Inapoi la Cautare

CONTRACT MUNCA 993 /2006


la nivel de ramura mass-media pentru perioada 2006-2007


Puteti sa consultati o forma actualizata la data 23.09.2014, conform modificarilor publicate in Monitorul Oficial al Romaniei, apasand butonul Cumpara Act.

Cumparati Actul varianta DOC

Forma la zi
Pret: 13,00 RON cu TVA
Doriti o forma actualizata, la zi (23.09.2014), a acestui act ? Cumparati acum online, rapid si simplu varianta DOC !

Forme la zi | Modificari Act | Printare | Salvare DOC

  
    În temeiul drepturilor garantate de art. 41, alin. 5 din Constitutia României, al Legii nr. 53/2003 (Codul Muncii), al Legii nr. 130/1996, republicată, al Legii nr. 54/2003, în conformitate cu prevederile Contractului Colectiv de Muncă Unic la Nivel Naţional pe perioada 2006-2007, completat cu actul aditional incheiat la 22 februarie 2006, şi al reglementarilor internationale în domeniu, se incheie prezentul Contract colectiv de muncă la nivel de ramura mass-media între:
    1. Organizaţiile sindicale reprezentative conform legii:
    - Uniunea Sindicala MediaSind şi
    2. Organizaţiile patronale reprezentative conform legii:
    - Uniunea Naţionala a Patronatului Roman
    - Patronatul Presei din România-Romedia
    Prezentul contract statueaza drepturile şi oblibaţiile angajatilor şi ale angajatorilor din mass-media.
    În temeiul prezentului contract, prin urmatorii termeni se înţelege:
    - ramura mass-media - totalitatea mijloacelor şi modalitatilor de comunicare a informatiei către public, inclusiv conceperea şi producţia indiferent de suport, identificate cu marca proprie şi/sau licenta.
    - informatie - stirile, reportajele, comentariile, opiniile, programele culturale sau de divertisment şi altele asemenea.
    - unitate - companii, institutii publice, societăţi naţionale, societăţi comerciale sau alte organizaţii care desfăşoară activităţi în domeniul mass-media.
    - angajator - persoana fizica sau juridica autorizata, inmatriculata potrivit legii, care detine, administreaza şi utilizeaza capital, indiferent de natura acestuia, şi foloseşte forta de muncă salarizata în mass-media.
    - angajat - persoana care lucreaza cu contract individual de muncă intr-o unitate mass-media sau exercita profesia în mod independent, în calitate de angajat propriu, conform legii, şi a carei principala sursa de venituri este obtinuta din realizarea de produse şi servicii jurnalistice.
    - sindicat - organizaţia constituita conform legii, care are ca scop promovarea şi apararea drepturilor şi intereselor economice, socio-profesionale, culturale, patrimoniale sau nepatrimoniale ale membrilor săi.
    CAP. I
    Dispozitii generale
    ART. 1
    (1) Părţile contractante recunosc şi accepta ca sunt egale şi libere în negocierea contractului colectiv de muncă la nivel de ramura mass-media şi se obliga să respecte în totalitate prevederile acestuia.
    (2) Angajatorul recunoaste libera exercitare a dreptului sindical, conform convenţiilor internationale pe care România le-a ratificat, constituţiei şi legislaţiei naţionale în vigoare.
    (3) Părţile acestui contract se angajează ferm să respecte urmatoarele principii:
    a) cooperarea reciproca în domeniul relatiilor de muncă şi al protectiei sociale şi economice.
    b) promovarea parteneriatelor sociale şi a negocierilor colective.
    c) rezolvarea pe cale amiabila a conflictelor de muncă.
    d) promovarea libertatii de exprimare şi informare.
    e) promovarea principiilor Declaraţiei Drepturilor şi Obligaţiilor Jurnalistilor din 1971, Statutului Federatiei Internationale a Jurnalistilor, Statutului Union Network International şi ale celorlalte prevederi internationale cu referire la profesia de jurnalist.
    ART. 2
    (1) Contractul colectiv de muncă la nivel de ramura mass-media reglementeaza drepturile şi oblibaţiile patronatelor şi ale salariatilor privind condiţiile de muncă, salarizarea, promovarea şi garantarea unor relatii de muncă echitabile, de natura să asigure protectia sociala a salariatilor, alte drepturi şi obligaţii ce decurg din raporturile de muncă.
    (2) Angajatorii care au mai mult de 21 de salariati incadrati sunt obligati sa negocieze contracte colective de muncă pe unitate împreună cu reprezentantii sindicatelor reprezentative. În cazul în care la nivelul unităţii nu sunt sindicate reprezentative, contractul colectiv de muncă se poate negocia cu reprezentantii salariatilor.
    (3) Părţile se vor informa reciproc cu privire la persoanele care le vor reprezenta în raporturile de colaborare.
    (4) Angajatorul va analiza propunerile, opiniile şi cererile facute de reprezentantii sindicatelor, în legătură cu problemele de muncă, relatiile de muncă, protecţie sociala şi va aduce la cunoştinţa sindicatelor pozitia sa.
    (5) La angajare şi la stabilirea drepturilor individuale, angajatorul va asigura egalitatea de sanse şi tratament pentru toţi angajatii, fără discriminari - directe sau indirecte - pe bază de rasa, naţionalitate, etnie, religie, categorie sociala, convingeri, vârsta, sex, orientare sexuala sau orice alt criteriu care are ca scop sau efect restrangerea ori înlăturarea recunoasterii, folosinţei sau exercitarii drepturilor care decurg din contractele colective de muncă conform legii şi indiferent de afilierea sindicala.
    (6) Angajatorul asigura gratuit sindicatelor urmatoarele:
    a) spatiu în incinta unităţii pentru activitatea, intalnirile şi reuniunile sindicatului;
    b) utilizarea mijloacelor electronice de comunicare (telefon, fax, e-mail);
    c) accesul la informaţii;
    d) servicii tehnice şi administrative necesare desfăşurării activităţii sindicatului;
    e) retinerea pe statul de plată a cotizatiei pentru toţi membrii de sindicat, în baza acordului de voinţa exprimat în scris de acestia, şi virarea acesteia în contul sindicatelor ai caror membri sunt.
    (7) Nivelul acordarii facilitatilor de masa la nivel de unitate, în functie de posibilitatile reale ale angajatorului.
    (8) Pentru desfăşurarea activităţii sindicale, membrii aleşi în organele de conducere ale sindicatului, la nivel de unitate, au dreptul lunar la cate minimum 5 zile lucratoare, fără diminuarea drepturilor salariale. Numărul membrilor care vor beneficia de aceste drepturi se va negocia şi conveni prin contractul colectiv de muncă la nivel de unitate. Zilele libere astfel acordate se utilizeaza de către sindicate în conformitate cu hotărârile lor interne, hotărâri care sunt aduse la cunoştinţa angajatorului în timp util.
    (9) Zilele neutilizate se pot folosi oricand pe parcursul anului.
    ART. 3
    În ceea ce priveste condiţiile specifice de muncă din ramura mass-media, drepturile şi oblibaţiile părţilor se vor stabili prin contractele colective de muncă incheiate la nivel de unităţi şi grupuri de unităţi.
    ART. 4
    Clauzele contractului colectiv de muncă la nivel de ramura mass-media produc efecte după cum urmeaza:
    a) Pentru toţi salariaţii incadrati în unitatile mass-media pentru care s-a incheiat contract individual de muncă, indiferent de forma de capital social al unităţilor (de stat, public sau privat, român sau strain/mixt) şi indiferent de data angajarii.
    b) În cazul în care părţile au incheiat contracte colective de muncă la un nivel inferior faţă de prevederile prezentului contract colectiv de muncă, acestea vor fi adaptate contractului colectiv superior dacă prevederile minimale ale acestuia nu au fost atinse.
    ART. 5
    (1) Părţile se obliga ca, în perioada de aplicare a prezentului contract colectiv de muncă, sa nu initieze şi sa nu sustina promovarea unor acte normative sau a altor dispozitii care ar conduce la diminuarea drepturilor care decurg din clauzele convenite.
    (2) Părţile semnatare convin sa intreprinda atât pe plan intern, cat şi pe plan international, toate actiunile menite sa diminueze fiscalitatea excesiva din domeniul ce face obiectul de activitate al prezentului contract colectiv de muncă, precum şi sa identifice solutii în scopul asigurarii depline libertati a presei.
    ART. 6
    (1) Drepturile salariatilor prevăzute în prezentul contract colectiv de muncă sunt minimale şi nu pot sa reprezinte cauza reducerii sau eliminarii altor drepturi colective sau individuale care au fost recunoscute anterior.
    (2) În situaţiile în care, în perioada de aplicare a prezentului contract colectiv de muncă, intervin reglementari legale mai favorabile, acestea vor face parte de drept din contract.
    (3) Interpretarea clauzelor contractului se face prin consens. În cazul unor divergente, interpretarea clauzelor se va face în favoarea salariatilor. Dacă nu se realizează consensul, clauzele se interpreteaza potrivit dreptului comun.
    ART. 7
    (1) Pentru rezolvarea problemelor ce apar în aplicarea prezentului contract, părţile convin sa instituie o comisie paritara la nivel de ramura.
    (2) Competenţa, componenta, organizarea şi functionarea comisiei paritare sunt stabilite prin regulamentul din anexa 1 la prezentul contract.
    (3) În mod similar (conform regulamentului din anexa 1) se vor constitui comisii paritare şi la nivel de unitate sau grup de unităţi.
    (4) Hotărârile comisiilor paritare sunt obligatorii pentru părţi. În cazurile în care comisia paritara nu va putea solutiona problemele care apar în aplicarea contractului colectiv de muncă, părţile semnatare se pot adresa autorităţilor publice şi instanţelor judecătorești, în conformitate cu prevederile legii.
    CAP. II
    Incheierea, modificarea, suspendarea şi încetarea contractului colectiv de muncă
    ART. 8
    (1) Prezentul contract colectiv de muncă se incheie pe o perioadă de un an, intrand în vigoare la data înregistrării acestuia la Ministerul Muncii.
    (2) Dacă nici una dintre părţi nu denunta contractul colectiv de muncă cu 30 de zile înainte de expirarea perioadei pentru care a fost incheiat, valabilitatea acestuia se prelungeste până la incheierea unui nou contract, dar nu mai mult de 12 luni.
    ART. 9
    Clauzele prezentului contract colectiv de muncă pot fi modificate pe parcursul executarii lui ori de cate ori convin părţile semnatare, în condiţiile legii.
    ART. 10
    (1) Cererile de modificare a prezentului contract vor face obiectul negocierii părţilor.
    (2) Cererea de modificare se aduce la cunoştinţa, în scris, celeilalte părţi cu cel puţin 30 de zile înainte de data propusa pentru începerea negocierilor.
    (3) Cererile de modificare vor fi depuse de către reprezentantii patronatelor la federatiile sindicale semnatare, iar cele ale federatiilor sindicale, la organizaţiile patronale semnatare.
    (4) Modificările aduse contractului colectiv de muncă la nivel de ramura mass-media vor face obiectul unui act aditional care va fi înregistrat la Ministerul Muncii şi devin aplicabile de la data înregistrării sau de la o altă dată, ulterioară, potrivit convenţiei părţilor.
    ART. 11
    Suspendarea şi încetarea prezentului contract au loc potrivit legii.
    CAP. III
    Timpul de muncă şi timpul de odihnă
    ART. 12
    (1) Durata normala a timpului de muncă este de 8 ore pe zi sau de 40 de ore pe săptămâna.
    (2) Durata maxima legala a timpului de muncă nu poate depăşi 48 de ore pe săptămâna, inclusiv orele suplimentare. Prin excepţie, durata timpului de muncă poate fi prelungita peste 48 de ore pe săptămâna care include şi orele suplimentare, cu condiţia ca media orelor de muncă, calculată pentru o perioadă de referinţa de 3 luni calendaristice, sa nu depăşească 48 de ore pe săptămâna. La solicitarea comuna sau a uneia dintre părţile negociatoare ale contractului colectiv de muncă la nivel de grupuri de unităţi sau unităţi, comisia paritara constituita la nivelul contractului colectiv de muncă la nivel de ramura se va intruni în regim de urgenta şi se va pronunţă asupra cererii de extindere a perioadei de referinţa, prevăzută de Art. 111 din Codul muncii.
    (3) Munca prestata în afara duratei normale a timpului de muncă saptamanal, prevăzută la alin. 1, este considerata munca suplimentara.
    (4) Pauza de masa şi odihnă din timpul unei zile de lucru este de 30 de minute şi se include în timpul de muncă platit.
    (5) Prin negocieri la nivel de unitate, pentru a pune de acord programul cu cerinţele productiei, se poate stabili un program saptamanal de 36 până la 44 de ore, cu condiţia ca media lunara să fie de 40 de ore pe săptămâna, iar programul stabilit să fie anuntat cu o săptămâna înainte.
    (6) În cazul tinerilor cu vârsta de până la 18 ani, durata timpului de muncă este de 6 ore pe zi şi de 30 de ore pe săptămâna.
    (7) În functie de specificul unităţii sau al muncii prestate, se poate opta şi pentru o repartizare inegala a timpului de muncă, cu respectarea duratei normale a timpului de muncă de 40 de ore pe săptămâna.
    (8) În cazurile în care durata normala a timpului de muncă se stabileste potrivit prevederilor alin. 7, durata timpului de muncă zilnic nu poate depăşi 10 ore.
    (9) La locurile de muncă unde, datorita specificului activităţii, nu exista posibilitatea încadrării în durata normala a timpului zilnic de lucru, pot fi stabilite forme specifice de organizare a timpului de lucru, după caz, în tura, tura continua, turnus, program fractionat; locurile de muncă la care se aplică aceste forme specifice de organizare, precum şi modalitatile concrete de organizare şi evidenta a muncii prestate se stabilesc prin contract colectiv de muncă la nivel de grupuri de unităţi sau unităţi.
    (10) Părţile semnatare, de comun acord, stabilesc, pentru salariaţii angajaţi cu norma întreaga, ca durata normala a timpului de muncă este de 8 ore pe zi şi de 40 de ore pe săptămâna.
    Durata maxima legala a timpului de muncă nu poate depăşi, în medie anuală, 48 de ore pe săptămâna, inclusiv orele suplimentare.
    (11) Când munca se efectueaza în schimburi, durata timpului de muncă va putea fi prelungita peste 8 ore pe zi şi peste 48 de ore pe săptămâna, cu condiţia ca media orelor de muncă, calculate pe o perioadă maxima de 3 saptamani, sa nu depăşească 8 ore pe zi sau 48 de ore pe săptămâna.
    ART. 13
    (1) Durata normala a timpului de muncă poate fi acoperita de salariati, în functie de specificul activităţii prestate în cadrul unităţii, după cum urmeaza:
    a) program fix;
    b) program în ture;
    c) program flexibil;
    d) program inegal.
    (2) Programul fix defineste durata normala a timpului de muncă acoperita de salariat în mod regulat, între aceleasi ore, în fiecare zi lucratoare a saptamanii.
    (3) Programul în ture defineste durata normala a timpului de muncă acoperit de salariat în perioada de timp cuprinsa între ore care se schimba după o schema prestabilita.
    (4) Programul flexibil defineste o perioadă variabila, mobila, în care activitatea salariatului este programata la ore diferite, respectandu-se zilnic durata normala a timpului de muncă.
    (5) Programul inegal defineste o repartizare neegală a timpului zilnic de muncă, cu respectarea duratei saptamanii normale de lucru.
    (6) Programul de muncă şi modul de planificare a acestuia pe ore şi zile se stabilesc de angajatori prin regulamente de ordine interioara şi se afişează la sediile unităţilor.
    (7) La cererea angajatului, angajatorul poate aproba, în functie de posibilitati, modificarea programului de muncă, anterior planificat.
    (8) În cazul jurnalistilor orele de lucru includ totalitatea activităţii realizate de către acestia atât la birou, cat şi pe teren:
    a) indeplinirea sarcinilor de baza (redactarea textului, realizarea fotografiilor, filmarilor şi înregistrărilor audio-video etc.);
    b) participarea la sedintele de sumar;
    c) participarea la diferite evenimente şi conferinte de presa;
    d) participarea atât la evenimente sportive, culturale şi de divertisment, cat şi la alte evenimente cu scopul de a aduna informaţii necesare realizării articolelor şi emisiunilor radio-tv;
    e) cautarea de surse sau informaţii pentru articole, stiri, reportaje şi emisiuni radio-tv etc.;
    f) deplasarile în alte zone cu scopul de a realiza reportaje, articole şi emisiuni radio-tv etc.;
    g) munca necesară realizării investigatiilor jurnalistice;
    h) consultarea bibliografiei, a expertilor, studierea materialelor în presa, verificarea faptelor etc.
    ART. 14
    (1) Angajatorul poate stabili programe individualizate de muncă, cu acordul sau la solicitarea angajatului, dacă aceasta posibilitate este prevăzută în contractele colective de muncă la nivelul angajatorului sau, în absenta acestora, în regulamentele interne.
    (2) Programele individualizate de muncă se stabilesc în conformitate cu prevederile art. 115 şi cu respectarea dispoziţiilor art. 109 şi 111 din Codul muncii.
    (3) Programul individualizat de muncă, stabilit prin contractul individual de muncă al salariatului, poate functiona numai cu respectarea dispoziţiilor generale în materie, prevăzute de Codul muncii.
    ART. 15
    (1) Munca suplimentara, prestata la cererea angajatorului şi numai cu acordul salariatului, după efectuarea duratei normale a timpului de muncă, se compenseaza cu ore libere platite în urmatoarele 30 de zile, în aceste condiţii salariatul beneficiind de salariul corespunzător pentru orele prestate peste programul normal de lucru.
    (2) În cazul în care compensarea prin ore libere platite nu este posibila în termenul prevăzut la alin. 1, se va acorda un spor de 100 % din salariul de baza pentru munca suplimentara, inclusiv cea din zilele de sarbatori legale, ce nu depăşeşte 120 de ore/salariat/an: munca suplimentara ce depăşeşte 120 de ore/salariat/an se va plati cu un spor de 80 % din salariul de baza.
    ART. 16
    (1) Activitatea prestata în intervalul cuprins între orele 22.00 şi 6.00, cu posibilitatea abaterii cu o ora în plus sau în minus faţă de aceste limite, se considera munca de noapte.
    (2) Salariaţii care presteaza cel puţin 3 ore în regim de muncă de noapte beneficiaza fie de program de lucru redus cu o ora faţă de durata normala a zilei de muncă, fără ca acest fapt sa duca la scaderea drepturilor salariale, fie de un spor de salariu de minimum 25% din salariul de baza pentru fiecare ora de muncă de noapte prestata.
    (3) Angajatorul care, în mod frecvent, utilizeaza munca de noapte, este obligat sa informeze despre aceasta inspectoratul teritorial de muncă.
    (4) Salariaţii care urmeaza sa desfasoare cel puţin 3 ore de muncă pe noapte sunt supuşi unui examen medical gratuit înainte de începerea activităţii şi după aceea, periodic.
    (5) Condiţiile de efectuare a examenului medical şi periodicitatea acestuia se stabilesc prin regulament aprobat prin ordin comun al ministrului muncii, solidaritatii sociale şi familiei şi al ministrului sănătăţii.
    ART. 17
    (1) Repausul saptamanal se acordă, de regula, sambata şi duminica.
    (2) În cazul în care activitatea la locul de muncă nu poate fi întreruptă în zilele de sambata şi duminica, precum şi în zilele de sarbatori legale, la nivel de unitate se va stabili, prin negocieri cu sindicatele, modalitatea de compensare a acestora, în conformitate cu prevederile Art. 15 din prezentul contract colectiv.
    ART. 18
    (1) Dreptul la concediul de odihnă este garantat de lege, acordandu-se obligatoriu până la sfârşitul anului sau, dacă nu este posibil, în urmatorul an calendaristic.
    (2) Indemnizatia de concediu şi, după caz, prima de vacanta, se acordă salariatului, în condiţiile legii, cu cel puţin 5 zile înainte de plecarea în concediul de odihnă.
    (3) Durata concediului de odihnă al fiecarui angajat insumeaza, în functie de vechimea în munca, urmatorul numar de zile:
    De la 0 la 5 ani de vechime - 21 zile lucratoare
    De la 5 la 10 ani de vechime - 22 zile lucratoare
    De la 10 la 15 ani de vechime - 23 zile lucratoare
    De la 15 la 20 ani de vechime - 24 zile lucratoare
    De la 20 la 25 ani de vechime - 25 zile lucratoare
    De la 25 la 30 ani de vechime - 26 zile lucratoare
    Peste 30 ani vechime - 27 zile lucratoare
    ART. 19
    (1) Programul concediului de odihnă se face de conducerea unităţii, avandu-se în vedere şi optiunile fiecarui salariat.
    (2) Programarea concediului de odihnă se face de către conducerea unităţii, la sfârşitul fiecarui an, pentru anul următor, împreună cu organizaţiile sindicale.
    (3) În situaţia în care ambii soti lucreaza în aceeasi unitate, ei au dreptul la programarea concediului de odihnă în aceeaşi perioadă.
    (4) În cazul în care salariatul are bilet de tratament, el va beneficia de concediul de odihnă în perioada în care are biletul.
    ART. 20
    (1) Salariatul chemat din concediu are dreptul la o compensare din partea unităţii, care consta în:
    a) plata transportului dus-intors din localitatea unde se afla în concediu;
    b) plata unei indemnizatii de intrerupere, de minimum 15% din salariul negociat, pentru zilele programate şi neefectuate;
    c) despăgubiri datorate cheltuielilor facute de salariat dacă acesta se afla la odihna sau tratament.
    (2) Timpul consumat cu deplasarea dus-intors se considera timp lucrat şi se adauga la concediul de odihnă platit.
    ART. 21
    Unitatea nu poate pretinde suma de bani corespunzătoare concediului de odihnă deja efectuat, în cazurile în care contractul individual de muncă a incetat ca urmare a:
    a) initiativei unităţii din motive neimputabile salariatului;
    b) incorporarii pentru satisfacerea stagiului militar;
    c) intreruperii activităţii pentru ingrijirea copilului de vârsta prescolara;
    d) decesului.
    ART. 22
    (1) Pe durata concediului de odihnă, salariaţii vor primi o indemnizatie formata din salariul de baza la data plecarii în concediu, corespunzător numarului de zile de concediu, majorat cu procentul mediu al celorlalte venituri salariale realizate pe o perioadă de 3 luni inaintea plecarii în concediu.
    (2) Indemnizatia de concediu nu poate fi mai mica decat salariul de baza, sporul de vechime şi indemnizatia de conducere, luate împreună, corespunzător numarului de zile de concediu, cumulate cu sporurile şi indemnizatiile prevăzute în contractul individual de muncă.
    (3) Prin contractele colective de muncă de la celelalte niveluri se poate stabili ca, în raport cu posibilitatile economico-financiare ale unităţii, pe lângă indemnizatia de concediu, să se plateasca şi o primă de vacanta.
    (4) Orice convenţie prin care se renunta total sau în parte la concediul de odihnă este interzisa.
    ART. 23
    (1) Salariaţii care renunta la concediul legal pentru ingrijirea copilului în vârsta de până la doi ani beneficiaza de reducerea duratei normale a timpului de lucru cu 2 ore pe zi, fără să le fie afectate salariul de baza şi vechimea în munca. La cererea lor se poate acorda program decalat, cu alte ore de incepere a programului de lucru, dacă activitatea unităţii permite.
    (2) Salariaţii care au în ingrijire copii de până la 6 ani pot lucra cu 1/2 norma dacă acestia nu beneficiaza de cresa sau camin, fără a le fi afectate drepturile ce decurg din calitatea de salariat, cu excepţia salariului de baza care va fi platit în functie de timpul lucrat. Timpul în care au fost incadrati în aceste condiţii se considera, la calculul vechimii în munca, timp lucrat cu norma întreaga.
    ART. 24
    (1) În afara concediului legal platit pentru ingrijirea copiilor până la vârsta de doi ani, salariatul poate beneficia de inca un an de concediu fără plata.
    (2) Pe perioada în care se afla în concediul prevăzut la alin. (1) salariatului nu i se poate desface contractul individual de muncă, pe postul sau putand fi angajate alte persoane cu contract de muncă pe durata determinata.
    ART. 25
    (1) În caz de deces al parintelui, drepturile ce s-ar fi cuvenit acestuia pentru cresterea copilului până la doi ani se vor acorda celuilalt parinte, dacă acesta are copilul în ingrijire, din surse proprii ale angajatorului.
    (2) În caz de deces al parintelui, celalalt parinte al copilului va beneficia, la cererea sa, de concediul fără plata neutilizat de parintele decedat, cu drepturile prevăzute la articolele anterioare.
    ART. 26
    Salariaţii au dreptul la zile libere lucratoare platite pentru evenimente deosebite în familie sau pentru alte situaţii, după cum urmeaza:
    a) căsătoria salariatului - 5 zile;
    b) căsătoria unui copil - 2 zile;
    c) nasterea unui copil - 5 zile, plus 10 zile în măsura în care salariatul a urmat un curs de puericultura;
    d) decesul sotiei/sotului, copilului, parintilor, socrilor, bunicilor, fratilor şi surorilor - 3 zile;
    e) la schimbarea locului de muncă în cadrul aceleiasi unităţi, cu mutarea domiciliului în alta localitate - 5 zile;
    f) donarea de sange - conform legii.
    ART. 27
    (1) Părţile convin ca ziua de 3 mai, "Ziua Libertatii Presei", va fi zi libera plătită. Dacă nu este posibil, aceasta zi va fi plătită salariatului în mod corespunzător unei zile de sarbatoare legala în care nu se lucreaza. Zilele de sarbatoare legala în care nu se lucreaza sunt cele stabilite prin Codul muncii şi alte acte normative.
    (2) În cazul în care pentru domeniul respectiv de activitate exista o zi specifică, în baza contractului la nivel de unitate, se va negocia ca aceasta să se acorde în aceleasi condiţii ca la alineatul precedent.
    ART. 28
    (1) Salariaţii au dreptul la 30 de zile calendaristice de concediu fără plata, acordate o singură dată, pentru pregătirea şi susţinerea lucrării de diploma în învăţământul superior, indiferent de forma de invatamant, masterat şi doctorat.
    (2) Salariaţii au dreptul la concediu fără plata şi pentru rezolvarea altor situaţii personale, pe durate convenite cu angajatorul.
    (3) Concediile pentru formarea profesionala se acordă conform Codului muncii.
    CAP. IV
    Salarizarea şi alte drepturi banesti
    ART. 29
    (1) Salarizarea şi acordarea altor drepturi banesti, prevăzute în prezentul contract pentru personalul din mass-media, se stabilesc prin negocieri între angajator şi angajat.
    (2) Părţile convin ca salariul minim pe ramura mass-media să fie echivalentul salariului minim stabilit prin contractul colectiv de muncă unic la nivel naţional, majorat cu 20%.
    (3) Orice modificare ulterioară a salariului minim stabilit prin contractul colectiv de muncă unic la nivel naţional va determina în mod corespunzător modificarea salariului minim la nivel de ramura mass-media cu 20 %.
    ART. 30
    Părţile contractante convin ca salariatul din mass-media sa beneficieze de urmatoarele sporuri minime:
    a) spor pentru condiţii deosebite de muncă, grele, periculoase sau penibile, 10 % din salariul de baza;
    b) clauza de neconcurenta şi/sau sporul de fidelitate se acordă, dacă este cazul, în cuantum de 25%;
    c) spor pentru vechime în munca, în functie de anii de vechime, după cum urmeaza:
    - 3-5 ani: 5%;
    - 5-10 ani: 10%;
    - 10-15 ani: 15%;
    - 15-20 ani: 20%;
    - peste 20 de ani: 25%;
    d) spor de periclitate maxima: 200%;
    e) pentru exercitarea şi a unei alte functii, se poate acorda un spor de până la 70% din salariul de baza al functiei inlocuite. În acest caz, cuantumul se va stabili prin negocieri la contractele colective de muncă la nivel de grupuri de unităţi sau unităţi;
    f) persoanele cu titlu de doctor în stiinte care îşi desfăşoară activitatea în mass-media beneficiaza de un spor de minimum 15%, aplicat la salariul de baza.
    ART. 31
    (1) Drepturile banesti cuvenite salariatilor se platesc periodic, la datele stabilite prin contractele colective de muncă la nivel de unitate sau prin regulamente interne.
    (2) Toate drepturile banesti cuvenite salariatilor se platesc inaintea oricăror obligaţii banesti ale unităţii. În caz de faliment sau lichidare judiciara, salariaţii au calitatea de creditori privilegiati, iar drepturile lor banesti constituie creante privilegiate, urmand să fie platite integral, înainte ca ceilalti creditori să îşi revendice cota-parte.
    (3) În cazul în care salariul este bazat pe o norma de produse editoriale şi angajatorul, prin reprezentantii săi responsabili cu politica editoriala, nu publică/difuzeaza un material ale cărui forma şi continut au fost acceptate, jurnalistul va primi integral drepturile sale banesti pentru un astfel de articol sau productie audio-video; prevederile de mai sus nu se aplică în cazul unui articol care nu respecta criteriile profesionale şi deontologice.
    (4) Angajatorul se obliga să depună toate diligentele necesare pentru plata la timp a salariilor.
    (5) Angajatul care, din orice motive, indeplineste sarcini de serviciu care apartin unei categorii de salarizare superioare celei în care a fost incadrat este indreptatit sa primeasca o recompensa pe toata perioada cat indeplineste astfel de sarcini.
    (6) Materialele şi emisiunile comandate şi acceptate se constituie norma profesionala plătită, indiferent dacă sunt publicate/difuzate sau nu din alte motive decat cele legate de autor.
    (7) Salariaţii beneficiaza de salariu, adaosuri şi alte drepturi banesti.
    (8) Salariul cuprinde:
    1. salariul de baza indexat şi compensat la zi;
    2. indemnizatii;
    3. sporuri.
    (9) Adaosurile sunt:
    1. ajutoare sociale;
    2. prime de Paste şi de Craciun;
    3. cota-parte din profit;
    4. premiile;
    5. acord pentru lucrari şi studii tehnice, economice şi artistice;
    6. acord redactional;
    7. drepturi de autor şi conexe;
    8. orele suplimentare;
    9. drepturi ce decurg din contracte speciale (stare de razboi etc.);
    10. comision pentru contracte de publicitate atrase în afara sarcinilor de serviciu;
    11. prime pentru ziua de 8 Martie (din fondul social, în functie de negocierile dintre părţi)
    (10) Alte drepturi banesti cuprind:
    1. diurna;
    2. ajutoare sociale platite în baza unor legi speciale;
    3. pachete de asigurări pentru toţi salariaţii.
    ART. 32
    Salariaţii trimisi în deplasare în tara sau peste hotare vor beneficia de urmatoarele drepturi:
    a) decontarea cheltuielilor de transport şi costul cazarii, potrivit condiţiilor stabilite prin contractele colective de muncă la nivel de unitate;
    b) diurna de deplasare în tara, echivalenta cu 150 % din salariul minim zilnic pe unitate;
    c) diurna în valută la deplasarea peste hotare, plătită în cuantum stabilit prin lege, fără discriminare.
    ART. 33
    Salariaţii delegaţi beneficiaza de drepturi de delegare prevăzute la articolul anterior. În cazul în care delegarea depăşeşte 30 de zile consecutive, în locul diurnei zilnice se plateste o indemnizatie egala cu 50% din salariul de baza zilnic, proportional cu numărul de zile ce depăşeşte durata neintrerupta de 30 de zile.
    ART. 34
    Salariaţii delegaţi îşi mentin toate drepturile pe care le-au avut la data delegării. Dacă la locurile de muncă unde sunt delegaţi drepturile echivalente au niveluri mai mari sau se acordă şi alte drepturi, salariaţii delegaţi beneficiaza de acestea.
    ART. 35
    În cazul în care angajatorul da preaviz angajatului din motive neimputabile acestuia, angajatul are dreptul la o compensatie baneasca în cuantum de 150% din salariul de baza pe care l-a primit în ultima luna de muncă.
    ART. 36
    Angajatorii sunt obligati sa constituie un fond social în procent de 2% aplicat asupra fondului de salarii, care va fi utilizat în conformitate cu legislatia în vigoare.
    ART. 37
    (1) Angajatul sau familia sa are dreptul la ajutor material, suportat din fondurile proprii ale angajatorului, în urmatoarele cazuri:
    a) decesul angajatului: în cuantum de 3 salarii de baza lunare platite de angajator;
    b) dacă decesul a survenit din cauza unui accident de muncă, a unui accident în legătură cu munca sau a unei boli profesionale, cuantumul ajutorului acordat familiei va fi de cel puţin 3 salarii de baza;
    c) un salariu de baza, platit de unitate mamei, pentru nasterea fiecarui copil; dacă mama nu este salariata, sotul acesteia beneficiaza de plată unui salariu de baza;
    d) un salariu de baza platit de unitate la decesul sotului sau sotiei ori la decesul unei rude de gradul I aflate în întreţinerea salariatului.
    (2) Angajatul are dreptul la decontarea cheltuielilor de transport necesare deplasarii în interes de serviciu.
    (3) Dacă angajatul îşi foloseşte masina personala în interes de serviciu, cu aprobarea prealabila a conducerii unităţii, va primi contravaloarea carburantului folosit, cu un spor de 30% pentru acoperirea cheltuielilor impuse de uzura masinii.
    (4) Angajatul poate primi o primă aniversara.
    ART. 38
    Salariaţii care se pensioneaza pentru limita de vârsta primesc din fondurile proprii ale angajatorului o indemnizatie egala cu cel puţin 2 salarii de baza avute în luna pensionarii.
    ART. 39
    Cuantumul cadourilor de Craciun, Paste şi 1 Iunie pentru copiii de până la 14 ani va fi negociat prin contract colectiv de muncă la nivelul fiecarei unităţi, conform legii.
    CAP. V
    Condiţiile de muncă şi protecţie sociala
    ART. 40
    (1) Părţile se obliga să depună toate eforturile pentru aplicarea riguroasa a sistemului institutionalizat prin legislatia în vigoare, în vederea ameliorarii permanente a condiţiilor de muncă.
    (2) În scopul realizării obiectivului prevăzut la alineatul precedent, părţile contractante vor asigura includerea în contractele colective a masurilor prevăzute de Legea nr. 90/1996, republicată.
    (3) La stabilirea masurilor vizand condiţiile de muncă, părţile implicate vor tine seama de urmatoarele:
    a) masurile incluse în contractul colectiv de muncă să fie de natura a realiza cel puţin asigurarea condiţiilor de muncă la nivelul parametrilor minimali prevăzuţi în norme; dacă acest lucru nu este posibil la un moment dat, se vor stabili programe pe termen scurt sau mediu pentru realizarea acestora, până la asigurarea parametrilor minimali, salariaţii beneficiind de compensari banesti sau de alta natura;
    b) masurile privind ameliorarea condiţiilor de muncă vor fi stabilite împreună cu reprezentantii sindicali, incheindu-se anexe speciale la contractele colective de muncă.
    ART. 41
    Angajatorul, împreună cu sindicatele semnatare ale contractului colectiv de muncă la nivel de ramura mass-media, se obliga sa faca demersurile necesare la autorităţile competente pentru identificarea şi determinarea locurilor de muncă cu condiţii normale, deosebite sau speciale.
    ART. 42
    (1) Angajatorul va asigura, gratuit pentru salariati, echipamente de protecţie, instruirea şi testarea salariatilor cu privire la normele de protecţie şi securitate a muncii.
    (2) În cazul în care, în procesul muncii, intervin schimbari ce impun aplicarea unor norme noi de protecţie a muncii, salariaţii vor fi instruiti în conformitate cu noile norme.
    (3) În toate cazurile în care, în afara echipamentului prevăzut de lege, angajatorul cere o anumita vestimentatie speciala ca echipament de lucru, contravaloarea acesteia se suporta de către angajator.
    (4) Părţile sunt de acord ca nici o măsura de protecţie a muncii nu este eficienta dacă nu este cunoscuta, insusita şi aplicata în mod constient de salariati.
    (5) Incalcarea dispoziţiilor legale privitoare la protectia şi securitatea muncii atrage raspunderea disciplinara, administrativa, civila sau penala, după caz, potrivit legii.
    ART. 43
    (1) În vederea mentinerii şi a îmbunătăţirii condiţiilor de desfăşurare a activităţii la locurile de muncă, părţile convin asupra urmatoarelor standarde minime:
    a) asigurarea condiţiilor de spatiu în conformitate cu normele legale;
    b) amenajarea ergonomica a locului de muncă;
    c) asigurarea condiţiilor de mediu - iluminat, microclimat, o temperatura optima în spatiile destinate activităţii, aerisire, igienizare periodica;
    d) dotarea spatiilor destinate procesului redactional cu tehnica moderna (calculatoare, instalaţii audio-video etc.) şi cu întreaga gama de materiale necesare jurnalistilor şi personalului tehnic pentru desfăşurarea în bune condiţii a procesului redactional;
    e) amenajarea anexelor sociale ale locurilor de muncă (vestiare, grupuri sanitare, cantine, locuri special amenajate pentru fumatori);
    f) asigurarea de către angajator a tichetelor de masa conform dispoziţiilor legale.
    (2) Angajatorul se obliga ca, în conformitate cu prevederile Normelor Generale de Protecţie a Muncii şi cu dispozitiile Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 99/2000, sa adopte masurile pentru adaptarea programului de lucru în functie de condiţiile climaterice de la locul de muncă în cazul temperaturilor extreme.
    ART. 44
    (1) Angajatorul va organiza la angajare şi, ulterior, o dată pe an, examinarea medicală a salariatilor, în scopul de a constata dacă sunt apti pentru desfăşurarea activităţii în posturile pe care ar urma să le ocupe sau pe care le ocupa, precum şi pentru prevenirea imbolnavirilor profesionale. Examinarea medicală este gratuita, iar cheltuielile ocazionate de examinare se vor suporta conform legii. Condiţiile concrete urmeaza să fie stabilite la nivel de unitate, cu consultarea sindicatelor.
    (2) În cazul în care dispozitiile legale speciale sau ale contractului colectiv de muncă prevad examinari medicale la termene mai scurte, determinate de condiţiile deosebite de la locurile de muncă, se vor aplica aceste prevederi.
    (3) Salariaţii sunt obligati să se supuna examenelor medicale în condiţiile organizarii potrivit prevederilor alin. 1. Refuzul salariatului de a se supune examinarilor medicale constituie abatere disciplinara.
    (4) Examinarea medicală a salariatilor la angajare şi, ulterior, o dată pe an, se face de către unitatile sanitare de specialitate agreate de angajator şi acreditate de Ministerul Sănătăţii.
    ART. 45
    Angajatorul se obliga sa nu refuze angajarea sau menţinerea în functie a persoanelor cu handicap fizic sau neuromotor, în cazul în care acestea sunt apte pentru indeplinirea obligaţiilor de serviciu.
    ART. 46
    (1) Părţile vor asigura un regim de protecţie speciala a muncii femeilor şi a tinerilor în vârsta de până la 18 ani, cel puţin la nivelul drepturilor specifice reglementate de legislatia muncii şi prevederile prezentului contract colectiv de muncă.
    (2) Salariatele gravide, începând cu luna a V-a de sarcina, precum şi cele care alapteaza nu vor fi repartizate la munca de noapte, nu vor fi chemate la ore suplimentare, nu vor fi trimise în deplasare şi nu vor putea fi detasate decat cu acordul lor.
    (3) La solicitarea Comitetului de sănătate şi securitate a muncii, angajatorul are obligaţia sa evalueze riscurile pe care le presupune locul de muncă al salariatei care anunta ca este însărcinată, precum şi salariatei care alapteaza şi să le informeze cu privire la aceasta.
    ART. 47
    În cazul recomandarilor medicale, angajatorul va asigura trecerea salariatilor în alte locuri de muncă şi, după caz, recalificarea acestora, în functie de posibilitatile fiecarei unităţi, care vor fi stabilite împreună cu sindicatele sau reprezentantii salariatilor acolo unde nu sunt constituite sindicate.
    ART. 48
    (1) Conform Codului Muncii, în fiecare unitate se va constitui un Comitet de securitate şi sănătate în munca, având atribuţiile prevăzute de art. 34 din Normele generale de protecţie a muncii.
    (2) Comitetul de securitate şi sănătate în munca va fi constituit conform grilei prevăzute în art. 32 şi 33 din Normele generale de protecţie a muncii. În unitatile în care numărul angajatilor este mai mare de 50, iar femeile reprezinta cel puţin 20% din personal, Comitetul de securitate şi sănătate în munca va avea în componenta cel puţin o femeie.
    (3) Timpul de muncă afectat activităţii în Comitetele de securitate şi sănătate în munca se considera timp de lucru efectiv prestat şi va fi prevăzut în contractul colectiv la nivel de unitate şi în contractele individuale de muncă ale membrilor acestora.
    (4) Activitatea Comitetelor de securitate şi sănătate în munca se va desfăşura în baza regulamentelor proprii.
    ART. 49
    (1) Angajatorul poate să incheie atât asigurare de viaţa, cat şi asigurare pentru pierderea temporara sau totala a capacităţii de muncă a angajatilor săi. Angajatorul este obligat să-şi asigure angajatii care trebuie să munceasca în condiţii de risc real pentru sănătatea sau chiar viaţa lor (zone de razboi, revolte, rebeliuni, operaţiuni militare de orice fel, epidemii, catastrofe naturale sau de alta natura, expeditii împreună cu speologi sau alpinisti etc.).
    (2) Angajatorul poate incheia asigurare pentru echipamentele specifice profesiei, pe care le pune la dispoziţia angajatilor săi.
    CAP. VI
    Contractul individual de muncă
    ART. 50
    (1) Angajarea salariatilor din mass-media se face prin incheierea contractului individual de muncă, în temeiul caruia salariatul se obliga sa presteze munca pentru şi sub autoritatea angajatorului în schimbul unui salariu şi altor drepturi banesti negociate.
    (2) Clauzele contractului individual de muncă nu pot contine prevederi contrare sau drepturi sub nivelul minim stabilit prin acte normative ori prin contracte colective de muncă aplicabile pe unitate sau la nivel superior.
    (3) În afara clauzelor generale prevăzute la art. 17 din Codul muncii, între părţi pot fi negociate şi cuprinse în contractul individual de muncă şi alte clauze specifice, prevăzute la art. 20 din Codul muncii, cu respectarea dispoziţiilor articolelor urmatoare.
    ART. 51
    (1) Contractul individual de muncă se incheie pe durata nedeterminata.
    (2) Prin excepţie, contractul individual de muncă se poate incheia şi pe durata determinata, în condiţiile expres prevăzute de lege.
    (3) Contractul individual de muncă se incheie în scris, cate un exemplar pentru fiecare parte, prin grija angajatorului.
    (4) Contractul individual de muncă se poate incheia în condiţiile legii şi cu program de lucru corespunzător unei fractiuni de norma de cel puţin două ore pe zi şi cu o durată saptamanala de lucru care nu poate fi mai mica de zece ore, fiind denumit astfel contract individual de muncă cu timp parţial.
    ART. 52
    (1) Angajatorul se obliga sa comunice în termen legal posturile disponibile, precum şi condiţiile de ocupare a acestora.
    (2) Angajarea în instituţiile şi unitatile mass-media se face, de regula, prin concurs sau, după caz, prin examen pentru verificarea prealabila a aptitudinilor şi a competentei profesionale, printr-o formă agreata de angajator, cu termen de proba de cel mult 30 de zile calendaristice pentru functiile de execuţie şi cel mult 90 de zile calendaristice pentru functiile de conducere.
    (3) În cazul în care la concursul organizat în vederea ocuparii postului vacant nu s-au prezentat mai mulţi candidati, incadrarea în munca se face prin examen.
    ART. 53
    La ocuparea posturilor prin concurs, dacă un salariat şi o persoană din afara unităţii obtin acelasi rezultat, salariatul are prioritate la ocuparea postului.
    ART. 54
    (1) Contractul individual de muncă se poate modifica în ceea ce priveste felul muncii, locul de muncă şi drepturile salariale numai prin acordul părţilor, în conformitate cu prevederile contractului colectiv de muncă la nivel de ramura mass-media, potrivit prevederilor legale.
    (2) Dacă la data modificarii contractului individual de muncă membrul de sindicat solicita asistenţa din partea organizaţiei, asistenţa se va acorda.
    ART. 55
    Contractul individual de muncă se poate suspenda, în ceea ce priveste efectele sale, numai în cazurile expres prevăzute de lege.
    ART. 56
    Încetarea contractului individual de muncă poate avea loc în condiţiile legii, intr-unul dintre urmatoarele moduri:
    a) la termen, în cazul contractului individual pe durata determinata;
    b) prin acordul părţilor;
    c) desfacerea contractului de muncă din iniţiativa uneia dintre părţi, în cazurile şi condiţiile expres prevăzute de lege.
    ART. 57
    (1) În toate cazurile în care se procedeaza la desfacerea contractului individual de muncă din motive neimputabile salariatului, angajatorul este obligat sa acorde preaviz de 20 de zile lucratoare.
    (2) În cazul în care unei persoane i se desface contractul de muncă fără sa i se acorde preavizul prevăzut la alin. 1, aceasta are dreptul la o indemnizatie egala cu salariul de baza pe o luna avut la data desfacerii contractului de muncă.
    (3) În perioada preavizului, salariaţii au dreptul sa absenteze 4 ore/zi din timpul efectiv al programului de lucru pentru a-şi cauta un loc de muncă, fără ca aceasta sa afecteze salariul şi celelalte drepturi.
    (4) În cazul în care salariatul este membru de sindicat, angajatorul va solicita, în scris, avizul organului de conducere al sindicatului din care face parte persoana respectiva, înainte de a proceda la desfacerea contractului individual de muncă, avizul având caracter consultativ.
    (5) În situaţiile disponibilizarilor de personal care nu pot fi evitate, conducerea unităţii va comunică în scris fiecarui salariat al cărui post urmeaza a fi desfiintat dacă i se ofera un alt loc de muncă ori cuprinderea intr-o formă de calificare profesionala, în vederea ocuparii unui post în aceeasi unitate.
    (6) Salariatul poate fi concediat pentru necorespundere profesionala cu respectarea procedurii de cercetare prealabila stabilita prin art. 75 şi 75a din contractul colectiv de muncă unic la nivel naţional. Cercetarea salariatului se va face de către o comisie numita de angajator, din care va face parte şi un reprezentant al sindicatului al cărui membru este salariatul.
    ART. 58
    Cazurile de desfacere a contractului individual de muncă din motive neimputabile salariatilor sunt urmatoarele:
    a) unitatea îşi reduce personalul prin desfiintarea unor posturi de natura celui ocupat de persoana în cauza, ca urmare a reorganizarii;
    b) unitatea îşi inceteaza activitatea;
    c) unitatea se muta în alta localitate şi are posibilitatea să-şi asigure pe plan local cadrele necesare;
    d) unitatea se muta în alta localitate, iar persoana refuza sa o urmeze.
    ART. 59
    (1) La aplicarea efectiva a reducerii de personal, la luarea masurii de desfacere a contractului individual de muncă pentru reducerea de posturi vor fi avute în vedere urmatoarele criterii minimale:
    a) dacă măsura afectează doi soti care lucreaza în aceeasi unitate, se desface contractul de muncă al sotului care are venitul cel mai mic;
    b) măsura sa afecteze mai întâi persoane care nu au copii în întreţinere;
    c) măsura sa afecteze numai în ultimul rand femeile care au în ingrijire copii, barbatii vaduvi sau divortati care au în întreţinere copii, unicii intretinatori de familie, precum şi salariaţii care mai au cel mult 3 ani până la pensionare la cererea lor.
    (2) În cazul în care măsura desfacerii contractului individual de muncă ar afecta un angajat care a urmat o formă de calificare sau de perfectionare a pregatirii profesionale şi a incheiat cu unitatea un act aditional la contractul individual de muncă, prin care s-a obligat sa presteze o activitate intr-o anumita perioada de timp, angajatorul nu-i va putea pretinde acestuia despăgubiri pentru perioada rămasă nelucrata până la implinirea termenului, dacă măsura desfacerii contractului de muncă nu-i este imputabila angajatului.
    (3) În cazul în care salariatul se afla în concediu de odihnă sau de boala nu i se poate desface contractul de muncă. Astfel, concedierea salariatilor nu poate fi dispusa:
    a) pe durata incapacitatii temporare de muncă, stabilita prin certificat medical conform legii;
    b) pe durata concediului pentru carantina;
    c) pe durata în care femeia salariata este gravida, în măsura în care angajatorul a luat cunoştinţa de acest fapt anterior emiterii deciziei de concediere;
    d) pe durata concediului de maternitate;
    e) pe durata concediului pentru cresterea copilului în vârsta de până la 2 ani sau, în cazul copilului cu handicap, până la implinirea varstei de 3 ani;
    f) pe durata concediului pentru ingrijirea copilului bolnav în vârsta de până la 7 ani sau, în cazul copilului cu handicap, pentru afecţiuni intercurente, până la implinirea varstei de 18 ani;
    g) pe durata indeplinirii serviciului militar;
    h) pe durata exercitarii unei functii eligibile într-un organism sindical, cu excepţia situaţiei în care concedierea este dispusa pentru o abatere disciplinara grava sau pentru abateri disciplinare repetate, savarsite de către acel salariat;
    i) pe durata efectuării concediului de odihnă.
    (4) Disponibilizarile de personal se vor face numai după consultarea sindicatelor sau a reprezentantilor salariatilor, unde nu sunt organizate sindicate.
    CAP. VII
    Drepturile şi oblibaţiile părţilor
    ART. 60
    Părţile semnatare recunosc dreptul angajatorului de a stabili organizarea şi functionarea unităţii, atribuţiile corespunzătoare fiecarui angajat de a exercita controlul asupra modului de indeplinire a sarcinilor de serviciu, de a constata savarsirea abaterilor disciplinare şi de a aplica sancţiuni în conformitate cu prevederile Codului muncii.
    ART. 61
    Angajatorul este obligat să asigure condiţiile tehnico-materiale corespunzătoare angajatilor, astfel ca activitatea profesionala a acestora să se desfăşoare la parametri cat mai buni de calitate şi competitivitate.
    ART. 62
    Părţile semnatare convin sa apeleze la toate mijloacele legale pentru a promova un climat normal în raporturile de muncă, respectand prevederile legii şi ale contractelor colective de muncă aplicabile, precum şi ale regulamentelor interne.
    ART. 63
    Angajatorul, precum şi personalul investit de acesta cu functii de conducere sau de coordonare au obligaţia de a respecta, în cadrul relatiilor de muncă şi conexe cu munca, personalitatea şi demnitatea salariatilor subordonati, respect datorat, prin reciprocitate, şi din partea salariatilor faţă de sefii lor ierarhici.
    ART. 64
    (1) Angajatorul şi sindicatele se vor informa reciproc în legătură cu modificările ce urmeaza să se produca în forma de proprietate a unităţii, cu consecintele previzibile asupra angajatilor şi cu masurile ce se au în vedere pentru limitarea efectelor disponibilizarilor de personal determinate de aceste modificari.
    (2) Ambele părţi vor sustine participarea asociaţiilor de salariati la privatizarea unităţilor în condiţiile de preferinta prevăzute de lege.
    (3) În toate situaţiile de reorganizare sau, după caz, de privatizare a unităţilor, drepturile şi oblibaţiile prevăzute de prezentul contract colectiv de muncă se transmit noilor subiecti de drept rezultati din aceste operaţiuni juridice.
    ART. 65
    (1) Angajatilor din mass-media le sunt recunoscute, prin lege, drepturile privind asigurarea condiţiilor de muncă, salarizarea pentru munca depusa, securitatea şi sănătatea în munca, informarea şi consultarea pentru o buna desfăşurare a relatiilor de muncă.
    (2) Orice tranzactie prin care se urmareste renuntarea sau limitarea drepturilor recunoscute de lege angajatilor este lovita de nulitate.
    (3) Angajatii din mass-media au dreptul la cumul de functii cu respectarea prevederilor legale şi ale contractelor individuale de muncă.
    (4) Părţile îşi asuma obligaţia de a cunoaste, respecta şi îndeplini prevederile contractelor individuale de muncă, contractelor colective de muncă pe unitate şi la nivel naţional, legislatia în vigoare.
    ART. 66
    Angajatilor din mass-media le este interzisa divulgarea informaţiilor clasificate din unitatile în care lucreaza, precum şi obtinerea de avantaje şi/sau foloase necuvenite prin promovarea unor terti prin mijloacele specifice mass-media.
    ART. 67
    Angajatii din mass-media nu pot fi obligati să îşi desfasoare activitatea în zone calamitate sau în zone de razboi, cu excepţia situaţiilor de forta majoră sau în cazul stării de necesitate.
    ART. 68
    Salariaţii din mass-media au dreptul la acces la dosarul personal, iar angajatorul este obligat sa pastreze secretul datelor cuprinse în dosarul personal al fiecarui salariat, atât faţă de ceilalti salariati, cat şi faţă de opinia publică, cu excepţia situaţiilor în care insasi legea impune transmiterea datelor cuprinse într-un asemenea dosar.
    ART. 69
    (1) Angajatorul are obligaţia de a raspunde tuturor solicitarilor şi petitiilor formulate de angajaţi, în mod individual, sau de sindicate în numele salariatilor, în termen de cel mult 30 de zile calendaristice de la momentul înregistrării acestora.
    (2) Angajatorul va primi reprezentantii sindicatelor, la cererea acestora, şi va discuta problemele cu caracter social, economic, cultural, sportiv sau orice alte situaţii care influenţează raporturile de muncă sau interesele salariatilor în cel mai scurt timp posibil, dar în maximum 5 zile de la cererea acestora.
    (3) Angajatorul are obligaţia de a asigura cel puţin o dată pe săptămâna un program de audiente afisat, pentru a raspunde solicitarilor angajatilor.
    ART. 70
    (1) Jurnalistul, fără a suferi nici un fel de consecinte, are urmatoarele drepturi:
    a) sa refuze sa scrie, sa pregateasca sau sa participe la realizarea unui articol al cărui continut este contrar legislaţiei actuale sau deontologiei jurnalistului profesionist, invocand clauza de constiinta;
    b) sa refuze divulgarea surselor de informaţii;
    c) jurnalistul are dreptul şi privilegiul să-şi exprime liber şi în public opiniile personale în legătură cu orice evenimente sau persoane, respectand însă intotdeauna deontologia profesiei de jurnalist.
    (2) Jurnalistul are dreptul de a beneficia de sprijinul moral şi material al patronatului în privinta pastrarii confidentialitatii surselor în toate fazele unui proces în care poate fi implicat, până la pronuntarea unei hotărâri definitive şi irevocabile.
    (3) Angajatorul, în cazul în care cunoaste sursele de informare în baza cărora jurnalistul din presa şi audiovizual s-a documentat şi a realizat materialul editorial sau emisiunea, are obligaţia de a pastra confidentialitatea acestora.
    (4) Jurnalistul are dreptul sa refuze să semneze materialul care a fost modificat prin interventia editorului, "capului limpede" sau a oricarei persoane din staff-ul editorial pe motiv ca este diferit de forma initiala pe care a dat-o jurnalistul sau pe motiv ca textul sau conţinutul materialului se opune opiniilor şi credintelor jurnalistului.
    (5) Dacă editorul face schimbari semnificative în materialul jurnalistului şi jurnalistul nu este de acord cu acestea, editorul poate publică/difuza un astfel de material fără semnatura jurnalistului sau cu pseudonim asumat de editor.
    (6) Jurnalistul are dreptul sa ceara ca articolul/emisiunea să fie publicat/difuzata fără sa i se consemneze semnatura în cazul în care are motive obiective pentru aceasta solicitare.
    (7) Titlurile şi subtitlurile materialelor, în cazurile în care nu apartin jurnalistului/autorului, îl exonereaza pe acesta de orice raspundere privind aceste modificari.
    ART. 71
    Părţile convin ca drepturile patrimoniale cu privire la drepturile de autor şi drepturile conexe realizate în temeiul unui contract individual de muncă să fie reglementate în conformitate cu legea speciala în materie.
    ART. 72
    (1) Recuperarea prejudiciului cauzat de neglijenta unui salariat poate fi redusa sau total eliminata în urmatoarele cazuri:
    a) angajatul nu a mai produs vreun prejudiciu înainte;
    b) prejudiciul poate fi, total sau parţial, reparat prin munca angajatului pentru angajator, prin mijloacele angajatorului sau dacă angajatul se afla intr-o situaţie materiala dificila şi recuperarea prejudiciului ar reprezenta o povara grea pentru acesta.
    (2) Angajatii nu sunt responsabili pentru accidentele produse masinii de serviciu sau aparaturii de serviciu în cazul în care calatoresc în interes de serviciu, respectand foaia de parcurs (prejudicii cauzate de accidente, furturi etc.), cu excepţia cazului în care se demonstreaza ca prejudiciul a fost intentionat sau din cauza neglijentei salariatului.
    ART. 73
    Angajatorul are responsabilitatea de a securiza toate programele de calculator şi bazele de date on-line destinate procesului redactional, astfel încât jurnalistul din presa şi audiovizual sa nu permita editarea materialelor nefinalizate.
    ART. 74
    Angajatorii nu pot desface unilateral contractul individual de muncă al salariatilor pentru motive care privesc activitatea sindicala.
    ART. 75
    Imputernicitii organelor de conducere, ai organizaţiilor patronale, precum şi ai organizaţiilor sindicale semnatare vor verifica, la sesizarea uneia dintre părţi, modul în care sunt respectate drepturile salariatilor prevăzute în contractul colectiv de muncă; angajatorii vor asigura intrarea acestora în unitate, în conformitate cu regulamentul de ordine interioara şi protectia în unitate, pe durata verificării, cu respectarea normativelor în vigoare.
    ART. 76
    Părţile semnatare ale prezentului contract colectiv de muncă la nivel de ramura mass-media se recunosc drept parteneri permanenti, pe perioada de valabilitate a prezentului contract colectiv de muncă.
    CAP. VIII
    Dispozitii finale
    ART. 77
    Drepturile prevăzute în prezentul contract colectiv de muncă sunt considerate minime, de la nivelul cărora incep negocierile contractului individual de muncă şi contractului colectiv la nivelul unităţilor din mass-media.
    ART. 78
    În termen de 45 de zile de la data intrarii în vigoare a prezentului contract se modifica contractele individuale de muncă şi contractele colective de muncă, prin grija angajatorului.
    ART. 79
    În toate situaţiile de reorganizare sau restructurare a unităţilor şi instituţiilor din mass-media, drepturile şi oblibaţiile prevăzute în prezentul contract colectiv de muncă la nivel de ramura mass-media se transmit noilor subiecti de drept, rezultati din aceste operaţiuni juridice.
    ART. 80
    La stabilirea condiţiilor de muncă şi a criteriilor de apreciere a activităţii personalului din mass-media se vor respecta conventiile internationale la care România este parte semnatara, recomandarile O.I.M. şi ale organizaţiilor internationale ale jurnalistilor din presa şi audiovizual.
    ART. 81
    Regulamentul de ordine interioara se întocmeşte de către angajatori cu consultarea sindicatelor sau a reprezentantilor angajatilor, acolo unde nu sunt constituite sindicate.
    ART. 82
    Prezentul contract colectiv de muncă la nivel de ramura mass-media produce efecte începând cu data înregistrării acestuia, de către una dintre părţi, în condiţiile prevăzute de lege, şi va fi adus la cunoştinţa angajatilor prin afisare în unitatile şi instituţiile din mass-media.
    PARTILE SEMNATARE
    Organizaţii sindicale:
    UNIUNEA SINDICALA MediaSind
    Presedinte, Cristi Godinac
    Vicepresedinti:
    Adrian Valentin Moise - Federatia Sindicatelor din Societatea Română de Radiodifuziune
    Cicerone Grigorescu - Federatia Sindicatelor Unite din Televiziunea Română
    Emil Stanciu - SZR - Federatia Sindicatelor din Întreaga Presa
    Razvan Huzuneanu - Federatia Sindicatelor Jurnalistilor şi Tipografilor din România
    Organizaţii patronale:
    UNIUNEA NAŢIONALA A PATRONATULUI ROMAN
    Presedinte, Marian Petre Milut
    Departament proprietari:
    Cristinel Popa
    Mihai Tatulici
    George Arion
    PATRONATUL PRESEI DIN ROMÂNIA - ROMEDIA
    Presedinte, Teodor Vasiliu
    Presedinte executiv, Valentin Popescu
    ANEXA 1
                     REGULAMENTUL
    privind organizarea şi functionarea comisiilor paritare
                  la nivel de ramura
    1. Comisia paritara la nivel de ramura mass-media va fi compusa din 12 membri, 6 din partea sindicala şi 6 din partea patronala.
    2. Membrii comisiei paritare, ca şi inlocuitorii lor în cazul absentei acestora, vor fi desemnaţi de organizaţiile lor, în termen de 14 zile de la inregistrarea prezentului contract la Ministerul Muncii, Solidaritatii Sociale şi Familiei.
    3. Comisia se va intruni la cererea oricaruia dintre membrii săi în termen de maximum 7 zile lucratoare de la formularea cererii şi va adopta hotărâri valabile prin consens, în prezenta a 3/4 din numărul total al membrilor. Comisia paritara se va intalni cel puţin trimestrial.
    4. Comisia va fi prezidata prin rotaţie de cate un reprezentant al fiecarei părţi.
    5. Hotărârea adoptata potrivit punctelor 3 şi 4 este obligatorie pentru părţile contractante. În termen de 5 zile de la comunicarea hotărârii Comisiei paritare către părţi, institutia media implicata are obligaţia sa publice sau sa difuzeze hotărârea prin propriile mijloace de informare.
    6. Secretariatul comisiei va fi asigurat de patronat.
    7. Comisia paritara este imputernicita sa interpreteze prevederile prezentului contract colectiv de muncă la nivel de ramura mass-media, în aplicare.
    8. La cererea organizaţiilor patronale, a angajatorilor sau a federatiilor sindicale semnatare din mass-media, comisia paritara poate verifica măsura în care clauzele contractelor incheiate la nivelurile inferioare sunt în concordanta cu prevederile contractului colectiv de muncă la nivel de ramura mass-media.
    ANEXA 2
    CODUL DEONTOLOGIC AL JURNALISTULUI
    Preambul
    Profesiunea de jurnalist este libera şi independenta, în concordanta cu principiile dreptului la libera exprimare şi ale dreptului la informatie enuntate de Declaratia Universala a Drepturilor Omului, de Convenţia Europeana a Drepturilor Omului, de Constitutia României, precum şi de Codul Deontologic al Jurnalistului, ce face parte integrantă din prezentul contract colectiv de muncă.
    Jurnalistul este acea persoana a carei principala sursa de venituri este obtinuta din realizarea de produse jurnalistice - fie ca angajat, fie independent - indiferent de
domeniul mass-media în care lucreaza (presa scrisa, audiovizual, online etc.)
    NORME
    ART. 1
    Jurnalistul are datoria primordiala de a relata adevarul, obligaţie ce decurge din dreptul constituţional al publicului de a fi corect informat.
    ART. 2
    Jurnalistul poate de publicităţii numai informaţiile de a caror veridicitate este sigur, după ce în prealabil le-a verificat din surse credibile.
    ART. 3
    Jurnalistul nu are dreptul să prezinte opiniile sale drept fapte. Stirea de presa trebuie să fie exacta, obiectiva şi sa nu conţină pareri personale.
    ART. 4
    Jurnalistul este obligat să respecte viaţa privată a cetatenilor şi nu se va folosi de metode interzise de lege pentru a obtine informaţii sau imagini despre aceasta.
    Atunci când comportamentul privat al unor personalitati publice poate avea urmări asupra societatii, principiul neintruziunii în viaţa privată poate fi eludat.
    Minorii şi bolnavii aflati în situaţii dificile şi victimele unor infractiuni beneficiaza de pastrarea confidentialitatii identităţii.
    Se vor menţiona rasa, naţionalitatea, apartenenta la o anumita minoritate numai în cazurile în care informatia publicata se referă la un fapt legat strict de respectiva problema. Jurnalistul va evita detalierea unor vicii sau a unor elemente morbide legate de crime.
    ART. 5
    Jurnalistul va lua în considerare punctele de vedere pertinente ale părţilor implicate. Jurnalistul este dator să respecte prezumtia de nevinovatie. În cazul în care se aduc acuzatii, se va oferi posibilitatea celui invinuit să-şi exprime punctul de vedere.
    ART. 6
    Jurnalistul va pastra secretul profesional privind sursele informaţiilor obtinute confidential. Este la latitudinea propriei sale constiinte să respecte confidentialitatea surselor, chiar şi în faţa justiţiei. Confidentialitatea surselor de informaţii este garantata de reglementarile internationale la care România este parte.
    ART. 7
    Jurnalistul are dreptul de a refuza orice text de prezentare falsa a datelor şi faptelor. Jurnalistul are dreptul de a fi informat, la angajare, asupra politicii editoriale a institutiei mass-media.
    ART. 8
    Jurnalistului, în exercitarea profesiei şi în relatiile pe care le intretine cu autorităţile publice sau cu diverse societăţi comerciale, îi sunt interzise înţelegeri care i-ar putea afecta imparţialitatea sau independenta.
    Nu trebuie acceptate nici un fel de privilegii, tratamente speciale, cadouri sau favoruri care pot compromite integritatea jurnalistului.
    ART. 9
    Jurnalistul care distorsioneaza intentionat informatia, face acuzatii nefondate, plagiază, foloseşte neautorizat fotografii, imagini tv sau surse ori calomniaza, savarseste abateri profesionale de maxima gravitate.
    ART. 10
    Jurnalistul va corecta cu promptitudine orice eroare care apare în materialele sale. Acolo unde considera necesar, jurnalistul poate să publice şi scuze.
    Dreptul la replica se acordă atunci când cererea este apreciata ca fiind indreptatita şi rezonabila.
    ANEXA 3
                          LISTA
     unităţilor în care se aplică contractul colectiv de muncă
    COTIDIANE
    A.
    24 de ore/Caraş-Severin, 24 ore muresene/Mures; 24 : ore/Iasi, A Nap/Harghita, Actualitatea Botoşăneană/Botosani, Acum/Tulcea, Adevarul de Arad/Arad, Adevarul de Cluj/Cluj, Adevarul de Vaslui/Vaslui, Adevarul Harghitei/Harghita, Adevarul/Bucureşti, Agenda Zilei/Arad, Agenda zilei/Timiş, Allgemeine Deutsche Zeitung fur Rumanien/Bucureşti, ArgesExpres/Arges, Argesul/Arges, Atac/Bucureşti, Averea/Bucureşti, Azi/Bucureşti.
    B.
    Bihari Naplo/Bihor, Brassoi Lapok/Brasov, Bucharest Daily News/Bucureşti, Buna ziua, Ardeal/Cluj, Buna Ziua, Brasov/Brasov, Bursa/Bucureşti.
    C.
    Ceahlaul/Neamt, Cotidianul/Bucureşti, Crai Nou/Suceava, Crisana/Bihor, Cronica Română/Bucureşti, Cuget Liber/Constanta, Curentul/Bucureşti, Curierul de Valcea/Valcea, Curierul Naţional/Bucureşti, Curierul Zilei/Arges, Cuvantul Liber/Bihor, Cuvantul Liber/Hunedoara, Cuvantul Liber/Mures, Cuvantul Libertatii/Dolj, Cuvantul Nou/Covasna.
    D.
    Dambovita/Dambovita, Datina/Mehedinti, Desteptarea/Bacau, Delta/Tulcea, Detectivul de presa/Maramures.
    E.
    Economistul/Bucureşti, Editie Speciala de Oltenia/Dolj, Evenimentul de Botosani/Botosani, Evenimentul Zilei - Editia de Transilvania/Cluj, Evenimentul zilei - Editia de Vest/Timiş, Evenimentul zilei/Bucureşti, Evenimentul/Iasi, Expresul/Buzau.
    F.
    Flacara Iasului/Iasi.
    G.
    Gandul/Bucureşti, Gazeta de Craiova/Dolj, Gazeta de Giurgiu/Giurgiu, Gazeta de Nord-Vest/Satu Mare, Gazeta de Olt/Olt, Gazeta de Sud/Dolj, Gazeta de Teleorman/Teleorman, Gazeta de Valcea/Valcea, Gazeta Oltului/Olt, Gazeta Prahovei/Prahova, Gazeta Sporturilor/Bucureşti, Gazeta Vaii Jiului/Hunedoara, Glasul Maramuresului/Maramures, Glasul Satmarului/Satu Mare, Gorjeanul/Gorj, Graiul Maramuresului/Maramures, Graiul Salajului/Salaj.
    H.
    Hargita Nepe/Harghita, Haromszek/Covasna, Hunedoreanul/Hunedoara.
    I.
    Impact de Constanta/Constanta, Impact în Gorj/Gorj, Impartial/Galaţi, Independent/Bucureşti, Independentul Constanta/Constanta, Informatia Prahovei/Prahova, Informatia Teleormanului/Teleorman, Informatia zilei de Maramures/Maramures, Informatia zilei/Satu Mare.
    J.
    Jurnal Banatean/Timiş, Jurnal Bihorean/Bihor, Jurnal de Constanta/Constanta, Jurnal de Dambovita/Dambovita, Jurnal de Ialomita/Ialomita, Jurnalul de Dimineata/Bihor, Jurnalul de Est/Iasi, Jurnalul Dimineata Botosănenilor/Botosani, Jurnalul Naţional/Bucureşti.
    K.
    Kronika/Cluj.
    L.
    Libertatea/Bucureşti, Lumina/Iasi.
    M.
    Magazin Salajan/Salaj, Matinal/Hunedoara, Mesagerul de Bistrita-Nasaud/Bistrita-Nasaud, Milcovul Liber/Vrancea, Monitorul de Alba/Alba, Monitorul de Bacau/Bacau, Monitorul de Botosani/Botosani, Monitorul de Braila/Braila, Monitorul de Cluj/Cluj, Monitorul de Galaţi/Galaţi, Monitorul de Iasi/Iasi, Monitorul de Neamt/Neamt, Monitorul de Prahova/Prahova, Monitorul de Roman/Neamt, Monitorul de Sibiu/Sibiu, Monitorul de Suceava/Suceava, Monitorul de Valcea/Valcea, Monitorul de Vaslui/Vaslui, Monitorul de Vrancea/Vrancea, Monitorul Expres/Brasov.
    N.
    Naţional/Bucureşti, Nadejdea/Mehedinti, Nepujsag/Mures, Nine o'clock/Bucureşti, Nyugati Jelen/Arad.
    O.
    Obiectiv - Vocea Brailei/Braila, Obiectiv de Suceava/Suceava, Obiectiv de Tulcea/Tulcea, Obiectiv/Brasov, Obiectiv/Vaslui, Observator Aradean/Arad, Observator Argesan/Arges, Observator de Calarasi/Calarasi, Observator de Constanta/Constanta, Observatorul de Covasna/Covasna, Oltul/Olt, Opinia Olteniei/Dolj, Opinia/Buzau.
    P.
    Prahova/Prahova, Prima ora în Oltenia/Dolj, Prima Ora/Timiş, ProSport/Bucureşti.
    R.
    Raid Dambovita/Prahova, Raid Prahova/Prahova, Rasunetul/Bistrita-Nasaud, Realitatea Bihoreana/Bihor, Realitatea de Arad/Arad, Realitatea Media/Neamt, Realitatea Romaneasca/Bucureşti, Reggeli ujsag/Bihor, Renasterea Banateana/Timiş, Republicanul/Prahova, România Libera - Editia de Dobrogea/Constanta, România Libera - Editia de Transilvania şi Banat/Alba, România Libera - Editia Moldova/Braila, România libera/Bucureşti, Romaniai Magyar Szo/Bucureşti.
    S.
    Salajanul/Salaj, Servus Hunedoara/Hunedoara, Societatea Argeseana/Arges, Sport total/Bucureşti, Sud Vestul/Caraş-Severin, Szabadsag/Cluj, Szatmari Friss Ujsag/Satu Mare, Sansa Buzoiana/Buzau, Stirea zilei/Bucureşti.
    T.
    Telegraf/Constanta, Telegraful de Prahova/Prahova, Teleormanul/Teleorman, Timisoara/Timiş, Timpul - Jurnal de Caras/Bihor, Timpul/Caraş-Severin, Top/Arges, Transilvania Expres/Brasov, Tribuna/Sibiu, Tricolorul/Bucureşti.
    U.
    Udvarhelyi Hirado/Harghita, Ulpia Jurnal/Alba, Ultima ora/Bucureşti, Unirea/Alba.
    V.
    Vestea/Neamt, Viaţa Buzaului/Buzau, Viaţa Libera/Galaţi, Viaţa Valcii/Valcea, Viaţa/Satu Mare.
    Z.
    Zi de zi/Mures, Ziarul Clujeanului/Cluj, Ziarul de Iasi/Iasi, Ziarul de Mures/Mures, Ziarul de Roman/Neamt, Ziarul de Vrancea/Vrancea, Ziarul Financiar/Bucureşti, Ziarul Obiectiv/Sibiu, Ziarul/Bucureşti, Ziua/Bucureşti, Ziua de Cluj/Cluj, Ziua de Constanta/Constanta, Ziua de Hunedoara/Hunedoara, Ziua de Iasi/Iasi, Ziua de Vest/Timiş.
    SAPTAMANALE
    A.
    7 zile/Neamt, A patra putere în Valea Jiului/Hunedoara, Academia Caţavencu/Bucureşti, Actualitatea/Braila, Actualitatea/Timiş, Adevarul de Gorj/Gorj, Adolescentul/Constanta, Afaceri Europene/Bucureşti, Agenda/Timiş, Alo, Bucureşti/Bucureşti, altPHel/Prahova, Amprenta/Buzau, Ancheta/Braila, Anunt Auto/Bucureşti, Apropo TV/Bucureşti, Arena Buzoiana/Buzau, Arena Valceana/Valcea, Argeseanul/Arges, Argesul ortodox/Arges, Argument/Calarasi, Argus/Prahova, Ariesul de Turda/Cluj, Aspirina Saracului/Bucureşti, Atac de Bistrita/Bistrita-Nasaud, Atitudinea/Constanta.
    B.
    B-24-FUN/Bucureşti, Banateanul/Timiş, Banater Zeitung/Timiş, Banii nostri/Bucureşti, Banyavideki Uy Szo/Maramures, Bihoreanul/Bihor, Bine pentru mine/Bucureşti, Braila/Braila, Bucarest Hebdo/Bucureşti, Bucharest Business Week/Bucureşti, Buletin de Capitala/Bucureşti, Buletin de Carei/Satu Mare, Buletinul de Arad/Arad, Buna ziua Fagaras/Brasov, Business Magazin/Bucureşti, Business Review/Bucureşti, BV 24 FUN/Brasov.
    C.
    Calauza noastra/Hunedoara, Capital/Bucureşti, Clujeanul/Cluj, Cultura/Bucureşti, Curierul de Calarasi/Calarasi, Cuvantul Liber/Giurgiu.
    D.
    De toate pentru noi/Maramures, De toate pentru toţi/Sibiu, Dezavantaje/Iasi, Dilema Veche/Bucureşti, Dimineata/Bucureşti, Dracula/Bucureşti, Drum/Teleorman.
    E.
    Editie speciala de week-end/Dolj, Erdovidek/Covasna, Evenimentul/Calarasi, Explicatorul/Cluj.
    F.
    Flacara lui Adrian Paunescu/Bucureşti, Flagrant/Constanta, Focus Vest/Timiş, Formula AS/Bucureşti, Fotbal Vest/Timiş.
    G.
    Gazeta de Bacau/Bacau, Gazeta de Bistrita/Bistrita-Nasaud, Gazeta de Bucovina/Suceava, Gazeta de Cluj/Cluj, Gazeta de Hunedoara/Hunedoara, Gazeta de Maramures/Maramures, Gazeta de Neamt/Neamt, Gazeta de Oradea/Bihor, Gazeta de Severin/Mehedinti, Gazeta de Sud-Est/Ialomita, Gazeta de Vineri/Calarasi, Giurgiu Express/Giurgiu, Glasul Oltului/Olt, Gyergyoi Kisujsag/Harghita.
    H
    Hermannstadter Zeitung/Sibiu, (H) ora locala/Maramures.
    I.
    Ieşeanul/Iasi, II Gazzettino Romeno/Timiş, Impact de Arges/Arges, Impact de Constanta/Constanta, Impact/Bihor, Impact/Dambovita, Impact/Galaţi, Impact/Ialomita, Independent/Ialomita, Informatia Botoşaniului/Botosani, Informatia Brasovului/Brasov, Informatia de Alba/Alba, Informatia de Cluj/Cluj, Informatia de Giurgiu/Giurgiu, Informatia de Mures/Mures, Informatia de Vest/Bihor, Informatia Gorjului/Gorj, Informatia Zilei de Duminica/Prahova, Informatia/Hunedoara, Intamplari adevarate/Bucureşti .
    J.
    Jupanu'/Suceava, Jurnalul Giurgiuvean/Giurgiu, Jurnal Sighisorean/Mures, Jurnalul Botoşănenilor/Botosani, Jurnalul de Arges/Arges, Jurnalul de Calarasi/Calarasi, Jurnalul de Transilvania/Harghita, Jurnalul de Vineri/Maramures, Jurnalul Vaii Jiului/Hunedoara.
    L.
    Libertatea de duminica/Bucureşti, Libertatea de week-end Bucureşti, Linia Întâi/Olt, Locuri de muncă/Bucureşti, Luceafarul/Bucureşti, Lumina de duminica.
    M.
    Magazin International/Bucureşti, Magazin/Bucureşti, Maramures Jurnal/Maramures, Mari Pictori/Bucureşti, Media & Advertising/Bucureşti, Meridianul/Vaslui, Mesagerul de Urziceni/Ialomita, Mesagerul economic/Bucureşti, Mica publicitate de Oltenia/Dolj, Monitorul de Caransebes/Caraş-Severin, Monitorul de Fagaras/Brasov, Monitorul de Medias/Sibiu, Monitorul de Vrancea - Sport/Vrancea.
    N.
    Nasa Rec/Timiş, Noul Val/Caraş-Severin.
    O.
    Obiectiv Gorj Magazin/Gorj, Obiectiv Mehedintean/Mehedinti, Obiectiv Valcean/Valcea, Observator cultural/Bucureşti, Observator militar/Bucureşti, Observatorul medical/Bucureşti, Oferta/Valcea, Olteanu/Gorj, Opinia Mapamond/Gorj, Opinia Naţionala/Bucureşti, Opinia Romaneasca/Prahova, Opinia studenteasca/Iasi.
    P.
    Palia Expres/Hunedoara, Pamantul/Calarasi, Pareri Tutovene/Vaslui, Piaţa Aradului/Arad, Piaţa Bihoreana/Bihor, Piaţa de la A la Z/Cluj, Piaţa de Ardeal/Hunedoara, Piaţa de Salaj/Salaj, Piaţa imobiliara/Cluj, Ploiestii/Prahova, Politia Română/Bucureşti, Povestea mea/Bucureşti, Preţul zilei/Brasov, Prisma/Caraş-Severin, Pro TV Magazin/Bucureşti, Prosport de Duminica/Bucureşti, Publi Tim/Timiş, Publicitatea Valceana/Valcea, Publiplus/Bacau, Punctul pe I/Galaţi.
    R.
    Radical/Mehedinti, Realitatea Musceleana/Arges, Realitatea Oltului/Olt, Realitatea teleormăneană/Teleorman, Realitatea turdeana/Cluj, Realitatea/Galaţi, Redesteptarea/Timiş, Replica/Hunedoara, Reporter Economic/Prahova, Revista 22/Bucureşti, Revista fenomenelor paranormale şi de astrologie/Bucureşti, România Literara/Bucureşti, România Mare/Bucureşti, Romanian Business, Journal/Bucureşti, Rondul de Sibiu/Sibiu.
    S.
    Săptămâna arădeană/Arad, Săptămâna Clujeana/Cluj, Săptămâna financiară/Bucureşti, Săptămâna românească/ Arad, Săptămâna Vaii Jiului/Hunedoara, Scandal în Gorj/Gorj, Seara de seara/Constanta, Semnal de Ialomita şi Calarasi/Ialomita, Sette Giorni/Bucureşti, Sever Press/Mehedinti, Sibianul/Sibiu, Star/Bucureşti, Story/Bucureşti, Sudul Extrem/Teleorman, Syekely/Covasna, Szilagysag/Salaj, Sapte seri/Bihor, Sapte seri/Bucureşti.
    T.
    Taifasuri/Bucureşti, Timpul - 7 zile/Bucureşti, Timpul/Gorj, Top Business/Bucureşti, TotAl/Brasov, Tribuna Construcţiilor/Bucureşti, Tribuna Sporturilor/Sibiu, TV Mania/Bucureşti.
    U.
    Uj Kelet/Harghita, Uj Szo/Timiş, Ultrasport/Brasov, Universul radio/Bucureşti.
    V.
    Valea Jiului/Hunedoara, Viaţa la tara/Bucureşti, Viaţa medicală/Bucureşti, Viaţa Prahovei/Prahova, Vip/Bucureşti, Vlasca/Giurgiu, Vocea Muresului şi Harghitei/Mures, Vocea Valcii/Valcea.
    X.
    X Magazin/Bucureşti.
    Z.
    Zarva/Prahova, Zau/Bucureşti, Ziarul 21/Cluj, Ziarul de Botosani/Botosani, Ziarul de Joburi/Bucureşti, Ziarul de Sibiu/Sibiu, Ziarul Popular/Bucureşti, Zona speciala/Hunedoara.
    BILUNARE
    A.
    Acasa Magazin/Bucureşti, Alternative/Arad, Autoshow/Bucureşti, Autostrada/Bucureşti.
    B.
    Biz/Bucureşti, Bravo Girl/Bucureşti, Bravo/Bucureşti.
    C.
    Cariere/Bucureşti, Ciao/Bucureşti, CJ 24 FUN/Cluj, Concret/Ialomita, Cool Girl/Bucureşti.
    E.
    eWeek/Bucureşti.
    F.
    Financiarul/Iasi.
    I.
    Informatia Economica/Dolj, Ioana/Bucureşti, IS 24 FUN/Iasi.
    L.
    Lumea femeilor/Bucureşti.
    O.
    Oblique TV Magazin/Bucureşti.
    P.
    Politia Capitalei/Bucureşti.
    R.
    Realitatea evreiasca/Bucureşti, Revista Jandarmeriei/Bucureşti.
    S.
    Sapte seri/Brasov, Sapte seri/Dolj, Sapte seri/Iasi, Sapte seri/Maramures, Sapte seri/Mures, Sapte seri/Satu Mare, Sapte seri/Timisoara.
    T.
    Top Gun/Bucureşti, TV Satelit/Bucureşti.
    Z.
    Zile şi nopti/Brasov.
    LUNARE
    A.
    AAB - Agricultura, Alimente, Bauturi/Bucureşti, Acqua Magazin/Bucureşti, Advertising Maker/Bucureşti, Agricultura Europeana/Ialomita, Amphion/Constanta, ANAT Media/Bucureşti, Ancheta/Calarasi, Andrei/Bihor, AntiStress/Arges, Apostrof/Cluj, Arges/Arges, Arhitext Design/Bucureşti, ArPolis/Arad, Arta de a trai - Magazin/Iasi, Asi Valcii/Valcea, Ateneu/Bacau, Atitudini/Bucureşti, Auto Expert/Bucureşti, Auto Mondial/Bucureşti, Auto Puls/Bucureşti, Autoturism/Bucureşti, Avancronica/Arad, Avantaje/Bucureşti, Aventuri la pescuit/Bucureşti.
    B.
    Balcanii/Bucureşti, Banat Business/Timiş, Barometrul Medical/Bucureşti, Barometrul Ora României/Bucureşti, Barometrul Politic/Bucureşti, Barometrul Social/Bucureşti, Beau Mondel/Bucureşti, Best Magazin/Bucureşti, Biblioteca Bucureştilor/Bucureşti, Bilant/Bucureşti, Blanca/Bihor, Bolero/Bucureşti, Braşoave/Brasov, Brutarul/Harghita, Bucataria pentru toţi/Bucureşti, Bucharest Nightlife/Bucureşti, Bucovina Literara/Suceava, Bucureşti What Where When/Bucureşti, Buletin textil de România/Bucureşti, Burda/Bucureşti, Business Class Construct/Bucureşti, Business Construct/Bucureşti, Business Press/Bucureşti, Business Travel/Bucureşti, Business Turism/Bucureşti.
    C.
    Cadran Politic/Bucureşti, Cafeneaua literara/Arges, Caminul/Bucureşti, Campaign/Bucureşti, Cargo România & Bus/Bucureşti, Carticica Draga mea pentru copii/Bucureşti, Casa de Vacanta/Bucureşti, Casa Lux/Bucureşti, Casa mea/Bucureşti, CD Forum/Bihor, Ce se intampla doctore?/Bucureşti, Chip Computer&Comunications/Brasov, Cinemagia/Bucureşti, Class/Bucureşti, Computer Bild/Bucureşti, Computer World/Bucureşti, Comunicatii Mobile/Bucureşti, Confort Magazin/Bucureşti, Constructii civile şi industriale/Bucureşti, Constructiv/Bucureşti, Contemporanul/Bucureşti, Convorbiri literare/Iasi, Copilul meu/Bucureşti, Cosmopolitan/Bucureşti, Cultura şi Turism.ro/Bucureşti, Curierul Romanesc/Bucureşti, Cuvantul/Bucureşti.
    D.
    D. sign/Bucureşti, De Bizz/Bucureşti, Deco Style/Bucureşti, Descopera/Bucureşti, Diplomat Club/Bucureşti, Domus Util/Bucureşti, Domus/Bucureşti, Downtown Magazine/Bucureşti, Doxi/Bucureşti, Draga mea - Ghid practic în viaţa ta/Bucureşti.
    E.
    Ecouri Dunarene/Teleorman, Elips/Bucureşti, Elle/Bucureşti, Estate Business/Bucureşti, Eu.Ro.Com/Bucureşti, Euro Invest/Bucureşti, Eurolider/Bucureşti, Eva/Bucureşti, Expat Life/Bucureşti.
    F.
    F1 Racing/Bucureşti, Farmacia Ta/Bucureşti, Femeia moderna/Bucureşti, FHM/Bucureşti, Filatelia/Bucureşti, Flacara/Bucureşti, Food & Bar Magazine/Bucureşti, Food & Drinks Globus/Bucureşti, Force Tourism/Bucureşti, Frontiera/Bucureşti.
    G.
    Gastromedia/Harghita, Gazeta Crestina/Botosani, Ghimpele/Hunedoara, Go 4 it/Bucureşti, Gradina mea de vis/Bucureşti, Gradina mea/Bucureşti.
    H.
    High Life/Bucureşti, Historia/Bucureşti, Home & Office/Bucureşti, Horoscop şi predictii/Bucureşti, Hotel Restaurant Bar Expert/Bucureşti, Hustler/Bucureşti.
    I.
    Idei de afaceri/Bucureşti, Idei în dialog/Bucureşti, Info Turism/Bucureşti, Informatia Lipovei/Arad, Insieme/Bucureşti, Intercity/Bucureşti, Invest România/Bucureşti, Ioana Horoscop/Bucureşti.
    J.
    Joy/Bucureşti, Jurnal de Petrol şi Gaze/Prahova, Jurnalul de Breaza/Prahova.
    L.
    Lemn expert/Bucureşti, Level Games, Hardware & Lifestyle/Brasov, Locuinta mea/Bucureşti, Locus/Timiş, Look/Bucureşti, Lugosi Hirmondo/Timiş, Lumea Credintei/Bucureşti, Lumea Misterelor/Bucureşti, Lumea/Bucureşti.
    M.
    Magazin istoric/Bucureşti, Magazinul Progresiv/Bucureşti, Mami/Bucureşti, Market Watch/Bucureşti, Maxim/Bucureşti, Media Expres/Calarasi, Medicina Naturista/Bucureşti, Men's Health/Bucureşti, Micul Paris/Bucureşti, Misiunea Casa/Bucureşti, Moto Life/Bucureşti, Mozaic/Dolj, My City Bucharest/Bucureşti, My Computer/Bihor, My Hardware/Bihor, My Linux/Bihor.
    N.
    Naţional Geographic/Bucureşti, Network World/Bucureşti, Nord Literar/Maramures, Noroceii/Bihor.
    O.
    Oglinda Literara/Vrancea, Olivia/Bucureşti.
    P.
    Pagini aiudene/Alba, PC Games/Bihor, PC Magazine/Bucureşti, PC World/Bucureşti, Penthouse/Bucureşti, Pentru Patrie/Bucureşti, Perfect/Bucureşti, Pharma Business/Bucureşti, Piaţa Financiară/Bucureşti, Piaţa/Bucureşti, Pipo/Bucureşti, Plai cu boi/Bucureşti, Planeta Albastra/Bucureşti, Planul casei mele/Bucureşti, Playboy/Bucureşti, Plural/Bucureşti, Pompierii Români/Bucureşti, Popcorn/Bucureşti, Practic idei pentru casa, gradina şi apartament/Bucureşti, Practic în Bucatarie/Bucureşti, Primul nivel/Bucureşti, Privirea Magazin/Bucureşti, Promotor/Bucureşti.
    R.
    Realitatea Economica Buzoiana/Buzau, RED Ghid imobiliar/Bucureşti, Reflex/Caraş-Severin, Regele Fotbal/Timiş, Renasterea culturala/Buzau, Repere de Teologie/Bucureşti, Retail Magazin/Bucureşti, Revista de comert şi industrie/Bucureşti, Revista de unelte şi echipamente/Bucureşti, Revista Familia/Bihor, România Pitoreasca/Bucureşti, România Turistica/Brasov, România Turistica/Valcea.
    S.
    Sana/Bucureşti, Secretele bucatariei/Bucureşti, Selectiv/Bucureşti, Sfera politicii/Bucureşti, Show Time/Bucureşti, Slab sau gras/Bucureşti, Snagov/Ilfov, Spirit Militar Modern/Bucureşti, Steaua/Cluj Stop to Shop/Bucureşti, Stuff/Bucureşti, Sunete/Brasov, Superbebe/Bucureşti, Supercar/Bucureşti, Sapte seri/Arges, Stiinta şi Tehnica/Bucureşti, Stiinta pentru toţi/Bucureşti.
    T.
    T3/Bucureşti, Tabu/Bucureşti, Tango/Bucureşti, Terra Magazin/Bucureşti, The New Europe/Bucureşti, The One/Bucureşti, Tir Magazin/Bucureşti, Tomis/Constanta, Tonica/Bucureşti, Top News/Bucureşti, Traveller Magazin/Bucureşti, Turism - Business Class/Bucureşti, Turism Club/Bucureşti.
    U.
    Unica/Bucureşti, Univers Moto/Bucureşti, Unu şi UNU/Bucureşti.
    V.
    Vacante şi calatorii/Bucureşti, Vacante la tara/Bucureşti, Vama Magazin/Bucureşti, Vânătorul Roman/Bucureşti, Vatra/Mures, Viaţa Arădeană/Arad, Viaţa pretutindeni/Arad, VIP în Banat/Timiş, Viva/Bucureşti, Vivid/Bucureşti, Vocea Consumatorului/Bucureşti.
    BIMESTRIALE
    A.
    Antichitati România/Bucureşti.
    B.
    Bucharest în Your Pocket/Bucureşti.
    C.
    Contra Punct/Bucureşti.
    D.
    Dacia Literara/Iasi.
    E.
    Euphorion/Sibiu.
    F.
    Ferma/Timiş, First Class/Bucureşti.
    G.
    Gambit - Revista Română de Sah/Bucureşti.
    H.
    HoReCa/Bucureşti.
    I.
    Ideal Decor/Bucureşti.
    L.
    Lamura/Dolj.
    N.
    Net Report/Bucureşti.
    P.
    Paradox/Bucureşti.
    R.
    Revista de Asigurari PRIMM/Bucureşti.
    TRIMESTRIALE
    A.
    Agora/Arges, Arca/Arad, Ardealul literar/Hunedoara.
    C.
    Chip Special/Brasov, Cluj-Napoca What, Where, When/Cluj, Constanta What, Where, When/Constanta.
    D.
    Datini/Bucureşti.
    F.
    Financiarul Business Card - Agenda oamenilor de afaceri/Iasi.
    H.
    Hyperion - Caiete Botoşănene/Botosani.
    I.
    Intertext/Botosani.
    J.
    Jocuri Olimpice/Bucureşti.
    L.
    Lucru de mana/Bucureşti.
    M.
    Magazin Businessman's/Bucureşti, Management în sănătate/Bucureşti, Medicina Familiei/Timiş.
    Megamix/Bucureşti, Mentor XXI/Botosani, Miscarea Literara/Bistrita-Nasaud.
    O.
    O casa pentru fiecare/Bucureşti.
    P.
    Politia Civila/Bucureşti, Profit/Bucureşti.
    R.
    Restituiri/Arges, Revista de specialitate Profil/Bucureşti, Revista Medicală Botoşăneană/Botosani.
    S.
    Secolul 21/Bucureşti, Societăţi Listate/Bucureşti.
    T.
    Timisoara What, Where, When/Timiş, Transylvanian Review/Cluj.
    V.
    Vacanta ta perfecta/Bucureşti, Vacante în România/Bucureşti, VisitBucharest/Bucureşti.
    BIANUALE
    A.
    Arad What, Where, When/Arad, Anul Financiar/Bucureşti.
    B.
    Bursa IT/Bucureşti.
    C.
    Caietele lui Mopede/Sibiu.
    F.
    Frizuri/Bucureşti.
    M.
    Meandre/Bucureşti.
    ANUALE
    A.
    Anuar Constructii România/Bucureşti, Anuar Textile România/Bucureşti, Auto/Bucureşti, Auto Special Catalog/Bucureşti.
    C.
    Cadouri de Craciun/Bucureşti, Casa/Bucureşti, Constructii/Bucureşti.
    G.
    Gadget/Bucureşti.
    I.
    Investitii straine/Bucureşti.
    S.
    Servicii financiare/Bucureşti.
    T.
    Top 100 femei de succes/Bucureşti, Top 300 cei mai bogati români/Bucureşti, Top 50 cele mai bune companii pentru care să lucrezi/Bucureşti.
    W.
    Welcome to Bucharest/Bucureşti.
    OCAZIONALE
    A.
    Agenda construcţiilor/Bucureşti.
    B.
    Bar & Wine/Bucureşti, Bursa construcţiilor/Bucureşti
    F.
    Fereastra/Bucureşti, Food expo/Bucureşti.
    G.
    Gazeta de informatica/Bucureşti.
    H.
    Hotel Project/Bucureşti.
    P.
    Pescar Modern/Bucureşti.
    RADIOURI
    C.
    City FM/Bucureşti.
    D.
    Deutsche Welle/Bucureşti
    Dinamic FM/Brasov
    E.
    Europa FM/Bucureşti
    F.
    Fun Radio/Bucureşti
    I.
    Impact FM/Suceava
    K.
    Kiss FM/Bucureşti
    M.
    Mix FM Bistrita/Bistrita-Nasaud, Mix FM/Arad, Mix FM/Bacau, Mix FM/Bihor, Mix FM/Covasna, Mix FM/Harghita, Mix FM/Ialomita.
    N.
    Naţional FM/Alba, Naţional FM/Arges, Naţional FM/Bacau, Naţional FM/Bihor, Naţional FM/Brasov, Naţional FM/Bucureşti, Naţional FM/Cluj, Naţional FM/Constanta, Naţional FM/Dolj, Naţional FM/Gorj, Naţional FM/Hunedoara, Naţional FM/Maramures, Naţional FM/Prahova, Naţional FM/Salaj, Naţional FM/Sibiu, Naţional FM/Timiş, Nord Est FM Roman/Neamt, Nord/Suceava.
    P.
    Phoenix FM/Arges, Pro FM/Bucureşti.
    R.
    R - Argus/Tulcea, Radio "D"/Dambovita, Radio 1/Teleorman, Radio 21 Bistrita/Bistrita-Nasaud, Radio 21/Alba, Radio 21/Arad, Radio 21/Arges, Radio 21/Bucureşti, Radio 21/Cluj, Radio 21/Hunedoara, Radio 21/Sibiu, Radio Actual/Brasov, Radio Agnus/Cluj, Radio Alfa/Bacau, Radio Alfa/Galaţi, Radio Alpha Total2/Arges, Radio Alpha Total/Arges, Radio Alpha Total/Vrancea, Radio Analog/Timiş, Radio Antena Brasovului/Brasov, Radio Antena Satelor/Bucureşti, Radio Ardealul/Harghita, Radio As/Suceava, Radio Balada/Bistrita-Nasaud, Radio BBC România/Bucureşti, Radio Be nix/Arges, Radio Bistrita/Bistrita-Nasaud, Radio Blaj/Alba, Radio Brasov/Brasov, Radio Bucureşti/Bucureşti, Radio Campus/Buzau, Radio Campus/Ialomita, Radio Civic/Bucureşti, Radio Club FM/Maramures, Radio Cluj/Cluj, Radio CNM/Arad, Radio Color/Hunedoara, Radio Craiova/Dolj, Radio Dada/Vrancea, Radio Deea/Bacau, Radio Deea/Botosani, Radio Deea/Bucureşti, Radio Deea/Harghita, Radio Deea/Neamt, Radio Delta RFI/Bucureşti, Radio Delta/Alba, Radio Doina FM/Constanta, Radio Dorna/Suceava, Radio Energy/Alba, Radio Energy/Harghita, Radio Etalon/Valcea, Radio Europa Libera/Bucureşti, Radio Europa Nova/Timiş, Radio Eveniment/Alba, Radio Eveniment/Sibiu, Radio Extra/Harghita, Radio Fagaras/Brasov, Radio Favorit FM/Bihor, Radio Fir/Cluj, Radio Focus/Buzau, Radio Fun FM/Harghita, Radio Gaga/Mures, Radio Galaţi/Galaţi, Radio Galaxia/Maramures, Radio Galaxy/Mehedinti, Radio Gold/Suceava, Radio Guerilla/Bucureşti, Radio Guerilla/Cluj, Radio Hit/Iasi, Radio Horion Craiova/Dolj, Radio Impact/Braila, Radio Impact/Satu Mare, Radio Impact/Teleorman, Radio Impuls 21/Cluj, Radio Impuls/Brasov, Radio Kiss FM/Arges, Radio Kiss FM/Bihor, Radio Kiss FM/Bistrita-Nasaud, Radio Kiss FM/Brasov, Radio Kiss FM/Calarasi, Radio Kiss FM/Cluj, Radio Kiss FM/Constanta, Radio Kiss FM/Dolj, Radio Kiss FM/Giurgiu, Radio Kiss FM/Hunedoara, Radio Kiss FM/Iasi, Radio Kiss FM/Maramures, Radio Kiss FM/Prahova, Radio Kiss FM/Sibiu, Radio Kiss FM/Suceava, Radio Kiss FM/Tulcea, Radio Kiss FM/Vrancea, Radio Kiss/Braila, Radio Lumina/Mehedinti, Radio M Plus/Neamt, Radio Media/Buzau, Radio Medias 725/Sibiu, Radio Meridian/Botosani, Radio Metronom/Valcea, Radio Micul Samaritean/Brasov, Radio Micul Samaritean/Bucureşti, Radio Micul Samaritean/Maramures, Radio Micul Samaritean/Suceava, Radio Minisat/Caraş-Severin, Radio Minisat/Dambovita, Radio Mix Alba Iulia/Alba, Radio Mix FM/Brasov, Radio Mix FM/Bucureşti, Radio Mix FM/Constanta, Radio Mix FM/Mures, Radio Mix FM/Prahova, Radio Mix FM/Sibiu, Radio Mix Montan FM/Prahova, Radio Mix/Alba, Radio Muntenia FM/Arges, Radio Neptun/Constanta, Radio Nord Est FM/Iasi, Radio Nova FM/Brasov, Radio Nova FM/Timiş, Radio Oltenita/Calarasi, Radio Omega/Gorj, Radio Orion/Alba, Radio Orion/Arges, Radio Orion/Constanta, Radio Orion/Ialomita, Radio Orion/Suceava, Radio Ortodoxia/Brasov, Radio Prahova/Prahova, Radio Pro FM/Alba, Radio Pro FM/Arad, Radio Pro FM/Brasov, Radio Pro FM/Buzau, Radio Pro FM/Cluj, Radio Pro FM/Constanta, Radio Pro FM/Hunedoara, Radio Pro FM/Mures, Radio Pro FM/Olt, Radio Pro FM/Prahova, Radio Pro FM/Timiş, Radio Prompt/Bihor, Radio Puls/Dambovita, Radio RCN/Hunedoara, Radio Reintregirea/Alba, Radio Renasterea/Cluj, Radio Ring/Sibiu, Radio România Actualitati/Bucureşti, Radio România Cultural/Bucureşti, Radio România Muzical/Bucureşti, Radio Romantic/Cluj, Radio Samtel/Satu Mare, Radio Semnal/Teleorman, Radio Siculus/Covasna, Radio Sky/Constanta, Radio Snagov/Bucureşti, Radio SOS/Prahova, Radio Special/Brasov, Radio Star/Arges, Radio Star/Brasov, Radio Star/Bucureşti, Radio Star/Cluj, Radio Star/Constanta, Radio Star/Mures, Radio Star/Suceava, Radio Star/Vrancea, Radio Stil FM/Calarasi, Radio Sud Craiova/Dolj, Radio Sud-Est/Ialomita, Radio Targu Jiu/Gorj, Radio Terra/Iasi, Radio Terra/Neamt, Radio Timisoara/Timiş, Radio Top 91/Suceava, Radio Total/Bucureşti, Radio Transilvania L.B.M./Satu Mare, Radio Transilvania/Bihor, Radio Transilvania/Bistrita-Nasaud, Radio Transilvania/Cluj, Radio Transilvania/Mures, Radio Transilvania/Salaj, Radio Trinitas/Iasi, Radio Trinitas/Neamt, Radio Trinitas/Suceava, Radio Unison/Salaj, Radio Unison/Vaslui, Radio Unu/Neamt, Radio Unu/Satu Mare, Radio Valcea 1/Valcea, Radio Valcea 2/Valcea, Radio Valcea 3/Valcea, Radio Vest/Timiş, Radio Vipp/Vaslui, Radio Vocea Evangheliei/Bihor, Radio Vocea Evangheliei/Cluj, Radio Vocea Evangheliei/Sibiu, Radio Vocea Evangheliei/Timiş, Radio Vocea Sperantei/Bucureşti, Radio Vocea Sperantei/Cluj, Radio Voces Campi/Calarasi, Radio Vox Costinesti/Constanta, Radio Vox T/Iasi, Radio WZL FM/Prahova, Radioson/Mures, Romantic FM/Bucureşti, Radio Constanta/Constanta, Radio Resita/Caraş-Severin.
    S.
    Slager FM/Covasna, Societatea Română de Radiodifuziune, Star FM/Gorj, Star Radio/Harghita, Studioul Regional de Radio Constanta/Constanta, Studioul Teritorial de Radio Arad/Arad, Studioul Teritorial de Radio Iasi/Iasi, Studioul Teritorial de Radio Resita/Caraş-Severin, Studioul Teritorial de Radio Targu Mures/Mures.
    T.
    Tulcea 21/Tulcea
    V.
    Vocea Evangheliei/Brasov, Vocea Evangheliei/Suceava, Vocea Sperantei/Brasov, Vocea Sperantei/Constanta.
    TELEVIZIUNI
    A.
    A+/Bucureşti, Acasa TV/Bucureşti, Alfa TV/Bacau, Alpha TV/Arges, Alpha TV/Bucureşti, Ambasador TV/Galaţi, Analog TV/Timiş, Antena 1/Arges, Antena 1/Bihor, Antena 1/Brasov, Antena 1/Braila, Antena 1/Bucureşti, Antena 1/Cluj, Antena 1/Constanta, Antena 1/Gorj, Antena 1/Hunedoara, Antena 1/Ialomita, Antena 1/Mures, Antena 1/Sibiu, Antena 1/Suceava, Antena 1/Vaslui, Antena 3/Bucureşti, Antena 1/Prahova, Arbore TV/Suceava, AS TV/Bistrita-Nasaud, Atlas TV/Vrancea, Axa TV/Cluj, Axa TV/Hunedoara.
    B.
    B1 TV/Bucureşti, Bamir TV/Dolj.
    C.
    Canal 7/Maramures, Canal Teleshop/Bucureşti, Club TV/Maramures, CNS Roman/Neamt, Cony Sat/Vrancea, Cromtel/Suceava.
    D.
    Datina TV/Mehedinti, Digital 3 TV/Harghita, Diplomatic TV/Vrancea, Diva TV/Giurgiu.
    E.
    Elac TV/Mures, Etno TV/Bucureşti, Express TV/Galaţi.
    F.
    Favorit TV/Bucureşti, Feny TV/Harghita.
    H.
    Halley TV/Maramures, HBO/Bucureşti.
    I.
    Intmar TV1/Tulcea.
    K.
    KATV Star/Sibiu, KTV/Harghita.
    L.
    Life Style TV Euforia/Bucureşti, Local TV/Buzau.
    M.
    Puls TV/Neamt, M.T.C. Constanta/Constanta, Media TV/Teleorman, Mega TV/Braila, Mega TV/Galaţi, Minimax/Bucureşti, Mix 2/Brasov, MIx TV/Brasov, MTV România/Bucureşti, Muntenia TV/Giurgiu, Muscel TV/Arges.
    N.
    N24/Bucureşti, Naţional TV/Bucureşti, Naţional Geographic Channel/Bucureşti, Neptun TV/Constanta.
    O.
    Oltenia/Dolj, ONE TV/Hunedoara, OTV/Bucureşti.
    P.
    Partner TV/Bucureşti, Prahova TV/Prahova, Prima TV/Bucureşti, Pro Cinema/Bucureşti, Pro TV International/Bucureşti, Pro TV/Alba, Pro TV/Arad, Pro TV/Arges, Pro TV/Bihor, Pro TV/Brasov, Pro TV/Bucureşti, Pro TV/Buzau, Pro TV/Cluj, Pro TV/Constanta, Pro TV/Galaţi, Pro TV/Hunedoara, Pro TV/Iasi, Pro TV/Maramures, Pro TV/Mures, Pro TV/Olt, Pro TV/Prahova, Pro TV/Sibiu, Pro TV/Timiş.
    R.
    Rav TV Sacele/Brasov, Realitatea TV Deva/Hunedoara, Realitatea TV/Bucureşti, RTT/Brasov, RTV/Dolj.
    S.
    Sat Line F.L./Calarasi, Sat TV/Prahova, Senso/Bucureşti, Sighisoara TV/Mures, Societatea Română de Televiziune, Somax TV/Botosani, Syeki TV/Harghita.
    T.
    Targoviste TV/Dambovita, Tele 7 Neamt/Neamt, Tele Europa Nova/Cluj, Tele M/Iasi, Tele Nova Brasov/Brasov, Teleuniversitatea TV/Dolj, Teleuniversitatea TV/Timiş, Ten TV/Timiş, Terra Sat Craiova/Dolj, Terra Sat Severin/Mehedinti, Transilvania TV/Bihor, TV Arad/Arad, TV Bit/Iasi, TV Cony Sat/Tulcea, TV Electron M Bit/Suceava, TV Electron M Bit/Tulcea, TV Etalon/Valcea, TV Europa Nova/Timiş, TV Eveniment/Sibiu, TV Galaţi/Galaţi, TV K Lumea/Bucureşti, TV Modreni Sat/Buzau, TV Parang/Hunedoara, TV Polyp/Covasna, TV România de Maine/Bucureşti, TV Sport/Bucureşti, TV Star/Brasov, TV Terra Sat Pitesti/Arges, TV Vaslui/Vaslui, TV9/Sibiu, TVM/Neamt, TVR 1/Bucureşti, TVR 2/Bucureşti, TVR Cluj/Cluj, TVR Cultural/Bucureşti, TVR Iasi/Iasi, TVR International/Bucureşti, TVR Studio Teritorial Craiova/Dolj, TVR Timisoara/Timiş, TVS/Arges, TVS/Bihor, TVS/Brasov, TVS/Gorj.
    U.
    U Televiziune Interactiva/Bucureşti, Unu TV/Neamt.
    V.
    Valcea 1/Valcea, Valcea 2/Valcea, Valcea 3/Valcea,Videoreporter/Botosani.
    W.
    Wyl TV/Prahova.
    AGENTII DE PRESA
    A.
    Agentia de Stiri Prompt Media/Bucureşti, Agence France Presse/Bucureşti, Ager Press/Bucureşti, AM Press/Bucureşti, Amos News/Bucureşti, AR Press/Bucureşti, ARIIS/Bucureşti, ASIS/Iasi, Associated Press/Bucureşti.
    B.
    Bloomberg News/Bucureşti.
    C.
    China Noua/Bucureşti, Click News/Dolj.
    D.
    Dow Jones News Wires/Bucureşti, DS Press/Iasi.
    E.
    EFE Spania/Bucureşti, Euro Aqua Press/Cluj.
    G.
    Guliver/Bucureşti.
    I.
    Internet Securities/Bucureşti, Itar-Tass/Bucureşti.
    L.
    Lider Plus/Iasi.
    M.
    Media Expres/Calarasi, Media Tim/Bucureşti, Mediafax/Bucureşti.
    R.
    Rador/Bucureşti, Reuters/Bucureşti, Ria Novosti/Bucureşti, Romanian Global News/Bucureşti, RomNet/Bucureşti, RomNet/Iasi, Rompres/Bucureşti.
    S.
    Standard Media/Bucureşti.
                           -------

Forme la zi | Modificari Act | Printare | Salvare DOC

Inapoi la Cautare

Comentarii Act

Nu sunt comentarii momentan.

Posteaza pe retele sociale

Pentru a posta un comentariu trebuie sa va autentificati


Daca nu aveti inca un cont si vreti sa va inregistrati dati click aici


Despre Companie

CTCE este liderul national in domeniul software legislativ. Avem o experienta de peste 35 ani in domeniul dezvoltarii de aplicatii software.
(aflati mai multe)

Termeni si Conditii
Comanda LegisPlus
Testeaza LegisPlus
Resurse Lege-Online

Nota CTCE

Continutul, designul, structura, precum si materialele Lege-Online.ro apartin C.T.C.E. - Piatra Neamt si sunt protejate de Legea 8/1996 privind drepturile de autor si drepturile conexe, cu modificarile si completarile ulterioare. Copierea/distribuirea/republicarea acestora este ilegala.

Intrati in Contact

 • Telefon:
  (0233) 211 020 / (0233) 218 110
 • E-mail:
  office@ctce.ro
 • Adresa:
  Bd. Decebal, nr. 32
  610076, Piatra Neamt, Neamt
  Romania


CTCE - Centrul Teritorial de Calcul Economic

Info

Se ncarc, v rugm asteptati.