Doriti o forma actualizata, la zi, a acestui act ? Cumparati acum online, rapid si simplu varianta DOC !
Forma consolidată la data 18.09.2014
Pret: 13,00 RON cu TVAActul este prezentat in forma neactualizata!

Puteti sa consultati o forma actualizata la data 18.09.2014, conform modificarilor publicate in Monitorul Oficial al Romaniei, apasand butonul Cumpara Act din dreapta.
 NORMĂ TEHNICĂ din 12 mai 2011
privind stabilirea cerinţelor pentru executarea lucrărilor sub tensiune în instalaţii electrice, cod NTE 010/11/00
EMITENT: AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 472 din 5 iulie 2011


    CAP. I
    Scop

    ART. 1
    Prezenta normă tehnică, denumită în continuare Normă, stabileşte cerinţele pentru executarea lucrărilor sub tensiune în instalaţii electrice de înaltă tensiune şi de joasă tensiune.
    ART. 2
    Norma respectă prevederile legislaţiei în vigoare din domeniul securităţii şi sănătăţii muncii.

    
CAP. II
    Domeniul de aplicare

    ART. 3
    Prevederile Normei se aplică la executarea lucrărilor sub tensiune de către executanţii de lucrări specializaţi şi autorizaţi din punctul de vedere al securităţii muncii pentru lucrări în instalaţiile electrice ale operatorilor economici din sectorul energiei electrice, conform legislaţiei în vigoare în domeniul securităţii şi sănătăţii muncii.
    ART. 4
    Lucrările sub tensiune se execută asupra echipamentelor electrice utilizate pentru producerea, transportul, distribuţia şi utilizarea energiei electrice.
    ART. 5
    Prevederile Normei se aplică la elaborarea instrucţiunilor specifice de securitate a muncii pentru lucrări sub tensiune, a instrucţiunilor (procedurilor) tehnologice de lucru sub tensiune, precum şi la completarea unor instrucţiuni existente cu un capitol referitor la lucrul sub tensiune.
    ART. 6
    (1) Lucrare sub tensiune este orice lucrare în cursul căreia operatorul uman intră deliberat în atingere cu componentele aflate sub tensiune ale instalaţiei electrice sau pătrunde deliberat în zona de lucru sub tensiune, fie cu o parte a corpului său, fie cu unelte, echipamente sau dispozitive pe care le manevrează.
    (2) La tensiune joasă, lucrul sub tensiune este realizat atunci când operatorul uman este în atingere cu componentele neizolate, aflate sub tensiune, ale instalaţiei electrice.
    (3) La tensiune înaltă, lucrul sub tensiune se realizează atunci când operatorul uman pătrunde în zona de lucru sub tensiune şi este sau nu în contact cu componentele neizolate, aflate sub tensiune, ale instalaţiei electrice.
    ART. 7
    Lucrare în vecinătatea componentelor sub tensiune este orice lucrare în cursul căreia operatorul uman pătrunde în zona învecinată fie cu părţi ale corpului său, fie cu o unealtă sau cu orice obiect pe care îl manevrează, fără a pătrunde în zona de lucru sub tensiune.
    ART. 8
    Lucrările la instalaţii scoase de sub tensiune, dar aflate sub influenţa unor tensiuni induse, pot fi asimilate lucrului sub tensiune.
    ART. 9
    Nu sunt considerate lucrări sub tensiune, în sensul Normei, următoarele lucrări executate pe circuite sau aparate aflate sub tensiune:
    a) manevrarea aparatelor de separare, de comutare sau reglare, executată în condiţiile prevăzute în instrucţiunile fabricantului sau în instrucţiunile de exploatare;
    b) folosirea prăjinilor de manevră, a dispozitivelor prevăzute pentru verificări şi măsurări sub tensiune şi a dispozitivelor de verificare a prezenţei sau absenţei tensiunii, în condiţiile prevăzute în instrucţiunile specifice de securitate a muncii.

    
CAP. III
    Definiţii

    ART. 10
    (1) În Normă se folosesc următoarele moduri de indicare a gradului de obligativitate a prevederilor conţinute:
    a) "trebuie, este necesar" indică obligativitatea strictă a respectării prevederilor în cauză;
    b) "de regulă" indică faptul că prevederea respectivă trebuie să fie aplicată în majoritatea cazurilor; nerespectarea unei astfel de prevederi trebuie să fie temeinic justificată;
    c) "se recomandă" indică o rezolvare preferabilă, care trebuie să fie avută în vedere la soluţionarea problemei; nerespectarea unei astfel de prevederi nu trebuie justificată;
    d) "se admite" indică o soluţie satisfăcătoare, care poate fi aplicată în cazuri particulare, fiind obligatorie justificarea ei.
    - autorizaţie de lucru sub tensiune
       - document scris cu durata de valabilitate de 24 de ore, prin care o persoană autorizată din cadrul unităţii prestatoare dispune unui şef de lucrare sub tensiune din unitatea proprie să execute o lucrare bine definită ca durată şi loc;
    - cerere de lucru sub tensiune
       - document scris prin care gestionarul de reţea teritorial solicită unităţii cu autoritate de conducere operativă aprobarea realizării regimului special de exploatare;
    - dispoziţie de lucru sub tensiune
       - document scris prin care un gestionar de reţea electrică dispune executantului efectuarea lucrării sub tensiune;
    - distanţă minimă de apropiere (D)
       - distanţă minimă în aer care trebuie respectată între orice parte a corpului unui operator şi oricare componentă a instalaţiei electrice al cărei potenţial electric este diferit de cel al operatorului uman; aceasta este suma următoarelor distanţe:
       - distanţa funcţie de tensiune: d(t) [m];
       - distanţa de siguranţă: d(s) [m];
    - distanţă funcţie de tensiune (dt)
       - distanţă care asigură izolaţia electrică în aer dintre componente sub tensiune sau dintre componente sub tensiune şi componente legate la pământ; se calculează cu relaţia:
       d(t) = 0,005 ● Un [m],
       în care Un reprezintă tensiunea nominală, [kV,], de linie a reţelei;
    - distanţă de siguranţă (ds)
       - distanţă care protejează operatorul uman de consecinţele producerii unor gesturi involuntare sau unor erori de estimare a distanţei, suplimentară distanţei funcţie de tensiune;
    - ecran
       - orice dispozitiv, izolant sau nu, utilizat pentru a preveni apropierea de orice echipament ori parte a unei instalaţii electrice care prezintă un pericol electric;
    - fişa tehnică
       - documentul scris pentru fiecare tip de echipament de muncă, respectiv sculă sau dispozitiv de lucru sub tensiune, în care sunt cuprinse caracteristicile tehnice, condiţiile de verificare şi încercare, control, întreţinere, păstrare şi transport, precum şi indicaţiile pentru utilizare;
    - formaţie de lucru
       - formaţie (stabilă) compusă din lucrători organizaţi, eventual pe schimburi sau pe faze de operaţie, în vederea îndeplinirii unor sarcini de lucru;
    - instrucţiune specifică de securitate a muncii (ISSM)
       - documentul scris, codificat, propriu unităţii executante, întocmit pentru executarea lucrărilor sub tensiune, în condiţii de securitate;
    - instrucţiune tehnologică
       - documentul scris, codificat, propriu unităţii executante, în care sunt cuprinse metodele de lucru, echipamentele de muncă, sculele şi dispozitivele utilizate, succesiunea operaţiilor şi indicaţiile tehnologice pentru executarea unei anumite lucrări sub tensiune;
    - mentenanţă
       - ansamblul tuturor acţiunilor tehnice şi organizatorice care se execută asupra instalaţiilor şi componentelor acestora pentru menţinerea sau restabilirea capacităţii de a-şi îndeplini funcţia pentru care au fost proiectate;
    - poziţie (loc) de lucru
       - spaţiul în care un operator uman poate executa o lucrare respectând condiţiile de acces şi de protecţie corespunzătoare zonelor interzise;
    - protector electroizolant
       - dispozitiv rigid sau flexibil realizat din material electroizolant, care serveşte la acoperirea elementelor care sunt ori nu sunt sub tensiune şi/sau a părţilor adiacente pentru prevenirea unei atingeri întâmplătoare;
    - şef de lucrare (pentru lucrul sub tensiune)
       - persoana autorizată pentru executarea unei lucrări sub tensiune, care asigură conducerea efectivă a unei lucrări sub tensiune, răspunzând în această calitate de buna execuţie a acesteia şi de măsurile de securitate a muncii;
    - tensiune joasă
       - tensiune în mod normal mai mică sau egală cu 1.000 V în curent alternativ sau cu 1.500 V în curent continuu;
    - tensiune înaltă
       - tensiune în mod normal mai mare de 1.000 V în curent alternativ sau de 1.500 V în curent continuu;
    - zonă de lucru sub tensiune
       - spaţiu în jurul pieselor sub tensiune la care nivelul izolaţiei pentru prevenirea pericolului electric nu este asigurat când se pătrunde acolo fără măsuri de protecţie (figurile 1 şi 2); limita exterioară a zonei de lucru sub tensiune se măsoară plecând de la piesa sub tensiune; distanţa D(L)*) corespunde limitei exterioare a zonei de lucru sub tensiune;
------------
    *) D diferă de D(L) şi de D(V).

    - zonă învecinată
       - spaţiu delimitat care înconjoară zona de lucru sub tensiune; limita exterioară a zonei învecinate se măsoară plecând de la piesa sub tensiune; distanţa D(v)*) corespunde limitei exterioare a acestei zone (figurile 1 şi 2);
-----------
    *) D diferă de D(L) şi de D(V).

    - zonă interzisă
       - mulţimea punctelor situate la o distanţă inferioară distanţei minime de apropiere dintre un operator şi componentele instalaţiei electrice.


    Figura 1*) - Distanţa în aer şi zona pentru proceduri de lucru

--------------
    NOTĂ(CTCE)
    Figura 1 se găseşte în Monitorul Oficial al României, Partea I, Nr. 472 din 5 iulie 2011, la pagina 5 (a se vedea imaginea asociată).

    D(L) - distanţă care defineşte limita exterioară a zonei de lucru sub tensiune.
    D(V) - distanţă care defineşte limita exterioară a zonei învecinate.


    Figura 2*) - Limitarea zonei de lucru sub tensiune prin utilizarea unui protector electroizolant

--------------
    NOTĂ(CTCE)
    Figura 2 se găseşte în Monitorul Oficial al României, Partea I, Nr. 472 din 5 iulie 2011, la pagina 5 (a se vedea imaginea asociată).

    D(L) - distanţă care defineşte limita exterioară a zonei de lucru sub tensiune.
    D(V) - distanţă care defineşte limita exterioară a zonei învecinate.


    (2) Termenii şi expresiile utilizate în cuprinsul Normei se definesc după cum urmează:
    (3) Abrevieri:
    ALST - autorizaţie de lucru sub tensiune;
    A-LST-R - Asociaţia Română de Lucru sub Tensiune;
    ANRE - Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei;
    CLST - cerere de lucru sub tensiune;
    DLST - dispoziţie de lucru sub tensiune;
    FT - fişă tehnică;
    ISSM LST - instrucţiune specifică de securitate a muncii pentru lucrul sub tensiune;
    IPSM IEE - instrucţiune proprie de securitate a muncii în instalaţii electrice de exploatare;
    IT - instrucţiune tehnologică;
    ITI-PM - instrucţiune tehnică internă pentru lucrul sub tensiune la joasă tensiune;
    LEA - linie electrică aeriană;
    PE - prescripţie energetică;
    SEN - Sistemul Electroenergetic Naţional.

    
CAP. IV
    Documente de referinţă

    ART. 11
    Documente de referinţă în sensul prezentei norme sunt următoarele:
    a) Legea securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 319/2006;
    b) Hotărârea Guvernului nr. 1.146/2006 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru utilizarea în muncă de către lucrători a echipamentelor de muncă;
    c) Hotărârea Guvernului nr. 355/2007 privind supravegherea sănătăţii lucrătorilor, cu modificările ulterioare;
    d) Hotărârea Guvernului nr. 1.425/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 319/2006, cu modificările şi completările ulterioare;
    e) Codul tehnic al reţelei electrice de transport, Revizia I, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 20/2004;
    f) Regulament general de manevre în instalaţiile electrice de medie şi înaltă tensiune cod NTE 009/10/00, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 25/2010;
    g) SR EN 60743: 2003 - Lucrări sub tensiune. Terminologie pentru scule, echipamente şi dispozitive;
    h) SR EN 50110-1: 2005 - Exploatarea instalaţiilor electrice;
    i) SR EN 50341-1: 2003 - Linii electrice aeriene mai mari de 45 kV, curent alternativ. Partea 1: Prescripţii generale. Specificaţii comune;
    SR EN 50341-2: 2003 - Linii electrice aeriene mai mari de 45 kV, curent alternativ. Partea 2: Lista normativelor naţionale.

    
CAP. V
    Metode de lucru sub tensiune la instalaţiile electrice de înaltă tensiune

    ART. 12
    (1) După poziţia operatorului uman în raport cu componentele aflate sub tensiune şi după mijloacele pe care acesta le foloseşte pentru a se proteja împotriva riscurilor de şocuri electrice şi de producere de scurtcircuite, se disting următoarele metode de lucru sub tensiune:
    a) metoda de lucru în contact (atingere) - se caracterizează prin aceea că operatorul uman pătrunde în zona de lucru sub tensiune şi lucrează în atingere mecanică directă cu componentele aflate sub tensiune ale instalaţiei electrice, având mâinile protejate corespunzător din punct de vedere electric; protecţia mâinilor trebuie completată prin utilizarea sculelor şi mijloacelor de protecţie specifice, având izolaţie corespunzătoare faţă de pământ;
    b) metoda de lucru la potenţial - se caracterizează prin aceea că operatorul uman pătrunde în zona de lucru sub tensiune şi se află în atingere directă cu componentele aflate sub tensiune ale instalaţiei electrice, după ce a fost adus la potenţialul electric al echipamentului la care lucrează; operatorul uman se menţine în afara zonelor interzise în raport cu elementele conductoare care se află la un potenţial diferit de al său;
    c) metoda de lucru la distanţă - se caracterizează prin aceea că operatorul uman rămâne la o distanţă specificată (distanţa minimă de apropiere) faţă de componentele aflate sub tensiune ale instalaţiei electrice şi lucrează cu ajutorul prăjinilor electroizolante.
    (2) Metodele prevăzute la alin. (1) pot fi aplicate separat sau în combinaţie.
    (3) Lucrul în vecinătatea pieselor sub tensiune se realizează atunci când operatorul uman acţionează în interiorul zonei din vecinătatea zonei de lucru sub tensiune (zona învecinată) fie cu corpul, fie cu scule sau dispozitive pe care le manevrează, fără a pătrunde în zona de lucru sub tensiune (figurile 1 şi 2).
    ART. 13
    Fiecare dintre metodele de lucru indicate la art. 11 alin. (1) are în vedere faptul că operatorul uman riscă să fie supus la o diferenţă de potenţial între fază şi pământ.
    ART. 14
    Când operatorul uman riscă să fie supus unei diferenţe de potenţial între faze, este indicat să fie protejat prin adăugarea unei distanţe suplimentare sau cu ajutorul unor scule şi echipamente conforme cu reglementările aplicabile.
    ART. 15
    Operatorul uman trebuie să respecte distanţa minimă de apropiere în raport cu acele componente ale instalaţiei electrice aflate la un potenţial diferit de al său şi faţă de care nu este protejat corespunzător; mulţimea punctelor situate la o distanţă inferioară distanţei minime de apropiere în raport cu componentele instalaţiei electrice constituie zona interzisă pentru operator.
    ART. 16
    Domeniile reglementate pentru aplicarea lucrului sub tensiune sunt următoarele:
    a) elaborarea IT;
    b) elaborarea ISSM LST;
    c) formarea şi autorizarea personalului;
    d) instruirea periodică a personalului;
    e) condiţii atmosferice;
    f) materiale, echipamente, scule, dispozitive de lucru specifice;
    g) conducerea lucrărilor sub tensiune.
    Elaborarea IT
    ART. 17
    (1) IT se întocmesc pentru fiecare tip de lucrare sub tensiune şi trebuie să aibă următorul conţinut:
    a) condiţiile generale care trebuie respectate;
    b) distanţele minime de apropiere ce trebuie respectate;
    c) scule, dispozitive şi materiale de lucru utilizate;
    d) succesiunea operaţiilor de executat (pregătirea lucrărilor, desfăşurarea lucrărilor, terminarea lucrărilor).
    (2) IT se avizează de către A-LST-R şi se vizează de către beneficiarul lucrării.
    (3) IT se însuşesc şi se aprobă de către conducerea unităţii executante.
    Elaborarea ISSM LST
    ART. 18
    (1) ISSM LST se elaborează, se însuşesc şi se aprobă de către unitatea executantă, se avizează de A-LST-R şi se vizează de beneficiarul lucrărilor.
    (2) La elaborarea ISSM LST, pentru fiecare tip de lucrare, se va preciza distanţa minimă de apropiere, funcţie de tensiune, care nu poate fi în niciun caz mai mică decât valorile prevăzute în tabelul 1.

    Tabelul 1

┌───────────┬────────────┬──────────────┬─────────────┐
│ Tensiune │ Distanţa │ Distanţa │ Distanţa │
│ nominală, │ funcţie de │ de siguranţă,│ minimă de │
│ U(n) [kV] │ tensiune, │ d(s) [m] │ apropiere, │
│ │ dt [m] │ │ D [m] │
├───────────┼────────────┼──────────────┼─────────────┤
│ 0,4-1 │ 0 │ 0,30 │ 0,30 │
├───────────┼────────────┼──────────────┼─────────────┤
│ 10 │ 0,10 │ 0,50 │ 0,60 │
├───────────┼────────────┼──────────────┼─────────────┤
│ 15 │ 0,10 │ 0,50 │ 0,60 │
├───────────┼────────────┼──────────────┼─────────────┤
│ 20 │ 0,10 │ 0,50 │ 0,60 │
├───────────┼────────────┼──────────────┼─────────────┤
│ 110 │ 0,60 │ 0,50 │ 1,10 │
├───────────┼────────────┼──────────────┼─────────────┤
│ 220 │ 1,10 │ 0,50 │ 1,60 │
├───────────┼────────────┼──────────────┼─────────────┤
│ 400 │ 2,00 │ 0,50 │ 2,50 │
├───────────┼────────────┼──────────────┼─────────────┤
│ 750 │ 3,75 │ 0,50 │ 4,25 │
└───────────┴────────────┴──────────────┴─────────────┘


    NOTĂ:
    d(t), d(s), şi D sunt definite la art. 10 alin. (2).

    Selecţia, formarea profesională continuă şi autorizarea personalului
    ART. 19
    Selecţia personalului pentru lucrul sub tensiune se face din cadrul personalului autorizat din punctul de vedere al securităţii muncii pentru lucrări în instalaţii electrice conform legislaţiei în domeniul securităţii şi sănătăţii muncii în vigoare.
    ART. 20
    (1) Poate fi autorizat/reautorizat pentru lucrul sub tensiune numai personalul autorizat din punctul de vedere al securităţii muncii pentru lucrări în instalaţii electrice conform legislaţiei în vigoare privind supravegherea sănătăţii lucrătorilor.
    (2) Personalul care lucrează sub tensiune trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:
    a) să aibă o vechime în instalaţiile de înaltă tensiune de minimum un an;
    b) să fie declarat apt de un medic de medicina muncii, în urma unei examinări medicale, pe baza unei fişe de examinare medicală specifică;
    c) să fie declarat apt în urma unui examen psihologic, pe baza unei fişe de examinare psihologică;
    d) să fie format într-un centru de instruire pentru lucrul sub tensiune;
    e) să treacă un examen de verificare a cunoştinţelor şi aptitudinilor în domeniul lucrului sub tensiune;
    f) să fie autorizat să execute lucrări sub tensiune.
    (3) Formarea personalului cuprinde următoarele etape:
    a) formarea personalului se efectuează într-un centru de instruire pentru lucrul sub tensiune, după un program aprobat de A-LST-R;
    b) la încheierea stagiului de formare, participanţii la curs primesc o adeverinţă de absolvire a cursului;
    c) instructorii întocmesc pentru fiecare absolvent o fişă de apreciere cu privire la cunoştinţele şi aptitudinile de a executa lucrări sub tensiune; fişa conţine nivelul de autorizare şi tehnologiile pentru care poate fi autorizat absolventul şi va însoţi adeverinţa de absolvire a cursului.
    (4) Aspecte privind autorizarea personalului:
    a) Pentru instalaţiile de înaltă tensiune există 3 niveluri de autorizare:
      (i) I.1.T - permite titularului să execute lucrări sub tensiune în instalaţiile de înaltă tensiune, sub conducerea unui şef de lucrare; titularul acestui talon răspunde de securitatea proprie în timpul lucrului;
      (îi) I.2.T - titularul talonului este numit şef de lucrare pentru lucrări sub tensiune în instalaţiile de înaltă tensiune la care participă unu sau 2 executanţi pentru nivelul I.1.T. şi un operator neautorizat pentru lucrul sub tensiune; totodată, răspunde de securitatea proprie şi de securitatea personalului din subordine în timpul lucrului;
      (iii) I.3.T - titularul talonului poate emite autorizaţie de lucru sub tensiune şi poate fi numit şef de lucrare pentru lucrări sub tensiune în instalaţiile de înaltă tensiune la care participă mai mult de 2 executanţi autorizaţi pentru nivelul I.1.T. şi unu sau mai mulţi operatori neautorizaţi pentru lucrul sub tensiune; răspunde de securitatea proprie şi de securitatea personalului din subordine în timpul lucrului.
    b) Nivelul de autorizare este valabil timp de 2 ani calendaristici.
    c) Confirmarea, modificarea sau retragerea nivelului de autorizare se decide odată cu reautorizarea, precum şi în următoarele cazuri:
      (i) schimbarea locului de muncă;
      (îi) schimbarea funcţiei;
      (iii) întreruperea practicării lucrărilor sub tensiune pentru o durată mai mare de un an;
      (iv) restricţie medicală;
      (v) restricţie psihologică;
      (vi) nerespectarea regulilor privind lucrul sub tensiune;
      (vii) modificarea reglementărilor aplicabile şi a regulilor privind lucrul sub tensiune.
    d) Conducătorul unităţii, pe baza fişei de apreciere, a avizelor medical şi psihologic, poate să îi elibereze operatorului uman un talon de autorizare pentru lucru sub tensiune.
    (5) Reautorizarea personalului:
    a) Pentru reautorizarea personalului trebuie parcurse următoarele etape:
      (i) examen de verificare a cunoştinţelor şi a aptitudinilor privind lucrul sub tensiune;
      (îi) examen de verificare a stării de sănătate;
      (iii) examen psihologic (o dată la 2 ani).
    b) Instruirea pentru reautorizare se face în cadrul unui centru de instruire pentru lucrul sub tensiune.
    c) În cazul creşterii nivelului de autorizare sau însuşirii altor tehnologii decât cele pentru care a fost autorizat, personalul va parcurge aceleaşi etape ca şi la autorizare.
    d) Pentru lucrările care se execută la distanţă faţă de instalaţiile aflate sub tensiune (manipulări de scule, materiale, pregătirea materialelor la baza stâlpilor etc.) şi pentru manevrarea frânghiilor de serviciu, personalul autorizat pentru lucrul sub tensiune poate fi ajutat de personal neautorizat pentru lucrul sub tensiune, care este autorizat pentru lucrări în instalaţiile respective scoase de sub tensiune.
    e) Membrii formaţiilor de lucru care fac parte din personalul neautorizat pentru lucrul sub tensiune vor avea acelaşi regim de instruire la locul de muncă ca şi ceilalţi membri ai formaţiei, autorizaţi pentru lucrul sub tensiune.
    ART. 21
    În cadrul procesului de formare profesională continuă, personalul autorizat pentru lucrul sub tensiune este inclus într-un program anual de întreţinere profesională şi de securitate şi sănătate a muncii, propus de centrul de instruire pentru lucrul sub tensiune, ţinându-se seama de următoarele aspecte:
    a) programul de instruire profesională se desfăşoară conform tematicii pentru fiecare dintre tehnologiile pentru care a fost autorizat personalul respectiv;
    b) pentru tehnologii noi, formarea şi autorizarea personalului se asigură de către firma care a livrat tehnologia (inclusiv sculele şi dispozitivele de lucru) sau de către un centru de instruire pentru lucrul sub tensiune;
    c) reautorizarea se asigură de către aceeaşi firmă sau de către un centru de instruire pentru lucrul sub tensiune care dispune de tematici de instruire pentru tehnologii avizate A-LST-R.
    Condiţii atmosferice
    ART. 22
    (1) Condiţiile atmosferice la care se referă Norma sunt următoarele:
    a) precipitaţiile atmosferice - se consideră că există precipitaţii atmosferice dacă plouă, ninge, cade grindina, în caz de burniţă, chiciură sau umiditate de peste 80%;
    b) ceaţa densă - se consideră ceaţă densă ceaţa care produce o umiditate atmosferică mai mare de 80% sau reduce vizibilitatea în mod periculos pentru securitatea la locul de muncă (şeful de lucrare sub tensiune nu poate distinge clar elementele din instalaţie asupra cărora trebuie să acţioneze operatorii săi);
    c) vizibilitatea redusă - situaţia în care şeful de lucrare sub tensiune nu poate distinge în mod clar operatorii din echipa sa ori piesele sub tensiune asupra cărora echipa trebuie să lucreze;
    d) descărcările atmosferice - se consideră descărcări atmosferice fulgerele sau tunetele percepute la locul de muncă;
    e) vântul puternic - se consideră vânt puternic vântul a cărui viteză în zona de lucru depăşeşte 9,5 m/s.
    (2) Pentru instalaţiile exterioare, lucrul sub tensiune nu trebuie să fie nici început, nici terminat (în cazul în care lucrarea a fost începută când existau condiţii atmosferice prielnice) în caz de precipitaţii atmosferice, ceaţă densă, vânt puternic sau descărcări atmosferice.
    (3) Pentru instalaţiile interioare, lucrul sub tensiune poate să fie început şi terminat indiferent de condiţiile atmosferice; excepţie face cazul descărcărilor atmosferice pentru instalaţiile racordate la LEA.
    (4) Fac excepţie de la situaţiile prevăzute la alin. (2) şi (3) acele lucrări pentru care furnizorul de scule, dispozitive sau echipamente garantează funcţionarea în alte condiţii atmosferice decât cele reglementate.
    (5) Când condiţiile atmosferice obligă întreruperea lucrului, personalul trebuie să părăsească locul de lucru, însă poate lăsa la locul de lucru dispozitivele electroizolante, asigurând securitatea zonei de lucru sub tensiune împotriva pătrunderii accidentale a persoanelor străine.
    Echipamente speciale pentru executarea lucrărilor sub tensiune
    ART. 23
    (1) Echipamentul sau utilajul special conceput pentru efectuarea de lucrări sub tensiune trebuie să fie însoţit de certificat de conformitate din punctul de vedere al securităţii muncii, de declaraţia de conformitate din punctul de vedere al securităţii şi sănătăţii în muncă, de certificat de garanţie, de documentaţia tehnică şi rapoartele de încercare de tip şi de FT emisă de producător.
    (2) În FT a echipamentului, asigurată de către producător, sunt precizate caracteristicile tehnice, condiţiile de mediu, condiţiile de verificare, încercare, control, întreţinere, păstrare şi transport, precum şi condiţiile şi modul de montare, punere în funcţiune şi utilizare.
    (3) Echipamentele şi mijloacele de protecţie, respectiv sculele şi dispozitivele electroizolante trebuie să fie supuse la încercări sau verificări periodice, conform reglementărilor legislative şi tehnice şi instrucţiunilor producătorului ori furnizorului precizate în FT.
    (4) Electricienii autorizaţi pentru lucrul sub tensiune trebuie să îşi controleze singuri buna stare a dotării lor individuale şi să semnaleze şefului de lucrare sub tensiune anomaliile constatate.
    (5) Şeful de lucrare sub tensiune trebuie să se asigure înainte de începerea oricărei lucrări sau la reluarea lucrului de buna stare a echipamentului şi utilajului.
    (6) Orice deteriorare constatată privind echipamentul şi utilajul pentru lucru sub tensiune trebuie să conducă la aplicarea prevederilor FT.
    (7) Sculele, dispozitivele şi echipamentele speciale pentru lucrul sub tensiune trebuie supuse verificărilor periodice, care se fac numai în laboratoare specializate autorizate.
    (8) Şeful de lucrare sub tensiune trebuie să controleze dacă pentru sculele, dispozitivele şi echipamentele din dotarea echipei periodicitatea prescrisă pentru efectuarea încercărilor şi verificărilor a fost respectată.
    (9) Data ultimei încercări trebuie să fie evidenţiată pe fiecare sculă, dispozitiv sau echipament de lucru sub tensiune, astfel încât să poată fi controlată uşor.
    (10) În cazul unor deteriorări constatate cu ocazia încercărilor şi a verificărilor, sculele, dispozitivele sau echipamentele respective trebuie retrase din exploatare pentru a fi recondiţionate ori casate.
    (11) Păstrarea şi transportul sculelor, dispozitivelor şi echipamentelor speciale pentru lucrul sub tensiune se fac conform condiţiilor prevăzute în documentaţia tehnică, respectiv FT, sau reglementărilor aplicabile.
    (12) Înainte de începerea sau reluarea unei lucrări sub tensiune, şeful de lucrare sub tensiune trebuie să se asigure, prin examinare vizuală, de starea tehnică bună a sculelor, dispozitivelor şi echipamentelor care urmează a fi utilizate. El trebuie să urmărească, de asemenea, ca toţi operatorii din echipă să îşi verifice dotarea individuală. Orice defecţiune constatată cu această ocazie determină retragerea din exploatare a sculei, dispozitivului sau a echipamentului respectiv şi marcarea lui vizibilă cu însemnul "defect".
    (13) Se interzice recondiţionarea la locul de muncă a sculelor, dispozitivelor sau echipamentelor defecte. Recondiţionarea se poate face numai în ateliere specializate, după care acestea vor fi încercate conform prevederilor documentaţiei tehnice, respectiv FT, sau reglementărilor aplicabile.
    (14) Curăţarea şi uscarea părţilor izolante ale sculelor şi dispozitivelor pentru lucrul sub tensiune se fac folosind cârpe din bumbac îmbibate cu ulei siliconic sau conform recomandărilor producătorului. Această operaţie se efectuează înainte de începerea sau reluarea lucrărilor, conform instrucţiunilor documentaţiei tehnice, respectiv FT, sau reglementărilor aplicabile.
    (15) Manipularea sculelor şi a dispozitivelor izolante (prăjini, tiranţi, frânghii, scări etc.) se va face cu grijă, pentru a se evita orice deteriorare. La locul de utilizare acestea vor fi aşezate pe rastele sau pe foi de cort, special prevăzute în acest scop.
    (16) Frânghiile izolante care se folosesc pentru lucrul sub tensiune trebuie să fie curăţate, păstrate şi controlate conform prevederilor FT.
    ART. 24
    Dotarea cu echipament individual de protecţie
    (1) Personalul autorizat pentru lucrul sub tensiune în instalaţiile de înaltă tensiune, în funcţie de locul de muncă, de tensiunea instalaţiei şi de factorii de risc la care este supus, trebuie să fie dotat cu echipament individual de protecţie conform prevederilor ISSM LST.
    (2) Fiecare operator asigură întreţinerea dotării sale individuale.
    (3) Pentru anumite lucrări, personalul autorizat primeşte în dotare echipamente şi dispozitive de protecţie prevăzute în IT corespunzătoare.
    Conducerea lucrărilor sub tensiune. Măsuri organizatorice şi tehnice de securitate a muncii pentru executarea de lucrări sub tensiune
    ART. 25
    (1) Pentru realizarea lucrărilor sub tensiune trebuie luate măsuri organizatorice şi tehnice de securitate a muncii.
    (2) Măsurile organizatorice de securitate a muncii pentru lucrările sub tensiune sunt următoarele:
    a) emiterea ALST;
    b) verificarea funcţionării legăturilor de comunicare;
    c) confirmarea prin mesaj de către centrul de dispecer cu autoritate de conducere operativă a acceptului de începere a lucrării;
    d) identificarea instalaţiei la care se va lucra;
    e) stabilirea sarcinilor de muncă pentru fiecare membru al formaţiei la locul de muncă;
    f) instruirea personalului privind riscurile de accidentare şi sarcinile pe care le are de îndeplinit;
    g) verificarea de către şeful de lucrare sub tensiune a faptului că fiecare membru al formaţiei a înţeles sarcinile şi responsabilităţile pe care le are;
    h) semnarea ALST;
    i) începerea lucrării;
    j) supravegherea de către şeful de lucrare sub tensiune a fiecărui membru al formaţiei de lucru;
    k) încheierea lucrărilor;
    l) strângerea sculelor şi dispozitivelor de lucru şi retragerea membrilor formaţiei de lucru sub tensiune din zona de lucru;
    m) confirmarea la centrul de dispecer cu autoritate de conducere operativă a terminării lucrării;
    n) predarea ALST la emitent.
    (3) Măsurile tehnice de securitate a muncii pentru executarea lucrărilor sub tensiune sunt următoarele:
    a) aducerea instalaţiei în regim special de exploatare (dacă este cazul);
    b) constatarea condiţiilor atmosferice;
    c) pregătirea echipamentelor de muncă, a sculelor şi dispozitivelor pentru lucrare;
    d) echiparea operatorilor cu echipament individual de protecţie, corespunzător riscurilor la care pot fi expuşi la executarea lucrării în conformitate cu sarcinile de muncă primite;
    e) controlul mijloacelor de lucru, echipamentului individual de protecţie şi al stării fizice a operatorilor;
    f) organizarea zonei de lucru pentru efectuarea lucrării sub tensiune;
    g) luarea măsurilor pentru evitarea accidentelor de natură neelectrică;
    h) verificarea respectării distanţei minime de apropiere;
    i) realizarea lucrării cu respectarea prevederilor ISSM LST, IT şi FT.
    ART. 26
    Pregătirea lucrărilor
    (1) Lucrările sub tensiune se desfăşoară în baza convenţiilor de lucrări încheiate între gestionarii instalaţiilor electrice şi executanţii de lucrări.
    (2) CLST este adresată de către gestionarul de instalaţie electrică centrului de dispecer cu autoritate de conducere operativă, conform ordinului de investire a instalaţiilor respective.
    (3) După aprobarea CLST, gestionarul instalaţiei transmite DLST unităţii executante.
    (4) Conducătorul unităţii executante dispune emiterea ALST şi executarea lucrării.
    (5) ALST precizează, în principal:
    a) şeful de lucrare sub tensiune;
    b) instalaţia electrică la care se va lucra;
    c) lucrările de executat, precizând codul IT;
    d) regimul de exploatare al instalaţiei electrice;
    e) treapta de conducere operativă implicată în executarea lucrării;
    f) modul de comunicare;
    g) membrii formaţiei de lucru;
    h) confirmarea de terminare a lucrărilor.
    (6) ALST se emite pentru o singură zi, consemnându-se în cadrul acesteia ziua în care se execută lucrarea.
    (7) Şeful de lucrare sub tensiune ia măsuri pentru stabilirea unei legături de comunicare de la locul de muncă (prin radio sau telefon), prin care să se poată solicita efectuarea oricărei manevre de urgenţă. Înainte de începerea lucrării, şeful de lucrare sub tensiune solicită centrului de dispecer cu autoritate de conducere operativă confirmarea, prin mesaj, că instalaţia a fost pusă în regim special de exploatare, potrivit solicitării din CLST, şi consemnează acest lucru în ALST.
    ART. 27
    Desfăşurarea lucrărilor
    (1) Şeful de lucrare sub tensiune asigură realizarea măsurilor tehnice şi organizatorice de securitate a muncii care îi revin.
    (2) Şeful de lucrare sub tensiune trebuie să asigure conducerea efectivă şi supravegherea globală a zonei de lucru sub tensiune şi să ia toate măsurile necesare privind securitatea muncii. Această supraveghere trebuie să fie permanentă în timpul lucrului sub tensiune.
    (3) Dacă lucrările trebuie să fie întrerupte, şeful de lucrare sub tensiune asigură securitatea zonei de lucru faţă de terţi. Dacă o întrerupere a lucrului ar putea să compromită prin durata sa probabilă data terminării lucrărilor, şeful de lucrare sub tensiune informează gestionarul instalaţiei (persoana stabilită prin convenţia de lucrări).
    (4) Orice schimbare a sarcinii de muncă trasate anterior se poate face doar respectând condiţiile de autorizare şi după o instruire corespunzătoare noii sarcini de muncă, efectuată de către şeful de lucrare sub tensiune.
    (5) La terminarea lucrărilor, şeful de lucrare sub tensiune retrage operatorii din instalaţie, verifică buna execuţie a lucrării, asigură strângerea sculelor şi dispozitivelor de lucru şi încheie ALST.
    (6) După încheierea ALST, şeful de lucrare sub tensiune comunică centrului de dispecer cu autoritate de conducere operativă, nominalizată în ALST, prin mesaj, precum şi gestionarului instalaţiei terminarea lucrării.
    (7) Şeful de lucrare sub tensiune predă ALST emitentului.

    
CAP. VI
    Metoda de lucru sub tensiune la instalaţiile electrice de joasă tensiune

    ART. 28
    Metoda de lucru sub tensiune la instalaţiile electrice de joasă tensiune este metoda de lucru în contact (atingere).
    ART. 29
    Domeniile reglementate pentru aplicarea lucrului sub tensiune sunt următoarele:
    a) elaborarea IT;
    b) formarea şi autorizarea personalului;
    c) instruirea periodică a personalului;
    d) condiţii atmosferice;
    e) materiale, echipamente, scule, dispozitive de lucru specifice;
    f) conducerea lucrărilor sub tensiune.
    Elaborarea IT
    ART. 30
    ITI-PM se elaborează, se însuşesc şi se aprobă de către unitatea executantă şi se avizează de unitatea de exploatare.
    ART. 31
    Selecţia personalului pentru lucrul sub tensiune se face din cadrul personalului autorizat din punctul de vedere al securităţii muncii pentru lucrări în instalaţii electrice, conform legislaţiei în domeniul sănătăţii şi securităţii muncii în vigoare.
    Formarea profesională continuă şi autorizarea personalului
    ART. 32
    (1) Poate fi autorizat pentru lucrul sub tensiune în instalaţiile electrice de joasă tensiune numai personalul autorizat din punctul de vedere al securităţii muncii pentru lucrări în instalaţii electrice, conform legislaţiei în vigoare.
    (2) Pentru executarea lucrărilor sub tensiune în instalaţiile electrice de joasă tensiune, personalul trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:
    a) să fie declarat apt din punct de vedere fizic şi neuropsihic, în urma unui examen medical efectuat conform prevederilor legislaţiei privind supravegherea sănătăţii lucrătorilor;
    b) să posede calificarea profesională pentru lucrările ce i se încredinţează corespunzătoare funcţiei deţinute;
    c) să fie instruit şi verificat din punctul de vedere al reglementărilor securităţii şi sănătăţii în muncă, al reglementărilor privind lucrul sub tensiune la joasă tensiune şi al cunoştinţelor şi deprinderilor profesionale; instruirea se face direct de către operatorul economic sau într-un centru specializat, iar verificarea cunoştinţelor se face anual, rezultatele examinării fiind consemnate într-un proces-verbal de verificare a cunoştinţelor, precum şi în fişa de instructaj individuală;
    d) să cunoască procedeele de scoatere de sub tensiune a persoanelor electrocutate şi de acordare a măsurilor de prim ajutor;
    e) să fie autorizat pentru executarea lucrărilor sub tensiune, în conformitate cu reglementările în vigoare privind această problemă.
    (3) Autorizarea pentru lucrul sub tensiune la joasă tensiune se evidenţiază în talonul de autorizare, care se eliberează individual şi care trebuie să se afle în permanenţă asupra persoanei autorizate în timpul programului de lucru.
    (4) Autorizarea personalului şi emiterea taloanelor se fac conform prevederilor legale în vigoare.
    (5) Eliberarea taloanelor de autorizare se face ţinând seama de condiţiile de studii şi de vechime în activitatea de exploatare-întreţinere sau de construcţii-montaj în instalaţiile electrice; talonul de autorizare se vizează anual, cu ocazia verificării cunoştinţelor personalului.
    ART. 33
    În cadrul procesului de formare profesională continuă, personalul autorizat pentru lucrul sub tensiune este inclus într-un program anual de întreţinere profesională, fiind instruit în mod special şi pentru lucrul sub tensiune, direct de către operatorul economic sau într-un centru specializat.
    Condiţii atmosferice
    ART. 34
    (1) Se va evita executarea lucrărilor sub tensiune în instalaţiile electrice exterioare de joasă tensiune, în condiţii meteo nefavorabile (precipitaţii atmosferice, ceaţă, descărcări atmosferice, vânt puternic). În mod excepţional, lucrările începute vor putea fi continuate în cazul în care şeful de lucrare sub tensiune apreciază că acestea se execută în condiţii de securitate.
    (2) Se consideră, în condiţiile Normei:
    a) precipitaţii atmosferice - căderile de ploaie, zăpadă, grindină, burniţă sau chiciură;
    b) ceaţă densă - ceaţa care reduce vizibilitatea, astfel încât personalul executant nu poate distinge clar elementele instalaţiei asupra cărora efectuează lucrări sub tensiune;
    c) descărcări atmosferice - fulgerele sau tunetele percepute la locul de muncă;
    d) vânt puternic - vântul a cărui forţă în zona de lucru poate provoca deplasarea elementelor instalaţiei la care se lucrează.
    (3) Pentru instalaţiile interioare, lucrul sub tensiune poate să fie început şi terminat indiferent de condiţiile atmosferice; face excepţie cazul descărcărilor atmosferice, pentru instalaţii racordate la LEA.
    Echipamente şi mijloace de protecţie speciale pentru executarea lucrărilor sub tensiune la joasă tensiune
    ART. 35
    (1) Echipamentul sau mijlocul de protecţie special conceput pentru efectuarea de lucrări sub tensiune trebuie să fie certificat din punctul de vedere al securităţii muncii şi să fie însoţit de certificatul de conformitate din punctul de vedere al securităţii muncii, de certificatul de garanţie şi de FT emisă de producător.
    (2) În FT a echipamentului sau mijlocului de protecţie, asigurată de către producător, sunt precizate caracteristicile tehnice, condiţiile de verificare, încercare, control, întreţinere, păstrare şi transport, precum şi condiţiile şi modul de utilizare.
    (3) Mijloacele de protecţie pentru lucru sub tensiune sunt:
    a) mijloace de protecţie electroizolante;
    b) mijloace de protecţie contra acţiunii arcului electric şi a traumatismelor;
    c) mijloace de protecţie cu rol de a delimita zonele de lucru.
    (4) Mijloacele de protecţie electroizolante cuprind: mănuşi electroizolante, încălţăminte electroizolantă, covoare electroizolante mobile, platforme şi podeţe electroizolante, protectoare electroizolante; aceste mijloace de protecţie se supun unor încercări, după caz, la omologare, la certificarea de securitate, la asimilarea în producţie, înaintea dării lor în folosinţă, după fiecare reparaţie sau înlocuire a unor părţi, ori de câte ori există îndoieli asupra stării lor tehnice sau apar semne de deteriorare şi periodic la termene precizate. Astfel:
    a) încercările periodice ale mijloacelor de protecţie se confirmă prin buletine de încercări, care se păstrează la sediul formaţiei de lucru care le are în dotare;
    b) mijloacele de protecţie electroizolante având termenele de încercare depăşite sau cele ce urmează a se recondiţiona se vor păstra separat de celelalte mijloace de protecţie;
    c) mijloacele de protecţie care nu corespund la verificări şi nu pot fi recondiţionate trebuie scoase din uz şi marcate vizibil înainte de a se utiliza în alte scopuri;
    d) prezentarea la încercări a mijloacelor de protecţie electroizolante aflate în dotare individuală sau colectivă se face prin grija persoanei care le are în inventar;
    e) înainte de fiecare utilizare a unui mijloc de protecţie, personalul executant este obligat să facă o verificare a acestuia privind:
      (i) concordanţa cu domeniului de utilizare declarat de producător;
      (îi) starea tehnică generală (lipsa defectelor exterioare, starea de curăţenie, lipsa de umiditate etc.);
      (iii) termenul de valabilitate a încercării periodice;
    f) după utilizare, mijloacele de protecţie trebuie curăţate şi depozitate corespunzător;
    g) ambalarea, păstrarea, transportul şi manipularea mijloacelor de protecţie trebuie făcute în conformitate cu reglementările tehnice, standardele naţionale şi europene aplicabile, prescripţiile precizate de producători în cărţile tehnice sau în instrucţiunile de utilizare.
    (5) Mijloacele de protecţie contra acţiunii arcului electric şi a traumatismelor cuprind: salopeta termorezistentă, casca de protecţie cu vizieră, sistemul de asigurare împotriva căderii de la înălţime, mâner pentru siguranţe cu mare putere de rupere cu manşon de protecţie a braţului.
    (6) Mijloacele de protecţie cu rol de a delimita zonele de lucru cuprind: împrejmuirile mobile, bandă avertizoare, panourile şi paravanele mobile, indicatoarele de securitate.
    (7) Şeful de lucrare trebuie să se asigure înainte de începerea oricărei lucrări sau la reluarea lucrului de buna stare a echipamentelor de muncă. Orice deteriorare constatată privind echipamentul de muncă pentru lucru sub tensiune trebuie să conducă la aplicarea prevederilor FT.
    (8) Şeful de lucrare trebuie să controleze dacă pentru sculele, dispozitivele şi echipamentele din dotarea echipei periodicitatea prescrisă pentru efectuarea încercărilor şi verificărilor a fost respectată. Data ultimei încercări trebuie să fie evidenţiată pe fiecare sculă, dispozitiv sau echipament de lucru sub tensiune, astfel încât să poată fi controlată uşor.
    (9) În cazul unor deteriorări constatate cu ocazia încercărilor şi a verificărilor, sculele, dispozitivele sau echipamentele respective vor fi retrase din exploatare pentru a fi recondiţionate sau casate.
    (10) Păstrarea şi transportul sculelor, dispozitivelor şi echipamentelor speciale pentru lucrul sub tensiune se vor face conform condiţiilor prevăzute în FT.
    (11) Înainte de începerea sau reluarea unei lucrări sub tensiune, şeful de lucrare trebuie să se asigure, prin examinare vizuală, de starea tehnică bună a sculelor, dispozitivelor şi echipamentelor care urmează a fi utilizate. El trebuie să urmărească, de asemenea, ca toţi operatorii din echipă să îşi verifice dotarea individuală. Orice defecţiune constatată cu această ocazie determină retragerea din exploatare a sculei, dispozitivului sau echipamentului respectiv şi marcarea lui vizibilă cu însemnul "defect".
    (12) Se interzice recondiţionarea la locul de muncă a sculelor, dispozitivelor sau echipamentelor defecte.
    Conducerea lucrărilor sub tensiune. Măsuri organizatorice de securitate a muncii pentru executarea de lucrări sub tensiune
    ART. 36
    (1) Lucrările sub tensiune în instalaţiile electrice de joasă tensiune se pot executa pe baza ITI-PM elaborate de unitatea executantă şi vizate de unitatea gestionară a instalaţiei.
    (2) Pentru executarea lucrărilor sub tensiune în instalaţiile electrice de joasă tensiune, măsurile organizatorice necesare constau în îndeplinirea formelor de lucru sau dispunerea de lucrări, prin consemnarea lucrărilor în evidenţele destinate acestui scop, conform reglementărilor unităţii gestionare.
    (3) Şeful de lucrare răspunde de:
    a) luarea tuturor măsurilor tehnice necesare pentru executarea lucrărilor fără pericol, conform prevederilor ITI-PM, corectitudinea şi justeţea acestora;
    b) componenţa formaţiei de lucru, din punct de vedere numeric şi calitativ (privind grupa de autorizare);
    c) instructajul formaţiei de lucru privind măsurile de protecţie a muncii specifice lucrărilor încredinţate;
    d) controlul activităţii formaţiei de lucru şi supravegherea în timpul lucrului;
    e) strângerea sculelor şi dispozitivelor de lucru şi retragerea membrilor formaţiei de lucru sub tensiune din zona de lucru.
    (4) Începerea lucrărilor sub tensiune se poate face numai după delimitarea materială a zonei de lucru şi după luarea măsurilor tehnice şi organizatorice de asigurare împotriva accidentelor de natură neelectrică. Pentru ca personalul să cunoască exact limitele zonei de lucru, şeful de lucrare sub tensiune trebuie să prezinte delimitarea materială a acesteia, instruind formaţia de lucru asupra următoarelor:
    a) conţinutul lucrării şi modul de realizare, cu precizarea sarcinilor pentru fiecare membru al formaţiei de lucru;
    b) măsurile de securitate a muncii specifice fiecărei lucrări;
    c) modul de lucru la înălţime cu diverse echipamente de lucru/protecţie;
    d) asigurarea că în spate şi în părţile laterale nu sunt în apropiere elemente ale instalaţiei aflate sub tensiune neîngrădite, astfel încât să existe suficient spaţiu care să permită personalului efectuarea mişcărilor necesare în timpul lucrărilor în condiţii de securitate.
    (5) În timpul executării lucrărilor sub tensiune, şeful de lucrare sub tensiune trebuie să se afle în permanenţă în zona de lucru, asigurând controlul activităţii formaţiei de lucru şi supravegherea personalului în timpul lucrului.
    (6) Şeful de lucrare sub tensiune participă la lucrările încredinţate formaţiei de lucru prin:
    a) executarea unor operaţii care impun o calificare superioară faţă de a celorlalţi membri ai formaţiei de lucru;
    b) controlul calităţii operaţiilor executate de membrii formaţiei de lucru;
    c) executarea unor operaţii care impun, din punct de vedere tehnologic, participarea sa.
    (7) Mutarea în altă zonă de lucru se face prin grija şefului de lucrare sub tensiune; la noul loc de muncă trebuie să se ia măsuri pentru delimitarea materială a zonei de lucru şi de asigurare împotriva accidentelor de natură neelectrică şi a riscurilor specifice zonei de lucru, iar şeful de lucrare sub tensiune va reinstrui formaţia de lucru privind condiţiile de lucru din această zonă.
    (8) Întreruperea lucrărilor se poate face la dispoziţia şefului de lucrare sub tensiune sau a personalului de control, după caz, în funcţie de natura întreruperilor, şi anume:
    a) întreruperi normale pentru masă şi odihnă;
    b) întreruperi ca urmare a imposibilităţii de continuare a lucrării.
    (9) Întreruperile ca urmare a imposibilităţii de continuare a lucrării se fac prin grija şi pe răspunderea şefului de lucrare sub tensiune, la iniţiativa sa ori la iniţiativa unui membru al formaţiei de lucru, însuşită de şeful de lucrare, la apariţia oricărui fenomen sau a oricărei situaţii care poate conduce la accidentarea personalului, şi anume:
    a) apariţia furtunilor;
    b) apariţia descărcărilor atmosferice în zonă;
    c) constatarea unei situaţii în instalaţie, neprevăzută în IPSM IEE sau în ISSM LST;
    d) apariţia unei situaţii tehnologice prezentând potenţial de accidentare;
    e) nerespectarea disciplinei sau a reglementărilor securităţii şi sănătăţii în muncă de către membrii formaţiei de lucru.
    (10) La terminarea lucrării, şeful de lucrare sub tensiune asigură măsuri organizatorice (strângerea tuturor materialelor, a echipamentelor de muncă, executarea curăţeniei la locul de muncă) şi dispune retragerea membrilor formaţiei de lucru sub tensiune din zona de lucru.

    
CAP. VII
    Dispoziţii finale

    ART. 37
    Norma înlocuieşte Regulamentul pentru executarea lucrărilor sub tensiune la liniile electrice aeriene de 110-750 kV - PE 141/79.
    ART. 38
    Norma stabileşte prevederi minime, care, dacă sunt aplicate şi respectate, constituie măsuri preventive de evitare a riscurilor de accidentare a personalului implicat în executarea lucrărilor sub tensiune în instalaţiile electrice de înaltă tensiune.
    ART. 39
    Respectarea prevederilor Normei nu absolvă persoanele juridice şi fizice de răspundere pentru lipsa de prevedere şi asigurare a oricăror altor măsuri de securitate a muncii adecvate condiţiilor concrete de desfăşurare a activităţilor respective.
    ART. 40
    În vederea generalizării lucrului sub tensiune în toate instalaţiile SEN, operatorii economici din sectorul energiei electrice vor lua măsuri pentru ca, în cadrul lucrărilor de investiţii sau modernizări, noile instalaţii să fie proiectate şi realizate astfel încât să faciliteze aplicarea lucrului sub tensiune.

                                  ----------Comentarii Act

Nu sunt comentarii momentan.

Posteaza pe retele sociale

Pentru a posta un comentariu trebuie sa va autentificati


Daca nu aveti inca un cont si vreti sa va inregistrati dati click aici(click aici pentru a vedea toate aplicatiile CTCE)


Parteneri:

Contact

Bd. Decebal, nr. 32
Piatra Neamt
Romania
0233-211.020 , 218.110, 210.290, 210.291
0233.206.575

Contact Me

Urmariti-ne pe

Facebook
Vizitatori Unici
Astazi 60
Ieri 386
Total 65293
Media pe zi 641

Continutul, designul, structura, precum si materialele Lege-Online.ro apartin C.T.C.E. - Piatra Neamt si sunt protejate de Legea 8/1996 privind drepturile de autor si drepturile conexe, cu modificarile si completarile ulterioare. Copierea/distribuirea/republicarea acestora este ilegala.

CTCE - Centrul Teritorial de Calcul Economic