Doriti o forma actualizata, la zi, a acestui act ? Cumparati acum online, rapid si simplu varianta DOC !
Forma consolidată la data 22.09.2014
Pret: 13,00 RON cu TVAActul este prezentat in forma neactualizata!

Puteti sa consultati o forma actualizata la data 22.09.2014, conform modificarilor publicate in Monitorul Oficial al Romaniei, apasand butonul Cumpara Act din dreapta.
 MODUL din 28 mai 2002
de finanţare a studiilor pedologice şi agrochimice şi a Sistemului naţional şi judeţean de monitorizare sol-teren pentru agricultura
EMITENT: MINISTERUL AGRICULTURII, ALIMENTAŢIEI ŞI PĂDURILOR
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 598 din 13 august 2002


    ART. 1
    Studiile pedologice şi agrochimice şi Sistemul naţional şi judeţean de monitorizare sol-teren pentru agricultura se vor executa prin încredinţare directa de către:
    a) OSPA - studiile pedologice în vederea realizării şi reactualizarii periodice a Sistemului naţional de monitorizare sol-teren pentru agricultura, a fundamentarii programelor Ministerului Agriculturii, Alimentaţiei şi Pădurilor, care constau în stabilirea, delimitarea şi inventarierea unităţilor de sol-teren, favorabilitatii terenurilor agricole pe culturi, a claselor de calitate după nota de bonitare pentru folosinţe agricole, determinarea stării de aprovizionareaasigurare a solurilor în nutrienti, precum şi reactia solurilor, stabilirea categoriilor şi subcategoriilor de folosinţă pentru agricultura sau silvicultura pe baza pretabilitatii terenurilor, identificarea, delimitarea şi inventarierea tipurilor de degradari ale solurilor/terenurilor, stabilirea restrictiilor terenurilor pentru diferite utilizări şi stabilirea măsurilor agropedoameliorative şi antierozionale corespunzătoare;
    - realizarea şi reactualizarea Sistemului judeţean de monitorizare sol-teren pentru agricultura;
    b) ICPA - realizarea şi reactualizarea Sistemului naţional de monitorizare sol-teren pentru agricultura, respectiv Banca de date pedologice aferentă, în vederea integrării în Sistemul naţional de monitorizare integrată a mediului.
    ART. 2
    Finanţarea cheltuielilor anuale se suporta din alocaţii bugetare prin bugetul Ministerului Agriculturii, Alimentaţiei şi Pădurilor, astfel:
    a) capitolul cheltuieli de capital:
    - elaborarea studiilor pedologice şi agrochimice necesare realizării/reactualizarii Sistemului naţional şi judeţean de monitorizare sol-teren pentru agricultura;
    b) capitolul cheltuieli materiale:
    - realizarea/reactualizarea Sistemului naţional şi judeţean de monitorizare sol-teren pentru agricultura;
    - participarea la organismele internaţionale de specialitate.
    ART. 3
    Anual, după aprobarea legii bugetului de stat, Direcţia buget, finanţe şi investiţii bugetare din cadrul Ministerului Agriculturii, Alimentaţiei şi Pădurilor va comunică Serviciului de fond funciar şi cadastru forestier suma totală alocata pentru elaborarea de studii pedologice şi agrochimice şi realizarea/reactualizarea Sistemului naţional şi judeţean de monitorizare sol-teren pentru agricultura din Programul naţional.
    ART. 4
    Defalcarea pe judeţe a fondurilor alocate pentru aceste activităţi se face de către Serviciul de fond funciar şi cadastru forestier din cadrul Ministerului Agriculturii, Alimentaţiei şi Pădurilor, pe baza notelor de fundamentare, întocmite de către direcţiile generale pentru agricultura şi industrie alimentara judeţene şi a municipiului Bucureşti, respectiv ICPA, şi se aproba de către ministrul agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor.
    ART. 5
    Ministerul Agriculturii, Alimentaţiei şi Pădurilor prin Direcţia buget, finanţe şi investiţii bugetare va transmite direcţiilor generale pentru agricultura şi industrie alimentara judeţene şi a municipiului Bucureşti sumele alocate în vederea elaborării studiilor pedologice şi realizării şi/sau reactualizarii sistemului judeţean de monitorizare sol-teren pentru agricultura.
    ART. 6
    (1) Pe baza listei de lucrări din nota de fundamentare şi a fondurilor comunicate direcţiile generale pentru agricultura şi industrie alimentara judeţene şi a municipiului Bucureşti vor încheia contracte cu OSPA.
    (2) Contractul-cadru pentru întocmirea şi finanţarea studiilor pedologice şi agrochimice este prevăzut în formularul nr. 1 al anexei nr. 7.
    (3) Devizul estimativ la încheierea contractului este prevăzut în formularul nr. 2 al anexei nr. 7.
    ART. 7
    Suma alocata realizării şi reactualizarii Sistemului naţional de monitorizare sol-teren pentru agricultura, în baza notei de fundamentare întocmite de ICPA, va fi aprobată de către ministrul agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor şi va fi alocata acestei instituţii.
    ART. 8
    După transmiterea la direcţiile generale pentru agricultura şi industrie alimentara judeţene şi a municipiului Bucureşti a sumelor alocate se încheie contracte, iar OSPA şi ICPA încep derularea activităţilor specifice.
    ART. 9
    (1) Stabilirea preţului de achiziţie pentru studiile pedologice şi agrochimice, precum şi pentru realizarea/reactualizarea Sistemului naţional de monitorizare sol-teren pentru agricultura, respectiv a Băncii de date pedologice, a sistemelor judeţene de monitorizare sol-teren pentru agricultura, respectiv a bazelor de date ale unităţilor de sol-teren aferente judeţelor, se face conform convenţiei.
    (2) Preţurile şi tarifele maximale admise pentru decontarea studiilor pedologice şi agrochimice, precum şi pentru realizarea/reactualizarea Sistemului naţional şi judeţean de monitorizare sol-teren pentru agricultura se stabilesc prin convenţie între reprezentanţi ai Ministerului Agriculturii, Alimentaţiei şi Pădurilor, direcţiilor generale pentru agricultura şi industrie alimentara judeţene şi a municipiului Bucureşti, ICPA şi OSPA.
    ART. 10
    Normele de timp şi elementele de calculatie ale tarifelor pentru studii şi cercetări de sol, aprobate prin Ordinul ministrului agriculturii şi alimentaţiei nr. 94/PT 1980/1982, rămân valabile asa cum sunt stabilite prin convenţie.
    ART. 11
    Modul de calcul al preţului de achiziţie al studiului pedologic şi agrochimic este prezentat în situaţia de plată prevăzută în formularul nr. 3 al anexei nr. 7.
    ART. 12
    (1) Se receptioneaza şi se admit la decontare numai lucrările avizate favorabil de către comisia numita în acest scop prin decizie de către directorul general al direcţiei generale pentru agricultura şi industrie alimentara judeţene sau a municipiului Bucureşti.
    (2) Procesul-verbal de avizare este prevăzut în formularul nr. 4 al anexei nr. 7.
    ART. 13
    (1) Valoarea studiului pedologic şi agrochimic ce urmează să fie decontată de direcţia generală pentru agricultura şi industrie alimentara judeteana sau a municipiului Bucureşti este cea din procesul-verbal de recepţie prevăzut în formularul nr. 5 al anexei nr. 7.
    (2) Procesele-verbale de recepţie se trimit în copie la Ministerul Agriculturii, Alimentaţiei şi Pădurilor, Serviciul de fond funciar şi cadastru forestier, în scopul urmăririi realizării programului aprobat de Guvern privind executarea studiilor pedologice şi agrochimice şi a Sistemului de monitorizare sol-teren pentru agricultura.
    ART. 14
    Lista lunară a sumelor decontate se va inainta de către direcţiile generale pentru agricultura şi industrie alimentara judeţene şi a municipiului Bucureşti Ministerului Agriculturii, Alimentaţiei şi Pădurilor - Direcţia buget, finanţe şi investiţii bugetare.

    Formularul nr. 1

                                 CONTRACT-CADRU
        pentru întocmirea şi finanţarea studiilor pedologice şi agrochimice
      necesare realizării şi reactualizarii Sistemului naţional de monitorizare
                          sol-teren pentru agricultura
                          Nr. ...... din ..............

    I. Părţile contractante

    Între Oficiul de Studii Pedologice şi Agrochimice .............., denumit în continuare executant, cu sediul în ...., str. .... nr. ......, cod poştal ......, judeţul ......., având cont de virament nr. ........ deschis la ....., cod fiscal nr. ....., reprezentat prin ......, director, şi ........., contabil-şef, pe de o parte, şi
    Direcţia generală pentru agricultura şi industrie alimentara a judeţului .........., denumita în continuare beneficiar, cu sediul în ................., str. ...... nr. ..., cod poştal nr. .........., cod fiscal nr. ..............., reprezentat prin ......., director, şi ........., contabil-şef, pe de altă parte, se încheie prezentul contract.

    II. Obiectul contractului

    Obiectul prezentului contract îl reprezintă .................................
    Fazele, termenele de execuţie, predare şi receptionare a studiului, precum şi condiţiile de realizare sunt prevăzute în prezentul contract.

    III. Durata contractului

    Contractul se încheie pe perioada de realizare a lucrării contractate de către părţi, după cum urmează:
    - faza de teren, cu termen de realizare ..................................;
    - faza de birou în care sunt incluse: faza de laborator, redactarea memoriului tehnic şi cartografia, cu termen de realizare ................................;
    - termenul final de prezentare la recepţie .............................. .
    Înainte cu 5 zile de termenele stabilite va fi anuntat secretarul comisiei de avizare, care va contacta beneficiarul şi membrii comisiei de avizare în vederea stabilirii de comun acord a termenului în cadrul căruia se face recepţia lucrărilor prezentate, termen care nu va depăşi 3 zile de la prezentarea lucrărilor pentru recepţie.
    Beneficiarul are următoarele drepturi:
    - să solicite ca lucrările prezentate la recepţie sa corespundă standardelor impuse prin normele metodologice în vigoare;
    - sa utilizeze documentaţia ce rezultă din executarea prezentului contract, după receptionarea şi achitarea integrală în scopul pentru care a fost întocmită;
    - să solicite executantului sa desemneze un responsabil de lucrare care să colaboreze la soluţionarea operativă a tuturor problemelor apărute în legătură cu prezentul contract.

    IV. Valoarea contractului

    Valoarea estimată a contractului este de ...... lei, conform devizului estimativ întocmit de executant şi anexat la prezentul contract.
    Decontarea studiului pe faze de execuţie (teren, birou) sau în totalitate cu valoarea înscrisă în procesul-verbal de recepţie se va face în procent de 100%, în termen de doua zile de la virarea sumei de către ordonatorul principal de credit.

    V. Obligaţiile şi drepturile părţilor contractante

    Executantul are următoarele obligaţii:
    - să respecte termenele stabilite pentru executarea lucrării contractate;
    - sa aducă la cunoştinţa beneficiarului colectivul de specialişti desemnat să execute lucrările contractate;
    - să execute lucrările conform cerinţelor impuse prin normele metodologice în vigoare;
    - sa avizeze intern lucrările executate;
    - sa pună la dispoziţie beneficiarului toate datele solicitate de acesta în scopul pentru care s-a executat lucrarea;
    - să prezinte lucrarea pe faze sau în totalitate în forma de prezentare prevăzută de normele de conţinut aprobate prin Ordinul ministrului agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor nr. 223/2002;
    - să respecte cu buna-credinţa prevederile prezentului contract.
    Beneficiarul are următoarele obligaţii:
    - să respecte termenele stabilite pentru recepţia şi achitarea lucrărilor;
    - sa imputerniceasca, prin act intern specific, un responsabil pentru buna derulare a contractului, care să urmărească executarea acestuia şi sa colaboreze cu executantul pentru soluţionarea operativă a tuturor problemelor apărute în legătură cu prezentul contract;
    - să respecte cu buna-credinţa prevederile prezentului contract.
    Executantul are următoarele drepturi:
    - să prezinte responsabilului beneficiarului problemele tehnice şi de alta natura apărute în cursul derulării prezentului contract şi să-i solicite sprijinul, în limitele competentelor;
    - să solicite plata studiilor efectuate în termenele stabilite în prezentul contract.

    VI. Procedura de recepţie a lucrărilor

    La înştiinţarea beneficiarului despre intenţia de inaintare spre recepţie a lucrării, pe faze sau în totalitate, executantul este obligat:
    - să deţină lucrarea pe faze sau în totalitate, în forma prevăzută în normele metodologice aprobate prin Ordinul ministrului agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor nr. 223/2002;
    - sa convoace responsabilul de lucrare şi sa ia toate măsurile ca acesta să fie prezent la data şi locul stabilit pentru recepţie;
    - să asigure toate condiţiile pentru recepţia lucrării. La primirea înştiinţării despre intenţia de receptionare a lucrării contractate, pe faze sau în totalitate, beneficiarul este obligat:
    - sa convoace responsabilul de lucrare desemnat şi membrii comisiei de avizare şi sa ia toate măsurile pentru ca aceştia să fie prezenţi la data şi locul prevăzut pentru recepţie;
    - să asigure toate condiţiile pentru recepţia lucrării;
    - sa comunice executantului data şi ora concretă la care va avea loc recepţia lucrării, cu respectarea termenelor prevăzute în prezentul contract.
    Avizarea lucrării se face conform normelor metodologice de întocmire şi în ceea ce priveşte respectarea normelor tehnice de încadrare în tip de studiu şi categorie de complexitate.
    Lucrarea avizată se receptioneaza şi se întocmeşte proces-verbal de recepţie, pe baza căruia se efectuează decontarea contravalorii înscrise în procesul-verbal de recepţie.

    VII. Dispoziţii finale

    Contractul se încheie individual pentru fiecare studiu pe total (teren şi birou). Pe faze acesta se poate derula ca execuţie, predare şi decontare în termen de 2 ani calendaristici, în condiţiile prevăzute prin prezentul contract. Pe parcursul derulării contractului, în funcţie de cerinţele beneficiarului sau de alte cauze obiective, pot aparea modificări printr-un act adiţional la prezentul contract.
    Valoarea contractului, arătată la cap. IV, s-a calculat pe baza devizului estimativ şi urmează să fie actualizată la recepţia lucrării, conform situaţiei de plată. Valoarea finala ce se va achită este cea fixată în procesul-verbal de recepţie. Nerespectarea sau executarea necorespunzătoare a obligaţiilor contractuale atrage răspunderea părţii în culpa, în conformitate cu legea. Eventualele litigii sunt de competenţa instanţelor judecătoreşti.
    În cazul în care finalizarea lucrărilor, pe etape sau în totalitate, devanseaza termenele de contract, executantul va anunta beneficiarul şi membrii comisiei judeţene de avizare cu 5 zile înainte despre prezentarea pentru recepţia lucrărilor executate.
    Predarea-primirea lucrării ce face obiectul prezentului contract, pe etape şi în totalitate, se face la sediul ................................... .
    Forta majoră exonereaza părţile de răspundere, în condiţiile legii ...........
    S-au mai convenit următoarele clauze contractuale: ...........................
    Prezentul contract s-a întocmit în ....... exemplare, dintre care .......... pentru executant şi .......... pentru beneficiar.
    Întocmit în localitatea .......... la data de .......................... .

                 Beneficiar, Executant,
               .............. .............

      Director general, Contabil-şef, Director, Contabil-şef,
     ................. ............ ......... ............


    Formularul nr. 2

                                     DEVIZ
                        estimativ la încheierea contractului

    Executant: OSPA ........... Beneficiar: DGAIA ....................

    Denumirea lucrării: Studiu pedologic şi agrochimic necesar realizării şi reactualizarii Sistemului naţional şi judeţean de monitorizare sol-teren pentru agricultura Teritoriul administrativ ..........................................
    Suprafaţa ha ............. Scara ................
    Complexitatea ......... ha ........... ha ...............
    Contract nr. ..............................
    Valoarea devizului estimativ (mii lei): Teren .............
                                                 Birou .............
                                                 Total .............

 ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
 Nr. Specificare Cod U/M Cantitatea Preţ Valoarea
 crt. (nr.) unitar (mii lei)
 ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
 1. Manopera specialist teren 1 O.M.C.
                              birou 2 O.M.C.
 2. Manopera tehnician 3 O.M.C.
 3. Manopera muncitor 4 O.F.m.
                              cartograf 5 O.F.c.
 4. Total manopera teren 6 * * *
                              birou 7 * * *
 5. Cote cheltuieli Teren 8 * * *
    indirecte 60% x
                              cod 6
                              Birou 9 * * *
                              50% x
                              cod 7
 6. Transport teren
                              64 % x 10 * * *
                              cod 1
 7. Total Faza teren 11 * * *
                           Faza birou 12 * * *
 9. Laborator 14 probe
10. Total teren 15 * * *
11. Total birou 16 * * *
12. Tarif avizare 17 * * *
13. TOTAL STUDIU: 18 * * *
14. T.V.A. 19 * * *
15. TOTAL GENERAL:
 ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────


                 Director OSPA, Contabil-şef OSPA,
                ................ ......................

    Formularul nr. 3

                              SITUAŢIA DE PLATA
    Beneficiar: Direcţia generală pentru agricultura şi industrie alimentara a judeţului .............
    Lucrarea: Studiu pedologic şi agrochimic elaborat în vederea realizării şi reactualizarii Sistemului naţional şi judeţean de monitorizare sol-teren pentru agricultura.
    Teritoriul administrativ: ............ judeţul ......................
    Faza ................................................................
    Scara ...............................................................
    Categoria de complexitate ...........................................
    Suprafaţa ...........................................................

 ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
 Nr. Operaţiunea
 crt. U/M Canti- Preţ Valoarea
                   Denumire Simbol tatea unitar (lei)
 ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
 A. Faza teren
 1. Manopera specialist la faza Tabelul 5 OMC
    de teren-pedologie
    Sporuri şi reduceri 1.2.2.1.1.
                                          ...§
 2. Deplasare OSPA-TC 1.2.2.1.1. OMC
                                             d
 3. Control tehnic 1.2.2.1.1. OMC
                                             c
 4. Manopera tehnician (recoltat 0.25 OMC
    probe agrochimice maximum OMC/proba
    1 proba/25 ha)
 5. Alte sporuri şi reduceri 1.2.2.1.1. OMC
                                          ...§
    Total specialist * OMC
 6. Manopera muncitor faza Tabelul 3 Ofm
    teren bis
 7. Astupat profile de sol 1.2.2.1.1. Ofm
                                            f
    Total muncitor Ofm
    Total manopera * * *
 8. Cheltuieli de transport (64% 5.d * * *
    din manopera specialist
    pedologie)
 9. Cheltuieli indirecte (60% 2.6.1.f * * *
    din valoarea manoperei)*
    Total cheltuieli * * * *
 ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
    TOTAL TEREN * * * *
 ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
    B. Faza birou
10. Manopera specialist Tabelul 10, 11 OMC
    pedologie
11. - pct. 1, 3; 1.2.2.2.1. OMC
1 a
11. - pct. 2, 4; (coeficient 1.2.2.2.1 OMC
    reducere)
2. b
12. Alte sporuri şi reduceri 1.2.2.1.1 OMC
                                        ...§
13. Manopera specialist bonitare Tabelul 10, 11 OMC
    (jumătate din suprafaţa)
                                  pct. 3, 4
14. Manopera tehnician 0,15 OMC
                                      OMC/
                                      proba
    Total manopera specialist
15. Manopera cartografie studiu Tabelul 3 Ofc
    pedologic
16. Manopera cartograf pentru Tabelul 13 OFc
    bonitare
    Total cartografie * * *
    Total manopera faza birou * * *
17. Cheltuieli indirecte (50% 2.6.1.f * * *
    din valoarea manoperei)
    Total cheltuieli * * *
 A Total manopera faza birou * * *
 ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

 ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  Nr. Specificare SCS II U/M Nr. proba Lei/ Valoarea
 crt. A, B proba (lei)
 ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
 Analize laborator
  1. Pregătit probe
  2. pH (în apa)
  3. Saruri solubile
  4. Reziduu fix
  5. Sodiu schimbabil
  6. Suma bazelor
  7. Aciditatea hidrolitica
  8. Aciditatea totală
  9. Carbonati
 10. Humus
 11. Azot - total
 12. Materie organică
 13. Fosfor solubil AL
 14. Potasiu solubil AL
 15. Aluminiu mobil
 16. Analiza granulometrica
 17. Umiditatea la 105°C
 18. Coeficient higroscopicitate
 19. Greutate volumetrica
 20. Echivalent umiditate
 21. Conductivitate hidraulica
 22. Rezistenta la penetrare
 23. Mineralizare
 24. Calciu
 25. Magneziu
 26. Sodiu
 27. Potasiu
 28. Cloruri
 29. Sulfati
 30. Bicarbonati
 31. Alte analize
 32. Calcul buletine şi indici
 B. TOTAL LABORATOR
 B. TOTAL BIROU
 A. Faza teren
 B. Faza birou
 C. Tarif avizare
    T.V.A. %
    TOTAL GENERAL
 ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────


    § - Se va completa litera, de exemplu: a, b,...
    Cheltuielile indirecte sunt cote procentuale. Acestea includ materiale, deplasări, diurna,... etc., conform SCS/1982.

                Întocmit Verificat
                                          Contabil-şef,

                             Aprobat
                          Director OSPA,

    Formularul nr. 4

                              PROCES - VERBAL DE AVIZARE
                    Nr. ........ din ..........................

    Comisia constituită conform Deciziei nr. ........ din .........., în vederea avizării lucrării .........., având următoarea componenta ..................
    în urma verificării lucrării a constatat următoarele:
    1. Condiţiile de cantitate şi calitate au fost/nu au fost îndeplinite.
    2. Preţurile şi tarifele din situaţia de plată au fost/nu au fost corect stabilite.
    3. Termenul de predare a fost/nu a fost respectat.
    4. Propuneri: ............................................................
    În urma celor constatate comisia avizează/nu avizează lucrarea.

             Membrii comisiei de avizare:
               (numele şi prenumele) Semnatura

                    Secretar, Preşedinte,

    Formularul nr. 5
                              Înregistrat la:

Oficiul de studii pedologice Direcţia generală pentru agricultura
şi agrochimice al judeţului....... şi industrie alimentara a judeţului .....
Nr. ....... din .......... Nr. ........ din ................


                         PROCES - VERBAL DE RECEPŢIE

    Subsemnaţii: ........, director OSPA, ......., contabil-şef OSPA, judeţul ......., executant; şi ........, director general DGAIA, ........, contabil-şef DGAIA, judeţul ........, beneficiar.
    În contractul nr. ...... din ....... am procedat primul la predarea şi secundul la primirea lucrării: Studiu pedologic şi agrochimic întocmit în vederea realizării şi reactualizarii Sistemului de monitorizare sol-teren pentru agricultura, pentru teritoriul administrativ ......., în suprafaţa de ........ ha, categoria de complexitate ...... ha .... şi .... ha ..... la scara de lucru: ..... ha şi ........ ha.
     S-a predat şi receptionat faza ............. în totalitate.
     Din verificări se constata:
    1. Condiţiile de cantitate şi calitate au fost îndeplinite, lucrarea şi, respectiv, situaţia de plată au fost avizate de către comisia de avizare.
    2. Termenul de predare a fost respectat.
    3. Alte prevederi contractuale au fost respectate în totalitate.
    Concluzii
    Lucrarea ce face obiectul predării-preluării se declara recepţionată şi urmează să fie decontată 100% contravaloarea acesteia de ..... lei, conform situaţiei de plată anexate. Plata se face din contul beneficiarului nr. ...., deschis la Trezoreria ........, în baza procesului-verbal de recepţie şi a facturii-talon emise de executant.
    Drept care s-a încheiat prezentul proces-verbal în ....... exemplare, dintre care ........ pentru executant.

               Data ..............


               Am predat Am primit

     Director, Contabil-şef, Director general, Contabil-şef,
     ......... ............. ................ ............


                                ──────────────

Comentarii Act

Nu sunt comentarii momentan.

Posteaza pe retele sociale

Pentru a posta un comentariu trebuie sa va autentificati


Daca nu aveti inca un cont si vreti sa va inregistrati dati click aici(click aici pentru a vedea toate aplicatiile CTCE)


Parteneri:

Contact

Bd. Decebal, nr. 32
Piatra Neamt
Romania
0233-211.020 , 218.110, 210.290, 210.291
0233.206.575

Contact Me

Urmariti-ne pe

Facebook
Vizitatori Unici
Astazi 60
Ieri 386
Total 65293
Media pe zi 641

Continutul, designul, structura, precum si materialele Lege-Online.ro apartin C.T.C.E. - Piatra Neamt si sunt protejate de Legea 8/1996 privind drepturile de autor si drepturile conexe, cu modificarile si completarile ulterioare. Copierea/distribuirea/republicarea acestora este ilegala.

CTCE - Centrul Teritorial de Calcul Economic