Inapoi la Cautare

INSTRUCŢIUNI din /2011


de aplicare a unor prevederi din Normele metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 52/2011 - Anexa 1


Puteti sa consultati o forma actualizata la data 24.05.2018, conform modificarilor publicate in Monitorul Oficial al Romaniei, apasand butonul Cumpara Act.

Cumparati Actul varianta DOC

Forma la zi
Pret: 13,00 RON cu TVA
Doriti o forma actualizata , la zi (24.05.2018) , a acestui act ? Cumparati acum online, rapid si simplu varianta DOC !

Forme la zi | Modificari Act | Printare | Salvare DOC	

*Font 7*
 ┌────┬──────────────────────────────────────────┬────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
 │Nr. │ Situaţie │ Soluţie │
 │crt.│ │ │
 ├────┴──────────────────────────────────────────┴────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │ A. Condiţii de eligibilitate │
 ├────┬──────────────────────────────────────────┬────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │ 1. │Persoana îndreptăţită poate solicita │Persoana îndreptăţită poate solicita direct stimulentul de inserţie, începând cu ziua │
 │ │direct stimulentul de inserţie,începând cu│următoare celei în care încetează concediul de maternitate, dacă îndeplineşte condiţiile│
 │ │ziua următoare celei în care încetează │pentru acordarea indemnizaţiei pentru creşterea copilului prevăzută la art. 2 alin. (1) │
 │ │concediul de maternitate, neexprimându-şi │lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul şi │
 │ │opţiunea de a beneficia de concediu de │indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor, denumită în continuare OUG nr. 111/2010. │
 │ │creştere a copilului până la împlinirea │Dacă la momentul cererii persoana solicită de la început stimulentul de inserţie, se │
 │ │vârstei de un an de către copil. │consideră că şi-a exprimat opţiunea pentru varianta de concediu/indemnizaţie lunară │
 │ │ │sau, după caz, stimulent, prevăzută la art. 2 alin. (1) lit. a) din OUG nr. 111/2010. │
 │ │ │Această opţiune nu mai poate fi modificată pe parcurs, însă persoana poate reveni în │
 │ │ │concediu de creştere a copilului, până la împlinirea de către acesta a vârstei de un an,│
 │ │ │cu plata unei indemnizaţii aferente concediului şi poate continua apoi cu stimulentul de│
 │ │ │inserţie până la împlinirea de către copil a vârstei de 2 ani, în situaţia în care se │
 │ │ │reîntoarce la activitatea profesională înainte de împlinirea de către copil a vârstei de│
 │ │ │un an. │
 ├────┼──────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │ 2. │Persoana care a beneficiat de concediu şi │Dacă persoana a terminat concediul de creştere a copilului anterior, apoi a desfăşurat │
 │ │indemnizaţie de creştere a copilului a │activităţi profesionale şi după aceea a născut un alt copil, la stabilirea bazei de cal-│
 │ │terminat acest concediu şi apoi şi-a │cul al indemnizaţiei pentru creşterea copilului se iau în considerare toate veniturile │
 │ │reluat activitatea profesională,iar după o│supuse impozitului realizate de persoana îndreptăţită, precum şi veniturile aferente │
 │ │perioadă de câteva luni a născut un alt │perioadelor asimilate prevăzute la art. 2 alin. (5) şi (6) din OUG nr. 111/2010, aşa cum│
 │ │copil. În acest caz, cum se calculează │se prevede la art. 13 alin. (3) şi (4) din OUG nr. 111/2010. │
 │ │cuantumul indemnizaţiei pentru următorul │Aşadar, în cazul prezentat se iau în considerare inclusiv veniturile reprezentând │
 │ │copil? │indemnizaţia pentru creşterea primului copil, precum şi veniturile aferente activităţii │
 │ │ │profesionale sau, după caz, cele aferente concediului de risc maternal sau concediului │
 │ │ │de maternitate, dacă persoana a beneficiat de aceste drepturi. Baza de calcul al indem- │
 │ │ │nizaţiei pentru creşterea copilului se determină ca suma totală a veniturilor realizate │
 │ │ │în ultimele douăsprezece luni anterior datei naşterii copilului şi împărţită la 12. │
 │ │ │În această situaţie există posibilitatea ca indemnizaţia pentru creşterea celui de-al │
 │ │ │doilea copil să fie mai mică decât indemnizaţia primită anterior, având în vedere, în │
 │ │ │acelaşi timp, şi opţiunea de concediu/indemnizaţie a părintelui. Aceste reguli se aplică│
 │ │ │chiar şi pentru o diferenţă de minimum o zi între finalizarea unui concediu şi naşterea │
 │ │ │copilului următor. │
 ├────┼──────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │ 3. │Situaţia în care cele douăsprezece luni de│În situaţia în care cele douăsprezece luni avute în vedere sunt constituite şi din peri-│
 │ │eligibilitate sunt constituite şi din pe- │oade asimilate, aşa cum se prevede şi la art. 13 alin. (3) şi (4) din OUG nr. 111/2010, │
 │ │rioade asimilate sau numai din perioade │la stabilirea cuantumului indemnizaţiei pentru creşterea copilului se vor lua în │
 │ │asimilate. În acest caz, care sunt veni- │considerare inclusiv sumele încasate de persoana îndreptăţită, reprezentând venituri │
 │ │turile luate în calcul la stabilirea cuan-│aferente perioadelor asimilate. │
 │ │tumului indemnizaţiei pentru creşterea │În cazul în care nu există venituri aferente perioadelor asimilate,atunci acele perioade│
 │ │copilului? │se iau în considerare ca eligibilitate în vederea deschiderii dreptului la indemnizaţia │
 │ │ │pentru creşterea copilului, iar venitul aferent acelor perioade este zero. În acest caz,│
 │ │ │cuantumul minim al indemnizaţiei la care este îndreptăţită persoana este de 600 lei. │
 ├────┼──────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │ 4. │Persoanele care îşi desfăşoară activitatea│Potrivit art. 29 din OUG nr. 111/2010, indemnizaţia pentru creşterea copilului se acor- │
 │ │în ministerele şi instituţiile din secto- │dă prin aceste instituţii persoanelor care îşi desfăşoară activitatea în ministerele şi │
 │ │rul de apărare,ordine publică şi siguranţă│instituţiile din sectorul de apărare,ordine publică şi siguranţă naţională,indiferent de│
 │ │naţională, indiferent de domeniile în care│domeniile în care îşi desfăşoară activitatea în cadrul acestor instituţii. Totodată │
 │ │îşi desfăşoară activitatea în cadrul aces-│modalitatea de depunere şi de soluţionare a cererilor de acordare a drepturilor se │
 │ │tor instituţii,beneficiază de indemnizaţie│stabileşte prin norme interne, aprobate de conducătorii autorităţilor şi instituţiilor │
 │ │pentru creşterea copilului de la agenţiile│publice menţionate. │
 │ │teritoriale pentru prestaţii sociale sau │De asemenea, fondurile necesare plăţii drepturilor prevăzute de OUG nr. 111/2010 şi │
 │ │de la instituţiile din sectorul de apă- │cheltuielile administrative se asigură din bugetul de stat,prin bugetele ministerelor şi│
 │ │rare, ordine publică şi siguranţă naţio- │instituţiilor din sectorul de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională. │
 │ │nală? │În situaţia în care, conform procedurilor şi regulilor stabilite de ministerele şi │
 │ │ │instituţiile din sectorul de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională, anumitor │
 │ │ │categorii de personal nu li se acordă indemnizaţie pentru creşterea copilului prin │
 │ │ │aceste instituţii, atunci acest drept se poate acorda de către agenţiile teritoriale │
 │ │ │pentru prestaţii sociale, în baza documentelor doveditoare stabilite de actele normative│
 │ │ │în vigoare şi a unui document eliberat de ministerele şi instituţiile din sectorul de │
 │ │ │apărare,ordine publică şi siguranţă naţională care confirmă neacordarea de către acestea│
 │ │ │a indemnizaţiei. │
 ├────┼──────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │ 5. │Şomajul tehnic se ia în considerare ca │Perioada de întrerupere temporară a activităţii, din iniţiativa angajatorului, fără │
 │ │perioadă de eligibilitate la stabilirea │încetarea raportului de muncă, pentru motive economice, tehnologice, structurale sau │
 │ │dreptului la indemnizaţia pentru creşterea│similare, potrivit legii, este perioadă asimilată potrivit prevederilor art. 2 alin. (5)│
 │ │copilului? │lit. f) din OUG nr. 111/2010 şi cuprinde şi şomajul tehnic şi se ia în calcul la stabi- │
 │ │ │lirea dreptului la indemnizaţia pentru creşterea copilului. │
 ├────┼──────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │ 6. │Poate beneficia de indemnizaţie pentru │Perioada de întrerupere temporară a activităţii din iniţiativa angajatorului este │
 │ │creşterea copilului persoana căreia, din │considerată perioadă asimilată în contextul OUG nr. 111/2010, care prevede la art. 2 │
 │ │cauza restrângerii activităţii angajato- │alin. (5) lit. f) că cele douăsprezece luni de eligibilitate pot fi constituite integral│
 │ │rului, i s-a redus programul de lucru la │şi din perioada în care persoana se află în întrerupere temporară a activităţii din │
 │ │două ore/zi şi salariul în mod corespunză-│iniţiativa angajatorului, fără încetarea raportului de muncă, pentru motive economice, │
 │ │tor, pe o perioadă de 3 luni? │tehnologice, structurale sau similare, potrivi legii. │
 │ │ │Totodată,şi o singură oră de activitate efectuată pe zi este suficientă pentru a asigura│
 │ │ │eligibilitatea la indemnizaţia pentru creşterea copilului. │
 │ │ │De asemenea, este necesară prezenţa la dosar a documentului de la angajator care să │
 │ │ │certifice măsurile luate de acesta, cum ar fi: reducerea programului de lucru, │
 │ │ │concedierea colectivă etc. │
 │ │ │Prin urmare,în situaţia în care angajatorul certifică prezenţa zilnică,iar în adeverinţa│
 │ │ │de venituri eliberată de acesta sunt precizate perioadele în care sunt realizate │
 │ │ │venituri supuse impozitului pe venit, inclusiv perioadele de şomaj tehnic, dacă acestea │
 │ │ │există, persoana este îndreptăţită să beneficieze de indemnizaţie pentru creşterea │
 │ │ │copilului. │
 ├────┼──────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │ 7. │Ce reprezintă concediul în cazul persoa- │În cazul acestor persoane, concediul reprezintă întreruperea activităţii pe perioada │
 │ │nelor care realizează venituri din activi-│până la împlinirea de către copil a vârstei de 1 an, 2 ani sau respectiv 3 ani, în cazul│
 │ │tăţi independente sau agricole şi care nu │copilului cu handicap. │
 │ │lucrează în baza unui contract de muncă? │De asemenea, în cazul asociaţilor din cadrul unor societăţi comerciale, care nu pot │
 │ │ │prezenta documente care să ateste faptul că nu realizează venituri profesionale pe │
 │ │ │perioada până la împlinirea de către copil a vârstei de 1 an, 2 ani sau respectiv 3 ani,│
 │ │ │în cazul copilului cu handicap, aşa cum se menţionează la art. 6 alin. (5) lit. f) din │
 │ │ │Normele metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului │
 │ │ │nr. 111/2010 privind concediul în indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor,aprobate│
 │ │ │prin Hotărârea Guvernului nr. 52/2011, denumite în continuare Normele metodologice │
 │ │ │aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 52/2011, este suficientă declaraţia pe propria │
 │ │ │răspundere a persoanei că nu realizează astfel de venituri şi data de la care solicitan-│
 │ │ │tul se află în concediu pentru creşterea copilului, datele şi informaţiile prezentate de│
 │ │ │respectiva persoană fiind supuse Codului penal cu privire la falsul în declaraţii. │
 ├────┼──────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │ 8. │Când încetează dreptul la indemnizaţia │Potrivit prevederilor art. 16 alin. (2) din OUG nr. 111/2010, plata indemnizaţiei pentru│
 │ │pentru creşterea copilului şi care este │creşterea copilului încetează cu ziua următoare celei în care copilul a împlinit vârsta │
 │ │ziua în care se reia activitatea │de 1 an, 2 ani, respectiv de 3 ani, în cazul copilului cu handicap. │
 │ │profesională? │Astfel,dreptul la indemnizaţie pentru creşterea copilului va înceta în aceleaşi condiţii│
 │ │ │şi acest lucru tocmai pentru a evita suprapunerea de drepturi în ziua în care copilul │
 │ │ │împlineşte 1 an, 2 ani sau 3 ani, respectiv: dreptul la indemnizaţie pentru creşterea │
 │ │ │copilului şi dreptul la salariu în ziua întoarcerii la activitatea profesională. │
 │ │ │Ziua în care se va relua activitatea profesională este ziua următoare celei în care │
 │ │ │copilul împlineşte 1 an, 2 ani sau 3 ani. │
 ├────┼──────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │ 9. │Este posibilă acoperirea unor perioade │Pentru acordarea indemnizaţiei de creştere a copilului nu are relevanţă plata │
 │ │lipsă din perioada de eligibilitate de │contribuţiilor de asigurări sociale, singura modalitate de a beneficia de indemnizaţie │
 │ │douăsprezece luni anterior datei naşterii │pentru creşterea copilului este realizarea de venituri supuse impozitului pe venit, aşa │
 │ │copilului prin plata retroactivă a unor │cum sunt ele prevăzute la art. 3 din OUG nr. 111/2010, sau aflarea în una dintre │
 │ │contracte de asigurare socială cu Casa │perioadele asimilate prevăzute la art. 2 alin. (5) şi (6) din OUG nr. 111/2010. │
 │ │Naţională de Pensii Publice sau a unor │ │
 │ │contracte de asigurare de sănătate cu Casa│ │
 │ │Naţională de Asigurări de Sănătate? │ │
 ├────┼──────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │ 10.│Părinţii care, între ei, doresc să îşi │Potrivit prevederilor art. 2 alin. (7) din OUG nr. 111/2010, odată făcută opţiunea, │
 │ │schimbe opţiunea pentru indemnizaţie │aceasta nu mai poate fi schimbată. Deşi este un drept individual, decizia de a avea un │
 │ │pentru creşterea copilului pe perioada în │copil,cât şi deciziile ulterioare privind creşterea,îngrijirea şi educarea acestuia sunt│
 │ │care beneficiază de acest drept │luate în comun de părinţii/reprezentanţii legali ai copilului, în conformitate cu preve-│
 │ │ │derile Codului familiei. Prin urmare, se aplică această regulă şi în situaţia deciziei/ │
 │ │ │opţiunii exprimate în cazul concediului şi indemnizaţiei pentru creşterea copilului. │
 ├────┼──────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │ 11.│În situaţia de suprapunere a unei │În această situaţie, majorarea prevăzută la art. 9 alin. (6) din OUG nr. 111/2010 nu │
 │ │indemnizaţii pentru creşterea copilului │se acordă. Conform prevederilor art. 8 alin. (7) din Normele metodologice aprobate prin │
 │ │deschisă potrivit prevederilor Ordonanţei │Hotărârea Guvernului nr. 52/2011, această majorare se acordă numai în cazul de │
 │ │de urgenţă a Guvernului nr. 148/2005 pri- │suprapunere a două sau trei situaţii de natură a genera acest drept, apărute după data │
 │ │vind susţinerea familiei în vederea │de 1 ianuarie 2011. │
 │ │creşterii copilului,aprobată cu modificări│Art. 1 din OUG nr. 111/2010 stabileşte faptul că prevederile art. 2-29 din OUG │
 │ │şi completări prin Legea nr. 7/2007, cu │nr. 111/2010 se aplică pentru naşterile produse începând cu 1 ianuarie 2011. │
 │ │modificările şi completările ulterioare, │ │
 │ │denumită în continuare OUG nr. 148/2005, │ │
 │ │cu o indemnizaţie pentru creşterea │ │
 │ │copilului deschisă pe OUG nr. 111/2010. │ │
 │ │În acest caz se mai acordă majorarea de │ │
 │ │600 lei prevăzută la art. 9 alin. (6) din │ │
 │ │OUG nr. 111/2010? │ │
 ├────┼──────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │ 12.│În situaţia în care este născut un copil │Potrivit prevederilor art. 9 alin. (4) din OUG nr. 111/2010, durata de acordare a │
 │ │înainte ca pentru copilul anterior să se │concediului se prelungeşte corespunzător în cazul suprapunerii a două sau trei situaţii │
 │ │fi terminat concediul pentru creşterea co-│de natură a genera acest drept. │
 │ │pilului este obligatorie efectuarea conce-│Art. 8 din Normele metodologice aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 52/2011
 │ │diului de lăuzie de minimum 42 de zile? │reglementează faptul că în cazul în care persoana îndreptăţită, beneficiară a │
 │ │ │concediului şi a indemnizaţiei lunare pentru creşterea copilului, naşte în această │
 │ │ │perioadă unul sau mai mulţi copii ori se produce o nouă situaţie dintre cele prevăzute │
 │ │ │la art. 8 alin. (2) din OUG nr. 111/2010, aceasta, la finalizarea concediului sau, după │
 │ │ │caz, a dreptului la stimulentul de inserţie, acordat pentru copilul anterior, optează, │
 │ │ │pe baza unei noi cereri, pentru unul dintre drepturile prevăzute la art. 2 alin. (1), │
 │ │ │respectiv art. 7 din OUG nr. 111/2010. Pentru continuitatea acordării drepturilor, │
 │ │ │cererea trebuie să fie depusă cu 60 de zile înaintea împlinirii de către copilul │
 │ │ │anterior a vârstei de 1, 2 sau 3 ani, în cazul copilului cu handicap, sau în termen de │
 │ │ │maximum 30 de zile de la această dată. În cazul în care se depăşeşte acest termen, │
 │ │ │drepturile vor fi acordate de la data depunerii cererii. │
 │ │ │Prin urmare, nu este obligatorie efectuarea concediului de maternitate, legea stabilind │
 │ │ │de drept prelungirea corespunzătoare a concediului pentru creşterea copilului. │
 ├────┼──────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │ 13.│În cazul persoanei aflate în concediu şi │Potrivit prevederilor art. 9 alin. (4)-(6) din OUG nr. 111/2010, cuantumul majorat al │
 │ │beneficiară a indemnizaţiei pentru creş- │indemnizaţiei se acordă numai pe perioada suprapunerii celor 2 situaţii, în funcţie de │
 │ │terea copilului cu handicap până la 3 ani │data naşterii copilului ulterior, respectiv până la împlinirea de către copilul cu │
 │ │şi care naşte în această perioadă un alt │handicap a vârstei de 3 ani sau, după caz, până la împlinirea de către copilul ulterior │
 │ │copil normal, până la ce vârstă se acordă │a vârstei de maximum 2 ani, fără a depăşi însă perioada concediului şi indemnizaţiei │
 │ │majorarea indemnizaţiei de 600 lei pentru │acordată pentru copilul anterior. │
 │ │cel de-al doilea copil? │ │
 ├────┼──────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │ 14.│În cazul persoanei care a născut gemeni, │Potrivit art. 5 alin. (1) din OUG nr. 111/2010, majorarea cuantumului indemnizaţiei de │
 │ │tripleţi, multipleţi şi unul dintre copii │600 lei se acordă până la împlinirea de către copiii normali a vârstei de 2 ani. │
 │ │este deja încadrat într-un grad de │ │
 │ │handicap, iar ceilalţi copii sunt normali │ │
 │ │şi persoana se află în concediu şi este │ │
 │ │beneficiară a indemnizaţiei pentru creş- │ │
 │ │terea copilului cu handicap, până la ce │ │
 │ │vârstă se acordă majorarea indemnizaţiei │ │
 │ │de 600 lei pentru ceilalţi copii? │ │
 ├────┴──────────────────────────────────────────┴────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │ B. Perioade de activitate profesională realizate în alte state membre ale Uniunii Europene, Spaţiului Economic European sau Elveţia │
 ├────┬──────────────────────────────────────────┬────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │ 1. │O persoană care a realizat timp de │Pentru a stabili statul membru competent care trebuie să acorde drepturile acestor per- │
 │ │douăsprezece luni anterioare datei naş- │soane la prestaţii familiale, prevederile legislaţiei naţionale privind acordarea indem-│
 │ │terii copilului activităţi profesionale în│nizaţiei pentru creşterea copilului, respectiv art. 2 alin. (6) din OUG nr. 111/2010, │
 │ │alte state membre ale Uniunii Europene │trebuie interpretate împreună cu prevederile Regulamentului (CE) nr. 883/2004 al │
 │ │(UE),Spaţiului Economic European (SEE) sau│Parlamentului European şi al Consiliului din 29 aprilie 2004 privind coordonarea │
 │ │Elveţia poate beneficia de indemnizaţie │sistemelor de securitate socială. │
 │ │pentru creşterea copilului în România? │Potrivit prevederilor art. 11 alin. (3) lit. a) din Regulamentul (CE) nr. 883/2004 , │
 │ │ │"persoana care desfăşoară o activitate salariată sau independentă într-un stat membru │
 │ │ │se supune legislaţiei din statul membru respectiv". Aşadar, persoanele care desfăşoară/ │
 │ │ │au desfăşurat activităţi profesionale în alte state membre UE sau în state care aplică │
 │ │ │prevederile Regulamentului (CE) nr. 883/2004 au dreptul la prestaţiile familiale │
 │ │ │acordate de acele state membre, nefiind supuse legislaţiei române, ci legislaţiei │
 │ │ │statului în care desfăşoară/au desfăşurat activităţile profesionale. │
 │ │ │Aşadar, aceste persoane nu pot beneficia de indemnizaţia pentru creşterea copilului │
 │ │ │în România. │
 ├────┼──────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │ 2. │O persoană care a realizat o perioadă din │Dacă persoana a realizat activităţi profesionale în România pe perioada dinaintea datei │
 │ │cele douăsprezece luni anterioare datei │naşterii copilului, atunci potrivit prevederilor art. 11 alin. (3) lit. a) din Regula- │
 │ │naşterii copilului activităţi profesionale│mentul (CE) nr. 883/2004 , se supune legislaţiei române în vigoare. Aceasta poate benefi-│
 │ │în alte state membre UE, SEE sau Elveţia, │cia de indemnizaţie pentru creşterea copilului în România, prin totalizarea perioadelor │
 │ │iar în ultima perioadă dinaintea naşterii │de activitate realizate în alte state membre UE, SEE sau Elveţia, aplicând prevederile │
 │ │copilului a desfăşurat activităţi profe- │art. 8 din Regulamentul (CE) nr. 883/2004 şi ale art. 12 din Regulamentul (CE) │
 │ │sionale în România poate beneficia de │ nr. 987/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului din 16 septembrie 2009 de │
 │ │indemnizaţie pentru creşterea copilului în│stabilire a procedurii de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 883/2004 privind │
 │ │România? │coordonarea sistemelor de securitate socială. │
 │ │ │Conform acestor prevederi perioadele de activitate desfăşurate în alt stat membru se │
 │ │ │totalizează şi se adaugă celor realizate în România, în măsura în care acest lucru este │
 │ │ │necesar, în vederea deschiderii dreptului la indemnizaţia pentru creşterea copilului. │
 │ │ │Totalizarea perioadelor de activitate realizate în alte state membre este posibilă dacă │
 │ │ │persoanele care au realizat activităţi profesionale în alte state membre se supun │
 │ │ │legislaţiei din România la data naşterii copilului. │
 ├────┴──────────────────────────────────────────┴────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │ C. Veniturile care se iau în calcul la stabilirea indemnizaţiei pentru creşterea copilului │
 ├────┬──────────────────────────────────────────┬────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │ 1. │Sunt considerate tichetele de masă veni- │Potrivit definiţiei de la art. 55 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modi- │
 │ │turi din salariu şi se iau în considerare │ficările şi completările ulterioare, sunt considerate venituri din salarii toate venitu-│
 │ │la stabilirea cuantumului indemnizaţiei │rile în bani şi/sau în natură obţinute de o persoană fizică ce desfăşoară o activitate │
 │ │pentru creşterea copilului? │în baza unui contract individual de muncă sau a unui statut special prevăzut de lege, │
 │ │ │indiferent de perioada la care se referă, de denumirea veniturilor ori de forma sub care│
 │ │ │ele se acordă, inclusiv indemnizaţiile pentru incapacitate temporară de muncă. │
 │ │ │De asemenea, sunt asimilate salariilor şi orice alte sume sau avantaje de natură salari-│
 │ │ │rială ori asimilate salariilor în vederea impunerii, în această categorie intrând şi │
 │ │ │tichetele de masă, tichetele de vacanţă etc. │
 │ │ │Având în vedere faptul că, potrivit prevederilor art. IV din Ordonanţa de urgenţă a │
 │ │ │Guvernului nr. 58/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind │
 │ │ │Codul fiscal şi alte măsuri financiar-fiscale, aprobată prin Legea nr. 279/2010, cu mo- │
 │ │ │dificările ulterioare, au fost abrogate prevederile privind scutirea de la plata impozi-│
 │ │ │tului pe veniturile din salarii stabilite potrivit art. 8 din Legea nr. 142/1998 privind│
 │ │ │acordarea tichetelor de masă, cu modificările şi completările ulterioare, începând cu │
 │ │ │data de 1 iulie 2010 tichetele de masă sunt supuse impozitului pe venit. │
 │ │ │Având în vedere faptul că tichetele de masă sunt asimilate salariilor, iar valoarea │
 │ │ │acestora este impozabilă, vor fi luate în considerare la stabilirea cuantumului │
 │ │ │indemnizaţiei începând cu data de 1 iulie 2010. │
 ├────┼──────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │ 2. │În cazul persoanelor care realizează veni-│Luna luată în calcul la stabilirea dreptului la indemnizaţie pentru creşterea copilului │
 │ │turi din activităţi independente şi ai că-│este luna suspendării activităţii respective. │
 │ │ror copii se nasc în cursul unui an fiscal│La stabilirea venitului lunar se va lua în calcul numărul de luni în care au fost reali-│
 │ │cum se calculează veniturile realizate de │zate venituri din activitatea respectivă. │
 │ │acestea: se iau în calcul veniturile dis- │De exemplu, dacă persoana naşte pe data de 31 martie 2010 şi abia pe data de 15 aprilie │
 │ │tribuite uniform prin împărţirea venitului│îşi suspendă activitatea, pentru a putea stabili venitul lunar realizat până la data │
 │ │anual la numărul de luni în care s-a obţi-│suspendării activităţii se va ţine cont de informaţiile privind veniturile înscrise în │
 │ │nut (adeverinţă eliberată de administraţia│adeverinţa eliberată de Direcţia generală a finanţelor publice (DGFP), pe baza plăţilor │
 │ │finanţelor publice şi decizia de impunere)│de impozit anticipate stabilite conform veniturilor estimate declarate de persoană. │
 │ │sau veniturile declarate de partea con- │Astfel,se va ţine cont de adeverinţa de venit estimată eliberată de DGFP pe trimestrul I│
 │ │tractantă, distribuite lunar în cuantum │(ianuarie-martie 2010), precum şi de adeverinţa eliberată de aceeaşi instituţie şi care │
 │ │diferit? │precizează data la care s-a făcut suspendarea efectivă a activităţii. Venitul estimat pe│
 │ │ │trimestrul I trecut în adeverinţă va fi împărţit la cele 3 luni pentru a se afla venitul│
 │ │ │lunar astfel realizat de respectiva persoană. │
 ├────┼──────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │ 3. │Referitor la persoanele fizice autorizate │În această situaţie, dacă persoana respectivă plăteşte impozit aferent unui an întreg, │
 │ │cărora Agenţia Naţională de Administrare │se va proceda astfel: se va împărţi venitul estimat sau realizat la numărul de luni în │
 │ │Fiscală le impune o cotă de impozitare │care au fost realizate, respectiv la douăsprezece luni ori până la data efectivă a │
 │ │pentru tot anul,chiar dacă aceste persoane│suspendării activităţii. │
 │ │realizează sau nu un anumit venit │ │
 ├────┼──────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │ 4. │Persoana care are un contract de muncă pe │Dacă există un contract de muncă sau de prestări servicii este o situaţie similară │
 │ │drepturi de autor încheiat pe o perioadă │angajator/angajat. În această situaţie angajatorul este obligat să elibereze adeverinţa │
 │ │determinată. Ce venituri sunt luate în │cu veniturile realizate timp de douăsprezece luni anterior datei naşterii copilului, │
 │ │calcul şi cum i se calculează indemnizaţia│respectiv sumele acordate lunar persoanei. │
 │ │pentru creşterea copilului? │În situaţia în care contractul se termină mai devreme de data până la care acesta a │
 │ │ │încetat, angajatorul trebuie să îi elibereze un document că acel contract a încetat │
 │ │ │înainte de termen. │
 │ │ │Momentul suspendării activităţii este întotdeauna momentul încetării contractului de │
 │ │ │muncă, respectiv momentul din care nu se mai obţin venituri supuse impozitului pe venit │
 │ │ │ca urmare a unei activităţi efective. │
 │ │ │În situaţia în care această persoană a beneficiat de drepturi băneşti aferente acestui │
 │ │ │contract, iar contractul nu a încetat şi dreptul la indemnizaţie pentru creşterea copi- │
 │ │ │lului a fost deschis, trebuie încetat acest drept deoarece, pe perioada cât se benefi- │
 │ │ │ciază de indemnizaţie, persoana nu poate realiza venituri profesionale supuse impozitu- │
 │ │ │lui pe venit. │
 │ │ │Dacă contractul de muncă a încetat şi dreptul la indemnizaţie pentru creşterea │
 │ │ │copilului a fost deschis după această dată, chiar dacă pe această perioadă au fost pri- │
 │ │ │mite venituri, indemnizaţia se va acorda în continuare, acele venituri fiind rezultatul │
 │ │ │unei activităţi deja prestate, care a fost încheiată. │
 ├────┼──────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │ 5. │Situaţia persoanei care în cele douăspre- │Având în vedere prevederile art. 2 alin. (5) lit. n) din OUG nr. 111/2010, precum şi ale│
 │ │zece luni de eligibilitate a avut calita- │art. 23 din Hotărârea Guvernului nr. 567/2005 privind organizarea şi desfăşurarea stu- │
 │ │tea de doctorand şi pe această perioadă a │diilor universitare de doctorat, cu modificările ulterioare, doctorandul de la forma de │
 │ │beneficiat doar de bursa doctorală. Ce │învăţământ cu frecvenţă care beneficiază de bursa doctorală pe toată durata activităţii │
 │ │venituri sunt luate în calcul la stabili- │beneficiază de recunoaşterea vechimii în muncă, de alte drepturi şi obligaţii ce revin │
 │ │rea cuantumului indemnizaţiei pentru creş-│salariatului. │
 │ │terea copilului şi cum se calculează │În acest context, venitul pe care îl obţine din această bursă este asimilat veniturilor │
 │ │aceasta? │din salarii conform definiţiei din art. 55 din Legea nr. 571/2003, cu modificările şi │
 │ │ │completările ulterioare, şi este luat în calcul la stabilirea cuantumului indemnizaţiei │
 │ │ │pentru creşterea copilului. │
 │ │ │Potrivit prevederilor art. 13 alin. (3) şi (4) din OUG nr. 111/2010, baza de calcul al │
 │ │ │indemnizaţiei pentru creşterea copilului se determină ca sumă totală a veniturilor │
 │ │ │realizate în ultimele douăsprezece luni anterioare naşterii copilului, în acest caz din │
 │ │ │bursa doctorală, împărţită la 12. Cuantumul indemnizaţiei se calculează prin aplicarea │
 │ │ │cotei de 75% asupra bazei de calcul. │
 ├────┼──────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │ 6. │Dividendele obţinute de un asociat unic la│Dividendele obţinute de asociatul unic la o societate nu se iau în considerare la │
 │ │o societate pot fi luate în calcul la sta-│stabilirea veniturilor care se iau în calculul indemnizaţiei pentru creşterea copilului,│
 │ │bilirea indemnizaţiei pentru creşterea │conform prevederilor art. 2 alin. (1) şi art. 3 din OUG nr. 111/2010. │
 │ │copilului? │Potrivit art. 65 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 571/2003, cu modificările şi comple- │
 │ │ │tările ulterioare, dividendele sunt venituri din investiţii, acestea se pot reinvesti, │
 │ │ │odată cu restul sumei obţinute ca profit care se utilizează de obicei tot pentru │
 │ │ │investiţii. │
 ├────┼──────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │ 7. │Indemnizaţia administratorilor, precum şi │Indemnizaţia administratorilor, precum şi suma din profitul net cuvenite administrato- │
 │ │suma din profitul net cuvenite administra-│rilor societăţilor comerciale pot fi luate în considerare la stabilirea veniturilor │
 │ │torilor societăţilor comerciale, potrivit │care se iau în calculul indemnizaţiei pentru creşterea copilului, dacă au fost prevăzute│
 │ │actului constitutiv sau stabilit de aduna-│în actul de constituire al societăţii sau a fost stabilit de adunarea generală a acţio- │
 │ │rea generală a acţionarilor, pot fi luate │narilor, fiind asimilate veniturilor din salarii. │
 │ │în considerare la stabilirea veniturilor │ │
 │ │care se iau în calculul indemnizaţiei │ │
 │ │pentru creşterea copilului? │ │
 ├────┼──────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │ 8. │Premiile anuale aferente anului precedent,│Sumele încasate ca premii anuale aferente anului precedent, ajutorul de naştere sau │
 │ │ajutorul de naştere ori indemnizaţia de │indemnizaţia de şedinţă încasată de consilierii locali în perioada concediului pentru │
 │ │şedinţă încasată de consilierii locali în │creşterea copilului nu sunt venituri rezultate din desfăşurarea efectivă a unei activi- │
 │ │perioada concediului pentru creşterea co- │tăţi profesionale, prin urmare nu pot conduce la suspendarea indemnizaţiei pentru │
 │ │pilului sunt sau nu venituri rezultate din│creşterea copilului. │
 │ │desfăşurarea efectivă a unei activităţi │ │
 │ │profesionale, prin urmare pot conduce ori │ │
 │ │nu la suspendarea indemnizaţiei pentru │ │
 │ │creşterea copilului? │ │
 ├────┼──────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │ 9. │În situaţia unei persoane, angajată într-o│Aceste venituri sunt venituri asimilate salariilor, potrivit art. 55 alin. (2) din Legea│
 │ │instituţie publică, care a realizat pe │nr. 571/2003,cu modificările şi completările ulterioare, şi se vor lua în considerare la│
 │ │lângă veniturile din salariu şi venituri │calculul indemnizaţiei pentru creşterea copilului. │
 │ │obţinute în urma desemnării în Grupul │ │
 │ │tehnic de lucru cu atribuţii în domeniul │ │
 │ │alegerilor parlamentare şi europarlamen- │ │
 │ │tare, acestea se iau în considerare la │ │
 │ │stabilirea veniturilor care se iau în cal-│ │
 │ │culul indemnizaţiei pentru creşterea │ │
 │ │copilului? │ │
 ├────┼──────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │ 10.│Dacă angajatorul nu a plătit contribuţiile│Se poate beneficia de indemnizaţia pentru creşterea copilului, chiar dacă pentru această│
 │ │sociale pe o perioadă cuprinsă în inter- │persoană angajatorul nu a plătit contribuţiile de asigurări sociale. │
 │ │valul a douăsprezece luni anterior datei │Indemnizaţia pentru creşterea copilului nu are legătură cu contribuţiile de asigurări │
 │ │naşterii copilului, se consideră îndepli- │sociale la bugetele aferente acestora, ci se acordă în raport cu efectuarea sau nu a │
 │ │nită condiţia pentru ca angajatul să bene-│unei activităţi profesionale ori existenţa uneia sau mai multor perioade asimilate │
 │ │ficieze de indemnizaţie pentru creşterea │prevăzute de OUG nr. 111/2010. │
 │ │copilului? │ │
 ├────┼──────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │ 11.│Sunt considerate venituri supuse impozi- │La calculul indemnizaţiei pentru creşterea copilului se pot lua în considerare venitu- │
 │ │tului pe venit veniturile obţinute de per-│rile obţinute din activităţi independente - veniturile comerciale din prestări servicii,│
 │ │soane fizice pe baza contractelor sau con-│precum şi venitul obţinut în baza unei convenţii civile de prestări de servicii, acesta │
 │ │venţiilor civile încheiate potrivit │fiind supus impozitului pe venit şi realizat în urma unei activităţi prestate. │
 │ │Codului civil? │ │
 ├────┼──────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │ 12.│În cazul persoanei care a beneficiat de │La calculul indemnizaţiei pentru creşterea copilului se vor lua în considerare │
 │ │prevederile Ordonanţei de urgenţă a Gu- │indemnizaţiile de care beneficiază salariaţii, de minimum 75% din salariul de bază │
 │ │vernului nr. 28/2009 privind reglementarea│corespunzător locului de muncă ocupat, plătite din fondul de salarii pe durata │
 │ │unor măsuri de protecţie socială, aprobată│întreruperii temporare a activităţii angajatorului, aceste indemnizaţii fiind │
 │ │cu modificări prin Legea nr. 268/2009, se │considerate venituri aferente perioadelor asimilate. │
 │ │va lua în considerare la calculul indemni-│ │
 │ │zaţiei pentru creşterea copilului cuantu- │ │
 │ │mul indemnizaţiei de care a beneficiat │ │
 │ │persoana pe perioada de întrerupere tempo-│ │
 │ │rară a activităţii angajatorului? │ │
 ├────┼──────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │ 13.│Cum se stabileşte venitul cuvenit în luna │Pentru luna naşterii copilului se iau în calcul, conform prevederilor art. 21 alin. (3) │
 │ │naşterii copilului? │din Normele metodologice, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 52/2011, veniturile │
 │ │ │cuvenite pentru acea lună. │
 │ │ │Prin venituri cuvenite se înţelege venitul pe care l-ar fi primit persoana dacă ar fi │
 │ │ │lucrat în toată luna sau cumulul dintre venitul aferent zilelor lucrate cu indemnizaţia │
 │ │ │de maternitate. │
 ├────┼──────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │ 14.│Persoanele care au desfăşurat activităţi │Faptul că persoana nu a realizat venituri pe perioada cât a desfăşurat activitate pro- │
 │ │supuse impozitului pe venit şi figurează │fesională nu este un impediment în acordarea indemnizaţiei pentru creşterea copilului. │
 │ │în evidenţele administraţiei financiare cu│Perioada de eligibilitate de douăsprezece luni anterior datei naşterii copilului este │
 │ │venituri pe minus. │îndeplinită, chiar dacă în evidenţele administraţiei financiare acestei persoane i-a │
 │ │ │rezultat un venit pe minus. În această situaţie, cuantumul indemnizaţiei este de 600 lei│
 │ │ │lunar. │
 ├────┼──────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │ 15.│Ce venituri sunt luate în considerare în │În cazul asociaţilor unici, potrivit art. 55 alin. (2) lit. h) din Legea nr. 571/2003, │
 │ │cazul asociaţilor unici? │cu modificările şi completările ulterioare, este considerată venit din salarii indemni- │
 │ │ │zaţia lunară a asociatului unic, la nivelul valorii înscrise în declaraţia de asigurări │
 │ │ │sociale. │
 ├────┼──────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │ 16.│Sunt luate în considerare la stabilirea │Veniturile din chirii sunt venituri din cedarea folosinţei bunurilor şi,potrivit art. 61│
 │ │indemnizaţiei pentru creşterea copilului │din Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare, acestea nu sunt │
 │ │veniturile din chirii, veniturile din │activităţi independente. │
 │ │dobânzi, câştigurile din transferul titlu-│De asemenea, veniturile din dobânzi, câştigurile din transferul titlurilor de valoare │
 │ │rilor de valoare? │etc. sunt venituri din investiţii definite la art. 65 din Legea nr. 571/2003, cu │
 │ │ │modificările şi completările ulterioare, prin urmare nu sunt venituri din activităţi │
 │ │ │independente. │
 ├────┼──────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │ 17.│Sunt considerate venituri din salarii │Veniturile obţinute din al treisprezecelea salariu, stimulente, primele, prima de │
 │ │veniturile obţinute din al treisprezecelea│vacanţă, veniturile obţinute în baza unor hotărâri judecătoreşti şi altele asemenea, │
 │ │salariu, stimulentele, primele, prima de │încasate în perioada de douăsprezece luni anterior datei naşterii copilului sunt luate │
 │ │vacanţă, veniturile obţinute în baza unor │în calcul la stabilirea cuantumului indemnizaţiei pentru creşterea copilului, fiind │
 │ │hotărâri judecătoreşti şi altele asemenea │venituri care rezultă din realizarea unor activităţi supuse impozitului pe venit. │
 │ │şi se iau în considerare la stabilirea │ │
 │ │veniturilor care se iau în calculul │ │
 │ │indemnizaţiei pentru creşterea copilului? │ │
 ├────┼──────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │ 18.│O persoană poate solicita doar concediul │În baza prevederilor art. 9 alin. (1) din OUG nr. 111/2010, persoana care îndeplineşte │
 │ │pentru creşterea copilului,fără a solicita│condiţiile prevăzute la art. 2 alin. (1) din OUG nr. 111/2010 are dreptul la concediu şi│
 │ │şi indemnizaţia pentru creşterea copilului│indemnizaţie lunară în funcţie de varianta pentru care optează pentru fiecare dintre │
 │ │aferentă? │primele 3 naşteri sau, după caz, pentru primii 3 copii. │
 │ │ │Concediul pentru creşterea copilului în funcţie de opţiunea aleasă se solicită de la │
 │ │ │angajator. După aprobarea concediului de către angajator, persoana poate solicita la │
 │ │ │primăria de la locul de domiciliu indemnizaţia pentru creşterea copilului aferentă │
 │ │ │perioadei de concediu pentru care a optat. │
 │ │ │În cazul în care persoana nu solicită indemnizaţia pentru creşterea copilului, pe │
 │ │ │perioada concediului nu se pot plăti contribuţiile individuale de asigurări sociale de │
 │ │ │sănătate,iar această perioadă nu mai poate fi asimilată stagiului de cotizare în vederea│
 │ │ │stabilirii drepturilor de pensie în sistemul public şi a drepturilor stabilite de Legea │
 │ │ │nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de │
 │ │ │muncă, cu modificările şi completările ulterioare. │
 ├────┼──────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │ 19.│Se poate acorda stimulentul de inserţie pe│Pe perioada concediilor medicale, concediilor pentru îngrijirea copilului bolnav sau │
 │ │perioadele în care persoana beneficiară se│altor tipuri de concedii reglementate de OUG nr. 158/2005, aprobată cu modificări şi │
 │ │află în concediu medical, concediu pentru │completări prin Legea nr. 399/2006, cu modificările şi completările ulterioare, deoarece│
 │ │îngrijirea copilului bolnav, alte tipuri │în aceste perioade sunt realizate venituri supuse impozitului pe venit, respectiv │
 │ │de concedii medicale acordate în baza │venituri din salarii, activităţi independente sau agricole, persoana poate beneficia de │
 │ │prevederilor Ordonanţei de urgenţă a │stimulentul de inserţie. │
 │ │Guvernului nr. 158/2005 privind concediile│ │
 │ │şi indemnizaţiile de asigurări sociale de │ │
 │ │sănătate, aprobată cu modificări şi │ │
 │ │completări prin Legea nr. 399/2006, cu │ │
 │ │modificările şi completările ulterioare? │ │
 └────┴──────────────────────────────────────────┴────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘


                                      ----

1  

Forme la zi | Modificari Act | Printare | Salvare DOC

Inapoi la Cautare

Comentarii Act

Nu sunt comentarii momentan.

Posteaza pe retele sociale

Pentru a posta un comentariu trebuie sa va autentificati


Daca nu aveti inca un cont si vreti sa va inregistrati dati click aici


Despre Companie

CTCE este liderul national in domeniul software legislativ. Avem o experienta de peste 35 ani in domeniul dezvoltarii de aplicatii software.
(aflati mai multe)

Termeni si Conditii
Comanda LegisPlus
Testeaza LegisPlus
Resurse Lege-Online

Nota CTCE

Continutul, designul, structura, precum si materialele Lege-Online.ro apartin C.T.C.E. - Piatra Neamt si sunt protejate de Legea 8/1996 privind drepturile de autor si drepturile conexe, cu modificarile si completarile ulterioare. Copierea/distribuirea/republicarea acestora este ilegala.

Intrati in Contact

 • Telefon:
  (0233) 211 020 / (0233) 218 110
 • E-mail:
  office@ctce.ro
 • Adresa:
  Bd. Decebal, nr. 32
  610076, Piatra Neamt, Neamt
  Romania


CTCE - Centrul Teritorial de Calcul Economic

Info

Se încarcã, vã rugãm asteptati.