Inapoi la Cautare

HOTARARE 563 /1999


privind aprobarea Strategiei naţionale de privatizare pentru anul 1999


Puteti sa consultati o forma actualizata la data 23.09.2014, conform modificarilor publicate in Monitorul Oficial al Romaniei, apasand butonul Cumpara Act.

Cumparati Actul varianta DOC

Forma la zi
Pret: 15,00 RON cu TVA
Doriti o forma actualizata, la zi (23.09.2014), a acestui act ? Cumparati acum online, rapid si simplu varianta DOC !

Forme la zi | Modificari Act | Printare | Salvare DOC

      În temeiul prevederilor art. 4 1 alin. (2) lit. a) din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 88/1997 privind privatizarea societăţilor comerciale, cu modificările şi completările ulterioare,
    Guvernul României hotărăşte:
    ART. 1
    Se aprobă Strategia naţionala de privatizare pentru anul 1999, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
    ART. 2
    Agenţia Română de Dezvoltare, Ministerul Industriei şi Comerţului, Ministerul Agriculturii şi Alimentaţiei, Ministerul Transporturilor, Ministerul Apelor, Pădurilor şi Protecţiei Mediului, Departamentul pentru Administraţie Publică Locală, Agenţia Naţionala pentru Comunicaţii şi Informatica, Agenţia Naţionala pentru Ştiinţa, Tehnologie şi Inovare, Autoritatea Naţionala pentru Turism, Ministerul Sănătăţii, Ministerul Apărării Naţionale, Ministerul Educaţiei Naţionale, Ministerul Culturii, precum şi Fondul Proprietăţii de Stat vor aduce la îndeplinire Strategia naţionala de privatizare pentru anul 1999.
              PRIM-MINISTRU
               RADU VASILE
                   Contrasemnează:
                   ---------------
             Preşedintele Agenţiei Române
                   de Dezvoltare,
                  Sorin Fodoreanu
          Ministrul industriei şi comerţului,
                   Radu Berceanu
             p. Ministrul agriculturii şi
                    alimentaţiei,
                    Ştefan Pete,
                  secretar de stat
               Ministrul transporturilor,
                    Traian Basescu
             Ministrul apelor, pădurilor
               şi protecţiei mediului,
                   Romica Tomescu
                Ministrul sănătăţii,
                   Hajdu Gabor
                 p. Ministru de stat,
           ministrul apărării naţionale,
               Constantin Degeratu,
                secretar de stat
          Ministrul educaţiei naţionale,
                   Andrei Marga
                Ministrul culturii,
                 Ion Caramitru
               Ministrul finanţelor,
               Decebal Traian Remes
                  Secretar de stat,
            şeful Departamentului pentru
            Administraţie Publică Locală,
                    Vlad Rosca
            Preşedintele Agenţiei Naţionale
           pentru Comunicaţii şi Informatica,
                Sergiu Stelian Iliescu
           p. Preşedintele Agenţiei Naţionale
          pentru Ştiinţa, Tehnologie şi Inovare,
                     Mircea Pusca,
                    vicepreşedinte
           p. Preşedintele Autorităţii Naţionale
                     pentru Turism,
                      Anton Dorin,
                     vicepreşedinte
                Preşedintele Consiliului de
           administraţie al Fondului Proprietăţii
                         de Stat,
                        Radu Sarbu
    ANEXA 1
    STRATEGIA NAŢIONALA DE PRIVATIZARE PENTRU ANUL 1999
    CAP. 1
    Obiectivele procesului de privatizare în anul 1999
    În anul 1999 se va acţiona, cu precădere, pentru maximizarea eforturilor necesare în vederea finalizarii procesului de privatizare, prin utilizarea acelor metode de privatizare competitive şi transparente, care să asigure transferarea accelerata a proprietăţii statului în proprietate privată şi eficientizarea procesului de restructurare a societăţilor comerciale mari care înregistrează pierderi, inclusiv a celor provenite din regii autonome, în vederea creşterii atractivităţii acestora la privatizare.
    Principalele obiective ale procesului de privatizare sunt:
    * accentuarea aspectelor cantitative şi calitative ale procesului de privatizare, prin promovarea metodelor de privatizare care conduc la o concurenta sporită între potentialii cumpărători şi la creşterea ritmului de vânzare a acţiunilor;
    * asigurarea transparenţei tranzacţiilor şi a egalităţii de sanse a potenţialilor investitori - români şi străini - prin utilizarea licitaţiei cu strigare şi a ofertei publice pe pieţele de capital, în cazul vânzării acţiunilor societăţilor mici şi mijlocii;
    * creşterea ponderii capitalului social privatizat faţă de capitalul social total al societăţilor comerciale;
    * dinamizarea procesului de privatizare prin divizarea societăţilor comerciale mari, după caz, pe structura activelor sau activităţilor existente, şi privatizarea rapida a societăţilor comerciale mici şi mijlocii rezultate;
    * încurajarea preocuparilor investitionale ale noilor proprietari, în vederea relansarii rapide a respectivelor societăţi comerciale şi a protecţiei mediului înconjurător;
    * sporirea atractivităţii ofertei de acţiuni prin restructurarea activităţii societăţilor comerciale care fac obiectul privatizării, inclusiv prin reesalonarea datoriilor restante ale acestora, potrivit legii;
    * separarea activităţilor neviabile, care nu prezintă interes pentru privatizare, conform studiilor de restructurare elaborate, şi închiderea operationala, totală sau parţială, a activelor aferente, în scopul vânzării ulterioare a acestora.
    Pentru realizarea acestor obiective se va acţiona în următoarele direcţii:
    * oferirea la vânzare a acţiunilor deţinute de stat la toate societăţile comerciale privatizabile, inclusiv a celor înfiinţate prin restructurarea regiilor autonome de interes naţional şi local;
    * asigurarea unui cadru modern şi eficient de informare, promovare şi dezvoltare a relaţiilor cu potentialii investitori, persoane fizice sau juridice, române sau străine;
    * atragerea capitalului autohton şi străin prin diversificarea metodelor de vânzare a acţiunilor pe pieţele organizate de capital sau prin intermedierea vânzărilor de către bănci internaţionale de investiţii/alţi agenţi de privatizare;
    * creşterea ponderii societăţilor comerciale mari în numărul total al societăţilor comerciale privatizate şi, implicit, a ponderii capitalului social vândut faţă de capitalul social total deţinut de stat la societăţile comerciale;
    * accelerarea restructurării şi privatizării băncilor cu capital de stat, prin finalizarea privatizării Băncii Române de Dezvoltare - S.A. şi a Banc Post - S.A., şi pregătirea pentru privatizare a Băncii Române de Comerţ Exterior - Bancorex - S.A., a Băncii Agricole - S.A. şi a Băncii Comerciale Române - S.A.;
    * privatizarea tuturor societăţilor de asigurare-reasigurare;
    * păstrarea acţiunii nominative de control la societăţile comerciale cu caracter strategic, în scopul realizării controlului legat de protejarea intereselor de stat sau pentru diminuarea efectelor instaurării unui monopol privat în anumite domenii de activitate considerate vitale pentru economie.
    CAP. 2
    Cadrul instituţional şi legislativ
    2.1. Cadrul instituţional
    Competentele şi atribuţiile în legătură cu procesul de privatizare aparţin Guvernului, Agenţiei Române de Dezvoltare şi instituţiilor publice implicate, după cum urmează:
    * Guvernul României asigura înfăptuirea politicii de privatizare, coordonează şi controlează activitatea instituţiilor publice implicate în procesul de privatizare.
    * Agenţia Română de Dezvoltare, în subordinea Guvernului, funcţionează ca organ de specialitate al administraţiei publice centrale, cu responsabilităţi privind:
    - promovarea strategiei naţionale de privatizare, pe baza propunerilor ministerelor de resort, ale autorităţilor administraţiei publice locale, ale altor instituţii şi organisme implicate în procesul de privatizare, în scopul asigurării corelării cu strategiile de dezvoltare elaborate de acestea;
    - elaborarea proiectelor de acte normative în domeniul privatizării;
    - atragerea şi promovarea investiţiilor străine, în scopul privatizării societăţilor comerciale;
    - armonizarea politicilor de restructurare şi de privatizare elaborate de ministerele care au în coordonare companii şi societăţi naţionale, precum şi societăţi comerciale rezultate din reorganizarea regiilor autonome;
    - monitorizarea derulării şi finalizarii procesului de privatizare.
    * Instituţiile publice implicate, respectiv Fondul Proprietăţii de Stat, ministerele de resort şi autorităţile administraţiei publice locale realizează întregul proces de privatizare. În acest scop instituţia publică implicata:
    - exercita toate drepturile ce decurg din calitatea de acţionar a statului sau a autorităţilor administraţiei publice locale;
    - ia toate măsurile necesare pentru realizarea procesului de privatizare a societăţilor comerciale.
    Totodată instituţiile publice implicate au dreptul sa contracteze cu persoane fizice sau juridice, române ori străine, servicii de asistenţa de specialitate în domeniul privatizării, restructurării şi lichidării.
    * Fondul Proprietăţii de Stat, ca instituţie de interes public în subordinea Guvernului, acţionează pentru diminuarea implicarii în economie a statului şi a autorităţilor administraţiei publice locale, prin vânzarea acţiunilor deţinute de acestea, şi exercită atribuţiile prevăzute pentru instituţiile publice implicate, cu privire la societăţile comerciale, altele decât cele de interes strategic, sau, prin excepţie, la acele societăţi strategice pentru care Guvernul hotărăşte în acest sens.
    * Ministerele de resort deţin, în numele statului, acţiunile companiilor/societăţilor naţionale şi societăţilor comerciale, pe care le au în portofoliu, rezultate din reorganizarea regiilor autonome de interes naţional, şi exercită drepturile decurgând din calitatea de acţionar la aceste societăţi, luând toate măsurile necesare pentru realizarea procesului de privatizare a societăţilor respective.
    * Autorităţile administraţiei publice locale deţin acţiunile societăţilor comerciale, înfiinţate în baza prevederilor Legii administraţiei publice locale nr. 69/1991*1), precum şi ale societăţilor comerciale pe care le au în portofoliu, rezultate din reorganizarea regiilor autonome de interes local, exercita drepturile decurgând din calitatea de acţionar la aceste societăţi şi dispun, după caz, asupra modului de privatizare a societăţilor comerciale respective.
----------
    1*) Legea nr. 69/1991 a fost republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 79 din 18 aprilie 1996.
    2.2. Cadrul legislativ
    2.2.1. Măsuri pentru perfecţionarea cadrului legislativ
    În scopul eficientizarii şi accelerarii procesului de privatizare s-au realizat actualizarea şi completarea cadrului legislativ, prin modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 88/1997 privind privatizarea societăţilor comerciale, aprobată prin Legea nr. 44/1998, urmărindu-se eliminarea acelor dispoziţii care au întârziat şi chiar blocat procesul de privatizare. În acest sens a fost promulgată Legea nr. 99/1999 privind unele măsuri pentru accelerarea reformei economice.
    De asemenea, s-au operat modificări ale altor prevederi legislative cu privire la domeniile conexe procesului de privatizare, în scopul atragerii investitorilor români şi străini, atât prin prevederile Legii nr. 99/1999 (modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 51/1997 privind operaţiunile de leasing şi societăţile de leasing, a Legii nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, republicată, a Legii nr. 64/1995 privind procedura reorganizării judiciare şi a falimentului), cat şi prin alte reglementări (Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 49/1999 privind administrarea companiilor/societăţilor naţionale, a societăţilor comerciale, la care statul sau o autoritate a administraţiei publice locale este acţionar majoritar, precum şi a regiilor autonome şi Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 67/1999 privind unele măsuri pentru dezvoltarea activităţii economice).
    2.2.2. Metode şi tehnici de privatizare
    Vânzarea acţiunilor societăţilor comerciale, deţinute de stat şi de autorităţile administraţiei publice locale, către persoane fizice şi/sau juridice, române sau străine, se va face prin toate metodele reglementate de prevederile legale în vigoare (oferta publică şi alte metode specifice pieţei de capital, negociere, licitaţie cu strigare sau în plic, certificate de depozit emise de bănci de investiţii pe piaţa de capital internationala sau orice combinaţie a acestora), promovandu-se cu prioritate metodele de privatizare rapide, competitive şi transparente - licitaţia cu strigare şi metodele de vânzare specifice pieţei de capital.
    În cazul societăţilor comerciale prevăzute în lista nr. 1, anexată la prezenta strategie, se va proceda la vânzarea pachetelor de acţiuni deţinute de Fondul Proprietăţii de Stat, respectiv la restructurarea/lichidarea acestora, prin intermediul unor bănci de investiţii agreate de către Banca Mondială, iar în cazul celor prevăzute în lista nr. 2, anexată la prezenta strategie, privatizarea se va realiza de către agenţi de privatizare.
    Vânzarea acţiunilor societăţilor comerciale către asociaţiile salariaţilor se va face prin metoda negocierii sau a licitaţiei, cu posibilitatea utilizării modalităţilor de plată prevăzute de legislaţie.
    De asemenea, se are în vedere posibilitatea conversiei datoriilor societăţilor comerciale în acţiuni sau reesalonarea acestora, potrivit legii, precum şi conversia datoriei publice în acţiuni.
    Transferul dreptului de proprietate asupra activelor deţinute de societăţile comerciale la care statul sau o autoritate a administraţiei publice locale este acţionar majoritar sau asupra celor deţinute de regiile autonome se face prin vânzare cu plata integrală sau în rate ori prin leasing imobiliar cu clauza irevocabilă de vânzare.
    CAP. 3
    Politici sectoriale de dezvoltare şi privatizare
    3.1. Măsuri pentru implementarea politicilor sectoriale de dezvoltare şi privatizare
    Aplicarea strategiei de privatizare a societăţilor comerciale pentru anul 1999 trebuie să asigure accelerarea procesului de privatizare sub aspect cantitativ şi calitativ. La elaborarea strategiei s-au luat în considerare etapele prevăzute în strategiile de restructurare şi dezvoltare sectoriale, propuse de către ministerele economice, agenţiile guvernamentale şi Departamentul pentru Administraţie Publică Locală.
    Pentru realizarea obiectivelor politicilor sectoriale de privatizare şi reusita programului de privatizare este necesară restructurarea activităţii unor societăţi comerciale, restructurare ce are ca obiectiv fundamental transformarea şi adaptarea lor la nevoile pieţei, precum şi la necesităţile de dezvoltare regionala.
    Restructurarea activităţii societăţilor comerciale se va realiza, în principal, prin:
    * crearea de centre de profit şi urmărirea acestora prin bugete de venituri şi cheltuieli proprii.
    Aceste centre conduc la restructurarea de fond a societăţilor comerciale, prin:
    - concentrarea ca centre de profit a activităţilor viabile pentru care exista piaţa şi, implicit, posibilitatea realizării de profit;
    - separarea activităţilor neviabile, recurgandu-se la închiderea operationala şi la conservarea temporară;
    - desprinderea şi privatizarea activităţilor auxiliare şi/sau neesentiale;
    - vânzări de active sau de mijloace fixe;
    - reducerea capacităţilor de producţie la nivelul volumului producţiei care poate fi absorbită de piaţa;
    - disponibilizarea personalului excedentar;
    - restructurarea financiară etc.;
    * divizarea în mai multe societăţi comerciale, în cazul existenţei unor activităţi de producţie distincte;
    * fuziunea cu alta societate comercială de profil similar, pentru creşterea sau întărirea poziţiei pe piaţa interna şi/sau externa, realizată în paralel cu măsurile de restructurare de fond specifice;
    * comasarea, prin preluarea unor activităţi desprinse de la alte societăţi, atunci când acestea au legătură tehnologică de natura sa conducă la reducerea costurilor şi la creşterea veniturilor.
    Procesul de restructurare poate fi urmat, după caz, de următoarele proceduri:
    * reorganizarea judiciară;
    * lichidarea voluntara;
    * încetarea (totală sau parţială) a activităţii unor societăţi comerciale, în condiţiile legilor speciale;
    * închiderea operationala (totală sau parţială);
    * falimentul.
    Pentru realizarea restructurării societăţilor comerciale, instituţiile publice implicate în procesul de privatizare vor avea în vedere următoarele obiective:
    * finalizarea analizelor-diagnostic la societăţile comerciale cu cele mai mari pierderi şi datorii, selectate în cursul semestrului al doilea al anului 1998;
    * alegerea societăţilor comerciale pentru care se vor realiza analize-diagnostic, în vederea stabilirii unui nou portofoliu de societăţi comerciale aflate în situaţie economico-financiară critica;
    * realizarea de analize-diagnostic pentru cazuri speciale;
    * elaborarea de planuri de restructurare pentru eliminarea pierderilor şi datoriilor societăţilor comerciale la care nu exista sanse de privatizare imediata sau care sunt critice pentru un anumit sector economic (definite ca atare prin strategiile sectoriale ale ministerelor economice);
    * monitorizarea proceselor de lichidare judiciară declansate în cursul trimestrului IV al anului 1998 pentru societăţile comerciale aflate în faliment la iniţiativa creditorilor, în faliment la iniţiativa debitorului sau în reorganizare judiciară la iniţiativa debitorului;
    * monitorizarea proceselor de privatizare-restructurare a societăţilor comerciale exceptate de la lichidare judiciară.
    Privatizarea pe domenii de activitate se va efectua cu respectarea orientarilor strategiilor de dezvoltare propuse de către ministere, având ca ansamblu de referinţa următoarele elemente:
    * stadiul pregătirii de către ministerele economice a procesului de privatizare a companiilor/societăţilor naţionale şi a societăţilor comerciale rezultate prin transformarea regiilor autonome;
    * dezvoltarea infrastructurilor;
    * dimensiunea, forta de muncă şi situaţia financiară a societăţii comerciale;
    * mediul concurential şi imperfectiunile acestuia referitoare la existenta unor poziţii de monopol;
    * obiectivele de dezvoltare a ramurii;
    * ponderea societăţii în sector, precum şi impactul acesteia, pe verticala, în sectorul respectiv;
    * protecţia marcilor de fabrica, de comerţ sau de servicii;
    * protecţia mediului înconjurător.
    3.2. Obiectivele politicilor sectoriale de dezvoltare şi privatizare
    3.2.1. Industrie
    a) Politici de dezvoltare
       ----------------------
    Procesul de reforma economică şi de restructurare din acest domeniu vizează crearea unui mediu industrial viabil, nedistorsionat, bazat pe concurenta şi pe un cadru legislativ stabil, simplu şi coerent, în scopul asigurării condiţiilor de creştere economică durabila.
    În acest context principalele obiective avute în vedere, cu prioritate, pe termen scurt, privesc cu precădere stoparea declinului producţiei industriale, creşterea competitivitatii şi asigurarea condiţiilor de relansare economică.
    Astfel, pentru realizarea acestor obiective vor fi adoptate, în principal, următoarele măsuri:
    * continuarea restructurării sau reorganizării companiilor/societăţilor naţionale rezultate din transformarea regiilor autonome;
    * susţinerea activităţii productive din industrie prin luarea unor măsuri care vizează, în principal, următoarele aspecte:
    - elaborarea de strategii şi programe de restructurare/dezvoltare sectoriale;
    - finanţarea proiectelor de restructurare a societăţilor comerciale potenţial viabile;
    - diminuarea blocajului financiar prin adoptarea unui sistem operational de compensare în lant a obligaţiilor neachitate la scadenta între mai mulţi agenţi economici;
    - atragerea investitorilor străini prin promovarea unor proiecte de investiţii către fonduri de investiţii cu recunoaştere internationala.
    b) Politici de privatizare
       -----------------------
    Vânzarea acţiunilor societăţilor comerciale din industrie se va face prin utilizarea tuturor metodelor prevăzute în legislaţia privatizării.
    Principalele obiective ale privatizării în industrie sunt următoarele:
    * privatizarea, cu precădere, a societăţilor comerciale din sectoarele metalurgie, construcţii de maşini şi chimie;
    * identificarea activelor neutilizabile şi vânzarea lor, cu plata integrală, în rate ori utilizarea în sistem de leasing imobiliar cu clauza irevocabilă de vânzare. În caz de insucces al vânzării se vor lua măsuri pentru dezmembrarea sau casarea acestora;
    * conversia datoriilor societăţilor comerciale în acţiuni.
    Privatizarea societăţilor comerciale din industrie se va face, luându-se, după caz, următoarele măsuri:
    * păstrarea obiectului de activitate, dacă societatea şi-a câştigat, prin produsele sau serviciile pe care le realizează, o poziţie recunoscută pe piaţa interna sau internationala;
    * asumarea de către cumpărător a raspunderilor şi costurilor legate de realizarea obligaţiilor de mediu;
    * protecţia forţei de muncă;
    * realizarea unor programe investitionale de către cumpărător;
    * reesalonarea, potrivit legii, a datoriilor înregistrate de către societăţile comerciale anterior privatizării.
    A. SECTORUL ENERGETIC
    A.1. Sectorul energiei electrice şi termice
    a) Politici de dezvoltare
       ----------------------
    În acest sector se va acţiona pentru restructurarea completa a sectorului energiei electrice şi termice, cele mai importante dintre acţiuni fiind următoarele:
    * crearea cadrului legislativ şi instituţional pentru introducerea regulilor economiei de piaţa în sector;
    * continuarea restructurării societăţilor comerciale din domeniu, prin divizare, după caz, pe criterii economice şi, totodată, prin separarea din Compania Naţionala de Electricitate - S.A. a filialelor de producere, termo sau hidro, a energiei electrice şi a celor de distribuţie, care se vor constitui în societăţi comerciale independente, ulterior privatizabile;
    * crearea mecanismelor şi infrastructurii Bursei de Energie Electrica şi realizarea procedurilor detaliate de funcţionare a acesteia.
    În anul 1999 obiectivul principal al sectorului energetic este creşterea gradului de interconectare a sistemului energetic românesc cu sistemele energetice ale U.C.P.T.E. din Uniunea Europeană şi ţările riverane Marii Negre.
    De asemenea, se va avea în vedere concesionarea unor amenajări hidroenergetice la care au fost sistate investiţiile, precum şi a unor microhidrocentrale.
    b) Politici de privatizare
       -----------------------
    În anul 1999 va fi initiata privatizarea unor societăţi comerciale de producere a energiei electrice şi termice, în principal centrale de termoficare de pe platforme industriale şi reţele de termoficare zonala.
    În programul de privatizare pe acest an vor fi incluse următoarele centrale termice: Giurgiu, Gurabarza, Vulcan, Ovidiu, Calafat, Comăneşti, Vaslui.
    A.2. Sectorul petrol şi gaze
    a) Politici de dezvoltare
       ----------------------
    În domeniul petrolier programul de restructurare pe anul 1999 prevede, ca principale obiective, următoarele:
    * continuarea proceselor de retehnologizare, modernizare şi dezvoltare a activităţii petroliere;
    * rationalizarea capacităţilor şi pregătirea pentru privatizare;
    * promovarea unor acţiuni de explorare la mare adancime, în actualele zone de exploatare, precum şi în zonele puţin explorate ale României;
    * realizarea unor produse de calitate, conform normelor ecologice internaţionale, acceptate de Uniunea Europeană;
    * reducerea poluarii şi reconstructia ecologica.
    În domeniul gazelor naturale cele mai importante acţiuni vizează:
    * constituirea Autorităţii naţionale de reglementare în domeniul gazelor naturale;
    * elaborarea şi promovarea legii gazelor, în armonizare cu legislaţia internationala;
    * promovarea actelor normative specifice privind reforma sistemului de preţuri şi tarife la gazele naturale;
    * concesionarea bunurilor din domeniul public al statului şi al unităţilor administrativ-teritoriale, respectiv sistemul naţional de transport şi reţelele de distribuţie a gazelor;
    * desprinderea filialelor de distribuţie a gazelor şi reorganizarea acestora în context regional;
    * continuarea proiectelor de restructurare tehnologică cu finanţare prin Banca Mondială şi Banca Europeană de Investiţii;
    * pregătirea pentru privatizare a unor societăţi comerciale din cadrul sectorului.
    b) Politici de privatizare
       -----------------------
    În cursul anului 1999 va demara procesul de pregătire pentru privatizarea Societăţii Naţionale a Petrolului "Petrom" - S.A., prin majorarea capitalului social.
    Pentru majorarea capitalului social al Societăţii Naţionale a Petrolului "Petrom" - S.A. se au în vedere mai multe variante. Se urmăreşte ca majorarea de capital, de 30-35%, sa conducă la obţinerea unor sume importante care vor fi folosite pentru dezvoltarea societăţii şi creşterea valorii acţiunilor societăţii.
    Societatea Naţionala de Gaze Naturale "Romgaz" - S.A., rezultată din restructurarea Regiei Autonome a Gazelor Naturale "Romgaz" Medias, are în componenta 5 societăţi comerciale, care funcţionează ca filiale cu personalitate juridică.
    Potrivit prevederilor hotărârii de înfiinţare a Societăţii Naţionale de Gaze Naturale "Romgaz" - S.A., în prima etapa se vor desprinde societăţile comerciale "Distrigaz Sud" - S.A. Bucureşti şi "Distrigaz Nord" - S.A. Targu Mures. Procesul de privatizare a acestor societăţi va începe în cursul anului 1999, după clarificarea regimului juridic al bunurilor din patrimoniul lor.
    Se va finaliza procesul de privatizare la societăţile comerciale care desfăşoară activităţi conexe (foraj, operaţiuni speciale, construcţii-montaj etc.).
    Vânzarea acţiunilor societăţilor comerciale din domeniu se va face prin negociere, pentru atragerea de investitori strategici (mai ales în cazul societăţilor cu o poziţie semnificativă - unic prestator de servicii şi operaţiuni speciale), oferta publică şi prin alte metode specifice pieţei de capital, precum şi prin licitaţie.
    B. SECTORUL MINIER
    a) Politici de dezvoltare
       ----------------------
    În cadrul procesului de restructurare sunt incluse următoarele acţiuni:
    * modernizarea şi retehnologizarea minelor viabile, cu finanţare din surse proprii, bugetare şi din alte surse (fonduri din privatizare);
    * creşterea ponderii exploatarilor de suprafaţa;
    * constituirea de societăţi comerciale, de producţie şi de prestări de servicii, prin desprinderea unor activităţi din fostele regii autonome;
    * încetarea activităţii din exploatările miniere nerentabile, conservarea sau închiderea lor, după caz, precum şi disponibilizarea personalului aferent, cu asigurarea protecţiei sociale;
    * atragerea investitorilor privati în procesul de concesionare sau pentru înfiinţarea de societăţi mixte;
    * începerea lucrărilor de ecologizare a minelor şi de reabilitare a condiţiilor de mediu.
    b) Politici de privatizare
       -----------------------
    Procesul de privatizare a societăţilor comerciale din domeniul minier va fi accelerat prin:
    * divizarea societăţilor comerciale mari, cu activitate raspandita pe teritoriul mai multor localităţi sau judeţe;
    * vânzarea prin negociere a acţiunilor societăţilor rezultate în urma procesului de restructurare prin divizare;
    * vânzarea activelor aflate în conservare.
    În ceea ce priveşte societăţile comerciale din domeniul cercetării geologice, la care procesul de privatizare este într-un stadiu mai avansat, se va avea în vedere oferirea spre vânzare a unor pachete de acţiuni semnificative unui investitor sau grup de investitori, realizarea de asocieri (cu aport de capital) care să asigure capitalizarea şi retehnologizarea respectivelor societăţi sau, după caz, negocierea pachetului majoritar de acţiuni cu asociaţiile salariaţilor din cadrul respectivelor societăţi. La societăţile comerciale la care a fost initiat procesul de privatizare, acesta se va continua prin metoda negocierii, acordând o atenţie specială privatizării Societăţii Comerciale "Prospecţiuni" - S.A. Bucureşti care, prin specificul activităţii sale, are un caracter strategic.
    C. SECTORUL CONSTRUCŢIILOR DE MAŞINI
    Industria construcţiilor de maşini se caracterizează, în ansamblu, prin societăţi comerciale de mari dimensiuni.
    Metodele utilizate pentru privatizarea societăţilor comerciale din acest sector sunt:
    * vânzarea prin oferta publică a acţiunilor;
    * vânzarea de acţiuni către investitori strategici sau, după caz, către investitori de portofoliu, în funcţie de necesitatea implicarii şi de problemele managementului societăţii comerciale;
    * vânzarea unor societăţi comerciale mari, cu asistenţa unor bănci de investiţii străine;
    * vânzarea de active componente ale societăţilor comerciale, care nu perturba buna desfăşurare a proceselor tehnologice;
    * abordarea unor alte variante de privatizare, în funcţie de solicitarile investitorilor, de exemplu, constituirea de societăţi mixte, în cazul societăţilor comerciale neatractive, care au fost oferite la vânzare de mai multe ori şi nu au fost privatizate.
    Societăţile comerciale care dispun în prezent de secţii sau de unităţi de producţie cu profil diferit de activitate se vor diviza, în scopul creşterii atractivităţii la privatizare şi al accesibilitatii potenţialilor investitori, precum şi pentru îmbunătăţirea calităţii managementului. Acest proces de restructurare va fi urmat de procesul de privatizare a societăţilor comerciale rezultate.
    Societăţile comerciale neviabile, neatractive şi pentru care nu exista sanse de redresare sau de privatizare vor fi lichidate.
    D. SECTORUL ELECTRONICA ŞI ELECTROTEHNICA

    În acest sector sunt societăţi comerciale cu profil de producţie industriala, de bunuri de larg consum, precum şi societăţi comerciale cu profil de cercetare ştiinţifică, dezvoltare tehnologică, proiectare şi informatica, care se vor privatiza prin toate metodele prevăzute de legislaţia specifică.
    E. SECTORUL INDUSTRIEI METALURGICE
    a) Politici de dezvoltare
       ----------------------
    Programul de restructurare-dezvoltare are în vedere următoarele obiective principale:
    * continuarea proceselor de retehnologizare, modernizare şi dezvoltare a activităţii economice;
    * analizarea şi identificarea activelor neperformante sau care se afla în conservare, în vederea vânzării acestora;
    * crearea de centre de profit prin separarea activităţilor neviabile;
    * divizarea în mai multe societăţi sau fuziunea cu alte societăţi comerciale, în vederea îmbunătăţirii activităţii şi maririi atractivităţii pentru privatizare;
    * cooperarea internationala, pe principii de performanţă şi complementaritate, cu ţările din zona de comerţ liber din centrul şi vestul Europei (CEFTA şi Uniunea Europeană), în scopul rationalizarii efortului investitional şi al creşterii indicatorilor de performanţă.
    Procesul de restructurare poate fi urmat, după caz, de reorganizare judiciară, închidere operationala sau de faliment.
    b) Politici de privatizare
       -----------------------
    Privatizarea societăţilor comerciale din sectorul metalurgic se va realiza, în principal, prin privatizarea marilor combinate siderurgice producătoare de oţel.
    Procesul de privatizare pentru societăţile comerciale cu o valoare ridicată a capitalului social (de exemplu: Societatea Comercială "Sidex" - S.A. Galaţi), unele având o semnificaţie strategica în dezvoltarea economică a tarii, se va realiza cu asistenţa băncilor de investiţii străine.
    F. SECTORUL CHIMIE, PETROCHIMIE
    a) Politici de dezvoltare
       ----------------------
    Programul de restructurare-dezvoltare are în vedere următoarele obiective principale:
    * continuarea proceselor de retehnologizare, modernizare şi dezvoltare a activităţii economice;
    * analizarea şi identificarea activelor neperformante sau care se afla în conservare, în vederea vânzării acestora;
    * crearea de centre de profit prin separarea activităţilor neviabile;
    * divizarea în mai multe societăţi sau fuziunea cu alte societăţi comerciale, în vederea îmbunătăţirii activităţii şi maririi atractivităţii pentru privatizare;
    * definirea domeniului public aferent sistemului de transport al ţiţeiului prin conducte, în cadrul societăţilor comerciale "Conpet" - S.A. Ploiesti şi "Oil Terminal" - S.A.
    Procesul de restructurare poate fi urmat, după caz, de reorganizare judiciară, închidere operationala sau de faliment.
    b) Politici de privatizare
       -----------------------
    În sectorul industriei chimice şi petrochimice se va urmări privatizarea a cel puţin 90% din capitalul social rămas de privatizat prin toate metodele de privatizare prevăzute de lege.
    În sectorul de rafinarii şi petrochimie se prevede privatizarea rafinariilor mari şi a combinatelor petrochimice.
    În sectorul îngrăşăminte chimice se are în vedere privatizarea integrală a societăţilor comerciale producătoare.
    Pentru sectorul produselor anorganice şi pentru sectorul de fire şi fibre sintetice şi artificiale se prevede privatizarea societăţilor comerciale mari.
    Societăţile din celelalte sectoare de activitate, respectiv medicamente, detergenti, sapun, cosmetice, lacuri şi vopsele, articole tehnice din cauciuc şi mase plastice, se vor privatiza integral.
    La societăţile comerciale strategice şi la cele care au capacităţi pentru producţia de apărare se va păstra acţiunea nominativă de control.
    G. SECTORUL INDUSTRIEI UŞOARE
    Vor continua acţiunile ce vizează vânzarea unor active care nu influenţează semnificativ derularea procesului de privatizare.
    Societăţile comerciale mari şi cu flux tehnologic integrat, cuprinse în programul de privatizare, vor fi oferite la vânzare, cu menţiunea ca, până la declanşarea procedurilor de privatizare, în spaţiile disponibile, rezultate în urma reducerii activităţii, se pot organiza linii de confecţii textile, inclusiv în sistem lohn. În cazul filaturilor de bumbac cu dotare tehnologică invechita se va continua vânzarea acestora, chiar şi prin acceptul vânzătorului de a fi schimbat obiectul principal de activitate după privatizare.
    Societăţile comerciale mari şi/sau amplasate în zone monoindustriale din acest sector vor fi privatizate cu asistenţa din partea băncilor internaţionale de investiţii.
    Totodată, se are în vedere demararea proceselor de conversie a datoriilor unor societăţi comerciale în acţiuni.
    3.2.2. Producţia de apărare
    a) Politici de dezvoltare
       ----------------------
    Regia Autonomă "Arsenalul Armatei", Regia Autonomă "Ramidacia" şi Regia Autonomă "Rasirom" îşi menţin statutul de regii autonome sub coordonarea ministerelor de resort. Restructurarea lor se efectuează la propunerea ministerelor de resort, conform programelor aprobate de Consiliul Suprem de Apărare a Tarii, prin hotărâre a Guvernului.
    Reorganizarea sau lichidarea societăţilor comerciale care au capacităţi de producţie în sectorul producţiei de apărare se va face numai cu avizul Oficiului Central de Stat pentru Probleme Speciale, Ministerului Apărării Naţionale - Statul Major General, Comisiei de Coordonare a Producţiei de Apărare şi cu aprobarea Consiliului Suprem de Apărare a Tarii.
    b) Politici de privatizare
       -----------------------
    Privatizarea societăţilor comerciale din sectorul producţiei de apărare va fi realizată după adoptarea de către Guvern, la propunerea instituţiilor publice implicate, a unei hotărâri privind societăţile comerciale declarate de interes strategic.În cazul acestor societăţi comerciale se va proceda, cu precădere, la vânzarea de acţiuni şi nu la vânzarea de active.
    Societăţile comerciale din domeniu pot fi privatizate cu păstrarea acţiunii nominative de control în proprietatea statului, iar exercitarea acestei optiuni revine Guvernului, care stabileşte totodată şi cine va exercita drepturile ce decurg din deţinerea acesteia.
    Totodată în contractele de vânzare-cumpărare se vor include clauze speciale privind păstrarea capacităţilor de producţie cuprinse în "Inventarul general al patrimoniului sectorului producţiei de apărare", definit prin Legea nr. 78/1995 privind protecţia personalului şi a patrimoniului din sectorul producţiei de apărare. Clauzele speciale vor fi stabilite de către instituţia publică implicata, de comun acord cu Oficiul de Stat pentru Probleme Speciale, Ministerul Apărării Naţionale - Statul Major General, şi avizate de Comisia de Coordonare a Producţiei de Apărare.
    Filialele şi sucursalele din cadrul Societăţii Naţionale "Romarm" - S.A. vor fi privatizate parţial, în limita capitalului social, aferentă producţiei civile.
    Privatizarea acestor societăţi comerciale peste cota de capital social sus-menţionată se poate face de către instituţia publică implicata, cu avizul Oficiului Central de Stat pentru Probleme Speciale şi al Comisiei de Coordonare a Producţiei de Apărare, în condiţiile prevederii unor clauze speciale privind obligaţiile ce revin proprietarilor pentru producţia de apărare, pe timp de pace şi în caz de mobilizare sau război. În aceasta situaţie statul va păstra în proprietate cel puţin o acţiune nominativă de control, cu drepturile aferente.
    3.2.3. Agricultura şi alimentaţia
    a) Politici de dezvoltare
       ----------------------
    În scopul dezvoltării şi rentabilizarii subsectoarelor din agricultura şi industria alimentara se au în vedere următoarele acţiuni:
    * stabilirea şi implementarea unei strategii de rentabilizare a sectoarelor din agricultura, în strânsă corelare cu politica de piaţa;
    * redimensionarea şi restructurarea capacităţilor de producţie la un optim necesar, în vederea diminuării pierderilor şi rentabilizarii activităţii;
    * redimensionarea activităţii de cercetare fundamentală şi orientarea sa spre activităţi de cercetare aplicativa, precum şi extinderea acesteia în producţie;
    * trecerea în domeniul privat a activităţilor aflate în administrarea statului, prin concesionarea bunurilor şi serviciilor aparţinând domeniului public şi privat al statului;
    * privatizarea managementului pe bază de contract la acele societăţi comerciale la care nu se justifica vânzarea acţiunilor;
    * concesionarea terenurilor agricole, în vederea exploatării acestora în sistem privat;
    * introducerea unor mecanisme de reglare a pieţei agricole atât prin elaborarea unor acte normative în scopul organizării pieţelor, cat şi prin introducerea de instrumente financiare de cotare la bursa de mărfuri a produselor agroalimentare.
    b) Politici de privatizare
       -----------------------
    La privatizarea societăţilor comerciale din agricultura se are în vedere aplicarea unor metode de privatizare compatibile cu acest sector, luându-se în considerare atât diferenţele de mărime a capitalului social, cat şi atractivitatea activităţilor acestor societăţi comerciale.
    În anul 1999 şi în primul trimestru al anului 2000 se vor avea în vedere următoarele:
    * finalizarea procesului de privatizare prin vânzare de acţiuni la societăţile comerciale prestatoare de servicii în agricultura, de tip "Agromec";
    * privatizarea societăţilor comerciale de creştere a porcilor şi pasarilor, prin vânzare de acţiuni şi prin vânzarea activelor societăţilor intrate în proces de lichidare administrativă. Pentru societăţile comerciale de creştere a porcilor şi pasarilor, care deţin material biologic, se au în vedere continuarea activităţii de selecţie şi hibridare şi, eventual, privatizarea managementului;
    * finalizarea procesului de privatizare la societăţile comerciale de tip "Cerealcom" şi "Comcereal";
    * privatizarea societăţii comerciale "Berser" - S.A.;
    * începerea procesului de restructurare, în vederea privatizării, la societăţile comerciale de tip "Suintest";
    * privatizarea societăţilor comerciale de tip "Unisem" şi "Semrom";
    * privatizarea tuturor societăţilor comerciale din industria alimentara. În cazul societăţilor comerciale la care nu se justifica vânzarea de acţiuni, se va proceda la restructurarea acestora şi la privatizarea managementului;
    * societăţile comerciale de tip I.A.S., care deţin în administrare terenuri agricole sau terenuri aflate permanent sub luciu de apa, se vor privatiza prin vânzare de acţiuni şi active, în strânsă corelare cu concesionarea terenului agricol. În cazul societăţilor comerciale la care nu se justifica vânzarea de acţiuni, se va proceda la restructurarea acestora şi la privatizarea managementului;
    * pentru societăţile comerciale care înregistrează datorii foarte mari se are în vedere vânzarea unor active nefolosite la capacitatea lor, în scopul achitării datoriilor acestora.
    În privinta procesului de privatizare a societăţilor comerciale/naţionale rezultate din reorganizarea regiilor autonome se au în vedere următoarele:
    * Societatea Naţionala "Tutunul Romanesc" - S.A., rezultată din transformarea Regiei Autonome a Tutunului - Bucureşti, cu un număr de 16 sucursale fără personalitate juridică (6 fabrici de tigarete, 8 fabrici de cultura şi fermentare, o staţiune de cercetare şi o fabrica de piese de schimb), se va privatiza prin:
    - vânzarea pachetului majoritar de acţiuni către un investitor capabil să investească şi sa menţină cota societăţii pe piaţa interna şi externa; sau
    - vânzarea de acţiuni pe piaţa de capital.
    * Societatea Comercială de Cercetare-Dezvoltare Rurală "Ceder" - S.A. Cristian, judeţul Sibiu, rezultată din transformarea Regiei Autonome "Institutul de Montanologie" Cristian, judeţul Sibiu, cu 5 sucursale fără personalitate juridică, va proceda la vânzarea activelor neperformante sau care se afla în conservare.
    * Pentru Societatea Naţionala "Cai de rasa" - S.A. se preconizeaza trecerea în domeniul privat a unor activităţi de interes naţional ale acestei societăţi, prin concesionarea acestora.
    În vederea sporirii atractivităţii pentru privatizare, programul de restructurare a Societăţii Naţionale "Cai de Rasa" - S.A. propune reducerea numărului de subunitati de la 20 la 10 (5 herghelii şi 5 centre cabaline), precum şi înfiinţarea Autorităţii Hipice Naţionale şi a Comisiei Naţionale de Clasare şi Evaluare a Cabalinelor.
    * Societatea Naţionala "Institutul Pasteur" - S.A., rezultată din transformarea Regiei Autonome "Institutul Naţional de Medicina Veterinara <<Pasteur>> Bucureşti", cu 8 subunitati (6 sucursale teritoriale şi 2 ferme biobaza), se va privatiza, avându-se în vedere:
    - negocierea cu un partener de specialitate;
    - păstrarea unei acţiuni nominative de control de către statul român, pentru a se asigura controlul cercetării ştiinţifice de interes naţional.
    Pentru accelerarea privatizării Societăţii Naţionale "Institutul Pasteur" - S.A. se are în vedere restructurarea prin trecerea în totalitate a patrimoniului acesteia în domeniul privat al statului.
    3.2.4. Transporturi
    a) Politici de dezvoltare
       ----------------------
    În acest sector deosebit de importante sunt afirmarea României ca ţara de tranzit şi alinierea la condiţiile europene de transport, în contextul integrării sistemului naţional de infrastructura în sistemul european.
    Obiectivele prioritare de dezvoltare-restructurare privesc:
    * oprirea deteriorării tehnice şi operationale a sistemului de transport;
    * reabilitarea, modernizarea şi dezvoltarea infrastructurilor, echipamentelor şi mijloacelor de transport;
    * alinierea la cerinţele pieţei europene de transport.
    În programele de restructurare a celor patru societăţi - Societatea Naţionala "Aeroportul Internaţional Bucureşti-Otopeni" - S.A., Societatea Naţionala "Aeroportul Internaţional Bucureşti-Baneasa" - S.A., Societatea Naţionala "Aeroportul Internaţional Constanta" - S.A., Societatea Naţionala "Aeroportul Internaţional Timişoara" - S.A. - pentru perioada 1999-2003 se prevede desprinderea activităţilor de întreţinere şi reparatie a infrastructurii aeroportuare, a celor de întreţinere şi reparatie a mijloacelor tehnice aeroportuare, a activităţilor de curăţenie curenta şi a activităţilor de asistenţa medicală etc.
    În domeniul transporturilor feroviare, prin hotărâri ale Guvernului promovate în anul 1998 au fost desprinse din Societatea Naţionala de Transport Feroviar de Călători "C.F.R. Călători" - S.A. şi din Societatea Naţionala de Transport Feroviar de Marfa "C.F.R. Marfa" - S.A. 10 filiale cu statut de societăţi comerciale.
    Totodată se prevede desprinderea din Compania Naţionala de Cai Ferate "C.F.R." - S.A. a 7 filiale cu statut de societăţi comerciale, având ca obiect de activitate producţia industriala cu caracter feroviar, reparaţii şi lucrări de întreţinere pentru infrastructura feroviara şi instalaţii, asistenţa tehnica de specialitate.
    b) Politici de privatizare
       -----------------------
    În aplicarea strategiei sectoriale se va urmări privatizarea societăţilor comerciale din transporturi, avându-se în vedere:
    * corelarea cu investiţiile în infrastructuri, pentru a permite dezvoltarea şi realizarea unui grad de compatibilitate cu sistemele de transporturi din Uniunea Europeană;
    * efectuarea, cu precădere, a vânzării integrale a pachetului de acţiuni, prin licitaţie sau prin vânzarea acţiunilor pe piaţa de capital naţionala sau internationala, după caz.
    În domeniul transportului maritim se vor avea în vedere doua obiective principale privind procesul de restructurare şi privatizare a companiilor de navigaţie: pe de o parte, menţinerea unei capacităţi de transport maritim, corelata cu cerinţele pieţei, sub operarea companiilor româneşti, iar pe de altă parte, menţinerea unui control al statului numai pentru realizarea nevoilor strategice şi de apărare a tarii şi pentru valorificarea potenţialului porturilor româneşti.
    Pentru cele trei companii comerciale maritime româneşti ("Petromin" - S.A. Constanta, "Romline" - S.A. Constanta şi "Navrom" - S.A. Constanta) se prevăd următoarele:
    * privatizarea "Petromin" - S.A. Constanta, care se va realiza prin metode combinate: cu vânzarea prin negociere a unui pachet majoritar de acţiuni şi prin vânzarea unor pachete reziduale de acţiuni (5-10% din capitalul social) prin Bursa de Valori. Se preconizeaza păstrarea de către stat a acţiunii nominative de control;
    * înfiinţarea "Companiei Române de Transport Maritim" (C.R.T.M.) prin restructurarea "Romline" - S.A. Constanta.
    C.R.T.M. va rezultă din preluarea navelor viabile din punct de vedere al posibilităţilor de exploatare, în funcţie de vechimea şi de starea lor tehnica;
    * derularea procedurii de lichidare judiciară a "Navrom" - S.A. Constanta.
    Privatizarea "Petromin" - S.A. Constanta şi înfiinţarea C.R.T.M. se vor efectua în paralel cu vânzarea navelor către partenerii contractelor de bare-boat, cu preluarea de către aceştia a datoriilor înregistrate către Banca Română de Comerţ Exterior - BANCOREX - S.A.
    Totodată se va avea în vedere crearea unui cadru legislativ coerent, aliniat la legislaţia internationala în domeniu.
    În domeniul transporturilor aeriene se preconizeaza pregătirea privatizării Companiei Naţionale de Transporturi Aeriene Române "Tarom" - S.A., care va cuprinde doua faze:
    - faza I, pe o perioadă de cel mult 6 luni, care se va finaliza cu elaborarea unui plan de afaceri pe termen mediu, care va cuprinde măsuri pentru atingerea obiectivelor din programul de restructurare a companiei;
    - faza a II-a, pe o perioadă de cel mult 2 ani (termen 2000-2001), care va consta în implementarea măsurilor necesare pentru începerea procesului de privatizare a Companiei Naţionale de Transporturi Aeriene Române "Tarom" - S.A. şi identificarea unui potenţial investitor strategic.
    3.2.5. Comunicaţii şi informatica
    A. COMUNICAŢII
    a) Politici de dezvoltare
       ----------------------
    Principalele obiective vizate sunt:
    - crearea unui mediu de afaceri concurential prin reglementarea interconectarii diferitelor reţele şi a interoperabilitatii serviciilor oferite;
    - liberalizarea treptata a pieţelor serviciilor de comunicaţii.
    b) Politici de privatizare
       -----------------------
    Societatea Naţionala "Radiocomunicatii" - S.A. va fi supusă unui proces de restructurare, în vederea pregătirii acesteia pentru privatizare.
    La Compania Naţionala "Posta Română" - S.A. se derulează procesul de auditare, iar la sfârşitul anului se va selecta un consultant pentru privatizarea acesteia.
    B. INFORMATICA
    Metodele de privatizare utilizate pentru societăţile comerciale din domeniul informaticii (societăţi mici şi mijlocii) vor fi negocierea, licitaţia cu strigare, oferta publică şi alte metode specifice pieţei de capital.
    Contractele de vânzare-cumpărare de acţiuni, încheiate cu cumpărătorii societăţilor comerciale din acest domeniu, vor cuprinde clauze ferme privind:
    * păstrarea de către stat a acţiunii nominative de control, în cazul societăţilor comerciale de interes strategic;
    * menţinerea domeniului de activitate pentru o perioadă de minimum 5 ani de la data încheierii contractului de vânzare-cumpărare, prin asigurarea unei ponderi a activităţii de baza în cifra de afaceri de cel puţin 51%;
    * protejarea personalului calificat în domeniu, prin asigurarea perfecţionării pregătirii profesionale şi prin creşterea gradului de ocupare a forţei de muncă specializate (creşterea numărului personalului specializat în domeniu faţă de cel existent la data vânzării) pentru o perioadă de minimum 5 ani de la data încheierii contractului de vânzare-cumpărare de acţiuni;
    * măsuri de protecţie socială, în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare;
    * alte clauze legate de specificul activităţii desfăşurate de societatea comercială din domeniul informaticii.
    3.2.6. Sectorul bancar şi de asigurări
    a) Politici de dezvoltare
       ----------------------
    Construcţia unui sistem bancar modern, compatibil cu standardele internaţionale de eficienta managerială şi prudentialitate bancară, care să asigure o implicare activa în economia reală şi să contribuie în acelaşi timp, în mod direct, la o creştere economică pe termen lung, constituie obiectivul reformei sistemului bancar românesc, în condiţiile în care statul domina încă piaţa bancară românească, prin cele 3 bănci cu capital de stat, atât în ceea ce priveşte creditele acordate, cat şi depozitele atrase.
    Acţiunile principale care urmăresc îndeplinirea acestui obiectiv sunt:
    * îmbunătăţirea şi întărirea capacităţii de reglementare, supraveghere şi control al băncilor comerciale de către Banca Naţionala a României;
    * continuarea privatizării băncilor comerciale;
    * extinderea şi modernizarea reţelei informationale necesare în vederea dezvoltării şi diversificării serviciilor bancare, în scopul introducerii şi urmăririi impozitului pe venitul global.
    În prezent reformele în acest sector sunt susţinute şi de instituţii financiare internaţionale, şi anume:
    * PHARE - pentru finanţarea programului de privatizare a Banc Post - S.A., Băncii Agricole - S.A. şi Băncii Comerciale Române - S.A.;
    * IFC - pentru finanţarea societăţilor de leasing şi a fondurilor cu capital de risc, canalizate către întreprinderile mici şi mijlocii.
    b) Politici de privatizare
       -----------------------
    Privatizarea băncilor la care statul deţine acţiuni are în vedere:
    * finalizarea procesului de privatizare a Banc Post - S.A. şi a Băncii Române de Dezvoltare - S.A., prin vânzarea pachetelor reziduale, conform strategiilor de privatizare aprobate prin hotărâri guvernamentale;
    * finalizarea procesului de restructurare început în anul 1998 la Banca Agricolă - S.A. şi la Banca Română de Comerţ Exterior - BANCOREX - S.A.;
    * iniţierea procesului de privatizare, stabilirea şi aprobarea strategiilor de privatizare specifice pentru Banca Română de Comerţ Exterior - BANCOREX - S.A., Banca Agricolă - S.A. şi Banca Comercială Română - S.A.
    În ceea ce priveşte societăţile de asigurare-reasigurare la care statul deţine acţiuni, acestea acoperă peste 55% din totalul aferent asigurărilor de viaţa şi non-viaţa, luându-se în considerare ponderea încasărilor de prime brute pe piaţa românească a asigurărilor.
    Ţinând seama de acest aspect, societăţile de asigurare-reasigurare la care statul deţine acţiuni, respectiv societăţile comerciale "Astra" - S.A., "Carom" - S.A. şi "Asirom" - S.A., se vor privatiza prin oferta publică, iar în cazul "Asirom" - S.A., şi prin plasament privat.
    3.2.7. Cercetare ştiinţifică şi dezvoltare tehnologică
    a) Politici de dezvoltare
       ----------------------
    Priorităţile imediate şi de perspectiva, în plan naţional şi sectorial, care se vor urmări prin politica din domeniul cercetării-dezvoltării, vor fi în concordanta cu următoarele obiective strategice majore:
    * creşterea capacităţii sistemului naţional de cercetare-dezvoltare (C-D), în scopul de a genera, difuza şi transfera spre economie şi societate rezultate, cunoştinţe şi informaţii ştiinţifice şi tehnologice avansate;
    * amplificarea activităţilor şi serviciilor ştiinţifice şi tehnologice în toate sectoarele economice şi sociale şi orientarea lor spre stimularea şi satisfacerea cererii;
    * formarea şi dezvoltarea personalului şi a instituţiilor specializate pentru activităţi şi servicii ştiinţifice şi tehnologice;
    * stimularea dezvoltării şi valorificării potenţialului tehnologic şi de inovare în plan local şi regional;
    * implicarea activităţii de cercetare ştiinţifică, dezvoltare tehnologică şi inovare în procesul de reforma şi restructurare economică;
    * corelarea privatizării societăţilor comerciale cu profil de C-D cu privatizarea altor societăţi comerciale din domeniul respectiv, cu care se afla în relaţii contractuale, în vederea dinamizarii dezvoltării economico-sociale a tarii;
    * valorificarea şi dezvoltarea patrimoniului intelectual existent;
    * integrarea internationala a activităţilor şi serviciilor ştiinţifice şi tehnologice din ţara noastră.
    b) Politici de privatizare
       -----------------------
    Procesul de privatizare se va desfăşura în paralel cu procesul de restructurare.
    Strategia de restructurare cuprinde acţiunile pregătitoare privatizării societăţilor comerciale cu profil de C-D, care pot fi: fuzionari, divizari, asocieri cu o societate comercială cu care se afla în relaţii contractuale, precum şi gruparea unei/unor societăţi comerciale cu profil de C-D cu alte societăţi comerciale, inclusiv în cadrul unor parcuri tehnologice.
    Măsurile ce trebuie avute în vedere pentru realizarea obiectivelor strategiei de restructurare şi privatizare a societăţilor comerciale cu profil de C-D sunt:
    * identificarea şi selectarea societăţilor comerciale cu profil de C-D care se afla în relaţii contractuale cu alte societăţi comerciale privatizate sau privatizabile, în vederea stabilirii modalităţilor de privatizare;
    * divizarea unor societăţi comerciale cu profil de C-D în mai multe societăţi concurentiale sau diferit specializate, în vederea separarii activităţilor profitabile (cu sectoare de piaţa) şi privatizării lor imediate;
    * asocierea dintre societăţile comerciale cu profil de C-D şi societăţile comerciale din ramura respectiva, care sunt beneficiare ale ofertei de C-D;
    * formarea de incubatoare de afaceri în societăţile comerciale cu profil de C-D de către cercetători şi de specialişti angajaţi în respectivele societăţi comerciale, în scopul valorificării rezultatelor de C-D;
    * privatizarea integrală a societăţilor comerciale cu profil de C-D;
    * prezentarea de către societăţile comerciale, la solicitarea Fondului Proprietăţii de Stat, a listei cuprinzând rezultatele obţinute de societatea comercială, pe baza cercetării finanţate din fonduri publice până la data privatizării, şi a listei cuprinzând informaţiile şi documentele de interes naţional, în vederea evaluării societăţilor comerciale, stabilirii preţului de oferta şi introducerii, potrivit recomandărilor Agenţiei Naţionale pentru Ştiinţa, Tehnologie şi Inovare, a unor clauze speciale în contractul de vânzare-cumpărare de acţiuni.
    Aceste clauze vor urmări, în principal, garantarea păstrării şi dezvoltării obiectului de activitate al societăţilor comerciale din acest domeniu şi păstrarea personalului încadrat pe funcţii de specialitate pentru o perioadă de minimum 5 ani de la data privatizării, protecţia interna şi internationala a marcilor de fabrica, de comerţ şi de servicii, a proprietăţii intelectuale. De asemenea, se va prevedea şi păstrarea acţiunii nominative de control în proprietatea statului pentru acele societăţi comerciale ce vor fi stabilite de Guvern, care va preciza, totodată, şi cine va exercita drepturile ce decurg din deţinerea acesteia.
    Privatizarea societăţilor comerciale cu profil de C-D se va efectua potrivit cadrului legislativ specific acestui domeniu, procedându-se, cu precădere, la vânzarea de acţiuni prin negociere sau licitaţie.
    3.2.8. Comerţ
    Pentru privatizarea societăţilor comerciale din comerţ, din categoria societăţilor mari la care Fondul Proprietăţii de Stat deţine peste 50% din acţiunile aferente capitalului social, se vor aplica următoarele metode:
    - vânzarea acţiunilor prin negociere;
    - divizarea unor societăţi cu un număr mare de active în patrimoniu şi apoi vânzarea acţiunilor societăţilor rezultate.
    Procesul de divizare se va realiza ţinându-se seama de:
    * grupurile de active, complexuri comerciale, depozite;
    * zonele de atractie comercială;
    * formele de administrare (administrare directa, locatie, închiriere, asociere în participaţiune);
    * profilul de activitate;
    * amplasarea spaţiilor în municipiu, oraş, judeţ;
    * numărul de active ale societăţii;
    * active revendicate şi/sau revendicabile.
    Totodată prin procesul de divizare se va urmări, cu prioritate, crearea de societăţi comerciale cu o structura a actionariatului diferita de cea a societăţii din care provin, structura care să asigure, pe de o parte, usurinta în luarea deciziilor privind conducerea acestor societăţi, iar pe de altă parte, creşterea atractivităţii la privatizare, prin oferirea la vânzare a unor pachete de acţiuni a căror pondere în capitalul social să fie cuprinsă între 51% şi 100% .
    Vânzarea acţiunilor societăţilor comerciale rezultate din divizare se va face prin negociere sau prin licitaţie cu strigare, în funcţie de mărimea capitalului social şi de procentul acţiunilor deţinute de Fondul Proprietăţii de Stat.
    Vânzarea unor active grevate de contracte de locatie de gestiune, închiriere sau asociere în participaţiune ori încheierea unor contracte de leasing imobiliar cu clauza ferma de vânzare către locatari sau asociaţi se va face prin negociere directa.
    Pentru ca vânzarea de active sa nu afecteze privatizarea societăţii prin vânzarea de acţiuni şi, implicit, sa nu afecteze veniturile obţinute la bugetul de stat, se impune ca aprobarea vânzărilor de active în integralitatea lor (prin negociere directa, licitaţie, transformarea contractelor locatarilor în contracte de leasing imobiliar cu clauza ferma de vânzare) să se acorde numai dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele criterii:
    * locatarul sau asociatul sa fi efectuat investiţiile necesare în spaţiul administrat, conform prevederilor legale, valoarea acestora fiind evidenţiată în documentele financiar-contabile ale locatarului;
    * situaţia juridică a activelor să fie clarificata, respectiv acestea sa nu fi intrat în patrimoniul societăţilor prin naţionalizare şi sa nu fie revendicate sau revendicabile;
    * valoarea activelor vândute, însumată cu valoarea celor propuse a fi vândute prin negociere directa, licitaţie sau leasing imobiliar cu clauza ferma de vânzare, sa nu depăşească 30% din valoarea tuturor activelor societăţii;
    * fundamentarea de către societate a necesarului de resurse pentru investiţii, modernizări şi dotări să aibă la baza veniturile obţinute în urma vânzărilor de active.
    3.2.9. Turism
    a) Politici de dezvoltare
       ----------------------
    Pentru perioada 1999-2000 dezvoltarea turismului în România necesita, în principal:
    * finalizarea procesului de privatizare a societăţilor comerciale turistice;
    * promovarea şi susţinerea investiţiilor, acordarea de facilităţi, stimulente, cofinantari etc.;
    * creşterea nivelului calitativ al forţei de muncă din turism (calificare, specializare, perfecţionare, la nivelul standardelor europene);
    * diversificarea politicii de promovare turistica, practicarea unei politici agresive, de recucerire a pieţelor pierdute şi de cucerire de noi pieţe.
    b) Politici de privatizare
       -----------------------
    Privatizarea societăţilor comerciale din turism se va realiza prin metode combinate, în funcţie de mărimea şi potenţialul acestora, de structura actionariatului, de modul de administrare a activelor, de specificul activităţii, urmărindu-se atragerea investitorilor strategici recunoscuţi pe plan naţional şi internaţional.
    În acest scop se vor avea în vedere următoarele:
    - vânzarea pachetului de acţiuni deţinut de Fondul Proprietăţii de Stat la societăţi comerciale din turism, pentru societăţile stabilite, de comun acord, de către Autoritatea Naţionala pentru Turism, Agenţia Română de Dezvoltare şi Fondul Proprietăţii de Stat;
    - la societăţile comerciale la care nu s-a prevăzut vânzarea integrală a pachetului de acţiuni, precum şi la cele la care nu s-a reuşit vânzarea menţionată la paragraful anterior se va proceda la compensarea reciprocă între Fondul Proprietăţii de Stat şi Societatea de Investiţii Financiare Transilvania a pachetelor de acţiuni deţinute de către acestea la acele societăţi comerciale la care Societatea de Investiţii Financiare este acţionar, în conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 54/1998;
    - în cazul societăţilor comerciale la care nu s-au stabilit ca metode de privatizare primele doua metode sau la societăţile la care, în urma aplicării acestor metode, nu s-a reuşit privatizarea, se va proceda la divizarea acestora prin separarea celor două forme de proprietate, de stat şi privată.
    Pentru societăţile comerciale la care exista certificat de atestare a dreptului de proprietate asupra terenurilor procesul de divizare sau de compensare va avea loc numai după includerea valorii terenurilor în capitalul social;
    - la societăţile comerciale la care, în urma divizării, Fondul Proprietăţii de Stat deţine pachetul integral de acţiuni se va proceda la privatizarea acestora prin vânzarea pachetului de acţiuni şi prin vânzarea activelor.
    Stabilirea metodelor concrete de privatizare a societăţilor comerciale din turism se va face printr-un protocol încheiat între Autoritatea Naţionala pentru Turism, Fondul Proprietăţii de Stat şi Agenţia Română de Dezvoltare.
    3.2.10. Ape, păduri şi protecţia mediului
    a) Politici de dezvoltare
       ----------------------
    Pentru domeniile specifice acestei activităţi se prevăd următoarele:
    * modernizarea esalonata a reţelei naţionale de staţii şi radare meteorologice;
    * modernizarea sistemului de colectare a datelor şi a celui de gestionare şi administrare a fondului naţional de date meteorologice şi hidrologice, precum şi a celui operational pentru elaborarea prognozelor în aceste domenii;
    * dezvoltarea reţelei de drumuri forestiere;
    * integrarea Centrului Naţional de Telecomunicaţii Meteorologice în "Reţeaua regionala de comunicaţii de date meteorologice", proiect promovat de Organizaţia Meteorologica Mondială pentru Europa.
    Totodată, prin aplicarea programului de restructurare a Companiei Naţionale "Apele Române" - S.A., se va trece la constituirea reţelei hidrometeorologice naţionale specifice domeniului gospodăririi apelor, la descentralizarea activităţii pe subunitati teritoriale ale companiei şi la reorganizarea şi dotarea tehnica a activităţilor specifice.
    b) Politici de privatizare
       -----------------------
    După finalizarea acţiunii de restructurare a Regiei Naţionale a Pădurilor se va proceda la privatizarea unor obiective şi capacităţi de producţie aferente unor activităţi conexe (centre de prelucrare şi valorificare a fructelor de padure şi a ciupercilor comestibile, ateliere de prelucrare a lemnului etc.) prin vânzarea de active.
    După finalizarea reorganizării structurii centrale şi a celei din teritoriu a Companiei Naţionale "Apele Române" - S.A. se va proceda la pregătirea, în vederea privatizarîi, a secţiilor de mecanizare şi a bazelor de producţie.
    3.2.11. Societăţi comerciale din subordinea sau de sub autoritatea consiliilor locale ori judeţene
    a) Politici de dezvoltare
       ----------------------
    Regiile autonome de interes local au fost transformate în societăţi comerciale, cu excepţia celor care au primit credite de la organisme financiare internaţionale (B.I.R.D., B.E.R.D., B.E.I.), garantate de Guvernul României, şi a unui număr foarte mic de regii care s-au reorganizat, prin excepţie, tot în regii autonome.
    În ceea ce priveşte procesul de restructurare a domeniului, principalele obiective avute în vedere sunt:
    * finalizarea procesului de transformare a regiilor autonome în societăţi comerciale;
    * clarificarea patrimoniului regiilor autonome locale, mai ales al celor care deţin terenuri agricole;
    * încheierea de contracte de concesiune care să asigure raporturi contractuale între autorităţile administraţiei publice locale şi prestatorii de servicii;
    * promovarea unei politici adecvate pentru atragerea capitalului privat, autohton sau străin, prin acordarea unor facilităţi;
    * creşterea gradului de participare a autorităţilor administraţiei publice locale la finanţarea lucrărilor de investiţii;
    * înfiinţarea unei bănci specializate care să finanteze lucrări de dezvoltare, modernizare şi reabilitare în domeniu;
    * restructurarea tehnica, constând în modernizarea reţelelor şi a echipamentelor, ce va conduce la creşterea calitativă a prestaţiilor;
    * dezvoltarea regionala a serviciilor de gospodărie comunală prin:
    - dezvoltarea unor reţele de apa potabilă, care să alimenteze localităţile dintr-o zona întreaga, indiferent de mărime;
    - dezvoltarea unor depozite de deşeuri supuse controlului sau a unor uzine de prelucrare a deşeurilor, pe zone sau regiuni;
    * dezvoltarea tuturor serviciilor de gospodărie comunală, în corelatie cu planurile de dezvoltare urbana şi cu Planul de amenajare a teritoriului naţional;
    * înfiinţarea Autorităţii naţionale de reglementări în domeniul serviciilor publice de gospodărie comunală;
    * adoptarea legii serviciilor publice de gospodărie comunală.
    b) Politici de privatizare
       -----------------------
    La sfârşitul procesului de restructurare a regiilor autonome va avea loc privatizarea societăţilor comerciale rezultate, prin vânzare de acţiuni sau prin vânzare de active.
    Societăţile comerciale din acest domeniu, care deţin terenuri agricole şi/sau reţele edilitare, vor proceda la delimitarea bunurilor proprietate publică din patrimoniu, urmând să se privatizeze prin licitaţie cu strigare, negociere sau prin metode specifice pieţelor de capital.
    3.2.12. Cultura
    a) Politici de dezvoltare
       ----------------------
    În cadrul procesului de reorganizare Regia Autonomă a Imprimeriilor a fost transformata în Compania Naţionala a Imprimeriilor "Coresi" - S.A.
    Într-o primă etapa se va elabora un program de restructurare a companiei, care va avea în vedere desfiinţarea sectoarelor de lucru cu tehnologii depăşite (tipar înalt, tipar adanc, zincografie) şi care generează pierderi, iar în etapa următoare se va trece la elaborarea unui program de dezvoltare.
    b) Politici de privatizare
       -----------------------
    În conformitate cu programul de privatizare, Compania Naţionala a Imprimeriilor "Coresi" - S.A. va începe, etapizat, programul de privatizare, principalele obiective urmărite fiind:
    * privatizarea celor 14 subunitati;
    * desprinderea unor sucursale ale companiei şi transformarea lor în societăţi comerciale pe acţiuni în vederea privatizării acestora.
    3.2.13. Educaţie naţionala
    Reforma învăţământului se corelează cu reforma economică şi cu reforma administrativă.
    Acţiunile începute în anul 1998 sau anterior se vor finaliza, urmând ca în anul 1999 să fie vizate următoarele obiective:
    * reforma curriculara;
    * restructurarea reţelei şcolare şi universitare;
    * organizarea formării continue a învăţământului la distanta;
    * relansarea cercetării ştiinţifice în universităţi;
    * informatizarea învăţământului;
    * ameliorarea infrastructurii;
    * reforma managementului şcolar şi academic;
    * dezvoltarea parteneriatului şcoala-comunitate;
    * consolidarea statutului social al cadrului didactic, al elevului şi al studentului;
    * dezvoltarea formelor de cooperare internationala.
    Legat de acestea, unităţile de învăţământ vor fi încurajate şi sprijinite de Ministerul Educaţiei Naţionale să îşi consolideze valoarea ştiinţifică, să îşi formeze personal de specialitate propriu şi să îşi titularizeze specialiştii, sa desfăşoare investiţii proprii în clădiri, laboratoare, echipamente, sa participe la cooperări interne şi internaţionale relevante.
    3.2.14. Sănătate
    a) Politici de dezvoltare
       ----------------------
    În acest domeniu se va acţiona pentru realizarea următoarelor obiective:
    * reforma sistemului de administraţie publică în sectorul sanitar;
    * implementarea legii asigurărilor sociale de sănătate;
    * creşterea calităţii serviciilor medicale;
    * diversificarea finanţării sistemului de sănătate;
    * armonizarea legislaţiei în domeniul farmaceutic;
    * susţinerea programelor naţionale de sănătate;
    * îmbunătăţirea sistemului naţional medical de urgenta;
    * asigurarea formării specialiştilor în managementul sanitar;
    * sprijinirea şi integrarea organizaţiilor neguvernamentale în realizarea programelor de sănătate;
    * armonizarea legislaţiei cu acquisul comunitar.
    b) Politici de privatizare
       -----------------------
    La nivelul furnizorilor de servicii medicale se va urmări schimbarea statutului proprietăţii unităţilor medicale (cabinete, ambulatorii de specialitate, spitale etc.).
    În acest sens Ministerul Sănătăţii are în vedere, în prima etapa, atribuirea spaţiilor din cabinetele medicale, din dispensare şi ambulatoriile de specialitate, prin contract de comodat, iar ulterior, concesionarea sau vânzarea acestora medicilor care, la data intrării în vigoare a acestor prevederi, activează în spaţiile respective, cu contract de muncă pe durata nedeterminată.
    În ceea ce priveşte mijloacele fixe, acestea vor face obiectul unor contracte de leasing în favoarea medicilor.
    Spitalele urmează să între în procesul de privatizare pe baza Legii privatizării, a Legii privind regimul concesiunilor, precum şi a legii privind organizarea, funcţionarea şi finanţarea spitalelor (în curs de adoptare).
    Totodată se vor desfăşura activităţi medicale private în unităţi publice pe baza actualului cadru legislativ.
    În acelaşi timp se vor privatiza serviciile auxiliare (spalatorie, cantina, întreţinere/reparaţii).
    Pentru îmbunătăţirea activităţii de management în sistemul de sănătate se va proceda la contractarea unor servicii specifice atât de către spitale, cat şi de fondurile de asigurări (management privat al unităţilor şi fondurilor publice).
    LISTA Nr. 1
    -----------
    I. Societăţile comerciale pentru care se vor organiza licitaţii în vederea participării băncilor de investiţii, în calitate de consilieri financiari, pentru privatizarea a 4 mari întreprinderi de stat:
    1. Compania Naţionala de Transporturi Aeriene Române "Tarom" - S.A. Bucureşti;
    2. Societatea Comercială "Sidex" - S.A. Galaţi - Fondul Proprietăţii de Stat va iniţia procedura de selectare, cu participare internationala, a unei firme specializate care să preia administrarea societăţii înainte de încheierea contractului de consultanţa financiară cu banca de investiţii selectata;
    3. Societatea Comercială "ALRO" - S.A. Slatina + ALPROM Slatina - după realizarea fuziunii, conform aprobării Consiliului de administraţie al Fondului Proprietăţii de Stat.
    II. Societăţile comerciale mari, selectate în vederea privatizării cu angajarea de bănci de investiţii internaţionale:
    1. ELECTROPUTERE Craiova;
    2. HIDROMECANICA Braşov;
    3. ROMVAG Caracal;
    4. ANTIBIOTICE Iaşi;
    5. TRACTORUL Braşov.
    III. Societăţile comerciale mari, selectate pentru restructurare/lichidare cu angajarea unor firme internaţionale adecvate:
    1. I.U.G. Craiova;
    2. CLUJANA Cluj-Napoca;
    3. SIDERURGICA Hunedoara;
    4. NITRAMONIA Fagaras;
    5. ROMAN Braşov.
    LISTA Nr. 2
    -----------
    Societăţile comerciale care se vor privatiza prin agenţi de privatizare
    1. ROTEC Buzau;
    2. CORD Buzau;
    3. FORTUS Iaşi;
    4. ŞANTIERUL NAVAL Constanta;
    5. CMB Bocsa;
    6. REAL Pleasa;
    7. SIDERMET Calan;
    8. CUG Cluj-Napoca;
    9. ELSID Titu;
    10. INDUSTRIA SARMEI Campia Turzii;
    11. FAUR Bucureşti;
    12. SUBANSAMBLURI AUTO Sfîntu Gheorghe;
    13. MECANICĂ Marsa;
    14. ROCAR Bucureşti;
    15. TIMPURI NOI Bucureşti;
    16. UZTEL Ploiesti;
    17. UZUC Ploiesti;
    18. PETROUTILAJ Campina;
    19. GRIRO Bucureşti;
    20. MECANEX Botosani;
    21. VIROMET Victoria;
    22. CAROM Onesti;
    23. UZINELE SODICE Govora;
    24. COLOROM Codlea;
    25. BICAPA Tarnaveni;
    26. ARGESANA Pitesti;
    27. MOLDOSIN Vaslui;
    28. CORAPET Corabia;
    29. TEROM Iaşi;
    30. ROMTENSID Timişoara;
    31. COST Targoviste;
    32. ARO Campulung;
    33. VULCAN Bucureşti;
    34. RULMENTUL Braşov;
    35. UCM Resita;
    36. LUGOMET Lugoj;
    37. NICOLINA Iaşi;
    38. MECANICĂ Negresti-Oas;
    39. FABRICA DE SCULE Rasnov;
    40. URBIS Bucureşti;
    41. OPTICA Timişoara;
    42. TEHNOFRIG Cluj-Napoca;
    43. ELECTROTURRIS Turnu Magurele;
    44. BIOSIN Calafat;
    45. ELECTRONICA Bucureşti;
    46. ROFEP Urziceni;
    47. SINTER-REF Azuga;
    48. EXFOR Bucureşti;
    49. POIANA BRAŞOV Poiana Braşov;
    50. CELHART DONARIS Brăila.
                   -------------

Forme la zi | Modificari Act | Printare | Salvare DOC

Inapoi la Cautare

Comentarii Act

Nu sunt comentarii momentan.

Posteaza pe retele sociale

Pentru a posta un comentariu trebuie sa va autentificati


Daca nu aveti inca un cont si vreti sa va inregistrati dati click aici


Despre Companie

CTCE este liderul national in domeniul software legislativ. Avem o experienta de peste 35 ani in domeniul dezvoltarii de aplicatii software.
(aflati mai multe)

Termeni si Conditii
Comanda LegisPlus
Testeaza LegisPlus
Resurse Lege-Online

Nota CTCE

Continutul, designul, structura, precum si materialele Lege-Online.ro apartin C.T.C.E. - Piatra Neamt si sunt protejate de Legea 8/1996 privind drepturile de autor si drepturile conexe, cu modificarile si completarile ulterioare. Copierea/distribuirea/republicarea acestora este ilegala.

Intrati in Contact

 • Telefon:
  (0233) 211 020 / (0233) 218 110
 • E-mail:
  office@ctce.ro
 • Adresa:
  Bd. Decebal, nr. 32
  610076, Piatra Neamt, Neamt
  Romania


CTCE - Centrul Teritorial de Calcul Economic

Info

Se ncarc, v rugm asteptati.