Inapoi la Cautare

INSTRUCŢIUNI din /2012


privind funcţiile de gestionar, constituirea de garanţii, răspunderea gestionarilor, predarea-primirea gestiunilor şi gestionarea bunurilor în Ministerul Apărării Naţionale


Puteti sa consultati o forma actualizata la data 21.10.2014, conform modificarilor publicate in Monitorul Oficial al Romaniei, apasand butonul Cumpara Act.

Cumparati Actul varianta DOC

Forma la zi
Pret: 13,00 RON cu TVA
Doriti o forma actualizata, la zi (21.10.2014), a acestui act ? Cumparati acum online, rapid si simplu varianta DOC !

Forme la zi | Modificari Act | Printare | Salvare DOC

  
    CAP. I
    Dispoziţii generale
    ART. 1
    Prin gestionar, în înţelesul prezentelor instrucţiuni, se înţelege persoana numită sau încadrată într-o unitate militară care are ca atribuţii principale de serviciu primirea, păstrarea şi eliberarea de bunuri materiale, mijloace băneşti ori alte valori, denumite în continuare bunuri, aflate în administrarea, folosinţa sau deţinerea, chiar temporară, a unităţii militare, indiferent de modul de dobândire şi de locul unde se află acestea.
    ART. 2
    (1) Funcţiile de gestionar şi cuantumul garanţiilor în Ministerul Apărării Naţionale sunt prevăzute în lista din anexa nr. 1.
    (2) Comandanţii/Şefii unităţilor militare de la toate eşaloanele stabilesc, prin ordinul de zi pe unitate, toate funcţiile din statul de organizare care se încadrează în prevederile anexei nr. 1.
    ART. 3
    (1) Funcţiile încadrate de persoane care primesc, păstrează şi eliberează bunuri, fără a avea calitatea de gestionari, şi care constituie garanţii, precum şi cuantumul acestora sunt prevăzute în lista din anexa nr. 2.
    (2) Comandanţii/Şefii unităţilor militare de la toate eşaloanele stabilesc, prin ordinul de zi pe unitate, toate funcţiile din statul de organizare care se încadrează în prevederile anexei nr. 2.
    (3) Se exceptează de la prevederile alin. (1) funcţiile încadrate de persoane care primesc bunuri spre a le folosi în îndeplinirea atribuţiilor de serviciu.
    CAP. II
    Condiţii privind ocuparea funcţiilor de gestionar
    ART. 4
    Pot fi numite/încadrate în funcţii de gestionar persoanele care au împlinit vârsta de 21 de ani, au absolvit studiile prevăzute în fişa postului şi au cunoştinţele necesare pentru a îndeplini această funcţie.
    ART. 5
    (1) Nu poate fi gestionar cel condamnat pentru săvârşirea vreuneia dintre infracţiunile prevăzute în anexa la Legea nr. 22/1969 privind angajarea gestionarilor, constituirea de garanţii şi răspunderea în legătură cu gestionarea bunurilor agenţilor economici, autorităţilor sau instituţiilor publice, cu modificările ulterioare, chiar dacă a fost graţiat.
    (2) Nu poate fi angajat sau numit în funcţia de gestionar cel aflat în curs de urmărire penală sau de judecată pentru săvârşirea vreuneia dintre infracţiunile prevăzute în anexa la Legea nr. 22/1969, cu modificările ulterioare.
    (3) Dacă în cursul urmăririi penale, al judecăţii sau după condamnare a intervenit amnistia, cel care a săvârşit vreuna dintre infracţiunile prevăzute în anexa la Legea nr. 22/1969, cu modificările ulterioare, nu poate fi gestionar timp de 2 ani de la data intervenirii amnistiei. Cel căruia i s-a suspendat condiţionat executarea pedepsei nu poate fi gestionar în cursul termenului de încercare şi 2 ani de la expirarea acestui termen.
    (4) Prin săvârşirea infracţiunii se înţelege comiterea oricăreia dintre faptele prevăzute în anexa la Legea nr. 22/1969, cu modificările ulterioare, pe care legea le pedepseşte ca infracţiune consumată sau ca tentativă, precum şi participarea la comiterea acestora ca autor, instigator ori complice.
    ART. 6
    Unităţile militare ale căror funcţii de gestionar prevăzute în statele de organizare urmează să fie încadrate cu personal civil contractual au obligaţia de a solicita, prin structura de personal, instituţiilor abilitate ale Ministerului Administraţiei şi Internelor documente din care să rezulte situaţia antecedentelor penale ale candidaţilor.
    ART. 7
    (1) Nu pot fi numite/încadrate în funcţii de gestionar sau nu pot îndeplini temporar, prin delegare de competenţă ori împuternicire, funcţii de gestionar persoanele care au atribuţii privind:
    a) conducerea contabilităţii cantitativ-valorice pentru conţinutul gestiunii respective;
    b) controlul gestiunilor respective;
    c) acordarea vizei de control financiar preventiv propriu;
    d) certificarea regularităţii documentelor justificative privind operaţiuni economico-financiare.
    (2) Nu pot efectua operaţii de primire, păstrare şi eliberare de bunuri:
    a) comandanţii/şefii unităţilor militare;
    b) personalul cu atribuţii de audit;
    c) personalul din domeniul prevenirii şi investigării corupţiei şi fraudelor;
    d) contabilii.
    CAP. III
    Garanţii şi răspunderi
    ART. 8
    (1) Personalul militar şi personalul civil contractual numit/încadrat în funcţii de gestionar au obligaţia de a constitui o garanţie în numerar.
    (2) De asemenea, au obligaţia de a constitui garanţie în numerar şi persoanele care ocupă funcţiile prevăzute în anexa nr. 2.
    (3) Nu sunt obligate să constituie garanţie în numerar persoanele:
    a) care gestionează temporar bunuri materiale, mijloace băneşti sau alte valori până la încadrarea unui gestionar, dar nu mai mult de 60 de zile;
    b) care primesc bunuri materiale pentru a le folosi în îndeplinirea atribuţiilor de serviciu.
    ART. 9
    Pe timpul stării de urgenţă, stării de asediu, stării de mobilizare sau al stării de război, gestionarii nu constituie garanţii în numerar.
    ART. 10
    (1) Constituirea garanţiei în numerar se face, în mod obligatoriu, prin contract încheiat în scris, prin grija structurii de personal, după numirea/încadrarea în funcţia de gestionar a militarului sau personalului civil contractual, conform modelului prevăzut în anexa nr. 3.
    (2) Contractul prevăzut la alin. (1) se înregistrează la compartimentul documente clasificate şi se păstrează la structura financiar-contabilă.
    ART. 11
    (1) Cuantumul garanţiei în numerar pentru fiecare funcţie de gestionar şi pentru alte persoane care mânuiesc bunuri este stabilit în listele din anexele nr. 1 şi 2.
    (2) Pentru stabilirea cuantumului garanţiei în numerar se utilizează ca bază de calcul solda netă a funcţiei de bază/salariul de bază net, prevăzută/prevăzut de legislaţia în vigoare.
    (3) Reducerea garanţiei stabilite sau scutirea de garanţie, în cazuri justificate, se aprobă de comandanţii/şefii eşalonului superior de resortul căruia sunt gestiunile respective.
    (4) Garanţia în numerar, în cuantumul stabilit, se constituie prin reţineri lunare de 1/10 din baza de calcul.
    ART. 12
    (1) Sumele reţinute pentru constituirea garanţiei se depun de unitatea militară la o bancă nominalizată de gestionar şi agreată de unitatea militară.
    (2) Modalităţile privind depunerea, retragerea sumelor, schimbul de informaţii, precum şi formularistica necesară operaţiunilor specifice se stabilesc cu entitatea bancară, avându-se în vedere restricţiile şi termenele impuse de cadrul legislativ în vigoare.
    (3) Indiferent de unitatea bancară aleasă, condiţiile de depunere a sumelor reprezentând garanţiile gestionarilor trebuie să permită, în orice moment, obţinerea unei diferenţe pozitive între dobândă ori alte sume acordate pentru sumele depuse şi comisioane sau orice alte reţineri ori deduceri din sumele depuse.
    (4) Diferenţele pozitive se utilizează pentru constituirea garanţiei în numerar şi aparţin persoanei care a constituit garanţia.
    ART. 13
    Pentru restituirea garanţiei în numerar, în funcţie de modalităţile concrete alese pentru depozitare, unităţile militare sunt obligate ca, în termen de maximum 10 zile lucrătoare de la data finalizării predării funcţiei de gestionar, să efectueze plata în numerar sau prin transfer bancar ori să emită o comunicare către bancă din care să rezulte că titularul are dreptul să ridice garanţia în situaţia în care nu a cauzat o pagubă sau când paguba a fost acoperită în întregime.
    ART. 14
    (1) În situaţia în care gestionarul a produs o pagubă în gestiune ce nu poate fi acoperită integral în termen de o lună de la data emiterii titlului executoriu definitiv, prin reţineri din veniturile pe care le realizează gestionarul respectiv, unitatea militară trebuie să ia măsuri de folosire a garanţiei în numerar constituite pentru acoperirea pagubei.
    (2) Dacă garanţia a fost folosită parţial sau în întregime de către unitatea militară pentru a se despăgubi, după acoperirea totală a pagubei, se iau măsuri de reconstituire a garanţiei în numerar, începând cu luna următoare, prin reţineri în cote de 1/3 din baza de calcul stabilită potrivit art. 11 alin. (2).
    ART. 15
    Pentru orice modificare a bazei de calcul, garanţia în numerar se recalculează, iar eventualele reţineri pentru actualizarea acesteia urmează să se efectueze începând cu luna următoare celei în care a avut loc modificarea, potrivit prevederilor art. 11 alin. (4).
    ART. 16
    În caz de mutare/transferare a gestionarului în altă unitate militară, într-o funcţie pentru care este prevăzută obligaţia de a constitui o garanţie în numerar, unitatea militară unde este constituită garanţia are obligaţia să vireze celeilalte unităţi militare, la solicitarea scrisă a acesteia, în termen de maximum 30 de zile calendaristice de la primirea ordinului de numire, sumele reţinute drept garanţie în numerar pentru persoana respectivă.
    ART. 17
    (1) Şeful compartimentului financiar-contabil al unităţii militare este obligat să calculeze şi să verifice cuantumul garanţiei pentru fiecare funcţie pentru care se constituie garanţie.
    (2) Activităţile prevăzute la alin. (1) se efectuează în următoarele situaţii:
    a) la luarea în primire a funcţiei de către şeful compartimentului financiar-contabil;
    b) la primirea ordinului de numire în funcţia pentru care se constituie garanţie;
    c) la începutul fiecărui exerciţiu financiar;
    d) la reorganizarea gestiunilor;
    e) odată cu modificări ale soldei, respectiv salariului.
    ART. 18
    Personalul militar şi personalul civil contractual răspund material pentru pagubele produse în gestiuni, pentru fapte ce nu constituie infracţiuni, potrivit prevederilor Legii nr. 22/1969, cu modificările ulterioare, ale Ordonanţei Guvernului nr. 121/1998 privind răspunderea materială a militarilor, aprobată prin Legea nr. 125/1999, precum şi ale Instrucţiunilor privind răspunderea materială a militarilor şi salariaţilor civili din Ministerul Apărării Naţionale, aprobate prin Ordinul ministrului de stat, ministrul apărării naţionale, nr. M.5/1999*) pentru aplicarea prevederilor Ordonanţei Guvernului României nr. 121 din 28.08.1998 privind răspunderea materială a militarilor, cu modificările şi completările ulterioare.
---------
    *) Ordinul ministrului de stat, ministrul apărării naţionale, nr. M.5/1999 nu a fost publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, deoarece avea ca obiect reglementări din sectorul de apărare a ţării şi securitate naţională.
    ART. 19
    Persoanele numite/încadrate în funcţiile prevăzute la art. 2 alin. (1) şi art. 3 alin. (1) răspund, potrivit legii penale, pentru infracţiunile săvârşite, iar pentru crearea de plusuri în gestiune prin mijloace frauduloase şi nedeclararea în scris a plusurilor din gestiune, potrivit prevederilor Legii nr. 22/1969, cu modificările ulterioare.
    CAP. IV
    Predarea-primirea gestiunii
    ART. 20
    (1) Predarea-primirea gestiunii se desfăşoară în următoarele situaţii:
    a) la eliberarea/numirea din/în funcţie, suspendarea din funcţie sau trecerea în rezervă ori direct în retragere a personalului militar, precum şi la încetarea contractului individual de muncă al personalului civil contractual;
    b) atunci când gestionarul nu mai întruneşte cerinţele legale prevăzute pentru a deţine calitatea de gestionar.
    (2) Activitatea de predare-primire a gestiunii se organizează astfel încât să nu perturbe desfăşurarea normală a activităţii unităţii militare.
    ART. 21
    (1) Activitatea de predare-primire a gestiunii se desfăşoară numai după înscrierea acesteia în ordinul de zi pe unitate, în cuprinsul căruia se precizează, în mod obligatoriu, următoarele:
    a) gestiunea care se predă;
    b) numele, prenumele, gradul şi funcţia predătorului şi primitorului;
    c) data şi locul începerii activităţii de predare-primire;
    d) perioada activităţii de predare-primire;
    e) ordinul de eliberare/numire din/în funcţie, de suspendare din funcţie, trecere în rezervă/retragere sau actul administrativ de încetare a contractului individual de muncă;
    f) componenţa comisiei de inventariere a gestiunii, din care trebuie să facă parte şi primitorul gestiunii sau persoana nominalizată de comandantul/şeful unităţii militare pentru a lua în primire gestiunea respectivă;
    g) persoana din unitatea militară care supraveghează şi/sau îndrumă activitatea, după caz;
    h) persoanele şi mijloacele care se pun la dispoziţie pentru facilitarea activităţii de predare-primire.
    (2) Comandanţii/Şefii unităţilor militare au obligaţia să dispună măsurile adecvate desfăşurării în condiţii optime a activităţii de predare-primire a gestiunilor, în conformitate cu prevederile actelor normative în vigoare.
    (3) Pe timpul desfăşurării activităţilor de predare-primire se evită mişcările de bunuri aflate în evidenţa contabilă a gestiunii respective, iar în situaţii deosebite, când acestea nu se pot amâna, se limitează la strictul necesar.
    ART. 22
    (1) În situaţii deosebite, când, din motive obiective, gestionarul nu poate desfăşura personal predarea gestiunii, acesta are dreptul să propună, prin raport personal, comandantului/şefului unităţii militare o altă persoană din aceeaşi unitate militară care consimte să îl reprezinte, denumită în continuare reprezentant.
    (2) Raportul personal al gestionarului, cu avizul favorabil al comandantului/şefului unităţii militare, se înregistrează la compartimentul documente clasificate al unităţii militare.
    (3) În cazul în care comandantul/şeful unităţii militare, din motive întemeiate, nu este de acord cu persoana desemnată ca reprezentant, gestionarul desemnează o altă persoană.
    (4) În ordinul de zi pe unitate se consemnează faptul că activitatea de predare a gestiunii respective nu se execută de către gestionarul titular, ci de către reprezentantul desemnat.
    (5) Reprezentantului i se aduc în scris la cunoştinţă data, ora, locul unde urmează să se desfăşoare activitatea de predare-primire şi termenul-limită pentru finalizarea acesteia.
    ART. 23
    Dacă gestionarul sau reprezentantul desemnat de gestionar nu se prezintă la data, ora şi locul unde urmează să înceapă/să se desfăşoare activitatea de predare-primire, comandantul/şeful unităţii militare desemnează, prin ordin de zi pe unitate, o altă persoană pentru executarea operaţiunii de predare, în numele gestionarului.
    ART. 24
    (1) În situaţii excepţionale care impun predarea gestiunii, cum ar fi cazuri de boală, deces, detaşări, treceri în rezervă, fără să fie numit un alt gestionar, comandantul/şeful unităţii militare numeşte, prin ordin de zi pe unitate, o persoană, militar sau personal civil contractual, căreia i se predă gestiunea.
    (2) Perioada de gestionare a bunurilor de către o persoană care înlocuieşte temporar un gestionar nu poate depăşi 60 de zile, timp în care comandantul/şeful unităţii militare ia măsuri pentru numirea/încadrarea unui gestionar.
    ART. 25
    (1) La predarea-primirea gestiunii participă, ca delegat, un reprezentant al structurii care are în responsabilitate bunurile, numit de comandantul/şeful unităţii militare.
    (2) La predarea-primirea gestiunii de subunitate participă comandantul/şeful subunităţii, iar la subunităţile izolate participă şeful nemijlocit al gestionarului.
    ART. 26
    (1) La orice predare-primire a gestiunii sau reorganizare de gestiune se execută obligatoriu operaţiunea de inventariere a gestiunii respective.
    (2) Activitatea de predare-primire a gestiunii se desfăşoară în două etape distincte:
    a) etapa de pregătire;
    b) etapa de predare-primire propriu-zisă.
    ART. 27
    (1) În etapa de pregătire, predătorului îi revin următoarele sarcini:
    a) definitivarea mişcărilor de bunuri în curs de execuţie şi perfectarea documentelor justificative;
    b) înregistrarea la zi în contabilitate şi în evidenţa operativă a tuturor documentelor justificative ale intrărilor de bunuri şi stabilirea soldului scriptic la fiecare cont;
    c) confruntarea datelor din contabilitate cu cele din evidenţa operativă şi clarificarea eventualelor neconcordanţe;
    d) sortarea şi aşezarea grupată a bunurilor materiale din depozite şi magazii după denumiri, sorturi, dimensiuni şi etichetarea lor, precizându-se unitatea de măsură, codul şi starea calitativă cu privire la acele bunuri.
    (2) În etapa de pregătire, primitorul are obligaţia să studieze actele normative ce reglementează activitatea de gestionare a bunurilor, pentru a cunoaşte sarcinile şi responsabilităţile ce îi revin în noua funcţie.
    ART. 28
    (1) Etapa de predare-primire propriu-zisă constă în:
    a) inventarierea gestiunii şi întocmirea tuturor documentelor referitoare la executarea inventarierilor;
    b) prezentarea şi explicarea tuturor particularităţilor privind gestiunea;
    c) întocmirea şi semnarea procesului-verbal de predare-primire.
    (2) Operaţiunea de predare-primire se consideră încheiată după semnarea procesului-verbal de predare-primire de către persoana care a luat în primire gestiunea respectivă.
    (3) Din momentul încheierii operaţiunii de predare-primire primitorul dobândeşte calitatea de gestionar, precum şi toate drepturile şi obligaţiile ce decurg din această calitate.
    (4) Pe întreaga durată a activităţii de predare-primire a gestiunii, magaziile se sigilează atât cu sigiliul predătorului, cât şi cu cel al primitorului.
    (5) Dacă pe timpul operaţiei de predare-primire se impun mişcări de bunuri, acestea se efectuează de persoana care predă, cu acordul scris al persoanei ce urmează să ia în primire gestiunea respectivă.
    (6) Acordul prevăzut la alin. (5) constă în contrasemnarea de către primitor a documentelor în baza cărora se efectuează mişcările respective.
    (7) Procesul-verbal de inventariere nu poate substitui procesul-verbal de predare-primire, ci constituie anexă a acestuia.
    ART. 29
    (1) Procesul-verbal de predare-primire trebuie să cuprindă următoarele elemente:
    a) denumirea unităţii militare la care s-a executat operaţia de predare-primire;
    b) data încheierii, gradul, numele şi prenumele gestionarilor care predau-primesc, precum şi ale persoanei/membrilor comisiei care a/au participat/asistat la această operaţie;
    c) perioada îndeplinirii funcţiei de gestionar de către predător;
    d) numărul şi data ordinului de eliberare/numire din/în funcţie, de suspendare din funcţie, trecere în rezervă/retragere sau ale actului administrativ de încetare a contractului individual de muncă şi ale ordinului de zi pe unitate prin care s-a dispus efectuarea predării-primirii gestiunii;
    e) perioada activităţii de predare-rimire;
    f) modul în care au fost administrate, depozitate, conservate şi păstrate bunurile, precum şi modalitatea în care este asigurată securitatea acestora;
    g) modalităţile de constatare pe teren a existentului - numărare, măsurare, cântărire, cubaj -, indicându-se nominal bunurile la care constatarea s-a făcut prin alte metode - în ambalaje originale, calcule tehnice;
    h) bunurile ce nu aparţin unităţii militare, pentru care s-au întocmit liste de inventariere separate şi care s-au trimis unităţilor în cauză, cu indicarea numărului de înregistrare al scrisorilor şi a datelor când au fost expediate;
    i) procesul-verbal de inventariere şi listele de inventariere anexate la acesta, care se semnează, pe fiecare filă, de predător şi de primitor şi se certifică, pentru exactitate, de persoana care a participat/asistat la inventariere sau de membrii comisiei de inventariere;
    j) cauzele principale care au determinat plusurile/lipsurile constatate.
    (2) În procesul-verbal de predare-primire se mai înscriu documentele de evidenţă operativă, precum şi alte documente ce s-au predat-primit, specificându-se numărul de file şi numerele de înregistrare.
    (3) Într-un capitol separat al procesului-verbal de predare-primire se menţionează problemele litigioase asupra cărora urmează să se ia hotărâri de către persoana care are competenţe de soluţionare.
    (4) Procesul-verbal de predare-primire se semnează de gestionarul predător sau de persoana care îl înlocuieşte, în condiţiile art. 22, 23 sau 24, după caz, şi de gestionarul primitor, pe fiecare filă, precum şi de persoanele/comisia care au/a participat la operaţia de predare-primire şi se vizează de către locţiitorul comandantului/şefului unităţii militare care are în subordine structura ce gestionează bunurile.
    ART. 30
    Comandantul/Şeful unităţii militare aprobă procesul-verbal de predare-primire, înscrie formula: "Data......... Aprob.........." şi hotărăşte, după caz:
    a) înregistrarea în contabilitate şi în evidenţa operativă, în coloana "primiri", a plusurilor constatate în gestiune;
    b) efectuarea cercetării administrative privind lipsurile şi diferenţele de stare calitativă constatate, conform prevederilor legale.
    ART. 31
    (1) Procesul-verbal de predare-primire se întocmeşte într-un singur exemplar şi se înregistrează la compartimentul documente clasificate.
    (2) În situaţia în care, cu ocazia predării-primirii, rezultă plusuri şi/sau minusuri, procesul-verbal de predare-primire se întocmeşte în două exemplare, care au următoarea destinaţie:
    a) primul exemplar se predă compartimentului de care aparţine gestiunea, care îl anexează la documentele de gestiune;
    b) al doilea exemplar, care conţine hotărârea comandantului/şefului unităţii militare, constituie actul de sesizare pentru efectuarea cercetării administrative.
    (3) După finalizarea activităţii de predare-primire şi verificarea concordanţei datelor din contabilitate şi din evidenţa operativă cu datele din procesul-verbal de predare-primire, conturile din fişele de magazie se barează cu o linie albastră vizibilă, sub ultima operaţiune, după care se certifică exactitatea soldurilor, prin semnătura predătorului şi primitorului.
    (4) Predătorului i se comunică numărul la care a fost înregistrat şi fila din dosarul în care a fost clasat procesul-verbal de predare-primire, spre a-l putea identifica cu uşurinţă, la nevoie.
    (5) Gestionarii sunt obligaţi să refuze predarea-primirea gestiunii dacă nu se efectuează inventarierea sau dacă procesul-verbal de predare-primire nu se întocmeşte în condiţiile stabilite prin prezentele instrucţiuni.
    ART. 32
    În cazul predării-primirii de bunuri care au caracteristici pentru a căror verificare gestionarul primitor nu are cunoştinţele necesare, la cererea acestuia, comandantul/şeful unităţii militare are obligaţia de a asigura asistenţa tehnică de specialitate printr-un specialist din cadrul unităţii militare, de la alte unităţi militare sau de la eşalonul superior, pentru verificarea calitativă a bunurilor din gestiune.
    ART. 33
    Predarea-primirea funcţiei de administrator de cazarmă se desfăşoară sub supravegherea şi coordonarea persoanei/comisiei din unitatea militară, numită prin ordin de zi, cu participarea reprezentantului centrului de domenii şi infrastructuri/centrului de cartiruire trupe şi administrare cazărmi/serviciului de administrare cazărmi/similar în a cărui zonă de responsabilitate se află cazarma/cazărmile.
    ART. 34
    La primirea gestiunii, contabilul-şef are obligaţia să înmâneze gestionarului primitor o fişă cu specimene de semnături aparţinând persoanelor care, potrivit prevederilor legale, au dreptul să semneze acte de primire şi eliberare a bunurilor sau să acorde viza de control financiar preventiv.
    CAP. V
    Drepturile şi obligaţiile gestionarului privind primirea, păstrarea şi eliberarea bunurilor
    ART. 35
    (1) Gestionarul are dreptul să solicite constituirea comisiei de recepţie în următoarele cazuri:
    a) când bunurile materiale sosesc fără documente de însoţire;
    b) când bunurile materiale primite nu corespund cantitativ sau calitativ cu datele înscrise în documentele de însoţire;
    c) când bunurile sosesc fără însoţitor, pe răspunderea operatorului de transport.
    (2) Comisia de recepţie este obligată să înscrie în procesul-verbal de recepţie toate constatările sale privind cantitatea şi calitatea bunurilor materiale, precum şi starea ambalajelor recepţionate, indicând totodată cauzele deficienţelor şi diferenţelor faţă de datele din documentele de însoţire, precum şi propunerile sale.
    ART. 36
    (1) În situaţia în care gestionarul lipseşte, din orice motive, iar activitatea gestionară nu se poate întrerupe până la revenirea gestionarului la serviciu sau până la preluarea gestiunii de către un nou gestionar, activităţile privind primirea, păstrarea şi eliberarea de bunuri se execută de către o persoană din aceeaşi unitate militară, delegată de gestionar să îl înlocuiască, cu aprobarea comandantului/şefului unităţii militare respective şi consemnarea în ordinul de zi pe unitate.
    (2) Suplinirea gestionarului care lipseşte prin delegatul său sau prin comisie nu poate depăşi termenul de 60 de zile.
    (3) Când gestionarul lipseşte mai mult de 60 de zile se procedează la predarea-primirea funcţiei, în conformitate cu regulile stabilite la cap. IV.
    ART. 37
    (1) Când gestionarul nu desemnează un delegat sau când delegatul său nu se prezintă ori când comandantul/şeful unităţii militare nu este de acord cu persoana desemnată, primirea, păstrarea şi eliberarea de bunuri se fac de către o comisie numită, prin ordin de zi pe unitate, de către comandantul/şeful unităţii militare, cu consultarea prealabilă a gestionarului respectiv.
    (2) Ridicarea cheilor în vederea intrării în spaţiile de depozitare a bunurilor materiale, primirea şi eliberarea de bunuri se fac de către persoana din comisie care a fost nominalizată în ordinul de zi pe unitate.
    (3) Orice operaţiune de primire şi/sau eliberare de bunuri se menţionează într-un proces-verbal, semnat de membrii comisiei.
    (4) După desfăşurarea operaţiunilor de primiri şi/sau eliberări de bunuri, cheile se depun în cutie sigilată la ofiţerul de serviciu pe unitate de către persoana care le-a ridicat.
    ART. 38
    Gestionarul este obligat să cunoască şi să aplice prevederile Instrucţiunilor privind organizarea şi conducerea evidenţei cantitativ-valorice a bunurilor aflate în administrarea Ministerului Apărării Naţionale - la pace, aprobate prin Ordinul ministrului de stat, ministrul apărării naţionale, nr. M.8/1999*), cu modificările şi completările ulterioare, referitoare la:
    a) organizarea şi conducerea evidenţei bunurilor materiale;
    b) intrarea şi ieşirea bunurilor în/din gestiune;
    c) întocmirea şi folosirea documentelor justificative privind distribuirea şi evidenţa bunurilor din gestiunea sa;
    d) înregistrarea plusurilor şi lipsurilor de bunuri.
---------
    *) Ordinul ministrului de stat, ministrul apărării naţionale, nr. M.8/1999 nu a fost publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, deoarece avea ca obiect reglementări din sectorul de apărare a ţării şi securitate naţională.
    ART. 39
    (1) Gestionarul este obligat să raporteze imediat, în scris, comandantului/şefului unităţii militare când constată că spaţiile de depozitare/păstrare a bunurilor nu prezintă condiţii corespunzătoare de siguranţă şi păstrare sau când constată existenţa unor indicii de violare a spaţiilor respective.
    (2) Comandantul/Şeful unităţii militare care a fost sesizat de gestionar sau a luat cunoştinţă nemijlocit de situaţiile prevăzute la alin. (1) este obligat să ia imediat măsurile ce se impun, potrivit regulamentelor şi legilor în vigoare.
    ART. 40
    Gestionarul este obligat să raporteze imediat, în scris, comandantului/şefului unităţii militare când constată plusuri ori minusuri în gestiune, precum şi atunci când constată că bunurile materiale sunt depreciate, degradate sau distruse ori există pericolul ca acestea să ajungă în asemenea situaţii.
    ART. 41
    (1) Gestionarul este obligat să raporteze, în scris, şefului structurii logistice când stocurile de bunuri materiale din gestiune au atins limitele cantitative maxime sau minime ori acestea sunt fără mişcare sau cu mişcare lentă, dacă în atribuţiile sale se prevede că trebuie să cunoască limitele cantitative şi dinamica mişcării bunurilor respective. Raportarea se execută la termenele stabilite de eşaloanele superioare.
    (2) Gestionarul este obligat să raporteze, în scris, comandantului/şefului unităţii militare despre bunurile materiale din gestiune a căror termen de valabilitate urmează să expire şi pentru care nu există posibilităţi de consum.
    (3) Şeful nemijlocit al gestionarului avizează raportul întocmit şi face propuneri comandantului/şefului unităţii militare de preschimbare/redistribuire/dare în folosinţă a bunurilor materiale prevăzute la alin. (1) şi (2), după caz.
    ART. 42
    Pentru îndeplinirea atribuţiilor funcţionale, gestionarul are următoarele responsabilităţi:
    a) să asigure şi să îşi verifice zilnic existenţa şi păstrarea în condiţii de deplină securitate a bunurilor din gestiune;
    b) să asigure păstrarea bunurilor materiale conform prescripţiilor tehnice şi igienico-sanitare;
    c) să întocmească şi să predea la termenele stabilite documentele justificative privind distribuirea şi evidenţa bunurilor;
    d) să pregătească şi să prezinte comisiilor de inventariere bunurile aflate în gestiune;
    e) să conducă activitatea personalului subordonat, dacă este cazul;
    f) să respecte normele privind securitatea şi sănătatea în muncă, protecţia mediului, supravegherea tehnică, metrologia legală şi apărarea împotriva incendiilor;
    g) să participe la evacuarea, salvarea şi securitatea bunurilor din gestiune, în cazul unor incendii sau calamităţi naturale, conform planurilor de acţiune/intervenţie în aceste situaţii;
    h) să păstreze ordinea şi curăţenia în spaţiile de depozitare.
    ART. 43
    Persoanelor care îndeplinesc funcţia de gestionar le sunt interzise:
    a) folosirea aparatelor şi a instrumentelor de măsurat care nu sunt verificate metrologic;
    b) distribuirea bunurilor pe bază de dispoziţii verbale sau provizorii, indiferent de calitatea celui care a dat asemenea dispoziţii, fără întocmirea documentelor de distribuţie legale;
    c) efectuarea oricăror mişcări de bunuri pe baza unor documente care nu sunt corect întocmite sau nu sunt semnate de persoanele în drept să ordone mişcarea respectivă.
    ART. 44
    În situaţia în care atribuţiile de serviciu ale gestionarului includ şi vânzarea de mărfuri sau distribuţia unor bunuri materiale contra cost, acesta are următoarele obligaţii:
    a) respectarea preţurilor legal stabilite;
    b) distribuţia bunurilor numai după încasarea contravalorii acestora sau după intrarea în posesia documentelor legale care atestă depunerea acesteia la compartimentul financiar-contabil;
    c) respectarea regulilor generale de comerţ.
    ART. 45
    (1) Accesul în spaţiile unde sunt păstrate/ depozitate bunurile este permis următoarelor categorii de personal:
    a) comandantului/şefului unităţii militare;
    b) locţiitorilor comandantului/şefului unităţii militare sau altor persoane care conduc nemijlocit compartimentul de aprovizionare-înzestrare de care aparţine gestionarul;
    c) persoanelor împuternicite în scris de comandantul/şeful unităţii militare pentru efectuarea de inventarieri parţiale sau totale, verificarea modului de păstrare a bunurilor, executarea cercetării administrative;
    d) membrilor comisiilor de inspecţii şi controale, pe bază de delegaţii scrise, semnate de comandanţii/şefii unităţii militare care au delegat comisiile sau persoanele respective;
    e) comandanţilor/şefilor eşaloanelor ierarhice superioare, în prezenţa comandantului/şefului unităţii militare sau a locţiitorului acestuia.
    (2) Accesul persoanelor prevăzute la alin. (1) în spaţiile unde sunt păstrate/depozitate bunurile este permis numai în prezenţa gestionarului sau a persoanei delegate de acesta/comisiei care îl înlocuieşte pe timpul absenţei sale.
    CAP. VI
    Termene de predare-primire a funcţiilor de gestionari
    ART. 46
    Termenul de predare-primire a funcţiilor de gestionar se stabileşte de comandantul/şeful unităţii militare care are în statul de organizare funcţia respectivă, în funcţie de necesităţi şi de complexitatea operaţiunii de predare-primire, însă nu poate fi mai mare de 30 de zile calendaristice de la data schimbării poziţiei de activitate.
    CAP. VII
    Dispoziţii tranzitorii şi finale
    ART. 47
    Prevederile prezentelor instrucţiuni se aplică şi de către structurile care participă la misiuni şi operaţii în afara teritoriului statului român, precum şi de către personalul trimis în misiune permanentă în străinătate.
    ART. 48
    Garanţiile în numerar constituite deja se vor recalcula conform prezentelor instrucţiuni, în maximum 90 de zile de la data intrării în vigoare a acestora.
    ART. 49
    Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezentele instrucţiuni.
    ANEXA 1
    la instrucţiuni
                                     LISTA
                      cuprinzând funcţiile de gestionar şi
                             cuantumul garanţiilor

┌────┬──────────────────┬───────────────────────┬──────────────────────────────┐
│Nr. │Denumirea funcţiei│Cuantumul garanţiei, │ Observaţii │
│crt.│ │indiferent de eşalonul │ │
│ │ │la care funcţionează │ │
│ │ │ gestionarul │ │
├────┼──────────────────┼───────────────────────┼──────────────────────────────┤
│ 1.│Subofiţer │O soldă netă a funcţiei│Cuantumul garanţiei pentru │
│ │administraţie │de bază/Un salariu de │gestionarii din unităţile de │
│ │Maistru militar │bază net │aviaţie, academiile militare, │
│ │administraţie │ │Spitalul Militar Central este │
│ │Casier principal/ │ │de 1 1/2 din solda netă a │
│ │Casier │ │funcţiei de bază/salariul de │
│ │ │ │bază net. │
├────┼──────────────────┼───────────────────────┼──────────────────────────────┤
│ 2.│Administrator │O soldă netă a funcţiei│ │
│ │ │de bază/Un salariu de │ │
│ │ │bază net │ │
├────┼──────────────────┼───────────────────────┼──────────────────────────────┤
│ 3.│Subofiţer de │O soldă netă a funcţiei│ │
│ │companie │de bază/Un salariu de │ │
│ │ │bază net │ │
├────┼──────────────────┼───────────────────────┼──────────────────────────────┤
│ 4.│Ajutor │O soldă netă a funcţiei│ │
│ │administrator │de bază/Un salariu de │ │
│ │cazarmă │bază net │ │
├────┼──────────────────┼───────────────────────┼──────────────────────────────┤
│ 5.│Gestionar/ │O soldă netă a funcţiei│Cuantumul garanţiei pentru │
│ │Administrator │de bază/Un salariu de │gestionarii din unităţile de │
│ │depozit │bază net │aviaţie, transmisiuni, tancuri│
│ │Gestionar/ │ │auto, marină, cazare şi │
│ │Administrator │ │formaţiuni specifice este de │
│ │magazie │ │1 1/2din solda netă a funcţiei│
│ │ │ │de bază/salariul de bază net. │
│ │ │ │Cuantumul garanţiei pentru │
│ │ │ │gestionarii din depozitele │
│ │ │ │subordonate comandamentelor de│
│ │ │ │armă, bazelor logistice, │
│ │ │ │pentru gestiunile de bunuri │
│ │ │ │materiale specifice este de │
│ │ │ │două solde nete ale funcţiei │
│ │ │ │de bază/salarii de bază nete. │
├────┼──────────────────┼───────────────────────┼──────────────────────────────┤
│ 6.│Ajutor gestionar/ │O soldă netă a funcţiei│ │
│ │Administrator │de bază/Un salariu de │ │
│ │depozit │bază net │ │
├────┼──────────────────┼───────────────────────┼──────────────────────────────┤
│ 7.│Farmacist │O soldă netă a funcţiei│ │
│ │Farmacist │de bază/Un salariu de │ │
│ │principal │bază net │ │
│ │Laborant │ │ │
│ │principal/chimist,│ │ │
│ │biolog, │ │ │
│ │biochimist, dacă │ │ │
│ │au ca atribuţii │ │ │
│ │principale │ │ │
│ │primirea, │ │ │
│ │păstrarea şi │ │ │
│ │eliberarea de │ │ │
│ │medicamente şi │ │ │
│ │bunuri sanitare │ │ │
├────┼──────────────────┼───────────────────────┼──────────────────────────────┤
│ 8.│Şef popotă │O soldă netă a funcţiei│Cuantumul garanţiei pentru │
│ │ │de bază/Un salariu de │gestionarii de la popotele cu │
│ │ │bază net │peste 200 de abonaţi este de │
│ │ │ │două solde nete ale funcţiei │
│ │ │ │de bază/salarii de bază nete. │
├────┼──────────────────┼───────────────────────┼──────────────────────────────┤
│ 9.│Bibliotecar │O soldă netă a funcţiei│Cuantumul garanţiei pentru │
│ │Bibliotecar │de bază/Un salariu de │gestionarii de la biblioteca │
│ │principal │bază net │centrală a Ministerului │
│ │ │ │Apărării Naţionale, academiile│
│ │ │ │militare şi Muzeul Militar │
│ │ │ │Central este de două solde │
│ │ │ │nete ale funcţiei de bază/ │
│ │ │ │salarii de bază nete. │
├────┼──────────────────┼───────────────────────┼──────────────────────────────┤
│ 10.│Gestionar/Custode │Două solde nete ale │Muzee │
│ │sală │funcţiei de bază/ │ │
│ │ │salarii de bază nete │ │
└────┴──────────────────┴───────────────────────┴──────────────────────────────┘

    NOTĂ:
    Funcţiile de gestionari care au altă denumire în statul de organizare decât cea prevăzută în prezenta anexă, vor fi asimilate, din punctul de vedere al garanţiei, cu funcţiile similare din cadrul eşalonului respectiv.
    ANEXA 2
    la instrucţiuni
                                     LISTA
                cuprinzând funcţiile încadrate de persoane care
                primesc, păstrează şi eliberează bunuri, fără a
                avea calitatea de gestionar, şi care constituie
                     garanţii, precum şi cuantumul acestora

┌────┬────────────────────────────────────┬───────────────────────┬────────────┐
│Nr. │ Denumirea funcţiei │Cuantumul garanţiei, │ Observaţii │
│crt.│ │indiferent de eşalonul │ │
│ │ │la care funcţionează │ │
│ │ │ gestionarul │ │
├────┼────────────────────────────────────┼───────────────────────┼────────────┤
│ 1.│Şef laborator │O soldă netă a funcţiei│ │
│ │ │de bază/Un salariu de │ │
│ │ │bază net │ │
├────┼────────────────────────────────────┼───────────────────────┼────────────┤
│ 2.│Şef garaj/secţie/expoziţie/complex │O soldă netă a funcţiei│ │
│ │ │de bază/Un salariu de │ │
│ │ │bază net │ │
├────┼────────────────────────────────────┼───────────────────────┼────────────┤
│ 3.│Şef poligon/obiectiv │O soldă netă a funcţiei│ │
│ │ │de bază/Un salariu de │ │
│ │ │bază net │ │
├────┼────────────────────────────────────┼───────────────────────┼────────────┤
│ 4.│Maistru şef atelier, şef atelier │1/2 solda netă a │ │
│ │reparaţii/confecţii şi similare, şef│funcţiei de bază/ │ │
│ │grupă întreţinere materiale tehnice,│salariul de bază net │ │
│ │reparaţii tehnică şi armament, │ │ │
│ │comandant/şef grupă reparaţii │ │ │
│ │bunuri materiale chimice, maistru │ │ │
│ │şef tipografie, pentru bunuri │ │ │
│ │materiale tipografice, şef far, şef │ │ │
│ │grupuri far, şef radiofar şi │ │ │
│ │personalul atelierelor, secţiilor şi│ │ │
│ │centrelor de reparaţii care │ │ │
│ │gestionează bunuri ce se folosesc în│ │ │
│ │procesul de producţie, prin cumul cu│ │ │
│ │funcţia de bază │ │ │
├────┼────────────────────────────────────┼───────────────────────┼────────────┤
│ 5.│Sanitar principal │1/2 solda netă a │ │
│ │Sanitar │funcţiei de bază/ │ │
│ │Asistent medical care gestionează │salariul de bază net │ │
│ │bunuri │ │ │
├────┼────────────────────────────────────┼───────────────────────┼────────────┤
│ 6.│Şef editură/muzeu/tipografie/bază │O soldă netă a funcţiei│ │
│ │sportivă/complex/cerc militar │de bază/Un salariu de │ │
│ │ │bază net │ │
├────┼────────────────────────────────────┼───────────────────────┼────────────┤
│ 7.│Şef club/bibliotecă │O soldă netă a funcţiei│ │
│ │ │de bază/Un salariu de │ │
│ │ │bază net │ │
├────┼────────────────────────────────────┼───────────────────────┼────────────┤
│ 8.│Administrator cazarmă │O soldă netă a funcţiei│ │
│ │ │de bază/Un salariu de │ │
│ │ │bază net │ │
├────┼────────────────────────────────────┼───────────────────────┼────────────┤
│ 9.│Comandanţi servicii de luptă - │O soldă netă a funcţiei│ │
│ │maiştri militari │de bază/Un salariu de │ │
│ │ │bază net │ │
├────┼────────────────────────────────────┼───────────────────────┼────────────┤
│ 10.│Comandanţi - maiştri militari/ │O soldă netă a funcţiei│ │
│ │subofiţeri serviciu/grup/grupă de │de bază/Un salariu de │ │
│ │luptă de la bordul navelor │bază net │ │
├────┼────────────────────────────────────┼───────────────────────┼────────────┤
│ 11.│Specialişti din cadrul serviciilor/ │O soldă netă a funcţiei│ │
│ │grupurilor/grupelor de luptă de la │de bază/Un salariu de │ │
│ │bordul navelor │bază net │ │
├────┼────────────────────────────────────┼───────────────────────┼────────────┤
│ 12.│Şef echipaj │O soldă netă a funcţiei│ │
│ │ │de bază/Un salariu de │ │
│ │ │bază net │ │
├────┼────────────────────────────────────┼───────────────────────┼────────────┤
│ 13.│Administratori nave │O soldă netă a funcţiei│ │
│ │ │de bază/Un salariu de │ │
│ │ │bază net │ │
├────┼────────────────────────────────────┼───────────────────────┼────────────┤
│ 14.│Comandanţi nave logistice │O soldă netă a funcţiei│ │
│ │ │de bază/Un salariu de │ │
│ │ │bază net │ │
├────┼────────────────────────────────────┼───────────────────────┼────────────┤
│ 15.│Comandanţi şi specialişti din cadrul│O soldă netă a funcţiei│ │
│ │grupurilor/detaşamentelor/grupelor │de bază/Un salariu de │ │
│ │de scafandri - maiştri militari │bază net │ │
├────┼────────────────────────────────────┼───────────────────────┼────────────┤
│ 16.│Personalul care mânuieşte mijloace │1/2 solda netă a │ │
│ │băneşti, documente militare de │funcţiei de bază/ │ │
│ │transport sau orice alte valori şi │salariul de bază net │ │
│ │bunuri sanitare, de popotă, │ │ │
│ │sportive, instrumente muzicale, │ │ │
│ │documentaţii tehnice, de bibliotecă │ │ │
│ │etc. - prin cumul cu funcţia de bază│ │ │
├────┼────────────────────────────────────┼───────────────────────┼────────────┤
│ 17.│Tehnician sanitar dentar │1/2 solda netă a │ │
│ │ │funcţiei de bază/ │ │
│ │ │salariul de bază net │ │
├────┼────────────────────────────────────┼───────────────────────┼────────────┤
│ 18.│Veterinar │1/2 solda netă a │ │
│ │ │funcţiei de bază/ │ │
│ │ │salariul de bază net │ │
├────┼────────────────────────────────────┼───────────────────────┼────────────┤
│ 19.│Instrumentist │1/2 solda netă a │ │
│ │ │funcţiei de bază/ │ │
│ │ │salariul de bază net │ │
├────┼────────────────────────────────────┼───────────────────────┼────────────┤
│ 20.│Cameristă la unităţile de cazare │1/2 solda netă a │ │
│ │ │funcţiei de bază/ │ │
│ │ │salariul de bază net │ │
└────┴────────────────────────────────────┴───────────────────────┴────────────┘

    NOTĂ:
    Se constituie garanţie în numerar pentru funcţiile şi persoanele negestionare prevăzute în prezenta anexă numai dacă mânuiesc efectiv bunuri.
    ANEXA 3
    la instrucţiuni
                              CONTRACT DE GARANŢIE
                           Încheiat astăzi, ........
                                   - model -
    I. Părţile contractante
    1.1. Ministerul Apărării Naţionale, prin U.M. ......, cu sediul în ........, str. ....... nr. ...., sectorul/judeţul ......, cod fiscal nr. ....... din ......., reprezentată de ......., cu funcţia de ......, în calitate de angajator, pe de o parte, şi
    1.2. Dl/Dna ........, domiciliat/domiciliată în ......, str. ....... nr. ..., bl. ..., sc. ..., et. ..., ap. ..., sectorul/judeţul ......, fiul/fiica lui ...... şi al/a ......., născut/născută în ...... la data de ......., posesorul/posesoarea B.I./C.I. ...... seria .... nr. ..., cod numeric personal ......, în calitate de angajat-gestionar, pe de altă parte,
    au convenit să încheie prezentul contract privind constituirea garanţiei în numerar prevăzute de Legea nr. 22/1969 privind angajarea gestionarilor, constituirea de garanţii şi răspunderea în legătură cu gestionarea bunurilor agenţilor economici, autorităţilor sau instituţiilor publice, cu modificările ulterioare, cu respectarea următoarelor clauze:
    II. Obiectul contractului
    2.1. Angajatul-gestionar, salariat al Unităţii Militare ............, având o soldă/un salariu net de bază lunar în valoare de .... lei, se obligă ca, în vederea acoperirii eventualelor pagube cauzate în gestiunea ce i-a fost încredinţată, să constituie o garanţie în numerar în sumă de ...... lei, pentru valoarea bunurilor gestionate de ...... lei.
    2.2. Garanţia în numerar va fi reţinută de la angajatul-gestionar în ...... rate lunare de ....... lei fiecare din solda/salariul său.
    III. Obligaţiile părţilor
    3.1. Dacă există mai multe urmăriri în perioada constituirii garanţiei în numerar convenite şi, ca urmare, angajatorul nu va putea să reţină garanţia în numerar din salariu, angajatul-gestionar se obligă ca, din veniturile sale, să depună, la data la care se face plata soldei/salariului, ratele datorate, devenite scadente.
    3.2. Angajatorul va reţine/va primi suma aferentă de la angajatul-gestionar şi se obligă să o depună în cont la Banca ........., evidenţiind operaţiunea respectivă în contabilitatea sa. De asemenea, angajatorul se obligă să restituie suma reţinută în contul garanţiei în numerar, împreună cu dobânzile aferente acesteia, numai în cazul încetării contractului de muncă sau la trecerea într-o funcţie pentru care nu este necesară constituirea garanţiei în numerar.
    3.3. a) Angajatul-gestionar consimte ca garanţia în numerar să fie folosită de angajator pentru acoperirea pagubelor produse în gestiunea ce i s-a încredinţat.
    b) În acest scop, angajatul-gestionar împuterniceşte angajatorul ca, într-o asemenea eventualitate, să ridice din cont suma aferentă până la echivalentul pagubei produse, pe baza cererii angajatorului şi a unei copii certificate de pe titlul executoriu definitiv obţinut împotriva angajatului-gestionar.
    c) Totodată, angajatul-gestionar se obligă să reîntregească garanţia în numerar, în condiţiile prevăzute pentru constituirea ei.
    IV. Clauze finale
    4.1. Modificarea prezentului contract se face numai prin act adiţional încheiat între părţile contractante.
    4.2. Prezentul contract reprezintă voinţa părţilor şi înlătură orice înţelegere verbală dintre acestea, anterioară sau ulterioară încheierii lui.
    4.3. În cazul în care părţile îşi încalcă obligaţiile, neexercitarea de către partea care suferă vreun prejudiciu a dreptului de a cere executarea întocmai sau prin echivalent bănesc a obligaţiei respective nu înseamnă că ea a renunţat la acest drept al său.
    4.4. Prezentul contract s-a încheiat într-un număr de ... exemplare, din care ...... .
         Comandantul U.M., Gestionar,
         ............... .................
                                 Contabil-şef
                                 .............
                                    --------

Forme la zi | Modificari Act | Printare | Salvare DOC

Inapoi la Cautare

Comentarii Act

Nu sunt comentarii momentan.

Posteaza pe retele sociale

Pentru a posta un comentariu trebuie sa va autentificati


Daca nu aveti inca un cont si vreti sa va inregistrati dati click aici


Despre Companie

CTCE este liderul national in domeniul software legislativ. Avem o experienta de peste 35 ani in domeniul dezvoltarii de aplicatii software.
(aflati mai multe)

Termeni si Conditii
Comanda LegisPlus
Testeaza LegisPlus
Resurse Lege-Online

Nota CTCE

Continutul, designul, structura, precum si materialele Lege-Online.ro apartin C.T.C.E. - Piatra Neamt si sunt protejate de Legea 8/1996 privind drepturile de autor si drepturile conexe, cu modificarile si completarile ulterioare. Copierea/distribuirea/republicarea acestora este ilegala.

Intrati in Contact

 • Telefon:
  (0233) 211 020 / (0233) 218 110
 • E-mail:
  office@ctce.ro
 • Adresa:
  Bd. Decebal, nr. 32
  610076, Piatra Neamt, Neamt
  Romania


CTCE - Centrul Teritorial de Calcul Economic

Info

Se ncarc, v rugm asteptati.