Doriti o forma actualizata, la zi, a acestui act ? Cumparati acum online, rapid si simplu varianta DOC !
Forma consolidată la data 17.09.2014
Pret: 15,00 RON cu TVAActul este prezentat in forma neactualizata!

Puteti sa consultati o forma actualizata la data 17.09.2014, conform modificarilor publicate in Monitorul Oficial al Romaniei, apasand butonul Cumpara Act din dreapta.
 HOTĂRÂRE nr. 650 din 27 august 2013
pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 158/2012 privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică "Reabilitare DN 76 (E 79) Deva-Oradea km 0 + 000-km 184 + 390"
EMITENT: GUVERNUL
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 562 din 4 septembrie 2013

    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 5 alin. (1), art. 31 şi 32 din Legea nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes naţional, judeţean şi local, cu modificările şi completările ulterioare, şi având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 856/2009 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii "Reabilitare DN 76 (E 79) Deva-Oradea km 0 + 000-km 184 + 390",

    Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

    ART. I
    Hotărârea Guvernului nr. 158/2012 privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică "Reabilitare DN 76 (E 79) Deva-Oradea km 0 + 000-km 184 + 390", publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 177 din 20 martie 2012, se modifică şi se completează după cum urmează:

    1. Se completează amplasamentul lucrării de utilitate publică prevăzut la articolul 1 cu planul de amplasament prevăzut în anexa nr. 1*) la prezenta hotărâre.
--------------
    *) Anexa nr. 1 se comunică persoanelor fizice şi juridice interesate, la solicitarea acestora, de către Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A., care este depozitarul acesteia, imposibilitatea publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, a hărţii topografice fiind determinată de impedimente de natură tehnico-redacţională.

    2. La articolul 2, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:
    "(3) Lista cuprinzând imobilele supuse exproprierii potrivit alin. (1), situate pe raza localităţilor Sânmartin, Hidişelu de Sus, Drăgeşti, Ceica, Sâmbăta, Holod, Răbăgani şi Uileacu de Beiuş din judeţul Bihor, sector "Beiuş-Oradea km 133 + 660-km 184 + 390", şi pe raza localităţilor Hălmagiu şi Vârfurile din judeţul Arad, sector "Ioneşti-Vârfurile km 55 + 425-km 69 + 350", proprietarii sau deţinătorii acestora, precum şi sumele individuale aferente despăgubirilor este prevăzută în anexa nr. 3."

    3. Articolul 6 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "Art. 6. - Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre."

    4. După anexa nr. 2 se introduce o nouă anexă, anexa nr. 3, având cuprinsul prevăzut în anexa nr. 2 la prezenta hotărâre.
    
ART. II
    (1) Se aprobă declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică "Reabilitare DN 76 (E 79) Deva-Oradea km 0 + 000-km 184 + 390", completat potrivit art. I pct. 1, expropriator fiind statul român, reprezentat de Departamentul pentru proiecte de infrastructură şi investiţii străine, prin Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A.
    (2) Lista cuprinzând imobilele supuse exproprierii potrivit alin. (1), situate pe raza localităţilor Sânmartin, Hidişelu de Sus, Drăgeşti, Ceica, Sâmbăta, Holod, Răbăgani şi Uileacu de Beiuş din judeţul Bihor, sector "Beiuş-Oradea km 133 + 660-km 184 + 390", şi pe raza localităţilor Hălmagiu şi Vârfurile din judeţul Arad, sector "Ioneşti-Vârfurile km 55 + 425-km 69 + 350", proprietarii sau deţinătorii acestora, precum şi sumele individuale aferente despăgubirilor este prevăzută în anexa nr. 2 la prezenta hotărâre.
    
ART. III
    Sumele individuale estimate de către expropriator aferente despăgubirilor pentru imobilele proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică "Reabilitare DN 76 (E 79) Deva-Oradea km 0 + 000-km 184 + 390", completat potrivit art. I pct. 1, situate pe raza localităţilor Sânmartin, Hidişelu de Sus, Drăgeşti, Ceica, Sâmbăta, Holod, Răbăgani şi Uileacu de Beiuş din judeţul Bihor, sector "Beiuş-Oradea km 133 + 660-km 184 + 390", şi pe raza localităţilor Hălmagiu şi Vârfurile din judeţul Arad, sector "Ioneşti-Vârfurile km 55 + 425-km 69 + 350", sunt în cuantum total de 672 mii lei şi sunt alocate de la bugetul de stat prin bugetul Secretariatului General al Guvernului, pentru Departamentul pentru proiecte de infrastructură şi investiţii străine, în limita prevederilor bugetare aprobate prin Legea bugetului de stat pe anul 2013 nr. 5/2013, cu modificările ulterioare, la capitolul 84.01 "Transporturi", titlul 65 "Cheltuieli aferente programelor cu finanţare rambursabilă", articolul "Cheltuieli aferente programelor cu finanţare rambursabilă".
    
ART. IV
    Sumele individuale prevăzute la art. III se virează de către Departamentul pentru proiecte de infrastructură şi investiţii străine, în termen de cel mult 30 de zile de la data solicitării acestora, într-un cont bancar deschis pe numele Companiei Naţionale de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A. la dispoziţia proprietarilor de imobile, pentru lucrarea de utilitate publică prevăzută la art. I pct. 1, în vederea efectuării despăgubirilor în cadrul procedurilor de expropriere, în condiţiile legii.
    
ART. V
    Departamentul pentru proiecte de infrastructură şi investiţii străine, prin Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A., răspunde de realitatea datelor înscrise în lista cuprinzând imobilele proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării, completat potrivit art. I pct. 1, de corectitudinea datelor înscrise în documentele care au stat la baza stabilirii acestora, precum şi de modul de utilizare, în conformitate cu dispoziţiile legale, a sumei alocate potrivit prevederilor prezentei hotărâri.
    
ART. VI
    Planul cu amplasamentul lucrării completat potrivit art. I pct. 1 se aduce la cunoştinţa publică prin afişarea la sediile consiliilor locale implicate, respectiv şi prin afişare pe pagina proprie de internet a expropriatorului.
    
ART. VII
    Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.


                                 PRIM-MINISTRU
                              VICTOR-VIOREL PONTA

                                Contrasemnează:
                                 --------------
                       Ministrul delegat pentru proiecte
                     de infrastructură de interes naţional
                             şi investiţii străine,
                                 Dan-Coman Şova

                       Secretarul general al Guvernului,
                                   Ion Moraru

              p. Viceprim-ministru, ministrul finanţelor publice,
                                 Dan Manolescu,
                                secretar de stat

                        Ministrul delegat pentru buget,
                                  Liviu Voinea


    Bucureşti, 27 august 2013.
    Nr. 650.


    ANEXA 2
    (Anexa nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 158/2012)


                                     LISTA
    cuprinzând imobilele proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică "Reabilitare DN 76 (E 79) Deva-Oradea km 0 + 000-km 184 + 390", sector "Beiuş-Oradea km 133 + 660-km 184 + 390", situate pe raza localităţilor Sânmartin, Hidişelu de Sus, Drăgeşti, Ceica, Sâmbăta, Holod, Răbăgani şi Uileacu de Beiuş din judeţul Bihor, sector "Ioneşti-Vârfurile km 55 + 425-km 69 + 350", situate pe raza localităţilor Hălmagiu şi Vârfurile din judeţul Arad, proprietarii sau deţinătorii acestora, precum şi sumele individuale aferente despăgubirilor

*Font 7*
┌────┬──────┬───────────┬───────────────────────────┬──────────────┬───────────┬────────┬────────┬─────────┬───────┬──────┬────────────┐
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ Valoarea │
│ │ │ │ Numele şi prenumele │ Numărul │ │ │ │Suprafaţa│Supra─ │ Cons─│despăgubirii│
│ │ │ Unitatea │ proprietarului/ │ topografic/ │ Categoria │ Numărul│Nr.carte│ totală │ faţa │ truc-│ terenului, │
│Nr. │Jude─ │ adminis─ │ deţinătorului │ Tarlaua/ │ de │ cadas─ │ funci─ │ (mý) │ de │ ţii │ conform │
│crt.│ ţul │ trativ─ │ terenului │ Parcela │ folosinţă │ tral │ ară │ │expro─ │ (mý) │ Legii nr. │
│ │ │teritorială│ │ │ │ │ │ │ priat │ │ 255/2010 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ (mý) │ │ │
├────┼──────┼───────────┼───────────────────────────┼──────────────┼───────────┼────────┼────────┼─────────┼───────┼──────┼────────────┤
│ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │ 10 │ 11 │
├────┼──────┼───────────┼───────────────────────────┼──────────────┼───────────┼────────┼────────┼─────────┼───────┼──────┼────────────┤
│ 1│Bihor │Sânmartin │S.C. Top Invest ─ S.R.L. │328/1 │ A │ 2227 │ - │ 820 │ 71 │ │ 6541,57│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├──────┼────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Gard │ 5329,00│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │34 │ │
├────┼──────┼───────────┼───────────────────────────┼──────────────┼───────────┼────────┼────────┼─────────┼───────┼──────┼────────────┤
│ 2│Bihor │Sânmartin │Lupu Dorina Valeria │385/1 │ A │ 4555 │ 1005 │ - │ 11 │ │ 13,87│
├────┼──────┼───────────┼───────────────────────────┼──────────────┼───────────┼────────┼────────┼─────────┼───────┼──────┼────────────┤
│ 3│Bihor │Sânmartin │PNN Company Cominpex - │328/1, 328/2, │ A │ 53570 │ - │ 958 │ 2 │ - │ 2,52│
│ │ │ │S.R.L. │328/3 │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────┼───────────┼───────────────────────────┼──────────────┼───────────┼────────┼────────┼─────────┼───────┼──────┼────────────┤
│ 4│Bihor │Sânmartin │PNN Company Cominpex - │ - │ A │ 53569 │ - │ 988 │ 25 │ - │ 31,51│
│ │ │ │S.R.L. │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────┼───────────┼───────────────────────────┼──────────────┼───────────┼────────┼────────┼─────────┼───────┼──────┼────────────┤
│ 5│Bihor │Sânmartin │PNN Company Cominpex - │ - │ A │ 53568 │ - │ 1030 │ 9 │ - │ 11,35│
│ │ │ │S.R.L. │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────┼───────────┼───────────────────────────┼──────────────┼───────────┼────────┼────────┼─────────┼───────┼──────┼────────────┤
│ 6│Bihor │Sânmartin │S.C. Imobil Nurofin - │385/1, 349 │ A │ 3335 │ 57058 │ 1357 │ 59 │ - │ 74,38│
│ │ │ │S.R.L. │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────┼───────────┼───────────────────────────┼──────────────┼───────────┼────────┼────────┼─────────┼───────┼──────┼────────────┤
│ 7│Bihor │Sânmartin │S.C. Imobil Nurofin - │385/1, 349 │ A │ 3334 │ 57057 │ 1404 │ 141 │ - │ 177,76│
│ │ │ │S.R.L. │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────┼───────────┼───────────────────────────┼──────────────┼───────────┼────────┼────────┼─────────┼───────┼──────┼────────────┤
│ 8│Bihor │Sânmartin │S.C. Imobil Nurofin - │385/1, 349 │ A │ 3333 │ 57056 │ 1455 │ 136 │ - │ 171,45│
│ │ │ │S.R.L. │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────┼───────────┼───────────────────────────┼──────────────┼───────────┼────────┼────────┼─────────┼───────┼──────┼────────────┤
│ 9│Bihor │Sânmartin │S.C. Imobil Nurofin - │385/1, 349 │ A │ 3332 │ 57055 │ 1309 │ 52 │ - │ 65,56│
│ │ │ │S.R.L. │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────┼───────────┼───────────────────────────┼──────────────┼───────────┼────────┼────────┼─────────┼───────┼──────┼────────────┤
│ 10│Bihor │Sânmartin │Ligia Brata, Rodica Apsan, │385/1 │ F │ - │ - │ 1000 │ 3 │ - │ 2,24│
│ │ │ │Vasile Ardelean, Dragoş │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Cheoreanu, Viorel Ardelean,│ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Maria Ardelean │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────┼───────────┼───────────────────────────┼──────────────┼───────────┼────────┼────────┼─────────┼───────┼──────┼────────────┤
│ 11│Bihor │Sânmartin │Sticlaru Viorica │377 │ A │ 4523 │ 142 │ 2958 │ 50 │ - │ 63,04│
├────┼──────┼───────────┼───────────────────────────┼──────────────┼───────────┼────────┼────────┼─────────┼───────┼──────┼────────────┤
│ 12│Bihor │Sânmartin │Bara Gheorghe Ioan │373, 374 │ A │ 5717 │ - │ 4455 │ 76 │ - │ 95,81│
├────┼──────┼───────────┼───────────────────────────┼──────────────┼───────────┼────────┼────────┼─────────┼───────┼──────┼────────────┤
│ 13│Bihor │Sânmartin │Luca Viorica │372 │ A │ 4007 │ 858 │ 4632 │ 119 │ - │ 150,02│
├────┼──────┼───────────┼───────────────────────────┼──────────────┼───────────┼────────┼────────┼─────────┼───────┼──────┼────────────┤
│ 14│Bihor │Sânmartin │Filip Petru │371/2, 371/5, │ F │ - │ - │ 5245 │ 55 │ - │ 41,07│
│ │ │ │ │371/6 │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────┼───────────┼───────────────────────────┼──────────────┼───────────┼────────┼────────┼─────────┼───────┼──────┼────────────┤
│ 15│Bihor │Sânmartin │Sirb Maria │371/4, 371/2 │ F │ - │ - │ 5446 │ 7 │ - │ 5,23│
├────┼──────┼───────────┼───────────────────────────┼──────────────┼───────────┼────────┼────────┼─────────┼───────┼──────┼────────────┤
│ 16│Bihor │Sânmartin │Pavel Marge, Teodor Marge, │368 │ F │ - │ - │ 5856 │ 13 │ - │ 9,71│
│ │ │ │Traian-Valeriu Vereş, │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │George Marge, │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Viorica-Silvia Părău │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────┼───────────┼───────────────────────────┼──────────────┼───────────┼────────┼────────┼─────────┼───────┼──────┼────────────┤
│ 17│Bihor │Sânmartin │Bara Constantin Florian, │367, 368 │ Cc │ 2093 │ - │ 2800 │ 24 │ - │ 2560,38│
│ │ │ │Bara Maria │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────┼───────────┼───────────────────────────┼──────────────┼───────────┼────────┼────────┼─────────┼───────┼──────┼────────────┤
│ 18│Bihor │Sânmartin │Popa Viorica, Antal Ioan │362,363, 364, │ A │ 6298 │ - │ 6881 │ 31 │ - │ 39,09│
│ │ │ │ │366 │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────┼───────────┼───────────────────────────┼──────────────┼───────────┼────────┼────────┼─────────┼───────┼──────┼────────────┤
│ 19│Bihor │Sânmartin │Rutas Vasile, Rutas Claudia│362,363, 364, │ A │ 3635 │ - │ 6840 │ 45 │ - │ 56,73│
│ │ │ │ │366 │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────┼───────────┼───────────────────────────┼──────────────┼───────────┼────────┼────────┼─────────┼───────┼──────┼────────────┤
│ 20│Bihor │Sânmartin │Comisia locală de fond │363, 364, 365,│ A │ - │ - │ 6497 │ 40 │ - │ 50,43│
│ │ │ │funciar │366 │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────┼───────────┼───────────────────────────┼──────────────┼───────────┼────────┼────────┼─────────┼───────┼──────┼────────────┤
│ 21│Bihor │Sânmartin │Dacin Eugenia │361, 362, 363,│ A │ 4897 │ - │ 5392 │ 24 │ - │ 30,26│
│ │ │ │ │364, 366 │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────┼───────────┼───────────────────────────┼──────────────┼───────────┼────────┼────────┼─────────┼───────┼──────┼────────────┤
│ 22│Bihor │Sânmartin │Popus Lucian, Popus Mariana│361, 362, 363,│ A │ 4215 │ - │ 4106 │ 36 │ - │ 45,38│
│ │ │ │ │364, 366 │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────┼───────────┼───────────────────────────┼──────────────┼───────────┼────────┼────────┼─────────┼───────┼──────┼────────────┤
│ 23│Bihor │Sânmartin │Leuce Teodor │361, 362, 363,│ A │ - │ - │ │ 34 │ - │ 42,87│
│ │ │ │ │364, 366 │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────┼───────────┼───────────────────────────┼──────────────┼───────────┼────────┼────────┼─────────┼───────┼──────┼────────────┤
│ 24│Bihor │Sânmartin │Birta Marioara, │361, 362, 363,│ A │ 3844 │ - │ 1500 │ 13 │ - │ 16,38│
│ │ │ │Popovici Viorel │364, 366 │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────┼───────────┼───────────────────────────┼──────────────┼───────────┼────────┼────────┼─────────┼───────┼──────┼────────────┤
│ 25│Bihor │Sânmartin │Ghit Ana │361, 362, 363,│ A │ 3841 │ - │ 3596 │ 32 │ - │ 40,34│
│ │ │ │ │364, 366 │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────┼───────────┼───────────────────────────┼──────────────┼───────────┼────────┼────────┼─────────┼───────┼──────┼────────────┤
│ 26│Bihor │Sânmartin │Marinau Florian │361, 363, 364,│ A │ 3693 │ - │ 5077 │ 14 │ - │ 17,65│
│ │ │ │ │365, 366 │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────┼───────────┼───────────────────────────┼──────────────┼───────────┼────────┼────────┼─────────┼───────┼──────┼────────────┤
│ 27│Bihor │Sânmartin │Pop Mircea Lucian, │ - │ A │ 1241 │ - │ 5080 │ 42 │ - │ 3869,66│
│ │ │ │Iancovescu (Pop) Anca │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────┼───────────┼───────────────────────────┼──────────────┼───────────┼────────┼────────┼─────────┼───────┼──────┼────────────┤
│ 28│Bihor │Sânmartin │Bara Dorin Petru │ - │ A │ 1240 │ - │ 5080 │ 38 │ - │ 3501,12│
├────┼──────┼───────────┼───────────────────────────┼──────────────┼───────────┼────────┼────────┼─────────┼───────┼──────┼────────────┤
│ 29│Bihor │Sânmartin │Bara Nicolae │ - │ A │ 1239 │ - │ 5079 │ 42 │ - │ 3869,66│
├────┼──────┼───────────┼───────────────────────────┼──────────────┼───────────┼────────┼────────┼─────────┼───────┼──────┼────────────┤
│ 30│Bihor │Sânmartin │Micut Maria, Huseras │ - │ A │ 3712 │ - │ 10555 │ 101 │ - │ 127,33│
│ │ │ │Viorica Maria, Cismigiu │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Alexandrina, Birta Marioara│ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────┼───────────┼───────────────────────────┼──────────────┼───────────┼────────┼────────┼─────────┼───────┼──────┼────────────┤
│ 31│Bihor │Sânmartin │Pop Katalin (Ecaterina) │352, 354/2, │ A │ 3713 │ - │ 4300 │ 48 │ - │ 60,51│
│ │ │ │ │355/2 │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────┼───────────┼───────────────────────────┼──────────────┼───────────┼────────┼────────┼─────────┼───────┼──────┼────────────┤
│ 32│Bihor │Sânmartin │Marinau Florian, Marinau │ 354/2, 355/2 │ A │ 3842 │ - │ 4300 │ 57 │ - │ 71,86│
│ │ │ │Gheorghe, Marinau Ioan, │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Negrut Floare, │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Caba Ecaterina │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────┼───────────┼───────────────────────────┼──────────────┼───────────┼────────┼────────┼─────────┼───────┼──────┼────────────┤
│ 33│Bihor │Sânmartin │Bara Constantin, Bara Maria│354/1, 355/1 │ A │ 3845 │ - │ 8736 │ 133 │ - │ 167,67│
├────┼──────┼───────────┼───────────────────────────┼──────────────┼───────────┼────────┼────────┼─────────┼───────┼──────┼────────────┤
│ 34│Bihor │Sânmartin │Marge Alexandru │354/1, 354/2 │ A │ - │ - │ 3300 │ 51 │ - │ 64,29│
├────┼──────┼───────────┼───────────────────────────┼──────────────┼───────────┼────────┼────────┼─────────┼───────┼──────┼────────────┤
│ 35│Bihor │Sânmartin │Bereteu Roman, │ - │ A │ 6236 │ 2974 │ 600 │ 80 │ - │ 7370,78│
│ │ │ │Bereteu Zamfira │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────┼───────────┼───────────────────────────┼──────────────┼───────────┼────────┼────────┼─────────┼───────┼──────┼────────────┤
│ 36│Bihor │Sânmartin │Bereteu Roman, │ - │ A │ 6235 │ 56358 │ 1623 │ 10 │ - │ 921,35│
│ │ │ │Bereteu Zamfira │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────┼───────────┼───────────────────────────┼──────────────┼───────────┼────────┼────────┼─────────┼───────┼──────┼────────────┤
│ 37│Bihor │Sânmartin │Ciorba Floare, │347, 348, 349,│ A │ - │ - │ 4800 │ 10 │ - │ 12,60│
│ │ │ │Ciorba CONSTANTIN │350 │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────┼───────────┼───────────────────────────┼──────────────┼───────────┼────────┼────────┼─────────┼───────┼──────┼────────────┤
│ 38│Bihor │Sânmartin │Marinau Gheorghe, Negrut │388/1 │ A │ 7449 │ 375 │ 3122 │ 14 │ - │ 17,65│
│ │ │ │Floare, Caba Ecaterina, │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Marinau Floare, Hulber │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Ioana Marian, Marinau │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Rafila, Marinau Florian │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────┼───────────┼───────────────────────────┼──────────────┼───────────┼────────┼────────┼─────────┼───────┼──────┼────────────┤
│ 39│Bihor │Sânmartin │Stiube Teodor, Stiube Maria│388/2 │ A │ 2627 │ - │ 3826 │ 27 │ - │ 2487,64│
├────┼──────┼───────────┼───────────────────────────┼──────────────┼───────────┼────────┼────────┼─────────┼───────┼──────┼────────────┤
│ 40│Bihor │Sânmartin │Floare Lucaci, Maria Gui, │388/2 │ F │ - │ - │ 3827 │ 62 │ - │ 46,30│
│ │ │ │Ecaterina Mihai, Gheorghe │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Cret, Ana Berinde, │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Florian Creţ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────┼───────────┼───────────────────────────┼──────────────┼───────────┼────────┼────────┼─────────┼───────┼──────┼────────────┤
│ 41│Bihor │Sânmartin │Herman Dana, Herman Ioan │388/3 │ CC │ 52082 │ 52082 │ 7654 │ 244 │ - │ 26030,51│
├────┼──────┼───────────┼───────────────────────────┼──────────────┼───────────┼────────┼────────┼─────────┼───────┼──────┼────────────┤
│ 42│Bihor │Sânmartin │Stoia Maria │389 │ A │ 2922/1 │ - │ 3920 │ 99 │ - │ 124,80│
├────┼──────┼───────────┼───────────────────────────┼──────────────┼───────────┼────────┼────────┼─────────┼───────┼──────┼────────────┤
│ 43│Bihor │Sânmartin │Bejan Aurelia │389 │ A │ 5323 │ - │ 4078 │ 20 │ - │ 1842,70│
├────┼──────┼───────────┼───────────────────────────┼──────────────┼───────────┼────────┼────────┼─────────┼───────┼──────┼────────────┤
│ 44│Bihor │Sânmartin │Moga Sofia │346, 345, 344 │ A │ - │ - │ 4800 │ 9 │ - │ 11,35│
├────┼──────┼───────────┼───────────────────────────┼──────────────┼───────────┼────────┼────────┼─────────┼───────┼──────┼────────────┤
│ 45│Bihor │Sânmartin │Chiliba Floare │346, 345, 344 │ A │ - │ - │ 4800 │ 7 │ - │ 8,82│
├────┼──────┼───────────┼───────────────────────────┼──────────────┼───────────┼────────┼────────┼─────────┼───────┼──────┼────────────┤
│ 46│Bihor │Sânmartin │Parohia Ortodoxă Română │ - │ A │ 1190/3 │ 594 │ 11660 │ 27 │ - │ 2487,64│
│ │ │ │Sânmartin │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────┼───────────┼───────────────────────────┼──────────────┼───────────┼────────┼────────┼─────────┼───────┼──────┼────────────┤
│ 47│Bihor │Sânmartin │Parohia Ortodoxă Română │ - │ A │ 1190/2 │ 594 │ 1046 │ 23 │ - │ 2119,10│
│ │ │ │Sânmartin │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────┼───────────┼───────────────────────────┼──────────────┼───────────┼────────┼────────┼─────────┼───────┼──────┼────────────┤
│ 48│Bihor │Sânmartin │Parohia Ortodoxă Română │ - │ A │ 1190/1 │ 594 │ 2000 │ 41 │ - │ 3777,53│
│ │ │ │Sânmartin │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────┼───────────┼───────────────────────────┼──────────────┼───────────┼────────┼────────┼─────────┼───────┼──────┼────────────┤
│ 49│Bihor │Sânmartin │Mitan Rodica Smaranda, Igna│341/1, 342/1 │ A │ 55979 │ 55979 │ 5726 │ 8 │ - │ 10,09│
│ │ │ │Mircea Traian, Igna Vasile,│ │ │(vechi │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Moca Viorica, Amarandei │ │ │6548) │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Danila Floare, Marta │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Mircea, Miroescu Viorica, │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Igna Stefan Marius │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────┼───────────┼───────────────────────────┼──────────────┼───────────┼────────┼────────┼─────────┼───────┼──────┼────────────┤
│ 50│Bihor │Sânmartin │Bulc Mihai │340, 341/1, │ A │ 6403 │ 176 │ 4953 │ 51 │ - │ 64,29│
│ │ │ │ │342/1 │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────┼───────────┼───────────────────────────┼──────────────┼───────────┼────────┼────────┼─────────┼───────┼──────┼────────────┤
│ 51│Bihor │Sânmartin │Bot Vasile │340, 342/2 │ A │ 6404 │ 176 │ 4953 │ 65 │ - │ 81,94│
├────┼──────┼───────────┼───────────────────────────┼──────────────┼───────────┼────────┼────────┼─────────┼───────┼──────┼────────────┤
│ 52│Bihor │Sânmartin │Bara Dumitru │339/2 │ A │ - │ - │ 6031 │ 115 │ - │ 144,98│
├────┼──────┼───────────┼───────────────────────────┼──────────────┼───────────┼────────┼────────┼─────────┼───────┼──────┼────────────┤
│ 53│Bihor │Sânmartin │Leuce Ana │ - │ A │ 1238 │ - │ 3574 │ 25 │ - │ 2303,37│
├────┼──────┼───────────┼───────────────────────────┼──────────────┼───────────┼────────┼────────┼─────────┼───────┼──────┼────────────┤
│ 54│Bihor │Sânmartin │Pop Traian │394 │ F │ - │ - │ 6124 │ 62 │ - │ 46,30│
├────┼──────┼───────────┼───────────────────────────┼──────────────┼───────────┼────────┼────────┼─────────┼───────┼──────┼────────────┤
│ 55│Bihor │Sânmartin │Junc Gheorghe │394 │ F │ - │ - │ 3062 │ 65 │ - │ 48,54│
├────┼──────┼───────────┼───────────────────────────┼──────────────┼───────────┼────────┼────────┼─────────┼───────┼──────┼────────────┤
│ 56│Bihor │Sânmartin │Motaianu Silvia │394 │ F │ - │ - │ 6124 │ 405 │ - │ 302,42│
├────┼──────┼───────────┼───────────────────────────┼──────────────┼───────────┼────────┼────────┼─────────┼───────┼──────┼────────────┤
│ 57│Bihor │Sânmartin │S.C. Europeny Market - │ - │ A │ 53562 │ 53562 │ 5574 │ 152 │ - │ 14004,49│
│ │ │ │S.R.L. │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────┼───────────┼───────────────────────────┼──────────────┼───────────┼────────┼────────┼─────────┼───────┼──────┼────────────┤
│ 58│Bihor │Sânmartin │Marge Ioan │320/3, 321/2 │ A │ 2256 │ - │ 4515 │ 7 │ - │ 8,82│
├────┼──────┼───────────┼───────────────────────────┼──────────────┼───────────┼────────┼────────┼─────────┼───────┼──────┼────────────┤
│ 59│Bihor │Sânmartin │Bara Silvia Ecaterina │320/2, 320/3 │ A │ 2255 │ - │ 4515 │ 2 │ - │ 2,52│
├────┼──────┼───────────┼───────────────────────────┼──────────────┼───────────┼────────┼────────┼─────────┼───────┼──────┼────────────┤
│ 60│Bihor │Sânmartin │Bara Ioan, Rotar Georgeta │ - │ F │ 5159 │ 772 │ 2334 │ 23 │ - │ 2119,10│
├────┼──────┼───────────┼───────────────────────────┼──────────────┼───────────┼────────┼────────┼─────────┼───────┼──────┼────────────┤
│ 61│Bihor │Sânmartin │Mwais Viorica │315/2 │ A │ 54631 │ 54631 │ 6287 │ 8 │ - │ 10,09│
├────┼──────┼───────────┼───────────────────────────┼──────────────┼───────────┼────────┼────────┼─────────┼───────┼──────┼────────────┤
│ 62│Bihor │Sânmartin │Cristea Ionel, Cristea │ - │ A │ 54541 │ 54541 │ 702 │ 34 │ - │ 3132,58│
│ │ │ │Mihaela │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────┼───────────┼───────────────────────────┼──────────────┼───────────┼────────┼────────┼─────────┼───────┼──────┼────────────┤
│ 63│Bihor │Sânmartin │Campan Cornel, Camoan Maria│ - │ A │ 5120 │ 146 │ 947 │ 11 │ - │ 1013,48│
├────┼──────┼───────────┼───────────────────────────┼──────────────┼───────────┼────────┼────────┼─────────┼───────┼──────┼────────────┤
│ 64│Bihor │Sânmartin │Daraban Floare │313/2, 314/2, │ A │ - │ - │ 4583 │ 38 │ - │ 47,91│
│ │ │ │ │315/1a │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────┼───────────┼───────────────────────────┼──────────────┼───────────┼────────┼────────┼─────────┼───────┼──────┼────────────┤
│ 65│Bihor │Sânmartin │Ardelean Rodica │313/1, 314/1 │ A │ - │ - │ 4468 │ 63 │ - │ 79,42│
├────┼──────┼───────────┼───────────────────────────┼──────────────┼───────────┼────────┼────────┼─────────┼───────┼──────┼────────────┤
│ 66│Bihor │Sânmartin │Zare Ioan, Zare Silvia, │311, 312 │ A │ 51707 │ 51707 │ 7019 │ 109 │ - │ 137,42│
│ │ │ │Zare Stefan │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────┼───────────┼───────────────────────────┼──────────────┼───────────┼────────┼────────┼─────────┼───────┼──────┼────────────┤
│ 67│Bihor │Sânmartin │Horvath Barbara │311,312 │ A │ 51706 │ 51706 │ 7019 │ 54 │ - │ 68,07│
├────┼──────┼───────────┼───────────────────────────┼──────────────┼───────────┼────────┼────────┼─────────┼───────┼──────┼────────────┤
│ 68│Bihor │Sânmartin │Gavris Traian, │ - │ CC │ 3228 │ - │ 1600 │ 4 │ - │ 426,73│
│ │ │ │Gavris Georgeta │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────┼───────────┼───────────────────────────┼──────────────┼───────────┼────────┼────────┼─────────┼───────┼──────┼────────────┤
│ 69│Bihor │Sânmartin │Ardelean Anica Rodica │ - │ CC │ 1326 │ - │ 2600 │ 277 │ - │ 29551,02│
├────┼──────┼───────────┼───────────────────────────┼──────────────┼───────────┼────────┼────────┼─────────┼───────┼──────┼────────────┤
│ 70│Bihor │Sânmartin │S.C. BOBO TOUR, │ - │ CC │ 7339 │ - │ 337 │ 9 │ - │ 960,14│
│ │ │ │S.C. PRELEM, │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │S.C. TIM IL TUR │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────┼───────────┼───────────────────────────┼──────────────┼───────────┼────────┼────────┼─────────┼───────┼──────┼────────────┤
│ 71│Bihor │Sânmartin │Igna Simona-Gabriela │ - │ Cc │ 1507/1 │ - │ 764 │ 12 │ - │ 1280,19│
├────┼──────┼───────────┼───────────────────────────┼──────────────┼───────────┼────────┼────────┼─────────┼───────┼──────┼────────────┤
│ 72│Bihor │Sânmartin │Veres Alexandru, │ - │ drum │ 1081 │ - │ 382 │ 10 │ - │ 921,35│
│ │ │ │Limban Maria │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────┼───────────┼───────────────────────────┼──────────────┼───────────┼────────┼────────┼─────────┼───────┼──────┼────────────┤
│ 73│Bihor │Sânmartin │S.C. Macmex - S.R.L. │ - │ P │ 1077 │ - │ 534 │ 34 │ - │ 3132,58│
├────┼──────┼───────────┼───────────────────────────┼──────────────┼───────────┼────────┼────────┼─────────┼───────┼──────┼────────────┤
│ 74│Bihor │Sânmartin │Bara Constantin Florian, │ - │ A │ 1420 │ - │ 958 │ 12 │ - │ 1105,62│
│ │ │ │Bara Maria │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────┼───────────┼───────────────────────────┼──────────────┼───────────┼────────┼────────┼─────────┼───────┼──────┼────────────┤
│ 75│Bihor │Sânmartin │Ungur Ioan │ - │ CC │ 1041 │ - │ 227 │ 2 │ - │ 213,36│
├────┼──────┼───────────┼───────────────────────────┼──────────────┼───────────┼────────┼────────┼─────────┼───────┼──────┼────────────┤
│ 76│Bihor │Sânmartin │Mirian Gabriela │ - │ CC │ 1040 │ - │ 168 │ 15 │ - │ 1600,24│
├────┼──────┼───────────┼───────────────────────────┼──────────────┼───────────┼────────┼────────┼─────────┼───────┼──────┼────────────┤
│ 77│Bihor │Sânmartin │Asociaţia Urbarială │ - │ A │ 6349 │ - │ 43113 │ 24 │ - │ 2211,24│
│ │ │ │Comunală Haieu Oradea │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────┼───────────┼───────────────────────────┼──────────────┼───────────┼────────┼────────┼─────────┼───────┼──────┼────────────┤
│ 78│Bihor │Sânmartin │Asociaţia Urbarială │ - │ A │ 6346 │ - │ 118598 │ 2 │ - │ 184,27│
│ │ │ │Comunală Haieu Oradea │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────┼───────────┼───────────────────────────┼──────────────┼───────────┼────────┼────────┼─────────┼───────┼──────┼────────────┤
│ 79│Bihor │Sânmartin │S.C. Turism Felix │ - │ - │ 50354 │ 50354 │ 45916 │ 153 │ - │ 16322,41│
├────┼──────┼───────────┼───────────────────────────┼──────────────┼───────────┼────────┼────────┼─────────┼───────┼──────┼────────────┤
│ 80│Bihor │Sânmartin │S.C. Turism Felix │ - │ - │ 50354 │ 50354 │ 45916 │ 9 │ - │ 960,14│
├────┼──────┼───────────┼───────────────────────────┼──────────────┼───────────┼────────┼────────┼─────────┼───────┼──────┼────────────┤
│ 81│Bihor │Sânmartin │Noane Gheorghe Viorel, │ - │ F │ 6518 │ - │ 894 │ 7 │ - │ 644,94│
│ │ │ │Noane Maria │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────┼───────────┼───────────────────────────┼──────────────┼───────────┼────────┼────────┼─────────┼───────┼──────┼────────────┤
│ 82│Bihor │Sânmartin │Pop Anca, Pop Mircea │ - │ F │ 965 │ - │ 2466 │ 34 │ - │ 3132,58│
├────┼──────┼───────────┼───────────────────────────┼──────────────┼───────────┼────────┼────────┼─────────┼───────┼──────┼────────────┤
│ 83│Bihor │Sânmartin │Limban Maria │ - │ F │ 964 │ - │ 1392 │ 20 │ - │ 1842,70│
├────┼──────┼───────────┼───────────────────────────┼──────────────┼───────────┼────────┼────────┼─────────┼───────┼──────┼────────────┤
│ 84│Bihor │Sânmartin │Veres Alexandru │ - │ F │ 963 │ - │ 1453 │ 30 │ - │ 2764,04│
├────┼──────┼───────────┼───────────────────────────┼──────────────┼───────────┼────────┼────────┼─────────┼───────┼──────┼────────────┤
│ 85│Bihor │Sânmartin │Filip Maria │ - │ F │ 2895 │ - │ 1627 │ 46 │ - │ 4238,20│
├────┼──────┼───────────┼───────────────────────────┼──────────────┼───────────┼────────┼────────┼─────────┼───────┼──────┼────────────┤
│ 86│Bihor │Sânmartin │Micoriciu Valentin │ - │ F │ 7090 │ 1937 │ 220 │ 9 │ - │ 829,21│
├────┼──────┼───────────┼───────────────────────────┼──────────────┼───────────┼────────┼────────┼─────────┼───────┼──────┼────────────┤
│ 87│Bihor │Sânmartin │Micoriciu Valentin │ - │ F │ 7089 │ 1937 │ 1503 │ 36 │ - │ 3316,85│
├────┼──────┼───────────┼───────────────────────────┼──────────────┼───────────┼────────┼────────┼─────────┼───────┼──────┼────────────┤
│ 88│Bihor │Sânmartin │Limban Maria, Veres │ - │ CC │ 2562 │ - │ 5903 │ 13 │ - │ 1386,87│
│ │ │ │Alexandru, Filip Maria │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────┼───────────┼───────────────────────────┼──────────────┼───────────┼────────┼────────┼─────────┼───────┼──────┼────────────┤
│ 89│Bihor │Sânmartin │Micoriciu Valentin, │ - │ A │ 3810 │ 895 │ 3502 │ 52 │ - │ 4791,01│
│ │ │ │Micoriciu Georgeta │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────┼───────────┼───────────────────────────┼──────────────┼───────────┼────────┼────────┼─────────┼───────┼──────┼────────────┤
│ 90│Bihor │Sânmartin │Micoriciu Valentin, │ - │ A │ 1757 │ - │ 1323 │ 168 │ - │ 15478,65│
│ │ │ │Micoriciu Georgeta │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────┼───────────┼───────────────────────────┼──────────────┼───────────┼────────┼────────┼─────────┼───────┼──────┼────────────┤
│ 91│Bihor │Sânmartin │David Viorel Stefan, │ - │ A │ 1758 │ - │ 1200 │ 57 │ - │ 5251,68│
│ │ │ │David Cristina │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────┼───────────┼───────────────────────────┼──────────────┼───────────┼────────┼────────┼─────────┼───────┼──────┼────────────┤
│ 92│Bihor │Sânmartin │Puscas Avram, Puscas Lidia-│ - │ A │ 1759 │ - │ 1200 │ 56 │ - │ 5159,55│
│ │ │ │Daniela, Dudas Gavrila, │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Dudas Viorica, Popoviciu │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Valentin-Ioan, Popoviciu │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Aurora-Ligia, Popoviciu │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Ioan, Popoviciu Victoria, │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Tirla Sandia, Tirla Ioan │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────┼───────────┼───────────────────────────┼──────────────┼───────────┼────────┼────────┼─────────┼───────┼──────┼────────────┤
│ 93│Bihor │Sânmartin │Ciuciu Mircea │ - │ CC │ 50860 │ 50860 │ 1881 │ 12 │ - │ 1280,19│
├────┼──────┼───────────┼───────────────────────────┼──────────────┼───────────┼────────┼────────┼─────────┼───────┼──────┼────────────┤
│ 94│Bihor │Sânmartin │Bodea Ana │ - │ CC │ 5817 │ 1311 │ 1023 │ 47 │ - │ 5014,07│
├────┼──────┼───────────┼───────────────────────────┼──────────────┼───────────┼────────┼────────┼─────────┼───────┼──────┼────────────┤
│ 95│Bihor │Sânmartin │Bodea Ana │ - │ CC │ 5816 │ 1311 │ 1023 │ 42 │ - │ 4480,66│
├────┼──────┼───────────┼───────────────────────────┼──────────────┼───────────┼────────┼────────┼─────────┼───────┼──────┼────────────┤
│ 96│Bihor │Sânmartin │Bodea Ana │ - │ CC │ 5815 │ 1311 │ 1023 │ 7 │ - │ 746,78│
├────┼──────┼───────────┼───────────────────────────┼──────────────┼───────────┼────────┼────────┼─────────┼───────┼──────┼────────────┤
│ 97│Bihor │Sânmartin │David Gheorghe, │ - │ CC │ 1630 │ - │ 1000 │ 26 │ - │ 2773,74│
│ │ │ │David Valerica │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────┼───────────┼───────────────────────────┼──────────────┼───────────┼────────┼────────┼─────────┼───────┼──────┼────────────┤
│ 98│Bihor │Sânmartin │David Gheorghe, │ - │ CC │ 1629 │ - │ 991 │ 12 │ - │ 1280,19│
│ │ │ │David Valerica │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────┼───────────┼───────────────────────────┼──────────────┼───────────┼────────┼────────┼─────────┼───────┼──────┼────────────┤
│ 99│Bihor │Sânmartin │S.C. CRETHEUS │ - │ CC │ 5055 │ 2472 │ 13704 │ 10 │ - │ 1066,82│
├────┼──────┼───────────┼───────────────────────────┼──────────────┼───────────┼────────┼────────┼─────────┼───────┼──────┼────────────┤
│ 100│Bihor │Sânmartin │S.C. CRETHEUS │ - │ CC │ 5055 │ 2472 │ 13704 │ 104 │ - │ 11094,97│
├────┼──────┼───────────┼───────────────────────────┼──────────────┼───────────┼────────┼────────┼─────────┼───────┼──────┼────────────┤
│ 101│Bihor │Sânmartin │S.C. CRETHEUS │ - │ CC │ 5054 │ 2472 │ 1304 │ 172 │ - │ 18349,37│
├────┼──────┼───────────┼───────────────────────────┼──────────────┼───────────┼────────┼────────┼─────────┼───────┼──────┼────────────┤
│ 102│Bihor │Sânmartin │S.C. CRETHEUS │ - │ CC │ 5053 │ 2472 │ 1304 │ 227 │ - │ 24216,90│
├────┼──────┼───────────┼───────────────────────────┼──────────────┼───────────┼────────┼────────┼─────────┼───────┼──────┼────────────┤
│ 103│Bihor │Sânmartin │S.C. TURISM FELIX - S.A. │ - │ F │ 794 │ - │ 313 │ 10 │ - │ 921,35│
├────┼──────┼───────────┼───────────────────────────┼──────────────┼───────────┼────────┼────────┼─────────┼───────┼──────┼────────────┤
│ 104│Bihor │Sânmartin │Colompar Nicolae Adrian │ - │ A │ 51348 │ - │ 1029 │ 7 │ - │ 644,94│
├────┼──────┼───────────┼───────────────────────────┼──────────────┼───────────┼────────┼────────┼─────────┼───────┼──────┼────────────┤
│ 105│Bihor │Sânmartin │Damics Ferencz Sandor │ - │ A │ 51964 │ - │ 1812 │ 135 │ - │ 12438,20│
├────┼──────┼───────────┼───────────────────────────┼──────────────┼───────────┼────────┼────────┼─────────┼───────┼──────┼────────────┤
│ 106│Bihor │Sânmartin │Chilba Saveta │ - │ A │ 1144 │ - │ 4155 │ 39 │ - │ 3593,26│
├────┼──────┼───────────┼───────────────────────────┼──────────────┼───────────┼────────┼────────┼─────────┼───────┼──────┼────────────┤
│ 107│Bihor │Sânmartin │Comisia locală de fond │285/5 │ A │ - │ - │ 1500 │ 59 │ - │ 5435,95│
│ │ │ │funciar │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────┼───────────┼───────────────────────────┼──────────────┼───────────┼────────┼────────┼─────────┼───────┼──────┼────────────┤
│ 108│Bihor │Sânmartin │Moraru Casian Romeo │ - │ A │ 2198 │ 180 │ 1413 │ 4 │ - │ 368,54│
├────┼──────┼───────────┼───────────────────────────┼──────────────┼───────────┼────────┼────────┼─────────┼───────┼──────┼────────────┤
│ 109│Bihor │Sânmartin │Vonea Andrada │ - │ A │ 2197/1 │ 180 │ 700 │ 10 │ │ 921,35│
│ │ │ │ ├──────────────┼───────────┼────────┼────────┼─────────┼───────┼──────┼────────────┤
│ │ │ │ │ - │ - │ - │ - │ - │ │ Gard │ 2014,00│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │12.85 │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ m │ │
├────┼──────┼───────────┼───────────────────────────┼──────────────┼───────────┼────────┼────────┼─────────┼───────┼──────┼────────────┤
│ 110│Bihor │Sânmartin │Vonea Andrada │ - │ A │ 2197/2 │ 180 │ 712 │ 4 │ - │ 368,54│
│ │ │ │ ├──────────────┼───────────┼────────┼────────┼─────────┼───────┼──────┼────────────┤
│ │ │ │ │ - │ - │ - │ - │ - │ - │ Gard │ 588,00│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │3.75 m│ │
├────┼──────┼───────────┼───────────────────────────┼──────────────┼───────────┼────────┼────────┼─────────┼───────┼──────┼────────────┤
│ 111│Bihor │Sânmartin │Comisia locală de fond │285/4 │ A │ - │ - │ 1916 │ 113 │ - │ 10411,23│
│ │ │ │funciar │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────┼───────────┼───────────────────────────┼──────────────┼───────────┼────────┼────────┼─────────┼───────┼──────┼────────────┤
│ 112│Bihor │Sânmartin │Salajan Calin Teodor, │285/3 │ A │ 7444 │ 1146 │ 5755 │ 151 │ - │ 13912,35│
│ │ │ │Salajan Sorin Lucian │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────┼───────────┼───────────────────────────┼──────────────┼───────────┼────────┼────────┼─────────┼───────┼──────┼────────────┤
│ 113│Bihor │Sânmartin │Bara Cristian Felix │ - │ CC │ 51740 │ 51740 │ 1814 │ 8 │ - │ 853,46│
├────┼──────┼───────────┼───────────────────────────┼──────────────┼───────────┼────────┼────────┼─────────┼───────┼──────┼────────────┤
│ 114│Bihor │Sânmartin │Dance Maria, Dancea Ana │ - │ CC │ 1456 │ - │ 1031 │ 51 │ - │ 5440,80│
├────┼──────┼───────────┼───────────────────────────┼──────────────┼───────────┼────────┼────────┼─────────┼───────┼──────┼────────────┤
│ 115│Bihor │Sânmartin │S.C. Nedmania Construct - │ - │ CC │ 50944 │ 50944 │ 876 │ 13 │ - │ 1386,87│
│ │ │ │S.R.L. │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────┼───────────┼───────────────────────────┼──────────────┼───────────┼────────┼────────┼─────────┼───────┼──────┼────────────┤
│ 116│Bihor │Sânmartin │S.C. Del Luca - S.R.L. │ - │ CC │ 50013 │ 50013 │ 854 │ 39 │ │ 4160,61│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├──────┼────────────┤
│ │ │ │ │ - │ - │ - │ - │ - │ - │ Gard │ 16346,00│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 28 │ │
├────┼──────┼───────────┼───────────────────────────┼──────────────┼───────────┼────────┼────────┼─────────┼───────┼──────┼────────────┤
│ 117│Bihor │Sânmartin │S.C. GIOLIRA - S.R.L. │ - │ CC │ 492 │ - │ 669 │ 27 │ │ 2880,42│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├──────┼────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Gard │ 14524,00│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 24 │ │
├────┼──────┼───────────┼───────────────────────────┼──────────────┼───────────┼────────┼────────┼─────────┼───────┼──────┼────────────┤
│ 118│Bihor │Sânmartin │Stanciu Ioan │ - │ CC │ 5360 │ - │ 592 │ 25 │ - │ 2667,06│
├────┼──────┼───────────┼───────────────────────────┼──────────────┼───────────┼────────┼────────┼─────────┼───────┼──────┼────────────┤
│ 119│Bihor │Sânmartin │Mladin Adrian Tudor │ - │ CC │ 2877 │ 1315 │ 485 │ 2 │ - │ 213,36│
├────┼──────┼───────────┼───────────────────────────┼──────────────┼───────────┼────────┼────────┼─────────┼───────┼──────┼────────────┤
│ 120│Bihor │Sânmartin │Biserica Ortodoxă Română │ - │ CC │ 1419 │ - │ 809 │ 117 │ - │ 12481,84│
│ │ │ │Sânmartin │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────┼───────────┼───────────────────────────┼──────────────┼───────────┼────────┼────────┼─────────┼───────┼──────┼────────────┤
│ 121│Bihor │Sânmartin │Biserica Catolică │4/.1 │ CC │ - │ - │ - │ 106 │ │ 11308,33│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├──────┼────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Gard │ 2878,00│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │19,23 │ │
├────┼──────┼───────────┼───────────────────────────┼──────────────┼───────────┼────────┼────────┼─────────┼───────┼──────┼────────────┤
│ 122│Bihor │Sânmartin │Parohia Româno- Catolică- │ │ A │ 3928 │ - │ 7090 │ 12 │ - │ 15,13│
│ │ │ │Sânmartin │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────┼───────────┼───────────────────────────┼──────────────┼───────────┼────────┼────────┼─────────┼───────┼──────┼────────────┤
│ 123│Bihor │Sânmartin │Cret Mariana, │ - │ A │ 7223 │ 1474 │ 8410 │ 91 │ - │ 114,72│
│ │ │ │Cret Mircea Florian │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────┼───────────┼───────────────────────────┼──────────────┼───────────┼────────┼────────┼─────────┼───────┼──────┼────────────┤
│ 124│Bihor │Sânmartin │Gavris Leonora, │ - │ DR │ 2327 │ - │ 1576 │ 3 │ - │ 2,24│
│ │ │ │Salajean Floarea │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────┼───────────┼───────────────────────────┼──────────────┼───────────┼────────┼────────┼─────────┼───────┼──────┼────────────┤
│ 125│Bihor │Sânmartin │Gavris Leonora │ - │ A │ 2319 │ 9 │ 804 │ 19 │ - │ 1750,56│
├────┼──────┼───────────┼───────────────────────────┼──────────────┼───────────┼────────┼────────┼─────────┼───────┼──────┼────────────┤
│ 126│Bihor │Sânmartin │Sonea Aurel │ - │ A │ 5807 │ 1595 │ 1167 │ 8 │ - │ 737,08│
├────┼──────┼───────────┼───────────────────────────┼──────────────┼───────────┼────────┼────────┼─────────┼───────┼──────┼────────────┤
│ 127│Bihor │Sânmartin │Papp Ladislau Iosif │ - │ A │ 448/42 │ - │ 692 │ 220 │ - │ 20269,66│
├────┼──────┼───────────┼───────────────────────────┼──────────────┼───────────┼────────┼────────┼─────────┼───────┼──────┼────────────┤
│ 128│Bihor │Sânmartin │Papp Ladislau Iosif │ - │ A │ 448/41 │ - │ 2110 │ 78 │ - │ 7186,51│
├────┼──────┼───────────┼───────────────────────────┼──────────────┼───────────┼────────┼────────┼─────────┼───────┼──────┼────────────┤
│ 129│Bihor │Sânmartin │S.C. Flexotech │ - │ A │ 51910 │ - │ 14 │ 14 │ - │ 1289,89│
├────┼──────┼───────────┼───────────────────────────┼──────────────┼───────────┼────────┼────────┼─────────┼───────┼──────┼────────────┤
│ 130│Bihor │Sânmartin │S.C. Flexotech │ - │ A │ 51911 │ - │ 407 │ 150 │ - │ 13820,22│
├────┼──────┼───────────┼───────────────────────────┼──────────────┼───────────┼────────┼────────┼─────────┼───────┼──────┼────────────┤
│ 131│Bihor │Sânmartin │Puscas Avram, Pauscas │ - │ A │ 5223 │ 211 │ 418 │ 153 │ - │ 192,89│
│ │ │ │Lidia Daniela │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────┼───────────┼───────────────────────────┼──────────────┼───────────┼────────┼────────┼─────────┼───────┼──────┼────────────┤
│ 132│Bihor │Sânmartin │Puscas Avram, Pauscas │ - │ A │ 4137 │ - │ 616 │ 248 │ - │ 312,65│
│ │ │ │Lidia Daniela │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────┼───────────┼───────────────────────────┼──────────────┼───────────┼────────┼────────┼─────────┼───────┼──────┼────────────┤
│ 133│Bihor │Sânmartin │Bungau Adrian Viorel, │ - │ A │ 6760 │ - │ 1687 │ 32 │ - │ 40,34│
│ │ │ │Bundea Anca Otilia Ramona, │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Bundea Zeno Marius │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────┼───────────┼───────────────────────────┼──────────────┼───────────┼────────┼────────┼─────────┼───────┼──────┼────────────┤
│ 134│Bihor │Sânmartin │Luca Viorica │332/1 │ A │ - │ - │ 11209 │ 21 │ - │ 26,47│
├────┼──────┼───────────┼───────────────────────────┼──────────────┼───────────┼────────┼────────┼─────────┼───────┼──────┼────────────┤
│ 135│Bihor │Sânmartin │S.C. Top Invest - S.R.L. │ - │ A │ 1295 │ 57607 │ 11980 │ 48 │ - │ 60,51│
├────┼──────┼───────────┼───────────────────────────┼──────────────┼───────────┼────────┼────────┼─────────┼───────┼──────┼────────────┤
│ 136│Bihor │Sânmartin │S.C. Top Invest - S.R.L. │ - │ A │ 1296 │ - │ 48133 │ 8 │ - │ 10,09│
├────┼──────┼───────────┼───────────────────────────┼──────────────┼───────────┼────────┼────────┼─────────┼───────┼──────┼────────────┤
│ 137│Bihor │Hidişelu de│Timoc Floare, Andor Gabriel│1630/23 │ A │ - │ 374 │ - │ 11 │ - │ 4,60│
│ │ │Sus │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────┼───────────┼───────────────────────────┼──────────────┼───────────┼────────┼────────┼─────────┼───────┼──────┼────────────┤
│ 138│Bihor │Hidişelu de│Popa Tuns Ioan │ - │ A │ 50172 │ 630 │ 5300 │ 14 │ - │ 5,85│
│ │ │Sus │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────┼───────────┼───────────────────────────┼──────────────┼───────────┼────────┼────────┼─────────┼───────┼──────┼────────────┤
│ 139│Bihor │Hidişelu de│Lup Ioan │1630/6 │ A │ 461 │ 630 │ 1430 │ 23 │ - │ 301,06│
│ │ │Sus │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────┼───────────┼───────────────────────────┼──────────────┼───────────┼────────┼────────┼─────────┼───────┼──────┼────────────┤
│ 140│Bihor │Hidişelu de│Paul Elisaveta │1630/6 │ A │ 50809 │ 630 │ 2600 │ 9 │ - │ 117,81│
│ │ │Sus │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────┼───────────┼───────────────────────────┼──────────────┼───────────┼────────┼────────┼─────────┼───────┼──────┼────────────┤
│ 141│Bihor │Hidişelu de│Meze Catita │1630/7 │ A │ - │ - │ - │ 18 │ - │ 235,61│
│ │ │Sus │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────┼───────────┼───────────────────────────┼──────────────┼───────────┼────────┼────────┼─────────┼───────┼──────┼────────────┤
│ 142│Bihor │Hidişelu de│Contras Ioan, │ - │ A │ 66 │ 629 │ - │ 22 │ │ 287,97│
│ │ │Sus │Contras Rodica │ │ │ │ │ │ ├──────┼────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Gard │ 2028,00│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │23,28 │ │
├────┼──────┼───────────┼───────────────────────────┼──────────────┼───────────┼────────┼────────┼─────────┼───────┼──────┼────────────┤
│ 143│Bihor │Hidişelu de│Cuc Maria │1629 │ A │ - │ 329 │ - │ 27 │ - │ 353,42│
│ │ │Sus │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────┼───────────┼───────────────────────────┼──────────────┼───────────┼────────┼────────┼─────────┼───────┼──────┼────────────┤
│ 144│Bihor │Hidişelu de│Jurjut Daniel, │ │ A │ 70 │ - │ - │ 29 │ - │ 12,13│
│ │ │Sus │Jurjut Mariana │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────┼───────────┼───────────────────────────┼──────────────┼───────────┼────────┼────────┼─────────┼───────┼──────┼────────────┤
│ 145│Bihor │Hidişelu de│Salajan Maria │1630/6 │ A │ - │ - │ - │ 24 │ - │ 10,03│
│ │ │Sus │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────┼───────────┼───────────────────────────┼──────────────┼───────────┼────────┼────────┼─────────┼───────┼──────┼────────────┤
│ 146│Bihor │Hidişelu de│Junc Maria │1630/6 │ A │ - │ - │ - │ 11 │ - │ 4,60│
│ │ │Sus │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────┼───────────┼───────────────────────────┼──────────────┼───────────┼────────┼────────┼─────────┼───────┼──────┼────────────┤
│ 147│Bihor │Hidişelu de│Onica Floare │1630/6 │ A │ - │ - │ - │ 30 │ - │ 12,55│
│ │ │Sus │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────┼───────────┼───────────────────────────┼──────────────┼───────────┼────────┼────────┼─────────┼───────┼──────┼────────────┤
│ 148│Bihor │Hidişelu de│Mihuta Ioan │1630/6 │ A │ - │ - │ - │ 16 │ - │ 209,43│
│ │ │Sus │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────┼───────────┼───────────────────────────┼──────────────┼───────────┼────────┼────────┼─────────┼───────┼──────┼────────────┤
│ 149│Bihor │Hidişelu de│Pasca Elisabeta │ - │ CC │ 50300 │ - │ 3037 │ 66 │ - │ 960,14│
│ │ │Sus │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────┼───────────┼───────────────────────────┼──────────────┼───────────┼────────┼────────┼─────────┼───────┼──────┼────────────┤
│ 150│Bihor │Hidişelu de│S.C. Strarcarn - S.R.L. │ - │ Cc │ 50276 │ - │ 4755 │ 321 │ │ 4669,78│
│ │ │Sus │ │ │ │ │ │ │ ├──────┼────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Gard │ 3524,00│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │32,36 │ │
├────┼──────┼───────────┼───────────────────────────┼──────────────┼───────────┼────────┼────────┼─────────┼───────┼──────┼────────────┤
│ 151│Bihor │Hidişelu de│Simut Craciun │ - │ A │ 50414 │ 50414 │ 2790 │ 69 │ - │ 903,18│
│ │ │Sus │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────┼───────────┼───────────────────────────┼──────────────┼───────────┼────────┼────────┼─────────┼───────┼──────┼────────────┤
│ 152│Bihor │Hidişelu de│Benchis Mihai │ - │ A │ 50428 │ - │ 2640 │ 46 │ - │ 602,12│
│ │ │Sus │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────┼───────────┼───────────────────────────┼──────────────┼───────────┼────────┼────────┼─────────┼───────┼──────┼────────────┤
│ 153│Bihor │Hidişelu de│Pop Ioan şi Daniela │1627/13 │ A │ 294 │ 329 │ 2877 │ 44 │ - │ 575,94│
│ │ │Sus │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────┼───────────┼───────────────────────────┼──────────────┼───────────┼────────┼────────┼─────────┼───────┼──────┼────────────┤
│ 154│Bihor │Hidişelu de│Jagher Moisa │1629 │ A │ - │ - │ - │ 114 │ - │ 47,67│
│ │ │Sus │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────┼───────────┼───────────────────────────┼──────────────┼───────────┼────────┼────────┼─────────┼───────┼──────┼────────────┤
│ 155│Bihor │Hidişelu de│Farcuta Gheorghe │1627/11; │ A │ 50410 │ 329 │ 2800 │ 32 │ - │ 418,87│
│ │ │Sus │ │1627/12 │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────┼───────────┼───────────────────────────┼──────────────┼───────────┼────────┼────────┼─────────┼───────┼──────┼────────────┤
│ 156│Bihor │Hidişelu de│Cretiu Pascu, Cret Dumitru │ - │ A │ 153 │ - │ 5755 │ 21 │ - │ 8,78│
│ │ │Sus │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────┼───────────┼───────────────────────────┼──────────────┼───────────┼────────┼────────┼─────────┼───────┼──────┼────────────┤
│ 157│Bihor │Hidişelu de│Avram Ionut Radu, │ - │ A │ 50412 │ 630 │ 1399 │ 28 │ - │ 366,51│
│ │ │Sus │Avram Mirela Nicoleta │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────┼───────────┼───────────────────────────┼──────────────┼───────────┼────────┼────────┼─────────┼───────┼──────┼────────────┤
│ 158│Bihor │Hidişelu de│Sturza Mihai │ - │ F │ 91 │ - │ 4300 │ 21 │ - │ 274,88│
│ │ │Sus │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────┼───────────┼───────────────────────────┼──────────────┼───────────┼────────┼────────┼─────────┼───────┼──────┼────────────┤
│ 159│Bihor │Hidişelu de│Berdea Florian │ - │ F │ - │ - │ - │ 8 │ - │ 104,72│
│ │ │Sus │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────┼───────────┼───────────────────────────┼──────────────┼───────────┼────────┼────────┼─────────┼───────┼──────┼────────────┤
│ 160│Bihor │Hidişelu de│Berdea Florian, │ - │ CC │ 50225 │ 50167 │ 569 │ 13 │ - │ 189,12│
│ │ │Sus │Berdea Carmen Simona │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────┼───────────┼───────────────────────────┼──────────────┼───────────┼────────┼────────┼─────────┼───────┼──────┼────────────┤
│ 161│Bihor │Hidişelu de│Berdea Florian, │ - │ CC │ 50226 │ 50167 │ 1163 │ 16 │ - │ 232,76│
│ │ │Sus │Berdea Carmen Simona │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────┼───────────┼───────────────────────────┼──────────────┼───────────┼────────┼────────┼─────────┼───────┼──────┼────────────┤
│ 162│Bihor │Hidişelu de│Gligor Ioan │ - │ A │ 150 │ - │ 2250 │ 10 │ - │ 130,90│
│ │ │Sus │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────┼───────────┼───────────────────────────┼──────────────┼───────────┼────────┼────────┼─────────┼───────┼──────┼────────────┤
│ 163│Bihor │Hidişelu de│Biserica Baptistă Şumugiu │962/1 │ A │ 90, │ 50655 │ 700 │ 29 │ - │ 379,60│
│ │ │Sus │ │ │ │ 50655 │ │ │ │ │ │
├────┼──────┼───────────┼───────────────────────────┼──────────────┼───────────┼────────┼────────┼─────────┼───────┼──────┼────────────┤
│ 164│Bihor │Hidişelu de│Lucaciu Maria │ - │ CC │ 50604 │ 780 │ 2581 │ 33 │ - │ 480,07│
│ │ │Sus │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────┼───────────┼───────────────────────────┼──────────────┼───────────┼────────┼────────┼─────────┼───────┼──────┼────────────┤
│ 165│Bihor │Hidişelu de│S.C. Giordana Impex - │ - │ CC │ 50363 │ 563 │ 597 │ 19 │ - │ 276,40│
│ │ │Sus │S.R.L. │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │S.C. Silvatca - S.R.L. │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────┼───────────┼───────────────────────────┼──────────────┼───────────┼────────┼────────┼─────────┼───────┼──────┼────────────┤
│ 166│Bihor │Hidişelu de│Stef Vasilica Cristina, │1138/1 │ CC │ 50633 │ 208 │ 725 │ 40 │ - │ 581,90│
│ │ │Sus │Junc Florian, Junc Liviu │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────┼───────────┼───────────────────────────┼──────────────┼───────────┼────────┼────────┼─────────┼───────┼──────┼────────────┤
│ 167│Bihor │Hidişelu de│Junc Elisabeta │1155 │ F │ - │ - │ - │ 56 │ - │ 15,08│
│ │ │Sus │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────┼───────────┼───────────────────────────┼──────────────┼───────────┼────────┼────────┼─────────┼───────┼──────┼────────────┤
│ 168│Bihor │Hidişelu de│Junc Elisabeta │1154 │ F │ - │ - │ - │ 47 │ - │ 12,65│
│ │ │Sus │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────┼───────────┼───────────────────────────┼──────────────┼───────────┼────────┼────────┼─────────┼───────┼──────┼────────────┤
│ 169│Bihor │Hidişelu de│Bota Romeo, │1153 │ F │ - │ - │ 711 │ 21 │ - │ 5,65│
│ │ │Sus │Bota Mariana Laura │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────┼───────────┼───────────────────────────┼──────────────┼───────────┼────────┼────────┼─────────┼───────┼──────┼────────────┤
│ 170│Bihor │Hidişelu de│Junc Pascu, Junc Mihai │1153 │ F │ - │ - │ - │ 18 │ - │ 4,85│
│ │ │Sus │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────┼───────────┼───────────────────────────┼──────────────┼───────────┼────────┼────────┼─────────┼───────┼──────┼────────────┤
│ 171│Bihor │Hidişelu de│Criste Marie │ - │ A │ 50394 │ - │ 5757 │ 27 │ - │ 11,29│
│ │ │Sus │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────┼───────────┼───────────────────────────┼──────────────┼───────────┼────────┼────────┼─────────┼───────┼──────┼────────────┤
│ 172│Bihor │Hidişelu de│Popa Lucian Vasile, │ - │ A │ 334 │ 436 │ 3200 │ 16 │ - │ 6,70│
│ │ │Sus │Popa Zorica │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────┼───────────┼───────────────────────────┼──────────────┼───────────┼────────┼────────┼─────────┼───────┼──────┼────────────┤
│ 173│Bihor │Hidişelu de│Codrean Dorel Constantin, │ - │ A │ 200 │ - │ 695 │ 13 │ - │ 170,16│
│ │ │Sus │Codrean Daniela │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────┼───────────┼───────────────────────────┼──────────────┼───────────┼────────┼────────┼─────────┼───────┼──────┼────────────┤
│ 174│Bihor │Hidişelu de│Cabuta Pavel şi │ 439; │ A │ 406 │ 122 │ 5778 │ 31 │ - │ 405,78│
│ │ │Sus │Cabuta Iulia │ 438 │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────┼───────────┼───────────────────────────┼──────────────┼───────────┼────────┼────────┼─────────┼───────┼──────┼────────────┤
│ 175│Bihor │Hidişelu de│Urs Lucreţia, Bungau Ştefan│ - │ F │ 430 │ 200 │ 3911 │ 19 │ - │ 5,11│
│ │ │Sus │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────┼───────────┼───────────────────────────┼──────────────┼───────────┼────────┼────────┼─────────┼───────┼──────┼────────────┤
│ 176│Bihor │Hidişelu de│Comisia locală de fond │414 │ F │ - │ - │ - │ 37 │ - │ 9,96│
│ │ │Sus │funciar │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────┼───────────┼───────────────────────────┼──────────────┼───────────┼────────┼────────┼─────────┼───────┼──────┼────────────┤
│ 177│Bihor │Hidişelu de│Oprinoiu Constantin │ - │ F │ 384 │ - │ 1771 │ 33 │ - │ 8,88│
│ │ │Sus │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────┼───────────┼───────────────────────────┼──────────────┼───────────┼────────┼────────┼─────────┼───────┼──────┼────────────┤
│ 178│Bihor │Hidişelu de│Bungau Ana-Maria │ - │ F │ 382 │ - │ 3543 │ 52 │ - │ 14,00│
│ │ │Sus │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────┼───────────┼───────────────────────────┼──────────────┼───────────┼────────┼────────┼─────────┼───────┼──────┼────────────┤
│ 179│Bihor │Hidişelu de│Urs Lucreţia, Bungau Ştefan│ - │ F │ 432 │ 46 │ 2360 │ 19 │ - │ 5,11│
│ │ │Sus │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────┼───────────┼───────────────────────────┼──────────────┼───────────┼────────┼────────┼─────────┼───────┼──────┼────────────┤
│ 180│Bihor │Hidişelu de│Pater Ioan, Opris Lizica │ - │ A │ 50132 │ │ 2500 │ 6 │ - │ 2,51│
│ │ │Sus │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────┼───────────┼───────────────────────────┼──────────────┼───────────┼────────┼────────┼─────────┼───────┼──────┼────────────┤
│ 181│Bihor │Hidişelu de│Bora Ioan Marian │CC106 │ CC │ 412 │ 43 │ 500 │ 14 │ - │ 203,67│
│ │ │Sus │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────┼───────────┼───────────────────────────┼──────────────┼───────────┼────────┼────────┼─────────┼───────┼──────┼────────────┤
│ 182│Bihor │Hidişelu de│Cristea Traian, Cristea Ana│552 │ A │ - │ 175 │ 2784 │ 42 │ - │ 17,56│
│ │ │Sus │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────┼───────────┼───────────────────────────┼──────────────┼───────────┼────────┼────────┼─────────┼───────┼──────┼────────────┤
│ 183│Bihor │Hidişelu de│Tonca Daciana, Pop Doina, │552 │ A │ - │ 175 │ 1249 │ 39 │ - │ 16,31│
│ │ │Sus │Moca Daniela, Moca Mariana │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────┼───────────┼───────────────────────────┼──────────────┼───────────┼────────┼────────┼─────────┼───────┼──────┼────────────┤
│ 184│Bihor │Hidişelu de│Ciulea Ioan, │552 │ A │ 524 │ 978 │ 1535 │ 65 │ - │ 27,18│
│ │ │Sus │Ciulea Georgeta │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────┼───────────┼───────────────────────────┼──────────────┼───────────┼────────┼────────┼─────────┼───────┼──────┼────────────┤
│ 185│Bihor │Hidişelu de│Bungau Traian │558 │ A │ 320 │ 109 │ 2913 │ 150 │ - │ 62,73│
│ │ │Sus │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────┼───────────┼───────────────────────────┼──────────────┼───────────┼────────┼────────┼─────────┼───────┼──────┼────────────┤
│ 186│Bihor │Hidişelu de│Moca Florian Alin, │558 │ A │ 463 │ 50367 │ 2914 │ 278 │ - │ 116,25│
│ │ │Sus │Moca Danut Adrian │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────┼───────────┼───────────────────────────┼──────────────┼───────────┼────────┼────────┼─────────┼───────┼──────┼────────────┤
│ 187│Bihor │Hidişelu de│Sim Ioan, Birt Ana, │559 │ A │ - │ - │ - │ 170 │ - │ 71,09│
│ │ │Sus │Cristea Danut Dumitru │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────┼───────────┼───────────────────────────┼──────────────┼───────────┼────────┼────────┼─────────┼───────┼──────┼────────────┤
│ 188│Bihor │Hidişelu de│Biserica Baptistă │559 │ A │ - │ - │ - │ 111 │ │ 46,42│
│ │ │Sus │ │ │ │ │ │ │ ├──────┼────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Gard │ 11598,00│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │25,2 │ │
├────┼──────┼───────────┼───────────────────────────┼──────────────┼───────────┼────────┼────────┼─────────┼───────┼──────┼────────────┤
│ 189│Bihor │Hidişelu de│Bungau Dan-Ionut │565 │ A │ 50678 │ 172 │ 2905 │ 43 │ - │ 17,98│
│ │ │Sus │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────┼───────────┼───────────────────────────┼──────────────┼───────────┼────────┼────────┼─────────┼───────┼──────┼────────────┤
│ 190│Bihor │Hidişelu de│Zwingel Valerica │ - │ CC │ 55 │ - │ 1124 │ 23 │ - │ 334,59│
│ │ │Sus │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────┼───────────┼───────────────────────────┼──────────────┼───────────┼────────┼────────┼─────────┼───────┼──────┼────────────┤
│ 191│Bihor │Hidişelu de│Bungau Maria │ - │ A │ 50782 │ - │ 234 │ 9 │ - │ 117,81│
│ │ │Sus │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────┼───────────┼───────────────────────────┼──────────────┼───────────┼────────┼────────┼─────────┼───────┼──────┼────────────┤
│ 192│Bihor │Hidişelu de│Comisia locală de fond │586 │ PS │ - │ - │ - │ 119 │ - │ 32,02│
│ │ │Sus │funciar │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────┼───────────┼───────────────────────────┼──────────────┼───────────┼────────┼────────┼─────────┼───────┼──────┼────────────┤
│ 193│Bihor │Hidişelu de│Comisia locală de fond │624 │ PS │ - │ - │ - │ 390 │ - │ 104,97│
│ │ │Sus │funciar │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────┼───────────┼───────────────────────────┼──────────────┼───────────┼────────┼────────┼─────────┼───────┼──────┼────────────┤
│ 194│Bihor │Hidişelu de│Comisia locală de fond │624 │ PS │ - │ - │ - │ 15 │ - │ 4,04│
│ │ │Sus │funciar │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────┼───────────┼───────────────────────────┼──────────────┼───────────┼────────┼────────┼─────────┼───────┼──────┼────────────┤
│ 195│Bihor │Hidişelu de│Onita Viorica │ - │ CC │ 50361 │ - │ 4028 │ 25 │ - │ 363,69│
│ │ │Sus │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────┼───────────┼───────────────────────────┼──────────────┼───────────┼────────┼────────┼─────────┼───────┼──────┼────────────┤
│ 196│Bihor │Hidişelu de│Onetiu Marin │ - │ CC │ 50533 │ 163 │ 1151 │ 18 │ - │ 261,86│
│ │ │Sus │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────┼───────────┼───────────────────────────┼──────────────┼───────────┼────────┼────────┼─────────┼───────┼──────┼────────────┤
│ 197│Bihor │Hidişelu de│Bungau Ioan, Bungau Dorina │ - │ CC │ 50274 │ - │ 1253 │ 67 │ - │ 974,69│
│ │ │Sus │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────┼───────────┼───────────────────────────┼──────────────┼───────────┼────────┼────────┼─────────┼───────┼──────┼────────────┤
│ 198│Bihor │Hidişelu de│Bungau Ioan, Bungau Dorina │ - │ CC │ 50275 │ - │ 1049 │ 48 │ - │ 698,28│
│ │ │Sus │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────┼───────────┼───────────────────────────┼──────────────┼───────────┼────────┼────────┼─────────┼───────┼──────┼────────────┤
│ 199│Bihor │Hidişelu de│Sabau Ana, Moca Vasile, │643/17 │ F │ - │ - │ 2158 │ 27 │ │ 7,27│
│ │ │Sus │Moca Pasca etc. │ │ │ │ │ │ ├──────┼────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Gard │ 3927,00│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │17,1 │ │
├────┼──────┼───────────┼───────────────────────────┼──────────────┼───────────┼────────┼────────┼─────────┼───────┼──────┼────────────┤
│ 200│Bihor │Hidişelu de│Birta Teodor │ - │ CC │ 350 │ - │ 1151 │ 8 │ │ 116,38│
│ │ │Sus │ │ │ │ │ │ │ ├──────┼────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Gard │ 1223,00│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │7,5 │ │
├────┼──────┼───────────┼───────────────────────────┼──────────────┼───────────┼────────┼────────┼─────────┼───────┼──────┼────────────┤
│ 201│Bihor │Hidişelu de│Muthi Nicolae │643/20 │ F │ 50062 │ - │ 2158 │ 117 │ - │ 31,49│
│ │ │Sus │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────┼───────────┼───────────────────────────┼──────────────┼───────────┼────────┼────────┼─────────┼───────┼──────┼────────────┤
│ 202│Bihor │Hidişelu de│Pasca Teodor, │643/22 │ F │ 33 │ - │ - │ 11 │ - │ 2,96│
│ │ │Sus │Gavruta Vasile │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────┼───────────┼───────────────────────────┼──────────────┼───────────┼────────┼────────┼─────────┼───────┼──────┼────────────┤
│ 203│Bihor │Hidişelu de│Lincar Silviu, │643/26 │ A │ 63 │ 361 │ 1439 │ 3 │ - │ 1,25│
│ │ │Sus │Lincar Ibolyka │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────┼───────────┼───────────────────────────┼──────────────┼───────────┼────────┼────────┼─────────┼───────┼──────┼────────────┤
│ 204│Bihor │Hidişelu de│Lincar Silviu, │643/26 │ A │ 62 │ 361 │ 1438 │ 29 │ - │ 12,13│
│ │ │Sus │Lincar Ibolyka │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────┼───────────┼───────────────────────────┼──────────────┼───────────┼────────┼────────┼─────────┼───────┼──────┼────────────┤
│ 205│Bihor │Hidişelu de│Ciorba Mircea │643/27 │ A │ 70 │ - │ 1067 │ 44 │ - │ 575,94│
│ │ │Sus │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────┼───────────┼───────────────────────────┼──────────────┼───────────┼────────┼────────┼─────────┼───────┼──────┼────────────┤
│ 206│Bihor │Hidişelu de│Copil Traian │643/27 │ F │ 54 │ - │ 1079 │ 48 │ - │ 12,92│
│ │ │Sus │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────┼───────────┼───────────────────────────┼──────────────┼───────────┼────────┼────────┼─────────┼───────┼──────┼────────────┤
│ 207│Bihor │Hidişelu de│Bungau Florian │643/28 │ F │ - │ - │ 1439 │ 48 │ - │ 12,92│
│ │ │Sus │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────┼───────────┼───────────────────────────┼──────────────┼───────────┼────────┼────────┼─────────┼───────┼──────┼────────────┤
│ 208│Bihor │Hidişelu de│Gavruta Maria │643/29 │ F │ - │ - │ 1300 │ 24 │ - │ 6,46│
│ │ │Sus │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────┼───────────┼───────────────────────────┼──────────────┼───────────┼────────┼────────┼─────────┼───────┼──────┼────────────┤
│ 209│Bihor │Hidişelu de│Gavris Daniel şi Liana │ - │ F │ 74 │ 415 │ 600 │ 14 │ - │ 3,77│
│ │ │Sus │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────┼───────────┼───────────────────────────┼──────────────┼───────────┼────────┼────────┼─────────┼───────┼──────┼────────────┤
│ 210│Bihor │Hidişelu de│Gavris Daniel şi Liana │ - │ F │ 75 │ 415 │ 839 │ 3 │ - │ 0,81│
│ │ │Sus │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────┼───────────┼───────────────────────────┼──────────────┼───────────┼────────┼────────┼─────────┼───────┼──────┼────────────┤
│ 211│Bihor │Hidişelu de│Iancu Vasile Adrian │ - │ F │ 337 │ - │ 1075 │ 35 │ - │ 458,14│
│ │ │Sus │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────┼───────────┼───────────────────────────┼──────────────┼───────────┼────────┼────────┼─────────┼───────┼──────┼────────────┤
│ 212│Bihor │Hidişelu de│Cucu Cristian │ - │ F │ 201 │ 393 │ 1040 │ 28 │ - │ 366,51│
│ │ │Sus │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────┼───────────┼───────────────────────────┼──────────────┼───────────┼────────┼────────┼─────────┼───────┼──────┼────────────┤
│ 213│Bihor │Hidişelu de│Rosca Pelau Florica │ - │ F │ 299 │ 774 │ 336 │ 3 │ - │ 39,27│
│ │ │Sus │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────┼───────────┼───────────────────────────┼──────────────┼───────────┼────────┼────────┼─────────┼───────┼──────┼────────────┤
│ 214│Bihor │Hidişelu de│Gavruta Teodor │ - │ A │ - │ - │ 3427 │ 22 │ - │ 287,97│
│ │ │Sus │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────┼───────────┼───────────────────────────┼──────────────┼───────────┼────────┼────────┼─────────┼───────┼──────┼────────────┤
│ 215│Bihor │Hidişelu de│Moca Traian │ - │ A │ 50624 │ - │ 1401 │ 9 │ - │ 3,76│
│ │ │Sus │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────┼───────────┼───────────────────────────┼──────────────┼───────────┼────────┼────────┼─────────┼───────┼──────┼────────────┤
│ 216│Bihor │Hidişelu de│Bungau Floare │643/56 │ A │ 407 │ 331 │ 1677 │ 8 │ - │ 104,72│
│ │ │Sus │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────┼───────────┼───────────────────────────┼──────────────┼───────────┼────────┼────────┼─────────┼───────┼──────┼────────────┤
│ 217│Bihor │Hidişelu de│George Buzias │643/57 │ F │ - │ - │ - │ 28 │ - │ 7,54│
│ │ │Sus │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────┼───────────┼───────────────────────────┼──────────────┼───────────┼────────┼────────┼─────────┼───────┼──────┼────────────┤
│ 218│Bihor │Hidişelu de│Comisia locală de fond │643/58 │ F │ - │ - │ - │ 66 │ - │ 17,77│
│ │ │Sus │funciar │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────┼───────────┼───────────────────────────┼──────────────┼───────────┼────────┼────────┼─────────┼───────┼──────┼────────────┤
│ 219│Bihor │Hidişelu de│George Buzias │643/59 │ F │ - │ - │ - │ 21 │ - │ 5,65│
│ │ │Sus │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────┼───────────┼───────────────────────────┼──────────────┼───────────┼────────┼────────┼─────────┼───────┼──────┼────────────┤
│ 220│Bihor │Hidişelu de│Mihut Vasile │ - │ F │ 64 │ - │ 2900 │ 18 │ - │ 4,85│
│ │ │Sus │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────┼───────────┼───────────────────────────┼──────────────┼───────────┼────────┼────────┼─────────┼───────┼──────┼────────────┤
│ 221│Bihor │Hidişelu de│Ilea Ryan Catalin, │ - │ A │ 109 │ - │ 1439 │ 34 │ - │ 445,05│
│ │ │Sus │Ilea Anca Iuliana │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────┼───────────┼───────────────────────────┼──────────────┼───────────┼────────┼────────┼─────────┼───────┼──────┼────────────┤
│ 222│Bihor │Hidişelu de│Ilea Ryan Catalin, │ - │ A │ 108 │ - │ 1438 │ 55 │ - │ 719,93│
│ │ │Sus │Ilea Anca Iuliana │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────┼───────────┼───────────────────────────┼──────────────┼───────────┼────────┼────────┼─────────┼───────┼──────┼────────────┤
│ 223│Bihor │Hidişelu de│Cioara Ioan, │ - │ F │ 287 │ - │ 5409 │ 101 │ - │ 1322,05│
│ │ │Sus │Cioara Florica-Adina │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────┼───────────┼───────────────────────────┼──────────────┼───────────┼────────┼────────┼─────────┼───────┼──────┼────────────┤
│ 224│Bihor │Drăgeşti │Traian Popa │411, 412 │ A │ - │ - │ 5648 │ 573 │ - │ 110,59│
├────┼──────┼───────────┼───────────────────────────┼──────────────┼───────────┼────────┼────────┼─────────┼───────┼──────┼────────────┤
│ 225│Bihor │Drăgeşti │Hanas Decebal │ - │ A │ 50189 │ - │ 4316 │ 105 │ - │ 20,26│
├────┼──────┼───────────┼───────────────────────────┼──────────────┼───────────┼────────┼────────┼─────────┼───────┼──────┼────────────┤
│ 226│Bihor │Drăgeşti │Galea M. Irina, Galea S. │1249 │ A │ - │ - │ 8632 │ 353 │ - │ 68,13│
│ │ │ │Stefan, Galea S. Florian, │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Galea S. Ioan │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────┼───────────┼───────────────────────────┼──────────────┼───────────┼────────┼────────┼─────────┼───────┼──────┼────────────┤
│ 227│Bihor │Drăgeşti │Cmeciu Ioan │1248/3 │ A │ - │ - │ 8632 │ 138 │ - │ 26,63│
├────┼──────┼───────────┼───────────────────────────┼──────────────┼───────────┼────────┼────────┼─────────┼───────┼──────┼────────────┤
│ 228│Bihor │Drăgeşti │Vasile Cmeciu │1248/4 │ A │ - │ - │ 4317 │ 43 │ - │ 8,29│
├────┼──────┼───────────┼───────────────────────────┼──────────────┼───────────┼────────┼────────┼─────────┼───────┼──────┼────────────┤
│ 229│Bihor │Drăgeşti │Comisia locală de fond │1247/14 │ A │ - │ - │ 4316 │ 43 │ - │ 8,29│
│ │ │ │funciar │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────┼───────────┼───────────────────────────┼──────────────┼───────────┼────────┼────────┼─────────┼───────┼──────┼────────────┤
│ 230│Bihor │Drăgeşti │Ogbarschi Eva │1247/15 │ A │ - │ - │ 4316 │ 82 │ - │ 15,82│
├────┼──────┼───────────┼───────────────────────────┼──────────────┼───────────┼────────┼────────┼─────────┼───────┼──────┼────────────┤
│ 231│Bihor │Drăgeşti │Popa Traian │1247/12, │ A │ - │ - │ 8632 │ 238 │ - │ 45,93│
│ │ │ │ │1247/13 │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────┼───────────┼───────────────────────────┼──────────────┼───────────┼────────┼────────┼─────────┼───────┼──────┼────────────┤
│ 232│Bihor │Drăgeşti │Ogbarschi Ioan │1247/12 │ A │ - │ - │ 4316 │ 7 │ - │ 1,35│
├────┼──────┼───────────┼───────────────────────────┼──────────────┼───────────┼────────┼────────┼─────────┼───────┼──────┼────────────┤
│ 233│Bihor │Drăgeşti │Galea Ioan │1245/4, │ A │ - │ - │ 8632 │ 1085 │ - │ 209,40│
│ │ │ │ │1245/14, │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │1245/15 │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────┼───────────┼───────────────────────────┼──────────────┼───────────┼────────┼────────┼─────────┼───────┼──────┼────────────┤
│ 234│Bihor │Drăgeşti │Comisia locală de fond │1245/15 │ A │ - │ - │ - │ 16 │ - │ 3,09│
│ │ │ │funciar │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────┼───────────┼───────────────────────────┼──────────────┼───────────┼────────┼────────┼─────────┼───────┼──────┼────────────┤
│ 235│Bihor │Drăgeşti │Comisia locală de fond │1245/15 │ A │ - │ - │ - │ 105 │ - │ 20,26│
│ │ │ │funciar │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────┼───────────┼───────────────────────────┼──────────────┼───────────┼────────┼────────┼─────────┼───────┼──────┼────────────┤
│ 236│Bihor │Drăgeşti │Popa Dumitru │1245/12, │ A │ - │ - │ 4158 │ 72 │ - │ 13,90│
│ │ │ │ │1245/16, │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │1245/13 │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────┼───────────┼───────────────────────────┼──────────────┼───────────┼────────┼────────┼─────────┼───────┼──────┼────────────┤
│ 237│Bihor │Drăgeşti │Damse Vasile Top │1245/10,11,8,9│ A │ - │ - │ 7787 │ 46 │ - │ 8,88│
├────┼──────┼───────────┼───────────────────────────┼──────────────┼───────────┼────────┼────────┼─────────┼───────┼──────┼────────────┤
│ 238│Bihor │Drăgeşti │Ogbarschi Eva │1245/7,6,14 │ A │ - │ - │ 8632 │ 44 │ - │ 8,49│
├────┼──────┼───────────┼───────────────────────────┼──────────────┼───────────┼────────┼────────┼─────────┼───────┼──────┼────────────┤
│ 239│Bihor │Drăgeşti │Coita Mihai │1245/5 │ A │ - │ - │ 8632 │ 37 │ - │ 7,14│
├────┼──────┼───────────┼───────────────────────────┼──────────────┼───────────┼────────┼────────┼─────────┼───────┼──────┼────────────┤
│ 240│Bihor │Drăgeşti │Buhas Maria │1197/6 │ A │ - │ - │ 5035 │ 18 │ - │ 3,48│
├────┼──────┼───────────┼───────────────────────────┼──────────────┼───────────┼────────┼────────┼─────────┼───────┼──────┼────────────┤
│ 241│Bihor │Drăgeşti │Cmeciu Stefan │1197/7 │ A │ - │ - │ 13668 │ 49 │ - │ 9,46│
├────┼──────┼───────────┼───────────────────────────┼──────────────┼───────────┼────────┼────────┼─────────┼───────┼──────┼────────────┤
│ 242│Bihor │Drăgeşti │Comisia locală de fond │1197/8 │ A │ - │ - │ 2877 │ 13 │ - │ 2,51│
│ │ │ │funciar │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────┼───────────┼───────────────────────────┼──────────────┼───────────┼────────┼────────┼─────────┼───────┼──────┼────────────┤
│ 243│Bihor │Drăgeşti │Domocos Ana Viorica │1197/3 │ A │ - │ - │ 3237 │ 10 │ - │ 1,93│
├────┼──────┼───────────┼───────────────────────────┼──────────────┼───────────┼────────┼────────┼─────────┼───────┼──────┼────────────┤
│ 244│Bihor │Drăgeşti │Maria Olivia Lugojan │1197/3 │ A │ - │ - │ 3287 │ 5 │ - │ 0,96│
├────┼──────┼───────────┼───────────────────────────┼──────────────┼───────────┼────────┼────────┼─────────┼───────┼──────┼────────────┤
│ 245│Bihor │Drăgeşti │Dumitru Ambro │465 │ A │ - │ - │ 5922 │ 728 │ - │ 140,50│
├────┼──────┼───────────┼───────────────────────────┼──────────────┼───────────┼────────┼────────┼─────────┼───────┼──────┼────────────┤
│ 246│Bihor │Drăgeşti │Olar Elena, Olar Ioan │ - │ Cc │ 50026 │ - │ 1169 │ 45 │ - │ 240,08│
├────┼──────┼───────────┼───────────────────────────┼──────────────┼───────────┼────────┼────────┼─────────┼───────┼──────┼────────────┤
│ 247│Bihor │Drăgeşti │Comuna Drăgeşti │ - │ Cc │ 50153 │ - │ 4900 │ 1363 │ │ 7271,88│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├──────┼────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Gard │ 2521,00│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │56 │ │
├────┼──────┼───────────┼───────────────────────────┼──────────────┼───────────┼────────┼────────┼─────────┼───────┼──────┼────────────┤
│ 248│Bihor │Drăgeşti │Comisia locală de fond │312 │ P │ - │ - │ 3325 │ 1186 │ │ 5751,15│
│ │ │ │funciar │ │ │ │ │ │ ├──────┼────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Gard │ 1915,00│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │42,53 │ │
├────┼──────┼───────────┼───────────────────────────┼──────────────┼───────────┼────────┼────────┼─────────┼───────┼──────┼────────────┤
│ 249│Bihor │Drăgeşti │Asociaţia Urbariaşilor │312 │ P │ - │ - │ │ 7005 │ │ 876,07│
│ │ │ │Drăgeşti │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────┼───────────┼───────────────────────────┼──────────────┼───────────┼────────┼────────┼─────────┼───────┼──────┼────────────┤
│ 250│Bihor │Drăgeşti │Cozman Angela │312 │ P │ - │ - │ 1000 │ 535 │ │ 66,91│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├──────┼────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Gard │ 199,00│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │56 │ │
├────┼──────┼───────────┼───────────────────────────┼──────────────┼───────────┼────────┼────────┼─────────┼───────┼──────┼────────────┤
│ 251│Bihor │Drăgeşti │Comisia locală de fond │312 │ P │ - │ - │ 1020 │ 162 │ │ 20,26│
│ │ │ │funciar │ │ │ │ │ │ ├──────┼────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Gard │ 85,00│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │15,88 │ │
├────┼──────┼───────────┼───────────────────────────┼──────────────┼───────────┼────────┼────────┼─────────┼───────┼──────┼────────────┤
│ 252│Bihor │Drăgeşti │Asociaţia Urbariaşilor │312 │ P │ - │ - │ 273552 │ 209 │ - │ 26,14│
│ │ │ │Drăgeşti │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────┼───────────┼───────────────────────────┼──────────────┼───────────┼────────┼────────┼─────────┼───────┼──────┼────────────┤
│ 253│Bihor │Drăgeşti │Asociaţia Urbariaşilor │316 │ P │ - │ - │ 1111 │ 121 │ - │ 15,13│
│ │ │ │Drageşti │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────┼───────────┼───────────────────────────┼──────────────┼───────────┼────────┼────────┼─────────┼───────┼──────┼────────────┤
│ 254│Bihor │Drăgeşti │Selegean Ioan, Salagean │665/3 │ A │ - │ - │ 29079 │ 200 │ - │ 969,84│
│ │ │ │Avram, Tigan Florian │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────┼───────────┼───────────────────────────┼──────────────┼───────────┼────────┼────────┼─────────┼───────┼──────┼────────────┤
│ 255│Bihor │Drăgeşti │Salagean Avram │665/4 │ PD │ - │ - │ - │ 81 │ - │ 35,35│
├────┼──────┼───────────┼───────────────────────────┼──────────────┼───────────┼────────┼────────┼─────────┼───────┼──────┼────────────┤
│ 256│Bihor │Drăgeşti │Salgean Avram, Selegean │665/5 │ PD │ 102 │ - │ 14070 │ 541 │ - │ 236,11│
│ │ │ │Ioan, Tigan Florian │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────┼───────────┼───────────────────────────┼──────────────┼───────────┼────────┼────────┼─────────┼───────┼──────┼────────────┤
│ 257│Bihor │Drăgeşti │Selegean Ioan, Salagean │665/4 │ A │ 103 │ - │ 12078 │ 39 │ - │ 7,53│
│ │ │ │Avram, Tigan Florian │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────┼───────────┼───────────────────────────┼──────────────┼───────────┼────────┼────────┼─────────┼───────┼──────┼────────────┤
│ 258│Bihor │Drăgeşti │Selegean Ioan, Salagean │665/2 │ A │ - │ - │ 3611 │ 60 │ - │ 290,95│
│ │ │ │Avram, Tigan Florian │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────┼───────────┼───────────────────────────┼──────────────┼───────────┼────────┼────────┼─────────┼───────┼──────┼────────────┤
│ 259│Bihor │Drăgeşti │Bobse Calin Paul │1848/3 │ A │ 50188 │ 503 │ 3861 │ 16 │ - │ 3,09│
├────┼──────┼───────────┼───────────────────────────┼──────────────┼───────────┼────────┼────────┼─────────┼───────┼──────┼────────────┤
│ 260│Bihor │Drăgeşti │Domocos Florian │1848/3 │ A │ 48 │ │ 15469 │ 60 │ - │ 11,58│
├────┼──────┼───────────┼───────────────────────────┼──────────────┼───────────┼────────┼────────┼─────────┼───────┼──────┼────────────┤
│ 261│Bihor │Drăgeşti │Ticarat Maria, │1834/30 │ A │ 64 │ 721 │ 623 │ 75 │ - │ 14,47│
│ │ │ │Salajan Traian, │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Salagean Floare │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────┼───────────┼───────────────────────────┼──────────────┼───────────┼────────┼────────┼─────────┼───────┼──────┼────────────┤
│ 262│Bihor │Drăgeşti │Asociaţia de Păşunat │1835/1 │ Cc │ 50158 │ 1178 │ 3465 │ 73 │ - │ 389,47│
│ │ │ │Negru Vodă │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────┼───────────┼───────────────────────────┼──────────────┼───────────┼────────┼────────┼─────────┼───────┼──────┼────────────┤
│ 263│Bihor │Drăgeşti │Comisia locală de fond │1835/7 │ PS │ - │ - │ - │ 111 │ - │ 13,88│
│ │ │ │funciar │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────┼───────────┼───────────────────────────┼──────────────┼───────────┼────────┼────────┼─────────┼───────┼──────┼────────────┤
│ 264│Bihor │Drăgeşti │Comisia locală de fond │1837 │ PS │ - │ - │ - │ 38 │ - │ 4,75│
│ │ │ │funciar │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────┼───────────┼───────────────────────────┼──────────────┼───────────┼────────┼────────┼─────────┼───────┼──────┼────────────┤
│ 265│Bihor │Drăgeşti │Comisia locală de fond │1841/1 │ PS │ - │ - │ - │ 53 │ - │ 6,63│
│ │ │ │funciar │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────┼───────────┼───────────────────────────┼──────────────┼───────────┼────────┼────────┼─────────┼───────┼──────┼────────────┤
│ 266│Bihor │Drăgeşti │Comisia locală de fond │1841/2 │ PS │ - │ - │ - │ 1783 │ - │ 222,99│
│ │ │ │funciar │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────┼───────────┼───────────────────────────┼──────────────┼───────────┼────────┼────────┼─────────┼───────┼──────┼────────────┤
│ 267│Bihor │Drăgeşti │Comisia locală de fond │1840 │ PS │ - │ - │ - │ 311 │ - │ 38,89│
│ │ │ │funciar │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────┼───────────┼───────────────────────────┼──────────────┼───────────┼────────┼────────┼─────────┼───────┼──────┼────────────┤
│ 268│Bihor │Drăgeşti │Bobse Gavril │1841/2 │ PS │ 100 │ - │ 4313 │ 17 │ - │ 2,13│
├────┼──────┼───────────┼───────────────────────────┼──────────────┼───────────┼────────┼────────┼─────────┼───────┼──────┼────────────┤
│ 269│Bihor │Drăgeşti │Comuna Drăgeşti │791/1 │ PD │ - │ - │ 289000 │ 52 │ - │ 22,69│
├────┼──────┼───────────┼───────────────────────────┼──────────────┼───────────┼────────┼────────┼─────────┼───────┼──────┼────────────┤
│ 270│Bihor │Drăgeşti │Comuna Drăgeşti │791/1 │ PD │ - │ - │ 289000 │ 133 │ - │ 58,05│
├────┼──────┼───────────┼───────────────────────────┼──────────────┼───────────┼────────┼────────┼─────────┼───────┼──────┼────────────┤
│ 271│Bihor │Ceica │Glitia Florian, │86/1 │ A │ 74 │ 926 │ 500 │ 14 │ - │ 160,27│
│ │ │ │Glitia Dorina Marioara │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────┼───────────┼───────────────────────────┼──────────────┼───────────┼────────┼────────┼─────────┼───────┼──────┼────────────┤
│ 272│Bihor │Ceica │Aga Vasile, Aga Florica │63,64,65 │ CC │ 77 │ 1022 │ 1757 │ 32 │ - │ 408,15│
├────┼──────┼───────────┼───────────────────────────┼──────────────┼───────────┼────────┼────────┼─────────┼───────┼──────┼────────────┤
│ 273│Bihor │Ceica │Vilciuc Cornel, │228, 229 │ CC │ 78 │ 852 │ 2249 │ 192 │ - │ 2448,92│
│ │ │ │Vilciuc Maria │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────┼───────────┼───────────────────────────┼──────────────┼───────────┼────────┼────────┼─────────┼───────┼──────┼────────────┤
│ 274│Bihor │Ceica │Parohia Ortodoxă │232; 233; 238 │ CC │ 34 │ 67 │ 518 │ 79 │ - │ 1007,63│
├────┼──────┼───────────┼───────────────────────────┼──────────────┼───────────┼────────┼────────┼─────────┼───────┼──────┼────────────┤
│ 275│Bihor │Ceica │Valcan Irina │235, 236, │ CC │ 163 │ 592 │ 3179 │ 25 │ - │ 318,87│
│ │ │ │ │234/2 │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────┼───────────┼───────────────────────────┼──────────────┼───────────┼────────┼────────┼─────────┼───────┼──────┼────────────┤
│ 276│Bihor │Ceica │Flonta Floare │1190/10 │ A │ - │ 611 │ 7826 │ 48 │ - │ 41,04│
├────┼──────┼───────────┼───────────────────────────┼──────────────┼───────────┼────────┼────────┼─────────┼───────┼──────┼────────────┤
│ 277│Bihor │Ceica │Buhas Petru │1190/10 │ A │ - │ 611 │ 3500 │ 15 │ - │ 12,82│
├────┼──────┼───────────┼───────────────────────────┼──────────────┼───────────┼────────┼────────┼─────────┼───────┼──────┼────────────┤
│ 278│Bihor │Ceica │Comuna Ceica │1205 │ A │ 50363 │ 50363 │ 5140 │ 13 │ - │ 11,11│
├────┼──────┼───────────┼───────────────────────────┼──────────────┼───────────┼────────┼────────┼─────────┼───────┼──────┼────────────┤
│ 279│Bihor │Ceica │Asociaţia Păşunat Ceicana │452/8 │ A │ - │ 110 │ 565436 │ 198 │ - │ 169,28│
├────┼──────┼───────────┼───────────────────────────┼──────────────┼───────────┼────────┼────────┼─────────┼───────┼──────┼────────────┤
│ 280│Bihor │Ceica │Asociaţia Păşunat Ceicana │452/8 │ A │ - │ 110 │ 565436 │ 883 │ - │ 754,90│
├────┼──────┼───────────┼───────────────────────────┼──────────────┼───────────┼────────┼────────┼─────────┼───────┼──────┼────────────┤
│ 281│Bihor │Ceica │Comuna Ceica │63; 64; 65; 66│ CC │ 30 │ │ 4533 │ 416 │ │ 5306,00│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├──────┼────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ Gard │ 6944,00│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │46,64 │ │
├────┼──────┼───────────┼───────────────────────────┼──────────────┼───────────┼────────┼────────┼─────────┼───────┼──────┼────────────┤
│ 282│Bihor │Ceica │Petrila Aurel │408/3, 409/2 │ CC │ 50384 │ 50384 │ 2662 │ 13 │ - │ 165,81│
├────┼──────┼───────────┼───────────────────────────┼──────────────┼───────────┼────────┼────────┼─────────┼───────┼──────┼────────────┤
│ 283│Bihor │Ceica │Sandra Maria │963 │ F │ - │ - │ 6348 │ 88 │ - │ 56,42│
├────┼──────┼───────────┼───────────────────────────┼──────────────┼───────────┼────────┼────────┼─────────┼───────┼──────┼────────────┤
│ 284│Bihor │Ceica │S.C. Baril Serv - S.R.L. │959, 958, 961,│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │960 │ CC │ - │ - │ 5811 │ 100 │ - │ 1275,48│
├────┼──────┼───────────┼───────────────────────────┼──────────────┼───────────┼────────┼────────┼─────────┼───────┼──────┼────────────┤
│ 285│Bihor │Ceica │Iagher Moise, Iagher │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Antita-Florica │955 │ CC │ 93 │ - │ 3874 │ 94 │ - │ 1198,95│
├────┼──────┼───────────┼───────────────────────────┼──────────────┼───────────┼────────┼────────┼─────────┼───────┼──────┼────────────┤
│ 286│Bihor │Ceica │Marami Monica │954 │ CC │ 64 │ 220 │ 2748 │ 47 │ - │ 599,48│
├────┼──────┼───────────┼───────────────────────────┼──────────────┼───────────┼────────┼────────┼─────────┼───────┼──────┼────────────┤
│ 287│Bihor │Ceica │Petrila Gheorghe, │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Petrila Eva │954 │ Cc │ 50113 │ 50113 │ 2748 │ 68 │ - │ 867,33│
├────┼──────┼───────────┼───────────────────────────┼──────────────┼───────────┼────────┼────────┼─────────┼───────┼──────┼────────────┤
│ 288│Bihor │Ceica │Gitzing Viorel, │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Gitzing Maria │949 │ A │ 54 │ 1446 │ 3120 │ 78 │ - │ 892,94│
├────┼──────┼───────────┼───────────────────────────┼──────────────┼───────────┼────────┼────────┼─────────┼───────┼──────┼────────────┤
│ 289│Bihor │Ceica │Bar Iosif │947 │ Cc │ - │ - │ 5935 │ 26 │ - │ 331,62│
├────┼──────┼───────────┼───────────────────────────┼──────────────┼───────────┼────────┼────────┼─────────┼───────┼──────┼────────────┤
│ 290│Bihor │Ceica │Ivan Vasile │943/3 │ Cc │ - │ - │ 590 │ 24 │ │ 306,12│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├──────┼────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ Gard │ 2475,00│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │26,23 │ │
├────┼──────┼───────────┼───────────────────────────┼──────────────┼───────────┼────────┼────────┼─────────┼───────┼──────┼────────────┤
│ 291│Bihor │Ceica │Ivan Vasile │943/3 │ A │ - │ - │ 9000 │ 164 │ - │ 1877,47│
├────┼──────┼───────────┼───────────────────────────┼──────────────┼───────────┼────────┼────────┼─────────┼───────┼──────┼────────────┤
│ 292│Bihor │Ceica │Ivan Vasile │943/4 │ A │ - │ - │ 2162 │ 46 │ - │ 526,61│
├────┼──────┼───────────┼───────────────────────────┼──────────────┼───────────┼────────┼────────┼─────────┼───────┼──────┼────────────┤
│ 293│Bihor │Ceica │Ivan Vasile │943/5 │ A │ - │ - │ 2129 │ 38 │ - │ 435,02│
├────┼──────┼───────────┼───────────────────────────┼──────────────┼───────────┼────────┼────────┼─────────┼───────┼──────┼────────────┤
│ 294│Bihor │Ceica │Duciuc Maria │943/6 │ A │ - │ - │ 4300 │ 115 │ - │ 98,31│
├────┼──────┼───────────┼───────────────────────────┼──────────────┼───────────┼────────┼────────┼─────────┼───────┼──────┼────────────┤
│ 295│Bihor │Ceica │Iosif Lihele │943/6, 943/7 │ A │ - │ - │ 6300 │ 76 │ - │ 64,97│
├────┼──────┼───────────┼───────────────────────────┼──────────────┼───────────┼────────┼────────┼─────────┼───────┼──────┼────────────┤
│ 296│Bihor │Ceica │Filac Mihai │554 │ P │ - │ - │ 3694 │ 96 │ - │ 61,55│
├────┼──────┼───────────┼───────────────────────────┼──────────────┼───────────┼────────┼────────┼─────────┼───────┼──────┼────────────┤
│ 297│Bihor │Ceica │Lup Floare │562/12 │ A │ - │ 345 │ 1338 │ 25 │ - │ 21,37│
├────┼──────┼───────────┼───────────────────────────┼──────────────┼───────────┼────────┼────────┼─────────┼───────┼──────┼────────────┤
│ 298│Bihor │Ceica │Comisia de fond funciar │562/11 │ A │ - │ - │ - │ 39 │ - │ 33,34│
├────┼──────┼───────────┼───────────────────────────┼──────────────┼───────────┼────────┼────────┼─────────┼───────┼──────┼────────────┤
│ 299│Bihor │Ceica │Comisia de fond funciar │562/10 │ A │ - │ - │ - │ 24 │ - │ 20,52│
├────┼──────┼───────────┼───────────────────────────┼──────────────┼───────────┼────────┼────────┼─────────┼───────┼──────┼────────────┤
│ 300│Bihor │Ceica │Popa Traian │562/9 │ A │ - │ - │ 2057 │ 16 │ - │ 13,68│
├────┼──────┼───────────┼───────────────────────────┼──────────────┼───────────┼────────┼────────┼─────────┼───────┼──────┼────────────┤
│ 301│Bihor │Ceica │Popa Mihai │562/8 │ A │ - │ - │ 1478 │ 72 │ - │ 61,56│
├────┼──────┼───────────┼───────────────────────────┼──────────────┼───────────┼────────┼────────┼─────────┼───────┼──────┼────────────┤
│ 302│Bihor │Ceica │Demian Maria │562/7 │ A │ - │ - │ 1654 │ 89 │ - │ 76,09│
├────┼──────┼───────────┼───────────────────────────┼──────────────┼───────────┼────────┼────────┼─────────┼───────┼──────┼────────────┤
│ 303│Bihor │Ceica │Sandra Vasile, Sandra Petru│ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Sandra Iosif, Coita Floare │562/6, 562/5 │ A │ - │ - │ 2794 │ 57 │ - │ 48,73│
├────┼──────┼───────────┼───────────────────────────┼──────────────┼───────────┼────────┼────────┼─────────┼───────┼──────┼────────────┤
│ 304│Bihor │Ceica │Mihele Nicolae │562/4 │ A │ - │ - │ 3794 │ 19 │ - │ 16,24│
├────┼──────┼───────────┼───────────────────────────┼──────────────┼───────────┼────────┼────────┼─────────┼───────┼──────┼────────────┤
│ 305│Bihor │Ceica │Mihele Nicolae │562/3 │ A │ - │ - │ 3741 │ 33 │ - │ 28,21│
├────┼──────┼───────────┼───────────────────────────┼──────────────┼───────────┼────────┼────────┼─────────┼───────┼──────┼────────────┤
│ 306│Bihor │Ceica │Mihele Marta, Popa Maria │562/2 │ A │ - │ - │ 3960 │ 51 │ - │ 43,60│
├────┼──────┼───────────┼───────────────────────────┼──────────────┼───────────┼────────┼────────┼─────────┼───────┼──────┼────────────┤
│ 307│Bihor │Ceica │Mihele Marta, Popa Maria │562/1 │ A │ - │ - │ 3960 │ 116 │ - │ 99,18│
├────┼──────┼───────────┼───────────────────────────┼──────────────┼───────────┼────────┼────────┼─────────┼───────┼──────┼────────────┤
│ 308│Bihor │Ceica │Popa Maria, Popa Ioan │563 │ A │ - │ - │ 4656 │ 170 │ - │ 145,34│
├────┼──────┼───────────┼───────────────────────────┼──────────────┼───────────┼────────┼────────┼─────────┼───────┼──────┼────────────┤
│ 309│Bihor │Ceica │Popa Mihai │563 │ A │ - │ - │ 4655 │ 92 │ - │ 78,66│
├────┼──────┼───────────┼───────────────────────────┼──────────────┼───────────┼────────┼────────┼─────────┼───────┼──────┼────────────┤
│ 310│Bihor │Ceica │Denes Francisc, Denes Ana │84/1 │ A │ 50047 │ 50047 │ 3900 │ 275 │ - │ 3148,20│
├────┼──────┼───────────┼───────────────────────────┼──────────────┼───────────┼────────┼────────┼─────────┼───────┼──────┼────────────┤
│ 311│Bihor │Ceica │Burdas Loredana Claudia │143, 144, 145 │ CC │ 103 │ 358 │ 2789 │ 75 │ │ 956,61│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├──────┼────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ Gard │ 5931,00│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 29,3 │ │
├────┼──────┼───────────┼───────────────────────────┼──────────────┼───────────┼────────┼────────┼─────────┼───────┼──────┼────────────┤
│ 312│Bihor │Ceica │Popa Dumitru │213 │ A │ - │ 169 │ 2406 │ 19 │ - │ 16,24│
├────┼──────┼───────────┼───────────────────────────┼──────────────┼───────────┼────────┼────────┼─────────┼───────┼──────┼────────────┤
│ 313│Bihor │Sâmbăta │Matica Nicolae │433 │ A │ - │ 103 │ 18566 │ 92 │ - │ 63,57│
├────┼──────┼───────────┼───────────────────────────┼──────────────┼───────────┼────────┼────────┼─────────┼───────┼──────┼────────────┤
│ 314│Bihor │Sâmbăta │Comisia locală de fond │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │funciar │421/3 │ F │ - │ - │ 3264 │ 278 │ - │ 153,66│
├────┼──────┼───────────┼───────────────────────────┼──────────────┼───────────┼────────┼────────┼─────────┼───────┼──────┼────────────┤
│ 315│Bihor │Sâmbăta │Matica Ioan, Matica Vasile │421/3 │ F │ - │ 262 │ 1030 │ 55 │ - │ 30,40│
├────┼──────┼───────────┼───────────────────────────┼──────────────┼───────────┼────────┼────────┼─────────┼───────┼──────┼────────────┤
│ 316│Bihor │Sâmbăta │Comisia locală de fond │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │funciar │45 │ F │ - │ 1 │ 6024 │ 134 │ - │ 74,07│
├────┼──────┼───────────┼───────────────────────────┼──────────────┼───────────┼────────┼────────┼─────────┼───────┼──────┼────────────┤
│ 317│Bihor │Sâmbăta │Matica Floare │82 │ A │ - │ 253 │ 1719 │ 142 │ - │ 1548,94│
├────┼──────┼───────────┼───────────────────────────┼──────────────┼───────────┼────────┼────────┼─────────┼───────┼──────┼────────────┤
│ 318│Bihor │Sâmbăta │Junc Maria │295 │ A │ - │ 83 │ 3300 │ 170 │ - │ 117,47│
├────┼──────┼───────────┼───────────────────────────┼──────────────┼───────────┼────────┼────────┼─────────┼───────┼──────┼────────────┤
│ 319│Bihor │Sâmbăta │Parohia Ortodoxă Copăceni │361 │ A │ - │ 47 │ 3655 │ 111 │ - │ 76,70│
├────┼──────┼───────────┼───────────────────────────┼──────────────┼───────────┼────────┼────────┼─────────┼───────┼──────┼────────────┤
│ 320│Bihor │Sâmbăta │Parohia Ortodoxă Copăceni │361 │ A │ - │ 47 │ 3655 │ 18 │ - │ 12,44│
├────┼──────┼───────────┼───────────────────────────┼──────────────┼───────────┼────────┼────────┼─────────┼───────┼──────┼────────────┤
│ 321│Bihor │Sâmbăta │Mascas Maria │295 │ A │ - │ 83 │ 2216 │ 102 │ - │ 70,48│
├────┼──────┼───────────┼───────────────────────────┼──────────────┼───────────┼────────┼────────┼─────────┼───────┼──────┼────────────┤
│ 322│Bihor │Sâmbăta │Les Maria │359 │ A │ - │ 10 │ 3068 │ 22 │ - │ 15,21│
├────┼──────┼───────────┼───────────────────────────┼──────────────┼───────────┼────────┼────────┼─────────┼───────┼──────┼────────────┤
│ 323│Bihor │Sâmbăta │Popa Raveica, Hora Floare │358 │ A │ - │ 10 │ 2140 │ 20 │ - │ 13,82│
├────┼──────┼───────────┼───────────────────────────┼──────────────┼───────────┼────────┼────────┼─────────┼───────┼──────┼────────────┤
│ 324│Bihor │Sâmbăta │Mangra Ioan │357 │ A │ - │ 10 │ 946 │ 12 │ - │ 8,29│
├────┼──────┼───────────┼───────────────────────────┼──────────────┼───────────┼────────┼────────┼─────────┼───────┼──────┼────────────┤
│ 325│Bihor │Sâmbăta │Bar Maria │356 │ A │ - │ 82 │ 3955 │ 61 │ - │ 42,15│
├────┼──────┼───────────┼───────────────────────────┼──────────────┼───────────┼────────┼────────┼─────────┼───────┼──────┼────────────┤
│ 326│Bihor │Sâmbăta │Bodea Teodor │356 │ A │ - │ 82 │ 3955 │ 74 │ - │ 51,14│
├────┼──────┼───────────┼───────────────────────────┼──────────────┼───────────┼────────┼────────┼─────────┼───────┼──────┼────────────┤
│ 327│Bihor │Sâmbăta │Moce Vasile │356 │ A │ - │ 82 │ 2637 │ 50 │ - │ 34,55│
├────┼──────┼───────────┼───────────────────────────┼──────────────┼───────────┼────────┼────────┼─────────┼───────┼──────┼────────────┤
│ 328│Bihor │Sâmbăta │Hera Silvia │356 │ A │ - │ 82 │ 2636 │ 49 │ - │ 33,86│
├────┼──────┼───────────┼───────────────────────────┼──────────────┼───────────┼────────┼────────┼─────────┼───────┼──────┼────────────┤
│ 329│Bihor │Sâmbăta │Costin Valer │356 │ A │ - │ 82 │ 2636 │ 47 │ - │ 32,48│
├────┼──────┼───────────┼───────────────────────────┼──────────────┼───────────┼────────┼────────┼─────────┼───────┼──────┼────────────┤
│ 330│Bihor │Sâmbăta │Comisia locală de fond │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │funciar │353/2 │ A │ - │ 8 │ │ 76 │ - │ 52,51│
├────┼──────┼───────────┼───────────────────────────┼──────────────┼───────────┼────────┼────────┼─────────┼───────┼──────┼────────────┤
│ 331│Bihor │Sâmbăta │Matica Gheorghe │353/1 │ A │ - │ 5 │ 252 │ 82 │ - │ 56,66│
├────┼──────┼───────────┼───────────────────────────┼──────────────┼───────────┼────────┼────────┼─────────┼───────┼──────┼────────────┤
│ 332│Bihor │Sâmbăta │Mangra Petru │352 │ F │ - │ 4 │ 3255 │ 110 │ │ 60,80│
├────┼──────┼───────────┼───────────────────────────┼──────────────┼───────────┼────────┼────────┼─────────┼───────┼──────┼────────────┤
│ 333│Bihor │Sâmbăta │Miclaus Maria │350 │ F │ - │ - │ 3999 │ 363 │ - │ 200,64│
├────┼──────┼───────────┼───────────────────────────┼──────────────┼───────────┼────────┼────────┼─────────┼───────┼──────┼────────────┤
│ 334│Bihor │Sâmbăta │Comisia locală de fond │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │funciar │347, 348, 349 │ A │ - │ - │ 4028 │ 791 │ - │ 546,57│
├────┼──────┼───────────┼───────────────────────────┼──────────────┼───────────┼────────┼────────┼─────────┼───────┼──────┼────────────┤
│ 335│Bihor │Sâmbăta │Comisia locală de fond │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │funciar │347, 348, 349 │ A │ - │ - │ 4028 │ 824 │ - │ 569,38│
├────┼──────┼───────────┼───────────────────────────┼──────────────┼───────────┼────────┼────────┼─────────┼───────┼──────┼────────────┤
│ 336│Bihor │Sâmbăta │Ivan Floare, │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Gavrilete Raveica │347, 348, 349 │ A │ - │ - │ 128 │ 457 │ - │ 315,78│
├────┼──────┼───────────┼───────────────────────────┼──────────────┼───────────┼────────┼────────┼─────────┼───────┼──────┼────────────┤
│ 337│Bihor │Sâmbăta │Bar Elisabeta, Cartis Ana, │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Ivan Floare, │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Gavrilete Raveica │347, 348, 349 │ A │ - │ - │ 186 │ 698 │ - │ 482,31│
├────┼──────┼───────────┼───────────────────────────┼──────────────┼───────────┼────────┼────────┼─────────┼───────┼──────┼────────────┤
│ 338│Bihor │Sâmbăta │Rogojan Floare │346 │ A │ - │ 50190 │ 4021 │ 912 │ - │ 630,18│
├────┼──────┼───────────┼───────────────────────────┼──────────────┼───────────┼────────┼────────┼─────────┼───────┼──────┼────────────┤
│ 339│Bihor │Sâmbăta │Bar Teodor │345 │ A │ - │ 145 │ 3874 │ 804 │ - │ 555,55│
├────┼──────┼───────────┼───────────────────────────┼──────────────┼───────────┼────────┼────────┼─────────┼───────┼──────┼────────────┤
│ 340│Bihor │Sâmbăta │Moce Rozalia, Bodea Vasile │345 │ A │ - │ 145 │ 1727 │ 298 │ - │ 205,91│
├────┼──────┼───────────┼───────────────────────────┼──────────────┼───────────┼────────┼────────┼─────────┼───────┼──────┼────────────┤
│ 341│Bihor │Sâmbăta │Moce Rozalia, Bodea Vasile │345 │ A │ - │ 145 │ 1727 │ 30 │ - │ 20,73│
├────┼──────┼───────────┼───────────────────────────┼──────────────┼───────────┼────────┼────────┼─────────┼───────┼──────┼────────────┤
│ 342│Bihor │Sâmbăta │Bar Maria │343 │ A │ - │ 26 │ 409 │ 39 │ - │ 26,95│
├────┼──────┼───────────┼───────────────────────────┼──────────────┼───────────┼────────┼────────┼─────────┼───────┼──────┼────────────┤
│ 343│Bihor │Sâmbăta │Moce Rozalia, Bodea Vasile │337 │ A │ - │ 25 │ 1900 │ 17 │ - │ 11,75│
├────┼──────┼───────────┼───────────────────────────┼──────────────┼───────────┼────────┼────────┼─────────┼───────┼──────┼────────────┤
│ 344│Bihor │Sâmbăta │S.C. Prag Comimpex - S.R.L.│343, 342, 341,│ │ │4 Nedef.│ │ │ │ │
│ │ │ │ │340 │ A │ 16 │Sâmbăta │ 10460 │ 123 │ - │ 85,00│
├────┼──────┼───────────┼───────────────────────────┼──────────────┼───────────┼────────┼────────┼─────────┼───────┼──────┼────────────┤
│ 345│Bihor │Sâmbăta │S.C. Prag Comimpex - S.R.L.│343, 342, 341,│ │ │4 Nedef.│ │ │ │ │
│ │ │ │ │341 │ A │ 17 │Sâmbăta │ 10460 │ 128 │ - │ 88,44│
├────┼──────┼───────────┼───────────────────────────┼──────────────┼───────────┼────────┼────────┼─────────┼───────┼──────┼────────────┤
│ 346│Bihor │Sâmbăta │Moce Rozalia, Bodea Vasile │339 │ A │ - │ 25 │ 726 │ 80 │ - │ 55,27│
├────┼──────┼───────────┼───────────────────────────┼──────────────┼───────────┼────────┼────────┼─────────┼───────┼──────┼────────────┤
│ 347│Bihor │Sâmbăta │Moce Rozalia, Bodea Vasile │339 │ A │ - │ 25 │ 726 │ 7 │ - │ 4,84│
├────┼──────┼───────────┼───────────────────────────┼──────────────┼───────────┼────────┼────────┼─────────┼───────┼──────┼────────────┤
│ 348│Bihor │Sâmbăta │Hirte Mariana │340 │ A │ - │ 25 │ 2013 │ 4 │ - │ 2,76│
├────┼──────┼───────────┼───────────────────────────┼──────────────┼───────────┼────────┼────────┼─────────┼───────┼──────┼────────────┤
│ 349│Bihor │Sâmbăta │Matica Dan Vasile │1014 │ A │ - │ 50071 │ 6765 │ 113 │ - │ 78,08│
├────┼──────┼───────────┼───────────────────────────┼──────────────┼───────────┼────────┼────────┼─────────┼───────┼──────┼────────────┤
│ 350│Bihor │Sâmbăta │Matica Dan Vasile │1014 │ A │ - │ 50071 │ 6765 │ 155 │ - │ 107,10│
├────┼──────┼───────────┼───────────────────────────┼──────────────┼───────────┼────────┼────────┼─────────┼───────┼──────┼────────────┤
│ 351│Bihor │Sâmbăta │Pogan Dumitru │1055 │ F │ - │ - │ 863 │ 2 │ - │ 1,10│
├────┼──────┼───────────┼───────────────────────────┼──────────────┼───────────┼────────┼────────┼─────────┼───────┼──────┼────────────┤
│ 352│Bihor │Sâmbăta │Cmeciu Petru │1055 │ F │ - │ - │ 1726 │ 21 │ - │ 11,61│
├────┼──────┼───────────┼───────────────────────────┼──────────────┼───────────┼────────┼────────┼─────────┼───────┼──────┼────────────┤
│ 353│Bihor │Sâmbăta │Cmeciu Petru │1055 │ F │ - │ - │ 1726 │ 72 │ - │ 39,80│
├────┼──────┼───────────┼───────────────────────────┼──────────────┼───────────┼────────┼────────┼─────────┼───────┼──────┼────────────┤
│ 354│Bihor │Sâmbăta │Mincic V. Dumitru, │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Mincic V. Gheorghe │1055 │ F │ - │ - │ 1726 │ 8 │ - │ 4,42│
├────┼──────┼───────────┼───────────────────────────┼──────────────┼───────────┼────────┼────────┼─────────┼───────┼──────┼────────────┤
│ 355│Bihor │Sâmbăta │Tatar Floare │951 │ F │ - │ - │ 4318 │ 682 │ - │ 376,97│
├────┼──────┼───────────┼───────────────────────────┼──────────────┼───────────┼────────┼────────┼─────────┼───────┼──────┼────────────┤
│ 356│Bihor │Sâmbăta │Tatar Eva │951 │ F │ - │ - │ 4318 │ 750 │ - │ 414,56│
├────┼──────┼───────────┼───────────────────────────┼──────────────┼───────────┼────────┼────────┼─────────┼───────┼──────┼────────────┤
│ 357│Bihor │Sâmbăta │Onita Gheorghe │950 │ F │ - │ - │ 2224/ │ 965 │ - │ 533,40│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 4449 │ │ │ │
├────┼──────┼───────────┼───────────────────────────┼──────────────┼───────────┼────────┼────────┼─────────┼───────┼──────┼────────────┤
│ 358│Bihor │Sâmbăta │Holovat Mihai │1044 │ F │ - │ - │ 1000 │ 46 │ - │ 25,42│
├────┼──────┼───────────┼───────────────────────────┼──────────────┼───────────┼────────┼────────┼─────────┼───────┼──────┼────────────┤
│ 359│Bihor │Sâmbăta │Soran Gheorghe, Soran Ionel│ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Mihut Viorel │1043 │ F │ - │ - │ 5632 │ 225 │ - │ 124,37│
├────┼──────┼───────────┼───────────────────────────┼──────────────┼───────────┼────────┼────────┼─────────┼───────┼──────┼────────────┤
│ 360│Bihor │Sâmbăta │Mincic V. Dumitru, │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Mincic V. Gheorghe │1042 │ F │ - │ - │ 1469 │ 50 │ - │ 27,64│
├────┼──────┼───────────┼───────────────────────────┼──────────────┼───────────┼────────┼────────┼─────────┼───────┼──────┼────────────┤
│ 361│Bihor │Sâmbăta │Cohut Vasile │1042 │ F │ - │ - │ 1469 │ 115 │ - │ 63,57│
├────┼──────┼───────────┼───────────────────────────┼──────────────┼───────────┼────────┼────────┼─────────┼───────┼──────┼────────────┤
│ 362│Bihor │Sâmbăta │Turcus Ana │1040 │ F │ - │ - │ 2960 │ 215 │ - │ 118,84│
├────┼──────┼───────────┼───────────────────────────┼──────────────┼───────────┼────────┼────────┼─────────┼───────┼──────┼────────────┤
│ 363│Bihor │Sâmbăta │Popa Vasile │1038 │ A │ - │ - │ 3248 │ 40 │ - │ 27,64│
├────┼──────┼───────────┼───────────────────────────┼──────────────┼───────────┼────────┼────────┼─────────┼───────┼──────┼────────────┤
│ 364│Bihor │Sâmbăta │Dem Floare │1016 │ A │ - │ 15 │ 1729 │ 554 │ - │ 382,81│
├────┼──────┼───────────┼───────────────────────────┼──────────────┼───────────┼────────┼────────┼─────────┼───────┼──────┼────────────┤
│ 365│Bihor │Sâmbăta │Mincic Eva │882 │ F │ - │ - │ 6841 │ 685 │ - │ 378,63│
├────┼──────┼───────────┼───────────────────────────┼──────────────┼───────────┼────────┼────────┼─────────┼───────┼──────┼────────────┤
│ 366│Bihor │Sâmbăta │Petrut Stefan │880 │ F │ - │ - │ 4511 │ 553 │ - │ 305,67│
├────┼──────┼───────────┼───────────────────────────┼──────────────┼───────────┼────────┼────────┼─────────┼───────┼──────┼────────────┤
│ 367│Bihor │Sâmbăta │Lucaci Eva │1181/3 │ A │ - │ - │ 1457 │ 264 │ - │ 182,42│
├────┼──────┼───────────┼───────────────────────────┼──────────────┼───────────┼────────┼────────┼─────────┼───────┼──────┼────────────┤
│ 368│Bihor │Sâmbăta │Miclaus Maria │1181/5 │ A │ - │ - │ 1903 │ 55 │ - │ 38,01│
├────┼──────┼───────────┼───────────────────────────┼──────────────┼───────────┼────────┼────────┼─────────┼───────┼──────┼────────────┤
│ 369│Bihor │Sâmbăta │Lucaci Dumitru │836 │ A │ - │ 49 │ 615 │ 18 │ - │ 12,44│
├────┼──────┼───────────┼───────────────────────────┼──────────────┼───────────┼────────┼────────┼─────────┼───────┼──────┼────────────┤
│ 370│Bihor │Sâmbăta │Lucaci Dumitru │835 │ A │ - │ - │ 3759 │ 736 │ - │ 508,56│
├────┼──────┼───────────┼───────────────────────────┼──────────────┼───────────┼────────┼────────┼─────────┼───────┼──────┼────────────┤
│ 371│Bihor │Sâmbăta │Mincic Ana, Mincic Ana, │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Mincic Aurel, │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Miclaus Viorica │834 │ A │ - │ - │ 4812 │ 213 │ - │ 147,18│
├────┼──────┼───────────┼───────────────────────────┼──────────────┼───────────┼────────┼────────┼─────────┼───────┼──────┼────────────┤
│ 372│Bihor │Sâmbăta │Neaga Ana, Lucian Dumitru │832 │ A │ - │ - │ 5650 │ 148 │ - │ 102,27│
├────┼──────┼───────────┼───────────────────────────┼──────────────┼───────────┼────────┼────────┼─────────┼───────┼──────┼────────────┤
│ 373│Bihor │Sâmbăta │Comisia locală de fond │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │funciar │830 │ A │ - │ - │ - │ 528 │ - │ 364,83│
├────┼──────┼───────────┼───────────────────────────┼──────────────┼───────────┼────────┼────────┼─────────┼───────┼──────┼────────────┤
│ 374│Bihor │Sâmbăta │Turcus Ana │844 │ A │ - │ 492 │ 2750 │ 313 │ - │ 216,28│
├────┼──────┼───────────┼───────────────────────────┼──────────────┼───────────┼────────┼────────┼─────────┼───────┼──────┼────────────┤
│ 375│Bihor │Sâmbăta │Comisia locală de fond │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │funciar │828 │ A │ - │ - │ │ 168 │ - │ 116,09│
├────┼──────┼───────────┼───────────────────────────┼──────────────┼───────────┼────────┼────────┼─────────┼───────┼──────┼────────────┤
│ 276│Bihor │Sâmbăta │Streng Victor │676/2 │ A │ - │ - │ 3402 │ 20 │ - │ 13,82│
├────┼──────┼───────────┼───────────────────────────┼──────────────┼───────────┼────────┼────────┼─────────┼───────┼──────┼────────────┤
│ 377│Bihor │Sâmbăta │Comisia locală de fond │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │funciar │676/1 │ A │ - │ - │ 3403 │ 10 │ - │ 6,91│
├────┼──────┼───────────┼───────────────────────────┼──────────────┼───────────┼────────┼────────┼─────────┼───────┼──────┼────────────┤
│ 378│Bihor │Sâmbăta │Cmeci Dumitru, Cmeci Petru,│ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Cmeci Elisabeta, │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Cmeci George │674 │ A │ - │ - │ 5985 │ 6 │ - │ 4,15│
├────┼──────┼───────────┼───────────────────────────┼──────────────┼───────────┼────────┼────────┼─────────┼───────┼──────┼────────────┤
│ 379│Bihor │Sâmbăta │Cmeciu Ana, Cmeciu Maria, │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Florea Rodica, │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Alexandru Florica │673 │ A │ - │ - │ 6650 │ 32 │ - │ 22,11│
├────┼──────┼───────────┼───────────────────────────┼──────────────┼───────────┼────────┼────────┼─────────┼───────┼──────┼────────────┤
│ 380│Bihor │Sâmbăta │Neaga Ana, Lucaci Dumitru │672 │ A │ - │ - │ 5640 │ 44 │ - │ 30,40│
├────┼──────┼───────────┼───────────────────────────┼──────────────┼───────────┼────────┼────────┼─────────┼───────┼──────┼────────────┤
│ 381│Bihor │Sâmbăta │Cozac Gheorghe │672 │ A │ - │ - │ 2820 │ 6 │ - │ 4,15│
├────┼──────┼───────────┼───────────────────────────┼──────────────┼───────────┼────────┼────────┼─────────┼───────┼──────┼────────────┤
│ 382│Bihor │Sâmbăta │Cozac Ana │670 │ A │ - │ - │ 4014 │ 5 │ - │ 3,46│
├────┼──────┼───────────┼───────────────────────────┼──────────────┼───────────┼────────┼────────┼─────────┼───────┼──────┼────────────┤
│ 383│Bihor │Sâmbăta │Cmeciu Augustin │669 │ A │ - │ - │ 3021 │ 23 │ - │ 15,90│
├────┼──────┼───────────┼───────────────────────────┼──────────────┼───────────┼────────┼────────┼─────────┼───────┼──────┼────────────┤
│ 384│Bihor │Sâmbăta │Comisia locală de fond │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │funciar │669 │ A │ - │ - │ 1764 │ 37 │ - │ 25,56│
├────┼──────┼───────────┼───────────────────────────┼──────────────┼───────────┼────────┼────────┼─────────┼───────┼──────┼────────────┤
│ 385│Bihor │Sâmbăta │Miclaus Ioan │669 │ A │ - │ - │ 3992 │ 17 │ - │ 11,75│
├────┼──────┼───────────┼───────────────────────────┼──────────────┼───────────┼────────┼────────┼─────────┼───────┼──────┼────────────┤
│ 386│Bihor │Sâmbăta │Cmeciu Floare │669 │ A │ - │ - │ 3708 │ 6 │ - │ 4,15│
├────┼──────┼───────────┼───────────────────────────┼──────────────┼───────────┼────────┼────────┼─────────┼───────┼──────┼────────────┤
│ 387│Bihor │Sâmbăta │Ditiu Floarea │668 │ A │ - │ 476 │ 1764 │ 3 │ - │ 2,07│
├────┼──────┼───────────┼───────────────────────────┼──────────────┼───────────┼────────┼────────┼─────────┼───────┼──────┼────────────┤
│ 388│Bihor │Sâmbăta │Comisia locală de fond │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │funciar │668 │ A │ - │ 476 │ 1764 │ 7 │ - │ 4,84│
├────┼──────┼───────────┼───────────────────────────┼──────────────┼───────────┼────────┼────────┼─────────┼───────┼──────┼────────────┤
│ 389│Bihor │Sâmbăta │Dit Stefan │667 │ A │ - │ │ 3564 │ 21 │ - │ 14,52│
├────┼──────┼───────────┼───────────────────────────┼──────────────┼───────────┼────────┼────────┼─────────┼───────┼──────┼────────────┤
│ 390│Bihor │Sâmbăta │Holovat Maria, │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Sarbut Viorica │666/1 │ A │ - │ 600 │ 1296 │ 4 │ - │ 2,76│
├────┼──────┼───────────┼───────────────────────────┼──────────────┼───────────┼────────┼────────┼─────────┼───────┼──────┼────────────┤
│ 391│Bihor │Sâmbăta │Comisia locală de fond │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │funciar │666/1 │ A │ - │ - │ 1297 │ 4 │ - │ 2,76│
├────┼──────┼───────────┼───────────────────────────┼──────────────┼───────────┼────────┼────────┼─────────┼───────┼──────┼────────────┤
│ 392│Bihor │Sâmbăta │Redai Mircea, │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Redai Maria Valeria │666/2 │ A │ - │ 598 │ 2593 │ 9 │ - │ 6,22│
├────┼──────┼───────────┼───────────────────────────┼──────────────┼───────────┼────────┼────────┼─────────┼───────┼──────┼────────────┤
│ 393│Bihor │Sâmbăta │Redai Mircea, │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Redai Maria Valeria │666/3 │ A │ - │ 597 │ 2590 │ 27 │ - │ 18,65│
├────┼──────┼───────────┼───────────────────────────┼──────────────┼───────────┼────────┼────────┼─────────┼───────┼──────┼────────────┤
│ 394│Bihor │Sâmbăta │Ditiu Augustin │664/2 │ A │ - │ 833 │ 3055 │ 25 │ - │ 17,28│
├────┼──────┼───────────┼───────────────────────────┼──────────────┼───────────┼────────┼────────┼─────────┼───────┼──────┼────────────┤
│ 395│Bihor │Sâmbăta │Cmeciu Dumitru │664/2 │ A │ │ 833 │ 3055 │ 6 │ - │ 4,15│
├────┼──────┼───────────┼───────────────────────────┼──────────────┼───────────┼────────┼────────┼─────────┼───────┼──────┼────────────┤
│ 396│Bihor │Sâmbăta │Cmeciu Ana, Pintea Saveta, │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Ierina Eva │720/1 │ A │ - │ - │ 3723 │ 93 │ - │ 64,26│
├────┼──────┼───────────┼───────────────────────────┼──────────────┼───────────┼────────┼────────┼─────────┼───────┼──────┼────────────┤
│ 397│Bihor │Sâmbăta │Pogan Teodor │718 │ A │ - │ 1109 │ 694 │ 51 │ - │ 35,24│
├────┼──────┼───────────┼───────────────────────────┼──────────────┼───────────┼────────┼────────┼─────────┼───────┼──────┼────────────┤
│ 398│Bihor │Sâmbăta │Gligor Ana │718, 719 │ A │ 40 │ 1109 │ 4581 │ 37 │ - │ 25,56│
├────┼──────┼───────────┼───────────────────────────┼──────────────┼───────────┼────────┼────────┼─────────┼───────┼──────┼────────────┤
│ 399│Bihor │Sâmbăta │Redai Dumitru │718 │ A │ - │ 1109 │ 694 │ 55 │ - │ 38,01│
├────┼──────┼───────────┼───────────────────────────┼──────────────┼───────────┼────────┼────────┼─────────┼───────┼──────┼────────────┤
│ 400│Bihor │Sâmbăta │Comisia locală de fond │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │funciar │678/3 │ F │ - │ 1162 │ 4453 │ 40 │ - │ 22,11│
├────┼──────┼───────────┼───────────────────────────┼──────────────┼───────────┼────────┼────────┼─────────┼───────┼──────┼────────────┤
│ 401│Bihor │Sâmbăta │Comisia locală de fond │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │funciar │678/4 │ F │ - │ 53 │ 4453 │ 52 │ - │ 28,74│
├────┼──────┼───────────┼───────────────────────────┼──────────────┼───────────┼────────┼────────┼─────────┼───────┼──────┼────────────┤
│ 402│Bihor │Sâmbăta │Miclaus Maria │678/5 │ F │ - │ 1165 │ 8395 │ 61 │ - │ 33,72│
├────┼──────┼───────────┼───────────────────────────┼──────────────┼───────────┼────────┼────────┼─────────┼───────┼──────┼────────────┤
│ 403│Bihor │Sâmbăta │Morar Alexandru │1351 │ A │ 50131 │ 50131 │ 2739 │ 43 │ │ 469,04│
├────┼──────┼───────────┼───────────────────────────┼──────────────┼───────────┼────────┼────────┼─────────┼───────┼──────┼────────────┤
│ 404│Bihor │Sâmbăta │Comunitatea Penticostală │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Sâmbăta │1351 │ CC │ 55 │ 260 │ 932 │ 7 │ - │ 89,28│
├────┼──────┼───────────┼───────────────────────────┼──────────────┼───────────┼────────┼────────┼─────────┼───────┼──────┼────────────┤
│ 405│Bihor │Sâmbăta │Ioan T. Pogan │405/71 │ A │ - │ - │ 4316 │ 6 │ - │ 4,15│
├────┼──────┼───────────┼───────────────────────────┼──────────────┼───────────┼────────┼────────┼─────────┼───────┼──────┼────────────┤
│ 406│Bihor │Sâmbăta │Redai Dumitru │405/70 │ A │ - │ - │ 4316 │ 24 │ - │ 16,59│
├────┼──────┼───────────┼───────────────────────────┼──────────────┼───────────┼────────┼────────┼─────────┼───────┼──────┼────────────┤
│ 407│Bihor │Sâmbăta │Gaboras Vasile │405/69 │ A │ - │ - │ 4316 │ 23 │ - │ 15,90│
├────┼──────┼───────────┼───────────────────────────┼──────────────┼───────────┼────────┼────────┼─────────┼───────┼──────┼────────────┤
│ 408│Bihor │Sâmbăta │Dumitru Mincic │405/68 │ A │ - │ - │ 4316 │ 16 │ - │ 11,06│
├────┼──────┼───────────┼───────────────────────────┼──────────────┼───────────┼────────┼────────┼─────────┼───────┼──────┼────────────┤
│ 409│Bihor │Sâmbăta │Dumitru Mincic │405/68 │ A │ - │ - │ 4316 │ 10 │ - │ 6,91│
├────┼──────┼───────────┼───────────────────────────┼──────────────┼───────────┼────────┼────────┼─────────┼───────┼──────┼────────────┤
│ 410│Bihor │Sâmbăta │Cmeciu Ana │405/66 │ A │ - │ - │ 4316 │ 6 │ - │ 4,15│
├────┼──────┼───────────┼───────────────────────────┼──────────────┼───────────┼────────┼────────┼─────────┼───────┼──────┼────────────┤
│ 411│Bihor │Sâmbăta │Pintea Elisaveta │405/65 │ A │ - │ - │ 4316 │ 42 │ - │ 29,02│
├────┼──────┼───────────┼───────────────────────────┼──────────────┼───────────┼────────┼────────┼─────────┼───────┼──────┼────────────┤
│ 412│Bihor │Sâmbăta │Miclaus Maria │405/64 │ A │ - │ - │ 4316 │ 53 │ - │ 36,62│
├────┼──────┼───────────┼───────────────────────────┼──────────────┼───────────┼────────┼────────┼─────────┼───────┼──────┼────────────┤
│ 413│Bihor │Sâmbăta │Lucaciu Ana │405/63 │ A │ - │ - │ 4316 │ 51 │ - │ 35,24│
├────┼──────┼───────────┼───────────────────────────┼──────────────┼───────────┼────────┼────────┼─────────┼───────┼──────┼────────────┤
│ 414│Bihor │Sâmbăta │Peles Stefan │405/62 │ A │ - │ - │ 4316 │ 49 │ - │ 33,86│
├────┼──────┼───────────┼───────────────────────────┼──────────────┼───────────┼────────┼────────┼─────────┼───────┼──────┼────────────┤
│ 415│Bihor │Sâmbăta │Sovre Aurel │405/61 │ A │ - │ - │ 4316 │ 24 │ - │ 16,59│
├────┼──────┼───────────┼───────────────────────────┼──────────────┼───────────┼────────┼────────┼─────────┼───────┼──────┼────────────┤
│ 416│Bihor │Sâmbăta │Petrut Ştefan │448/6 │ A │ - │ - │ 5755 │ 79 │ - │ 54,58│
├────┼──────┼───────────┼───────────────────────────┼──────────────┼───────────┼────────┼────────┼─────────┼───────┼──────┼────────────┤
│ 417│Bihor │Sâmbăta │Turcus Vasile, Tart Eva │448/5 │ A │ - │ - │ 2158 │ 40 │ - │ 27,64│
├────┼──────┼───────────┼───────────────────────────┼──────────────┼───────────┼────────┼────────┼─────────┼───────┼──────┼────────────┤
│ 418│Bihor │Sâmbăta │Lucaci Dumitru │448/5 │ A │ - │ - │ 3798 │ 75 │ - │ 51,83│
├────┼──────┼───────────┼───────────────────────────┼──────────────┼───────────┼────────┼────────┼─────────┼───────┼──────┼────────────┤
│ 419│Bihor │Sâmbăta │Popa Floare, Cmeciu Ana │448/4 │ A │ - │ - │ 5755 │ 109 │ - │ 75,32│
├────┼──────┼───────────┼───────────────────────────┼──────────────┼───────────┼────────┼────────┼─────────┼───────┼──────┼────────────┤
│ 420│Bihor │Sâmbăta │Zbirce Mihai │448/3 │ A │ - │ - │ 5755 │ 94 │ - │ 64,95│
├────┼──────┼───────────┼───────────────────────────┼──────────────┼───────────┼────────┼────────┼─────────┼───────┼──────┼────────────┤
│ 421│Bihor │Sâmbăta │Dit Vasile │448/2 │ A │ - │ - │ 3754 │ 53 │ - │ 36,62│
├────┼──────┼───────────┼───────────────────────────┼──────────────┼───────────┼────────┼────────┼─────────┼───────┼──────┼────────────┤
│ 422│Bihor │Sâmbăta │Moga Dumitru │448/2 │ A │ - │ - │ 7507 │ 81 │ - │ 55,97│
├────┼──────┼───────────┼───────────────────────────┼──────────────┼───────────┼────────┼────────┼─────────┼───────┼──────┼────────────┤
│ 423│Bihor │Sâmbăta │Victor Streng │448/12 │ A │ - │ - │ 8959 │ 41 │ - │ 28,33│
├────┼──────┼───────────┼───────────────────────────┼──────────────┼───────────┼────────┼────────┼─────────┼───────┼──────┼────────────┤
│ 424│Bihor │Sâmbăta │Lucaciu Floare │405/39 │ A │ - │ - │ 4316 │ 11 │ - │ 7,60│
├────┼──────┼───────────┼───────────────────────────┼──────────────┼───────────┼────────┼────────┼─────────┼───────┼──────┼────────────┤
│ 425│Bihor │Sâmbăta │Miclaus Petru │405/38 │ A │ - │ - │ 4316 │ 22 │ - │ 15,21│
├────┼──────┼───────────┼───────────────────────────┼──────────────┼───────────┼────────┼────────┼─────────┼───────┼──────┼────────────┤
│ 426│Bihor │Sâmbăta │Miclaus Petru │405/37 │ A │ - │ - │ 4316 │ 31 │ - │ 21,42│
├────┼──────┼───────────┼───────────────────────────┼──────────────┼───────────┼────────┼────────┼─────────┼───────┼──────┼────────────┤
│ 427│Bihor │Sâmbăta │Lucaciu Ana │405/36 │ A │ - │ - │ 4316 │ 34 │ - │ 23,49│
├────┼──────┼───────────┼───────────────────────────┼──────────────┼───────────┼────────┼────────┼─────────┼───────┼──────┼────────────┤
│ 428│Bihor │Sâmbăta │Glita I. Dumitru │405/35 │ A │ - │ - │ 4316 │ 36 │ - │ 24,87│
├────┼──────┼───────────┼───────────────────────────┼──────────────┼───────────┼────────┼────────┼─────────┼───────┼──────┼────────────┤
│ 429│Bihor │Sâmbăta │Comisia locală de fond │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │funciar │405/34 │ A │ - │ - │ 4316 │ 43 │ - │ 29,71│
├────┼──────┼───────────┼───────────────────────────┼──────────────┼───────────┼────────┼────────┼─────────┼───────┼──────┼────────────┤
│ 430│Bihor │Sâmbăta │Tirt Petru │405/33 │ A │ - │ - │ 4316 │ 23 │ - │ 15,90│
├────┼──────┼───────────┼───────────────────────────┼──────────────┼───────────┼────────┼────────┼─────────┼───────┼──────┼────────────┤
│ 431│Bihor │Sâmbăta │Purde Teodor │405/32 │ A │ - │ - │ 4316 │ 6 │ - │ 4,15│
├────┼──────┼───────────┼───────────────────────────┼──────────────┼───────────┼────────┼────────┼─────────┼───────┼──────┼────────────┤
│ 432│Bihor │Sâmbăta │Comisia locală de fond │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │funciar │405/31 │ A │ - │ - │ 4316 │ 50 │ - │ 34,55│
├────┼──────┼───────────┼───────────────────────────┼──────────────┼───────────┼────────┼────────┼─────────┼───────┼──────┼────────────┤
│ 433│Bihor │Sâmbăta │Cmeciu Rafila, │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Cmeciu Gheorghe │405/31 │ A │ - │ - │ 4316 │ 8 │ - │ 5,53│
├────┼──────┼───────────┼───────────────────────────┼──────────────┼───────────┼────────┼────────┼─────────┼───────┼──────┼────────────┤
│ 434│Bihor │Sâmbăta │Peles Florin Mihai │408 │ A │ 50066 │ - │ 32348 │ 63 │ - │ 43,53│
├────┼──────┼───────────┼───────────────────────────┼──────────────┼───────────┼────────┼────────┼─────────┼───────┼──────┼────────────┤
│ 435│Bihor │Sâmbăta │Asociaţia de păşunat │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │"Negru Vodă" Zăvoi │ - │ PS │ 50068 │ 50068 │ 63180 │ 545 │ - │ 301,24│
├────┼──────┼───────────┼───────────────────────────┼──────────────┼───────────┼────────┼────────┼─────────┼───────┼──────┼────────────┤
│ 436│Bihor │Sâmbăta │Asociaţia de păşunat │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │"Negru Vodă" Zăvoi │ - │ PS │ 50067 │ 50067 │ 15000 │ 265 │ - │ 146,48│
├────┼──────┼───────────┼───────────────────────────┼──────────────┼───────────┼────────┼────────┼─────────┼───────┼──────┼────────────┤
│ 437│Bihor │Sâmbăta │Asociaţia de păşunat │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │"Negru Vodă" Zăvoi │234/4 │ PS │ - │ - │ 405830 │ 1295 │ - │ 715,80│
├────┼──────┼───────────┼───────────────────────────┼──────────────┼───────────┼────────┼────────┼─────────┼───────┼──────┼────────────┤
│ 438│Bihor │Holod │Mihut Aurel │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │S.C. BEMINA - S.R.L. │ - │ CC │ 90 │ 50053 │ 2219 │ 48 │ - │ 612,23│
├────┼──────┼───────────┼───────────────────────────┼──────────────┼───────────┼────────┼────────┼─────────┼───────┼──────┼────────────┤
│ 439│Bihor │Holod │Mihut Aurel │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │S.C. BEMINA - S.R.L. │ - │ CC │ 90 │ 50053 │ 2219 │ 20 │ - │ 255,10│
├────┼──────┼───────────┼───────────────────────────┼──────────────┼───────────┼────────┼────────┼─────────┼───────┼──────┼────────────┤
│ 440│Bihor │Holod │Mihut Aurel │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │S.C. BEMINA - S.R.L. │ - │ CC │ 90 │ 50053 │ 2219 │ 113 │ - │ 1441,29│
├────┼──────┼───────────┼───────────────────────────┼──────────────┼───────────┼────────┼────────┼─────────┼───────┼──────┼────────────┤
│ 441│Bihor │Holod │Mihut Aurel │ - │ CC │ 91 │ 50073 │ 9832 │ 274 │ - │ 3494,82│
├────┼──────┼───────────┼───────────────────────────┼──────────────┼───────────┼────────┼────────┼─────────┼───────┼──────┼────────────┤
│ 442│Bihor │Holod │Mihut Floare, Cret Gheorghe│1751 │ A │ - │ - │ 579 │ 19 │ - │ 13,82│
├────┼──────┼───────────┼───────────────────────────┼──────────────┼───────────┼────────┼────────┼─────────┼───────┼──────┼────────────┤
│ 443│Bihor │Holod │Mut Floare, Hulber Ana │1764 │ F │ - │ - │ 1593 │ 32 │ - │ 20,95│
├────┼──────┼───────────┼───────────────────────────┼──────────────┼───────────┼────────┼────────┼─────────┼───────┼──────┼────────────┤
│ 444│Bihor │Holod │Hirte Mihai │1765 │ A │ 50068 │ - │ 1403 │ 4 │ - │ 2,91│
├────┼──────┼───────────┼───────────────────────────┼──────────────┼───────────┼────────┼────────┼─────────┼───────┼──────┼────────────┤
│ 445│Bihor │Holod │Fofin Maria │1774/2 │ F │ - │ - │ 525 │ 81 │ - │ 53,02│
├────┼──────┼───────────┼───────────────────────────┼──────────────┼───────────┼────────┼────────┼─────────┼───────┼──────┼────────────┤
│ 446│Bihor │Holod │Mihoc Floare, Popa Rafila, │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Cioca Maria │1775 │ F │ - │ - │ 2000 │ 144 │ - │ 94,26│
├────┼──────┼───────────┼───────────────────────────┼──────────────┼───────────┼────────┼────────┼─────────┼───────┼──────┼────────────┤
│ 447│Bihor │Holod │La dispoziţia comisiei │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │locale de fond funciar │1775 │ F │ - │ - │ 762 │ 61 │ - │ 39,93│
├────┼──────┼───────────┼───────────────────────────┼──────────────┼───────────┼────────┼────────┼─────────┼───────┼──────┼────────────┤
│ 448│Bihor │Holod │Superar Eva │1776 │ F │ - │ - │ 5800 │ 481 │ - │ 314,85│
├────┼──────┼───────────┼───────────────────────────┼──────────────┼───────────┼────────┼────────┼─────────┼───────┼──────┼────────────┤
│ 449│Bihor │Holod │Ban Florian, Ban Viorica │1778 │ F │ 50172 │ - │ 661 │ 241 │ - │ 2641,84│
├────┼──────┼───────────┼───────────────────────────┼──────────────┼───────────┼────────┼────────┼─────────┼───────┼──────┼────────────┤
│ 450│Bihor │Holod │Parohia Ortodoxă Vintere │1793/1, 1793/2│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │1793/3 │ F │ - │ - │ 16055 │ 112 │ - │ 73,31│
├────┼──────┼───────────┼───────────────────────────┼──────────────┼───────────┼────────┼────────┼─────────┼───────┼──────┼────────────┤
│ 451│Bihor │Holod │Ban Florian, Ban Viorica │1779/6, 1779/2│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │1779/3, 1779/4│ CC │ 50081 │ - │ 2627 │ 171 │ - │ 2181,07│
├────┼──────┼───────────┼───────────────────────────┼──────────────┼───────────┼────────┼────────┼─────────┼───────┼──────┼────────────┤
│ 452│Bihor │Holod │Ban Florian, Ban Viorica │1778 │ CC │ 50173 │ - │ 1038 │ 361 │ - │ 4604,48│
├────┼──────┼───────────┼───────────────────────────┼──────────────┼───────────┼────────┼────────┼─────────┼───────┼──────┼────────────┤
│ 453│Bihor │Holod │Faur Samica │1393/2 │ PS │ - │ CF 942 │ - │ 213 │ - │ 139,43│
├────┼──────┼───────────┼───────────────────────────┼──────────────┼───────────┼────────┼────────┼─────────┼───────┼──────┼────────────┤
│ 454│Bihor │Holod │Pele Tanase, Pele Mariana │1411 │ PS │ - │ CF 543 │ - │ 254 │ - │ 166,27│
├────┼──────┼───────────┼───────────────────────────┼──────────────┼───────────┼────────┼────────┼─────────┼───────┼──────┼────────────┤
│ 455│Bihor │Holod │Pele Tanase, Pele Mariana │1412 │ PS │ - │ CF 543 │ - │ 209 │ - │ 136,80│
├────┼──────┼───────────┼───────────────────────────┼──────────────┼───────────┼────────┼────────┼─────────┼───────┼──────┼────────────┤
│ 456│Bihor │Holod │Biro Petru │1432/2 │ PS │ - │ - │ - │ 27 │ - │ 17,67│
├────┼──────┼───────────┼───────────────────────────┼──────────────┼───────────┼────────┼────────┼─────────┼───────┼──────┼────────────┤
│ 457│Bihor │Răbăgani │Asociaţia Urbarială Săucani│1792 │ PD │ 50101 │ 50101 │ 113700 │ 279 │ - │ 294,24│
├────┼──────┼───────────┼───────────────────────────┼──────────────┼───────────┼────────┼────────┼─────────┼───────┼──────┼────────────┤
│ 458│Bihor │Răbăgani │Asociaţia Urbarială Săucani│1792 │ PD │ 50095 │ 50095 │ 184000 │ 618 │ - │ 651,76│
├────┼──────┼───────────┼───────────────────────────┼──────────────┼───────────┼────────┼────────┼─────────┼───────┼──────┼────────────┤
│ 459│Bihor │Răbăgani │Asociaţia Urbarială Săucani│1792 │ PD │ 50095 │ 50095 │ 184000 │ 50 │ - │ 52,74│
├────┼──────┼───────────┼───────────────────────────┼──────────────┼───────────┼────────┼────────┼─────────┼───────┼──────┼────────────┤
│ 460│Bihor │Răbăgani │Asociaţia Urbarială Săucani│1809/1 │ PS │ 50037 │ 50037 │ 66707 │ 63 │ - │ 45,76│
├────┼──────┼───────────┼───────────────────────────┼──────────────┼───────────┼────────┼────────┼─────────┼───────┼──────┼────────────┤
│ 461│Bihor │Răbăgani │Asociaţia Urbarială Săucani│ - │ PS │ 50031 │ 50031 │ 120631 │ 128 │ - │ 92,98│
├────┼──────┼───────────┼───────────────────────────┼──────────────┼───────────┼────────┼────────┼─────────┼───────┼──────┼────────────┤
│ 462│Bihor │Răbăgani │Asociaţia Urbarială Săucani│ - │ PS │ 50031 │ 50031 │ 120631 │ 221 │ - │ 160,53│
├────┼──────┼───────────┼───────────────────────────┼──────────────┼───────────┼────────┼────────┼─────────┼───────┼──────┼────────────┤
│ 463│Bihor │Răbăgani │Asociaţia Urbarială Săucani│ - │ PS │ 50031 │ 50031 │ 120631 │ 128 │ - │ 92,98│
├────┼──────┼───────────┼───────────────────────────┼──────────────┼───────────┼────────┼────────┼─────────┼───────┼──────┼────────────┤
│ 464│Bihor │Răbăgani │Ardelean Nasu │540, 541 │ A │ 413 │ 413 │ 3014 │ 103 │ - │ 88,05│
├────┼──────┼───────────┼───────────────────────────┼──────────────┼───────────┼────────┼────────┼─────────┼───────┼──────┼────────────┤
│ 465│Bihor │Răbăgani │Ardelean Nasu │538/45 │ A │ - │ 413 │ 9934 │ 1047 │ - │ 895,11│
├────┼──────┼───────────┼───────────────────────────┼──────────────┼───────────┼────────┼────────┼─────────┼───────┼──────┼────────────┤
│ 466│Bihor │Răbăgani │Bota Iosif │538/44 │ A │ - │ 415 │ 5496 │ 319 │ - │ 272,72│
├────┼──────┼───────────┼───────────────────────────┼──────────────┼───────────┼────────┼────────┼─────────┼───────┼──────┼────────────┤
│ 467│Bihor │Răbăgani │Bota Florian, Bota Demeter │538/43 │ A │ - │ 864 │ 5496 │ 114 │ - │ 97,46│
├────┼──────┼───────────┼───────────────────────────┼──────────────┼───────────┼────────┼────────┼─────────┼───────┼──────┼────────────┤
│ 468│Bihor │Răbăgani │Sferle Gheorghe, │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Plastin Virag │538/42 │ A │ - │ 416 │ 5496 │ 184 │ - │ 157,30│
├────┼──────┼───────────┼───────────────────────────┼──────────────┼───────────┼────────┼────────┼─────────┼───────┼──────┼────────────┤
│ 469│Bihor │Răbăgani │Bota Melentie │538/41 │ A │ - │ 418 │ 2748 │ 80 │ - │ 68,40│
├────┼──────┼───────────┼───────────────────────────┼──────────────┼───────────┼────────┼────────┼─────────┼───────┼──────┼────────────┤
│ 470│Bihor │Răbăgani │Vlas Nicolae, Vlas Teodor │538/40 │ A │ - │ 417 │ 2748 │ 52 │ - │ 44,45│
├────┼──────┼───────────┼───────────────────────────┼──────────────┼───────────┼────────┼────────┼─────────┼───────┼──────┼────────────┤
│ 471│Bihor │Răbăgani │Bota Iosif │538/39 │ A │ - │ 420 │ 2748 │ 17 │ - │ 14,54│
├────┼──────┼───────────┼───────────────────────────┼──────────────┼───────────┼────────┼────────┼─────────┼───────┼──────┼────────────┤
│ 472│Bihor │Răbăgani │Bota Vlas Ioan │543/1 │ A │ - │ 307 │ 42286 │ 183 │ - │ 156,45│
├────┼──────┼───────────┼───────────────────────────┼──────────────┼───────────┼────────┼────────┼─────────┼───────┼──────┼────────────┤
│ 473│Bihor │Răbăgani │Florea Vasile │543/1 │ A │ - │ 307 │ 42286 │ 93 │ - │ 79,51│
├────┼──────┼───────────┼───────────────────────────┼──────────────┼───────────┼────────┼────────┼─────────┼───────┼──────┼────────────┤
│ 474│Bihor │Răbăgani │Bota Mihai │543/1 │ A │ - │ 307 │ 42286 │ 89 │ - │ 76,09│
├────┼──────┼───────────┼───────────────────────────┼──────────────┼───────────┼────────┼────────┼─────────┼───────┼──────┼────────────┤
│ 475│Bihor │Răbăgani │Sferle Gheorghe, │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Plastin Virag │538/29 │ A │ - │ 416 │ 5916 │ 112 │ - │ 95,75│
├────┼──────┼───────────┼───────────────────────────┼──────────────┼───────────┼────────┼────────┼─────────┼───────┼──────┼────────────┤
│ 476│Bihor │Răbăgani │Bota Florian, Bota Demeter │538/28 │ A │ - │ 421 │ 5920 │ 268 │ - │ 229,12│
├────┼──────┼───────────┼───────────────────────────┼──────────────┼───────────┼────────┼────────┼─────────┼───────┼──────┼────────────┤
│ 477│Bihor │Răbăgani │Bota Mihai │538/27 │ A │ - │ 891 │ 5916 │ 243 │ - │ 207,75│
├────┼──────┼───────────┼───────────────────────────┼──────────────┼───────────┼────────┼────────┼─────────┼───────┼──────┼────────────┤
│ 478│Bihor │Răbăgani │Armanca (Zaharie) Stanciu │538/26 │ A │ - │ 414 │ 2960 │ 127 │ - │ 108,57│
├────┼──────┼───────────┼───────────────────────────┼──────────────┼───────────┼────────┼────────┼─────────┼───────┼──────┼────────────┤
│ 479│Bihor │Răbăgani │Sferle Iosif, Sferle Ion │538/25 │ A │ - │ 424 │ 2960 │ 135 │ - │ 115,42│
├────┼──────┼───────────┼───────────────────────────┼──────────────┼───────────┼────────┼────────┼─────────┼───────┼──────┼────────────┤
│ 480│Bihor │Răbăgani │Sferle Catalin, │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Floare Mihai, Floare Ion, │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Floare Irina │538/24 │ A │ - │ 422 │ 2956 │ 116 │ - │ 99,18│
├────┼──────┼───────────┼───────────────────────────┼──────────────┼───────────┼────────┼────────┼─────────┼───────┼──────┼────────────┤
│ 481│Bihor │Răbăgani │Tanasa Ardelean │538/23 │ A │ - │ 612 │ 2960 │ 78 │ - │ 66,68│
├────┼──────┼───────────┼───────────────────────────┼──────────────┼───────────┼────────┼────────┼─────────┼───────┼──────┼────────────┤
│ 482│Bihor │Răbăgani │Bota Florian, Bota Demeter │538/22 │ A │ - │ 421 │ 1942 │ 33 │ - │ 28,21│
├────┼──────┼───────────┼───────────────────────────┼──────────────┼───────────┼────────┼────────┼─────────┼───────┼──────┼────────────┤
│ 483│Bihor │Răbăgani │Bota Ioan │543/1 │ A │ - │ 307 │ 42286 │ 996 │ - │ 851,50│
├────┼──────┼───────────┼───────────────────────────┼──────────────┼───────────┼────────┼────────┼─────────┼───────┼──────┼────────────┤
│ 484│Bihor │Răbăgani │Bota Ioan │543/1 │ A │ - │ 307 │ 42286 │ 351 │ - │ 300,08│
├────┼──────┼───────────┼───────────────────────────┼──────────────┼───────────┼────────┼────────┼─────────┼───────┼──────┼────────────┤
│ 485│Bihor │Răbăgani │Vlas Gheorghe │538/5 │ A │ - │ 937 │ 2888 │ 7 │ - │ 5,98│
├────┼──────┼───────────┼───────────────────────────┼──────────────┼───────────┼────────┼────────┼─────────┼───────┼──────┼────────────┤
│ 486│Bihor │Răbăgani │Bota Melentie │538/4 │ A │ - │ 418 │ 2888 │ 60 │ - │ 51,30│
├────┼──────┼───────────┼───────────────────────────┼──────────────┼───────────┼────────┼────────┼─────────┼───────┼──────┼────────────┤
│ 487│Bihor │Răbăgani │Hera Pricop │538/3 │ A │ - │ 417 │ 2888 │ 116 │ - │ 99,18│
├────┼──────┼───────────┼───────────────────────────┼──────────────┼───────────┼────────┼────────┼─────────┼───────┼──────┼────────────┤
│ 488│Bihor │Răbăgani │Sferle Gheorghe, │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Plastin Virag │538/2 │ A │ - │ 416 │ 5776 │ 304 │ - │ 259,90│
├────┼──────┼───────────┼───────────────────────────┼──────────────┼───────────┼────────┼────────┼─────────┼───────┼──────┼────────────┤
│ 489│Bihor │Răbăgani │Bota Melentie, Bota Iosif │538/1 │ A │ - │ 534 │ 5776 │ 400 │ - │ 341,97│
├────┼──────┼───────────┼───────────────────────────┼──────────────┼───────────┼────────┼────────┼─────────┼───────┼──────┼────────────┤
│ 490│Bihor │Răbăgani │Asociaţia Urbarială │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Răbăgani │537/1 │ PD │ - │ 2 │ 135000 │ 460 │ - │ 485,13│
├────┼──────┼───────────┼───────────────────────────┼──────────────┼───────────┼────────┼────────┼─────────┼───────┼──────┼────────────┤
│ 491│Bihor │Răbăgani │Asociaţia Urbarială │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Răbăgani │537/2 │ PD │ - │ 2 │ 135000 │ 53 │ - │ 55,89│
├────┼──────┼───────────┼───────────────────────────┼──────────────┼───────────┼────────┼────────┼─────────┼───────┼──────┼────────────┤
│ 492│Bihor │Răbăgani │Asociaţia Urbarială │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Răbăgani │537/3 │ PD │ - │ 2 │ 135000 │ 260 │ - │ 274,20│
├────┼──────┼───────────┼───────────────────────────┼──────────────┼───────────┼────────┼────────┼─────────┼───────┼──────┼────────────┤
│ 493│Bihor │Răbăgani │Asociaţia Urbarială │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Răbăgani │536/1 │ TF │ - │ 2 │ 100800 │ 797 │ - │ 840,53│
├────┼──────┼───────────┼───────────────────────────┼──────────────┼───────────┼────────┼────────┼─────────┼───────┼──────┼────────────┤
│ 494│Bihor │Răbăgani │Asociaţia Urbarială │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Răbăgani │536/1 │ TF │ - │ 2 │ 100800 │ 771 │ - │ 813,11│
├────┼──────┼───────────┼───────────────────────────┼──────────────┼───────────┼────────┼────────┼─────────┼───────┼──────┼────────────┤
│ 495│Bihor │Răbăgani │Raveica Gal │326 │ A │ - │ 845 │ 6787 │ 11 │ - │ 9,41│
├────┼──────┼───────────┼───────────────────────────┼──────────────┼───────────┼────────┼────────┼─────────┼───────┼──────┼────────────┤
│ 496│Bihor │Răbăgani │Raveica Gal │326 │ A │ - │ 845 │ 6787 │ 178 │ - │ 152,17│
├────┼──────┼───────────┼───────────────────────────┼──────────────┼───────────┼────────┼────────┼─────────┼───────┼──────┼────────────┤
│ 497│Bihor │Răbăgani │Eva Morut │327 │ A │ - │ 645 │ 1491 │ 51 │ - │ 43,60│
├────┼──────┼───────────┼───────────────────────────┼──────────────┼───────────┼────────┼────────┼─────────┼───────┼──────┼────────────┤
│ 498│Bihor │Răbăgani │Comisia locală de fond │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │funciar │327 │ A │ - │ - │ 1345 │ 50 │ - │ 42,75│
├────┼──────┼───────────┼───────────────────────────┼──────────────┼───────────┼────────┼────────┼─────────┼───────┼──────┼────────────┤
│ 499│Bihor │Răbăgani │Tonca Ioan │327 │ A │ - │ 645 │ 2735 │ 115 │ - │ 98,31│
├────┼──────┼───────────┼───────────────────────────┼──────────────┼───────────┼────────┼────────┼─────────┼───────┼──────┼────────────┤
│ 500│Bihor │Răbăgani │Tonca Ioan │328 │ A │ - │ 30 │ 3842 │ 121 │ - │ 103,44│
├────┼──────┼───────────┼───────────────────────────┼──────────────┼───────────┼────────┼────────┼─────────┼───────┼──────┼────────────┤
│ 501│Bihor │Răbăgani │Tonca Ioan │329 │ A │ - │ 645 │ 2874 │ 21 │ - │ 17,95│
├────┼──────┼───────────┼───────────────────────────┼──────────────┼───────────┼────────┼────────┼─────────┼───────┼──────┼────────────┤
│ 502│Bihor │Răbăgani │Eva Morut │330/1 │ A │ - │ 32 │ 417 │ 43 │ - │ 36,76│
├────┼──────┼───────────┼───────────────────────────┼──────────────┼───────────┼────────┼────────┼─────────┼───────┼──────┼────────────┤
│ 503│Bihor │Răbăgani │Hent Floare │330/2 │ A │ - │ 646 │ 6031 │ 66 │ - │ 56,43│
├────┼──────┼───────────┼───────────────────────────┼──────────────┼───────────┼────────┼────────┼─────────┼───────┼──────┼────────────┤
│ 504│Bihor │Răbăgani │Ioan Cionca │332 │ A │ - │ 40 │ 2848 │ 20 │ - │ 17,10│
├────┼──────┼───────────┼───────────────────────────┼──────────────┼───────────┼────────┼────────┼─────────┼───────┼──────┼────────────┤
│ 505│Bihor │Răbăgani │Cocos Maria │334 │ A │ - │ 398 │ 2848 │ 33 │ - │ 28,21│
├────┼──────┼───────────┼───────────────────────────┼──────────────┼───────────┼────────┼────────┼─────────┼───────┼──────┼────────────┤
│ 506│Bihor │Răbăgani │Comisia locală de fond │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │funciar │335 │ A │ - │ - │ 1430 │ 45 │ - │ 38,47│
├────┼──────┼───────────┼───────────────────────────┼──────────────┼───────────┼────────┼────────┼─────────┼───────┼──────┼────────────┤
│ 507│Bihor │Răbăgani │Mura Floare │335 │ A │ - │ 43 │ 4272 │ 120 │ - │ 102,59│
├────┼──────┼───────────┼───────────────────────────┼──────────────┼───────────┼────────┼────────┼─────────┼───────┼──────┼────────────┤
│ 508│Bihor │Răbăgani │Gal Gheorghe │336 │ A │ - │ 256 │ 4248 │ 48 │ - │ 41,04│
├────┼──────┼───────────┼───────────────────────────┼──────────────┼───────────┼────────┼────────┼─────────┼───────┼──────┼────────────┤
│ 509│Bihor │Răbăgani │Gal Nicolae │336 │ A │ - │ 256 │ 4248 │ 42 │ - │ 35,91│
├────┼──────┼───────────┼───────────────────────────┼──────────────┼───────────┼────────┼────────┼─────────┼───────┼──────┼────────────┤
│ 510│Bihor │Răbăgani │Lung Ioan │337/1 │ A │ - │ 792 │ 2118 │ 16 │ - │ 13,68│
├────┼──────┼───────────┼───────────────────────────┼──────────────┼───────────┼────────┼────────┼─────────┼───────┼──────┼────────────┤
│ 511│Bihor │Răbăgani │Comisia locală de fond │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │funciar │337/2 │ A │ - │ - │ 2312 │ 25 │ - │ 21,37│
├────┼──────┼───────────┼───────────────────────────┼──────────────┼───────────┼────────┼────────┼─────────┼───────┼──────┼────────────┤
│ 512│Bihor │Răbăgani │Comisia locală de fond │338 │ A │ - │ - │ - │ 89 │ │ 76,09│
│ │ │ │funciar │ │ │ │ │ │ ├──────┼────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ Gard │ 4998,00│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 37,71│ │
├────┼──────┼───────────┼───────────────────────────┼──────────────┼───────────┼────────┼────────┼─────────┼───────┼──────┼────────────┤
│ 513│Bihor │Răbăgani │Covaci Rusalin, │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Covaci Mariana │499 │ A │ - │ 641 │ 3300 │ 45 │ - │ 38,47│
├────┼──────┼───────────┼───────────────────────────┼──────────────┼───────────┼────────┼────────┼─────────┼───────┼──────┼────────────┤
│ 514│Bihor │Răbăgani │Cocos Maria │498 │ A │ - │ 642 │ 2251 │ 23 │ - │ 19,67│
├────┼──────┼───────────┼───────────────────────────┼──────────────┼───────────┼────────┼────────┼─────────┼───────┼──────┼────────────┤
│ 515│Bihor │Răbăgani │Comisia locală de fond │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │funciar │492/2 │ A │ - │ - │ 7241 │ 9 │ - │ 7,69│
├────┼──────┼───────────┼───────────────────────────┼──────────────┼───────────┼────────┼────────┼─────────┼───────┼──────┼────────────┤
│ 516│Bihor │Răbăgani │Hent Vasile │ │ - │ 500158 │ 50158 │ 1147 │ 20 │ - │ 228,96│
├────┼──────┼───────────┼───────────────────────────┼──────────────┼───────────┼────────┼────────┼─────────┼───────┼──────┼────────────┤
│ 517│Bihor │Răbăgani │Zbarcea Alin Gheorghe, │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Zbarcea Florina Daciana │318/2 │ A │ 11 │ - │ 3237 │ 31 │ - │ 26,50│
├────┼──────┼───────────┼───────────────────────────┼──────────────┼───────────┼────────┼────────┼─────────┼───────┼──────┼────────────┤
│ 518│Bihor │Răbăgani │Hent Ana │318/2 │ A │ - │ - │ 2940 │ 22 │ - │ 18,81│
├────┼──────┼───────────┼───────────────────────────┼──────────────┼───────────┼────────┼────────┼─────────┼───────┼──────┼────────────┤
│ 519│Bihor │Răbăgani │Hent Ana │318/2 │ A │ - │ - │ 2940 │ 3 │ - │ 2,56│
├────┼──────┼───────────┼───────────────────────────┼──────────────┼───────────┼────────┼────────┼─────────┼───────┼──────┼────────────┤
│ 520│Bihor │Răbăgani │Asociaţia Urbarială │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Răbăgani │320/2 │ PD │ - │ 205 │ 279000 │ 116 │ - │ 122,33│
├────┼──────┼───────────┼───────────────────────────┼──────────────┼───────────┼────────┼────────┼─────────┼───────┼──────┼────────────┤
│ 521│Bihor │Răbăgani │Vladic Gavril │7 │ A │ - │ 883 │ 525 │ 7 │ │ 80,14│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├──────┼────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ Gard │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 12,81│ 1116,00│
├────┼──────┼───────────┼───────────────────────────┼──────────────┼───────────┼────────┼────────┼─────────┼───────┼──────┼────────────┤
│ 522│Bihor │Răbăgani │Vladic Gavril │6/.2 │ A │ - │ 920 │ 7588 │ 78 │ │ 66,68│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├──────┼────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ Gard │ 2242,00│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 25,74│ │
├────┼──────┼───────────┼───────────────────────────┼──────────────┼───────────┼────────┼────────┼─────────┼───────┼──────┼────────────┤
│ 523│Bihor │Răbăgani │Tonca Vasile │319/2 │ Cc │ 33 │ 1008 │ 3300 │ 56 │ - │ 714,27│
├────┼──────┼───────────┼───────────────────────────┼──────────────┼───────────┼────────┼────────┼─────────┼───────┼──────┼────────────┤
│ 524│Bihor │Răbăgani │Asociaţia Urbarială │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Răbăgani │319/1 │ PS │ - │ 205 │ 4063 │ 47 │ - │ 538,06│
├────┼──────┼───────────┼───────────────────────────┼──────────────┼───────────┼────────┼────────┼─────────┼───────┼──────┼────────────┤
│ 525│Bihor │Răbăgani │Popoviciu Teodor │4 │ A │ - │ 920 │ 3945 │ 265 │ │ 226,55│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├──────┼────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ Gard │ 3223,00│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 37 │ │
├────┼──────┼───────────┼───────────────────────────┼──────────────┼───────────┼────────┼────────┼─────────┼───────┼──────┼────────────┤
│ 526│Bihor │Răbăgani │Tonca Vasile, Tonca Maria │2 │ Cc │ 50068 │ 50068 │ 6690 │ 744 │ - │ 9489,57│
├────┼──────┼───────────┼───────────────────────────┼──────────────┼───────────┼────────┼────────┼─────────┼───────┼──────┼────────────┤
│ 527│Bihor │Răbăgani │Les Gheorghe │1623 │ A │ - │ - │ - │ 28 │ - │ 23,93│
├────┼──────┼───────────┼───────────────────────────┼──────────────┼───────────┼────────┼────────┼─────────┼───────┼──────┼────────────┤
│ 528│Bihor │Răbăgani │Les Florian, Hirte Floare, │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Stefan Maria, Les Cornel, │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Popa Catita │1623 │ A │ 50120 │ - │ 924 │ 59 │ - │ 50,44│
├────┼──────┼───────────┼───────────────────────────┼──────────────┼───────────┼────────┼────────┼─────────┼───────┼──────┼────────────┤
│ 529│Bihor │Răbăgani │Les Gheorghe │1183 │ A │ - │ - │ 385 │ 139 │ - │ 118,83│
├────┼──────┼───────────┼───────────────────────────┼──────────────┼───────────┼────────┼────────┼─────────┼───────┼──────┼────────────┤
│ 530│Bihor │Răbăgani │Les Gheorghe │1184 │ A │ - │ - │ 2884 │ 12 │ - │ 10,26│
├────┼──────┼───────────┼───────────────────────────┼──────────────┼───────────┼────────┼────────┼─────────┼───────┼──────┼────────────┤
│ 531│Bihor │Răbăgani │Les Gheorghe │1624 │ A │ - │ - │ 1300 │ 182 │ - │ 155,60│
├────┼──────┼───────────┼───────────────────────────┼──────────────┼───────────┼────────┼────────┼─────────┼───────┼──────┼────────────┤
│ 532│Bihor │Răbăgani │Les Florian, Hirte Floare, │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Stefan Maria, Les Cornel, │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Popa Catita │1624 │ A │ 50117 │ 50117 │ 1441 │ 150 │ - │ 128,24│
├────┼──────┼───────────┼───────────────────────────┼──────────────┼───────────┼────────┼────────┼─────────┼───────┼──────┼────────────┤
│ 533│Bihor │Răbăgani │Gal Eva │1624 │ A │ - │ - │ 9908 │ 178 │ - │ 152,17│
├────┼──────┼───────────┼───────────────────────────┼──────────────┼───────────┼────────┼────────┼─────────┼───────┼──────┼────────────┤
│ 534│Bihor │Răbăgani │Gal Eva │1625 │ A │ - │ - │ 1014 │ 46 │ - │ 39,32│
├────┼──────┼───────────┼───────────────────────────┼──────────────┼───────────┼────────┼────────┼─────────┼───────┼──────┼────────────┤
│ 535│Bihor │Răbăgani │Les Florian, Hirte Floare, │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Stefan Maria, Les Cornel, │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Popa Catita │1626 │ A │ 50116 │ - │ 2300 │ 126 │ - │ 107,72│
├────┼──────┼───────────┼───────────────────────────┼──────────────┼───────────┼────────┼────────┼─────────┼───────┼──────┼────────────┤
│ 536│Bihor │Răbăgani │Les Gheorghe │1626 │ A │ - │ - │ 1254 │ 166 │ - │ 141,92│
├────┼──────┼───────────┼───────────────────────────┼──────────────┼───────────┼────────┼────────┼─────────┼───────┼──────┼────────────┤
│ 537│Bihor │Răbăgani │Les Ioan Iosif │1637 │ A │ - │ - │ 4000 │ 120 │ - │ 102,59│
├────┼──────┼───────────┼───────────────────────────┼──────────────┼───────────┼────────┼────────┼─────────┼───────┼──────┼────────────┤
│ 538│Bihor │Răbăgani │Daraban Maria, Junc │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Alexandru, Chirila Rozalia,│ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Marton Viorica, Avram Ana, │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Junc Virgil,Junc Craciun │1641 │ A │ - │ - │ 3300 │ 110 │ - │ 94,05│
├────┼──────┼───────────┼───────────────────────────┼──────────────┼───────────┼────────┼────────┼─────────┼───────┼──────┼────────────┤
│ 539│Bihor │Răbăgani │Comisia locală de fond │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │funciar │1641 │ A │ - │ - │ 2382 │ 36 │ - │ 30,78│
├────┼──────┼───────────┼───────────────────────────┼──────────────┼───────────┼────────┼────────┼─────────┼───────┼──────┼────────────┤
│ 540│Bihor │Răbăgani │Ciutacu Orest, │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Ciutacu Anica Angelica │1642/1 │ A │ - │ 50466 │ 3471 │ 22 │ - │ 18,81│
├────┼──────┼───────────┼───────────────────────────┼──────────────┼───────────┼────────┼────────┼─────────┼───────┼──────┼────────────┤
│ 541│Bihor │Răbăgani │S.C. TRONIC FOREST - S.R.L.│1615/2 │ A │ - │ 50132 │ 7731 │ 8 │ - │ 6,84│
├────┼──────┼───────────┼───────────────────────────┼──────────────┼───────────┼────────┼────────┼─────────┼───────┼──────┼────────────┤
│ 542│Bihor │Răbăgani │Les Maria, Les Ana, │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │S.C. TRONIC FOREST - S.R.L.│1613/2 │ A │ - │ 50094 │ 1583 │ 26 │ - │ 22,23│
├────┼──────┼───────────┼───────────────────────────┼──────────────┼───────────┼────────┼────────┼─────────┼───────┼──────┼────────────┤
│ 543│Bihor │Răbăgani │Popa Floare │1612 │ A │ - │ - │ 3457 │ 108 │ - │ 92,33│
├────┼──────┼───────────┼───────────────────────────┼──────────────┼───────────┼────────┼────────┼─────────┼───────┼──────┼────────────┤
│ 544│Bihor │Răbăgani │Popa Floare │1612 │ A │ - │ - │ 3457 │ 58 │ - │ 49,58│
├────┼──────┼───────────┼───────────────────────────┼──────────────┼───────────┼────────┼────────┼─────────┼───────┼──────┼────────────┤
│ 545│Bihor │Răbăgani │Petru Les │1585 │ A │ - │ - │ 5478 │ 81 │ - │ 69,25│
├────┼──────┼───────────┼───────────────────────────┼──────────────┼───────────┼────────┼────────┼─────────┼───────┼──────┼────────────┤
│ 546│Bihor │Răbăgani │Les Iosif │1584 │ A │ - │ - │ 2099 │ 26 │ - │ 22,23│
├────┼──────┼───────────┼───────────────────────────┼──────────────┼───────────┼────────┼────────┼─────────┼───────┼──────┼────────────┤
│ 547│Bihor │Răbăgani │Junc Floare │1579/2 │ A │ - │ - │ 4316 │ 96 │ - │ 82,07│
├────┼──────┼───────────┼───────────────────────────┼──────────────┼───────────┼────────┼────────┼─────────┼───────┼──────┼────────────┤
│ 548│Bihor │Răbăgani │Comisia locală de fond │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │funciar │1579/2 │ A │ - │ - │ 1407 │ 36 │ - │ 30,78│
├────┼──────┼───────────┼───────────────────────────┼──────────────┼───────────┼────────┼────────┼─────────┼───────┼──────┼────────────┤
│ 549│Bihor │Răbăgani │Daraban Ioan │1570 │ A │ - │ - │ 3026 │ 41 │ - │ 35,06│
├────┼──────┼───────────┼───────────────────────────┼──────────────┼───────────┼────────┼────────┼─────────┼───────┼──────┼────────────┤
│ 550│Bihor │Răbăgani │Les Mihai │1643 │ CC │ - │ - │ 550 │ 69 │ - │ 880,08│
├────┼──────┼───────────┼───────────────────────────┼──────────────┼───────────┼────────┼────────┼─────────┼───────┼──────┼────────────┤
│ 551│Bihor │Răbăgani │Les Ioan │1644 │ A │ - │ 769 │ 3900 │ 55 │ │ 47,02│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├──────┼────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ Gard │ 1959,00│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 19 │ │
├────┼──────┼───────────┼───────────────────────────┼──────────────┼───────────┼────────┼────────┼─────────┼───────┼──────┼────────────┤
│ 552│Bihor │Răbăgani │Daraban Ioan │1644 │ A │ - │ - │ 3214 │ 39 │ - │ 33,34│
├────┼──────┼───────────┼───────────────────────────┼──────────────┼───────────┼────────┼────────┼─────────┼───────┼──────┼────────────┤
│ 553│Bihor │Răbăgani │Pantis Eva │1647 │ A │ - │ - │ 3783 │ 289 │ │ 247,07│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├──────┼────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ Gard │ 522,00│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 58,77│ │
├────┼──────┼───────────┼───────────────────────────┼──────────────┼───────────┼────────┼────────┼─────────┼───────┼──────┼────────────┤
│ 554│Bihor │Răbăgani │Comisia locală de fond │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │funciar │1650/1 │ A │ - │ 64 │ 399 │ 19 │ - │ 16,24│
├────┼──────┼───────────┼───────────────────────────┼──────────────┼───────────┼────────┼────────┼─────────┼───────┼──────┼────────────┤
│ 555│Bihor │Răbăgani │Comisia locală de fond │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │funciar │1650/2 │ A │ - │ 61 │ 396 │ 18 │ - │ 15,39│
├────┼──────┼───────────┼───────────────────────────┼──────────────┼───────────┼────────┼────────┼─────────┼───────┼──────┼────────────┤
│ 556│Bihor │Răbăgani │Comisia locală de fond │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │funciar │1650/3 │ A │ - │ 62 │ 485 │ 12 │ - │ 10,26│
├────┼──────┼───────────┼───────────────────────────┼──────────────┼───────────┼────────┼────────┼─────────┼───────┼──────┼────────────┤
│ 557│Bihor │Răbăgani │Comisia locală de fond │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │funciar │1650/4 │ A │ - │ 61 │ 2687 │ 26 │ - │ 22,23│
├────┼──────┼───────────┼───────────────────────────┼──────────────┼───────────┼────────┼────────┼─────────┼───────┼──────┼────────────┤
│ 558│Bihor │Răbăgani │Les Gheorghe │1670 │ A │ - │ - │ 1183 │ 22 │ │ 18,81│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├──────┼────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ Gard │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 17 │ 1481,00│
├────┼──────┼───────────┼───────────────────────────┼──────────────┼───────────┼────────┼────────┼─────────┼───────┼──────┼────────────┤
│ 559│Bihor │Răbăgani │Les Mihai │1670 │ A │ - │ - │ 2367 │ 15 │ - │ 12,82│
├────┼──────┼───────────┼───────────────────────────┼──────────────┼───────────┼────────┼────────┼─────────┼───────┼──────┼────────────┤
│ 560│Bihor │Răbăgani │Les Florian, │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Hirtea Floare s.a. │1679 │ Cc │ 50102 │ 50102 │ 9147 │ 35 │ - │ 446,42│
├────┼──────┼───────────┼───────────────────────────┼──────────────┼───────────┼────────┼────────┼─────────┼───────┼──────┼────────────┤
│ 561│Bihor │Răbăgani │Les Florian, │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Hirtea Floare s.a. │1679 │ A │ 50103 │ 50103 │ 3800 │ 36 │ - │ 30,78│
├────┼──────┼───────────┼───────────────────────────┼──────────────┼───────────┼────────┼────────┼─────────┼───────┼──────┼────────────┤
│ 562│Bihor │Răbăgani │Les Ioan │1679 │ Cc │ 50080 │ 50080 │ 12266 │ 58 │ │ 739,78│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├──────┼────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ Gard │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 18,5 │ 1771,00│
├────┼──────┼───────────┼───────────────────────────┼──────────────┼───────────┼────────┼────────┼─────────┼───────┼──────┼────────────┤
│ 563│Bihor │Răbăgani │Les Gheorghe │1680 │ Cc │ - │ - │ 1300 │ 11 │ - │ 140,30│
├────┼──────┼───────────┼───────────────────────────┼──────────────┼───────────┼────────┼────────┼─────────┼───────┼──────┼────────────┤
│ 564│Bihor │Răbăgani │Iosif Les │1701 │ A │ - │ - │ 3105 │ 34 │ - │ 29,06│
├────┼──────┼───────────┼───────────────────────────┼──────────────┼───────────┼────────┼────────┼─────────┼───────┼──────┼────────────┤
│ 565│Bihor │Răbăgani │Iosif Les │1702 │ A │ - │ - │ 1229 │ 11 │ - │ 9,41│
├────┼──────┼───────────┼───────────────────────────┼──────────────┼───────────┼────────┼────────┼─────────┼───────┼──────┼────────────┤
│ 566│Bihor │Răbăgani │Ardelean Floare │1479 │ A │ - │ - │ 2000 │ 109 │ - │ 93,18│
├────┼──────┼───────────┼───────────────────────────┼──────────────┼───────────┼────────┼────────┼─────────┼───────┼──────┼────────────┤
│ 567│Bihor │Răbăgani │Ardelean Gheorghe │1476 │ A │ - │ 66 │ 1301 │ 26 │ - │ 22,23│
├────┼──────┼───────────┼───────────────────────────┼──────────────┼───────────┼────────┼────────┼─────────┼───────┼──────┼────────────┤
│ 568│Bihor │Uileacu de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │Beiuş │Asociaţia Urbarială Săucani│1806 │ - │ 50077 │ 50077 │ 35115 │ 4504 │ - │ 2293,05│
├────┼──────┼───────────┼───────────────────────────┼──────────────┼───────────┼────────┼────────┼─────────┼───────┼──────┼────────────┤
│ 569│Arad │Hălmagiu │Proprietar neidentificat │116c │păşune │ - │ - │ - │ 873 │ - │ 183,33│
├────┼──────┼───────────┼───────────────────────────┼──────────────┼───────────┼────────┼────────┼─────────┼───────┼──────┼────────────┤
│ 570│Arad │Hălmagiu │Proprietar neidentificat │137b │păşune │ - │ - │ - │ 574 │ - │ 120,54│
├────┼──────┼───────────┼───────────────────────────┼──────────────┼───────────┼────────┼────────┼─────────┼───────┼──────┼────────────┤
│ 571│Arad │Hălmagiu │Proprietar neidentificat │118 │păşune │ - │ - │ - │ 987 │ - │ 207,27│
├────┼──────┼───────────┼───────────────────────────┼──────────────┼───────────┼────────┼────────┼─────────┼───────┼──────┼────────────┤
│ 572│Arad │Hălmagiu │Proprietar neidentificat │139 │păşune │ - │ - │ - │ 103 │ - │ 21,63│
├────┼──────┼───────────┼───────────────────────────┼──────────────┼───────────┼────────┼────────┼─────────┼───────┼──────┼────────────┤
│ 573│Arad │Hălmagiu │Proprietar neidentificat │141 │păşune │ - │ - │ - │ 200 │ - │ 42│
├────┼──────┼───────────┼───────────────────────────┼──────────────┼───────────┼────────┼────────┼─────────┼───────┼──────┼────────────┤
│ 574│Arad │Hălmagiu │Proprietar neidentificat │143 │curţi │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │construcţii│ - │ - │ - │ 53 │ - │ 155,29│
├────┼──────┼───────────┼───────────────────────────┼──────────────┼───────────┼────────┼────────┼─────────┼───────┼──────┼────────────┤
│ 575│Arad │Hălmagiu │Proprietar neidentificat │145 │curţi │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │construcţii│ - │ - │ - │ 12 │ - │ 35,16│
├────┼──────┼───────────┼───────────────────────────┼──────────────┼───────────┼────────┼────────┼─────────┼───────┼──────┼────────────┤
│ 576│Arad │Hălmagiu │Proprietar neidentificat │147 │curţi │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │construcţii│ - │ - │ - │ 2 │ - │ 5,86│
├────┼──────┼───────────┼───────────────────────────┼──────────────┼───────────┼────────┼────────┼─────────┼───────┼──────┼────────────┤
│ 577│Arad │Hălmagiu │Proprietar neidentificat │149 │păşune │ - │ - │ - │ 476 │ - │ 418,4│
├────┼──────┼───────────┼───────────────────────────┼──────────────┼───────────┼────────┼────────┼─────────┼───────┼──────┼────────────┤
│ 578│Arad │Hălmagiu │Proprietar neidentificat │151 │curţi │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │construcţii│ - │ - │ - │ 147 │ - │ 430,71│
├────┼──────┼───────────┼───────────────────────────┼──────────────┼───────────┼────────┼────────┼─────────┼───────┼──────┼────────────┤
│ 579│Arad │Hălmagiu │Proprietar neidentificat │120 │păşune │ - │ - │ - │ 360 │ - │ 75,6│
├────┼──────┼───────────┼───────────────────────────┼──────────────┼───────────┼────────┼────────┼─────────┼───────┼──────┼────────────┤
│ 580│Arad │Hălmagiu │Proprietar neidentificat │153 │păşune │ - │ - │ - │ 1583 │ - │ 332,43│
├────┼──────┼───────────┼───────────────────────────┼──────────────┼───────────┼────────┼────────┼─────────┼───────┼──────┼────────────┤
│ 581│Arad │Hălmagiu │Proprietar neidentificat │122 │păşune │ - │ - │ - │ 2761 │ - │ 579,81│
├────┼──────┼───────────┼───────────────────────────┼──────────────┼───────────┼────────┼────────┼─────────┼───────┼──────┼────────────┤
│ 582│Arad │Hălmagiu │Proprietar neidentificat │155 │păşune │ - │ - │ - │ 167 │ - │ 35,07│
├────┼──────┼───────────┼───────────────────────────┼──────────────┼───────────┼────────┼────────┼─────────┼───────┼──────┼────────────┤
│ 583│Arad │Hălmagiu │Proprietar neidentificat │157 │arabil │ - │ - │ - │ 188 │ - │ 48,88│
├────┼──────┼───────────┼───────────────────────────┼──────────────┼───────────┼────────┼────────┼─────────┼───────┼──────┼────────────┤
│ 584│Arad │Hălmagiu │Proprietar neidentificat │159 │arabil │ - │ - │ - │ 322 │ - │ 83,72│
├────┼──────┼───────────┼───────────────────────────┼──────────────┼───────────┼────────┼────────┼─────────┼───────┼──────┼────────────┤
│ 585│Arad │Hălmagiu │Proprietar neidentificat │124 │arabil │ - │ - │ - │ 203 │ - │ 52,78│
├────┼──────┼───────────┼───────────────────────────┼──────────────┼───────────┼────────┼────────┼─────────┼───────┼──────┼────────────┤
│ 586│Arad │Hălmagiu │Proprietar neidentificat │161 │arabil │ - │ - │ - │ 101 │ - │ 26,26│
├────┼──────┼───────────┼───────────────────────────┼──────────────┼───────────┼────────┼────────┼─────────┼───────┼──────┼────────────┤
│ 587│Arad │Hălmagiu │Proprietar neidentificat │126 │păşune │ - │ - │ - │ 450 │ - │ 94,5│
├────┼──────┼───────────┼───────────────────────────┼──────────────┼───────────┼────────┼────────┼─────────┼───────┼──────┼────────────┤
│ 588│Arad │Hălmagiu │Proprietar neidentificat │163 │arabil │ - │ - │ - │ 256 │ - │ 66,56│
├────┼──────┼───────────┼───────────────────────────┼──────────────┼───────────┼────────┼────────┼─────────┼───────┼──────┼────────────┤
│ 589│Arad │Hălmagiu │Proprietar neidentificat │128 │arabil │ - │ - │ - │ 1056 │ - │ 274,56│
├────┼──────┼───────────┼───────────────────────────┼──────────────┼───────────┼────────┼────────┼─────────┼───────┼──────┼────────────┤
│ 590│Arad │Hălmagiu │Proprietar neidentificat │165 │arabil │ - │ - │ - │ 176 │ - │ 45,76│
├────┼──────┼───────────┼───────────────────────────┼──────────────┼───────────┼────────┼────────┼─────────┼───────┼──────┼────────────┤
│ 591│Arad │Hălmagiu │Proprietar neidentificat │167 │curţi │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │construcţii│ - │ - │ - │ 37 │ - │ 433,64│
├────┼──────┼───────────┼───────────────────────────┼──────────────┼───────────┼────────┼────────┼─────────┼───────┼──────┼────────────┤
│ 592│Arad │Hălmagiu │Proprietar neidentificat │169 │curţi │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │construcţii│ - │ - │ - │ 27 │ - │ 316,44│
├────┼──────┼───────────┼───────────────────────────┼──────────────┼───────────┼────────┼────────┼─────────┼───────┼──────┼────────────┤
│ 593│Arad │Hălmagiu │Proprietar neidentificat │171 │curţi │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │construcţii│ - │ - │ - │ 74 │ - │ 867,28│
├────┼──────┼───────────┼───────────────────────────┼──────────────┼───────────┼────────┼────────┼─────────┼───────┼──────┼────────────┤
│ 594│Arad │Hălmagiu │Proprietar neidentificat │130 │arabil │ - │ - │ - │ 6 │ - │ 21,83│
├────┼──────┼───────────┼───────────────────────────┼──────────────┼───────────┼────────┼────────┼─────────┼───────┼──────┼────────────┤
│ 595│Arad │Hălmagiu │Proprietar neidentificat │132 │arabil │ - │ - │ - │ 51 │ - │ 179,32│
├────┼──────┼───────────┼───────────────────────────┼──────────────┼───────────┼────────┼────────┼─────────┼───────┼──────┼────────────┤
│ 596│Arad │Hălmagiu │Proprietar neidentificat │134 │arabil │ - │ - │ - │ 142 │ - │ 499,27│
├────┼──────┼───────────┼───────────────────────────┼──────────────┼───────────┼────────┼────────┼─────────┼───────┼──────┼────────────┤
│ 597│Arad │Hălmagiu │Proprietar neidentificat │173 │arabil │ - │ - │ - │ 486 │ - │ 1708,78│
├────┼──────┼───────────┼───────────────────────────┼──────────────┼───────────┼────────┼────────┼─────────┼───────┼──────┼────────────┤
│ 598│Arad │Hălmagiu │Proprietar neidentificat │136 │arabil │ - │ - │ - │ 60 │ - │ 210,96│
├────┼──────┼───────────┼───────────────────────────┼──────────────┼───────────┼────────┼────────┼─────────┼───────┼──────┼────────────┤
│ 599│Arad │Hălmagiu │Proprietar neidentificat │138 │arabil │ - │ - │ - │ 264 │ - │ 928,22│
├────┼──────┼───────────┼───────────────────────────┼──────────────┼───────────┼────────┼────────┼─────────┼───────┼──────┼────────────┤
│ 600│Arad │Hălmagiu │Proprietar neidentificat │175 │arabil │ - │ - │ - │ 35 │ - │ 123,06│
├────┼──────┼───────────┼───────────────────────────┼──────────────┼───────────┼────────┼────────┼─────────┼───────┼──────┼────────────┤
│ 601│Arad │Hălmagiu │Proprietar neidentificat │140 │arabil │ - │ - │ - │ 124 │ - │ 435,98│
├────┼──────┼───────────┼───────────────────────────┼──────────────┼───────────┼────────┼────────┼─────────┼───────┼──────┼────────────┤
│ 602│Arad │Hălmagiu │Proprietar neidentificat │177 │arabil │ - │ - │ - │ 33 │ - │ 116,03│
├────┼──────┼───────────┼───────────────────────────┼──────────────┼───────────┼────────┼────────┼─────────┼───────┼──────┼────────────┤
│ 603│Arad │Hălmagiu │Proprietar neidentificat │179 │arabil │ - │ - │ - │ 52 │ - │ 182,83│
├────┼──────┼───────────┼───────────────────────────┼──────────────┼───────────┼────────┼────────┼─────────┼───────┼──────┼────────────┤
│ 604│Arad │Hălmagiu │Proprietar neidentificat │181 │arabil │ - │ - │ - │ 25 │ - │ 87,9│
├────┼──────┼───────────┼───────────────────────────┼──────────────┼───────────┼────────┼────────┼─────────┼───────┼──────┼────────────┤
│ 605│Arad │Hălmagiu │Proprietar neidentificat │183 │arabil │ - │ - │ - │ 266 │ - │ 935,26│
├────┼──────┼───────────┼───────────────────────────┼──────────────┼───────────┼────────┼────────┼─────────┼───────┼──────┼────────────┤
│ 606│Arad │Hălmagiu │Proprietar neidentificat │185 │arabil │ - │ - │ - │ 226 │ - │ 794,62│
├────┼──────┼───────────┼───────────────────────────┼──────────────┼───────────┼────────┼────────┼─────────┼───────┼──────┼────────────┤
│ 607│Arad │Hălmagiu │Proprietar neidentificat │142 │arabil │ - │ - │ - │ 12 │ - │ 42,19│
├────┼──────┼───────────┼───────────────────────────┼──────────────┼───────────┼────────┼────────┼─────────┼───────┼──────┼────────────┤
│ 608│Arad │Hălmagiu │Proprietar neidentificat │187 │curţi │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │construcţii│ - │ - │ - │ 33 │ - │ 386,76│
├────┼──────┼───────────┼───────────────────────────┼──────────────┼───────────┼────────┼────────┼─────────┼───────┼──────┼────────────┤
│ 609│Arad │Hălmagiu │Proprietar neidentificat │189 │arabil │ - │ - │ - │ 35 │ - │ 123,06│
├────┼──────┼───────────┼───────────────────────────┼──────────────┼───────────┼────────┼────────┼─────────┼───────┼──────┼────────────┤
│ 610│Arad │Hălmagiu │Proprietar neidentificat │191 │arabil │ - │ - │ - │ 9 │ - │ 31,64│
├────┼──────┼───────────┼───────────────────────────┼──────────────┼───────────┼────────┼────────┼─────────┼───────┼──────┼────────────┤
│ 611│Arad │Hălmagiu │Proprietar neidentificat │144 │arabil │ - │ - │ - │ 51 │ - │ 179,32│
├────┼──────┼───────────┼───────────────────────────┼──────────────┼───────────┼────────┼────────┼─────────┼───────┼──────┼────────────┤
│ 612│Arad │Hălmagiu │Proprietar neidentificat │193 │arabil │ - │ - │ - │ 260 │ - │ 914,16│
├────┼──────┼───────────┼───────────────────────────┼──────────────┼───────────┼────────┼────────┼─────────┼───────┼──────┼────────────┤
│ 613│Arad │Hălmagiu │Proprietar neidentificat │195 │arabil │ - │ - │ - │ 56 │ - │ 196,9│
├────┼──────┼───────────┼───────────────────────────┼──────────────┼───────────┼────────┼────────┼─────────┼───────┼──────┼────────────┤
│ 614│Arad │Hălmagiu │Proprietar neidentificat │146 │arabil │ - │ - │ - │ 35 │ - │ 123,06│
├────┼──────┼───────────┼───────────────────────────┼──────────────┼───────────┼────────┼────────┼─────────┼───────┼──────┼────────────┤
│ 615│Arad │Hălmagiu │Proprietar neidentificat │197 │arabil │ - │ - │ - │ 120 │ - │ 421,92│
├────┼──────┼───────────┼───────────────────────────┼──────────────┼───────────┼────────┼────────┼─────────┼───────┼──────┼────────────┤
│ 616│Arad │Hălmagiu │Proprietar neidentificat │148 │arabil │ - │ - │ - │ 37 │ - │ 130,09│
├────┼──────┼───────────┼───────────────────────────┼──────────────┼───────────┼────────┼────────┼─────────┼───────┼──────┼────────────┤
│ 617│Arad │Hălmagiu │Proprietar neidentificat │150 │arabil │ - │ - │ - │ 50 │ - │ 175,8│
├────┼──────┼───────────┼───────────────────────────┼──────────────┼───────────┼────────┼────────┼─────────┼───────┼──────┼────────────┤
│ 618│Arad │Hălmagiu │Proprietar neidentificat │199 │curţi │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │construcţii│ - │ - │ - │ 12 │ - │ 140,64│
├────┼──────┼───────────┼───────────────────────────┼──────────────┼───────────┼────────┼────────┼─────────┼───────┼──────┼────────────┤
│ 619│Arad │Hălmagiu │Proprietar neidentificat │201 │curţi │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │construcţii│ - │ - │ - │ 7 │ - │ 82,04│
├────┼──────┼───────────┼───────────────────────────┼──────────────┼───────────┼────────┼────────┼─────────┼───────┼──────┼────────────┤
│ 620│Arad │Hălmagiu │Proprietar neidentificat │203 │curţi │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │construcţii│ - │ - │ - │ 15 │ - │ 175,8│
├────┼──────┼───────────┼───────────────────────────┼──────────────┼───────────┼────────┼────────┼─────────┼───────┼──────┼────────────┤
│ 621│Arad │Hălmagiu │Proprietar neidentificat │205 │curţi │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │construcţii│ - │ - │ - │ 8 │ - │ 93,76│
├────┼──────┼───────────┼───────────────────────────┼──────────────┼───────────┼────────┼────────┼─────────┼───────┼──────┼────────────┤
│ 622│Arad │Hălmagiu │Proprietar neidentificat │152 │curţi │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │construcţii│ - │ - │ - │ 40 │ - │ 468,8│
├────┼──────┼───────────┼───────────────────────────┼──────────────┼───────────┼────────┼────────┼─────────┼───────┼──────┼────────────┤
│ 623│Arad │Hălmagiu │Proprietar neidentificat │207 │curţi │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │construcţii│ - │ - │ - │ 19 │ - │ 222,68│
├────┼──────┼───────────┼───────────────────────────┼──────────────┼───────────┼────────┼────────┼─────────┼───────┼──────┼────────────┤
│ 624│Arad │Hălmagiu │Proprietar neidentificat │209 │curţi │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │construcţii│ - │ - │ - │ 5 │ - │ 58,6│
├────┼──────┼───────────┼───────────────────────────┼──────────────┼───────────┼────────┼────────┼─────────┼───────┼──────┼────────────┤
│ 625│Arad │Hălmagiu │Proprietar neidentificat │211 │curţi │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │construcţii│ - │ - │ - │ 10 │ - │ 117,2│
├────┼──────┼───────────┼───────────────────────────┼──────────────┼───────────┼────────┼────────┼─────────┼───────┼──────┼────────────┤
│ 626│Arad │Hălmagiu │Proprietar neidentificat │213 │arabil │ - │ - │ - │ 209 │ - │ 734,84│
├────┼──────┼───────────┼───────────────────────────┼──────────────┼───────────┼────────┼────────┼─────────┼───────┼──────┼────────────┤
│ 627│Arad │Hălmagiu │Proprietar neidentificat │215 │curţi │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │construcţii│ - │ - │ - │ 24 │ - │ 281,28│
├────┼──────┼───────────┼───────────────────────────┼──────────────┼───────────┼────────┼────────┼─────────┼───────┼──────┼────────────┤
│ 628│Arad │Hălmagiu │Proprietar neidentificat │217 │păşune │ - │ - │ - │ 228 │ - │ 63,84│
├────┼──────┼───────────┼───────────────────────────┼──────────────┼───────────┼────────┼────────┼─────────┼───────┼──────┼────────────┤
│ 629│Arad │Hălmagiu │Proprietar neidentificat │219 │păşune │ - │ - │ - │ 358 │ - │ 100,24│
├────┼──────┼───────────┼───────────────────────────┼──────────────┼───────────┼────────┼────────┼─────────┼───────┼──────┼────────────┤
│ 630│Arad │Hălmagiu │Proprietar neidentificat │154 │păşune │ - │ - │ - │ 183 │ - │ 51,24│
├────┼──────┼───────────┼───────────────────────────┼──────────────┼───────────┼────────┼────────┼─────────┼───────┼──────┼────────────┤
│ 631│Arad │Hălmagiu │Proprietar neidentificat │221 │păşune │ - │ - │ - │ 10555 │ - │ 7388,5│
├────┼──────┼───────────┼───────────────────────────┼──────────────┼───────────┼────────┼────────┼─────────┼───────┼──────┼────────────┤
│ 632│Arad │Hălmagiu │Proprietar neidentificat │156 │păşune │ - │ - │ - │ 702 │ - │ 196,56│
├────┼──────┼───────────┼───────────────────────────┼──────────────┼───────────┼────────┼────────┼─────────┼───────┼──────┼────────────┤
│ 633│Arad │Hălmagiu │Proprietar neidentificat │158 │păşune │ - │ - │ - │ 657 │ - │ 459,9│
├────┼──────┼───────────┼───────────────────────────┼──────────────┼───────────┼────────┼────────┼─────────┼───────┼──────┼────────────┤
│ 634│Arad │Hălmagiu │Proprietar neidentificat │160 │păşune │ - │ - │ - │ 657 │ - │ 459,9│
├────┼──────┼───────────┼───────────────────────────┼──────────────┼───────────┼────────┼────────┼─────────┼───────┼──────┼────────────┤
│ 635│Arad │Hălmagiu │Proprietar neidentificat │162 │păşune │ - │ - │ - │ 1425 │ - │ 997,5│
├────┼──────┼───────────┼───────────────────────────┼──────────────┼───────────┼────────┼────────┼─────────┼───────┼──────┼────────────┤
│ 636│Arad │Hălmagiu │Proprietar neidentificat │164 │păşune │ - │ - │ - │ 329 │ - │ 92,12│
├────┼──────┼───────────┼───────────────────────────┼──────────────┼───────────┼────────┼────────┼─────────┼───────┼──────┼────────────┤
│ 637│Arad │Hălmagiu │Proprietar neidentificat │168 │păşune │ - │ - │ - │ 1843 │ - │ 516,04│
├────┼──────┼───────────┼───────────────────────────┼──────────────┼───────────┼────────┼────────┼─────────┼───────┼──────┼────────────┤
│ 638│Arad │Hălmagiu │Proprietar neidentificat │223 │păşune │ - │ - │ - │ 842 │ - │ 235,76│
├────┼──────┼───────────┼───────────────────────────┼──────────────┼───────────┼────────┼────────┼─────────┼───────┼──────┼────────────┤
│ 639│Arad │Hălmagiu │Proprietar neidentificat │170 │păşune │ - │ - │ - │ 1352 │ - │ 378,56│
├────┼──────┼───────────┼───────────────────────────┼──────────────┼───────────┼────────┼────────┼─────────┼───────┼──────┼────────────┤
│ 640│Arad │Hălmagiu │Proprietar neidentificat │225 │păşune │ - │ - │ - │ 31 │ - │ 8,68│
├────┼──────┼───────────┼───────────────────────────┼──────────────┼───────────┼────────┼────────┼─────────┼───────┼──────┼────────────┤
│ 641│Arad │Hălmagiu │Proprietar neidentificat │227 │păşune │ - │ - │ - │ 915 │ - │ 192,15│
├────┼──────┼───────────┼───────────────────────────┼──────────────┼───────────┼────────┼────────┼─────────┼───────┼──────┼────────────┤
│ 642│Arad │Hălmagiu │Proprietar neidentificat │172 │păşune │ - │ - │ - │ 1212 │ - │ 254,52│
├────┼──────┼───────────┼───────────────────────────┼──────────────┼───────────┼────────┼────────┼─────────┼───────┼──────┼────────────┤
│ 643│Arad │Hălmagiu │Proprietar neidentificat │229 │păşune │ - │ - │ - │ 6318 │ - │ 1326,78│
├────┼──────┼───────────┼───────────────────────────┼──────────────┼───────────┼────────┼────────┼─────────┼───────┼──────┼────────────┤
│ 644│Arad │Hălmagiu │Proprietar neidentificat │174 │păşune │ - │ - │ - │ 1760 │ - │ 369,6│
├────┼──────┼───────────┼───────────────────────────┼──────────────┼───────────┼────────┼────────┼─────────┼───────┼──────┼────────────┤
│ 645│Arad │Hălmagiu │Proprietar neidentificat │176 │păşune │ - │ - │ - │ 614 │ - │ 128,94│
├────┼──────┼───────────┼───────────────────────────┼──────────────┼───────────┼────────┼────────┼─────────┼───────┼──────┼────────────┤
│ 646│Arad │Hălmagiu │Proprietar neidentificat │178 │păşune │ - │ - │ - │ 39 │ - │ 8,19│
├────┼──────┼───────────┼───────────────────────────┼──────────────┼───────────┼────────┼────────┼─────────┼───────┼──────┼────────────┤
│ 647│Arad │Hălmagiu │Proprietar neidentificat │180 │păşune │ - │ - │ - │ 1147 │ - │ 240,87│
├────┼──────┼───────────┼───────────────────────────┼──────────────┼───────────┼────────┼────────┼─────────┼───────┼──────┼────────────┤
│ 648│Arad │Hălmagiu │Proprietar neidentificat │182 │păşune │ - │ - │ - │ 873 │ - │ 183,33│
├────┼──────┼───────────┼───────────────────────────┼──────────────┼───────────┼────────┼────────┼─────────┼───────┼──────┼────────────┤
│ 649│Arad │Hălmagiu │Proprietar neidentificat │231 │păşune │ - │ - │ - │ 874 │ - │ 183,54│
├────┼──────┼───────────┼───────────────────────────┼──────────────┼───────────┼────────┼────────┼─────────┼───────┼──────┼────────────┤
│ 650│Arad │Hălmagiu │Proprietar neidentificat │184 │arabil │ - │ - │ - │ 5397 │ - │ 1403,22│
├────┼──────┼───────────┼───────────────────────────┼──────────────┼───────────┼────────┼────────┼─────────┼───────┼──────┼────────────┤
│ 651│Arad │Hălmagiu │Proprietar neidentificat │233 │arabil │ - │ - │ - │ 7342 │ - │ 1908,92│
├────┼──────┼───────────┼───────────────────────────┼──────────────┼───────────┼────────┼────────┼─────────┼───────┼──────┼────────────┤
│ 652│Arad │Hălmagiu │Proprietar neidentificat │235 │arabil │ - │ - │ - │ 345 │ - │ 89,7│
├────┼──────┼───────────┼───────────────────────────┼──────────────┼───────────┼────────┼────────┼─────────┼───────┼──────┼────────────┤
│ 653│Arad │Hălmagiu │Proprietar neidentificat │237 │curţi │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │construcţii│ - │ - │ - │ 39 │ - │ 114,27│
├────┼──────┼───────────┼───────────────────────────┼──────────────┼───────────┼────────┼────────┼─────────┼───────┼──────┼────────────┤
│ 654│Arad │Hălmagiu │Proprietar neidentificat │186 │curţi │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │construcţii│ - │ - │ - │ 8 │ - │ 23,44│
├────┼──────┼───────────┼───────────────────────────┼──────────────┼───────────┼────────┼────────┼─────────┼───────┼──────┼────────────┤
│ 655│Arad │Hălmagiu │Proprietar neidentificat │188 │păşune │ - │ - │ - │ 6301 │ - │ 1323,21│
├────┼──────┼───────────┼───────────────────────────┼──────────────┼───────────┼────────┼────────┼─────────┼───────┼──────┼────────────┤
│ 656│Arad │Hălmagiu │Proprietar neidentificat │239 │păşune │ - │ - │ - │ 3795 │ - │ 1973,4│
├────┼──────┼───────────┼───────────────────────────┼──────────────┼───────────┼────────┼────────┼─────────┼───────┼──────┼────────────┤
│ 657│Arad │Hălmagiu │Proprietar neidentificat │241a │păşune │ - │ - │ - │ 1174 │ - │ 246,54│
├────┼──────┼───────────┼───────────────────────────┼──────────────┼───────────┼────────┼────────┼─────────┼───────┼──────┼────────────┤
│ 658│Arad │Hălmagiu │Proprietar neidentificat │190 │păşune │ - │ - │ - │ 256 │ - │ 53,76│
├────┼──────┼───────────┼───────────────────────────┼──────────────┼───────────┼────────┼────────┼─────────┼───────┼──────┼────────────┤
│ 659│Arad │Hălmagiu │Proprietar neidentificat │192 │păşune │ - │ - │ - │ 330 │ - │ 69,3│
├────┼──────┼───────────┼───────────────────────────┼──────────────┼───────────┼────────┼────────┼─────────┼───────┼──────┼────────────┤
│ 660│Arad │Vârfurile │Proprietar neidentificat │241b │păşune │ - │ - │ - │ 1124 │ - │ 370,92│
├────┼──────┼───────────┼───────────────────────────┼──────────────┼───────────┼────────┼────────┼─────────┼───────┼──────┼────────────┤
│ 661│Arad │Vârfurile │Proprietar neidentificat │194 │arabil │ - │ - │ - │ 793 │ - │ 325,13│
├────┼──────┼───────────┼───────────────────────────┼──────────────┼───────────┼────────┼────────┼─────────┼───────┼──────┼────────────┤
│ 662│Arad │Vârfurile │Proprietar neidentificat │196 │arabil │ - │ - │ - │ 379 │ - │ 155,39│
├────┼──────┼───────────┼───────────────────────────┼──────────────┼───────────┼────────┼────────┼─────────┼───────┼──────┼────────────┤
│ 663│Arad │Vârfurile │Proprietar neidentificat │243 │arabil │ - │ - │ - │ 396 │ - │ 162,36│
├────┼──────┼───────────┼───────────────────────────┼──────────────┼───────────┼────────┼────────┼─────────┼───────┼──────┼────────────┤
│ 664│Arad │Vârfurile │Proprietar neidentificat │245 │pădure │ - │ - │ - │ 281 │ - │ 230,42│
├────┼──────┼───────────┼───────────────────────────┼──────────────┼───────────┼────────┼────────┼─────────┼───────┼──────┼────────────┤
│ 665│Arad │Vârfurile │Proprietar neidentificat │198 │păşune │ - │ - │ - │ 959 │ - │ 316,47│
├────┼──────┼───────────┼───────────────────────────┼──────────────┼───────────┼────────┼────────┼─────────┼───────┼──────┼────────────┤
│ 666│Arad │Vârfurile │Proprietar neidentificat │247 │arabil │ - │ - │ - │ 140 │ - │ 57,4│
├────┼──────┼───────────┼───────────────────────────┼──────────────┼───────────┼────────┼────────┼─────────┼───────┼──────┼────────────┤
│ 667│Arad │Vârfurile │Proprietar neidentificat │249 │arabil │ - │ - │ - │ 933 │ - │ 382,53│
├────┼──────┼───────────┼───────────────────────────┼──────────────┼───────────┼────────┼────────┼─────────┼───────┼──────┼────────────┤
│ 668│Arad │Vârfurile │Proprietar neidentificat │251 │curţi │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │construcţii│ - │ - │ - │ 43 │ - │ 251,98│
├────┼──────┼───────────┼───────────────────────────┼──────────────┼───────────┼────────┼────────┼─────────┼───────┼──────┼────────────┤
│ 669│Arad │Vârfurile │Proprietar neidentificat │200 │curţi │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │construcţii│ - │ - │ - │ 9 │ - │ 52,74│
├────┼──────┼───────────┼───────────────────────────┼──────────────┼───────────┼────────┼────────┼─────────┼───────┼──────┼────────────┤
│ 670│Arad │Vârfurile │Proprietar neidentificat │202 │curţi │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │construcţii│ - │ - │ - │ 28 │ - │ 164,08│
├────┼──────┼───────────┼─&