Doriti o forma actualizata, la zi, a acestui act ? Cumparati acum online, rapid si simplu varianta DOC !
Forma consolidată la data 20.09.2014
Pret: 13,00 RON cu TVAActul este prezentat in forma neactualizata!

Puteti sa consultati o forma actualizata la data 20.09.2014, conform modificarilor publicate in Monitorul Oficial al Romaniei, apasand butonul Cumpara Act din dreapta.
 CONTRACT COLECTIV DE MUNCĂ nr. 42/01 din 11 februarie 2010
la nivelul Ramurii Comerţ pe anul 2010
EMITENT: MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ŞI PROTECŢIEI SOCIALE
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL, PARTEA a V-a, nr. 3 din 24 februarie 2010


    PĂRŢILE CONTRACTANTE

    Contractul colectiv de muncă la nivelul ramurii comerţ pe anul 2010 a fost încheiat între:
    1. patronii*1), reprezentaţi în conformitate cu articolul 14, lit. a, alin. 2, din Legea nr. 130/1996, republicată, de FEDERAŢIA PATRONATELOR DE COMERŢ DIN ROMÂNIA, afiliată la UGIR 1903;
------------
    *1) În sensul Legii nr. 130/1996, art. 1, alin. 2, prin termenul de patron se înţelege persoana fizică şi persoana juridică, ce angajează salariaţi prin încheierea unui contract individual de muncă.
    şi
    2. salariaţii, reprezentaţi în conformitate cu articolul 14, lit. b, alin. 2, din Legea nr. 130/1996, republicată, de FEDERAŢIA SINDICATELOR DIN COMERŢ, afiliată la CNSLR-Frăţia.

    CAP. 1
    Dispoziţii generale

    ART. 1
    (1) Părţile contractante, reprezentate conform Anexei nr. 4, recunosc şi acceptă pe deplin că sunt egale şi libere în negocierea Contractului colectiv de muncă la nivelul ramurii comerţ şi se obligă să respecte în totalitate prevederile acestuia.
    (2) Angajatorul recunoaşte libera exercitare a dreptului sindical, conform convenţiilor internaţionale pe care România le-a ratificat, Constituţiei României şi legislaţiei naţionale, precum şi libertatea de opinie a fiecărui salariat.
    ART. 2
    (1) Contractul colectiv de muncă unic la nivelul ramurii comerţ cuprinde drepturile şi obligaţiile angajatorilor şi ale salariaţilor cu privire la condiţiile generale de muncă prevăzute de legislaţia în vigoare, precum şi pe cele convenite în procesul de negociere.
    (2) În ceea ce priveşte condiţiile specifice de muncă, stabilite conform legii, drepturile şi obligaţiile părţilor se vor stabili prin contractele colective de muncă şi, după caz, prin acorduri privind relaţiile de serviciu, la nivel de grup de unităţi şi de unităţi.
    (3) La angajare şi la stabilirea drepturilor individuale, angajatorii vor respecta dispoziţiile legale în vigoare privind aplicarea principiului egalităţii de tratament faţă de toţi salariaţii, fără discriminări pe bază de criterii de sex, orientare sexuală, caracteristici genetice, vârstă, apartenenţă naţională, rasă, culoare, etnie, religie, opţiune politică, origine socială, handicap, situaţie sau responsabilitate familială, apartenenţă ori activitate sindicală.
    (4) Principiul plăţii egale pentru muncă egală implică, pentru aceeaşi muncă sau pentru o muncă pentru care este atribuită o valoare egală, eliminarea, cu privire la toate elementele şi condiţiile de remunerare, a oricărei discriminări pe criteriul sexului.
    ART. 3
    (1) Clauzele contractelor colective de muncă produc efecte după cum urmează:
    a) pentru toţi salariaţii încadraţi în toate unităţile din ramura comerţ pentru care s-a încheiat prezentul contract colectiv de muncă, indiferent de forma de capital social (de stat sau privat, român sau străin/mixt), care sunt prezentate în Anexa nr. 3 la prezentul contract, sau dacă au ca domeniu principal de activitate comerţul, alimentaţia publică, distribuţia, închirierea bunurilor imobiliare proprii, jocurile de noroc şi pariurile, conform codurilor CAEN: 45, 46, 47, 56, 68.2, 92;
    b) pentru toţi salariaţii încadraţi la angajatorii care fac parte din grupul de unităţi pentru care s-a încheiat contractul colectiv de muncă la acest nivel, indiferent de forma de capital social (de stat sau privat, român sau străin/mixt);
    c) pentru toţi salariaţii angajatorului, în cazul contractelor colective de muncă încheiate la nivel de unitate, indiferent de forma de capital social (de stat sau privat, român sau străin/mixt).
    (2) În cazul în care, din diferite motive, părţile au încheiat contracte colective de muncă la un nivel inferior înaintea contractului la nivelul ramurii comerţ, cele de la nivelurile inferioare se vor adapta contractului colectiv de la nivelul superior, acolo unde prevederile minimale ale acestuia nu au fost atinse.
    ART. 4
    (1) Prezentul contract se încheie pe o perioadă de un an, cu posibilitatea revizuirii.
    (2) Dacă niciuna dintre părţi nu denunţă contractul cu 30 de zile înainte de expirarea perioadei pentru care a fost încheiat, valabilitatea acestuia se prelungeşte până la încheierea unui nou contract.
    ART. 5
    (1) Orice cerere de modificare a prezentului contract va face obiectul unei negocieri.
    (2) Cererea de modificare se aduce la cunoştinţă, în scris, celeilalte părţi cu cel puţin 30 de zile înainte de data propusă pentru începerea negocierilor.
    (3) Părţile convin ca în perioada negocierilor, atât în cazul în care se fac modificări, cât şi în cazul denunţării contractului, sindicatele să nu declanşeze greve, iar angajatorii să nu efectueze concedieri din motive neimputabile salariaţilor.
    ART. 6
    Suspendarea şi încetarea contractului au loc potrivit legii.
    ART. 7
    (1) Pentru rezolvarea problemelor ce apar în aplicarea prevederilor prezentului contract, precum şi pentru monitorizarea aplicării lui, părţile convin să instituie o comisie de aplicare şi monitorizare a Contractului colectiv de muncă la nivelul ramurii comerţ.
    (2) Competenţa, componenţa, organizarea şi funcţionarea comisiei prevăzute la alin. (1) sunt stabilite prin regulamentul din Anexa nr. 1 la prezentul contract.
    ART. 8
    (1) Drepturile salariaţilor, prevăzute în prezentul contract colectiv de muncă, nu pot să reprezinte cauza reducerii altor drepturi colective sau individuale care au fost stabilite prin contractele colective de muncă încheiate la nivel de grupuri de unităţi şi de unităţi înaintea încheierii Contractului colectiv de muncă în ramura comerţ.
    (2) În situaţiile în care, în privinţa drepturilor ce decurg din prezentul contract colectiv de muncă, intervin reglementări legale mai favorabile, acestea vor face parte, de drept, din contract.

    
CAP. 2
    Timpul de muncă

    ART. 9
    (1) Durata normală a timpului de muncă este de 8 ore pe zi sau de 40 de ore pe săptămână.
    (2) Munca prestată în afara duratei normale a timpului de muncă săptămânal, prevazută la alin. 1, este considerată muncă suplimentară.
    (3) Prin negocieri la nivel de unitate, pentru a pune de acord programul cu orarul de funcţionare sau cu cerinţele producţiei, se poate stabili un program săptămânal de 36 până la 44 de ore, cu condiţia ca media lunară să fie de 40 de ore pe săptămână, iar programul stabilit să fie anunţat cu cel puţin o săptămână înainte.
    (4) În cazul tinerilor în vârstă de până la 18 ani, durata timpului de muncă este de 6 ore pe zi şi de 30 de ore pe săptămână.
    (5) În funcţie de specificul unităţii sau al muncii prestate, se poate opta şi pentru o repartizare inegală a timpului de muncă, cu respectarea duratei normale a timpului de muncă de 40 de ore pe săptămână.
    (6) În cazurile în care durata normală a timpului de muncă se stabileşte potrivit prevederilor alin. 5, durata timpului de muncă zilnic nu poate depăşi 10 ore.
    (7) La locurile de muncă unde, datorită specificului activităţii, nu există posibilitatea încadrării în durata normală a timpului zilnic de lucru pot fi stabilite forme specifice de organizare a timpului de lucru, după caz, în tură, tură continuă, turnus, program fracţionat; locurile de muncă la care se aplică aceste forme specifice de organizare, precum şi modalităţile concrete de organizare şi evidenţă a muncii prestate se stabilesc prin contractul colectiv de muncă la nivel de grupuri de unităţi sau de unităţi.
    (8) La locurile de muncă unde, datorită specificului activităţii, se lucrează în zilele de sâmbătă şi duminică, angajatorul are obligaţia să asigure fiecărui angajat minimum 1 weekend liber pe lună, iar numărul minim de duminici libere pe an să nu fie mai mic de 18. În situaţia în care angajatorul nu poate asigura minimum 18 duminici libere pe an, angajatul va beneficia de un spor majorat.
    ART. 10
    (1) Pentru unele activităţi, locuri de muncă şi categorii de personal, prevăzute în contractele colective de muncă de la unităţi, timpul de muncă poate fi parţial, corespunzător unor fracţiuni de normă.
    (2) La cerere, salariaţii încadraţi cu timp de muncă parţial vor putea fi încadraţi cu timp de muncă normal, dacă există posturi vacante şi dacă întrunesc condiţiile ocupării acestor posturi.
    ART. 11
    (1) Salariaţii care îsi desfăşoară activitatea în locuri de muncă cu condiţii deosebite beneficiază de reducerea duratei normale a timpului de muncă sub 8 ore pe zi, în condiţiile prevăzute de lege, şi nu pot fi solicitaţi să efectueze ore suplimentare, cu excepţia cazurilor justificate de prevederi exprese ale regulamentelor specifice activităţii respective sau a unor situaţii apărute fortuit.
    (2) Durata reducerii timpului normal de muncă şi categoriile de personal care beneficiază de acest program se stabilesc prin contractul colectiv de muncă la nivel de grupuri de unităţi şi de unităţi.
    ART. 12
    (1) Orele de începere şi de terminare a programului vor fi stabilite prin regulamentul intern.
    (2) În toate cazurile în care se dovedeşte că este posibil, cei care angajează şi sindicatele vor purta negocieri pentru a fixa orare flexibile de lucru şi modalităţi de aplicare a acestora.
    (3) Stabilirea orarelor flexibile de lucru nu afectează drepturile prevăzute în contractul colectiv de muncă.
    ART. 13
    (1) Orele prestate, la solicitarea angajatorului, peste programul normal de lucru stabilit în unitate sunt ore suplimentare.
    (2) Salariaţii pot fi chemaţi, cu consimţământul lor, să presteze ore suplimentare numai la cererea scrisă a angajatorului, completată în două exemplare, unul pentru angajator şi unul pentru angajat.
    (3) Pentru prevenirea sau înlăturarea efectelor unor calamităţi naturale, ale unor accidente ori ale altor cazuri de forţă majoră, salariaţii au obligaţia de a presta munca suplimentară cerută de cel care angajează.
    ART. 14
    (1) Orele lucrate suplimentar se compensează dublu prin ore libere plătite în următoarele 30 de zile după efectuarea acestora.
    (2) În aceste condiţii, salariatul beneficiază de salariul corespunzător pentru orele prestate peste programul normal de lucru.
    ART. 15
    (1) Munca prestată în intervalul dintre orele 22 şi 6 este lucru în timpul nopţii.
    (2) Durata normală a timpului de muncă în regim de noapte nu poate depăşi o medie de 8 ore pe zi, calculată pe o perioadă de referinţă de maximum 3 luni calendaristice, cu respectarea prevederilor legale privind repausul săptămânal.
    (3) Pentru persoanele al căror program de lucru se desfăşoară pe timpul nopţii, durata timpului de muncă este mai mică cu o oră decât durata timpului de muncă prestată în timpul zilei, fără diminuarea salariului de bază şi a vechimii în muncă.
    (4) Prevederile alin. (2) nu se aplică salariaţilor care lucrează în locuri de muncă cu condiţii deosebite, unde durata timpului de muncă este mai mică de 8 ore.
    (5) Angajatorul care, în mod frecvent, utilizează munca de noapte este obligat să informeze despre aceasta Inspectoratul teritorial de muncă.
    (6) Salariaţii care urmează să desfăşoare cel puţin 3 ore de muncă de noapte sunt supuşi unui examen medical gratuit înainte de începerea activităţii şi, după aceea, periodic.
    (7) Condiţiile de efectuare a examenului medical şi periodicitatea acestuia se stabilesc prin regulamentul intern la nivelul unităţii.
    (8) Salariaţii care desfăşoară muncă de noapte şi au probleme de sănătate recunoscute ca având legătură cu aceasta vor fi trecuţi la o muncă de zi pentru care sunt apţi.
    (9) Tinerii care nu au împlinit vârsta de 18 ani nu pot presta muncă de noapte.
    (10) Femeile gravide, lăuzele şi cele care alăptează nu pot fi obligate să presteze muncă de noapte.
    ART. 16
    (1) Salariaţii care renunţă la concediul legal pentru îngrijirea copilului în vârstă de până la doi ani beneficiază de reducerea duratei normale a timpului de lucru cu 2 ore pe zi, fără să le fie afectate salariul de bază şi vechimea în muncă. La cererea lor, se poate acorda program decalat, cu alte ore de începere a programului de lucru, dacă activitatea unităţii permite.
    (2) Femeile care au în îngrijire copii de până la 6 ani pot lucra cu 1/2 normă, dacă nu beneficiază de creşă sau cămin, fără a le fi afectate drepturile ce decurg din calitatea de salariat. Timpul în care au fost încadrate în aceste condiţii se consideră, la calculul vechimii în muncă, timp lucrat cu o normă întreagă.
    (3) Angajatorii au obligaţia de a acorda salariatelor gravide dispensă pentru consultaţii prenatale în limita a maximum 16 ore pe lună, fără a le fi afectate drepturile salariale.
    (4) Salariata în cauză este obligată să prezinte adeverinţă medicală privind efectuarea controalelor pentru care s-a învoit.
    (5) Procedura de aplicare a prevederilor alineatelor precedente se stabileşte prin contractele colective de muncă la nivel de unitate.
    ART. 17
    În durata normală a timpului de muncă nu intră timpii consumaţi cu echiparea-dezechiparea la începutul şi sfârşitul programului.

    
CAP. 3
    Sănătatea şi securitatea în muncă

    ART. 18
    (1) Părţile se obligă să depună toate eforturile pentru aplicarea riguroasă a sistemului instituţionalizat prin legislaţia în vigoare, în vederea ameliorării permanente a condiţiilor de muncă.
    (2) În scopul realizării obiectivului prevăzut la alineatul precedent, părţile contractante vor asigura includerea în contractele colective la nivel de unitate a măsurilor prevăzute de Legea nr. 319/2006.
    (3) La stabilirea măsurilor vizând condiţiile de muncă, părţile implicate vor ţine seama de următoarele:
    a) măsurile incluse în contractul colectiv de muncă la nivel de unitate să fie de natură să realizeze cel puţin asigurarea condiţiilor de muncă la nivelul parametrilor minimali prevăzuţi în norme; dacă acest lucru nu este posibil la un moment dat, se vor stabili programe pe termen scurt sau mediu pentru realizare, până la asigurarea parametrilor minimali salariaţii beneficiind de compensări băneşti sau de altă natură;
    b) măsurile privind ameliorarea condiţiilor de muncă vor fi stabilite împreună cu reprezentanţii sindicali, încheindu-se anexe speciale la contractele colective de muncă.
    (4) Patronatele şi sindicatele pot organiza, în comun, la nivelul grupurilor de unităţi şi al unităţilor, servicii de securitate şi sănătate în muncă.
    ART. 19
    (1) Organizarea activităţii prin stabilirea unei structuri organizatorice raţionale, repartizarea tuturor salariaţilor pe locuri de muncă, cu precizarea atribuţiilor şi a răspunderilor lor, precum şi exercitarea controlului asupra modului de îndeplinire a obligaţiilor de serviciu de către salariaţi sunt de competenţa exclusivă a celor care angajează.
    (2) Normarea muncii se aplică tuturor categoriilor de salariaţi - muncitori, tehnicieni, ingineri, economişti, cadre de altă specialitate şi lucrători din activitatea administrativă - atât pentru cei salarizaţi în acord, cât şi pentru cei salarizaţi în regie. Normele de muncă se exprimă - în funcţie de caracteristicile procesului de producţie sau ale altor activităţi ce se normează - sub formă de norme de timp, norme de producţie, norme de personal, sfere de atribuţii sau sub alte forme corespunzătoare specificului fiecărei munci. Normele de muncă se elaborează de către angajator conform normativelor în vigoare sau, în cazul în care nu există normative, normele de muncă se elaborează de către angajator cu acordul sindicatului ori, după caz, al reprezentanţilor salariaţilor.
    (3) Normele de muncă aprobate de conducătorul unităţii constituie anexă la contractul colectiv de muncă şi se fac cunoscute salariaţilor cu cel puţin 5 zile înainte de aplicare.
    ART. 20
    (1) Activitatea de normare a muncii se referă la toate categoriile de salariaţi, potrivit specificului activităţii fiecăreia, şi se bazează pe tehnicile normării muncii; aceasta se desfăşoară ca un proces continuu, în permanentă concordanţă cu schimbările ce au loc în organizare şi cu nivelul de dotare tehnică a muncii.
    (2) În toate situaţiile în care normele de muncă nu asigură un grad complet de ocupare, conduc la o solicitare excesivă sau, după caz, nu corespund condiţiilor pentru care au fost elaborate, se impune reexaminarea lor. Aceasta poate fi cerută atât de patron, cât şi de sindicate; în caz de divergenţă în ceea ce priveşte calitatea normelor de muncă, se va recurge la o expertiză tehnică ce va fi stabilită de comun acord. Concluziile expertizei tehnice sunt obligatorii pentru ambele părţi.
    (3) Reexaminarea normelor de muncă nu va putea conduce la diminuarea salariului de bază negociat.
    (4) Cheltuielile ocazionate de soluţionarea divergenţelor cu privire la modificarea normelor de muncă vor fi suportate de patroni pentru prima solicitare a sindicatelor.
    ART. 21
    Angajatorul are obligaţia să asigure permanent condiţiile tehnice şi organizatorice avute în vedere la elaborarea normelor de muncă, iar salariaţii au obligaţia să realizeze norma de muncă sau, după caz, sarcinile ce decurg din funcţia sau postul deţinut.
    ART. 22
    Locurile de muncă se clasifică în locuri de muncă normale, locuri de muncă cu condiţii deosebite şi locuri de muncă cu condiţii speciale, stabilite potrivit reglementărilor legale.
    ART. 23
    (1) Pentru prestarea activităţii în locurile de muncă cu condiţii grele, periculoase, nocive, penibile sau altele asemenea, salariaţii au dreptul, după caz, la sporuri la salariul de bază, durată redusă a timpului de lucru, alimentaţie de întărire a rezistenţei organismului, echipament de protecţie gratuit, materiale igienico-sanitare, concedii suplimentare, prevăzute de contractele colective de muncă la nivel de grupuri de unităţi şi de unităţi; duratele de reducere a vârstei pentru pensionare sunt cele prevăzute în lege.
    (2) Salariaţii încadraţi în categoriile prevăzute la alin. (1) vor fi supuşi, obligatoriu, unui examen medical efectuat de medicul de medicina muncii, în condiţiile şi la termenele ce se vor stabili prin contractul colectiv de muncă la nivel de grupuri de unităţi şi de unitate.
    (3) În cazul în care una sau mai multe din condiţiile deosebite se regăsesc pentru toţi salariaţii unei unităţi, ai unei secţii, ai unui atelier sau ai unui loc de muncă, se vor stabili pentru aceştia, prin negociere, salarii de bază al căror cuantum nu va fi mai mic decât suma salariului de bază şi a sporurilor negociate.
    (4) La locurile de muncă cu condiţii specifice, unde numai o parte dintre salariaţi lucrează în astfel de condiţii, aceştia vor beneficia de sporuri.
    ART. 24
    (1) În cazul în care condiţiile de muncă se normalizează, salariaţii vor beneficia pentru refacerea capacităţii de muncă încă două luni, dacă au beneficiat anterior de acestea, de spor pentru nocivitate şi de alimentaţie de protecţie a organismului.
    (2) De drepturile prevăzute la alin. (1) beneficiază şi salariaţii care au lucrat cel puţin şase luni în condiţiile alin. (1) şi îşi schimbă locul de muncă din motive ce nu le sunt imputabile, dacă drepturile de aceeaşi natură la noul loc de muncă sunt mai mici.
    ART. 25
    În toate cazurile în care condiţiile de muncă s-au înrăutăţit, determinând reclasificarea locurilor de muncă, salariaţii vor beneficia de drepturile aferente noii clasificări începând cu data schimbării condiţiilor de muncă.
    ART. 26
    (1) Părţile sunt de acord că nicio măsură privind sănătatea şi securitatea în muncă nu este eficientă dacă nu este cunoscută, însuşită şi aplicată în mod conştient de salariaţi.
    (2) Angajatorul va asigura, pe cheltuiala sa, cadrul organizatoric pentru instruirea, testarea şi perfecţionarea profesională a salariaţilor cu privire la normele de sănătate şi securitate în muncă. Prin contractele colective de muncă la nivel de unităţi se vor prevedea măsuri specifice, periodicitatea, metodologia, obligaţiile şi răspunderile, precum şi controalele proprii, în conformitate cu dispoziţiile Legii nr. 319/2006, cu reglementările elaborate de Ministerul Muncii, Familiei şi Egalităţii de Şanse şi cu normele proprii. Timpul aferent acestor activităţi, inclusiv orele de instructaj, se include în timpul de muncă şi este salarizat.
    (3) La angajarea unui salariat sau la schimbarea locului de muncă sau a felului muncii, acesta va fi instruit şi testat efectiv cu privire la riscurile ce le presupune noul său loc de muncă şi la normele privind sănătatea şi securitatea în muncă, pe care este obligat în procesul muncii să le cunoască şi să le respecte.
    (4) În cazurile în care în procesul muncii intervin schimbări ce impun aplicarea unor norme noi de sănătate şi securitate în muncă, salariaţii vor fi instruiţi în condiţiile prevăzute la alineatul precedent.
    ART. 27
    (1) Contravaloarea echipamentului de protecţie se suportă integral de către angajator.
    (2) Contravaloarea echipamentului de lucru se suportă potrivit prevederilor legale şi celor din contractele colective de muncă de la celelalte niveluri.
    (3) În toate cazurile în care, în afara echipamentului de lucru prevăzut de lege, patronul cere o anumită vestimentaţie specială ca echipament de lucru, contravaloarea acesteia se suportă integral de către angajator.
    ART. 28
    Prin contractele colective de muncă la nivel de unitate se vor stabili parametrii de microclimat care vor fi urmăriţi la fiecare loc de muncă, în vederea luării măsurilor de protecţie a muncii specifice, precum şi programele de control al realizării măsurilor stabilite.
    ART. 29
    (1) În vederea menţinerii şi îmbunătăţirii condiţiilor de desfăşurare a activităţii, patronul va lua următoarele măsuri de amenajare ergonomică a locului de muncă:
    a) asigurarea condiţiilor de mediu (iluminat, microclimat, zgomot, vibraţii, temperatură, aerisire, umiditate);
    b) amenajarea anexelor sociale ale locurilor de muncă (vestiare, băi, grupuri sanitare);
    c) diminuarea până la eliminarea treptată a emisiilor poluante.
    (2) Măsurile concrete, în sensul prevederilor alin. (1), se stabilesc în contractele colective de muncă din unităţi.
    (3) Salariaţii sunt obligaţi să păstreze în bune condiţii amenajările efectuate de patron, să nu le deterioreze şi să nu le descompleteze ori să sustragă componente ale acestora.
    ART. 30
    (1) Patronul va organiza la angajare şi, ulterior, o dată pe an examinarea medicală a salariaţilor, în scopul de a constata dacă sunt apţi pentru desfăşurarea activităţii în posturile pe care ar urma să le ocupe sau pe care le ocupă, precum şi pentru prevenirea îmbolnăvirilor profesionale. Examinarea medicală este gratuită, iar cheltuielile ocazionate de examinare se vor suporta conform legii. Condiţiile concrete urmează să fie stabilite la nivel de unitate, cu consultarea sindicatelor.
    (2) În cazul în care dispoziţii legale speciale sau ale contractului colectiv de muncă prevăd examinări medicale la termene mai scurte, determinate de condiţiile deosebite de la locurile de muncă, se vor aplica aceste prevederi.
    (3) Salariaţii sunt obligaţi să se supună examenelor medicale în condiţiile organizării acestora potrivit prevederilor alin. (1). Refuzul salariatului de a se supune examinărilor medicale constituie abatere disciplinară.
    (4) Examinarea medicală a salariaţilor la angajare şi, ulterior, o dată pe an se face de către unităţile sanitare de specialitate acreditate de patronat şi de Ministerul Sanătăţii.
    ART. 31
    La cererea uneia dintre părti, medicii de medicina muncii şi inspectorii de muncă vor fi consultaţi la modificarea duratei timpului de lucru şi la acordarea de concedii suplimentare.
    ART. 32
    (1) Părţile vor asigura un regim de protecţie specială a muncii femeilor şi a tinerilor în vârstă de până la 18 ani, cel puţin la nivelul drepturilor specifice reglementate de legislaţia muncii şi de prevederile prezentului contract.
    (2) Salariatele gravide, începând cu luna a V-a de sarcină, precum şi cele care alăptează nu vor fi repartizate la munca de noapte, nu vor fi chemate la ore suplimentare, nu vor fi trimise în deplasare şi nu vor putea fi detaşate decât cu acordul lor.
    (3) La solicitarea Comitetului de sănătate şi securitate în muncă, angajatorul are obligaţia să evalueze riscurile pe care le presupune locul de muncă al salariatei care anunţă că este însărcinată, precum şi al salariatei care alăptează, şi să le informeze cu privire la acestea.
    (4) Alte drepturi specifice sau alte cuantumuri ale drepturilor reglementate de legislaţia muncii pot fi stabilite prin contractele colective de muncă de la celelalte niveluri.
    ART. 33
    Patronul nu va refuza angajarea sau, după caz, menţinerea în muncă a persoanelor cu handicap, în cazurile în care acestea sunt apte pentru îndeplinirea obligaţiilor de serviciu aferente posturilor existente.
    ART. 34
    În cazul recomandărilor medicale, patronul va asigura trecerea salariaţilor în alte locuri de muncă şi, după caz, recalificarea acestora în funcţie de posibilităţile fiecărei unităţi, care vor fi stabilite împreună cu sindicatele.
    ART. 35
    (1) În vederea îmbunătăţirii condiţiilor de muncă, în fiecare unitate cu cel puţin 50 de salariaţi se va constitui un Comitet de sănătate şi securitate în muncă, în conformitate cu prevederile legale.
    (2) Comitetul de sănătate şi securitate în muncă este constituit din reprezentanţii desemnaţi de sindicatele reprezentative din unitate, pe de o parte, şi de angajator sau reprezentanţii săi desemnaţi, în numar egal cu cel al reprezentanţilor lucrătorilor, pe de altă parte.
    (3) Reprezentanţii în comitetele de sănătate şi securitate în muncă desemnaţi de sindicatele reprezentative din unitate sau, acolo unde acestea nu există, aleşi de către salariaţi, poartă denumirea de lucrători delegaţi ai salariaţilor cu răspunderi specifice în domeniul sănătăţii şi securităţii în muncă sau lucrători desemnaţi.
    (4) Lucrătorii delegaţi prevăzuţi la alineatul precedent vor fi aleşi pentru un mandat de 2 ani, cu posibilitatea prelungirii. Aceştia pot fi retraşi sau înlocuiţi în aceleaşi condiţii în care au fost desemnaţi.
    (5) Dacă într-o unitate apare un sindicat reprezentativ, lucrătorii delegaţi în Comitetul de sănătate şi securitate în muncă vor fi desemnaţi de acesta după expirarea termenului stabilit pentru cei deja aleşi.
    (6) Timpul de muncă afectat activităţii în comitetele de sănătate şi securitate în muncă se consideră timp de lucru efectiv prestat şi va fi prevăzut în contractul colectiv de muncă la nivel de unitate.
    (7) Activitatea comitetelor de sănătate şi securitate în muncă se va desfăşura în baza reglementărilor-cadru în vigoare şi a regulamentelor proprii.
    ART. 36
    În scopul prevenirii şi al diminuării nivelului stresului la locul de muncă, angajatorul împreună cu semnatarii contractului colectiv de muncă vor depune eforturile necesare în vederea transpunerii la nivelul unităţii a standardelor de management pentru gestionarea stresului la locul de muncă, astfel:
    (1) în ceea ce priveşte conţinutul muncii
    a) la fundamentarea normelor de muncă pentru salariaţi se va avea în vedere numărul de ore de muncă, stabilit prin lege şi prin contractele colective de muncă aplicabile;
    b) se va urmări ca nivelul de competenţă, aptitudinile şi abilităţile salariaţilor să corespundă cerinţelor locului de muncă;
    c) condiţiile locului de muncă trebuie să fie adaptate, ergonomic, salariaţilor;
    d) salariaţii vor fi informaţi şi consultaţi şi vor avea la dispoziţie toate informaţiile necesare, care să le permită să înţeleagă care sunt responsabilităţile lor, conform fişei postului.
    (2) În ceea ce priveşte controlul asupra muncii efectuate, angajatorul va încuraja salariatul să-şi utilizeze capacităţile şi iniţiativele la locul de muncă.
    (3) În ceea ce priveşte gestionarea activităţii la locul de muncă, prin contractele colective de muncă aplicabile se vor stabili intervalele de timp şi modalităţile practice de informare a salariaţilor privind modificările apărute sau în curs de apariţie, legate de condiţiile de muncă.
    (4) În ceea ce priveşte relaţiile de muncă, prin grija Comitetului de sănătate şi securitate în muncă şi a Comisiei paritare, se vor analiza informaţiile legate de rele practici la locurile de muncă şi se vor dispune măsuri corective.

    
CAP. 4
    Salarizarea şi alte drepturi băneşti

    ART. 37
    (1) Pentru munca prestată în condiţiile prevăzute în contractul individual de muncă, fiecare salariat are dreptul la un salariu în bani convenit la încheierea contractului individual de muncă.
    (2) Salariul cuprinde salariul de bază, indemnizaţiile, sporurile, precum şi alte adaosuri, după caz.
    ART. 38
    (1) Formele de organizare a muncii şi de salarizare ce se pot aplica sunt următoarele:
    a) în regie sau după timp;
    b) în acord;
    c) pe bază de tarife sau cote procentuale din veniturile realizate;
    d) alte forme specifice unităţii.
    (2) Organizarea muncii şi salarizarea în acord pot avea loc într-una din următoarele forme:
    a) acord direct;
    b) acord progresiv;
    c) acord indirect.
    (3) Acordul direct, progresiv sau indirect se poate aplica individual sau colectiv.
    (4) Formele de organizare a muncii şi de salarizare ce urmează să se aplice fiecărei activităţi se stabilesc prin contractul colectiv de muncă la nivel de unitate.
    ART. 39
    (1) Se stabilesc următorii coeficienţi minimi de ierarhizare, pentru următoarele categorii de salariaţi:
    a) muncitori
    1. necalificaţi = 1;
    2. calificaţi = 1,2;
    b) personal administrativ încadrat în funcţii pentru care condiţia de pregătire este:
    1. liceală = 1,2;
    2. postliceală = 1,25;
    c) personal de specialitate încadrat pe funcţii pentru care condiţia de pregătire este:
    1. şcoala de maiştri = 1,3;
    2. studii superioare de scurtă durată = 1,5;
    d) personal încadrat pe funcţii pentru care condiţia de pregătire este cea de studii superioare = 2.
    (2) Coeficienţii de salarizare de la alin. (1) se aplică la salariul minim negociat pe unitate care nu poate fi mai mic decât salariul minim pe ramura comerţ prevăzut în prezentul contract colectiv de muncă.
    (3) Salarizarea personalului încadrat conform alin. (1) se va stabili ţinând cont şi de standardele ocupaţionale corespunzătoare ocupaţiei respective.
    (4) Salariul de bază minim brut negociat pentru un program complet de lucru de 170 de ore, în medie, este cu 50 lei mai mare decât salariul minim brut negociat în contractul colectiv de muncă unic la nivel naţional.
    ART. 40
    (1) Părţile contractante sunt de acord ca în perioada următoare să actioneze pentru includerea unor sporuri în salariul de bază, care să reprezinte retribuţia pentru munca prestată şi condiţiile de la locul de muncă, astfel încât salariul de bază să aibă pondere majoritară în salariu.
    (2) Sporurile se acordă numai la locurile de muncă unde acestea nu sunt cuprinse în salariul de bază.
    (3) Sporurile minime ce se pot acorda în condiţiile prezentului contract sunt:
    a) pentru condiţii deosebite de muncă, grele, periculoase sau penibile, 10% din salariul de bază;
    b) pentru condiţii nocive de muncă, 10% din salariul minim negociat la nivel de unitate;
    c) pentru orele suplimentare şi pentru orele lucrate în zilele libere ce nu au fost compensate corespunzător cu ore libere plătite se acordă un spor de 100% la salariul de bază;
    d) pentru orele lucrate în zilele de sâmbătă 10% iar pentru orele lucrate în zilele de duminică 15%; sporul este calculat la salariul de bază brut negociat şi se acordă pentru fiecare oră lucrată în timpul zilelor de sâmbătă şi duminică;
    e) pentru orele lucrate în zilele de duminică menţionate la art. 9 (8) se acordă un spor de cel puţin 50% din salariul de bază;
    f) pentru orele lucrate în zilele de sărbători legale se acordă un spor de 100% la salariul de bază şi ore libere plătite egale cu numărul orelor prestate;
    g) pentru vechime în muncă, minimum 5% pentru 3 ani vechime şi maximum 25% la o vechime de peste 20 de ani, din salariul de bază;
    h) pentru orice perioadă de timp lucrată în timpul nopţii în intervalul 22-06, 25% din salariul de bază;
    i) pentru exercitarea şi a unei alte funcţii se poate acorda un spor de până la 50% din salariul de bază al funcţiei înlocuite; cazurile în care se aplică această prevedere şi cuantumul se vor stabili prin negocieri la contractele colective de muncă la nivel de grupuri de unităţi sau de unităţi.
    (4) Sporurile prevăzute la alin. (3), lit. a) şi b), nu se includ în salariul de bază şi nu se mai acordă după normalizarea condiţiilor de muncă, în conformitate cu dispoziţiile art. 24 din prezentul contract.
    (5) Prin contractul colectiv de muncă la nivel de grupuri de unităţi şi de unităţi pot fi negociate şi alte categorii de sporuri (spor de izolare, spor pentru folosirea unei limbi străine, dacă aceasta nu este cuprinsă în obligaţiile postului etc.).
    ART. 41
    (1) Adaosurile la salariul de bază se decid de către angajator, cu consultarea sindicatelor, şi se recomandă a fi:
    a) adaosul de acord;
    b) premiile acordate din fondul de premiere, calculate intr-o proporţie de minimum 1,5% din fondul de salarii realizat lunar şi cumulate, din care, cu titlu de recomandare, se evidenţiază:
    1) prima de Paşte în valoare de minimum 100 lei brut;
    2) prima de Crăciun în valoare de minimum 500 lei brut;
    3) prima de vacanţă reprezentând minimum 1/2 din salariul de bază;
    c) alte adaosuri convenite la nivelul unităţilor.
    (2) Alte venituri se decid de către angajator cu consultarea sindicatelor şi se recomandă a fi:
    a) cota-parte din profit ce se repartizează salariaţilor, care este de până la 10%;
    b) tichetele de masă, tichetele cadou, tichetele de creşă, tichete sociale şi alte instrumente similare acordate conform prevederilor legale şi întelegerii parţilor;
    c) alte venituri acordate salariaţilor cu ocazia zilei de 8 Martie, în valoare de minimum 50 lei net pentru fiecare angajată;
    d) alte venituri acordate salariaţilor pentru copiii acestora în vârstă de până la 18 ani, în valoare de 150 lei net pentru fiecare copil în parte cu ocazia Pomului de Crăciun şi în valoare de 100 lei net cu ocazia sarbatorilor de Paşte, pentru fiecare copil în parte;
    (3) Condiţiile de diferenţiere, diminuare sau anulare a participării la fondul de stimulare din profit sau la fondul de premiere, precum şi perioada pentru care se acordă cota de profit salariaţilor, care nu poate fi mai mare de un an, se stabilesc prin contractul colectiv de muncă la nivel de unitate.
    ART. 42
    (1) Angajatorul va asigura condiţiile necesare realizării de către fiecare salariat a sarcinilor ce îi revin în cadrul programului zilnic de muncă stabilit.
    (2) Dacă angajatorul nu poate asigura, din vina sa, pe durata zilei de lucru, parţial sau total, condiţiile necesare realizării sarcinilor de serviciu, este obligat sa plătească salariaţilor salariul de bază pentru timpul cât lucrul a fost întrerupt.
    (3) În cazuri excepţionale, când din motive tehnice sau din alte motive activitatea a fost întreruptă, salariaţii vor primi 75% din salariul de bază individual avut, cu condiţia ca încetarea lucrului să nu se fi produs din vina lor şi dacă în tot acest timp au rămas la dispoziţia unităţii. Prin negocieri la nivelul unităţii se va stabili modul concret de realizare a prevederii de a rămâne la dispoziţia unităţii, prezenţi în incinta unităţii în asteptarea reluării activităţii sau la domiciliu, de unde să poată fi convocaţi de unitate, în funcţie de situaţie.
    (4) În cazurile prevăzute la alin. (3), salariaţii beneficiază şi de celelalte drepturi prevăzute de lege pentru astfel de situaţii.
    (5) În cazul în care, din motive obiective, este necesară reducerea sau întreruperea temporară a activităţii, pentru maximum 15 zile pe an, cu obligativitatea reluării ei, unitatea, cu acordul sindicatelor, poate acorda concediu fără plată.
    ART. 43
    Plata salariilor se face periodic, la datele ce se stabilesc prin contractul colectiv de muncă la nivelul unităţii.
    ART. 44
    (1) Salariaţii unităţilor, trimişi în delegaţie în ţară sau străinătate, vor beneficia de următoarele drepturi:
    a) decontarea cheltuielilor de transport, de asigurare şi a costului cazării, potrivit condiţiilor stabilite prin contractele colective de muncă la nivel de unităţi;
    b) diurna de deplasare, al cărei cuantum se stabileste prin negociere la nivel de grupuri de unităţi sau de unitate; nivelul minim al diurnei este cel stabilit prin actele normative ce se aplică la instituţiile publice.
    (2) Salariaţii membri de sindicat, aleşi în organele de conducere ale Federaţiei Sindicatelor din Comerţ, vor beneficia de drepturi de delegare plătite de unitatea la care au contract individual de muncă pentru participarea la lucrările organelor în care au fost aleşi şi la cursurile sindicale nominalizate de federaţia semnatară.
    ART. 45
    Salariaţii unităţilor, trimişi în detaşare, beneficiază de drepturile de delegare prevăzute la art. 44. În cazul în care detaşarea depăşeşte 30 de zile consecutive, în locul diurnei zilnice se plăteşte o indemnizaţie egală cu 50% din salariul de bază zilnic. Această indemnizaţie se acordă proportional cu numărul de zile ce depăşeşte durata neîntreruptă de 30 de zile.
    ART. 46
    Persoanele detaşate îşi menţin toate drepturile pe care le-au avut la data detaşării, cu excepţia celor privind igiena şi protecţia muncii, chiar dacă la locul de muncă unde sunt detaşate acestea nu se mai regăsesc. Dacă la locurile de detaşare drepturile echivalente au niveluri mai mari sau se acordă şi alte drepturi, persoanele detaşate beneficiază de acestea, inclusiv de toate drepturile privind protecţia şi igiena muncii, corespunzătoare noului loc de muncă.
    ART. 47
    (1) Toate drepturile băneşti cuvenite salariaţilor se plătesc înaintea oricăror obligaţii băneşti ale unităţii.
    (2) În caz de faliment sau lichidare judiciară, salariaţii au calitatea de creditori privilegiaţi, iar drepturile lor băneşti constituie creanţe privilegiate, urmând să fie plătite integral, înainte de a-şi revendica cota-parte ceilalţi creditori.
    ART. 48
    Angajatorii vor ţine o evidenţă în care să se menţioneze activitatea desfăşurată în baza contractului individual de muncă şi drepturile de care salariaţii au beneficiat şi le vor elibera dovezi despre acestea.
    ART. 49
    Salariaţii care se pensionează pentru limită de vârsta primesc o indemnizaţie egală cu cel puţin trei salarii de bază avute în luna pensionării.
    ART. 50
    În afară de ajutoarele prevăzute de lege, la care au dreptul, salariaţii vor beneficia şi de următoarele ajutoare:
    a) în cazul decesului salariatului, un ajutor acordat familiei, de cel puţin trei salarii medii brute lunare pe unitate;
    b) dacă decesul a survenit din cauza unui accident de muncă, a unui accident în legatură cu munca sau a unei boli profesionale, cuantumul ajutorului acordat familiei va fi de cel puţin 6 salarii medii brute pe unitate; diferenţa de 3 salarii se va plăti după stabilirea, în condiţiile legii, a cauzei decesului;
    c) un salariu mediu brut pe unitate, plătit de aceasta angajatului când i se naşte un copil;
    d) două salarii medii brute pe unitate plătite angajaţilor cu ocazia primei căsătorii;
    e) un salariu mediu brut pe unitate plătit de unitate la decesul soţului sau soţiei ori la decesul unei rude de gradul I.

    
CAP. 5
    Concedii şi zile libere

    ART. 51
    (1) În fiecare săptămână, salariatul are dreptul, de regulă, la 2 zile consecutive de repaus săptămânal.
    (2) Repausul săptămânal se acordă, de regulă, sâmbăta şi duminica.
    (3) În cazul în care activitatea de la locul de muncă, în zilele de sâmbătă şi duminică, nu poate fi întreruptă, prin contractul colectiv de muncă la nivel de unitate se vor stabili condiţiile în care zilele de repaus săptămânal să fie acordate şi în alte zile ale săptămânii sau cumulat, pe o perioadă mai mare.
    ART. 52
    (1) Zilele de sărbătoare legală în care nu se lucrează sunt:
    - 1 şi 2 ianuarie;
    - prima şi a doua zi de Paşte;
    - prima şi a doua zi de Rusalii;
    - 1 Mai;
    - 15 august (Adormirea Maicii Domnului);
    - 1 Decembrie;
    - prima şi a doua zi de Crăciun;
    - 2 zile pentru fiecare dintre cele două sărbători religioase anuale, declarate astfel de cultele religioase legale, altele decât cele creştine, pentru persoanele aparţinând acestora.
    (2) Acordarea zilelor libere se face de către angajator.
    ART. 53
    (1) În cazurile în care durata zilnică a timpului de muncă este mai mare de 6 ore, salariaţii au dreptul la pauză de masă şi la alte pauze în condiţiile stabilite prin contractele colective de muncă şi/sau prin regulamentele interne aplicabile.
    (2) Repausul pentru luarea mesei nu poate fi mai mic de 15 minute. Repausul pentru luarea mesei, cu o durată de 15 minute, se include în programul de lucru.
    (3) Tinerii în vârstă de până la 18 ani beneficiază de o pauză de masă de cel puţin 30 de minute în cazul în care durata zilnică a timpului de muncă este mai mare de 4 ore şi jumătate.
    ART. 54
    Salariaţii pot solicita, în mod justificat, decalarea programului de lucru. Angajatorul va analiza cererea şi va aproba aceasta în funcţie de posibilităţi.
    ART. 55
    (1) Salariaţii au dreptul, în fiecare an calendaristic, la un concediu de odihnă plătit, de minimum 21 de zile lucrătoare.
    (2) Fac excepţie de la prevederile alin. (1):
    a) salariaţii care au vârsta sub 18 ani au dreptul, în fiecare an calendaristic, la un concediu plătit de 24 de zile lucrătoare;
    b) salariaţii nou-angajaţi, pentru primul an de activitate înscris în cartea de muncă, au dreptul la un concediu de odihnă plătit cu o durată minimă de 20 de zile lucrătoare.
    ART. 56
    (1) În fiecare an calendaristic, salariaţii încadraţi în grade de invaliditate au dreptul la un concediu de odihnă suplimentar cu o durată de 3 zile, iar salariaţii nevăzători cu o durată de 6 zile.
    (2) Salariaţii care îşi desfăşoară activitatea în condiţii deosebite beneficiază de concedii de odihnă suplimentare de minimum 3 zile pe an.
    ART. 57
    Prin contractele colective de muncă la celelalte niveluri se vor stabili criteriile pe baza cărora salariaţii să beneficieze de concedii de odihnă anuale şi de concedii de odihnă suplimentare mai mari.
    ART. 58
    (1) Pe durata concediului de odihnă, salariaţii vor primi o indemnizaţie ce reprezintă media zilnică a veniturilor din ultimele trei luni anterioare lunii în care este efectuat concediul, multiplicată cu numărul de zile de concediu, exceptând bonusurile şi premiile primite.
    (2) Indemnizaţia de concediu nu poate fi mai mică decât salariul de bază, sporul de vechime şi indemnizaţia pentru funcţia de conducere, luate împreună, corespunzător numărului de zile de concediu.
    (3) Suplimentar se acordă şi o primă de vacanţă de cel puţin 1/2 din salariul de bază lunar. Cuantumul acesteia se va stabili prin contractul colectiv de muncă la nivel de unitate.
    (4) Indemnizaţia de concediu şi prima de vacanţă se plătesc de către angajator cu cel puţin 5 zile lucrătoare înainte de plecarea în concediu.
    ART. 59
    (1) Concediul anual de odihnă va putea fi fracţionat la solicitarea salariatului sau a angajatorului; una din fracţiuni va trebui să fie de cel puţin 15 zile lucrătoare. Cealaltă parte va trebui acordată şi luată până la sfârşitul anului în curs.
    (2) Când din motive neimputabile salariatului acesta nu şi-a efectuat integral concediul de odihnă pe anul în curs, restul de concediu se va acorda până la sfârşitul anului următor, în perioada solicitată de salariat.
    ART. 60
    (1) Salariaţii au dreptul la zile libere plătite pentru evenimente deosebite în familie sau pentru alte situaţii, după cum urmează:
    a) căsătoria salariatului - 5 zile;
    b) căsătoria unui copil - 2 zile;
    c) naşterea unui copil - 5 zile + 10 zile, dacă a urmat un curs de puericultură;
    d) decesul soţului, copilului, părinţilor, socrilor - 3 zile;
    e) decesul bunicilor, fraţilor, surorilor - 3 zile;
    f) donatorii de sânge - conform legii;
    g) la schimbarea locului de muncă în cadrul aceleiaşi unităţi, cu mutarea domiciliului în altă localitate - 5 zile;
    h) la schimbarea domiciliului în aceeaşi localitate - 3 zile.
    (2) Salariaţii au dreptul la 30 de zile concediu fără plată, acordat o singură dată, pentru pregătirea şi susţinerea lucrării de diplomă în învăţământul superior. Acest concediu se poate acorda şi fractionat, la cererea salariatului.
    (3) Pentru rezolvarea unor situaţii personale, salariaţii pot beneficia de învoiri sau concedii fără plată.
    ART. 61
    (1) În afara concediului legal plătit pentru îngrijirea copiilor în vârstă de până la doi ani, salariata mamă poate beneficia de încă un an concediu fără plată.
    (2) Pe perioada în care salariata se află în concediul prevăzut la alin. (1), nu i se va putea desface contractul de muncă, iar în postul său nu vor putea fi angajate alte persoane, decât cu contract de muncă pe durată determinată.
    ART. 62
    La nivelul unităţii, din fondul pentru cheltuieli sociale constituit conform prevederilor legale, pot fi suportate cheltuielile pentru reducerea costului biletelor de tratament şi odihnă recuperatorie în staţiunile balneoclimaterice, în care este inclus şi transportul pe calea ferată (tren personal, clasa a II-a).
    ART. 63
    Contravaloarea biletelor acordate salariaţilor trimişi în staţiuni pentru recuperare în urma unor accidente de muncă şi tratarea unor boli profesionale se suportă în condiţiile legii, angajatorul efectuând, la nevoie, cheltuieli în avans în acest scop, urmând să le recupereze de la asigurător potrivit dispoziţiilor legale în vigoare.
    ART. 64
    (1) În cazul în care salariata se află în concediu de maternitate, unitatea poate compensa, pe o anumită perioadă, diferenţa dintre salariul de bază individual avut şi indemnizaţia legală la care are dreptul.
    (2) Perioada pe durata căreia se acordă compensarea va fi stabilită prin contractele colective de muncă la nivel de unitate, dar nu mai puţin de 6 săptămâni.
    (3) Diferenţele de salarii vor fi acordate din fondul de salarii.
    ART. 65
    În caz de deces al mamei, drepturile ce s-ar fi cuvenit acesteia pentru creşterea copilului până la doi ani şi în cazul copilului cu handicap până la îndeplinirea vârstei de 3 ani, se vor acorda, la cerere, tatălui, dacă acesta are copilul în îngrijire.
    ART. 66
    În cazul decesului mamei, tatăl copilului, la cererea sa, va beneficia de concediul fără plată neutilizat de mamă până la data decesului acesteia, cu drepturile prevăzute la art. 61.

    
CAP. 6
    Contractul individual de muncă

    ART. 67
    (1) Contractul individual de muncă este contractul în temeiul căruia o persoană fizică, denumită salariat, se obligă să presteze muncă pentru şi sub autoritatea unui angajator, persoană fizică sau juridică, în schimbul unei remuneraţii denumite salariu.
    (2) În vederea stabilirii concrete a drepturilor şi obligaţiilor salariaţilor, angajarea se face prin încheierea contractului individual de muncă (CIM).
    ART. 68
    (1) Încheierea CIM se face pe baza condiţiilor stabilite de lege, cu respectarea drepturilor fundamentale ale cetăţeanului şi numai pe criteriul aptitudinilor şi al competenţei profesionale.
    (2) Angajatorul va aduce la cunoştinţa salariaţilor posturile disponibile şi condiţiile de ocupare a lor.
    (3) În cazul în care angajarea se face prin concurs, dacă un salariat şi o persoană din afara unităţii obţin aceleaşi rezultate, salariatul are prioritate la ocuparea postului.
    (4) Salariatul caruia i-a încetat calitatea de pensionar de invaliditate, ca urmare a redobândirii capacităţii de muncă, va fi reintegrat, pe cât posibil, în funcţia avută la data pierderii capacităţii de muncă.
    ART. 69
    (1) Încheierea CIM se va face pe perioadă nedeterminată. Dacă salariatul solicită asistenţă din partea organizaţiei sindicale, aceasta se poate acorda.
    (2) Contractele individuale de muncă se pot încheia şi pe durată determinată, în cazurile şi în condiţiile prevăzute de lege.
    (3) CIM va cuprinde cel puţin clauzele prevăzute în anexa nr. 2.
    (4) Contractele individuale de muncă se încheie în scris în trei exemplare, câte un exemplar pentru fiecare parte şi unul pentru înregistrarea la organul competent, prin grija celui care angajează.
    ART. 70
    (1) CIM se poate modifica în ceea ce priveşte felul muncii, locul muncii şi drepturile salariale prin acordul părţilor sau din iniţiativa uneia dintre părţi, în cazurile prevăzute de Codul muncii.
    (2) Refuzul salariatului de a accepta o modificare a clauzelor referitoare la felul muncii, locul muncii sau drepturile salariale nu dă dreptul celui care angajează de a proceda la desfacerea unilaterală a CIM pentru acest motiv.
    (3) Delegarea şi detaşarea salariaţilor se fac în condiţiile prevăzute de lege, cu drepturile prevăzute în prezentul contract.
    ART. 71
    Executarea CIM se suspendă în cazurile prevăzute de lege în mod expres, precum şi pe perioada exercitării unei funcţii eligibile remunerate de organizaţia în care salariatul îşi desfăşoară activitatea pe timpul mandatului.
    ART. 72
    (1) Încetarea CIM poate avea loc - în condiţiile prevăzute de lege - printr-unul din următoarele moduri:
    a) de drept;
    b) ca urmare a acordului părţilor, la data convenită de acestea;
    c) ca urmare a voinţei unilaterale a uneia dintre părţi, în cazurile şi în condiţiile limitative prevăzute de lege.
    (2) În cazurile în care unitatea este obligată, potrivit legii, să acorde un preaviz la desfacerea contractului de muncă, durata preavizului va fi de 20 de zile lucrătoare.
    (3) În perioada preavizului, salariaţii angajaţi cu normă întreagă au dreptul să absenteze patru ore pe zi de la programul unităţii, pentru a-şi căuta un loc de muncă, fără ca aceasta să afecteze salariul şi celelalte drepturi. Orele absentate se pot acorda prin cumul, în condiţiile stabilite de angajator.
    (4) În cazul în care unei persoane i se desface contractul de muncă fără să i se acorde preavizul prevăzut la alin. 2, aceasta are dreptul la o indemnizaţie suplimentară egală cu salariul de bază pe o lună, avut la data desfacerii contractului de muncă.
    ART. 73
    (1) Sub sancţiunea nulităţii absolute, nicio sancţiune nu poate fi dispusă mai înainte de efectuarea unei cercetări disciplinare prealabile.
    (2) Pentru cercetarea abaterii disciplinare şi propunerea sancţiunii, angajatorul constituie o comisie. Din comisie va face parte, fără drept de vot, în calitate de observator, şi un reprezentant al organizaţiei sindicale al cărei membru este salariatul cercetat.
    (3) Comisia îl va convoca în scris pe salariatul cercetat cu cel puţin 5 zile lucrătoare înainte. Convocarea va indica cel puţin motivul, data, ora şi locul întrevederii.
    (4) În cadrul cercetării se vor stabili faptele şi urmările acestora, împrejurările în care au fost săvârşite, precum şi orice date concludente pe baza cărora să se poată stabili existenţa sau inexistenţa vinovăţiei. Ascultarea şi verificarea apărărilor salariatului cercetat sunt obligatorii.
    (5) Neprezentarea salariatului la convocarea făcută în condiţiile prevăzute la alin. (4) fără un motiv obiectiv dă dreptul angajatorului să dispună sancţionarea, fără efectuarea cercetării disciplinare prealabile.
    (6) Activitatea de cercetare a abaterii disciplinare impune stabilirea următoarelor aspecte:
    a) împrejurările în care fapta a fost săvârşită;
    b) gradul de vinovaţie a salariatului;
    c) consecinţele abaterii disciplinare;
    d) comportarea generală în serviciu a salariatului;
    e) eventualele sancţiuni disciplinare suferite anterior de către acesta.
    (7) Salariatul are dreptul să cunoască toate actele şi faptele cercetării şi să solicite în apărare probele pe care le consideră necesare.
    (8) Comisia propune aplicarea sau neaplicarea unei sancţiuni disciplinare după finalizarea cercetării.
    (9) Lucrările comisiei de disciplină se consemnează într-un registru de procese-verbale.
    (10) La stabilirea sancţiunii se va ţine seama de cauzele şi gravitatea faptei, de imprejurările în care fapta a fost comisă, de gradul de vinovăţie a salariatului, de eventualele sancţiuni disciplinare suferite anterior de către acesta.
    (11) În baza propunerii comisiei de disciplină, angajatorul va emite decizia de sancţionare.
    ART. 74
    (1) CIM nu poate fi desfăcut din iniţiativa celui care angajează, în cazurile în care prin lege sau prin contractul colectiv de muncă au fost prevăzute asemenea interdicţii.
    (2) Desfăşurarea activităţii sindicale, precum şi apartenenţa la un sindicat nu pot constitui motive pentru desfacerea CIM din iniţiativa unităţii.
    (3) Pe o perioadă de minimum 6 luni de la reluarea activităţii, considerată perioadă de readaptare, salariaţii care au beneficiat de concediu de maternitate şi/sau de concediu legal plătit pentru îngrijirea copilului în vârstă de până la 2 ani nu vor putea fi concediaţi pentru motivul de necorespundere profesională prevăzut de Codul muncii.
    ART. 75
    (1) Salariatul poate fi concediat pentru motive de necorespundere profesională, cu respectarea procedurii de evaluare prealabilă, stabilită prin prezentul contract colectiv de muncă.
    (2) Evaluarea salariatului pentru necorespundere profesională se face de către o comisie numită de către angajator. Din comisie va face parte şi un reprezentant al sindicatului, desemnat de acesta, al cărui membru este salariatul în cauză.
    (3) Comisia va convoca salariatul şi îi va comunică acestuia, în scris, cu cel puţin 15 zile înainte:
    a) data, ora exactă şi locul întrunirii comisiei;
    b) modalitatea în care se va desfăşura examinarea.
    (4) Examinarea va avea ca obiect activităţile prevăzute în fişa postului salariatului în cauză.
    (5) În cazul introducerii de noi tehnologii, examinarea salariatului se va referi la acestea numai în măsura în care salariatul în cauză a făcut obiectul formării profesionale în respectiva materie.
    (6) Necorespunderea profesională poate fi susţinută de comisie prin dovezi de îndeplinire necorespunzătoare a sarcinilor profesionale, prin examinare scrisă, orală, practică şi alte probe.
    (7) În cazul în care salariatul îşi pierde aptitudinile profesionale din motive medicale, angajatorul îi va asigura, în limitele disponibile, un alt loc de muncă. În situaţia în care nu dispune de astfel de posibilităţi, angajatorul va apela la autoritatea publică locală pentru ocuparea forţei de muncă, în vederea soluţionării.
    (8) În cazul în care, în urma examinării, salariatul este considerat necorespunzător profesional de către comisie, acesta are dreptul de a contesta hotărârea comisiei în termen de 10 zile de la comunicare.
    (9) Dacă salariatul nu a formulat contestaţia în termenul prevăzut la alin. (8) sau dacă după formularea contestaţiei şi reexaminarea hotărârii comisiei, aceasta este menţinută, angajatorul poate emite şi comunică decizia de desfacere a contractului individual de muncă al salariatului, pentru motive de necorespundere profesională. Decizia astfel emisă va conţine rezultatul cercetării prealabile a salariatului în cauză.
    ART. 76
    (1) La încetarea contractului individual de muncă din motive ce nu ţin de persoana salariatului, angajatorii vor acorda acestuia o compensaţie de cel puţin două salarii lunare, în afara drepturilor cuvenite la zi.
    (2) Prevederile alin. (1) sunt aplicabile atunci când încetarea contractului individual de muncă a intervenit ca urmare a unor motive ce nu ţin de persoana salariatului.
    ART. 77
    În cazul în care unitatea este pusă în situaţia de a efectua concedieri colective, părţile convin asupra respectării următoarelor principii:
    a) angajatorul va pune la dispoziţia sindicatului justificarea tehnico-economică în legătură cu măsurile privind posibilităţile de redistribuire a personalului, modificarea programului de lucru, organizarea de cursuri de calificare, recalificare sau reorientare profesională etc.;
    b) justificarea tehnico-economică, împreună cu obiecţiile şi propunerile sindicatului, va fi supusă spre analiză şi avizare consiliului de administraţie sau, după caz, adunării generale;
    c) în cazul în care angajatorul intenţionează să efectueze concedieri colective, acesta are obligaţia de a iniţia, în timp util şi în scopul ajungerii la o înţelegere, în condiţiile prevăzute de lege, consultări cu sindicatul sau, după caz, cu reprezentanţii salariaţilor, cu privire cel puţin la:
    - metodele şi mijloacele de evitare a concedierilor colective sau de reducere a numărului de salariaţi care vor fi concediaţi;
    - atenuarea consecinţelor concedierii prin recurgerea la măsuri sociale care vizează, printre altele, sprijin pentru recalificarea sau reconversia profesională a salariaţilor concediaţi.
    Prin sintagma timp util se înţelege:
    - la întreprinderile cu un efectiv sub 100 de salariaţi, cu 15 zile înainte de notificarea prevăzută la art. 71^1 din Codul muncii, cu modificările ulterioare;
    - la întreprinderile cu 101-250 de salariaţi, cu 20 de zile înainte de notificarea prevăzută la art. 71^1 din Codul muncii, cu modificările ulterioare;
    - la întreprinderile cu peste 250 de salariaţi, cu 30 de zile înainte de notificarea prevăzută la art. 71^1 din Codul muncii, cu modificările ulterioare.
    ART. 78
    (1) În situaţia în care disponibilizările de personal nu pot fi evitate, conducerea unităţii va comunică în scris fiecărui salariat al cărui post urmează a fi desfiinţat dacă i se oferă sau nu un alt loc de muncă ori cuprinderea într-o formă de recalificare profesională în vederea ocupării unui post în aceeaşi unitate.
    (2) În cazurile în care salariaţilor nu li se pot oferi alte locuri de muncă ori aceştia refuză locul de muncă oferit sau cuprinderea într-o formă de recalificare, conducerea unităţii le va comunică în scris termenul de preaviz, în condiţiile prevăzute în prezentul contract colectiv de muncă.
    (3) Pentru situaţia în care se efectuează concedieri colective, angajatorul va acorda compensaţii băneşti de minimum 6(şase) salarii brute lunare, drepturi superioare putând fi negociate în contractele colective de muncă la nivel de unitate sau de grupuri de unităţi.
    (4) La stabilirea numărului efectiv de salariaţi concediaţi colectiv vor fi luaţi în calcul şi acei salariaţi cărora le-au încetat contractele individuale de muncă din iniţiativa angajatorului, din motive ce nu au legătură cu persoana salariatului, cu condiţia existenţei a cel puţin 5 concedieri de această natură, cu cel puţin 30 de zile înaintea expirării perioadei prevăzute la art. 77, lit. c), din prezentul contract.
    ART. 79
    (1) La aplicarea efectivă a reducerii de personal, după reducerea posturilor vacante de natura celor desfiinţate, măsurile vor afecta în ordine:
    a) CIM ale salariaţilor care cumulează două sau mai multe funcţii, precum şi ale celor care cumulează pensia cu salariul;
    b) CIM ale persoanelor care îndeplinesc condiţiile de vârstă standard şi stagiu de cotizare şi nu au cerut pensionarea în condiţiile legii;
    c) CIM ale persoanelor care îndeplinesc condiţiile de pensionare la cererea lor.
    (2) La luarea măsurii de desfacere a CIM pentru motive ce nu ţin de persoana salariatului vor fi avute în vedere următoarele criterii minimale:
    a) dacă măsura ar putea afecta doi soţi care lucrează în aceeaşi unitate, se desface contractul de muncă al soţului care are venitul cel mai mic, fără ca prin aceasta să se poată desface contractul de muncă al unei persoane care ocupă un post nevizat de reducere;
    b) măsura să afecteze, mai întâi, persoanele care nu au copii în întreţinere;
    c) măsura să afecteze numai în ultimul rând pe femeile care au în îngrijire copii, bărbaţii văduvi sau divorţaţi care au în îngrijire copii, pe întreţinătorii unici de familie, precum şi pe salariaţii, barbaţi sau femei, care mai au cel mult 3 ani până la pensionare la cererea lor.
    (3) În cazul în care măsura desfacerii CIM ar afecta un salariat care a urmat o formă de calificare sau de perfecţionare a pregătirii profesionale şi a încheiat cu unitatea un act adiţional la contractul de muncă, prin care s-a obligat să presteze o activitate într-o anumită perioadă de timp, administraţia nu-i va putea pretinde acestuia despăgubiri pentru perioada rămasă nelucrată până la împlinirea termenului, dacă măsura desfacerii contractului de muncă nu-i este imputabilă.
    (4) În ipoteza în care două sau mai multe persoane salariate sunt în aceeaşi situaţie, disponibilizarea se va face cu consultarea sindicatelor.
    ART. 80
    (1) Unitatea care îşi extinde sau îşi reia activitatea într-o perioadă de 9 luni de la luarea măsurilor de desfacere a contractului individual de muncă pentru motivele ce nu ţin de persoana salariatului are obligaţia să încunoştinţeze în scris despre aceasta organizaţiile sindicale şi să facă publică măsura.
    (2) Salariaţii notificaţi în acest sens au la dispoziţie un termen de maximum 10 zile lucrătoare de la data primirii comunicării, pentru a-şi manifesta expres consimţământul cu privire la locul de muncă oferit.

    
CAP. 7
    Formarea profesională

    ART. 81
    (1) Părţile înteleg:
    a) prin termenul de formare profesională - orice procedură prin care o persoană dobândeşte o calificare atestată printr-un certificat sau o diplomă, eliberate conform legii;
    b) prin termenul de formare profesională continuă - procedura prin care o persoană, având deja o calificare ori o profesie, dobândeşte noi competenţe cognitive şi funcţionale (deprinderi);
    c) prin comitetul sectorial comerţ de formare profesională - structura de dialog social autonom, care dezvoltă, actualizează şi validează calificările din ramura de activitate comerţ.
    (2) Formarea profesională şi formarea profesională continuă cuprind şi teme din domeniul relaţiilor de muncă, convenite între sindicate şi angajatori.
    (3) Parţile semnatare convin să participe la elaborarea şi utilizarea, pentru ramura de activitate comerţ, a sistemului de formare şi evaluare bazat pe competenţe, să completeze şi să elaboreze standardele ocupaţionale.
    (4) Parţile convin asupra necesităţii şi obligativităţii perfecţionării profesionale a tuturor categoriilor de salariaţi, inclusiv a liderilor sindicali scoşi din producţie, la expirarea mandatului.
    (5) Parţile semnatare convin să acorde întregul sprijin solicitat de către CNFPA - ca autoritate naţională a calificărilor pentru elaborarea sistemului de standarde ocupaţionale, bazat pe competenţe, şi a calificărilor care vor fi validate şi introduse în Registrul naţional al calificărilor. Sistemul va fi utilizat la evaluarea şi certificarea calificării salariaţilor.
    (6) Formarea profesională a lucrătorilor din comerţ se organizează pentru ocupaţii, meserii, specialităţi şi profesii - numite la modul general ocupaţii - cuprinse în "Clasificarea Ocupaţiilor din România" - COR, pe baza "standardelor ocupaţionale" şi a clasificărilor elaborate de comitetul sectorial.
    (7) Parţile convin să acorde întregul sprijin pentru dezvoltarea activităţii comitetului sectorial la nivelul ramurii comerţ pentru formare profesională.
    (8) Parţile convin să acorde sprijin membrilor lor pentru dezvoltarea activităţii comitetului sectorial, precum şi pentru dezvoltarea în sistem de parteneriat, la nivelul ramurii de activitate, a unor activităţi proprii de formare profesională, inclusiv prin sprijinirea proiectelor destinate atragerii de fonduri necesare.
    (9) Pe perioada în care participă la programe de formare profesională finanţate de către angajatori, lucrătorii primesc drepturile stabilite prin contractele colective de muncă la nivel de unitate sau de grupuri de unităţi, pentru program normal de lucru.
    (10) Planul de formare profesională convenit între părti face parte din CCM aplicabil.
    ART. 82
    (1) La încheierea contractelor colective de muncă la nivel de unităţi, pentru partea privind formarea profesională se va ţine seamă, cel puţin, de următoarele:
    a) identificarea posturilor pentru care este necesară formarea profesională, a căilor de realizare; adoptarea programului anual şi controlul aplicării acestuia se vor face de comun acord de către sindicat şi angajator; cheltuielile pentru activitatea de formare profesională a salariaţilor se suportă de către unităţi;
    b) sindicatul va participa, prin împuterniciţii săi, la orice formă de examinare organizată în vederea absolvirii unui curs de formare profesională în cadrul unităţii;
    c) în cazul în care unitatea urmează să-şi schimbe, parţial sau total, profilul de activitate, aceasta va informa şi va consulta sindicatul cu cel puţin 2 luni înainte de aplicarea măsurii şi va oferi propriilor salariaţi posibilitatea de a se califica sau recalifica înainte de a apela la angajări de forţă de muncă din afară;
    d) în cazul în care un salariat identifică un curs de formare profesională pe care ar dori să-l urmeze, organizat de un terţ, angajatorul va analiza cererea împreună cu sindicatul, rămânând la aprecierea angajatorului dacă şi în ce condiţii va suporta contravaloarea cursului;
    e) salariaţii care au încheiat acte adiţionale la contractul individual de muncă şi au beneficiat de un curs sau de un stagiu de formare profesională mai mare de 60 de zile, cu scoaterea integrală din activitate, dacă părăsesc unitatea din motive imputabile lor înainte de implinirea unui termen de 3 ani de la data absolvirii cursurilor, sunt obligaţi să suporte cheltuielile ocazionate de aceasta, cu excepţia cazurilor prevăzute de art. 79, alin. (3), proporţional cu perioada nelucrată din perioada stabilită conform actului adiţional la contractul individual de muncă.
    (2) Programele adoptate conform alin. (1) vor fi aduse la cunoştinţa tuturor salariaţilor în termen de 3 zile de la adoptare, prin afişare în interiorul unităţii, în locuri adecvate şi uşor accesibile pentru angajaţi.
    (3) La stabilirea programelor de formare profesională, angajatorii şi sindicatele vor adopta măsurile necesare pentru încurajarea şi înlesnirea participării femeilor la acestea.

    
CAP. 8
    Alte prevederi privind drepturile şi obligaţiile părţilor

    ART. 83
    (1) Cu privire la medierea conflictelor de muncă prevăzute de Legea nr. 168/1999, dacă părţile convin printr-un proces-verbal semnat să înceapă medierea, în termen de 48 de ore, fiecare parte va propune o listă de candidaţi din lista de mediatori numiţi de Ministrul muncii, familiei şi protecţiei sociale la nivelul judeţului unde are sediul unitatea în care s-a declanşat conflictul de interese.
    (2) În situaţia în care după prima întâlnire nu vor reuşi să stabilească un mediator de comun acord, procedura de mediere încetează, trecându-se la următoarea etapă prevăzută de lege.
    (3) În cazul în care s-a numit un mediator de comun acord, etapele medierii vor fi următoarele:
    a) parţile implicate sunt obligate ca în termen de 48 de ore de la numirea mediatorului să pună la dispoziţia acestuia datele necesare; dacă mediatorul are nelămuriri, acesta poate cere parţilor, în maximum 72 de ore de la primirea actelor, relaţii scrise cu privire la revendicările formulate, la actele depuse sau întocmite în timpul concilierii, precum şi la rezultatele acesteia;
    b) în maximum 8 zile de la numire, mediatorul este obligat să convoace ambele parţi implicate; parţile implicate vor avea un număr egal de reprezentanţi la mediere, de regulă acelaşi număr ca şi la conciliere, şi aceleaşi persoane, dacă este posibil;
    c) la fiecare întâlnire se va încheia un proces-verbal care va fi semnat de mediator şi de părţile aflate în conflict;
    d) medierea nu poate dura mai mult de 30 de zile de la data la care mediatorul a fost numit şi a acceptat medierea; în caz contrar, medierea încetează şi se trece la următoarea etapă legală de soluţionare a conflictului.
    ART. 84
    Consiliul de administraţie şi/sau organele asimilate acestuia areaau obligaţia de a invita reprezentanţii sindicatului să participe la şedinţele sale, în condiţiile prevăzute de lege.
    ART. 85
    (1) Pentru fundamentarea acţiunilor prevăzute la art. 30 din Legea nr. 54/2003, angajatorul va pune la dispoziţia sindicatelor ori va asigura acestora accesul la informaţiile şi documentele necesare, reprezentanţii sindicali având obligaţia de a păstra confidenţialitatea datelor ce le-au fost transmise cu acest caracter.
    (2) Angajatorii şi sindicatele îşi vor comunică reciproc şi în timp util hotărârile privind toate problemele importante în domeniul relaţiilor de muncă.
    ART. 86
    (1) Reprezentanţii aleşi ai organizaţiilor sindicale cu personalitate juridică, care lucrează nemijlocit în unitate în calitate de salariaţi, au dreptul la reducerea programului lunar de lucru cu 3-5 zile plătite pentru activităţi sindicale, fără a li se diminua drepturile salariale care li s-ar fi cuvenit în condiţii normale.
    (2) Numărul celor care pot beneficia de prevederile alin. (1), precum şi numărul de zile cumulate pe an se stabilesc prin contractul colectiv de muncă la nivel de unitate sau de grupuri de unităţi.
    ART. 87
    (1) Unităţile vor asigura în incinta lor, gratuit, pentru activitatea sindicatelor, spaţiul şi mobilierul necesare, precum şi echipamente de birotică (telefon, fax, copiator, computer, legătură la Internet şi altele cu caracter administrativ) iar dacă nu este posibil, acces la echipamentele de birotică ale unităţii; prin contractele colective de muncă se vor stabili condiţiile de acces la utilizarea acestora.
    (2) Baza materială cu destinaţie cultural-sportivă, proprietatea unităţilor ori proprietatea sindicatelor din unităţile respective, va putea fi folosită, fără plată, pentru acţiuni organizate de sindicate sau patronat, în condiţiile prevăzute în contractul colectiv de muncă.
    ART. 88
    (1) În fiecare an calendaristic, federaţia sindicală semnatară va asigura pregătirea pentru acţiuni sindicale şi relaţii de muncă a unui număr de cel mult 300 de membri de sindicat din ramura comerţ, pe durate de până la 15 zile.
    (2) Patronatul va permite salariaţilor să urmeze cursurile de pregătire prevăzute la alin. (1), participanţii beneficiind pe perioada cursurilor de prevederile art. 44(2).
    ART. 89
    (1) În aplicarea prevederilor art. 24 din Legea nr. 54/2003 - Legea sindicatelor, la cererea organizaţiilor sindicale, angajatorii vor reţine cotizaţia de sindicat pe statele lunare de plată şi vor vira sumele în contul sindicatului. Concomitent se va efectua şi deducerea fiscală a cotizaţiei din venitul lunar al membrului de sindicat, conform prevederilor legale.
    (2) Reţinerea şi deducerea fiscală a cotizaţiei se fac pe baza cererii organizaţiei sindicale, la care se ataşează lista membrilor de sindicat şi semnatura acestora de acceptare a reţinerii. Lista se înaintează angajatorului de către sindicat şi va fi actualizată ori de câte ori este nevoie de către acesta.
    ART. 90
    (1) Angajatorii nu vor angaja salariaţi permanenţi, temporari sau cu program parţial, în perioada declanşarii sau desfăşurării conflictelor colective de muncă, pe locurile de muncă ale salariaţilor aflaţi în conflict.
    (2) În situaţia declanşării unor conflicte de muncă, inclusiv a grevei, potrivit legii, sindicatele şi conducerea unităţii au obligaţia ca, pe durata acestora, să protejeze patrimoniul unităţii şi să asigure funcţionarea neîntreruptă a utilajelor şi instalaţiilor tehnologice a căror oprire ar putea constitui un pericol pentru viaţa sau sănătatea oamenilor ori ar putea cauza pagube.
    ART. 91
    În situaţia în care angajatorii încheie contracte cu parteneri străini, potrivit cărora salariaţii vor executa unele lucrări în străinătate, condiţiile de muncă, salarizarea, precum şi celelalte drepturi şi obligaţii ale acestor salariaţi vor fi stabilite prin negocieri colective, care se vor desfăşura în condiţiile prevăzute de lege şi cu respectarea clauzelor cuprinse în contractul încheiat cu partenerul extern, negocieri colective ce devin anexă la contractul colectiv de muncă la nivel de unitate.
    ART. 92
    Federaţia sindicală semnatară recunoaşte dreptul angajatorilor de a stabili, în condiţiile legii, răspunderea disciplinară sau patrimonială a salariaţilor care se fac vinovaţi de încălcarea normelor de disciplină a muncii sau care aduc prejudicii unităţii.
    ART. 93
    (1) Părţile convin să facă eforturi în vederea promovării unui climat normal de muncă în unităţi, cu respectarea prevederilor legii, ale contractelor colective de muncă, ale regulamentului intern, precum şi a drepturilor şi intereselor salariaţilor şi membrilor de sindicat.
    (2) Pentru crearea şi menţinerea unui mediu de lucru care să încurajeze respectarea demnităţii fiecărei persoane, prin contractul colectiv de muncă la nivel de unitate vor fi stabilite proceduri de soluţionare pe cale amiabilă a plângerilor individuale ale salariaţilor, inclusiv a celor privind cazurile de violenţă sau hărtuire sexuală, în completarea celor prevăzute de lege.
    (3) Definiţia hărţuirii sexuale este cea reglementată de lege.
    (4) Plângerile salariaţilor în justiţie nu pot constitui motiv de desfacere a contractului individual de muncă.
    (5) În situaţiile în care apar divergenţe în legatură cu executarea prevederilor contractelor colective, unităţile şi sindicatele vor încerca soluţionarea acestora mai întâi în comisiile paritare la nivel de unitate, iar pentru rezolvarea problemelor rămase în divergenţă se vor putea adresa comisiei paritare la nivel de ramură.
    ART. 94
    (1) În contractele colective de muncă la nivel de unităţi pot fi prevăzute cheltuieli cu caracter social, precum:
    a) suportarea cheltuielilor prevăzute de art. 62;
    b) construirea, amenajarea şi întreţinerea de creşe şi grădiniţe pentru copiii salariaţilor, precum şi de cantine-bufet pentru salariaţi;
    c) construirea, amenajarea şi întreţinerea de oficii şi grupuri sanitare la locurile de muncă, la capacitate corespunzătoare, cu dotare specifică, cel puţin la nivelul prevăzut de normele generale de sănătate şi securitate în muncă;
    d) construirea de locuinţe;
    e) aniversări, sarbători religioase, zile dedicate copilului şi femeii.
    (2) Utilizarea fondului social pentru destinaţiile prevăzute la alin. (1) se face de către administraţie, cu consultarea sindicatelor.
    (3) Fondurile neutilizate într-un an se reportează pentru anul următor.

    
CAP. 9
    Dispoziţii finale

    ART. 95
    Angajatorii recunosc dreptul reprezentanţilor organizaţiilor sindicale de a verifica la locul de muncă modul în care sunt respectate drepturile salariaţilor prevăzute în contractul colectiv de muncă.
    ART. 96
    Se declară ziua de 15 mai "Ziua Comerciantului Român", zi în care românii îl sărbătoreau pe Mercur, zeul comerţului. Prin contractele colective de muncă la nivelul societăţilor comerciale se pot stabili modalităţi concrete de sarbătorire.
    ART. 97
    Unităţile şi grupurile de unităţi pentru care sunt aplicabile prevederile prezentului contract colectiv de muncă sunt cele prevăzute în Anexa nr. 3 sau, dacă au ca domeniu principal de activitate comerţul, alimentaţia publică, distribuţia, închirierea bunurilor imobiliare proprii, jocurile de noroc şi pariurile, conform codurilor CAEN: 45, 46, 47, 56, 68.2, 92.
    ART. 98
    (1) Drepturile prevăzute în prezentul contract colectiv de muncă şi care nu au caracter orientativ sau de recomandare sunt considerate minime, de la nivelul cărora începe negocierea contractelor colective de muncă la celelalte niveluri.
    (2) În situaţiile în care nu se încheie contracte colective de muncă la nivel de unităţi sau de grupuri de unităţi, prevederile prezentului contract colectiv de muncă la nivelul ramurii comerţ sunt considerate niveluri minime, în conformitate cu prevederile art. 3, de la care începe negocierea contractelor colective de muncă la nivel de unităţi sau de grupuri de unităţi.
    (3) Executarea contractului colectiv de muncă este obligatorie pentru părţi.
    ART. 99
    Drepturile prevăzute în contractele individuale de muncă nu pot fi sub nivelul celor stabilite prin contractele colective de muncă.
    ART. 100
    Prevederile contractelor individuale de muncă existente la data intrării în vigoare a contractelor colective de muncă vor fi puse de acord cu prevederile acestora din urmă.
    ART. 101
    În contractele colective de muncă încheiate la nivel de unitate de către sindicate în numele salariaţilor, părţile contractante vor conveni, printr-o clauză expresă, ca salariaţii asupra cărora se întind efectele contractului colectiv de muncă negociat, alţii decât membrii de sindicat, să plătească o contribuţie pentru desfăşurarea negocierilor colective, care să nu fie mai mică de 0,6% din salariul lunar, dar care să nu depăşească valoarea contribuţiei sindicale. Această contribuţie urmează a forma un fond separat utilizat exclusiv pentru pregătirea şi desfăşurarea negocierilor colective.
    ART. 102
    (1) Angajatorul şi sindicatele se vor informa reciproc, în situaţia în care deţin informaţii, în legătură cu modificările ce urmează să se producă în forma de proprietate a unităţii, cu consecinţele previzibile asupra salariaţilor şi cu măsurile ce se au în vedere pentru limitarea efectelor disponibilizărilor de personal determinate de aceste modificări.
    (2) În toate situaţiile de reorganizare sau, după caz, de privatizare a unităţilor, drepturile şi obligaţiile prevăzute de prezentul contract colectiv de muncă se transmit noilor subiecte de drept rezultate din aceste operaţiuni juridice.
    ART. 103
    Împuterniciţii organelor de conducere ai federaţiei patronale şi ai federaţiei sindicale semnatare vor verifica, la sesizarea uneia dintre părţi, modul în care sunt respectate drepturile salariaţilor prevăzute în contractul colectiv de muncă; angajatorii vor asigura intrarea acestora în unitate, în conformitate cu regulamentul intern, şi protecţia în unitate pe durata verificării, cu respectarea normativelor în vigoare.
    ART. 104
    Regulamentul intern se întocmeşte de către angajator împreună cu sindicatele, conform legii.
    ART. 105
    Anexele nr. 1, 2, 3, şi 4 fac parte integrantă din prezentul contract.
    ART. 106
    Prezentul contract colectiv de muncă a fost semnat astăzi, 27.01.2010, la Bucureşti, şi produce efecte începând cu data înregistrării lui de către una dintre părţi, în condiţiile prevăzute de art. 25, alin. (3), din Legea nr. 130/1996, republicată, şi va fi adus la cunoştinţa salariaţilor prin afişarea în unităţi, în locurile convenite cu organizaţiile sindicale.


                               PĂRŢILE SEMNATARE

                  FEDERAŢIA PATRONATELOR DE COMERŢ DIN ROMÂNIA
                               - Chiriac Gabriel

                       FEDERAŢIA SINDICATELOR DIN COMERŢ
                               - Gogescu Vasilică
                            - Bărbulescu Constantin
                               - Gogescu Cristina


    ANEXA 1


                            REGULAMENTUL
              de organizare şi funcţionare a comisiei paritare
                      la nivelul ramurii comerţ

    1. Comisia paritară la nivelul ramurii comerţ va fi compusă din trei reprezentanţi din partea Federaţiei Sindicatelor din Comerţ şi dintr-un număr egal de reprezentanţi din partea organizaţiei patronale.
    Membrii comisiei paritare sunt desemnaţi de parţile semnatare în termen de 14 zile de la înregistrarea prezentului contract la Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale.
    2. Comisia se va întruni la cererea oricăruia dintre membrii săi, în termen de maximum 15 zile lucrătoare de la formularea cererii, şi va adopta hotărâri valabile prin consens, în prezenţa a 2/3 din numărul total al membrilor.
    3. Comisia va fi prezidata, prin rotaţie, de câte un reprezentant al fiecărei părţi, ales în şedinţa respectivă.
    4. Hotărârea adoptată potrivit pct. 2 are putere obligatorie pentru părţile contractante.
    5. Secretariatul comisiei va fi asigurat de patronat.
    6. Comisia paritară este împuternicită să interpreteze prevederile contractului colectiv de muncă, în aplicare, în funcţie de condiţiile concrete şi de posibilităţile unitaţilor, la solicitarea uneia dintre părti.


    ANEXA 2


                          CONTRACT INDIVIDUAL DE MUNCĂ
               încheiat şi înregistrat sub nr. .../.... în registrul
                       general de evidenţă a salariaţilor

    A. Parţile contractului
    Angajatorul - persoană juridică/fizică .........................., cu sediul/domiciliul în ......................., înregistrată la Registrul comerţuluiaautorităţile administraţiei publice din ........ sub nr. ....., cod fiscal ..................., telefon ...................., autorizat să desfăşoare activităţi principale având cod CAEN ........................................., reprezentat legal prin ..............................................., în calitate de ....................,
    şi
    salariatul/salariata - domnul/doamna .............................., domiciliat/domiciliată în localitatea ..............., str. .................. nr. ...., judeţul ........................., posesor/posesoare alaa buletinului/cărţii de identitate/paşaportului seria ...... nr. ......, eliberat/eliberată de ............... la data de .............., CNP ..............., permis de muncă seria ....... nr. .......... din data ...............,
    au incheiat prezentul contract individual de muncă în următoarele condiţii asupra cărora au convenit:
    B. Obiectul contractului ......................................
    C. Durata contractului
    a) nedeterminată, salariatul/salariata ......... urmând să înceapă activitatea la data de .............;
    b) determinată, de ........... luni, pe perioada cuprinsă între data de .................... şi data de .................../pe perioada suspendării contractului individual de muncă al titularului de post.
    D. Locul de muncă
    1. Activitatea se desfăşoara la .................................
    2. În lipsa unui loc de muncă fix, salariatul va desfăşura activitatea astfel: ................
    E. Felul muncii
    Funcţia/meseria .............. conform Clasificării Ocupaţiilor din România
    F. Atribuţiile postului
    Atribuţiile postului sunt prevăzute în fişa postului, anexă la contractul individual de muncă.
    G. Condiţii de muncă
    1. Activitatea se desfăşoară în conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1991.
    2. Activitatea prestată se desfăşoară în condiţii normale/deosebite/speciale de muncă, potrivit Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale, cu modificările şi completările ulterioare.
    H. Durata muncii
    1. O norma întreagă, durata timpului de lucru fiind de ...... ore/zi, ............ ore/săptămână.
    a) Repartizarea programului de lucru se face după cum urmează: .................... (ore zi/ore noapte/inegal).
    b) Programul de lucru se poate modifica în condiţiile contractului colectiv de muncă aplicabil/ regulamentului intern.
    2. O fracţiune de normă de .......... ore/zi, .......... ore/săptămână.
    a) Repartizarea programului de lucru se face după cum urmează: ..... (ore zi/ore noapte).
    b) Programul de lucru se poate modifica în condiţiile contractului colectiv de muncă aplicabil/ regulamentului intern.
    c) Nu se vor efectua ore suplimentare, cu excepţia cazurilor de fortă majoră sau pentru alte lucrări urgente destinate prevenirii producerii unor accidente sau înlăturării consecinţelor acestora.
    I. Concediul
    Durata concediului anual de odihnă este de .................... zile lucrătoare, în raport cu durata muncii (normă întreagă, fracţiune de normă).
    De asemenea, beneficiază de un concediu suplimentar de ............ .
    J. Salariul
    1. Salariul de bază lunar brut: .... lei.
    2. Alte elemente constitutive:
    a) sporuri ............................;
    b) indemnizaţii ................;
    c) alte adaosuri ................. .
    3. Orele suplimentare prestate în afara programului normal de lucru, în zilele în care nu se lucrează ori în zilele de sarbători legale, se compensează cu ore libere plătite sau se plătesc cu un spor la salariu, conform contractului colectiv de muncă aplicabil sau Legii nr. 53/2003 - Codul muncii.
    4. Data/datele la care se plăteşte salariul este/sunt ...................... .
    K. Drepturi şi obligaţii ale părţilor privind sănătatea şi securitatea în muncă
    a) echipament individual de protecţie ...................;
    b) echipament individual de lucru ...............;
    c) materiale igienico-sanitare ................;
    d) alimentaţie de protecţie ........................;
    e) alte drepturi şi obligaţii privind sănătatea şi securitatea în muncă ................
    L. Alte clauze
    a) perioada de probă este de ............. zile;
    b) perioada de preaviz în cazul concedierii este de .............. zile lucrătoare, conform Legii nr. 53/2003 - Codul muncii şi/sau contractului colectiv de muncă;
    c) perioada de preaviz în cazul demisiei este de ........ zile calendaristice, conform Legii nr. 53/2003 - Codul muncii şi/sau contractului colectiv de muncă;
    d) în cazul în care salariatul urmează să-şi desfăşoare activitatea în străinătate, informaţiile prevăzute la art. 18 alin. (1) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii se vor regăsi şi în contractul individual de muncă;
    e) alte clauze.
    M. Drepturi şi obligaţii generale ale părţilor
    1. Salariatul are, în principal, următoarele drepturi:
    a) dreptul la salarizare pentru muncă depusă;
    b) dreptul la repaus zilnic şi săptămânal;
    c) dreptul la concediu de odihnă anual;
    d) dreptul la egalitate de şanse şi de tratament;
    e) dreptul la sănătate şi securitate în muncă;
    f) dreptul la formare profesională, în condiţiile actelor adiţionale.
    2. Salariatului îi revin, în principal, următoarele obligaţii:
    a) obligaţia de a realiza norma de muncă sau, după caz, de a îndeplini atribuţiile ce îi revin conform fişei postului;
    b) obligaţia de a respecta disciplina muncii;
    c) obligaţia de fidelitate faţă de angajator în executarea atribuţiilor de serviciu;
    d) obligaţia de a respecta măsurile de sănătate şi securitate a muncii în unitate;
    e) obligaţia de a respecta secretul de serviciu.
    3. Angajatorul are, în principal, următoarele drepturi:
    a) sa dea dispoziţii cu caracter obligatoriu pentru salariat, sub rezerva legalităţii lor;
    b) să exercite controlul asupra modului de îndeplinire a sarcinilor de serviciu;
    c) să constate săvârşirea abaterilor disciplinare şi să aplice sancţiunile corespunzătoare, potrivit legii, contractului colectiv de muncă aplicabil şi regulamentului intern.
    4. Angajatorului îi revin, în principal, următoarele obligaţii:
    a) să acorde salariatului toate drepturile ce decurg din contractul individual de muncă, din contractul colectiv de muncă aplicabil şi din lege;
    b) să asigure permanent condiţiile tehnice şi organizatorice avute în vedere la elaborarea normelor de muncă şi condiţiile corespunzătoare de muncă;
    c) să informeze salariatul asupra condiţiilor de muncă şi asupra elementelor care privesc desfăşurarea relaţiilor de muncă;
    d) să elibereze, la cerere, toate documentele care atestă calitatea de salariat a solicitantului;
    e) să asigure confidenţialitatea datelor cu caracter personal ale salariatului.
    N. Dispoziţii finale
    Prevederile prezentului contract individual de muncă se completează cu dispoziţiile Legii nr. 53/2003 - Codul muncii şi ale contractului colectiv de muncă aplicabil, încheiat la nivelul:
    - angajatorului ...............;
    - grupului de angajatori ...................;
    - ramurii .............;
    - naţional.................................
    Orice modificare privind clauzele contractuale în timpul executării contractului individual de muncă impune încheierea unui act aditional la contract, conform dispoziţiilor legale.
    Prezentul contract individual de muncă s-a încheiat în două exemplare, câte unul pentru fiecare parte.
    O. Conflictele în legătură cu încheierea, executarea, modificarea, suspendarea sau încetarea prezentului contract individual de muncă sunt soluţionate de instanţa judecătorească competentă material şi teritorial, potrivit legii.

                    Angajator, Salariat,
                    ........... ...........

                              Reprezentant legal,
                              ...................

    Pe data de ................ prezentul contract înceteaza în temeiul art. ........ din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, în urma îndeplinirii procedurii legale.


                                   Angajator,
                                 .............


    ANEXA 3


            Lista unităţilor în cadrul cărora se aplică prevederile
           contractului colectiv de muncă încheiat la nivelul ramurii
          comerţ pe anul 2010 (unităţi cu mai mult de 20 de angajaţi)

    JUDEŢUL ALBA: AGRIROM S.R.L., ALEXIDA S.R.L., AMA IMPEX S.R.L., ANCAU COMPANY S.R.L., APRO-HOREA S.A., APULUM 94 S.R.L., ASSALPO S.A., B & B TEAM S.R.L., BECOM IMPEX S.R.L., BRUCLA S.A., C.D.C. COMPANY S.R.L., COCOŞUL DE AUR S.R.L., COMAT-ALBA S.A., CONSUMCOOP ALBA IULIA SOCIETATE COOPERATIVĂ, COOPERATIVA DE CONSUM ABRUD SOCIETATE COOPERATIVĂ, COOPERATIVA DE CONSUM AIUD SOCIETATE COOPERATIVĂ, COOPERATIVA DE CONSUM BLAJ SOCIETATE COOPERATIVĂ, COOPERATIVA DE CONSUM SĂLCIUA SOCIETATE COOPERATIVĂ, COOPERATIVA DE CONSUM ŞUGAG SOCIETATE COOPERATIVĂ, DACIA S.A., DANEROM IMPEX INTERNATIONAL S.R.L., DETUNATA S.A., DUNA REX S.R.L., ECOSTAR GROUP S.A., ELISFOR S.R.L., FANTASTIC S.R.L., FEDERALA TERITORIALĂ A COOPERATIVELOR DE CONSUM ŞI DE CREDIT FEDERALCOOP ALBA, GEMINI TRADING S.R.L., GERRO UTILAJE S.R.L., ITUL DISTRIBUTION COMPANY S.R.L., LALEAUA S.R.L., LEORDINA S.R.L., LIBRIS ALBA S.A., MAGNOLIA TAUT S.R.L., MAMBA S.R.L., MARC GHEORGHE SOCIETATE ÎN NUME COLECTIV, NICK S.R.L., OLARYS S.R.L., OLIDA S.R.L., PRISMA MIRA S.R.L., RIVALY C.H. S.R.L., SATEX S.R.L., SIMI S.R.L., SUNSHINE S.R.L., TEHNOPRECIZIA SOCIETATE COOPERATIVĂ MEŞTEŞUGĂREASCĂ, TRANSILVANIA EXPRES S.R.L., UNITATEA S.R.L., UNIVERSAL U S.R.L, VINERSAR S.R.L.
    JUDEŢUL ARAD: AMET S.A., ARCHIMINA S.R.L., ARTEXIN S.A., AUTO GROUP C.M.B. S.R.L., AUTO M.D.A. S.R.L., BEBY IMPEX S.R.L., BELSIRIM AUTOMOTIVE S.R.L., CERNA S.R.L., CHIBAX S.R.L., COMALIM S.A., CORAURA S.R.L., D.E.F. S.R.L., DELICATESE S.R.L., EASTERN TECHNOLOGY S.R.L., EXPO MARKET JACKSON LTD S.R.L., FORTUNA S.R.L., GETAX S.A., GLOBUS INTERNATIONAL S.R.L., LENTE S.R.L., LOREDANA-PROD S.R.L., MACU COMPANY S.R.L., MAGIC -3 S.R.L., MOBILA S.A., NEDRA TRADING M.C. S.R.L., OANA S.R.L., OBOARE ŞI PIEŢE S.A., PADIS PORT ARTUR S.R.L., PATROI & PATROI S.R.L., PIZZA KING S.R.L., PRO LIBRIS S.A., RADAN IMPEX S.R.L., REGIA AUTONOMA "ADMINISTRATIA ZONEI LIBERE" CURTICI - ARAD RA, RESTAURANTUL CFR S.R.L., SAFILAR S.A., SANAIDEA S.R.L., SINAPIS S.R.L., SMARAGD G&G-OLD S.R.L., SOCIETATE COOPERATIVĂ DE CONSUM DE GRADUL I CONSUMCOOP CURTICI, SOCIETATE COOPERATIVĂ DE CONSUM DE GRADUL I CONSUMCOOP NĂDLAC, SOCIETATE COOPERATIVĂ DE CONSUM DE GRADUL I CONSUMCOOP SEBIŞ, SOCIETATE COOPERATIVĂ DE CONSUM DE GRADUL I CONSUMCOOP SÎNTANA, STA-CO S.R.L., SZAKAL METAL S.R.L., TABAN TRAFIC S.R.L., TÎRGURI, UNIVERSAL CRIS S.R.L., VALENA COMPANY S.R.L., VIDEO MATIC S.R.L., ZABOS S.A.M. S.R.L.
    JUDEŢUL ARGEŞ: AGEXIM MOTOR S.A., ALCADIBO TRADING S.A., ALEXIM 92 S.R.L., ALVILETI CENTER S.R.L., ALVVIMAR COMIMPEX S.R.L., ARGINTEX S.A., BUZATUCOMP S.R.L., CENTRUL GENERAL DE COMERCIALIZARE ARO S.A., CERBUL PROD S.R.L., CLEMANS S.R.L., COMARGROS S.A., COMAT-ARGES S.A., COMCEREAL S.A., CONSUMCOOP ARGEŞEL SOCIETATE COOPERATIVĂ, CONSUMCOOP BASCOV SOCIETATE COOPERATIVĂ, CONSUMCOOP COSTESTI SOCIETATE COOPERATIVĂ, CONSUMCOOP CURTEA DE ARGEŞ SOCIETATE COOPERATIVĂ, CONSUMCOOP TOPOLOVENI SOCIETATE COOPERATIVĂ, COOPERATIVA DE CONSUM CIOFRINGENI, D.R.I.M. DANIEL S.R.L., EMMA COMIMPEX S.R.L., EN GROS STANCIU S.R.L., FARM ELENA RUXANDRA S.R.L., FARMACEUTICA ARGESFARM S.A., GENALCO INVEST S.R.L., GEODOR EMSICA S.R.L., GIRAMEX S.R.L., GIREXIM UNIVERSAL S.A., GROSMETCHIM S.A., GYP-STAR S.R.L., HANGITA S.R.L., HERMES S.R.L., IMEX S.R.L., LA MADONETTE INTERNATIONAL S.R.L., LAS VEGAS-MI S.R.L., LUX GABRIEL RO S.R.L., MARY GILBERT S.R.L., MAVEXIM S.R.L., MENTOR-TRADING S.R.L., MODEC CENTER LUC S.R.L., MODERN IMPEX S.R.L., NEPTUN S.A., NETWORK REX S.R.L., OMNIUM DISTRIBUTION S.R.L., PITMIOVCOM PITEŞTI SOCIETATE COOPERATIVĂ, PRAXIS SRL, PRO GSM 2000 S.R.L., PROFEX UNICO S.R.L., QUARK S.R.L., RO GROUP INTERNATIONAL S.R.L., ROMARIA COMALIMENT S.R.L., ROXEMI S.R.L., SERVCOMEX GRUP S.R.L., SILVER TRADING S.R.L., TEILOR INVEST S.R.L., TOTAL DISTRIBUTION GROUP ARGES S.R.L., TRIMEX FARMA S.R.L., TRIVALE M S.A., UNO IMPEX S.R.L., VALENTINOS S.R.L., VIDRARU S.A., WALDY COM S.R.L., ZORBA COMPANY S.R.L.
    JUDEŢUL BACĂU: ADAL S.R.L., AGRICOLA INTERNATIONAL BACĂU, ALIMON S.A., ALTO-COM S.R.L., AMBRA S.R.L., APOLO IMPEX S.R.L., B.J.L. GOLD S.R.L., BONITO S.R.L., BRONX EXIM S.R.L., CLIPA S.R.L., COFETARIA PASAJ S.R.L., COMALRID S.A., COMAT BACAU S.A., COMERCOM S.A., COMSTOC S.R.L., CORIOLAN IMPEX S.R.L., DANIBRUM COM S.R.L., DEDEMAN SRL, DELY-PET IMPEX S.R.L., DIVERTISCOM S.R.L., DOGE-HVM-EXIMP S.R.L., DUMI S.R.L., EFICIENT S.R.L., ERMACOM S.R.L., EXIM-MONDI S.R.L., GRUP PARC S.R.L., K-SIGI S.R.L., LUCEAFARUL S.A., MAGIRUS TRANS S.R.L., MEDICA S.A., MERCOM S.A., METAL INVEST GRUP S.R.L., MIXT SOLAGRIP S.R.L., MORA IMPEX S.R.L., NBH DISTRIBUTION S.A., PARTENER S.R.L., POTPURIU S.R.L., PROMPT SERVICE S.R.L., RACOLE EXIM S.R.L., ROGER S.R.L., ROIL S.R.L., ROTEL S.R.L., S.S.A.B.-IMPEX S.A., SABIEX COM S.R.L., SELECT-COM S.A., SELENA S.R.L., SOCALP S.A., SOCIETATE COOPERATIVĂ DE CONSUM TROTUŞ-PALANCA, SOCOMIND S.A., STANEATA S.R.L., VASCODRA-CUREA SOCIETATE ÎN NUME COLECTIV, VIORADYS S.R.L.
    JUDEŢUL BIHOR: A & D TRADE S.R.L., ABA-RO S.R.L., ACONALEX S.R.L., ALMELA COM S.R.L., ANGROMET S.A., APRO-CRISANA S.A., ARA ROMÂNIA S.R.L., ARBICOM S.R.L., ARFUNGO COMIMPEX S.R.L., AUSTRIAN INVEST S.R.L., BEIUSANA S.A., BIHOR PRESS S.R.L., CALIPSO S.A., CAMPUS COM S.R.L., CARBENTA COM S.R.L., CEREALCOM S.A., COMALIMENT S.A., COMAT BIHOR S.A., COMCEREAL S.A., COMFRUCT S.A., CORAL COMEXIM S.R.L., COSTDUL AGROPROD S.R.L., CRIORTEX S.A., CRIŞUL SUPERMARKET S.A., D & C IMPEX S.R.L., DACOR EXIM S.R.L., DANDELI SERV COM S.R.L., DESPA ROMÂNIA S.R.L., DI GRANDA COM S.R.L., DIVERCOM S.R.L., DORULET COMIMPEX S.R.L., EBAL COM S.R.L., EROSTAR S.R.L, ESENTIAL IMPEX S.R.L., EURIAL CONEX S.R.L., EURO - CLUB S.R.L., FATCOM-IMPEX S.R.L., FEDER EXIM S.R.L., FEDERALA TERITORIALĂ A COOPERATIVELOR DE CONSUM FEDERALCOOP BIHOR, FORTUNA ALIMENTE S.R.L., GASTRO ACTIV S.R.L., GEMAR COM S.R.L., GOLDEN NECTAR ROMÂNIA S.R.L., ISAFE COM S.R.L., ISROM IMPEX S.R.L., IZA INCOM S.R.L., KARAVIEM COM S.R.L., KEYSYS GRAFX S.R.L., LEGUME FRUCTE S.A., LEONARDO S.R.L., LIBRARUL S.A., LODENFREY ROMSERV S.R.L., LOTUS SUPERMARKET S.A., MARCEL & CECILIA IMPEX S.R.L., MARCOMLEX S.R.L., MĂRGĂRITAR SERV COM S.R.L., MASTER IMPORT EXPORT S.R.L., MATROS 94 IMP - EXP S.R.L., MEDA S.A., METALURGICA INDUSTRIAL S.R.L., METROPOL IMPEX S.R.L., MINERVA COM. S.R.L., MINERVA ŞIMLEU SILVANIEI S.A., MONTERO S.R.L., MURRAY IMPEX S.R.L., NICOLETA IMPEX S.R.L., NUMITEX COM S.R.L., ORINTEX S.A., PENTAX S.R.L., REGIA AUTONOMĂ DE PIEŢE AGREMENT ŞI SALUBRITATE R.A.P.A.S., REMATEXIM-CONS S.R.L., ROM. PA. EXIM S.R.L., ROMEUR S.R.L., S.M.O. S.R.L., SAFIRA-IMPEX S.R.L., SAPICO CHEMICAL INTERNATIONAL S.R.L., SARILMA COM S.R.L., SINTEZIS BIROTICA S.R.L., SOCIETATE COOPERATIVĂ DE CONSUM CONSUMCOOP DIOSIG, SOCIETATE COOPERATIVĂ DE CONSUM CONSUMCOOP MARGHITA, SOCIETATE COOPERATIVĂ DE CONSUM ICRCOOP BEIUŞ, SOCIETATE COOPERATIVĂ MEŞTEŞUGĂREASCĂ TELEPRECIZIA, SOCIETATEA COOPERATIVĂ DE CONSUM CONSUMCOOP BEIUS, SOCIETATEA COOPERATIVĂ DE CONSUM CONSUMCOOP BULZ, SOCIETATEA COOPERATIVĂ DE CONSUM CONSUMCOOP SĂCUENI, SOCIETATEA COOPERATIVĂ DE CONSUM CONSUMCOOP CEICA, TABAC PANONIA S.R.L., TECHNOVA INVEST S.R.L., TIGER AMIRA COM S.R.L., TOTAL DISTRIBUTION GROUP BIHOR S.R.L., TOTO COM S.R.L., TRANSILVANIA GENERAL IMPORT-EXPORT S.R.L., TUBOPLAST S.R.L., UNILUX S.R.L., UNIVERSAL 91 S.R.L., V & M PREST S.R.L., V.D.R. S.R.L., VANDANA COM S.R.L., VULTURUL NEGRU S.A., WARDEIN S.R.L., WEBAK S.R.L.
    JUDEŢUL BISTRIŢA-NĂSĂUD: ALETHEIA S.A., BIA ŞI COM S.R.L., BISTRO-FOOD S.R.L., BLACTEEA COM S.R.L., COMAT-TRADING S.A., COMAUTOSPORT S.A., CONSECVENT COM S.R.L., COTIDIAN IMPEX S.R.L., CRAROP COM S.R.L., FIMAX GROUP COM S.R.L., FLAMENCO H & R S.R.L., FRANCESCA COMSERV S.R.L., FULGER-COM S.R.L., GRIGA S.R.L., HOBBY STAR 94 IMPEX S.R.L., INEL S.R.L., PETERS-GICU COM S.R.L., PHOENIX GAMES S.R.L., PRODIND S.R.L., PROFING DR.COM S.R.L., RARĂUL COMSERV S.R.L, ROMFULDA PROD S.R.L., SOCIETATE COOPERATIVĂ DE CONSUM DE GRADUL 1 "CONSUMCOOP BECLEAN", SOCIETATE COOPERATIVĂ DE CONSUM DE GRADUL 1 "CONSUMCOOP NĂSĂUD", SOCIETATE COOPERATIVA DE CONSUM DE GRADUL 2 "FEDERALCOOP BISTRIŢA NĂSĂUD", SOLO-TIMCOM S.R.L., VARODIMEX S.R.L.
    JUDEŢUL BOTOŞANI: ADMIR S.R.L., ANCA FARM S.R.L., ANDROX S.R.L., AVIS G.N. S.R.L., BOLD IMPEX S.R.L., C.D.A.-2 IMPORT EXPORT S.R.L., CIAD AGRO S.R.L., COMAT S.A., COMBUSTIBILUL S.R.L., COMCEREAL S.A., COMLUX S.A., CORA S.A, CRISTAL S.R.L., DANILUX S.R.L., DOROCA S.A., DOROLUX S.A., GRUPUL DE DISTRIBUŢIE ETA S.R.L., HYPERION CONSERV S.R.L., INTERFARM S.R.L., LEOLA-COM S.R.L., MARA COMTUR S.R.L., MARICAM'99 S.R.L., MARY COM IMPEX S.R.L., MISONE S.R.L., NORD-TOUR S.R.L., OVISIM IMPEX S.R.L., PANDA IMPORT EXPORT S.R.L., PITA S.R.L., PONT IMPEX S.R.L., PORTAS S.R.L., RAP MAR S.R.L., REC S.R.L., SAELCOM S.R.L., SALOMAR S.R.L., SEMNAL S.R.L., SOCIETATE COOPERATIVĂ DE CONSUM BOTOŞANI, TATI S.R.L., TOTEX S.R.L.
    JUDEŢUL BRAŞOV: ABITARE C.G. S.R.L., ADRIAN RESTAURANTE S.R.L., ADROM S.A., AGRO-BARSA S.A., AGROVIT S.A., ALFA ELECTRIC S.R.L., ALTIUS S.R.L., AMRITA COM S.R.L., ANTRAX DISTRIBUTION GRUP S.R.L., APRIL'91 S.R.L., ARIEŞU S.R.L., ATCOM BRAŞOV SOCIETATE COOPERATIVĂ MEŞTEŞUGĂREASCĂ, ATLAS S.R.L., B.T.A. S.R.L., BAD RULMENŢI S.A., BRAMETCHIM S.A., BROFA COM S.R.L., BUTEXIM S.R.L., CASA ANA S.R.L., CASA AUTO S.R.L., CASTILLO S.R.L., CBA COM ROM SRL, COMAT S.A., COMIXT S.A., COMPACT S.A., COMPLEX BRAŞOV S.R.L., CONSILPREST S.R.L., CONTRADE S.R.L., COSTACOS-COM S.R.L., CREAT S.R.L., CRILAC TRADE S.R.L., CUMIDAVAS SOCIETATE COOPERATIVĂ DE CONSUM, DACIADA S.R.L., DACOTURISM S.R.L., DANCOM S.R.L., DELACO DISTRIBUTION S.R.L., DISTRIB S.R.L., DONIC S.R.L., ELPO-CONT S.R.L., EMICO S.R.L., ERA-MIXT S.R.L., EUROBARTER S.R.L., EURO-MOTOR S.A., EUROPHARM HOLDING S.A., EXOTIC MARKET S.R.L., FARMACOM S.A., FEDERALCO SOCIETATE COOPERATIVĂ DE CONSUM, FRAMCOM FELDIOARA SOCIETATE COOPERATIVĂ DE CONSUM, FRESENIUS KABI ROMÂNIA S.R.L., FRUCT TOLNAY S.R.L., G.C.S. ELECTRONIC S.R.L., GABI'S S.R.L., GENERAL PYT S.R.L., GLOBAL PHARMACEUTICALS S.R.L., HARD DISCOUNT S.R.L., HOD - CHIMEX S.R.L., ICCO E.M.T.(ELECTRONIC MANUFACTURING TEHNOLOGY) S.R.L., IMBUR FARM S.R.L., IMPRIM S.R.L., INTERNATIONAL TRADE CENTER S.A., ITALTRUCK CENTER S.R.L., IZOLDA S.R.L., IZVORUL RECE SOCIETATE COOPERATIVĂ DE CONSUM, KRONMAT S.R.L., KRONTRADE COMPANY S.R.L., LEFRUMARIN SRL, LEONRO S.R.L., LIBRIS S.R.L., LITUDCO IMPEX S.R.L., LUBRIMEX S.R.L., LUCA S.R.L., M & M PRODUCT S.R.L., MANTRAX ROMSTAL S.R.L., MARINARUL IMPEX S.R.L., MERCUR S.A., METABRAS S.A., MOMENTAN COM S.R.L., NOVA PAN S.R.L., ONEVES S.R.L., ORIZONT INTERNATIONAL S.R.L., OSACA S.R.L., P.L.P. GROUP S.R.L., PAD COMPANY BRAŞOV S.R.L., PAPPA REALE S.R.L., PASCONMAT S.R.L., PEŞTERA COLŢEA S.R.L., PIMEN S.R.L., PLEŞUVA S.R.L., POLIPLAST S.R.L., PRES COM S.R.L., PRO SOFT S.R.L., PROGETTO 2000 ROMÂNIA S.R.L., RECOBOL S.R.L., REGALO-GLACIAL S.R.L., RESORT 92 S.R.L., RETCO S.R.L., RIAL S.R.L., ROATA NOROCULUI S.R.L., ROFIN S.R.L., ROM OIL S.A., ROMARD S.R.L., RURIN GSM S.R.L., RUSCOM S.R.L., SABIDO SKY S.R.L., SARMIS S.R.L., SCHIEDEL - SISTEME DE COŞURI S.R.L., SECONT S.R.L., SECRET PROD SERV S.R.L., SELDAS S.R.L., SELGROS CASH & CARRY S.R.L., SIRENA S.R.L., SOCIETATEA COMERCIALĂ DE APROVIZIONARE ŞI DESFACERE BRAŞOV "C.F.R. SCAD BRASOV" S.A., SPRINTER 2000 S.A., STARCOM S.A, SUPREME DISTRIBUTION BRAŞOV S.R.L., TEHNICA SOCIETATE COOPERATIVĂ MEŞTEŞUGĂREASCĂ, TEMAD CO S.R.L., TEOROV-FOOD S.R.L., TERMO CONFORT S.R.L., TESS S.R.L., TIMODOR S.R.L., TOP CAST S.R.L., TRAIAN S.R.L., UNIVERSAL BUSINESS S.A., VIESSMANN S.R.L., ZACARELI INVEST S.R.L.
    JUDEŢUL BRAILA: AGROTEM S.A., APAN S.R.L., ARCAŞ TRADE S.A., BANROM S.A., BIOTA COM S.R.L., BURSAGRIROM S.A., CEREALCOM S.A., COMAR IMPEX S.R.L., COMAT BRAILA S.A., COMCEREAL S.A., COMISION TRADE S.R.L., CORNUL DE AUR S.R.L., CYCLON TECH S.R.L., DIANA COM S.R.L., DONARIS S.R.L., FICUS TRADE S.R.L., FORSYTIA COM S.R.L., GENERAL AGRO S.R.L., GRATIA IMPEX S.R.L., ÎMPĂRATUL TRAIAN S.A., ISTRU S.A., LOCKET TRADING S.R.L., MEDGAZ S.R.L., MONALDI GROUP S.R.L., PANCRONEX S.A., PROMOTAS S.R.L., PROMOTERM S.R.L., ROMINSTAL CONSTRUCT S.R.L., SCRA TRADING S.R.L., SILMAR S.R.L., SOCIETATE COOPERATIVĂ DE CONSUM FEDERALCOOP, SOCIETATE COOPERATIVĂ MEŞTEŞUGĂREASCĂ ARTĂ ŞI PRECIZIE, SOCIETATE COOPERATIVĂ UNIVERSALCOOP SCM, SOFITEL TRADE S.R.L., TRAVOLINA COM S.R.L.
    JUDEŢUL BUZĂU: AGRICOVER S.A, ALICE S.R.L., CADIF PRESS S.R.L., CIP COM S.R.L., COM FORTUNA 93 S.R.L., COMAT BUZĂU S.A., COMERCIAL SOMET S.A., CONSTAM CONSTRUCŢII ŞI AMBIENT S.A., CONSTAM METAL ŞI INDUSTRIE S.A., CONSUMCOOP FEDERALCOOP SOCIETATE COOPERATIVĂ, CONSUMCOOP SILVA COM SOCIETATE COOPERATIVĂ, CONSUMCOOP VIITORUL SOCIETATE COOPERATIVĂ, DANCOMP S.R.L., EUROAVIPO S.A., GRUP ROMET S.A., MIALEX S.R.L., OVIDIU S.A., PIEŢE TÎRGURI ŞI OBOARE S.A., POIENITA SOCIETATE COOPERATIVĂ, PRAKT S.R.L., TEHNO S.R.L., TESS CLUB INTERNATIONAL S.R.L., TRIUMF S.R.L.
    JUDEŢUL CARAŞ-SEVERIN: 3 X 3 S.R.L., ABC LIBRIS S.A., AGMONIA S.A., ANDOR S.R.L., ASOCIAŢIA TERITORIALĂ A COOPERATIVELOR MEŞTEŞUGĂREŞTI, CARAS S.A., COLLINI S.R.L., COMALIMENT RESIŢA S.A., COMAT CARAŞ SEVERIN S.A., COMMETCAR S.A., ENDRESS GENERATOARE ROMÂNIA S.R.L., HEHN S.R.L., IMPERIAL CM S.R.L., INDRA GENERAL TRADING S.R.L., MICHELINI PREST S.R.L., MIRUNA INTERNATIONAL IMPEX S.R.L., PERSAM & COMP S.R.L., SIND ELECTRICA S.R.L., SOCIETATE COOPERATIVĂ CONSUMCOOP TEREGOVA, SORNIC S.R.L., STEJARUL BOCŞA S.A., TIMPEX S.R.L., TRIUMF TRUST S.R.L., UNIC S.R.L., ZENITH S.A.
    JUDEŢUL CĂLĂRAŞI: ALDIS AP S.R.L., AROM EXIM S.R.L., ASTERIX S.R.L., BAICU COMPANY 2001 S.R.L., CHANCE S.R.L., COMSTAR S.A., DANCLE DISTRIBUTION S.R.L., INDCOM S.A., LACTO BAR AGNEZA S.R.L., NEMES S.R.L., SIMONA COM S.R.L., SOCIETATE COOPERATIVĂ CONSUMCOOP DRAGALINA, VEGA IMPEX S.R.L., VIOREL S.R.L.
    JUDEŢUL CLUJ: 7 ICRE PROD ALIMENT S.R.L., A 1 IMPEX S.R.L., ABC FARM S.R.L., ABC FERARI IMPORT EXPORT S.R.L., A&D SERV SRL, ADAX COM S.R.L., ADMINISTRAREA PIEŢELOR ŞI OBOARELOR S.A., AGIS COMPUTER S.R.L., AGRESSIONE GROUP S.A., ALCOM S.A., ALFASOFT S.A., ALIBETS COM S.R.L., ALIMROM TRADING S.R.L., ALPA S.A., ALPINES SPORT S.A., AMIC SRL, ANDREAS COM IMPEX S.R.L., APEX EDITARE DIFUZARE TIPĂRIRE IMPORT EXPORT CONSIGNAŢIE S.R.L., ARHINSTAL S.R.L., ARMEXPERT D C I CLUJ S.R.L., ARPIS COMIMPEX S.R.L., ART INKS IMPEX S.R.L., ARTA CULINARĂ S.A., AUTOWORLD S.R.L., AWA COMERT INTERNATIONAL S.R.L., AX PERPETUUM IMPEX S.R.L., AYDIN PRODIMPEX S.R.L., BAD BOY WORLD S.R.L., BINGO MĂRĂŞTI S.R.L., BRIETA INDUSTRIAL COM S.R.L., C & S DISTRIBUTION S.R.L., CAFFE RIVER ROMÂNIA S.R.L., CARPIMEZ S.A., CARTIMPEX S.A., CASETTARO AUDIO VIDEO DATA MEDIA S.R.L., CENTRAL S.A., CENTURION S.R.L., CHIOS CASINO S.R.L., CINA CARMANGERIE S.R.L., CLAR IMPORT EXPORT S.R.L., COFETĂRIA DANA S.R.L., COMAT CLUJ S.A., COMCEREAL CLUJ S.A., COMPEXIT TRADING S.R.L., COOPERATIVĂ DE CONSUM BACIU SOCIETATE COOPERATIVĂ, COOPERATIVA DE CONSUM CÎMPIA TURZII SOCIETATE COOPERATIVĂ, COOPERATIVA DE CONSUM CLUJ SOCIETATE COOPERATIVĂ, COOPERATIVA DE CONSUM DEJ SOCIETATE COOPERATIVĂ, COOPERATIVA DE CONSUM ICLOD SOCIETATE COOPERATIVĂ, COOPERATIVA DE CONSUM ORAS GHERLA SOCIETATE COOPERATIVĂ, COOPERATIVA DE CONSUM UNIREA GHERLA SOCIETATE COOPERATIVĂ, CORAMET IMPORT EXPORT S.R.L., COSM FAN CARMANGERIE S.R.L., DALEX IMPEX S.R.L., DALIA COMPLEX COMERCIAL S.R.L., DELMOD SRL, DELTA MOTORS S.R.L., DENNVER COMIMPEX S.R.L., DIRECT COMPUTERS GRUP S.R.L., DIRECT LINE INOX IMPEX S.R.L., DIROX IMPEX S.R.L., DORSAN IMPEX S.R.L., ELBORIS COM S.R.L., ELECTROSERVICE SOCIETATE COOPERATIVĂ MEŞTEŞUGĂREASCĂ, ELSO SRL, EMIOLA IMPORT EXPORT S.R.L., ENIBER COMIMPEX S.R.L., EPINVEST S.R.L., ERGON S.R.L., EURO GSM 2000 S.R.L., EURO HIPARION S.R.L., EXPOTRADE ABRASIVE S.R.L., FANA IMPEX S.R.L., FEDERALCOOP CLUJ SOCIETATE COOPERATIVĂ DE CONSUM, FLORA S.A., FM TECHNICAL INVEST S.R.L., GASTRO UNICOM ALIMENTATIE PUBLICA S.R.L., GECOR SRL, GENIAS ROM S.R.L, GIMAROM INVEST S.A., HD INVEST SRL, HIPARION DISTRIBUTION S.A., IAMI NAPOCA S.R.L., INDY GO S.R.L., INTACT SRL, IULIAFAN PRODEXIM S.R.L., JOLLYCONTOR IMPEX S.R.L., KOPIERNICUS BIROTICA S.R.L., KUERYO IMPORT EXPORT S.R.L., LECOM BIROTICA ARDEAL S.R.L., LEMNUL VERDE COFETĂRIE S.R.L., LIBRĂRIA UNIVERSUL S.R.L., MAESTRO RESTIMPEX S.R.L., MARA AGROIND MORARU S.R.L., MARELE ALB PRODIMPEX S.R.L., MATECHIM IMPEX S.R.L., MEGASTAR SELENA COM S.R.L., METEX COM S.A., MEXXEM S.R.L., MODENA PRODCOM S.R.L., MONALI IMPEX S.R.L., MSM BLOCK S.A., MTC ROMÂNIA IMPEX S.R.L., MULTIROL PRODCOM IMPEX S.R.L., NAPOCOM S.A., NAPOTEX S.A., NASTICOM IMPEX S.R.L., NELDA COM SRL, NEYOMA SRL, NEW CROCO PIZZERIE S.R.L., NOVO TECH S.A., ONCOS S.R.L., OPTION OPTICA S.R.L., ORIZONT S.A., PALIMEX COMPLEX ALIMENTAR S.R.L., PARC S.A., PHARMAFARM S.A, PHILADELPHIA IMPORT EXPORT S.R.L., POLYSPORT SRL, POPEGRO COM S.R.L, POWER TWO IMPEX S.R.L., PRAGMATIC COMPREST S.R.L., PRESS VITRINA COM S.R.L., PRO PRESS S.R.L., PROMOD S.R.L., PROSONIC PRODCOM S.R.L., PUNCTUAL COMIMPEX S.R.L., PURA TRANS ALTEXT S.R.L., RB DISTRIBUTION S.R.L., REAL 2000 SRL, REXELITE S.R.L., ROLICOM IMPORT EXPORT S.R.L., ROLL GUM PROD S.R.L., ROMMARKET S.A., ROMSIMAUR IMPEX S.R.L., ROVELIV PREST SRL, SAWA S.A., SESO S.R.L., STARCOS SRL, STAR PLUS IMPEX S.R.L., SUMATRA INVEST S.R.L., SUNIMPROF IMPORT EXPORT S.R.L., SUPER RIALDA IMPORT EXPORT S.R.L., SUPREME DISTRIBUTION IMPEX CLUJ S.R.L., TALORA S.R.L., TERAPIA DISTRIBUTIE S.R.L., TOP MARKET COMIMPEX S.R.L., TRANSCARPATICA S.A., TRASAL COM S.R.L., TRAVIO COM S.R.L., TRINOMUS DISTRIBUTION S.R.L., VALINA PROD COM S.R.L., VIONEL IMPEX S.R.L., VITACOM ELECTRONICS S.R.L., VIVAL COMIMPEX SERVICII PRODUCŢIE S.R.L., VSV INVEST GRUP S.R.L., WIEN OIL D & S S.R.L., WINNER SRL, WOODCOTE ROMÂNIA S.R.L., WOODEN TECHNIC PRODIMPEX S.R.L., X&Y SRL, YUAN DONG IMPEX S.R.L., ZAMFIR SRL, ZEGREAN IMPEX S.R.L.
    JUDEŢUL CONSTANŢA: ACROPOLIS M.C. S.R.L., ADILAUR S.R.L., AGIL S.R.L., AGROSTING S.R.L., ALFA BETA SRL, ALIMENT MURFATLAR S.R.L., ALL PROVIDING S.R.L., AMBER INDUSTRY S.R.L., AMBRA IMPEX S.R.L., ANDRA NICOLE S.R.L., ANDREI AGROCOM S.R.L., APRONAV S.A., ARROW S.R.L., AURORA TOUR 94 S.R.L., B.C.D. INTERMED S.R.L., BELUCOSTI S.R.L., BEMOS COM IMPEX - BINGO EUROPA S.R.L., BIA MARY S.R.L., BINGO LITORAL S.R.L., BROTACEI ALIMENT S.R.L., C.M. ALFA BETA S.R.L., CIREŞICA GOGA & CO S.R.L., COMAT CONSTANŢA S.A., COMCEREAL S.A., COMPAUTO S.R.L., COMTEXT S.A., CONEX CORDIAL S.R.L., CONPRESS GROUP S.R.L., CONSUMCOOP BASARABI SOCIETATE COOPERATIVĂ, CONSUMCOOP COGEALAC SOCIETATE COOPERATIVĂ, CONSUMCOOP MANGALIA SOCIETATE COOPERATIVĂ, CONSUMCOOP NEGRU VODĂ SOCIETATE COOPERATIVĂ, CONTEXIN S.A., CORAL S.A., CORAL SNACK BAR S.R.L., CRISTAL CENTER S.R.L., CUB INTERNATIONAL SB S.R.L., DACRIS IMPEX S.R.L., DAN OIL COMERCIAL S.R.L., DEFNEIS S.R.L., DENISS COM S.R.L., DIMOS IMPEX S.R.L., DOBROGEA ONIX S.R.L., DORALY MALL S.R.L., DUO S.R.L., E.D.A. COMIMPEX S.R.L., E.N.B. S.R.L., ELECTROCASNICA SOCIETATE COOPERATIVĂ MEŞTEŞUGĂREASCĂ, ELEGANT IMPEX S.R.L., EMLIN S.R.L., EUXIN S.A., EXCELSIOR S.R.L., EXPLOATAREA DOMENIULUI PUBLIC ŞI PRIVAT RA, FARMACIA RELAD S.R.L., FEDERALCOOP SOCIETATE COOPERATIVĂ DE CONSUM, FIVE-HOLDING S.A., FLEXIBIL S.R.L., FORTE SYSTEMS S.R.L., FOTOXPRESS S.R.L., G & G ROMÂNIA S.R.L., G.A.A.D. INVEST INTERNATIONAL S.R.L., GENERAL AUTO TRADING S.R.L., GEPLAST S.R.L., GHIURAL EXIMP S.R.L., GMB COMPUTERS S.R.L., GRAND S.R.L., GRUP PETROL MARIN S.A., HEINRIG IMPEX S.R.L., HERMES S.R.L., L & N NICK S.R.L., LEMNCAR S.R.L., LIBRI MARIS S.A., LILIPUT CO S.R.L., M.B. DELFINUL S.R.L., MAMAIA S.A., MANNING PERS. CO. IMPEX S.R.L., MARIA TRADING S.R.L., METALPROCESS S.R.L., MIRICOS S.R.L., MOGA STAR S.R.L., NECO METROPOL S.R.L., OLVIS GRUP S.R.L., ONITA OIL S.R.L., P & S ALBATROS S.R.L., P.N.P. IMPEX S.R.L., PARC MAMAIA RESTAURANT S.R.L., PARMA EUXIN IMPORT EXPORT S.R.L., PATI TRIO S.R.L., PELEHRA S.R.L., PRODES S.R.L., RADIOTEHNICA SOCIETATE COOPERATIVĂ MESTESUGĂREASCĂ, RAMEX S.R.L., RAPID AP S.R.L., RESSVANIS COMPANY FOODS DISTRIBUTION S.R.L., ROROM BIG S.R.L., SARGEANT MARINE ROMÂNIA S.R.L., SENATOR S.R.L., SOLARIS S.R.L., SORLA S.R.L., SOR-TUR STAR S.R.L., SPORT'S PALACE IMPEX S.A., STELCATI S.R.L., STERS S.R.L., SUSZI S.R.L., TEHNO PETROLEUM S.R.L., TONIS TRADE S.R.L., TOP VISION S.R.L., TORENT COMPUTERS S.R.L., TORID GROUP S.R.L., TORNADO SISTEMS S.R.L., TRAIAN S.A., TRANS-ATLANTIS S.R.L., TRIDENT PLAZZA S.A., UTILAJ GREU S.A., VECTRA STEEL S.R.L., VEPAN S.A., VICTOR & ADRIAN S.R.L., VIP EFORIE S.R.L., ZAHA GRUP S.R.L.
    JUDEŢUL COVASNA: "A M C" S.R.L., ALCOM IMPORT EXPORT S.R.L., ALIMENTAŢIE PUBLICĂ "EGERMAND" S.R.L., BEM-BALOGH S.R.L, COMAT COVASNA S.A., COMERT ALF II S.R.L., COMERT ŞI SERVICII "DORCO" S.R.L., CONSERVICE UNICUM S.R.L., CORA S.R.L., DESFACERE MIMY-ZUP S.R.L., DOMO RETAIL S.A., ESTICO S.R.L. SUCURSALA SF. GHEORGHE, EUROCOLOR S.R.L., "ILU-BAR" S.R.L., IMPEX A.M.K. S.R.L., INTERCOM S.A., METRO-IMPEX S.R.L., PETROMAR IMPORT-EXPORT S.R.L., PRESTĂRI SERVICII MI-TU-HAZ S.R.L., PRIMEX S.A., PRODUCŢIE COMERCIALIZARE STELLA S.R.L., PRO-SOL-COM S.R.L., SOCIETATE COOPERATIVĂ "CONSUMCOOP BARAOLT", SOCIETATE COOPERATIVĂ "CONSUMCOOP BĂTANI" SOCIETATE COOPERATIVĂ "CONSUMCOOP TÂRGU SECUIESC", SOCIETATE COOPERATIVĂ "CONSUMCOOP ÎNTORSURA-BUZĂULUI", SOCIETATE COOPERATIVĂ DE CONSUM "FEDERALCOOP SFÂNTU GHEORGHE", TRIST COMERŢ SERVICII S.R.L., VILCOM S.R.L.
    JUDEŢUL DÂMBOVITA: AGROMEC S.A. DRAGOMIREŞTI , ALIMENTARA S.A., ANIS TRADING S.R.L., CENTRAL MORENI S.R.L., CEREALCOM S.R.L., CLAUDIA S.R.L., COBA COM S.R.L., DANIEL S.R.L., DB IMPEX S.R.L., ENESCU S.R.L., FALKOR S.R.L., FLOREL S.R.L., HELENE S.R.L., LA LIBER S.R.L., LEGUME FRUCTE S.A., MACOM S.R.L., METEX S.A., N.B.R. VALAHIA S.R.L., OLCO IMPORT-EXPORT S.R.L., PAVCOM S.A., PRODCOM SERVICES S.A., PROLIBRIS S.A., R & N SINCER COM S.R.L., REGATA S.R.L., ROCONI IMPEX S.R.L., RULF COM S.R.L., SOCIETATE COOPERATIVĂ DE CONSUM DE GRADUL 1 CONSUMCOOP BILCIUREŞTI, SOCIETATE COOPERATIVĂ DE CONSUM DE GRADUL 1 CONSUMCOOP GĂEŞTI, SOCIETATE COOPERATIVĂ DE CONSUM DE GRADUL 1 CONSUMCOOP POTLOGI, SOCIETATE COOPERATIVĂ DE CONSUM DE GRADUL 1 CONSUMCOOP RĂCARI, SOCIETATE COOPERATIVĂ DE CONSUM DE GRADUL 1 CONSUMCOOP VOINEŞTI, SOCIETATE COOPERATIVĂ DE CONSUM DE GRADUL 2 FEDERALCOOP DÂMBOVITA, SOCIETATE COOPERATIVĂ MEŞTEŞUGĂREASCĂ DE GRADUL 1 SCM ATCOM DÂMBOVIŢA, SOCIETATE COOPERATIVĂ MEŞTEŞUGĂREASCĂ DE GRADUL 1 SCM VICTORIA TITU, TC UPET S.R.L., VADAN S.R.L., WORM S.R.L.
    JUDEŢUL DOLJ: ALINANA S.R.L., ALLPRO S.R.L., ARHI DESIGN S.R.L., AUTOMOBILE CRAIOVA S.A., BOERRO GROUP S.R.L., CASA ALBA S.R.L., CHADIS EXIM S.R.L., CIROMAT SERVCONSTRUCT S.R.L., COLISEUM S.A., COMAT DOLJ S.A., COMCEREAL S.A. DOLJ, COREALIS S.A., CORIMEX S.A., DUCRIST EXIM S.R.L., DUVIEV S.R.L., EDUSCHO IMPEX S.R.L., ELGA S.A., FARMACIA TREI F S.R.L., FARMEXIM S.R.L., FELVIO DISTRIBUTION S.R.L., GOBANS IMPEX S.R.L., GRUIA ŞI BALAN S.R.L., HARPEK S.R.L., LATIF S.R.L., LEGABRIS PREST S.R.L., LEGUME - FRUCTE S.A., LUX PREMIER S.R.L., MAGAL CRAIOVA S.A., MEDIAPRESS INVESTMENT S.R.L., MEDICAL SAER ASSOCIATION S.R.L., MERCUR S.A., MINEX-COM S.R.L., MINTEGER IMPEX S.R.L., MINUFAN PRODIMPEX S.R.L., NITELA IMPEX S.R.L., NOVUS S.A., OLFARM S.A., OLTINEX S.A., PARC-TURISM S.A., PET PERS INVEST S.R.L., PIERRE PARFUMS & COSMETICS DISTRIBUTION S.R.L., POPASUL CĂPRIOARA PIELEŞTI S.R.L., RALCOREX S.R.L., REDEXIM S.R.L., RELEONE IMPEX S.R.L., REMIA COM IMPEX S.R.L., SAFF TRADING S.R.L., SASU COMPANY S.R.L., SOCIETATE COOPERATIVĂ DE CONSUM BĂILEŞTI, SOCIETATE COOPERATIVĂ DE CONSUM CONSUMCOOP DĂBULENI, SOCIETATE COOPERATIVĂ DE CONSUM CRAIOVA, SOCIETATE COOPERATIVĂ DE CONSUM FEDERALCOOP DOLJ, SOCIETATE COOPERATIVĂ DE CONSUM FILIAŞI, SOCIETATE COOPERATIVĂ DE CONSUM PLENIŢA, STAR S.A., STARIMEX S.R.L., ŞTEFĂNESCU & ION S.R.L., T.M. NANTERRE S.R.L., TEROS V&L S.R.L., TEXIN S.R.L., TOP EDGE ENGINEERING S.R.L., TRADE LAND SPEDITION S.R.L., TROFA TRANS S.R.L., VALMIROM PRESTCOM S.R.L., VERONA-IMPEX S.R.L., VIOOROM IMPEX S.R.L.
    JUDEŢUL GALAŢI: ADMET S.A., ADMINISTRAŢIA PIEŢELOR AGROALIMENTARE S.A., AGRESS BUSINESS COMPANY S.R.L., AGRO-DUNĂREA S.A., AGROPORT S.A., ALCOM S.A., ALIMSERV S.A., ALTSTIL CONSTRUCT S.R.L., AMARDI SRL, ARABESQUE S.R.L., ARTIN SOCIETATE COOPERATIVĂ MEŞTEŞUGĂREASCĂ, AVÂNTUL SOCIETATE COOPERATIVĂ MEŞTEŞUGĂREASCĂ, BOSTICO PRESS S.R.L., BRACOS GROUP SRL, CARRERA CO S.R.L., CARUL CU BERE 95 S.R.L., CEREALPROD S.A., CHIP ŞI DALE S.R.L., CHORUS MARKETING AND DISTRIBUTION S.R.L., CICOPAN SRL, COMAT GALAŢI S.A., CONCEPT MOBIL SRL, CONDRUZ S.R.L., CONEXLAND S.R.L., CONSUMCOOP GALAŢI SOCIETATE COOPERATIVĂ, CREMIAL S.R.L., DANIEL S.R.L., DANIELI S.R.L., DECOVIL S.R.L., DUNIS S.R.L., ELECTRONMEDIA SRL, ELITRANS S.R.L., EMMA SRL, ENA-GRUP S.A., EURO PIC MIC S.R.L., EUROCOM S.A., FERMPROD ALIMENT S.R.L., FLOAREA SALCÂMULUI S.R.L., FLUX S.R.L., GALATEX S.A., GALGROS S.A., GALMOPAN CEREALE S.A., GINAVIDOR S.R.L., GRIG COM MIXT S.R.L., GROSING S.R.L., HENRICH CONTINENTAL S.R.L., HEPITES S.A., HIPOGRIF SRL, IMPEX ELLA S.R.L., INEXTENSO S.R.L., K & F S.R.L., KARINA 1 S.R.L., KEOPS GRUP SRL, LARISSA CO S.R.L., LEGATO S.R.L., LIDOMAT SRL, LOCONFORT S.A., MAGNUS DUNĂREA SRL, MAIRON GALATI S.A., MAIRON HOLDING LTD S.R.L., MAZEPA S.R.L., METAL S.R.L., METALTRADE INTERNATIONAL S.R.L., METEX SA, METEX 2001 SRL, METEX 2002 SRL, MYOSOTIS S.A., NEACSU S.R.L., NEBROS COM S.R.L., NEW - ROLAX S.R.L., NEXT TRAVEL SRL, OCEANIC S.R.L., ODETTE S.R.L., OMNIA SOCIETATE COOPERATIVĂ MEŞTEŞUGĂREASCĂ, PAROLEX JR S.R.L., PHARMAEST S.R.L., PRODAS S.A., PRODGLOBAL DISTRIBUTION S.R.L., REAL GROUP S.R.L., REGAL S.A., ROMDECOR SRL, ROMILIAN S.R.L., SEVEN SEAS S.R.L., SOMET S.A., STEF IMPEX S.R.L., STURION LTD S.R.L., ŢAPU CARPATIN S.R.L., TEXTILE-ÎNCĂLŢĂMINTE SA, TRANS P.E.C. S.A., UNIVERSAL IMPEX S.R.L., VESTIBUS S.R.L., ZK COM S.R.L.
    JUDEŢUL GIURGIU: ATENA S.R.L., AZOCHIM S.R.L., CEREALCOM S.R.L., COMAT S.A., CONSUMCOOP BOLINTIN VALE SOCIETATE COOPERATIVĂ, GHE STUBEANU S.R.L., HANUL LU MANOLEA S.R.L., MASTER COMPANY S.R.L., MEGA PNC S.A., MINIMAX DISCOUNT SRL, MIORIŢA S.R.L., R ' ART S.A., ROXY COM S.R.L., SEA S.R.L., TEXWARE S.R.L.
    JUDEŢUL GORJ: ALPIS S.A., BURXEN S.R.L., CART.GO S.A., CAZARE CANTINE MOTRU S.A, CAZARE CANTINE ROVINARI S.A., CÎMPEANU COM S.R.L., COMAT GORJ S.A., COMIS S.R.L., COREX S.R.L., CRESCENDO S.R.L., DANTEX S.R.L., DARCOM S.R.L., DASERAMA S.A., ERTEPCOM PROD S.R.L., EXPONENTIAL S.R.L., GHIOCELA PROD COM S.R.L., GIURMA S.R.L., INIDAN S.R.L., LUKARIA COM S.R.L., MADOFIL STAR S.R.L., OLTENIA STAR MUSIC PRODUCTION S.R.L., ONORVAL IMPEX S.R.L., POLIART S.R.L., POMADIL COM S.R.L., PRICO MIGEN S.R.L., RODNA S.R.L., SOCIETATE COOPERATIVĂ DE CONSUM FEDERALCOOP TÂRGU JIU SC, SOCIETATEA COOPERATIVĂ DE CONSUM CONSUMCOOP TG-CĂRBUNEŞTI SC, SOCIETATEA COOPERATIVĂ DE CONSUM CONSUMCOOP TURCENI SC, SOHODOL S.R.L., SC SUCCES NIC COM SRL, SUCIDAVA IMPEX S.R.L.
    JUDEŢUL HARGHITA: ABS-L & Z S.R.L., ALWAYS IMPEX S.R.L., AMIGO & INTERCOST S.R.L., AMIGO-COM S.R.L., AUTO M. & COMPANY S.R.L., AUTOSPORT S.R.L., BARMITEX S.R.L., BEN-COM-MIXT S.R.L., CENTRAL S.A., COM-CARLIA S.R.L., COM-DANY S.R.L., COMFIM S.R.L., COM-TRADE S.R.L., CONSIGNAŢIE KORALL S.R.L., CONSUMCOOP FEDERALCOOP HARGHITA SOCIETATE COOPERATIVA, CONSUMCOOP VLĂHIŢA SOCIETATE COOPERATIVA, CRISPAL BOROS S.R.L., DEMACO S.R.L., DOMINO TRADE S.R.L., EASTAR S.R.L., ELAN-TRIO S.R.L., EMER-COM S.R.L., ERKOM S.R.L., ERLASCOM S.R.L., FORTUNA S.R.L., GOLDEN S.R.L., HETRA-IMPEX S.R.L., HONTFAR S.R.L., ILM-COM S.R.L., IMPAR S.R.L., INFOPRINT S.R.L., JAZZ-SERV-COM S.R.L., JUNIOR COM S.R.L., KFT IMPORT-EXPORT ROM-WALD S.R.L., KOLIBRI S.R.L., LAPROLEM S.R.L., MAGDOLNA IMPEX S.R.L., MAGICHAR S.R.L., MARKET HARGHITA S.R.L., MEDVAIA S.R.L., MELINDA-IMPEX S.R.L., MIDA S.R.L., MIXTCOM S.R.L., MULTIIDEA S.R.L., NIMBUSZ TRADE S.R.L., ORFEUM S.R.L., PIETA S.R.L., "PRESTAREA" SOCIETATE COOPERATIVĂ, SKAND IMPEX S.R.L., "SOCOM UNIREA" SOCIETATE COOPERATIVĂ, SZILVESZTER COMPROD S.R.L., VICTORIA GLOBAL S.R.L., VINURI ŞI BĂUTURI HARGHITA S.A., VYLY CENTER S.R.L.
    JUDEŢUL HUNEDOARA: ADACONI S.R.L., ADMET S.R.L., AGERCOM IMPEX S.R.L., ALAMOS SELECT S.R.L., ALBALUX COM S.R.L., ALBINA COOP SOCIETATE COOPERATIVĂ, ALIMENTARA S.A., APROTERRA S.A., ARDIS METAL S.R.L., ATCOM SOCIETATE COOPERATIVĂ, AVIS COM S.R.L., BONIMET S.R.L., CASIAN CASICOM S.R.L., COMTRANS DOR S.R.L., CONSUMCOOP BRAD SOCIETATE COOPERATIVĂ, CONSUMCOOP DEVA SOCIETATE COOPERATIVĂ, CONSUMCOOP DOBRA SOCIETATE COOPERATIVĂ, CONSUMCOOP GEOAGIU SOCIETATE COOPERATIVĂ, CONSUMCOOP HAŢEG SOCIETATE COOPERATIVĂ, CORSIL PRODEXIM S.R.L., CORVINUL S.A., DAVAMAL COMSERVICE S.R.L., DIAMARIS SOCIETATE ÎN NUME COLECTIV, DUO EKART SOCIETATE ÎN NUME COLECTIV, EMI & GIGI IMPEX S.R.L., EUROVENUS S.R.L., EXPANS PRESTSERV S.R.L., FAGU & REITZ PRODCOM S.R.L., FARES TRADING S.R.L., FARMACEUTICA REMEDIA S.A., FLORA IMPEX S.R.L., GARDORA S.R.L., GENERAL DOMINO SERV S.R.L., GERAICO PROD COM S.R.L., GLOBAL INVEST S.R.L., IATSA SERVICE S.R.L., IMCOMEX DISTRIBUTION S.R.L., INDPRODCOM S.R.L., IVA XSOUND S.R.L., JIUL COMALIMENT S.R.L., MAGNET IMPEX S.R.L., MARCIA AMORY COMEX S.R.L., MELKART PRODIMPEX S.R.L., MERCUR S.A., MIRA PRES S.R.L., MIRACETI COM S.R.L., NENADOTUR PREST S.R.L., POINT PAPER S.R.L., POPAS DECEBAL CETATE S.R.L., PRESSO IMPEX S.R.L., PREST ALIM SID S.A., PRODIMPEX GUDEA GV S.R.L., PROGER COMLAC S.R.L., QUASAR S.A., REAL 2003 S.A., REALCOM S.A., REŢEAUA LIBRĂRIILOR BIBLIOFOR S.A., RETEZATUL S.A. DEVA, ROGARD COOM IMPEX S.R.L., SANEX COM S.R.L., SAVA EXIM S.R.L., SGS GELSIM GROUP S.R.L., SIMAL EXIM S.R.L., SPEDITION TRANSCONTINENTAL S.R.L., T&O PRODCOM S.R.L., ŢARA HAŢEGULUI S.A., TEHNO DEVIS S.R.L., TIF M&B COMEX S.R.L., TOP TECH S.R.L., TOTALITARIS COM DIVERS S.R.L., TRANSILVANIA S.A., TRIUMF COMSERV IMPEX S.R.L., TRUST CONSTRUCTII COMSID S.A., UNISON COMSERV S.R.L., UNISTAL S.R.L.
    JUDEŢUL IALOMIŢA: ABBA S.R.L., AGRODANCOS S.R.L., ALC PROD DISTILERY S.R.L., BEST WINE S.R.L., BRAVO COM S.R.L., CARTEXIM S.R.L., COMIND S.A., CONSUMCOOP FETEŞTI SOCIETATE COOPERATIVĂ, CONSUMCOOP ŢĂNDĂREI SOCIETATE COOPERATIVĂ, CONSUMCOOP ZONALĂ BUCU SOCIETATE COOPERATIVĂ, CONTE IMPEX S.R.L., FLORICOM IMPORT-EXPORT S.R.L., GROSIL S.A., HERION IMPEX S.R.L., INTERCEREAL S.A., INTERNATIONAL PÂRVESCU SOCIETATE ÎN NUME COLECTIV, MATACHAND PROTECTION S.R.L., PRESTAREA SOCIETATE COOPERATIVĂ, RESTAURANT BATURY S.R.L., SALMA COMEX S.R.L., SANDRU A.P.A. S.R.L., TRANSMIM S.R.L., VLASE IMPEX S.R.L.
    JUDEŢUL IAŞI: ADIMET S.A., AGAPE S.R.L., ALBITO S.R.L., ALIMENCO S.A. PAŞCANI, AMIOTI S.R.L., AMO PRESS S.R.L., AVATTI GRUP S.R.L., BARBAROSSA CLUB S.R.L., BIOS FARM S.R.L., BRAS S.R.L., BURSA MOLDOVEI S.A., CASA AUTO S.R.L., CASA BOLTA RECE S.R.L., CENTRUL DE AFACERI INTERNAŢIONAL S.A, COMPACT GRUP S.A., COMPLEX DUNĂREA S.R.L., COMPLEX ONYX S.R.L., COMPLEX TUDOR ALIMENT S.R.L., DAVAL S.R.L., DECEBAL Z S.R.L., ELYCON STAR S.R.L., ERNA SERVICE & TRADE S.R.L., ERNA TRADING GROUP S.R.L., FAMILIAL S.R.L., FARMEXPERT D.C.I. S.R.L., FLUX S.R.L., GHEZACO S.R.L., GO WEST S.R.L., HOLDMANN GRUP S.R.L., IASSYFARM S.A., ICRTI S.A., INCONTRO S.R.L., INTERCONT S.R.L., INTERPRIMA S.R.L., IULIUS GROUP S.R.L., LA ROCCA S.R.L., LEES COM S.R.L., LIELA S.R.L., LIFE - IND S.R.L., MEDIA DISTRIBUTION S.R.L., MEGAGOLD S.R.L., MERCUR MARY S.R.L., METCHIM S.A., MICOMIR S.R.L., NENA GRUP S.A., OFF LIMITS S.R.L., ONITRADE LTD. S.R.L., OPAL GRUP S.R.L., OPEN SERVICE S.A., PANIFCOM S.R.L., PERLA BUCIUM S.R.L., PHARMA S.A., ROMSTAR S.R.L., SEDCOM LIBRIS S.A. IASI, SINCRON S.R.L., STEF S.R.L., STRUNGARIU & CO RIGAMS L M SOCIETATE ÎN NUME COLECTIV, TENT CO S.R.L., TEOFARM S.R.L., TESTER GRUP S.R.L., TESTER S.R.L., TOP DOLE S.R.L., UNIC 91 S.R.L., VEGA S.R.L., YOKER-BLAK S.R.L.
    JUDEŢUL ILFOV: 94 BITEX TRADING S.R.L., AGRICANTUS S.R.L., AGRO INTERNATIONAL S.R.L., AGROMEC ŞTEFĂNEŞTI S.A., ALFREDO TRADING COMPANY S.R.L., ALIX AVIEN COSMETICS S.R.L., AMSET PRODEXIM S.R.L., ANGST RO S.R.L, AXEL & CO IMPORT EXPORT S.R.L., BAZA DE APROVIZIONARE ŞI DESFACERE A INDUSTRIEI (B.A.D.I.) S.R.L., BERGERAT MONNOYEUR S.R.L., BICOM P A IMPEX S.R.L., BRENNTAG S.R.L., CAMICAR COMPANY S.R.L., CASA ROMÂNEASCĂ - ROMANIAN HOUSE S.R.L., CEFIN (ROMÂNIA) S.R.L., CITY GATE S.A., COMMERCIAL CENTER DEVELOPMENTS S.R.L., CRISTESCU IMPORT EXPORT S.R.L., EDF - ESA (EASTERN DUTY FREE-ECHIPAMENTE ŞI SERVICII AEROPORTUARE) S.A., ELGEKA - FERFELIS ROMÂNIA S.R.L., ELITE CATERING S.R.L., ENDLESS EXIM S.R.L., EURO KOLBENSCHMIDT S.R.L., EUROPAPIER ROMÂNIA S.R.L., EVEREST FOODS S.R.L., EXPO MARKET DORALY S.R.L., F.ENCULESCU COM S.R.L., FRANKE ROMÂNIA S.R.L., G.N.V. OMEGA TRADING S.R.L., GENERAL ELECTRICS MATERIALS (G.E.M.) S.R.L., GERMANOS TELECOM ROMÂNIA S.A., GRANDDIS S.R.L., HEDAROM S.R.L., IANIS COM S.R.L., IFANTIS DISTRIBUTION S.R.L., ILFOVEANA S.A., INTERFRUCT S.R.L., KARROB INTERNATIONAL 98 S.R.L., KONTIROM S.A., LESAFFRE ROMÂNIA S.R.L., LINDAB S.R.L., LORASAN PRODIMPEX S.R.L., MARCOM R.M.C. 94 S.R.L., MEDIPLUS EXIM S.R.L., MENATWORK EST PREFABRICATE S.R.L., METRO CASH & CARRY ROMÂNIA S.R.L., MIDRA 94 PRODCOM S.R.L., MIKE INTERNATIONAL S.R.L., MIRAS INTERNATIONAL S.A., NHR AGROPARTNERS S.R.L., NIRO INVESTMENT S.A., NOVACHROM TRADING S.R.L., OBO BETTERMANN ROMÂNIA S.R.L., OTTER-DISTRIBUTION S.R.L., PEŞTIŞORUL DE AUR IMPORT EXPORT S.R.L., PORSCHE ROMÂNIA S.R.L., PRAKTIKER ROMÂNIA S.R.L., PROFINE ROMÂNIA S.R.L., RESINEX ROM S.R.L., REWE (ROMÂNIA) S.R.L., ROCON DISTRIBUTION 2000 S.R.L., ROM SAHAR MARKETING & DISTRIBUTION S.R.L., ROMA CASA & GIARDINO S.R.L., ROMATEX S.A., ROSI IMPORT EXPORT S.R.L., RPN SEMTEST GENETIC INTERNATIONAL S.A., SARANTIS ROMÂNIA S.A., SCANIA ROMÂNIA S.R.L., SENSIBLU S.R.L., SERPICO TRADING S.R.L., SHOE POINT S.R.L., SOCIETATE COOPERATIVĂ DE CONSUM MAGURELE, SOCIETATEA COMERCIALA PETROM AVIATION S.A., SOCIETATEA COOPERATIVĂ DE CONSUM VOLUNTARI, SPOT VISION-PRODEXIM S.R.L., SUNTORY AGROCHEMICAL S.R.L., SUPERFOOD COMPANY S.R.L., TAMISA TRADING S.R.L., TOP BRANDS DISTRIBUTION S.R.L., UNIREA INTERNATIONAL TRADING 95 S.R.L., UNITED PRODIMPEX S.A., WURTH ROMÂNIA S.R.L.
    JUDEŢUL MARAMUREŞ: ABA - FLOR PROD COM S.R.L., AC HELCOR PHARMA S.R.L., ALFA-COM S.A., ARAMIS GAMES S.R.L., ARAMIS PLUS S.R.L., ATENA-LUX S.R.L., ATP - EXODUS S.R.L., AUTOSERVIRE-UNIC C.L. S.R.L., B.D.M. S.A., BENION COM S.R.L., BULZAN IMPEX S.R.L., COMAT MARAMUREŞ S.A., COMEXMAR S.R.L., COMPLEX RAPID S.R.L., COMPPIL S.A., CORAMET IMPORT-EXPORT S.R.L., DAYTONA COM S.R.L., FADOS PROD COM S.R.L., FRAGUS S.R.L., GAJ COMIMPEX S.R.L., ILS DISTRIBUTION S.A., IMPAL S.R.L., INA K.PRESS S.R.L., INTER KOREX CO S.R.L., ÎNTREPRINDEREA COMERCIALĂ COOPERATISTĂ COMCOOP, KALMAN S.R.L., LADOREL COM S.R.L., LIANA S.R.L., LILIACUL S.R.L., LUCEAFĂRUL S.R.L., MĂCELĂRIA DORU S.R.L., MAGAZIN UNIVERSAL MARAMUREŞ S.A., MARA-LIBRIS S.A., MARCOM S.A., MARWOOD INTERNATIONAL S.R.L., , MONS MEDIUS - INVESTMENTS S.A., NOVAPLUS S.R.L., OLARU S.R.L., PIAŢA-ALIMENT S.A., POTACO-TRADING S.R.L., RESTAURANT SELECT S.R.L., RICKNOR IMPEX S.R.L., RIMINI IMPEX S.R.L., ROM PHOTO & GSM S.A., ROYAL-R S.R.L., SARONA IMPEX S.R.L., SERVICE LOOK S.R.L., SOCIETATE COOPERATIVĂ DE CONSUM CONSUMCOOP ŞOMCUTA MARE, SOCIETATE COOPERATIVĂ DE CONSUM CONSUMCOOP SIGHETU MARMAŢIEI, SOCIETATE COOPERATIVĂ DE CONSUM CONSUMCOOP TÂRGU LĂPUS, SOCIETATE COOPERATIVĂ DE CONSUM FEDERALCOOP BAIA MARE, SOCIETATE COOPERATIVĂ MEŞTEŞUGĂREASCĂ ELECTROMETAL, SOCIETATEA COOPERATIVĂ MEŞTEŞUGĂREASCĂ PE ACTIUNI MULTIMAR BAIA MARE, TENET S.R.L., TIG S.R.L., UNISTAR S.R.L., VAVIR ZETEA TRANS S.R.L., VENIFE IMPEX S.R.L., VLADY S.R.L.
    JUDEŢUL MEHEDINŢI: AGROINDUSTRIALA STIRMINA-BALOTEŞTITR. SEVERIN S.A., APROMAT S.A., ARION S.R.L., ARION SMART S.R.L., CICERO S.A., COM PRODALIMENT S.R.L., COMCEREAL S.A., COOPERATIVA DE CONSUM - CONSUMCOOP STREHAIA SOCIETATE COOPERATIVĂ DE GRADUL 1, CRONOS S.R.L., ECCOFARM S.R.L., EXPO FLOREA S.R.L., FALIA IMPEX S.R.L., FONTEGAS PECO MEHEDINTI S.A., INTIM S.R.L., LIPO TEST S.R.L., MERIDIAN C.C. S.R.L., METEXCOM S.A., MIGDAL COM MIXT S.R.L., NANDI S.R.L., PET STAR S.R.L., PRO TECT S.R.L., ROMANTIK COM S.R.L., ROYAL TRADE LTD S.R.L., SLY RO S.R.L., STAR 2001 S.A., TIMIŞ COM S.R.L., TIT COM S.R.L., VYOS EXIM S.R.L.
    JUDEŢUL MUREŞ: ADIMAG COM IMPEX S.R.L., AGROMEC S.A., ALIAT-ATELIER DE LUCRĂRI DE ÎNTREŢINERE AUTO TERITORIAL S.R.L., AMANI CO IMPEX S.R.L., APCOM SELECT S.A., ATU-AUTOMOBILE, BIG IMPREST S.R.L., C & PI COMPROD S.R.L., CAZADELA COMIMPEX S.R.L., COM ADRANDI S.R.L., COMAT MUREŞ S.A., COMIMPEX LICURICI S.R.L., COMPPIL MURES S.A., CONCORDCONS ALEXA S.R.L., CONFIMEX M.V. S.R.L., CONSICOM S.R.L., CONSUMCOOP IERNUT SOCIETATE COOPERATIVĂ, CONSUMCOOP LUDUŞ SOCIETATE COOPERATIVĂ, CONSUMCOOP MUREŞUL TÎRGU MUREŞ SOCIETATE COOPERATIVĂ, CONSUMCOOP REGHIN SOCIETATE COOPERATIVĂ, CONSUMCOOP SĂRMAŞU SOCIETATE COOPERATIVĂ, CONSUMCOOP SIGHIŞOARA SOCIETATE COOPERATIVĂ, CONSUMCOOP SOVATA SOCIETATE COOPERATIVĂ, CORALIA COM S.R.L., CRISTAL SZ.O. S.R.L., DACIA S.A., DAFCOCHIM S.R.L., DARINA COM S.R.L., DECOTEXTIL S.R.L., ELECTROMECANICA SOCIETATE COOPERATIVĂ MEŞTEŞUGĂREASCĂ, ELIXON IMPEX S.R.L., ENGINE DRIVERS S.R.L., EURO FORUM S.R.L., FAREL IMPEX S.R.L., FITOCOM S.R.L., FLEX COMP S.R.L., GEADINA TRANS COM S.R.L., GROSALIMENT S.A., HE BA CONS S.R.L., HELLIOS COM S.R.L., HEMIRO IULIA S.R.L. FILIALA MUREŞ, HERLITZ ROMÂNIA S.R.L., IMPEX VLADEL COM S.R.L., JACON TEX S.R.L., KALENDA ALEXIM S.R.L., L M CLAUS S.R.L., LIBRIS EMINESCU S.R.L., LOCATIV S.A., LUCIAN COMIMPEX S.R.L., MOLDOVAN IMPEX S.R.L., MONDO TRADE S.R.L., MURICOM S.R.L., NET DISTRIBUTION S.R.L., NIRVANA EXCOM S.R.L., NIVA PRESS S.R.L., PALAS COM S.R.L., PANI PLAST S.R.L., PERFECTING S.R.L., PORFACOM S.R.L., PRONTO UNIVERSAL S.R.L., RAUF COM S.R.L., RENANIA TRADE S.R.L., ROMSTAL MURES S.R.L., ROMUR S.A., S.C.A.P.A. VALEA MUREŞULUI S.A., SERACOM S.A., SILVERA IMPEX S.R.L., SOCIETATE COOPERATIVĂ DE CONSUM CONSUMCOOP GĂNEŞTI, SOCIETATE COOPERATIVĂ DE CONSUM FEDERALCOOP TÂRGU MUREŞ, TAXTOMATO PRES S.R.L., THREE PHARM S.R.L., TIME COM S.A., TIMEXIM IMPORT EXPORT S.R.L., TURISME, UNICUM COM SERV S.R.L., UTILITARE S.R.L., VALENTINO DISTRIBUTION S.R.L., VANIA PRODCOM S.R.L., VASLEN COM S.R.L., VBH ROMCOM S.R.L., VELMUR COM S.R.L.
    JUDEŢUL NEAMŢ: ACTUAL COM S.R.L., ADRIDAN S.R.L., AGRO CASLO S.R.L., ALEHO S.R.L., ALTEX IMPEX S.R.L., ANDOS COM S.R.L., ANNAMATEX S.R.L., ARIANIS PRODCOM S.R.L., ASCOM SOCIETATE COOPERATIVĂ MEŞTEŞUGĂREASCĂ, AUTO MOLDOVA S.A., BIBLIOPOLIS PETRODAVA S.A. SEDCOM, BICAZUL S.R.L., BISTRIŢA S.A., BULAI ELEMAR S.R.L., CĂPRIOARA S.R.L., CENTRUL COMERCIAL UNIC S.A., CIBEIT S.R.L., COJOCARIU SOCIETATE ÎN NUME COLECTIV, COMPLEX AGROALIMENTAR S.R.L., CONFORT THERM S.R.L., CONSUMCOOP CETATEA SOCIETATE COOPERATIVĂ, CONSUMCOOP PIATRA NEAMŢ SOCIETATE COOPERATIVĂ, CONSUMCOOP ROMAN MUŞAT SOCIETATE COOPERATIVĂ, COSMOS S.R.L., COZLA S.A., DAL & TRADE CO S.R.L., DID COMCONTUR S.R.L., ECOS 91 S.R.L., EFTIM COM SERV S.R.L., ELLMAR COM S.R.L., ENZYMES & DERIVATES S.A., EUROLIL S.R.L., G & T TRANS S.R.L., GICOVANU COM S.R.L., GROUP GRECU & FRITZ S.R.L., HEROM S.R.L., INTERAMAL GROUP DISTRIBUTION S.R.L., INTERNATIONAL TRADING AGENCY S.R.L., MEDASIMPEX S.R.L., MELORAN COM S.R.L., MOLDOVA S.A., ORION S.A., PODIREI PROD S.R.L., PRO PHOENIX S.R.L., RAMA S.R.L., RASPOPA ŞI COMPANIA SOCIETATE ÎN NUME COLECTIV, ROMCENTRAL S.A., ROSIMAN MANCAS S.R.L., SINUS GRUP S.R.L., STAR MET S.A., SUPERCOOP SOCIETATE COOPERATIVĂ, TOSCA S.R.L., TRUST EURO THERM S.R.L., UNION S.R.L., UNIVERS S.R.L., URBAN S.A.
    JUDEŢUL OLT: ALIMENTARA S.A., APRO-COM-IMPEX S.R.L., APROT S.A., BACHUS S.A., BALSCOM S.A., COMAGRIMEX S.A., COMAT-OLT S.A., COMCEREAL OLT S.A., COOPERATIVA DE CONSUM BALŞ - SOCIETATE COOPERATIVĂ, COOPERATIVA DE CONSUM DRĂGĂNEŞTI-OLT - SOCIETATE COOPERATIVĂ, COOPERATIVA DE CONSUM PIATRA-OLT - SOCIETATE COOPERATIVĂ, COOPERATIVA DE CONSUM SCORNICEŞTI - SOCIETATE COOPERATIVĂ, DECORA-STIL S.R.L., DORVAL S.R.L., ELECTRONICS SERVICES AND TRADE (E.S.T.) S.R.L., EL-PREDA SOCIETATE ÎN NUME COLECTIV, FEDERALCOOP OLT - SOCIETATE COOPERATIVĂ, FIX S.R.L., MARION S.R.L., MES ALUMINIU S.A., METAL LEMN CHIMIE - SOCIETATE COOPERATIVĂ, NATURAL S.R.L., NIMAX S.R.L., OLT LIBRIS S.A., ROMARKET S.R.L., SINCER S.R.L., U 95 IMPEX S.R.L.
    JUDEŢUL PRAHOVA: A.B.C. PRESS S.R.L., AGROCOM LEGUME FRUCTE S.A., AIFOSAD S.R.L., ALEEA RAICU S.R.L., ANA MARIA POP S.R.L., ANDY M S.R.L., APROMAT S.A., ARLANG S.R.L., AROCHIM S.R.L., AURORA I.C. S.R.L., AUTO RO S.R.L., BĂRCĂNEŞTI SOCIETATE COOPERATIVĂ DE CONSUM, BES ROMÂNIA S.R.L., BISOCEANU & IDRICEANU S.R.L., BOLDEŞTI - SCĂIENI SOCIETATE COOPERATIVĂ DE CONSUM, BUCEGI S.A., CALLIOPE S.R.L., CDE R INTEREX S.A., CIOCÎRLIA S.A., COMAT PRAHOVA S.A., COMCEREAL S.A., COMELECTRO IMPORT EXPORT S.R.L., COMPEXIN S.A., CONTROL TRADING S.R.L., CORD IMPEX S.R.L., CRISCO S.R.L., DAAS IMPEX S.R.L., DAAS INDUSTRIES S.R.L., DUMARIS S.R.L., EDEN SERBAN S.R.L., ELBAMA STAR S.R.L., FARMA CHIM 10 S.R.L., FARMEXPERT D.C.I. PLOIEŞTI S.R.L., FEDERALCOOP PRAHOVA SOCIETATE COOPERATIVĂ DE CONSUM, FEDIENT S.R.L., FRANCISC COM S.R.L., INDUSTRIAL CRUMAN S.R.L., IRIS VASILESCU S.R.L., KAVICO IMPEX S.R.L., LIVIMPEX S.R.L., LOTUS MARKET S.R.L., MARALD IMPEX S.R.L., MARKET S.R.L., MEDIMFARM S.A., METALEUROEST S.R.L., METALROM S.A., MILU & MILU SOCIETATE ÎN NUME COLECTIV, MIXTA SILVERA S.R.L., PECEF TEHNICA S.R.L., PENALTY S.R.L., PEX S.R.L., PIRITEX S.A., PLUS DISCOUNT ROMÂNIA SCS, PLUDI MARKET SRL, PRODCOM MIXT S.R.L., PROFIPET COM S.R.L., PROMPT IMPEX S.R.L., RESTAURANT CIOCÎRLIA S.R.L., RHODOS S.R.L., ROBERT AUGUSTIN S.R.L., S.H.R. DISTRIBUTIONS S.R.L., SALAMANDRA IMPEX S.R.L., SCENIC AUTO S.R.L., SCHI MONT S.R.L., SECA DISTRIBUTION S.R.L., SELF S.R.L., SERPO PROD IMPEX S.R.L., SIGA & CO CÎMPINA S.R.L., SIRUS COM S.R.L., TELEPRECIZIA SOCIETATE COOPERATIVĂ MEŞTEŞUGĂREASCĂ, TELEX S.R.L., TERA S.A., TOMAS S.R.L., TRAFIC COM S.R.L., UNILEVER SOUTH CENTRAL EUROPE S.R.L., UNIREA MIZIL SOCIETATE COOPERATIVĂ MEŞTEŞUGĂREASCĂ, UNO GROUP S.R.L., URLAŢI SOCIETATE COOPERATIVĂ DE CONSUM, VĂLENII DE MUNTE SOCIETATE COOPERATIVĂ DE CONSUM, VICARIS S.R.L., ZOREX COMIMPEX S.R.L., ZORILE S.A.
    JUDEŢUL SATU MARE: DOBRA COM S.R.L., AGROTEX S.R.L., AGROZOOCOM DECEBAL S.A., AUTONET IMPORT S.R.L., BARTA ATI S.R.L., BRENARNO S.R.L., COMAT S.A., COMCEREAL S.A., CONSUMCOOP ARDUD SOCIETATE COOPERATIVĂ, CONSUMCOOP FOIENI SOCIETATE COOPERATIVĂ, CONSUMCOOP SANISLĂU SOCIETATE COOPERATIVĂ, CONSUMCOOP TĂŞNAD SOCIETATE COOPERATIVĂ, EDEX S.R.L., ESEDRA S.R.L., FEDERALCOOP SATU MARE SOCIETATE COOPERATIVĂ, FLUID GROUP HAGEN S.R.L., GALENUS S.A., GEPETO S.R.L., GORDIUS S.R.L., HELLO MARGOT S.R.L., INTERCOMPANY S.R.L., LEBĂDA S.R.L., LUDY S.R.L., MARCOTEX S.R.L., MAVIO INTERNATIONAL S.R.L., MONA LINDA S.R.L., NOVECOM S.A., PIRAMIDA S.R.L., RADICAL S.R.L., RHODOS S.R.L., ROVIL COMPANI S.R.L., SANTEC S.R.L., SOLSERVICE S.R.L., TIROL PROD COM S.R.L., UNI CARM S.R.L.
    JUDEŢUL SĂLAJ: AGROSERVICE CONSTRUCT S.R.L., ALEX-COMERŢ ŞI SERVICII S.R.L., AMBI MAT S.R.L., ATCOM SOCIETATE COOPERATIVĂ MEŞTEŞUGĂREASCĂ, COMAT-SĂLAJ S.A, COMFRIG S.R.L., COOP. DE CONSUM CEHU SILVANIEI SOCIETATE COOPERATIVĂ, COOP. DE CONSUM GÎLGĂU SOCIETATE COOPERATIVĂ, COOP. DE CONSUM LETCA SOCIETATE COOPERATIVĂ, COOP. DE CONSUM ŞIMLEU-SILVANIEI SOCIETATE COOPERATIVĂ, COOP. DE CONSUM JIBOU SOCIETATE COOPERATIVĂ, CROLUX S.R.L., DUO SELECT IMPEX S.R.L., FEDERALCOOP SĂLAJ SOCIETATE COOPERATIVĂ, GENISA IMPEX S.R.L., LIBRĂRIILE SĂLAJULUI S.R.L., LORIMOD PROD COM S.R.L., NAZARETH IMPEX PRODCOM S.R.L., NEVADA IMPEX SRL, SĂLĂJEANCA S.A., SARMIS S.A., SEINCOM S.R.L., SIMONA S.R.L., SOLO IMPEX S.R.L., TDG CRIMPEX S.R.L., TOTAL AS DISTRIBUTIE GRUP S.R.L., VERO-ZAL S.R.L.
    JUDEŢUL SIBIU: AL COMSIB S.A., AMBIENT S.R.L, ANRATI S.A., APOLLO S.R.L., ARCHIM S.R.L., AUSTRIA S.R.L., BIATEX S.R.L., BOEMA S.R.L., BOTOS COM S.R.L., BRICOMAT S.A., CARA S.R.L., CARPATIN S.R.L., COMCEREAL S.A., COMETEX S.A., CONSUMCOOP AGNITA-SOCIETATE COOPERATIVĂ, CONSUMCOOP ARPAŞU DE JOS-SOCIETATE COOPERATIVĂ, CUPIDON-RODIN SOCIETATE ÎN COMANDITĂ, DANEXIM S.R.L., EL GRINGO S.R.L., ELIO PROD S.R.L., ELIX COM S.R.L., ELMINA S.R.L., FARMASIB S.R.L., FLORA TRADING S.R.L., FLORADI PROD COM S.R.L., GAMMIS S.R.L., GENERAL GROUP TRADING II S.R.L., ICOS TRADING S.A., IOAN ŞI DAN S.R.L., IONEDA SERV S.R.L., IZVOARELE S.R.L., KONSTA SPLENDID S.R.L., L I M O R O M S.R.L., LIMA COM S.R.L., LUXOR IMPEX S.R.L., MARAL TRADE S.R.L., MEDCONS SOCIETATE COOPERATIVA, MERCUR TRIFAN SOCIETATE ÎN NUME COLECTIV, MERKUR COM S.R.L., METASIB S.A., MUVI PREST S.R.L., ORLANDO SELECT S.R.L., PALACE DUMBRAVA S.R.L., PATISERIA S.R.L., POLISANO S.R.L., PREMIUM S.R.L., PREXICO S.R.L., PROMARK TRADING S.R.L., RASITAL S.R.L., RESIB S.A., RODICA S.R.L., ROVINAL S.R.L., SIBOFARM S.A., SIEBENBURGISCHES NUGAT S.R.L., SIGEMO IMPEX S.R.L., STIL DISTRIB S.R.L., SUPER COM S.R.L., TAMAS S.R.L., TARPI S.R.L., TRANSILVANIA COM S.A., TRIDENT TRANS TEX SRL, UNIVERSAL CONSTRUCT MARKET S.A., URBANA S.A., VERITAS S.R.L., VLADEXIM S.R.L., ZILEX COM S.R.L.
    JUDEŢUL SUCEAVA: ACULAR S.R.L., ADICOST EXIM S.R.L., ALIMENTARA S.A., AMBIANTA COM S.R.L., ARINA COM S.R.L., AXXA M & G S.R.L., BAZA DE APROVIZIONARE ŞI DESFACERE S.A., BOTUSANU COM S.R.L., CASA PLUS S.R.L., CIP-SAVIN COM S.R.L., COLOANA PRODCOM S.R.L., COMALIMENT S.A., COMAT S.A., COMPPIL S.A., COMPRESS S.R.L., COMSUTEXIN S.A., CONSACT COM SERV S.R.L., COOP-STAR - SOCIETATE COOPERATIVĂ, CRINUL SOCIETATE COOPERATIVĂ MEŞTEŞUGĂREASCĂ, DEALUL MARE-SOCIETATE COOPERATIVĂ, DEFEL COM S.R.L., DORNAFARM S.A., ECUATOR HOLDING S.R.L., ECUATOR S.R.L., ELBIT TELECOM S.R.L., EN GROS TRANZIT IMPEX S.R.L., ENOIU COMPROD S.R.L., FARESTIN COMIMPEX S.R.L., FETCOM S.R.L., GAROAFA-SOCIETATE COOPERATIVĂ, GEOROM IMPEX S.R.L., GIVAS COMIMPEX S.R.L., GRIRO COM S.R.L., HIGH TECH S.R.L., KI-MA S.R.L., LICĂRUL-SOCIETATE COOPERATIVĂ, MĂGURA S.R.L., MARICUT COM S.R.L., MATELO COM S.R.L., MEDICAL TECHNOLOGIE TRANSFER S.R.L., MELIOR S.A., METCHIM-BUCOVINA S.A., MICĂ INDUSTRIE ŞI PRESTĂRI SERVICII S.R.L., MICRO THERMO-CENTRALE S.R.L., MINISTAR COM S.R.L., MIOTIS DISTRIBUTION S.R.L., MOBSERVICE S.R.L., MPO S.R.L., NEREIDA EXIM S.R.L., PÂINE CO S.R.L., PIETRELE DOAMNEI S.A., PROGAS S.A., PROTON TEHNOLOGIES S.R.L., REBONA COM S.R.L., REVINE IMPEX S.R.L., ROLEX S.R.L., ROM-EXCELLENT S.R.L., SASU S.R.L., SEDCOMLIBRIS S.A., SIMOS COM S.R.L., SIRMERCUR - SOCIETATE COOPERATIVĂ, SPORUL - SOCIETATE COOPERATIVĂ DE CONSUM, SUPERSTAR COM S.R.L., TRAFIC PROD LTD S.R.L., SC TRIDENT TRANS TEX SRL, UNICOM-SOCIETATE COOPERATIVĂ MEŞTEŞUGĂREASCĂ, VALEA OBCINILOR S.R.L.
    JUDEŢUL TELEORMAN: AIS-COM S.R.L., AUTOCORA S.R.L., BARIS S.A., BUCUR COM IMPEX S.R.L., BURNAS S.A., COM TESSIS S.R.L., COMALEX S.A., COMAT S.A., COMMOD STIL IMPEX S.R.L., COMPRODIS II S.R.L., CONSUMCOOP DRĂGĂNESTI VLAŞCA SOCIETATE COOPERATIVĂ, COOPERATIVA DE CONSUM VIDELE SOCIETATE COOPERATIVĂ, DAN & MAR PROD S.R.L., DONARIS S.A., DORISS IMPEX S.R.L., GERMINO DISTRIBUTION S.R.L., IDEAL COM S.R.L., NICOLE MI SERV S.R.L., PAUL ALBU COM S.R.L., PROINVEST SRL, SAVA S.A., SEM AGRO GRUP S.R.L., SERVALEX S.R.L., TEST COM S.R.L., TOPAZ COM S.R.L., UNICOM S.R.L.
    JUDEŢUL TIMIŞ: ABP ALINA CLUB S.R.L., ADD-FAM S.R.L., AGROCOMERT HOLDING S.A., ALCOM S.A., ALL-PIC S.R.L., ALMIRA TRADE S.R.L., ALTFEL S.R.L., AMFORA S.R.L., ANDRADI COM S.R.L., ARIS & ANTHEA S.R.L., ARTIMA S.A., AUR ORA-H S.R.L., AURORA S.R.L., AUSTER S.R.L., AUTO EUROPA S.R.L., AUTOHTON TIM S.R.L., AUTO-OVAROM S.R.L., AVASELAC S.R.L., B.BRAUN MEDICAL S.R.L., BALDIOS S.R.L., BANA-N S.R.L., BANTEX S.A., BEGA PAM FOOD DISTRIBUTION S.R.L., BEGACOM S. A., CALIFORNIA FITNESS ROMÂNIA S.R.L., CARATTERE ITALIANO S.R.L., CARMELY S.R.L., CASINO BASTIONE S.R.L., CITRO S.R.L., COMCEREAL S.A., CONSUMCOOP "BÂRZAVA" GĂTAIA SOCIETATE COOPERATIVĂ, CONVEMA CLUB S.R.L., CORES TRADE S.R.L., COSEI S.R.L., COVA GHERA & CO S.R.L., DACIA S.R.L., DACS S.R.L., DALLAS S.R.L., DANUBIUS S.R.L., DEMETRA S.R.L., DENNICOS LOUISIANA S.R.L., DESTRANS S.R.L., DO S.R.L., ELBA-COM S.A., ELECTRONIC BDK S.R.L., ESSBAN INVESTMENTS S.R.L., EUROCAS-TEHNICA ALIMENTARA S.R.L., FARMEXPERT D.C.I. TIMIŞOARA S.R.L., FAUST FLOREA-USTUROI S.R.L., FLAMINGO-DENTA S.R.L., FLEXIBIL S.R.L., FORTUNA G S.R.L., FRAM S.R.L., FRUCTIMEX S.A., GEROLA PRODINVEST S.R.L., GITTANOS COMPANY S.R.L., GLISSANDO S.R.L., GRUPPO DAMIDIO S.A., HANOVER S.R.L., HEBA AUTOTRADE S.R.L., ICO-LIANORA'S PEN S.R.L., ILLINOIS COM S.R.L., IMI S.R.L., IZOMETAL S.A., KAOLA S.R.L., LEUL IMPORTEXPORT S.R.L., LOXAN ATRAKTIVE S.R.L., MAGELLAN S.R.L., MARELE VOLAN S.R.L, MATERNA MODERN S.A., MECDAF S.R.L., METROPOL S.R.L., METROPOLITAN 2000 S.R.L., MIRALIN S.R.L., MOTUL S.R.L., NOVA-TIM S.R.L., OBSESIA S.R.L., P.S. INTEX S.A., PALACE S.R.L., PAMISKORONES S.R.L., PIASTRELLE S.R.L., PIEŢE S.A., POWER PACIFIC CORPORATION S.R.L., PRODPAN S.R.L., PROFI ROM FOOD S.R.L., PSIHORELICONSTRUCT S.R.L., RACOLANTA S.R.L., RANDLER O.P. S.R.L., RESTAURANT LLOYD S.R.L., ROMINEX S.A., RS SARA MOTORS S.A., RUS-SAVITAR S.R.L., S M RECOSEMTRACT S.R.L., SAMA MATAR INVEST S.R.L., SICOMAS S.R.L., SISTEMGAS S.R.L., SOCIETATE COOPERATIVĂ CONSUMCOOP BUZIAŞ, SOCIETATE COOPERATIVĂ MODEX GRUP, SOCIETATE COOPERATIVĂ "CONSUMCOOP DETA", SOCIETATE COOPERATIVĂ FEDERALCOOP TIMIŞ, SOCIETATEA COMERCIALĂ FARMACEUTICA ARCATIM S.A., SORAZMI S.R.L., SPAR SRL, STAR TELEFONICA S.R.L., STAVROS S.R.L., SUPRIM IMPEX DISTRIBUTION S.R.L., SVETEX S.R.L., SYMMETRIA S.R.L., TAMARIXGEUM S.R.L., TEMECO S.A., THERAPEIA S.R.L., TIM CICLOP S.R.L., TIM EUROSEI S.R.L., TIM-DIALFIO S.R.L., TINECZ S.R.L., UNIVERSAL SERVICE AMIS S.R.L., UNIVOPS S.R.L., VIO S.R.L., ZAGROS S.R.L., ZASSPROTEUS & CO S.R.L.
    JUDEŢUL TULCEA: ALLEGRO S.R.L., AMOREL S.R.L., ARGENTINA S.R.L., ATCOM SCM VASLUI, COMAT-TELE S.R.L., CONFINA S.R.L., COSMICRIST S.R.L., CRONOS S.R.L., DANUBIUS S.A. , ELECTRO - SANITAS S.R.L., FEDERALCOOP TULCEA SOCIETATE COOPERATIVĂ DE CONSUM DE GRADUL I, GIVALETA S.R.L., LINDA VIS & MARI S.R.L., M.G.N.-IMPEX S.R.L., MIKE S.R.L., PARMACCOM S.R.L., RHYTHM & BLUES S.R.L., SILVA S.R.L., SOCIETATE COOPERATIVĂ DE CONSUM DE GRADUL 1 CONSUMCOOP, TOPAUR S.R.L., TRANS U-D 406 S.R.L., TRANSMAR S.R.L., TRIDENT S.R.L., UNION-VISA S.R.L., UTILAJCOM S.A.
    JUDEŢUL VASLUI: APROCOM S.A., AUROCOR S.R.L., BAMBUS S.R.L., BERLIN S.R.L., BOGMIH S.R.L., BRÂNDUŞA S.R.L., COMSTAR HAULICA S.R.L., CONSUMCOOP BÂRLAD, COOPERATIVA DE CONSUM NEGREŞTI, CRIZANTEMA S.R.L., DELKIMVAS S.R.L., DOREVECO S.R.L., FREV-SIND S.R.L., IULVIR S.R.L., MIGDALIN S.R.L., MOLDOVA S.A., OLIMP S.A., ORIGINAL S.R.L., PALODA S.A., POLYR-IMPEX S.R.L., ROBIN S.R.L., ROMINEXA IMPORT-EXPORT S.R.L., SCM PRESTAREA BÂRLAD, TAVIANY S.R.L., UNIMATEX S.R.L., VALICRIST S.R.L., VANGHELIS S.R.L, VASCAR S.A.
    JUDEŢUL VÂLCEA: AGROIND S.A., ANABELLA SRL, ARNOTA S.R.L., ARTA MODEI S.R.L., BADCOM S.R.L., BARRECO S.A., CAZARE CANTINE BERBEŞTI S.A., COMAT VÂLCEA S.A., COMCHIM S.R.L., CONSUMCOOP BERBEŞTI SOCIETATE COOPERATIVĂ, CONSUMCOOP DRĂGĂŞANI SOCIETATE COOPERATIVĂ, CONSUMCOOP LĂDEŞTI SOCIETATE COOPERATIVĂ, CONSUMCOOP LIVEZI SOCIETATE COOPERATIVĂ, CONSUMCOOP PIETRARI SOCIETATE COOPERATIVĂ, CONSUMCOOP RM. VÂLCEA SOCIETATE COOPERATIVĂ, CONSUMCOOP ROEŞTI SOCIETATE COOPERATIVĂ, D & X S.R.L., DIANA COM S.R.L., GOVORA COM S.R.L., INEDIT PRESS S.R.L., INTER GRUP COM S.R.L., INTER MERIDIAN S.R.L., IRINA IMPEX S.R.L., JANETTE S.R.L., MAGIC TIC-TAC S.R.L., MARCO-FRIG S.R.L., MINEX S.R.L., MIORIŢA DOBRIŢOIU S.R.L., NORDEXIM COFFEE SERVICES S.R.L., NORDEXIM S.R.L., NURVIL S.R.L., OVER S.R.L., ROVIMET S.A., SCAVIL S.A., SERVET VÎLCEA S.R.L., SOCOM S.A., SUVENIR S.R.L., TIC-TAC S.R.L., TOMY & FLORIS S.R.L., TOTAL DISTRIBUTION GROUP VÂLCEA S.R.L., TRIUMPH I B S S.R.L., UNIVERS S.A., VALENTINA S.R.L., VASILONI S.R.L., ZIMBRU-GRUP APROMAT S.R.L.
    JUDEŢUL VRANCEA: AIDA PREST COM S.R.L., APRO MILCOV S.A., COMAT VRANCEA S.A., COMCEREAL S.A., CRONA COM S.R.L., DIPLOMATIC TV OIL ATLAS S.R.L., EUROCONTINENTAL S.A., GENE IMPEX S.R.L., LORENA PROD COM S.R.L., MAGAZINUL EXTRA S.R.L., MARILENE PRODIMPEX S.R.L., METALE INTERNATIONAL S.R.L., METEX S.A., MULTIFARM S.R.L., ONASIS S.A., PALCOM INTERNATIONAL S.A., PATIMAG ANALINA S.R.L., R & J DISTRIBUTION S.R.L., SOCIETATE COOPERATIVĂ DE CONSUM CONSUMCOOP ADJUD, SOCIETATE COOPERATIVĂ DE CONSUM CONSUMCOOP ODOBESTI, SOCIETATE COOPERATIVĂ DE CONSUM CONSUMCOOP PANCIU, STELA COM S.R.L.
    MUNICIPIUL BUCUREŞTI: A & A MEDICAL S.R.L., A & A TRADING COMPANY S.R.L., A & C INTERNATIONAL S.A., A.D. DAMI-MAR PRODEXIM S.R.L., A.D.M. FARM S.R.L., A.M.S. 2000 TRADING IMPEX S.R.L., A.P. CORPORATE INVESTMENTS S.R.L., A.S. DINASTY CO. S.R.L., AAYLEX DISTRIBUTION S.R.L., ABB S.R.L., ABC SA, ABC GRUP COM S.R.L., ACTIV DISTRIBUTION 2000 S.R.L., ACTIVE SOFT SRL, ADAM EXPRESS S.R.L., ADDA TRADING GMBH S.R.L., ADEXIM MODELCOM S.R.L., ADMEB S.A., ADMINISTRARE CAZARE CANTINE S.A., ADORAMA S.R.L., AECTRA AGROCHEMICALS S.A., AGENT TRADE S.R.L., AGREXCOM -94 S.R.L., AGROALIM DISTRIBUTION S.R.L., AGROCAPA S.A., AGROMINI S.R.L., AGROPAN TRADE S.R.L., AGRO-PETRIA S.R.L., AGRO-UTIL S.R.L., ALBATROS COM SERV S.R.L., ALDI STORES SRL, ALEX COM 94 BUCUREŞTI S.A., ALEXANDRU COMERCIAL COMPANY S.R.L., ALGERNON IMPEX S.R.L., ALITARO INTERNATIONAL S.R.L., ALKA TRADING CO S.R.L., ALLTROM S.R.L., ALMA ARTEX S.R.L., ALMA TIM DISTRIBUTION S.R.L., ALTO SYNCRO GRUP S.R.L., ALUKONIGSTAHL SISTEME DE ALUMINIU, AMBER TECHNOLOGIES S.R.L., AMD 1993 COM IMPEX S.R.L., AMERICAN BEER HOUSE S.R.L., AMERILEX S.R.L., AMWAY ROMÂNIA MARKETING S.R.L., ANDAMI COMP S.R.L., ANTALIS S.A., ANTONY GROSS EXIM S.R.L., APOLODOR S.A., APROMATCO S.A., ARAX - IMPEX S.R.L., ARBET-EXIM S.R.L., ARCADIA 2000 S.A., ARECO EXIM S.R.L., AREXIM S.A., ARGIROM INTERNATIONAL S.A., ARMONIA IMPORT-EXPORT SRL, ARPIMEX TRADING S.A., ARTWARE INTERNATIONAL S.R.L., ASCOTT INTERNATIONAL S.R.L., ASIT REAL ESTATE S.R.L., ASTERA COSMETICS ROMÂNIA S.R.L., ASTRA BETTINGS S.R.L., ASTRAL S.A., ATAS 02 PRODEXIM S.R.L., ATOM PLUS IMPORT EXPORT S.R.L., ATRACTION S.R.L., AUDIO NOVA S.R.L., AUGMENT S.R.L., AUGSBURG INTERNATIONAL IMPEX S.R.L., AUGUSTA MOTORS (ŞI REŢEAUA SA DE DISTRIBUŢIE), AUGUSTA PAPIER S.R.L., AUTOITALIA (ŞI REŢEAUA SA DE DISTRIBUŢIE), AUTO TOTAL S.R.L., AUTOMOTIVE TRADING SERVICES S.R.L., AUTOVIT S.A., AVIA MOTORS S.R.L., AVRIG 35 S.R.L., B A S F S.R.L., B.M.S. HAUSGERATE INVEST S.R.L., B.N. COM S.R.L., B&S MOTORS (ŞI REŢEAUA SA DE DISTRIBUŢIE), BADUC S.A., BALKAN RO TRADE & CONSTRUCTION S.R.L., BALTHAZAR ENTERPRISES S.R.L., BANCORP S.R.L., BARDY TRADE IMPORT-EXPORT S.R.L., BAZA DE APROVIZIONARE ŞI TRANSPORT MATERIALE ARCOM BUCUREŞTI, BCS ROMÂNIA S.R.L., BE PROFFICE S.A., BECKER BRAU SERV S.R.L., BEIERSDORF ROMÂNIA S.R.L., BENEFICA S.A., BEOFON S.R.L., BESTA GROUP S.A., BHARAT INTERNATIONAL-IMPEX S.R.L., BIC (ROMÂNIA) MARKETING & DISTRIBUTION S.R.L., BIC ALL DISTRIBUŢIE S.R.L., BILLA ROMÂNIA S.R.L., BIVUAC IMPEX S.R.L., BLACK RED WHITE MOBILA S.R.L., BMW ROMÂNIA (ŞI REŢEAUA SA DE DISTRIBUŢIE), BOMAX TRADING S.R.L., BORLAND S.R.L., BRADY TRADE S.R.L., BRAVO GROUP 95 EXPORT IMPORT S.R.L., BRICOSTORE ROMÂNIA S.A., BRIDGEXIM IND S.R.L., BRITCOM SYSTEM S.R.L., BTL ROMÂNIA APARATURĂ MEDICALĂ S.R.L., BUCHAREST FINANCIAL PLAZZA S.R.L., BUCUR OBOR S.A., BUCUR S.A., BUCUREŞTI NEW YORK IMPORT EXPORT S.R.L., BUCUREŞTI S.A., BUCUREŞTI TRADING S.A., C & F BICOTEL SERVICE S.R.L., C.I. BULEVARD S.R.L., CALOR S.R.L., CALOREX INTERNATIONAL TRADE S.R.L., CAMI TRADING S.R.L., CAN-SERV S.R.L. BUCURESTI, CARGILL AGRICULTURA S.R.L., CARGILL SILOZURI S.A., CARLSROM BEVERAGE CO S.R.L., CAROLI PROD 2000 S.R.L., CARREFOUR ROMÂNIA S.A., CASA ALBA S.A., CASA DOINA S.R.L., CASA GOTIC S.R.L., CATERING PARTNER S.A., CDE R INTEREX SA, CEMPS S.A., CENTROFARM S.A., CG & GC INTELLIGENT TECHNOLOGY S.A., CH.P.M. (CHEMICALS & PHARMACEUTICALS & MANUFACTURING) IMPEX S.R.L., CHEMOIL IMPEX S.R.L., CHEMTRADERS S.R.L., CHIMEXIM S.A., CHRIS EXIM COM 94 S.R.L., CHRIS EXIM GRUP 2001 S.R.L., CITROEN ROMÂNIA (ŞI REŢEAUA SA DE DISTRIBUŢIE), CLUB R 1 COMPANY IMPEX S.R.L., COCOR S.A., COM ELECTRO CONSTRUCT S.A., COM NICO SERV S.R.L., COMAT - MET S.A., COMAT AUTO S.A., COMAT COMSERV S.R.L., COMAT ELECTRO S.A., COMATCHIM S.A., COMAUTOGLOB S.R.L., COMCEREAL S.A., COMEX LC98 S.R.L., COMIGA PROD IMPEX S.R.L., COMPACT RB COM S.R.L., COMPANIA DE LIBRĂRII BUCUREŞTI - CARTE S.A., COMPANIA DE LIBRĂRII BUCUREŞTI S.A., COMPANIA NAŢIONALĂ "LOTERIA ROMÂNĂ" S.A., COMPANIA NAŢIONALĂ ROMTEHNICA S.A., COMPANIA NAŢIONALĂ UNIFARM S.A., COMPLEXUL TURISTIC INTERNAŢIONAL DOI COCOŞI S.R.L., COMPREST S.A., COMSAN S.A., COMTEXIN S.A., CONEX ELECTRONIC S.R.L., CONSUMER PRODUCT NETWORK S.R.L., CONTRAST '59 SERVICE S.R.L., CONTRAST IMPEX S.R.L., CORA GENERAL BUSINESS S.R.L., CORA-ROMÂNIA HYPERMARCHE SA, COSMETICS ORIFLAME ROMÂNIA S.R.L., COSPET COM OBOR S.R.L., COTY COSMETICS ROMÂNIA S.R.L., CRIDO COM EXIM S.R.L., CRIFAL INVEST S.R.L., CRISTALEX '94 S.R.L., CRISTIM 2PRODCOM SRL, CROMINVENT S.R.L., D.D.PROMOTERM S.R.L., DADA-DESIGN S.R.L., DAN SERV TRADING '96 S.R.L., DANDY COM SERVICE 95 S.R.L., DAREL IMPEX S.R.L., DARINNE DISTRIBUTION S.R.L., DASIMPEX GSM S.R.L., DATA PLUS COMUNICATIONS S.R.L., DE SILVA INTERMED S.R.L., DEL COM EXIM S.R.L., DELFINCOM S.A., DELTA DISTRIBUTION S.A., DEN BRAVEN ROMÂNIA COMEX S.R.L., DEPOCENTER S.R.L., DERA ROMÂNIA FT S.R.L., DESPEC ROMÂNIA S.R.L., DI APOLLO S.R.L., DIAMANT SERVIMPEX S.R.L., DIAMOND CASINOS S.R.L., DINAMICA IMPEX S.R.L., DIPLOMAT S.A., DISTRIBUTION SERVICES S.R.L., DISTRIFRUT S.R.L., DITA IMPORT EXPORT S.R.L., DIVERTAS S.R.L., DONALD - D.A.I. AGENŢIA IMOBILIARĂ ... A FAMILIEI TALE ! S.R.L., DORO IRIS PRODCOM SRL, DULIMEX PLUS S.R.L., DUMICOM PRODCOMIMPEX S.R.L., DURIEUX INTERNATIONAL SOCIETE COM S.R.L., EAST EUROPEAN PARTNER LTD S.R.L., ECAS ELECTRO S.R.L., ECOCHEM S.R.L., ECONOMAT 2001 S.R.L., ECONOMAT SECTOR 5 SRL, EDRINKS.RO S.R.L., EDVAL TRADING S.R.L., EGIBO PROD IMPEX S.R.L., ELECTRICOM S.A., ELECTRONUM S.A., ELITA AGROCHEMICALS EXIM S.R.L., ELMEC ROMÂNIA S.R.L., ELYDAN COM SERV IMPEX S.R.L., EMIDALE INTERNATIONAL IMPEX S.R.L., EMMA COMEX S.R.L., ENDOSCOPIA S.R.L., ENERGY DISTRIBUTION S.R.L., ERBAŞU CALZE & COLLANT S.R.L., ERBAŞU GENERAL CONSTRUCT S.A., EUREST ROM S.R.L., EURIAL INVEST S.A., EURO INTER TRADE CORPORATION S.R.L., EURO TRADE INVEST S.A., EUROM GROUP IMPEX S.R.L., EUROMERCATO S.R.L., EUROPADDY TRANSPORT IMPORT-EXPORT S.R.L., EUROPE BUILD & BUSINESS COM S.R.L., EUROTOYS IMPORT-EXPORT S.R.L., EUTRON INVEST ROMÂNIA S.R.L., EVA IMPORT EXPORT S.R.L., F.I.R. PROD. IMPORT-EXPORT S.R.L., F.T.F. INTERNATIONAL S.R.L., FABIANUS AGREMENT S.R.L., FARMACIA IANCULUI 57 S.R.L., FARMACIA TITAN S.R.L., FARMAPLUS S.R.L., FARMEXIM S.A., FARMEXPERT D.C.I. S.A., FAVORIT '97 S.R.L., FELSIN FARM S.R.L., FERCO STEEL EXPORT IMPORT S.R.L., FESTO S.R.L., FILDAS TRADING S.R.L., FIRST LOGISTICS & DISTRIBUTION S.R.L., FLAMINGO INTERNATIONAL S.A., FLANCO INTERNATIONAL S.R.L., FLOR - UNION S.R.L., FOODICOM S.R.L., FOREST TRADING 93 S.R.L., FOREXIM ACTIV S.R.L., FORUM AUTO (ŞI REŢEAUA SA DE DISTRIBUŢIE), FRESH AIR S.R.L., FRONTIER HOLDINGS S.R.L., FRUCT - TANACU S.R.L., G.B. INDCO S.R.L., GAL INTERNATIONAL S.R.L., GALERIILE VICTORIA S.A., GALIC PROD S.R.L., GALIC SUPERMARKET S.R.L., GAMA INTERNATIONAL S.R.L., GAMABELL EXIM S.R.L., GAME WORLD ROMÂNIA S.R.L., GECOM IMPORT EXPORT S.R.L., GENCO TRADE S.R.L., GENERAL BUSINESS SYSTEM S.R.L., GENERAL NIC IMPORT-EXPORT S.R.L., GENERAL PARMA FOOD S.R.L., GENFARM MED CO. S.R.L., GENY COM PROD IMPEX S.R.L., GEOMIN S.A., GEST IMP EXP S.R.L., GEVE COM S.R.L., GFS INVESTMENTS ROMÂNIA S.R.L., GIMROM HOLDING SA, GIROM INTERNATIONAL S.R.L., GLAXO WELLCOME S.R.L., GLAXOSMITHKLINE (GSK) S.R.L., GM ROMÂNIA (ŞI REŢEAUA SA DE DISTRIBUŢIE), GNN TRADE S.R.L., GOLD PRINT IMPEX S.R.L., GOLDEN BLITZ S.A., GRAND CAFE SERV S.A., GRAND CASINOS S.R.L., GRIM CD GROUP S.R.L., GRIMAGH - IMPORT EXPORT S.R.L., GRUP EXPLOATARE ŞI ÎNTREŢINERE PALAT C.F.R. S.A., GULLIVER S.R.L., HACHETTE DISTRIBUTION SERVICES INMEDIO S.R.L., HARD ROCK S.R.L., HATHOR IMPEX S.R.L., HEINRIG IMPEX S.R.L. FILIALA BUCUREŞTI, HELEN ROSE TRADING SRL, HELP NET FARMA S.A., HERĂSTRĂU S.A., HEWLETT - PACKARD (ROMÂNIA) S.R.L., HISTRIA INTERNATIONAL S.R.L., HONDA AUTO ROMÂNIA (ŞI REŢEAUA SA DE DISTRIBUŢIE), HORNBACH CENTRALA SRL, HORNOFF TRADE CONSULT S.R.L., HYUNDAI AUTO ROMÂNIA (ŞI REŢEAUA SA DE DISTRIBUŢIE), I.D.M. KENNEDY GROUP CO S.R.L., I.S. IOSAN S.R.L., IMEDICA S.A., IMOBILIAR NETWORK 2002 S.A., IMPACT EC2 S.R.L., IMPEX CRIS TIM S.R.L., IMPORT EXPORT ILMA S.R.L., IMPORT EXPORT IRISA S.R.L., IMSAT PROIECT S.A., INA INTERNATIONAL S.R.L., INDUKAT TRADING & SERVI
CE S.R.L., INDUSTRIA BUMBACULUI S.A., INDUSTRIALEXPORT S.A., INFINIT PLUS COM PROD S.R.L., ING SERVICES ROMÂNIA S.R.L., INSTALATII ŞI AUTOMATIZĂRI ELLA S.R.L., INTERACTION S.R.L., INTERBRANDS MARKETING & DISTRIBUTION S.A., INTERCONT S.R.L., INTERNATIONAL COSMETICS S.R.L., INTERNATIONAL TRANSACTIONS & SERVICES S.A., INTERNOVA SERV COM IMPORT EXPORT S.R.L., INTERTOP S.R.L., IOROM TRADING S.A., IPSAL INTERPLAST S.R.L., IPSO S.A., IRISCOM S.R.L., ISA S.R.L., ITALIAN-ROMANIAN INDUSTRIAL DEVELOPMENT ENTERPRISE - IRIDE S.A., S.C. IVET COMPROD S.R.L, J & R ENTERPRISES S.R.L., J.D.C. COMPANY 97 S.R.L., J.T. INTERNATIONAL (ROMÂNIA) S.R.L., JECO TRADING S.A., JERRY'S PIZZA VEST S.R.L., JUGUAR IMP S.R.L., KAUFLAND ROMÂNIA SCS, KGK KONSIMPEX S.R.L., KIA ROM AUTO (ŞI REŢEAUA SA DE DISTRIBUŢIE), KON ELECTRONIC S.R.L., KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTIONS ROMÂNIA S.R.L., L & W TRADE GROUP (ROMÂNIA) S.R.L., LA FOURMI S.A., LA GOGOŞARU S.R.L., LA PERLA S.R.L., LABORMED PHARMA TRADING S.R.L., L'AFFAIRE CO. S.R.L., LANDEX S.R.L., LARO DISTRIBUTION S.R.L., LA-RO IMPEX 2001 S.R.L., LEGUME FRUCTE MILITARI S.A., LEO 2000 CO S.R.L., LES GASTRONOMES S.R.L., LEUL M.T.K. S.R.L., LIDL România SCS, LIV INTERNATIONAL S.R.L., LOTUS TELECOM S.R.L., LUCAM 2001 SRL, LUCORIS MOTRU S.R.L., LUNA - DOR S.R.L., M & N - ITALY-COMPROD IMPEX S.R.L., M T PRESS IMPEX S.R.L., M.C.C. HOLDING INVEST S.R.L., M.E.N. IMPORT EXPORT S.R.L., M.I.T. IMPEX S.R.L., M.S.S. PRESCOM S.R.L., MACRO INTERNATIONAL DISTRIBUTION S.R.L., MACROMEX S.R.L., MADMARY COM IMPEX S.R.L., MAICOM S.R.L., MANAGEMENT DIGITAL IMAGING S.R.L., MAP MERCHANT ROMÂNIA S.R.L., MAR - IO INTERNATIONAL EXIM S.R.L., MARATHON DISTRIBUTION GROUP S.R.L., MARCHAND S.R.L., MARCON SERVICII ŞI PRODUCŢIE IMPEX S.R.L., MARICON S.R.L., MARK E.N.G. S.R.L., MARMARIS GROUP S.R.L., MAROGINI IMPEX S.R.L., MARS ROMÂNIA S.R.L., MARU S.R.L., MATCOM CONSTRUCT - 95 S.R.L., MATRA INT S.R.L., MB DISTRIBUTION S.R.L., MC MONI'S S.R.L., M CAR TRADING (ŞI REŢEAUA SA DE DISTRIBUŢIE), MDC NICOREŞTI S.R.L., MECANO EXPORT-IMPORT S.A., MEDCHIM T.M. S.R.L., MEDICAL ADVANCED TECHNOLOGIES S.R.L., MEDICAROM GROUP S.R.L., MEDICLIM S.R.L., MEDIMEX 2000 S.R.L., MEDIST S.A., MEDITECH INTERNATIONAL S.R.L., MEDITERANEAN GENERAL ACTIVITES S.R.L., MEGA DOI S.R.L., MEGA IMAGE S.R.L., MEGASIM COM S.R.L., MELISSA SUPERMARKET & MINIMARKET S.R.L., MERCATOR S.R.L., MERCEDES-BENZ ROMÂNIA (ŞI REŢEAUA SA DE DISTRIBUŢIE), MERGUS S.R.L., MERIDIAN SUD S.R.L., MESSER ROMÂNIA GAZ S.R.L., METALCAS GRUP S.R.L., METALEXPORTIMPORT S.A., METAV BUSINESS PARC S.A., METEOR AUTO S.R.L., METEOR S.A., MGV DISTRI-HIPER SA, MIDARS COM CASA S.R.L., MILENA SUPERMARKET S.R.L., MINERVA S.A., MINIMAL A.P. S.R.L., MIORIŢA COM S.R.L., MISTRAL PLUS MOD S.R.L., MISY PRODIMPEX S.R.L., MIT MOTORS INTERNATIONAL S.R.L., MITA COM EXIM S.R.L., MIVAROM PRODCOMEX S.R.L., MOARO TRADING SRL, MOBEXPERT BRAŞOV S.R.L., MOBEXPERT OFFICE CENTER S.R.L., MON PLAISIR SERVICII S.A., MONACO INTERNATIONAL 2001 S.R.L., MONTERO S.A., MULTICORE TRADING S.R.L., MULTIGALAXY S.R.L., MUNTENIA ADMINISTRATOR S.A., MVV SERV COM S.R.L., N B N COM S.R.L., NATUREVO S.R.L., NATURVITA IMPEX S.R.L., NEICO S.R.L., NET CONSULTING S.R.L., NEW LINK S.R.L., NEW MAP "CASA MAGICA" S.R.L., NEW RUBY S.R.L., NEW STARS COMPANY IMPEX S.R.L., NICOGRI-COM 96 S.R.L., NICOLA COMIMEX S.R.L., NIRAN CO. PRODUCTS S.R.L., NORDIC IMPORT EXPORT CO S.R.L., NORDIC INTERNATIONAL CO S.R.L., NOUA GENERATIE PAPETĂRIE ŞI BIROTICĂ S.R.L., NOVA LINE S.A., NOVA TRADE S.A., OCTAGON GROUP S.R.L., OF SYSTEMS S.R.L., OMCO S.R.L., OMEGA ROM TRADE '94 S.R.L., OMNILOGIC S.R.L., OMNISUD S.R.L., OMNITECH TRADING S.A., OMNITRON TRADING S.R.L., ONIX SERCOM S.R.L., OPREA INDUSTRIES S.R.L., OPTINOVA ROMANIAN AMERICAN OPTICAL CO S.R.L., ORIENT TRADING COMPANY S.R.L., ORIZONT S.A., OŢEL ŞI PLASTIC S.R.L., OTIS LIFT S.R.L., OVERSEAS BAKERY & INGREDIENTS S.R.L., OVERSEAS DISTRIBUTION S.R.L., OVERSEAS GROUP IMPEX S.R.L., P.G.M. TRADING S.R.L., PALADIUM COM S.R.L., PANASONIC ROMÂNIA S.R.L., PASAGIUL VICTORIEI PRODAL S.R.L., PELMARK DISTRIBUŢIE S.R.L., PERAL DISTRIBUTION S.R.L., PESCĂRUŞ S.R.L., PET PRODEXIM S.R.L., PETROLEXPORTIMPORT S.A., PETRUZALEK - COM S.R.L., PHARCO IMPEX 93 S.R.L., PHARMA S.A., PHILIPS ROMÂNIA S.R.L., PHOENIXMED 2000 S.R.L., PIAŢA DE GROS S.A., PIAŢA VETERANILOR, PICCOLO MONDO TRADING S.R.L., PICNIC STAR COM S.R.L., PINOCCIO S.R.L., PIRIMPEX S.R.L., PLANT ELECTRONIC S.R.L., POLYGON IMPORT EXPORT S.R.L., POLYINVEST S.A., PORSCHE ROMÂNIA (ŞI REŢEAUA SA DE DISTRIBUTIE), POWERTOOLS ELECTRO CENTER S.R.L., PREMIUM LUBRICANTS ROMÂNIA S.R.L., PRESTIGE TRADING S.R.L., PRIER C.D. INVEST S.R.L., PRIMAT GOLD IMPEX S.R.L., PRINCESS PLANET COM S.R.L., PRIVILEGE INTERNATIONAL COSMETIC S.R.L., PRO CONFORT S.A., PROBAN S.R.L., PROBER COM S.R.L., PROCA ROMÂNIA S.R.L., PROCANT TRADING S.R.L., PROCTER & GAMBLE MARKETING ROMÂNIA S.R.L., PROD COM ANGHEL S.R.L., PRODCIM 2001 S.R.L., PRODUCTON S.R.L., PROFILUX S.A., PROGERAZ S.R.L., PUI DE URS S.R.L., PUNTOSHOP S.A., QUEEN INVESTMENTS INC S.R.L., R.A.I.- 88 IMPEX S.R.L., R.S.D. COMPANY-IMPORT EXPORT S.R.L., RACOS COMIMPEX S.R.L., RACOSI S.R.L., RĂDĂCINI LEASING S.R.L., RĂDĂCINI S.R.L., RADICAL GRUP IMPORT - EXPORT S.R, RADMIRA COMPANY S.R.L., RADU SERCOM S.R.L., RAFAELLO DISTRIBUTION COM S.R.L., RAFI INTERNATIONAL GENERAL COMMERCE S.R.L., RAINBOW GRUP CO SRL, RAXON S.R.L., RĂDĂCINI (ŞI REŢEAUA SA DE DISTRIBUŢIE), REAL-HYPERMARKET ROMÂNIA SRL, REAL SOBY-WEST EX-IMP. S.R.L., REAL VIDEO INTERNATIONAL S.R.L., REL COMPUTER S.R.L., RELAD PHARMA S.A., REMI PRESS '94 S.R.L., RENAULT NISSAN ROMÂNIA S.R.L., RENAULT ROMÂNIA (ŞI REŢEAUA SA DE DISTRIBUŢIE INCLUSIV DACIA), RENDER COM S.R.L., RESOURCE S.A., RESTAURANT BUCEGI S.R.L., RESTAURANT CASA VERNESCU S.R.L., REX 2000 S.R.L., REWE ROMÂNIA SRL, REWE PENNY MARKET, REWE PENNY MARKET XXL, RIO BUCOVINA DISTRIBUTION S.R.L., RO - GER INVESTMENTS & TRADE S.R.L., ROCAST S.R.L., RODIPET S.A., RODMIR EXPERT S.R.L., ROEL S.R.L., ROM BINGO S.R.L., ROM SEP S.R.L., ROMAGRA DISTRIBUTION S.R.L., ROMÂNIA HYPERMARCHE S.A., ROMANIAN BUSINESS CONSULT S.R.L., ROMANIAN FRANCHISE SYSTEMS S.R.L., ROMANIAN PAPER DISTRIBUTION S.R.L., ROMANOEXPORT S.A., ROMANTIC 2000 IMPEX S.R.L., ROMARC S.A., ROMARI & S.A.S. S.R.L., ROMARTA S.A., ROMARTA 2001 COM SRL, ROMARTA 2003 SRL, ROMARTA INDUSTRIAL SRL, ROMASTRU TRADING S.R.L., ROMBAL S.R.L., ROMBIZ IMPEX S.R.L., ROMCAR (ŞI REŢEAUA SA DE DISTRIBUŢIE), ROMCO S.R.L., ROMENERGO S.A., ROMFERCHIM S.A., ROMKATEL S.R.L., ROM-NOVOMATIC CORPORATION S.R.L., ROMSTAL IMEX S.R.L., ROMTRUST PRINTERS S.A., RONEXPRIM S.R.L., ROPECO BUCUREŞTI S.R.L., ROTEST S.R.L., ROYAL BINGO S.R.L., ROYAL CARO S.R.L., ROYAL DISTRIBUTION SERVICES S.R.L., ROYAL MARKET COMIMPEX S.R.L., ROZS IMPEX S.R.L., RUBIN 2000 IMPORT-EXPORT S.R.L., RUBY-FOOD CO. IMPEX S.R.L., RUMENA LOCEST IMPEX S.R.L., RUNE S.R.L., RUXIR MARKET S.R.L., S IMOBILIARE S.A., S&H TRUST CONSTRUCTION S.R.L., S.D.V. FREE TAX. S.R.L., S.I.E.P.C.O.F.A.R. S.A., S.R.L, S.T.S. DISTRIBUTION S.R.L., SAGITTA INTERNATIONAL S.R.L., SAM COMERCIAL TRADING S.R.L., SAM TC PRODUCT S.R.L., SAMA SERVICE GRUP S.A., SANPRODMED S.R.L., SANTA - RICO IMPEX S.R.L., SCHNEIDER REALTY S.R.L., SEA ROMÂNIA S.R.L., SEDER IMPORT-EXPORT S.R.L., SELECT 95 S.R.L., SELECT OPTIC SRL, SEMROM MUNTENIA S.A., SENATOR IMPEX S.R.L., SENTIA S.R.L., SEPADIN S.R.L., SETAR PROD IMPEX S.R.L., SHAMROCK DISTRIBUTION S.R.L., SHANNON S.R.L., SHARROM 98 BUCURESTI S.R.L., SHORLEY RESTAURANT S.R.L., SIEMENS S.R.L., SIGNUM S.R.L., SILANCE IMPEX S.R.L., SILIANA IMPORT EXPORT S.R.L., SKYFON IMPEX S.R.L., SOCET S.A., SOCIETATE COOPERATIVĂ MEŞTEŞUGĂREASCĂ "ORRIS", SOCIETATE COOPERATIVĂ MEŞTEŞUGĂREASCĂ CARPEX, SOCIETATE COOPERATIVĂ MEŞTEŞUGĂREASCĂ COPADIMEX, SOCIETATE COOPERATIVĂ MEŞTEŞUGĂREASCĂ METALO-CASNICA, SOCIETATE COOPERATIVĂ MEŞTEŞUGĂREASCĂ RADIO PROGRES, SOCIETATE COOPERATIVĂ MEŞTEŞUGĂREASCĂ ROMARTIZANA, SOCIETATEA DE COMERŢ BIRSAN S.R.L., SODO MIGLIORI ROMÂNIA S.R.L., SONYA MOD S.A., SPRINGTREST SA, SSD - SPORT SYSTEM DEVELOPMENT S.R.L., SSL ROMÂNIA S.R.L., STANBOX MUSIC S.R.L., STANDARD COM S.R.L., STAR PRINT TRADE CO S.R.L., STEELMET ROMÂNIA S.A., STEFANEL UNIVERSAL S.R.L., STERN 2000 IMPEX S.R.L., STRUCTU
RAL NETWORK SRL, STRYKER ROMÂNIA S.R.L., SUPERB 90 INCOM S.R.L., SUPREME DISTRIBUTION NETWORK S.R.L., SYNGENTA AGRO S.R.L., SYSCOM - 18 S.R.L., SYSWARE SYSTEMS INTEGRATION S.R.L., T.I.M.A.X. S.R.L., TAMILIA TEX S.R.L., TARELL IMPORT EXPORT S.R.L., TARGET MEDIA INTERNATIONAL S.R.L., TCHIBO ROMÂNIA S.R.L., TEDEUM IMPEX S.R.L., TEHNOFORESTEXPORT S.A., TEHNOINVEST S.A., TEHNOMARKET SRL, TEOMOD STYLE TRADING S.R.L., TERMOMAX ROMÂNIA S.R.L., TERRA S.A., TEXACO LUBRICANTS ROMÂNIA S.R.L., TITAN AL S.A., TOP BIROTICA S.R.L., TOP DIAGNOSTICS S.R.L., TOYOTA ROMÂNIA (ŞI REŢEAUA SA DE DISTRIBUŢIE), TRANSEURO INVEST S.A., TRIBECA DISTRIBUŢIE S.R.L., TRICO ART FASHION SRL, TRICO REAL ESTATE SRL, TRIMEX TRADE S.R.L., TROCADERO S.A., TROTTER I.G. S.R.L., TROTTER RESTAURANT S.R.L., TRUST MOTORS (ŞI REŢEAUA SA DE DISTRIBUŢIE), TUVAL S.R.L., ULTRAMED S.R.L., UNICOM HOLDING S.A., UNION INTERNATIONAL CENTER S.A., UNISEM S.A., UNITECH ELECTRONICS S.R.L., UNITED CAPITAL SA, UNITED EURO DISTRIBUTIONS S.R.L., UNIVERSAL MVM CONEXIM S.R.L., UNIVERSAL S.A., UNIVERSAL TRADE COMPANY S.R.L., UNIVERSALCOOP S.R.L., US FOOD NETWORK S.A., UTIL TOTAL S.R.L., UZINEXPORT S.A., VALCANTTA XMX S.R.L., VALDO INVEST S.R.L., VENUS DSH IMPORT EXPORT S.R.L., VEL PITAR S.A., VETERIN-IMPEX S.R.L., VINCON DISTRIBUTION S.R.L., VIPA INTERNATIONAL S.R.L., VIPROCO S.R.L., VLAD EXIM S.R.L., VLAMIR IMPEX S.R.L., VP MAGASSIN SA, WAPO SERVICE S.R.L., WAVIN ROMÂNIA S.R.L., WELLA ROMÂNIA S.R.L., WHITE JAGUAR S.R.L., WHITELAND IMPORT EXPORT S.R.L., ZEPTER INTERNATIONAL ROMÂNIA IMPORT EXPORT S.R.L., ZERILLO'S GROUP S.R.L.


    ANEXA 4


             Componenţa comisiei de negociere


      PARTEA PATRONALĂ PARTEA SINDICALĂ

  ┌──────────────────────┬─────────────────────────────────┐
  │FEDERAŢIA PATRONATELOR│ │
  │DE COMERŢ DIN ROMÂNIA │FEDERAŢIA SINDICATELOR DIN COMERŢ│
  ├──────────────────────┼─────────────────────────────────┤
  │- Chiriac Gabriel │ - Gogescu Vasilică │
  │ │ - Bărbulescu Constantin │
  │ │ - Gogescu Cristina │
  └──────────────────────┴─────────────────────────────────┘


                                 -------


Comentarii Act

Nu sunt comentarii momentan.

Posteaza pe retele sociale

Pentru a posta un comentariu trebuie sa va autentificati


Daca nu aveti inca un cont si vreti sa va inregistrati dati click aici(click aici pentru a vedea toate aplicatiile CTCE)


Parteneri:

Contact

Bd. Decebal, nr. 32
Piatra Neamt
Romania
0233-211.020 , 218.110, 210.290, 210.291
0233.206.575

Contact Me

Urmariti-ne pe

Facebook