Inapoi la Cautare

HOTĂRÂRE 1054 /1995


privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale a Produselor Agricole - R.A. şi înfiinţarea unor societăţi comerciale pe acţiuni cu capital de stat, prin reorganizarea Regiei Autonome "Romcereal"


Puteti sa consultati o forma actualizata la data 02.10.2014, conform modificarilor publicate in Monitorul Oficial al Romaniei, apasand butonul Cumpara Act.

Cumparati Actul varianta DOC

Forma la zi
Pret: 15,00 RON cu TVA
Doriti o forma actualizata, la zi (02.10.2014), a acestui act ? Cumparati acum online, rapid si simplu varianta DOC !

Forme la zi | Modificari Act | Printare | Salvare DOC

      Guvernul României hotărăşte:
    ART. 1
    Agenţia Naţionala a Produselor Agricole - R.A. se organizează şi funcţionează ca regie autonomă de interes naţional, persoana juridică cu sediul în municipiul Bucureşti, sub autoritatea Ministerului Agriculturii şi Alimentaţiei, în conformitate cu legislaţia română şi cu regulamentul de organizare şi funcţionare, prevăzut în anexa nr. 1.
    Agenţia Naţionala a Produselor Agricole - R.A. deţine în continuare patrimoniul Regiei Autonome "Romcereal" şi exercită faţă de terţi drepturile şi obligaţiile acesteia.
    ART. 2
    Se înfiinţează societăţile comerciale "Comcereal" - S.A. cu capital de stat, deţinut în proporţie de 70% de către Fondul Proprietăţii de Stat şi de 30% de către Fondurile Proprietăţii Private, având denumirile, sediile şi capitalul social prevăzute în anexa nr. 2, prin preluarea, fără plata, a unei părţi din patrimoniul Agenţiei Naţionale a Produselor Agricole - R.A., reprezentind active corporale şi disponibilitati băneşti.
    ART. 3
    Capacitatile de depozitare ale Regiei Autonome "Romcereal" prevăzute în anexa la Hotărârea Guvernului nr. 462/1995 sunt deţinute de Agenţia Naţionala a Produselor Agricole - R.A., de societăţile comerciale "Comcereal" şi de alte societăţi comerciale cu capital majoritar de stat, potrivit anexelor nr. 3-5.
    ART. 4
    Societăţile comerciale prevăzute la art. 2 se organizează şi funcţionează în conformitate cu legislaţia română şi cu statutul propriu al fiecărei societăţi, prevăzut în anexele nr. 6.1-6.41*).
--------------
    *) Anexele nr. 6.1-6.41 se transmit unităţilor interesate. Statutul-cadru al societăţilor comerciale înfiinţate potrivit art. 2 este cuprins în anexa nr. 6.
    ART. 5
    (1) Capitalul social al societăţilor comerciale cu capital de stat prevăzute în anexa nr. 7 se majorează cu contravaloarea activelor corporale preluate, fără plata, de la Agenţia Naţionala a Produselor Agricole - R.A.
    (2) Obiectul de activitate al societăţilor comerciale pe acţiuni cu capital de stat, prevăzute la alin. (1), se completează cu activităţi privind contractarea, achiziţionarea, conservarea şi valorificarea cerealelor, leguminoaselor boabe şi seminţelor oleaginoase.
    (3) Capitalul social preluat de societăţile comerciale pe acţiuni cu capital de stat, prevăzute la alin. (1), este deţinut în proporţie de 70% de Fondul Proprietăţii de Stat şi de 30% de Fondurile Proprietăţii Private.
    ART. 6
    (1) Imobilizarile corporale în curs se predau de către Agenţia Naţionala a Produselor Agricole - R.A. societăţilor comerciale pe acţiuni prevăzute în anexele nr. 2 şi 7, la valoarea din contabilitate la 30 iunie 1995, şi vor fi reevaluate pe baza normelor emise de Ministerul Agriculturii şi Alimentaţiei şi de Fondul Proprietăţii de Stat, cu avizul Ministerului Finanţelor.
    (2) Capitalul social al societăţilor comerciale prevăzute în anexele nr. 2 şi 7 se majorează cu diferenţele rezultate din reevaluarea imobilizarilor corporale în curs, preluate conform alin. (1), precum şi cu contravaloarea lucrărilor executate la aceste imobilizari corporale în curs în perioada de la 30 iunie 1995 până la data încheierii protocolului de predare-preluare.
    ART. 7
    (1) Societăţile comerciale pe acţiuni cu capital de stat, prevăzute în anexele nr. 2 şi 7, preiau de la Agenţia Naţionala a Produselor Agricole - R.A. stocurile materiale şi de produse agricole, cu excepţia celor de grîu, existente în capacitatile de depozitare ale acestora, precum şi cheltuielile efectuate, aferente acestor stocuri.
    (2) Pentru stocurile şi cheltuielile prevăzute la alin. (1), societăţile comerciale preiau, la aceeaşi valoare, obligaţii de plată către furnizori şi bănci, cu acordul acestora.
    (3) În cazul în care pentru stocurile şi cheltuielile preluate nu pot fi identificate obligaţii de plată, societăţile comerciale achită contravaloarea acestora.
    (4) Stocurile de natura obiectelor de inventar în folosinţă se predau societăţilor comerciale prevăzute în anexele nr. 2 şi 7 de către Agenţia Naţionala a Produselor Agricole - R.A. la valoarea din contabilitate, cu uzura aferentă acestora, înregistrată potrivit normelor legale.
    ART. 8
    Predarea-preluarea unei părţi din patrimoniul Agenţiei Naţionale a Produselor Agricole - R.A., în condiţiile prezentei hotărâri, către societăţile comerciale cu capital de stat prevăzute în anexele nr. 2 şi 7, se face pe bază de protocol încheiat între părţi, în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a acesteia.
    ART. 9
    Stocurile de grîu existente în spaţiile de depozitare ale societăţilor comerciale pe acţiuni cu capital de stat prevăzute în anexele nr. 2 şi 7 rămân în proprietatea Agenţiei Naţionale a Produselor Agricole - R.A. şi vor fi depozitate şi derulate de acestea, pe bază de contracte încheiate între părţi şi a mandatului Agenţiei Naţionale a Produselor Agricole - R.A.
    ART. 10
    Pentru stocurile de produse agricole, proprietate a Administraţiei Naţionale a Rezervelor Materiale, existente în depozitele societăţilor comerciale cu capital de stat prevăzute în anexele nr. 2 şi 7, se vor încheia contracte între Administraţia Naţionala a Rezervelor Materiale, Agenţia Naţionala a Produselor Agricole - R.A. şi societăţile comerciale respective, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.
    ART. 11
    (1) Contractele încheiate cu producătorii agricoli pentru înfiinţarea culturilor agricole, creditele angajate şi avansurile acordate în acest scop, precum şi alte contracte vor fi predate de către Agenţia Naţionala a Produselor Agricole - R.A. societăţilor comerciale pe acţiuni prevăzute în anexele nr. 2 şi 7, în funcţie de capacitatile de depozitare şi de raza de activitate a acestora, cu acordul părţilor contractante.
    (2) Toate obligaţiile prevăzute în aceste contracte se vor executa de la data preluării acestora de către societăţile comerciale prevăzute în alin. (1).
    (3) În realizarea dispoziţiilor prevăzute la alin. (1) şi (2), Agenţia Naţionala a Produselor Agricole - R.A., societăţile comerciale cu capital de stat şi băncile comerciale vor actualiza contractele de credite încheiate.
    ART. 12
    Obligaţiile derivînd din garanţiile acordate de Ministerul Finanţelor pentru creditele angajate de către Regia Autonomă "Romcereal" vor fi preluate de către Agenţia Naţionala a Produselor Agricole - R.A. şi de către societăţile comerciale nou-înfiinţate, în funcţie de preluarea stocurilor de produse agricole existente la data predării-preluării, cît şi a contractelor de înfiinţare a culturilor.
    ART. 13
    Agenţia Naţionala a Produselor Agricole - R.A. va urmări, în continuare, şi va raporta Ministerului Finanţelor stadiul derulării creditelor garantate de stat fostei Regii Autonome "Romcereal", precum şi al achitării comisioanelor privind fondul de risc aferent acestor credite.
    ART. 14
     (1) Reprezentanţii în adunarea generală a acţionarilor la societăţile comerciale nou-înfiinţate se numesc, potrivit legii, de Fondul Proprietăţii de Stat şi Fondurile Proprietăţii Private, în termen de 5 zile de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri.
    (2) În termen de 10 zile de la constituirea adunărilor generale ale acţionarilor, acestea vor numi, potrivit legii, consiliile de administraţie şi comisiile de cenzori ale societăţilor comerciale înfiinţate potrivit prevederilor prezentei hotărâri.
    ART. 15
    Suprafeţele de terenuri aferente capacităţilor de depozitare preluate de societăţile comerciale prevăzute în anexele nr. 2 şi 7 se predau de către Agenţia Naţionala a Produselor Agricole - R.A., pe bază de protocol, societăţilor comerciale respective, care vor stabili valoarea terenurilor potrivit reglementărilor în vigoare.
    ART. 16
    Personalul care trece la Agenţia Naţionala a Produselor Agricole - R.A. şi la societăţile comerciale prevăzute în anexele nr. 2 şi 7 se considera transferat în interesul serviciului.
    ART. 17
    Ministerul Agriculturii şi Alimentaţiei, Fondul Proprietăţii de Stat şi Fondurile Proprietăţii Private vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
    ART. 18
    Anexele nr. 1-5, 6.1-6.41 şi 7 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
    ART. 19
    Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, orice dispoziţii contrare se abroga.
                PRIM-MINISTRU
              NICOLAE VACAROIU
                     Contrasemnează:
                     ---------------
          p. Ministrul agriculturii şi alimentaţiei,
                     Alexandru Lapusan,
                     secretar de stat
            Ministru de stat, ministrul finanţelor,
                     Florin Georgescu
                     Ministru de stat,
         preşedintele Consiliului pentru Coordonare,
              Strategie şi Reforma Economică,
                      Mircea Cosea
    ANEXA 1
                       REGULAMENT
de organizare şi funcţionare a Agenţiei Naţionale a Produselor Agricole - R.A.
    CAP. 1
    Denumirea, forma juridică, sediul, patrimoniul, durata
    ART. 1
    Denumirea agenţiei
    Agenţia Naţionala a Produselor Agricole - R.A., denumita în prezentul regulament agenţie, este un agent economic autonom, organizată potrivit Legii nr. 15/1990 şi Ordonanţei Guvernului nr. 15/1993.
    ART. 2
    Forma juridică a agenţiei
    Agenţia este persoana juridică română şi funcţionează pe bază de gestiune economică şi autonomie financiară, su statut de regie autonomă, desfasurindu-şi activitatea în conformitate cu legislaţia în vigoare şi cu prezentul regulament. Agenţia are în structura sa sucursale şi filiale, prevăzute în anexa la prezentul regulament. Regulamentul de organizare şi funcţionare, precum şi atribuţiile şi responsabilităţile sucursalelor şi filialelor se aproba de consiliul de administraţie al agenţiei.
    ART. 3
    Sediul agenţiei
    Sediul agenţiei este în România, în municipiul Bucureşti, str. Transilvaniei nr. 2, sectorul 1. Sediul agenţiei poate fi schimbat în alt loc din România, pe baza hotărârii consiliului de administraţie.
    ART. 4
    Patrimoniul agenţiei
    Agenţia deţine în continuare patrimoniul Regiei Autonome "Romcereal" şi exercită faţă de terţi toate drepturile şi obligaţiile acesteia.
    ART. 5
    Durata agenţiei
    Durata agenţiei este nelimitată, cu începere de la data înregistrării la Registrul comerţului.
    CAP. 2
    Obiectul de activitate al agenţiei
    ART. 6
    Obiectul de activitate al agenţiei îl constituie:
    - contractarea, achiziţionarea, depozitarea, condiţionarea, conservarea şi desfacerea cerealelor, leguminoaselor boabe şi seminţelor oleaginoase;
    - asigurarea constituirii rezervelor naţionale la produsele agricole declarate de importanţa naţionala, stabilite de Guvern la propunerea Ministerului Agriculturii şi Alimentaţiei;
    - achiziţionarea, depozitarea şi păstrarea stocurilor de cereale, leguminoase boabe şi seminţe oleaginoase ale rezervei naţionale, constituite de Administraţia Naţionala a Rezervelor Materiale, potrivit legii;
    - prestarea de servicii la solicitarea producătorilor agricoli şi a altor deţinători de produse;
    - efectuarea de operaţiuni de export-import legate de obiectul sau de activitate.
    Agenţia poate realiza orice alte activităţi legate direct de obiectul sau de activitate, stabilite de Ministerul Agriculturii şi Alimentaţiei.
    CAP. 3
    Atribuţiile agenţiei
    ART. 7
    Atribuţiile principale ale agenţiei sunt următoarele:
    A. Cu privire la contractarea, achiziţionarea, depozitarea, condiţionarea, conservarea şi desfacerea cerealelor, leguminoaselor boabe şi seminţelor oleaginoase:
    - asigura receptionarea, depozitarea, condiţionarea, conservarea şi livrarea produselor preluate de la producătorii agricoli;
    - încheie contracte cu producătorii agricoli pentru preluarea cerealelor, leguminoaselor boabe şi seminţelor oleaginoase;
    - elaborează tehnologii privind receptionarea, depozitarea şi păstrarea produselor.
     B. Cu privire la rezerva naţionala:
    - achiziţionează, depozitează, condiţioneaza, conserva şi păstrează pe timp îndelungat stocurile de cereale, leguminoase boabe şi seminţe oleaginoase, care constituie rezerve naţionale, la solicitarea Administraţiei Naţionale a Rezervelor Materiale, pe bază de contracte economice;
    - asigura integritatea cantitativă şi păstrarea caracteristicilor calitative ale produselor din rezerva naţionala, prin aplicarea normelor tehnologice de conservare;
    - depozitarea şi păstrarea rezervei naţionale se fac în spaţiile agenţiei. În situaţii deosebite, la solicitarea Administraţiei Naţionale a Rezervelor Materiale, păstrarea se poate face şi în capacitatile de depozitare închiriate de la societăţile comerciale de profil;
    - asigura improspatarea stocurilor de cereale, leguminoase boabe şi seminţe oleaginoase din rezerva naţionala, potrivit legii.
    C. Cu privire la activitatea de prestări servicii:
    - efectuează prestări de servicii pentru producătorii agricoli şi alţi deţinători de cereale, leguminoase boabe şi seminţe oleaginoase, constind în cumpărarea, determinarea calităţii produselor, depozitarea, condiţionarea, conservarea şi livrarea produselor respective pe bază de tarife negociate.
    D. Cu privire la activitatea de export-import
    - efectuează direct operaţiuni de export-import legate de obiectul sau de activitate.
    ART. 8
    Agenţia este proprietara bunurilor din patrimoniul sau.
    În exercitarea dreptului de proprietate, agenţia poseda, foloseşte şi dispune, în mod autonom, de bunurile pe care le are în patrimoniul sau, în vederea realizării scopului pentru care a fost constituită.
    ART. 9
    Cheltuielile pentru cumpărarea, depozitarea, condiţionarea şi păstrarea produselor din rezerva naţionala vor fi acoperite din tarifele de prestări de servicii negociate cu Administraţia Naţionala a Rezervelor Materiale.
    ART. 10
    Agenţia întocmeşte anual bugetul de venituri şi cheltuieli, inclusiv programul economic, bilanţul contabil şi contul de profit şi pierderi, după modelele stabilite de Ministerul Finanţelor.
    Bilanţul contabil anual şi contul de profit şi pierderi se aproba de către Ministerul Agriculturii şi Alimentaţiei şi se prezintă Ministerului Finanţelor.
    Bilanţul contabil şi contul de profit şi pierderi ale agenţiei se publică în Monitorul Oficial al României.
    ART. 11
    Partea din venituri rămasă după acoperirea cheltuielilor, inclusiv impozitul pe profit, reprezintă profitul net al agenţiei, care se repartizează potrivit normelor legale în vigoare.
    ART. 12
    Pentru acoperirea cheltuielilor curente, în situaţia în care, în cursul unui an, mijloacele agenţiei nu sunt suficiente, aceasta poate contracta credite cu băncile comerciale.
    CAP. 4
    Structura organizatorică a agenţiei
    ART. 13
    Agenţia este condusă de un consiliu de administraţie compus din noua persoane, dintre care una este directorul general al agenţiei.
    ART. 14
    Consiliul de administraţie se numeşte prin ordin al ministrului agriculturii şi alimentaţiei.
    ART. 15
    Componenta consiliului de administraţie este următoarea:
    - director general - preşedintele consiliului de administraţie;
    - un reprezentant al Ministerului Finanţelor;
    - un reprezentant al Administraţiei Naţionale a Rezervelor Materiale;
    - ingineri, tehnicieni, economişti şi jurişti specializaţi în domeniul de activitate al agenţiei.
    ART. 16
    Consiliul de administraţie îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu propriul sau regulament de organizare şi funcţionare pe care îl adopta şi hotărăşte în toate problemele privind activitatea agenţiei, cu excepţia celor care, potrivit legii, sunt date în competenţa altor organe.
    ART. 17
    Atribuţiile consiliului de administraţie sunt următoarele:
    - numeşte, în condiţiile legii, pe directorii executivi;
    - conduce şi controlează întreaga activitate a agenţiei;
    - stabileşte structura organizatorică a agenţiei şi a unităţilor teritoriale şi aproba regulamentul de organizare şi funcţionare a acestora;
    - aproba înfiinţarea sau desfiinţarea unor unităţi teritoriale;
    - hotărăşte asupra necesităţii şi oportunităţii realizării de investiţii noi şi dotări, potrivit obiectului sau de activitate, şi asigură realizarea acestora;
   - asigura organizarea selectionarii, pregătirii profesionale, angajării şi promovării salariaţilor;
    - analizează şi hotărăşte asupra modalităţilor de realizare a obiectului de activitate şi a atribuţiilor agenţiei;
    - elaborează raportul cu privire la activitatea desfăşurată, bilanţul, contul de profit şi pierderi, precum şi proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli, inclusiv programul economic al agenţiei;
    - aproba normele de consum unitare, din cadrul agenţiei, privind forta de muncă, materiile prime, materialele şi reparaţiile;
    - stabileşte atribuţiile şi sarcinile personalului agenţiei;
    - stabileşte salariile personalului agenţiei, în conformitate cu dispoziţiile legale, precum şi nivelul de stimulente, recompense şi premii;
    - urmăreşte administrarea şi întreţinerea patrimoniului agenţiei.
    Consiliul de administraţie se întruneşte lunar şi ori de cîte ori este nevoie pentru buna desfăşurare a activităţii agenţiei, la convocarea directorului general.
    Consiliul de administraţie poate funcţiona şi poate lua hotărâri în mod valabil în prezenta a cel puţin şase membri; deciziile pot fi luate numai cu majoritatea de 2/3 din volumul membrilor prezenţi.
    ART. 18
    Membrii consiliului de administraţie:
    a) se numesc pentru o perioadă de 4 ani, iar jumătate dintre ei se înlocuieşte la fiecare 2 ani;
    b) nu pot face parte din mai mult de doua consilii de administraţie sau participa la societăţi comerciale cu care agenţia întreţine relaţii de afaceri sau are interese contrare;
    c) îşi păstrează calitatea de angajaţi în instituţia de la care provin şi toate drepturile şi obligaţiile derivînd din aceasta calitate;
    d) sunt plătiţi cu o indemnizaţie stabilită de consiliul de administraţie pentru activitatea desfăşurată în aceasta calitate, în condiţiile prevederilor legale.
    ART. 19
    Consiliul de administraţie poate propune Ministerului Agriculturii şi Alimentaţiei înlocuirea unui membru considerat a fi necorespunzător.
    ART. 20
    În prima luna a fiecărui an, consiliul de administraţie prezintă Ministerului Agriculturii şi Alimentaţiei un raport asupra activităţii desfăşurate de agenţie în anul precedent şi asupra programului de activitate pentru anul în curs.
    ART. 21
    Dezbaterile consiliului de administraţie au loc lunar, pe baza proiectului ordinii de zi, stabilită şi comunicată cu cel puţin 5 zile înainte. Acestea se consemnează într-un proces-verbal al şedinţei, care se scrie într-un registru sigilat şi parafat de preşedintele consiliului de administraţie.
    Procesul-verbal se semnează de către persoana care a prezidat şedinţa şi de către secretar.
    ART. 22
    Activitatea curenta a agenţiei este condusă de directorul general, numit de ministrul agriculturii şi alimentaţiei, în conformitate cu prevederile Legii nr. 66/1993.
    ART. 23
    Directorul general al agenţiei are următoarele atribuţii:
    - conduce întreaga activitate a agenţiei, aplicind legile, regulamentele şi instrucţiunile în vigoare;
    - executa toate dispoziţiile care rezultă din hotărârile definitive ale consiliului de administraţie;
    - reprezintă agenţia în raporturile cu persoanele juridice şi fizice, precum şi în faţa organelor jurisdicţionale; în acest scop poate da împuternicire de reprezentare şi altor persoane din cadrul agenţiei;
    - urmăreşte creşterea eficientei economice a activităţii din cadrul agenţiei, îmbunătăţirea tehnologiilor de producţie, folosirea eficienta a capacităţilor de depozitare şi îmbunătăţirea calităţii produselor;
    - organizează activitatea de prognoza, prospectare şi dezvoltare în perspectiva a agenţiei;
    - asigura controlul activităţii economico-financiare şi gestionarea de fond a unităţilor componente agenţiei;
    - numeşte şi concediază personalul agenţiei şi aplica acestuia sancţiunile disciplinare;
    - supune anual consiliului de administraţie, în termen de 30 de zile de la încheierea exerciţiului financiar, raportul cu privire la activitatea agenţiei, bilanţul şi contul de profit şi pierderi, precum şi proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli, inclusiv programul economic.
    Directorul general este ajutat în conducerea agenţiei de directorii executivi, dintre care unul poate fi numit înlocuitor de drept în lipsa acestuia şi căruia îi va putea delega temporar atribuţiile sale.
    CAP. 5
    Relaţiile unităţilor agenţiei
    ART. 24
    Relaţiile unităţilor din cadrul agenţiei cu terţii se desfăşoară pe bază de contract.
    CAP. 6
    Dispoziţii finale
    ART. 25
    Prin regulamente interne se vor stabili:
    a) regulile de funcţionare a bazelor şi silozurilor;
    b) dispoziţii pentru angajarea, salarizarea, promovarea şi stimularea salariaţilor din toate domeniile de activitate ale agenţiei;
    c) atribuţiile compartimentelor functionale şi ale personalului din cadrul agenţiei;
    d) măsurile de ordine care trebuie respectate în cadrul agenţiei;
    c) regulamentul de funcţionare a consiliului de administraţie.
    ANEXA 1
   --------
la regulament
-------------
                       LISTA
sucursalelor şi filialelor Agenţiei Naţionale a Produselor Agricole - R.A.
-------------------------------------------------------------------------------
Nr. Sediul
crt. Judeţul --------------------------------------------------
                             Localitatea Strada şi numărul
-------------------------------------------------------------------------------
                            I. SUCURSALE
 1. Alba Alba Iulia Str. Garii nr. 4
 2. Arad Arad Str. Bucegi nr. 5 bis
 3. Arges Pitesti Str. Horia, Closca şi Crisan nr. 44
 4. Bacau Bacau Calea Moinesti nr. 5
 5. Bihor Oradea Str. Sucevei nr. 4 A
 6. Botosani Botosani Str. Rindunicii nr. 8
 7. Braşov Braşov Piaţa Sfatului nr. 5
 8. Brăila Brăila Str. Calarasi nr. 7
 9. Buzau Buzau Str. Aurel Vlaicu nr. 2
10. Calarasi Calarasi Prelungirea Dobrogei nr. 2
11. Cluj Cluj-Napoca Calea Baciului nr. 2-4
12. Constanta Constanta Str. Th. Burada nr. 25
13. Dâmboviţa Tirgoviste Str. Nicolae Balcescu nr. 263
14. Dolj Craiova Str. Bibescu nr. 3
15. Galaţi Galaţi Str. Grivitei nr. 38
16. Giurgiu Giurgiu Str. Garii nr. 33
17. Gorj Tirgu Jiu Str. Ciocirlau nr. 3
18. Hunedoara Deva Str. Ardealului nr. 2
19. Ialomita Slobozia Sos. Amara nr. 2
20. Iaşi Iaşi Str. N. Gane nr. 7
21. Mehedinti Drobeta-Turnu
                          Severin Str. Porţile de Fier nr. 6
22. Mures Tirgu Mures Str. Baneasa nr. 23
23. Olt Slatina Aleea Muncii nr. 2
24. Satu Mare Satu Mare Str. Magnoliei nr. 36
25. Teleorman Alexandria Str. Turnu Magurele nr. 1
26. Timiş Timişoara Str. Eugeniu de Savoya nr. 2-A
27. Tulcea Tulcea Str. Progresului nr. 26
28. Vaslui Vaslui Str. Podul Înalt nr. 1
29. Sectorul agricol
        Ilfov Bucureşti Str. Doamnei nr. 9
30. Constanta Port Constanta Str. Th. Burada nr. 25
-------------------------------------------------------------------------------
                         II. FILIALE
-------------------------------------------------------------------------------
Nr. Sediul
crt. Judeţul --------------------------------------------------
                             Localitatea Strada şi numărul
-------------------------------------------------------------------------------
 1. Bistrita-Nasaud Bistrita Str. Garii nr. 48
 2. Caraş-Severin Resita Str. Lunca Pomostului nr. 3-5
 3. Covasna Sfântu Gheorghe Str. Silozului nr. 1
 4. Harghita Miercurea-Ciuc Str. Progresului nr. 22
 5. Maramures Baia Mare Bd. Bucureşti nr. 39
 6. Neamt Piatra-Neamt Str. Spicului nr. 17
 7. Prahova Ploiesti Str. Valeni nr. 137
 8. Salaj Zalau Str. Gara Veche nr. 2
 9. Sibiu Sibiu Str. Mitropoliei nr. 2
10. Suceava Suceava Str. Ana Ipatescu nr. 1
11. Vilcea Rimnicu Vilcea Str. Garii nr. 4
12. Vrancea Focsani Bd. Bucureşti nr. 2
-------------------------------------------------------------------------------
    ANEXA 2
                          CAPITALUL SOCIAL
ce urmează a fi predat de către Agenţia Naţionala a Produselor Agricole - R.A. societăţilor comerciale pe acţiuni, nou-înfiinţate
                                                                 - mii lei -
-------------------------------------------------------------------------------
                     Sediul Capitalul Format din:
                ----------------------- social -------------------------
Nr. Societatea Locali- Strada Judeţul iniţial Imobili- Imobili- Dispo-
crt. Comercială tatea şi zari zari nibi-
                         numărul corporale corpo- litati
                                                                 rale băneşti
                                                                 în
                                                                 curs
-------------------------------------------------------------------------------
 0 1 2 3 4 5 6 7 8
-------------------------------------------------------------------------------
 1. "Comcereal" Alba Str. Alba 7.409.267 7.358.845 4.422 46.000
    - S.A. Iulia Iuliu
    Alba Maniu
                         nr. 20
 2. "Comcereal" Arad Str. Arad 20.839.009 20.231.830 464.179 143.000
    - S.A. Bucegi
    Arad nr. 5
 3. "Comcereal" Pitesti Str. Arges 16.425.193 16.354.193 - 71.000
    - S.A. Armand
    Arges Calinescu
                         nr. 44
 4. "Comcereal" Bacau Str. Bacau 17.911.428 17.755.428 - 156.000
    - S.A. Oituz
    Bacau nr. 74
 5. "Comcereal" Oradea Str. Bihor 11.067.638 10.755.505 63.133 249.000
    - S.A. Sucevei
    Bihor nr. 4 A
 6. "Comcereal" Bistrita Str. Bis-
    - S.A. Garii trita-
    Bistrita- nr. 48 Nasaud 6.469.719 6.345.870 89.849 34.000
    Nasaud
 7. "Comcereal" Botosani Str. Botosani 9.445.314 9.254.411 8.903 182.000
    - S.A. Rindu-
    Botosani nicii
                         nr. 8
 8. "Comcereal" Braşov Piaţa Braşov 5.498.854 5.446.609 27.245 25.000
    - S.A. Sfatului
    Braşov nr. 5
 9. "Comcereal" Brăila Str. Brăila 17.870.016 17.727.016 - 143.000
    - S.A. Calarasi
    Brăila nr. 7
10. "Comcereal" Buzau Str. Buzau 23.608.392 23.084.823 354.569 169.000
    - S.A. Aurel
    Buzau Vlaicu
                         nr. 2
11. "Comcereal" Resita Str. Caras- 4.913.652 4.849.814 13.838 50.000
    - S.A. Lunca Severin
    Caras- Pomostu-
    Severin lui
                         nr. 3-5
12. "Comcereal" Calarasi Prelun- Calarasi18.332.891 18.115.793 40.098 177.000
    - S.A. girea
    Calarasi Dobrogei
                         nr. 2
13. "Comcereal" Cluj- Str. Cluj 8.042.237 8.007.814 4.423 30.000
    - S.A. Napoca Avram
    Cluj Iancu
                         nr. 15
14. "Comcereal" Constan- Str. Constan-49.191.103 48.777.103 - 414.000
    - S.A. ta Th. ta
    Constanta Burada
                         nr. 25
15. "Comcereal" Sfântu Str. Covasna 11.559.849 11.445.576 36.273 78.000
    - S.A. Gheorghe Silo-
    Covasna zului
                         nr. 1
16. "Comcereal" Tirgo- Calea Dimbo- 14.621.155 14.543.549 12.606 65.000
    - S.A. viste Dom- vita
    Dâmboviţa neasca
                         nr. 263
17. "Comcereal" Craiova Str. Dolj 25.692.070 25.037.172 406.898 248.000
    - S.A. Bibescu
    Dolj nr. 3
18. "Comcereal" Galaţi Str. Galaţi 26.744.495 26.448.495 - 296.000
    - S.A. Grivitei
    Galaţi nr. 38
19. "Comcereal" Giurgiu Str. Giurgiu 23.320.955 22.736.042 396.913 188.000
    - S.A. Garii
    Giurgiu nr. 33
20. "Comcereal" Tirgu Str. Gorj 7.688.567 7.659.567 - 29.000
    - S.A. Jiu Ecaterina
    Gorj Teodoroiu
21. "Comcereal" Miercu- Str. Harghita 7.798.633 7.762.633 - 36.000
    - S.A. rea- Progre-
    Harghita Ciuc sului
                         nr. 22
22. "Comcereal" Deva Str. Hune-
    - S.A. Ardea- doara 8.258.811 8.216.811 - 42.000
    Hunedoara lului
                         nr. 1
23. "Comcereal" Slobozia Sos. Ialomita29.845.594 29.464.687 276.907 104.000
    - S.A. Amara
    Ialomita nr. 2
24. "Comcereal" Iaşi Str. Iaşi 15.401.393 15.190.603 80.790 130.000
    - S.A. Nicolae
    Iaşi Gane
                         nr. 7
25. "Comcereal" Baia Str. Mara-
    - S.A. Mare Bucu- mures 5.996.890 5.946.422 16.468 34.000
    Maramures resti
                         nr. 39
26. "Comcereal" Drobeta- Str. Mehe-
    - S.A. Turnu Porţile dinti 20.514.997 20.220.338 190.659 104.000
    Mehedinti Severin de Fier
                         nr. 6
27. "Comcereal" Tirgu Str. Mures 10.694.821 10.496.255 47.566 151.000
    - S.A. Mures Baneasa
    Mures nr. 23
28. "Comcereal" Piatra- Str. Neamt 12.317.252 12.169.209 18.043 130.000
    - S.A. Neamt Spicului
    Neamt nr. 17
29. "Comcereal" Slatina Aleea Olt 15.161.380 15.036.176 21.204 104.000
    - S.A. Muncii
    Olt nr. 2
30. "Comcereal" Ploiesti Str. Prahova 19.575.417 19.475.508 60.909 39.000
    - S.A. Valeni
    Prahova nr. 137
31. "Comcereal" Satu Str. Satu
    - S.A. Mare Lucea- Mare 12.271.586 12.148.569 6.017 117.000
    Satu Mare farului
                         nr. 28
32. "Comcereal" Zalau Str. Salaj 14.075.401 13.965.548 57.853 52.000
    - S.A. Gara
    Salaj Veche
                         nr. 2
33. "Comcereal" Sibiu Str. Sibiu 9.039.459 8.862.618 132.841 44.000
    - S.A. Mitro-
    Sibiu poliei
                         nr. 2
34. "Comcereal" Suceava Str. Suceava 10.956.085 10.861.085 - 95.000
    - S.A. Ana
    Suceava Ipatescu
                         nr. 1
35. "Comcereal" Alexan- Str. Teleor-
    - S.A. dria Turnu man 21.358.391 21.149.746 15.645 193.000
    Teleorman Magurele
                         nr. 1
36. "Comcereal" Timi- Str. Timiş 43.943.220 43.098.807 606.413 238.000
    - S.A. soara Eugeniu
    Timiş de Savoya
                         nr. 2-A
37. "Comcereal" Timi- Str. 7 Timiş 4.582.967 4.582.967 - -
    - S.A. soara Aprilie
    Lugoj nr. 1
38. "Comcereal" Tulcea Str. Tulcea 18.707.065 18.522.355 5.710 179.000
    - S.A. Progre-
    Tulcea sului
                         nr. 25
39. "Comcereal" Vaslui Str. Vaslui 8.754.371 8.683.371 - 71.000
    - S.A. Podul
    Vaslui Înalt
                         nr. 1
40. "Comcereal" Rimnicu Str. Vilcea 7.449.739 7.386.749 16.990 46.000
    - S.A. Vilcea Garii
    Vilcea nr. 4
41. "Comcereal" Focsani Str. Vrancea 19.168.478 18.995.000 1.478 172.000
    - S.A. Bucureşti
    Vrancea nr. 2
42. "Comcereal" Bucu- Str. 10.354.770 10.228.770 - 126.000
    - S.A. resti Doamnei
    Ilfov nr. 9,
                         sectorul 3
43. "Semcereal" Bucu- Str. 4.251.944 4.251.944 - -
    - S.A. resti Hristo
                         Botev nr. 1
44. "Unicereal" Bucu- Str. Mihai 871.574 871.574 - -
    - S.A. resti Eminescu
                         nr. 57
-------------------------------------------------------------------------------
                         TOTAL: 652585009 644106167 3478842 5000000
-------------------------------------------------------------------------------
    ANEXA 3
                        LISTA
capacităţilor de depozitare ale Agenţiei Naţionale a Produselor Agricole - R.A.
-------------------------------------------------------------------------------
Nr. Sucursala Localitatea Judeţul Capacitatea
crt. - tone -
-------------------------------------------------------------------------------
 1. Alba Alba Iulia Alba 33.500
 2. Arad Arad Arad 145.800
 3. Arges Pitesti Arges 44.000
 4. Bacau Bacau Bacau 40.500
 5. Bihor Oradea Bihor 59.800
 6. Botosani Botosani Botosani 93.800
 7. Braşov Braşov Braşov 56.000
 8. Brăila Brăila Brăila 226.000
 9. Buzau Buzau Buzau 47.800
10. Calarasi Calarasi Calarasi 355.900
11. Cluj Cluj-Napoca Cluj 31.400
12. Constanta Constanta Constanta 235.700
13. Dâmboviţa Tirgoviste Dâmboviţa 60.000
14. Dolj Craiova Dolj 174.700
15. Galaţi Galaţi Galaţi 109.600
16. Giurgiu Giurgiu Giurgiu 47.600
17. Gorj Tirgu Jiu Gorj 15.200
18. Hunedoara Deva Hunedoara 43.500
19. Ialomita Slobozia Ialomita 303.000
20. Iaşi Iaşi Iaşi 70.600
21. Mehedinti Drobeta-Turnu Mehedinti 51.200
                           Severin
22. Mures Tirgu Mures Mures 45.000
23. Olt Slatina Olt 283.100
24. Satu Mare Satu Mare Satu Mare 60.900
25. Teleorman Alexandria Teleorman 276.800
26. Timiş Timişoara Timiş 239.000
27. Tulcea Tulcea Tulcea 125.000
28. Vaslui Vaslui Vaslui 124.300
29. Sectorul agricol Bucureşti - 100.300
      Ilfov
-------------------------------------------------------------------------------
                                                TOTAL: 3.500.000
-------------------------------------------------------------------------------
    ANEXA 4

                        LISTA
capacităţilor de depozitare ale societăţilor comerciale pe acţiuni, nou-înfiinţate
-------------------------------------------------------------------------------
Nr. Societatea Comercială Localitatea Judeţul Capacitatea
crt. - tone -
-------------------------------------------------------------------------------
 1. "Comcereal" - S.A. Alba Alba Iulia Alba 70.500
 2. "Comcereal" - S.A. Arad Arad Arad 172.100
 3. "Comcereal" - S.A. Arges Pitesti Arges 201.365
 4. "Comcereal" - S.A. Bacau Bacau Bacau 184.500
 5. "Comcereal" - S.A. Bihor Oradea Bihor 206.800
 6. "Comcereal" - S.A. Bistrita- Bistrita Bistrita-Nasaud 64.700
     Nasaud
 7. "Comcereal" - S.A. Botosani Botosani Botosani 182.300
 8. "Comcereal" - S.A. Braşov Braşov Braşov 82.000
 9. "Comcereal" - S.A. Brăila Brăila Brăila 203.100
10. "Comcereal" - S.A. Buzau Buzau Buzau 268.600
11. "Comcereal" - S.A. Caras- Resita Caraş-Severin 50.100
    Severin
12. "Comcereal" - S.A. Calarasi Calarasi Calarasi 225.900
13. "Comcereal" - S.A. Cluj Cluj-Napoca Cluj 147.800
14. "Comcereal" - S.A. Constanta Constanta Constanta 512.800
15. "Comcereal" - S.A. Covasna Sfântu Gheorghe Covasna 146.300
16. "Comcereal" - S.A. Dâmboviţa Tirgoviste Dâmboviţa 155.400
17. "Comcereal" - S.A. Dolj Craiova Dolj 318.300
18. "Comcereal" - S.A. Galaţi Galaţi Galaţi 273.400
19. "Comcereal" - S.A. Giurgiu Giurgiu Giurgiu 148.300
20. "Comcereal" - S.A. Gorj Tirgu Jiu Gorj 31.500
21. "Comcereal" - S.A. Harghita Miercurea-Ciuc Harghita 105.300
22. "Comcereal" - S.A. Hunedoara Deva Hunedoara 140.300
23. "Comcereal" - S.A. Ialomita Slobozia Ialomita 272.000
24. "Comcereal" - S.A. Iaşi Iaşi Iaşi 225.600
25. "Comcereal" - S.A. Maramures Baia Mare Maramures 39.300
26. "Comcereal" - S.A. Mehedinti Drobeta-Turnu Mehedinti 127.200
                                    Severin
27. "Comcereal" - S.A. Mures Tirgu Mures Mures 119.500
28. "Comcereal" - S.A. Neamt Piatra-Neamt Neamt 162.900
29. "Comcereal" - S.A. Olt Slatina Olt 141.200
30. "Comcereal" - S.A. Prahova Ploiesti Prahova 199.570
31. "Comcereal" - S.A. Satu Mare Satu Mare Satu Mare 119.900
32. "Comcereal" - S.A. Salaj Zalau Salaj 60.200
33. "Comcereal" - S.A. Sibiu Sibiu Sibiu 121.700
34. "Comcereal" - S.A. Suceava Suceava Suceava 105.700
35. "Comcereal" - S.A. Teleorman Alexandria Teleorman 312.700
36. "Comcereal" - S.A. Timiş Timişoara Timiş 221.300
37. "Comcereal" - S.A. Lugoj Timişoara Timiş 31.000
38. "Comcereal" - S.A. Tulcea Tulcea Tulcea 198.600
39. "Comcereal" - S.A. Vaslui Vaslui Vaslui 132.300
40. "Comcereal" - S.A. Vilcea Rimnicu Vilcea Vilcea 71.600
41. "Comcereal" - S.A. Vrancea Focsani Vrancea 131.000
42. "Comcereal" - S.A. Ilfov Bucureşti - 59.400
43. "Semcereal" - S.A. Bucureşti Bucureşti - 44.130
44. "Unicereal" - S.A. Bucureşti Bucureşti - 35.500
-------------------------------------------------------------------------------
                                                           TOTAL: 6.828.665
-------------------------------------------------------------------------------
    ANEXA 5
                       LISTA
capacităţilor de depozitare care se predau de către Agenţia Naţionala a Produselor Agricole - R.A. la alte societăţi comerciale cu capital de stat
-------------------------------------------------------------------------------
Nr. Societatea Comercială Localitatea Judeţul Capacitatea
crt. (care preia) - tone -
-------------------------------------------------------------------------------
 1. "Braigal" - S.A. Brăila Brăila Brăila 9.600
 2. "Ceres" - S.A. Ploiesti Ploiesti Prahova 8.000
 3. "Agroind" - S.A. Lehliu Lehliu Calarasi 17.900
 4. "Agromixta" - S.A. Ograda Ograda Ialomita 13.200
 5. "Sinagro" - S.A. Sinnicolau Carpinis Timiş 56.300
       Mare
-------------------------------------------------------------------------------
                                                          TOTAL: 105.000
-------------------------------------------------------------------------------
     ANEXA 6
                          STATUTUL*)
           Societăţii Comerciale " ..........." - S.A.
    *) Denumirea, forma juridică, sediul şi capitalul social pentru fiecare societate comercială nou-înfiinţată sunt prevăzute în anexa nr. 2.
    CAP. 1
    Denumirea, forma juridică, sediul, durata
    ART. 1
    Denumirea societăţii comerciale
    Denumirea societăţii este Societatea Comercială "............." - S.A.
    În toate actele, facturile, anunţurile, publicaţiile şi alte acte emanind de la societate, denumirea societăţii va fi precedată sau urmată de cuvintele "societate pe acţiuni" sau de initialele "S.A.", de capitalul social şi de numărul de înregistrare la Registrul comerţului.
    ART. 2
    Forma juridică a societăţii comerciale
    Societatea Comercială "..........." - S.A. este persoana juridică română, având forma juridică de societate pe acţiuni. Aceasta îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu legile române şi cu prezentul statut.
    ART. 3
    Sediul societăţii comerciale
    Sediul Societăţii Comerciale "............" - S.A. este în România, localitatea .........., str. ......... nr. ...... .
    Sediul societăţii comerciale poate fi schimbat în alta localitate din România, pe baza hotărârii adunării generale a acţionarilor, potrivit legii.
    Societatea comercială poate avea sucursale, filiale, reprezentante, agenţii situate în alte localităţi din ţara şi din străinătate.
    ART. 4
    Durata societăţii comerciale
    Durata societăţii comerciale este nelimitată, cu începere de la data înregistrării în Registrul comerţului.
    CAP. 2
    Scopul şi obiectul de activitate al societăţii comerciale
    ART. 5
    Scopul societăţii comerciale este achiziţionarea de la producătorii agricoli şi comercializarea cerealelor, leguminoaselor şi a seminţelor, prestarea de servicii producătorilor agricoli privind condiţionarea cerealelor, depozitarea şi vânzarea acestora în ţara şi în străinătate.
    ART. 6
    Obiectul de activitate al societăţii comerciale este:
    - contractarea, achiziţionarea şi preluarea de la producătorii agricoli de cereale, leguminoase boabe şi seminţe oleaginoase, la fondul de consum, şi păstrarea acestora până la livrare;
    - la solicitarea Administraţiei Naţionale a Rezervelor Materiale, prestări de servicii privind depozitarea şi păstrarea rezervei de stat la cereale şi leguminoase boabe;
    - importul şi exportul cerealelor, leguminoaselor boabe şi seminţelor oleaginoase, cu aprobările prevăzute de lege;
    - importul de îngrăşăminte chimice, seminţe, pesticide, combustibili şi lubrifianţi, cu aprobările prevăzute de lege;
    - prestarea de servicii pentru producătorii agricoli şi alţi deţinători de produse, constind în depozitarea şi condiţionarea cerealelor;
    - prestarea de servicii pentru producătorii agricoli constind în acordarea de avansuri din credite, în condiţiile legii, aprovizionarea cu îngrăşăminte chimice, pesticide, seminţe şi material săditor, combustibili, lubrifianţi, piese de schimb pentru tractoare, maşini agricole şi alte instalaţii şi utilaje, materiale de construcţii, obiecte de uz casnic şi gospodăresc, la schimb cu produse cerealiere, pe bază de contracte;
    - arendarea terenurilor, macinis pentru furaje sau nevoi alimentare, activitate de panificatie, creşterea animalelor, comercializarea produselor rezultate din acestea;
    - prestări de servicii privind culturile agricole de cereale, leguminoase boabe şi seminţe oleaginoase;
    - efectuarea lucrărilor de întreţinere şi reparaţii la maşinile, utilajele, instalaţiile şi tractoarele din dotare şi pentru terţi, inclusiv verificarea mijloacelor de măsurare de interes public, cu avizul Biroului Roman de Metrologie Legală;
    - efectuarea de lucrări şi servicii de informatica;
    - prestări de servicii pentru determinarea calităţii produselor agricole prin laboratoare proprii;
    - confecţii metalice şi prestări de servicii în ateliere mecanice zonale;
    - prestări de servicii de transport auto cu mijloace proprii;
    - închirieri de spaţii de depozitare, terenuri şi utilaje, conform legislaţiei în vigoare.
    CAP. 3
    Capitalul social, acţiunile
    ART. 7
    Capitalul social
    Capitalul social iniţial este de ......... miliarde lei, din care imobilizari corporale ........ miliarde lei şi disponibilitati băneşti ..... miliarde lei, împărţit în ...... acţiuni nominative în valoare nominală de ...... lei, deţinut în proporţie de 70% de către Fondul Proprietăţii de Stat şi de 30% de către Fondurile Proprietăţii Private.
    Capitalul social iniţial împărţit în acţiuni nominative de ..... lei fiecare este în întregime subscris de statul român, în calitate de acţionar unic, şi vărsat în întregime la data constituirii societăţii comerciale.
    ART. 8
    Acţiunile
    Acţiunile societăţii comerciale vor cuprinde toate elementele prevăzute de lege. Acestea vor purta timbrul sec al societăţii comerciale şi semnăturile a doi administratori.
    Societatea comercială va tine evidenta acţiunilor într-un registru numerotat, sigilat şi parafat de preşedintele consiliului de administraţie, care se păstrează la sediul societăţii.
    ART. 9
    Reducerea sau mărirea capitalului social
    Capitalul social poate fi redus sau mărit pe baza hotărârii adunării generale extraordinare a acţionarilor, în condiţiile şi cu respectarea procedurii prevăzute de lege.
    ART. 10
    Drepturi şi obligaţii decurgind din acţiuni
    Fiecare acţiune subscrisă şi vărsată de acţionari, potrivit legii, conferă acestora dreptul la un vot în adunarea generală a acţionarilor, dreptul de a alege şi de a fi ales în organele de conducere, dreptul de a participa la distribuirea profitului, conform prevederilor prezentului statut şi dispoziţiilor legale, respectiv la alte drepturi prevăzute în statut.
    Deţinerea acţiunii implica adeziunea, de drept, la statut.
    Drepturile şi obligaţiile legate de acţiuni urmează acţiunile în cazul trecerii lor în proprietatea altor persoane.
    Obligaţiile societăţii comerciale sunt garantate cu capitalul social al acesteia, iar actionarii răspund în limita valorii acţiunilor pe care le deţin.
    Patrimoniul societăţii comerciale nu poate fi grevat de datorii sau de alte obligaţii personale ale acţionarilor. Un creditor al unui acţionar poate formula pretenţii asupra părţii din profitul societăţii comerciale ce i se va repartiza acestuia de către adunarea generală a acţionarilor sau a cotei-părţi cuvenite acestuia la lichidarea societăţii comerciale, efectuată în condiţiile prezentului statut.
    ART. 11
    Cesiunea acţiunilor
    Acţiunile sunt indivizibile cu privire la societatea comercială care nu recunoaşte decît un proprietar pentru fiecare acţiune.
    Cesiunea parţială sau totală a acţiunilor între acţionari sau terţi se face în condiţiile şi cu procedura prevăzute de lege.
    ART. 12
    Pierderea acţiunilor
    În cazul pierderii unor acţiuni, proprietarul va trebui sa anunţe consiliul de administraţie şi să facă public faptul prin presa, în cel puţin două ziare de larga circulaţie din localitatea în care se afla sediul societăţii comerciale. După 6 luni va putea obţine un duplicat al acţiunii.
    CAP. 4
    Adunarea generală a acţionarilor
    ART. 13
    Atribuţii
    Adunările generale ale acţionarilor sunt ordinare şi extraordinare şi au următoarele atribuţii principale:
    a) aproba structura organizatorică a societăţii comerciale şi numărul de posturi, precum şi normativul de constituire a compartimentelor functionale şi de producţie;
    b) aleg pe membrii consiliului de administraţie şi ai comisiei de cenzori, inclusiv pe cenzorii supleanţi, le stabilesc remunerarea, îi descarca de activitate şi îi revoca;
    c) aleg pe directorul general, îl descarca de activitate şi îl revoca; directorul general este şi preşedintele consiliului de administraţie;
    d) stabilesc salarizarea personalului angajat, în funcţie de studii şi munca efectiv prestată, cu respectarea limitei minime de salarizare prevăzute de lege;
    e) stabilesc nivelul de salarizare a membrilor consiliului de administraţie, directorului general şi ai comisiei de cenzori, în conformitate cu prevederile legii;
    f) stabilesc bugetul de venituri şi cheltuieli şi, după caz, programul de activitate pentru exerciţiul financiar următor;
    g) examinează, aproba sau modifica bilanţul şi contul de profit şi pierderi, după analizarea raportului consiliului de administraţie şi al comisiei de cenzori; aproba repartizarea profitului conform legii;
    h) hotărăsc cu privire la contractarea de împrumuturi bancare pe termen lung, inclusiv a celor externe; stabilesc competentele şi nivelul de contractare a împrumuturilor bancare curente, a creditelor comerciale şi a garanţiilor;
    i) hotărăsc cu privire la înfiinţarea şi desfiinţarea de sucursale, filiale şi agenţii;
    j) hotărăsc cu privire la mărirea sau reducerea capitalului social, la modificarea numărului de acţiuni sau a valorii nominale a acestora, precum şi la cesiunea acţiunilor;
    k) hotărăsc cu privire la adoptarea sau modificarea statutului, precum şi la transformarea formei juridice a societăţii comerciale;
    l) hotărăsc cu privire la fuziunea, divizarea, dizolvarea şi lichidarea societăţii comerciale;
    m) analizează rapoartele consiliului de administraţie privind stadiul şi perspectivele societăţii, cu referire la profit şi dividende, poziţia pe piaţa interna şi internationala, nivelul tehnic, calitatea, forta de muncă, protecţia mediului, relaţiile cu clienţii;
    n) hotărăsc cu privire la actionarea în justiţie a membrilor consiliului de administraţie, a directorului general şi a cenzorilor, pentru paguba pricinuită societăţii comerciale;
    o) hotărăsc în orice alte probleme privind societatea comercială.
    Atribuţiile adunărilor generale, ordinare şi extraordinare, ale acţionarilor se diferentiaza potrivit legii.
    ART. 14
    Convocarea adunării generale a acţionarilor se convoacă de către preşedintele consiliului de administraţie sau de către vicepreşedinte, pe baza împuternicirii date de preşedinte.
    Adunările generale ordinare au loc cel puţin o dată pe an, la doua luni de la încheierea exerciţiului economico-financiar, pentru examinarea bilanţului şi a contului de profit şi pierderi pe anul precedent şi pentru stabilirea programului de activitate şi a bugetului pe anul în curs.
    Adunările generale extraordinare se convoacă la cerea acţionarilor, reprezentind cel puţin 1/3 din capitalul social, la cererea comisiei de cenzori, precum şi în cazul în care capitalul social s-a diminuat cu mai mult de 10%, timp de 2 ani consecutiv, cu excepţia primilor 2 ani de la înfiinţarea societăţii comerciale.
    Adunarea generală va fi convocată de administrator de cîte ori va fi nevoie, în conformitate cu dispoziţiile din statut, cu cel puţin 15 zile înainte de data stabilită.
    Convocarea va fi publicată în Monitorul Oficial al României şi într-unul dintre ziarele de larga circulaţie din localitatea în care se afla sediul societăţii comerciale sau din cea mai apropiată localitate.
    Convocarea va cuprinde locul şi data ţinerii adunării generale a acţionarilor, precum şi ordinea de zi, cu arătarea explicita a tuturor problemelor care vor face obiectul dezbaterilor adunării.
    Când în ordinea de zi figurează propuneri pentru modificarea statutului, convocarea va trebui sa cuprindă textul integral al propunerilor.
    Adunarea generală a acţionarilor se întruneşte la sediul societăţii comerciale sau în alt loc indicat în convocare.
    ART. 15
    Organizarea adunării generale a acţionarilor
    Adunarea generală ordinară este constituită valabil şi poate lua hotărâri, dacă la prima convocare actionarii prezenţi sau reprezentaţi deţin cel puţin 2/3 din capitalul social, iar la a doua convocare, dacă deţin cel puţin 1/2 din capitalul social.
    Adunarea generală extraordinară este constituită valabil şi poate lua hotărâri, dacă la prima convocare actionarii prezenţi sau reprezentaţi deţin cel puţin 3/4 din capitalul social, iar la a doua convocare, dacă deţin cel puţin 1/2 din capitalul social.
    Adunarea generală a acţionarilor este prezidata de preşedintele consiliului de administraţie, iar în lipsa acestuia, de către vicepreşedinte, desemnat de preşedinte.
    Preşedintele consiliului de administraţie desemnează, dintre membrii adunării generale, un secretar care să verifice lista de prezenta a acţionarilor şi sa întocmească procesul-verbal al adunării.
    Procesul-verbal al adunării se va scrie într-un registru sigilat şi parafat. Procesul-verbal va fi semnat de către persoana care a prezidat şedinţa şi de către secretarul care l-a întocmit.
    La şedinţele ordinare şi extraordinare ale adunării generale a acţionarilor, în care se dezbat probleme privitoare la raporturilor de muncă cu personalul societăţii comerciale, pot fi invitaţi şi reprezentanţii salariaţilor.
    ART. 16
    Exercitarea dreptului de vot în adunarea generală a acţionarilor
    Hotărârile adunărilor generale ale acţionarilor se iau prin vot deschis.
    Actionarii votează, de regula, prin ridicarea miinii.
    La propunerea persoanei care prezidează adunarea generală a acţionarilor sau a unui grup de acţionari prezenţi sau reprezentaţi, care deţin cel puţin 1/4 din capitalul social, se va putea decide ca votul să fie secret.
    Votul secret este obligatoriu pentru alegerea membrilor consiliului de administraţie şi a cenzorilor, pentru revocarea şi pentru luarea hotărîrilor referitoare la răspunderea administratorilor.
    Hotărârile adunării generale sunt obligatorii chiar pentru actionarii absenţi sau nereprezentati.
    ART. 17
    Până la aplicarea prevederilor art. 39 din Legea privatizării societăţilor comerciale nr. 58/1991, interesele capitalului de stat vor fi reprezentate de doi împuterniciţi mandataţi de către Ministerul Finanţelor şi un împuternicit mandatat de către Ministerul Agriculturii şi Alimentaţiei.
    CAP. 5
    Consiliul de administraţie
    ART. 18
    Organizare
    Societatea comercială este administrată de către consiliul de administraţie compus din 5-7 administratori, aleşi de adunarea generală a acţionarilor pe o perioadă de 4 ani, care pot avea calitatea de acţionari.
    Când se creează un loc vacant în consiliul de administraţie, adunarea generală a acţionarilor alege un nou administrator pentru completarea locului vacant. Durata pentru care este ales noul administrator pentru a ocupa locul vacant va fi egala cu perioada care a rămas până la expirarea mandatului predecesorului sau.
    Consiliul de administraţie este condus de un preşedinte.
    Componenta consiliului de administraţie se stabileşte de adunarea generală a acţionarilor.
    Consiliul de administraţie se întruneşte la sediul societăţii comerciale, ori de cîte ori este necesar, la convocarea preşedintelui sau a unei treimi dintre numărul membrilor săi. El este prezidat de preşedinte, iar în lipsa acestuia de către vicepreşedinte. Preşedintele numeşte un secretar fie dintre membrii consiliului, fie din afară acestuia.
    Pentru valabilitatea deciziilor este necesară prezenta a cel puţin 1/2 dintre numărul membrilor consiliului de administraţie şi deciziile se iau cu majoritatea absolută a membrilor prezenţi.
    Dezbaterile consiliului de administraţie au loc conform ordinii de zi, stabilită pe baza proiectului comunicat de preşedinte cu cel puţin 15 zile înainte. Acestea se consemnează în procesul-verbal al şedinţei, care se scrie într-un registru sigilat şi parafat de către preşedintele consiliului de administraţie. Procesul-verbal se semnează de către persoana care a prezidat şedinţa şi de către secretar.
    Consiliul de administraţie poate delega unuia sau mai multor membri ai săi unele împuterniciri pe probleme limitate şi poate recurge la experţi pentru studierea anumitor probleme.
    În relaţiile cu terţii, societatea comercială este reprezentată de către preşedintele consiliului de administraţie, pe baza şi în limitele împuternicirilor date de adunarea generală a acţionarilor sau, în lipsa lui, de către vicepreşedinte. Cel ce reprezintă societatea comercială semnează actele care o angajează faţă de terţi.
    Membrii consiliului de administraţie vor putea exercita orice act care este legat de administrarea societăţii comerciale în interesul acesteia, în limita drepturilor care li se conferă.
    Preşedintele consiliului de administraţie este obligat sa pună la dispoziţia acţionarilor şi comisiei de cenzori, la cererea acestora, toate documentele societăţii comerciale.
    Membrii societăţii comerciale răspund individual sau solidar, după caz, faţă de aceasta pentru prejudiciile rezultate din infracţiuni sau din abateri de la dispoziţiile legale, pentru abaterile de la statut sau pentru greşeli în administrarea societăţii. În astfel de situaţii, ei vor putea fi revocaţi prin hotărârea adunării generale a acţionarilor.
    Sunt incompatibile cu calitatea de membru în consiliul de administraţie persoanele care, potrivit Legii nr. 31/1990, nu pot fi fondatori, precum şi cele care, personal, rudele sau afinii acestora până la gradul al doilea inclusiv, sunt în acelaşi timp patroni sau asociaţi la societăţi comerciale cu capital privat, cu acelaşi profil, sau cu care sunt în relaţii comerciale directe.
    Nu pot fi directori ai societăţii comerciale persoanele care, potrivit Legii nr. 31/1990, nu pot fi fondatori sau administratori.
    ART. 19
    Atribuţiile consiliului de administraţie
    Consiliul de administraţie are, în principal, următoarele atribuţii:
    a) angajează şi concediază personalul şi stabileşte drepturile şi obligaţiile acestuia;
    b) stabileşte îndatoririle şi responsabilităţile personalului societăţii comerciale pe compartimente;
    c) aproba operaţiunile de încasări şi plati potrivit competentelor acordate;
    d) aproba operaţiunile de cumpărare şi de vînzare de bunuri potrivit competentelor acordate;
    e) aproba încheierea de contracte de închiriere (luarea sau darea cu chirie);
    f) stabileşte tactica şi strategia de marketing;
    g) aproba încheierea sau rezilierea contractelor potrivit competentelor acordate;
    h) supune anual aprobării adunării generale a acţionarilor, în termen de 60 de zile de la încheierea exerciţiului financiar, raportul cu privire la activitatea societăţii comerciale, bilanţul şi contul de profit şi pierderi pe anul precedent, precum şi proiectul de program de activitate şi proiectul de buget al societăţii pe anul în curs;
    i) rezolva orice alte probleme stabilite de adunarea generală a acţionarilor.
    CAP. 6
    Gestiunea societăţii comerciale
    ART. 20
    Comisia de cenzori
    Gestiunea societăţii comerciale este controlată de acţionari şi de comisia de cenzori, formată din 3 membri, care trebuie să fie asociaţi, cu excepţia cenzorilor contabili.
    Cenzorii se aleg de adunarea generală a acţionarilor.
    În perioada în care statul este acţionar unic, cenzorii sunt reprezentanţi ai Ministerului Finanţelor.
    Adunarea generală alege, de asemenea, acelaşi număr de cenzori supleanţi care vor înlocui, în condiţiile legii, pe cenzorii titulari.
    Pentru a putea exercita dreptul de control, acţionarilor li se pot prezenta, la cerere, date cu privire la activitatea societăţii comerciale, situaţia patrimoniului, a profitului şi a pierderilor.
    Comisia de cenzori are următoarele atribuţii principale:
    a) în cursul exerciţiului financiar verifica gospodărirea mijloacelor fixe şi a mijloacelor circulante, a portofoliului de efecte, casa şi registrele de evidenţa contabilă şi informează consiliul de administraţie asupra neregulilor constatate;
    b) la încheierea exerciţiului financiar controlează exactitatea inventarului, a documentelor şi informaţiilor prezentate de consiliul de administraţie asupra conturilor societăţii comerciale, a bilanţului şi a contului de profit şi pierderi, prezentind adunării generale a acţionarilor un raport scris;
    c) la lichidarea societăţii comerciale controlează operaţiunile de lichidare;
    d) prezintă adunării generale a acţionarilor punctul sau de vedere cu privire la propunerile de reducere a capitalului social sau de modificare a statutului şi obiectului de activitate al societăţii.
    Comisia de cenzori se întruneşte la sediul societăţii comerciale şi ia decizii în unanimitate. Dacă nu se realizează unanimitatea, raportul cu divergenţe se înaintează adunării generale.
    Comisia de cenzori poate convoca adunarea generală extraordinară a acţionarilor, dacă aceasta nu a fost convocată de consiliul de administraţie, în cazul în care capitalul social s-a diminuat cu mai mult de 10% timp de 2 ani consecutiv (cu excepţia primilor 2 ani de la constituirea societăţii) sau ori de cîte ori considera necesar pentru alte situaţii privind încălcarea dispoziţiilor legale şi statutare.
    Atribuţiile şi modul de funcţionare a comisiei de cenzori, precum şi drepturile şi obligaţiile cenzorilor se completează cu dispoziţiile legale în acest domeniu.
    Cenzorii şi cenzorii supleanţi se numesc pe o perioadă de maximum 3 ani şi pot fi realeşi; numărul cenzorilor trebuie să fie impar.
    Sunt incompatibile cu calitatea de cenzor persoanele care intra sub incidenţa art. 18 penultimul alineat din prezentul statut, precum şi cei care sunt rude sau afini până la al patrulea grad sau sotii administratorilor, cei care primesc sub orice formă, pentru alte funcţii decît aceea de cenzor, un salariu sau o remuneraţie de la administrator sau de la societate.
    CAP. 7
    Activitatea societăţii comerciale
    ART. 21
    Exerciţiul financiar
    Exerciţiul financiar începe la 1 ianuarie şi se încheie la 31 decembrie ale fiecărui an. Primul exerciţiu financiar începe la data constituirii societăţii.
    ART. 22
    Personalul societăţii comerciale
    Personalul de conducere al societăţii comerciale şi cenzorii sunt aleşi de adunarea generală a acţionarilor. În perioada cît statul este acţionar unic, personalul de conducere şi cenzorii vor fi numiţi de împuterniciţi mandataţi sa reprezinte interesele capitalului de stat.
    Restul personalului este angajat de către consiliul de administraţie sau de către directorul general al societăţii comerciale.
    Salarizarea se face conform legislaţiei în vigoare.
    Plata salariilor, a impozitelor pe acestea şi a cotei de asigurări sociale se va face potrivit legii.
    Drepturile şi obligaţiile personalului societăţii comerciale sunt stabilite de către consiliul de administraţie sau de către directorul general al societăţii comerciale.
    Nu pot fi directori ai societăţii comerciale persoanele care, potrivit Legii nr. 31/1990, nu pot fi fondatori sau administratori.
    ART. 23
    Amortizarea mijloacelor fixe
    Amortizarea mijloacelor fixe se realizează în condiţiile prevăzute de lege.
    ART. 24
    Evidenta contabila şi bilanţul contabil
    Societatea comercială va tine evidenţa contabilă în lei, va întocmi anual bilanţul şi contul de profit şi pierderi, având în vedere normele metodologice elaborate de Ministerul Finanţelor.
    Bilanţul şi contul de profit şi pierderi vor fi publicate în Monitorul Oficial al României, conform legii.
    ART. 25
    Calculul şi repartizarea profitului
    Profitul societăţii comerciale se stabileşte pe baza bilanţului aprobat de adunarea generală a acţionarilor. Profitul impozabil se stabileşte în condiţiile legii.
    Din profitul societăţii comerciale rămas după plata impozitului pe profit se pot constitui fonduri destinate modernizării, cercetării şi dezvoltării de produse noi, investiţiilor.
    Societatea comercială îşi constituie fond de rezerva şi alte fonduri, în condiţiile legii.
    Plata dividendelor cuvenite acţionarilor se face de către societatea comercială, în condiţiile legii.
    În cazul înregistrării de pierderi, adunarea generală a acţionarilor va analiza cauzele şi va hotărî în consecinţa.
    Suportarea pierderilor de către acţionari se va face proporţional cu aportul la capital şi în limita capitalului subscris.
    ART. 26
    Registrele societăţii comerciale
    Societatea comercială tine registrele prevăzute de lege.
    CAP. 8
    Modificarea formei juridice, dizolvarea, lichidarea, litigii
    ART. 27
    Modificarea formei juridice
    Societatea comercială va putea fi transformata în alta forma de societate prin hotărârea adunării generale a acţionarilor.
    În perioada în care statul este acţionar unic, transformarea formei juridice a societăţii comerciale se va face numai cu aprobarea imputernicitilor mandataţi sa reprezinte interesele capitalului de stat.
    Noua societate comercială va îndeplini formalităţile legale de înregistrare şi de publicitate cerute la înfiinţarea societăţilor comerciale.
    ART. 28
    Dizolvarea societăţii comerciale
    Următoarele situaţii duc la dizolvarea societăţii comerciale:
    - imposibilitatea realizării obiectului de activitate;
    - falimentul;
    - pierderea unei jumătăţi din capitalul social, după ce s-a consumat fondul de rezerva, dacă adunarea generală a acţionarilor nu decide completarea capitalului social sau reducerea lui la suma rămasă;
    - numărul de acţionari este redus sub 5, mai mult de 6 luni;
    - la cererea oricărui acţionar, dacă împrejurările de forta majoră şi consecinţele lor durează mai mult de 8 luni, iar adunarea generală a acţionarilor constata ca funcţionarea societăţii nu mai este posibila;
    - în orice alte situaţii, pe baza hotărârii adunării generale a acţionarilor, luată în unanimitate.
    Dizolvarea societăţii comerciale trebuie să fie înscrisă în Registrul comerţului şi publicată în Monitorul Oficial al României.
    ART. 29
    Lichidarea societăţilor comerciale
    În caz de dizolvare, societatea comercială va fi lichidată.
    Lichidarea societăţii comerciale şi repartizarea patrimoniului se fac în condiţiile şi cu respectarea procedurii prevăzute de lege.
    ART. 30
    Litigii
    Litigiile de orice fel apărute între societatea comercială şi persoane fizice sau juridice sunt de competenţa instanţelor judecătoreşti de drept comun.
    Pentru soluţionarea litigiilor se poate apela şi la arbitraj.
    CAP. 9
    Dispoziţii finale
    ART. 31
    Prevederile prezentului statut se completează cu dispoziţiile legale referitoare la societăţile comerciale.
    ANEXA 7
                  CAPITALUL SOCIAL
ce urmează a fi predat de către Agenţia Naţionala a Produselor Agricole - R.A. altor societăţi comerciale cu capital de stat
                                                             - mii lei -
-------------------------------------------------------------------------------
Nr. Totalul capitalului Format din
crt. Societatea Comercială social imobilizari
                                                                  corporale
-------------------------------------------------------------------------------
 1. "Braigal" - S.A. Brăila 678.372 678.372
 2. "Ceres" - S.A. Ploiesti 417.588 417.588
 3. "Agroind" - S.A. Lehliu 1.538.928 1.538.928
 4. "Agromixta" - S.A. Ograda 795.374 795.374
 5. "Sinagro" - S.A. Sinnicolau Mare 5.022.320 5.022.320
-------------------------------------------------------------------------------
                                TOTAL: 8.452.582 8.452.582
-------------------------------------------------------------------------------
                             ----------------------

Forme la zi | Modificari Act | Printare | Salvare DOC

Inapoi la Cautare

Comentarii Act

Nu sunt comentarii momentan.

Posteaza pe retele sociale

Pentru a posta un comentariu trebuie sa va autentificati


Daca nu aveti inca un cont si vreti sa va inregistrati dati click aici


Despre Companie

CTCE este liderul national in domeniul software legislativ. Avem o experienta de peste 35 ani in domeniul dezvoltarii de aplicatii software.
(aflati mai multe)

Termeni si Conditii
Comanda LegisPlus
Testeaza LegisPlus
Resurse Lege-Online

Nota CTCE

Continutul, designul, structura, precum si materialele Lege-Online.ro apartin C.T.C.E. - Piatra Neamt si sunt protejate de Legea 8/1996 privind drepturile de autor si drepturile conexe, cu modificarile si completarile ulterioare. Copierea/distribuirea/republicarea acestora este ilegala.

Intrati in Contact

 • Telefon:
  (0233) 211 020 / (0233) 218 110
 • E-mail:
  office@ctce.ro
 • Adresa:
  Bd. Decebal, nr. 32
  610076, Piatra Neamt, Neamt
  Romania


CTCE - Centrul Teritorial de Calcul Economic

Info

Se ncarc, v rugm asteptati.