────┼────┼──────┼───────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────┼─────┼───────┤
│ 97.│VOLKSWAGEN Golf │ │ 1595 │ 75 │ R4 │ EM │ Pb │ F │5+1 MT │195/60R14│195/60R14│ 5(435) │ 1565 │ 8,00│ 9,00 │
│ │Variant │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────────┼───────────────┼─────────┼──────┼─────┼────┼────┼──────┼───────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────┼─────┼───────┤
│ 98.│VOLKSWAGEN Golf │ 16P │ 1760 │ 66 │ R4 │ D │ D │ F │5+1 MT │ 175x13 │ 175x13 │ 5(400) │ 1145 │ 6,50│ 7,50 │
├────┼─────────────────┼───────────────┼─────────┼──────┼─────┼────┼────┼──────┼───────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────┼─────┼───────┤
│ 99.│VOLKSWAGEN Golf │ │ 1791 │ 66 │ R4 │ V │ B │ F │5+1 MT │ 185R14 │ 185R14 │ 5(500) │ 1455 │ 8,50│ 9,50 │
│ │GL │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────────┼───────────────┼─────────┼──────┼─────┼────┼────┼──────┼───────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────┼─────┼───────┤
│100.│VOLKWAGEN Golf │ FE │ 1781 │ 82 │ R4 │ EM │ B │ F │ 5+MT │ 185X14 │ 185X14 │ 5(950) │ 1465 │ 8,50│ 9,50 │
│ │1,8I │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────────┼───────────────┼─────────┼──────┼─────┼────┼────┼──────┼───────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────┼─────┼───────┤
│101.│VOLKSWAGEN Golf │ BKD │ 1968 │ 103 │ R4 │ D │ D │ F │6+1 MT │ 205X16 │ 205X16 │ 5(434) │ 1910 │ 8,00│ 9,00 │
│ │2,0 TDI │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────────┼───────────────┼─────────┼──────┼─────┼────┼────┼──────┼───────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────┼─────┼───────┤
│102.│VOLKSWAGEN Golf │ BLF │ 1598 │ 85 │ R4 │ EM │ B │ F │ AT │195/65R15│195/65R15│ 5(431) │ 1840 │ 8,50│ 9,50 │
│ │1,6 FSI │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────────┼───────────────┼─────────┼──────┼─────┼────┼────┼──────┼───────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────┼─────┼───────┤
│103.│VOLKSWAGEN Golf │ AXR │ 1896 │ 74 │ R4 │ D │ D │ F │5+1 MT │195/65R15│195/65R15│ 5(425) │ 1900 │ 6,50│ 7,50 │
│ │1,9 TDI │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────────┼───────────────┼─────────┼──────┼─────┼────┼────┼──────┼───────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────┼─────┼───────┤
│104.│VOLKSWAGEN Golf │ BXE │ 1896 │ 77 │ R4 │ D │ D │ Hp │6+1 MT │195/65R15│195/65R15│ 5(456) │ 2000 │ 7,50│ 8,50 │
│ │l,9 TDI 4 Motion │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────────┼───────────────┼─────────┼──────┼─────┼────┼────┼──────┼───────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────┼─────┼───────┤
│105.│VOLKSWAGEN Golf │ AAA │ 2792 │ 128 │ R4 │ EM │ B │ F │ AT │205/50R15│205/50R15│ 5(480) │ 1792 │14,00│ 15,50 │
│ │2,8 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────────┼───────────────┼─────────┼──────┼─────┼────┼────┼──────┼───────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────┼─────┼───────┤
│106.│VOLKSWAGEN Vento │ ADZ │ 1781 │ 66 │ R4 │ ES │ Pb │ F │5+1 MT │185/60R14│185/60R14│ 5(505) │ 1580 │ 8,50│ 9,50 │
│ │1,8 CL │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────────┼───────────────┼─────────┼──────┼─────┼────┼────┼──────┼───────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────┼─────┼───────┤
│107.│VOLKWAGEN Vento │ 1Y │ 1896 │ 47 │ R4 │ D │ D │ F │5+1 MT │ 185x14 │ 185x14 │ 5(480) │ 1630 │ 6,50│ 7,50 │
│ │1,9D │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────────┼───────────────┼─────────┼──────┼─────┼────┼────┼──────┼───────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────┼─────┼───────┤
│108.│VOLKSWAGEN Passat│ AEB │ 1781 │ 66 │ R4 │ EM │ Pb │ F │4+1 MT │ 185x13 │ 185x13 │ 5(390) │ 1590 │ 8,50│ 9,50 │
│ │1,8 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────────┼───────────────┼─────────┼──────┼─────┼────┼────┼──────┼───────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────┼─────┼───────┤
│109.│VOLKSWAGEN Passat│ AEB │ 1781 │ 110 │ R4 │ EM │ B │ F │5+1 MT │195/65R15│195/65R15│ 5(550) │ 1830 │10,00│ 11,00 │
│ │1,8 T │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────────┼───────────────┼─────────┼──────┼─────┼────┼────┼──────┼───────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────┼─────┼───────┤
│110.│VOLKSWAGEN 3BG/ │ AKN │ 2496 │ 110 │ V6 │ D │ D │ Hp │6+1 MT │ 205x16 │ 205x16 │ 5(355) │ 2200 │12,00│ 13,00 │
│ │Passat Variant │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │2,5TDI │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────────┼───────────────┼─────────┼──────┼─────┼────┼────┼──────┼───────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────┼─────┼───────┤
│111.│VOLKSWAGEN 3BG/ │ BBG │ 2771 │ 140 │ V6 │ EM │ B │ Hp │6+1 MT │ 205x16 │ 205x16 │ 5(450) │ 2080 │14,50│ 16,00 │
│ │Passat berlina │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────────┼───────────────┼─────────┼──────┼─────┼────┼────┼──────┼───────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────┼─────┼───────┤
│112.│VOLKSWAGEN 3BG/ │ BBG │ 2771 │ 140 │ V6 │ EM │ B │ Hp │6+1 MT │ 205x16 │ 205x16 │ 5(355) │ 2130 │16,00│ 17,50 │
│ │Passat Variant │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │2,8 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────────┼───────────────┼─────────┼──────┼─────┼────┼────┼──────┼───────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────┼─────┼───────┤
│113.│VOLKWAGEN Passat │ AFN │ 1896 │ 81 │ R4 │ D │ D │ F │5+1 MT │ 195x15 │ 195x15 │ 5(475) │ 1850 │ 7,50│ 8,50 │
│ │1,9 TDI │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────────┼───────────────┼─────────┼──────┼─────┼────┼────┼──────┼───────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────┼─────┼───────┤
│114.│VOLKSWAGEN 3BG/ │ AVF │ 1896 │ 96 │ V6 │ D │ D │ Hp │6+1 MT │ 205x16 │ 205x16 │ 5(415) │ 2100 │ 8,50│ 9,50 │
│ │Passat 1,9 TDI │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────────┼───────────────┼─────────┼──────┼─────┼────┼────┼──────┼───────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────┼─────┼───────┤
│115.│VOLKSWAGEN 3C │ BKP │ 1968 │ 103 │ R4 │ D │ D │ F │6+1 MT │205/55R16│215/55R16│ 5(531) │ 2060 │ 8,00│ 9,00 │
│ │Passat 2,0TDI │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────────┼───────────────┼─────────┼──────┼─────┼────┼────┼──────┼───────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────┼─────┼───────┤
│116.│VOLKWAGEN Polo │ AAV │ 1272 │ 40 │ R4 │ EM │ B │ F │5+1 MT │ 145x13 │ 145x13 │ 5(450) │ 1230 │ 7,50│ 8,50 │
│ │1,3 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────────┼───────────────┼─────────┼──────┼─────┼────┼────┼──────┼───────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────┼─────┼───────┤
│117.│VOLKWAGEN Bora │ ASZ │ 1896 │ 96 │ R4 │ D │ D │ F │5+1 MT │ 195x15 │ 195x15 │ 5(480) │ 1850 │ 6,50│ 7,50 │
├────┼─────────────────┼───────────────┼─────────┼──────┼─────┼────┼────┼──────┼───────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────┼─────┼───────┤
│118.│VOLKSWAGEN │Ford 84FM6582AD│ 1597 │ 40 │ R4 │ D │ D │ F │4+1 MT │ 185x14 │ 185x14 │ 9(995) │ 2390 │ 8,00│ 9,00 │
│ │Transporter 253 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────────┼───────────────┼─────────┼──────┼─────┼────┼────┼──────┼───────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────┼─────┼───────┤
│119.│VOLKWAGEN │ AXB │ 1896 │ 77 │ R4 │ D │ D │ R │5+1 MT │ 205x16 │ 205x16 │ 9(895) │ 2800 │ 8,50│ 9,50 │
│ │Transporter 7HC │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────────┼───────────────┼─────────┼──────┼─────┼────┼────┼──────┼───────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────┼─────┼───────┤
│120.│VOLKWAGEN │ AXE │ 2461 │ 75 │ R4 │ D │ D │ R │5+1 MT │ 205x15 │ 205x15 │ 9(625) │ 2940 │11,00│ 12,00 │
│ │Transporter 2,5 T│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────────┼───────────────┼─────────┼──────┼─────┼────┼────┼──────┼───────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────┼─────┼───────┤
│121.│VOLKSWAGEN │ AXL │ 2461 │ 75 │ R4 │ D │ D │ Hp │5+1 MT │ 205x15 │205/65x15│7;8(800) │ 2800 │11,50│ 12,50 │
│ │Transporter LRS │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │Kombi 2,5 TDI │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │Syncro │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────────┼───────────────┼─────────┼──────┼─────┼────┼────┼──────┼───────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────┼─────┼───────┤
│122.│VOLKSWAGEN │ │ 1969 │ 62 │ R4 │ ES │ B │ F │5+1 MT │ 185x14 │ 185x14 │ 8(975) │ 3490 │11,00│ 12,00 │
│ │Transporter │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────────┼───────────────┼─────────┼──────┼─────┼────┼────┼──────┼───────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────┼─────┼───────┤
│123.│VOLVO 244 │ │ 2112 │ 74 │ R4 │ V │ Pb │ F │4+1 MT │ 175x14 │ 175x14 │ 5(500) │ 2220 │11,00│ 12,00 │
├────┼─────────────────┼───────────────┼─────────┼──────┼─────┼────┼────┼──────┼───────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────┼─────┼───────┤
│124.│VOLVO 240 GL │ │ 2316 │ 92 │ R4 │ E │ Pb │ F │5+1 MT │ 175x14 │ 175x14 │ 5(400) │ 1680 │11,00│ 12,00 │
├────┼─────────────────┼───────────────┼─────────┼──────┼─────┼────┼────┼──────┼───────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────┼─────┼───────┤
│125.│VOLVO 940 │ 9230FB │ 2320 │ 96 │ R4 │ E │ Pb │ F │5+1 MT │ 195x15 │ 195x15 │ 5(DIEZ) │ 1865 │12,00│ 13,00 │
├────┼─────────────────┼───────────────┼─────────┼──────┼─────┼────┼────┼──────┼───────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────┼─────┼───────┤
│126.│VOLVO 440 │ B20 F1 │ 1998 │ 81 │ R4 │ EM │ B │ F │5+1 MT │ 175x14 │ 175x14 │ 5(515) │ 1580 │10,00│ 11,00 │
├────┼─────────────────┼───────────────┼─────────┼──────┼─────┼────┼────┼──────┼───────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────┼─────┼───────┤
│127.│VOLVO 760 GLE │ D24T │ 2383 │ 82 │ R4 │ D │ D │ R │4+1 MT │195/60R15│195/60R15│ 5(375) │ 1830 │10,00│ 11,00 │
│ │Turbo │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────────┼───────────────┼─────────┼──────┼─────┼────┼────┼──────┼───────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────┼─────┼───────┤
│128.│VOLVO S 40 1,8 │ B 4184 S │ 1731 │ 85 │ R4 │ EM │ B │ F │5+1 MT │ 195x15 │ 195x15 │ 5(434) │ 1720 │10,00│ 11,00 │
├────┴─────────────────┴───────────────┴─────────┴──────┴─────┴────┴────┴──────┴───────┴─────────┴─────────┴─────────┴──────┴─────┴───────┤
│ II. AUTOTURISME DE TEREN ŞI AUTOSPECIALE PE ŞASIUL ACESTORA │
├────┬─────────────────┬───────────────┬─────────┬──────┬─────┬────┬────┬──────┬───────┬─────────┬─────────┬─────────┬──────┬─────┬───────┤
│129.│ARO 10.2-10.4 │ 102.14 │ 1397 │ 46 │ R4 │ V │ Pb │ Hz │5+1 MT │ 175x14 │ 175x14 │ 5(DIEZ) │ 2050 │ 9,00│ 10,00 │
├────┼─────────────────┼───────────────┼─────────┼──────┼─────┼────┼────┼──────┼───────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────┼─────┼───────┤
│130.│ARO 240, 241 │ L25 │ 2495 │ 61 │ R4 │ V │ Pb │ Hz │4+1 MT │ 6.50/16 │ 6.50/16 │ DIEZ │ │17,00│ 18,50 │
├────┼─────────────────┼───────────────┼─────────┼──────┼─────┼────┼────┼──────┼───────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────┼─────┼───────┤
│131.│ARO 243, 244, 246│ L25 │ 2495 │ 61 │ R4 │ V │ Pb │ Hz │5+1 MT │ 6.50x16 │ 6.50x16 │ 5(795) │ 2515 │18,00│ 20,00 │
├────┼─────────────────┼───────────────┼─────────┼──────┼─────┼────┼────┼──────┼───────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────┼─────┼───────┤
│132.│ARO 243, 244 │ L27 │ 2660 │ 70 │ R4 │ D │ D │ Hz │5+1 MT │ 78IR15 │ 78IR15 │ 5(795) │ 2515 │10,00│ 11,00 │
├────┼─────────────────┼───────────────┼─────────┼──────┼─────┼────┼────┼──────┼───────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────┼─────┼───────┤
│133.│ARO 243, 244 │ D127 │ 3119 │ 50 │ R4 │ D │ D │ Hz │5+1 MT │ 78JR15 │ 78JR15 │ 5(795) │ 2515 │10,00│ 11,00 │
├────┼─────────────────┼───────────────┼─────────┼──────┼─────┼────┼────┼──────┼───────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────┼─────┼───────┤
│134.│ARO 244 │ Ford │ 2300 │ 74 │ R4 │ EM │ Pb │ Hz │5+1 MT │ 78JR15 │ 78JR15 │ 5(795) │ 2515 │17,00│ 18,50 │
├────┼─────────────────┼───────────────┼─────────┼──────┼─────┼────┼────┼──────┼───────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────┼─────┼───────┤
│135.│ARO 244 │ Ford │ 2979 │ │ R6 │ EM │ Pb │ Hz │5+1 MT │ 78JR15 │ 78JR15 │ 5(795) │ 2515 │20,00│ 22,00 │
├────┼─────────────────┼───────────────┼─────────┼──────┼─────┼────┼────┼──────┼───────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────┼─────┼───────┤
│136.│ARO 244 │ TDX 28-02 │ 2660 │ 64 │ R4 │ D │ D │ Hz │5+1 MT │ 235x15 │ 235x15 │ 5(615) │ 2515 │11,00│ 12,00 │
├────┼─────────────────┼───────────────┼─────────┼──────┼─────┼────┼────┼──────┼───────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────┼─────┼───────┤
│137.│ARO 246 │ TDX 28-02 │ 2660 │ 64 │ R4 │ D │ D │ Hz │5+1 MT │ 235x15 │ 235x15 │ 5(615) │ 2515 │11,00│ 12,00 │
├────┼─────────────────┼───────────────┼─────────┼──────┼─────┼────┼────┼──────┼───────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────┼─────┼───────┤
│138.│ARO 244 TR-RZ │ Toyota 2RZ │ 2438 │ 103 │ R4 │ EM │ B │ Hz │5+1 MT │ 235x15 │ 235x15 │ 5(765) │ 2515 │14,00│ 15,50 │
├────┼─────────────────┼───────────────┼─────────┼──────┼─────┼────┼────┼──────┼───────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────┼─────┼───────┤
│139.│ARO 244 TD │ Toyota 2L-T │ 2446 │ 66 │ R4 │ D │ D │ Hz │5+1 MT │ 235x15 │ 235x15 │ 5(645) │ 2515 │12,00│ 13,00 │
├────┼─────────────────┼───────────────┼─────────┼──────┼─────┼────┼────┼──────┼───────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────┼─────┼───────┤
│140.│ARO 244 │ TDX 28-01 │ 2660 │ 64 │ R4 │ D │ D │ Hz │5+1 MT │ 78JR15 │ 78JR15 │ 5(615) │ 2515 │11,00│ 12,00 │
├────┼─────────────────┼───────────────┼─────────┼──────┼─────┼────┼────┼──────┼───────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────┼─────┼───────┤
│141.│ARO 243 │ TDX 28-01 │ 2660 │ 64 │ R4 │ D │ D │ Hz │5+1 MT │ 78JR15 │ 78JR15 │ 8(755) │ 2475 │11,00│ 12,00 │
├────┼─────────────────┼───────────────┼─────────┼──────┼─────┼────┼────┼──────┼───────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────┼─────┼───────┤
│142.│ARO 243 │ TDX 28-02 │ 2660 │ 64 │ R4 │ D │ D │ Hz │5+1 MT │ 78JR15 │ 78JR15 │ 8(680) │ 2515 │11,00│ 12,00 │
├────┼─────────────────┼───────────────┼─────────┼──────┼─────┼────┼────┼──────┼───────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────┼─────┼───────┤
│143.│ARO 246 TD │ Toyota 2L-T │ 2446 │ 66 │ R4 │ D │ D │ Hz │5+1 MT │ 78JR15 │ 78JR15 │ 7(635) │ 2515 │12,00│ 13,00 │
├────┼─────────────────┼───────────────┼─────────┼──────┼─────┼────┼────┼──────┼───────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────┼─────┼───────┤
│144.│CHEVROLET Blazer │ │ 6200 │ 100 │ V8 │ D │ D │ Hz │5+1 MT │10,50R15 │10,50R15 │ 5(545) │ 2900 │17,00│ 18,50 │
├────┼─────────────────┼───────────────┼─────────┼──────┼─────┼────┼────┼──────┼───────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────┼─────┼───────┤
│145.│CHEVROLET Tahoe │ LM7 │ 5327 │ 213 │ V8 │ EM │ B │ Hz │ AT │245/75R16│245/75R16│ 3(385) │ 3085 │21,00│ 23,00 │
├────┼─────────────────┼───────────────┼─────────┼──────┼─────┼────┼────┼──────┼───────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────┼─────┼───────┤
│146.│FORD Explorer 4,0│ Ford V6 EFI │ 3959 │ 118 │ V6 │ EM │ B │ Hz │ AT │255x70x16│255x70x16│ 5(463) │ 2413 │19,00│ 21,00 │
├────┼─────────────────┼───────────────┼─────────┼──────┼─────┼────┼────┼──────┼───────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────┼─────┼───────┤
│147.│JEEP Grand │Chrysler 5M318 │ 5210 │ 155 │ V8 │ EM │ B │ Hz │ AT │ 225R15 │ 225R15 │ 5(675) │ 2510 │24,00│ 26,50 │
│ │Cherokee 5,2 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────────┼───────────────┼─────────┼──────┼─────┼────┼────┼──────┼───────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────┼─────┼───────┤
│148.│JEEP WG/Grand │ Chrysler 661 │ 4701 │ 164 │ V8 │ EM │ B │ Hp │ AT │ 235x17 │ 235x17 │ 5(520) │ 2495 │21,00│ 23,00 │
│ │Cherochee Limited│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │4.7 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────────┼───────────────┼─────────┼──────┼─────┼────┼────┼──────┼───────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────┼─────┼───────┤
│149.│JEEP WG/Grand │ Chrysler MX │ 3960 │ 140 │ R6 │ EM │ B │ Hp │ AT │ 225x16 │ 225x16 │ 5(475) │ 2425 │20,00│ 22,00 │
│ │Cherochee Laredo │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │4.0 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────────┼───────────────┼─────────┼──────┼─────┼────┼────┼──────┼───────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────┼─────┼───────┤
│150.│JEEP WG/2E8A/ │ 665.921 │ 2685 │ 120 │ 4R │ D │ D │ Hz │ AT │ 225x16 │ 225x16 │ 5(411) │ 2506 │12,00│ 13,00 │
│ │Grand Cherokee │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │CRD │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────────┼───────────────┼─────────┼──────┼─────┼────┼────┼──────┼───────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────┼─────┼───────┤
│151.│LADA Niva 4x4 │ 21214 │ 1690 │ 59 │ 4R │ ES │ B │ Hz │4+1 MT │175/80R16│175/80R16│ 5(370) │ 1610 │10,50│ 11,50 │
├────┼─────────────────┼───────────────┼─────────┼──────┼─────┼────┼────┼──────┼───────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────┼─────┼───────┤
│152.│LAND ROVER │ 18K 4F │ 1796 │ 86 │ R4 │ EM │ B │ Hz │5+1 MT │195/80R15│195/80R15│ 5(595) │ 2040 │10,00│ 11,00 │
│ │Freelender │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────────┼───────────────┼─────────┼──────┼─────┼────┼────┼──────┼───────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────┼─────┼───────┤
│153.│NISSAN Terrano II│ TD 27 │ 2664 │ 92 │ R4 │ D │ D │ Hz │5+1 MT │ 235x16 │ 235x16 │ 5(715) │ 2580 │11,00│ 12,00 │
├────┼─────────────────┼───────────────┼─────────┼──────┼─────┼────┼────┼──────┼───────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────┼─────┼───────┤
│154.│OPEL Frontera │ C24NE │ 2410 │ 92 │ R4 │ ES │ B │ Hz │5+1 MT │255/75R15│255/70R15│ 5(677) │ 2400 │13,00│ 14,00 │
│ │2,4i │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────────┼───────────────┼─────────┼──────┼─────┼────┼────┼──────┼───────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────┼─────┼───────┤
│155.│SUBARU Forester │ EJ 20 │ 1994 │ 116 │ B4 │ EM │ B │ Hp │5+1 MT │ 215x16 │ 215x16 │ 5(395) │ 1880 │12,00│ 13,00 │
├────┼─────────────────┼───────────────┼─────────┼──────┼─────┼────┼────┼──────┼───────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────┼─────┼───────┤
│156.│TOYOTA Land │ 1GR │ 3956 │ 183 │ V6 │ EM │ B │ Hp │ AT │ 265x17 │ 265x17 │ 8(695) │ 2850 │20,00│ 22,00 │
│ │Cruiser │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────────┼───────────────┼─────────┼──────┼─────┼────┼────┼──────┼───────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────┼─────┼───────┤
│157.│VOLKWAGEN Touareg│ BPE │ 2461 │ 128 │ R5 │ D │ D │ Hp │6+1 MT │ 235x17 │ 235x17 │ 5(461) │ 2850 │11,00│ 12,00 │
├────┼─────────────────┼───────────────┼─────────┼──────┼─────┼────┼────┼──────┼───────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────┼─────┼───────┤
│158.│VOLKWAGEN Touareg│ AYH │ 4921 │ 230 │V 10 │ D │ D │ Hp │ AT │ 255x18 │ 255x18 │ 5(423) │ 3100 │16,50│ 18,00 │
├────┼─────────────────┼───────────────┼─────────┼──────┼─────┼────┼────┼──────┼───────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────┼─────┼───────┤
│159.│VOLKWAGEN Touareg│ AXO │ 4172 │ 228 │ V8 │ EM │ B │ Hp │ AT │ 255x18 │ 255x18 │ 5(493) │ 2945 │20,00│ 22,00 │
├────┴─────────────────┴───────────────┴─────────┴──────┴─────┴────┴────┴──────┴───────┴─────────┴─────────┴─────────┴──────┴─────┴───────┤
│ III. MICROBUZE, AUTOBUZE, AUTOSPECIALE TRANSPORT PERSOANE │
├────┬─────────────────┬───────────────┬─────────┬──────┬─────┬────┬────┬──────┬───────┬─────────┬─────────┬─────────┬──────┬─────┬───────┤
│160.│Autospecială │ International │ 8710 │ 220 │ R6 │ D │ D │ Hz │ MT │ 315/ │ 315/ │36(3400) │16000 │34,00│ 37,50 │
│ │transport │ 530-AF300 │ │ │ │ │ │ │ │ 8R22,5 │ 8R22,5 │ │ │ │ │
│ │efective AB │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │16.300 FA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────────┼───────────────┼─────────┼──────┼─────┼────┼────┼──────┼───────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────┼─────┼───────┤
│161.│Autospecială │ MIDR 040226B4 │ 4118 │ 110 │ R4 │ D │ D │ Hp │5+1 MT │ 215/ │ 215/ │16(1500) │ 6500 │15,00│ 16,50 │
│ │transport │ │ │ │ │ │ │ │ │ 75R17,5 │ 75R17,5 │ │ │ │ │
│ │efective AM-4 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────────┼───────────────┼─────────┼──────┼─────┼────┼────┼──────┼───────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────┼─────┼───────┤
│162.│Autospecială │ Ford Dofa │ 2402 │ 92 │ R4 │ D │ D │ R │5+1 MT │ 215x16 │ 215x16 │14(1100) │ 3500 │12,00│ 13,00 │
│ │transport │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │reţinuţi FORD │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │Transit 2,4 TCI │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────────┼───────────────┼─────────┼──────┼─────┼────┼────┼──────┼───────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────┼─────┼───────┤
│163.│GRIVBUZ │ D 0836 LOH 02 │ 6871 │ 206 │ R6 │ D │ D │ R │6+1 MT │ 305/ │ 305/ │42(5820) │17000 │35,00│ 38,50 │
│ │G12/T/M280 │ │ │ │ │ │ │ │ │ 70R22,5 │ 70R22,5 │ │ │ │ │
├────┼─────────────────┼───────────────┼─────────┼──────┼─────┼────┼────┼──────┼───────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────┼─────┼───────┤
│164.│IRANNATIONAL 0309│ │ 3780 │ │ │ D │ D │ │ │ │ │ DIEZ │ │15,00│ 16,50 │
├────┼─────────────────┼───────────────┼─────────┼──────┼─────┼────┼────┼──────┼───────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────┼─────┼───────┤
│165.│ISUZU MD 272 │ │ 4334 │ 88 │ R4 │ D │ D │ R │5+1 MT │ 7.50R16 │ 7.50R16 │28(2125) │ 6835 │20,00│ 22,00 │
├────┼─────────────────┼───────────────┼─────────┼──────┼─────┼────┼────┼──────┼───────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────┼─────┼───────┤
│166.│Autospecială │ │ 2499 │ 76 │ R4 │ D │ D │ R │5+1 MT │ 9.00/20 │ 9.00/20 │ 2(1300) │ 4250 │11,00│ 12,00 │
│ │IVECO 40-10 WM-1 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────────┼───────────────┼─────────┼──────┼─────┼────┼────┼──────┼───────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────┼─────┼───────┤
│167.│FORD Transit │ │ 2332 │ 46 │ R4 │ D │ D │ │ │ │ │ 12 │ │10,00│ 11,00 │
├────┼─────────────────┼───────────────┼─────────┼──────┼─────┼────┼────┼──────┼───────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────┼─────┼───────┤
│168.│TV 14 M │ D127 │ 3119 │ 50 │ R4 │ D │ D │ R │4+1 MT │ 750x16 │ 7.50x16 │ DIEZ │ │11,50│ 12,50 │
├────┼─────────────────┼───────────────┼─────────┼──────┼─────┼────┼────┼──────┼───────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────┼─────┼───────┤
│169.│TVD 14 M │ D127 │ 3119 │ 50 │ R4 │ D │ D │ Hz │4+1 MT │ 750x16 │ 7.50x16 │ DIEZ │ │12,00│ 13,00 │
├────┼─────────────────┼───────────────┼─────────┼──────┼─────┼────┼────┼──────┼───────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────┼─────┼───────┤
│170.│TV 105 M │ D127 │ 3119 │ 50 │ R4 │ D │ D │ R │4+1 MT │ 750x16 │ 7.50x16 │ DIEZ │ │12,00│ 13,00 │
├────┼─────────────────┼───────────────┼─────────┼──────┼─────┼────┼────┼──────┼───────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────┼─────┼───────┤
│171.│TVD 105 M │ D127 │ 3119 │ 50 │ R4 │ D │ D │ Hz │4+1 MT │ 750x16 │ 7.50x16 │ DIEZ │ │12,50│ 13,50 │
├────┼─────────────────┼───────────────┼─────────┼──────┼─────┼────┼────┼──────┼───────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────┼─────┼───────┤
│172.│TV 35 M │ D127 │ 3119 │ 50 │ R4 │ D │ D │ R │4+1 MT │ 650x16 │ 650x16 │ DIEZ │ │12,00│ 13,00 │
├────┼─────────────────┼───────────────┼─────────┼──────┼─────┼────┼────┼──────┼───────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────┼─────┼───────┤
│173.│TV 105 SB │ L25 │ 2495 │ 61 │ R4 │ V │ Pb │ R │4+1 MT │ 750x16 │ 750x16 │ DIEZ │ │18,00│ 20,00 │
├────┼─────────────────┼───────────────┼─────────┼──────┼─────┼────┼────┼──────┼───────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────┼─────┼───────┤
│174.│TV 105 SB │ L25 │ 2495 │ 61 │ R4 │ V │ Pb │ Hz │4+1 MT │ 750x16 │ 750x16 │ DIEZ │ │19,00│ 21,00 │
├────┼─────────────────┼───────────────┼─────────┼──────┼─────┼────┼────┼──────┼───────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────┼─────┼───────┤
│175.│ROCAR 105 TB │ L25 │ 2495 │ 61 │ R4 │ V │ Pb │ R │4+1 MT │ 780/15 │ 780/15 │ 16(994) │ 3364 │20,00│ 22,00 │
├────┼─────────────────┼───────────────┼─────────┼──────┼─────┼────┼────┼──────┼───────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────┼─────┼───────┤
│176.│MAN R08 RHC 464/ │ D2876LIHI3 │ 12816 │ 338 │ R5 │ D │ D │ R │6+1 MT │ 225/ │ 225/ │54(8700) │24900 │35,00│ 37,50 │
│ │Lion's Coach │ │ │ │ │ │ │ │ │ 80R22,5 │ 80R22,5 │ │ │ │ │
├────┼─────────────────┼───────────────┼─────────┼──────┼─────┼────┼────┼──────┼───────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────┼─────┼───────┤
│177.│MERCEDES-BENZ │ │ 2399 │ 53 │ R4 │ D │ D │ │ │ │ │ │ │10,00│ 11,00 │
│ │207D │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────────┼───────────────┼─────────┼──────┼─────┼────┼────┼──────┼───────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────┼─────┼───────┤
│178.│MERCEDES-BENZ │ OM 364 LAI/1 │ 3972 │ 100 │ R4 │ D │ D │ R │5+1 MT │ 235/ │ 235/ │29(2050) │ 7750 │20,00│ 22,00 │
│ │0814D │ │ │ │ │ │ │ │ │ 75R17,5 │ 75R17,5 │ │ │ │ │
├────┼─────────────────┼───────────────┼─────────┼──────┼─────┼────┼────┼──────┼───────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────┼─────┼───────┤
│179.│MERCEDES-BENZ │ OM 904 LA │ 4249 │ 110 │ R4 │ D │ D │ R │5+1 MT │205x17,5 │205x17,5 │17(2940) │ 7490 │18,00│ 20,00 │
│ │Vario 0815 D │ 111/2(904936) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────────┼───────────────┼─────────┼──────┼─────┼────┼────┼──────┼───────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────┼─────┼───────┤
│180.│MERCEDES-BENZ │ OH 904 LA │ 4249 │ 112 │ R4 │ D │ D │ R │5+1 MT │205x17,5 │205x17,5 │17(2940) │ 7490 │17,00│ 19,00 │
│ │Vario 0815 D │ 11/8 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────────┼───────────────┼─────────┼──────┼─────┼────┼────┼──────┼───────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────┼─────┼───────┤
│181.│MERCEDES-BENZ │ OM457hLA │ 11967 │ 260 │ R6 │ D │ D │ R │6+1 MT │ 295/ │ 295/ │48(4810) │18000 │35,00│ 37,50 │
│ │0560 Intouro RH │ III/6 │ │ │ │ │ │ │ │ 80R22,5 │ 80R22,5 │ │ │ │ │
├────┼─────────────────┼───────────────┼─────────┼──────┼─────┼────┼────┼──────┼───────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────┼─────┼───────┤
│182.│MERCEDES-BENZ │ OM457hLA.III/ │ 11967 │ 220 │ R6 │ D │ D │ R │ AT │ 295/ │ 295/ │47(6000) │18000 │33,00│ 36,50 │
│ │0345 Conecto │ 3 │ │ │ │ │ │ │ │ 80R22,5 │ 80R22,5 │ │ │ │ │
├────┼─────────────────┼───────────────┼─────────┼──────┼─────┼────┼────┼──────┼───────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────┼─────┼───────┤
│183.│MERCEDES-BENZ │ OM │ 4249 │ 130 │ R5 │ D │ D │ R │5+1 MT │ 205x │ 205x │25(2090) │ 7490 │17,00│ 19,00 │
│ │Vario 818D │ 904LA.III/5 │ │ │ │ │ │ │ │ 75R17,5 │ 75R17,5 │ │ │ │ │
│ │Grivbuz │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────────┼───────────────┼─────────┼──────┼─────┼────┼────┼──────┼───────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────┼─────┼───────┤
│184.│MERCEDES-BENZ │ OM 441 LA │ 10964 │ 249 │ V6 │ D │ D │ R │6+1 MT │ 295/ │ 295/ │56(5300) │18000 │35,00│ 37,50 │
│ │O340 │ │ │ │ │ │ │ │ │ 80R22,5 │ 80R22,5 │ │ │ │ │
├────┼─────────────────┼───────────────┼─────────┼──────┼─────┼────┼────┼──────┼───────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────┼─────┼───────┤
│185.│MERCEDES-BENZ │ 611981 │ 2148 │ 95 │ R4 │ D │ D │ Hp │5+1 MT │ 195x15 │ 195x15 │17(1590) │ 4600 │14,00│ 15,50 │
│ │Sprinter 413 CDI │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────────┼───────────────┼─────────┼──────┼─────┼────┼────┼──────┼───────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────┼─────┼───────┤
│186.│NEOPLAN N212 H │ MercedesOM │ 10964 │ 184 │ │ D │ D │ R │ │ 10R22,5 │ 10R22,5 │29(3400) │13200 │31,00│ 34,00 │
│ │ │ 421A │ │ │ │ │ │ │ │140/137K │140/137K │ │ │ │ │
├────┼─────────────────┼───────────────┼─────────┼──────┼─────┼────┼────┼──────┼───────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────┼─────┼───────┤
│187.│NEOPLAN N 208 │ Mercedes OM │ 5856 │ 150 │ │ D │ D │ R │ │ 245/ │ 245/ │30(2130) │ 1000 │24,00│ 26,50 │
│ │ │ 366LA │ │ │ │ │ │ │ │ 70R19,5 │ 70R19,5 │ │ │ │ │
├────┼─────────────────┼───────────────┼─────────┼──────┼─────┼────┼────┼──────┼───────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────┼─────┼───────┤
│188.│RD 109 │ 797-05 │ 5491 │ 99 │ R6 │ D │ D │ R │5+1 MT │ 9.00/20 │ 9.00/20 │ DIEZ │ │24,00│ 26,50 │
├────┼─────────────────┼───────────────┼─────────┼──────┼─────┼────┼────┼──────┼───────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────┼─────┼───────┤
│189.│RD 111 - RDT 111 │ D2156HM6U │ 10344 │ 141 │ R6 │ D │ D │ R │5+1 MT │11.00/20 │11.00/20 │ DIEZ │ │33,00│ 36,50 │
├────┼─────────────────┼───────────────┼─────────┼──────┼─────┼────┼────┼──────┼───────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────┼─────┼───────┤
│190.│RDT 112 │ D2156MTN8 │ 10344 │ 187 │ R6 │ D │ D │ R │5+1 MT │12.00/20 │12.00/20 │ DIEZ │ │34,00│ 37,50 │
├────┼─────────────────┼───────────────┼─────────┼──────┼─────┼────┼────┼──────┼───────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────┼─────┼───────┤
│191.│ROCAR UD 412 │ D826 LUH 13 │ 6871 │ 191 │ R6 │ T │ D │ R │ AT │ 12R22,5 │ 12R22,5 │45(3195) │15515 │30,00│ 33,00 │
├────┼─────────────────┼───────────────┼─────────┼──────┼─────┼────┼────┼──────┼───────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────┼─────┼───────┤
│192.│ROCAR RDTM 111 │ D2156MTN8 │ 10344 │ 187 │ R6 │ D │ D │ R │5+1 MT │11.00/20 │11.00/20 │44(4075) │14955 │34,00│ 37,50 │
├────┼─────────────────┼───────────────┼─────────┼──────┼─────┼────┼────┼──────┼───────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────┼─────┼───────┤
│193.│RDT 111 - RDT 112│ 1240V8DT │ 12360 │ 265 │ V8 │ D │ D │ R │4+1 MT │12.00/20 │12.00/20 │44(3500) │ │35,00│ 37,50 │
├────┼─────────────────┼───────────────┼─────────┼──────┼─────┼────┼────┼──────┼───────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────┼─────┼───────┤
│194.│ROCAR UD 112 │ D2156HM6U │ 10344 │ 141 │ R6 │ D │ D │ R │5+1 MT │11.00/20 │11.00/20 │ DIEZ │ │33,00│ 36,50 │
├────┼─────────────────┼───────────────┼─────────┼──────┼─────┼────┼────┼──────┼───────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────┼─────┼───────┤
│195.│ROCAR UD 117 │ D2156HM6U │ 10344 │ 141 │ R6 │ D │ D │ R │5+1 MT │12.00/20 │12.00/20 │ DIEZ │ │38,00│ 42,00 │
├────┼─────────────────┼───────────────┼─────────┼──────┼─────┼────┼────┼──────┼───────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────┼─────┼───────┤
│196.│TEMSA TB 162W/ │ D2866LOH │ 11967 │ 265 │ R6 │ D │ D │ R │6+1 MT │ 298/ │ 298/ │49(6880) │19000 │36,00│ 39,50 │
│ │Safari │ │ │ │ │ │ │ │ │ 80R22,5 │ 80R22,5 │ │ │ │ │
├────┼─────────────────┼───────────────┼─────────┼──────┼─────┼────┼────┼──────┼───────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────┼─────┼───────┤
│197.│Autospecială │ 797-05 │ 5491 │ 99 │ R6 │ D │ D │ R │5+1 MT │ 9.00/20 │ 9.00/20 │ DIEZ │ │24,00│ 26,50 │
│ │transport │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │reţinuţi ROMAN │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │8.135 FA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────────┼───────────────┼─────────┼──────┼─────┼────┼────┼──────┼───────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────┼─────┼───────┤
│198.│Autospecială │ D2156HMN8 │ 10344 │ 158 │ R6 │ D │ D │ R │6+1 MT │10.00/20 │10.00/20 │ DIEZ │ │33,00│ 36,50 │
│ │transport │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │reţinuţi ROMAN │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │10.215 FA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┴─────────────────┴───────────────┴─────────┴──────┴─────┴────┴────┴──────┴───────┴─────────┴─────────┴─────────┴──────┴─────┴───────┤
│ IV. AUTOCAMIONETE, AUTOFURGONETE, AUTOVEHICULE TRANSPORT MIXT │
├────┬─────────────────┬───────────────┬─────────┬──────┬─────┬────┬────┬──────┬───────┬─────────┬─────────┬─────────┬──────┬─────┬───────┤
│199.│Autospecială │ 797-05 │ 5491 │ 98 │ 6R │ D │ D │ R │5+1 MT │ 9.00/20 │ 9.00/20 │ 2(5600) │12100 │24,00│ 26,50 │
│ │furgon amenajat │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │AB 12.133 F │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────────┼───────────────┼─────────┼──────┼─────┼────┼────┼──────┼───────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────┼─────┼───────┤
│200.│Autospecială │ 798-05-02L │ 5491 │ 88 │ 6R │ D │ D │ R │5+1 MT │ 9.00/20 │ 9.00/20 │ 2(5600) │12100 │24,00│ 26,50 │
│ │furgon amenajat │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │AB 12.133 F │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────────┼───────────────┼─────────┼──────┼─────┼────┼────┼──────┼───────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────┼─────┼───────┤
│201.│Autocamionetă ARO│ L25 │ 2495 │ 61 │ R4 │ V │ Pb │ R │4+1 MT │ 6.50x16 │ 6.50x16 │ 2(1000) │ │16,00│ 17,50 │
│ │320 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────────┼───────────────┼─────────┼──────┼─────┼────┼────┼──────┼───────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────┼─────┼───────┤
│202.│Autocamionetă ARO│ L25 │ 2495 │ 61 │ R4 │ V │ Pb │ Hz │4+1 MT │ 78JR15 │ 78JR15 │ 2(1000) │ │16,00│ 17,50 │
│ │320 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────────┼───────────────┼─────────┼──────┼─────┼────┼────┼──────┼───────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────┼─────┼───────┤
│203.│Autospecială │ L25 │ 2495 │ 62,5 │ R4 │ V │ Pb │ R │4+1 MT │ 6.50x16 │ 6.50x16 │ 5(1600) │ 3445 │16,00│ 17,50 │
│ │transport mixt │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ARO 324 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────────┼───────────────┼─────────┼──────┼─────┼────┼────┼──────┼───────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────┼─────┼───────┤
│204.│Autocamionetă │ D127 │ 3119 │ 50 │ R4 │ D │ D │ R │4+1 MT │ 6.50x16 │ 6.50x16 │ 2(DIEZ) │ │10,00│ 11,00 │
│ │ARO 320 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────────┼───────────────┼─────────┼──────┼─────┼────┼────┼──────┼───────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────┼─────┼───────┤
│205.│Autocamionetă ARO│ 4C90 Andoria │ 2417 │ 51 │ R4 │ D │ D │ R │ │ 6.50x16 │ 6.50x16 │ 2(DIEZ) │ │ 9,50│ 10,50 │
│ │320 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────────┼───────────────┼─────────┼──────┼─────┼────┼────┼──────┼───────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────┼─────┼───────┤
│206.│Autoutilitară │ TOYOTA 2L-T │ 2446 │ 66 │ R4 │ D │ D │ R │5+1 MT │ 225/ │ 225/ │ 2(1300) │ 3300 │12,00│ 13,00 │
│ │furgon ARO 330TD │ │ │ │ │ │ │ │ │ 70R15C │ 70R15C │ │ │ │ │
├────┼─────────────────┼───────────────┼─────────┼──────┼─────┼────┼────┼──────┼───────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────┼─────┼───────┤
│207.│Autoutilitară │ Isuzu4FDl │ 2189 │ 45 │ R4 │ D │ D │ R │5+1 MT │185/70R14│185/70R14│ 2(1050) │ 2500 │ 8,50│ 9,50 │
│ │BEDFORD Midivan │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────────┼───────────────┼─────────┼──────┼─────┼────┼────┼──────┼───────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────┼─────┼───────┤
│208.│Autocamionetă │ 102- │ 1397 │ 48 │ R4 │ V │ Pb │ R │5+1 MT │ 175x14 │ 175x14 │ 2(620) │ 2080 │ 8,00│ 9,00 │
│ │DACIA 1304 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────────┼───────────────┼─────────┼──────┼─────┼────┼────┼──────┼───────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────┼─────┼───────┤
│209.│Autocamionetă │ 106-20 │ 1557 │ 53 │ R4 │ V │ Pb │ R │5+1 MT │ 175x14 │ 175x14 │ 2(1150) │ 2230 │10,00│ 11,00 │
│ │DACIA 1304 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────────┼───────────────┼─────────┼──────┼─────┼────┼────┼──────┼───────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────┼─────┼───────┤
│210.│Autospecială │ 106-02 │ 1557 │ 50 │ R4 │ V │ Pb │ F │5+1 MT │ 175x14 │ 175x14 │ 5(750) │ 1970 │10,00│ 11,00 │
│ │transport mixt │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │DACIA 1307 1,6 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────────┼───────────────┼─────────┼──────┼─────┼────┼────┼──────┼───────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────┼─────┼───────┤
│211.│Autospecială │ 106-1 │ 1557 │ 50 │ R4 │ EM │ B │ F │5+1 MT │ 175x14 │ 175x14 │ 5(750) │ 1970 │ 9,00│ 10,00 │
│ │transport mixt │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │DACIA 1307 l,6i │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────────┼───────────────┼─────────┼──────┼─────┼────┼────┼──────┼───────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────┼─────┼───────┤
│212.│Autospecială │ Renault FSQ │ 1870 │ 45 │ R4 │ D │ D │ Hz │5+1 MT │ 175x14 │ 175x14 │ 5(750) │ 2060 │ 7,00│ 8,00 │
│ │transport mixt │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │furgon DACIA 1307│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │1,9D 4WD │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────────┼───────────────┼─────────┼──────┼─────┼────┼────┼──────┼───────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────┼─────┼───────┤
│213.│Autospecială │ 106-10 │ 1557 │ 50 │ R4 │ EM │ B │ Hp │5+1 MT │ 175x14 │ 175x14 │ 5(765) │ 2060 │10,00│ 11,00 │
│ │transport mixt │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │DACIA 1307 4WD/AC│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────────┼───────────────┼─────────┼──────┼─────┼────┼────┼──────┼───────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────┼─────┼───────┤
│214.│Autoutilitară │ K7M │ 1598 │ 64 │ R4 │ EM │ B │ F │5+1 MT │185/65R15│185/65R15│ 2(700) │ 1944 │ 7,50│ 8,50 │
│ │DACIA Logan VAN │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │1,6 MPI │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────────┼───────────────┼─────────┼──────┼─────┼────┼────┼──────┼───────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────┼─────┼───────┤
│215.│Autoutilitară │ Peugeot RHV │ 1997 │ 62 │ R4 │ D │ D │ F │5+1 MT │ 195x15 │ 195x15 │ 3(1140) │ 2900 │10,00│ 11,00 │
│ │FIAT Ducato 2,0 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │JTD │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────────┼───────────────┼─────────┼──────┼─────┼────┼────┼──────┼───────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────┼─────┼───────┤
│216.│Autospecială │ 612.981 │ 2685 │ 115 │ 5R │ D │ D │ R │5+1 MT │ 225x15 │ 225x15 │ 6(1050) │ 3500 │13,00│ 14,50 │
│ │MERCEDES-BENZ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │Sprinter 316 CDI │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │Doka 4025 plat- │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │formă intervenţie│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────────┼───────────────┼─────────┼──────┼─────┼────┼────┼──────┼───────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────┼─────┼───────┤
│217.│MERCEDES-BENZ │ 612.981 │ 2685 │ 115 │ 5R │ D │ D │ R │5+1 MT │ 195x15 │ 195x15 │ 2(1600) │ 4600 │14,00│ 15,50 │
│ │Sprinter 416 CDI │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │3550 furgon │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │transport mate- │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │riale │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────────┼───────────────┼─────────┼──────┼─────┼────┼────┼──────┼───────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────┼─────┼───────┤
│218.│Autocamionetă │ │ 2197 │ 44 │ R4 │ D │ D │ R │4+1 MT │ 670x15 │ 670x15 │ 2(1925) │ 3500 │10,00│ 11,00 │
│ │MERCEDES-BENZ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │306 D │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────────┼───────────────┼─────────┼──────┼─────┼────┼────┼──────┼───────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────┼─────┼───────┤
│219.│Autospecială │ 616910 │ 2404 │ 48 │ R4 │ D │ D │ Hp │5+1 MT │ 600x16 │ 600x16 │ 5(2000) │ 4600 │10,50│ 11,50 │
│ │transport mixt │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │MERCEDES-BENZ L │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │407 D35 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────────┼───────────────┼─────────┼──────┼─────┼────┼────┼──────┼───────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────┼─────┼───────┤
│220.│Autoutilitară │ A 428 │ 2820 │ 58 │ R4 │ D │ D │ R │5+1 MT │ 195x14 │ 195x14 │ 3(1570) │ 3500 │13,00│ 14,50 │
│ │furgon NISSAN │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │Trade 2,8D │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────────┼───────────────┼─────────┼──────┼─────┼────┼────┼──────┼───────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────┼─────┼───────┤
│221.│Autofurgonetă │ Chrysler │ 2500 │ 100 │ R6 │ V │ Pb │ R │4+1 MT │ 6.50x17 │ 6.50x17 │ 2(2200) │ 5700 │18,00│ 20,00 │
│ │OPEL Blitz │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────────┼───────────────┼─────────┼──────┼─────┼────┼────┼──────┼───────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────┼─────┼───────┤
│222.│Autospecială │ Peugeot WJY │ 1868 │ 51 │ R4 │ D │ D │ F │5+1 MT │ 195x14 │ 195x14 │ 5(605) │ 2205 │ 6,50│ 7,00 │
│ │transport mixt │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │PEUGEOT Expert │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────────┼───────────────┼─────────┼──────┼─────┼────┼────┼──────┼───────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────┼─────┼───────┤
│223.│Autoutilitară │ T9A │ 2446 │ 63 │ R4 │ D │ D │ F │5+1 MT │ 205/ │ 205/ │ 3(1825) │ 3500 │12,00│ 13,00 │
│ │furgon PEUGEOT │ │ │ │ │ │ │ │ │ 75R16C │ 75R16C │ │ │ │ │
│ │Boxer │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────────┼───────────────┼─────────┼──────┼─────┼────┼────┼──────┼───────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────┼─────┼───────┤
│224.│Autocamionetă TV │ D127 │ 3119 │ 50 │ R4 │ D │ D │ R │4+1 MT │ 6.50x16 │ 6.50x16 │ 2(1900) │ 4000 │12,00│ 13,00 │
│ │35 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────────┼───────────────┼─────────┼──────┼─────┼────┼────┼──────┼───────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────┼─────┼───────┤
│225.│Autoutilitară TV │ 4C90 Andoria │ 2417 │ 51 │ R4 │ D │ D │ R │4+1 MT │ 7.50x16 │ 7.50x16 │ DIEZ │ │10,00│ 11,00 │
│ │14 C, TV 14 F │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────────┼───────────────┼─────────┼──────┼─────┼────┼────┼──────┼───────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────┼─────┼───────┤
│226.│Autoutilitară TV │ L25 │ 2495 │ 61 │ R4 │ V │ Pb │ R │4+1 MT │ 7.50x16 │ 7.50x16 │ DIEZ │ │16,00│ 17,50 │
│ │12 F - TV 12 C │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────────┼───────────────┼─────────┼──────┼─────┼────┼────┼──────┼───────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────┼─────┼───────┤
│227.│Autoutilitară TVD│ L25 │ 2495 │ 61 │ R4 │ V │ Pb │ Hz │4+1 MT │ 7.50x16 │ 7.50x16 │ DIEZ │ │20,00│ 22,00 │
│ │12 F, A, C │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────────┼───────────────┼─────────┼──────┼─────┼────┼────┼──────┼───────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────┼─────┼───────┤
│228.│Autofurgon TV 14 │ D127 │ 3119 │ 50 │ R4 │ D │ D │ R/Hz │4+1 MT │ 7.50x │ 7.50x │ DIEZ │ │12,00│ 13,00 │
│ │F -TVD 12 F │ │ │ │ │ │ │ │ │1678IR15 │1678IR15 │ │ │ │ │
├────┼─────────────────┼───────────────┼─────────┼──────┼─────┼────┼────┼──────┼───────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────┼─────┼───────┤
│229.│Autoutilitară TVD│ D127 │ 3119 │ 50 │ R4 │ D │ D │ Hz │4+1 MT │ 7.50x │ 7.50x │ DIEZ │ │12,00│ 13,00 │
│ │12 F -TVD 14 F, │ │ │ │ │ │ │ │ │1678JR15 │1678JR15 │ │ │ │ │
│ │14C │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┴─────────────────┴───────────────┴─────────┴──────┴─────┴────┴────┴──────┴───────┴─────────┴─────────┴─────────┴──────┴─────┴───────┤
│ V. AUTOCAMIOANE ŞI AUTOTRENURI UTILITARE │
├────┬─────────────────┬───────────────┬─────────┬──────┬─────┬────┬────┬──────┬───────┬─────────┬─────────┬─────────┬──────┬─────┬───────┤
│230.│AB 8.130 F │ 392 L 4 DTI │ 3920 │ 90 │ R4 │ D │ D │ R │5+1 MT │225X17,5 │225X17,5 │ 2(2995) │ 7495 │19,00│ 21,00 │
├────┼─────────────────┼───────────────┼─────────┼──────┼─────┼────┼────┼──────┼───────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────┼─────┼───────┤
│231.│AB 7.120 F - 1AP │ 797-05 │ 5489 │ 88 │ R6 │ D │ D │ R │5+1 MT │ 7.50R16 │ 7.50R16 │ 2(3000) │ 7030 │19,00│ 21,00 │
├────┼─────────────────┼───────────────┼─────────┼──────┼─────┼────┼────┼──────┼───────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────┼─────┼───────┤
│232.│DAC 444 T │ 798-05 │ 5489 │ 113 │ R6 │ D │ D │ Hp │5+1 MT │14.00/20 │14.00/20 │ 3(DIEZ) │ │30,00│ 33,00 │
├────┼─────────────────┼───────────────┼─────────┼──────┼─────┼────┼────┼──────┼───────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────┼─────┼───────┤
│233.│DAC 665 T │ D2156HMN8 │ 10344 │ 158 │ R6 │ D │ D │ Hp │6+1 MT │14.00/20 │14.00/20 │ DIEZ │ │38,00│ 42,00 │
├────┼─────────────────┼───────────────┼─────────┼──────┼─────┼────┼────┼──────┼───────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────┼─────┼───────┤
│234.│ROMAN 8.135 F │ 797-05 │ 5489 │ 99 │ R6 │ D │ D │ R │5+1 MT │ 9.00/20 │ 9.00/20 │ 3(DIEZ) │ │24,00│ 26,50 │
├────┼─────────────────┼───────────────┼─────────┼──────┼─────┼────┼────┼──────┼───────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────┼─────┼───────┤
│235.│ROMAN 8.135 FAM │ 797-05 │ 5489 │ 99 │ R6 │ D │ D │ Hp │5+1 MT │ 9.00/20 │ 9.00/20 │ 3(DIEZ) │ │25,00│ 27,50 │
├────┼─────────────────┼───────────────┼─────────┼──────┼─────┼────┼────┼──────┼───────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────┼─────┼───────┤
│236.│ROMAN 10.215 │ D2156HMN8 │ 10344 │ 158 │ R6 │ D │ D │ R │6+1 MT │11.00/20 │11.00/20 │ 3(DIEZ) │ │32,00│ 35,00 │
│ │(16.215) F │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────────┼───────────────┼─────────┼──────┼─────┼────┼────┼──────┼───────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────┼─────┼───────┤
│237.│ROMAN 10.215 │ D2156HMN8 │ 10344 │ 158 │ R6 │ D │ D │ Hp │6+1 MT │11.00/20 │11.00/20 │ 3(DIEZ) │ │32,50│ 35,50 │
│ │(16.215) FAM │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────────┼───────────────┼─────────┼──────┼─────┼────┼────┼──────┼───────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────┼─────┼───────┤
│238.│ROMAN 12.215 F │ D2156HMN8 │ 10344 │ 158 │ R6 │ D │ D │ R │6+1 MT │11.00/20 │11.00/20 │ 3(DIEZ) │ │32,00│ 35,00 │
├────┼─────────────────┼───────────────┼─────────┼──────┼─────┼────┼────┼──────┼───────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────┼─────┼───────┤
│239.│ROMAN 12.215 DFA │ D2156HMN8 │ 10344 │ 158 │ R6 │ D │ D │ Hp │6+1 MT │10.00x20 │10.00x20 │2(10600) │ │34,00│ 37,50 │
├────┼─────────────────┼───────────────┼─────────┼──────┼─────┼────┼────┼──────┼───────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────┼─────┼───────┤
│240.│ROMAN (AB) 16.230│ D2156MTN8 │ 10344 │ 172 │ R6 │ D │ D │ R/Hp │6+1 MT │11.00/20 │11.00/20 │ DIEZ │ │33,50│ 37,00 │
│ │F/FA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────────┼───────────────┼─────────┼──────┼─────┼────┼────┼──────┼───────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────┼─────┼───────┤
│241.│ROMAN 19.256 DF │ D2156MTN8 │ 10344 │ 188 │ R6 │ D │ D │ R │6+1 MT │11.00/20 │11.00/20 │ 3(DIEZ) │ │34,00│ 37,50 │
├────┼─────────────────┼───────────────┼─────────┼──────┼─────┼────┼────┼──────┼───────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────┼─────┼───────┤
│242.│ROMAN 26.280 DF │ D2156MTN8R │ 10344 │ 206 │ R6 │ D │ D │ R │6+1 MT │11.00/20 │11.00/20 │ 3(DIEZ) │ │34,00│ 37,50 │
├────┼─────────────────┼───────────────┼─────────┼──────┼─────┼────┼────┼──────┼───────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────┼─────┼───────┤
│243.│ROMAN 16.260 FA │1035L6 DTI 2600│ 10344 │ 191 │ L6 │ D │ D │ Hp │5+1 MT │11.00x20 │11.00x20 │ 2(6250) │16000 │38,00│ 42,00 │
├────┼─────────────────┼───────────────┼─────────┼──────┼─────┼────┼────┼──────┼───────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────┼─────┼───────┤
│244.│SR DAC 6.135 │ 797-05 │ 5488 │ 99 │ R6 │ D │ D │ R │5+1 MT │ 9.00/20 │ 9.00/20 │ 3(DIEZ) │ │22,00│ 24,00 │
├────┼─────────────────┼───────────────┼─────────┼──────┼─────┼────┼────┼──────┼───────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────┼─────┼───────┤
│245.│Autotractor │ MIDR 070226X │ 6177 │ 166 │ R6 │ D │ D │ R │5+1 MT │ 265/ │ 265/ │3(22.000)│ │30,00│ 33,00 │
│ │RENAULT M 230 TI │ │ │ │ │ │ │ │ │ 70R19,5 │ 70R19,5 │ │ │ │ │
│ │cu semiremorcă │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────────┼───────────────┼─────────┼──────┼─────┼────┼────┼──────┼───────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────┼─────┼───────┤
│246.│Autoremorcher │ D2156HMN8 │ 10344 │ 158 │ R6 │ D │ D │ R │6+1 MT │11.00/20 │11.00/20 │ DIEZ │ │40,00│ 44,00 │
│ │ROMAN 19.215 DF │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────────┼───────────────┼─────────┼──────┼─────┼────┼────┼──────┼───────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────┼─────┼───────┤
│247.│Autotren ROMAN │ D2156 HMN8 │ 10344 │ 158 │ R6 │ D │ D │ R │6+1 MT │11.00/20 │11.00/20 │ DIEZ │ │42,00│ 46,00 │
│ │10.215 FS cu │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │semiremorcă │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │platformă │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────────┼───────────────┼─────────┼──────┼─────┼────┼────┼──────┼───────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────┼─────┼───────┤
│248.│Autotren ROMAN │ │ 10344 │ 188 │ R6 │ D │ D │ R │6+1 MT │11.00/20 │11.00/20 │ DIEZ │ │46,00│ 50,50 │
│ │12.256 DF cu │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │semiremorcă │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │platformă │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────────┼───────────────┼─────────┼──────┼─────┼────┼────┼──────┼───────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────┼─────┼───────┤
│249.│Autotren ROMAN │ D2156 HMN8 │ 10344 │ 158 │ R6 │ D │ D │ R │6+1 MT │12.00/20 │12.00/20 │ DIEZ │ │45,00│ 49,50 │
│ │19.215 DFS cu │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │semiremorcă │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │furgon │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────────┼───────────────┼─────────┼──────┼─────┼────┼────┼──────┼───────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────┼─────┼───────┤
│250.│Autoutilitară │ CT3D │ 8102 │ 99 │ 6R │ D │ D │ Hz │4+1 MT │ 9.00x20 │ 9.00x20 │ 3(4900) │12000 │31,00│ 34,00 │
│ │SAURER 2DM/2VM │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┴─────────────────┴───────────────┴─────────┴──────┴─────┴────┴────┴──────┴───────┴─────────┴─────────┴─────────┴──────┴─────┴───────┤
│ VI. ALTE AUTOSPECIALE │
│ │
│ VI.1. AUTOSANITARE ŞI AMBULANŢE │
├────┬─────────────────┬───────────────┬─────────┬──────┬─────┬────┬────┬──────┬───────┬─────────┬─────────┬─────────┬──────┬─────┬───────┤
│251.│ARO 323 ATR.01.A.│ L25 │ 2495 │ 62,5 │ R4 │ V │ Pb │ R │4+1 MT │ 78IR15 │ 78IR15 │ 6(620) │ 3100 │22,00│ 24,00 │
├────┼─────────────────┼───────────────┼─────────┼──────┼─────┼────┼────┼──────┼───────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────┼─────┼───────┤
│252.│Autoambulanţă ARO│ Toyota 2L-T │ 2446 │ 66 │ R4 │ D │ D │ Hz │5+1 MT │ 225x15 │ 225x15 │ 6(500) │ 3050 │11,00│ 12,00 │
│ │35 S │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────────┼───────────────┼─────────┼──────┼─────┼────┼────┼──────┼───────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────┼─────┼───────┤
│253.│CHEVROLET │ │ 5000 │ 149 │ V8 │ V │ B │ F │ AT │ 235R75 │ 235R75 │ 6(500) │ │20,00│ 22,00 │
├────┼─────────────────┼───────────────┼─────────┼──────┼─────┼────┼────┼──────┼───────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────┼─────┼───────┤
│254.│DACIA 1310 CLS │ 102- │ 1397 │ 46 │ R4 │ V │ Pb │ F │5+1 MT │ 165x13 │ 165x13 │ 4(485) │ │ 9,00│ 10,00 │
├────┼─────────────────┼───────────────┼─────────┼──────┼─────┼────┼────┼──────┼───────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────┼─────┼───────┤
│255.│Autosanitară │ 106-10 │ 1557 │ 50 │ R4 │ EM │ B │ Hz │5+1 MT │ 175x14 │ 175x14 │ 3(370) │ 1700 │11,00│ 12,00 │
│ │Dacia 1307 RT-SAN│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │RI-4W │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────────┼───────────────┼─────────┼──────┼─────┼────┼────┼──────┼───────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────┼─────┼───────┤
│256.│FIAT Ducato 2,0 L│ │ 1998 │ 80 │ R4 │ V │ B │ F │5+1 MT │195/70R15│195/70R15│ 7(750) │ 2060 │16,00│ 17,50 │
├────┼─────────────────┼───────────────┼─────────┼──────┼─────┼────┼────┼──────┼───────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────┼─────┼───────┤
│257.│Autoambulanţă │Fiat 182 B9.000│ 1910 │ 74 │ R4 │ D │ D │ F │5+1 MT │ 175x14 │ 175x14 │ 5(435) │ 1935 │ 8,00│ 9,00 │
│ │FIAT Doblo 1,9 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ITD │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────────┼───────────────┼─────────┼──────┼─────┼────┼────┼──────┼───────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────┼─────┼───────┤
│258.│Autoambulanţă │Sofim Fiat 0481│ 2286 │ 81 │ R4 │ D │ D │ F │5+1 MT │ 205X15 │ 205X15 │ 5(700) │ 3300 │11,00│ 12,00 │
│ │FIAT Ducato 2,3 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │JTD │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────────┼───────────────┼─────────┼──────┼─────┼────┼────┼──────┼───────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────┼─────┼───────┤
│259.│Ambulanţă FORD │ NAT │ 1994 │ 57 │ R4 │ V │ B │ R │4+1 MT │ 195R14C │ 195R14C │ 9(680) │ 2500 │14,00│ 15,50 │
│ │Tranzit │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────────┼───────────────┼─────────┼──────┼─────┼────┼────┼──────┼───────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────┼─────┼───────┤
│260.│MERCEDES-BENZ │ │ 2197 │ │ R4 │ V │ Pb │ │ │ │ │ DIEZ │ │19,00│ 21,00 │
│ │L-409 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────────┼───────────────┼─────────┼──────┼─────┼────┼────┼──────┼───────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────┼─────┼───────┤
│261.│MERCEDES-BENZ │ 102943 │ 2276 │ 70 │ R4 │ V │ Pb │ R │5+1 MT │ 650X16 │ 650X16 │ 4(1085) │ 4000 │19,00│ 21,00 │
│ │L410 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────────┼───────────────┼─────────┼──────┼─────┼────┼────┼──────┼───────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────┼─────┼───────┤
│262.│MERCEDES-BENZ │ │ 2276 │ 70 │ R4 │ V │ Pb │ │ AT │ 650x16 │ 650x16 │ 5(1085) │ 4061 │18,00│ 20,00 │
│ │L-410 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────────┼───────────────┼─────────┼──────┼─────┼────┼────┼──────┼───────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────┼─────┼───────┤
│263.│MERCEDES-BENZ │ │ 2938 │ 65 │ R5 │ D │ D │ │ ST │ 185x15 │ 185x15 │ 5(500) │ 2460 │12,00│ 13,00 │
│ │123 D │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────────┼───────────────┼─────────┼──────┼─────┼────┼────┼──────┼───────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────┼─────┼───────┤
│264.│MERCEDES-BENZ │ │ 3782 │ 63 │ R4 │ D │ D │ │4+1 MT │ 650x16 │ 650x16 │ 5(800) │ 4000 │17,00│ 19,00 │
│ │L508DG │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────────┼───────────────┼─────────┼──────┼─────┼────┼────┼──────┼───────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────┼─────┼───────┤
│265.│MERCEDES-BENZ 280│ │ 2746 │ 136 │ R6 │ V │ B │ │ AT │185R1593H│185R1593H│ 4(DIEZ) │ 2320 │21,00│ 23,00 │
│ │Amb │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────────┼───────────────┼─────────┼──────┼─────┼────┼────┼──────┼───────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────┼─────┼───────┤
│266.│MERCEDES-BENZ 280│ 104.942 │ 2799 │ 142 │ R6 │ EM │ B │ R │ AT │ 195X15 │ 195X15 │ 4(370) │ 2420 │18,00│ 20,00 │
│ │Ambulante │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────────┼───────────────┼─────────┼──────┼─────┼────┼────┼──────┼───────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────┼─────┼───────┤
│267.│Autoambulanţă │ 612.981 │ 2685 │ 115 │ R4 │ D │ D │ R │5+1 MT │ 225X15 │ 225X15 │ 5(600) │ 3500 │14,00│ 15,50 │
│ │MERCEDES-BENZ 316│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │CDI 903.6KA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────────┼───────────────┼─────────┼──────┼─────┼────┼────┼──────┼───────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────┼─────┼───────┤
│268.│Autosalvare │ OM602.I │ 2874 │ 70 │ R4 │ D │ D │ R │5+1 MT │ 205X14 │ 205X14 │ 5(440) │ 3200 │14,50│ 16,00 │
│ │MERCEDES-BENZ 310│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │32/33,5 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────────┼───────────────┼─────────┼──────┼─────┼────┼────┼──────┼───────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────┼─────┼───────┤
│269.│Autoambulanţă │ 102.945 │ 2298 │ 77 │ R4 │ V │ B │ R │4+1 MT │ 205X16 │ 205X16 │ 4(350) │ 3800 │21,00│ 23,00 │
│ │MERCEDES-BENZ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │510 KA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────────┼───────────────┼─────────┼──────┼─────┼────┼────┼──────┼───────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────┼─────┼───────┤
│270.│Autoambulanţă │ OM 364I/5 │ 3972 │ 68 │ R4 │ D │ D │ R │5+1 MT │ 205/ │ 205/ │ 9(1700) │ 4800 │19,00│ 21,00 │
│ │MERCEDES-BENZ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 70R16C │ 70R16C │ │ │ │ │
│ │609 DKA │ │ │ │ │ │ │ │ │112/110N │112/110N │ │ │ │ │
├────┼─────────────────┼───────────────┼─────────┼──────┼─────┼────┼────┼──────┼───────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────┼─────┼───────┤
│271.│Autoambulanţă │ 646.980 │ 2148 │ 110 │ R4 │ D │ D │ R │6+1 MT │205/65R16│225/60R16│ 5(234) │ 2940 │11,00│ 12,00 │
│ │MERCEDES-BENZ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │Vito 115CDI │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────────┼───────────────┼─────────┼──────┼─────┼────┼────┼──────┼───────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────┼─────┼───────┤
│272.│Autoambulanţă │ 646.986 │ 2148 │ 110 │ R4 │ D │ D │ R │6+1 MT │235/65R16│235/65R16│ 5(400) │ 3500 │11,00│ 12,00 │
│ │MERCEDES-BENZ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │Sprinter 315CDI │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────────┼───────────────┼─────────┼──────┼─────┼────┼────┼──────┼───────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────┼─────┼───────┤
│273.│Autoambulanţă │ 642.992 │ 2987 │ 135 │ R4 │ D │ D │ R │6+1 MT │235/65R16│235/65R16│ 6(580) │ 3880 │12,00│ 13,00 │
│ │MERCEDES-BENZ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │Sprinter 318CDI │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────────┼───────────────┼─────────┼──────┼─────┼────┼────┼──────┼───────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────┼─────┼───────┤
│274.│RENAULT Master │ Renault 829 │ 1981 │ 58 │ R4 │ V │ Pb │ F │5+1 MT │ 195x16 │ 195x16 │ 6(710) │ 3500 │14,00│ 15,50 │
├────┼─────────────────┼───────────────┼─────────┼──────┼─────┼────┼────┼──────┼───────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────┼─────┼───────┤
│275.│Autospecială │ D2156 MTN8 │ 10344 │ 158 │ R6 │ D │ D │ │6+1 MT │11.00/20 │11.00/20 │ DIEZ │ │38,00│ 42,00 │
│ │medicală 112 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │RDTLD RFM │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────────┼───────────────┼─────────┼──────┼─────┼────┼────┼──────┼───────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────┼─────┼───────┤
│276.│TVD 12 S │ L25 │ 2495 │ 61 │ R4 │ V │ Pb │ Hz │4+1 MT │ 750x16 │ 750x16 │ DIEZ │ │17,50│ 19,00 │
├────┼─────────────────┼───────────────┼─────────┼──────┼─────┼────┼────┼──────┼───────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────┼─────┼───────┤
│277.│TVD 14 S │ D127 │ 3119 │ 50 │ R4 │ D │ D │ Hz │4+1 MT │ 750x16 │ 750x16 │ DIEZ │ │13,00│ 14,00 │
├────┼─────────────────┼───────────────┼─────────┼──────┼─────┼────┼────┼──────┼───────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────┼─────┼───────┤
│278.│VOLKSWAGEN LT 35 │ │ 2461 │ 55 │ R5 │ D │ D │ │ │225/70R15│225/70R15│ 5(500) │ 3500 │13,00│ 14,50 │
│ │TDI │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────────┼───────────────┼─────────┼──────┼─────┼────┼────┼──────┼───────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────┼─────┼───────┤
│279.│VOLKSWAGEN │ │ 2109 │ 68 │ R4 │ ES │ B │ Hz │5+1 MT │ 185R14 │ 185R14 │ 4(440) │ 2020 │14,00│ 15,50 │
│ │Transporter 2,1 L│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────────┼───────────────┼─────────┼──────┼─────┼────┼────┼──────┼───────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────┼─────┼───────┤
│280.│VOLKSWAGEN │ AAB │ 2371 │ 57 │ R4 │ D │ D │ F │5+1 MT │195/70R15│195/70R15│ 3(485) │ 2615 │12,00│ 13,00 │
│ │Transporter 2,4D │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────────┼───────────────┼─────────┼──────┼─────┼────┼────┼──────┼───────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────┼─────┼───────┤
│281.│Autosanitară │ AXB │ 1896 │ 77 │ R4 │ D │ D │ F │5+1 MT │ 205x16 │ 205x16 │ 4(600) │ 2800 │ 9,00│ 10,00 │
│ │VOLKSVAGEN │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │Transporter 1,9 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────────┼───────────────┼─────────┼──────┼─────┼────┼────┼──────┼───────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────┼─────┼───────┤
│282.│VOLVO 244 │ │ 2849 │ 115 │ V6 │ V │ Pb │ F │ AT │ 185R14 │ 185R14 │ 4(350) │ 2300 │20,00│ 22,00 │
├────┼─────────────────┼───────────────┼─────────┼──────┼─────┼────┼────┼──────┼───────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────┼─────┼───────┤
│283.│VOLVO 960 │ │ 2849 │ 108 │ R6 │ V │ B │ F │ AT │205/65R15│205/65R15│ 4(320) │ 2300 │20,00│ 22,00 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┴─────────────────┴───────────────┴─────────┴──────┴─────┴────┴────┴──────┴───────┴─────────┴─────────┴─────────┴──────┴─────┴───────┤
│ VI.2. AUTOIZOTERME, AUTOFRIGORIFICE │
├────┬─────────────────┬───────────────┬─────────┬──────┬─────┬────┬────┬──────┬───────┬─────────┬─────────┬─────────┬──────┬─────┬───────┤
│284.│Autoizotermă ARO │ L 25 │ 2495 │ 61 │ R4 │ V │ Pb │ R │4+1 MT │ 78JR15 │ 78JR15 │ 2(1600) │ 3700 │18,00│ 20,00 │
│ │320 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────────┼───────────────┼─────────┼──────┼─────┼────┼────┼──────┼───────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────┼─────┼───────┤
│285.│Autoizotermă AM │D 3900 A Vamo │ 3860 │ 61 │ R4 │ D │ D │ R │4+1 MT │ 78JR15 │ 78JR15 │ 2(640) │ 3000 │14,00│ 15,00 │
│ │320i │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────────┼───────────────┼─────────┼──────┼─────┼────┼────┼──────┼───────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────┼─────┼───────┤
│286.│Autoizotermă │ 102 │ 1397 │ 48 │ R4 │ V │ Pb │ R │5+1 MT │ 165x14 │ 165x14 │ 2(1050) │ 2200 │ 9,00│ 10,00 │
│ │DACIA 1304 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────────┼───────────────┼─────────┼──────┼─────┼────┼────┼──────┼───────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────┼─────┼───────┤
│287.│Autoizotermă │ 106-20 │ 1557 │ 53 │ R4 │ V │ Pb │ R │5+1 MT │ 175R14 │ 175R14 │ 2(1150) │ 2230 │10,00│ 11,00 │
│ │DACIA 1304 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────────┼───────────────┼─────────┼──────┼─────┼────┼────┼──────┼───────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────┼─────┼───────┤
│288.│Autoizotermă │ Renault F8Q- │ 1870 │ 45 │ R4 │ D │ D │ R │ 5+1 │ 175X14 │ 175X14 │ 2(980) │ 2230 │ 7,00│ 7,50 │
│ │DACIA 1304 Drop │ P6 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │Side 1,9D │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────────┼───────────────┼─────────┼──────┼─────┼────┼────┼──────┼───────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────┼─────┼───────┤
│289.│Autofrigorifică │ 106-1 │ 1557 │ 50 │ R4 │ ES │ B │ R │5+1 MT │ 175x14 │ 175x14 │ 2(560) │ 1900 │10,50│ 11,50 │
│ │Dacia 1304 PU-02 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────────┼───────────────┼─────────┼──────┼─────┼────┼────┼──────┼───────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────┼─────┼───────┤
│290.│Autospecială │ 106-20 │ 1557 │ 53 │ R4 │ V │ Pb │ F │ 51 MT │ 175R14 │ 175R14 │ 5(700) │ 2170 │10,00│ 11,00 │
│ │transport mixt │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │furgon izoterm │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │DACIA 1307 FR │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────────┼───────────────┼─────────┼──────┼─────┼────┼────┼──────┼───────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────┼─────┼───────┤
│291.│Autoizotermă AB │ 797-05 │ 5489 │ 88 │ R6 │ D │ D │ R │5+1 MT │ 7.50R16 │ 7.50R16 │ 2(3000) │ 7460 │20,00│ 22,00 │
│ │7.120 F │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────────┼───────────────┼─────────┼──────┼─────┼────┼────┼──────┼───────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────┼─────┼───────┤
│292.│Autofrigorifică │ 392 L4 DTI │ 3922 │ 90 │ R4 │ D │ D │ R │5+1 MT │ 225/75x │ 225/75x │ 2(2595) │ 7495 │22,00│ 24,00 │
│ │AB 8.130 F │ │ │ │ │ │ │ │ │ 17,5 │ 17,5 │ │ │ │ │
├────┼─────────────────┼───────────────┼─────────┼──────┼─────┼────┼────┼──────┼───────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────┼─────┼───────┤
│293.│Autoizotermă AB │ 797-05 │ 5488 │ 98 │ R6 │ D │ D │ R │5+1 MT │ 9.00x20 │ 9.00x20 │ 2(5300) │12100 │24,00│ 26,50 │
│ │12.133 F │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────────┼───────────────┼─────────┼──────┼─────┼────┼────┼──────┼───────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────┼─────┼───────┤
│294.│Autoizotermă │ D2156MTN8 │ 10344 │ 141 │ R6 │ D │ D │ R │6+1 MT │11.00/20 │11.00/20 │ DIEZ │ │33,00│ 36,50 │
│ │ROMAN 10.215 F │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────────┼───────────────┼─────────┼──────┼─────┼────┼────┼──────┼───────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────┼─────┼───────┤
│295.│Autoizotermă │ D 127 │ 3119 │ 50 │ R4 │ D │ D │ R │4+1 MT │ 7.50R16 │ 7.50R16 │ DIEZ │ │15,00│ 16,50 │
│ │TV35 AI │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────────┼───────────────┼─────────┼──────┼─────┼────┼────┼──────┼───────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────┼─────┼───────┤
│296.│Autofrigorifică │ D2156HMN8 │ 10344 │ 141 │ R6 │ D │ D │ R │6+1 MT │11.00/20 │11.00/20 │ DIEZ │ │34,00│ 37,50 │
│ │ROMAN 10.215 F │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────────┼───────────────┼─────────┼──────┼─────┼────┼────┼──────┼───────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────┼─────┼───────┤
│297.│Autofrigorifică │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ DIEZ │ │27,00│ 30,00 │
│ │MERCEDES-BENZ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────────┼───────────────┼─────────┼──────┼─────┼────┼────┼──────┼───────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────┼─────┼───────┤
│298.│Autoizotermă TV │ L 25 │ 2495 │ 61 │ R4 │ V │ Pb │ │4+1 MT │ 7.50/16 │ 7.50/16 │ 2(DIEZ) │ │17,00│ 18,50 │
│ │12 F TV 12 C │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────────┼───────────────┼─────────┼──────┼─────┼────┼────┼──────┼───────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────┼─────┼───────┤
│299.│Autofrigorifică │ D 127 │ 3119 │ 50 │ R4 │ D │ D │ R │4+1 MT │ 7.50/16 │ 7.50/16 │ 2(DIEZ) │ │12,00│ 13,00 │
│ │TVD 14 F │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┴─────────────────┴───────────────┴─────────┴──────┴─────┴────┴────┴──────┴───────┴─────────┴─────────┴─────────┴──────┴─────┴───────┤
│ VI.3. AUTOBASCULANTE │
├────┬─────────────────┬───────────────┬─────────┬──────┬─────┬────┬────┬──────┬───────┬─────────┬─────────┬─────────┬──────┬─────┬───────┤
│300.│ROMAN 8.135 FK │ 797-05 │ 5491 │ 99 │ R6 │ D │ D │ R │5+1 MT │ 9.00/20 │ 9.00/20 │ DIEZ │ │24,00│ 26,50 │
├────┼─────────────────┼───────────────┼─────────┼──────┼─────┼────┼────┼──────┼───────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────┼─────┼───────┤
│301.│ROMAN 10.215 FK │ D2156MTN8 │ 10344 │ 141 │ R6 │ D │ D │ R │5+1 MT │11.00/20 │11.00/20 │ DIEZ │ │35,00│ 38,50 │
├────┼─────────────────┼───────────────┼─────────┼──────┼─────┼────┼────┼──────┼───────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────┼─────┼───────┤
│302.│ROMAN 12.215 DFK │ D2156MTN8 │ 10344 │ 141 │ R6 │ D │ D │ R │5+1 MT │11.00/20 │11.00/20 │ DIEZ │ │37,00│ 41,00 │
├────┼─────────────────┼───────────────┼─────────┼──────┼─────┼────┼────┼──────┼───────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────┼─────┼───────┤
│303.│ROMAN 19.256 │ D2156MTN8 │ 10344 │ 141 │ R6 │ D │ D │ R │5+1 MT │11.00/20 │11.00/20 │ DIEZ │ │39,00│ 43,00 │
│ │(26.230) DFK │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────────┼───────────────┼─────────┼──────┼─────┼────┼────┼──────┼───────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────┼─────┼───────┤
│304.│AB 26.230 DFK-B1 │ D2156MTN8- │ 10344 │ 171 │ R6 │ D │ D │ R │6+1 MT │11.00R20 │11.00R20 │2(15.150)│26.000│40,00│ 44,00 │
│ │ │ 02 │ │ │ │ │ │ │ │ 16PR │ 16PR │ │ │ │ │
├────┴─────────────────┴───────────────┴─────────┴──────┴─────┴────┴────┴──────┴───────┴─────────┴─────────┴─────────┴──────┴─────┴───────┤
│ VI.4. AUTOCISTERNE, AUTOALIMENTATOARE ŞI AUTOVIDANJE │
├────┬─────────────────┬───────────────┬─────────┬──────┬─────┬────┬────┬──────┬───────┬─────────┬─────────┬─────────┬──────┬─────┬───────┤
│305.│Autoalimentator │ SR211 │ 5030 │ 103 │ V8 │ V │ Pb │ Hz │5+1 MT │ 900/20 │ 900/20 │ 3(DIEZ) │ │39,00│ 43,00 │
│ │SR 114 CL-AC 2 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────────┼───────────────┼─────────┼──────┼─────┼────┼────┼──────┼───────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────┼─────┼───────┤
│306.│Autocisternă │ 797-05 │ 5488 │ 99 │ R6 │ D │ D │ R │5+1 MT │ 900/20 │ 900/20 │ 3(5000) │ │25,00│ 27,50 │
│ │ROMAN 8.135 F │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────────┼───────────────┼─────────┼──────┼─────┼────┼────┼──────┼───────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────┼─────┼───────┤
│307.│Autocisternă DAC │ D2156HMN8 │ 10344 │ 158 │ R6 │ D │ D │ Hp │6+1 MT │ 1400/20 │ 1400/20 │ 3(DIEZ) │ │42,00│ 46,00 │
│ │665 T │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────────┼───────────────┼─────────┼──────┼─────┼────┼────┼──────┼───────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────┼─────┼───────┤
│308.│Autocisternă │ D2156HMN8 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │transport lichide│ │ 10344 │ 158 │ R6 │ D │ D │ Hp │6+1 MT │14.00/20 │14.00/20 │3(6.200) │15.600│42,00│ 46,00 │
│ │alimentare AB │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │15.215 DFAEG │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────────┼───────────────┼─────────┼──────┼─────┼────┼────┼──────┼───────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────┼─────┼───────┤
│309.│Autotren cisternă│ D2156MTN8 │ 10344 │ 188 │ R6 │ D │ D │ R │6+1 MT │11.00/20 │11.00/20 │ 3(DIEZ) │ │44,00│ 48,50 │
│ │spălare aeronave │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ROMAN 10.256 DF │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────────┼───────────────┼─────────┼──────┼─────┼────┼────┼──────┼───────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────┼─────┼───────┤
│310.│Autocisternă │ D2156 │ 10344 │ 158 │ R6 │ D │ D │ R │6+1 MT │10.00/20 │10.00/20 │ 3(7500) │16000 │35,00│ 38,50 │
│ │transport produse│ HMN 8 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │petroliere AB │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │16.215 (12.215) F│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────────┼───────────────┼─────────┼──────┼─────┼────┼────┼──────┼───────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────┼─────┼───────┤
│311.│Autocisternă │ AB 2156 │ 10344 │ 140 │ R6 │ D │ D │ R │6+1 MT │11.00R20 │11.00R20 │2(15150) │26000 │37,00│ 41,00 │
│ │transport produse│ MNT8-02 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │petroliere AB │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │16.215 RP 135.00 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────────┼───────────────┼─────────┼──────┼─────┼────┼────┼──────┼───────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────┼─────┼───────┤
│312.│Autocisternă │ D 2156 │ 10344 │ 158 │ R6 │ D │ D │ R │6+1 MT │ 1100/20 │ 1100/20 │ 3(DIEZ) │ │40,00│ 44,00 │
│ │R19.215 (26.215) │ HMN 8 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │DF │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────────┼───────────────┼─────────┼──────┼─────┼────┼────┼──────┼───────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────┼─────┼───────┤
│313.│Autocisternă cu │ D 2156 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │semiremorcă │ MTN 8 │ 10344 │ 188 │ R6 │ D │ D │ Hp │6+1 MT │12.00/20 │12.00/20 │ 3(DIEZ) │ │42,00│ 46,00 │
│ │alimentator ROMAN│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │19.256 DF │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────────┼───────────────┼─────────┼──────┼─────┼────┼────┼──────┼───────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────┼─────┼───────┤
│314.│Autotren semi- │ D 2156 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │remorcă transport│ MTN 8 │ 10344 │ 188 │ R6 │ D │ D │ R │6+1 MT │11.00x20 │11.00x20 │3(17.270)│26000 │50,00│ 55,00 │
│ │produse petro- │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │liere SLP 2d A │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ROMAN 26.256 DFS │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────────┼───────────────┼─────────┼──────┼─────┼────┼────┼──────┼───────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────┼─────┼───────┤
│315.│Autocisternă │ D 2156 MTN 8R │ 10344 │ 206 │ R6 │ D │ D │ R │6+1 MT │11.00/20 │11.00/20 │ 3(DIEZ) │ │44,00│ 48,50 │
│ │ROMAN 26.280 DF │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────────┼───────────────┼─────────┼──────┼─────┼────┼────┼──────┼───────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────┼─────┼───────┤
│316.│Autovidanjă DAC │ 797-05 │ 5488 │ 99 │ R6 │ D │ D │ R │5+1 MT │ 9.00/20 │ 9.00/20 │ 3(DIEZ) │ │24,00│ 26,50 │
│ │8.135 F │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────────┼───────────────┼─────────┼──────┼─────┼────┼────┼──────┼───────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────┼─────┼───────┤
│317.│Autovidanjă ROMAN│ D 2156 │ 10344 │ 158 │ R6 │ D │ D │ R │6+1 MT │11.00/20 │11.00/20 │2(10970) │26000 │38,00│ 42,00 │
│ │19.215 (26.215) │ HMN 8 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │DF │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┴─────────────────┴───────────────┴─────────┴──────┴─────┴────┴────┴──────┴───────┴─────────┴─────────┴─────────┴──────┴─────┴───────┤
│ VI. 5. AUTOATELIERE │
├────┬─────────────────┬───────────────┬─────────┬──────┬─────┬────┬────┬──────┬───────┬─────────┬─────────┬─────────┬──────┬─────┬───────┤
│318.│Autoatelier SR │ SR 211 │ 5030 │ 103 │ V8 │ V │ Pb │ Hz │5+1 MT │ 9.00/20 │ 9.00/20 │ DIEZ │ │40,00│ 44,00 │
│ │114 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────────┼───────────────┼─────────┼──────┼─────┼────┼────┼──────┼───────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────┼─────┼───────┤
│319.│Autoatelier SRD │ │ 5488 │ 99 │ R6 │ D │ D │ │ │ 9.00/20 │ 9.00/20 │ DIEZ │ │21,00│ 23,00 │
│ │6.135 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────────┼───────────────┼─────────┼──────┼─────┼────┼────┼──────┼───────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────┼─────┼───────┤
│320.│Autoatelier │ 798-05 │ 5488 │ 99 │ R6 │ D │ D │ R │5+1 MT │ 9.00/20 │ 9.00/20 │ DIEZ │ │30,00│ 33,00 │
│ │ROMAN 8.135 F │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────────┼───────────────┼─────────┼──────┼─────┼────┼────┼──────┼───────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────┼─────┼───────┤
│321.│Autoatelier DAC │ │ 10350 │ 188 │ R6 │ D │ D │ Hp │6+1 MT │11.00/20 │11.00/20 │ │ │43,00│ 47,50 │
│ │665 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┴─────────────────┴───────────────┴─────────┴──────┴─────┴────┴────┴──────┴───────┴─────────┴─────────┴─────────┴──────┴─────┴───────┤
│ VI.6. AUTOSPECIALE COMUNICAŢII │
├────┬─────────────────┬───────────────┬─────────┬──────┬─────┬────┬────┬──────┬───────┬─────────┬─────────┬─────────┬──────┬─────┬───────┤
│322.│Autospecială │ L 25 │ 2495 │ 61 │ R4 │ V │ Pb │ R │4+1 MT │ 650/16 │ 650/16 │ 2(400) │ │19,00│ 21,00 │
│ │comunicaţii ARO │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │243 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────────┼───────────────┼─────────┼──────┼─────┼────┼────┼──────┼───────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────┼─────┼───────┤
│323.│Autospecială │ L 25 │ 2495 │ 61 │ R4 │ V │ Pb │ Hz │4+1 MT │ 650/16 │ 650/16 │ DIEZ │ │19,00│ 21,00 │
│ │comunicaţii ARO │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │320 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────────┼───────────────┼─────────┼──────┼─────┼────┼────┼──────┼───────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────┼─────┼───────┤
│324.│Autospecială │ │ │ │ R6 │ V │ Pb │ Hz │ │ │ │ DIEZ │ │30,00│ 33,00 │
│ │radio GAZ-63 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────────┼───────────────┼─────────┼──────┼─────┼────┼────┼──────┼───────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────┼─────┼───────┤
│325.│Autospecială GAZ │ │ 3480 │ │ │ V │ Pb │ │ │ │ │ DIEZ │ │34,00│ 37,00 │
├────┼─────────────────┼───────────────┼─────────┼──────┼─────┼────┼────┼──────┼───────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────┼─────┼───────┤
│326.│Autospecială GAZ │ │ 2120 │ │ │ V │ Pb │ R │ │ │ │ DIEZ │ │20,00│ 22,00 │
│ │69 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────────┼───────────────┼─────────┼──────┼─────┼────┼────┼──────┼───────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────┼─────┼───────┤
│327.│Autospecială GAZ │ │ 4250 │ │ V8 │ V │ Pb │ Hz │ │ │ │ DIEZ │ │37,00│ 40,50 │
│ │66 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────────┼───────────────┼─────────┼──────┼─────┼────┼────┼──────┼───────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────┼─────┼───────┤
│328.│Autospecială │ 797-05 │ 5488 │ 99 │ R4 │ V │ Pb │ R │5+1 MT │ 9.00/20 │ 9.00/20 │ DIEZ │ │27,00│ 30,00 │
│ │comunicaţii ROMAN│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │8.135 F │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────────┼───────────────┼─────────┼──────┼─────┼────┼────┼──────┼───────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────┼─────┼───────┤
│329.│Autospecială │ D2156MTN8 │ 10349 │ 188 │ V6 │ D │ D │ Hp │6+1 MT │11.00X20 │11.00X20 │ 3(1500) │12000 │38,00│ 42,00 │
│ │transmisiuni │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ROMAN 19.256DF │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────────┼───────────────┼─────────┼──────┼─────┼────┼────┼──────┼───────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────┼─────┼───────┤
│330.│Autospecială │ │ 2445 │ │ R4 │ V │ Pb │ Hz │4+1 MT │ │ │ DIEZ │ │15,00│ 16,50 │
│ │comunicaţii UAZ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │649 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────────┼───────────────┼─────────┼──────┼─────┼────┼────┼──────┼───────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────┼─────┼───────┤
│331.│Autospecială │ │ 6000 │ │ V8 │ V │ Pb │ Hz │ │ │ │ DIEZ │ │44,00│ 48,50 │
│ │comunicaţii ZIL │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │121 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────────┼───────────────┼─────────┼──────┼─────┼────┼────┼──────┼───────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────┼─────┼───────┤
│332.│Autospecială ZIL │ │ 5550 │ │ │ V │ Pb │ │ │ │ │ DIEZ │ │42,00│ 46,00 │
│ │157, 157K, 164 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┴─────────────────┴───────────────┴─────────┴──────┴─────┴────┴────┴──────┴───────┴─────────┴─────────┴─────────┴──────┴─────┴───────┤
│ VI.7. AUTOSPECIALE DE AERODROM │
├────┬─────────────────┬───────────────┬─────────┬──────┬─────┬────┬────┬──────┬───────┬─────────┬─────────┬─────────┬──────┬─────┬───────┤
│333.│Autospecială TV │ D127 │ 3119 │ 50 │ R4 │ D │ D │ Hz │4+1 MT │ 7.50/16 │ 7.50/16 │ DIEZ │ │12,50│ 13,50 │
│ │14 F pentru în- │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │călzire aeronave │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────────┼───────────────┼─────────┼──────┼─────┼────┼────┼──────┼───────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────┼─────┼───────┤
│334.│Autospecială GAZ │ │ 3480 │ │ │ V │ Pb │ │5+1 MT │ 7.50/20 │ 7.50/20 │ DIEZ │ │37,00│ 40,00 │
│ │52 pentru veri- │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ficarea instala- │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ţiei hidraulice │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │la elicoptere │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────────┼───────────────┼─────────┼──────┼─────┼────┼────┼──────┼───────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────┼─────┼───────┤
│335.│Autospecială │ D2156 MTN8 │ 10350 │ 188 │ R6 │ D │ D │ R │6+1 MT │11.00/20 │11.00/20 │ DIEZ │ │37,00│ 40,50 │
│ │ROMAN 10.256 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │pentru pornire │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │aeronave │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┴─────────────────┴───────────────┴─────────┴──────┴─────┴────┴────┴──────┴───────┴─────────┴─────────┴─────────┴──────┴─────┴───────┤
│ VI.8. AUTOSPECIALE DE DESCARCERARE │
├────┬─────────────────┬───────────────┬─────────┬──────┬─────┬────┬────┬──────┬───────┬─────────┬─────────┬─────────┬──────┬─────┬───────┤
│336.│Autospecială FORD│ │ 2496 │ 50 │ R4 │ D │ D │ │ │ 185/14 │ 185/14 │ 3(1130) │ 3380 │12,00│ 13,00 │
│ │Transit 160 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │descarcerare │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────────┼───────────────┼─────────┼──────┼─────┼────┼────┼──────┼───────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────┼─────┼───────┤
│337.│Autospecială │ OM 352X │ 5675 │ 96 │ R4 │ D │ D │ Hp │5+1 MT │ 825X20 │ 825X20 │ 9(2500) │ 9500 │16,00│ 18,00 │
│ │descarcerare │ (353900) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │MERCEDES-BENZ LA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │911 BMA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────────┼───────────────┼─────────┼──────┼─────┼────┼────┼──────┼───────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────┼─────┼───────┤
│338.│Autospecială │ │ 3782 │ 63 │ R4 │ D │ D │ │ │8,5/17,5 │8,5/17,5 │ 3(1820) │ 6500 │14,00│ 15,50 │
│ │descarcerare │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │MERCEDES-BENZ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │608D │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────────┼───────────────┼─────────┼──────┼─────┼────┼────┼──────┼───────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────┼─────┼───────┤
│339.│Autospecială │ 646.980 │ 2148 │ 70 │ R4 │ D │ D │ R │6+1 MT │205/65R16│205/65R16│ 3(270) │ 2770 │ 9,00│ 10,00 │
│ │descarcerare │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │MERCEDES-BENZ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │Vito 109CDI │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────────┼───────────────┼─────────┼──────┼─────┼────┼────┼──────┼───────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────┼─────┼───────┤
│340.│Autospecială │ YD25 │ 2488 │ 126 │ R4 │ D │ D │ Hz │6+1 MT │255/65R17│255/65R17│ 4(596) │ 2880 │13,00│ 14,50 │
│ │descarcerare │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │NISSAN Pathfinder│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────────┼───────────────┼─────────┼──────┼─────┼────┼────┼──────┼───────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────┼─────┼───────┤
│341.│Autospecială │ SDFIM │ 2800 │ 93 │ R4 │ D │ D │ F │ 51 MT │215/75R16│215/75R16│ 4(300) │ 3500 │11,00│ 12,00 │
│ │descarcerare │ B140.43 S │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │PEUGEOT Boxer │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┴─────────────────┴───────────────┴─────────┴──────┴─────┴────┴────┴──────┴───────┴─────────┴─────────┴─────────┴──────┴─────┴───────┤
│ VI.9. AUTOMACARALE │
├────┬─────────────────┬───────────────┬─────────┬──────┬─────┬────┬────┬──────┬───────┬─────────┬─────────┬─────────┬──────┬─────┬───────┤
│342.│Automacara HIDROM│ │ 10344 │ 158 │ R6 │ D │ D │ R │6+1 MT │ 1100/20 │ 1100/20 │ DIEZ │ │40,00│ 44,00 │
│ │18 TF │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────────┼───────────────┼─────────┼──────┼─────┼────┼────┼──────┼───────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────┼─────┼───────┤
│343.│Automacara ROMAN │ │ 10344 │ 158 │ R6 │ D │ D │ R │6+1 MT │ 1200/20 │ 1200/20 │ DIEZ │ │40,00│ 44,00 │
│ │12.215 DF AMT │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │12,5 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┴─────────────────┴───────────────┴─────────┴──────┴─────┴────┴────┴──────┴───────┴─────────┴─────────┴─────────┴──────┴─────┴───────┤
│ VI.10. AUTOSPECIALE PIROTEHNICE │
├────┬─────────────────┬───────────────┬─────────┬──────┬─────┬────┬────┬──────┬───────┬─────────┬─────────┬─────────┬──────┬─────┬───────┤
│344.│Autospecială │ 612.981 │ 2685 │ 115 │ R4 │ D │ D │ │5+1 MT │ 225x15 │ 225x15 │ 6(1050) │ 3500 │14,00│ 15,50 │
│ │MERCEDES-BENZ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │Sprinter 413 CDI │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │pirotehnică │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────────┼───────────────┼─────────┼──────┼─────┼────┼────┼──────┼───────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────┼─────┼───────┤
│345.│Autospecială │ │ 3000 │ │ R4 │ D │ D │ │ │ │ │ DIEZ │ │15,00│ 16,50 │
│ │MERCEDES-BENZ 406│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │laborator │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │pirotehnic │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────────┼───────────────┼─────────┼──────┼─────┼────┼────┼──────┼───────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────┼─────┼───────┤
│346.│Autospecială │ AXL │ 2461 │ 75 │ R4 │ D │ D │ Hp │5+1 MT │ 205x15 │ 205x15 │ 7(800) │ 2800 │12,00│ 13,00 │
│ │VOLKSWAGEN │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │Transporter 7DB │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │2,5TDI pentru │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │intervenţii │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │pirotehnice │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┴─────────────────┴───────────────┴─────────┴──────┴─────┴────┴────┴──────┴───────┴─────────┴─────────┴─────────┴──────┴─────┴───────┤
│ VI.11. AUTOSPECIALE NECUPRINSE ANTERIOR │
├────┬─────────────────┬───────────────┬─────────┬──────┬─────┬────┬────┬──────┬───────┬─────────┬─────────┬─────────┬──────┬─────┬───────┤
│347.│Autoutilitară ARO│ L-25 │ 2495 │ 62 │ R4 │ V │ Pb │ Hz │4+1 MT │ 6.50x16 │ 6.50x16 │ 2(575) │ 2475 │19,00│ 21,00 │
│ │243 furgon pentru│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │transport bici- │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │clete │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────────┼───────────────┼─────────┼──────┼─────┼────┼────┼──────┼───────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────┼─────┼───────┤
│348.│Autospecială DAC │ 797-05 │ 5488 │ 99 │ R6 │ D │ D │ R │5+1 MT │ │ │ DIEZ │ │21,00│ 23,00 │
│ │6.135DK pentru │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ridicat şi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │transport contai-│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │nere │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────────┼───────────────┼─────────┼──────┼─────┼────┼────┼──────┼───────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────┼─────┼───────┤
│349.│Autospecială │ DXi11370 │ 10337 │ 270 │ │ D │ D │ R │8+1 MT │ 315/ │ 315/ │2(17550) │26000 │30,00│ 33,00 │
│ │transport contai-│ EC06 │ │ │ │ │ │ │ │ 70R22,5 │ 70R22,5 │ │ │ │ │
│ │nere RENAULT VI │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │Premium 370DXI │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────────┼───────────────┼─────────┼──────┼─────┼────┼────┼──────┼───────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────┼─────┼───────┤
│350.│Autospecială │ 797-05 │ 5488 │ 99 │ R6 │ D │ D │ R │5+1 MT │ 9.00x20 │ 9.00x20 │ 2(3220) │ 9620 │23,00│ 25,50 │
│ │platforma contai-│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │nere gunoi ROMAN │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │8.135F │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────────┼───────────────┼─────────┼──────┼─────┼────┼────┼──────┼───────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────┼─────┼───────┤
│351.│Autolaborator │ 611981- │ 2148 │ 95 │ R4 │ D │ D │ Hp │5+1 MT │ 225x15 │ 225x15 │ 5(625) │ 3500 │13,00│ 14,50 │
│ │criminalistic │ 9036KA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │MERCEDES-BENZ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │Sprinter 313 CDI │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────────┼───────────────┼─────────┼──────┼─────┼────┼────┼──────┼───────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────┼─────┼───────┤
│352.│Autolaborator │ 646.982 │ 2148 │ 110 │ R4 │ D │ D │ R │6+1 MT │205/6R16C│205/6R16C│ 4(1550) │ 2940 │11,00│ 12,00 │
│ │MERCEDES-BENZ │ │ │ │ │ │ │ │ │103/101P │103/101P │ │ │ │ │
│ │Vito 115 CDI │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────────┼───────────────┼─────────┼──────┼─────┼────┼────┼──────┼───────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────┼─────┼───────┤
│353.│Autolaborator │ FICE0 481B │ 2998 │ 122 │ R4 │ D │ D │ R │6+1 MT │ 225/ │ 225/ │ 8(1500) │ 6300 │14,00│ 15,50 │
│ │IVECO DAILY tip │ │ │ │ │ │ │ │ │ 75R16C │ 75R16C │ │ │ │ │
│ │65C17 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────────┼───────────────┼─────────┼──────┼─────┼────┼────┼──────┼───────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────┼─────┼───────┤
│354.│Autospecială AFAC│ D2156 HMN8 │ 10344 │ 158 │ V6 │ D │ D │ Hp │6+1 MT │14.00x20 │14.00x20 │ 5(400) │14400 │42,00│ 46,00 │
│ │AB 15.215 DFAEM │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │formaţiuni │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │apărare civilă │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────────┼───────────────┼─────────┼──────┼─────┼────┼────┼──────┼───────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────┼─────┼───────┤
│355.│Autospecială │ DXi7280 EC06 │ 7146 │ 206 │ │ D │ D │ R │6+1 MT │365/85R20│365/85R20│ 3(1030) │14000 │25,00│ 27,50 │
│ │pentru interven- │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ţie la dezastre │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │RENAULT VI Midlum│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │280DXi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────────┼───────────────┼─────────┼──────┼─────┼────┼────┼──────┼───────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────┼─────┼───────┤
│356.│Autospecială │ ZD3A600 │ 2953 │ 85 │ R4 │ D │ D │ R │5+1 MT │205/75R16│205/75R16│ 3(490) │ 4990 │12,00│ 13,00 │
│ │pentru interven- │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ţie la dezastre │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │RENAULT VI │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │Mascott 120dXi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────────┼───────────────┼─────────┼──────┼─────┼────┼────┼──────┼───────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────┼─────┼───────┤
│357.│Autospecială │ D127 │ 3119 │ 50 │ R4 │ D │ D │ Hz │4+1 MT │ 78JR15 │ 78JR15 │ 3(890) │ 3740 │13,00│ 14,00 │
│ │ROCAR TVD105 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │pentru interven- │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ţii la dezastre │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────────┼───────────────┼─────────┼──────┼─────┼────┼────┼──────┼───────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────┼─────┼───────┤
│358.│Autospecială │ 797-05 │ 5491 │ 98 │ R6 │ D │ D │ R │5+1 MT │ 9.00x20 │ 9.00x20 │ 2(5600) │12100 │23,00│ 25,50 │
│ │transport prod. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │panificaţie AB │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │12.133 F │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────────┼───────────────┼─────────┼──────┼─────┼────┼────┼──────┼───────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────┼─────┼───────┤
│359.│Autospecială │ AXL │ 2461 │ 75 │ R4 │ D │ D │ Hp │ 5+1MT │ 205x15 │ 205x15 │ 4(240) │ 2890 │13.00│ 14,50 │
│ │VOLKSWAGEN 70/ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │Transporter T4 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │2.5TDI SYNCRO │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │pentru supra- │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │vegherea │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │frontierei │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────────┼───────────────┼─────────┼──────┼─────┼────┼────┼──────┼───────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────┼─────┼───────┤
│360.│Autotractor ROMAN│ MIRD. │ 12024 │ 283 │ R6 │ D │ D │ R │8+1 MT │11.00x20 │11.00x20 │4(16.000)│23.700│40,00│ 44,00 │
│ │16.385 FLS cu │ 063540 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │semiremorcă │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │specială trans- │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │port cai tip │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │STC-9 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────────┼───────────────┼─────────┼──────┼─────┼────┼────┼──────┼───────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────┼─────┼───────┤
│361.│Autospecială │ WJZ │ 1868 │ 51 │ R4 │ D │ D │ F │ 5+MT │ 165x14 │ 165x14 │ 2(610) │ 1765 │ 7,00│ 7,50 │
│ │PEUGEOT Partner │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │transport câini │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────────┼───────────────┼─────────┼──────┼─────┼────┼────┼──────┼───────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────┼─────┼───────┤
│362.│Autospecială ACDP│ D2156MTN8R │ 10344 │ 206 │ R6 │ D │ D │ R │10+2 MT│11.00x20 │11.00x20 │ 2(4000) │26000 │42,00│ 46,00 │
│ │AB 26.280 DF │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │combatere dezor- │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │dine publică │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────────┼───────────────┼─────────┼──────┼─────┼────┼────┼──────┼───────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────┼─────┼───────┤
│363.│Autospecială │ GMC │ 4789 │ 121 │ V6 │ V │ Pb │ Hz │3+1 MT │ 950x16 │ 950x16 │ 6(605) │ 4475 │26.00│ 28,50 │
│ │CHEVROLET Pronto │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────────┼───────────────┼─────────┼──────┼─────┼────┼────┼──────┼───────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────┼─────┼───────┤
│364.│Autospecială DAC │ D2156HMN8 │ 10344 │ 158 │ R6 │ D │ D │ Hp │6+1 MT │10.00/20 │10.00/20 │ DIEZ │ │40.00│ 44.00 │
│ │665T │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────────┼───────────────┼─────────┼──────┼─────┼────┼────┼──────┼───────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────┼─────┼───────┤
│365.│Autospecială FORD│ JXFA │ 2402 │ 85 │ R4 │ D │ D │ R │6+1 MT │ 175x16 │ 175x16 │ 3(415) │ 4250 │13,00│ 14,50 │
│ │Transit tip │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │FAD6/JXFA2C │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────────┼───────────────┼─────────┼──────┼─────┼────┼────┼──────┼───────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────┼─────┼───────┤
│366.│Autospecială FORD│ │ 1699 │ 48 │ V4 │ V │ Pb │ │4+1 MT │ 195x14 │ 195x14 │ 8(1333) │ 3985 │20,00│ 22,00 │
│ │Transit 73E │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────────┼───────────────┼─────────┼──────┼─────┼────┼────┼──────┼───────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────┼─────┼───────┤
│367.│Autospecială │ D2156 HMN8 │ 10344 │ 158 │ R6 │ D │ D │ Hp │6+1 MT │10.00/20 │10.00/20 │ DIEZ │ │37,00│ 41,00 │
│ │ROMAN 10.215 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────────┼───────────────┼─────────┼──────┼─────┼────┼────┼──────┼───────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────┼─────┼───────┤
│368.│Autospecială SR │ SR211 │ 5030 │ 103 │ V8 │ V │ Pb │ Hz │4+1 MT │ 9.00/20 │ 9.00/20 │ DIEZ │ │40,00│ 44,00 │
│ │114 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────────┼───────────────┼─────────┼──────┼─────┼────┼────┼──────┼───────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────┼─────┼───────┤
│369.│Autospecială TV │ │ 2512 │ 61 │ R4 │ V │ Pb │ R │4+1 MT │ 7.50/16 │ 7.50/16 │ DIEZ │ │21,00│ 23,00 │
│ │51 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────────┼───────────────┼─────────┼──────┼─────┼────┼────┼──────┼───────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────┼─────┼───────┤
│370.│Autospecială TVD │ L25 │ 2495 │ │ R4 │ V │ Pb │ Hz │4+1 MT │ 7.50/16 │ 7.50/16 │ DIEZ │ │17,50│ 19,00 │
│ │12F │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────────┼───────────────┼─────────┼──────┼─────┼────┼────┼──────┼───────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────┼─────┼───────┤
│371.│Autospecială │ 646.983 │ 2148 │ 65 │ R4 │ D │ D │ F │6+1 MT │ 195x16 │ 195x16 │ 3(270) │ 2770 │11,00│ 12,00 │
│ │MERCEDES-BENZ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │Vito 109 CDI │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────────┼───────────────┼─────────┼──────┼─────┼────┼────┼──────┼───────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────┼─────┼───────┤
│372.│Autospecială │ OM 314 V │ 3754 │ 63 │ R4 │ D │ D │ R │5+1 MT │ 650x16 │ 650x16 │ 9(2470) │ 5990 │14,00│ 15,50 │
│ │MERCEDES-BENZ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │LF608D │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────────┼───────────────┼─────────┼──────┼─────┼────┼────┼──────┼───────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────┼─────┼───────┤
│373.│Autospecială │ 612.981 │ 2685 │ 115 │ R5 │ D │ D │ R │5+1 MT │ 225x15 │ 225x15 │ 5(1050) │ 3500 │14,00│ 16,00 │
│ │MERCEDES-BENZ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │Sprinter 316 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │CDI4025 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────────┼───────────────┼─────────┼──────┼─────┼────┼────┼──────┼───────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────┼─────┼───────┤
│374.│Autospecială │ │ 5638 │ 74 │ R6 │ D │ D │ R │5+1 MT │ 9.00x20 │ 9.00x20 │ 3(2000) │ 7550 │22,00│ 24,00 │
│ │MERCEDES-BENZ LA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │710KR │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────────┼───────────────┼─────────┼──────┼─────┼────┼────┼──────┼───────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────┼─────┼───────┤
│375.│Autospecială │ │ 1798 │ 51 │ R4 │ V │ Pb │ R │4+1 MT │ 670x15 │ 670x15 │ 6(500) │ 3160 │17,00│ 19,00 │
│ │MERCEDES-BENZ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │D307 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────────┼───────────────┼─────────┼──────┼─────┼────┼────┼──────┼───────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────┼─────┼───────┤
│376.│Autospecială │ AXE │ 2461 │ 128 │ R5 │ D │ D │ Hp │6+1 MT │ 215x16 │ 215x16 │ 5(425) │ 3000 │13,00│ 14,50 │
│ │VOLKSWAGEN │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │Transporter 7 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │HCA/AXEKNX1/MIDT │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │RL │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────────┼───────────────┼─────────┼──────┼─────┼────┼────┼──────┼───────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────┼─────┼───────┤
│377.│Autospecială │ AXE │ 2461 │ 128 │ R5 │ D │ D │ Hp │6+1 MT │ 215x16 │ 215x16 │ 5(744) │ 3000 │13,00│ 14,50 │
│ │VOLKSWAGEN │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │Transporter 7 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │HCA/AXEKNX1/MIDT │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │RK │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┴─────────────────┴───────────────┴─────────┴──────┴─────┴────┴────┴──────┴───────┴─────────┴─────────┴─────────┴──────┴─────┴───────┤
│ X. AUTOVEHICULE BLINDATE │
├────┬─────────────────┬───────────────┬─────────┬──────┬─────┬────┬────┬──────┬───────┬─────────┬─────────┬─────────┬──────┬─────┬───────┤
│378.│Autoturism blin- │ │ 6900 │ 250 │ V8 │ V │ Pb │ F │ AT │215x70R14│215x70R14│ 5(570) │ 3470 │30,00│ 33,00 │
│ │dat MERCEDES-BENZ│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │450 SEL │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────────┼───────────────┼─────────┼──────┼─────┼────┼────┼──────┼───────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────┼─────┼───────┤
│379.│Autospecială cu │ 789-05 │ 5491 │ 113 │ R6 │ D │ D │ Hp │ 5+1MT │13"x18" │13"x18" │14(1200) │ 8618 │35,00│ 38,50 │
│ │capacitate mărită│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │de protecţie AM-7│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────────┼───────────────┼─────────┼──────┼─────┼────┼────┼──────┼───────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────┼─────┼───────┤
│380.│Transportor │ 797-05 │ 5488 │ 99 │ R6 │ D │ D │ Hp │ │ │ │ DIEZ │ │33,00│ 36,00 │
│ │amfibiu blindat │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │TAB C-79 4X4 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┴─────────────────┴───────────────┴─────────┴──────┴─────┴────┴────┴──────┴───────┴─────────┴─────────┴─────────┴──────┴─────┴───────┤
│ XI. MOTOCICLURI *) │
├────┬─────────────────┬───────────────┬─────────┬──────┬─────┬────┬────┬──────┬───────┬─────────┬─────────┬─────────┬──────┬─────┬───────┤
│381.│Motocicleta Solo │ │ 599 │ │ │ │ │ │ │ │ │ DIEZ │ │ 6,00│ 6,50 │
│ │BMW R60-5 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────────┼───────────────┼─────────┼──────┼─────┼────┼────┼──────┼───────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────┼─────┼───────┤
│382.│Motocicleta Solo │ │ 797,5 │ │ │ │ │ │ │ │ │ DIEZ │ │ 7,00│ 7,50 │
│ │BMW R 80 RT │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────────┼───────────────┼─────────┼──────┼─────┼────┼────┼──────┼───────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────┼─────┼───────┤
│383.│Motocicleta │ N403E │ 897 │ 63 │ B2 │ EM │ B │ R │ 6 MT │ 120x18 │ 160x18 │ 2 │ 424 │ 7,50│ 8,00 │
│ │YAMAHA RN11/I/ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │TDM900A │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────────┼───────────────┼─────────┼──────┼─────┼────┼────┼──────┼───────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────┼─────┼───────┤
│384.│Motocicletă │ │ 399 │ 25 │ B2 │ │ Pb │ │ 6 MT │ 300x18 │ 325x58 │ 2(160) │ │ 4,00│ 4,50 │
│ │YAMAHA XS 400 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────────┼───────────────┼─────────┼──────┼─────┼────┼────┼──────┼───────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────┼─────┼───────┤
│385.│Moped PIAGGIO │ M0 21M │ 123 │ 10 │ │ │ B │ │ │ 120/90 │ 120/90 │ 1(174) │ 270 │ 3,50│ 4,00 │
│ │TYPHOON 125 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ **)│ │
├────┼─────────────────┼───────────────┼─────────┼──────┼─────┼────┼────┼──────┼───────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────┼─────┼───────┤
│386.│Motocicleta BMW │ BMW 852 EA │ 848 │ 54 │ B2 │ EM │ B │ │ 4 │ 120/70 │ 120/70 │ 1(191) │ 495 │ 7,50│ 8,00 │
│ │R850RT │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────────┼───────────────┼─────────┼──────┼─────┼────┼────┼──────┼───────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────┼─────┼───────┤
│387.│Moped PIAGGIO │ M222M │ 124 │ 8 │ │ │ B │ │ │ 80/80 │ 80/80 │ 2(177) │ 280 │ 3,50│ 4,00 │
│ │LIBERTY 125 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────────┼───────────────┼─────────┼──────┼─────┼────┼────┼──────┼───────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────┼─────┼───────┤
│388.│Moped KANGDA │ ZS1P39QMB │ 50 │ 2,1 │ 1 │ ES │ B │ R │ AT │ 3.00- │ 3.00- │ 2(150) │ 234 │ 2,00│ 2,50 │
│ │KD50QT-4 │ │ │ │ │ │ │ │ │ 1042B │ 1042B │ │ │ │ │
├────┼─────────────────┼───────────────┼─────────┼──────┼─────┼────┼────┼──────┼───────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────┼─────┼───────┤
│389.│Cvadriciclu │ M410 │ 493 │ 15 │ 1 │ ES │ B │ Hz │ AT │195/65R15│195/65R15│ 2(275) │ 600 │ 8,00│ 9,00 │
│ │ARCTIC CAT A/50 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────────┼───────────────┼─────────┼──────┼─────┼────┼────┼──────┼───────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────┼─────┼───────┤
│390.│Cvadriciclu KIMKO│ LAAO │ 498 │ 14,3 │ 1 │ V │ B │ Hz │ │AT25x8R12│AT25x10Rl│ 2(180) │ 494 │ 8,00│ 9,00 │
│ │L7/00/MXU │ │ │ │ │ │ │ │ │ 30 F │ 241 F │ │ │ │ │
├────┼─────────────────┼───────────────┼─────────┼──────┼─────┼────┼────┼──────┼───────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────┼─────┼───────┤
│391.│Cvadriciclu │ EH 500PLE │ 498 │ 14,5 │ 1 │ ES │ B │ Hz │ AT │ 25/8- │25/10-12 │ 2(190) │ 560 │ 8,00│ 9,00 │
│ │POLARIS SMI 500E/│ │ │ │ │ │ │ │ │ 1238F │ 45F │ │ │ │ │
│ │SPORTSMAN │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────────┼───────────────┼─────────┼──────┼─────┼────┼────┼──────┼───────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────┼─────┼───────┤
│392.│Motociclu (moto- │ 124ED │ 1157 │ 123 │ B2 │ ES │ B │ │ 6 MT │ 120/ │190/50 ZR│ 2(202) │ 450 │ 9,50│ 10,50 │
│ │cicleta) BMW │ │ │ │ │ │ │ │ │ 70ZR17 │ 17 │ │ │ │ │
│ │K12S/0581/K1200S │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────────┼───────────────┼─────────┼──────┼─────┼────┼────┼──────┼───────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────┼─────┼───────┤
│393.│Motociclu (moto- │ 122ED │ 1170 │ 74 │ R2 │ ES │ B │ │ 6 MT │ 110/80 │ 150/70 │ 2 (200) │ 425 │ 9,50│ 10,50 │
│ │cicleta) BMW │ │ │ │ │ │ │ │ │ R19M/ │R17M/C69V│ │ │ │ │
│ │R12/0307/R1200GS │ │ │ │ │ │ │ │ │ C59VTL │ TL │ │ │ │ │
├────┼─────────────────┼───────────────┼─────────┼──────┼─────┼────┼────┼──────┼───────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────┼─────┼───────┤
│394.│Motociclu (moto- │ 122EF │ 1170 │ 81 │ B2 │ ES │ B │ │ 6 MT │ 120/70 │ 180/55 │ 2 (236) │ 495 │ 9,50│ 10,50 │
│ │cicleta) BMW │ │ │ │ │ │ │ │ │ ZR17M/ │ ZR17M/C │ │ │ │ │
│ │R12T/0368/R1200RT│ │ │ │ │ │ │ │ │ C58W │ 73W │ │ │ │ │
├────┼─────────────────┼───────────────┼─────────┼──────┼─────┼────┼────┼──────┼───────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────┼─────┼───────┤
│395.│Motocicleta HONDA│ RC47E │ 647 │ 41 │ R2 │ ES │ B │ │ 5 MT │ 120/70 │ 150/70 │ 2(192) │ 440 │ 6,50│ 7,00 │
│ │NT650V Deauville │ │ │ │ │ │ │ │ │ ZR17M/ │ ZR17M/ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ C58W │ C69W │ │ │ │ │
├────┼─────────────────┼───────────────┼─────────┼──────┼─────┼────┼────┼──────┼───────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────┼─────┼───────┤
│396.│Motocicletă │ PIAGGIO │ 182 │ 13,5 │ 1 │ V │ B │ │ AT │ 120/70- │ 140/60- │ 2(191) │ 370 │ 3,00│ 3,50 │
│ │PIAGGIO M23300X9 │ M233M │ │ │ │ │ │ │ │ 1455P │ 1464P │ │ │ │ │
│ │Amalfi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────────┼───────────────┼─────────┼──────┼─────┼────┼────┼──────┼───────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────┼─────┼───────┤
│397.│Moped JINLUN │ JL139QMB │ 50 │ 2,3 │ 1 │ V │ B │ │ AT │ 3,50- │ 3,50- │ 2(80) │ 170 │ 2,00│ 2,50 │
│ │JL50QT │ │ │ │ │ │ │ │ │ 1016B │ 1031B │ │ │ │ │
├────┼─────────────────┼───────────────┼─────────┼──────┼─────┼────┼────┼──────┼───────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────┼─────┼───────┤
│398.│Motociclu │ ES300PFE │ 298 │ 12,8 │ 1 │ V │ B │ Hz │ AT │ AT22x7- │AT 22x10-│ 2(170) │ 440 │ 6,00│ 6,50 │
│ │(Cvadriciclu) │ │ │ │ │ │ │ │ │ 1226F │ 1238F │ │ │ │ │
│ │IPSHA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────────┼───────────────┼─────────┼──────┼─────┼────┼────┼──────┼───────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────┼─────┼───────┤
│399.│Motociclu │ LH173MN │ 275 │ 13 │ 1 │ V │ B │ Hz │ AT │ 24x8- │ 24x11- │ 2(158) │ 470 │ 6,00│ 6,50 │
│ │(Cvadriciclu) │ │ │ │ │ │ │ │ │ 1235F │ 1047F │ │ │ │ │
│ │LINHAI ATW/4W/ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │WORKER LC6 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
└────┴─────────────────┴───────────────┴─────────┴──────┴─────┴────┴────┴──────┴───────┴─────────┴─────────┴─────────┴──────┴─────┴───────┘
----------
    *) - În perioada de iarnă nu se recomandă folosirea
    **) - În amestec cu 0,2 l/100km ulei motor M2T30
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ XII. TRACTOARE ŞI MOTOAGREGATE │
├────┬─────────────────┬───────────────┬─────────┬──────┬─────┬────┬────┬──────┬───────┬─────────┬─────────┬─────────┬──────┬─────┬───────┤
│400.│Tractor U400 │ │ 2340 │ 30 │ R3 │ D │ D │ │ │ │ │ DIEZ │ │ 6,00│6,5 l/h│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ l/h│ │
├────┼─────────────────┼───────────────┼─────────┼──────┼─────┼────┼────┼──────┼───────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────┼─────┼───────┤
│401.│Tractor U445 │ │ 2340 │ 33 │ R3 │ D │ D │ │ │ │ │ DIEZ │ │ 6,00│6,5 l/h│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ l/h│ │
├────┼─────────────────┼───────────────┼─────────┼──────┼─────┼────┼────┼──────┼───────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────┼─────┼───────┤
│402.│Tractor U650,651,│ │ 4760 │47,79 │ R4 │ D │ D │ │ │ │ │ DIEZ │ │ 8,00│9,0 l/h│
│ │650 M │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ l/h│ │
├────┼─────────────────┼───────────────┼─────────┼──────┼─────┼────┼────┼──────┼───────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────┼─────┼───────┤
│403.│Tractor UTB U683 │ 2404.053 │ 4759 │ 50 │ R4 │ D │ D │ Hp │ 5+1MT │ 11,2R │ 16,9R │ 2(1250) │ 5100 │ 8,00│9,0 l/h│
│ │DT │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ l/h│ │
├────┼─────────────────┼───────────────┼─────────┼──────┼─────┼────┼────┼──────┼───────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────┼─────┼───────┤
│404.│Tractor 1010 DT │ │ 5393 │ 75 │ │ D │ D │ │ │ 248PR │ 308PR │ DIEZ │ │10,00│11,0 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ l/h│ l/h │
├────┼─────────────────┼───────────────┼─────────┼──────┼─────┼────┼────┼──────┼───────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────┼─────┼───────┤
│405.│Motostivuitor │ DV │ │ 33,5 │ R3 │ D │ D │ F │ MT │ 21x9- │ 5.00-8 │ 1 │ 1500 │ 2,50│2,8 l/h│
│ │BALCANKAR l,5t │ 1661.28.11 │ │ │ │ │ │ │ │ 8PR14 │ │ │ │ l/h│ │
├────┼─────────────────┼───────────────┼─────────┼──────┼─────┼────┼────┼──────┼───────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────┼─────┼───────┤
│406.│Motostivuitor │ D 2500 K │ 2500 │ 33 │ R3 │ D │ D │ F │ MT │ 700/12 │ 700/12 │ 1 │ │ 3,0 │3,5 l/h│
│ │BALCANKAR 2,5t │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ l/h │ │