Inapoi la Cautare

HOTARARE 2230 /1969


privind gestionarea bunurilor materiale ale organizaţiilor socialiste


Puteti sa consultati o forma actualizata la data 24.09.2014, conform modificarilor publicate in Monitorul Oficial al Romaniei, apasand butonul Cumpara Act.

Cumparati Actul varianta DOC

Forma la zi
Pret: 15,00 RON cu TVA
Doriti o forma actualizata, la zi (24.09.2014), a acestui act ? Cumparati acum online, rapid si simplu varianta DOC !

Forme la zi | Modificari Act | Printare | Salvare DOC

      Consiliul de Miniştri al Republicii Socialiste România hotărăşte:
   CAP. 1
   Predarea-primirea gestiunii de bunuri materiale
    ART. 1
   Predarea-primirea gestiunii de bunuri materiale se face între gestionarul care preda şi cel care primeşte, pe baza dispoziţiei scrise a conducătorului organizaţiei socialiste. În dispoziţie se vor arata: gestiunea care se preda, numele şi prenumele gestionarilor şi ale persoanelor care, conform prezentei hotărîri, participa la operatia de predare-primire, precum şi locul, ziua şi ora începerii acestei operaţii.
    ART. 2
   Gestionarul, în cazul în care este împiedicat să efectueze personal predarea, poate desemna o persoană care consimte sa-l reprezinte la aceasta operaţie; pentru unităţile Ministerului Forţelor Armate, Ministerului Afacerilor Interne şi ale Consiliului Securităţii Statului, reprezentantul gestionarului trebuie să fie un angajat al unităţii respective. Gestionarul sau reprezentantul sau va fi încunoştinţat în scris despre locul şi timpul stabilit pentru predare.
   În cazul în care gestionarul sau reprezentantul sau nu se prezintă la locul şi timpul stabilit, predarea se face în numele gestionarului de către un angajat desemnat în acest scop de conducătorul organizaţiei socialiste.
   Dacă nu a fost numit un gestionar, conducătorul organizaţiei socialiste va desemna un angajat căruia i se va preda gestiunea şi care va gestiona bunurile pe o perioadă de cel mult 60 zile.
    ART. 3
   La predarea-primirea gestiunii participa un delegat din compartimentul de care tine gestiunea şi un delegat din serviciul contabilităţii, care dau îndrumările necesare, controlează şi certifica exactitatea datelor înscrise în actele de predare-primire.
    ART. 4
   Predarea-primirea gestiunii se face prin inventarierea totală a bunurilor din gestiune, intocmindu-se un proces-verbal ce se semnează de gestionarul care preda şi de gestionarul care primeşte gestiunea, precum şi de persoanele prevăzute în articolul 3.
   În cazul în care nu se efectuează inventarierea şi nu se întocmeşte proces-verbal, gestionării sînt obligaţi sa refuze predarea-primirea gestiunii.
   CAP. 2
   Drepturi şi obligaţii în legătură cu primirea, păstrarea şi eliberarea bunurilor materiale
    ART. 5
   Gestionarul este obligat ca la primirea bunurilor sa controleze dacă acestea corespund datelor înscrise în actele insotitoare, sa identifice viciile aparente şi să semneze de primirea bunurilor.
   Gestionarul va cere în scris conducătorului organizaţiei socialiste să-i asigure asistenţa tehnica de specialitate atunci cînd primeşte bunuri avînd caracteristici pentru a căror verificare nu poseda cunoştinţele necesare şi nu este constituită o comisie de primire potrivit dispoziţiilor legale privind circulaţia mărfurilor între organizaţiile socialiste.
    ART. 6
   Eliberarea bunurilor se face de către gestionar în cantitatea, calitatea şi sortimentele specificate în actele de eliberare.
   Se interzice eliberarea de bunuri pe bază de dispoziţie verbală sau provizorie.
   În cazul în care gestionarul are printre atribuţiile sale de serviciu şi vînzarea de mărfuri, el este obligat să respecte dispoziţiile legale referitoare la comerţul socialist.
    ART. 7
   Gestionarul este obligat sa completeze actele cu privire la operaţiile din gestiunea sa şi sa înregistreze, în evidenta tehnico-operativă a locului de depozitare, operaţiile de primire şi cele de eliberare a bunurilor.
   Actele de primire sau eliberare a bunurilor se trimit sau se predau de gestionar compartimentelor de resort, la termenele şi în condiţiile stabilite de dispoziţiile legale în vigoare.
    ART. 8
   Gestionarul este obligat sa prevină sustragerea bunurilor şi orice formă de risipa, să le fereasca de degradare şi să le păstreze potrivit prescripţiilor tehnice şi celor igienico-sanitare.
   La luarea în primire, precum şi în timpul gestionării bunurilor, gestionarul este obligat sa ceara în scris conducătorului organizaţiei socialiste sa ia măsuri de dotare, de paza şi orice alte măsuri necesare pentru păstrarea corespunzătoare şi pentru efectuarea în bune condiţii a operaţiilor de primire şi de eliberare a bunurilor.
    ART. 9
   Gestionarul este obligat sa comunice, în scris, conducătorului organizaţiei socialiste:
   a) plusurile şi minusurile din gestiune, de care are cunoştinţa;
   b) cazurile în care constata ca bunurile din gestiune sînt depreciate, degradate, distruse sau sustrase, ori exista pericol de a ajunge în asemenea situaţii;
   c) cazurile în care stocurile de bunuri aflate în gestiunea sa au atins limitele cantitative maxime sau minime;
   d) stocurile de bunuri fără mişcare, cu mişcare lenta sau greu vandabile.
   Situaţiile de la literele a şi b vor fi comunicate în termen de 24 ore din momentul în care gestionarul are cunoştinţa de acele situaţii, iar cele de la literele c şi d în termenele stabilite de conducătorul organizaţiei socialiste.
    ART. 10
   Gestionarul este obligat sa aducă la cunoştinţa în scris conducătorului organizaţiei socialiste cazurile în care cei cu care gestionează împreună sau cei aflaţi în subordine dau dovada de incorectitudine sau incapacitate în îndeplinirea sarcinilor de serviciu.
    ART. 11
   Dacă gestionarul lipseşte din orice cauza, iar operaţiile legate de gestiune nu pot fi întrerupte, primirea, păstrarea şi eliberarea de bunuri se vor face de persoana delegată de gestionar, cu acordul conducătorului organizaţiei socialiste.
   Cînd gestionarul nu desemnează un delegat ori acesta nu se prezintă sau cînd conducerea organizaţiei socialiste nu este de acord cu persoana desemnată de gestionar, operaţiile legate de gestiune vor fi făcute de către o comisie numita de conducătorul organizaţiei socialiste. La operaţiile făcute de aceasta comisie poate asista şi persoana desemnată de gestionar.
   Suplinirea gestionarului în condiţiile alineatului 1 şi 2 se face pe termenul stabilit de conducătorul organizaţiei socialiste, fără a depăşi însă 60 zile. La expirarea termenului astfel stabilit se procedează la predarea-primirea gestiunii, în condiţiile prevăzute la capitolul 1.
    ART. 12
   Conducătorul organizaţiei socialiste este obligat sa ia măsuri pentru paza bunurilor şi să asigure gestionarilor condiţii corespunzătoare de muncă pentru păstrarea integrităţii bunurilor gestionate.
    ART. 13
   Conducătorul organizaţiei socialiste va lua măsuri să se comunice în scris gestionarului numele şi funcţia persoanelor în drept să semneze sau sa vizeze actele de eliberare a bunurilor, precum şi specimenele de semnatura ale acestora.
   Comunicarea şi inminarea specimenelor de semnatura se vor face la primirea gestiunii, precum şi la schimbarea persoanelor în drept să semneze sau sa vizeze actele de eliberare a bunurilor.
    ART. 14
   Conducătorul organizaţiei socialiste este obligat sa indice în scris gestionarului limitele maxime şi minime ale stocurilor, precum şi criteriile de apreciere a bunurilor fără mişcare, cu mişcare lenta sau greu vandabile.
    ART. 15
   Conducătorul organizaţiei socialiste este obligat sa ia măsuri pentru:
   a) efectuarea de inventarieri la termenele şi în condiţiile stabilite de dispoziţiile legale în vigoare;
   b) stabilirea, în cel mai scurt timp de la sesizare, a existenţei minusurilor sau plusurilor în gestiune, precum şi cunoaşterea şi înlăturarea cauzelor care le-au generat;
   c) înregistrarea minusurilor sau plusurilor în termen de 3 zile de la data stabilirii lor;
   d) stabilirea cauzelor care au dus la deprecierea, degradarea sau distrugerea unor bunuri din gestiune, în care scop verificările vor începe în termen de cel mult 3 zile de la data sesizării;
   e) acoperirea pagubelor cauzate în gestiuni.
    ART. 16
   Este interzis oricărei persoane, în afară gestionarului şi a celor aflaţi în subordinea lui, să între în locurile de păstrare a bunurilor. Aceasta dispoziţie va fi afişată la fiecare loc de gestiune.
   Conducătorul organizaţiei socialiste, angajaţii împuterniciţi în scris de acesta, precum şi angajaţii cu atribuţii de control, cu delegaţie scrisă, pot intră în prezenta gestionarului ori a înlocuitorului sau, în locurile de păstrare a bunurilor.
   CAP. 3
   Contravenţii
    ART. 17
   Constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 150 la 800 lei:
   a) angajarea, menţinerea sau trecerea în funcţia de gestionar a unei persoane care nu îndeplineşte condiţiile legale privitoare la vîrsta, studii şi stagiu sau care are antecedente penale ce duc, potrivit legii, la interzicerea ocupării unei asemenea funcţii;
   b) angajarea sau trecerea în funcţia de gestionar a unei persoane fără o dovadă eliberata, în condiţiile legii, de organizaţia socialistă în care a fost anterior încadrată, din care să rezulte dacă a produs pagube avutului obştesc, natura acestora şi dacă ele au fost acoperite;
   c) neluarea măsurilor legale pentru constituirea garanţiilor;
   d) predarea-primirea unei gestiuni fără respectarea condiţiilor legale;
   e) neefectuarea inventarierilor la termenele şi în condiţiile legale sau neînregistrarea minusurilor sau plusurilor în gestiune;
   f) neluarea măsurilor pentru începerea verificării cazurilor de depreciere, degradare sau distrugere de bunuri din gestiune, în termen de 3 zile de la data sesizării.
   Contravenţiile se constata de către:
   - angajaţii cu contribuţii de control, în cadrul competentei lor;
   - şefii de servicii sau asimilaţii acestora, anume împuterniciţi de conducătorul organizaţiei socialiste, dacă contravenţiile au fost săvîrşite de personalul în subordine.
   Contravenţiile prevăzute la alineatul 1 litera a se constata şi de către ofiţerii şi subofiterii de militie.
    ART. 18
   Împotriva procesului-verbal de constatare a contravenţiei se poate face plîngere în termen de 15 zile de la comunicarea acestuia.
   Plîngerea se soluţionează de către conducătorul organului din care face parte agentul constatator sau de către un alt angajat ierarhic superior agentului constatator, împuternicit de conducătorul acestui organ.
    ART. 19
   În măsura în care prezenta hotărîre nu dispune, contravenţiilor prevăzute la articolul 17 alineatul 1 le sînt aplicabile dispoziţiile Legii nr. 32/1968 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor.
   CAP. 4
   Dispoziţii finale
    ART. 20
   Miniştrii şi conducătorii celorlalte organe centrale vor emite, în termen de 60 zile de la data publicării prezentei hotărîri, instrucţiuni prin care vor stabili, în funcţie de specificul fiecărei ramuri: condiţiile de predare-primire a gestiunilor, condiţiile în care se pot efectua operaţiile în gestiune de la începerea lucrărilor de predare-primire şi pînă la încheierea procesului-verbal, condiţiile de primire şi eliberare a bunurilor, inclusiv a celor care circulă între gestiunile aceleiaşi organizaţii socialiste, precum şi alte măsuri de executare a prezentei hotărîri.
   Pentru organizaţiile socialiste de interes local care nu sînt coordonate de un organ local de specialitate al administraţiei de stat, dispoziţiile alineatului 1 se vor aduce la îndeplinire, în acelaşi termen, de comitetele executive ale consiliilor populare judeţene şi al municipiului Bucureşti, cu sprijinul Comitetului de Stat pentru Economia şi Administraţia Locală.
    ART. 21
   Prezenta hotărîre intră în vigoare pe data de 17 februarie 1970.
   Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărîri se abroga Hotărîrea Consiliului de Miniştri nr. 463/1960 pentru aprobarea Regulamentului privind angajarea, drepturile, obligaţiile şi răspunderea gestionarilor de bunuri materiale din organizaţiile socialiste, Hotărîrea Consiliului de Miniştri nr. 1918/1957 privind introducerea garanţiei materiale pentru minuitorii de mărfuri şi valori, astfel cum a fost modificată prin Hotărîrea Consiliului de Miniştri nr. 190/1959, precum şi orice alte dispoziţii contrare.
                      ------------

Forme la zi | Modificari Act | Printare | Salvare DOC

Inapoi la Cautare

Comentarii Act

Nu sunt comentarii momentan.

Posteaza pe retele sociale

Pentru a posta un comentariu trebuie sa va autentificati


Daca nu aveti inca un cont si vreti sa va inregistrati dati click aici


Despre Companie

CTCE este liderul national in domeniul software legislativ. Avem o experienta de peste 35 ani in domeniul dezvoltarii de aplicatii software.
(aflati mai multe)

Termeni si Conditii
Comanda LegisPlus
Testeaza LegisPlus
Resurse Lege-Online

Nota CTCE

Continutul, designul, structura, precum si materialele Lege-Online.ro apartin C.T.C.E. - Piatra Neamt si sunt protejate de Legea 8/1996 privind drepturile de autor si drepturile conexe, cu modificarile si completarile ulterioare. Copierea/distribuirea/republicarea acestora este ilegala.

Intrati in Contact

 • Telefon:
  (0233) 211 020 / (0233) 218 110
 • E-mail:
  office@ctce.ro
 • Adresa:
  Bd. Decebal, nr. 32
  610076, Piatra Neamt, Neamt
  Romania


CTCE - Centrul Teritorial de Calcul Economic

Info

Se ncarc, v rugm asteptati.