Doriti o forma actualizata, la zi, a acestui act ? Cumparati acum online, rapid si simplu varianta DOC !
Forma consolidată la data 18.09.2014
Pret: 15,00 RON cu TVAActul este prezentat in forma neactualizata!

Puteti sa consultati o forma actualizata la data 18.09.2014, conform modificarilor publicate in Monitorul Oficial al Romaniei, apasand butonul Cumpara Act din dreapta.
 HOTĂRÂRE nr. 9 din 10 ianuarie 2007
privind constituirea, componenta şi functionarea Comisiei de autorizare a imprumuturilor locale
EMITENT: GUVERNUL
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 71 din 30 ianuarie 2007

    În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 2 pct. 38 din Legea datoriei publice nr. 313/2004, cu modificările ulterioare, şi al art. 61 alin. (4) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale,

    Guvernul României adopta prezenta hotărâre.

    ART. 1
    Se constituie Comisia de autorizare a imprumuturilor locale, denumita în continuare Comisia, pentru examinarea şi avizarea contractarii/garantarii de către unitatile administrativ-teritoriale, în calitatea acestora de persoane juridice, de împrumuturi interne şi externe pe termen scurt, mediu şi lung, pentru realizarea de investitii publice de interes local, precum şi pentru refinantarea datoriei publice locale.
    ART. 2
    (1) Comisia are în componenta sa 9 membri, după cum urmeaza:
    a) 4 reprezentanti ai Ministerului Finanţelor Publice, inclusiv preşedintele Comisiei;
    b) 2 reprezentanti ai Ministerului Administraţiei şi Internelor;
    c) 3 reprezentanti ai structurilor asociative ale autorităţilor administraţiei publice locale.
    (2) Preşedintele Comisiei este secretarul de stat cu atribuţii de coordonare a datoriei publice din Ministerul Finanţelor Publice.
    (3) Comisia se constituie după cum urmeaza:
    a) prin ordin al ministrului finanţelor publice se desemneaza persoanele prevăzute la alin. (1) lit. a);
    b) prin ordin al ministrului administraţiei şi internelor se desemneaza persoanele prevăzute la alin. (1) lit. b); în acest ordin sunt incluse şi persoanele prevăzute la alin. (1) lit. c), desemnate de structurile asociative.
    ART. 3
    (1) Comisia se intruneste lunar şi ori de cate ori este nevoie pentru analizarea cererilor şi a documentatiilor aferente, primite de la unitatile administrativ-teritoriale, prin care se solicita autorizarea contractarii sau garantarii de împrumuturi interne ori externe.
    (2) La nivelul Comisiei funcţionează un secretariat ai cărui membri sunt persoane din cadrul direcţiilor de specialitate ale Ministerului Finanţelor Publice implicate în verificarea şi analizarea documentatiilor, desemnate prin ordin al ministrului finanţelor publice. Secretariatul asigura lucrarile operative ce privesc relaţia dintre Comisie şi solicitanţii autorizarii imprumuturilor locale, administrarea bazei de date la dispoziţia Comisiei, precum şi cele specifice de organizare a sedintelor Comisiei, inclusiv convocarea membrilor acesteia.
    ART. 4
    Documentaţia necesară pentru autorizarea contractarii sau garantarii unui împrumut intern ori extern se stabileste potrivit Normelor şi procedurilor privind autorizarea contractarii sau garantarii de împrumuturi de către unitatile administrativ-teritoriale, prevăzute în anexa nr. 1.
    ART. 5
    Se aprobă Regulamentul de functionare a Comisiei de autorizare a imprumuturilor locale, prevăzut în anexa nr. 2.
    ART. 6
    Unitatile administrativ-teritoriale, prin ordonatorii principali de credite, au obligaţia ca, în cazul în care contracteaza sau garanteaza împrumuturi interne şi externe, să le inscrie, după caz, în registrul datoriei publice locale sau în registrul garantiilor locale, în condiţiile legii.
    ART. 7
    Inregistrarea şi raportarea datoriei publice locale se realizează în conformitate cu normele metodologice elaborate în acest scop de Ministerul Finanţelor Publice în baza Legii datoriei publice nr. 313/2004, cu modificările ulterioare, şi aprobate prin ordin al ministrului finanţelor publice.
    ART. 8
    Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
    ART. 9
    Pe data intrarii în vigoare a prezentei hotărâri se abroga Hotărârea Guvernului nr. 158/2005 privind constituirea, stabilirea componentei şi competentelor Comisiei de Autorizare a Imprumuturilor Locale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 220 din 16 martie 2005.

                                 PRIM-MINISTRU
                            CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

                                Contrasemnează:
                                ---------------
                        p. Ministrul finanţelor publice,
                              Doina-Elena Dascalu,
                                secretar de stat

                    Ministrul administraţiei şi internelor,
                                  Vasile Blaga

    Bucureşti, 10 ianuarie 2007.
    Nr. 9.


    ANEXA 1


                               NORME ŞI PROCEDURI
                privind autorizarea contractarii sau garantarii
                       de împrumuturi de către unitatile
                           administrativ-teritoriale


    ART. 1
    Imprumuturi contractate/garantate de unităţi administrativ-teritoriale
    (1) Prin împrumuturi interne contractate de unitatile administrativ-teritoriale supuse prevederilor prezentei hotărâri se înţelege:
    a) împrumuturi interne contractate direct de unitatile administrativ-teritoriale cu garantia statului;
    b) împrumuturi interne contractate direct de unitatile administrativ-teritoriale în baza garantiilor proprii.
    (2) Prin împrumuturi interne garantate de unitatile administrativ-teritoriale se înţelege împrumuturi interne contractate direct de operatorii economici şi de serviciile publice de subordonare locala, infiintati prin hotărâri ale autorităţilor deliberative ale administraţiei publice locale, având garantia unităţilor administrativ-teritoriale respective.
    (3) Prin împrumuturi externe contractate de unitatile administrativ-teritoriale se înţelege:
    a) împrumuturi externe contractate de stat şi subimprumutate unităţilor administrativ-teritoriale;
    b) împrumuturi externe contractate direct de unitatile administrativ-teritoriale cu garantia statului;
    c) împrumuturi externe contractate direct de unitatile administrativ-teritoriale în baza garantiilor proprii.
    (4) Prin împrumuturi externe garantate de unitatile administrativ-teritoriale se înţelege:
    a) împrumuturi externe contractate de stat şi subimprumutate operatorilor economici şi serviciilor publice de subordonare locala, infiintati prin hotărâri ale autorităţilor deliberative ale administraţiei publice locale, având garantia unităţilor administrativ-teritoriale respective;
    b) împrumuturi externe contractate direct de operatorii economici şi de serviciile publice de subordonare locala, infiintati prin hotărâri ale autorităţilor deliberative ale administraţiei publice locale, având garantia unităţilor administrativ-teritoriale respective.
    (5) Unitatea administrativ-teritoriala, prin ordonatorul principal de credite, care solicită Comisiei autorizarea contractarii/garantarii unui împrumut, în condiţiile legii, are obligaţia de a prezenta, odata cu cererea pentru autorizarea contractarii/garantarii de împrumut, întocmită potrivit anexei nr. 1.1, urmatoarele documente:
    a) hotărârea autorităţii deliberative a administraţiei publice locale de aprobare a contractarii/garantarii imprumutului, întocmită potrivit anexei nr. 1.2;
    b) ultimul buget local al unităţii administrativ-teritoriale aprobat pentru anul curent, înregistrat la unitatea teritoriala a Trezoreriei Statului;
    c) calculul gradului de îndatorare a bugetului local al unităţii administrativ-teritoriale, întocmit potrivit anexei nr. 1.3;
    d) situaţia financiară privind contul de execuţie a bugetului local al unităţii administrativ-teritoriale pentru ultimii 2 ani anteriori anului curent în care se solicita autorizarea contractarii/garantarii imprumutului, precum şi ultimul cont de execuţie trimestrial pentru anul în curs, pentru cererile depuse după data de 1 mai, sau, în lipsa acestuia, contul de execuţie a bugetului local depus la Trezoreria Statului, trimestrial sau, după caz, la finele lunii precedente solicitarii autorizarii;
    e) proiectul contractului de împrumut sau termenii financiari indicativi transmisi de banca, care să cuprindă: valoarea imprumutului, moneda în care se va acorda împrumutul, perioada de gratie, perioada de rambursare, rata dobanzii, nivelul comisioanelor şi al celorlalte costuri ale imprumutului, precum şi graficul estimativ de rambursare a imprumutului, în care să se evidentieze distinct, pe ani, dobanzile, comisioanele, ratele de capital şi celelalte costuri aferente;
    f) situaţia estimativa privind serviciul datoriei publice locale pe perioada de derulare a imprumutului, întocmită potrivit anexei nr. 1.4;
    g) declaratia pe propria raspundere a ordonatorului principal de credite privind situaţia altor împrumuturi contractate şi/sau garantate de unitatea administrativ-teritoriala aflate în derulare, întocmită conform anexei nr. 1.5;
    h) orice alte documente solicitate de Comisie în vederea analizarii cererii de autorizare a contractarii/garantarii imprumutului sau pe care solicitantul le considera utile în susţinerea cererii.
    (6) Documentele prevăzute la alin. (5) se depun în doua exemplare, în original şi copie. Prima fila cuprinde opisul documentelor din dosarul respectiv, în ordinea prevăzută la alin. (5). Fiecare fila ce urmeaza opisului este numerotata în ordinea crescatoare a numerelor naturale, începând cu numărul 2. Cele doua dosare vor avea documentele în aceeasi ordine. În cazul în care după inregistrarea dosarului la secretariatul Comisiei este necesar a fi depuse alte file, acestea vor purta numere subsecventiale numarului filei precedente. De exemplu: după fila 17 este necesar a fi depuse inca 5 file, care vor fi numerotate: 17/1, 17/2, 17/3, 17/4 şi 17/5.
    (7) Fiecare fila din dosar se semneaza şi se stampileaza pe prima pagina. Ultima fila din dosar, sub semnatura ordonatorului principal de credite, contine, în mod explicit, prenumele şi numele persoanei care a semnat filele din dosar, functia indeplinita şi specimenul de semnatura al acesteia, precum şi amprenta stampilei autorităţii executive. Pentru semnatura care se aplică pe filele din dosar poate fi utilizata parafa.
    (8) Prin semnarea pe prima pagina a fiecarei file se certifica de către persoana respectiva faptul ca acel document este conform cu realitatea, sub sancţiunea legii penale.
    (9) În situaţia în care documentele depuse în oricare dintre cele doua dosare nu pot fi originale şi trebuie fotocopiate, acestea trebuie să fie lizibile.
    (10) Dosarul original care a stat la baza adoptarii hotărârii privind autorizarea contractarii sau garantarii de împrumuturi interne ori externe se arhiveaza, în condiţiile legii, la Ministerul Finanţelor Publice.
    (11) Cererea prevăzută la alin. (5), potrivit machetei din anexa nr. 1.1, contine în structura sa declaratia pe propria raspundere a ordonatorului principal de credite, sub sancţiunea legii penale, din care să rezulte ca documentaţia anexata la cerere este conforma cu realitatea.
    ART. 2
    Contractarea de datorie publică locala prin emisiuni de titluri de valoare
    (1) Contractarea de datorie publică locala de către unitatile administrativ-teritoriale prin emisiuni de titluri de valoare se face cu respectarea legislaţiei privind regimul titlurilor de valoare. Emiterea şi lansarea titlurilor de valoare se pot face direct de către unitatile administrativ-teritoriale sau prin intermediul unor agentii ori al altor institutii specializate.
    (2) Unitatea administrativ-teritoriala, prin ordonatorul principal de credite, are obligaţia de a prezenta secretariatului Comisiei cererea pentru autorizarea contractarii de datorie publică locala prin emisiuni de titluri de valoare, potrivit machetei din anexa nr. 1.1, însoţită de documentaţia prevăzută la art. 1 alin. (5). Întreaga documentatie legata de emisiunea de titluri de valoare preconizata se inainteaza Comisiei suplimentar faţă de cea prevăzută la art. 1. Prospectul de emisiune prezentat trebuie elaborat în conformitate cu legislatia în vigoare referitoare la pieţele de capital.
    ART. 3
    Alte dispozitii
    (1) După contractarea şi/sau garantarea de împrumuturi, ordonatorul principal de credite are obligaţia de a transmite Ministerului Finanţelor Publice, în termen de 10 zile de la data intrarii în vigoare a contractuluiaacordului respectiv, copii de pe fiecare document care atesta, după caz:
    a) contractarea/garantarea imprumutului;
    b) actul aditional la contractulaacordul de împrumut/garantare, dacă au fost aduse modificari la acesta cu respectarea clauzelor contractuale.
    (2) Imprumuturile contractate şi garantiile acordate de unitatea administrativ-teritoriala se inscriu în registrul datoriei publice locale şi, respectiv, în registrul garantiilor locale conduse la nivelul respectiv.
    (3) Beneficiarii de împrumuturi care constituie datorie publică locala, inclusiv unitatile administrativ-teritoriale garante, vor raporta până la data de 15 inclusiv a fiecarei luni informaţii privind imprumuturile pentru luna anterioara, în structura stabilita prin normele elaborate de Ministerul Finanţelor Publice.
    (4) În cazul în care în derularea investitiilor se înregistrează economii faţă de valoarea imprumuturilor/garantiilor autorizate, de regula, acestea pot fi utilizate pentru finantarea altor investitii fără a fi necesară o noua autorizare. Astfel de situaţii trebuie notificate în prealabil Comisiei.
    În situaţia în care pe parcursul derularii imprumutului autorizat, prin hotărâre a autorităţii deliberative se produc modificari în lista investitiilor finantate din împrumut, notificarea inaintata Comisiei trebuie să cuprindă informaţiile referitoare la investiţiile inlocuite şi la cele ce se doresc a fi introduse la finanţare, existenta aprobarilor legale pentru acestea din urma, care să permită acesteia sa analizeze în ce măsura cererea este sustinuta de documentaţia care a stat la baza acordarii autorizarii.
    (5) Anexele nr. 1.1-1.5 fac parte integrantă din prezentele norme şi proceduri.
    (6) Anexele nr. 1.1-1.5 pot fi descarcate prin accesarea adreselor de internet ale urmatoarelor ministere:
    a) www.mfinante.ro, în cazul Ministerului Finanţelor Publice;
    b) www.mai.gov.ro, în cazul Ministerului Administraţiei şi Internelor.
    (7) Adresa de posta electronică a solicitantului, prin intermediul careia se pot face comunicari operative între secretariatul Comisiei şi solicitantul respectiv, se va menţiona, în cazul în care exista, în cererile care se intocmesc potrivit modelului-cadru din anexa nr. 1.1.


    ANEXA 1.1
    ---------
la norme şi proceduri
---------------------


                            ROMÂNIA

(STEMA)

         JUDETUL ...................................1)
         UNITATEA ADMINISTRATIV-TERITORIALA
             .......................................2) ┌──────────────┐
            ........................................3) │ STEMA │
                                                              │ UNITATII │
         ADRESA ...................................... │ADMINISTRATIV-│
            .......................................... │ TERITORIALE │
         TELEFON/FAXaaDRESA E-MAIL ................... └──────────────┘
         Nr. ....... din ..... 20......

              ┌─────────────────────────────────────────────────────────────┐
              │ Inregistrat în Registrul pentru evidenta cererilor adresate │
              │ Comisiei de Autorizare a Imprumuturilor Locale │
              │ sub nr. ........ din .......... 20...... │
              └─────────────────────────────────────────────────────────────┘


                                    CEREREA
                   pentru autorizarea contractarii/garantarii
                     unui împrumut intern/extern în valoare
                        de ........ lei/valuta contract

    Subsemnatul ..............4) în calitate de primar al ................2)
........3), judeţul ........1), va depun prezenta cerere în vederea autorizarii
contractarii/garantarii unui împrumut intern/extern în valoare de .............
lei/valuta de contract (cu menţionarea cursului de schimb)6), având ca titular
..................2) ...............3) identificataa prin codul de înregistrare
fiscala ..............5), la care anexez opisul, precum şi celelalte documente
cerute de legislatia în vigoare.
    Prin prezenta ma oblig sa aduc la indeplinire prevederile Hotărârii
Consiliului Local nr. ........ din ....... 20..... privind aprobarea
contractarii/garantarii unui împrumut intern/extern în valoare
de ........... lei/valuta de contract, precum şi ale oricăror alte
reglementari conexe.

    De asemenea, DECLAR PE PROPRIA RASPUNDERE, cunoscand ca falsul în declaratii
este pedepsit de legea penala, ca documentaţia anexata, ca parte integrantă a
prezentei cereri, este conforma cu realitatea şi ca unitatea
administrativ-teritoriala pe care o reprezint, nu are alte obligaţii financiare
interne şi externe necuprinse în calculul gradului de îndatorare.

    Condiţiile imprumutului pentru a cărui contractare/garantare
se solicita autorizarea:
┌──────────┬──────────┬────────────┬─────────────────────┬────────┬──────────┐
│ │ │Valoarea │ Durata imprumutului │Rata │Comisioane│
│Destinatie│ Denumire │imprumutului├─────────┬───────────┤anuală a│şi alte │
│ împrumut │finantator│(valuta de │Perioada │Perioada de│dobanzii│costuri │
│ │ │contract) │de gratie│rambursare │ │aferente │
├──────────┼──────────┼────────────┼─────────┼───────────┼────────┼──────────┤
├──────────┼──────────┼────────────┼─────────┼───────────┼────────┼──────────┤
├──────────┼──────────┼────────────┼─────────┼───────────┼────────┼──────────┤
├──────────┼──────────┼────────────┼─────────┼───────────┼────────┼──────────┤
└──────────┴──────────┴────────────┴─────────┴───────────┴────────┴──────────┘

                       ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE

                   ....................2) .......................3),
                     .............................................
    ( L.S. ) .........................
                             (prenumele şi numele)

    LEGENDĂ:
    --------
    1) se inscrie denumirea judeţului;
    2) se inscrie categoria unităţii administrativ-teritoriale solicitante;
    3) se inscrie denumirea unităţii administrativ-teritoriale solicitante;
    4) se inscrie prenumele şi numele reprezentatului legal;
    5) se inscrie codul de înregistrare fiscala a unităţii
administrativ-teritoriale;
    6) cursul de schimb comunicat de Banca Naţionala a României la data
efectuării calculului de transformare a valutei - a imprumutului în
echivalent lei.


    NOTĂ:
    Prezentul model-cadru se adapteaza în mod corespunzător, potrivit dinamicii legislative, precum şi situaţiilor specifice fiecarei unităţi administrativ-teritoriale.


    
ANEXA 1.2
    ---------
la norme şi proceduri
---------------------


                            ROMÂNIA

(STEMA)

                                                           ┌──────────────┐
               JUDETUL ...........................1) │ STEMA │
               CONSILIUL LOCAL AL ................2) │ UNITATII │
               ...................................3) │ADMINISTRATIV-│
               ...................................4) │ TERITORIALE │
                                                           └──────────────┘


                           HOTĂRÂREA
                   nr. ....... din ...... 20......
              privind aprobarea contractarii/garantarii
                unui împrumut intern/extern în valoare
                  de ........ lei/valuta de contract

    În temeiul prevederilor art. 46 alin. (1) şi (2) lit. b), precum şi ale art. 120^7 alin. (1) lit. b) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, cu modificările şi completările ulterioare,
    având în vedere Legea datoriei publice nr. 313/2004, cu modificările ulterioare, coroborate cu cele ale capitolului IV din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, precum şi cu cele ale Hotărârii Guvernului nr. 9/2007 privind constituirea, componenta şi functionarea Comisiei de autorizare a imprumuturilor locale;
    ţinând seama de prevederile art. 41 alin. (4) din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnica legislativa pentru elaborarea actelor normative, republicată, coroborate cu cele ale art. 3 alin. (4) din Legea datoriei publice nr. 313/2004, cu modificările ulterioare,
    luand în considerare prevederile art. 9 pct. 8 din Carta europeana a autonomiei locale, adoptata la Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificata prin Legea nr. 199/1997,
    ţinând seama de prevederile art. 942 şi urmatoarele din Codul civil, referitoare la contracte sau conventii,
    luand act de expunerea de motive a primarului ............2), în calitatea sa de initiator, înregistrată sub nr. .........../.......... ............. 200...., de raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, înregistrat sub nr. .........../......... .......... 200...., precum şi de raportul comisiei de specialitate a Consiliului Local,
    constatand necesitatea de a asigura resursele financiare pentru realizarea investitiilor publice de interes local/refinantarea datoriei publice locale, a caror documentatie tehnico-economica/nota de fundamentare a fost aprobata prin Hotărârea Consiliului Local nr. .........../20..... privind ...................,

    CONSILIUL LOCAL AL ........2) ...........................3) adopta prezenta hotărâre.

    Art. 1. - Se aprobă contractarea/garantarea unui împrumut intern/extern în valoare de ......................... lei/valuta de contract, cu o maturitate de .......... ani.
    Art. 2. - Contractarea/garantarea imprumutului prevăzut la art. 1 se face pentru realizarea investitiilor publice de interes local/refinantarea datoriei publice locale, prevăzute în anexa la prezenta.
    Art. 3. - Din bugetul local al ....................2) ..................3) se asigura integral plata:
    a) serviciului anual al datoriei publice locale;
    b) oricăror impozite şi taxe aferente realizării obiectivelor de investitii de interes local;
    c) alte cheltuieli neeligibile la finanţare din împrumutul mentionat la art. 1.
    Art. 4. - Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotărâri se insarcineaza primarul ..............................2) ................................3).
    Art. 5. - Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului ..................................2), în termenul prevăzut de lege, primarului ......................2) şi Prefectului Judeţului .................1) şi se aduce la cunoştinţa publică prin publicarea în Monitorul Oficial al .....................2) ...........................3), precum şi pe pagina de internet www..........................................5).


           PRESEDINTELE DE SEDINTA, Contrasemnează:

          ......................... SECRETARUL ................2)
  (L.S.) ........................ .............................
            (prenumele şi numele) .............................
                                                 (prenumele şi numele)


    LEGENDĂ:
    --------
    1) Se inscrie denumirea judeţului;
    2) Se inscrie categoria unităţii administrativ-teritoriale solicitante;
    3) Se inscrie denumirea unităţii administrativ-teritoriale solicitante;
    4) Se inscrie codul de înregistrare fiscala a unităţii administrativ-teritoriale;
    5) Se inscrie adresa paginii de internet a unităţii administrativ-teritoriale.


    NOTĂ:
    Prezentul model-cadru se adapteaza în mod corespunzător, potrivit dinamicii legislative, precum şi situaţiilor specifice fiecarei unităţi administrativ-teritoriale.


    
ANEXA 1.3
    ---------
la norme şi proceduri
----------------------

*Font 7*

    JUDETUL ...........
    UNITATEA ADMINISTRATIV-TERITORIALA


                        CALCULUL GRADULUI DE INDATORARE
          a bugetului local al comunei/orasului/municipiului/judeţului
               în urma contractarii/garantarii de împrumuturi pe
                     baza datelor extrase din bugetul local

┌──────────────────────────────────────────────────┬────┬────────┬────────┬───────┬────────┬───────────────────────────────┐
│ │ │ │ │ │ │Proiectie buget local pe │
│ │Cod │ │ │ │ │perioada de rambursare a │
│ │rand│ │ │ │ │imprumutului4) │
│ │din │ │ │ │ ├───────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
│ │for-│Execuţie│Execuţie│Buget │Execuţie│ Buget │ │ │ │ │
│ │mula│ buget │buget │local │buget │ local │Buget│Buget│Buget│Buget│
│ DENUMIREA INDICATORILOR │rul │local1) │local1) │apro- │ local │estimat│local│local│local│local│
│ │de │ la │ la │bat2) │apro- │ (anul │esti-│esti-│esti-│esti-│
│ │bu- │31.XII..│31.XII..│(anul │bat3) │curent)│mat │mat │mat │mat │
│ │get │ │ │curent)│(anul ├───────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│ │ │anul n-2│anul n-1│anul n │curent) │anul n │anul │anul │ anul│anul │
│ │ │ │ │ │ │ │n+1 │n+2 │n+3 │n+...│
├──────────────────────────────────────────────────┼────┼────────┼────────┼───────┼────────┼───────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│ A │ B │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │
├──────────────────────────────────────────────────┼────┼────────┼────────┼───────┼────────┼───────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│VENITURI PROPRII (rd. 3 - 28 - 80 + 83 + 89) │ 2 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────┼────┼────────┼────────┼───────┼────────┼───────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│I. VENITURI CURENTE, din care: │ 3 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────┼────┼────────┼────────┼───────┼────────┼───────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│Cote şi sume defalcate din impozitul pe venit │ 10 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────┼────┼────────┼────────┼───────┼────────┼───────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│ Cote defalcate din impozitul pe venit │ 11 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────┼────┼────────┼────────┼───────┼────────┼───────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│ Sume alocate de consiliul judetean pentru │ 12 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ echilibrarea bugetelor locale │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────┼────┼────────┼────────┼───────┼────────┼───────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│IMPOZITE ŞI TAXE PE PROPRIETATE, din care: │ 16 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────┼────┼────────┼────────┼───────┼────────┼───────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│ Impozit pe cladiri │ 18 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────┼────┼────────┼────────┼───────┼────────┼───────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│ Impozit pe terenuri │ 21 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────┼────┼────────┼────────┼───────┼────────┼───────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│ Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru │ 25 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ activitatea notariala şi alte taxe de timbru │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────┼────┼────────┼────────┼───────┼────────┼───────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│IMPOZITE ŞI TAXE PE BUNURI ŞI SERVICII, din care: │ 27 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────┼────┼────────┼────────┼───────┼────────┼───────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│Sume defalcate din T.V.A. │ 28 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────┼────┼────────┼────────┼───────┼────────┼───────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│utilizarii bunurilor sau pe desfăşurarea de │ 40 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│activităţi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────────┬────────────────────────────────────────┼────┼────────┼────────┼───────┼────────┼───────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│din care:│Taxa asupra mijloacelor de transport │ 41 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼────────────────────────────────────────┼────┼────────┼────────┼───────┼────────┼───────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│ │Taxe şi tarife pentru eliberarea de │ 44 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │licente şi autorizaţii de functionare │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────────┴────────────────────────────────────────┼────┼────────┼────────┼───────┼────────┼───────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│VENITURI DIN PROPRIETATE │ 51 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────────┬────────────────────────────────────────┼────┼────────┼────────┼───────┼────────┼───────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│din care:│Restituiri de fonduri din finantarea │ 53 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │bugetară a anilor precedenti │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼────────────────────────────────────────┼────┼────────┼────────┼───────┼────────┼───────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│ │Venituri din concesiuni şi închirieri │ 54 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────────┴────────────────────────────────────────┼────┼────────┼────────┼───────┼────────┼───────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│VANZARI DE BUNURI ŞI SERVICII │ 59 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────────┬────────────────────────────────────────┼────┼────────┼────────┼───────┼────────┼───────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│din care:│Venituri din prestări de servicii şi │ 60 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │alte activităţi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼────────────────────────────────────────┼────┼────────┼────────┼───────┼────────┼───────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│ │Venituri din taxe administrative, │ 68 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │eliberari permise │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼────────────────────────────────────────┼────┼────────┼────────┼───────┼────────┼───────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│ │Amenzi, penalităţi şi confiscari │ 71 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼────────────────────────────────────────┼────┼────────┼────────┼───────┼────────┼───────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│ │Transferuri voluntare, altele │ 80 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │decat subventiile │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────────┴────────────────────────────────────────┼────┼────────┼────────┼───────┼────────┼───────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│II. VENITURI DIN CAPITAL, din care: │ 83 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────┼────┼────────┼────────┼───────┼────────┼───────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│Venituri din valorificarea unor bunuri, din care: │ 84 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────┼────┼────────┼────────┼───────┼────────┼───────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│ Venituri din valorificarea unor bunuri ale │ 85 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ instituţiilor publice │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────┼────┼────────┼────────┼───────┼────────┼───────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│ Venituri din vanzarea locuintelor construite │ 86 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ din fondurile statului │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────┼────┼────────┼────────┼───────┼────────┼───────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│ Venituri din privatizare │ 87 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────┼────┼────────┼────────┼───────┼────────┼───────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│ Venituri din vanzarea unor bunuri aparţinând │ 88 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ domeniului privat │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────┼────┼────────┼────────┼───────┼────────┼───────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│III. OPERAŢIUNI FINANCIARE │ 89 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────┼────┼────────┼────────┼───────┼────────┼───────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│Limita de îndatorare .......% din venituri proprii│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────┼────┼────────┼────────┼───────┼────────┼───────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│Serviciul anual al datoriei publice locale5) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────┼────┼────────┼────────┼───────┼────────┼───────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│ Comisioane │ 121│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────┼────┼────────┼────────┼───────┼────────┼───────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│ Dobanzi │ 122│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────┼────┼────────┼────────┼───────┼────────┼───────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│ Rambursare │ 174│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────┼────┼────────┼────────┼───────┼────────┼───────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│Gradul de îndatorare - în % (serviciul anual al │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│datoriei/venituri proprii x 100) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
└──────────────────────────────────────────────────┴────┴────────┴────────┴───────┴────────┴───────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

-----------
    1) Situaţia financiară privind contul de execuţie a bugetului local al unităţii administrativ-teritoriale.
    2) Ultimul buget local aprobat pe anul curent.
    3) Ultimul cont de execuţie trimestrial pentru anul în curs, sau după caz, contul de execuţie a bugetului local de la trezoreria statului, trimestrial sau la finele lunii precedente solicitarii autorizarii.
    4) La stabilirea proiectiei bugetului local pe perioada de rambursare a imprumutului, influentat cu serviciul total al datoriei publice locale, se vor avea în vedere pentru estimarea bugetului local din anul curent execuţia bugetului local la finele lunii precedente solicitarii autorizarii şi a estimarii acesteia la finele anului curent, iar pentru estimarea bugetului local pe perioada urmatoare, o crestere anuală a veniturilor proprii de maximum 10% faţă de de anul anterior.
    Pentru cresterile mai mari aplicate asupra veniturilor proprii ale bugetului local aprobat, pe anul curent, precum şi ale proiectiei bugetului local pe perioada de rambursare a imprumutului, se va prezenta o justificare fundamentata a acestora.
    5) Cuprinde serviciul datoriei publice locale aferent imprumuturilor în derulare şi imprumutului pentru care se solicita autorizarea (trebuie să corespunda cu datele cuprinse în Macheta din anexa 1.4 privind situaţia estimativa a serviciului datoriei publice locale.    NOTĂ:
    Se va avea în vedere ca datele cuprinse în anexa sa concorde cu prevederile din urmatoarele documente: ultimul buget aprobat pe anul în curs, situaţiile financiare privind conturile de execuţie a bugetului local, situaţia estimativa privind serviciul datoriei publice.


       ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE, DIRECTOR ECONOMIC (CONTABIL)
            PRIMAR/PRESEDINTE    
ANEXA 1.4
    ---------
la norme şi proceduri
---------------------

*Font 8*

                                    SITUAŢIE
                   privind serviciul datoriei publice locale

                 Judeţul .............. Consiliul ............
                        În perioada ......................

                                                                          - mii RON -
┌────┬────────────────────────────────────┬────────────────────┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┐
│Nr. │Serviciul anual al datoriei publice │ Anul │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│crt.│locale ├──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┤
├────┼────────────────────────────────────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┤
│ │Serviciul datoriei publice locale │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │pentru împrumutul existent (a+b+c) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ ├────────────────────────────────────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┤
│ 1. │a) Rambursarea imprumutului │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ ├────────────────────────────────────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┤
│ │b) Dobanzi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ ├────────────────────────────────────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┤
│ │c) Comisioane │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────────────────────────────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┤
│ │Serviciul datoriei publice locale │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │pentru împrumutul pentru care se │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │solicita autorizarea (a + b + c) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ ├────────────────────────────────────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┤
│ 2. │a) Rambursarea imprumutului │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ ├────────────────────────────────────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┤
│ │b) Dobanzi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ ├────────────────────────────────────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┤
│ │c) Comisioane │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────────────────────────────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┤
│ │Serviciul TOTAL al datoriei publice │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │locale (a + b + c) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ ├────────────────────────────────────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┤
│ 3. │a) Rambursarea imprumutului │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │(1 a + 2 a) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ ├────────────────────────────────────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┤
│ │b) Dobanzi (1 b + 2 b) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ ├────────────────────────────────────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┤
│ │c) Comisioane (1 c + 2 c) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
└────┴────────────────────────────────────┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┘

         ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE DIRECTOR ECONOMIC
             PRIMAR/PRESEDINTE (CONTABIL)


    Se întocmeşte pe baza graficelor de rambursare a imprumuturilor prevăzute în situaţia imprumuturilor contractate/garantate existente şi a graficului estimativ de rambursare a imprumutului pentru care se solicita autorizare.

    NOTĂ:
    Serviciul datoriei publice locale pentru împrumutul existent se detaliaza pe fiecare împrumut contractat/garantat aflat în derulare.


    
ANEXA 1.5
    ----------
la norme şi proceduri
----------------------

                                       DECLARATIE

    Subsemnatulaa ..........................., reprezentant legal al judeţului/municipiului ..........................................., în calitate de ordonator principal de credite, declar pe proprie raspundere ca judeţul/municipiul are în derulare urmatoarele împrumuturi interne şi/sau externe contractate şi/sau garantate:

┌────┬──────────┬──────┬────┬────┬─────────────┬───────────────┬────────┬──────┐
│Im- │ Valoare │Desti-│Im- │ │ Data │Durata împrumut│ Rata │Comi- │
│pru-│ împrumut │natie │pru-│Ga- │contractarii/├───────┬───────┤anuală a│sioane│
│mu- │(valuta de│impru-│mu- │rant│ garantarii │per. de│per. de│dobanzii│ │
│ta │contract) │mut │tat │ │imprumutului │gratie │ ramb. │ │ │
│tor │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────┼──────┼────┼────┼─────────────┼───────┼───────┼────────┼──────┤
├────┼──────────┼──────┼────┼────┼─────────────┼───────┼───────┼────────┼──────┤
├────┼──────────┼──────┼────┼────┼─────────────┼───────┼───────┼────────┼──────┤
├────┼──────────┼──────┼────┼────┼─────────────┼───────┼───────┼────────┼──────┤
└────┴──────────┴──────┴────┴────┴─────────────┴───────┴───────┴────────┴──────┘


    Prezenta declaratie face parte din documentaţia pentru autorizarea contractarii/garantarii imprumutului în valoare de ................ şi raspund, conform dispoziţiilor art. 27 din Legea datoriei publice nr. 313/2004 şi ale art. 77 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, pentru furnizarea de date eronate.

    Data: ...............

                        ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE


    NOTĂ:
    Prezentul model-cadru se adapteaza în mod corespunzător, potrivit dinamicii legislative.    ANEXA 2


                                  REGULAMENTUL
                    de functionare a Comisiei de autorizare
                            a imprumuturilor locale

    ART. 1
    Comisia constituita conform prezentei hotărâri îşi desfăşoară activitatea în cadrul Ministerului Finanţelor Publice.
    ART. 2
    Hotărârile Comisiei se adoptă cu votul "pentru" a cel puţin două treimi din numărul membrilor acesteia.
    ART. 3
    La sedintele Comisiei pot participa, ca invitati, reprezentantii unităţilor administrativ-teritoriale care solicită autorizarea, precum şi ai altor institutii interesate.
    ART. 4
    (1) Cererile pentru autorizare, insotite de adresele de inaintare către Comisie şi de documentaţia prevăzută la art. 1 alin. (5) din anexa nr. 1, se depun la secretariatul acesteia de o persoană imputernicita în acest sens sau se pot transmite prin posta. Secretariatul Comisiei verifica primirea corespunzătoare a documentelor prevăzute la art. 1 alin. (5) din anexa nr. 1. La constatarea lipsei unuia sau mai multor documente i se va cere solicitantului sa completeze sau sa refaca documentaţia depusa în susţinerea cererii pentru autorizare.
    (2) Dosarele depuse cu 3 zile înainte de convocarea Comisiei vor putea intră în sedinta de autorizare numai dacă sunt complete; în caz contrar, acestea vor intra în sedinta de autorizare urmatoare.
    (3) Pentru operativitate, documentele ce fac obiectul completarii dosarului se pot transmite prin posta electronică la adresele precizate de secretariatul Comisiei sau prin fax, urmand ca acestea să fie depuse, în original, până la data sedintei în care urmeaza să fie analizata cererea respectiva.
    (4) Pentru analizarea cererilor şi a documentatiilor aferente primite de la unitatile administrativ-teritoriale, prin care se solicita autorizarea contractarii sau garantarii de împrumuturi interne sau externe, pe termen scurt, mediu ori lung, Comisia se intruneste în şedinţe ordinare, lunar, în principiu, în cea de-a doua zi de joi, la ora 10,00. Comisia se poate intruni şi în şedinţe extraordinare, la cererea presedintelui, iar convocarea se face prin intermediul postei electronice sau telefonic, de regula, cu cel puţin 3 zile lucratoare înainte de sedinta respectiva.
    ART. 5
    (1) Secretariatul va asigura convocarea Comisiei în termen de maximum 30 de zile calendaristice de la primirea documentatiei complete aferente cererii unităţii administrativ-teritoriale pentru autorizarea contractarii sau garantarii unui împrumut. Convocarea Comisiei se face, de regula, cu 3 zile lucratoare înainte de data stabilita pentru sedinta, prin intermediul postei electronice sau telefonic. Odata cu convocarea se transmit membrilor Comisiei proiectul ordinii de zi şi materialele ce urmeaza să fie supuse discutiilor.
    (2) Consultarea dosarelor depuse de solicitanţi de către membrii Comisiei se face la sediul Ministerului Finanţelor Publice.
    ART. 6
    Pentru autorizarea contractarii sau garantarii unui împrumut, Comisia va analiza, pe baza documentatiei primite de la solicitant:
    a) incadrarea valorii imprumutului în plafonul anual de îndatorare publică a României;
    b) dacă totalul datoriilor anuale reprezentand ratele scadente la imprumuturile contractate şi/sau garantate, dobanzile şi comisioanele aferente acestora, inclusiv ale imprumutului care urmeaza să fie contractat şi/sau garantat în anul respectiv, se încadrează strict în limita prevăzută de lege;
    c) dacă documentaţia supusă analizei este întocmită cu respectarea prevederilor prezentei hotărâri.
    ART. 7
    Deliberarile Comisiei se consemneaza în proces-verbal. Procesul-verbal se întocmeşte prin grija secretariatului Comisiei şi se semneaza de membrii acesteia, prezenţi la sedinta respectiva.
    ART. 8
    (1) Hotărârea Comisiei, în original, se comunică solicitantului în termen de cel mult 3 zile lucratoare de la data adoptarii sale. În cazul unui aviz nefavorabil, hotărârea va contine motivarea respingerii autorizarii de contractare sau de garantare a imprumutului. Secretariatul Comisiei păstrează copia hotărârii Comisiei, semnata de presedinte şi contrasemnata de membrii prezenţi la sedinta.
    (2) La nivelul secretariatului Comisiei se instituie şi se conduc:
    a) Registrul pentru evidenta cererilor adresate Comisiei de autorizare a imprumuturilor locale;
    b) Registrul pentru evidenta hotărârilor adoptate de Comisia de autorizare a imprumuturilor locale.

                           -------

Comentarii Act

Nu sunt comentarii momentan.

Posteaza pe retele sociale

Pentru a posta un comentariu trebuie sa va autentificati


Daca nu aveti inca un cont si vreti sa va inregistrati dati click aici(click aici pentru a vedea toate aplicatiile CTCE)


Parteneri:

Contact

Bd. Decebal, nr. 32
Piatra Neamt
Romania
0233-211.020 , 218.110, 210.290, 210.291
0233.206.575

Contact Me

Urmariti-ne pe

Facebook