Doriti o forma actualizata, la zi, a acestui act ? Cumparati acum online, rapid si simplu varianta DOC !
Forma consolidată la data 16.09.2014
Pret: 13,00 RON cu TVAActul este prezentat in forma neactualizata!

Puteti sa consultati o forma actualizata la data 16.09.2014, conform modificarilor publicate in Monitorul Oficial al Romaniei, apasand butonul Cumpara Act din dreapta.
 INSTRUCŢIUNI din 6 mai 2011
de aplicare a unor prevederi din Normele metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 52/2011 - Anexa 1
EMITENT: MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ŞI PROTECŢIEI SOCIALE
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 360 din 24 mai 2011


*Font 7*
 ┌────┬──────────────────────────────────────────┬────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
 │Nr. │ Situaţie │ Soluţie │
 │crt.│ │ │
 ├────┴──────────────────────────────────────────┴────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │ A. Condiţii de eligibilitate │
 ├────┬──────────────────────────────────────────┬────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │ 1. │Persoana îndreptăţită poate solicita │Persoana îndreptăţită poate solicita direct stimulentul de inserţie, începând cu ziua │
 │ │direct stimulentul de inserţie,începând cu│următoare celei în care încetează concediul de maternitate, dacă îndeplineşte condiţiile│
 │ │ziua următoare celei în care încetează │pentru acordarea indemnizaţiei pentru creşterea copilului prevăzută la art. 2 alin. (1) │
 │ │concediul de maternitate, neexprimându-şi │lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul şi │
 │ │opţiunea de a beneficia de concediu de │indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor, denumită în continuare OUG nr. 111/2010. │
 │ │creştere a copilului până la împlinirea │Dacă la momentul cererii persoana solicită de la început stimulentul de inserţie, se │
 │ │vârstei de un an de către copil. │consideră că şi-a exprimat opţiunea pentru varianta de concediu/indemnizaţie lunară │
 │ │ │sau, după caz, stimulent, prevăzută la art. 2 alin. (1) lit. a) din OUG nr. 111/2010. │
 │ │ │Această opţiune nu mai poate fi modificată pe parcurs, însă persoana poate reveni în │
 │ │ │concediu de creştere a copilului, până la împlinirea de către acesta a vârstei de un an,│
 │ │ │cu plata unei indemnizaţii aferente concediului şi poate continua apoi cu stimulentul de│
 │ │ │inserţie până la împlinirea de către copil a vârstei de 2 ani, în situaţia în care se │
 │ │ │reîntoarce la activitatea profesională înainte de împlinirea de către copil a vârstei de│
 │ │ │un an. │
 ├────┼──────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │ 2. │Persoana care a beneficiat de concediu şi │Dacă persoana a terminat concediul de creştere a copilului anterior, apoi a desfăşurat │
 │ │indemnizaţie de creştere a copilului a │activităţi profesionale şi după aceea a născut un alt copil, la stabilirea bazei de cal-│
 │ │terminat acest concediu şi apoi şi-a │cul al indemnizaţiei pentru creşterea copilului se iau în considerare toate veniturile │
 │ │reluat activitatea profesională,iar după o│supuse impozitului realizate de persoana îndreptăţită, precum şi veniturile aferente │
 │ │perioadă de câteva luni a născut un alt │perioadelor asimilate prevăzute la art. 2 alin. (5) şi (6) din OUG nr. 111/2010, aşa cum│
 │ │copil. În acest caz, cum se calculează │se prevede la art. 13 alin. (3) şi (4) din OUG nr. 111/2010. │
 │ │cuantumul indemnizaţiei pentru următorul │Aşadar, în cazul prezentat se iau în considerare inclusiv veniturile reprezentând │
 │ │copil? │indemnizaţia pentru creşterea primului copil, precum şi veniturile aferente activităţii │
 │ │ │profesionale sau, după caz, cele aferente concediului de risc maternal sau concediului │
 │ │ │de maternitate, dacă persoana a beneficiat de aceste drepturi. Baza de calcul al indem- │
 │ │ │nizaţiei pentru creşterea copilului se determină ca suma totală a veniturilor realizate │
 │ │ │în ultimele douăsprezece luni anterior datei naşterii copilului şi împărţită la 12. │
 │ │ │În această situaţie există posibilitatea ca indemnizaţia pentru creşterea celui de-al │
 │ │ │doilea copil să fie mai mică decât indemnizaţia primită anterior, având în vedere, în │
 │ │ │acelaşi timp, şi opţiunea de concediu/indemnizaţie a părintelui. Aceste reguli se aplică│
 │ │ │chiar şi pentru o diferenţă de minimum o zi între finalizarea unui concediu şi naşterea │
 │ │ │copilului următor. │
 ├────┼──────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │ 3. │Situaţia în care cele douăsprezece luni de│În situaţia în care cele douăsprezece luni avute în vedere sunt constituite şi din peri-│
 │ │eligibilitate sunt constituite şi din pe- │oade asimilate, aşa cum se prevede şi la art. 13 alin. (3) şi (4) din OUG nr. 111/2010, │
 │ │rioade asimilate sau numai din perioade │la stabilirea cuantumului indemnizaţiei pentru creşterea copilului se vor lua în │
 │ │asimilate. În acest caz, care sunt veni- │considerare inclusiv sumele încasate de persoana îndreptăţită, reprezentând venituri │
 │ │turile luate în calcul la stabilirea cuan-│aferente perioadelor asimilate. │
 │ │tumului indemnizaţiei pentru creşterea │În cazul în care nu există venituri aferente perioadelor asimilate,atunci acele perioade│
 │ │copilului? │se iau în considerare ca eligibilitate în vederea deschiderii dreptului la indemnizaţia │
 │ │ │pentru creşterea copilului, iar venitul aferent acelor perioade este zero. În acest caz,│
 │ │ │cuantumul minim al indemnizaţiei la care este îndreptăţită persoana este de 600 lei. │
 ├────┼──────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │ 4. │Persoanele care îşi desfăşoară activitatea│Potrivit art. 29 din OUG nr. 111/2010, indemnizaţia pentru creşterea copilului se acor- │
 │ │în ministerele şi instituţiile din secto- │dă prin aceste instituţii persoanelor care îşi desfăşoară activitatea în ministerele şi │
 │ │rul de apărare,ordine publică şi siguranţă│instituţiile din sectorul de apărare,ordine publică şi siguranţă naţională,indiferent de│
 │ │naţională, indiferent de domeniile în care│domeniile în care îşi desfăşoară activitatea în cadrul acestor instituţii. Totodată │
 │ │îşi desfăşoară activitatea în cadrul aces-│modalitatea de depunere şi de soluţionare a cererilor de acordare a drepturilor se │
 │ │tor instituţii,beneficiază de indemnizaţie│stabileşte prin norme interne, aprobate de conducătorii autorităţilor şi instituţiilor │
 │ │pentru creşterea copilului de la agenţiile│publice menţionate. │
 │ │teritoriale pentru prestaţii sociale sau │De asemenea, fondurile necesare plăţii drepturilor prevăzute de OUG nr. 111/2010 şi │
 │ │de la instituţiile din sectorul de apă- │cheltuielile administrative se asigură din bugetul de stat,prin bugetele ministerelor şi│
 │ │rare, ordine publică şi siguranţă naţio- │instituţiilor din sectorul de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională. │
 │ │nală? │În situaţia în care, conform procedurilor şi regulilor stabilite de ministerele şi │
 │ │ │instituţiile din sectorul de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională, anumitor │
 │ │ │categorii de personal nu li se acordă indemnizaţie pentru creşterea copilului prin │
 │ │ │aceste instituţii, atunci acest drept se poate acorda de către agenţiile teritoriale │
 │ │ │pentru prestaţii sociale, în baza documentelor doveditoare stabilite de actele normative│
 │ │ │în vigoare şi a unui document eliberat de ministerele şi instituţiile din sectorul de │
 │ │ │apărare,ordine publică şi siguranţă naţională care confirmă neacordarea de către acestea│
 │ │ │a indemnizaţiei. │
 ├────┼──────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │ 5. │Şomajul tehnic se ia în considerare ca │Perioada de întrerupere temporară a activităţii, din iniţiativa angajatorului, fără │
 │ │perioadă de eligibilitate la stabilirea │încetarea raportului de muncă, pentru motive economice, tehnologice, structurale sau │
 │ │dreptului la indemnizaţia pentru creşterea│similare, potrivit legii, este perioadă asimilată potrivit prevederilor art. 2 alin. (5)│
 │ │copilului? │lit. f) din OUG nr. 111/2010 şi cuprinde şi şomajul tehnic şi se ia în calcul la stabi- │
 │ │ │lirea dreptului la indemnizaţia pentru creşterea copilului. │
 ├────┼──────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │ 6. │Poate beneficia de indemnizaţie pentru │Perioada de întrerupere temporară a activităţii din iniţiativa angajatorului este │
 │ │creşterea copilului persoana căreia, din │considerată perioadă asimilată în contextul OUG nr. 111/2010, care prevede la art. 2 │
 │ │cauza restrângerii activităţii angajato- │alin. (5) lit. f) că cele douăsprezece luni de eligibilitate pot fi constituite integral│
 │ │rului, i s-a redus programul de lucru la │şi din perioada în care persoana se află în întrerupere temporară a activităţii din │
 │ │două ore/zi şi salariul în mod corespunză-│iniţiativa angajatorului, fără încetarea raportului de muncă, pentru motive economice, │
 │ │tor, pe o perioadă de 3 luni? │tehnologice, structurale sau similare, potrivi legii. │
 │ │ │Totodată,şi o singură oră de activitate efectuată pe zi este suficientă pentru a asigura│
 │ │ │eligibilitatea la indemnizaţia pentru creşterea copilului. │
 │ │ │De asemenea, este necesară prezenţa la dosar a documentului de la angajator care să │
 │ │ │certifice măsurile luate de acesta, cum ar fi: reducerea programului de lucru, │
 │ │ │concedierea colectivă etc. │
 │ │ │Prin urmare,în situaţia în care angajatorul certifică prezenţa zilnică,iar în adeverinţa│
 │ │ │de venituri eliberată de acesta sunt precizate perioadele în care sunt realizate │
 │ │ │venituri supuse impozitului pe venit, inclusiv perioadele de şomaj tehnic, dacă acestea │
 │ │ │există, persoana este îndreptăţită să beneficieze de indemnizaţie pentru creşterea │
 │ │ │copilului. │
 ├────┼──────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │ 7. │Ce reprezintă concediul în cazul persoa- │În cazul acestor persoane, concediul reprezintă întreruperea activităţii pe perioada │
 │ │nelor care realizează venituri din activi-│până la împlinirea de către copil a vârstei de 1 an, 2 ani sau respectiv 3 ani, în cazul│
 │ │tăţi independente sau agricole şi care nu │copilului cu handicap. │
 │ │lucrează în baza unui contract de muncă? │De asemenea, în cazul asociaţilor din cadrul unor societăţi comerciale, care nu pot │
 │ │ │prezenta documente care să ateste faptul că nu realizează venituri profesionale pe │
 │ │ │perioada până la împlinirea de către copil a vârstei de 1 an, 2 ani sau respectiv 3 ani,│
 │ │ │în cazul copilului cu handicap, aşa cum se menţionează la art. 6 alin. (5) lit. f) din │
 │ │ │Normele metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului │
 │ │ │nr. 111/2010 privind concediul în indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor,aprobate│
 │ │ │prin Hotărârea Guvernului nr. 52/2011, denumite în continuare Normele metodologice │
 │ │ │aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 52/2011, este suficientă declaraţia pe propria │
 │ │ │răspundere a persoanei că nu realizează astfel de venituri şi data de la care solicitan-│
 │ │ │tul se află în concediu pentru creşterea copilului, datele şi informaţiile prezentate de│
 │ │ │respectiva persoană fiind supuse Codului penal cu privire la falsul în declaraţii. │
 ├────┼──────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │ 8. │Când încetează dreptul la indemnizaţia │Potrivit prevederilor art. 16 alin. (2) din OUG nr. 111/2010, plata indemnizaţiei pentru│
 │ │pentru creşterea copilului şi care este │creşterea copilului încetează cu ziua următoare celei în care copilul a împlinit vârsta │
 │ │ziua în care se reia activitatea │de 1 an, 2 ani, respectiv de 3 ani, în cazul copilului cu handicap. │
 │ │profesională? │Astfel,dreptul la indemnizaţie pentru creşterea copilului va înceta în aceleaşi condiţii│
 │ │ │şi acest lucru tocmai pentru a evita suprapunerea de drepturi în ziua în care copilul │
 │ │ │împlineşte 1 an, 2 ani sau 3 ani, respectiv: dreptul la indemnizaţie pentru creşterea │
 │ │ │copilului şi dreptul la salariu în ziua întoarcerii la activitatea profesională. │
 │ │ │Ziua în care se va relua activitatea profesională este ziua următoare celei în care │
 │ │ │copilul împlineşte 1 an, 2 ani sau 3 ani. │
 ├────┼──────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │ 9. │Este posibilă acoperirea unor perioade │Pentru acordarea indemnizaţiei de creştere a copilului nu are relevanţă plata │
 │ │lipsă din perioada de eligibilitate de │contribuţiilor de asigurări sociale, singura modalitate de a beneficia de indemnizaţie │
 │ │douăsprezece luni anterior datei naşterii │pentru creşterea copilului este realizarea de venituri supuse impozitului pe venit, aşa │
 │ │copilului prin plata retroactivă a unor │cum sunt ele prevăzute la art. 3 din OUG nr. 111/2010, sau aflarea în una dintre │
 │ │contracte de asigurare socială cu Casa │perioadele asimilate prevăzute la art. 2 alin. (5) şi (6) din OUG nr. 111/2010. │
 │ │Naţională de Pensii Publice sau a unor │ │
 │ │contracte de asigurare de sănătate cu Casa│ │
 │ │Naţională de Asigurări de Sănătate? │ │
 ├────┼──────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │ 10.│Părinţii care, între ei, doresc să îşi │Potrivit prevederilor art. 2 alin. (7) din OUG nr. 111/2010, odată făcută opţiunea, │
 │ │schimbe opţiunea pentru indemnizaţie │aceasta nu mai poate fi schimbată. Deşi este un drept individual, decizia de a avea un │
 │ │pentru creşterea copilului pe perioada în │copil,cât şi deciziile ulterioare privind creşterea,îngrijirea şi educarea acestuia sunt│
 │ │care beneficiază de acest drept │luate în comun de părinţii/reprezentanţii legali ai copilului, în conformitate cu preve-│
 │ │ │derile Codului familiei. Prin urmare, se aplică această regulă şi în situaţia deciziei/ │
 │ │ │opţiunii exprimate în cazul concediului şi indemnizaţiei pentru creşterea copilului. │
 ├────┼──────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │ 11.│În situaţia de suprapunere a unei │În această situaţie, majorarea prevăzută la art. 9 alin. (6) din OUG nr. 111/2010 nu │
 │ │indemnizaţii pentru creşterea copilului │se acordă. Conform prevederilor art. 8 alin. (7) din Normele metodologice aprobate prin │
 │ │deschisă potrivit prevederilor Ordonanţei │Hotărârea Guvernului nr. 52/2011, această majorare se acordă numai în cazul de │
 │ │de urgenţă a Guvernului nr. 148/2005 pri- │suprapunere a două sau trei situaţii de natură a genera acest drept, apărute după data │
 │ │vind susţinerea familiei în vederea │de 1 ianuarie 2011. │
 │ │creşterii copilului,aprobată cu modificări│Art. 1 din OUG nr. 111/2010 stabileşte faptul că prevederile art. 2-29 din OUG │
 │ │şi completări prin Legea nr. 7/2007, cu │nr. 111/2010 se aplică pentru naşterile produse începând cu 1 ianuarie 2011. │
 │ │modificările şi completările ulterioare, │ │
 │ │denumită în continuare OUG nr. 148/2005, │ │
 │ │cu o indemnizaţie pentru creşterea │ │
 │ │copilului deschisă pe OUG nr. 111/2010. │ │
 │ │În acest caz se mai acordă majorarea de │ │
 │ │600 lei prevăzută la art. 9 alin. (6) din │ │
 │ │OUG nr. 111/2010? │ │
 ├────┼──────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │ 12.│În situaţia în care este născut un copil │Potrivit prevederilor art. 9 alin. (4) din OUG nr. 111/2010, durata de acordare a │
 │ │înainte ca pentru copilul anterior să se │concediului se prelungeşte corespunzător în cazul suprapunerii a două sau trei situaţii │
 │ │fi terminat concediul pentru creşterea co-│de natură a genera acest drept. │
 │ │pilului este obligatorie efectuarea conce-│Art. 8 din Normele metodologice aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 52/2011 │
 │ │diului de lăuzie de minimum 42 de zile? │reglementează faptul că în cazul în care persoana îndreptăţită, beneficiară a │
 │ │ │concediului şi a indemnizaţiei lunare pentru creşterea copilului, naşte în această │
 │ │ │perioadă unul sau mai mulţi copii ori se produce o nouă situaţie dintre cele prevăzute │
 │ │ │la art. 8 alin. (2) din OUG nr. 111/2010, aceasta, la finalizarea concediului sau, după │
 │ │ │caz, a dreptului la stimulentul de inserţie, acordat pentru copilul anterior, optează, │
 │ │ │pe baza unei noi cereri, pentru unul dintre drepturile prevăzute la art. 2 alin. (1), │
 │ │ │respectiv art. 7 din OUG nr. 111/2010. Pentru continuitatea acordării drepturilor, │
 │ │ │cererea trebuie să fie depusă cu 60 de zile înaintea împlinirii de către copilul │
 │ │ │anterior a vârstei de 1, 2 sau 3 ani, în cazul copilului cu handicap, sau în termen de │
 │ │ │maximum 30 de zile de la această dată. În cazul în care se depăşeşte acest termen, │
 │ │ │drepturile vor fi acordate de la data depunerii cererii. │
 │ │ │Prin urmare, nu este obligatorie efectuarea concediului de maternitate, legea stabilind │
 │ │ │de drept prelungirea corespunzătoare a concediului pentru creşterea copilului. │
 ├────┼──────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │ 13.│În cazul persoanei aflate în concediu şi │Potrivit prevederilor art. 9 alin. (4)-(6) din OUG nr. 111/2010, cuantumul majorat al │
 │ │beneficiară a indemnizaţiei pentru creş- │indemnizaţiei se acordă numai pe perioada suprapunerii celor 2 situaţii, în funcţie de │
 │ │terea copilului cu handicap până la 3 ani │data naşterii copilului ulterior, respectiv până la împlinirea de către copilul cu │
 │ │şi care naşte în această perioadă un alt │handicap a vârstei de 3 ani sau, după caz, până la împlinirea de către copilul ulterior │
 │ │copil normal, până la ce vârstă se acordă │a vârstei de maximum 2 ani, fără a depăşi însă perioada concediului şi indemnizaţiei │
 │ │majorarea indemnizaţiei de 600 lei pentru │acordată pentru copilul anterior. │
 │ │cel de-al doilea copil? │ │
 ├────┼──────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │ 14.│În cazul persoanei care a născut gemeni, │Potrivit art. 5 alin. (1) din OUG nr. 111/2010, majorarea cuantumului indemnizaţiei de │
 │ │tripleţi, multipleţi şi unul dintre copii │600 lei se acordă până la împlinirea de către copiii normali a vârstei de 2 ani. │
 │ │este deja încadrat într-un grad de │ │
 │ │handicap, iar ceilalţi copii sunt normali │ │
 │ │şi persoana se află în concediu şi este │ │
 │ │beneficiară a indemnizaţiei pentru creş- │ │
 │ │terea copilului cu handicap, până la ce │ │
 │ │vârstă se acordă majorarea indemnizaţiei │ │
 │ │de 600 lei pentru ceilalţi copii? │ │
 ├────┴──────────────────────────────────────────┴────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │ B. Perioade de activitate profesională realizate în alte state membre ale Uniunii Europene, Spaţiului Economic European sau Elveţia │
 ├────┬──────────────────────────────────────────┬────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │ 1. │O persoană care a realizat timp de │Pentru a stabili statul membru competent care trebuie să acorde drepturile acestor per- │
 │ │douăsprezece luni anterioare datei naş- │soane la prestaţii familiale, prevederile legislaţiei naţionale privind acordarea indem-│
 │ │terii copilului activităţi profesionale în│nizaţiei pentru creşterea copilului, respectiv art. 2 alin. (6) din OUG nr. 111/2010, │
 │ │alte state membre ale Uniunii Europene │trebuie interpretate împreună cu prevederile Regulamentului (CE) nr. 883/2004 al │
 │ │(UE),Spaţiului Economic European (SEE) sau│Parlamentului European şi al Consiliului din 29 aprilie 2004 privind coordonarea │
 │ │Elveţia poate beneficia de indemnizaţie │sistemelor de securitate socială. │
 │ │pentru creşterea copilului în România? │Potrivit prevederilor art. 11 alin. (3) lit. a) din Regulamentul (CE) nr. 883/2004 , │
 │ │ │"persoana care desfăşoară o activitate salariată sau independentă într-un stat membru │
 │ │ │se supune legislaţiei din statul membru respectiv". Aşadar, persoanele care desfăşoară/ │
 │ │ │au desfăşurat activităţi profesionale în alte state membre UE sau în state care aplică │
 │ │ │prevederile Regulamentului (CE) nr. 883/2004 au dreptul la prestaţiile familiale │
 │ │ │acordate de acele state membre, nefiind supuse legislaţiei române, ci legislaţiei │
 │ │ │statului în care desfăşoarăaau desfăşurat activităţile profesionale. │
 │ │ │Aşadar, aceste persoane nu pot beneficia de indemnizaţia pentru creşterea copilului │
 │ │ │în România. │
 ├────┼──────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │ 2. │O persoană care a realizat o perioadă din │Dacă persoana a realizat activităţi profesionale în România pe perioada dinaintea datei │
 │ │cele douăsprezece luni anterioare datei │naşterii copilului, atunci potrivit prevederilor art. 11 alin. (3) lit. a) din Regula- │
 │ │naşterii copilului activităţi profesionale│mentul (CE) nr. 883/2004 , se supune legislaţiei române în vigoare. Aceasta poate benefi-│
 │ │în alte state membre UE, SEE sau Elveţia, │cia de indemnizaţie pentru creşterea copilului în România, prin totalizarea perioadelor │
 │ │iar în ultima perioadă dinaintea naşterii │de activitate realizate în alte state membre UE, SEE sau Elveţia, aplicând prevederile │
 │ │copilului a desfăşurat activităţi profe- │art. 8 din Regulamentul (CE) nr. 883/2004 şi ale art. 12 din Regulamentul (CE) │
 │ │sionale în România poate beneficia de │ nr. 987/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului din 16 septembrie 2009 de │
 │ │indemnizaţie pentru creşterea copilului în│stabilire a procedurii de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 883/2004 privind │
 │ │România? │coordonarea sistemelor de securitate socială. │
 │ │ │Conform acestor prevederi perioadele de activitate desfăşurate în alt stat membru se │
 │ │ │totalizează şi se adaugă celor realizate în România, în măsura în care acest lucru este │
 │ │ │necesar, în vederea deschiderii dreptului la indemnizaţia pentru creşterea copilului. │
 │ │ │Totalizarea perioadelor de activitate realizate în alte state membre este posibilă dacă │
 │ │ │persoanele care au realizat activităţi profesionale în alte state membre se supun │
 │ │ │legislaţiei din România la data naşterii copilului. │
 ├────┴──────────────────────────────────────────┴────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │ C. Veniturile care se iau în calcul la stabilirea indemnizaţiei pentru creşterea copilului │
 ├────┬──────────────────────────────────────────┬────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │ 1. │Sunt considerate tichetele de masă veni- │Potrivit definiţiei de la art. 55 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modi- │
 │ │turi din salariu şi se iau în considerare │ficările şi completările ulterioare, sunt considerate venituri din salarii toate venitu-│
 │ │la stabilirea cuantumului indemnizaţiei │rile în bani şi/sau în natură obţinute de o persoană fizică ce desfăşoară o activitate │
 │ │pentru creşterea copilului? │în baza unui contract individual de muncă sau a unui statut special prevăzut de lege, │
 │ │ │indiferent de perioada la care se referă, de denumirea veniturilor ori de forma sub care│
 │ │ │ele se acordă, inclusiv indemnizaţiile pentru incapacitate temporară de muncă. │
 │ │ │De asemenea, sunt asimilate salariilor şi orice alte sume sau avantaje de natură salari-│
 │ │ │rială ori asimilate salariilor în vederea impunerii, în această categorie intrând şi │
 │ │ │tichetele de masă, tichetele de vacanţă etc. │
 │ │ │Având în vedere faptul că, potrivit prevederilor art. IV din Ordonanţa de urgenţă a │
 │ │ │Guvernului nr. 58/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind │
 │ │ │Codul fiscal şi alte măsuri financiar-fiscale, aprobată prin Legea nr. 279/2010, cu mo- │
 │ │ │dificările ulterioare, au fost abrogate prevederile privind scutirea de la plata impozi-│
 │ │ │tului pe veniturile din salarii stabilite potrivit art. 8 din Legea nr. 142/1998 privind│
 │ │ │acordarea tichetelor de masă, cu modificările şi completările ulterioare, începând cu │
 │ │ │data de 1 iulie 2010 tichetele de masă sunt supuse impozitului pe venit. │
 │ │ │Având în vedere faptul că tichetele de masă sunt asimilate salariilor, iar valoarea │
 │ │ │acestora este impozabilă, vor fi luate în considerare la stabilirea cuantumului │
 │ │ │indemnizaţiei începând cu data de 1 iulie 2010. │
 ├────┼──────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │ 2. │În cazul persoanelor care realizează veni-│Luna luată în calcul la stabilirea dreptului la indemnizaţie pentru creşterea copilului │
 │ │turi din activităţi independente şi ai că-│este luna suspendării activităţii respective. │
 │ │ror copii se nasc în cursul unui an fiscal│La stabilirea venitului lunar se va lua în calcul numărul de luni în care au fost reali-│
 │ │cum se calculează veniturile realizate de │zate venituri din activitatea respectivă. │
 │ │acestea: se iau în calcul veniturile dis- │De exemplu, dacă persoana naşte pe data de 31 martie 2010 şi abia pe data de 15 aprilie │
 │ │tribuite uniform prin împărţirea venitului│îşi suspendă activitatea, pentru a putea stabili venitul lunar realizat până la data │
 │ │anual la numărul de luni în care s-a obţi-│suspendării activităţii se va ţine cont de informaţiile privind veniturile înscrise în │
 │ │nut (adeverinţă eliberată de administraţia│adeverinţa eliberată de Direcţia generală a finanţelor publice (DGFP), pe baza plăţilor │
 │ │finanţelor publice şi decizia de impunere)│de impozit anticipate stabilite conform veniturilor estimate declarate de persoană. │
 │ │sau veniturile declarate de partea con- │Astfel,se va ţine cont de adeverinţa de venit estimată eliberată de DGFP pe trimestrul I│
 │ │tractantă, distribuite lunar în cuantum │(ianuarie-martie 2010), precum şi de adeverinţa eliberată de aceeaşi instituţie şi care │
 │ │diferit? │precizează data la care s-a făcut suspendarea efectivă a activităţii. Venitul estimat pe│
 │ │ │trimestrul I trecut în adeverinţă va fi împărţit la cele 3 luni pentru a se afla venitul│
 │ │ │lunar astfel realizat de respectiva persoană. │
 ├────┼──────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │ 3. │Referitor la persoanele fizice autorizate │În această situaţie, dacă persoana respectivă plăteşte impozit aferent unui an întreg, │
 │ │cărora Agenţia Naţională de Administrare │se va proceda astfel: se va împărţi venitul estimat sau realizat la numărul de luni în │
 │ │Fiscală le impune o cotă de impozitare │care au fost realizate, respectiv la douăsprezece luni ori până la data efectivă a │
 │ │pentru tot anul,chiar dacă aceste persoane│suspendării activităţii. │
 │ │realizează sau nu un anumit venit │ │
 ├────┼──────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │ 4. │Persoana care are un contract de muncă pe │Dacă există un contract de muncă sau de prestări servicii este o situaţie similară │
 │ │drepturi de autor încheiat pe o perioadă │angajatoraangajat. În această situaţie angajatorul este obligat să elibereze adeverinţa │
 │ │determinată. Ce venituri sunt luate în │cu veniturile realizate timp de douăsprezece luni anterior datei naşterii copilului, │
 │ │calcul şi cum i se calculează indemnizaţia│respectiv sumele acordate lunar persoanei. │
 │ │pentru creşterea copilului? │În situaţia în care contractul se termină mai devreme de data până la care acesta a │
 │ │ │încetat, angajatorul trebuie să îi elibereze un document că acel contract a încetat │
 │ │ │înainte de termen. │
 │ │ │Momentul suspendării activităţii este întotdeauna momentul încetării contractului de │
 │ │ │muncă, respectiv momentul din care nu se mai obţin venituri supuse impozitului pe venit │
 │ │ │ca urmare a unei activităţi efective. │
 │ │ │În situaţia în care această persoană a beneficiat de drepturi băneşti aferente acestui │
 │ │ │contract, iar contractul nu a încetat şi dreptul la indemnizaţie pentru creşterea copi- │
 │ │ │lului a fost deschis, trebuie încetat acest drept deoarece, pe perioada cât se benefi- │
 │ │ │ciază de indemnizaţie, persoana nu poate realiza venituri profesionale supuse impozitu- │
 │ │ │lui pe venit. │
 │ │ │Dacă contractul de muncă a încetat şi dreptul la indemnizaţie pentru creşterea │
 │ │ │copilului a fost deschis după această dată, chiar dacă pe această perioadă au fost pri- │
 │ │ │mite venituri, indemnizaţia se va acorda în continuare, acele venituri fiind rezultatul │
 │ │ │unei activităţi deja prestate, care a fost încheiată. │
 ├────┼──────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │ 5. │Situaţia persoanei care în cele douăspre- │Având în vedere prevederile art. 2 alin. (5) lit. n) din OUG nr. 111/2010, precum şi ale│
 │ │zece luni de eligibilitate a avut calita- │art. 23 din Hotărârea Guvernului nr. 567/2005 privind organizarea şi desfăşurarea stu- │
 │ │tea de doctorand şi pe această perioadă a │diilor universitare de doctorat, cu modificările ulterioare, doctorandul de la forma de │
 │ │beneficiat doar de bursa doctorală. Ce │învăţământ cu frecvenţă care beneficiază de bursa doctorală pe toată durata activităţii │
 │ │venituri sunt luate în calcul la stabili- │beneficiază de recunoaşterea vechimii în muncă, de alte drepturi şi obligaţii ce revin │
 │ │rea cuantumului indemnizaţiei pentru creş-│salariatului. │
 │ │terea copilului şi cum se calculează │În acest context, venitul pe care îl obţine din această bursă este asimilat veniturilor │
 │ │aceasta? │din salarii conform definiţiei din art. 55 din Legea nr. 571/2003, cu modificările şi │
 │ │ │completările ulterioare, şi este luat în calcul la stabilirea cuantumului indemnizaţiei │
 │ │ │pentru creşterea copilului. │
 │ │ │Potrivit prevederilor art. 13 alin. (3) şi (4) din OUG nr. 111/2010, baza de calcul al │
 │ │ │indemnizaţiei pentru creşterea copilului se determină ca sumă totală a veniturilor │
 │ │ │realizate în ultimele douăsprezece luni anterioare naşterii copilului, în acest caz din │
 │ │ │bursa doctorală, împărţită la 12. Cuantumul indemnizaţiei se calculează prin aplicarea │
 │ │ │cotei de 75% asupra bazei de calcul. │
 ├────┼──────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │ 6. │Dividendele obţinute de un asociat unic la│Dividendele obţinute de asociatul unic la o societate nu se iau în considerare la │
 │ │o societate pot fi luate în calcul la sta-│stabilirea veniturilor care se iau în calculul indemnizaţiei pentru creşterea copilului,│
 │ │bilirea indemnizaţiei pentru creşterea │conform prevederilor art. 2 alin. (1) şi art. 3 din OUG nr. 111/2010. │
 │ │copilului? │Potrivit art. 65 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 571/2003, cu modificările şi comple- │
 │ │ │tările ulterioare, dividendele sunt venituri din investiţii, acestea se pot reinvesti, │
 │ │ │odată cu restul sumei obţinute ca profit care se utilizează de obicei tot pentru │
 │ │ │investiţii. │
 ├────┼──────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │ 7. │Indemnizaţia administratorilor, precum şi │Indemnizaţia administratorilor, precum şi suma din profitul net cuvenite administrato- │
 │ │suma din profitul net cuvenite administra-│rilor societăţilor comerciale pot fi luate în considerare la stabilirea veniturilor │
 │ │torilor societăţilor comerciale, potrivit │care se iau în calculul indemnizaţiei pentru creşterea copilului, dacă au fost prevăzute│
 │ │actului constitutiv sau stabilit de aduna-│în actul de constituire al societăţii sau a fost stabilit de adunarea generală a acţio- │
 │ │rea generală a acţionarilor, pot fi luate │narilor, fiind asimilate veniturilor din salarii. │
 │ │în considerare la stabilirea veniturilor │ │
 │ │care se iau în calculul indemnizaţiei │ │
 │ │pentru creşterea copilului? │ │
 ├────┼──────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │ 8. │Premiile anuale aferente anului precedent,│Sumele încasate ca premii anuale aferente anului precedent, ajutorul de naştere sau │
 │ │ajutorul de naştere ori indemnizaţia de │indemnizaţia de şedinţă încasată de consilierii locali în perioada concediului pentru │
 │ │şedinţă încasată de consilierii locali în │creşterea copilului nu sunt venituri rezultate din desfăşurarea efectivă a unei activi- │
 │ │perioada concediului pentru creşterea co- │tăţi profesionale, prin urmare nu pot conduce la suspendarea indemnizaţiei pentru │
 │ │pilului sunt sau nu venituri rezultate din│creşterea copilului. │
 │ │desfăşurarea efectivă a unei activităţi │ │
 │ │profesionale, prin urmare pot conduce ori │ │
 │ │nu la suspendarea indemnizaţiei pentru │ │
 │ │creşterea copilului? │ │
 ├────┼──────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │ 9. │În situaţia unei persoane, angajată într-o│Aceste venituri sunt venituri asimilate salariilor, potrivit art. 55 alin. (2) din Legea│
 │ │instituţie publică, care a realizat pe │nr. 571/2003,cu modificările şi completările ulterioare, şi se vor lua în considerare la│
 │ │lângă veniturile din salariu şi venituri │calculul indemnizaţiei pentru creşterea copilului. │
 │ │obţinute în urma desemnării în Grupul │ │
 │ │tehnic de lucru cu atribuţii în domeniul │ │
 │ │alegerilor parlamentare şi europarlamen- │ │
 │ │tare, acestea se iau în considerare la │ │
 │ │stabilirea veniturilor care se iau în cal-│ │
 │ │culul indemnizaţiei pentru creşterea │ │
 │ │copilului? │ │
 ├────┼──────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │ 10.│Dacă angajatorul nu a plătit contribuţiile│Se poate beneficia de indemnizaţia pentru creşterea copilului, chiar dacă pentru această│
 │ │sociale pe o perioadă cuprinsă în inter- │persoană angajatorul nu a plătit contribuţiile de asigurări sociale. │
 │ │valul a douăsprezece luni anterior datei │Indemnizaţia pentru creşterea copilului nu are legătură cu contribuţiile de asigurări │
 │ │naşterii copilului, se consideră îndepli- │sociale la bugetele aferente acestora, ci se acordă în raport cu efectuarea sau nu a │
 │ │nită condiţia pentru ca angajatul să bene-│unei activităţi profesionale ori existenţa uneia sau mai multor perioade asimilate │
 │ │ficieze de indemnizaţie pentru creşterea │prevăzute de OUG nr. 111/2010. │
 │ │copilului? │ │
 ├────┼──────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │ 11.│Sunt considerate venituri supuse impozi- │La calculul indemnizaţiei pentru creşterea copilului se pot lua în considerare venitu- │
 │ │tului pe venit veniturile obţinute de per-│rile obţinute din activităţi independente - veniturile comerciale din prestări servicii,│
 │ │soane fizice pe baza contractelor sau con-│precum şi venitul obţinut în baza unei convenţii civile de prestări de servicii, acesta │
 │ │venţiilor civile încheiate potrivit │fiind supus impozitului pe venit şi realizat în urma unei activităţi prestate. │
 │ │Codului civil? │ │
 ├────┼──────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │ 12.│În cazul persoanei care a beneficiat de │La calculul indemnizaţiei pentru creşterea copilului se vor lua în considerare │
 │ │prevederile Ordonanţei de urgenţă a Gu- │indemnizaţiile de care beneficiază salariaţii, de minimum 75% din salariul de bază │
 │ │vernului nr. 28/2009 privind reglementarea│corespunzător locului de muncă ocupat, plătite din fondul de salarii pe durata │
 │ │unor măsuri de protecţie socială, aprobată│întreruperii temporare a activităţii angajatorului, aceste indemnizaţii fiind │
 │ │cu modificări prin Legea nr. 268/2009, se │considerate venituri aferente perioadelor asimilate. │
 │ │va lua în considerare la calculul indemni-│ │
 │ │zaţiei pentru creşterea copilului cuantu- │ │
 │ │mul indemnizaţiei de care a beneficiat │ │
 │ │persoana pe perioada de întrerupere tempo-│ │
 │ │rară a activităţii angajatorului? │ │
 ├────┼──────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │ 13.│Cum se stabileşte venitul cuvenit în luna │Pentru luna naşterii copilului se iau în calcul, conform prevederilor art. 21 alin. (3) │
 │ │naşterii copilului? │din Normele metodologice, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 52/2011, veniturile │
 │ │ │cuvenite pentru acea lună. │
 │ │ │Prin venituri cuvenite se înţelege venitul pe care l-ar fi primit persoana dacă ar fi │
 │ │ │lucrat în toată luna sau cumulul dintre venitul aferent zilelor lucrate cu indemnizaţia │
 │ │ │de maternitate. │
 ├────┼──────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │ 14.│Persoanele care au desfăşurat activităţi │Faptul că persoana nu a realizat venituri pe perioada cât a desfăşurat activitate pro- │
 │ │supuse impozitului pe venit şi figurează │fesională nu este un impediment în acordarea indemnizaţiei pentru creşterea copilului. │
 │ │în evidenţele administraţiei financiare cu│Perioada de eligibilitate de douăsprezece luni anterior datei naşterii copilului este │
 │ │venituri pe minus. │îndeplinită, chiar dacă în evidenţele administraţiei financiare acestei persoane i-a │
 │ │ │rezultat un venit pe minus. În această situaţie, cuantumul indemnizaţiei este de 600 lei│
 │ │ │lunar. │
 ├────┼──────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │ 15.│Ce venituri sunt luate în considerare în │În cazul asociaţilor unici, potrivit art. 55 alin. (2) lit. h) din Legea nr. 571/2003, │
 │ │cazul asociaţilor unici? │cu modificările şi completările ulterioare, este considerată venit din salarii indemni- │
 │ │ │zaţia lunară a asociatului unic, la nivelul valorii înscrise în declaraţia de asigurări │
 │ │ │sociale. │
 ├────┼──────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │ 16.│Sunt luate în considerare la stabilirea │Veniturile din chirii sunt venituri din cedarea folosinţei bunurilor şi,potrivit art. 61│
 │ │indemnizaţiei pentru creşterea copilului │din Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare, acestea nu sunt │
 │ │veniturile din chirii, veniturile din │activităţi independente. │
 │ │dobânzi, câştigurile din transferul titlu-│De asemenea, veniturile din dobânzi, câştigurile din transferul titlurilor de valoare │
 │ │rilor de valoare? │etc. sunt venituri din investiţii definite la art. 65 din Legea nr. 571/2003, cu │
 │ │ │modificările şi completările ulterioare, prin urmare nu sunt venituri din activităţi │
 │ │ │independente. │
 ├────┼──────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │ 17.│Sunt considerate venituri din salarii │Veniturile obţinute din al treisprezecelea salariu, stimulente, primele, prima de │
 │ │veniturile obţinute din al treisprezecelea│vacanţă, veniturile obţinute în baza unor hotărâri judecătoreşti şi altele asemenea, │
 │ │salariu, stimulentele, primele, prima de │încasate în perioada de douăsprezece luni anterior datei naşterii copilului sunt luate │
 │ │vacanţă, veniturile obţinute în baza unor │în calcul la stabilirea cuantumului indemnizaţiei pentru creşterea copilului, fiind │
 │ │hotărâri judecătoreşti şi altele asemenea │venituri care rezultă din realizarea unor activităţi supuse impozitului pe venit. │
 │ │şi se iau în considerare la stabilirea │ │
 │ │veniturilor care se iau în calculul │ │
 │ │indemnizaţiei pentru creşterea copilului? │ │
 ├────┼──────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │ 18.│O persoană poate solicita doar concediul │În baza prevederilor art. 9 alin. (1) din OUG nr. 111/2010, persoana care îndeplineşte │
 │ │pentru creşterea copilului,fără a solicita│condiţiile prevăzute la art. 2 alin. (1) din OUG nr. 111/2010 are dreptul la concediu şi│
 │ │şi indemnizaţia pentru creşterea copilului│indemnizaţie lunară în funcţie de varianta pentru care optează pentru fiecare dintre │
 │ │aferentă? │primele 3 naşteri sau, după caz, pentru primii 3 copii. │
 │ │ │Concediul pentru creşterea copilului în funcţie de opţiunea aleasă se solicită de la │
 │ │ │angajator. După aprobarea concediului de către angajator, persoana poate solicita la │
 │ │ │primăria de la locul de domiciliu indemnizaţia pentru creşterea copilului aferentă │
 │ │ │perioadei de concediu pentru care a optat. │
 │ │ │În cazul în care persoana nu solicită indemnizaţia pentru creşterea copilului, pe │
 │ │ │perioada concediului nu se pot plăti contribuţiile individuale de asigurări sociale de │
 │ │ │sănătate,iar această perioadă nu mai poate fi asimilată stagiului de cotizare în vederea│
 │ │ │stabilirii drepturilor de pensie în sistemul public şi a drepturilor stabilite de Legea │
 │ │ │nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de │
 │ │ │muncă, cu modificările şi completările ulterioare. │
 ├────┼──────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │ 19.│Se poate acorda stimulentul de inserţie pe│Pe perioada concediilor medicale, concediilor pentru îngrijirea copilului bolnav sau │
 │ │perioadele în care persoana beneficiară se│altor tipuri de concedii reglementate de OUG nr. 158/2005, aprobată cu modificări şi │
 │ │află în concediu medical, concediu pentru │completări prin Legea nr. 399/2006, cu modificările şi completările ulterioare, deoarece│
 │ │îngrijirea copilului bolnav, alte tipuri │în aceste perioade sunt realizate venituri supuse impozitului pe venit, respectiv │
 │ │de concedii medicale acordate în baza │venituri din salarii, activităţi independente sau agricole, persoana poate beneficia de │
 │ │prevederilor Ordonanţei de urgenţă a │stimulentul de inserţie. │
 │ │Guvernului nr. 158/2005 privind concediile│ │
 │ │şi indemnizaţiile de asigurări sociale de │ │
 │ │sănătate, aprobată cu modificări şi │ │
 │ │completări prin Legea nr. 399/2006, cu │ │
 │ │modificările şi completările ulterioare? │ │
 └────┴──────────────────────────────────────────┴────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘


                                      ----


Comentarii Act

Nu sunt comentarii momentan.

Posteaza pe retele sociale

Pentru a posta un comentariu trebuie sa va autentificati


Daca nu aveti inca un cont si vreti sa va inregistrati dati click aici(click aici pentru a vedea toate aplicatiile CTCE)


Parteneri:

Contact

Bd. Decebal, nr. 32
Piatra Neamt
Romania
0233-211.020 , 218.110, 210.290, 210.291
0233.206.575

Contact Me

Urmariti-ne pe

Facebook