Inapoi la Cautare

CONTRACT MUNCĂ 2598 /2002


la nivelul ramurii comerţ pe anii 2003-2005


Puteti sa consultati o forma actualizata la data 30.09.2014, conform modificarilor publicate in Monitorul Oficial al Romaniei, apasand butonul Cumpara Act.

Cumparati Actul varianta DOC

Forma la zi
Pret: 13,00 RON cu TVA
Doriti o forma actualizata, la zi (30.09.2014), a acestui act ? Cumparati acum online, rapid si simplu varianta DOC !

Forme la zi | Modificari Act | Printare | Salvare DOC

  
    Înregistrat la Ministerul Muncii şi Solidarităţii Sociale cu nr. 2598/22/23.12.2002
    PĂRŢILE CONTRACTANTE
    Contractul colectiv de muncă la nivelul ramurii comerţ pe anii 2003-2005 a fost încheiat între:
    1. salariaţii, reprezentaţi în conformitate cu articolul 14, lit. b, alin. 2, din Legea nr. 130/1996, republicată, de Federaţia Sindicatelor Libere din Comerţ,
    şi
    2. patronii*), reprezentaţi în conformitate cu articolul 14, lit. a, alin. 2, din Legea nr. 130/1996, republicată, de Asociaţia Naţionala a Patronatului din Comerţ, Distribuţie şi Activităţi Imobiliare.
---------
    *) În sensul Legii nr. 130/1996, art. 1, alin. 2, prin termenul de patron se înţelege persoana fizica şi persoana juridică care angajează salariaţi prin încheierea unui contract individual de muncă.
    CAP. 1
    Dispoziţii generale
    ART. 1
    Părţile contractante recunosc şi accepta pe deplin ca sunt egale şi libere în negocierea contractului colectiv de muncă în ramura comerţ şi se obliga să respecte în totalitate prevederile acestuia.
    ART. 2
    (1) Contractul colectiv de muncă în ramura comerţ cuprinde drepturile şi obligaţiile patronilor şi ale salariaţilor cu privire la condiţiile generale de muncă.
    (2) În ceea ce priveşte condiţiile specifice de muncă, determinate conform legii, drepturile şi obligaţiile părţilor se vor stabili prin contractele colective de muncă la nivel de unităţi.
    ART. 3
    (1) Clauzele contractului colectiv de muncă pe ramura produc efecte după cum urmează:
    a) pentru toţi salariaţii încadraţi în toate unităţile din ramura comerţ pentru care s-a încheiat prezentul contract colectiv de muncă, indiferent de forma de capital social (de stat sau privat, român sau străin/mixt), care sunt prezentaţi în anexa nr. 3 la prezentul contract, sau dacă au ca domeniu principal de activitate comerţul, alimentaţia publică şi închirierea bunurilor imobiliare proprii, conform codurilor CAEN 501, 503, 504, 505, 51, 52, 553, 554, 555, 70;
    b) pentru toţi salariaţii din unitatea pentru care se încheie contract colectiv de muncă la nivel de unitate.
    (2) În cazul în care, din diferite motive, părţile au încheiat contracte colective de muncă la un nivel inferior înaintea contractelor la nivel superior, cele de la nivelurile inferioare se vor adapta contractelor colective de la nivel superior, acolo unde prevederile minimale ale acestora nu au fost atinse.
    (3) În contractele colective de muncă încheiate la nivel de unitate, bazate pe negocieri colective între sindicat şi patronat, părţile contractante vor conveni, printr-o clauza expresă, plata unei contribuţii lunare de către salariaţi, alţii decât membrii de sindicat, pentru desfăşurarea negocierilor colective, dar care să nu fie mai mica de 0,5% din salariu şi sa nu depăşească valoarea contribuţiei sindicale.
    ART. 4
    Prezentul contract se încheie pe o perioadă de trei ani.
    ART. 5
    (1) Orice cerere de modificare a prezentului contract va face obiectul unei negocieri.
    (2) Cererea de modificare se aduce la cunoştinţa, în scris, celeilalte părţi cu cel puţin 30 de zile înainte de data propusă pentru începerea negocierilor.
    (3) Cererile de modificare vor fi depuse de către reprezentantul patronilor la Federaţia Sindicatelor Libere din Comerţ, iar cele ale F.S.L.C. la organizaţia patronala semnatara.
    (4) Părţile convin ca în perioada negocierilor, atât în cazul în care se fac modificări, cat şi în cazul denunţării contractului, sa nu efectueze concedieri din motive neimputabile salariaţilor şi sa nu declanseze greve.
    (5) Modificările aduse contractului colectiv de muncă se comunică, în scris, organului la care se păstrează şi devin aplicabile de la data înregistrării sau la o altă dată ulterioară, potrivit convenţiei părţilor.
    ART. 6
    Suspendarea şi încetarea contractului au loc potrivit legii.
    ART. 7
    (1) Pentru rezolvarea problemelor ce apar în aplicarea prevederilor prezentului contract, părţile convin sa instituie o comisie paritara.
    (2) Competenţa, componenta, organizarea şi funcţionarea comisiei paritare sunt stabilite prin regulamentul din anexa nr. 1 la prezentul contract.
    ART. 8
    (1) Drepturile salariaţilor prevăzute în prezentul contract colectiv de muncă nu pot sa reprezinte cauza reducerii altor drepturi colective sau individuale care au fost stabilite prin contractele colective de muncă încheiate la nivel de grupuri de unităţi şi unităţi înaintea încheierii prezentului contract colectiv de muncă.
    (2) În situaţiile în care, în privinta drepturilor ce decurg din prezentul contract colectiv de muncă, intervin reglementări legale mai favorabile, acestea vor face parte de drept din contract.
    CAP. 2
    Timpul de muncă
    ART. 9
    (1) Durata normală a timpului de muncă este de 8 ore pe zi sau de 40 de ore pe săptămâna.
    (2) Prin negocieri la nivel de unitate, pentru a pune de acord programul cu cerinţele desfăşurării activităţii, se poate stabili un program săptămânal de 36 până la 44 de ore, cu condiţia ca media lunară să fie de 40 de ore pe săptămâna.
    (3) La locurile de muncă unde datorită specificului activităţii nu exista posibilitatea încadrării în durata normală a timpului zilnic de lucru se pot stabili forme specifice de organizare a timpului de lucru; locurile de muncă la care se aplică aceste forme specifice de organizare, precum şi modalităţile concrete de organizare şi de evidenta a muncii prestate se stabilesc prin contractul colectiv de muncă la nivel de grupuri de unităţi sau unităţi.
    (4) În sectoarele de muncă unde regimul de lucru este influentat de sezoane, durata timpului de lucru se stabileşte prin negocieri cu sindicatele.
    ART. 10
    (1) Pentru unele activităţi, locuri de muncă şi categorii de personal, prevăzute în contractele colective de muncă de la unităţi, se pot stabili programe de lucru parţiale, corespunzătoare unor fracţiuni de norma, cu o durată a timpului de muncă de 6, 4 sau 2 ore pe zi. Drepturile salariaţilor care lucrează în astfel de situaţii se acordă proporţional cu timpul lucrat.
    (2) La cerere, salariaţii cu program parţial de lucru vor fi încadraţi în program normal, dacă exista posturi vacante şi dacă întrunesc condiţiile ocupării acestor posturi.
    ART. 11
    (1) Salariaţii care îşi desfăşoară activitatea în locuri de muncă cu condiţii deosebite beneficiază de reducerea duratei normale a timpului de muncă sub 8 ore pe zi, în condiţiile prevăzute de lege.
    (2) Durata reducerii timpului normal de muncă şi categoriile de personal care beneficiază de acest program se stabilesc prin contractul colectiv de muncă la nivel de grupuri de unităţi şi unităţi.
    ART. 12
    (1) Orele de începere şi de terminare a programului vor fi stabilite prin regulamentul de ordine interioară.
    (2) În toate cazurile în care se dovedeşte ca este posibil, cei care angajează şi sindicatele vor purta negocieri pentru a fixa orare flexibile de lucru şi modalităţi de aplicare a acestora.
    (3) Stabilirea orarelor flexibile de lucru nu afectează drepturile prevăzute în contractul colectiv de muncă.
    ART. 13
    (1) Orele prestate, la solicitarea patronului, peste programul normal de lucru stabilit în unitate sunt ore suplimentare.
    (2) Salariaţii pot fi chemaţi sa presteze ore suplimentare numai cu consimţământul lor.
    (3) Pentru prevenirea sau înlăturarea efectelor unor calamitati naturale ori a altor cazuri de forta majoră, salariaţii au obligaţia de a presta munca suplimentară cerută de cel care angajează.
    ART. 14
    Orele suplimentare se compensează cu timp liber corespunzător sau cu bani.
    ART. 15
    (1) Munca prestată în intervalul dintre orele 22 şi 6, cu posibilitatea abaterii cu o ora în plus sau în minus faţă de aceste limite, este lucru în timpul nopţii.
    (2) Pentru persoanele al căror program de lucru se desfăşoară pe timpul nopţii, durata timpului de muncă este mai mica cu o ora decât durata timpului de muncă prestată în timpul zilei, fără diminuarea salariului de baza şi a vechimii în munca.
    (3) Prevederile alin. 2 nu se aplică salariaţilor care lucrează în locuri de muncă cu condiţii deosebite, unde durata timpului de muncă este mai mica de 8 ore.
    (4) La unităţile unde procesul muncii este neintrerupt sau condiţiile specifice ale muncii o impun, programul de lucru din timpul nopţii poate fi egal cu cel din timpul zilei. Munca prestată în timpul nopţii în cadrul unui asemenea program se plăteşte sub forma de spor, dacă timpul astfel lucrat reprezintă cel puţin jumătate din programul de lucru; de acest spor beneficiază şi salariaţii care lucrează în condiţii deosebite, unde durata timpului de muncă este mai mica de 8 ore/zi.
    ART. 16
    (1) Salariata care renunţa la concediul legal pentru îngrijirea copilului în vârsta de până la doi ani poate beneficia de reducerea duratei normale a timpului de lucru cu 2 ore pe zi, fără sa îi fie afectate salariul de baza şi vechimea în munca.
    (2) Femeile care au în îngrijire copii de până la 6 ani pot lucra cu 1/2 norma, dacă nu beneficiază de cresa sau cămin, fără sa li se afecteze drepturile ce decurg din calitatea de salariat. Timpul în care au fost încadrate în aceste condiţii se considera, la calculul vechimii în munca, timp lucrat cu o norma întreaga.
    ART. 17
    În durata normală a timpului de muncă nu intra timpii consumaţi cu echiparea/dezechiparea la începutul şi sfârşitul programului.
    CAP. 3
    Condiţiile de muncă şi protecţia muncii
    ART. 18
    (1) Părţile se obliga să depună toate eforturile pentru aplicarea riguroasă a sistemului institutionalizat prin legislaţia în vigoare în vederea ameliorării permanente a condiţiilor de muncă.
    (2) În vederea realizării obiectivului prevăzut la alineatul precedent, părţile contractante vor asigura includerea în contractele colective de muncă la nivel de unitate a măsurilor prevăzute de Legea nr. 90/1996, republicată.
    (3) La stabilirea măsurilor vizând condiţiile de muncă, părţile implicate vor tine seama de:
    a) măsurile incluse în contractul colectiv de muncă să fie de natura să asigure cel puţin condiţiile de muncă la nivelul parametrilor minimali prevăzuţi în norme; dacă acest lucru nu este posibil la un moment dat, se vor stabili programe pe termen scurt sau mediu pentru realizare, până la asigurarea parametrilor minimali, salariaţii beneficiind de compensări băneşti sau de alta natura;
    b) măsurile privind ameliorarea condiţiilor de muncă vor fi stabilite împreună cu reprezentanţii sindicali, încheindu-se anexe speciale la contractele colective de muncă.
    ART. 19
    (1) Organizarea activităţii prin stabilirea unei structuri organizatorice rationale, repartizarea tuturor salariaţilor pe locuri de muncă, cu precizarea atribuţiilor şi raspunderilor lor, precum şi exercitarea controlului asupra modului de îndeplinire a obligaţiilor de serviciu de către salariaţi sunt de competenţa exclusiva a celor care angajează.
    (2) Normarea muncii se aplică tuturor categoriilor de salariaţi - muncitori, tehnicieni, ingineri, economişti, cadre de alta specialitate şi lucrători din activitatea administrativă - atât celor salarizaţi în acord, cat şi celor salarizaţi în regie. Normele de muncă se exprima - în funcţie de caracteristicile procesului de producţie sau ale altor activităţi ce se normeaza - sub forma de norme de timp, norme de producţie, norme de personal, sfere de atribuţii sau sub alte forme corespunzătoare specificului fiecărei munci.
    (3) Normele de muncă aprobate de conducătorul unităţii constituie anexa la contractul colectiv de muncă şi se fac cunoscute salariaţilor cu cel puţin 5 zile înainte de aplicare.
    ART. 20
    (1) Activitatea de normare a muncii se referă la toate categoriile de salariaţi, potrivit specificului activităţii fiecăreia, şi se bazează pe tehnicile normarii muncii; aceasta se desfăşoară ca un proces continuu, în permanenta concordanta cu schimbările ce au loc în organizarea şi nivelul de dotare tehnica a muncii.
    (2) În toate situaţiile în care normele de muncă nu asigura un grad complet de ocupare, conduc la o solicitare excesiva sau, după caz, nu corespund condiţiilor pentru care au fost elaborate, se impune reexaminarea lor. Aceasta poate fi cerută atât de patron, cat şi de sindicate. În caz de divergenta în ceea ce priveşte calitatea normelor de muncă se va recurge la o expertiza tehnica ce va fi stabilită de comun acord. Concluziile expertizei tehnice sunt obligatorii pentru ambele părţi.
    (3) Reexaminarea normelor de muncă nu va putea conduce la diminuarea salariului de baza negociat.
    (4) Cheltuielile ocazionate de soluţionarea divergentelor cu privire la modificarea normelor de muncă vor fi suportate de patroni pentru prima solicitare a sindicatelor.
    ART. 21
    Patronul are obligaţia să asigure permanent condiţiile tehnice şi organizatorice avute în vedere la elaborarea normelor de muncă, iar salariaţii trebuie să realizeze norma de muncă sau, după caz, sarcinile ce decurg din funcţia sau postul deţinut.
    ART. 22
    (1) Locurile de muncă se clasifica în locuri de muncă cu condiţii normale şi locuri de muncă cu condiţii deosebite, stabilite potrivit reglementărilor legale.
    (2) Locurile de muncă cu condiţii deosebite sunt cele cu condiţii grele, periculoase, nocive, penibile sau altele asemenea, stabilite prin contracte colective de muncă la nivel de grupuri de unităţi şi unităţi.
    ART. 23
    (1) Pentru prestarea activităţii în locurile de muncă prevăzute în art. 22, alin. 2, salariaţii au dreptul, după caz, la sporuri la salariul de baza, durata redusă a timpului de lucru, alimentaţie de intarire a rezistentei organismului, echipament de protecţie gratuit, materiale igienico-sanitare, concedii suplimentare prevăzute de contractele colective de muncă la nivel de grupuri de unităţi şi unităţi; duratele de reducere a vârstei pentru pensionare sunt cele prevăzute de lege.
    (2) Salariaţii încadraţi în categoriile prevăzute la art. 22, alin. 2, vor fi supuşi obligatoriu unui examen medical efectuat de medicul de medicina muncii, în condiţiile şi la termenele ce se vor stabili prin contractul colectiv de muncă la nivel de unitate.
    (3) În cazul în care una sau mai multe dintre condiţiile deosebite se regăsesc pentru toţi salariaţii unei unităţi, unei secţii, unui atelier sau unui loc de muncă se vor stabili pentru aceştia, prin negociere, salarii de baza al căror cuantum nu va fi mai mic decât suma salariului de baza şi a sporurilor negociate.
    (4) La locurile de muncă cu condiţii specifice, unde numai o parte dintre salariaţi lucrează în astfel de condiţii, aceştia vor beneficia de sporuri.
    ART. 24
    (1) În cazul în care condiţiile de muncă se normalizeaza, salariaţii vor mai beneficia, pentru refacerea capacităţii de muncă, încă doua luni, dacă au beneficiat anterior de acestea, de spor pentru nocivitate şi alimentaţie de protecţie a organismului.
    (2) De drepturile prevăzute la alin. 1 beneficiază şi salariaţii care au lucrat cel puţin şase luni în condiţiile alin. 1 şi îşi schimba locul de muncă din motive ce nu le sunt imputabile, dacă drepturile de aceeaşi natura la noul loc de muncă sunt mai mici.
    ART. 25
    În toate cazurile în care condiţiile de muncă s-au inrautatit, determinând reclasificarea locurilor de muncă, salariaţii vor beneficia de drepturile aferente noii clasificari începând cu data schimbării condiţiilor de muncă, indiferent de momentul efectuării reclasificarii de către organele competente.
    ART. 26
    (1) Părţile sunt de acord ca nici o măsura de protecţie a muncii nu este eficienta dacă nu este cunoscută, însuşită şi aplicată în mod constient de salariaţi.
    (2) Patronul va asigura, pe cheltuiala sa, cadrul organizatoric pentru instruirea, testarea şi perfecţionarea profesională a salariaţilor cu privire la normele de protecţie a muncii. Prin contractele colective de muncă la nivel de unităţi se vor prevedea măsuri specifice, periodicitatea, metodologia, obligaţiile şi răspunderile, precum şi controalele proprii, în conformitate cu reglementările elaborate de Ministerul Muncii şi Solidarităţii Sociale şi cu normele proprii. Timpul aferent acestor activităţi, inclusiv orele de instructaj, se include în timpul de muncă şi este salarizat.
    (3) La angajarea unui salariat sau la schimbarea locului de muncă sau a felului muncii, acesta va fi instruit şi testat efectiv cu privire la riscurile pe care le presupune noul sau loc de muncă şi la normele de protecţie a muncii, pe care este obligat să le cunoască şi să le respecte în procesul muncii.
    (4) În cazurile în care, în procesul muncii, intervin schimbări ce impun aplicarea unor norme noi de protecţie a muncii, salariaţii vor fi instruiti în condiţiile prevăzute la alineatul precedent.
    ART. 27
    (1) Contravaloarea echipamentului de protecţie se suporta integral de către patron.
    (2) Contravaloarea echipamentului şi uniformelor de lucru prevăzute de lege se va suporta de către firma şi de către salariat în cote-părţi. Cota-parte suportată de salariat nu poate depăşi 50% din valoarea totală şi va fi achitată în rate.
    (3) În toate cazurile în care, în afară echipamentului de lucru prevăzut de lege, patronul cere o anumită vestimentatie specială, ca echipament de lucru, contravaloarea acesteia se suporta integral de către patron.
    ART. 28
    Prin contractele colective de muncă la nivel de unitate se vor stabili parametrii de microclimat care vor fi urmăriţi la fiecare loc de muncă, în vederea aplicării măsurilor specifice de protecţie a muncii, precum şi programele de control al realizării măsurilor stabilite.
    ART. 29
    (1) În vederea menţinerii şi îmbunătăţirii condiţiilor de desfăşurare a activităţii, patronul va lua următoarele măsuri de amenajare ergonomica a locului de muncă:
    a) asigurarea condiţiilor de mediu (iluminat, microclimat, zgomot, vibratii, temperatura, aerisire, umiditate);
    b) amenajarea anexelor sociale ale locurilor de muncă (vestiare, băi, grupuri sanitare);
    c) diminuarea, până la eliminarea treptata, a emisiilor poluante.
    (2) Măsurile concrete, în sensul prevederilor alin. 1, se stabilesc în contractele colective de muncă din unităţi.
    (3) Salariaţii sunt obligaţi sa păstreze în bune condiţii amenajările efectuate de patron, sa nu le deterioreze şi sa nu le descompleteze ori sa sustragă componente ale acestora.
    ART. 30
    (1) Patronul va organiza la angajare şi, ulterior, o dată pe an, examinarea medicală a salariaţilor, în scopul de a constata dacă sunt apţi pentru desfăşurarea activităţii în posturile pe care ar urma să le ocupe sau pe care le ocupa, precum şi pentru prevenirea imbolnavirilor profesionale. Examinarea medicală este gratuita, iar cheltuielile ocazionate de examinare se vor suporta conform legii. Condiţiile concrete urmează să fie stabilite la nivel de unitate, cu consultarea sindicatelor.
    (2) În cazul în care dispoziţii legale speciale sau ale contractului colectiv de muncă prevăd examinari medicale la termene mai scurte, determinate de condiţiile deosebite de la locurile de muncă, se vor aplica aceste prevederi.
    (3) Salariaţii sunt obligaţi să se supună examenelor medicale în condiţiile organizării potrivit prevederilor alin. 1. Refuzul salariatului de a se supune examinarilor medicale constituie abatere disciplinară.
    ART. 31
    (1) Părţile vor asigura un regim de protecţie specială a muncii femeilor şi a muncii tinerilor în vârsta de până la 18 ani, cel puţin la nivelul drepturilor specifice reglementate de legislaţia muncii şi de prevederile prezentului contract.
    (2) Alte drepturi specifice sau alte cuantumuri ale drepturilor reglementate de legislaţia muncii pot fi stabilite prin contractele colective de muncă la nivel de unitate.
    (3) Salariatele gravide, începând cu luna a cincea de sarcina, precum şi cele care alapteaza nu vor fi repartizate la munca de noapte.
    ART. 32
    Patronul nu va refuza angajarea sau, după caz, menţinerea în munca a persoanelor cu deficiente, în cazurile în care acestea sunt apte pentru îndeplinirea obligaţiilor de serviciu aferente posturilor existente.
    ART. 33
    În cazul recomandărilor medicale, patronul va asigura trecerea salariaţilor în alte locuri de muncă şi, după caz, recalificarea acestora, în funcţie de posibilităţile fiecărei unităţi, care vor fi stabilite împreună cu sindicatele.
    CAP. 4
    Salarizarea şi alte drepturi băneşti
    ART. 34
    (1) Pentru munca prestată în condiţiile prevăzute în contractul individual de muncă, fiecare salariat are dreptul la un salariu în bani convenit la încheierea contractului de muncă.
    (2) Salariul cuprinde salariul de baza, adaosurile şi sporurile la acesta.
    ART. 35
    (1) Formele de organizare a muncii şi de salarizare ce se pot aplica sunt următoarele:
    a) în regie sau după timp;
    b) în acord;
    c) pe bază de tarife sau cota procentuală din veniturile realizate;
    d) alte forme specifice unităţii.
    (2) Organizarea muncii şi salarizarea în acord pot avea loc într-una din următoarele forme:
    a) acord direct;
    b) acord progresiv;
    c) acord indirect.
    (3) Acordul direct, progresiv sau indirect se poate aplica individual sau colectiv.
    (4) Formele de organizare a muncii şi de salarizare ce urmează să se aplice fiecărei activităţi se stabilesc prin contractul colectiv de muncă la nivel de unitate.
    ART. 36
    Salariul de baza minim negociat în ramura comerţ pentru un program complet de lucru de 170 de ore este cu 5% mai mare decât salariul minim pe economie.
    ART. 37
    (1) Sporurile minime ce sunt recomandate a fi acordate prin negocierea contractelor colective sunt:
    a) pentru condiţii deosebite de muncă, grele, periculoase sau penibile, 10% din salariul de baza;
    b) pentru condiţii nocive de muncă, 10% din salariul minim negociat la nivel de unitate;
    c) pentru orele suplimentare şi pentru orele lucrate în zilele libere şi în zilele de sarbatori legale se acordă un spor de 100% din salariul de baza, până la 120 de ore/salariat/an; ceea ce depăşeşte 120 de ore/salariat/an se plăteşte cu un spor de 50% din salariul de baza;
    d) pentru vechime în munca, minimum 5%, pentru 3 ani vechime, şi maximum 25%, la o vechime de peste 20 de ani, din salariul de baza;
    e) pentru lucrul în timpul nopţii, 25% din salariul de baza;
    f) pentru exercitarea şi a unei alte funcţii se poate acorda un spor de până la 50% din salariul de baza al funcţiei înlocuite; cazurile în care se aplică aceasta prevedere şi cuantumul se vor stabili prin negocieri la contractele colective de muncă la nivel de grupuri de unităţi sau unităţi.
    (2) Prin contractul colectiv de muncă la nivel de grupuri de unităţi şi unităţi pot fi negociate şi alte categorii de sporuri.
    ART. 38
    (1) Adaosurile la salariul de baza sunt:
    a) adaosul de acord;
    b) premiile acordate din fondul de premiere, calculate într-o proporţie de minimum 1,5% din fondul de salarii realizat lunar şi cumulat;
    c) unele stimulente care pot fi acordate salariaţilor din societăţile comerciale pentru economii la perisabilitati, reducerea riscului comercial, creşterea gradului de recuperare şi valorificare a ambalajelor pentru mărfuri;
    d) alte adaosuri, convenite la nivelul unităţilor.
    (2) Alte venituri pot fi:
    a) cota-parte din profit ce se poate repartiza salariaţilor şi care poate fi de până la 10%;
    b) tichetele de masa acordate conform Legii nr. 142/1998 şi Hotărârii Guvernului nr. 5/1999.
    (3) Condiţiile de diferentiere, diminuare sau anulare a participării la fondul de stimulare din profit sau la fondul de premiere, precum şi perioada la care se acordă cota de profit salariaţilor, care nu poate fi mai mare de un an, se stabilesc prin contractul colectiv de muncă la nivel de unitate.
    ART. 39
    (1) Patronul va asigura condiţiile necesare realizării de către fiecare salariat a sarcinilor ce îi revin, în cadrul programului zilnic de muncă stabilit.
    (2) În cazul în care din motive obiective este necesară reducerea sau întreruperea temporară a activităţii, cu obligativitatea reluării ei, unitatea poate acorda concediu fără plata.
    (3) În situaţia disponibilizarilor colective, patronul va acorda salariaţilor disponibilizaţi o compensaţie bănească stabilită prin contractele colective la nivelul unităţilor.
    ART. 40
    Plata salariilor se face periodic, la datele care se stabilesc prin contractul colectiv de muncă la nivelul unităţii.
    ART. 41
    (1) Salariaţii unităţilor trimişi în delegaţie în ţara vor beneficia de următoarele drepturi:
    a) decontarea cheltuielilor de transport şi a costului cazarii, potrivit condiţiilor stabilite prin contractele colective de muncă la nivel de unitate;
    b) diurna de deplasare, al carei cuantum se stabileşte prin negociere la nivel de grupuri de unităţi sau unitate; nivelul minim al diurnei este cel stabilit prin actele normative ce se aplică la instituţiile publice.
    (2) Salariaţii membri de sindicat aleşi în organele de conducere ale Federaţiei Sindicatelor Libere din Comerţ vor beneficia de drepturi de delegare pentru participarea la lucrările organelor în care au fost aleşi.
    ART. 42
    Salariaţii unităţilor trimişi în detaşare beneficiază de drepturile de delegare prevăzute la art. 41. În cazul în care detasarea depăşeşte 30 de zile consecutive, în locul diurnei zilnice se plăteşte o indemnizaţie egala cu 50% din salariul de baza zilnic. Aceasta indemnizaţie se acordă proporţional cu numărul de zile ce depăşeşte durata neîntreruptă de 30 de zile.
    ART. 43
    Persoanele detasate îşi menţin toate drepturile pe care le-au avut la data detaşării, cu excepţia celor privind igiena şi protecţia muncii, chiar dacă acestea nu se mai regăsesc la locul de muncă unde sunt detasate. Dacă la locurile de detaşare, drepturile echivalente au niveluri mai mari sau se acordă şi alte drepturi, persoanele detasate beneficiază de acestea, inclusiv de toate drepturile privind protecţia şi igiena muncii, corespunzătoare noului loc de muncă.
    ART. 44
    (1) Toate drepturile băneşti cuvenite salariaţilor se plătesc înaintea oricăror obligaţii băneşti ale unităţii.
    (2) În caz de faliment sau lichidare judiciară, salariaţii au calitatea de creditori privilegiaţi, iar drepturile lor băneşti constituie creanţe privilegiate, urmând să fie plătite integral, înainte de a-şi revendica cota-parte ceilalţi creditori.
    ART. 45
    Patronii vor tine o evidenta în care să se menţioneze activitatea desfăşurată în baza contractului individual de muncă şi drepturile de care salariaţii au beneficiat şi le vor elibera dovezi despre acestea.
    ART. 46
    Salariaţii care se pensionează pentru limita de vârsta primesc o indemnizaţie egala cu cel puţin de trei ori salariul de baza avut în luna pensionării.
    ART. 47
    În afară de ajutoarele prevăzute de lege, la care au dreptul, salariaţii vor beneficia şi de următoarele ajutoare:
    a) în cazul decesului salariatului, un ajutor, acordat familiei, de minimum trei salarii medii lunare pe unitate;
    b) dacă decesul a survenit din cauza unui accident de muncă, a unui accident în legătură cu munca sau a unei boli profesionale, cuantumul ajutorului acordat familiei va fi de cel puţin 5 salarii medii lunare pe unitate; diferenţa de 2 salarii se va plati după stabilirea, în condiţiile legii, a cauzei decesului;
    c) un salariu mediu pe unitate, plătit de unitate mamei, pentru naşterea fiecărui copil; dacă mama nu este salariata, soţul acesteia beneficiază de plată unui salariu mediu pe unitate;
    d) un salariu mediu pe unitate, plătit la decesul soţului sau sotiei ori la decesul unei rude de gradul I aflate în întreţinerea salariatului.
    CAP. 5
    Concedii şi zile libere
    ART. 48
    (1) În fiecare săptămâna, salariatul are dreptul, de regula, la 2 zile consecutive de repaus săptămânal.
    (2) Repausul săptămânal se acordă, de regula, sambata şi duminica.
    (3) În cazul în care activitatea de la locul de muncă, în zilele de sambata şi duminica, nu poate fi întreruptă, prin contractul colectiv de muncă la nivel de unitate se vor stabili condiţiile în care zilele de repaus săptămânal să fie acordate şi în alte zile ale săptămânii sau cumulat pe o perioadă mai mare.
    ART. 49
    Sunt zile nelucrătoare zilele de repaus săptămânal şi
    - 1 şi 2 ianuarie;
    - a doua zi de Paste;
    - 1 Mai;
    - 1 Decembrie;
    - 25-26 decembrie.
    ART. 50
    Repausul pentru luarea mesei nu poate fi mai mic de 15 minute. Repausul pentru luarea mesei, cu o durată de 15 minute, se include în programul de lucru.
    ART. 51
    Salariaţii pot solicita, în mod justificat, decalarea programului de lucru. Administraţia va analiza cererea şi va aproba aceasta în funcţie de posibilităţi.
    ART. 52
    (1) Salariaţii au dreptul în fiecare an calendaristic la un concediu de odihnă plătit, de minimum 21 de zile lucrătoare.
    (2) Excepţie de la prevederile alin. 1: salariaţii care au vârsta sub 18 ani au dreptul, în fiecare an calendaristic, la un concediu plătit de 24 de zile lucrătoare.
    ART. 53
    (1) În fiecare an calendaristic, salariaţii încadraţi în grade de invaliditate au dreptul la un concediu de odihnă suplimentar cu o durată de 3 zile, iar salariaţii nevăzători, cu o durată de 6 zile.
    (2) Salariaţii care îşi desfăşoară activitatea în condiţii deosebite beneficiază de concedii de odihnă suplimentare de minimum 3 zile pe an.
    ART. 54
    Prin contractul colectiv de muncă la nivel de unitate se vor stabili criteriile pe baza cărora să se beneficieze de concedii de odihnă anuale şi de concedii de odihnă suplimentare mai mari.
    ART. 55
    (1) Pe durata concediului de odihnă, salariaţii vor primi o indemnizaţie formată din media veniturilor primite în ultimele trei luni, corespunzător numărului de zile de concediu.
    (3) Suplimentar se poate acorda şi o primă de vacanta de cel puţin 1/2 din indemnizaţia de concediu. Cuantumul acesteia se va stabili prin contractul colectiv de muncă la nivel de unitate.
    (4) Indemnizaţia de concediu şi prima de vacanta se plătesc înainte de plecarea în concediu.
    (5) Orice convenţie prin care se renunţa total sau în parte la dreptul la concediul de odihnă este interzisă.
    ART. 56
    Concediul anual de odihnă va putea fi fractionat la solicitarea uneia dintre părţi.
    ART. 57
    (1) Salariaţii au dreptul la zile libere plătite pentru evenimente deosebite în familie sau pentru alte situaţii, după cum urmează:
    a) căsătoria salariatului - 5 zile;
    b) căsătoria unui copil - 2 zile;
    c) naşterea unui copil - 2 zile;
    d) decesul soţului, copilului, părinţilor, socrilor - 3 zile;
    e) decesul bunicilor, fraţilor, surorilor - 1 zi;
    f) donatorii de sânge - conform legii;
    g) la schimbarea locului de muncă în cadrul aceleiaşi unităţi, cu mutarea domiciliului în alta localitate - 5 zile;
    h) la schimbarea domiciliului în aceeaşi localitate - 3 zile.
    (2) Prin contractele colective de muncă la nivel de unitate se pot stabili şi alte situaţii în care salariaţii beneficiază de zile libere plătite şi numărul lor.
    (3) Salariaţii au dreptul la 30 de zile de concediu fără plata, acordat o singură dată, pentru pregătirea şi susţinerea lucrării de diploma în învăţământul superior, seral şi fără frecventa.
    (4) Pentru rezolvarea unor situaţii personale, salariaţii pot beneficia de învoiri sau concedii fără plata.
    ART. 58
    (1) În afară concediului legal plătit pentru îngrijirea copiilor în vârsta de până la 2 ani, salariata mama poate beneficia de încă un an concediu fără plata.
    (2) Pe perioada în care salariata se afla în concediul prevăzut la alin. 1 nu i se va putea desface contractul de muncă.
    ART. 59
    În contractele colective de muncă la nivel de unitate se poate negocia, din fondul pentru acţiuni sociale constituit conform prevederilor legale, suportarea cheltuielilor pentru reducerea costului biletelor de tratament şi odihnă recuperatorie în staţiunile balneoclimaterice, în care este inclus şi transportul pe calea ferată (tren personal, clasa a II-a).
    ART. 60
    Contravaloarea biletelor acordate salariaţilor trimişi în staţiuni pentru tratarea unor boli profesionale se suporta integral de unitatea în cauza, inclusiv costul transportului pe calea ferată (tren personal, clasa a II-a) sau, acolo unde nu este posibil, pentru transportul auto în comun.
    ART. 61
    (1) În cazul în care salariata se afla în concediu de maternitate, unitatea poate compensa, pe o anumită perioada, diferenţa dintre salariul de baza individual avut şi indemnizaţia legală la care are dreptul.
    (2) Perioada pe durata căreia se acordă compensarea va fi stabilită prin contractele colective de muncă la nivel de unitate, dar nu mai puţin de 6 săptămâni.
    (3) Diferenţele de salarii vor fi acordate din fondul de salarii.
    ART. 62
    În caz de deces al mamei, drepturile ce s-ar fi cuvenit acesteia pentru creşterea copilului de până la 2 ani se vor acorda tatălui, dacă are copilul în îngrijire.
    ART. 63
    În cazul decesului mamei, tatăl copilului, la cererea sa, va beneficia de concediul fără plata neutilizat de mama, până la data decesului acesteia, cu drepturile prevăzute la art. 58, alin. 2.
    CAP. 6
    Contractul individual de muncă
    ART. 64
    În vederea stabilirii concrete a drepturilor şi obligaţiilor salariaţilor, angajarea se face prin încheierea contractului individual de muncă (CIM).
    ART. 65
    (1) Încheierea CIM se face pe baza condiţiilor stabilite de lege, cu respectarea drepturilor fundamentale ale cetăţeanului şi numai pe criteriul aptitudinilor şi competentei profesionale.
    (2) Patronul se obliga sa aducă la cunoştinţa salariaţilor posturile disponibile şi condiţiile de ocupare a lor.
    (3) În cazul în care angajarea se face prin concurs, dacă un salariat şi o persoană din afară unităţii obţin aceleaşi rezultate, salariatul are prioritate la ocuparea postului.
    ART. 66
    (1) Angajarea se va face pe perioada nedeterminată sau determinata în condiţiile prevăzute de lege. Dacă salariatul solicita asistenţa din partea organizaţiei sindicale, aceasta se poate acorda.
    (2) Contractele individuale se pot încheia şi pe durata determinata, în cazurile şi în condiţiile prevăzute de lege.
    (3) CIM va cuprinde cel puţin clauzele prevăzute în anexa nr. 2.
    (4) Contractele individuale de muncă se încheie în scris, câte un exemplar pentru fiecare parte, prin grija celui care angajează.
    ART. 67
    (1) CIM se poate modifica în ceea ce priveşte felul muncii, locul muncii şi drepturile salariale prin acordul părţilor sau din iniţiativa uneia dintre părţi, în cazurile prevăzute de lege.
    (2) Delegarea şi detasarea salariaţilor se fac în condiţiile prevăzute de lege, cu drepturile prevăzute în prezentul contract.
    ART. 68
    Executarea CIM se suspenda în cazurile prevăzute de lege în mod expres, precum şi pe perioada exercitării unei funcţii eligibile remunerate de organizaţia în care salariatul îşi desfăşoară activitatea pe timpul mandatului.
    ART. 69
    (1) Încetarea CIM poate avea loc - în condiţiile prevăzute de lege - prin unul din următoarele moduri:
    a) acordul părţilor;
    b) desfacerea din iniţiativa uneia dintre părţi.
    (2) În cazurile în care unitatea este obligată, potrivit legii, sa acorde un preaviz la desfacerea contractului de muncă, durata acestuia va fi de 20 de zile lucrătoare.
    (3) În perioada preavizului, salariaţii au dreptul sa absenteze patru ore pe zi de la programul unităţii, pentru a-şi cauta un loc de muncă, fără ca aceasta sa afecteze salariul şi celelalte drepturi. Orele absentate se pot acorda prin cumul, în condiţiile stabilite de patron.
    (4) În cazul în care unei persoane i se desface contractul de muncă fără sa i se acorde preavizul prevăzut la alin. 2, aceasta are dreptul la o indemnizaţie egala cu salariul de baza pe o luna, avut la data desfacerii contractului de muncă.
    ART. 70
    (1) CIM nu poate fi desfăcut din iniţiativa celui care angajează, în cazurile în care prin lege sau prin contractul colectiv de muncă au fost prevăzute asemenea interdicţii.
    (2) Desfăşurarea activităţii sindicale nu poate constitui motiv pentru desfacerea CIM din iniţiativa unităţii.
    ART. 71
    La desfacerea contractului de muncă din motive neimputabile salariatului, patronii vor acorda acestuia o compensaţie de un salariu lunar, în afară drepturilor cuvenite la zi.
    ART. 72
    În cazul în care unitatea este pusă în situaţia de a efectua reduceri de personal ca urmare a restrângerii sau restructurării activităţii, patronul va informa sindicatul asupra motivelor ce stau la baza reducerii numărului de salariaţi, precum şi asupra eventualelor posibilităţi de redistribuire a acestora, iar anunţul se va face conform legii.
    ART. 73
    (1) În situaţia în care disponibilizarile de personal nu pot fi evitate, conducerea unităţii va comunică în scris fiecărui salariat al cărui post urmează a fi desfiinţat dacă i se oferă sau nu un alt loc de muncă ori cuprinderea într-o formă de recalificare profesională, în vederea ocupării unui post în aceeaşi unitate.
    (2) În cazurile în care salariaţilor nu li se pot oferi alte locuri de muncă ori aceştia refuza locul de muncă oferit sau cuprinderea într-o formă de recalificare, conducerea unităţii le va comunică în scris termenul de preaviz, în condiţiile prevăzute în prezentul contract colectiv de muncă.
    ART. 74
    (1) La aplicarea efectivă a reducerii de personal, după reducerea posturilor vacante de natura celor desfiinţate, se va incerca respectarea următoarei ordini:
    a) CIM ale salariaţilor care cumulează doua sau mai multe funcţii, precum şi ale celor care cumulează pensia cu salariul;
    b) CIM ale persoanelor care îndeplinesc condiţiile de pensionare la cererea unităţii;
    c) CIM ale persoanelor care îndeplinesc condiţiile de pensionare la cererea lor.
    (2) La luarea măsurii de desfacere a CIM pentru reducerea de posturi vor fi avute în vedere următoarele criterii:
    a) dacă măsura ar putea afecta doi soţi care lucrează în aceeaşi unitate, se desface contractul de muncă al soţului care are venitul cel mai mic;
    b) măsura sa afecteze, mai întâi, persoanele care nu au copii în întreţinere;
    c) măsura sa afecteze numai în ultimul rând pe femeile care au în îngrijire copii, pe intretinatorii unici de familie, precum şi pe salariaţii, bărbaţi sau femei, care mai au cel mult 3 ani până la pensionare la cererea lor.
    (3) În cazul în care măsura desfacerii CIM ar afecta un salariat care a urmat o formă de calificare sau de perfecţionare a pregătirii profesionale şi a încheiat cu unitatea un act adiţional la contractul de muncă, prin care s-a obligat sa presteze o activitate într-o anumită perioada de timp, administraţia nu îi va putea pretinde acestuia despăgubiri pentru perioada rămasă nelucrata până la împlinirea termenului, dacă măsura desfacerii contractului de muncă nu îi este imputabilă.
    (4) În ipoteza în care doua sau mai multe persoane salariate sunt în aceeaşi situaţie, disponibilizarea se va face după consultarea sindicatelor.
    CAP. 7
    Formarea profesională
    ART. 75
    (1) Părţile înţeleg:
    a) prin termenul de formare profesională - orice procedura prin care un salariat dobândeşte o calificare atestata printr-un certificat sau o diploma eliberata în condiţiile prevăzute de Legea învăţământului;
    b) prin termenul de formare profesională continua - orice procedura prin care salariatul, având deja o calificare ori o profesie, îşi completează cunoştinţele profesionale fie prin aprofundarea studiilor într-un anumit domeniu al specialitatii de baza, fie prin deprinderea unor metode sau procedee noi, adoptate în domeniul specialitatii lor.
    (2) Formarea profesională şi formarea profesională continua cuprind şi teme din domeniul relaţiilor de muncă, convenite între sindicate şi patron.
    (3) Părţile convin asupra necesităţii şi obligativitatii perfecţionării profesionale a tuturor categoriilor de salariaţi, inclusiv a liderilor sindicali scoşi din producţie, la expirarea mandatului.
    ART. 76
    La încheierea contractelor colective de muncă la nivel de unităţi, pentru partea privind formarea profesională se va tine seama cel puţin de următoarele:
    a) identificarea posturilor pentru care este necesară formarea profesională, căile de realizare, adoptarea programului anual şi controlul aplicării acestuia;
    b) sindicatul va participa, prin împuterniciţii săi, la orice formă de examinare organizată în vederea absolvirii unui curs de formare profesională în cadrul unităţii;
    c) în cazul în care un salariat identifica un curs de formare profesională pe care ar dori sa îl urmeze, organizat de un terţ, patronul va analiza cererea împreună cu sindicatul, rămânând la aprecierea patronului dacă şi în ce condiţii este oportuna participarea şi dacă va suporta contravaloarea cursului;
    f) salariaţii care au încheiat acte adiţionale la contractul individual de muncă în vederea formării profesionale vor putea fi obligaţi sa suporte cheltuielile ocazionate de aceasta, cu excepţia cazurilor prevăzute de art. 74, alin. 3, dacă părăsesc unitatea din motive imputabile lor.
    CAP. 8
    Alte prevederi privind drepturile şi obligaţiile părţilor
    ART. 77
    (1) Cu privire la medierea conflictelor de muncă prevăzută de Legea nr. 168/1999, părţile pot conveni printr-un proces-verbal semnat sa înceapă medierea conform legii.
    (2) În situaţia în care după prima intalnire nu vor reusi sa stabilească un mediator de comun acord, procedura de mediere încetează, trecandu-se la următoarea etapa prevăzută de lege.
    (3) În cazul în care s-a numit un mediator de comun acord, etapele medierii vor fi următoarele:
    a) părţile implicate sunt obligate ca în termen de 48 de ore de la numirea mediatorului sa pună la dispoziţia acestuia datele necesare; dacă mediatorul are nelamuriri, acesta poate cere părţilor, în maximum 72 de ore de la primirea actelor, relaţii scrise cu privire la revendicarile formulate, la actele depuse sau întocmite în timpul concilierii, precum şi la rezultatele acesteia;
    b) în maximum 8 zile de la numire, mediatorul este obligat sa convoace ambele părţi implicate; părţile implicate vor avea un număr egal de reprezentanţi la mediere, de regula acelaşi număr ca şi la conciliere, şi aceleaşi persoane, dacă este posibil;
    c) la fiecare intalnire se va încheia un proces-verbal, care va fi semnat de mediator şi de părţile aflate în conflict;
    d) medierea nu poate dura mai mult de 30 de zile de la data la care mediatorul a fost numit şi a acceptat medierea; în caz contrar, medierea încetează şi se trece la următoarea etapa legală de soluţionare a conflictului.
    ART. 78
    Consiliul de administraţie va invita reprezentanţii sindicatului sa participe la şedinţele sale, numai în condiţiile prevăzute de lege. Participarea se face cu statut de observator, cu drept de opinie, dar fără drept de vot.
    ART. 79
    Pentru negocierea CCM, sindicatele au dreptul sa primească informaţii economice conform legii.
    (2) Patronii şi sindicatele îşi vor comunică reciproc şi în timp util hotărârile privind toate problemele importante în domeniul relaţiilor de muncă.
    ART. 80
    (1) Liderii organizaţiilor sindicale cu personalitate juridică, care lucrează nemijlocit în unitate, în calitate de salariaţi, au dreptul la reducerea programului lunar de lucru cu până la 5 zile pentru activităţi sindicale, fără a li se diminua drepturile salariale ce li s-ar fi cuvenit în condiţii normale. Plata acestora se va face în regimul salarial al celorlalţi angajaţi.
    (2) Reprezentanţilor aleşi în organele de conducere ale sindicatelor, precum şi persoanelor care au deţinut o astfel de funcţie, în termen de un an de la încetarea mandatului nu li se poate modifica sau desface contractul de muncă pentru motive neimputabile lor, pe care legea le lasă la aprecierea celui care angajează, decât cu acordul organului colectiv de conducere ales al sindicatului.
    (3) Prevederile alineatului (2) nu se aplică celor care au săvârşit abateri grave de la regulamentele de ordine interioară sau care au încălcat legea.
    (4) Sunt exceptaţi de la aplicarea prevederilor alineatului (1) cei care au fost revocaţi din funcţiile sindicale deţinute pentru încălcarea prevederilor statutare sau legale.
    (5) Numărul celor care pot beneficia de prevederile alin. 1 precum şi perioada se stabilesc prin contractul colectiv de muncă la nivel de unitate.
    ART. 81
    Unităţile vor asigura în incinta lor, gratuit, pentru activitatea sindicatelor, spaţiul şi mobilierul necesare, precum şi acces la echipamentul de birotica al unităţii (fax, copiator şi altele cu caracter administrativ); prin contractele colective de muncă se vor stabili condiţiile de acces la utilizarea acestora.
    ART. 82
    (1) În fiecare an calendaristic, Federaţia Sindicatelor Libere din Comerţ va asigura pregătirea pentru activităţi sindicale şi relaţii de muncă a unui număr de cel mult 150 de membri de sindicat, pe durate de până la 5 zile.
    (2) Patronatul va permite salariaţilor să urmeze cursurile de pregătire prevăzute la alin. 1, participanţii beneficiind pe perioada cursurilor de prevederile art. 41.
    (3) Pentru realizarea de către FSLC a unor activităţi în interesul ambelor părţi, societăţile comerciale vor vira trimestrial o sumă de 5.000 de lei/salariat pentru cursuri, tiparituri, seminarii, acţiuni publicitare, pentru promovarea intereselor specifice ramurii de comerţ şi pentru alte acţiuni în interesul ambelor părţi.
    (4) Sindicatele pot primi donaţii şi sponsorizări, atât la nivel de unitate, cat şi la nivelul federaţiei, de la persoane fizice sau juridice, române sau străine.
    ART. 83
    La cererea organizaţiilor sindicale din unităţi, patronii vor putea accepta ca persoanele care au ca sarcina de serviciu plata salariilor sa încaseze cotizaţiile de sindicat şi să le vireze în contul sindicatelor respective. Condiţiile în care se desfăşoară aceasta activitate se stabilesc de către patron cu organizaţia sindicala din unitate.
    ART. 84
    (1) În situaţia declanşării unor conflicte de muncă, inclusiv a grevei, potrivit legii, sindicatele şi conducerea unităţii au obligaţia ca pe durata acestora sa protejeze patrimoniul unităţii şi să asigure funcţionarea neîntreruptă a utilajelor şi instalaţiilor tehnologice, a căror oprire ar putea constitui un pericol pentru viaţa sau sănătatea oamenilor ori ar putea cauza pagube.
    (2) Pe durata grevei, conducerea unităţii nu poate fi împiedicată să îşi desfăşoare activitatea de către salariaţii aflaţi în greva sau de către organizatorii acesteia.
    (3) Conducerea unităţii nu poate încadra salariaţi care să îi înlocuiască pe cei aflaţi în greva.
    ART. 85
    Federaţia Sindicatelor Libere din Comerţ recunoaşte dreptul patronilor de a stabili, în condiţiile legii, răspunderea disciplinară sau patrimonială a salariaţilor care se fac vinovaţi de încălcarea normelor de disciplina a muncii sau care aduc prejudicii unităţii.
    ART. 86
    (1) Părţile convin să facă eforturi în vederea promovării unui climat normal de muncă în unităţi, cu respectarea prevederilor legii, ale contractelor colective de muncă, ale regulamentului de ordine interioară, precum şi a drepturilor şi intereselor salariaţilor şi membrilor de sindicat.
    (2) În situaţiile în care apar divergenţe în legătură cu executarea prevederilor contractelor colective, unităţile şi sindicatele vor incerca soluţionarea acestora mai întâi în comisiile paritare la nivel de unitate, iar pentru rezolvarea problemelor rămase în divergenta se vor putea adresa comisiei paritare la nivel de ramura.
    ART. 87
    (1) În contractele colective de muncă la nivel de unităţi pot fi prevăzute măsuri cu caracter social, precum:
    a) suportarea cheltuielilor menţionate la art. 59;
    b) construirea, amenajarea şi întreţinerea de crese şi grădiniţe pentru copiii salariaţilor, precum şi de cantine-bufet pentru salariaţi;
    c) construirea, amenajarea şi întreţinerea de oficii şi grupuri sociale la locurile de muncă;
    d) formarea şi perfecţionarea pregătirii profesionale, inclusiv în domeniul relaţiilor de muncă;
    e) construirea de locuinţe;
    f) aniversari, sarbatori religioase, zile dedicate copilului şi femeii.
    (2) Costul acestor acţiuni se suporta din fondul social constituit potrivit legii.
    (3) Utilizarea fondului social pentru destinatiile prevăzute la alin. 1 se face de către administraţie, cu consultarea sindicatelor.
    (4) Fondurile neutilizate într-un an se reportează pentru anul următor.
    CAP. 9
    Dispoziţii finale
    ART. 88
    (1) În aplicarea prevederilor art. 11, alin. 3, din Legea nr. 130/1996 privind contractul colectiv de muncă, republicată, unităţile vor prevedea în bugetele de venituri şi cheltuieli sumele necesare contribuţiilor pentru constituirea fondurilor destinate activităţilor în domeniul pregătirii, negocierii şi aplicării contractelor colective de muncă, la toate nivelurile.
    (2) Sumele prevăzute conform alin. 1 se vor calcula luând ca baza suma de 6.000 de lei/salariat/an, raportată la numărul mediu de salariaţi din anul precedent.
    (3) Sumele constituite conform alin. 1 şi 2 se vor distribui astfel:
    a) 1/3 din suma totală se retine ca fond destinat negocierii contractului colectiv de muncă la nivelul unităţii, 50% pentru partea patronala şi 50% pentru partea sindicala;
    b) 1/3 din suma totală se virează de către unitate Federaţiei Sindicatelor Libere din Comerţ;
    c) 1/3 din suma totală se virează de către unitate organizaţiei patronale semnatare a contractului colectiv de muncă pe ramura.
    (4) Contractele colective de muncă la nivel de unitate vor cuprinde prevederile acestui articol.
    ART. 89
    (1) Patronii recunosc dreptul reprezentanţilor organizaţiilor sindicale de a verifica la locul de muncă modul în care sunt respectate drepturile salariaţilor prevăzute în contractul colectiv de muncă.
    (2) Părţile contractante recunosc, pentru fiecare dintre ele şi pentru salariaţi în general, libertatea de opinie.
    (3) Angajatorul va adopta o poziţie neutra şi impartiala faţă de organizaţiile sindicale şi reprezentanţii salariaţilor din societăţile comerciale.
    ART. 90
    Se declara ziua de 15 mai "Ziua Comerciantului Roman", zi în care românii îl sarbatoreau pe Mercur, zeul comerţului. Prin contractele colective de muncă la nivelul societăţilor comerciale se pot stabili modalităţi concrete de sarbatorire.
    ART. 91
    (1) Unităţile şi grupurile de unităţi pentru care sunt aplicabile prevederile prezentului contract colectiv de muncă sunt cele prevăzute în anexa nr. 3.
    (2) Drepturile prevăzute în prezentul contract colectiv de muncă sunt considerate minime, de la nivelul cărora începe negocierea contractelor colective de muncă la nivel de unitate şi grupuri de unităţi.
    (3) Executarea contractului colectiv de muncă este obligatorie pentru părţi.
    ART. 92
    Drepturile prevăzute în contractele individuale de muncă nu pot fi sub nivelul celor stabilite prin contractele colective de muncă.
    ART. 93
    Prevederile contractelor individuale de muncă existente la data intrării în vigoare a contractelor colective de muncă vor fi puse de acord cu prevederile acestora din urma.
    ART. 94
    (1) Patronul şi sindicatele se vor informa reciproc, în situaţia în care deţin informaţii în legătură cu modificările ce urmează să se producă în forma de proprietate a unităţii, în privinta consecinţelor previzibile asupra salariaţilor şi a măsurilor ce se au în vedere pentru limitarea efectelor disponibilizarilor de personal, determinate de aceste modificări.
    (2) În toate situaţiile de reorganizare sau, după caz, de privatizare a unităţilor, drepturile şi obligaţiile prevăzute de prezentul contract colectiv de muncă se transmit noilor subiecte de drept rezultate din aceste operaţiuni juridice.
    ART. 95
    Împuterniciţii organelor de conducere ale organizaţiei patronale, precum şi ale organizaţiei sindicale semnatare vor verifica, la sesizarea uneia dintre părţi, modul în care sunt respectate drepturile salariaţilor prevăzute în contractul colectiv de muncă; patronii vor asigura intrarea în unitate, în conformitate cu regulamentul de ordine interioară, şi protecţia în unitate, pe durata verificării, cu respectarea normativelor în vigoare.
    ART. 96
    Regulamentul de ordine interioară se întocmeşte conform legii.
    ART. 97
    Prezentul contract colectiv de muncă a fost semnat astăzi, 12 decembrie 2002, la Bucureşti şi produce efecte începând cu data înregistrării lui de către una dintre părţi, în condiţiile prevăzute de art. 25, alin. 3, din Legea nr. 130/1996, republicată; prezentul contract va fi adus la cunoştinţa salariaţilor prin afişarea în unităţi, în locurile convenite cu organizaţiile sindicale.
    ART. 98
    Anexele nr. 1, 2 şi 3 fac parte integrantă din prezentul contract.
                               PĂRŢILE SEMNATARE
                             FEDERAŢIA SINDICATELOR
                               LIBERE DIN COMERŢ
                                Vasilica Gogescu
                             Constantin Barbulescu
                                Cristina Ionescu
                 ASOCIAŢIA NAŢIONALA A PATRONATULUI DIN COMERŢ,
                      DISTRIBUŢIE ŞI ACTIVITĂŢI IMOBILIARE
                                Gabriel Chiriac
    ANEXA 1
              Regulamentul de organizare şi funcţionare a comisiei
                       paritare la nivelul ramurii comerţ
    1. Comisia paritara la nivelul ramurii comerţ va fi compusa din trei reprezentanţi din partea Federaţiei Sindicatelor Libere din Comerţ şi un număr egal de reprezentanţi din partea organizaţiei patronale.
    Membrii comisiei paritare sunt desemnaţi de părţile semnatare în termen de 14 zile de la înregistrarea prezentului contract la Ministerul Muncii şi Solidarităţii Sociale.
    2. Comisia se va întruni la cererea oricăruia dintre membrii săi în termen de maximum 15 zile lucrătoare de la formularea cererii şi va adopta hotărâri valabile prin consens, în prezenta a 2/3 din numărul total al membrilor.
    3. Comisia va fi prezidata, prin rotaţie, de câte un reprezentant al fiecărei părţi, ales în şedinţa respectiva.
    4. Hotărârea adoptată potrivit pct. 2 are putere obligatorie pentru părţile contractante.
    5. Secretariatul comisiei va fi asigurat de patronat.
    6. Comisia paritara este imputernicita sa interpreteze prevederile contractului colectiv de muncă, în aplicare, în funcţie de condiţiile concrete şi de posibilităţile unităţilor, la solicitarea uneia dintre părţi.
    ANEXA 2
               Clauze minime ale contractului individual de muncă
    Contractul individual de muncă nr. ........... a fost încheiat pe baza contractului colectiv de muncă convenit între ........................ şi între ..................................................... înregistrat cu nr. ...................................................... .
    Între unitatea (instituţia) .................................., cu sediul în ................................................., reprezentată prin ..........................., în calitate de ......................., şi dl(dna) ......................., cu domiciliul în ................., posesor (posesoare) al/a B.I./C.I. seria ..... nr. ...... eliberat(e) de ..................., la data de ........, având ca pregătire profesională ............................, se încheie prezentul contract de muncă în următoarele condiţii:
    1. Contractul de muncă se încheie pe durata:
    a) nedeterminată, cu începere de la data de ....................;
    b) determinata, începând cu data de ............ şi până la data de ............., inclusiv.
    2. Dl(dna) ........................ va îndeplini funcţia de .............................. .
    3. Locul muncii este ......................................... .
    4. Condiţii de încadrare: se încadrează cu (o norma întreaga, o fracţiune de norma): ..... .
    5. Condiţiile de muncă se încadrează în (condiţii grele, periculoase, nocive, penibile, normale) ................, grupa de muncă ........... .
    6. Salariul de baza brut lunar este de ........................... lei. Drepturile salariale se plătesc în chenzine lunare stabilite după cum urmează:
    a) chenzina I - la data de .....................................;
    b) chenzina a II-a - la data de ............................... .
    7. Plata orelor suplimentare se va face conform contractului colectiv de muncă.
    8. Dl(dna) beneficiază de următoarele sporuri: ....................
    ................................................................... .
    De asemenea, mai poate beneficia şi de următoarele drepturi băneşti:
    ....................................................................
    .................................................................... .
    9. Părţile convin ca anumite obligaţii băneşti ale salariatului să fie achitate direct, prin serviciile financiar-contabile ale unităţii, după cum urmează: ..........................................................
    ................................................................... .
    10. Durata concediului anual de odihnă, corespunzător vechimii, va fi de ................. .
    De asemenea, beneficiază de un concediu suplimentar anual de ............ . Concediul de odihnă se va efectua conform programării.
    11. Obligaţiile generale ale părţilor:
    Cel care angajează se obliga, în principal:
    - sa îi asigure celui încadrat condiţii corespunzătoare de lucru;
    - sa îi acorde celui încadrat toate drepturile ce i se cuvin în condiţiile prevăzute de lege;
    - să respecte şi sa îndeplinească prevederile contractului colectiv de muncă;
    - sa îndeplinească şi alte obligaţii (în funcţie de specificul unităţii): ...........................................................
    .................................................................. .
    Salariatul se obliga:
    - sa îndeplinească atribuţiile şi sarcinile stabilite prin dispoziţii de lucru sau fişa postului care este anexată la contractul individual de muncă;
    - să respecte prevederile contractului colectiv de muncă şi ale regulamentului de ordine interioară, normele de protecţie a muncii etc.;
    - sa îndeplinească şi alte obligaţii specifice locului de muncă respectiv: ..........................................................
    ................................................................. .
    Prezentul contract se încheie în doua exemplare, dintre care unul se păstrează la unitate, iar celălalt revine salariatului.
          Cel care angajează, Salariat,
    Modificarea prezentului contract are loc la data de .......... prin schimbarea ............. pe baza .................. .
         Cel care angajează, Salariat,
    În urma îndeplinirii procedurii legale pe data de ................, prezentul contract încetează prin .............., pentru următoarele motive ....................................., având la baza (decizie, hotărâre) ............., în temeiul articolului ..................... .
          Cel care angajează,
    ANEXA 3
                                LISTA UNITĂŢILOR
        în cadrul cărora se aplică prevederile contractului colectiv de
           munca încheiat la nivelul ramurii comerţ pe anii 2003-2005
                      (unităţi cu mai mult de 4 salariaţi)
    JUDEŢUL ALBA
    A.B.C. ANDA SRL, A.B.C. DANA SRL, A.B.C. NOBLESSE SRL, AGRO-GROUP INTERNAŢIONAL SA, AGRO-MONTANĂ SRL, ALBA CENTER SRL, ALBA CHIM COLOR SRL, ALBA SRL, ALBACARPET SA, ALBACOMP INTERNAŢIONAL SRL, ALBAFRUCT SA, ALEXIDA SRL, ALIN & DANI DISTRIBUTION SRL, ALINA COMPANY SRL, ALINA IMPEX STAR SRL, ALINA ROM SRL, AMA IMPEX SRL, AMECS SRL, AMIGO COM SRL, ANACONDA ALBA SRL, ANCAU COMPANY SRL, ANDY SRL, ANGROSISTUL CTP SRL, APIS SRL, ARCO STARCOMP SRL, ARIS COM SRL, ARIZONA COM SRL, AROM GRUP SRL, ATLANTIDA SRL, AURORA SRL, AUTOTERM IMPEX SRL, AXA INVEST SRL, AZUR COM IMPEX SRL, B & B TEAM SRL, BACCIO SRL, BASTY SRL, BECOM IMPEX SA, BELVEDERE SRL, BIHARIA SRL, BOBO COM SRL, BOGDAN SRL, BONA LUX SRL, BOZESAN SRL, BRUCLA AIUD SA, BUCIUMAN CAT COMALIM SRL, BULEVARD IMPEX SRL, C.D.C. COMPANY SRL, CAPITOL SRL, CASA DE GROS SRL, CASABLANCA SRL, CASANDRA COM SRL, CASTRASELY COMP SRL, CIMPUL PÂINII SRL, CIN GRUP SRL, CLAMISO SRL, COMANA SRL, COMPANIA DAN SRL, COMPANIA MICU SRL, COMPREST VEC SRL, CONDOR SRL, COSMI SRL, COSMIN-ANDREI SRL, CRINA SRL, CRISTEA SRL, CRISTIAN COMPANI SRL, DACIA SA, DALIMPEX COMPANY SRL, DANUT-COMERŢ SRL, DEMENIC COMPANY SRL, DERBYTRANS SRL, DRAGO IMPEX SRL, DRAGON R.C. SRL, DUAL MARKET SRL, DUNA REX SRL, DURAL SRL, ELA SRL, ELIZA IMPEX SRL, ESCADA SRL, EXOTIC FRUIT SRL, FANTASTIC SRL, FELIX RADU SRL, FERARI JURCA SNC, FERMIC SRL, FERO METAL MATEI SRL, FILY SRL, FLASH MARKETING GROUP ROMÂNIA SRL, FLORIS 55 SRL, FORTISSIMO SRL, FULL SRL, GABITEX SRL, GABONA SRL, GEMINI TRADING SRL, GEORGIA SRL, GLOBUS SRL, HANUL SF. GHEORGHE SA, IKIZLER SRL, IMPEX D.R.M. SRL, ISABELA SRL, ITUL DISTRIBUTION COMPANY SRL, IULIANA PLUS SRL, IULY CUGIR SRL, KIME SRL, LALEAUA SRL, LASZLO-GYL SRL, LEAL SRL, LIBRIS ALBA SA, LILIACUL CIMPENI SRL, LIN & EMA SRL, LUCKY STAR SRL, LUTIONIS MARKO SRL, MA IMPORT EXPORT SRL, MACUL IMPEX SRL, MAGNETIC CAMAPO SRL, MAGNOLIA TAUT SRL, MAMBA SRL, MARBIS SRL, MARDEX SRL, MARGRIT SRL, MARGUSTI SRL, MARION 1 SRL, MARION TRADE SRL, MARIS SRL, MASTIL SRL, MATIAS SRL, MEGA CENTER SRL, MEGAVOX CONFORT SRL, MERCUR SRL, METRO SRL, METRORUS SRL, MEVI SRL, MICA ROMA SRL, MIDAS COMP SRL, MINI CLASY SRL, MINI-MAL STAR SRL, MIRAS-COM SRL, MISS DANA SRL, MITCAR SRL, MOBI STAR SRL, MOBIFAN SRL, MOGA LUX SRL, MOLDOVAN CG SRL, MONYDEI SRL, NICHI ARDEAL SRL, NICK SRL, NICO & RALU SRL, OANCEA GRUP SRL, OCNA-STAR SRL, OLIDA SRL, OLMY-SELESAN SRL, ONIX IMPEX SRL, ONIX LM SRL, ORIENT COMPANY SRL, ORIZONT SRL, ORMIS SRL, PADES SRL, PANCOM SRL, PARADIS PROD COM SRL, PASTEL SRL, PEGAS L.N. SRL, PERLA ALBA SRL, PETRO FAN & DAN SRL, PO COLA SRL, POP COMPANY SRL, PROMETEU SRL, R & R COMPANY SRL, RAEMA SRL, REGGIANA SRL, REMUS SRL, RESTAURANT STADION SRL, REX COM SRL, REXOP SRL, RIUL MARE SRL, RIVALY C.H. SRL, ROMÂNĂ COSTIN SRL, ROMARTA SA, ROMSTAR SRL, SALON EMMA SRL, SAMCO TRADING SRL, SAPIMEX M & I SRL, SARVIN AM SRL, SATEX SRL, SEBIPET PRODCOM SRL, SELENA SRL, SELIM SRL, SERDICO SRL, SERVICII LA DANY SRL, SESO DISTRIBUTION SRL, SIBARIS SRL, SILVA ACILIU SRL, SIM EX COM SRL, SIMI SRL, SIMPLIS IMPEX SRL, SIMY SRL, SORI COM SRL, SPICUL 2000 SRL, STAR '91 SRL, STAR COMPANY SRL, STIREC SRL, SUNSHINE SRL, SUPREME DISTRIBUTION ALBA IULIA SRL, TAAS GROUP SA, TAMISA R & V SRL, TARANU SASCIORI SRL, TARANU SRL, TELENA MIHAI SRL, ŢINĂ-CARMEN SRL, TIPO-REX SRL, TRANSANDONE SRL, TRANSILVANIA EXPRES SRL, TRANSMONT TALIDA SRL, TRIPLEX SRL, TRITON SRL, TUDOR NARITA SRL, TUE SRL, TUTTI CONEX SRL, ULPIA TRAIANA SRL, UNIREA RESTAURANT SRL, UNIREA ROMARTA SA, UNIREA SA, UNIREA UNIVERSAL SA, UNITATEA SRL, UNIVERSAL U SRL, VADIS TRADE SRL, VALGER SRL, VERITAS SRL, VIA COM SRL, VILIDOM SRL, VINERSAR SRL, VIOLETA STAR SRL
    JUDEŢUL ARAD
    A.G. BOGDAN COMERŢ SRL, ACTUAL EXTRA SRL, ADIA IMPEX SRL, ADKA COM SRL, ADRIAN COM-SERV SRL, AFENIN SRL, AGER SRL, AGRO-BONITA SRL, AL - CRIS SRL, ALCAROM SRL, ALDOR SRL, ALFA SRL, ALIMENTARA ALINA SRL, ALIMENTARA BIADAN SRL, ALMO SRL, ALUNITA MR SRL, AMET SA, AMICII EXIM SRL, AMICII SRL, AMIGO LN SRL, ANDREI IMP-EXP SRL, ANNDO-IMPORT-EXPORT SRL, ANTONELA IMPEX SRL, APOLLO M-M. SRL, ARAD TRADING COMPANY SRL, ARALIA SA, ARCHIMINA SRL, ARGENA SRL, ARMIDO COM SRL, ARTEXIN SA, ARTHUR CONNECTION SRL, ARVINEX DISTRIBUTION SRL, AS 2000 SRL, ATAC PROD COM SRL, ATIC GRUP SA, ATRAX SRL, AVICOM SRL, AYRTON-S SRL, B.N. BUSINESS SRL, B.V. BOGDAN SRL, BACUS SRL, BEBY IMPEX SRL, BENICOM SRL, BILENA SRL, BLACKMAX SRL, BRIXIA SRL, BUCEGI BP SRL, BURON SRL, CAMELIA PROCOMSERV SRL, CARA SRL, CARGO M-S SRL, CARTEL IMPEX SRL, CASTING SRL, CENTRAL SA, CERBUL ALBASTRU SRL, CERNA SRL, CHIMCOLOR SRL, CHRIS SRL, CLUJUL SRL, COLIDA SRL, COLOR PLUS SRL, COMALIM SA, COMSERVICE EGRETA SRL, COMSIM SRL, COMTEX SA, CORALIS COM-IMPEX SRL, CORAURA SRL, COROLA SRL, COS COMPANY SRL, COSMOVEST SRL, COTURNIX IMPORT-EXPORT SRL, COZIA SRL, CRIS VIO SRL, CRISIS SRL, CRISTI-D SRL, D & DAN SRL, D.E.F. SRL, DACODA SRL, DAIATI SRL, DAIOCO SYSTEM SRL, DAMIX COMPANY SRL, DAPIX SRL, DAVILA IMPEX SRL, DELICATESE SRL, DENIRO EXIM SRL, DIMPEX SRL, DOLCU SRL, DOLENA SRL, DUEX SRL, E.A. ALCOM SRL, EDEN SRL, ELECTROLUX SRL, ELLIA SRL, ELTRA SRL, EMILIA IMPEX CONSTRUCTION SRL, ENIGEL SRL, EURO SOUVENIR SRL, EURO STIL SRL, EUROSTAR 2000 IMPEX SRL, EXIMPAR SRL, FARBENA SRL, FARMEC SRL, FLEX SRL, FLOAREA DE COLT SRL, FLORA SRL, FLORANCE SRL, FLORENA EXIM SRL, FULGER TNW SRL, G.I. MOTOR SRL, GALAXIS SRL, GALDEOL COMP. SRL, GASTRO CRIS SRL, GASTRO-TOP-HALL SRL, GASTRO-TUR SRL, GE LA SERVICE SRL, GEF IMPEX SRL, GELIA SRL, GENERAL 94 SRL, GENERAL ELECTRIC MATERIALS WEST-G.E.M.WEST SRL, GHINDA SRL, GIANI & MICHAEL COMPANY SRL, GICA IMPORT-EXPORT ITALIA SRL, GIONNELI SRL, GLOBUS INTERNAŢIONAL SRL, GRUP SRL, GUICO SRL, H & H SRL, H & T MUNCHEN CO ROMÂNIA SRL, HAS TRADE SRL, HORTUS T.H.M. SRL, IANO IMPEX SRL, IMPEX RENARG SRL, IMPRIM-IMPEX SRL, INFO-RAMIX SRL, INSTALAŢII PROMPT SERVICE SRL, INTER CITY TRADING SRL, INTIM SRL, IT SRL, IZA SRL, J.J. MIRIFICA SRL, JACKSON INTERNAŢIONAL SRL, JEFF SRL, KANDIA SRL, KARDESLER IMPEX SRL, KOBA MODERN SRL, KOLIM-S SRL, LA ARENA SRL, LA CUCU SRL, LA GULEA SRL, LA MIRELA SRL, LAGON IMPEX SRL, LAGUNA SRL, LAICOM INVEST SRL, LASCOS SRL, LASER SRL, LAURENTIU-M SRL, LELIA COM-PRIMEX SRL, LENTE SRL, LERCOM SRL, LIA ARDELEAN SRL, LIGIA SRL, LILIAC SRL, LIVIUS TRADE SRL, LUCIA SRL, LUTIN SRL, M.C. SRL, MADO TRADE SRL, MAGIC COM MD SRL, MAGIC DAN SRL, MAGNUS SRL, MAREM SRL, MARIO - STAR SRL, MATYMAR SRL, MAVIO SRL, MERKALL SRL, MIDAS COM SRL, MILY G.V. IMPEX COMPANY SRL, MIMI SRL, MIMO-IMPEX SRL, MINI A.B.C. BARNABAS SRL, MINI-MAXI SRL, MISI PRODCOM SRL, MISSISIPPI SRL, MITMAR SUPER SRL, MOBEXPERT ARAD SRL, MOBILA S.A., MONA-UNIC SRL, MOZAIC SPRINTH SRL, NEDRA TRADING M.C SRL, NELI SRL, NEVADA COM SRL, NUTI SRL, O'NEIL SRL, OCTAVIA M.G. SRL, OLIMP SRL, OLY & VIKY SRL, OPORTUN SRL, OPTI STAR SRL, OPTIMA R SRL, ORION SRL, PACIFIC SRL, PADIS PORT ARTUR SRL, PALMIT SRL, PALROM SRL, PANDA SRL, PANTERA SRL, PATROI & PATROI SRL, PATRU ORI PATRU SRL, PERLA MURES-RIO GRANDE NICK BORTIS SRL, PETRAS IMPEX SRL, PETREANA SRL, PHOENIX IMPEX SRL, PIZZA KING SRL, POENAR SRL, POIANA MOTILOR SRL, POP & BODRI SRL, PRIVAT SERVICE TOURS SRL, PRO LIBRIS SA, PROD COM ELIM SRL, PROSPER RM COM SRL, RADAN IMPEX SRL, RAMONA SRL, RAVANI SRL, RAVILUX IMPEX SRL, RECORD SILVIA SRL, RELU COMIMPEX SRL, RESCO SA, RESTAURANTUL CFR SRL, RGUNES SRL, RIVIS SRL, ROLAND PLUS SRL, ROLY COM SRL, ROMAN M.R. SRL, ROMÂNĂ SRL, ROMSTYL AR SRL, ROSETY SRL, ROZA SRL, ROZSA - BAR SRL, SALIMAR COM SRL, SANTO SRL, SBC LIPOVA SA, SCALA SA, SEBAL SRL, SEMIRAMIS SRL, SILMAR PLUS SRL, SIMPLON SA, SINTER-STOP SRL, SIROLENA SRL, SLAVCO SRL, SOCAD PRODIMPEX SRL, SORI - BAR SRL, SORIDA SRL, SPECIAL SRL, STA-CO SRL, STEFANO - COMPANY - LTD SRL, SUPER PREISS SRL, TECNOWASH NEW SRL, TEHNO TEKH SRL, TEIUS SRL, TIMPU-PROD-COM-IMPEX SRL, TOP STAR SRL, TREBON IMPEX SRL, TRICORP SRL, UNIVERSAL CRIS SRL, UNIVERSAL FLOREX SRL, VALENTIN IMPEX SRL, VENOLI IMPEX SRL, VESTTHEO SRL, VETY SRL, VIMONA SRL, VIOCOM SRL, VOIA IMPORT-EXPORT SA, VORA SRL, WEST BAZIC SRL, WEST TRADING HAUSE SRL, WESTERBURG SRL, XE.MAR PROD-COM SRL, ZETROM SRL, ZOLI & EDITH SRL
    JUDEŢUL ARGES
    3 GID COMPROD SRL, A.B.C. GOLDAS SRL, ACCESIBIL COMPANION SRL, ACORD SRL, ACTUAL SRL, ADELINE F.V. IMPEX SRL, ADICONSTARR SRL, ADONIS SRL, AGROPISCICOLA IMPEX SA, ALBATROS BRATESTI SRL, ALCO IMPEX SERVICE SRL, ALEONAS LAGUNA SRL, ALEX-JOHN SRL, ALEXIM 92 SRL, ALIFLOR MARKET SRL, ALIMEX RF SRL, ALIN DANIEL SRL, ALVILETI CENTER SRL, ANADEROL SRL, ANDREEA RM PREST-SERV SRL, ANDRU BELLA M.A.R.C. SRL, APICOLA SRL, ACQUAMARINE GOLD SRL, ARGINTEX SA, ASPIRATIA SRL, AURO-STAR SRL, AURORA SA, BAIAZID SRL, BAR STEFY-MAR'S SRL, BEBY SRL, BEL AMI BICHERU SRL, BEL-AMI SRL, BELO SRL, BETY & CRIS SRL, BIG FAST ALIMENT SRL, BISCAYA MARKET SRL, BLIZARD SRL, BOB VICTORY MARKET SRL, BOBIX STAR SRL, BULEVARD SRL, CAMELEON D.C.F. SRL, CĂMINUL STIL SRL, CAMPO-SPLENDID SRL, CARMEN SYLVA SRL, CATYON GROUP ALIMAR SRL, CEAINARIA FORTUNA SRL, CENTER NTJ SRL, CERBUL PROD SRL, CERES-BRADU SRL, CHIN-CHIN SRL, CHINTESENTA ENTERPRISE SRL, CINA FORTUNA SRL, CIPAND MARKET SRL, CIRO COSMETIC TOTAL SRL, CLORE IMPEX SRL, CMS IMPEX SRL, CODA SRL, COLUMB SRL, COMABIS LUX STAR SRL, COMALI SRL, COMALIMENTAISOR SRL, COMALIMENT GHINEX SRL, COMALIMENT GRUP 2000 SRL, COMALIMENT TINERETULUI SRL, COMALIMENT-TITAN SA, COMARGROS SA, COMCOOP SA, COMERMIXT IMPEX SRL, COMOB SRL, COMPLEX BTT BASCOV SA, COMPUTER STARS SRL, COMTEX SRL, COMTRIV IMPEX SRL, CONIAS SRL, CORINTIC STIL SRL, COROLLA IMPEX SRL, CORONA SRL, CORSO IMPEX SRL, COSMIN IMPEX SRL, COSTAS SRL, COZIA IMPEX SRL, CREMONA IMPEX SRL, CREPUSCUL SRL, CRICO SRL, CRILL SRL, CRISTAL DISTRIBUTION SRL, CRISTAVIO-EXCLUSIVE SRL, CRISTIB MONTEXIM SRL, CRIVO-IMPEX SRL, CRY BO IMPEX SRL, D & D SRL, D.G.I.M. SRL, D.N. IMPEX ENTERPRISE SRL, D.R.I.M. DANIEL SRL, DAFNE APOLLO SRL, DANLIV MEDIA '98 SRL, DARIDO BUSINESS SRL, DAVID-CRISCOM SRL, DEXTER SRL, DIAFAN SRL, DIAL-ROLI SRL, DIMA COMPANY SRL, DINI IMPEX SRL, DINIASI CRISTOFAN SRL, DIVERTIS TOTAL PLUS SRL, DOI VECINI SRL, DOLEE SRL, DRAGAN SRL, DULCIPAN 2000 SRL, DUROM STAR COMP SRL, EDELWEISS SRL, EKSTRANS FLORI SRL, ELDO TRADING SRL, ELECTRO INSTAL ACADI SRL, ELLA BLUE S.P.D. SRL, ELMA SHOES SRL, EMIAN GROUP SRL, EMIR EXPORT-IMPORT SRL, EMMA COMIMPEX SRL, EN GROS STANCIU SRL, ERMIL SRL, EUFORIC STYLE SRL, EURO ELECTRONICS SRL, EUROSHIK 2000 SRL, EUROSMIN-ANINOASA SRL, EVELIN M.D. STIL SRL, EVIDENT JUNIOR SRL, EXPRES SRL, FACTO FAVIS '96 SRL, FANTASY MARKET SRL, FARES ETALON SRL, FARM-ZOO-STAR SRL, FAVORIT SUPERCOM SRL, FLORIS DEI SRL, FORSTEFI IMPEX SRL, FOX SRL, FULGER ZAREA SRL, G.A.D. BUSINESS SRL, GABICRIS & DI SRL, GABRIELA STYLE SRL, GABSORY-CO PRESTCOM SRL, GEEL SRL, GENALCO INVEST SRL, GENERAL MARKET DISTRIBUTION SRL, GEODOR EMSICA SRL, GEODUM CLASIC SRL, GEORGIA DIVERS SRL, GERONE SRL, GEVISTON SRL, GIL MARKET NINI SRL, GIREXIM UNIVERSAL SA, GISERION HOLDING SRL, GOLIAT SRL, GOLSTAR EAST-COMP SRL, GRAMMI SRL, GREAT WESTERN COMPANY SRL, GROSMETCHIM SA, GRUP FLORI ACO SRL, HAUS FENSTA SRL, HELL GROUP COMPANY SRL, HELLAS BIG SRL, HERMES SRL, HOFNUNG IMMER SRL, IMEX SRL, IMPEX-NIRAL SRL, INDCOM SA, INTERCONT ELECTRONICS SRL, INTERVISION TRADING-RO SRL, INVEST NANCO 2000 SRL, ISDUM-IMPEX SRL, IUCOMI ALCHIMET SRL, IULIA FASHION CONCEPT SRL, IULIMEX STAR SRL, IVERIQUE IMPEX SRL, JAMIX CONF '99 SRL, JOHN SRL, KARINA SRL, KASS COMPANY SRL, KEMKEM SRL, KITTY DAMGUS SRL, KLAUS SRL, KUBO DOMENIKOS SRL, LA MUSCELEANU SRL, LADION BUSINESS SRL, LAS VEGAS-MI SRL, LAURA-BIANCA SRL, LEAU COMPANY SRL, LEGUCOM SRL, LIDO SRL, LIGIA PRODCOMSERV SRL, LILI ŞI DAIANA COMPANI SRL, LIM AUTO COMPACT SRL, LINAMAR SRL, LIRA DEMETRA SRL, LIRA STAR '92 SRL, LIVI & DAIANA SRL, LORDIA SRL, LUCRIS PRIMO SRL, LUISSIANA DUO IMPEX SRL, LUX GABRIEL RO SRL, M & C MUSICAL INSTRUMENTS DISTRIBUTOR SRL, M & G LUTZ CENTER SRL, M.B. SA, MADOFIN LICA '96 SRL, MAGD-MIH TRADING SRL, MARATON ARGES SRL, MARATON SRL, MĂRCI RAOUL SRL, MARILEN IMPEX SRL, MARILUU-COM SRL, MARY GILBERT SRL, MATTEO SRL, MAZI GRUP SRL, MENTOR-TRADING SRL, MERISOR SRL, MERRY CHRISTHMAS SRL, METROPOL SRL, MI-LUX IMPORT-EXPORT SRL, MINIRIION IMPEX IMPORT-EXPORT SRL, MITUTA METAL-CHIM SRL, MOCHETEX CONFORT SRL, MODERN IMPEX SRL, MONA-VIST SRL, MONDIAL SRL, MONDO STAR TRADING SRL, MONTANĂ IMPEX SRL, MORELY SRL, MUSCELEANCA A.M.C. SRL, MY & ALEX COMPANY SRL, NAUTILIS BODY SRL, NEGDANY SRL, NEGRU VODA SRL, NEL VAL COMERCE SRL, NEL-COR COMPANY SRL, NEMMS SRL, NENU TRADING COMPANY SRL, NEPTUN SA, NETWORK REX SRL, NO - COMMENT SRL, NUOVA CERAMICA DAISY SRL, NYC NYC IMPEX SRL, O.M.I. SRL, PALAS SRL, PAN ARGES PRESS SRL, PAN TRADING SRL, PANEOR-COM SRL, PANSELUTA IMPEX SRL, PERFECT INTERNAŢIONAL COMPANY L.A. SRL, PERIPLUS SRL, PERTIT SRL, PIA-STAR SRL, PIATRA CRAIULUI SRL, PICOLO-IVONA SRL, POLAR SRL, POLISERV SRL, POPCOM SRL, PORATEX SRL, POWER SRL, PRIMUS SRL, PRIOR TRADING COMPANY SRL, PRISTAVU SRL, PRO GSM 2000 SRL, PROD DANIEL SRL, PROFEX UNICO SRL, PROTOCOL HOUSE SRL, QUARK SRL, R ŞI A MIXT SRL, RALIOAN TRADING SRL, RATELEN CLUB SRL, RIFCO TRADING SRL, RIZEA ALBOTEANU SRL, RO-APRILIA SRL, RO-DA SHOPS SRL, ROBINSON SRL, ROM GENERAL TRADE SRL, ROMARIA COMALIMENT SRL, ROMARTA-LUX SRL, ROMATI STANDARD SRL, ROXIL SRL, RUBENN SRL, RUDINCA COM SRL, RUSTEL IMPEX SRL, S & B CONTRAST SRL, SABIDANY INTERNAŢIONAL SRL, SAMEENA SRL, SANITAS PROMOTIONAL SRL, SANNIS L.M. SRL, SANTA SRL, ŞAPTE DIN ŞAPTE SRL, SARMIS GOLD SRL, SAWITON SRL, SELENA COM SRL, SEMINŢE STEFANESTI ARGES SRL, SENATOR SRL, SERBMAR CRIBOS SRL, SEROFARM SRL, SERVAL INTERCOM SRL, SERVCOMEX GRUP SA, SEVERUS-RO SRL, SIA INTERNAŢIONAL SRL, SILVER TRADING SRL, SILVIA CLAUDIU FAMILY SRL, SIMARNICO PIT SRL, SINKOMAR SRL, SLAVA SRL, SOIMAR STILL COMPANY SRL, SORINEX CARMEN DUO SRL, STAN COM SRL, STAR M.D. SRL, STAR TRADING IMPEX SRL, STATE-COMERCE-TOTAL SRL, STEFANOCOM-IMPEX SRL, STEFI-ANDROX SRL, SUPERB PARADIS SRL, SUPERCOM 201 FORTUNA SRL, SUPERCOM 206 CEAIR SRL, SUPERCOM 207 CRINULUI SRL, SUPERCOM MED 2000 SRL, SUPERCOM PIATA CENTRALA SRL, SUPERCOM PIATA RAZBOIENI SRL, SUPERCOM SA, TAFAR IONICA MAR SRL, TANAROR SRL, TECHNOLOGY PROMOTION SRL, TEHNOINVEST GRUP SRL, TEHNOMET GROUP SRL, TEILOR INVEST SRL, TEONA CLUB SRL, TEZEU SRL, THE BEST ALIMENT SRL, THE GIANT MARKET SRL, TIP TOP TRADING SRL, TOTAL DISTRIBUTION GROUP ARGES SRL, TRANZIT RO IMPEX SRL, TRAVIX SRL, TRICOM MIREA SRL, TRIO-B SRL, TRIUMF COM SRL, TRIVALE M SA, TRULIX IMPEX SRL, TUENA GRUP SRL, TUREXIM SRL, UDUP TOMIS SRL, UNGUREANU SUPER MARKET SRL, UNI DALID STAR 2000 SRL, UNIVERSAL CASA VACANTEI SRL, UNIVERSAL METCHIM DIVERS SRL, UNIVERSAL SANITAS SRL, UNO IMPEX SRL, UTILITAR GIRAM SRL, VALMALEDI SRL, VATRADOR COMP SRL, VIC MARCOS SRL, VIC'S WAY SRL, VICOS SELECT MARKET SRL, VIDOR GRUP AUTO SRL, VIDRARU SA, VILCOS SRL, VIO SUPER COMERCE SRL, VIP ANDIMAR 98 SRL, VOLTA SOFT SRL, WALDY COM SRL, WESTERN SRL, WHITE ONI TRADING SRL, WILLIAM SRL, ZAR CLUB 2000 SRL, ZORBA COMPANY SRL
    JUDEŢUL BACAU
    2 X 2 SRL, ABI-COM SRL, ADAL SRL, ADEIRA COM SRL, ADIANNE SRL, ADRIA SRL, ADSUM-COM SRL, AGISERV SRL, AL-AGRA SRL, ALBINUTA SRL, ALCO DISTRIBUTION SRL, ALCORA-MIA SRL, ALEF-IMPEX SRL, ALEXANDRA COM SRL, ALIMON SA, ALTAMIRA SRL, ALVIRAP COM SRL, AMA IMPEX SRL, AMATO IMPEX SRL, ANCOF PROD SRL, ANCONRAD SRL, ANCOR SRL, ANIMEX-92 SRL, ANRELCOM SRL, ANVERCOM SRL, ANY-MARY SRL, APOLO IMPEX SRL, ARTERO SRL, ASCOMA SA, ATUNEL-COM SRL, AURA-M SRL, AVATAR SRL, AVIAS SRL, AXXA EXIM SRL, BAC INTEX SA, BADCOM RO SRL, BAROC SRL, BEGONIA COM SRL, BIGTAPAN COM SRL, BLICOS IMPEX SRL, BONITO SRL, BRONX EXIM SRL, C.T.G. SRL, CADOURI SRL, CALAPOD IMPEX SRL, CĂMINUL SRL, CAPRIOARA SRL, CASA DE VINURI MURFATLAR SRL, CASCADA SA, CASEOPEEA COM SRL, CATICOM SRL, CATILEN SRL, CERACOM SRL, CHEMICALS SRL, CHIMALCOM SRL, CI-CRO-NAT SRL, CLARUS IMPEX SRL, CLIPA SRL, CLIVIACOM SRL, CLOD-COM SRL, CLOMEC SRL, COBUS TRANS SRL, CODANI IMPEX SRL, COFETARIA PASAJ SA, COLT ALB COM SRL, COM DUMA SRL, COM MARY SRL, COM PAUCA SRL, COMALRID SA, COMELECTRO BC SRL, COMERCOM SA, COMIXT SA, COMIXTSANI SRL, COMLUX SRL, COMNICOL SRL, COMPEXTUR CASINO SRL, COMPLEX PARCUL TRANDAFIRILOR SA, COMPLEX SELECT SA, COMSER COMPANY SRL, COMSTOC SRL, CONIRO COMPANY SRL, CONSORP IMPEX SRL, CONTICA IMPEX SRL, CONTROL COMPROD SRL, CORDIAL SRL, CORIOLAN IMPEX SRL, COSEPT SRL, CRAMA SRL, CRISTIANSEN SRL, CROMIR SRL, CRONOS SRL, CROSILEX SRL, CUCU CEZAR PREST SRL, CUMETROS SRL, DAN ELECTRONIC SRL, DANIBRUM COM SRL, DANMAR SRL, DANNIK TRADING SRL, DANORALEX SRL, DAPIN SRL, DECORTEX SRL, DEDEMAN SRL, DELI IMPEX SRL, DEMETRA SRL, DIAFON SRL, DISTRIB-MANU SRL, DIVA-COM SA, DRAGOLIV SERVICE SRL, DRAGTEX SRL, DRAMBA SNC, DUMI SRL, EFICIENT SRL, EFRATA SRL, ELAROM IMPEX SRL, ELECTRICE SRL, ELECTRO-CASASCENSORUL SRL, ELIRACOM IMPEX SRL, ELVIS-COM SRL, EMAD SRL, EMANUIL COMPANY SRL, EREVA SRL, ERMACOM SRL, ESPAS SRL, ESTRADE SRL, EURISKO SRL, EXCELENT SRL, EXFODENGRO SRL, EXIM-MONDI SRL, F.C.T. IMPEX SRL, FANCON PROD SRL, FAST DISTRIBUTION SRL, FERONELIMAR SRL, FIDOR SRL, FLAVIA SRL, FLORVICOM SRL, FOR YOU SRL, FRUCTIMEX SRL, G.I.L.P. COM SRL, GAMACOM SRL, GEBO IMPEX SRL, GENERAL CONFORT SRL, GENIMEX SRL, GHEVAG-COM SRL, GILRO COM SRL, GINY-DOR COM SRL, GLISSANDO SRL, GOLPAC COM SRL, CREMPA SRL, GRIADI SRL, GRUP PARC SRL, GT GRUP SRL, H.Q. INTERNAŢIONAL SRL, HECOMIN IMPEX SRL, HELIOS SRL, HERACOM SRL, IEVON COM SRL, IFTIMICOM SRL, ILIOS-HOLDING SRL, IMAURA-COM SRL, IMPEX PUIU SRL, INTERNAŢIONAL GEMS SRL, INTERTRANSCOM IMPEX SRL, IONELA SRL, IRYCYP COMIXT SRL, ISROM-IDEAL SA, ITEON SRL, JUNIOR SA, JUPITER SRL, K-SIGI SRL, KINCSES IMPEX SRL, LA TOT SRL, LACRIMA SRL, LACUDI PRODCOM SRL, LARIMEX SRL, LEFCONSIND SA, LICURICI IMPEX SRL, LIGURE SRL, LION IMPEX SRL, LIONEX SRL, LOLO SRL, LORDYGEN LICA SRL, LORILEO-COM SRL, LOTI-COMPUTERS SRL, LUCEAFARUL SA, LUCHIREX-COM SRL, LUDOS SRL, LUVI TRADE SRL, MACVIL-COM SRL, MADO SRL, MAGIRUS TRANS SRL, MACLID SRL, MAHA EGYPT IMPEX SRL, MAPELA SRL, MARI-IULI SRL, MARIPRED SRL, MARISERG SRL, MAROFAS SERVCOM SRL, MARPUS IMPEX SRL, MASOMI COM SRL, MATIMPEX SRL, MEDIASISTEM SRL, MELIOR SA, MEMORIS COM SRL, MERCOM SA, MERDAVIR-COM, METATEX-COMBAC SA, SRL, MIGLIORE SRL, MILCOS SRL, MILENNIUM SRL, MILGADO SRL, MIR-RAI EXIM SRL, MIRALEX SRL, MISIG SRL, MIXT SOLAGRIP SRL, MOLDAVIA SERVICE SRL, MON-AMI SRL, MONDOR SRL, MUNTELE PROD-COM SRL, NELCOMAR SRL, NET-RO-COM SRL, NEVILA SRL, NEW STAR SRL, NICBAC PROD SRL, NICOLETA SRL, NILAD COM SRL, NIROLF COM SRL, NUPET CIM IMPEX SRL, OLDRINCOP PROD-COM SRL, ONEBA IMPEX SRL, ONTEX SRL, ORTI-COM SRL, OTTO IMPEX SRL, PADVIS GRUP SRL, PALOCON SRL, PANTERA-DIUMEA SRL, PARADIS IMPEX SRL, PARATTO SRL, PARF SRL, PARTENER SRL, PARTMEN SA, PAS ÎN DOI SRL, PASCARU MARCONST SRL, PATTY BAR FLORII SRL, PERLA ONEŞTIULUI SRL, PETIT SRL, PETROSERV COM SA, PLEŞUVU COM SRL, PRISACARU COMIND SRL, PRODALIM SA, PRODCOM-POIANA SRL, PRODFIL SRL, PROMPT SERVICE SRL, RACOLE EXIM SRL, RALCOM SRL, REFLEX SRL, RIMELIA COM SRL, RO-STYLLE SA, ROGER SRL, ROIL SRL, ROMAGE COM SRL, ROMELA SRL, ROTANAC-COM SRL, ROTI-BAR COTFAS SNC, ROYAL PLAST SRL, RUCSANDRA PRODCOM SRL, S.O.S. MARKETING SRL, S.S.A.B.-IMPEX SA, SABIEX COM SRL, SANDY-CIP SRL, SANICHIM SRL, SASTRA SRL, SATURN INVEST SRL, SAV-COM '95 SRL, SELECT-COM SA, SELENA SRL, SELITA SRL, SIL COM RED SRL, SIMADI-MODE SRL, SIMBA INVEST SRL, SIMULTAN DIVERS SRL, SINECA IMPEX SRL, SIRASOS COM SRL, SOCALP SA, SOCOMIND SA, SOCRALEX COM SRL, SOTIS SRL, STANEATA SRL, STEFANIA SRL, STEJARUL SRL, STENIMEX SRL, STOLNICU SRL, SUHARD IMPEX SRL, TARTAR SRL, TENTATIA SRL, TEROM SRL, TIC SERVCOM SRL, TISECO SRL, TOMITA SRL, TRANSALIND EXIM SRL, TRANSAX SRL, TRANSCOM VLORIS SRL, TRANSPATRON SRL, TRIFAX IMPEX SRL, TRIPTIC STAR SRL, TRIVALISS SRL, TROLL SRL, UTIL LUX SRL, VAMARDICOM SRL, VANIMI IMPEX SRL, VASICONLI PREST SRL, VASTOMI IMPEX SRL, VERITY PRODCOM SRL, VIDRA SRL, VILLATEX INVEST SRL, VILNOM SRL, VIORADYS SRL, VIPET-IMPEX SRL, VITMEX PRODCOM SRL, VLADI SRL, ZAVIO COM SRL, ZELETINUL SRL, ZEN-MAR SRL, ZIPPO-COM SRL
    JUDEŢUL BIHOR
    ABA-RO SRL, ADELMANN COM SRL, ADINA - COM SRL, ADISIMON IMPEX SRL, ADPET PRODCOM SRL, AIVIL COM SRL, AL-CO PREST SRL, ALCORA IMPORT EXPORT SRL, ALDEXIMAR PRODEX SRL, ALIMIXT TRADE SRL, ALMELA COM SRL, ALPAXIM IMPEX SRL, ALZARO COM SRL, AMBROZIE IMPEX SRL, ANA PANTIS SA, ANATOLIA PROD COM SRL, ANGROMETSA, ANKO POMP SRL, ANRODELA COM SRL, APICOLA BIHOR SRL, ARENA ROMÂNIA SRL, ASCORA EX SRL, ATACRET SRL, B & A TRANS GROUP SRL, BALENO TRADE SRL, BANCHET SRL, BANOL COM SRL, BAR PICOLO SRL, BAR WIEN SRL, BATER PROD SRL, BEIUSANA SA, BELATRIX PROD COM SRL, BELLADANA COM SRL, BIRHEN COMPLEX SRL, BOLDOC COM SRL, BRIGBET COM SRL, BRILOS COM SRL, CALIPSO SA, CAMARING SRL, CANADIAN GENERAL IMPORT EXPORT SRL, CARMELIS COMEXIM SRL, CASTELARI COM SRL, CELAVI IMPEX SRL, CERAMICHE V & G SRL, CHALLENGE COM SRL, CLUB BRAVO SRL, CO-PRO-DES SRL, COMALIM 20 POP SA, COMALIMENT SA, COMMIXT COSTICA SRL, CONEXTIN IND SRL, CONFMIXT TIP-TOP SRL, CORAL COMEXIM SRL, CORNELIA M.T. SERVCOM SRL, CORNELIUS COM SRL, COSMOFARM SRL, CRINUL SRL, CRISANA SA, CRISTIAJA EXIM SRL, CRISUL SUPERMARKET SA, DACOR EXIM SRL, DAFRA SA, DANDELI SERV COM SRL, DEGAL IMPEX SRL, DIANA TOURS IMPORT EXPORT SRL, DORICRIS IMPEX SRL, DORULET COMIMPEX SRL, DRAGUSTIN COMPANY SRL, DYLAYLA SRL, EDISON IMPEX SRL, EDRI TRADING SRL, ELI IMEX SRL, EMANUEL PROD-COM SRL, ERGO FRUCT SRL, EROSTAR SRL, ESENŢIAL IMPEX SRL, EURO-CLUB SRL, EURO ANDICY COM SRL, EUROBILD TRADE SRL, EUROFARM IMPORT EXPORT SRL, EURONET TRADING SA, F & D PRODCOM SRL, FAST CONNECTION TRADING SRL, FEROVIARUL COM SRL, FIRECREST COM SRL, FLORADIS METAL SRL, FORTUNA ALIMENTE SRL, GAMA COM-SERV SRL, GARDOPRESS SRL, GASTRO ACTIV SRL, GELISA COM SRL, GEMAR COM SRL, GERMISARA COM SRL, GHERMALINA COM SRL, GIROM PRODCOM SRL, GLADY TRADE SRL, GOGONEATA IMPEX SRL, GOLDGRIF SERV SRL, GOLDLINE F & M PRODCOM SRL, GOSPODINA SRL, GRAND SRL, GRANDHILL EXIM, CSV EXIM SRL, I.B.A. ROM IMPORT EXPORT SRL, IABLOMIR SRL, IANATETI IMPEX SRL, IANC & IANC IMPEX SRL, IANCU DOBRIN EXIM SRL, ILAU PROD SRL, ILISIE - COMEXIM SRL, INTEGRAL SRL, INTERBITT COM SRL, INTEX-DURABIL SRL, IONUTIRIS PRODEXIM SRL, ISAFE COM SRL, IZA INCOM SRL, J & A TRANS SRL, KARAVIEM COM SRL, KEFREN SRL, KFT GOFRI SRL, KOPEK COM SRL, LEGUMARG SRL, LEGUMEX SRL, LEONARDO SRL, LIA COM IMPEX SRL, LIVELLA COM SRL, LIVING-EXPORT SRL, MAESTRO TRADING SRL, MAGAZIN MARA SRL, MAGSAL SERVCOM SRL, MAN IMPEX SRL, MARACANA PROD SRL, MARCOAN IMPEX SRL, MARDAN EXIM SRL, MARGARITAR SERV COM SRL, MARNIC EXIM SRL, MARTON COMERŢ SRL, MASTER IMPORT EXPORT SRL, MATEXA GENERAL IMP EXP SRL, MATROS 94 IMP.EXP. SA, MEDA SA, MER - CO SRL, METALIM NUFARUL SRL, METANIRA COM SRL, MILBA EXIM SRL, MIRUS ABC SRL, MOLDAVIA IMPEX SRL, MONA SERV-COM SRL, MULTIBON EXIM SRL, MURRAY IMPEX SRL, MUZA COM SRL, NABE SERV SRL, NADSAL-IMPEX SRL, NATCOS PROD. COM SRL, NELCRIN PREST SRL, NEMESIS SRL, NICOLETA IMPEX SRL, NISTRU SERVICE SRL, NODIRA SRL, NOEMI IMPEX SRL, NORDEX SRL, NOVAEUROTRANSCOM SRL, OCTABLUE SHOES SRL, OLA COMTEX SRL, OLIMP SRL, ORFEUS IMPEX SRL, ORINTEX SA, OTELUL MARE SRL, OTELUL VEST SRL, PENTAX SRL, PERTZA PRO CO SRL, PIZZERIA MAMA MIA ULLI SRL, POLENA EXIM SRL, POLSTER TRADING SRL, PRECARN SRL, PROD. COM. SERV. GHIOANA SRL, RABOT PROD SRL, RAFLOR COM SRL, RAM FLORA COMERŢ SRL, RECIF COMIMPEX SRL, REDIL SERV SRL, REEXONIC PROD SRL, RESTAURANTUL ORADEA SA, REVIRA COMIMPEX SRL, RODCAD SERV. COM SRL, ROLEX COM SRL, ROM. PA. EXIM SRL, ROMEUR SRL, ROMPRIM IMPEX SRL, RONDOM COMEX SRL, ROSEPOWER DUE SRL, ROVAD EXIM SRL, RUBINSTEIN COM SRL, RUVEX COM SRL, SALAJAN COMEXIM SRL, SALCONSTRUCT SRL, SALOMAR IMPORT-EXPORT SRL, SANFLORISA COMIMPEX SRL, SARILMA COM SRL, SCHITO IMPEX SRL, SELECT BAR SRL, SEMPRE-VIT EXPORT IMPORT SRL, SENDRESC TRADE SRL, SERGIUS TRADE SRL, SERV ANCA SRL, SHALOM PRINT SRL, SHOGUN IMPEX SRL, SIGNA SRL, SILVIANI PROD SRL, SKOROCHOD INTERNET CAFE SRL, SOCIETATEA COMERCIALĂ DE COMERŢ ŞI PRESTĂRI SERVICII MUSET SRL, SOCIETATEA COMERCIALĂ DE PRODUCŢIE, COMERŢ ŞI SERVICII ADRIAN SRL, SOCIETATEA DE COMERŢ PRESTCOM SRL, SOCIETATEA DE COMERŢ ŞI SERVICII J & T SRL, SPECTRUM SA, STEINER TEXTIL COSMETICS, STORE - ROMÂNIA - TRADE SRL, SUMID TRADE SRL, TERTIA COSMETIC SRL, TIGER AMIRA COM SRL, TIGER TEAM PRODCOM SRL, TOBACCO TRADING INTERNAŢIONAL ROMÂNIA SRL, TODORUT-COM. IMPORT-EXPORT SRL, TONIX COMTUR SRL, TOPAZ SERV. COM. SRL, TOTAL DISTRIBUTION GROUP BIHOR SRL, TOTALCO SRL, TRANSILVANIA GENERAL IMPORT-EXPORT SRL, TRANTOR TRANSCOM SRL, TRAPEX COM SRL, TREI G.-EXPORT SRL, TRIDIUS COM SRL, TUBOPLAST SA, UNIMAR COM SRL, UZ CASNIC BOBINAJ-SERVICE SRL, V & M PREST SRL, VENTA COMIMPEX SRL, VENUS COM SRL, VIADIA IMPEX SRL, VIAL TRADE SRL, VICOM-DON SRL, VICTOR SRL, VILIA TRADE SRL, VINCENNES EXIM SRL, VIOCAR IMPEX SRL, W MODELL SRL, WEBER 2000 SRL, WEST PALACE SRL, WEST ROMANIAN PARTNER SRL
    JUDEŢUL BISTRITA-NASAUD
    AGORA MAGIC PRODCOM SRL, ALEEA I.V. PRODCOM SRL, ALETHEIA SA, ALEXHUSQVARNA COM SRL, ALIMEX-SALVAN SRL, ALUNIS SRL, AMALGAM SRL, AMFORA SRL, ANDREEA COLUMNEA SRL, AVINTUL STAR IMPEX SRL, AXA NC COMEXIM SRL, BAIADOR COM. SERV. SRL, BECA SRL, BERTIMON SRL, BIA ŞI COM SRL, BILCOP SA, BMB STAR SRL, BOSON ELECTRO SRL, CAFE-BAR SELECT SRL, CARMEN SRL, CATUNA PRODCOM SRL, CEDRIMEX PRODCOM SRL, CENTANA-COM SRL, CIPRUS PRODCOM SRL, CLARION SRL, CODA-COMPUTER SRL, COLIMEX SRL, COLOROM COM SRL, COMBIS SA, COMGIRIUS SRL, COMPLEX-RESTAURANT-HOTEL-BAR SRL, COMSTEHORST IMPEX SRL, CONSECVENT COM SRL, COREX-UNIC PRODCOM SRL, COTIDIAN IMPEX SRL, CRAROP COM SRL, CRIT SRL, DAMIS ALEX IMPEX SRL, DELFIN SRL, DIACRIS PROD COM SRL, DOBO-BEER IMPEX SRL, DOBOCO IMPEX SRL, DURUS IMPEX SRL, DYNAMICTOUR SRL, ELDORADO SERV SRL, ERZSEBET COMPANY IMPEX SRL, EUROMARKET SRL, EXCELSIOR SRL, FIX ORA 12 COM SRL, FLALIN SRL, FLORASINA. B SA, FLOREX PORTO SRL, FRANKEN SRL, FULGER-COM SRL, GELOGRIG COM SRL, GEODENSIS TRANSCOM SRL, GRANADA SRL, GRAND SERVICE F ŞI M SRL, GRIGA SRL, HOBBY STAR 94 IMPEX SRL, ICRTI SA, INA SRL, INDUCHIM ABC SRL, INTERVAL E-M SRL, IZVORUL ROŞU CONSERV SRL, LA BARSAN SRL, LANCEA SRL, LARISA SRL, LOREX SRL, MAGNOLIA SRL, MAROVIT STAR-COM SRL, MARTINEX-UNIC IMPEX SRL, MELES-COMMERCIAL SRL, MERCADO SRL, MERIDIAN SRL, MIANIS-SERVCOM SRL, MIRETA 94 COM SERV SRL, MOLTIT PROD. COM. SRL, MONDOPRIMA SRL, MULTEX SRL, NEIRA SRL, NICU SRL, NONA SRL, NORMANDIA IMPEX SRL, NOSTIM IMPEX SRL, ONIX SRL, ORIZONTEX SRL, OTCRINELA COM SRL, OZANA SRL, PAFLO STAR COM SRL, PAN-DAISAN COM SRL, PARASOLT SRL, PASTRAVUL CONSTRUCT SRL, PENDULA SRL, PERLA SRL, PETRAMONA SRL, PHOENIX SRL, POPASUL GARII SRL, PRICHINDEL COM SRL, PROFING DR. COM SRL, QUINTET SRL, RARĂUL COMSERV SRL, REGELE BRAZILOR SRL, RIVIERA SRL, ROM EUROKON SRL, ROMFULDA PROD SRL, ROMGAMAT IMPEX SRL, ROMGEDIM IMPEX SRL, ROMPAXFREI SRL, ROXANA SRL, ROYALDOR IMPEX SRL, SABRENA LEO PROD IMPEX SRL, SAMBA IMPEX SRL, SANY SRL, SAS PRODCOM SRL, SCARLET COM SRL, SERVICII INSTALAŢII R.T. SRL, SHERWIN COMSERV SRL, SIX XENIA PROD COM SRL, SOLO-TIMCOM SRL, SOM-VAL COM SRL, TAS PRODCOM SRL, TEORA SERV COM SRL, TEORA-LUX SRL, TORENTE SRL, TRANSGOSEM SRL, TRUBADUR COM SRL, TUDOR SRL, UNIC CREMONA SERV SRL, UNIVERS SRL, VARODIMEX SRL, VICTORIA R.S.V. SRL, VÂNĂTORUL SRL, VIREXIM SRL, YANIKY IMPEX SRL
    JUDEŢUL BOTOSANI
    A.D. CHING SRL, ABUM COM SRL, ADMIR SRL, ADNA COM SRL, ALDI LIVI '93 SRL, ALEX NICOLE IMPEX SRL, ANALYN SRL, ANDRA COMIS SRL, ANDROX SRL, APICOLA SRL, ARC SRL, ARIZONA SRL, ATLANTA IMPEX SA, AURORA SA, AVIS G.N. SRL, BACANIA TRAIAN SRL, BINAL-IMPEX SRL, BOGDAN-EXIM SRL, BONINTEX SA, BRAZI AGRO PROD SRL, BRENDA SRL, BRINDUSA COM SRL, BULGARELLI PREST VEST-EST SRL, BUTA IMPEX SRL, CABANA REDIU-BUFET INFRATIREA SRL, CALISTRU SNC, CÂTĂ STAR SRL, CEGA SRL, CERES SA, CESOM SRL, CIAD AGRO SRL, CIPRY-COM SRL, CLAUDIU SRL, COFETARIA AMANDINA SRL, COFETARIA UNIRII SRL, COM CLAUDIA SRL, COM LEONARDO SRL, COM TUTTI BEJAN JR SNC, COM-TEXTILE SRL, COMAGROIND SRL, COMALIMENT SA, COMAR CRIS SRL, COMET SRL, COMPLEX APRODES SRL, COMPLEX COLI COM SRL, CORA SA, COSMICHIM SRL, CRAI NOU IMPEX SRL, CREAL SRL, CRESCENDO-COM SRL, CRINA COM SRL, CRIS COM SRL, CRISTAL SRL, CRISTI BIS SRL, CRISTIANU IMPEX SRL, CRIZANTEMA SRL, CRONOS BOTOSANI SRL, DALA SRL, DAMIAN SRL, DAN SRL, DANIELA COM SRL, DANILUX SRL, DANIROMA SRL, DANY-COM SRL, DICOMSI SRL, DIODOR-IMPORT EXPORT SRL, DONA 95 SRL, DOROLUX SA, ELADA SRL, ELECTRECOM SRL, ELECTRONIC COMPLAY SERVICE SRL, ELEGANT COM SRL, ELISS SRL, EORO COMPANY SRL, ETA BOTOSANI SRL, EXIMP IULIANA SRL, EXPRES IMPEX SRL, FIDES-M SRL, FLORA SRL, FLOT IMPORT EXPORT SRL, GABIS TRANS COM SRL, GDO-48-IMPEX SRL, GEORGIANA TRANSCOM SRL, GEROM SRL, GIALI SRL, GRIVITA SRL, GRUPUL DE DISTRIBUŢIE ETA BOTOSANI SRL, GULLIVER GROUP LTD SRL, H.G. FOCA SRL, HARMICOM SRL, HYPERION CONSERV SRL, IACOBS-COM SRL, ICOPLANT-SRL BOTOSANI, INA SRL, INFO-CONT SRL, ÎNTREPRINDEREA DE MICA INDUSTRIE AGRICOLĂ SA, IVANACHE SRL, KIT ELECTRIC SRL, LEMONCOF SRL, LEOLA-COM SRL, LIANT COM SRL, LION IMPEX BOTOSANI SRL, LIVARO SRL, LIVO-DUM SRL, LORADO SRL, LUCY-DANA SRL, LUROX SRL, MACSCOM SRL, MAGAZIN POLICOLOR SRL, MAGBRIND SRL, MAGIC-BAR SRL, MARA COMTUR SRL, MARI MIHA COM SRL, MARICAM '99 SRL, MARY COM SRL, MARY-GRIV SRL, MERDAN-IMPEX SRL, METAFIN SRL, MIRELA & COMPANY SRL, MISONE SRL, MIT-COM SRL, MOLDAVIA SRL, MOLDOCCTP SA, NADIA SRL, NELDOMAR SRL, NERA SRL, NEVI SRL, NIKO IMPEX SRL, NORD EST PRESS SRL, NORDIC ROMAR SRL, NOROC ŞTEFAN SRL, ORIENT-CNC SRL, P.G. ROMA BOTOSANI SRL, PAGEPA IMPEX SRL, PALCOM SRL, PAN MORIS SRL, PANAV SRL, PANAYOTISS SRL, PANDA IMPORT EXPORT SRL, PANTERA 2000 SRL, PATI-RINDUNICA SRL, PE TITAN COM SRL, PETAR COMPUTERS SRL, PITA SRL, PIZZA COM SRL, PONT IMPEX SRL, PRAXIS SRL, PRES COM H.I. SRL, PRIMAVARA COFETARIE SRL, PRIS COM SRL, PROCOMAX SRL, PROD COM UNGUREANU SRL, PRODCOM-MOGA SRL, PROLIBRIS-BT SA, PUNCT SRL, RADCOM SRL, RALUCA STEFANIA SRL, RAMIRO SRL, RAP MAR SRL, RAPID AURORA SRL, RAZVY 2000 SRL, REC SRL, REMEMBER SRL, RITCOM SRL, ROB SRL, ROLINA SRL, ROMSAMIRA SRL, SAELCOM SRL, SALOMAR SRL, SANCOS SRL, SERV UNIVERS SRL, SERVCOM HED SRL, SIERRA SRL, SILVAURA-COM SRL, STAR MITEA SRL, STAR TEK SRL, STEFANIA SRL, SURBIS SRL, T.E.S. INSTALAŢII SRL, TAB-CO SRL, TATI SA, TIME-COM SRL, TODIRAS COM SRL, TOGO DELTA SRL, TOMCOSTY SERV SRL, TRANS-MATEI SRL, TRICO GIMA SRL, TRIDEX SRL, TRIMEX SRL, UNION A-4 FETCU SRL, UNIRII SRL, UNIVERS COM SRL, UNIVERSAL-LUXOR SRL UNIVERSUM SRL, UTIL EXIM SA, VARIETAS DELECTA SRL, VIVI COM SRL, VRACOMAR SRL
    JUDEŢUL BRĂILA
    71 SAB PROD COM SRL, A.G. IMPEX SRL, ABILITY TRADE SRL, ADA SRL, ALMARY COM SRL, AMEROX COM SRL, ANIMUS COM SRL, ANTOCOM SRL, ANTONI CLUB SRL, APARENT SERV SRL, APIS VIZIREANU SRL, ARC IMPEX SRL, ARCAS TRADE SA, AREAL CONSTRUCT SRL, AXION IMPEX SRL, BERAMI COM SRL, BORGO TRADING SRL, BUCUMAR COM SRL, CARMEN SRL, CARO TRADE SRL, CENTAUR COM SRL, CENTRAL COM SRL, CHIBRIT COM SRL, CINA SRL, CLEMYBERTCOM SRL, CLONI COM SRL, COFETARIA VENUS SRL, COLONADE COM IMPEX SRL, COM ALMA SRL, COM GOGOMUS SRL, COM LARIE TRANS SRL, COM STEFANEL SRL, COM-ARTEMIS SRL, COMALIMENT MICROHALA SRL, COMAR IMPEX SRL, COMISION TRADE SRL, COMLI SRL, COMROYAL SRL, CORALLUS SRL, CORNUL DE AUR SRL, COS & CAT TRADE SRL, CRETISOARA IMPEX SRL, CRIORTEX SRL, CRIS SERV SRL, DADINIL IMPEX SRL, DANI SRL, DANIOFAN IMPEX SRL, DECOR TOP TRADING SRL, DELICIA COM SRL, DEMIN IMPEX SRL, DIANA COM SRL, DIVA SRL, DON IMPEX SRL, DONARIS SRL, DUMAREX TRADE SRL, DUMIDRAG COM SRL, ELAN COM SRL, ELENY SRL, ELEVAN COM SRL, ELLA-COM SRL, ELVIRA COM SRL, ETA MAROX COM SRL, EURO INVEST GROUP SRL, EUROPA COM SRL, EUROVOX SRL, EXCENTRIC COM SRL, F.L.A.V. RO INVEST SRL, FAM IMPEX SRL, FICUS TRADE SRL, FLORIAS SRL, FRIMEX SRL, FUGISON COM SRL, GABRIELA SRL, GALERIDA COM SRL, GELY COM SRL, GEOANCA COM SRL, GEODIMEX SRL, GIBOEMA SERV SRL, GILORA COM SRL, GLITTER TEHNOPLUS SRL, GLOBALNET COMMUNICATION SRL, GRATIA IMPEX SRL, HINCU COM SRL, HOME SYSTEMS SRL, IMPARATULTRAIAN SA, IMPEX RUNA SRL, INCIPIENT COMPANY SRL, IO-GE COM SRL, ISTRU SA, JR. MATEO COM SRL, KIROV COMIMEX SRL, LACROSSE TRADE SRL, LECOM STAR SRL, LEONE COM IMPEX SRL, LHOYSS COMPANY SRL, LIA - CIOCIRLIA IMPEX SRL, LILIAC IMPEX SRL, LITERA COM SRL, LIV IMPEX SRL, LOCKET TRADING SRL, LUGICO COM IMPEX SRL, MACHIS COM SRL, MACONST SRL, MADRIAS COM SRL, MAGURA IMPEX SRL, MANELIS-COM SRL, MARCHIDAN COM SRL, MARCOCIP SRL, MARIGI COM SRL, MATENA IMPEX SRL, MATINAL-COM SRL, MC AUTO SERV SRL, MEHAG COM SRL, MERCUR SRL, MIDIFLOR SERV SRL, MIREFAX COM SRL, MIROBAC TRADE SRL, MONA COM IMPEX SRL, MONOPRIX SRL, MOVIS COMP SRL, MUDOMO COSMETEX SRL, N.R. ONE IMPEX SRL, NAVIGATORUL COM SRL, NECO IMPEX SRL, NIVET COM SERV SRL, NUBA TRADE SRL, NYKYVAL IMPEX SRL, OLIMPIA COM SRL, OMOGEN COM SERV SRL, ORIGINAL SERV SRL, ORNELI-COM SRL, PAN EURO INVEST SRL, PANAIT ISTRATI SA, PATRIOT SERV COM SRL, PERSEU COM SRL, PINUS IMPEX SRL, POPAN IMPEX SRL, PREFIX IMPEX SRL, PROMOTERM SRL, RADICAL TRADE SRL, REGIS COM SRL, RELMIS COM SRL, RICATI SRL, ROLIZA-IMPEX SRL, ROMANTIC COM SRL, ROMEX SRL, ROMIMAR IMPEX SRL, ROMINSTAL CONSTRUCT SRL, ROMSTERN SERVICE SRL, ROSENTAL COM SRL, SANDRA SRL, SAPFO TRADING SRL, SCRA TRADING SRL, SERMIXT COM SRL, SERV AURORA SRL, SHUKRAM TRADE SRL, SICONA IMPEX SRL, SIDERAL CLUB SRL, SILMANIS COM SRL, SIMON'S COMPROD SRL, SOFITEL TRADE SRL, STADIAL PROD COM SRL, STELA IMPEX SRL, STELAR TRADING SRL, SUAVEXIM SRL, SYLY COM SRL, TABAC IMPEX SRL, TAINA IMPEX SRL, TASI COM SRL, TEHNOMAT SA, TEMPESTA TRADING SRL, TEROL PROD SRL, THALIA TRADE SRL, TIMIŞ IMPEX SRL, TITAN HOLDING SA, TOBIAS IMPEX SRL, TONI STEF COM SRL, TOPACOM SRL, TOPORAS COM SRL, TRADING MARIA SRL, TRADING TEXT DORA SRL, VALADE COM SRL, VANETTO COM SRL, VASRUB COM SRL, VEMAS SERV SRL, VILCIUL COM SRL, VIM IMPEX SRL, WESTERLAND DISTRIBUTION SRL, ZIACO EXIM SRL
    JUDEŢUL BRAŞOV
    ACCESS TEXTIL SRL, ADENA PREST SRL, ADRIAN RESTAURANTE SRL, AGAMEX COM SRL, AGREABIL COMIMPEX SRL, AGRICOM NEAGU SRL, AGROFOR-COM SRL, AGROVIT SA, ALKARNAK SRL, ALAI SRL, ALBIF 2001 SRL, ALCA-GEOLEX SRL, ALCIROM SRL, ALCOFRAM SRL, ALCOM SA, ALDEX SRL, ALDOINA COM SRL, ALICANTE INTERNAŢIONAL SRL, ALIMPEX CIUCAS SRL, ALOIS DALLMAYR AUTOMATEN-SERVICE SRL, ALPIN SRL, ALTIUS SRL, ALVIVICOM SRL, AMBERTINA SRL, AMETIST SRL, ANDRA SRL, ANIRMA TRADE SRL, APICOLA SRL, ARC BRAŞOV SRL, ARDEALUL SA, ARGUMENT SRL, ARIESU SRL, ARISON TRADING SRL, ASCOMI SRL, ASG SRL, ASTRO SRL, ATLAS SRL, AURA G.A.I. SRL, AURDIACOM SRL, AUROCOM SRL, AURVADA SRL, AUSLAND COM SRL, AUTOROM SRL, AVA-PROD SRL, AVANTAGE SRL, AVE SRL, AXINIA-COM SRL, B.B. SRL, B.B.M. SRL, BARBIX COM SRL, BAZA DE APROVIZIONARE DESFACERE SPECIALĂ BRAŞOV SRL, BEGA SRL, BELAFOR SRL, BENSO IMPEX SRL, BERMILU SRL, BEST DETAILS SRL, BETANIA-F SRL, BIG-LM SRL, BIMBO SRL, BIRD SRL, BIROTIC SRL, BISMONTSERV SRL, BLUE MARINE SRL, BON VOYAGE SRL, BORLAN & CO SOCIETATE ÎN NUME COLECTIV, BRAIMPEX SRL, BRAMETCHIM SA, BRASUR SERCOM SRL, BRINTEX SA, BROFA COM SRL, BRUTUS SRL, CABUL SRL, CALARETUL SRL, CALUIUL SRL, CALVE COM SRL, CAMAI COMIMPEX SRL, CAMFOR COM SRL, CANACT IMPORT EXPORT SRL, CAPRIOARA-OLIR SRL, CARDEX ROM SRL, CARDORIN SRL, CARIONA 93 SRL, CARMDITAL SRL, CARMELENA SRL, CARSIL SRL, CARVAL 99 SRL, CASA ANA SRL, CASALCOM SRL, CASTILLO SRL, CEAI CAFEA ORIENT SRL, CEMI SRL, CETATE-OLT SA, CICOMTUR SRL, CIGASO COM SRL, CIOBACA COM SRL, CIUCAS SRL, CIVICO SRL, CLADILUC PROD SRL, CLYDE COM SRL, CODER IMPEX SRL, COGRIROM SRL, COJANITA SRL, COJENELU C SNC, COLEROM SRL, COLHIDA COM SRL, COM RANIA SRL, COMAGRICOLA SRL, COMANICIU SERV SRL, COMBEROM SRL, COMBITA IMPEX SRL, COMDAPHNE SRL, COMION SRL, COMIXT SA, COMPACT SA, COMPANIA ALMA SRL, COMPANIA HOF SRL, COMTRATUR SRL, CONVENABIL PRODIMPEX SRL, CORA SRL, CORAL SA, CORBU SRL, CORNELIANA SRL, COROANA UNIVERS SRL, CORUS SRL, CORYMB SRL, COS 2000 DISTRIBUTION SRL, COSILCORY COM SRL, COSMETICS DISTRIBUTION GROUP SRL, COSMOS M.A.M. SRL, COSTACOS-COM SRL, COTUL DONULUI SRL, CRAEX COMIMPEX SRL, CRETUR SRL, CRIDEXIM SRL, CRILACONST INST SRL, CRISOVI SRL, D.C. TRADE SRL, DACIADA SRL, DAKTARI SRL, DAMAST PRODIMPEX SRL, DAN SRL, DANCOM SRL, DANIO SRL, DAVIDO COND SRL, DAX SRL, DECORAMA PRODIMPEX SRL, DELACO DISTRIBUTION SRL, DELFI TRADE SRL, DELMICO SRL, DENIZ-INTERNAŢIONAL SRL, DIALOG SRL, DISCRET SRL, DOGE COM SRL, DOMESTOS COM SRL, DONIC SRL, DONIS SRL, DOR-ŢINĂ SRL, DORADI SRL, DORAN-IMPEX SRL, DRACONIC COM SRL, DREAM-LAND SRL, DUGAV SRL, ECOR SRL, EDEXIMPEX SRL, EGON SRL, ELECTRIC CASA SRL, ELECTROMATIC-SYSTEMS SRL, ELECTROMETAL SRL, ELITE SRL, ELPAL PROD SRL, ELPO-CONT SRL, EMICO SRL, EN GROS IVEM SRL, ENEVI COPROD SRL, ENGTINA COMCONS SRL, ENKIDU PROD SRL, ERA-MIXT SRL, ERNIS COMEXIM SRL, ERONIMUS SRL, ESPINOSO COMPANY SRL, ESTICO SRL, ETEU SRL, EXCELENT COM SRL, FALNIC SRL, FAMEDAX - COM SRL, FEDRA SRL, FERIMAR SRL, FILAS COM SRL, FILVEK SRL, FIX LIGHTING SRL, FLORIS BER MOROIANU SRL, FORMULA D SRL, FORTPREST SRL, FORTUS SRL, FOUR ROSES IMPEX SRL, FRUCTTOLNAY SRL, FRUPERCOM SRL, FULEA-CARP COMPROD SRL, FUR ALLE COM SRL, G.V. PAMALS SRL, GABOCIMP COM SRL, GASTROSERV SA, GECAD IMPEX SRL, GECO SRL, GEMENII SRL, GENERAL PYT SRL, GENERAL-IND SRL, GILSIL COM SRL, GILSTAR COM SRL, GIRASCOM SRL, GISSLEV IMPEX SRL, GIURCOM SRL, GOLD CLUB SRL, GOSPODARUL SRL, GRIMCO-IMPEX SRL, GUBAN-MANI SRL, HAIDUCUL SRL, HANAHO COM SRL, HEBE SRL, HELLOMAT SRL, HENNIKOS TRADE SRL, HOD-CHIMEX SRL, HOLOM COM SRL, HOMARBD-IMPEX SRL, HYPERION SRL, IC COMPUTERS SRL, ICCO SRL, ÎL SOLE SRL, ILIVIOR SRL, IMOD BRAŞOV SRL, IMPORTANT IMPEX SRL, IMPRIM SRL, ING. PRESS SRL, INTERNAŢIONAL TRADE CENTER SA, INTIM SRL, IONUT SRL, IOVIS-BAR SRL, IRINCU IMPEX SRL, IST-NIC IMPEX SRL, IZOLDA SRL, KALEIDO SRL, KATIUSA INTERNAŢIONAL SRL, KOBILL SRL, KRESCENS TRADE SRL, KRITONIK SRL, KRONSTIL SRL, KTISIS SRL, L & M BOEMA SRL, L.C.O. TRADING SRL, LAITI SRL, LAKSHMI TRADING SRL, LAR CON SRL, LARGO SRL, LARU C.N.C. SRL, LAURA & MANUEL SRL, LAURCY SRL, LAVINIA SRL, LEONRO SRL, LERBAN IMPEX SRL, LESSIE-COM SRL, LETI'S COMPANY SRL, LEVSTAR COMPANY SRL, LIBRIS SRL, LICEA CODAIA SRL, LILIPUT COM SRL, LIMARA SRL, LIMO DELIVERY SRL, LISIO IMPEX SRL, LIVATTY COM SRL, LOPAN IMPEX SRL, LUCIUS SRL, LUMAVEX SRL, M.C. & H SRL, M.N.T. GROUP SRL, M.T.L. PROCOM SRL, MACELARIA PRUND SRL, MAGNOLITA TRADE SRL, MALTA IMPEX SRL, MARBIS SRL, MARCOSTIL SRL, MARINARUL IMPEX SRL, MEDI IMPEX SRL, MEGANOVA SRL, MEGASIM SRL, MELI-BELL SRL, MELPRO SERVICES SRL, MENDEZ SRL, MERCUR SA, MET. CHIM. SA, MIEMI SRL, MIESS COM SRL, MIGAN IMPEX SRL, MIHDOI - SERVICE SRL, MILCOM SRL, MIOBIG SRL, MIR SRL, MIRASOS COM SRL, MISA SRL, MIU SRL, MODERN SRL, MOMENTAN COM SRL, MONDRIAN COM SRL, MOTAXIM SRL, MOVALEXCOM SRL, MULTIPLU SERV SRL, N.M.C. SRL, NABLES SRL, NECSEV IZVORASUL SRL, NEGOLUX SRL, NEW DUNI SRL, NIABADA COM SRL, NIBUR-COM SRL, NICMOND IMPEX SRL, NISARA IMPEX SRL, NISREDA SRL, NIVO SRL, NODROB-ACRI-COM SRL, NOVO DOMO SRL, NUFARUL SRL, OANCEA SRL, OCTA SRL, OLD EUROPE INN. SRL, OLIMP SRL, OMIHA IMPEX SRL, OMITEL SRL, ORIENTAL IMEX CO SRL, ORITEX SRL, ORIZONT INTERNAŢIONAL SRL, OSACA SRL, OVIVET SRL, PACIFIC SRL, PAD COMPANY BRAŞOV SRL, PAPAIA COM SRL, PAPPA REALE SRL, PENU TRANS SRL, PERIOADA COM SRL, PESTA COM SRL, PESTERA COLTEA SRL, PIATRA CRAIULUI SA, PIM BART COM SRL, PIMEN SRL, POIANA ASTRAL SA, POLIPLAST SRL, PREMS LIBREXIM SRL, PRES COM SRL, PRIAM SRL, PROCOM RITM SRL, PROGETTO 2000 ROMÂNIA SRL, R.B. COREC SRL, R.D.S. SRL, R.T.B. COM SRL, RADIS COM SRL, RAIA A. INTERNAŢIONAL IMPEX SRL, RALSIFCOM SRL, RARA AVIS SRL, REGALO-GLACIAL SRL, REGGIO DI FLORIO SRL, RG. TRADE SRL, RINORIN IMPEX SRL, RIOLIO COM SRL, RIOVIRG SRL, ROATA NOROCULUI SRL, ROBERTINO SRL, RODNIC SRL, RODONI SRL, RODVIMN SRL, ROFIN SRL, ROMADOR SRL, ROMITALYPAST SRL, ROMNIAL - COM SRL, ROMPAN SRL, ROMPRESTO TRADING SRL, ROST COM SRL, RURIN-COM SRL, RUSCOM SRL, S.N.S. COMPROD SRL, SABIDO SKY SRL, SANGELS SRL, SARMIS SRL, SCHIEB PRESS SRL, SCHIEDEL-SISTEME DE COŞURI SRL, SCICO SRL, SCORUS IMPEX SRL, SECONT SRL, SELDAS SRL, SELGROS CASH & CARRY SRL, SERTAS SRL, SERVICE ALIM - P SRL, SERVICE-TRUST TURIST SRL, SICOLBRA SA, SILSOR COM SRL, SIMOCOST COM SRL, SIMODOR COM SRL, SINPAL SRL, SIRENA SRL, SLIF SRL, SOCIETY ENGROSS SERVICE SRL, SOGRINI SRL, SORIDAN COM SRL, SPIDER SRL, SPLENDOR LUCIS SRL, SPRINTER 2000 SA, STAGIMPEX SRL, STARCOM SA, STARMOD SRL, STIM PRODAL SRL, STINA TURISTICA SRL, STURZU COM PROD SRL, SUGAR IMPEX SRL, SUISSE TRAIL SRL, SUPER DEPOX SRL, SUPREME DISTRIBUTION BRAŞOV SRL, SWAN IMPEX SRL, T.K.T. INTERNAŢIONAL SRL, TAISS SRL, TAMIOLA SRL, TATU SARCOM SRL, TD MIXT SRL, TEHNOBIT SRL, TEMERAR SRL, TEOROV-FOOD SRL, TERMO CONFORT SRL, THALIA SRL, THEMIS PRESCOMI SRL, TIBEROM IMPEX SRL, TIFANY SRL, TIMEA IMPEX SRL, TIM NIC TRANS SRL, TIMODOR SRL, TINION-SERV SRL, TOHONI SERCOM SRL, TOMADO IMPEX SRL, TORNADOS HOLDING SRL, TOTAL INTERNAŢIONAL COMPANY SRL, TOTAL SRL, TRAIAN SRL, TRANSDON SRL, TREX 2000 SRL, TURCHES COM SRL, TUTTOPERTE COM SRL, UNIC SRL, UNIMAT COMPANY SRL, UNIV SRL, UNIVERSITAS SRL, VAEM-COM SRL, VAL & COS COM SRL, VALDORIS COM SRL, VALER-VLAD SRL, VAMORAAG SRL, VENUS SRL, VERMON COM SRL, VIAD SERV SRL, VIAMA COM SRL, VIC-AUSTIN SRL, VICO-ALIM SRL, VICTABI SERV SRL, VIDALIS SRL, VIKY SRL, VINCOM SRL, VITAFORTE PRODIMPEX SRL, YURTA-PROD SRL, YVONNE SRL, ZACARELI INVEST SRL, ZIRIDAVA SRL, ZOLIRMA SRL, ZONIDAN-COM-PROD SRL
    JUDEŢUL BUZAU
    AGROMERIDIAN COM SRL, AIKO PRODCOM IMPEX SRL, ALEXCOM SRL, ALICE SRL, AMY IMPEX SRL, ANCOS 97 SRL, ANDEM COM SRL, ANDRIMEX COM SRL, ANDRUS COM SRL, ANITEX UNIVERSAL SRL, ASCHIUTA COM SRL, BAD COM CONSTRUCT SRL, BAICUS COM SRL, BAR LIRA SRL, BARONET COM SRL, BELCIU COM 96 SRL, BELCOM PRODIMPEX SRL, BIG SRL, BITA SNC, BRAGAU SNC, CADIF PRESS SRL, CAMI IMPEX SRL, CĂMINUL SRL, CARINA COM 94 SRL, CARLUCIS SRL, CATRINA EMIL SUPER ALEXANDER SNC, CELTIS SRL, CENTRAL RIMNIC SRL, CHIMEX SRL, CHIRCA D E SNC, CIPCOM SRL, COLIBRI PRODCOMSERV SRL, COMERCIALANDIGO SRL, COMERCIAL AXIS SRL, COMERCIAL BULEVARD SRL, COMLY SRL, COMTIMEX SRL, COMTIN 94 SRL, COOPERATIVA DE CONSUM PATIRLAGELE, CORAL DISTRIBUŢIE SA, COSTAS COM SRL, CRESLA SRL, CRISNELS COM SRL, DAN COM 2000 SRL, DIVERTIS COM 94 SRL, ELECTRO PRIMA SRL, ELECTRO UNIVERS SRL, ELGI SRL, ELIDA SRL, ELISA CO SRL, ELMAR COM SRL, ENE EXIM SRL, EUROPA SRL, EXPO GRUP SRL, FARMID SRL, FAUST PRODCOM SRL, FERME COM SRL, FLORA COM PODEANU SRL, FLORES COM SRL, FORTIUS COM SRL, FRIGODOR SRL, GALANT PROD SRL, GANE COM 93 SRL, GASTRONOM SA, GEDALCOM SRL, GENERAL DISTRIBUTION COM SRL, GIMAR COM SRL, GIMO COM SRL, GYMY COM SRL, HORECO IMPEX SRL, ICRA SA, IFRIM IOAN SNC, IMPEX ASTRA SRL, IMPEX B J 94 SRL, INA COM 2000 SRL, INTER STAR 94 SRL, INTERCOM SRL, INTERSECT BITU SRL, IZA CRIS SRL, KRISTEL COM SRL, L & R COMEXIM SRL, LA TOPORAS SRL, LIXI COM SRL, LONIMPEX SRL, M CA COM INTERNAŢIONAL SRL, MARINA SNC, MECOM SRL, MELANIA COM SRL, MERIDIAN M I 92 SRL, MIALEX SRL, MICOS COM SRL, MILION SERV SRL, MIROCOM SRL, MODERN COMARTIS 97 SRL, MONA COM EXPO SRL, MULTICOM SRL, NAZAL SRL, NEPTUN RIMNICU SRL, NES COM 2000 SRL, NEW GENERATION CLUB SRL, NICO ALEXIM 99 SRL, NIS IMPEX SRL, NITA ORIENT SNC, NORVEX SRL, ORIZONT M & B & M SRL, PEGAS SA, PHEBOS 1408 2000 SRL, PHOENIX IMPORT EXPORT SRL, PICO DO PRODCOM SRL, PIEŢE TÎRGURI ŞI OBOARE SA, POPESCU ŞI FII SNC, PROSPERO IMPEX 2000 SRL, RADIN COM SRL, RALEX COM SRL, RAPID NON STOP SRL, RARES IMPEX SRL, RITA IMPEX SRL, ROBIF 2000 SRL, RONY LAV SRL, ROX ANA COM SRL, ROXI COMIMPEX 96 SRL, ROXMARIL SRL, SANISFINX SRL, SCANDIO SA, SCORPION COM 63 SRL, ŞERBAN C & S SNC, SLIK IMPEX SRL, STEFANESCU VASILE SRL, STEFI TRANSCOM SRL, STEFY BAR SRL, STELIAN EXPOBAR SRL, TABACARU A ARTIS SRL, TESS CLUB INTERNAŢIONAL SRL, THERMOINST CONS SRL, TIM COM SRL, TIM SRL, TOP COMERCIAL ROMÂNIA SRL, TRANS ALICOM 2000 SRL, TRANSILVANIA COM SRL, TRITON IMPEX SRL, TRIUMF 2000 SRL, TRIUMF SRL, UNIVERSAL LE BIG SRL, UNO INTERNAŢIONAL EXIMP SRL, VALCOM SRL, VALER COMP SRL, VATRA COM SRL, VERO COMTEX SRL, VIDEO KEY SRL, VIOSTAR COM SRL, XENIA COM SRL, ZAINEA COM SRL
    JUDEŢUL CALARASI
    ADI DUMI SRL, ADOLESCENTUL SRL, AGRALCOM SRL, AGRIPINA SRL, AGRONIRVANA IMPEX SRL, ALBINA SRL, ALMO SRL, AMY SRL, ANCAVAL-MAR SRL, BAC 49 SRL, BAICU COMPANY 2001 SRL, BI VIO SRL, CAMELIA SRL, CARUSSO SRL, CASANDRA SRL, CATAL SRL, CHANCE SRL, CHINEZUL SRL, COBRA SRL, COKET SRL, COMARO SRL, COMSTAR SA, CONSTANDACHE SRL, CONVEX SRL, DANCLE DISTRIBUTION SRL, DANIL COM SRL, DELTA IMPEX SRL, DORA KAF SRL, ELEGANT MODERN '94 SRL, ELEGANT SRL, EMMA 2000 SRL, FELICIA SRL, FLORIS ROX SRL, GEMMA SERVICE COMPANY SRL, GR DISTRIBUTION SRL, GRAND CONSTRUCT SRL, HALI 2000 SRL, INDCOM SA, IRINA SRL, ITALIAN MAGAZIN SRL, LIVIU AIOANE SRL, MACOM SRL, MADRICON BZ SRL, MAK-ROM SRL, MARIANDRA SRL, MARINI SRL, MARY LORY SRL, MARYMOD SRL, MEG COM SRL, MILICOM SRL, MOCA SRL, NEMES SRL, ONDINA SRL, OPTIM SOFT SRL, OPTIMAR 03 AZV SRL, ORIENTAL SRL, PAN ALEX SRL, PESCARUSUL ALBASTRU SRL, POPASUL DIN PLOPI SRL, PSI ONE SRL, RAMVAS SRL, RECORD MERCUR 94 SRL, SARMIS SRL, SARSAN SRL, SIMONA COM SRL, SING SING SRL, SLABU SRL, SOLFA SRL, ŞTEFAN SRL, STEFANO INVEST SRL, TICONDA SRL, VEGA IMPEX SRL, VELO SPORT SRL, VIKY STOICA SRL, VIOREL SRL, WHITNEY SRL
    JUDEŢUL CARAS-SEVERIN
    3X3 SRL, A.C. ARIAL COM SRL, AGMONIA SA, AGR TRANS SRL, ALCONS SRL, ALEXIM STAR SA, ALINA CRISTINA SRL, ANDOR SRL, ANGHELINA COM SRL, AV SMARTCOMM SRL, B & V BAKE SRL, BABILON IMPEX SRL, BALAN & STOIA TRADE SRL, BAMBI SRL, BIANCA CHRIS PRODCOM SRL, BIGAR SRL, BRAUN-OIL SRL, BRUDERKRAFT COM SRL, BUDAPESTA IMPEX SRL, BURCIU UNIVERSAL SRL, BURDA SRL, BVL PROD COM SRL, C.I.D. COMTUR SRL, C.M. NICO-RALU SRL, CALIN COMIMPEX SRL, CAMIFLOR COMIMPEX SRL, CARAS SA, CARINA ROYAL IMPEX SRL, CARMETCHIM SA, CÂŢI & GABI COM-CONST SRL, CL-FLORIN COM PROD SRL, COCA SRL, COFETARIA CENTRAL NORD SRL, COLLINI SRL, COMARNIC NERA PROD SRL, CREOLA PRODSERV SRL, CRIAL COM SRL, CRISTA COM SRL, CRYMPEX COMPANY SRL, DANGEL PROD SRL, DANUBIUS SRL, DOMANEANTU COM SRL, DOMINION PRODSERV SRL, DUNAREA SA, ECHINOX COM SRL, ELCAS PRODCOM SRL, ELECTROCASNICA SRL, EVA SRL, FLORIADA SRL, G.M.C PARADIS SRL, GENERALCOM EXIM SRL, GIDONI SRL, GOZNA SRL, GRADIMEX SRL, HEHN SRL, HELP TRANS SRL, ILIFLOR COMIMPEX SRL, IMPERIAL CM SRL, INDRA GENERAL TRADING SRL, IOANA COM SRL, KUHNERT SRL, LITA & CO IMPEX SRL, MACES SERVCOM SRL, MADI SRL, MAGIC SRL, MAROMAX IMPEX SRL, MASTERS IMPEX SRL, MEDICOM SRL, MEMORY SERV SRL, METALCHIM COM SRL, MIANDRA COM SRL, MILVO SRL, MINI PLUS SERVCOM SRL, MIRUNA INTERNAŢIONAL IMPEX SRL, MISA IMPEX SRL, MM-DALEON COM SRL, MOCA SERVIMP SRL, MURARIU TRADING COMPANY SRL, NADIREXIM SRL, NIKO SRL, OVILAR PRODCOM SRL, PANASIA IMPEX SRL, PARTENER SRL, PASBO COMIMPEX SRL, PUIU CENDA PROD SRL, REFLEX IMPEX SRL, RESITA NERA COMEXIM SA, RESTAURANTUL POMUL VERDE SRL, ROM ITAL COM SA, ROYAL PLUS SA, SARAY SRL, SEBASTIAN IMPSERV SRL, SERMIRCOM SRL, SEVERIN COM SRL, SIMONLAR COMIMPEX SRL, SODOL SRL, SORNIC SRL, SPOREA COM SRL, STEJARUL BOCSA SA, STELUX ELECTRIZ COM SRL, SUMAWA IMPEX SRL, TENCO IMPEX SRL, TETIS COM SRL, TIMIS SA, TIMPEX SRL, TOTAL SRL, TRILATER COM SRL, TRIUMF TRUST SRL, UNIC SRL, UNICAT SRL, UNIMAG IMPEX SRL, UNIVERSAL SA, VANI SRL, VASIMIL COMPREX SRL, VIALMI COM SRL, WIYI SRL, ZENOCART SRL
    JUDEŢUL CLUJ
    2018 STANDARD IMPEX SRL, 7 ICRE PROD ALIMENT SRL, 7X4 IMPORT EXPORT SRL, 94 CSA SRL, A P C CART SRL, ABC COMORIENT SRL, ABC FERARI IMPORT EXPORT SRL, ABINADAB COM SRL, ACE IMPORT EXPORT SRL, ADALEX SRL, ADMINISTRAREA PIEŢELOR ŞI OBOARELOR SA, AGRESSIONE GROUP ROMÂNIA SRL, AGRO COMEX PM SRL, ALCALA IMPORT EXPORT SRL, ALCOM SA, ALDI PRODCOM SRL, ALEXSONS COMSERV SRL, ALIMENTARA SA, ALIMROM TRADING SRL, ALIND H D IMPEX SRL, ALPA SA, ALPINES SPORT SA, AMALIMEX COM SRL, AMD TEAM INVEST SRL, AMIC IMPEX SRL, AMICAL COMIMPEX SRL, ANADOR SERVTRANS SRL, ANCALORE IMPORT EXPORT SRL, ANDALEX PRODCOM SRL, ANDINO IMPEX SRL, ANDIRORA COM SRL, ANEX IMPEX SRL, ANGIDANA COM IMPEX SRL, ANNA COM SRL, ANY PRODCOM IMPEX SRL, ANZONA COMIMPEX SRL, APEX EDITARE DIFUZARE TIPĂRIRE IMPORT EXPORT CONSIGNAŢIE SRL, APICOLA SRL, ARABELA IMPEX SRL, ARESH IMPORT EXPORT SRL, ARGROM COM SRL, ARPIS COMIMPEX SRL, ARTA CULINARA SA, ARTEFACT COMIMPEX SRL, ARTEMIS IMPEX SRL, ARTIMEX SPORT SRL, ASC COM SRL, ASIMODA IMPEX SRL, ASTORIA SERVICII SRL, ASTRID IMPEX SRL, ATLANTICDELFIN SRL, AURA SRL, AURA VIS IMPORT EXPORT SERVICII SRL, AYDIN PRODIMPEX SRL, BABER IMPEX JUCUL DE MIJLOC SRL FILIALA CLUJ NAPOCA SRL, BAD BOY WORLD SRL, BASARABIA IMPORT EXPORT SRL, BASSAM IMPORT EXPORT SRL, BEDANIS PRODIMPEX SRL, BELE IMPORT EXPORT SRL, BENTEL SISTEM SRL, BERINDEANA ALIMENTAŢIE PUBLICA ŞI PRESTĂRI SERVICII SRL, BERRY IMPORT EXPORT SRL, BIMOS COMIMPEX SRL, BOBS IMPORT EXPORT SRL, BOGATA COMEXIM SRL, BOGATEANA MAGAZIN UNIVERSAL SRL, BRIGITTA COMIMPEX SRL, CABRIO IMPEX SRL, CABROM CLASS SRL, CADIS GH IMPORT EXPORT SRL, CAFFE RIVER ROMÂNIA SRL, CAFINO CAFEA DULCIURI IMPORT EXPORT SRL, CAMARI COMSERV SRL, CANORA IMPORT EXPORT SRL, CAPRICE SA, CARDS DISTRIBUTION SRL, CARGO SRL, CAROLIV IMPEX SRL, CARTIMPEX SA, CASA AUCUSTIN SRL, CASETTARO AUDIO VIDEO DATA MEDIA SRL, CATON EXIM SRL, CENTRAL SA, CENTRUL DE PRESA ŞI DISTRIBUŢIE APEX HIPARION SRL, CENTURION SA, CETATEA COMIMPEX SRL, CHIMIREX CO SRL, CICLIC IMPEX SRL, CIL LOTUS IMPEX SRL, CINA CARMANGERIE SRL, CIRO PRODUCŢIE COMERŢ ŞI SERVICII SRL, CITA IMPORT EXPORT SRL, CITY CENTER IMPORT EXPORT SRL, CLARUS IMPEX SRL, CLUB AMB IMPEX SRL, COM DORA LUX SRL, COM LIDO EXIM SRL, COM TIPTOP IMPORT EXPORT SRL, COMARGENTA SRL, COMIMPEX EXPRESS SRL, COMSPORT SRL, CONCORD IMPEX SRL, CONINF SOFT SRL, CONIS IMPEX SRL, CORA ALIMEX SRL, CORONITA POMPE FUNEBRE SRL, CORVINUL RESTAURANT SRL, COSINZEANA COM SRL, CRIMEL IMPORT EXPORT SRL, CRISTALDA IMPEX SRL, CROCO COFETARIE SRL, CROVA PRODTEH SRL, DALEX IMPEX SRL, DALICOM IMPORT EXPORT SRL, DANAMIR IMPEX SRL, DANANCA COMIMPEX SRL, DANIRO COMIMPEX SRL, DANSIMO PRODIMPEX SRL, DANYCROM COMIMPEX SRL, DARIMAR COM SRL, DELAF IMPEX SRL, DELISAN COM SRL, DELMOD SRL, DEROM IMPEX SRL, DESIGN CONFORT SRL, DETO IMPEX SRL, DINU COMPLEX COMERCIAL SRL, DOLROX TGR IMPORT EXPORT SRL, DOMIAN INVEST SRL, DOMILA SERVICE SRL, DONNATELLO IMPORT EXPORT SRL, DORSAN IMPEX SRL, DUMAS SERVIMPEX SRL, DUMBRAVA ROŞIE PRODCOM SRL, DYMAR COM SRL, DYN OMNIA SRL, DYNAMIS IMPORT EXPORT SRL, EDEN PRODUCŢIE PRESTĂRI SERVICII ŞI DESFACERE MĂRFURI SRL, EGRETA IMPORT EXPORT SRL, ELA COMERŢ MIXT SRL, ELATIM IMPEX SRL, ELBORIS COM SRL, ELECTROPLUS SRL, ELEKTRO. WEIGL SRL, ELIAN RESTAURANT SRL, ELIDOR COMIMPEX SRL, ELIPSA COMERŢ SRL, ELITE PROMOTION SA, ELIVIO IMPEX SRL, ELLYANCA COMIMPEX SRL, ELSO SRL, ELVIRA MAGAZIN ALIMENTAR SRL, EMIOLA IMPORT EXPORT SRL, EMY PRODIMPEX SRL, ENERGOLUX IMPEX SRL, ENIK EXIM SRL, EPIONA COMERŢ IMPORT EXPORT SRL, ERCSIL IMPEX SRL, ESKA TRADE IMPORT EXPORT SRL, ESPERANTA IMPORT EXPORT SRL, ESPRESSO MICA PRODUCŢIE PIESE AUTO COMERŢ SRL, EULIDOR COMSERV SRL, EUNICIA ROTISERIE SRL, EURO CSM IMPEX SRL, EUROBACK PRODIMPEX SRL, EUROCLUJ COMIMPEX SRL, EXPRESS SERVICII SRL, FAI RESTAURANT SRL, FACOMEX PRODCOM SRL, FAIR PLAY IMPORT EXPORT SRL, FAMILA IMPEX SRL, FANA IMPEX SRL, FANTASTIC RAPID IMPORT EXPORT SRL, FAVI PROD COM SRL, FELINA COMIMPEX SRL, FICUS IMPORT EXPORT SRL, FILGAS IMPEX SRL, FIRST ROMÂNIA SRL, FLASH TRANSILVANIA SRL, FLEIBURG COMERŢ SRL, FLORA SA, FLORIN & LIVIUS MAGAZIN MIXT SRL, FLORIO IMPORT EXPORT SRL, FREESTYLE SRL, FREIZIA COM SRL, FRIV COM SRL, GABI BELL AMI COMERŢ SRL, GABMA IMPEX SRL, GABRIELSTYL IMPEX SRL, GALERIILE DACIA FELIX SA, GALIGANO IMPEX SRL, GALTAR PRODCOM SRL, GARGALO IMPORT EXPORT SRL, GASTRO UNICOM ALIMENTAŢIE PUBLICA SRL, GAZZELE IMPEX SRL, GED SERVICE SRL, GEMELLO COMIMPEX SRL, CENIAS ROM SRL, GEO & ANDY IMPEX SRL, GEORGIANA IMPEX SRL, GERANIA MAGAZIN MIXT SRL, GEWURZMUHLE NESSE PRODCOM SRL, GHERSA COMERŢ SRL, GIORUS PRODCOM SRL, GOLDEN SRL, GORGANA IMPORT EXPORT SRL, GORUNUL IMPORT EXPORT SRL, GROSS HANDEL ST IMPORT EXPORT SRL, GRUISOR EXIM SRL, GYURI TURIST COM SRL, HALLS P COMERŢ SRL, HELOFITA IMPEX SRL, HENRIETTA & COMP COMERŢ INTERN SRL, HIPARION DISTRIBUTION SRL, HOLD COMERŢ SRL, HORISTEL COMIMPEX SRL, HOROSCOP MAGAZIN MIXT SRL, HUDUSANA IMPEX SRL, HUMAS IMPORT EXPORT SRL, IAMI NAPOCA SRL, IASMIN FLORARIE SRL, ÎL DO GRUP EXIM SRL, ILVELCOM SRL, ILUNA ROMÂNIA SRL, IMA PRODCOM SRL, IMNECO COMERŢ SRL, INDY GO SRL, INFORM SRL, INTACT INVEST SRL, INTELIS COMPUTER SRL, INTER MAXEL PRODIMPEX SRL, INTER SPORT SRL, INTERCHIM IMPEX SRL, INTERGLAS IMPORT EXPORT SRL, INTERMONT COM SRL, INTERNAŢIONAL MEDIA & ENERGY GROUP SRL, INTERNAŢIONAL PAPER BUSINESS SRL, INUS PRODIMPEX SRL, IOSE MARY SRL, IRA COMPROD SRL, IRIDAN IMPORT EXPORT SA, ISRA COMIMPEX SRL, IUCUNDUS SERVCOM SRL, IULIAFAN PRODEXIM SRL, IURONAS PRODCOM IMPEX SRL, IVA COMTEXINC SRL, IZA STEJAR IMPORT EXPORT SRL, IZZY IMPEX SRL, JACOB'S IMPORT EXPORT SRL, JONNY S PRODSERV SRL, K & K CONFORT TERMIC IMPORT EXPORT SRL, KALIMERO COMERŢ INTERN SRL, KANCOM SRL, KINDA IMPORT EXPORT SRL, KRISROM IMPEX SRL, KSLI IMPEX SRL, LM SERCOM SRL, LA BROSCUTA COMPLEX TURISTIC SRL, LA GRANDE FIESTA SA, LA PEDRO ALIMENTAŢIE PUBLICA SRL, LADD IMPORT EXPORT SRL, LAR CASA DE COMENZI SRL, LAV & M SRL, LAVANDA IMPORT EXPORT SRL, LECOM BIROTICA ARDEAL SRL, LECOTICO IMPEX SRL, LEGUME FRUCTE CLUJ SA, LEMNUL VERDE COFETARIE SRL, LENA & GICU COMERŢ SRL, LENODOR PRODCOM SRL, LEYLA IMPEX SRL, LIBRARIA UNIVERSUL SRL, LM TRINOMUS IMPORT EXPORT SRL, LOLA COMERCIALIZARE BIJUTERII SRL, LORA PRESS SRL, LUCIANA IMPORT EXPORT SRL, LUMIDAN COM SRL, LUNEXIM SRL, M V LIMAN SA, MACA PRODCOM SRL, MAESTRO RESTIMPEX SRL, MAG IMPORT EXPORT SRL, MAGISTRAL IMPEX SRL, MAGSAN TEHNICO SANITARE SRL, MANCO IMPEX SRL, MARA AGROIND MORARU SRL, MARBEL EXIM SRL, MARCO IMPORT EXPORT SRL, MARIANA COMALIMENT SRL, MARIANA PARFUMERIE SRL, MARIANA PRODUSE ALIMENTARE ŞI NEALIMENTARE SRL, MARIUTA PRODUSE ALIMENTARE SRL, MARIVIO COMIMPEX SRL, MARLEX IMPEX SRL, MARS MONA IMPEX SRL, MARSALL IMPORT EXPORT SRL, MASER TRANS SRL, MATECHIM IMPEX SRL, MATEI CORVIN RESTAURANT SRL, MATEO PRODCOM SRL, MATIH IMPEX SRL, MAVIOS IMPEX SRL, MEDY & DAVY COMIMPEX SRL, MEGARAM IND SRL, MEICOM EXIM SRL, MEPA COM SRL, MERK IMPORT EXPORT SRL, METALOCHIMICE SA, MERYEM IMPORT EXPORT SRL, MESESANA MAGAZIN MIXT SRL, METEX COM SA, METRONIX COMIMPEX SRL, MEX DEJ SRL, MEXXEM SRL, MIAL MASE PLASTICE SRL, MIC PASAJ MAGAZIN SRL, MICABC IMPEX SRL, MIFLOR PRODCOM SRL, MILAN TRANS SRL, MILD PRESS SRL, MILD SERVICE SRL, MINERUL COMPLEX ALIMENTAR SRL, MINORA ALIMENTARA SRL, MIREL & MIRELA COM SRL, MIXTĂ TOTAL USB IMPORT EXPORT SRL, MOCA BAR SRL, MODENA PRODCOM SRL, MONALI IMPEX SRL, MORE ALIMENTAŢIE PUBLICA COMERŢ ŞI AGREMENT SRL, MOZAIC PATY BAR SRL, MSM BLOCK SA, MULŢI COM MIXT SRL, MULTIROL PRODCOM IMPEX SRL, MULTY SORTY SRL, NAPOCOM SA, NAPOTEX SA, NASTICOM IMPEX SRL, NATANAEL COM SRL, NATURAL PLUS COMERŢ SRL, NELPO COM SRL, NELYCOM SRL, NEMO PATISERIE SPECIALITĂŢI EXTRA SRL, NEON LIGHTING SRL, NEVAN IMPEX SRL, NEW CROCO PIZZERIE SRL, NEW DADY COM SRL, NEWPORT COMIMPEX SRL, NICALEX PRODCOM SRL, NICOL S IMPEX SRL, NICOMAT COMIMPEX SRL, NIP IMPORT EXPORT SRL, NIRAM IMPEX SRL, NIRAMARO PRODCOM IMPEX SRL, NON STOP SRL, NORDAB IMPEX SRL, NUHA TRADING COMERCIAL SRL, OLANDA PRODUCŢIE PRESTĂRI SERVICII DESFACERE MĂRFURI SRL, OLIMP PROD COM SRL, OLMI EXPORT IMPORT SRL, OLTEAN IMPORT EXPORT SNC, OMEN IMPEX SRL, ONCOS IMPEX SRL, ONEBO IMPEX SRL, ORIZONT SA, OTICOM IMPEX SRL, OUTWEAR SRL, OVIREX COM SRL, P L COM ALIM SRL, P OPT COMERŢ SRL, PACO RESTA
URANT SRL, PAGEO COMEXIM SRL, PAL AND PRODCOM SRL, PALIMEX COMPLEX ALIMENTAR SRL, PANCHEO COM SRL, PANDORA IMPORT EXPORT SRL, PARC REX SRL, PARC SA, PART DIEU COM SRL, PEAK PRODCOM IMPEX SRL, PERSE COMIMPEX SRL, PESCARUL RESTAURANT BAR SRL, PETER VON HOLLAND TRADING SRL, PHILADELPHIA IMPORT EXPORT SRL, PIATAROM PRODIMPEX SRL, PIATRA ALBA SERVCOM SRL, PICO BELLO PRODIMPEX SRL, PICOMTI IMPEX SRL, PIECA PRODIMPEX SRL, PIETROASA IMPEX SRL, PIZZA ROMA SRL, PIZZERIA CIAO SRL, PLUS COMPUTERS SRL, POLIKER IMPEX SRL, POLMARINST SRL, PONICREDO COM SRL, POPEGRO COM SRL, PRAGMATIC COMPREST SRL, PREMISA PRODEXIM SRL, PRIMAVARA PRESTĂRI SERVICII SRL, PRIVILEG COMERŢ SRL, PRODCOM ALVIO SRL, PROMOD IMPORT EXPORT SRL, PROSONIC PRODCOM SRL, PUFAROM PROD COM SRL, PURA TRANS ALTEXT SRL, PV IMPORT EXPORT SRL, RADMA PRODCOM SRL, RAMONA & OANA IMPORT EXPORT SRL, RAPID COMERŢ ALIMENTAR ŞI NEALIMENTAR SRL, RAREX IMPEX SRL, RASIMO IMPEX SRL, RAZALEX IMPEX SRL, RB DISTRIBUTION SRL, RECH PETRA SRL, REMO ARTA SPORT SRL, RESTAURANT CRISUL SRL, REVOX IMPORT EXPORT SRL, REXELITE SRL, RIBEEK PRODCOM SRL, RISIM COM SRL, RIVIS COMPANIA IMPORT EXPORT SRL, RO & LO PALMYRA SRL, ROCADIS IMPEX SRL, RODICA MAGAZIN GENERAL SRL, ROFO IMPEX SRL, ROGECOM IMPEX SRL, ROLAND IMPEX SRL, ROLICOM IMPORT EXPORT SRL, ROLOVIS COMEXIM SRL, ROM CAN IMPEX SRL, ROM GOLF PAPIRUS IMPEX SRL, ROM LIA COMERŢ SRL, ROM SUISSE IMPORT EXPORT SRL, ROMANACOM IMPEX SRL, ROMDECOR SRL, ROMIMPEX SRL, ROMTER PRODCOMIMPEX SRL, ROMVLAD IMPEX SRL, RONCRIS COM SRL, RORO COM SRL, ROTAVIAN COSERVICE SRL, ROXBI PRODCOM IMPEX SRL, ROXER SA, ROYAL RESTAURANT SRL, RT PLUS GSM SRL, RULIA PRODIMPEX SRL, RULMENTI SUEDIA SRL, SAMADAVA IMPORT EXPORT SRL, SAMPO IMPEX SRL, SAMSI COMIMPEX SRL, SANDEX COM SRL, SANDVAL COMIMPEX SRL, SANI TEX MAGAZIN MIXT SRL, SANVEL IMPEX SRL, SARCO EXIM SRL, SARTECO EXIM SRL, SAVOY RESTAURANT SRL, SAWA SA, SDILMAR IMPEX SRL, SELECT SOCIETATE COMERCIALĂ DE DESFACEREA PRODUSELOR ALIMENTARE SRL, SELENA IMPORT EXPORT SRL, SELTRON SERVICII SRL, SELUNO COM SRL, SEMPRE COM IMPORT EXPORT SRL, SERELI COMSERV SRL, SESO SRL, SIGMA & DELTA PRESS SRL, SIGRON COM SRL, SIMETRIX NET SRL, SIMIANA COMIMPEX SRL, SIMTRADE IMPORT EXPORT SRL, SIMVALDIA IMPEX SRL, SITRACO SOCIETATE DE INGINERIE REPREZENTANTA ŞI TRANZACŢII COMERCIALE IMPORT EXPORT SRL, SIVIOR COM SRL, SMARANA COMIMPEX SRL, SOCIO PROD COM SRL, SOMESANCA ARTICOLE MENAJ GHERLA SRL, SOMIX IMPEX SRL, SOPALDI COMERŢ SRL, SORMIDO TRADING SRL, SORRENTI IMPORT EXPORT SRL, SOSTRANS SRL, SOVAN SRL, SPAB COM SRL, SPERA SH IMPEX SRL, STEFANIS COM SRL, STERN IMPORT EXPORT SRL, SUIN CARMANGERIE SRL, SUPER MAESTRO FAST FOOD SRL, SUPER RIALDA IMPORT EXPORT SRL, SUPERMARKET ARDEAL IMPEX SRL, SUPREME DISTRIBUTION IMPEX CLUJ SRL, SWIFT IMPORT EXPORT SRL, T & M PROMEDIA SRL, T V IMPEX SRL, TABITA IMPEX SRL, TADIS SERVCOM SRL, TAGUREAN IMPORT EXPORT SRL, TANDRELI IMPEX SRL, TARICO SRL, TASKINER PRODUCEREA PRELUCRAREA ŞI COMERCIALIZAREA PRODUSELOR SRL, TECTUM IMPORT EXPORT SRL, TELEZIMEX SA, TENTO IMPEX SRL, TEOCOM SRL, TERITORIAL IMPEX SRL, TEXTILE-INCALTAMINTE SA, TIGRUL IMPORT EXPORT SRL, TIMAFLOR IMPEX SRL, ŢINĂ IMPEX SRL, TISA COM SRL, TIVER SERVCOMIMPEX SRL, TODEA IMPORT EXPORT SRL, TOMINA IMPEX SRL, TOP MARKET COMIMPEX SRL, TORNERO IMPORT EXPORT SRL, TORTEX PRODIMPEX SRL, TRADOBOR COMERŢ SRL, TRAMINEL GRUP SRL, TRASAL COM SRL, TRAVERO COMPROD IMPORT EXPORT SRL, TRICOROM SRL, TRIX IMPEX SRL, UNIGROUP DISTRIBUTION SA, UNION TURISM ŞI ALIMENTAŢIE PUBLICA SRL, UNISTAR COM SRL, UNIVERS T SA, URNIK IMPEX SRL, URSUS COMPLEX COMERCIAL IMPORT EXPORT SRL, VLAD PREST SERV SRL, VALINA PROD COM SRL, VALTEX GRUP PROD SRL, VANTAGE GRUP SRL, VERAMODA IMPEX SRL, VEROMAR COMSERV SRL, VEST MAPAMOND COMERŢ SRL, VIA NOVA COM SRL, VICTIANA ALIMEX SRL, VIDREAN IMPORT EXPORT SRL, VIONEL IMPEX SRL, VISUL COMPLEX COMERCIAL SRL, VIVAL COMIMPEX SERVICII PRODUCŢIE SRL, VLADEMAR IMPEX SRL, VLAMAR IMPEX SRL, VRABIUTA COM SRL, VUSCAN N & M SNC, WESTORIENT COMERŢ SRL, YOUI IMPORT EXPORT SRL, YUAN DONG IMPEX SRL, ZEGREAN IMPEX SRL, ZELINA IMPEX SRL, ZILIA COMEXIM SRL, ZIMBRUL IMPORT EXPORT SRL
    JUDEŢUL CONSTANTA
   3 G INTERNAŢIONAL SRL, A & D COMP SRL, ABSOLUT SANIT SRL, ACTIMO L.T.D. SRL, ADALET '91 COM SRL, ADELINA '94 STAR SRL, ADIMEX SRL, ADN INTERNAŢIONAL SRL, ADORICRIS SRL, AGAT SRL, AGRO BETA SRL, AGRO MICH SRL, AGROMIXT CIMPOESU SRL, AGROSTAR CONSTANTA SA, AGROSTING SRL, ALBATROS SRL, ALDICO SRL, ALDIS COMALIMENT SRL, ALFA COM SRL, ALFEUS TRADE SRL, ALFIAY SRL, ALIMENT GEZA SRL, ALIMENT MURFATLAR SRL, ALIMENT-ANCUTZA SRL, ALLEGRA SRL, ALPHA INTERTRADE SRL, ALTON SRL, AMBRA IMPEX SRL, AMELIA SRL, AMMI SRL, ANCOM DIVERSIMEX SRL, ANCOMAR SRL, ANDI MAR SRL, ANDIA EXIM SRL, ANDO-ELECTRONIC SRL, ANDRA INTERNAŢIONAL SRL, ANDRA NICOLE SRL, ANGELLI SRL, ANITA COMINVEST SRL, ANNA-PRODUCTION SRL, ANTONIO FILIP SRL, ANTONIUS-EXIM SRL, APOLLO 2000 SRL, ARCASUL-IMPEX SRL, ART-IM SRL, ATARI SRL, ATEDI COM SRL, AUGURI IMPEX SRL, AUROM STIL SRL, AURORA TOUR 94 SRL, AUTOMET SRL, AVANTGARDE P & M 97 SRL, AVIO DUO SRL, AVOSTAR IMEX SRL, AXA GROUP SRL, AXIOPOLIS SA, AZIZ IMPEX SRL, B.C.D. MARCO CONSTRUCT SRL, B.M.G. MEGAPLUS SRL, B.T.T. PERLA COSTINESTIULUI SA, BALBER SRL, BALS SRL, BANCO SRL, BANG DA INTERNAŢIONAL TRADE CO LTD SRL, BANYCOS SRL, BELAFOR STAR SRL, BELLA-ITALIA SRL, BELMOND COM SRL, BELUCOSTI SRL, BENIDA SRL, BIA MARY SRL, BIBI VAMA VECHE COM SRL, BIG TIO SRL, BILUTZI SRL, BITLEX SRL, BLACK SEA SRL, BLX EXPO CONSTRUCT SRL, BONNA COM SRL, BRIAN & COMPANY - SCAPINO SRL, BRIO-BIT SRL, BRISE TRADING SRL, BRIZA MARII NEGRE SRL, BROMA MA SRL, BROTACEI ALIMENT SRL, BUMA EXPERIENCE SRL, CABEMIN TRADING SRL, CALATIS IMPORT-EXPORT SRL, CAR DRAGO SRL, CARALI M. JR SRL, CARAT COM PREST SRL, CARDS INTERNAŢIONAL IMPEX SRL, CARGO DISTRIBUTION GROUP SRL, CARMEN COLA SRL, CATRIVERO SRL, CAZINO-DELTA SRL, CERAMIC INTERNAŢIONAL SRL, CEZARO TRADING SRL, CEZAROM SRL, CHEERS COMPANY SRL, CHIUJDEA SRL, CIAO SRL, CIMAL IMPEX SRL, CINA SA, CIOCIIA STAR COMPANY SRL, CIRESICA GOGA & CO SRL, CITY CLUB CAFE SRL, CLADY SRL, CLAUDIA IMPEX SRL, CLUB FLORICA SRL, COLI IMPORT EXPORT SRL, COLONADELOR INTERNAŢIONAL SRL, COLOSAL MONTAJ SRL, COM AL FLONI SRL, COM EFIS SRL, COM UNISON SRL, COM UNIVERS SRL, COMARIS C.M. SRL, COMARON INTER-TRANS SRL, COMERTRIF SRL, COMEXIM MOBILEMN SRL, COMIDANA MIXT SRL, COMNUTI SRL, COMPACT TRADING SRL, COMSER SRL, COMTEXT SA, CON EST IMPEX SRL, CONDI TEO SRL, CONDOR TUR IMPEX SRL, CONEX CORDIAL SRL, CONEX NARCIS SRL, CONIFIL 51 SRL, CONIX SERV SRL, CONPRESS GROUP SRL, CONPRESS HOLDING SRL, CONSTANTPRES SRL, CONTE SRL, CONTEXIN SA, CONTROL SERVICE SRL, CORAL SA, CORAL SNACK BAR SRL, CORENAV SRL, COSSIM INVEST SRL, COSTIN SRL, COSVAN SRL, CRACIUN SRL, CRAIU SRL, CRAMA DE MARAMURES SRL, CRESUS 777 IMPEX SRL, CRINSTAR SRL, CRIS'N DANY COMTOUR SRL, CRISTAL CENTER SRL, CRISTIANA G & I SRL, CUB INTERNAŢIONAL SB SRL, CUCOR MV-SCV SRL, CUPA INTERNAŢIONAL SRL, CUX SRL, DACRIS IMPEX SRL, DAKO DISTRIBUTION SRL, DALB IMPEX SRL, DALGECO SRL, DAMAS CONSTRUCT 2000 SRL, DAN OIL COMERCIAL SRL, DANCA SRL, DANDOR SRL, DANEMAR TRADING SRL, DANNY'S ENTERPRISE SRL, DANYLEX SRL, DAVI EX-COM COMPANY SRL, DECORLINE SRL, DELTA III ACIM SRL, DENISS COM SRL, DI ANGELI SRL, DICOMI COMPANY SRL, DIGISOFT COMPUTERS SRL, DIVA TEX SRL, DIVINITY GARDEN SRL, DOBROGEA ONIX SA, DOBROLACT SA, DOMAVI BELGIA SRL, DOMED SRL, DONELLI SA, DORADA INTERNAŢIONAL TRADING SRL, DORALY MALL SRL, DORIS TRADING SRL, DORMAR-COM SRL, DORNA BAU SRL, DORNA STIL 94 SRL, DOVI IMPORT EXPORT SRL, DRAGOMIR & CO SRL, DRAMAR STAR SRL, DUMACRIS INST. SRL, DUMY SRL, DUO SILVA SRL, DUO SRL, E.N.B. SRL, EBY ŞI SEBY IMPORT-EXPORT SRL, ECONOMATUL SRL, ECREM COM SRL, EDEN SRL, EFOMAX COM SRL, EFOMIX SRL, ELECTRO DOVIS SRL, ELECTRO UNION 2000 SRL, ELECTRO-DIODA SRL, ELECTRO-METCONSTRUCT SRL, ELECTROBERING SRL, ELECTROCOM FRONEA SRL, ELEGANT IMPEX SRL, ELEN GHENGE SRL, ELIADE M.A. SRL, ELIMA COM SRL, ELLENROM SRL, ELMA TRADING COMP. SRL, ELMI-M.V. SRL, ELOV SRL, ELY & CIPY SRL, EMLIN SRL, EMY COMP TRADE SRL, EMYMET SRL, ENACOS TRADE SRL, EROMOB INT SRL, ESPI UNITED SRL, EURO TOP SRL, EURO VIAL LIGHTING SRL, EURO VIAL TRADING COMPANY SRL, EUROCONS SRL, EUROPA A.P. SRL, EUXIN SA, EXCELENT PRODSERV SRL, EXPONENTIAL SRL, EXPRES FABE SRL, FAMILIAR CO SRL, FAN TRADING SRL, FAREMA CONSTRUCT SRL, FAST FOOD GARA SRL, FECIORII VRANCEI SRL, FICOMS IMPEX SRL, FILDOTRANS SRL, FINELLI SRL, FLEXIBIL SRL, FLOR MED EXIM SRL, FLORIN & MARY SRL, FORTEX SRL, FORTIS SRL, FOTOXPRESS SRL, FRADAS SRL, FRANCU IMPEX SRL, FREE MAN TRADING SRL, FRUCTOLEG MIRCEA SRL, G.A. TOUR SRL, G.S.I. TARIVERDE SRL, GABRIS IMPEX SRL, GALCON SRL, GANINAVA SRL, GAVRICOM SRL, GEDA COMERCIAL SRL, GELADI SRL, GELPET COM SRL, GEO CENTER SRL, GEORGES-SERVIMEX SRL, GEORGIS INTERNAŢIONAL SRL, GHIURAL EXIMP SRL, GIL ICA SRL, GILI SRL, GIMES SRL, GIMIRAT SRL, GIMM SERVIMEX SRL, GIORGIA NORD SRL, CRANADA SRL, GRANBIS SRL, GRES ITALIA SRL, H & H COMPANY SRL, HANU SATULUI SRL, HARD & CHIC SRL, HELEN & BEN SRL, HERARCONI SRL, HERMES SA, HISTRIA CAM SRL, HISTRIA HOLIDAY SRL, HISTRIA MIXT SRL, HRIS-ELI SRL, I & M POLUX SRL, IBRAMUSTA SRL, IMPROMEX 2000 SRL, INCAS SRL, INISOR SRL, INSEL SRL, INSTALCOR PREST SRL, INTEL FIVE GROUP SRL, INTENSIV SRL, INTERCOM-TOPAZ SRL, INTERMAN SRL, IRIS OLIMPIUS SRL, ITAMIX SRL, IULIA CENTER SRL, IULIANA-COM SRL, JACOBS SRL, JANETTE SRL, JEAN-BART SRL, JIRL U IMPEX SRL, KIDI SRL, KING TRADING 2000 SRL, KORN TRADING BUCUREŞTI SRL, FILIALA CONSTANTA SRL, L & N NICK SRL, L.D.A. IMPEX SRL, LA NASU ŞI FINU SRL, LAMI IMPEX SRL, LASCU-BROS SRL, LAURA & IONEL STAR SRL, LAURAL IMPORT-EXPORT SRL, LAURETTE SRL, LAVORIA COMPANY SRL, LENA COM SRL, LETASCORA SRL, LGC COMPUTERS SRL, LIAD CENTER CO SRL, LIARD MARVIMEX SRL, LIBRI MARIS SA, LION B & G SRL, LION KING SRL, LITORAL COOP SA, LIVIENT COMPANY SRL, LIVMET COM SRL, LOMAR TRANS SRL, LUCKY COMPANY SRL, LUCY CONSERVICE SRL, LUFAR SRL, LUMINA COM SRL, M & M KURIS SRL, M & N LUX SRL, M & E SANIT SRL, M.B. DELFINUL SRL, M.D. COMPANY 96 SRL, M.G. OMNIA SRL, M.L. ROSECOM SRL, MACEAC COM SRL, MACI SRL, MADIC COMEXIM SRL, MAGAZIN CONSTANTA SRL, MAGAZIN MIXT CORNELIUS SRL, MAGIC AMBASADOR SRL, MARCIANO SRL, MARCO CHIM SRL, MARCOLINI 98 SRL, MARCOV SRL, MARINARUL'94 SRL, MARION UNIC SRL, MARIS TRADING'95 SRL, MARIVAL MARI SRL, MARKEXIM SRL, MARTISOR SRL, MARTISOR TRADING SRL, MASPLAST-BUSU STILA SRL, MAT-EL-SANIT SA, MAXI COMP SRL, MAYK TUR SRL, MC OVIDIU SRL, MED 09 SRL, MEDIANA SRL, MEGA COM IMPEX SRL, MEGA NET SA, MERCADO SUD SRL, MERCUR SRL, MERIDIANUL MARY SRL, METACHIM SA, MICRO NET SRL, MICUL TOMITAN SRL, MIHNEA SRL, MIHPANIS STAR SRL, MILY-COMPREST SRL, MINI-GIMO CO SRL, MINIMAL SRL, MINION ANGRO SRL, MIRA ART SRL, MIRAJ SRL, MIRICOS SRL, MIRO TRADING SRL, MIROX EXIM SRL, MISTIC TRADING SRL, MITEL PACKING SRL, MMD TEHSAN SRL, MOBEF SRL, MOBINEX-MOBIN SRL, MOD-MODERN SRL, MODERN CARACATITA SRL, MOGA STAR SRL, MONASI SRL, MONCAR SRL, MONDIAL SRL, MONDO TEHNICUS SRL, MONICA SRL, MONYKOS SRL, MORGANA SRL, MYC SRL, NATURAL LEGUM SRL, NAVLOMAR ESTATE SRL, NECO METROPOL SRL, NEVADA STAR SRL, NEW YORK TIME SRL, NICO RIN SRL, NICO TRANS SRL, NICOL MARA SRL, NICOS-STAR PG SRL, NIKA NAV '99 SRL, NIKO-VICI SRL, NOVA COMPANY SRL, NOVA SPOT SRL, NOVA STAR SRL, NS COM UNIC JUNIOR SRL, OANA MARIA SRL, OANA STYLE SRL, OLT IMEX SRL, ON PLONGE SRL, ONITA OIL SRL, ONIX CENTER SRL, OPTIMIST SRL, ORA CINCI SRL, ORHIDEEA COMPANY SRL, OTELLYA SRL, OVERSEAS TRADING & PROCUREMENT SRL, OVIDIUS SA, P & S ALBATROS SRL, P.N.P. IMPEX SRL, PALAT COMTUR SRL, PALMER SRL, PANCOREX FOREVER SRL, PAPADIMAS IMPEX SA, PARADIS STAR SRL, PARC MAMAIA RESTAURANT SRL, PARMA EUXIN IMPORT EXPORT SRL, PARTENER SRL, PATI TRIO SRL, PEGASUS DISTRIBUTION SRL, PELEHRA SRL, PELICAN SRL, PENTHA HOLDING SRL, PHOENIX A.V. SRL, PICO SRL, POGAS SRL, POLILAC SRL, POLLGA SRL, POLO GIYIM SANAYI VE TICARET SRL, PONGAL IMPORT-EXPORT SRL, PRESS HOLDING SRL, PROGRES IMPEX SRL, Q.E.D. SERVICE SRL, R.S.V. RUVASTEF SRL, RAGESI SRL, RAIMEX SRL, RAINBOW-TUR SRL, RALUCA STAR SRL, RAMEX SRL, RANIROLI SRL, RAPID AP SRL, RASARIT DE SOARE SRL, RECVI SRL, REFI SERV SRL, RESSVANIS SRL, REXFORT SRL, RIADENIL SRL, RIAN '95 SA, RIK SRL, RING CAPITOL SRL, RO-MAT-CONSTRUCT SRL, ROAR SRL, ROCRIS SRL, RODIMAR '93 IMPEX SRL, RODNA IMPEX SRL, ROM LIA SRL, ROMWALD SRL, ROMCAFEA SRL, ROMSTAN SR
L, ROSEMARIE TRADE SRL, ROSTIL SRL, RUNCAN SRL, S.A.S. SERVCOM SRL, S.D.C. CERAMIC SRL, SAFARI EXPRES SRL, SAMADO SRL, SAMCOR SA, SAMCOS SRL, SAMSTEF SRL, SANDY BELLE SRL, SANTINO SRL, SAS COM IMPEX SRL, SCHIMBAS SRL, SEA AND SEA SRL, SEBA INTERNAŢIONAL SRL, SECOM EXIM SRL, SEIC RAPSODIA SRL, SELECT G.S.M. SRL, SENATOR SRL, SENIA CENTER SRL, SERETTI ITALY SRL, SEVDA IMPEX SRL, SICOMAR SRL, SILCRIS SRL, SILEX-PREST COM SRL, SILTAL IMPEX SRL, SILUET & ATRACTIV SRL, SILVA SISTEMS SRL, SILVANDA ALIMENT SRL, SIM HOLDING SRL, SIMCA DOR SRL, SIMCONSTRUCT SRL, SIMONA '95 SRL, SIMPOZION SRL, SINANDISI SRL, SIND-NAVAL SRL, SIRAMIS SRL, SIRO A.V.G. SRL, SMAR COMEXIM SRL, SOFIA IMPEX SRL, SOLARIS SRL, SOLARIS-ZIMCOM SRL, SOLETA SRL, SOLO PRODUZIONE SRL, SOR-TUR STAR SRL, SORLA SRL, SPEED SRL, SPERANTA COMP SRL, STANDARD EXIM SRL, STAR LIGHT SRL, STAR PLUS SRL, STEAUA NORDULUI GRUP SRL, STEFANIC SRL, STEFMAR SRL, STEL PERFECT SRL, STELA IMPEX SRL, STELI-STEF SRL, STELL-MAR SRL, STERS SRL, STIHLL SRL, STURION IMPEX SRL, SUBLICOM SRL, SUPERMARKET ŞIR SRL, SUSZI SRL, TEK CO LTD SRL, TEO COMIMPEX SRL, TEO MAR COM SRL, TERAPONTICOR SRL, TICOMAR SRL, TOMIS CONEX PLUS SA, TOMIS MOBIL SRL, TORENT DEVI SRL, TORIDEC 2000 SRL, TRAFIC COM SRL, TRAIAN SA, TRAIAN ŞI TEODORA SRL, TRANSEURO IMPORT-EXPORT SRL, TRANSRANED SRL, TRANTCOM SRL, TRICOMIX SRL, TRIDENT PLAZZA SA, TROCADERO SRL, TROPHEUM COM SRL, TRYGLA LTD. SRL, TURIST NON STOP SRL, ULKER-IMPEX SRL, UNALCO SRL, UNARTA COMPANY SRL, UNIMOB SRL, UNIPET GOOFY SRL, UNIVERS GALAX COM SRL, UNIVERSAL MANGALIA SRL, UNIVERSITARIA SRL, UNO SRL, UNOS-H.B. SRL, URANUS GRUP SRL, UVEX STAR SRL, UVICOM SRL, V.B. GAMA SRL, VAHER SRL, VALUX STAR SRL, VASCOV SRL, VASI NOVA SRL, VENDOR COMP SRL, VEPAN SA, VERA IMPEX SRL, VERCAR SRL, VERONICA SRL, VIC VAL PRODCOM SRL, VICOMADI SRL, VICOMEX SRL, VICTORIA SERVICE SRL, VIDEO CAPRICORN SRL, VIDOMIH & BIROTOM SRL, VIF IMPEX 97 SRL, VIP EFORIE SRL, VIVAL SERV SRL, VLADCOSIL SA, VOINVEST SRL, VOIOSUL MARINAR SRL, VRAJA MARII ALDI SRL, VRAJA MARII SRL, VULTURUL INTERNAŢIONAL SRL, XENOTI SRL, ZADIAM SRL, ZELIADI SRL, ZIMCOM SRL, ZORILE MARII SRL
    JUDEŢUL COVASNA
    "ALIMENTARA BAROTHI-CO" SRL, "ALIMENTAŢIE PUBLICA BRADUL" SRL, "ALIMENTAŢIE PUBLICA CRA-CO" SRL, "BEM-BALOGH" SRL, "BERTIS" SRL, "CASINO" COMERŢ SRL, "COMERŢ SZILVESZTER" SRL, "ILU-BAR" SRL, "REIMPORT-EXPORT MADOX" SRL, "MAGUTEX COMERŢ" SRL, "RAKOSI ET MIKOLA" SRL, "SERVICE EST-VEST COVASNA" SRL, A & L COMERŢ SRL, ADCOM SRL, AIMER PRODUCŢIE COMERŢ SRL, ALCOM IMPORT EXPORT SRL, ALIMENT-COM IMPEX GASPAR SRL, ALIMENTAŢIE PUBLICA "ASUL DE AUR-ARANY ASZOK" SRL, ALIMENTAŢIE PUBLICA "ELIXIR" SRL, ALIMENTAŢIE PUBLICA "PRESTIMPEX VATANY" SRL, ALIMENTAŢIE PUBLICA "SEFT" SRL, ALIMENTAŢIE PUBLICA "TULIPAN" SRL, ALIMENTAŢIE PUBLICA COMPANIA CSEH SRL, AMON CONSTRUCŢII SRL, APOLLO ALIMENTAŢIE PUBLICA SRL, ARIX IMP-EX SRL, AŢI MOTOR SRL, BAREX IMPEX SRL, BENZOIL IMP-EX SRL, BIOTON PRESTĂRI SERVICII SRL, BON AMI SA, CARPATI COMERŢ SRL, COM-TEXT SRL, COMALIMETEX SA TARGU SECUIESC, COMALTA SA, COMERCIALIZAREA MĂRFURILOR "HANGYA" SRL, COMERŢ "CALIPSO" SRL, COMERŢ "E & T" SRL, COMERŢ "ECY" SRL, COMERŢ "LORETA" SRL, COMERŢ "MONA" SRL, COMERŢ "RELAX" SRL, COMERŢ "VARZA" SRL, COMERŢ AFRODITA SRL, COMERŢ ALF II SRL, COMERŢ ALIMENTAŢIE PUBLICA "BUJDOSO" SRL, COMERŢ LUCI SRL, COMERŢ M.T.K. SRL, COMERŢ SERVICII "ARED" SRL, COMERŢ ŞI SERVICII "MIKBALVIK" SRL, COMERŢ ŞI SERVICII "MINERVA" SRL, COMERŢ ŞI SERVICII "ZOLD GAZDA" IMPORT EXPORT SRL, COMERŢ SZAMPO SRL, COMETEX SA, CONSERVICE UNICUM SRL, CONSTRUCŢII COMERŢ "S & Z" SRL, CONTIR-IMPEX SRL, CORA SRL, COVALIM SA, DE PRODUCŢIE ŞI COMERŢ "IZVOARELE BUZAULUI" SRL, DEMETER L.K.L. SRL, DESFACERE MIMY-ZUP SRL, DIMOL SRL, EURO COMPANY IMPORT EXPORT SRL, EXPORT IMPORT ŞI COMERŢ UNILUX TRADE SRL, EXPORT-IMPORT "ENI" SRL, EXPORT-IMPORT LUKACS & MANDEL SRL, FONIC-IMPEX SRL, FOTOGEN PRESTĂRI SRL, CODRITRANS SRL, GYU-SZI COMERŢ SRL, HONORIS SERVICII SRL, IMPEX A.M.K. SRL, IMPORT EXPORT "LEMAC-DI" SRL, IMPORT EXPORT "ROBY-COM" SRL, IMPORT EXPORT LOTUS SRL, INDCOMERT SRL, INTEREXPO PRODCOM SRL, JUNK-SHOP SRL, KO-ZO IMPEX SRL, LUKA SRL, M-Z PRODUCŢIE SRL, MAGAZIN CRISTAL-PORTELAN SRL, MAGIC-ART SRL, MENCAS JANCSO SRL, METAL-SANITAR SRL, METCHIM SERVICII SRL, METRO-IMPEX SRL, MOL COMERŢ SRL, MOLKER PRODUCŢIE ŞI COMERŢ SRL, NATUR-MED SRL, NEMERE SA, NORBY BARN IMPEX SRL, OLT PAPER TRADE SRL, OMEXIM EXPORT-IMPORT SRL, OPEX-COM SRL, PAL-CSI IMPORT EXPORT SRL, PETROMAR IMPORT-EXPORT SRL, PLASTIMET IMPEX SRL, POLIVAL COMERŢ SERVICII SRL, POOL COM SRL, POSTCONTACT COM SRL, PRESTĂRI DE SERVICII "I.G. DIODA" SRL, PRESTĂRI SERVICII "BUNCO" SRL, PRESTĂRI SERVICII MI-TU-HAZ SRL, PRESTĂRI SERVICII ŞI COMERŢ "ANDIMEX" SA, PRESTĂRI SERVICII ŞI COMERŢ "MONACOM" SRL, PRESTĂRI SERVICII ŞI COMERŢ "NUFARUL" SRL, PRESTĂRI SERVICII TEXAS SRL, PRIMEX IMPORT-EXPORT SRL, PROD.COM.SERV "DAVA" SRL, PRODESTUR SRL, PRODUCŢIE "ATHOS" SRL, PRODUCŢIE "MARION" SRL, PRODUCŢIE "SZILA" SRL, PRODUCŢIE PRESTĂRI COMERŢ ŞI ACHIZIŢII "DANDARAU O.A." SRL, PRODUCŢIE PRESTĂRI SERVICII COMERŢ IMREH SRL, PRODUCŢIE PRESTĂRI SERVICII ŞI COMERŢ "TOMIS" SRL, PRODUCŢIE PRESTĂRI SERVICII ŞI COMERŢ JUTTI SRL, PRODUCŢIE PRESTĂRI ŞI COMERŢ "TIZIA" SRL, PRODUCŢIE SERVICII COMERŢ "MARY COMTRANS" SRL, PRODUCŢIE SERVICII ŞI COMERŢ "GOLDEN-STYLE" SRL, PRODUCŢIE SERVICII ŞI COMERŢ "NALI-COM" SRL, PRODUCŢIE SERVICII ŞI COMERŢ "TOMIS" SRL, PRODUCŢIE SERVICII ŞI COMERŢ "ZECOVI" SRL, PRODUCŢIE ŞI COMERCIALIZARE "SAB" SRL, PRODUCŢIE ŞI COMERŢ "AKACOS" SRL, PRODUCŢIE ŞI COMERŢ "DALIA" SRL, PRODUCŢIE ŞI COMERŢ "JULI" SRL, PRODUCŢIE ŞI COMERŢ "LUCIFER" SRL, PRODUCŢIE ŞI COMERŢ ABRAHAM SRL, PRODUCŢIE ŞI COMERŢ KOVAMAT SRL, PRODUCŢIE ŞI COMERŢ LUXOR SRL, PUBLICOM SRL, RESTAURANT PAL SRL, RESTAURANT TORMA SRL, RONICOM SRL, RTC PRIMERA IMPEX SRL, S'MART SA, SAGITARIUS IMPEX SRL, SCHARLET EXPORT IMPORT SRL, SERVICII "ABA" SRL, SERVICII ŞI COMERŢ "AZUR" SRL, SERVICII ŞI COMERŢ "MAREX" SRL, SERVICII ŞI IMPORT "AUTEX" SRL, SERVICII SPLENDID SRL, SICULCOM SRL, SPRING TRADING IMPEX SRL, STELLA PRODUCŢIE ŞI COMERCIALIZARE SRL, SUGAS JR. SA, SUGAS SA, TERA-COM ALIMENTAŢIE PUBLICA SRL, TIM EXPRES IMPORT EXPORT SRL, TOPSHOP IMPORT EXPORT SRL, TOTALTERM SRL, TRANSCOM SRL, TRANSCOMALIMENT FAGET SRL, TREI FRAŢI M D G IMPORT EXPORT SRL, TRIST COMERŢ SERVICII SRL, UNION PRODUCŢIE ŞI COMERŢ SRL, VERSAN COMERŢ SRL, VILCOM SRL, VITACOM SA
    JUDEŢUL DIMBOVITA
    40 SRL, A & B COMPANY SRL, A & S SRL, A.M. ANDREI TRADING COMPANY SRL, AGRICOLĂ PRODAS SA, AGROMEC SA DRAGOMIRESTI, ALIMENTARA SA, ALINCO SRL, ALNI SRL, ANDRAMAR COM SRL, ANDREEA SRL, ANDRONACHE SRL, ANEFI PRESCOM SRL, ANIS TRADING SRL, APIS SRL, ARGUS D.N.V. SRL, ASTOR SRL, BERTY-IMPEX SRL, BONY'M SRL, BUCSANI PROD SRL, BUFET KATY ŞI ANA SRL, BUNA SERVIRE SRL, CAMARDI SRL, CAMPO SRL, CARAIMAN SRL, CARUSEL SRL, CATIFAN SRL, CECILIA SRL, CENTRAL MORENI SRL, CICAVIEN SRL, CLAR COM SRL, CLUB ROMAD SRL, COBA COM SRL, COCKTEIL ŞI VISE SRL, COMALIMENT SRL, COMAT SA, COMCIP SRL, COMENA SRL, COMP. SORANA SRL, COMPATIBIL SRL, COMPPIL SA, COMRAT SRL, COMSIM-IMPEX SRL, CONSENS SRL, CONSITERM SRL, CRIS-CHIM SRL, CRISTANDEL SRL, CRONOS SRL, DAMAO SRL, DANICOM SRL, DANIEL SRL, DANIELA SRL, DAPA-COM-IMPEX SRL, DB IMPEX SRL, DECOR SRL, DELCOS GRUP SRL, DENIMPEX SRL, DEPCOM SA, DIED SRL, DIMBOVITA SA, DIMI SRL, DOI-M SRL, DONALI COM SRL, DRUMETUL SRL, DUMSON SRL, ELECTROUNIVERS SRL, ELIN SRL, ELVIVA SRL, EVE COMPANY SRL, EX GALA CO SRL, FALKOR SRL, FAM-IMPEX SRL, FLOMAR SRL, FLORA-IMPORT-EXPORT SRL, FLOREL SRL, FLORMAD SRL, FOLI COM SRL, FRANCESCA IMPEX SRL, GAAS SRL, GALA PRODUCT SRL, GENIBO PROD COM SRL, GERMAROM SRL, GESSICA-IMPEX SRL, GEVAROM COM SRL, GHEORGHIU COMPANY SA, GIBOMAR SRL, GIONIADA IMPEX SRL, GRICOM PROD SRL, HELENE SRL, HOREX IMPEX SRL, HOTEL VALAHIA SRL, IMPERIAL SRL, INDEPENDENT-PROD SRL, INFOERG SRL, INTERNAŢIONAL ESI SRL, ITALIAN LIFE SRL, IVONA SRL, KATYFLORY SRL, KENZO TRADING SRL, LA LIBER SRL, LAURA SRL, LORENTA COM SRL, MALEX SRL, MANOIL-TRANS SRL, MARCANT SRL, MARCONI SRL, MARLUC SRL, METEX SA, METROPOL SRL, MIHĂIŢĂ IMPEX SRL, MILI RUN SRL, MINA MARCHET IMPEX SRL, MIRIANA SRL, MIXT INTER COM LILY SRL, MONTANĂ-EDI SRL, MUNTENIA SRL, N & L PREST COM SRL, N.B.R. VALAHIA SRL, NELSON SRL, NESTA IMPEX SRL, NICORAL SRL, NIDRA COMEX SRL, NIRVANA SRL, OAZIS SRL, OLCO IMPORT-EXPORT SRL, ONCAS COM SRL, PALM-DOOR SRL, PAVAS IMPEX SRL, PAVCOM SA, PICAMERONII SRL, PICMAS COM SRL, PITAGORA SRL, PODIGOM SRL, PREDESTI SRL, PRIMA IMPEX SRL, PRIMEX SRL, PRIMONDO SA, PRODCOM-SERVICE SA, PROLIBRIS SA, PROVIAL SRL QUASAR SRL, RACORITOARE SRL, RADIAN SRL, RALY-SO SRL, RESALCOM SA, RESCOPA SA, RESTAURANT CASA DOMNEASCĂ SRL, RIFLON COM SRL, ROGAMA SRL, ROMAST, ROMBAL SRL, ROSA SRL, ROTARY SRL, ROXIMPEX SRL, SALON SRL, SELDCOMP SRL, SENECOM SRL, SEV TI COM SRL, SPIDO-GROS SRL, STANMEX SRL, STEJARUL SRL, STY SRL, TACO SYSTEM SRL, TAIPAN HOUSE COM SRL, TEDDY SRL, TENIS CLUB SRL, TERRA SOFT SRL, TITI SRL, TUDAL SRL, VAL NIC COM SRL, VALDIS PRODCOM SRL, VALMATI COM SRL, VARUNA SRL, VENUS W SRL, VIA EST COM SRL, VIVICOM SRL, VLACOM SRL, VLAHIA SA, VOINOIU COM SRL, VULCAN BD SRL, WORM SRL
    JUDEŢUL DOLJ
    4 M-OIL & CO SRL, 4L IMPEX SRL, ACANTA COM SRL, ACCEPT COM SRL, ACERA COM SRL, ACHIMID SRL, ACHTUNG IMPEX SRL, ACUM COM SRL, ADALMAR COM SRL, ADRALION COM SRL, ADRAMIR COM SRL, ADRIVIL PLAST SRL, AGROCOM DUNAREA SRL, AL BUNDY SHOES SRL, ALBAR-COM SRL, ALENYS IMPEX SRL, ALER ENEIA SRL, ALFITRAS TRADING SRL, ALFROM-IMPEX SRL, ALIA SA, ALI & ALI IMPEX SRL, ALICO IMPEX SRL, ALIGRIO COM SRL, ALINANA SRL, ALRONIMA GENCOM SRL, ALSIM SRL, ALTRANS EXIM SRL, AMARILDO COM SRL, ANAPEST COM SRL, ANDESTA COM SRL, ANTALIA COM SRL, ANTEMERIDIAN IMPEX SRL, APICOLA SRL, ARHI DESIGN SRL, ATENA SRL, ATHANASIE IMPEX SRL, AURO TRANS SRL, AVILAREX IMPEX SRL, B & P PROD SRL, BACRIZ IMPEX SRL, BADENIS TRADING SRL, BAVCOM SRL, BELLE OPTICQUE SRL, BOBCY COM SRL, BOCAFLOR COM SRL, BOMACOR IMPEX SRL, BREBENEL COMIMPEX SRL, BULEVARD SRL, BUSTAR COM SRL, BUZESTI COMIMPEX SRL, BUZMARCOM SRL, CALEDA COM SRL, CAMATARU COM-TRANS SRL, CAM BAD UNIVERSUM SRL, CANOLT IMPEX SRL, CARMIS IMPEX SRL, CASA ALBA SRL, CASA NOASTRĂ SRL, CENTRAL SRL, CENTURIA SRL, CERALUX SRL, CERZACI COM SRL, CIO-CIO-SAN SRL, CIROMAT SERVCONSTRUCT SRL, CITA SRL, CIVROM COM SRL, CLAOS SRL, CLEO COM SRL, CLUB XXI SRL, COELPO SRL, COFETARIA PARC SRL, COM DUMBRAVA SRL, COM HIRUNDOCOM SRL, COMBAT DISTRIBUTION GROUP SRL, COMCLEO SRL, COMEX SRL, COMFILAP SRL, COMLUX SRL, COMPANIF SRL, CONAN COM SRL, CONRAD IMPEX SRL, CONTRACT COM SRL, COREALIS SA, CORIMEX SA, CORTEXIS IMPEX SRL, COSVICTORY TRADE SRL, COTRANSCOM SRL, CRINA COM SRL, CRIPSO COM SRL, CRIS SRL, CRISLANDEX SRL, CRISTAL COM SRL, CROMSPET SRL, CULAS COM SRL, CYBELE EXIM SRL, DABALCOS ALIM SRL, DAGIN IMPEX SRL, DALICOS COM SRL, DANEROM SRL, DANIVA IMPEX SRL, DASILCO IMPEX SRL, DAUREX SRL, DELMIO BEER DISTRIBUTION SRL, DESAL COMIMPEX SRL, DIODA IMPEX SRL, DIORISIMO SRL, DOIMAN COM SRL, DOLMAT SRL, DOMACORD SRL, DONMELY COM SRL, DORCOR COMIMPEX SRL, DRAGU ŞI ALŢII SNC, DUBERAL COM SRL, DUBIMAR SRL, DUDIMIH IMPEX SRL, ECOMED SRL, ECOMGENIS SRL, EDEL WEIB. SRL, EDUSCHO IMPEX SRL, ELECTRADA IMPEX SRL, ELENDOR IMPEX SRL, ELESE IMPEX SRL, ELLY-JORJ IMPORT-EXPORT SRL, ELVADOTI COMEXIM SRL, ENGIEN COM SRL, ERGIM COM SRL, ESENŢIAL COMED SRL, EUROPEAN 70 TRADE SRL, EXPRES LAPUS SRL, FAV-IMPEX SRL, FELVIO DISTRIBUTION SRL, FELVIO IND SRL, FERUGLIO COMPRES SRL, FILIPEG-COM SRL, FLAUR IMPEX SRL, FLAVIFAN COM SRL, FLORMANG COM SRL, FRANOLTA IMCOMEX SRL, GABROVEANU PROD COM SRL, GAVRILA MINIMARKET SRL, GEN MAG SRL, GEORMAN COM SRL, GEOSPECT SA, GERFA COM SRL, GETRANS SUMA 2-3 IMPEX SRL, GEVIGEMA COM SRL, GINCOM SRL, GLOBAL IT SOLUTIONS SRL, GLOBE TROTTERS IMPEX SRL, GLOBIUM COM SRL, GLODILMAR EXIM SRL, GOANGA PROD SRL, GOBANS IMPEX SRL, GODICOMEX COM SRL, GOGONA COMGEN SRL, GOODVAL IMPEX SRL, GOSPODAR COM SRL, GRAPHIC MODERN SRL, GRIZUM ICE CAFE SRL, CROSBI IMPEX SRL, GRUP AGRO SRL, HAIFA EX. IMPO COMPANY SRL, HARPEK SRL, HELIN'S TRADING SRL, HORTICOLA SA CRAIOVA, HOUSE ELEGANT SRL, ICATRIN IMPEX SRL, IGVA-PROD SRL, ILGADEO SRL, INEJ COM SRL, INGSAL COM SRL, INTERCEPTOR SUPER SUMA SRL, KARTRADING SRL, KAY TRADING SRL, KIRA GROUP SRL, LAST EXCHANGE SRL, LATIF SRL, LEGABRIS PREST SRL, LEGUME-FRUCTE SA, LEVAIOS COM SRL, LICORIN-COM SRL, LINE GROUP SRL, LONG LIEF COM SRL, LUCARN SRL, LUMILUX COM SRL, LUMINIS IMPEX SRL, LUTEREC IMPEX SRL, LUX PREMIER SRL, LYTYNA COM SRL, MADALINA COM SRL, MAGAL CRAIOVA SA, MALTVIP IMPEX SRL, MALVEX DISTRIBUTION GROUP SRL, MANDAMUS SRL, MANEA COMIMPEX SRL, MARACOS TRADING SRL, MARCASIT IMPEX SRL, MARCLES COM PROD SRL, MARICA-IMPEX SRL, MARIOL IMPEX SRL, MARLOREX SRL, MARUSCA IMPEX SRL, MAZFLOR COM SRL, MDI TRADING SRL, MEDIAPRESS INVESTMENT SRL, MEFIM AGRO SRL, MEGAROM COM SRL, MEGASTAR DISTRIBUTION SRL, MEGASTAR EXIM SRL, MELACOM SRL, MENTA PREST COM SRL, MERCUR SA, MI-RO-PROD SRL, MICLE COM SRL, MIFADI EXIM SRL, MIHINSTAL SRL, MILUD IMPEX SRL, MINEX-COM SRL, MINOTAUR SRL, MINTEGER IMPEX SRL, MINUFAN PRODIMPEX SRL, MINUTUL SRL, MIORITAL SRL, MIRAJ COM SRL, MIRIONESCU COMGEN SRL, MISY PRODIMPEX SRL, MITELI COM SRL, MITRICEL COM SRL, MIXTĂ SA CALAFAT, MOBIDO COMIMPEX SRL, MOBILA GIN GIN SRL, MONDIAL COM SRL, MOZDRI COMIMPEX SRL, MYDWAY IMPEX SRL, NAZA IMPEX SRL, NAZIRET 2000 SRL, NELI-COM-IMP SRL, NEMY PROD SRL, NEWSPIRITCOM SRL, NICPETVAL IMPEX SRL, NIELA COM SRL, NITELA IMPEX SRL, NOVARTIS IMPEX SRL, OBIECTIV COM SRL, OBSESIE IMPEX SRL, OCTAGI IMPEX SRL, OFICIAL EXIM SRL, OLIVIA PROD SRL, OLTENIA ALIMENTAŢIE PUBLICA SRL, OLTINEX SA, OMA COM SRL, P.I.P. SRL, PADIP AGROSERV SRL, PALATINO COMPANY SRL, PAPERINO PRODCOM SRL, PARC STRAND IMPEX SRL, PARELCOS ALCOM SRL, PASCU COM SRL, PASSIONE EXIM SRL, PATANDO IMPEX SRL, PHANICSON COM SRL, PIERRE PARFUMS & COSMETICS DISTRIBUTION SRL, PLATINOR SRL, PLAYING PRESS SRL, PLEXIM COM SRL, PLURICOM SRL, PORTFAI IMPEX SRL, PREVIOUS PRODCOM SRL, PRIMORDIAL IMPEX SRL, QUFFA SRL, QUINTO TRADING SRL, QUINTRIX IMPEX SRL, QUMAIA IMPORT-EXPORT SRL, RABONO '94 IMPEX SRL, RADFLOR PROD SRL, RALMON COM SRL, RAMIFRESH COM SRL, RAMIZAD COM SRL, RAMOCAT EXIM SRL, RANOMIT COM SRL, RAROTI IMPEX SRL, RASEMY IMPEX SRL, RATIRAX SRL, RAVS-COM SRL, REGENSBURG COM SRL, REIANDA SRL, RELEONE IMPEX SRL, RELPUR PROD SRL, REMIA COM IMPEX SRL, REVICOMGROUP RO SRL, RICMAR INTERNAŢIONAL SRL, RINDORCOMGEN SRL, ROBERT & CO SRL, RODIZET SRL, RODORIN COM SRL, ROINSTCON COM SRL, ROMNICON SRL, ROMVASIM-COM SRL, ROPATI-COM SRL, ROTARYS COM SRL, RTL IMPEX SRL, RUBENS TRADING SRL, S.A.B.A. IMPEX SRL, SALT COMPREST SRL, SANTORA COMIMPEX SRL, SASU COMPANY SRL, SAVCO SARMIS SRL, SCHAUMA COM EXIM SRL, SEBSAB COM SRL, SELVAIMPEX SRL, SENIC COM SRL, SIDREM PRESTCOM SRL, SIMOREX PROD SRL, SINOL SRL, SIPEZ COM SRL, SOLACO IMPEX SRL, SOLROB COM SRL, SPECTRAL IMPEX SRL, STANDARD GROUP SRL, STAR SA, STARSOFT SRL, STEFAMIL-IMPEX SRL, STEFIMEX SRL, STEFMAR COM SRL, STELGEOS SRL, STRES IMPEX SRL, TACIT COMIMPEX SRL, TACOMA IMPEX SRL, TALNAR COM SRL, TAXI COM MIHAELA SRL, TEHNOCOLOR BAND SRL, TEHNORUL SRL, TEOANA SRL, TEROS V & L SRL, TEXIN SRL, TICONIC IMPEX SRL, TINTAN IMPEX SRL, TIROMEX SRL, TIVAL SRL, TOTAL SYSTEM ELECTRONIC SRL, TRADE LAND SPEDITION SRL, TRADORAL IMPEX SRL, TROFATRANS SRL, VALCUVAL COM SRL, VALMIROM PRESTCOM SRL, VANELAS IMPEX SRL, VATEROS COM SRL, VEKVIVO EXIM SRL, VEPA COM SRL, VER MAR COM SRL, VERALIM SRL, VERONA-IMPEX SRL, VIALI IMPEX SRL, VIO COM SRL, VIOLEMA IMPEX SRL, VIOOROM IMPEX SRL, VIS CARCOM SRL, VISILCO GENCOM SRL, VISLEN SRL, VOLTA SRL, WIMAR SRL, YOUNG ART SRL, ZEMLAZ IMPEX SRL
    JUDEŢUL GALAŢI
    A.G.S. SRL, ACCENT SRL, ADALIM SRL, ADELLA & C.M.-EXIM SRL, ADI GET SRL, ADI-CRIS & CO SRL, ADIM EXIM 94 SRL, ADNORA SRL, AEROGRUP 95 SRL, AGRESS BUSINESS COMPANY SRL, ALBINA IMPEX SRL, ALBIVINIS SRL, ALCOM SA, ALFA GROUP SRL, ALIMENT FAMI SRL, ALINA MAR SRL, ALL TRADE SRL, ALVINO SRL, ANAEL SRL, ANDI COSTALEX IMPEX SRL, ANDRA COMEXIM SRL, ANDRADA SRL, APICOGAL PROD SRL, APROMINA SRL, ARDENCIA SRL, ARKO SRL, AUTOCARA SRL, AUTOSTOP SRL, AZALEEA SRL, BABY STAR COM-IMPEX SRL, BACO SRL, BACSORIDANA SRL, BADILAS COM SNC, BADIMAR COM SRL, BAETU CELOMI SNC, BATCIF SRL, BENPROD-PAN SRL, BETTY-COM SRL, BIBILINO SRL, BICOMI IMPEX SRL, BIG-MAN SRL, BISMARKT-'93 SRL, BIT SERVICE SRL, BOSTICO PRESS SRL, BUBICO COMPANY SRL, BULLS SRL, BUTUC SRL, C.C. ENTERPRISE SRL, C.P. ORIZONT SRL, CADBROX INDUSTRIES SRL, CARRERA CO SRL, CARUL CU BERE 95 SRL, CATRINELA SRL, CECILIA SRL, CENTRUM SRL, CHIP ŞI DALE SRL, CHORUS MARKETING AND DISTRIBUTION SRL, CLAZIANA SRL, CLIP-BAR SRL, CLUB HIRSO SRL, CODREANCA SRL, COLAPS NIC SRL, COLIBRI SRL, COLTUL DE AUR SRL, COMALIMENT SRL, COMESA SRL, COMET SRL, COMRIMET SA, COMTEC TECUCI SA, CONDRUZ SRL, CONEXLAND SRL, CONLUPU SRL, CORA SRL, CORADO SRL, COSTELINA SRL, COSTI SRL, CREMIAL SRL, CRISROM SRL, CRISTI-DAN SRL, CRISTIANO SRL, CRISTIN SRL, D & D INTERNAŢIONAL SRL, DALMAS SRL, DAMIAN SRL, DANA SRL, DANALIMENT SRL, DANCRIS SRL, DANIAS SRL, DANIEL SRL, DANIELI SRL, DAPIX IMPORT-EXPORT SRL, DATRIS SRL, DECIZIONAL SRL, DECOVIL SRL, DELTA MIXT SRL, DEREC 1 SRL, DID SRL, DINO SRL, DIOLENA 96 SRL, DIROTEC SA, DIVERS COM IMPEX SRL, DOCMET SRL, DOINA SRL, DRAGOS ROŞU SRL, DUNCAN SRL, DUNIS SRL, DUSO SRL, DUTOMI SRL, E.M.O.-COM SRL, ECLUZA 96 SRL, ECO PROD EXIM SRL, EDYTEC SRL, ELCARA SRL, ELECTRONMEDIA SRL, ELERENT SRL, ELGAR SRL, EMMA SRL, ENA-LU SRL, ENE PLAST SRL, ERIO TRANS SRL, EUGCOM SRL, EURO PIC MIC SRL, EURODARIA ROMARTA SRL, EXPRES SRL, F.E.B. COM. PROD SRL, FAIR IMPEX SRL, FAVORIT TC SRL, FERMPROD ALIMENT SRL, FIDELITY SRL, FINAGRI SRL, FIRST CLASS SRL, FLOAREA SALCAMULUI SRL, FLODORLIG SRL, FLORENA PRODCOM SRL, FLOROFIN GRUP SRL, FLUX SRL, FORTUNAS SRL, FRIGOREX SRL, G & D COM SRL, G.A.T. SRL, G.N. BIGOS SRL, G.P. SRL, GAB COM 93 SRL, GABION C S SRL, GALAXIA IMPEX SRL, GALFORT SRL, GALGROS SA, GALMAHOEGER SRL, GALY SRL, GEC CRIS PROD COM SRL, GENA COM SRL, GENILAF SRL, GEO IMPEX SRL, CEOLUS SRL, GEROCO GROUP SRL, GEVAL SRL, CHIRLANDA SRL, GOLDMAN SRL, GOSPODARUL UNIVERSAL SRL, GRAND A.V. SRL, GROSING SRL, HALIFAX SRL, HALLEY SRL, HATVANY COMPANY SRL, HIBERNAL SRL, IAN COM METAL SA, IMPECABIL SRL, IMPEX ELLA SRL, IMPO-ROM SRL, INDASCOM SRL, INFO-AGENŢIA COMPLEXA DE INFORMAŢII SRL, INGER SRL, INTERNAŢIONAL M.A.G. LTD SRL, INTERTOP SRL, INTIM-90 SRL, IVGAL SRL, J & T TRADING SRL, JANNETE SRL, JETTA SRL, KLIGOR SRL, KUBO TOFANIS SRL, LA MELU SRL, LA UMBRA TEILOR SRL, LEINAD SRL, LENSCONTACT SRL, LILI D SRL, LIROSTIL SRL, LIVALFLOR SRL, LORELEI SRL, LOSAGECO SRL, LUDICOLE SRL, LUMIMAR SRL, M.D.V. COM SRL, MADONA IMPEX SRL, MARAD INTERNAŢIONAL SRL, MARCANT SRL, MARCASIT SRL, MARCO POLO SRL, MARCRED SRL, MARIN SRL, MARIO-IMPEX SRL, MARION TIR SRL, MARTIE SRL, MAXIM-MAN SRL, MAZEPA SRL, MEHALEX SRL, MERTRANSCOM BUDA SRL, METEX SA, MIMAR IMPEX SRL, MINAREX TRADING SRL, MINUS-IMPEX SRL, MIRELA IMPEX SRL, MITROCOM SRL, MODCOMTEC SRL, MODERN-LUX SRL, MOLDOBER SRL, MONAVAL SRL, MOUTTON SRL, MUNTEANU 2000 SRL, NBROL SRL, NEACSU SRL, NEBROS COM SRL, NEIDAN SRL, NEW-ROLAX SRL, NICIDI SRL, NICNIC SRL, NICODIMESCU SRL, NICOMIS '96 SRL, NINETA SRL, O.K. BRAVO SRL, OANCEA SRL, OCTELA SRL, ODETTE SRL, OLIMP-D.C. SRL, OLIMPUNIVERS SRL, OPTICA MARIANA SRL, OTRAR SRL, PACIOLO SRL, PALOMINO SRL, PAMCOM SRL, PARMA SRL, PASCO VILLE SRL, PELOPONES SRL, PENDULA SRL, PENTAGON SRL, PETROANDI IMPEX SRL, PICU SRL, PLAVSID SRL, PODTEC SRL, PRINCE SRL, PROCOM 94 SRL, PRODAS SA, PRODGLOBAL DISTRIBUTION SA, PROFIX SRL, PROSTYLE SRL, QINTAL SRL, R.G. SA, RAMIDIS SRL, RAMSA IMPEX SRL, RATCOMOB SRL, RAYMOND SRL, REAL GROUP SRL, REGAL SA, RELEVMENT SRL, REMIMPEX SRL, REPFRICOM SRL, RIALDO SRL, RO-LUM SRL, ROLLAND 2 LAUR-VIC SRL, ROLLAND SRL, ROLLER SRL, ROLSIM SRL, ROM DELTA IMPEX SRL, ROMANTIC WORLD SRL, ROMBRAC SRL, ROMEO-DICA SRL, ROMFLUX SRL, ROMILIAN SRL, ROMPRINT 99 SRL, ROMTECO SRL, ROX & CO SRL, ROXANA G & G 93 SRL, RUSU SRL, SALVAMONT SRL, SAMPETRU M SRL, SANCIOLI SRL, SANTIC RAM SRL, SAROM SRL, SAVRI-COM SRL, SELENA NONSTOP SRL, SEMPRE SRL, SERAFIN SRL, SERBANESTI LIVADA SRL, SERVCOMLUK SRL, ŞI-JA-EXIM-CO SRL, SILVA SRL, SILVER GRUP SRL, SIMM'S INTERNAŢIONAL SRL, SIRIUS 93 SRL, SOC-PENS SRL, SOFIA & CO IMPEX SRL, SONIA-SILVA SRL, SORIMAR IMPEX SRL, SOVANI SRL, SPARK SRL, SPATARU COMPANY SRL, STARR SRL, STAVROS COMPANY SRL, STEE IMPEX SRL, STEFANEL NXT SRL, STENMAR SRL, STILL-C.O. SRL, STURION LTD SRL, SUCHEN SRL, SUNFORLIVE SRL, SUPREME DISTRIBUTION GALAŢI SRL, SURPRISE CG SRL, TAAOM 95 IMPEX SRL, TAMETO IMPEX SRL, TANDRADO SRL, TANGENT SRL, TAPU CARPATIN SRL, TASSI SRL, TEHNOUTIL SA, TITANA COMIMPEX SRL, TRACTORUL SRL, TRADCOMEXIM SRL, TRAFALGAR SRL, TRANDAFIRUL SRL, TRANSFERGAL SRL, TREPTATCOM SRL, TRITOFAN AGRICOLĂ SRL, TRUMAN SRL, TUTTI SRL, UNIVERS SRL, UNIVERSAL IMPEX SRL, UNIVERSAL M.R. SRL, UXEM HEG SRL, V.S. SRL, VADU UNGUR SRL, VALENTIN ET COMPANY SRL, VAN DE HARY SRL, VANDIN SA, VAROLI COM SRL, VEGA '92 SRL, VESPER SRL, VICKY ANCA & CO LTD TRADE MARK SRL, VICTORIA-PROD.COM.SERV. IMPEX SRL, VIDOBET GRUP SRL, VIGITRANS SRL, VIO SRL, VIVA COMPANY SRL, VIVAS SRL, VOX MARIS IMPEX SRL, WAIS IMPEX SRL, WEST-PORT SRL, WINGS SRL, YORK 94 SRL, ZK COM SRL, ZORILEX SRL
    JUDEŢUL GIURGIU
    AGNITA SRL, ALBATROS SRL, ALCOMAR SRL, ALEX IMPEX 94 SRL, ALFACOLOR EXIM SRL, AMIABIL SRL, AMICII SRL, ARGOS SRL, ATID SRL, AUROX SRL, AZOCHIM SRL, BERTY SRL, BIJU SRL, CORALEX SRL, CRISTIAN SRL, DACIA SRL, DANGELI SRL, DORNA SRL, DOVINOT IMPEX SRL, EDF BONDED STORES SRL, EL GI SRL, ELMEC SA, EMTI COM SRL, EUROLUX SRL, EUROSTIL IMPEX SRL, FLOR COM PROD SRL, FLOVER SA, FRANZDO SRL, GANCON SRL, GENIMPEX SRL, GEROLA SRL, GHE STUBEANU SRL, GHEVAL SRL, GIL SRL, GINEX SRL, IRIMAR SRL, IVPAN UNIREA SA, LAURA MIRELA SRL, LEG MIXTE SRL, LIDA SRL, LIXMAR SRL, MERGEANI SRL, METEXSA SRL, MIHADI SRL, MINIMARKET SRL, MIORITA SRL, MODA ITALIA SRL, MONTI PRODUCT SRL, MUNTENIA SA, NET ROM SRL, NIBO SRL, NICO & MARY SRL, PAUNESCU IMPEX SRL, PERLA DUNĂRII SA, PRODAVISCARN SRL, RAINBOW SRL, RAL PROD SRL, RALUCA SRL, ROMCOM PRO SRL, ROSIORU SRL, ROSPORT BABY SA, ROXY COM SRL, SOARE SRL, SOCOMATSA, SONEX COM SRL, SPECTRUM SRL, STAVROS SRL, TASIPO SRL, TEODORESCU SRL, TEXIN SA, TITAN SRL, YSADEN & RENAY SRL
    JUDEŢUL GORJ
    ADELAIDA SRL, ALPIS SA, AMABILI SRL, BANATIM SRL, BENGSOR SRL, BIANCA M SRL, BIGISS SRL, BOMBOANA SRL, BOSHY IMPEX SRL, CALIOPE SRL, CART. GO SA, COLISEUM SA, COMIS SRL, COMZOR SRL, CORADA COM SRL, CRIMSON COM SRL, CÂMPEANU COM SRL, DANTEX SRL, DASERAMA SA, DENTAX SRL, DEP NICOLEFARM SRL, DINA-COM SRL, DORA SRL, DORADIL IMPEX SRL, EL MODO GABRIUS SRL, ELSAMA MG IMPEX SRL, ELSAT SRL, ENIGMA COM SRL, ESCHER IMPEX SRL, ESON SRL, ESTIM SRL, EXPASCOM SRL, EARBUM SRL, FILDOMI SRL, G.T.D. SA, GABRIELA SRL, GAMA IMPEX SRL, GEORGIA INTER ROM SRL, GHIOCELA PROD COM SRL, GLAMAN PROD SA, GLOBSTAR SRL, GREPS COM SRL, HANUL NOU SRL, HIGA SRL, IMPERIAL SRL, IMPEX LUMY NICO SRL, INIDAN SRL, INMVIS SRL, IOVEX SRL, KAFKAS IMPEX SRL, KELEMEN SRL, KILTEC SRL, LAOMAR COM SRL, LAU & LAURA SRL, LIELA COM SRL, LINDA VIS COMPROD SRL, LITUA SA SOCIETATEA COMERCIALĂ INTEGRATĂ MĂRFURI METALO CHIMICE, LIVISAND SRL, LUKARIA COM SRL, LUX AMY COM SRL, MADOFIL STAR SRL, MAGIC SRL, MEGAVOX SRL, MERONDA SRL, METEX SA, MINEMAR COM SRL, MIRUAL PROD SRL, MOTRACOM SRL, NAD-A SRL, NEMESIS SRL, NORDA SRL, NUTUCOM SRL, NYC OŢET SRL, OGLAUS SRL, OLEDOR SRL, ORION SRL, PARADIS SRL, PARTENIMPEX SRL, PATANDI SRL, PERA COM SRL, PERICLE SRL, PHOENIX SRL, PICYSERV SRL, PLAI SRL, POLIART SRL, POMADIL COM SRL, POMONA SRL, PRACTIC SRL, PROD ROM EVA SRL, PT & DS IMPEX SRL, P>RCA SRL, QUO VADIS COM SRL, RAUL IMPEX SRL, RAVENA SRL, RECUNOASTEM TOT IMPORT EXPORT SRL, RIZA ROM SRL, RODALSPORT SRL, RODNA SA, ROEXIM COM SRL, ROSIELMA SRL, RYLKE PROD SRL, SEVENKI SRL, SIMROD FUMEX SRL, SIRELEXIN SRL, SIRTAKI PROD SRL, SKALYMPEX SRL, SKAY PRODCOM SRL, SOCIETATEA COMERCIALĂ EN GROS PENTRU MĂRFURI ALIMENTARE ŞI AMBALAJE COLUMNA SA, SOCIETATEA COMERCIALĂ PENTRU MĂRFURI ALIMENTARE COMAL SA, SOHODOL SRL, STADIONUL IMPEX SRL, SUCCES NIC COM SRL, SUCIDAVA IMPEX SRL, ŢARA IMPEX SRL, TINELTA COM SRL, TOP SRL, TWO SRL, TYAXTON PROD SRL, UDROCOM TRADE COMPANY SRL, UDRUS PREST SRL, UNISAR PROD COM SRL, VASILEN COM SRL, VASILESCU SRL, VIAGIO SERV SRL, VIDSCAR SRL, VIISOARA SRL, VILOMAR COMPREST SRL, VINI-COALIN SRL, VOX MARIS IMPEX SRL, WIBLINCOM SRL, WINER SHOP SRL, WORK SRL, XALVIX SRL, YANIDA COM SRL, ŞERBAN SRL
    JUDEŢUL HARGHITA
    AGORA-MIXT SRL, AGROCOM-SZIVARVANY SRL, AKAC SRL, ALEXIM SRL, ALPRODCOM SRL, AMIGO-COM SRL, ANITA-REX SRL, ANTAL PRODCOM SRL, ART IMPEX SRL, ARTCOMPLEX SRL, AURATI-SERCOM SRL, AXOT SRL, AXUM SRL, AZUR BEKE SRL, B.B. COMP SRL, BARFER SRL, BARMITEX SRL, BEGE & BEGE COMPANY SRL, BEN-COM-MIXT SRL, BILAMA SRL, BISTRO LORINCZ SRL, BORBELY SRL, BRIDGE SRL, BROOKLYN SRL, CACTUS SRL, CANRES-IMEX BIR-VAR SRL, CENTRUM COMPROD SRL, CENTRUM-COMPLEX SRL, COM BAREX SRL, COM SKALA COMP. SRL, COM-CAMELIA SRL, COM-EL SRL, COM-JA SRL, COM-STIK-PLAST SRL, COM. ABRAHAM SRL, COMAL HOMOROD SA, COMIMPEX HILBERT SRL, COMIND CIUC SA, COMIXT SA, COMIXT-BRADUL SA, COMSPORT LUCEAFARUL SRL, COMTOP SA, CONFOR SRL, CONSIGNATIA KORALL SRL, CONSTRUKTIVA SRL, CONTRAST SRL, COREX SRL, CSEMEGE SRL, CSILLA IMPEX SRL, DAN-SERV SRL, DAVID & KOVACS IMPEX COM. SERVICE SRL, DICOMEX SRL, DOLLY-IMPEX SRL, DOMINO TRADE SRL, DONALD SRL, DUAL COBIMPEX SRL, EASTAR SRL, ELADI SRL, ELAN-TRIDENT SRL, ELECTROINDUSTRIAL SRL, ELIZA TRIC SRL, EMAIZ SRL, ERKOM SRL, ERLASCOM SRL, EVILA SRL, EXIM-MARESZ SRL, EXIM-TOP SRL, FALEX SRL, FAMICOM SRL, FOREXIMP SRL, G.S.M.-TRADE 2001 SRL, GALL COM CENTRUM SRL, GAMBRINUS-HARGHITA SRL, GERTEX HOPPE SRL, GOLDEN SRL, GULDEN SKY SRL, GUM SEVICE SRL, GUZMANIA SRL, HANGYA-COM SRL, HARMONIA PLUSZ SRL, HELIO-COM SRL, HELIOS SRL, HELLO-A.B.C. SRL, HOLLO CSARDA SRL, HORVATH TRANS-COM SRL, HUNICOM SRL, IDA-IMPEX SRL, ILM-COM SRL, IMPEX ALPIN-FAN SRL, IMPEX BALINT SRL, IMPEX XANTUS SRL, IMPORT-EXPORT PAL-MAR SRL, INDCOM SRL, INTER BIKE SA, INTER-MARKET SRL, IZABELLA SRL, IZABELLA-IMPEX SRL, IZSO-UNIVERSAL-COM SRL, JAMARO SRL, JAZZ-SERV-COM SRL, JUDO-IMPEX SRL, JUNIOR COM SRL, KARAT TRADING SRL, KARIB IMPEX SRL, KELI-KONGO-IMPEX SRL, KELY CUKI SRL, KOLIBRI SRL, KOMERO-FRUCT SRL, KORDIAL SRL, KORKER JOZSA SRL, KRISZTI PRODIMPEX SRL, LEMARCOM SRL, LEO-IMPEX SRL, LEVENDULA SRL, LEVI SRL, LICSAT SRL, LIMPEX SRL, LUKACS AJ SRL, LUNIC SRL, M. TABAC SRL, MABCOM SRL, MADEX-IMPEX SRL, MAGIC-COM SRL, MAGNUM SRL, MARAND SRL, MAREX SRL, MARKAND SRL, MARKET HARGHITA SRL, MATBOCOM SRL, MEGA 2000 SRL, METAL VAS SRL, METALSAN SRL, MIXCOM-OTTO SRL, MIXTCOM SRL, MODIMPEX SRL, MOHOS-IMPEX SRL, MONA COM SRL, MULTIIDEA SRL, NAGY-COM SRL, NEPTUN IMPEX SA, O.L. LOTUS SRL, OCEAN SRL, ODOREST SRL, ORA-RODE SRL, ORBAN B.M.V. SRL, ORFEUM SRL, PAL COM MIXT SRL, PALEVI SRL, PANDA SRL, PANHO IMPEX SRL, PAPIRUS SRL, PATKO SRL, PIETA SRL, PILVAX SRL, PINUS SRL, POLARIS COM SRL, PROD-COM-IMPEX SRL, PROD-PRIMEX SRL, PROFI SPORT SRL, REIACSA SRL, REKA-IMPEX SRL, REMAN COM SRL, RESTAURANT FENYES SRL, RESTAURANT SELECT SRL, REVIS COM SRL, RIST SERVICE SRL, RODEO-COM SRL, ROZEI SRL, RULOEXCOM SRL, SALON-STYLE SRL, SALVIA FOR YOU SRL, SAN MARINO PRODIMPEX SRL, SAVILCOM SRL, SCORPIONUL SRL, SERVICE NAUR SRL, SET PROD-COM SRL, SILEX SRL, SINCRON SRL, SKAND IMPEX SRL, SOLARIS TRADE SRL, SPORT-MARKET SRL, SPRINT COMP SRL, STAR PROD-COM SRL, SUPERNOVA SRL, SZASZ-LENT SRL, SZILAGYI SRL, SZILOR SRL, SZILVESZTER COMPROD SRL, TEXAL FANTAZIA SRL, TILOS SRL, TOBEXCOM SRL, TOFI-MIXT SRL, TOPDIVERS SRL, TOURINCOM VEVERITA SRL, TOY SRL, TRANS-AM IMPEX SRL, TRANS-SERV SRL, TRANS PARTNER SRL, TRENT SRL, TRICOM-COMPANY SRL, TRUCKS SRL, UNICUM-COM SRL, UNIKOM HAR SRL, V & K COMERŢ SRL, V & R PROD-COM SRL, VEGADOM SRL, VELOREX SRL, VINURI ŞI BĂUTURI HARGHITA SA, VIPROMAL SA, VIRGINIA SRL, VYLY CENTER SRL, WILGETOP SRL, ZENIT SA, ZOLD ARANY SRL
    JUDEŢUL HUNEDOARA
    4 BM PREST COM SRL, ABC DUMALEX IMPEX SRL, ACOMA SRL, ADEPT SRL, AGERCOM IMPEX SRL, AGRO CARPATINA SRL, AGROALIMENT SRL, AGRODIVERS DDD SRL, AGROTRANSCOM HERMES IMPEX SRL, ALBALUX COM SRL, ALEX SZABO SRL, ALICOM UNIVERSAL SRL, ALIM COM MH SRL, ALIMATEX ROZA SRL, ALIMENTARA SA, ALIMEXVEMA SRL, ALIMTURN SRL, ALPHA COMERŢ & INDUSTRIE SRL, ALVIO DAVA IMPEX SRL, AMELIA IMPEX COM SRL, ANDROMEDA FLORIMPEX SRL, ANIELA & SORIN COM SRL, ANNA COMLUX SRL, APICOLA SRL, APICOM POPA SRL, APRODCOM SRL, ARA COMIMPEX SRL, AREX IMPEX SRL, ARICI POGONICI SRL, ASTERIX COMSERV SRL, ATLANTIC EX COM SRL, AURA COMAL SRL, AUTO PREST SRL, AVIS COM SRL, B.R.G. IMPEX SRL, BARBAROSA IMPEX SRL, BENY COMPANY PRODCOM SRL, BIRCEANU COMIMPEX SRL, BOMIN PROD COM SRL, BONIMET SRL, BRASERIA FLORIS SRL, BRAVON SRL, BRIANTCOMEXIM SRL, BUCHET TRANS SRL, BUCURA PRODCOM IMPEX SRL, CALIBRA M&D IMPEX SRL, CAM EDI PROD SRL, CAMINICO IMEX SRL, CARMEN PRODPRES SRL, CASEDI COM IMPEX SRL, CASIAN CASICOM SRL, CATIN PRESTCOM SRL, CELLA DEMETER PROD SRL, CETINA PREST ALICOM SRL, CIPO COMIMPEX SRL, COFETARIA DANA SRL, COFIME ENGINEERING SRL, COM TUR SRL, COMANDOR SA, COMFRUCT SA, COMIMPEX ADRIAN SRL, COMPLEX RIVIERA SRL, COMPLEXCOM SRL, COMPROD DIVERS SRL, COMRUD SRL, COMTEH PRODIMPEX SRL, COMTUR ALF SRL, CONCHICOM SRL, CONSULT MEDICOM SRL, CORAPEXIM SRL, CORDIAL COM PROD SRL, COREX COMEXIM SRL, CORINA TRANSCOM SRL, COROLA COM IMPEX SRL, CORPAN SRL, CORSIL PRODEXIM SRL, CORSO SRL, CREEAMOD SRL, CRIS ALEX COM SRL, CRISMONA SERVCOM SRL, CRISTIRO COM SRL, CROILUX SRL, D&T DUTY SERV PROD SRL, DAB IMPEX SRL, DAFALO IMPEX SRL, DALCOSTA ADT SA, DAMARI'S PRODIMEX SRL, DAMI IUGA PRODIMPEX SRL, DAMIAN COMPANY PROD SRL, DATA TEST SRL, DAVAMAL COMSERVICE SRL, DAVIO CHIMPROD SRL, DELCORIMPEX SRL, DELICIA ALIMCOM SRL, DELICIA COM PREST SRL, DELLALPI INTERCOM PREST SRL, DIANA RETEGAN SRL, DIANDO MULTICOM SRL, DISCO BAR SERVICII SRL, DUDAS COM AGROPREST SNC, DUO EKART SNC, DURIT & JB COMIMPEX SRL, EBEN EZER SRL, EDITURA CASA DE COMERŢ REGINA SRL, EDY URSU COMIMPEX SRL, EL IMPEX SRL, ELECTROTEHNOCOM SRL, ELECTROUNIVERS SRL, ELFOX SRL, ELOVI SRL, EURO ANA COMERŢ SRL, EURO CHRIS IMPEX SRL, EUROVENUS SRL, EXIM FLAMINGO SRL, EXOTIC AROMAT SRL, EXPANS PRESTSERV SRL, EXPRESCOM SRL, FARES TRADING SRL, FEMINCOM SRL, FESTINA COMIMPEX SRL, FLAVIO LARCOM IMPEX SRL, FLORA IMPEX SRL, FLORCOM SRL, FLORIMEX SRL, FLORYA ROMARKET EXIM SRL, FOREXCOM SRL, FORTIS PRESTCOM SRL, FOTO COMPIUTER PREST SRL, FRANCISCOM SRL, FREYA COMSERV SRL, FUTURE HOBBY SERV SRL, GALA NIRO COM SRL, GARDIANA FRUCT SA, GARDORA SRL, GENERAL ELECTRIC EXIM SRL, GERUSIA INVEST SRL, GOTRADE FLORIS PROD SRL, GRUPUL FINANCIAR ARISTOCRAT SRL, H.C.-EXIM-PREST SRL, HANSA PRO SRL, HERMES SA PETROSANI, HORTINA SA DEVA, HYPERION TRANS SRL, I.L.M. CONSULTING SRL, IMBATABILII ALICOM SRL, IMEX ELEGANT SRL, IMPEXCOM INDUSTRIAL SRL, IMPO MIHAI SRL, IMPORT EXPORT LEO SRL, IMSERVAL SRL, INDELECTRO SRL, INDPRODCOM SRL, INTEGRAL COMTUR SRL, INTER GRAND EXIM SRL, IONUT TA COM SRL, IRINEL IMPEX SRL, KARINA IMPEX COM SRL, KARISMA IMPEX SRL, KAUFMANN BEN & DAN SRL, KERANIS & COMPANY EXIM SRL, KETI IMPORT EXPORT SRL, KOLOSSA COMIMPEX SRL, LANTUL METALO TRANS COM SRL, LIDAVIA SRL, LIGHT COM SRL, LOTUS ACTIV SRL, LOTUS IMPORT EXPORT SRL, LUCA SIMAR COMIMPEX SRL, LUXTEN DEVA SRL, MAGI COM SRL, MAGIC CONTACT SERV SRL, MAGNET IMPEX SRL, MALICOM SRL, MALLAM IMPEX SRL, MARCO DIAL COMEX SRL, MARGO PRODIMPEX SRL, MARIBEL PRODCOM SRL, MELI DIPROD COM SRL, MELKART PRODIMPEX SRL, MELODY CHIM SRL, MERCUR SA, MERCUR-CORVINEX SA, MERY DINASTI EXIM SRL, METROPOL COMIMPEX SRL, MICLADI SERV PROD COM SRL, MIDOS MARKET PROD SRL, MIGAL S&V TRANSIMPEX SRL, MIRA PRES SRL, MIRABELA COMALIM SRL, MIRENA COM SRL, MIVEX SRL, MIXAJ COMPREST SRL, MIXT DORA CONSIGN SRL, MOISINEX PRODCOM SRL, MOMO-COM SRL, MT VESTICOM SRL, MULŢI MARKET PROD SRL, MULTIROMA COMEXIM SRL, N.L. LUCK PREST SRL, NARCRISMY IMPEX SRL, NENADOTUR PREST SRL, NICOLETTE GENERAL IMPEX SRL, NICOM IMPEX SRL, NIKO POLISERVIS SRL, NIRVANA IMPEX SRL, NOMENTANA SRL, NORA SERVIMPEX SRL, NOVA SA, OANA TEHNOFRIG SERVICE SRL, OCTPREST IMPEX SRL, OLTTA COM IMPEX SRL, ONDINA STAR PANIMPEX SRL, PACRINA PAMCOM SRL, PAN DECOART SRL, PARC SIMCOM SRL, PASYON YOL COM SRL, PATI EUGENIA SRL, PATIDAC IMPEX SRL, PERLUNA SRL, PHANTOM COMPANY IMPEX SRL, PISCU VERDE SRL, PLUS COM SRL, POINT PLUS SRL, POLO SERV SRL, POZITIV 93 IMPEX SRL, PRACTIC PROD COM SRL, PRESCOM DIVERS SRL, PREST COM RETEZAT HATEG SRL, PREST TUR SRL, PRIMORA COMIMPEX SRL, PRINCO IMPEX SRL, PRO BENI DORCOM SRL, PROD BIG DIANA IMPEX SRL, PRODCOM IMPEX AURORA SRL, PRODIMPEX GUDEA GV SRL, PRODOCOM IMPEX SRL, PRODTRANSCOM SARMIS SRL, PROMETEU IMPEX SRL, PROSECO SRL, PROSERCOM SRL, PROSERVDAN SRL, QUASAR SA, RADCOM IMPEX SRL, RAMARA TRANS SRL, RAUL PRODUCT 97 SRL, REBEKA IMPORT EXPORT SRL, RELCOM SRL, REMAX FOREST SRL, REPCOM EXIM SRL, RINIREA SRL, ROBEN SRL, ROBO COM SRL, ROMALINEX SRL, ROMCARGO LINE SRL, ROMIS NECKAR EXIM SRL, RONY COM IMPEX SRL, ROX FAVORIT PROD SRL, RUNI COMPLEXCOM SRL, SANDI COM SRL, SATELIT SRL, SAVA EXIM SRL, SERALAGROINVEST SRL, SERB SNC, SERV IMPEX TIC TAC SRL, SERVICE AUTOCOM IMPEX SRL, SIGISMUND COM SRL, SILOG ELECTRONICS SRL, SIMAL COM SRL, SIMAL EXIM SRL, SIMAR COMIMPEX SRL, SIRENI INTER COMPREST SRL, SNACK TROPICANA SRL, STALONE COM SRL, STELARYS PRODEX SRL, STIL COM SA, SUPER TRANS COM SRL, SUZI & COPO IMPEX SRL, T&I NOVAPRODUCT SRL, T&O PRODCOM SRL, TALISVIO & SANTA ALICOMEX SRL, TAREXIM PROD SRL, TAVERNA SELECT F.G. IMPEX SRL, TC LORINVEST SRL, TEHNO DEVIS SRL, TIB CONSTRUCT SRL, TIF M&B COMEX SRL, TIPROM SRL, TOMAS EXIM SRL, TONIC IMPORT EXPORT SRL, TORYALIN COM EXIM SRL, TOSA IMPEX SRL, TOTALITARIS COM DIVERS SRL, TOUR IMPEX GROUP SRL, TRANS DIANA IMPORT EXPORT SRL, TRANS SERV INTERNAŢIONAL SRL, TRANSAUTOCOMEX SRL, TRIUMF CONSERV IMPEX SRL, TROPICANA COM SERV SRL, TROPICANA LEMON SERV SRL, TUDOR ESTETAUTO SRL, TURIST COM PUSCAS SRL, ULPIA SA, UNISON COMSERV SRL, UNISTAL SRL, UNITECH COMPUTER SRL, VARCES GRENOBLE COMPROD SRL, VIOFARM SRL, VIOLETA ALI SRL, VOIEVODUL COM SRL, VOLEC TULIPAN COM TUR SRL, VOLVOX COM SRL, VULTURUL IMPEX SRL, XUXA SEPROEXIM SRL, ZBEGAN AGRO PROD SRL
    JUDEŢUL IALOMITA
    ACICOM SRL, ADELINA COM SRL, AGILROM SRL, AGRO-CHIM SRL, AGROBAN SRL, AIDA AP SRL, AL ADIN SERV SRL, ALBANU COM SRL, ALBERTO COM SRL, ANDRO-TRANS SRL, ANOMIS COM SRL, ARDSIM IMPEX SRL, ARTCONF LUMI-NEL SRL, ASTERIX COM SRL, BEST WINE SRL, BOLEX COM SRL, BRAVO COM SRL, BUFET DOBROGEA SRL, CALIS IMPEX SRL, CAMILLE PARIS COM SRL, CARAIMAN COM SRL, CARTEXIM SRL, CEAPA SNC, CLUB MILITARU SNC, COM MIXT SA, COM SEMNAL SRL, COMALIM ENT SRL, COMATECO SRL, COMIND SA, CONSUMCOOP FETESTI, CONSUMCOOP SLOBOZIA, CONTE IMPEX SRL, CONTIONI EXIM SRL, COPYPREX SRL, COSAL COM SRL, COSTIDORE COMEX SRL, CRAI COM SRL, CRISTIMPEX SRL, CURCUBEU COM SRL, DAN CLIS COM SRL, DORALYS COM SRL, DULION COM SRL, ELECTA COM SRL, ELMETCHIM SRL, FEL-MAN BERECHET SRL, FILCOM SRL, FLORICOM IMPORT-EXPORT SRL, GEANY IMPEX SRL, GENID PREST SRL, GEO CAT COM SRL, GEPAN IMPEX SRL, GIOCOM SRL, GOLFCOM SRL, GRAFIC IMPEX SRL, GROSILSA, HORIA IMPEX SRL, IALOM-TOUR SRL, IGNAT PROD SRL, ÎNTREPRINDEREA COMERCIALĂ UNIVERSAL SRL, ISACO SRL, IULMARTRANS SRL, KENDO COM SRL, KEY COM SRL, LA CLISERU SRL, LA NSA TRANS SRL, LARS IMPEX SRL, LICORMI SERV SRL, LONRO SRL, MAGRICOM SRL, MAJESTIC SERV SRL, MALTEX SRL, MARAD PROD COM SRL, MARGEXIM SRL, MARIVAS SRL, MAXINESE COM SRL, MECANSERV SRL, MEME SERV SRL, METRO COM SRL, MIROMA COM SRL, MISTER-M-COM SRL, MOLDOVA AP SRL, MONT BLANC IMPEX SRL, MONTES PRODUCTIONS SRL, MOZAIC COM SRL, NALYDAROM SRL, NATCOM SRL, NICOLZOE IMPEX SRL, NICOMAR IMPEX SRL, NIRAM COM SRL, NUCET COM SRL, PAREC SRL, PARFUMERIE-BIJUTERIE SRL, PAVEX SRL, PETRO NIC COM SRL, PRACTIC SRL, PROD A & M SRL, RALCO SRL, RAUL IMPEX SRL, RESTAURANT BATURY SRL, RODIVARO SRL, ROMIT CALOR IMPEX SRL, ROMPACT AP SRL, ROVALEX SERV SRL, SALEX IMPEX SRL, SALMA COMEX SRL, SAVICOM SRL, SELIAK GRUP SRL, SERVICE - MIXT SRL, SIMEXIM SRL, STASI COM SRL, STEFANESCU COM SRL, SYM AGRO IMPEX SRL, TASCUCOM SRL, TOP RAC IMPEX SRL, TRANSMIM SRL, TRAUS CYTY PROD SRL, TRB GROUP 2000 SRL, TRICOTAJE A.M. SRL, TUICAN COMPANY SRL, UNIFAST SERV SRL, VALMAGO COM SRL, VALTER COM SRL, VIC-COM SRL, VIMILCOM SRL, VLADIRIA COM SRL, VLASE IMPEX SRL, VOL CHIM SRL, ZORI DE ZI COM SRL FETESTI
    JUDEŢUL IAŞI
    ATC INVEST SRL, ABBA SRL, ABRACOMP SRL, ABUNDENT SRL, ACERA SRL, ADELA SRL, ADINA COMP SRL, ADIPRES CO SRL, ADMA SRL, ADMARIS SRL, ADRIAN SRL, ADRIDAS SRL, AFORA SRL, AGAPE SRL, AGREMENT CIRIC SRL, ALBITO SRL, ALEX INVEST SRL, ALEX JUNIOR SRL, ALEXANDER SRL, ALFA SKAD IMPORT EXPORT SRL, ALGAB SRL, ALICE SRL, ALIMENCO SA PASCANI, ALIMENT CANTA SRL, ALIMENT DACIA SRL, ALIMENT GELY SRL, ALIMENTARA MEGAPA SRL, ALIMENTARA SA, ALISAN SRL, ALLVEGAS SRL, AMADIO SRL, AMATEOS SRL, AMIGO-IMPEX SRL, AMIOTI SRL, ANASTASIA SRL, ANDALINA SRL, ANDCHIM SRL, ANDRA A SRL, ANDRA JEANS SRL, ANDRA JUNIOR SRL, ANGELI INVEST SRL, ANI-IOAN SRL, APASIMEX SRL, APREX SRL, APROTEM SA, APT-FLOBEST SRL, ARTCOM SRL, ARTENIS SRL, ASEREMO SRL, ASIRA SRL, AST EDUARD SRL, ASTORIA SRL, ATAC SRL, ATENEU-TRIUMF SRL, ATLANTYS SRL, ATTIS GROUP SRL, AURION SRL, AUTOSENNA SRL, AVE SRL, AVICENA COMPUTERS L.D. SRL, AXIN-BEST SRL, AZUGA IMPEX SRL, B.I. ANDRU SRL, BA-CO TELLIA SRL, BACO SRL, BADA COMERCIAL SRL, BICMA SRL, BICONI SRL, BIG STAR SRL, BLITZ PLUS SRL, BURSA TRANSPORT SRL, BUSINESS CLUB SRL, C.O.MOD PLUS SRL, C.V. DIANA-91 SRL, CADILET SRL, CAFF SRL, CAMELISAN SRL, CAPITOL IMPEX SRL, CAPITOL PRES SRL, CARTUR COM SRL, CENTRAL SRL, CESA SRL, CHARLES SRL, CHEIA SRL, CHYPRIANOS SRL, CIDMA SRL, CIG SRL, CINDICO SRL, CIOCIRLIA SRL, CIORCI SRL, CLASS INVEST SRL, CLAVAGET SRL, COM CONDOR SRL, COM SERV ALINA SRL, COMARIGAL SRL, COMAROS SRL, COMMA SELF SRL, COMPACT GRUP SA, COMPACT IMPEX SRL, COMPLEX DUNAREA SRL, COMPLEX TUDOR ALIMENT SRL, COMSAT TOPILE SRL, CONCURS SRL, CONDIANA SRL, CONTINENT SRL, CONVAL SRL, CONVERT SRL, CORA SRL, CORINT SRL, CORSO TERASA SA, COSTAN RIAMA CO SRL, COTNARI SRL, CRIN SRL, CRISIS SRL, CRISTIANA RONI IMPEX SRL, CUB SRL, CUVINTUL SRL, DAMI SRL, DANLIV COMSERV SRL, DAROMAV SRL, DAVAL SRL, DECEBAL Z SRL, DELTA SRL, DIAMAX SRL, DIANA MINI SRL, DIFPRES SRL, DINA SRL, DISCRET SRL, DIVERS SRL, DOCADA PLUS SRL, DOGMA SRL, DOI PRIETENI SRL, DOI STEJARI SRL, DOLIMEX SRL, DOMARI COM SRL, DOMIRO SRL, DOREMI SRL, DORINTA SRL, DUSA LIN SRL, EL DA SRL, ELE-WILLI SRL, ELECTRON M. BIT IMPEX SRL, ELEGANT ŞI MODERN SRL, ELSES SRL, ELYCON STAR SRL, EMI SRL, ENA INVEST SRL, EPSILON TRADING SRL, ERNA COSMETICS SRL, EST MIRO SRL, EST VEST SRL, EURO MARKET SRL, EURO PARADIS SRL, EURO PRESS SRL, EUROLIBRIS SRL, EUROPA SRL, EUROTECH SRL, EVA SRL, EXERTO SRL, EXIRA NOU SRL, EXPERT MOLDOVA TRADING SRL, EXPO PARC SRL, FAIR PLAY COMP SRL, FAMILIAL SRL, FANFLOR SRL, FARMACIA SF.LAZAR SRL, FELINA COM SRL, FEROCHIM SRL, FEROCRIS SRL, FERSATEX SRL, FLOR ION SRL, FLUX SRL, FORTUNA SRL, FOTBAL SA, FRISCO & CO SRL, FRUMOASA SRL, GABI DENT SRL, GAMINEC SRL, GANEA GENERAL SRL, GENERAL SYSTEMS SRL, GENO SRL, GETEMAR SRL, GHERGHICEANU SRL, GLOBAL TECH SRL, GO WEST SRL, GROSOVA SRL, GRUP A.G.IMPEX SRL, GRUP MM IMPEX SRL, GRUP XL COMPANY SRL, GUGIROM SRL, HERMES UNIVERS SRL, HESTIA ELITE SRL, HORA SRL, IACOB'S.L.T.D. SRL, IBERICA SRL, ICA START SRL, ICRTI SA, ILSACO SRL, IMBOLD SRL, IMPEX FLAMINGO SRL, IMPEX MINI MARKET SRL, IMPEX REVAL SRL, INDIGO SRL, INFOSERVICE SRL, INSTITUTUL IESEAN DE TEHNOLOGIE APLICATĂ SRL, INTER CLEO IMPEX SRL, INTERCONT SRL, INTERMAG SRL, INTERNAŢIONAL BUSINESS CORPORATION SRL, INTERNAŢIONAL LOYAL IMPEX SRL, INTERNAŢIONAL SRL, IRILIAN CO SRL, IRSIDO SRL, ISA COMPANY SRL, IULI PRESS SRL, IULIUS GROUP SRL, KARMA STIL SRL, KAVALA SRL, KRAFT SRL, L & D ONIXAM SRL, LALEAUA SRL, LARK SRL, LED FORCE SRL, LEES COM SRL, LIELA SRL, LIFE - IND SRL, LILIANA SRL, LINIA PLUS SRL, LIVING ROOM SRL, LORELEI SRL, LORELIN COM SRL, LORIMER SRL, LUCAROX SRL, LUCEAFARUL IMPEX SRL, LUIZA SRL, LUMINA SRL, M.C.EUROMAG SRL, M.I.C. PLUS SRL, M.V.A. ENEA SNC, MACRO SERV SRL, MAPEAND SRL, MARCON BEST SRL, MARIUCA SRL, MAROVI STAR SRL, MARTIN CAR SRL, MARWA & CO SRL, MARY - LUX SRL, MAVERTRADING SRL, MEDIA DISTRIBUTION SRL, MEDIA EXPRES SRL, MEDION SRL, MEG-IMPEX SRL, MEGY SRL, MERA PRIMA SRL, MERCI SRL, MERCUR MARY SRL, MERSACHIM SRL, METALICĂ IMPEX SRL, METEOR CROUP SRL, METRO COMPANY SRL, METRO PIZZA SRL, MICEMI SRL, MICHAEL ET CO IMPEX SRL, MICOMIR SRL, MICRO SYSTEM SRL, MIL-CRIS SRL, MILLAD COMPANY SRL, MIORITA SRL, MIRO MI SRL, MISAVAN SRL, MISTRETUL SRL, MODEST-P.I.V. SRL, MOLDOTON STAR SRL, MOLDOVA DISTRIBUTION SRL, MOLDOVA UNIVERSAL SA, MOLDOVITA SRL, MONDEO-STAR SRL, MONTANĂ IMPEX SRL, MURARIU 256 SRL, MYOSOTIS FARM SRL, NATON SRL, NEDALROM COMPANY SRL, NEMESIS COM SRL, NETINVEST SRL, NICOLE TRADING SRL, NILPEROM SRL, NILSAN SRL, NISIRA SRL, NISTOR COMPANY SRL, NOTRIS-COM SRL, NOVALIS SRL, OFF LIMITS SRL, OLDSIM SRL, OLTIMPEX SRL, ONE TRADING COMPANY SRL, ONEMA SRL, ONITRADE LTD. SRL, ONOMAR SRL, OPAL GRUP SRL, OPERA SRL, ORHIDEEA SRL, ORIENT LINE SRL, ORIENT STAR SRL, ORIGINAL ICH SRL, ORION POP SRL, ORSON COM SRL, OSTROWIEC SRL, OTED CINCI SRL, OTIOLA SRL, PADO SRL, PADO-IMPEX SRL, PAGA SRL, PALEACU METRONOM-MOLDOVA SNC, PALEF SRL, PALEXIM SRL, PARADIS SRL, PĂRŢI PRES SRL, PAS-TOP SRL, PASSI SRL, PAUL & ALINA SRL, PEM COMPANY SRL, PERLA BUCIUM SRL, PETRO SRL, PETROCOM D & V SRL, PIRAMID EXCEL SRL, PRIMA UNITED SRL, PRIMAVARA SRL, PRODAL 74 SRL, PRODALIMENT SRL, PROFING SRL, QUARTZ MATRIX BIROTICA SRL, RACOM SRL, RADIX SRL, RALUCA SRL, RARES COMPANY SRL, RATE DANY SRL, RAYMOND STYLE JUNIOR SRL, RAYMOND STYLL SRL, RAZANA SRL, RAZOARE SRL, REAL PLUS SRL, REDRA COM SRL, REMAS TRADING SRL, REMEDIA SRL, RESTAURANT SERVICE SRL, RIAMA SRL, RIANA SRL, ROBION SRL, ROM ŞIR SRL, ROM UNIVERS M.M. SRL, ROMANDRADA SRL, ROMARIO SRL, ROMPRIM SRL, ROMSTAR SRL, ROV-PETRA SRL, ROX-RODI-IMPEX SRL, ROXEMA SRL, ROXY-COM-MAN SRL, ROYAL COMPLEX SRL, ROZITA SRL, S.E.C.CITRO IMPEX SRL, S.P.C.S.CARACOSTEA SRL, SADOEX SRL, SAGETATORUL SRL, SALAMANDRA SRL, SALMA COM SRL, SAM & PAU SRL, SANDRA TRADING SRL, SAOCMA SRL, SCHWAITZER SRL, SCINTEIA SRL, SCORILO SRL, SEBI A.G.I.L. SRL, SEDCOM LIBRIS SA IAŞI, SELMAG IMPEX SRL, SERVO - CAR SRL, SEVA SRL, SEVEN ELEVEN SRL, SHATTER SRL, SIGIM LUX SRL, SILVA - STEL SRL, SILVOLANDA SRL, SIMATEX BUSINESS CONSULTING SRL, SINCRON SRL, SMOKY SRL, SOFANY SRL, SONYA IMPEX SRL, SORA SRL, SPIDER SRL, STEF VIITORUL SRL, STEJAR DODO SRL, STEPHANI SRL, STIVI SRL, STRATEX SRL, STRELION SRL, STUDENT SRL, SUPERMARKET SRL, SYM-YUL SRL, T & G GRUP INVEST SRL, T-FAVA SRL, T.L.T. TRADING SRL, TAVIO EST SRL TECIM SRL, TECX MIT SRL, TEHNOTON SERVICE SA, TEIUL SRL, TENT CO SRL, TESTER SRL, TIMIS MIT SRL, TINERET 2000 SRL, TOMA & CO SNC, TOP CORA SRL, TOP DOLE SRL, TOP ROMANTA SRL, TORNADO SRL, TOTO TRADE SRL, TRANZIT-IMPEX SRL, TRIO SRL, TRIPACO SRL, TRITON SRL, TUTUN CRISTIAN SRL, UCA SRL, UNIC 91 SRL, UNICOM IMPEX SRL, UNIVERS MAG SRL, UNIVERS METRO SRL, UNIVERS SRL, UNIVERSAL CENTA SRL, US-ROM HOUSE LTD SRL, V.H. OSCAR SRL, VALEX COM SERVICE SRL, VALOMCA SRL, VAROMAS SRL, VASISIXUNIV SRL, VATICIP ADY SRL, VEC IMPEX SRL, VECTRA SRL, VERONICA TEX SRL, VICTORIA SRL, VIGADUCU SRL VILLMARC COM SRL, VIOLIN TRADE SRL, ZAFARM SRL, ZEUS TRADE SRL
    JUDEŢUL ILFOV
    13 MARY'S IMPEX SRL, 94 BITEX TRADING SRL, ADAM SRL, AGROFARM 96 SRL, ALADIN COM IMPEX SRL, ALB IMPEX TURKISH SRL, ALEXIANA SIMPEXCOM SRL, ALIN SRL, ALSON COM TRADING SRL, ANDIMETRA IMPEXCOMPRES SRL, ANIV TRADE SRL, ATAC 2000 IMPEX SRL, AUTO ANGHEL SRL, AXCOM 13 SRL, B & M 95 IMPEX SRL, BARON HOLDING SRL, BBG FOODS INTERNAŢIONAL SRL, BELLA ROM IMPORT EXPORT 2000 SRL, BIMA COMEXIM SRL, BLU 2000 SRL, BRASCO BROS COM SRL, BUENO - PANDURI SA, CALZE FRANCESCA SRL, CAMICAR COMPANY SRL, CASA ROMÂNEASCĂ - ROMANIAN HOUSE SRL, CLIPPER SRL, COMAX M & M SRL, COMBIEM SRL, COMPROD I.D. SRL, COMPROD SEB ŞI ANG BUFTEA SRL, CSC IMPEX SRL, DANY CRISS IMPEX 93 SRL, DEFNE COMPANY IMPEX SRL, DELFINUL PROD-COM SRL, DELMAN COM SRL, DIVERCOM SRL, DOLPHIN INTERNAŢIONAL IMPEX SRL, DUMIPET SNACK SRL, EDF-ESA (EASTERN DUTY FREEE-CHIPAMENTE ŞI SERVICII AEROPORTUARE) SA, EDIMAR SERVIMPEX SRL, ELITE CATERING SRL, ENDLESS EXIM SRL, EUROFRUCT SRL, EVEREST FOODS SRL, FERFELIS LINE PRODEXIM SRL, GEMENII COMEXIM SRL, GEMITA IMPEX SRL, GEMITA SA, GFS DISTRIBUTION ROMÂNIA SRL, GFS DUTY FREE ROMÂNIA SRL, HEINRO DISTRIBUTION SRL, HRINAS SRL, IAMACAN COMEXIM SRL, IANIS COM SRL, IFANTIS DISTRIBUTION SRL, INTERMONTAJ SRL, IRINA IMPORT-EXPORT SRL, KARROB INTERNAŢIONAL 98 SRL, KAVALA 92 IMPEX SRL, LICOS COM PART SRL, M - CHIC SRL, M.A.M.-2011 COMIMPEX SRL, MAER TOOLS SRL, MALVINA MARKETING SRL, MAN CO 2000 IMPEX SRL, MAROLA GENERAL ACTIVITIES SRL, MERSEL COMPANY SRL, METRO CASH & CARRY ROMÂNIA SRL, MIKE DISTRIBUTION CO SRL, MIKE MARKETING SRL, MIOKO SERVICE IMPEX SRL, MYTY COM SRL, NEGMA IMPEX SRL, NELLCOM IMPORT EXPORT SRL, NICO PRODCOMIMPEX 2001 SRL, NIKY-UNO IMPEX SRL, NIRO '95 IMPEX SA, NOROCEL 17 COMIMPEX SRL, PHARAON IMPORT EXPORT SRL, PHOENIX TURIMPEX '95 SRL, PICNIC LAND SRL, PLAZA CERAMICAS TRADING SRL, POLYPUS COM SRL, POPAS RINDUNICA SRL, PRODBAC SRL, PROSERCO CMY SRL, QUATRO 93 IMPEX SRL, RAMA 2001 IMPEX SRL, ROCON DISTRIBUTION 2000 SRL, RODY TRADING IMPEX SRL, ROM SAHAR MARKETING & DISTRIBUTION SRL, ROM TENZOR IMPEX SRL, ROMA CASA & GIARDINO SRL, ROMELEC SRL, ROSI IMPORT EXPORT SRL, SHOE POINT SRL, SISSY COM 2000 SRL, SOŢ SOUND IMPEX SRL, SPOT VISIONPRODEXIM SRL, STEF BOL IMPEX SRL, SUPER ELEGANT SRL, SWEETPOL ROM SRL, TIBA INTERNAŢIONAL COM-EXIM SRL, ULMEX SRL, UNIREA INTERNAŢIONAL TRADING 95 SRL, UNIREA INTERSERV 97 SRL, UNIVERS'ALL ROMÂNIA SRL, UNIVERSAL MICA SRL, V.S.R. LALY COM SRL, VELDONI INTERNAŢIONAL PROD SRL, VIDEO CRISTINA IMPEX SRL
    JUDEŢUL MARAMURES
    1000&1 ARTICOLE SRL, 4 ALL SRL, ABBI SRL, ABRAXIS SRL, AGMAR SRL, AJAX SRL, ALIM. L.G. SRL, ALIMENTARA-DEALUL CRUCII SRL, AMARIGE COSMETICS SRL, ANGHIUS-SERV SRL, ANIELA COM SRL, ANLIDO PROD SRL, ANVIS SRL, APICOLA SRL, APOGEU PRODCOM SRL, ARAMIS PLUS SRL, ARBUROM SRL, ARDICOM SRL, ARRP SRL, ASPARAGUS IMPORT-EXPORT SRL, ATENA SRL, ATENA-LUX SRL, AURA SRL, AUTOSERVIRE-UNIC C.L. SRL, AVRAM SRL, AXINIA SRL, B.D.-MITREA SNC, BADACHE & CO SRL, BALTAGUL SRL, BASA SRL, BENION COM SRL, BESTEMPO COM SRL, BIANCA SRL, BICRID IMPEX SRL, BIG MERCUR SRL, BIGIMPEX SRL, BILLA SRL, BLEKEEF-COM SRL, BONARDEL - COM SRL, BONNY SRL, BRADUT CI-CO-VA SRL, BRICOLAGE SRL, BROT COM SRL, BURATINO SRL, CĂMINUL AM SRL, CARMIS-A.S. SRL, CENTRAL-A.B SRL, CHIFLOR SRL, CMDM IMPEX SRL, COFETARIA LILIACUL SRL, COMAT MARAMURES SA, COMERCIAL - CENTRANOM SRL, COMEXMAR SRL, COMFASON SRL, COMIMPEX ŢARA SRL, COMPACT SRL, COMPLET SRL, COMPLEX ASTRA LIBRIS SRL, COMPLEX CRINUL SRL, COMPLICES COM SRL, CONBAR SRL, CONFORT-SPRIA SRL, CONSECO SRL, CONSULTATIO SA, CORA G.O. SRL, COT ŞTEFAN SRL, COTISO PROD SRL, COURIER WEST SRL, CRESSENT IMPORT-EXPORT SRL, CRISVAL COM SRL, D&D COMPANY SRL, D.G.M. NORD IMPEX SRL, DACIA R SRL, DACMEN-COM SRL, DAMAR-TRADING SRL, DANINA SRL, DARIN COM SRL, DARISTA PROD COM SRL, DATAX SRL, DEPEMAR SRL, DIANA T SRL, DM TRADE SRL, DOBRA DAVIS SNC, DOBRIMEX DUE SRL, DOINA MARAMURESULUI SRL, DRACARD COM SERV SRL, DREEA FLORA SRL, DUNAREA SRL, DURLISCAU LIBRA SRL, EDIRNE O.V. SRL, ELECTRO SISTEM SA, ELECTRO LIGHTS ORION SRL, ELEGANT MIRCEA SRL, ELVACOM SRL, ENIGHEL SRL, ENIGMA SRL, EPSILON SRL, EXPRES DURA SRL, EXTAZ SRL, FADOS PROD COM SRL, FAMAROX COM SRL, FANBERG SRL, FANDYL COM SRL, FEMA IMPEX SRL, FERIGA SRL, FILL-CO SRL, FLORA-M.C. SRL, FLYNG IMPEX SRL, FRAGUS SRL, FRAXINUS COM SRL, FUAT SRL, FUNDAMENTAL COM SRL, G.O. COMINVEST SRL, GELIV COM SRL, GENY SRL, GEORGE SRL, GERTRUD SRL, GHERO COM SRL, GIEM COM SRL, GIURGI SNC, GOLIAT SRL, GOSPODINA RODICA SRL, HALLEY SRL, HERMES CONTACT SA, HEXALIT SRL, HEXCEL-COM SRL, HOLDING ASTEROM SRL, HYPERICUM COM SRL, I.R.A. SRL, IGNIS SRL, ILIES G.D.&CO SRL, ILTAR SRL, IMAGINE-SUNET-MUZICA SRL, IMPAL SRL, IMPULS SRL, ING VAL PROD COM SRL, INTER WEST SRL, INTERMARTAX SRL, IOANA-V SRL, JOKE SRL, JUCOM SRL, KALMAN SRL, KAMAVEDA SRL, KARMYA SRL, KARTIROL SRL, KEMPOL CO SRL, KENWOOD SRL, KEOFIT IMPEX SRL, KLIPPSS SRL, KORONASIMPEX SRL, L.A. VIMAN SRL, LABORATOR-PRODUCŢIE-DESFACERE SRL, LACUL ALBASTRU SRL, LADOREL COM SRL, LEBADA SRL, LIANA SRL, LIBRARIA NORD SRL, LIGHET COM SRL, LILIACUL SRL, LIMES COM SRL, LOCTIT COM SRL, LOIAL SRL, LONGA PROD COM SRL, LORIS SRL, LUCEAFARUL SRL, LUNCA-G.I. SRL, MACELARIA DORU SRL, MADA SRL, MAGAZIN ABC MURESAN SRL, MAGAZIN ABC-COMAN SRL, MAGAZIN UNIVERSAL MARAMURES SA, MAGAZINUL NR. 1 FAVORIT SRL, MAGDA SRL, MAGRIN INST SRL, MANASTUR SRL, MARA-LIBRIS SA, MARALUCY SRL, MARCHET SRL, MARCOM SA, MARGARETA SRL, MARI SELECT SRL, MASH INTERNAŢIONAL SERVICE SRL, MATEI SRL, MATERNĂ-122 SRL, MC DOLLAR FAST FOOD SRL, MEDITO COM SRL, MESAR PROD COM SRL, MIORITA-S SRL, MOBEXPERT BM SRL, MOLNAR SNC, MONDEI-COM SRL, MULTIVITA SRL, NASHIRA SRL, NEMES SRL, NEVEXIM SRL, NICANF-PAN SRL, NICOLS SRL, NOBILCOM SRL, NOVAPLUS SRL, NOVISTAR PROD-COM SRL, NOVOTEL SRL, OGDEN COM SRL, OLARU SRL, ONEDIN SRL, ONORIU H SRL, ORLANDO ILIES SNC, OSACO IMPEX SRL, OSC ATOMIC SRL, OTELU-CM SRL, OTELUL P SRL, PALARFLESCH SRL, PANDORO SRL, PANORAMIC TUR SRL, PEROMAR IOZERB COM SRL, PIETROSUL V. SRL, PIZZA-BAR-CALYPSO SRL, PLURAL SRL, POENAR PROD COM SRL, POTACO-TRADING SRL, PR ROPIS COM SRL, PREGNANT SRL, PRESBAR SRL, PRETTY ACT COMEX SRL, PREŢUL SUCCESULUI SRL, PRIMUTIL SRL, PROD STAR IMPEX SRL, RACOVA B.F. SRL, RADICAL-V SRL, RAMBO SRL, REDOMAR SRL, RESTAURANT SASAR SRL, RESTAURANT SELECT SRL, RETAIL SERVICE SRL, RICKNOR IMPEX SRL, RIMINI IMPEX SRL, RIUSMAR-IMPEX SRL, RO-FRUCT SRL, ROBU SPICUL COM SRL, RODNA SRL, ROMARTA-B.A. SRL, ROMARTA-N.D. SRL, ROMINVEST SRL, ROYAL I.V. SRL, ROYAL-R SRL, S.T.M. COM SRL, SALAMANDRA ADELIN SRL, SALAMANDRA SRL, SANITAS B.I. SRL, SANMIR PROD-COM SRL, SANSAFRAS COM SRL, SARONA IMPEX SRL, SATELIT SRL, SERVMOB SRL, SISTAR IMPEX SRL, SOIZA SA, SPORT DRAGOS SCS, STARLET COM SERV SRL, STORO SRL, STUPINA SRL, SUPER PALOMA IMPEX SRL, SUPREME DISTRIBUTION IMPEX BAIA MARE SRL, SVOBODA COMPANY SRL, SZENTMAR PROD-COM SRL, T & F ROCAN SRL, TALIBANI SRL, TERA-AS SRL, TERA-I.P. SRL, THEMA COMERCIAL SRL, TILCON SRL, TIMARUS SRL, TIMEEA SIMPEX SRL, TOTAL ACORD SRL, TRAISTAU & CO SNC, TREND PROD COM SRL, TRIDAL SRL, UIREBIT REP SRL, UNISTAR SRL, UNIVER-PRODUCT ROMÂNIA SRL, UNIVERS-COM SRL, UNIVERSAL-HANTIG SRL, VALPROD SRL, VANCOUVER COM SRL, VARCA SNC, VARO TRANS SRL, VASIMAR SRL, VAVIR ZETEA TRANS SRL, VDB COM SRL, VELISCA CONTEXTRANS SRL, VENIFE IMPEX SRL, VEVA SRL, VIADI SALAJAN SNC, VILTER - HOBAN COM SRL, VLADY SRL, VLAHOREX SRL, VOLS-COM SRL, WHITE TRANS SRL, WIESSMANN SRL, WIGMOND SRL, XELA SRL, XERATIL IMPEX SRL, XILEF COM SRL, ZODIAC SRL
    JUDEŢUL MEHEDINTI
    A & C DISTRIBUTION SRL, ADA-KALE SRL, ADAGIO IMPEX SRL, ADHOC IMPEX SRL, AGROINDUSTRIALA STIRMINA-BALOTESTI-TR.SEVERIN SA, ALGIRA SRL, ALIMENTARA CAT SRL, ALMY IMPEX SRL, ALTIMEX COM SRL, ANCORA IMPEX SRL, ANDALUZIA COM SRL, ANEMONA INTERNAŢIONAL SRL, ANTA COM MIXT SRL, APICOLA SRL, APROMAT SA, ARION SMART SRL, ARION SRL, ARTUR PROD COM SRL, ASIDOR COM MIXT SRL, ASTRA SA, BALC IMPEX SRL, BAMATI SRL, BELAMI IMPEX SRL, BELGA IMPEX SRL, BENET COM MIXT SRL, BOGDAN PROD COM SRL, BOROIANU & CO SNC, BRIOGRUP SRL, BUSU TRADING COMPANY SRL, C.A.N. COM SRL, CARELIS IMPEX SRL, CASNICA COM SERV SRL, CATALGIN COM SRL, CAVIAR SRL, CENTRAL 2000 SRL, CHAT C.TIM SRL, CICERO SA, COM ALIMENT SRL, COM PRODALIMENT SRL, COM ROLA SRL, COM TRANS PONOR SRL, COMAT SA, CONEXIUNI COM SRL, CONTRANS ALION SRL, CORA SRL, CORTEX COM SRL, COTTON GOLD SRL, CRINUL SRL, CRISTIAN SRL, DANIEL COMERŢ MIXT SRL, DECEBAL TRADE SA, DECISIV IMPEX SRL, DEJAN COM SRL, DELICIA SRL, DURAND IMPEX SRL, EL DOR U COM SERV SRL, EL MAREX COM SRL, ELY SRL, ERO IMPEX SRL, EXIMPART SRL, EXPO FLOREA SRL, EXPO SRL, FAVORIT SRL, FERIGA COM SRL, FILON COM SRL, FITOFARM SRL, FRAŢII NEGREA COM PROD SRL, FRAU ELLA IMPEX SRL, FRESH IMPEX SRL, G.M.F. TRADE SRL, GABI S SRL, GASTRO ORIZONT SRL, GEMASOTI COM SRL, GETSTING PROD SRL, GIPO SRL, GITAV SRL, GOLF TRADE SA, ILICOM SRL, ILLINOIS COM SRL, INTEX RO-MA SRL, INTIM SRL, INTIMEX SRL, IPOSTAZE COM SRL, JARO TRADING SRL, KONECT IMPEX SRL, LA CORNEL SRL, LA SANDU TRANS SRL, LAMPY SRL, LEBADA SRL, LIBRIS SA, LUXURIANT IMPEX SRL, MARIE MADELLAINE SRL, MECHIM TRADE SRL, MERIDIAN C.C. SRL, METEXCOM SA, MIDO COMERŢ SERVICII SRL, MIGDAL COM MIXT SRL, MONA LISA SRL, MONDIAL SRL, MONT BLANC PROD SRL, MYOSOTIS SRL, NA & LI COM SERV SRL, NANDI SRL, OLTENIA SRL, OPRISAN SRL, OPTIM COM SRL, ORIZONT COM SRL, PANMIRAN SRL, PARTNERS TECHNOLOGIES SRL, PASADENA SRL, PASARELA PROD COM SRL, PASTELL IMPEX SRL, PATI BAR MARIANA SRL, PENAVY COM SRL, PENTAGON SRL, PHOENIX AL 2001 SRL, PHOENIX COM EXTRA SRL, PIF COM SERV SRL, PREMIAL 2001 SA, PRO TECT SRL, RAMEY IMPEX SRL, RECOMEX SRL, REMARK IMPEX SRL, ROM COM SRL, ROMANTIK COM SRL, ROXIMPEX SRL, ROYAL COM SRL, ROYAL TRADE LTD SRL, RUDY SRL, SATURN SRL, SCAND SA, SEVERIN SRL, SIMGAL COM SRL, SINGIORZ COM IMPEX SRL, STAR 2001 SA, STEFANIA SRL, TANCRIS SRL, TATIANA SRL, TDC COM SRL, TIHEROS COM SRL, TIMIŞ COM SRL, TIT COM SRL, TRAIAN IMPEX SRL, TRANS C.B.I. SRL, U M A C F COM SRL, VALAHIA CONF COM SRL, VÂNDĂ COM MIXT SRL, VASCOM SRL, VIPEX EXIM SRL, VYOS EXIM SRL, WEST EUROPEAN PARTNER SRL
    MUNICIPIUL BUCUREŞTI
    1001 SRL, 2 G.C.COM-SERVICE SRL, 2 ML ANELIV COMIMPEX SRL, 3 FEBRUARIE PROD IMPEX COM SRL, 3 G TRANS SRL, A & A DEVELOPMENT SRL, A & A INTERNAŢIONAL PROD COM SRL, A & B TRADING 2000 SRL, A & C INTERNAŢIONAL SA, A & D CO PROD SRL, A & D COMPUTERS 92 SRL, A & R COLLECTION SRL, A I E ALPHA INTERNAŢIONAL ENTERPRISE SA, A M MARI CARM COM SRL, A P COMIMPEX SRL, A&C DISTRIBUTION SRL, A.B.C. SA, A.C.V. INSTAL SRL, A.J.A. INTERNAŢIONAL IMPEX SRL, A.P. CORPORATE INVESTMENTS SRL, A.S. DINASTY CO. SRL, A.S. VIDA EXIM SRL, A.S.A. DIPLOMATIC SHOP SRL, ABC GRUP COM SRL, ABS PRODSERV 2001 SRL, ACCENT COM - S.F. SRL, ACCIDUTZZU COM ASTEF SRL, ACHI GLASS SRL, ACMUR SA, ACROPOLLE COM SRL, ACS '94 IMPEX SRL, ACTEC SRL, ACTION 2 IMPORT EXPORT TRADING SRL, ACTIV DISTRIBUTION 2000 SRL, ACTIV L D IMPEX SRL, ACTUAL IMPORT EXPORT SRL, ACTUALITATEA SRL, ADA G IMPEX SRL, ADDA TRADING GMBH SRL, ADEXIM MODELCOM SRL, ADIANCA COM SRL, ADICOM TEX SRL, ADIMAR IMPEX SRL, ADIMAY IMPEX SRL, ADIMEX TRADING SRL, ADION A 13 TRADING SRL, ADION PRODIMPEXTRANS SRL, ADISAN CLUB SRL, ADMAR INTERNAŢIONAL COMPANY SRL, ADMI 2 IMPEX SRL, ADO FASHION IMPEX SRL, ADONA FASHION SRL, ADOR IMPORT-EXPORT SRL, ADOR MILENIUM SRL, ADORAMA SRL, ADRIAN & FLOREA COM SRL, ADRYANY EXIMCOM SERV SRL, ADY - FLORIMPEX SRL, ADY PERFECT COM SRL, ADYAN INVESTMENT SRL, ADYCRIS SRL, AGAPY SORINA COM TRANS SRL, AGMAL-ALCOM POTCOAVA SRL, AGORA PCP SRL, AGORA W.K. TRADING SRL, AGREMENT EXPRES COMERŢ-B SRL, AGRESIV 2000 SRL, AGRESIV SRL, AGREXCOM -94 SRL, AGREXCOM JUNIOR SRL, AGRICOMEX SA, AGRICON SRL, AGRO-VERA SRL, AGROM TRADE SRL, AGROM TRUST SA, AGROSTAR DS SRL, AL PRIMACOM 94 SRL, AL SOUR TRADE SRL, ALA-VIO CONFET SRL, ALB COM EXIM SRL, ALBAN COM SRL, ALBATROS COM SERV SRL, ALCO GENERAL TRADING SRL, ALCOOM MIORITA SRL, ALCOR INVEST 2000 SRL, ALEX 98 MAR TRADE SRL, ALEX COM IMPORT SRL, ALEX INTERNAŢIONAL SRL, ALEX MAY IMPEX SRL, ALEX SERV IMPEX SRL, ALEX TRADING PRO SERV SRL, ALEX VESTIMENT SRL, ALEX-CRIS-IMPEX SRL, ALEXA TRADING SRL, ALEXANDRU COMERCIAL COMPANY SRL, ALEXIR-EXIMCO SRL, ALEXIS IMPEX 93 SRL, ALF TRANSEXIM SRL, ALFA M. COMPANY TRADING SRL, ALFA ROMINVEST SA, ALFA-PRESS SRL, ALFASTAR I.G. ELECTRONIC SERVICE SRL, ALGEBO SRL, ALGEXIM-94 SRL, ALICE TRADING COM SRL, ALICOM ALIMENTARE NEALIMENTARE SRL, ALICOM AMZEI SRL, ALICRIS COM TOTAL SRL, ALIMENT ROM SRL, ALIMENTAŢIE ŞI COMERŢ PACT 2000 SRL, ALIN COM 96 SRL, ALINA COM UTILITY SRL, ALINA PRODCOM IMPEX SRL, ALINMAR COM SRL, ALISHOR EXPORT IMPORT SRL, ALITARO INTERNAŢIONAL SRL, ALKA TRADING CO SRL, ALLIED DOMECQ SPIRITS & WINE (ROMÂNIA) SA, ALLISO NET SERV 2000 SRL, ALLTROM SRL, ALMA ARTEX SRL, ALMA CONSULTING IMPEX SRL, ALMA INTERNAŢIONAL SRL, ALMA PAPER SRL, ALMA PRODUCTION SRL, ALMA TIM DISTRIBUTION SRL, ALMA-ROM EXIM SRL, ALMANY EXIM SRL, ALMAROM IMPEX SRL, ALMIONA IMPEX SRL, ALNEZI SRL, ALSA BOUTIQUES SRL, ALSPAVID SRL, ALSYS DATA SRL, ALTIMEX SRL, ALTOREX TRADE 99 SRL, ALTRA COM IMPEX 2000 PRO SRL, ALTRO DISTRIBUTION SRL, ALUMINET WORK SRL, ALUNELUL '93 IMPEX SRL, ALVOTIDA COMERŢ ŞI SERVICII SRL, AM MULTICOM 99 SRL, AMADEUS GROUP SRL, AMATEX INTERNAŢIONAL SRL, AMBRA INVEST SRL, AMCO PRESS SRL, AMERICAN BEER HOUSE SRL, AMERICAN REALTY SRL, AMERICANA 2000 IMPORT EXPORT SRL, AMI INTERCOM SRL, AMIA COM SRL, AMIC SRL, AMIROM 2000 SRL, AMIVA EXPORT IMPORT SRL, AMIVA INTERNAŢIONAL SRL, AMPEC DATA SERVICE SRL, AMWAY ROMÂNIA MARKETING SRL, AMY COM IMPEX 94 SRL, AN & CO GENERAL COMERŢ SRL, ANA ELECTRONIC SA, ANA IMPEX 93 SRL, ANA MON COM IMPEX SRL, ANALOR IMPEX SRL, ANCA ELENA PROD COM IMPEX SRL, ANCHOR MALL DEVELOPMENT AND MANAGEMENT SA, ANCOR INTERNAŢIONAL TRADING SRL, ANDRADI COM SRL, ANDREEA MOBITRADE SRL, ANDREXIM SRL, ANDY TRADING COMP SRL, ANETCOM GRUP SRL, ANGELA COM SRL, ANGI COM 2001 SRL, ANGY GV '98 COMIMPEX SRL, ANI COM SRL, ANICOM IMPEX 93 SRL, ANIMPEX HOLDING SRL, ANION COMIMPEX TRADING SRL, ANIROS COMP SRL, ANLO DISTRIBUTE SRL, ANOMIS SA, ANTALIS SA, ANTIC EXLIBRIS SRL, ANTONY GROSS EXIM SRL, ANVICOM IMPORT EXPORT SRL, ANYEL PRODIMPEX SRL, AP ZEXE SRL, APARTAMENTUL SRL, APICOLA PASTORAL - GEORGESCU SRL, APICOLA SRL, APOLLO COM ART SRL, APREXIM PROD COM SERV CONST SRL, APRIL IMPORT EXPORT SRL, ACQUA D'OR INTERNAŢIONAL SRL, ACQUA THERM CO SRL, ARAMIS PROD.CONSTRUCŢII SERVICE SRL, ARAX - IMPEX SRL, ARCADE COM SRL, ARCADIA 2000 SA, ARCASROM INTERNAŢIONAL TRADING SA, ARCO EXPERT SRL, ARCOMAG MARI IMPEX SRL, ARCOROM SRL, ARCTIC COMTEL SRL, ARDENT IMPORT EXPORT SRL, AREXIM 94 COMSERVICE SRL, ARGOS COMPUTERS IMPORT-EXPORT SRL, ARIA COMPANY 93 SRL, ARICILAR '22 EXIM SRL, ARIMEX SRL, ARMAT COM '98 SRL, ARMEDI IMPORT-EXPORT SRL, ARMONIA GRUP - FILIALA BUCUREŞTI SRL, AROMA SRL, ARPIMEX TRADING SA, ARSIS TRADING SRL, ART CAFE SRL, ART SMART SRL, ARTEL GOLD IMPEX SRL, ARTEMIS GOLDEN KEBAB SRL, ARTIMEX COM SRL, ARTWARE INTERNAŢIONAL SRL, ARY 'S FASHION IMPEX SRL, ARYA AFGHANIMEX SRL, AS 98 EUROTRADE SRL, AS ANNE IMPEX SRL, AS EXIM SRL, ASCLEPIOS IMPEX SRL, ASCOTT INTERNAŢIONAL SRL, ASIA COMEXIM SRL, ASPIS ROM SRL, ASROM DISTRIBUTION SRL, ASROM PRODEXIM SRL, ASSAF IMPORT EXPORT SRL, ASTERA COSMETICS ROMÂNIA SRL, ASTON COM SA, ASTRA PLUS SRL, ASTRAL SA, ASTROM UNITED SA, ATAC IMPORT EXPORT SRL, ATARIS TRADING SRL, ATAS 02 PRODEXIM SRL, ATDANTIS IMPEX SRL, ATHOS COM SRL, ATHOS INTERCOM SRL, ATLANT IMPEX SRL, ATLANTIC BUSINESS SRL, ATOM PLUS IMPORT EXPORT SRL, ATRACTION SRL, AUGUSTA PAPIER SRL, AUGUSTIN IMPEX SRL, AUMAR PRESTRANS SRL, AURELIO COMP SRL, AUTO MERY IMPEX SRL, AUTOVIT SA, AVA PROD-COM IMPORT-EXPORT SRL, AVALON GRUP SRL, AVEC MM IMPEX SRL, AVECOM IMPORT EXPORT SRL, AVIROM GROUP SRL, AVIS EXIM SRL, AVON COSMETICS (ROMÂNIA) SRL, AVRAF COMPANY LTD SRL, AXCEL 2000 SRL, AXELLE TRADING SRL, AXIAL 51 IMPORT-EXPORT SRL, AXINCOM IMPEX SRL, AXIOME AUTO SRL, AZA ELECTRONIC SRL, AZAD ENTERPRISES SRL, AZAIS CONSULT SRL, B & B COLLECTION SRL, B.B. SEDAN COM IMPEX SRL, B.D. PRODCOMSERV SRL, B.I.G. TEX SRL, B.M.S. HAUSGERATE INVEST SRL, B.N. COM SRL, B.S.T.O. ROMEXIM SRL, BAC 2000 COM SRL, BAFI IMPEX SRL, BĂI'S COMIND SRL, BALKAN COSMETICS SRL, BALTEX TRADING SRL, BAMBINO G&S EXIM SRL, BANANDRE IMPEX SRL, BANCORP SRL, BARBULESCU COM-IMPEX 97 SRL, BARMAL IMPEX SRL, BARTIMEX SA, BE.GA.-MAR.CO.EX.IMP SRL, BEAUTY SHOP ROMÂNIA SA, BEAUTY STAR INTERNAŢIONAL SRL, BECKER BRAU SERV SRL, BEEA COMEXIM SRL, BEIERSDORE ROMÂNIA SRL, BELEN IMPEX SRL, BELGAROM COMEX SRL, BELUMI IMPEX SRL, BENDIS PRODCOM 2000 SRL, BENGOSS COMIMPEX SRL, BERE COMIMPEX SRL, BEREKET IMPEX SRL, BERT IMPEX SRL, BEST COMPUTERS SRL, BEST DISTRIBUTION COMPANY SRL, BET 2000 SRL, BETA - N COMPUTERS SRL, BETA IMPEX 96 SRL, BETAFLOR IMPEX SRL, BHARAT INTERNAŢIONAL-IMPEX SRL, BIANDRA TRADING SA, BICKEL WOLF PRODIMPEX SRL, BICREL IMPEX SRL, BIG MAN IMPEX SRL, BILAROM COM SRL, BILLA ROMÂNIA SRL, BINZEL-SUDURA ROMÂNIA PRODEXIM SRL, BIOCHEFARM INTERNAŢIONAL IMPEX 2000 SRL, BIRGIT DEMIR IMPEX SRL, BIRO-MEDIA TRADING SRL, BIROTEC DESIGN SRL, BIS SERV-TRANS 1994 SRL, BIZON COM IMPORT EXPORT SRL, BLACKSTARS EXIM SRL, BLUE MOON CLUB SRL, BLUE NET EXIM SRL, BLUE SKY INTERNAŢIONAL SRL, BOBOC-COMSERV SRL, BOEMA CLUB SRL, BOGA RENT SRL, BOGDAN PRESS '93 SRL, BOHEMIA TRADE SRL, BOMAX TRADING SRL, BOMBARIU PRODCOM SRL, BOND DISTRIBUTION SA, BOND TRADING PRODUCTION & SERVICES SRL, BONDET COMERŢ-SERVICII SRL, BONICOM EXPORT IMPORT SRL, BOREAL COMIMPEX SRL, BORNER COM SRL, BOS TRADING IMPEX SRL, BRINDUSA COMERŢ-TURISM-TRANSPORTURI SRL, BRIO CORIMPEX SRL, BRITCOM SYSTEM SRL, BRITISH AMERICAN TOBACCO (ROMÂNIA) TRADING SRL, BROBO COM IMPEX SRL, BROZZI ROMÂNIA SPONGE PRODUCTION SRL, BRUNO COM SRL, BRUTUS CO SRL, BUCHAREST CONFORT SUITES SRL, BUCHER IMPEX SRL, BUCUR OBOR SA, BUCUR SA, BUCUREŞTI BERLIN SRL, BUCUREŞTI COM IMPEX SRL, BUCUREŞTI SA, BUCUREŞTI TRADE INTERNAŢIONAL SRL, BUDES COM SRL, BUSINESS COMPANY IMPEX SRL, BUTTONS TRADING ROM SRL, BUZBULA IMPEX SRL, BYBLOS SRL, C & C ALPIN TOUR SRL, CRIS INTERNAŢIONAL SRL, C&J GRUP 2000 SRL, C.G. EQUIPMENT & COMMUNICATIONS SRL, C.I. BULEVARD SRL, C.I. PRODCOM SRL, C.L.T. IMPORT-EXPORT SRL, C.P. COMALEX SRL, CADET EXIM SRL, CADIS IMPEX SRL, CAFE COM SNAE SRL, CALINA & ANDEN SRL, CAMI TRADING SRL, CAMINTON COMEXIM SRL, CANADA TRADE CENTER SRL, CANBERRA PACKARD ROMÂNIA SRL, CAPESSO
 SRL, CAPIVOX ALEXIM SRL, CAPRIOARA IMPEX SRL, CAPTAIN SERVICE PRODUCT SRL, CARA COMALIM BIS SRL, CARA ELYOL IMPEX SRL, CARESS IMPEX SRL, CARFIM SRL, CARITI IMPORT EXPORT SRL, CARLOS IMPEX 2000 SRL, CARLSROM BEVERAGE CO SRL, CARMITA SERCOM IMPEX SRL, CAROL OVIDIU COM SRL, CASA ALBA SA, CASA BUCUR SRL, CASA CONDOR IMPORT EXPORT SRL, CASA GOTIC SRL, CASA MIA COM SRL, CASA NOUA EXIM SRL, CASA ROMÂNĂ SRL, CASI COM SRL, CASINO EST SRL, CATERING PARTNER SA, CAVIO PROD SRL, CCS TRADE SRL, CELEXIM PROD COM SRL, CELITIN STAR COM SRL, CENDIX SRL, CENTRUL DE LIMBI STRĂINE FIDES SRL, CERBUL FEMINA NORD SRL, CERNICA TURIST SRL, CES COM SRL, CHAHINE TRADING SRL, CHALEX TRADING SRL, CHARMA CONECT SRL, CHARMEN CO 2000 SRL, CHEMICALCOM DYO SRL, CHEMSTAR SA, CHIARO BIANCO SRL, CHIARO TRADING IMPEX SRL, CHRIS EXIM COM 94 SRL, CHRIS EXIM GRUP 2001 SRL, CHRISTIAN COM 95 PRODEXIMP SRL, CHRISTIE'S & SON TRADING SRL, CHRISTIE'S CORPORATION IMPEX SRL, CHRYS COMPROD EXIM 95 SRL, CHUN BAO IMPEX SRL, CIBIA COMEXIM SRL, CIBUS CONTAB PREST SRL, CIPRIAN EXPORT-IMPORT SRL, CIPY SERV IMPEX 93 SRL, CISA CENTER SRL, CISMIGIU & COMPANY SRL, CLABO IMPEX SRL, CLAN COMIMPEX SRL, CLARIMAR IMPEX SRL, CLARISA TRADE SRL, CLASOR PRESS SRL, CLAUDIUS CONF 94 SRL, CLEOPATRA COMPANY EXIM SRL, CMF INTERNAŢIONAL SA, COANDA M.G. IMPORT EXPORTALIMENTATIE PUBLICA SRL, COBAI COMSERV SRL, COCA IMPEX SRL, COCHET TRADING 94 SRL, COCOR SA, CODEXIM SRL, CODLEA VEST SRL, COFETARIA EMILIA SRL, COFETARIA TINERETULUI SRL, COFETARIE PATISERIE CARMEN DELICIA SRL, COFETOLUX SRL, COLD CHAIN IMPEX SRL, COLIERUL SRL, COM & MARIAN IMPEX S.S. SRL, COM ANDREI SRL, COM ARA COMPANY SRL, COM CRIS IMPORT EXPORT SRL, COM EDUARD SRL, COM ELECTRO CONSTRUCT SA, COM GHIMIS SRL, COM MARI PEN SRL, COM MBO-ABC BUCUREŞTI SRL, COM MIOARA SRL, COM OLIMPIA IMPORT-EXPORT SRL, COM-AUTO GROUP 94 SRL, COMAGRIMPEX B&B SRL, COMAGROD SRL, COMALM SG IMPEX SRL, COMAR IMEX SRL, COMAREX SRL, COMAT COMSERV SRL, COMBI COM SRL, COMET SA, COMERCIAL ILINCA SRL, COMERCIAL NEGROIU SRL, COMERŢ SERVICII MERYVAS IMPEX SRL, COMGEMIN SRL, COMICONS IMPEX SRL, COMIGA PROD IMPEX SRL, COMINDAL G M IMPEX SRL, COMPACT PRODIMPEX SRL, COMPANIA DE DISTRIBUŢIE NAŢIONAL SA, COMPANIA DE LIBRARII BUCUREŞTI - CARTE SA, COMPANIA DE LIBRARII BUCUREŞTI SA, COMPANY GRUP 3-M-S SRL, COMPEDRO SRL, COMPIL PIPERA SA, COMPLEX HERASTRAU SA, COMPLEX TINERETULUI SA, COMPRESS IMPEX SRL, COMPREST SA, COMTEXIN SA, COMTRANS ALEXANDRA IMPEX SRL, COMTRANS IMPEX SRL, COMTURIST SA, COMVAD SERVICE IMPEX SRL, CONAN COMPANY IMPORT EXPORT SRL, CONCORD DISTRIBUTION GRUP SRL, CONCORDIA A 4 SA, CONCORDIA MONDIAL COM SRL, CONCRET COMERŢ SRL, CONDOR COM 92 SRL, CONDOR PROD. IMPORT-EXPORT SRL, CONDRUT EL-GE COMIMPEX SRL, CONEX ELECTRONIC SRL, CONEXIUNI SRL, CONFORT MOBILA SRL, CONFRERE PROD COM IMPEX SRL, CONIMPEX COMERCIAL SRL, CONS-MALIBU SRL, CONSI CONFORT SRL, CONSION IMPEX SRL, CONSTANT COM SRL, CONSTANTIN CHIRITA SERV COM SRL, CONTAINER COM SRL, CONTEX PREST 2000 SRL, CONTRAST '59 SERVICE SRL, CONTRAST IMPEX SRL, CONTRIM SRL, CONY CROUP LIMITED SRL, COPIERS BUSINESS ROMÂNIA SRL, COPORA IMPEX SRL, CORALEXIM SRL, CORECT SERVICES DISTRIBUTION SRL, CORELY SRL, CORNEL COM SRL, CORNEL GENERAL COMERŢ SRL, CORNELIU 2000 SRL, CORNELIUS SERVOCOM SRL, CORONA COMIMPEX SRL, CORONA CONSULT SRL, CORONA SRL, CORPORATE OFFICE SOLUTIONS SRL, CORSO GENERAL IMPORT EXPORT SRL, COSANA COM IMPEX SRL, COSANA COM SRL, COSIMBTEXIM SRL, COSINA 2M EXIM SRL, COSMETIOQUES DE FRANCE SRL, COSMOLINE COM SRL, COSMOPOLITAN PRODUCT SRL, COSTA COM IMPEX 95 SRL, COSTEL IMPORT EXPORT SRL, COSTELINO PROD SRL, COSTIN & COSMIN GENERAL TRADING SRL, COUPES JAQUES IMPEX SRL, COVASNA IMPORT-EXPORT SRL, CRASTO COMIMPEX SRL, CREDO COM INTERNAŢIONAL SRL, CRESSUS INTERNAŢIONAL SRL, CRIDANY COM SRL, CRIDO COM EXIM SRL, CRIMAR IMPEX SRL, CRIMAR-SOCIETATE DE COMERŢ SRL, CRIMSON COM SRL, CRINA SRL, CRIPO COMEXIM SRL, CRIS D'OR EUROTRADE SRL, CRISI COM SA, CRISMON COM IMPEX SRL, CRISNICO ET COMPANY SRL, CRISROM TRADING SRL, CRIST-ANCA PROD-IMPEX SRL, CRISTAL IMPEX SRL, CRISTAL SRL, CRISTAUR GENERAL TRADING SRL, CRISTEF COMIMPEX SRL, CRISTELA PATIS 97 SRL, CRISTIAN COM-SERV-IMPORT-EXPORT SRL, CRISTIAN GENERAL SERV SRL, CRISTIANA COMPANY IMPEX SRL, CRISTIMPEX SRL, CRIVIO IMPEX SRL, CROCODIL - IMPEX SRL, CROCUS TRADING SRL, CROMARK COM SRL, CROMINVENT SRL, CROSS TRADE SRL, CRYSMY IMPEX TRADE 94 SRL, CULJEN IMPEX SRL, D P VIAIPI EXIM SRL, D.M.S. IMPEX SRL, D.O.V. INTERNAŢIONAL COM. SRL, D.S.F. IMPEX SRL, DA ROM IMP EXP SRL, DACIA TRANSCOM SRL, DACICUS TOTAL SPORT INTERNAŢIONAL SRL, DACOGAMA IMPEX SRL, DACRIS GROUP SRL, DAD SON COM SRL, DADA-DESIGN SRL, DAEWOO ELECTRONICS ROMÂNIA SRL, DAGECO SYSTEMS SRL, DAGMAR SRL, DAIKIN AIRCONDITIONING CENTRAL EUROPE - ROMÂNIA SRL, DALI SERVICES SRL, DALY PROD COM SRL, DAMA COM INFOPREST SRL, DAMBY - CO. SRL, DAN SERV TRADING '96 SRL, DANA COMERŢ ŞI SERVICII SRL, DANCRIST IMPEX SRL, DANETI COM SRL, DANIEL IMPORT EXPORT SRL, DANIEL'S & COMPANY IMPEX SRL, DANIVA SERVIMPEX SRL, DANMARK TEXTIL SRL, DANNI TRANS COM SRL, DANUBE PHOENICIAN INTERFOOD SRL, DANUBIUS COM SERV SRL, DANY COM SRL, DAR INTERNAŢIONAL SRL, DAREL IMPEX SRL, DARINNE DISTRIBUTION SRL, DARMA TRADING SRL, DARO TRADE INTERNAŢIONAL CO SRL, DAROM '98 COM IMPEX SRL, DAROMEX IMPORT-EXPORT SRL, DASILCOM TRANS SRL, DAVEL BUCUR RESTAURANTE ŞI TURISM SRL, DAVI COMTRANS 97 SRL, DAYANA IMPEX SRL, DDS GROUP SRL, DE CARTIER IMPEX SRL, DE SILVA INTERMED SRL, DEALUL MARE A.P. SRL, DEART D & I SRL, DECALEX SRL, DECO FLORA PREXIM SRL, DECO VIP SRL, DEF CO EXIM SRL, DEL COM EXIM SRL, DELFINCOM SA, DELFINO RO-LIMITED IMPEX SRL, DELIMON PRODIMPEX SRL, DELTA DISTRIBUTION SA, DELTA OFFICE SRL, DELTA TRADING & INVESTEMENT SRL, DELTAR TRADING SRL, DELTFISCH COMPLEX SRL, DEMO'S SRL, DENIS 95 IMPEX SRL, DENOFA FOODS ROMÂNIA SRL, DEŞI COM SRL, DI. ER. GAMMA SERVICES SRL, DIA TRADE SRL, DIA-RAZ IMPEX SRL, DIAMANT SERVIMPEX SRL, DIAMOND CORPORATION SRL, DIAMOND TRADING SRL, DIANA OPTIK SRL, DICOS L & M SRL, DIDA IMPORT EXPORT SRL, DIESEL IMPEX SRL, DIHAM SA, DIKA STYLE SRL, DILAN IMPEX 94 SRL, DIMAR CORPORATION SRL, DIMITRIS COM SRL, DIMONY PRODUSE CHIMICE SRL, DINADI SRL, DINAMIC PRESS SRL, DINAMIC SERVCOM IMPEX SRL, DINAMICA IMPEX SRL, DIODA IMPEX SRL, DIOMA INTERNAŢIONAL EXIM SRL, DIPLOMAT SA, DISTRIB STAR SRL, DISTRIBLINE SRL, DISTRIBUTION GENERAL VALUE SRL, DISTRIFRUT SRL, DIVERTAS SRL, DMAI UNIREA SA, DO CRIS COM EXIM SRL, DODI INTERNAŢIONAL TRADING CO SRL, DOKIA IMEX SRL, DOMUS - MEX SRL, DOMUS IMPEX SRL, DON ADVERTISING SRL, DON OVIDIU SRL, DONA & DONA SRL, DONE-CIP-COMPROD IMPEX SRL, DONG HE IMPEX SRL, DONICO TRADING COMPANY SRL, DONNA LUX IMPEX SRL, DONNA TRADE SRL, DOR INTERNAŢIONAL SRL, DOREMIT SRL, DORICOM SRL, DORINELY IMPEX SRL, DORMAD IMPORT EXPORT SRL, DORTON PRODIMPEX SRL, DOUA MÂINI IMPEX SRL, DOUKAS MARI HELLAS PROD-IMPEX SRL, DRAGHER IMPORT EXPORT SRL, DRAGON RBA IMPORT EXPORT SRL, DREAM PIZZA SRL, DREAMS SERV-COM SRL, DREN COMPANY SRL, DU JELCOM SRL, DUALEX PROD COM SRL, DUCOM EXIM 94 SRL, DUDU COMIMPEX SRL, DUE P BIL PRODIMPEX 97 SRL, DUE P BIL SRL, DULIMEX PLUS SRL, DUMALEX PROD COM SRL, DUMCRIS PRODSERIMPEX SRL, DUMICOM PRODCOMIMPEX SRL, DUMIMPEX COM SRL, DUMITRU BUSINESS HOUSE IMPEX SRL, DUNAREA COM SRL, DUO-TEX SRL, DYNATEK ROM-AMERICA SA, EAST EUROPEAN PARTNER LTD SRL, EASY MOBILE COMPUTING SRL, EBICOM SRL, EBIT SRL, ECOVITAL PETRESCU SCS, EDEN MOB IMPEX SRL, EDICONS IMPEX SRL, EDITURA BEBE SRL, EDITURA ECONOMICĂ DISTRIBUŢIE SRL, EDMOND SRL, EDUCAŢIONAL CENTER SRL, EDVAL TRADING SRL, EE MAFCOTE ROMÂNIA SRL, EFES ROMÂNIA INDUSTRIE ŞI COMERŢ SA, EFTERINA COM SRL, EGLO ROMÂNIA PRODEXIM SRL, EGOMED SRL, EGRETA COMPRESS SRL, EL ADY COM SRL, ELCA '94 PRODCOM SRL, ELCADULO IMPORT EXPORT SRL, ELCO 93 IMPEX SRL, ELCO MONDIAL IMPEX SRL, ELCON PRODIMPEX SRL, ELCOREXIM 96 SRL, ELDA ELECTRO SRL, ELECTA SRL, ELECTRO-SIND SRL, ELECTROCHIM COMERŢ ŞI SERVICII SRL, ELECTROEXPERT SRL, ELECTROLIGHT ORION (E.L.O.) SRL, ELECTROLION COM SRL, ELECTROUTIL SERVICE SRL, ELENA VLADY IMPEX SRL, ELEVASI IMPEX SRL, ELEVEN IMPEX SRL, ELI-TOP 96 COM SRL, ELIANA INVEST SRL, ELICOM LIZASAR SRL, ELITE MARKETING SRL, ELIXIRUL TINERETII PROD COM IMPEX SRL, ELLA IMEX SRL, ELLCOM SERV
SRL, ELMAN COM 92 SRL, ELMEC ROMÂNIA SRL, ELMEF PROD SRL, ELMETAL CO SRL, ELNIC COM IMPEX SRL, ELSACOM SRL, ELVILA INTERNAŢIONAL SA, ELY CENTER SRL, ELYAT ROM SRL, EMA IMPEX SRL, EMDI SIMPEX 99 SRL, EMIDALE INTERNAŢIONAL IMPEX SRL, EMION IMPEX SRL, EMMA COMEX SRL, ENDLESS COM SRL, ENID IMPEX SRL, ENIGMA TRAVEL SRL, ENNI IMPEX SRL, ERALIM COP IMPEX SRL, ERBASU CALZE & COLLANT SRL, ERG STAR SRL, ESPACE COMPANY 2000 SRL, ESPACE SRL, ESSENZA IMPEX SRL, ETCO NETWORK SRL, EULID COMIMPEX SRL, EURO - CRIST 2000 SRL, EURO HOUSE PARTNERS SRL, EURO PLUS INTERNAŢIONAL SA, EURO TRADE INVEST SA, EUROCAFE ROMÂNIA SA, EUROCOOLING CENTER SRL, EUROM CHROM SRL, EUROMERCATO SRL, EUROPADDY TRANSPORT IMPORT-EXPORT SRL, EUROPAPIER ROMÂNIA SRL, EUROPEAN BUSINESS COM SRL, EUROSTART SRL, EUROTABROS COM SRL, EUROTOYS IMPORT-EXPORT SRL, EV COMP SRL, EVA IMPORT EXPORT SRL, EVEREST PRODIMPEX SRL, EVEREST SERVCOM 2000 SRL, EVERET ROMÂNIA DISTRIBUTION SRL, EVERHIT COMP IMPEX SRL, EXCEL COMP SRL, EXCELSIOR COMP SRL, EXCELSIOR ELECTRIC SRL, EXIMTRADE 98 SA, EXPERT DISTRIBUTION SRL, EXPERTCALC SERVICII COMERŢ SRL, EXPRES CARPES SRL, EXPRES NORD IMPORT EXPORT SRL, EXTRA - PROD COM SRL, EXTREM COM SRL, F & F BOUTIQUE SRL, F & M ALCOMTURS IMPEX SRL, F.B.Y.IMPEX SRL, F.I.R. PROD. IMPORT-EXPORT SA, F.M. ELECTRONICS SRL, FABRO IMPEX SRL, FAEC COM SRL, FAMYLY SERV SRL, FANIROM SRL, FARES TRADING IMPEX SRL, FAREX IMPEX SRL, FARMEC COM IMPEX SRL, FARR GROUP SRL, FAUR TRADE LTD SRL, FAVORIT '97 SA, FAVORIT IMPORT-EXPORT SRL, FELIX MADI PRODCOM IMPORT EXPORT SRL, FEMINA-COM SRL, FER CHIM SRL, FERGA SOLUTION IMPEX SRL, FESTIVAL DISTRIBUTION SRL, FEVIAN IMPEX SRL, FICOR COM. SRL, FICU IMPEX SRL, FICUS IMPEX SRL, FIGARO COMPREST SRL, FILAN SA, FILD TRADING SRL, FIMITEL SRL, FINE PROD-IMPEX SRL, FINTINICA COMPEXIM SRL, FIRENZE COM EXIM SRL, FIRST LOGISTICS & DISTRIBUTION SA, FISH STAR SRL, FITCOM LM SRL, FITNESS COM SRL, FIVE'S SA, FIZICO SRL, FLANCO INTERNAŢIONAL SRL, FLOMAR-COMIMPEX SRL, FLORANCE COM SRL, FLORANDA '93 TRADING SRL, FLORAR DUO SRL, FLORARIA IRIS SRL, FLORENTA COMPRODEXIM SRL, FLORENTINA PRODCOM INVEST SRL, FLORI COM 95 SRL, FLORIANA PRODCOMIMPEX SRL, FLORIDOR IMPEX SRL, FLORINA COM SRL, FLORIO EXIM SRL, FLORIS PRODCOMIMPEX SRL, FLOROCOM 94 SRL, FLORUS 94 COMPANY SRL, FLORYVIC IMPORT EXPORT SRL, FLOWER MARCOM SRL, FOCA IMPEX 2000 SRL, FOCUS BUSINESS SRL, FOCUS TRADING '94 SRL, FOODICOM SRL, FOR STAR SRL, FOREVER LIVING PRODUCTS ROMÂNIA SRL, FORTUNA SA, FRANCO STILL SRL, FRANCONIC TOTAL SRL, FRAVIO IMPEX SRL, FREE COMIMPEX SRL, FREE MARKET PRODCOM SRL, FREEDOM INTERNAŢIONAL COMPANY SRL, FROMY 1501 SERVCOM SRL, FROZFOOD IMPEX SRL, FRUCT - TANACU SRL, FUZIMEX SRL, G & G COM IMPEX SRL, G & N 93 INVEST SRL, C&VIO LACT IMPEX SRL, G.T. MORETTI IMPEX SRL, G.D. ESCAPADE SRL, G.F. TRADING SRL, G.K. CONSIMPEX SRL, G.M.T. 94 IMPEX SRL, G.P. COM. SRL, GAB & CRIS TRADING SRL, GABY TOBACO SRL, GAL CIMEX SRL, GAL COMPANY MOBILUX EXIM SRL, GAL INTERNAŢIONAL SRL, GALAXIA P SRL, GALAXY TRADING EXIMCO SRL, GALERIA VICTORIA II SRL, GALERIILE DE ARTA "NICOLAS ANTICHITATI" SRL, GALERIILE MOBILEI 2000 SRL, GALERIILE VICTORIA SA, GALIA PROD SRL, GALIC PROD SRL, GALIC SUPERMARKET SRL, GALIZE SRL, GALREXIM SRL, GAMA ELECTRIC IMPORT EXPORT SRL, GAMABELL EXIM SRL, GAPETTI FIELD SRL, GARGANTUA SRL, GARODI TRADING GRUP SRL, GASTRO GROUP SRL, GASTRO INTERNAŢIONAL SRL, GAT '94 TRADING COMPANY SRL, GATE IMPEX SRL, GAZEBO INTERNAŢIONAL SRL, GE & DI PROD COM VALCU IMPORT EXPORT SRL, GECRIS IMPEX SRL, CEDAN IMPEX '95 SRL, GELD SA, GEMAFLOR SERVICE SRL, GEMICO IMPEX SRL, GEMINA PRESS IMPEX SRL, GEMINI NATROMIND SRL, GEMINI STAR EXIM SRL, GEMMEUS COM SRL, GENERAL ELECTRICS MATERIALS (G.E.M.) SRL, GENERAL IMPEX 2010 SRL, GENERAL INDUSTRY AUTORITY SRL, GENERAL NICOLAS 96 IMPEX SRL, GENERAL PARMA FOOD SRL, GENERAL PROD & TRADE SRL, GENERALCOM SA, GENTIANA TRADING SRL, GENTIL EXIM SRL, GENY COM PROD IMPEX SRL, GEO INTERCOM 2000 SRL, GEO TRADING COMPANY SRL, GEO-EL-NI COMEXIM SRL, GEOCRIS MONDIAL IMPEX SRL, GEONIC INVEST SRL, GEORALU COMIMPEX SRL, GEORGIA DESIGN SRL, GEORGIANA IMPORT EXPORT SRL, GEORGIANA V. COM INTER PREST SRL, GEORGY TEXTILE SRL, GEOSYSTEMS ROMÂNIA SRL, GEPA CENTER SRL, GEPA SA, GERAM COMIMPEX SRL, GERAMINA SERV SRL, GESCOM GENERAL SERVICES & CONSULTING SRL, GETCOM IMPEX SRL, GEVIMA COMERŢ INTERN ŞI EXTERN SRL, GHINDAR IMPEX SRL, GIANI SERV COM SRL, GIBCOM 02 SRL, GIGATOM COMERŢ SRL, GIGI ŞI FELI COM PROD IMPEX SRL, GIL - FRED - COM SRL, GIL FLASH IMPEX SRL, GILION COM IMPEX SRL, GILL SIM SRL, GILLETTE ROMÂNIA SRL, GIM SCORPIO COMERŢ SRL, GIM SERVCOM '1950 SRL, GINEXIM IMPEX SRL, GINKGO & SARANTIS ROMÂNIA SA, GIOCONDA C.I. SIMPEXCOM SRL, GIORGIO DANIELLI SRL, GIROM COM IMPEX SRL, GISIM IMPEX COMTRANS SRL, GIULIA-ALEX IMPEX SRL, GIULLIANNO IMPEX SRL, GIVADA COM IMPEX SRL, GLAD - COMMERCE SRL, GLASS-CO INDUSTRIES SRL, GLIMIT IMPEX SRL, GLOB R. CHIVU SRL, GLOB STAR TRADE SRL, GLOBE HENRY PROD. CORP. SRL, GLOBE IMPEX SRL, GLOBUS 101 SRL, GLORIA SRL, GMN BIROTICA SRL, GNN TRADE SRL, GOLDEN BLITZ SA, GOLDEN ROMÂNIA TRADING SRL, GOMBOSH INDUSTRY EXIM SRL, GOOD-LUCK EXPRES SRL, GRADCOM 2000 SRL, GRAMA COM. SRL, GRANAT SRL, GRANDDIS SRL, GRANT IMPEX TRADING SRL, GRANZULEA COM SRL, GREEN POINT SERVICES SRL, GREGORY IMPEX SRL, GRIM CD GROUP SA, GRIMAGH - IMPORT EXPORT SRL, GROUP S.A.N.PRODUCTION 2000 SRL, GRUP 2 M COMIMPEX SRL, GSM TELECOMSERV SRL, GULLIVER SRL, GUT IMPEX SRL, HACO IMPORT EXPORT SRL, HAGICOM SRL, HAGMAN COM T.M. SRL, HALELE OBOR CARNE COM SRL, HAMKA TRADING COMPANY LTD SRL, HANSEL UND GRETEL SERV SRL, HARD ROCK SRL, HARES SERVEXIM SRL, HAREX TRADING SRL, HARICLEEA IMPEX SRL, HASTIN SERVICES SRL, HATANI IMPEX SRL, HATHOR IMPEX SRL, HATZ ROMÂNIA - CERAMICA ŞI OBIECTE SANITARE SRL, HAVLIMEX SRL, HAVLIMEX TRADING SRL, HELEN CENTER SRL, HELIOS - PROFESSIONAL LIGHTING SYSTEMS (HELIOS - P.L.S.) SRL, HENKEL ROMÂNIA SRL, HERALIS SRL, HERASTRAU SA, HERMES & ATHENA SRL, HIFEED ROMÂNIA SRL, HIPROMA SA, HISTRIA INTERNAŢIONAL SA, HMM INCORPORATION SRL, HOLDA COM SRL, HOLDING PRESS SRL, HRISTMARI COF-COM SRL, HUSAR DISTRIBUTION SRL, HYDRA SCAN INTERNAŢIONAL SRL, I L PETRO IMPEX SRL, I V PROD COM SRL, I. COLOR SRL, I.D. IMPERIAL COM. SRL, I.D.M. KENNEDY GROUP CO SRL, I.M. COSMETICS SA, I.N.G. MILLENIUM TRADING SRL, I.S.L.I. IMPORT EXPORT SRL, I.V.COMEXIM '95 SRL, I.V.G. PRODCOM IMPEX SRL, IBANA M.R. EXIM SRL, IKEDA TRADING SRL, ILDA ELECTRONICA SRL, ILDA ROM ELECTRONICA SA, ILIE & COSTI SRL, ILINCA SRL, ILIOARA-CO SRL, ILIS PROD IMPEX SRL, ILMACOM SRL, ILS DISTRIBUTION SA, ILUMCO STAR COM SRL, IMA INFOCONSULT SRL, IMOBILIAR NETWORK 2002 SA, IMPACT EC 2 SRL, IMPERIAL P S IMPORT EXPORT SRL, IMPEX CRIS TIM SRL, IMPEX DELCANTI SRL, IMPEX NARLUCKY SRL, IMPORT EXPORT IRISA SRL, IMPORT EXPORT VENTER SRL, IMPULSE ROMÂNIA SRL, INA INTERNAŢIONAL SRL, INDIAN FISH SRL, INFINIT PLUS COM PROD SRL, INFOMAR SRL, ING SERVICES ROMÂNIA SRL, INOROGUL IMPEX SRL, INTER INDUSTRIE TRADING SRL, INTER MACEDONIA C.R. SRL, INTERBRANDS MARKETING & DISTRIBUTION SRL, INTERCOM 1996 SRL, INTERCOM VERGI SERVICE SRL, INTERFRUCT SRL, INTERLOG SRL, INTERMARKET BUCUREŞTI SRL, INTERMAT SRL, INTERNAŢIONAL GENIMPEX SA, INTERNAŢIONAL PAPER SRL, INTERNAŢIONAL ROMASIA TRADING SRL, INTERNAŢIONAL SRL, INTERPAK PRODUCTION SRL, INTERPLAY TRADING SRL, IOKO ELECTRIC COMPANY SRL, IONASCU COMEXIM SRL, IONEXIM SRL, IONNIA '93 IMPEX SRL, IOVA TRADE 95 SRL, IPSAL INTERPLAST SRL, IRENE-COM SRL, IREX ROMÂNIA COM SRL, IRIMEDA COMIMPEX SRL, IRINA PRESS SRL, IRIS CYNOSAM SRL, IRISCOM SRL, ISABELA 3000 IMPEX SRL, ITAL TRADE 94 SRL, ITALIA STAR COM DUE SRL, ITAOUI COMPANY IMPORT-EXPORT SRL, IULIAN IMPEX COMPROD SRL, IULIROM IMPEX SRL, IVEROL PROD IMPEX SRL, IVY COMPANY IMPEX SRL, J.S.L. IMPORT - EXPORT SRL, J.T. INTERNAŢIONAL (ROMÂNIA) SRL, J.V.J. PETROLCOM SRL, JACOBS TRADE GROUP SRL, JAD GRUP SRL, JANKAL IMPEX SRL, JECO TRADING SA, JECOMAL SRL, JO.EUROP.IMPORT-EXPORT SRL, JOHANA FASHION IMPEX SRL, JOHNBOBIMPEX SRL, JOHNSON WAX SRL, JOLINE CONIMPEX SRL, JPB TRADE SRL, JULSOR COM SRL, JUNIOR TRADING UNIVERSAL SRL, JUPITER IMPEX P & A SRL, K & M COMPANY SRL, KADIS COMMUNICATION SRL, KAIN IMPEX SRL, KALI STAR 2000 IMPEX SRL, KALMAN IMPEX SRL, KAMIS-CONDIMENTE SRL, KA
PPALINE SRL, KARA DISTRIB SRL, KAVIAR EX SRL, KETIX COMPROD SRL, KHABOMAR IMPORT EXPORT SRL, KONTRAX SOLUTIONS SA, KRAUS & CO. SPORT & CASUAL DISTRIBUTION SRL, KRIS STAR COM SRL, KRJ PRODEXIM SRL, KUBERA SAN SRL, KUBERA SRL, KUCUKER TEXTIL SRL, KUK - ROMÂNIA SRL, L & W TRADE GROUP (ROMÂNIA) SRL, L'AFFAIRE CO. SRL, L'ESPERANCE IMPEX SRL, L.C.C. TRADE INDUSTRIAL SRL, LA FOURMI SA, LA GOGOSARU SRL, LA IANCU PRODCOM SRL, LA MADONETTE SRL, LA VEGA IMPEX SRL, LA-RO IMPEX 2001 SRL, LADY NICOL COM IMPEX SRL, LAFAYETTE HOLDING ANTREPRIZA GENERAL DE GESTIUNE SRL, LALEAUA NEAGRA SA, LAMCO TRADING 2000 SRL, LAMER SA, LAMI COM IMPORT EXPORT SRL, LANDEX SRL, LANEXIM 2000 SRL, LARA COM SRL, LARA COMPANY SRL, LARELI COM IMPEX SRL, LARI COM SERV SRL, LARIBO IMPEX SRL, LARO DISTRIBUTION SRL, LARO-COM SRL, LARYDONA COM SRL, LAUR COMPRODEXIM SRL, LAURA COMEXIM SRL, LAURENZ ALINA IMPORT EXPORT SRL, LAZ IMPEX SRL, LECOM BIROTICA SRL, LEGUME FRUCTE COM SRL, LEGUME FRUCTE MILITARI SA, LENICO SRL, LENIDOR 2000 SRL, LENTILCOM SRL, LEONARD INTERNAŢIONAL 94 CO SRL, LEONIDA'S COMIMPEX SRL, LERACOM SRL, LEUL M.T.K. SRL, LG&COCOM-IMPEX SRL, LIA '56 COMIMPEX SRL, LIALEX COMIMPEX SRL, LIANA COM IMPEX SRL, LIANA COMIMPEX 94 SRL, LIBRA GAS SRL, LIDA P VAVOURAS PRODEXPORT SRL, LIDER COMIMPEX SRL, LILIMAR 2000 COM SRL, LINEA ORO COM SRL, LINEAELEX R PRODIMPEX SRL, LIPSCA 2000 SA, LITORAL COMERŢ ŞI SERVICII SRL, LITTLE BIG BASIC SRL, LIVOLI IMPEX 94 SRL, LONDA COSMETICS SRL, LOREDANA IMPORT EXPORT SRL, LOREN 1997 IMPEX SRL, LOREX SRL, LORI 92 IMPEX SRL, LORIS PRIMEX SRL, LOTUS A SRL, LOTUS DISTRIBUŢIE SRL, LOTUS GSM COMUNICATION SRL, LOTUS JUNIOR COM SRL, LOTUS SERVICE 2000 SRL, LOTUS TELECOM SRL, LOWE IMPEX SRL, LOYAL IMPEX SRL, LUCE TRADING SRL, LUCKY TRADEING SRL, LUCORIS MOTRU SRL, LUCRIS 99 IMPEX SRL, LUIZANA PROD COMIMPEX SRL, LUMEA JUCARIILOR - DISTRIBUŢIE SRL, LUMI & CRISS SRL, LUMITRONIC CO SRL, LUTRADIG IMPEX SRL, LUXOR T & D IMPEX SRL, LYADA EURO SRL, M & L COM IMPEX SRL, M & N - ITALY-COMPROD IMPEX SRL, M & P IMPEX SRL, M & SONS INTERNAŢIONAL TRADING AND LEASING SRL, M I O SCORPIONO COM SRL, M L C INTERNAŢIONAL INC SRL, M T PRESS IMPEX SRL, M&G INTERNAŢIONAL SRL, M. T. TEXLAND SRL, M.C. 94 COMIMPEX SRL, M.C.C. HOLDING INVEST SRL, M.C.H. PROD SRL, M.C.R. CRISTINA '98 TRADING SRL, M.E.N. IMPORT EXPORT SRL, M.E.W. IMPERIAL IMPEX SRL, M.G. FAST CHANCE SRL, M.G. NICOM SERV IMPEX SRL, M.I. OCTAVIAN CO SRL, M.I. OCTAVIAN SRL, M.I.T. IMPEX SRL, M.N. NITU PROCOM SRL, M.O.N. SERVICE INTERNAŢIONAL SRL, M.T.D. PRETTY COMIMPEX SRL, M.V.K. IMPORT-EXPORT SRL, MACRIS COM SRL, MACRO INTERNAŢIONAL ROMÂNIA SRL, MACROMEX SRL, MADCOM D.L.S. IMPEX SRL, MADEX INTERNAŢIONAL SRL, MADI POL IMPEX SRL, MADI-NIC SERVCOM SRL, MADMARY COM IMPEX SRL, MADY MAHA TRADE SRL, MAESTRO CAFE SRL, MAGATTI COM INTERNAŢIONAL SRL, MAGAZIN GENERAL ELEGANT SRL, MAGIC BUCUR PRODIMPEX 93 SRL, MAGIC INTERMED & DISTRIBUTION SRL, MAGIC SYSTEMS SA, MAGISTRA VITAE IMPEX SRL, MAGITEX COM SRL, MAGNIET IMPEX SRL, MAGNUM GROUP TRADING SRL, MAGNUM INVEST 95 SRL, MAHA INTERNAŢIONAL COMPANY SRL, MAHTAB IMPEX SRL, MAICOM SRL, MALINA DESFACERE SERVICII IMPORT EXPORT SRL, MALINI COMIMPEX SRL, MALIMP SA, MALVIN EXIM SRL, MANCO COM.PROD 2010 SRL, MANHATTAN ENTERPRISES SRL, MAP MERCHANT ROMÂNIA SRL, MAPAMOND COMERŢ SRL, MARA COM '90 SRL, MARCHAND SRL, MARCO TOUR IMPEX SRL, MARCON SERVICII ŞI PRODUCŢIE IMPEX SRL, MARCOS COM SRL, MARCOS COMIMPEX TOTAL SRL, MARCOS-GIRO SRL, MARI-COM 94 SRL, MARICON DIVERSE SRL, MARICON SRL, MARIDANA PRODEXIM SRL, MARIGEO IMPEX 93 SRL, MARILUX 2000 SRL, MARIMAR-PANICOM IMPORT-EXPORT SRL, MARIN'S COM PROD IMPEX 2000 SRL, MARINA CIN-CIN-COMIMPEX SRL, MARINALCOM SRL, MARINARUL PRODIMPEX SRL, MARINOPOULOS FIBA ROMÂNIA SA, MARION COM TRANS SRL, MARIUS COMIMPEX SRL, MARK E.N.G. SRL, MARKET DESIGN SRL, MARKET DEVELOPMENT & PROCUREMENT INTERNAŢIONAL SA, MAROGINI IMPEX SRL, MARRIS SRL, MARSHALL GROUP COM SRL, MARSHALLS COMIMPEX SRL, MARTIRELI IMPORT EXPORT SRL, MARTONEL IMPEX SRL, MARVIK COMPLEX SRL, MARYAM ROMINVEST SRL, MASPEX ROMÂNIA SRL, MASTER ELECTRONICS SRL, MASTER FOODS ROMÂNIA SRL, MASTER WOOD TRADE SRL, MASTERY ELECTRONICS SRL, MAT COMIMPEX SRL, MATCO SERV-2000 SRL, MATE VILA SA, MATEI BLUE SRL, MATINAL PRESS SRL, MATRA INT SRL, MATRIX DISTRIBUTION SRL, MAVI SNACK SRL, MAVIS DESIGN SRL, MAVRO TRADE SRL, MAX MOBILA SRL, MAXI PROD COM SRL, MAZZ ALY DAN SRL, MC DON IMPEX SRL, MC TREI STELE CO SRL, MCDONALD'S ROMÂNIA SRL, MCI INDUSTRIAL GRUP SRL, MDC NICORESTI SRL, MDK DISTRIBUTION SRL, ME & I COSMETICS SRL, MECAPOL SA, MEDA EXIM 95 SRL, MEDIA MARKT SRL, MEDIA ROM INTERNAŢIONAL SRL, MEDION SERV SRL, MEDITERANEAN GENERAL ACTIVITES SRL, MEDITERANEAN IMPORT EXPORT SRL, MEETINC COMIMPEX SRL, MEG GRUP COM SRL, MEGA COMPANY IMPORT EXPORT SRL, MEGA DISTRIBUTIONS SRL, MEGA DOI SA, MEGA IMAGE SA, MEGA SERV SRL, MEGAVOX SRL, MEHEDINTI SA, MEILIN SRL, MELISSA SUPERMARKET & MINIMARKET SRL, MELOR-SERVICII SRL, MERAVIA CATERING SRL, MERCI SRL, MERCUR B.C.EXIM SRL, MERGUS SRL, MERIDIAN PRODIMPEX SRL, MERLAN IMPEX SRL, MERT SA, MESAGERIE MICUL PARIS SRL, METALCAS GRUP SRL, METEOR SA, METEOR SERVICE SRL, METEORAST IMPEX SRL, METROPOL COMEX SRL, METROPOL SIMEX SRL, METROPOLITAN IMPEX SRL, MEX CONSTANTA SRL, MI-REL COMIMPROD SRL, MIAMI CONSTRUCTION CO SRL, MIANDCOR COMIMPEX SRL, MIANDRA IMPEX SRL, MIARIS IMPEX SRL, MIBO PRODCOMIMPEX SRL, MICA IMPORT-EXPORT SRL, MICOL M & N SRL, MICONI COM '95 SRL, MICOR IMPEX 2000 SRL, MICRI GOLD BIJUTERII SRL, MICRI IMPEX SRL, MIDAS '93 IMPEX SRL, MIDRA 94 PRODCOM SRL, MIG '76 EXIM SRL, MIGADA IMPEX SRL, MIGAS CONIMPEX SRL, MIKI PROFIT SRL, MILBOCOM SRL, MILCOM INDUSTRIAL SRL, MILENA SUPERMARKET SRL, MILENIUM CLIMA SRL, MILI IMPEX SRL, MILLENIUM PRO DESIGN SRL, MILLENIUM PRODCOM SRL, MINERVA SA, MINI COM SERV 95 SRL, MINICO SRL, MINIS P-COM SRL, MINO-PHILLIPS SRL, MINOVO TRADE COMPANY SRL, MIOFLOR IMPEX SRL, MIRA COMANDOR IMPEX SRL, MIRA COMERCIALIZARE PRODUSE INTERNE ŞI EXTERNE SRL, MIRAD PRODCARN SRL, MIRADOR A.C.IMPEX SRL, MIRAJ IMPEX SRL, MIRCEA TRADING IMPEX CO SRL, MIRIAM TRADING SRL, MIRICOM 94 SRL, MIRMIR CO SRL, MIRULISA PROD COM SRL, MIRUSAN PROD SRL, MISORI 95 COMIMPEX SRL, MISTIC Z & C SIMPEX SRL, MISTRAL PLUS MOD SRL, MIT COM SERV SRL, MITĂ COM EXIM SRL, MITĂ COM SANDU SRL, MITAL COMIMPEX SRL, MITT '94 COM SERV SRL, MIVAROM PRODCOMEX SRL, MIVAS EXIM SRL, MIVAS TRADING SRL, MOBEXPERT BRAŞOV SRL, MOBEXPERT GROUP SRL, MOBILA COMP.DOMNEL SRL, MOBITEX SA, MOBY DICK TRADING SRL, MOCA EXIM SRL, MODAANDANTE TRADING SRL, MOISE CO - EXIM SRL, MOLENA SRL, MOLERO KF SRL, MON PLAISIR SERVICII SA, MONA REST TUR SRL, MOND IULI PROD EXIM SRL, MONDIAL QUALITY EXIM SRL, MONDOTEL EXIM SRL, MONE IMPEX SRL, MONICOM 2001 SRL, MONIROM TRADING SRL, MONOLIT COMERCIAL SRL, MONOSIT CONIMPEX SRL, MOPAN COM DIMBOVITA SRL, MORARI COMSERV SRL, MOS IMPEX SRL, MT COM TOUR SRL, MTIL ROM 2000 SRL, MTS ELECTRONICS & EQUIPMENT SRL, MULŢI PRODCOM L.I.O. SRL, MULTICORE TRADING SA, MULTIMAT IMPEX SRL, MULTIMEX SRL, MUNTEAN PROD IMPEX SRL, MUSATTINY IMPEX SRL, MUSETTE EXIM SRL, MUSIC DISTRIBUTION GROUP SRL, MUZICA 2001 SRL, MY-RO 2000 IMPEX SRL, MYT IMPORT-EXPORT TURISM COMERCIALIZARE SRL, N B N COM SRL, N I L CONIMPEX SRL, N.C. ENTERTAIN MENTTURIST LTD SRL, NANUSI TRADING COMPANY SRL, NARDO TRADING CO SRL, NARIN SIMPEX SRL, NATIMEX SRL, NAŢIONAL PRESS PREST SRL, NATURVITA IMPEX SRL, NAVIT IMPEX SRL, NCH ROMÂNIA PRODUSE DE ÎNTREŢINERE SRL, NEAGU ALEXIM SRL, NEC PLUS ULTRA TRADING SRL, NEDGRIG COMEX SRL, NEDRA CONSTRUCT 95 SRL, NEFERELEN SERV PRODIMPEX SRL, NEGRI MAR COM SRL, NEGROPONTE IMPORT EXPORT SRL, NEICO SRL, NEL-DEDE IMPEX 95 SRL, NELLY COFETARIE PATISERIE SRL, NELPET PROCOM SRL, NEMIRA GRUP SA, NEPTUN COM SRL, NEPTUN-COMERCIALIZARE, PRODUSE ALIMENTARE ŞI NEALIMENTARE SRL, NESTONE PROD IMPEX SRL, NESTOR PROD SRL, NEVA -A&A- 95' COMPROD SRL, NEVA COMPROD IMPEX SRL, NEW-STEP SRL, NEW DUMARS SERVICE SRL, NEW INTERNAŢIONAL SRL, NEW LINK SRL, NEW MULTISTAR-COM SRL, NEW STARS COMPANY IMPEX SRL, NEW YORK CAFE COMPANY SRL, NEWELL WINDOW FASHIONS ROMÂNIA SRL, NEWPAC COMERŢ SRL, NEXT GRAPHICS SRL, NEY JOHN IMPEX SRL, NICO-BETI INCOM SRL, NICOELDA COMIMPEX SRL, NICOGRI-COM 96 SRL, NICOLA COMIMEX SRL, NICOLA IMPEX SR
L, NICOLAS STEFANIA PROD COM IMPEX SRL, NICOLEXIM LTD CO SRL, NICON SERVICE COM SRL, NICORO TRADING SRL, NICU POPESCU ŞI FIUL PANCOFSIM SNC, NILU PRODCOM SRL, NIM 95 COMEXIM SRL, NIPA COM SRL, NIPPON GROUP PRODUCT SRL, NIRAN CO. PRODUCTS SRL, NIS COMEX SRL, NISIL IMPEX SRL, NISTAN IMPEX SRL, NOBILA CASA PAPER SA, NORD CONSTRUCT IMPEX SRL, NORMA COM IMPEX SRL, NOUA GENERAŢIE PAPETARIE ŞI BIROTICA SRL, NOVA ESTATE SRL, NOVA LINE SA, NOVA SERV SRL, NOVACHIM INTERNAŢIONAL SA, NOVITA IMPORT EXPORT SRL, NURA COM SRL, NUTRISTAR ROMÂNIA SRL, NYBA UNIVERSAL COM SRL, NYRON-COMIMPEX SRL, OANA MARY PROD COM TRANS IMPEX SRL, OANA PAN SRL, OANA-MIRUNA PROD-COM SRL, OANDRA IMPEX SRL, OCMARI COMIMPEX 99 SRL, OCTAGON GROUP SRL, OFERTA PALEU SRL, OFERTA-BOB SRL, OFFICE ALL SRL, OFFICE EXPERT CENTER SRL, OLIDA COM - IMPEX SRL, OLMAR IMPEX COM SRL, OLPAD - COM - 94 SRL, OLSAL 98 COMIMPEX SRL, OLTBIL COM SRL, OMDI IMPEX SRL, OMICRON IMPORT EXPORT SRL, ONIX SERCOM SRL, ONOMAR IMPEX SRL, OPES COM SRL, OPTICADORE SRL, OPTIDOL SRL, ORCAS COMPUTERS SRL, ORHIDEEA COM SRL, ORHIDEEA COM TUR SRL, ORHIDEEA SALBATICA COM SRL, ORION 2000 INTERNAŢIONAL INVEST SRL, ORION ELECTRICS SRL, ORION INT. INVEST SRL, ORION PRESS IMPEX 2000 SRL, ORIZONT COMERŢ COMPANI SRL, ORIZONT IMPORT-EXPORT ŞI COMERCIALIZARE PRODUSE ALIMENTARE ŞI NEALIMENTARE SRL, OSCAR SA, OTILIA TRADING SRL, OTTER-DISTRIBUTION SRL, OVERSEAS BAKERY & INGREDIENTS ROMÂNIA SRL, OVERSEAS GROUP IMPEX SRL, OVI 69 IMPEX SRL, OVI FAST COMIMPEX SRL, OZGUR IMPEX 95 SRL, P. M. COM. SRL, P.G. LYLY IMPEX SRL, P.M.C. '95 PRODCOM SRL, PACARD CO IMPEX SRL, PADI PRODCOM SERV SRL, PALADIUM COM SRL, PAMEX SRL, PAMIMAI DISTRIBUTION SRL, PAMMIROM TRADING SRL, PAN COM NITO SRL, PAN SRL, PANASONIC ROMÂNIA SRL, PANDURI SA, PANECOM SRL, PANEL COM SRL, PANIFICATIE MARI SRL, PANK SRL, PANMAX COM PREST SRL, PANTRADING COMEXIM SRL, PAPI RIC SRL, PARC HOTELS SA, PARDADO IMPEX SRL, PARTNER CLUB SRL, PARVAN COM SRL, PAS COM IMPEX 93 SRL, PASAGIUL VICTORIEI PRODAL SRL, PATI BAR CORADO SRL, PATI NEGRI UNIVERSAL SRL, PATISERIA FLORENTA SRL, PATISERIA VIORICA SRL, PATRICIA IMPEX COMP 97 SRL, PAULO KYS IMPORT EXPORT SRL, PAULROM TRADING SRL, PAVERTI COMIMPEX SRL, PAVIS SRL, PEAK ELECTRONICS IMPEX SRL, PELICANUL GSM SRL, PERAL INTERNAŢIONAL SRL, PERFORMANCE SA, PERIN INTERNAŢIONAL SRL, PERNOD RICARD ROMÂNIA SRL, PERS ROBINSON SRL, PERUN ALIMENT SRL, PESCAROM SRL, PESCARUL RESTAURANT & IMPORTEXPORT SRL, PESCARUS SRL, PESCOM ANA SRL, PESEGE COM IMPEX SRL, PESTISORUL DE AUR IMPORT EXPORT SRL, PET PRODEXIM SRL, PET PRODUCT SRL, PETRE IMPEX 2000 SRL, PETRI COM DAN SRL, PETRIA SRL, PETRIANA COMEXIM SRL, PETRICOM ANDA SRL, PETRION INTRADE SRL, PHIL 94 COMPREXIM SRL, PI GEY COMPANY IMPEX SRL, PIATA CRINGASI SRL, PICASSO B C IMPEX SRL, PICNIC STAR COM SRL, PIGNA ROMÂNIA IMPEX SRL, PIN TRADE SRL, PINELLA IMPEX SRL, PINOCCIO SRL, PINOCHIO ROMÂNIA SRL, PIPAN CIVITAS CONSTRUCT SRL, PIRIMPEX SRL, PISANI SRL, PIT ROM TRADING 96 SRL, PIZZA ROMÂNIA SRL, PLUTOS IMPEX SRL, POLIXENOS IMPEX SRL, POLYGON IMPORT EXPORT SRL, POMONA SA, POMPE INSTAL SRL, PONI COM SRL, PONIS TRADING SRL, PONS-RO PRODCOM SRL, PONY PROD COM SRL, POWER POOL DISTRIBUTION SRL, PRACTIC SA, PREDA ENE SNC, PRELUDIU SERCOM SRL, PRESSING COMPANY SRL, PRESTIGE PARFUM SRL, PRESTIGE SERVCOM SRL, PRESTIGE TRADING SRL, PRIDAN SRL, PRIER C.D. INVEST SRL, PRIER COM 92 PRODIMPEX SRL, PRIM ROM COM EXIM SRL, PRIMA CLUB CO SRL, PRIMA LIMITED SRL, PRIMA M SRL, PRIMA SRL, PRIMACOR SRL, PRIMCOM SA, PRIMEX COMPANY SRL, PRINCIAR 90 SA, PRIVILEG SRL, PRIVILEGE INTERNAŢIONAL COSMETIC SRL, PRO-ANDRA INVEST SRL, PRO-MAC PROD COM IMPEX SRL, PROBAN SRL, PROBER COM SRL, PROCARN EXIM SRL, PROD-ALIMENT 2000 SRL, PROD CORALIUS COMPANY SRL, PROD CORALIUS IMPEX SRL, PROD PANIPAT SRL, PROD PIV SRL, PROD REL IMPORT EXPORT SRL, PROD-VEG-AM-TERRA SRL, PRODCOM GORET IMPORT EXPORT SRL, PRODCOM GOROD SRL, PRODCOM SRL, PRODCOMVINPREST SRL, PRODCONSTRUCT SRL, PRODSECOM KARINO SRL, PROELECTRIC SYSTEMS SRL, PROENERG SA, PROFASHION STYLE PEN COM SRL, PROFESIONAL COMTRANS SRL, PROFILO-METAL PRODCOM SRL, PROFIT GENERAL AGENCY SRL, PROMAGSO-IMPEX SRL, PROMEXIM INTERNAŢIONAL SRL, PROMPT COM M B O SRL, PRONET COMPUTERS COMIMPREST SRL, PRONTO COMPANY INVEST SRL, PROSPER INTERNAŢIONAL SRL, PROTEM TRADING SRL, PU MA ALIMPEX SRL, PYTHON - SYSTEMS - COM SRL, QING TIAN IMPEX SRL, QUANTUM COMPANY INTERNAŢIONAL SRL, QUATRO 1999 COM SRL, QUINTA STRADA SRL, R & M INTERNAŢIONAL 94 SRL, R & R TRADING GROUP SRL, R S G TRADING CO SRL, R V VIFOR GMBH SRL, R.B.S. GROUP CO SRL, R.H.IMPROEX SRL, R.I.B. TRADE SA, R.S.D. COMPANY-IMPORT EXPORT SRL, R.Y.F. PROD SRL, RACOMIDO PROD COM SRL, RACORITOARE ALEX-COM SRL, RACOSI SRL, RADAR GROUP EXPORT IMPORT SRL, RADU SERCOM SRL, RAELCO ROMIMPEX SRL, RAFO COM CONSTRUCT SRL, RAINBOW GROUP CO SRL, RALF SERV COM SRL, RALUTEX COM SRL, RAMAX IMPEX COM SRL, RAN SALT IMPEX SRL, RANCO IMPEX SA, RANEXIM SRL, RATHANA IMPEX SRL, RAUCH ROMÂNIA SRL, RAUL IMPEX SRL, RAVO COM SRL, RAZGAMIH COMEXIM SRL, RAZVAN '94 IMPEX SRL, RCB COMSERV SRL, REAL GRUP DISTRIBUTION SA, REAL UNIVERSAL COM SRL, RED INTERTRADING SRL, REDANA IMPEX SRL, REGAL COMPANY SRL, REGAL IMPEX 95 SRL, REGENCY TRADE COMPANY SRL, REGUS BUSINESS CENTRE (ROMÂNIA) SRL, REINERT PROEXIM SRL, REL COMPUTER SRL, REL SYSTEMS SRL, REL-COM-MIA-IMPEX SRL, REMAC IMPEX SRL, REMATIF SA, REMEF IMPEX SRL, REMI PRESS '94 SRL, RENDER COM SRL, RESOURCE SA, RESTAURANT 22 DECEMBRIE SRL, RESTAURANT AMFORA SRL, RESTAURANT BOLTA RECE SRL, RESTAURANT BUCEGI SRL, RESTAURANT CASA VERNESCU SRL, RESTAURANT HERCULANE TADAM SRL, RESTAURANT MINIS COM SRL, RESTAURANT PERLA SRL, RESTAURANT POD BANEASA SRL, RESTAURANT TURDA SRL, RESTAURANT VULTURUL SRL, RESTAURANT YACHT CLUB SRL, RESTAURANTUL OPERA SRL, RETEL SA, REVAS ROM COMEXIM SRL, REWE (ROMÂNIA) SRL, RICELA COM SRL, RICHARD SRL, RICONI PRODCOM SRL, RIEFA IMPEX SRL, RINDUNICA ALCOM SRL, RIO BUCOVINA DISTRIBUTION SRL, RIUL IMPORT EXPORT SRL, RO NA ELECTROLAND CORPORATION IMPEX SRL, RO.WE.NI. SRL, ROBA COMIMPEX SRL, ROBERT IMPEX SRL, ROBERTA DISTRIBUTION SRL, ROCH IMPEX SRL, ROD 94 SERV-COM SRL, RODADY PRODCOM SRL, RODAN 1998 IMPEX SRL, RODIA SRL, RODICRIS SERV SRL, RODIPET SA, ROEL SRL, ROLIDAN COM SRL, ROLL 96 COM SRL, ROLS PRO SRL, ROM CONTROL DATA SRL, ROM FISH DISTRIBUTION SA, ROM PHOTO & GSM SA, ROM SEP SRL, ROM STAR PRODEXIM SRL, ROM TELTEKS CABLU IMPEX SRL, ROMSELECT 2000 SRL, ROMAGRA DISTRIBUTION SRL, ROMAGRA SA, ROMALIMENT GRUP SRL, ROMAN TRADING COMPANY 95 SRL, ROMANIAN DISTRIBUTION SERVICES SRL, ROMANIAN DOORS SA, ROMANIAN PAPER DISTRIBUTION SRL, ROMANTIC 2000 IMPEX SRL, ROMAR PRODCOM IMPEX SRL, ROMARCON IMPEX SRL, ROMARI & S.A.S. SRL, ROMARTA SA, ROMATA DISTRIBUTION IMPORT-EXPORT SRL, ROMATEX DECO SRL, ROMBIZ IMPEX SRL, ROMBRIDGE IMPEX SRL, ROMBYTE SYSTEM SRL, ROMCAD (ROMANIAN COMPUTER AIDED DESIGN LTD) SRL, ROMCOMPANY DRAGONUL SRL, ROMCONSULTING INTERNAŢIONAL SRL, ROMCORR SRL, ROMDATA SYSTEM SRL, ROMENTER SRL, ROMER EXIM 1993 SRL, ROMINA PROD.COM.IMPEX SRL, ROMINVEST IMOBILIAR SRL, ROMIRA-BETTA SRL, ROMIT IMPORT EXPORT SRL, ROMKATEL SRL, ROMLIV SRL, ROMOVI COM SRL, ROMPACT IMPEX SA, ROMPADUR IMPEX SRL, ROMSALT COM SRL, ROMSERVICE FRIGO CLIMA SRL, ROMSTIL SRL, ROMTRANS IMPEX SRL, ROMTRONIC COMPUTERS SRL, ROMUNIVERS SRL, RONG-AGENŢIE DE COMERŢ ŞI SERVICII SRL, RONI 2010 SRL, RONIX COMIMPEX SRL, RONS INTERNAŢIONAL TRADING SRL, RORIS IMPEX SRL, ROSULESCU & MAGDA SRL, ROTARU M & A SRL, ROTHEN CONSTRUCT SRL, ROTTA COMIMPEX SRL, ROVANA IMPEX SRL, ROVAS 2001 PRODIMPEX SRL, ROX TRANS SRL, ROXICOM SRL, ROYAL 2000 SRL, ROYAL ALDONIA IMPEX SRL, ROYAL CARO SRL, ROYAL COSMETICS GROUP SRL, ROYAL DIVERTIS IMPEX COM SRL, ROYAL EDIMEX TRADING SRL, ROYAL GEO COMEXIM SRL, ROYAL MARKET COMIMPEX SRL, ROYALLITY COMPANY SRL, RUBIN COMALIMP SRL, RUBIN EXIM SRL, RUBY-STAR INTERNAŢIONAL COMPANY IMPEX SRL, RUCAR ALCOM SRL, RUCAR COMPRODIMPEX 96 SRL, RUSAN ALCOMIMPEX SRL, RUXIR PROD SRL, S D TRADING SRL, S V O PRODCART SRL, S.D.V. FREE TAX. SRL, S.E. HELEN-CHRIS COM SRL, S.T.G. GROUP SRL, S.T.S. DISTRIBUTION SRL, S.V.S. NEUTRON EXIM COM SRL, SACOMA IMPEX SRL, SADAF IMPEX SRL, SAGAR 71I IMPEX SRL, SALAMANDRA 93 COM IMPEX SRL, SALVATORE AMATO TRADING SRL, SAM TC PRODUCT
SRL, SAMARINA G & Z SRL, SAMI COM SRL, SAMI IMPEX 94 SRL, SAMOS PRODEXIM SRL, SANAROM SERVICES SA, SANDA COMEXIM 96 SRL, SANDIBEL COMIMPEX SRL, SANSA IMPEX SRL, SANSOTCO SRL, SANTAL TRADING 94 SRL, SANTER SYSTEM SA, SANTO INTERNAŢIONAL SRL, SAP ITALIA IMPORT EXPORT SRL, SAPCORN COM SRL, SARA DESIGN SRL, SARMIZ COMIMPEX SRL, SAS COM IMPORT EXPORT SRL, SATEMA EXIMCO SRL, SATURN IMPORT - EXPORT - COMERŢ TRANSPORT SRL, SAXON SRL, SCANDRI INTERNAŢIONAL SRL, SCARICICA IMPEX SRL, SCHNEIDER ELECTRIC ROMÂNIA SRL, SEA ŞIR COMERCIAL SRL, SEBNEM IMPEX SRL, SECURITY CONDOR SRL, SECURITY SPORT CLUB SRL, SEG 87 SRL, SENATOR COMEX SRL, SENATOR IMPEX SRL, SENATRON IMPEX SRL, SEPCO SRL, SEPRO TRADING SRL, SERAFIM COM SRL, ŞERBAN PRODCOM SRL, SERCOM IMPEX DIAG SRL, SERGALEX EXIM SRL, SERGIU COMPANY IMPEX SRL, SERICO SA, SERPICO TRADING SRL, SERV SAMIS SRL, SERVCOM 2000 SRL, SESIBO COMERŢ TOTAL SRL, SEVENTEEN COSMETICS TRADING COMIMPEX SRL, SEXTET GENERAL COMERŢ SRL, SFINKS P IMPEX SRL, SFINX '96 IMPEX SRL, SHAMROCK DISTRIBUTION SRL, SHANNON SA, SHARBEK & BIDEWI TEXTIL SRL, SHARROM 98 BUCUREŞTI SRL, SHOCK FASHION SELF SRL, SHORLEY RESTAURANT SRL, SIACO IMPEX (LTD) SRL, SIB IMPEX 2000 SRL, SIBA TRADING SRL, SIBCO LTP IMPEX SRL, SICAS IMPORT-EXPORT SRL, SICOS SRL, SIDORA COM IMPEX SRL, SIENNA INTERNAŢIONAL IMPEX SRL, SIGNUM SRL, SIGNUS ROMÂNIA DISTRIBUTIONS SA, SILANCE IMPEX SRL, SILEX SRL, SILIANA IMPORT EXPORT SRL, SILSTAR COM SRL, SILVA CONSTRUCT SRL, SILVER ELECTRIC COMPANY SA, SILVER HAWK IMPEX SRL, SIM IMPEX 94 SRL, SIMBECOM IMPEX SRL, SIMEX LUM SRL, SIMEX SA, SIMI COM SRL, SIMION & COMP SERVICONS SRL, SIMVIC IMPEX SRL, SINTEX IMPORT EXPORT SRL, SITEL GROUP SRL, SITITECH SRL, SIVAJ IMPEX SRL, SKYFON IMPEX SRL, SMART IMPEX SRL, SNACK BAR DERBY SRL, SNEK BAR VANILLAICE SRL, SOAVA IMPEX SRL, SOCIETATEA COMERCIALĂ PENTRU DESFACEREA CU RIDICATĂ DE MĂRFURI METALO-CHIMICE, MOBILA - COMET SA, SOCIETATEA OENOLOGICA ROMÂNĂ - (S.O.R.) SA, SOCOMAT TRADE SRL, SOCOROM IMPORT EXPORT SRL, SODO MIGLIORI INTERNAŢIONAL SRL, SOFTPLUS CERCETARE PRODUCŢIE ŞI SERVICII ÎN INFORMATICA SRL, SOLID STATE IMPEX SRL, SOLO IMPRESARIAT SRL, SOLO MODA DIFUSION IMPEX SRL, SOLO PROD IMPEX SRL, SOLYTAIRE IMPEX 2000 SRL, SOMBRERO SRL, SONMEZ MARKT 4 IMPEX SRL, SONYA MOD SA, SORAND IMPORT - EXPORT SRL, SORETTI PROD COMIMPEX SRL, SORION 111 IMPEX SRL, SORTIC IMPEX SRL, SOVER IMPEX ROMÂNIA SRL, SPEED DISTRIBUTION SRL, SPERANTA COM SRL, SPIDER ROMÂNIA PRODUCTIONS SRL, SPIN COM-EXIM SRL, SPLENDID IMPEX SRL, SPORT DISTRIBUTION SRL, SPOT DIGITAL SRL, SPRING STAR COM SRL, SPRINT COM IMPEX SRL, SSD SPORT SYSTEM DEVELOPMENT SRL, SSESSANDRA IMPEX SRL, SSL ROMÂNIA SRL, ST GEORGIA COM TEXT SRL, STABIL INTERCOM SRL, STAL-COMIMPEX SRL, STAN JR. SRL, STANBOX MUSIC SRL, STAND 2001 SRL, STANDARD COM SRL, STANDARD-C.M. SRL, STANLY COM IMPEX SRL, STANROM P.T. IMPEX SRL, STAR INTERNAŢIONAL MED IMPEX SRL, STAR MIRY SRL, STAR RESTAURANTS SRL, STAR TRADING SRL, START 90 SRL, START SA, STE NIN IMPEX SRL, STECO IMPEX I S 93 SRL, STEEL 94 SRL, STEF JIV PROD IMPEX SRL, STEFADI COMIMPEX SRL, ŞTEFAN INTER COM IMPEX SRL, STEFANEL UNIVERSAL SRL, STEFANI PRODIMPEX SERVICII SRL, STEFANY COMSERV 2001 SRL, STELUTA COMP SRL, STEPHANIAN COM SRL, STERN 2000 IMPEX SRL, STEROM TRADING 2000 SRL, STESICON SRL, STICEROM SA, STOICA IMPEX 2000 SRL, STROP PRODUCŢIE SRL, STURION IMPEX SRL, SUD EST PRODIMPEX SRL, SUN TOWER COM SRL, SUN VALEDO COMMERCE SRL, SUPER CALCULATOR SRL, SUPER GOLD IMPORT-EXPORT COMPANY SRL, SUPER LATIN COMPROD IMPEX SRL, SUPERB 90 INCOM SRL, SUPEREXTRA ALCOM SRL, SUPREME DISTRIBUTION BUCUREŞTI SRL, SUPREME DISTRIBUTION NETWORK SRL, SUPREME GOURMET SRL, SUZI IMPEX V.N.B. SRL, SYLPET IMPEX SRL, SYP IMPEX 96 SRL, SYRTON PRODCOM SRL, T.C.M. IMPEXCOM 2000 SRL, TABACUM LOGISTIC SRL, TABU SHOES SRL, TAGO COMIMPEX SRL, TAKE IT IMPEX SRL, TAL COMUNIVERS SRL, TAMILIA TEX SRL, TAMINA 2000 SRL, TAP PROD 94 SRL, TAR 93 SRL, TARACART TRADING SRL, TARACOM SRL, TARGET MEDIA INTERNAŢIONAL SRL, TASK COMPUTER SRL, TAXI RITMIC SRL, TDA SRL, TEA GENERAL COM SRL, TECHNO TEX SERVICE SRL, TECHNOTRADE SRL, TECHO ROMÂNIA SRL, TEDEUM IMPEX SRL, TEHMIL GROUP SRL, TEL SIM SRL, TELL MY IMPEX SRL, TEMPO COM BUCUREŞTI SRL, TENTANT PROFIT SRL, TEOCTA IMPEX SRL, TERASA FICUS SRL, TERMOIGIENICA PROD IMPEX SRL, TERRANITA TRADING SRL, TESALIA 98 SRL, TEST IMPEX SRL, TETTAS SRL, TEX-AS GROUP SRL, TEZAAL FOOD IMPEX SA, TFC DELTA IMPEX SRL, TFC FAST FOOD SRL, THALIA COM SRL, THEMIDA SRL, TIANU SERVCOM SRL, TIBI & ALEXA IMPEX SRL, TIESSE ROMÂNIA SRL, TIMA COM SRL, TIMEX EXPORT IMPORT SRL, TIMEX GRUP SRL, TIMEX PROD COM SRL, ŢIN - COM '94 SRL, TINERETEA IMPORT-EXPORT COMERCIALIZARE CONSIGNAŢIE SRL, TIPOLIALIS IMPEX SRL, TIR COM SRL, TITANIA COMEXIM SRL, TITPAN IMPEX SRL, TOBY COM IMPEX SRL, TOHAMI SPORT SRL, TOLEDO IMPEX SRL, TOMY COMPRODEXIM SRL, TONIC EXIM SRL, TONNIC PRODUCTION SRL, TONUS ALCOM SRL, TONY COM. IMPEX 95 SRL, TOOL MASTERS IMPEX SRL, TOP 95 IMPEX SRL, TOP BIROTICA SRL, TOP ELECTRA IMPEX SRL, TOP HOLDING SA, TOP S IMPEX SRL, TOP SERV R-98 SRL, TOPO LASER IMPEX SRL, TOPTOY INTERNAŢIONAL SRL, TORA COMPUTER PRODUCTION SRL, TORMEN GROUP SRL, TORNADO SRL, TORO IMPEX SRL, TOT IMPORT EXPORT SRL, TOTAL 92 IMPEX SRL, TOTAL ADVERTISING SRL, TOTAL COMPREST SRL, TOTAL DISTRIBUTION GROUP ROMÂNIA SRL, TOTAL OFFICE COM SRL, TOTAL OFFICE PREST SRL, TOTAL PROD COM SRL, TOTAL SENIORII SRL, TOTAL TRADING SRL, TOTO COM 96 SRL, TOTO COM SRL, TOWER PRESS 97 SRL, TRADE LINK ROMÂNIA SRL, TRADING COMPANY IMPEX AND INDUSTRY BAPS SRL, TRAIAN COM SRL, TRAMONTANA SERVICE SRL, TRANS DUCAT SRL, TRANS-VULTUR IMPORT EXPORT SRL, TRANS.PROD.COM.IMPEX.DENIS SRL, TRANSAN TRADING M & A 94 SRL, TRANSCANADA COM SRL, TRANSGLOBAL COMMUNICATIONS SRL, TRANSGLOBAL MUSIC SRL, TRANSION EXIM CO. SRL, TRANSNATIONAL SERV SRL, TRANSRAPIDCONTINENTAL SRL, TRICOROM SA, TRIDENT C.D. 2000 SRL, TRIMARQ TRANSTRADE SRL, TRIMEX TRADE SRL, TRIO-ORIENT COM SRL, TRIP COM SRL, TRIPEXIM SRL, TRISOM IMPEX SRL, TRIUMPH 97 COMALIM SRL, TROACA MARIN EN GROSS ŞI EN DETAIL SRL, TROCADERO SA, TROTTER I.G. SRL, TROTTER RESTAURANT SRL, TRUST - AWY SRL, TS ASTRAL 96 SRL, TUDROM 2000 SRL, TURNOVER ABC SRL, TUTTI FRUTTI IMPEX SRL, TV ROM INTERNAŢIONAL SRL, U.K. TRADING COMPANY SRL, UNICOMP SRL, UNILUX INTERNAŢIONAL SRL, UNION GROUP IMPEX SRL, UNION INTERNAŢIONAL CENTER SA, UNIPAPER TRADERS SRL, UNIPREP SA, UNITED GROUP IMPEX SRL, UNIVERS DISTRIBUTE SRL, UNIVERSAL GAPO SRL, UNIVERSAL MVM CONEXIM SRL, UNIVERSAL SA, UNIVERSAL TRADE COMPANY SA, UNIVERSALVICO IMPEX SRL, UNIVERSALCOOP SA, UNIVERSIT-ALL SRL, UNIVEX SRL, US FOOD NETWORK SA, UTIL TOTAL SRL, UZUN COM TRANS SRL, V & D GALAXIA IMPEX 97 SRL, V E EMCRIS COM SRL, V.A.D. PRODCOM 94 SRL, V.A.M. TIPICOM SRL, V.D.C. TRANS SRL, V.E.M. DYONISOSTRADEX SRL, VAL ALEX PROD IMPEX SRL, VALDAM IMPEX SRL, VALDE SRL, VALDO TRADING 94 SRL, VALEMY IMPEX SRL, VALENTI INTERNAŢIONAL PRESS SRL, VALENTIN ŞI NICOLETA IMPEX SRL, VALEXION EXIM ROMÂNIA SRL, VALEXIS 2000 SRL, VALION TRADING SRL, VALLICAR COM SRL, VAMICO COM SRL, VAMY IMPEX 95 SRL, VÂNĂTORUL ŞI PESCARUL SRL, VANEM COMERŢ ŞI SERVICII SRL, VARIROM SRL, VAS TRADING SRL, VASI COM S IMPEX SRL, VASLUCY IMPEX SRL, VASNICO PRODCOM SRL, VASSILIAS SRL, VASVERA EXIM SRL, VECTOR INTERNAŢIONAL SRL, VECTOR INVEST SRL, VECTRA 92 INTER TRADE SRL, VEGACOM SRL, VEGAS MED SRL, VEKIMEX SRL, VELCOM IMPEX SRL, VELMA PREST SRL, VELVETSERVIMPEX SRL, VENETIA OPTICAL DISTRIBUTIONS SRL, VENTANI COM IMPEX SRL, VENUS 2000 IMPEX SRL, VENUS DSH IMPORT EXPORT SRL, VENUS ICE IMPEX SRL, VERCOM INTERTRADING SRL, VERICOM 2001 SRL, VERSUS SRL, VEST 6 SA, VETRO DESIGN SRL, VEXTRA DESIGN SRL, VIA MARKET SRL, VIAL IMPEX SRL, VIALLY COM IMPEX SRL, VIC DISTRIB SRL, VICMI TRADE SRL, VICO SERVICE R.X. SRL, VICTA 2001 SRL, VICTOR & CICERONE P.I. COMERCIAL COMPANY SRL, VICTOR SERVCOM SRL, VICTORIA N.G. SRL, VID COMIMPEX SRL, VIGAMA IMPEX SRL, VIITORUL COM TOTAL SRL, VILA - MOB SRL, VILA COM SRL, VIMPROD SRL, VINCON DISTRIBUTION SRL, VINEXPERT SRL, VINICON IMPEX SRL, VIO STAR MANAGEMENT 2000 SRL, VIOCOM IMPEX SRL, VIODOR COM PRESS SRL, VIOGREG SRL, VIONEL 94 COMEX SRL, VIORCOM IMPEX SRL, VIORINA IMPEX SRL, VIRGINIA INTERNAŢIONAL SRL, VIRGINIA TRANS-EXPRES SRL, VIRNUTI
COF-COM SRL, VISAK IMPEX SRL, VISAN EXIM SRL, VISENS IMPORT-EXPORT SRL, VITRA IMPEX DISTRIBUTION SRL, VITTO CRIS COM SRL, VITTORIA EXIM SRL, VIVA TRADING 96 IMPEX SRL, VIVADI IMPEX SRL, VIVIANNE MODE SRL, VIZI IMPEX SRL, VLAD EXIM SRL, VODES IMPEX SRL, VOGUE SRL, VOICU & CO RESTAURANT & IMPORT EXPORT SRL, VOXRO TRADE CO IMPEX SRL, VOYATZOGLOU SYSTEMS ROMÂNIA SRL, W 92 IMPORT EXPORT SRL, WEBER SRL, WEINER SERVICES SRL, WELCHOME SRL, WELLA ROMÂNIA SRL, WELLCO '94 IMPEX SRL, WHITELAND IMPORT EXPORT SRL, WIBEC SRL, WINMARKT SA, WIRA EXPIM SRL, WOG COMPUTER DISTRIBUTION SRL, WOOD HOUSE TRADING SRL, WOPPHER'S COM SRL, WRIGLEY ROMÂNIA PRODUSE ZAHAROASE SRL, WURTH ROMÂNIA SRL, Y - S TEXTIL IMPEX SRL, YAN 2000 COM-SERV SRL, YANG GAM SRL, ZANIFLOR IMPEX SRL, ZEMARK TRADE SRL, ZERILLO'S GROUP SRL, ZINO COMPANY IMPORT EXPORT SRL, ZODIA PROD COM SRL, ZONE RECORDS SRL
    JUDEŢUL MURES
    A B...Z SRL, A M COM SRL, ABUNDO COM IMPEX SRL, ADIMAG COM IMPEX SRL, ADIRA COM SRL, AGRODIVTRANS SRL, AGROMIPA SRL, AIDA SRL, ALBATROS SRL, ALECRIS COMERŢ SRL, ALEX AGROCOM IMPEX SRL, ALHILAL COM SRL, AM BA S SRL, AMANY COMPANY SRL, AMIC PROD SRL, AMICUS PROD SRL, ANDREI TRANS SRL, ANTICA PRODEX SRL, ANTONADRA COM SRL, ANVICO SA, APCOM-SELECT SA, APICOLA SRL, APRIMEX SRL, ARCOROC SRL, ARINEX SRL, B N C S TRANSIMPEX SRL, BALINT SERV COM SRL, BAR ADONIS L G SRL, BARILLA COM SRL, BETACOM SRL, BIG IMPREST SRL, BIRO TECH PRES SRL, BISTRO BRAVO SRL, BOBO SRL, BOBY COM SRL, BOMBON IMPEX SRL, BOTECOM SRL, BRAO CAFEE ROMÂNIA SRL, BROTHERS COM SRL, C & COMPROD SRL, CALIS SERVICII SRL, CAMELIA EXIM SRL, CARPAŢI COM MIXT SRL, CARTIER BAR SRL, CASTELANI COM IMPEX SRL, CAZADELA COMIMPEX SRL, CE BASILEA PRODCOM SRL, CENTRAL ROM IMPEX SRL, CHIM COLOR SRL, CHIMEXCO SRL, CILDIANDA COM SRL, CLAUBIS PROD COM IMPEX SRL, CLUB 91 SA, CO MARA SRL, COCKTAIL TRADE SRL, CODRISOR TRANSCOF SRL, COM ADRANDI SRL, COM ELI SIG PRODUSE ALIMENTARE SRL, COM FANA F & M SRL, COM JANI SRL, COMMIXT SA, COM MIXT SILV DAN SRL, COMALEX SRL, COMEX ROPAL SRL, COMEXIM SORA SRL, COMIMPEX LICURICI SRL, COMIMPEXAL SERVICE SRL, COMOBIMPEX SRL, COMPANIA DE IMPORT EXPORT JUNONA SRL, COMPANIATISEC SRL, COMPLEX TIVOLI SRL, COMPROD ZELGA IMPEX SRL, COMVIG IMPEX SRL, CONACO IMPEX SRL, CONCORDCONS ALEXA SRL, CONFEXMINA IMPEX SRL, CONFIMEX M.V. SRL, CONSICOM SRL, CORI SRL, CORIMPEX SRL, CORMISIL COM SERV SRL, CORRIBA SRL, CRESCENDO INVEST SRL, CRICOM IMPORT EXPORT SRL, CRISANA PRODSERV SRL, CRISTAL SZ.O. SRL, CRISTALEX SRL, CSAB ILD COM SRL, CUBA LIBRE SRL, DAGHEMANA COM SRL, DALY METINCOM SRL, DAN BOMBON SRL, DANLI COM SRL, DARINA COM SRL, DECOTEXTIL SRL, DEMAMUR SA, DEMAPRODCOM SRL, DEOVEX SRL, DEVOTION IMPEX SRL, DG SEMICONDUCTOR SRL, DIADEMA PRODCOM SRL, DIALFA IMPEX SRL, DIAMANT COM IMPEX SRL, DIAS COMSERV PROD SRL, DIEPRESCAR SRL, DIONYSOS COMIMPEX SRL, DON PEDRO SRL, DORA LIA UNIVERSAL COM SRL, DORIMPEX SRL, DORNA COM SRL, DRASCOM IMPEX SRL, DRIDA COM SRL, DUCAT COMEX SRL, ECO PREST IMPEX SRL, ELIXON IMPEX SRL, ELKRILA SRL, ELTECH SRL, EMC MURCOM SRL, ENGIROM IMPEX SRL, ENGYS TRANS SRL, ENIGMA IMPEX SRL, ERGRIGO COMEX SRL, EURANIS SRL, EURO-EXPO SRL, EUROMARKETIM SRL, EVORA CENTER SRL, EXTRA SA, FADOR TRANS IMPEX SRL, FALDOR INVESTIGATION SRL, FALMA COM SRL, FARIBO PRODCOM SRL, FERO INVEST SRL, FIESTA SERV SRL, FINTI COM SRL, FLAVIA PRODIMPEX SRL, FLEX COMP SRL, FLORA SRL, FLORACOM B D SRL, FRUTTI SRL, GAL OCTA INVEST SRL, GEADINATRANS COM SRL, GECSAT INTERCOM SA, GENERAL IMPEX SRL, GEODOR COM SRL, GERBOREX COM IMPEX SRL, GHIOCELUL COM SRL, GIF GROUP SRL, GILDIA PROCOM SRL, GLIANA IMPEX SRL, GLOBAL EXIM SRL, GLOBIVET PHARM SRL, GOBO TRADE SRL, GRAMONIA COMSERV SRL, GREFA IMPEX SRL, GROSALIMENT SA, HANDELS PROD SRL, HELLIOS COM SRL, HEMA SPICUL SRL, HOLLER PRESTCOM SRL, HORIA COM SRL, HORIZON SRL, HUBERTUSZ COMIMPEX SRL, HUMER COM SRL, HUNNIA COM SRL, IMBOB TRANS SRL, IMPEX VLADEL COM SRL, INCOGNITO COM SRL, IOANACRIS SRL, IONEX COM SRL, ISTRACOM TRANS SRL, JACON TEX SRL, JOYCE COMPANY IMPEX SRL, KALENDA ALEXIM SRL, KHRISS PRODCOM SRL, KIS KIS SRL, KORACELL ROMÂNIA SRL, KOVACS TRADE COMPANY SRL, KUBI PROD COM SERV SRL, KUKURI SRL, LACTO BAR BALADA SRL, LEGUMEX SRL, LIBRARIA HYPERION SRL, LIBRIS EMINESCU SRL, LICA STEAUA MORII SRL, LORETTY SRL, LORIAND DUOPLAST SRL, LORIZOLT COM SRL, LOTUS IMPEX SRL, MAGIC MARKT SRL, MAIA IMPEX SRL, MAO COM SRL, MARANATA PREST SERV SRL, MARBO SECOPROD SRL, MARI CRISTI COM SERV SRL, MARIFLOR COM SRL, MARION CONEEXIM SRL, MARMASHCO SRL, MARPETRU PROD COM SRL, MATEROM SRL, MEK KION SRL, MERIDIAN PROD SRL, MERLIN IMPEX SRL, MERY COM GLOB SRL, METAREG COM SRL, MIAROM COMIND SRL, MILCRAFT TRADING SRL, MINIUNIC COM SRL, MIRAD SERV IMPEX SRL, MIREMONTEXIM SRL, MOBEXPERT TG. MURES SRL, MOBIL MURES SRL, MODIMEX ROM SRL, MOIŞ SRL, MOLRED MAGAZIN SRL, MORDIA IMPEX SRL, MULTICOM IMPEX SRL, MULTIGAL SRL, MULTIPLAN ELECTRONICS SRL, MURICOM SRL, NAGYI SRL, NESIM TRADE SRL, NIRVANA EXCOM SRL, NIVA PRESS SRL, NOMIBLANK SRL, NORDIA TRADE GROUP SA, NORMAN COMIMPEX SRL, NOVOCOM CONSULT SRL, OLCOM F G SRL, ONIXCOM SRL, OPTIMUS COM IMPEX SRL, ORDEA PRODCOM SRL, PALAS COM SRL, PALTINCOM SRL, PAMB-COMEX SRL, PANEXCOM SRL, PANI PLAST SRL, PERFECTING SRL, PETER PAN INVEST SRL, PETMAR COMIMPEX SRL, PITICOT SRL, PLEURO IND SRL, POLDY IMPEX SRL, POLIFRUCT IMPEX SRL, POSETA EXIMP SRL, PREMIER SRL, PRES COM LUKACS SRL, PRESCOMSERV F T SRL, PRESTIGE 2000 SRL, PRESTOSERCOM SRL, PRIM INVEST SRL, PRIMTEXCOM ADORJAN SRL, PRODCOM ANDRA SRL, PRODCOM VIOLET SRL, PRODEX MOLID SRL, PRODPREST SRL, PRODSERVMONT SRL, PRODVASCOM SRL, PROFI COMIMPEX SRL, PROMETEX SRL, PRONTO UNIVERSAL SRL, RAFAELO PROD COM SRL, RARCOM SRL, RAUF COM SRL, RAUL SERV SRL, REGUN ALCOM SA, RELAXA PROD COM SRL, RESTAURANT COOPER SRL, REXOTERM SRL, RIAD TRADE SRL, RIDAMCOMSERV SRL, RIMOTIN SRL, ROCOR IMPEX SRL, ROMACOM SRL, ROMARD COM SRL, ROMHOLMA IMPEX SRL, ROMUR SA, ROTECOM SRL, ROXPROG SRL, SACOMET SA, SAD SRL, SAMIDA IMPEX SRL, SAN MARCO IMPEX SRL, SANCIN INTER COMPLEX SRL, SCAI IMPEX SRL, SCULPTEX SRL, SEDCOM LIBRARII MURES SA, SEMERO SRL, SEMIDA SRL, SEMIPRICS COM SRL, SEPTCLAU COM SRL, SER ENERGOTEHNIC SRL, SERVCOM ADRIAN SRL, SIGMA COM SA, SILVANA SRL, SILVERA IMPEX SRL, SIMPACRI COMERCIAL CENTER SRL, SINCO COMPREX SRL, SONARES IMPEX SRL, STANGU PRODSERV COM SRL, STEFI PRODCOM SRL, STYLE IMPEX SRL, SURUB TRADE SRL, SYLVANIA SRL, TAHUN IMPEX SRL, TANDEM TRADING SRL, TEMEXIM SRL, TERASA MARGOT SRL, TEX MET SRL, TIME COM SA, TIMEXIM IMPORT EXPORT SRL, TO SIG CO SRL, TOP SERVICE TENERE SRL, TORDAI HAIR-COSMETICS SRL, TOTH COMEL IMPEX SRL, TRANIA IMPEX SRL, TRANS IMPEX SPERANTA SRL, TURBO TRANS SRL, TUTTO ABC SRL, U P T S OPAL SRL, UNICUM COM SERV SRL, UNIVCOMPANII SRL, UNIVERSALPRIVAT SRL, VALENTINO DISTRIBUTION SRL, VANCRIS COM SRL, VANIA PRODCOM SRL, VANTANIA SRL, VASILVA COM SRL, VBH ROMCOM SRL, VICOMPEXIM SRL, VIDECOM SRL, VILLA HELVETIA SA, VIO PRODEX SRL, VIOMAR COM SRL, VIONELA COM SRL, VIS TRANSEX SRL, ZAHARCOM SRL, ZAPET COM SERV SRL, ZBORUL COM SRL, ZECOMTUR SRL, ZEUS IMPEX SRL, ZIL COMTRANS SRL, ZORBA ALT SRL, ZOTIC SRL
    JUDEŢUL NEAMT
    ACTUAL COM SRL, ADICOMET SRL, ADRALEX SRL, AEI ALEX COM SRL, AGRES PROD SRL, ALDO SRL, ALPHA SERVICE SRL, ANCA ANDREI COM SRL, ANCAVIS COM SRL, ANDREI SPERANTA SNC, ANNAMATEX SRL, APEX COM SRL, APICOLA SRL, APOLLO SRL, ARIANIS PRODCOM SRL, ASMARANDEI ALIMENTAR SNC, ASROM COMIMPEX SRL, ATLANTA IMPEX SRL, BACRUS COM SRL, BALTATESCU CHIM MET SNC, BANESTO SRL, BARALCHIM SRL, BARTOLO PRODCOM SRL, BELLASANDY COM SRL, BICAZUL SRL, BINTELECTRON SRL, BISTRITA SA, BOGANI EXIM SRL, BORDIANU PROD COM EUROLIL SNC, BOSITO COM SRL, BYAMOND SA, BYS PAN SRL, CAMAR COM SRL, CAMELION COM SRL, CĂMINUL SRL, CANDY COM SRL, CAPRIS IMPEX SRL, CARENA COM SRL, CASA VÂNĂTORULUI SRL, CENTRUL COMERCIAL ANGELIS SA, CENTRUL COMERCIAL UNIC SA, CLAMAR COMPLEX SRL, CODRUT SRL, COMALIND GOTCU SNC, COMANDOTRANSCOM SRL, COMIRO SRL, COMMETEX SA, COMPLET MAGAZIN SRL, CONSELECTROM SRL, CORDIAL SRL, CORINT COMIMPEX SRL, COSMOS SRL, COZLA SA, CRYALMO COM SRL, CRYNIS NC COM SRL, DACO L SRL, DALIA SRL, DAMARIS COM SRL, DANIA SRL, DASIMPEX SRL, DELTACOM SRL, DEMARCY SRL, DINAMIC 92 PRODCOMIMPEX SRL, DISCO RITM SRL, DISTINCT COM SRL, DOLJESCU MAYER SNC, DON PEDRO COM SRL, DORELUX COM SRL, DORIDAN SRL, EFTIM COM SERV SRL, EGBIMAR PROD COM SRL, EGM EN GROS MAT SA, ELBO COM SRL, ELECTRO DISTRIBUTION GROUP SRL, ELECTROCASNICA SRL, ELECTROGOLD COMPANY IMPEX SRL, ELLMAR COM SRL, ELMA SRL, ELTRAND COM SRL, ELVI RGH SRL, ELVIRA MINA IMPEX SRL, FAVORIT SA, FELICIA SRL, FIAL SRL, FLORENTIS COM SRL, GABAND SRL, GAROFITATRIFA SNC, GECOFE COM IMPEX SRL, GECOM SRL, GICOVANU COM SRL, GRENCOM SRL, GRIFSERV SRL, GUSTIN ŞI COMPANIA AGRO TRANS TOUR SNC, HAN IZVOARE SRL, HERMINPEX SRL, HEROM SRL, HERVION SRL, IDEAL COM SRL, INFO ROM SRL, INTER AMAL SRL, INTERAMAL GROUP DISTRIBUTION SRL, INTERNAŢIONAL TRADING AGENCY SRL, INTERZONAL FYPS TRADE SRL, ISCOM GROUP SRL, KADATA PREST SRL, KALIN IMPEX SRL, KHEOPS SRL, KOD IMPEX SRL, LEDANA SRL, LEVI IMPEX SRL, LORETA COM SRL, LUCINEX COMPROD SRL, LUCULUSS PROD COM SRL, LUDINA SRL, LUMINITA BARCAN SNC, MAGIRUS COM SRL, MAGTEC PROD COM SRL, MARCOLAR COM SRL, MARIANTI TOPCIU SNC, MARIOCOM SRL, MAROM SRL, MAVEX SA, MAVIC COM SRL, MEDASIMPEX SRL, MELGIC IMPEX SRL, MICLE COM SRL, MIG DO PRODCOM SRL, MIPAV COM SRL, MIRA SRL, MIRALUCIA PROD SRL, MIRUNA SERV COM SRL, MOC DIODA SERVICE SRL, MOCANU COMIND SNC, MOLDOVA SA, MULTIPROD SRL, NACRITEX SRL, NADA FLORILOR ALTEX SA, NASTAZETU SERV SRL, NEMASE COMPROD SRL, NIALIL PRODCOM SRL, NIELA COM SRL, OLA M SRL, OLIMPIA CONSERV SRL, OLIMPUS TRADE SRL, ORION SA, OVIDIUS SRL, PADA COM SRL, PADOVA COM SRL, PAKOIMPEX SRL, PALINA COM SRL, PANCOM SRL, PAUL & ALEXANDRA IMPEX SRL, PAUN BUCEGI SNC, PEL COM SRL, PEVALEVIS COM SRL, PLAIUL PROD SRL, PODIREI PROD SRL, POLYMAT SRL, PRESING COM SRL, PRIMERA SA, PRO PHOENIX SRL, CQUANTUM SRL, RALUDIANA COM SRL, RAMA SRL, RASPOPA ŞI COMPANIA SNC, RETEZAT SERV SRL, ROBERTA SRL, RODA IMPEX SRL, ROLOTI COM SRL, ROM TECH SRL, ROMCENTRAL SA, ROMELITTE COM SRL, ROMPREST SRL, SAON KLAUDOR SRL, SARAALCOM SRL, SASHA DISTRIBUTION SRL, SERVICIILE COMERCIALE ROMÂNE SA, SIAMM COM SRL, SILKY SRL, SIM SF SRL, SIMOND SRL, SINUS GRUP SRL, SMART COM SRL, SOCIETATE COMERCIALĂ PENTRU DESFACEREA CU RIDICATĂ DE MĂRFURI ALIMENTARE NEAMT SA, SORALI COM SERV SRL, SORIDOR PROD COM SRL, STEFIANA IMPEX SRL, STEFIMPEX SRL, STELIANA SRL, TABESH SRL, TEHNOCOM SRL, TEHNOTRANS SRL, TEODAN COM SRL, TERENCE IMPEX SRL, TIPOSTIM SRL, TOP MAGIC SRL, TRANZICOM INDUSTRIAL SRL, TRIAMCO SRL, TRICOMAND SRL, TYK IMPEX SRL, ULTRA TOTAL INVEST SRL, UNIVERS SRL, URAGAN SRL, VIDU AFLOAREI SRL, VILASS COMPANY SRL, VILCOMAR SRL, VLADIMPEX SRL, VRINCEANU PROD COM SNC, YOYO SRL
    JUDEŢUL PRAHOVA
    ABIMEN COMIMPEX SRL, ACOMDINA IMPEX SRL, ACTUAL TURISM SRL, ADA SHOP SRL, AFFORD PROD COM SRL, AGER SHOP SRL, AGRICOLCOM SRL, AL IMPEX GERMANIA SRL, ALCOMS IMPORT EXPORT SRL, ALCOVIN COM SRL, ALFA V SCOM SRL, ALFREDO SCALA SRL, ALICAT PROD SRL, ALIDEN SRL, ALIMENTAŢIE PUBLICA DONNA SRL, ALIMFRUCT SRL, ALIMTEX SRL, ALTRONIC SERV SRL, AMAZONA A SRL, AMETIST COM SRL, AMIC PROD SRL, AMIGO D I SRL, AMISTRAL SERV SRL, ANA MARIA POP SRL, ANCA-C SRL, ANDAL SRL, ANDREAS INTERNAŢIONAL SRL, ANDROMEDA SRL, ANDY M SRL, ANFA SRL, ANGRENAJ COM SRL, ANISTOL IMPEX SRL, APOLION IMPEX SRL, APROMAT SA, ARIETIS IMPEX SRL, ARLANG SRL, ARTA SRL, ASTCOM SRL, ASTER SRL, ATLAS COMIMPEX V.G.M. SRL, AURORA BOREALA VEST SRL, AURORA I.C. SRL, AVALON COM SRL, B.P.D.MILIA SRL, BABY PUF PROD SRL, BAJMA S SRL, BALEXIM COM SRL, BANICA PAULA COM SERV SRL, BANU IONEL SRL, BARBU'S SRL, BIBI BOUTIQUE P SRL, BINAR SRL, BISTROU LIPSCANI 94 SRL, BITALCOM SRL, BOEMI SRL, BOLOJOHN COMIMPEX SRL, BORSA COM SRL, BRASERIA CONTINENTAL SRL, BREFES SRL, BUCEGI SA, BUGA & CO SNC, BYMAD COM SRL, CALLIOPE SRL, CANION COMPUTERS IMPEX SRL, CARAIMAN COMPANY SRL, CARDINAL MB 94 COM SRL, CARNGEO MARKET SRL, CARO SRL, CARPATOURS SRL, CASTOM SRL, CIOCIRLIA SA, CIRCIUMARU COM SRL, CLA ROX SRL, CLAN SRL, COBRA NEAGRA IMPORT EXPORT SRL, COFETARIA NARCISA SRL, COLAJ SRL, COLTII MORARULUI N SRL, COMALIN SRL, COMERCIALIZARI MĂRFURI GEORGE SRL, COMIMPEXSERVICE NICOLAE SRL, COMPACT DEI SRL, COMPATIBIL COMPUTERS SRL, COMPEXIN SA, COMSPIC COM SRL, CONDOR CLUB 90 SRL, CONDOR-PRODSERV SRL, CONECTO IMPEX SRL, CONLUX LUCIAN SRL, CONTROL TRADING SRL, COP PRES SRL, CORAY SRL, CORD IMPEX SRL, CORI RALU SRL, CORVAS COM SRL, COSAL SRL, COSIMA SRL, COSTIANI SRL, CRINA IMPEX SRL, CRIS ANDRA SRL, CRIS B SRL, CRISOVI COM SRL, CRISTAL L SRL, CRISTIAN PROD SRL, CRUCIAL COM SRL, CULINIS COM SRL, D G M ALCOR SRL, D.ROBERT SRL, DAFINA ROCOM SRL, DALI IMPEX SRL, DASIROMI COM SRL, DE ALIMENTAŢIE PUBLICA VIS SRL, DEALU MARE SRL, DELTA VICOL SRL, DEMARIO IMPEX SRL, DENITUD SRL, DESTIN COMIMPEX '93 SRL, DEVERO IMPEX SRL, DIADRA SRL, DIAX COM SRL, DIESEL IMPEX SRL, DINACO IMPEX SRL, DISCO BAR TUNEL SRL, DISCRET TITUS SRL, DIVERTAS M SRL, DIVERTIS COM SRL, DOLY SUPER MARKET SRL, DOMINO SRL, DON INTERNAŢIONAL IMPEX SRL, DONES COM SRL, DORAND SRL, DOREL PROD IMPEX 92 SRL, DRAGOMSTAR PRIMEX SRL, DRAMIC INTERCOM SRL, DRAVIOSO COM SRL, DUMARIS SRL, DUMI SRL, DUMI-IMPEX SRL, DUO COMPACT SRL, DURA LEX SRL, DURBAC SRL, EAGLE IMPEX SA, EDCOM SRL, EDEN ŞERBAN SRL, EFIROD COM SRL, ELA SRL, ELADI SRL, ELCOTUR SRL, ELENA SRL, ELSTAR GROUP SRL, ELTEX COM SRL, ELTRAMP PROIECT SRL, EMAILUL SRL, EMALT SRL, EMIRA 94 SRL, EMMA IMPEX SRL, ENFAS PROD COM SRL, ENIGMA A B SRL, ENTER PRODEXIM SRL, ESSIG COM SRL, EUROSS SRL, EVANS 93 SRL, EVYMAT COM SRL, FALCOMY SRL, FALCONS SRL, FARGO SRL, FARMA CHIM 10 SRL, FARMACIA BRATU SRL, FAROMI SERV SRL, FEDIENT SRL, FELIX COM 94 SRL, FIBA IMPORT EXPORT SRL, FILBRA COMPLEX SRL, FIR DE AUR SRL, FISHING TOUR SRL, FIT COM SRL, FLARUS SRL, FLOAREA DE COLT L 92 SRL, FLOREA-COMIMPEX SRL, FLOREDANA COM SRL, FLORIS SRL, FORTUNA PLOIESTI SRL, FRANCISC COM SRL, FRASIMETA COM SRL, GACO COM SRL, GADALDI COM SRL, GAMA CENTER SRL, GASTROSIN CARPAŢI SRL, GAUDEAMUS SRL, GEANICOFLORIN COM SRL, GENERAL PRODCOM IMPEX SRL, GENIS SRL, GET ANI IMPEX SRL, GHEPARU SRL, GHINISI PRODCOM SRL, GIA MOTORS COM SERV SRL, GIGRESS COM SRL, GINO SERV SRL, GLOBUS IONESCU SRL, GLOBUS STAN SNC, GOMONTH COM SRL, GOSPODINA SRL, GRANDY SRL, GRAPHITE COMSERV SRL, CROUP MERCURY LIGHTING SRL, GRUP D SRL, GULIT SERVICE SRL, H & L SRL, HAIBERT SRL, HERO SRL, HOLZ COMPEST SRL, IDA STAR COM SRL, IDM SRL, ILNICON SRL, IMISOLIC SERV SRL, INDRA SRL, IONITA PROD & PREST SERV SNC, IPROELM SA, ISTOR CONE SRL, ITRAPAN PROO SRL, KAVICO IMPEX SRL, KEVIN SRL, KIS SRL, LA NINI MACELARUL-COM SRL, LA TREI DRUMURI SRL, LAAF COM SRL, LAC 92 SRL, LANCRET SRL, LEILA COM SRL, LEKOMET SRL, LEMA SERV COM SRL, LEMAR SRL, LIDRALIN MOB SRL, LIGRANT COM SRL, LILIANA LUX LUNGU SNC, LIVIMPEX SRL, LOMANI SRL, LORECRIS SRL, LUCEAFARUL SA, LUCIFER SRL, LUPU CONFEX SNC, M & V IMPEX SRL, MACHE SRL, MADIROM G SRL, MAGIC CO SRL, MAGIC UTIL CONFORT SRL, MAGIS DISTRIBUTION SRL, MAGIS IMPEX SRL, MARALD IMPEX SRL, MARC COM SRL, MARCOGEN ODAILE SRL, MARGARITAR SRL, MARIN ET CO FIRMA CARPATICA SNC, MARIO DUMITRU SRL, MARIOR DISTRIBUTION SRL, MARIUS SRL, MARKET SRL, MASTER S SRL, MATERCONS SRL, MAY SRL, MEDINA SRL, MEFISTO COM SRL, MERCUR SA, MERIDIAN DO SRL, MERIDIANA SRL, MIDA SRL, MIDAL SRL, MIHAI S COM SRL, MILPET TOTAL SRL, MILU & MILU SNC, MIR ALICE II SRL, MIRIFIC SRL, MIRU SRL, MISCOM SRL, MISTRAL COM SRL, MIXTĂ SILVERA SRL, MOBILA XENIA SRL, MODISSIMO 2000 SRL, MONA CRIS SRL, MONA SRL, MONIX SRL, MORGANA SRL, MORIS COM SRL, MORNING IMPEX TRADE COMPANY SRL, MULTICOM SERVICE SRL, MUNTENIA COMAL SA, MURESANU GEORGETA EXPRES SNC, NAPCO IMPEX SRL, NETMA EXIM SRL, NIA COM SRL, NIC FAN SRL, NICOLIN SRL, NICOSSIA INTERCOM SRL, NIDIREX COM SRL, NILETY SRL, NINA & DANA COM SRL, NOVEX IMPEX SRL, NUR COM SRL, OLANDINA IMPEX SRL, ORIZONT 2000 SRL, PACIRO PROD SRL, PALOMA 93 SRL, PALTINIS SRL, PALTINU SA, PANIMPEX IULIA SRL, PARK INDUSTRIE DACIA SRL, PEGASUS SRL, PENALTY SRL, PERJAR COM SRL, PETRYON COM SRL, PIESE SCHIMB ŞI MATERIALE SRL, PIEŢE TÎRGURI ŞI OBOARE SA, PIM DISTRIBUTION SRL, PLASTO TERM SRL, POLICOM SRL, POLISANDRA POPA SNC, POPESCU MORARU MAGAZIN MIXT SRL, PORTO ROMAN SRL, PORTO SRL, PORTO T & L SRL, PRACTIC D SRL, PRADIS SRL, PRAHOVA COM SA, PRECONVERT CREST COMPANY SRL, PREDO IMPEX SRL, PREMIAL SRL, PREMIS IMPEX SRL, PRINTEX SA, PRODCOM MIXT SRL, QUEEN SRL, QUICK S & R SRL, RACONTIN COM SRL, RADEX COM SRL, RADIAL SERV SRL, RAHDE PROD SRL, RAMIDA IMPEX COM SRL, RAP TV CABLU SRL, RAPP PAUL SNC, RASUNET SRL, RAVIGIANA IMPEX SRL, REDALIS IMPEX SRL, RELY STAR SRL, REPUBLICA SRL, RESTAURANT CIOCIRLIA SRL, RHODOS SRL, RINN SRL, RITM 92 SRL, ROBERT AUGUSTIN SRL, RODAN SRL, RODANEL COMPREST SRL, ROFIMOB LUX SRL, ROMAL SRL, ROMBEER CRINGASU SRL, RONI-93 SRL, RONIS SRL, ROXIRAL 93 SRL, ROXSAFIR SRL, ROYAL N SRL, ROYAL-UNIVERSAL SRL, RYORAS COM SRL, S.H.R. DISTRIBUTIONS SRL, SABINA INTERCOM SRL, SAFIR C & G SRL, SAL SRL, SALAMANDRA IMPEX SRL, SALSAG IMPEX SRL, SAROXIM SRL, SCONS SERV SRL, SCOT SRL, SECA DISTRIBUTION SRL, SEDALCO SRL, SELEN SERV SRL, SELENA PLOIESTI SRL, SEPP S SRL, SERPO PROD IMPEX SRL, SERVASAR COM SRL, SESAM COM SRL, SFINX SRL, SIGA IMPEX SRL, SILVAROM IMPORT-EXPORT SRL, SILVER DN SRL, SIM IMPEX SRL, SINDAS SRL, SINDBRAZI SRL, SINF SRL, SINTEL PROD COM SRL, ŞIR GRIG IMPEX SRL, SIRUS COM SRL, SITAVA PROD SRL, SITI IMPEX SRL, SITMETAL SA, SKI ALPIN SA, SNOW SRL, SOLANGE SRL, SOLEIL V SRL, SOLEMN TRANS SRL, STAR 92 SRL, SUCADO DOBRESCU SRL, SUCADO IMPEX SRL, TALIPAN COM SRL, TANDYL COM SRL, TASOZ SRL, TELEX SRL, TEO PLUS SRL, TERA SA, TERANET SRL, TESSUTI FIORENTINI SRL, TICO IMPEX SRL, TORNADO N SRL, TRAFIC COM SRL, TRANS BUCUR SRL, TRANSILVANIA R & L SRL, TREI ORI TREI SRL, TRIDENT SRL, TRIUMF-M.D SRL, TROLLOP IMPEX SRL, TRON PROD SRL, UMALYK PROD SRL, UNICAT COM SRL, UNILEVER SOUTH CENTRAL EUROPE SRL, UNIVERS '91 SRL, UNIVERS 1982 SRL, UNIVERSALCOM GHEORGHITA SNC, UNO DUE TRE GROUP SRL, UŞOR SRL, UTIL SRL, VALEXIM SRL, VALIONDO SRL, VALTURI COM SRL, VALVEANA PRODIMPEX SRL, VANICOS SRL, VASILE M & V SRL, VEBO IMPORT EXPORT SRL, VIAL SRL, VIANELIS SRL, VIBRO IMPEX SRL, VICARIS SRL, VICTOR BEBIEN IMPEX SRL, VICTOR TOTAL ELECTRIC SRL, VICU SRL, VIFOR SRL, VIMAREL SERV SRL, VIOCHIR COM SRL, VIPO M.P.IMPEX SRL, VOIT OIL IMPEX SRL, VULCANI COM SERV SRL, WECA SRL, WERIS SRL, WIGAM COMEXIM SRL, XIDAL PROD IMPEX SRL, YIGIT SRL, YSTENA COM SRL, ZANI SRL, ZARAND SERVCOM SRL
    JUDEŢUL SALAJ
    ALCOM SA, ALEGRO COM SRL, ALEX-COMERŢ ŞI SERVICII SRL, ARTISROM IMPEX SRL, AUTOSOFT IMPEX SRL, AXA ELECTRONIC SA, AXE PROD COM SRL, BALOGH SNC, BAR MADRIGAL SRL, BASARAB IMPORT EXPORT SRL, BEDECOM SRL, BIASEL COM SRL, BIZUSA SRL, BUT IMPEX SRL, CARD EXIM SRL, CERBUL CARPATIN IMPEX SRL, CIPRICOM SRL, CLASIC SRL, CNR PROD IMPEX SRL, CODIAB COM SRL, CODIFLOR COM SRL, COFETARIA CRINUL SRL, COM AZUR SRL, COM CETATE SRL, COMREAL SRL, CONTI SRL, COSECIN SRL, CROLUX SRL, DAVIS COM PROD SRL, DOINITA COM SRL, DOMI PRESTCOM SRL, DORU EXIM SRL, DRAKULA-BAR SRL, DULCICOM SRL, DUO SELECT IMPEX SRL, ELAM IMPEX SRL, ELECTROFIN SRL, ETA COM SRL, EXIM SILAURA SRL, EXUS COMMIXT SRL, FLORA PRICOM SRL, FOTOCOM SRL, GABRIEL TRAN COMEXIM SRL, GEANINA COM SRL, GEMONA SRL, GORUNUL COM SRL, H EXIM SRL, HERMES TRADE SRL, HUDIN ANDA SRL, IF NEDROM TRADE SRL, ILEXIM SRL, IMPERIAL EXIM SRL, IMPULS IMPEX SRL, IULVIDANA COM SRL, JET IMPEX SRL, KISS GAZDA SRL, LORIMOD PROD COM SRL, MAD COM SRL, MADEIRA COM IMPEX SRL, MAIA COM SRL, MALEX IMPEX SRL, MANEX SRL, MARCELA PROD COM SRL, MARGIN-ACM SNC, MERIDA IMPEX SRL, METEORA SERV SRL, MINERVA SIMLEU SILVANIEI SA, MONICA-SRL, MSM HERMES IMPEX SRL, NEVADA IMPEX SRL, OLIANDA SRL, OLIFLORI COM SRL, PAPAI-DOSA-PADO-IMPEX SNC, PATI PRODIMPEX SRL, PERA COM SRL, PERLACARN SRL, PROD MIXT COM SRL, PRODIVERS PM & CO SRL, QUANTUM IMPEX SRL, RITA COM SRL, ROCKY TRANS IMPEX SRL, ROMAROM COM SRL, RUHOTT SA, SALAJEANCA S.A., SALICO SA, SARMIS SA, SATURN IMPEX SRL, SAUDIA COM IMPEX SRL, SCOLARUL SRL, SEBIROM IMPEX SRL, SERALEX BAR SRL, SERV CREDO SRL, SIGNAL TRANS COM SRL, SIMONA SRL, SIRIUS COM SRL, SOLEX PLUS IMPEX SRL, SOLO IMPEX SRL, STAR-SERVICE SRL, SZERI IMPORT EXPORT SRL, TEFAROM SRL, TERA COM SRL, TERMAL SRL, TEXTILA SRL, TIMEX COMIMPEX SRL, TIP TOP AP COM SRL, TOP COM ABC SRL, TORA COM SRL, TORITA IMPEX SRL, TOTAL AS DISTRIBUŢIE GRUP SRL, TOTAL DISTRIBUTION GROUP SALAJ SRL, TRANSCAR SRL, TUNYOGI SNC, UTIL MATCON SRL, VERO-ZAL SRL, ZORILE COMPROD SRL
    JUDEŢUL SATU MARE
    5 GS SRL, ACORADA SRL, AD SRL, ADONIS 2 SRL, AGISTI SRL, ALBERT SRL, ALFRED INGRID SRL, ALISAM SRL, AMBRA ITALTEX SRL, AMFORA SRL, AMG SRL, AMICUS SRL, AMOR SRL, AMY DELY SRL, ANDRA SRL, ANDREI&ANDREAS LERM SRL, ANGERITA SRL, ANGORA SRL, APCIT ROTH SRL, ASTROS COMPANY SRL, ATLANTIC IMPEX SRL, AURA SRL, AXEL SRL, B&B SRL, BARACOM SRL, BARTA AŢI SRL, BELMONT SRL, BERMUDA COM SRL, BF GABO SRL, BITEA SRL, BOBY SRL, BONVI IMPEX SRL, BRENARDO SRL, BURGHOFFER SRL, CALIN COM SRL, CARAGRIMEX SA, CAROLA TRADING HOUSE SRL, CASA ALBA SRL, CHEMICAL IMPEX SRL, CHIMI MEHI SRL, CHIOREAN SRL, CHRISTIANA SRL, CIOCIRLIA SRL, CLUJ FATHIMA SRL, COLEDO COM SRL, COMCHIM SRL, COOPERATIVA DE CONSUM CONSUMCOOP CRAIDOROLT, COOPERATIVA DE CONSUM CONSUMCOOP CRUCISOR, COOPERATIVA DE CONSUM CONSUMCOOP DOBA, COOPERATIVA DE CONSUM CONSUMCOOP ODOREU, COOPERATIVA DE CONSUM PETRESTI, CORINT SRL, CORVINA SRL, COSMICOM SRL, COUNTRY SRL, CRISEDA SRL, CRISFIL SRL, DAFAR SRL, DALTUN JB SRL, DANIEL SRL, DECOLUX SRL, DENIS SRL, DEPOZIT LF SRL, DERSIDAN SRL, DG SARCOM SRL, DIANA AP SRL, DIMINEATA SRL, DOICAR SRL, DOREX SRL, DRINK SRL, DRUMS SRL, EDEX SRL, EDITURA AOQUILA 93 SRL FILIALA SATU MARE, EFECT SRL, ELECTRONICA IMPEX SRL, EMMA SRL, EVORY COM SRL, F HAUS SRL, FIORELA SRL, FLAMINGO SRL, FLORUTA SRL, FLUID GROUP HAGEN SA, GEPETO SRL, GEROM IMPEX SRL, GIU MA MODE SRL, GLADIS SRL, GLC MIORITA SRL, GOIA IONAS SRL, GOLF COM SRL, GORDIUS SRL, GOSPODARUL SRL, HANSA SRL, HARSANYI SRL, HERCULES SA, HORTENSIA SRL, IBY SRL, INTERCOMPANY SRL, IULIA COMEXIM SRL, JASMIN SRL, JEANETTE SRL, LEBADA SRL, LIBRASAM SA, LIUTA SRL, LOBRY COM SRL, LORETTA SRL, LTZFCOM SRL, LUCA M&M SRL, LUDY SRL, MAGIC SRL, MANEX IMPEX SRL, MANICO SRL, MARINARUL VESEL SRL, MAVI & VIMA SRL, MAVIO INTERNAŢIONAL SRL, METECOM SA, MIKE SRL, MODIC SRL, MONA LINDA SRL, NAUTILIUS SRL, NECESSITAS SRL, NEGRUTU CONST SRL, NICO STAR SRL, NICOMI SRL, NORBITA SRL, NORD TOM SRL, NOVECOM SA, OLYMPOS SRL, OPTIM RO IMPEX SRL, PANAVIT SRL, PAPILLON SRL, PAPS SRL, PARIS COM SRL, PAUL B&B SRL, PAVIMENTI SRL, PENTAGON ALB SRL, PHOENIX SA, POST SRL, PRAGOCOM SRL, PRIMA 2000 SRL, PRO COOP SA, PRODCOM OTELUL SRL, RADIAL SRL, RADICAL SRL, RENDZO SRL, RESSLER SRL, RHODOS SRL, RINDUNICA HALMEU SRL, SANTEC SRL, SAT AN IMPEX SRL, SAT AN SRL, SAVIPLAST SRL, SEBASTIAN SRL, SELECT IMPEX SRL, SELF SRL, SFERA SRL, SG LUX SRL, SILVERS SRL, SIMACO VEST SRL, SOLSERVICE SRL, STEF ET CO SRL, T&M INC AUTO SRL, TABU SRL, TALENTUM SRL, TEXIN SRL, TIPTOP BOB SRL, TRANS CRENGUTA SRL, TRANS GLOBAL SRL, TRAVEL SRL, TURISM COMPLEX BUD SRL, UNISON SRL, VIDALIMENT SRL, VOPS COM SRL, ZANACAN SRL, ZORILE SRL
    JUDEŢUL SIBIU
    ADAA - SAN SRL, ADI IMPEX SRL, ADIRAL COM SRL, AGREM PREJBA SRL, AL COMSIB SA, ALEXIMI IMPEX SRL, ALEXIS COM SRL, ALMA GRUP SRL, ALPACOM SRL, ALPIN & CO SRL, ALVIS COM SRL, AMA TRADE SRL, ANA COM SRL, ANDRA SIB SRL, ANDRA TRADE SRL, ANRATI SA, APICOLA SRL, ARCADA EXIM SRL, ARCHIM SRL, ARGUS SRL, ARIANA SRL, ARIONSIB SRL, AROMA SA, AUSTRIA SRL, AUTO IRA SRL, B & B COM IMPEX SRL, BALCESCU IMPEX SA, BARBY SRL, BE-EL SRL, BENY COM SRL, BIAMI INTERNAŢIONAL SRL, BODNAR & CO SNC, BOEMA PREST SRL, BOMI PRESCOM SRL, BOTOS COM SRL, BRASERO SRL, BRINDUSA SRL, CAMMINO SRL, CARA SRL, CASA ALBA IMPEX SRL, CASINI IMPEX SRL, CENTRUM SA, CIBINTEX SA, CLAUVI SRL, COFSIB SA, COM ŢINĂ SRL, COMALIMENT AURA SRL, COMAT SIBIU SA, COMEDAL SRL, COMSIL SRL, COMSOR SRL, COMTUR SRL, CONCRET SRL, CONTEXT SRL, CONTRAST MED SRL, CORAL N & H SRL, CORIAM IMPEX SRL, COSINA IMPEX SRL, CROMA SIB SRL, CSILLAG COMIMPEX SRL, DANEXIM SRL, DANIEL TRADING SRL, DATAPRO SRL, DECOR EXPERT SRL, DEOCON SRL, DIA FARM SRL, DIA TRADING SRL, DINNER BEAUTY MANAGEMENT ITALIA SRL, DIRCOM SRL, DNG COM SRL, E.M.SIB SRL, EDERA SRL, EL GRINGO SRL, ELA SIB, ELECTROSIB SRL, ELIO PROD SRL, ELMINA SRL, ENIGMA-SIBCOM IMPEX SRL, ESTETIC SRL, EURO FININVEST SRL, EURO MED IMPEX SRL, EUROMEX SRL, EXPLORER SRL, EYSPOT SRL, FIBO SRL, FIDELIANA SRL, FIRST MADDY SRL, FIX ELECTRIC SRL, FLORADI PROD COM SRL, FLORIS SRL, FRUCTOMED SA, FUEGO SRL, GENERAL GROUP SA, GENERAL GROUP TRADING II SRL, GENERAL GROUP TRADING SRL, GENERAL IMPEX COM SRL, GENICO IMPEX SRL, GERMAROM COM SRL, GOSPODARUL CRISTEA SNC, GRAMINA SRL, GREM SRL, GRILA SRL, GRINEL COM SRL, HASCO SRL, HELEN IMPEX SRL, HULA VECHE SRL, IACOBINII SA, ICRASIB SA, ILEANA SRL, IMPULS SRL, INDIA SRL, INTEL SRL, IZABEL PROD SRL, IZVOARELE SRL, JEUVI SRL, JUVENTUS SRL, KARRES SRL, KON TIKI SRL, L I M O R O M SRL, LA CIOFLAN SRL, LA FODOR SRL, LACOSIB SRL, LATIN IMPEX SRL, LEDO TRADING SRL, LEMNO TRADING SRL, LI & DO SRL, LIAN COM SRL, LICURICI SRL, LILLA-M SRL, LIRACOM SRL, LITACOM SRL, LIVER COM SRL, LORIS PROD SRL, LUISA COM SRL, LUXOR IMPEX SRL, M & S SRL, M B SRL, M V PROD COM SRL, MACAM PROD-COM SRL, MAGICOS IMPEX SRL, MAIER TRANS SRL, MANCOMIL SRL, MARAL TRADE SRL, MARASIB SRL, MAREX COM SRL, MARIMAS SRL, MAROCO SRL, MECOSOFT SRL, MEDIA COMERŢ SRL, MEDIA TRADING SRL, MEGA COSMETICS SRL, MERCUR LUX SRL, MERI FRUCT SRL, MERKUR COM SRL, METASIB SA, METEOR IMPEX SRL, METRONOM SRL, MEX & CO SRL, MIHEIA SRL, MINY IMPEX SRL, MIORITA IMPEX SRL, MIRADELA COM SRL, MOBILA NOVA SRL, MODEST IMPEX SRL, MONA C SRL, MONISTAR SRL, MT COMPANY SRL, MULTISERV SRL, N & L SRL, N&P IMPEX SRL, NALCO INTERNAŢIONAL SRL, NAPOLEON SRL, NATURA SRL, NELSAN SRL, NET GROUP DISTRIBUTION SA, NEXUS NET SRL, NIKE COM SRL, NORA EXCLUSIV SRL, NUTRICOM SRL, OLTEANCOM SRL, OPREA SNC, ORLANDO SELECT SRL, ORLANDO SRL, OVIMIN SRL, P & M SRL, PALTINIS MED SRL, PAMIRA PROD SRL, PANCOM SRL, PANDA KAROLA SRL, PANTERA ROZ SRL, PARIS SRL, PERLA SRL, PEROM SRL, PETRA SIB SRL, PHOENIX - GROUP SRL, PLASTI GLAS SRL, POPAS TURISTIC DUMBRAVA SRL, PORTO SRL, POSTAVARU SA, POWER TEAM SRL, POZZO IMPEX SRL, PRECA SRL, PRESIDENT SRL, PRESTCOM 94 SRL, PREXICO SRL, PROMARK TRADING SRL, PROMEDIA SRL, PROMEDIA TRADE & SOFT SRL, PROSPER COM SRL, QUATROM IMPEX CO SRL, R A M INVEST SRL, RADY SRL, REALSIB SRL, REGENT COMPANY SRL, REMETE & COMP SNC, RO GER SRL, RO PHOENIX SRL, RODICA SRL, ROGER IMPEX SRL, ROLI COM SRL, ROM LIV SRL, ROM-ALDI SRL, ROMRAST SRL, ROMSIB SRL, ROT-FELD SRL, ROUA SRL, ROVINAL SRL, SAGETATORUL COM IMPEX SRL, SALISTE BILEA TURISM SA, SANDA COM SRL, SANLACTA SRL, SANRELI SRL, SEICOM MED SRL, SELF SRL, SEVI SRL, SIB CHIM SRL, SIBARROM SRL, SIBIUL VECHI SRL, SIMFLOR SRL, SOLO TRADING SRL, SORA SRL, SORINA SRL, STANCLAD IMPEX SRL, STEAUA SUDULUI SRL, STILARREDO SRL, SUPER COM SRL, SURMONT SPORT SRL, TACTIC SRL, TELEN SRL, TILISCANA SRL, TIMEXIM SRL, TIMPA SRL, TORE SRL, TRAIAN SRL, TRAM SRL, TRANS ARAL SRL, TRANS MIAMI SRL, TRANSILVANIA COM SA, TRAUBE SRL, TRAVEL SPORT SRL, TRENDY SRL, TRIUMPH IMEX SRL, TUFIN COM SRL, TYAGY M&T SRL, ULEX SRL, UNIVERS SRL, URBANA SA, UTIL COM SRL, UTILSAN SRL, VAS & FLORY SRL, VENERA SRL, VERITAS SRL, VEROX SRL, VIKY SIB SRL, VIMAT SRL, VIOMAR IMPEX SRL, VISA COM SRL, VLADEXIM SRL, WIENER SRL, X Y Z SRL, YO KO IMPEX SRL, ZINA FRUCT SRL
    JUDEŢUL SUCEAVA
    22 DECEMBRIE SRL, ABANOS-COM SRL, ABC MARKET SRL, ACHAIA SERVCOM SRL, ADELAINE-STAR SRL, ADICOST EXIM SRL, ADMIRAL TRADING SRL, AGROFITOTEHNICA SRL, ALASKA COMIMPEX SRL, ALEX-ANCATRANSCOM SRL, ALEXANDER COM SRL, ALFA SRL, ALIMENTARA SA, ALIPIND SA, ANA-ALICE PRODCOM SRL, ANADAN COM SRL, ANCA SRL, ANCONI COMSERV SRL, ANDREI JUNIOR SRL, ANG - SOR SRL, APICOLA SUCEAVA SRL, ARCTIC SERV SRL, ARINA COM SRL, AROMEX COM SRL, ARTIMAR COM SRL, ASCHIUTA SRL, ATILA COM SRL, AUGUR COM PROD SRL, AXXA M & G SRL, B+B SRL, BADICOM SRL, BARTIMEX SRL, BELLE VIE IMPEX SRL, BIOSTAR SRL, BIRMI EXIM SRL, BOSS GROUP SRL, BOTUSANU COM SRL, BRIANCRISDU COM-PROD SRL, BUCEGI COM SRL, BULGARU COMETI SNC, BURDAMAR PRODCOM SRL, CAMPING FAGET SRL, CANAY IMPEX SRL, CARMEX SRL, CASA FIONA PROD-COM SRL, CASA PLUS SRL, CATALUCI COM SRL, CETATEA SA, CHIMCOLOR SRL, CHINDEA COM IMPEX SRL, CIP-SAVIN COM SRL, COFETARIE NORDIC SRL, COLER COM SRL FRASIN, COMALIMENT SA, COM-ANDREI SRL, COM-CARVINEX SRL, COM-IND-AL-BAR SRL, COM-ŢARA SRL SUCEAVA, COMAT ELSAN SRL, COMETEX SA, COMSUTEXIN SA, CONSACT COM SERV SRL, CONSUL SRL, CONY-DAN TRANS-SERV SRL RADAUTI, COR DOM COM SRL, CORJUC PROD-COM SRL, COS-LIL-COM SRL, COSIMEX SRL, COSNA COMPLEX COMERCIAL IUGA SRL, COSTIS IMPORT-EXPORT SRL, CRINALBO COM SRL, CRIOTIS SERVCOMIMPEX SRL, CRISMU IMPEX SRL, CRISTIAN SRL, CUPIDON SERVCOM SRL, CVARTET SRL SUCEAVA, DANADI PROD COM SRL, DANCE MUSIC FACTORY SRL, DARCOV AGRICOM SRL, DARINI COM IMPEX SRL, DASTI SRL, DATA SERVICE SRL, DEALUL HOLDEI SERV SRL, DEFEL COM SRL, DEGAD PRODCOM SRL, DERSI COMSERV SRL, DIAL COM SRL, DIONISOS PRODCOM SRL, DOINA SRL, DOMAR COMSERV SRL, DONECO SERVICE SRL, DORNACOM SA, DOUA STELE COM SRL, DULCHERU FARMVET SRL, DUMAREX COM PREST SRL, ECLATANT IMPEX SRL, EDIDA VICOV SRL, EGRETA SRL, ELADA IMPEX SRL, ELBIT TELECOM SRL, ELCE JUNIOR SRL, ELDUM SRL, ELEXON IMPEX SRL, ELTER SRL, ENOIU COMPROD SRL, EPIC MOD SRL, ESCARPEN SRL, EUROMOBIL SRL, EUROSHIK SRL, EUROSTELA COM SRL, EVELON STAR SRL, EXCELENT COMSERV SRL, EXPRES AGRESSIONE SRL, EXPRES ATRIX SRL, FAIIA COMPLEX SRL, FARESTIN COMIMPEX SRL, FAREXIM SRL, FAST-FRESH SRL, FAVORIT SRL, FEMA COM SRL, FETADA COM SRL, FILANTROP COM SRL, FLORIN SRL, FLOROMIN SRL, FRETTA CLUB SRL, FULL COM SRL, GALA SRL, GAMA COM PREST SRL, GENERAL ELECTRONIC & DATA SERVICE SRL, GENIUS SRL, GEOROM IMPEX SRL, GEROM CONSTRUCT SRL, GHEMA UNGUREANU COM SRL, GHINITA SRL, GIROCOM SRL, GIVAS COMIMPEX SRL, GLOBE SEATTLE PC SRL, GOSPODINA SRL, GRIMIS COM SRL RADAUTI, GRUCO COM SRL, HAIDUCUL COM SRL, HALIP COM PREST SRL SUCEAVA, HIGH TECH SRL, HRAB SRL SUCEAVA, HUMOREANCA SA, IASENCIUC SNC, ICA SERV COM SRL, ÎL CANGURO SRL, IMCA PRODCOM SRL, IOANIDIS EXIM SRL, IORGOS IMPEX SRL, IRALDO SRL, JIJIA SA, KALMAN DISTRIBUTION SRL, KONY SRL, LA RASCRUCE COM SRL, LEUNIS IMPEX SRL, LEUSOLO COM SRL, LIRA-DAN SERV-COM SRL, LIRICA MARKET SRL, LIVI MARI COM SRL, LOCOMOTIVA COM SRL, LORNEX COMP SRL, LUCADY IMPEX SRL, LUCCOR SRL, LUMIAX SRL, M & A DI NOSTRADAMUS SRL, M.I.V. SRL, MACELARIA GOSPODARUL SRL, MAGIS IMPEX SRL, MAGURA SRL, MAIER IMPEX SRL SUCEAVA, MARATON EXIM SRL, MARCUS SRL, MARELVI IMPEX SRL, MARIAN SRL, MARICUT COM SRL, MARTISORUL COM SRL, MATELO COM SRL, MATERNĂ SRL, MENURA SRL, MERIDIAN GRUP SRL, MERLUCIUS COM-PROD SRL, MESTECANIS-TIMU SNC, METALO - CHIMICE SRL, METEXCHIMCOM SA, MICA INDUSTRIE ŞI PRESTĂRI SERVICII CASVANA SRL, MICRON PROD COM SRL, MIFADO PRODCOM SRL, MINISTARCOM SRL, MIOTIS DISTRIBUTION SRL, MIRADONE IMPEX SRL, MIRODIA PROD IMPEX SRL, MISTER BIM SRL, MODELARIE SRL, MOLDCAN PROD SRL, MONALISA IMPEX SRL, MONDAN COM SRL, MONTE RITA COM SRL, MORISS-N.C.B.EXIM SRL, MUDO IMPEX SRL, MULTITEX SRL, MUSATA SRL, N.A. VAMA SRL, NADA FLORILOR SA, NEW ART SRL, NEW-CODA SERVICE SRL, NIG SUPERCOM SRL, NIK'OLA-AURA SRL, NISTRU-RAMO SRL, NORD ELECTRONIC SRL, NORD INTERMED CONSULTING GROUP SRL, NORDIC TURISM SRL, OBCINA SA, OLTDAN COM SRL, OLTEA COM SRL, ONEC COM SRL, ONICEAG SCARFACE SRL, OSCAR PROD SER CO SRL, OZON SERV-COM SRL, PANTERA ROZ SRL, PLANIS COM SRL, POIANA SRL, POLSK-TRANSPORT SRL, PORTOLAC SRL, PRACTIC MITRIC COM SRL, PRENA SRL, PRIMAGRA SRL, PRIMORDIAL SERV-IMPEX SRL, PROACTIV SRL, PROD-IMPEX SRL, PROGRESUL VICTORIA SRL, PROTON TEHNOLOGIES SRL, RACORITOARE BUCOVINA SRL, RADIO-TEL SRL, RADU SRL, RALEN SERVCOM SRL, REBONA COM SRL, RECORD-BV SRL, REVINE IMPEX SRL, RICCARDO COM SRL, RIDANA IMPEX SRL, RINCON-ICE SRL, ROADSTAR TRADING SRL, RODISTROM COMIMPEX SRL, ROMÂNĂ CLASS SRL, RONDEL PRODIMPEX SRL, ROSINT SA, ROXANA SRL, SACOM SRL, SAHI-ROBERTO COM SRL, SALAMANDER COM SRL, SANEL COMSERV SRL, SARGUT SERV-COM SRL, SAVCOM SRL, SEDCOM TRADING SRL, SEDCOMLIBRIS SA, SELVAMIR COM SRL, SHARPY - SERVCOM SRL, SIMBOLIC MP SRL, SIMFONY PRODCOM SRL, SIMOS CAFE SRL, SIMOS COM SRL, SPONTAN PROD COM SRL, STAVARACHI PROD COM SRL, STEL MOB SRL, STINOR PROD-COM SRL, STROP COM SRL, SUCRAMIN TONIC-CLUB B.TUDORIU&CO SNC, SUPERMAG DIVERSITAS SRL, SUPERSTAR COM SRL, SUPREME DISTRIBUTION IMPEX SRL, SYMMETRICA SRL, TAMISE COM SRL, ŢARA DE SUS SA, TAVI SRL, TEDAN COM SRL, TELECROM SRL, TORINO IMPEX SRL, TOTAL DISTRIBUTION GROUP BUCOVINA SRL, TRANSIT SRL, TRECATORUL COM SRL, TREI PITICI PRODCOM SRL, TREZOR COMIMPEX SRL, TRIDENT SRL, TRUST AGROIND SA, TUKEM SRL, UNIPROD SERV SRL, UNIVERS POLICOLOR SRL, URANUS SNACK SRL, VALEA OBCINILOR SRL, VAS FLORI COM SRL, VEVA IMPEX SRL, VIRGILIUS COM SRL, WARP NET COMPUTERS SRL, YAR COM SRL, ZORILE ANTILOPA - COOPERATIVA MESTESUGAREASCA MICA
    JUDEŢUL TELEORMAN
    ABC NEACSU COM SRL, ADEXIM SRL, ADYCOM SRL, AGISSANT IMPEX SRL, ALCO SERV COM SRL, ALEX ORIENT IMPEX SRL, ALEX-TELL SA, ALICOF DORA SRL, ALROM TRADING INTERNAŢIONAL SRL, ANCUTA COM SRL, AND COMPUTER SRL, ASERGREN SRL, ASTORIA PRODCOMTRANS SRL, ASTRAHAN COM SRL, AXIS COM SRL, BAIUL 95 COM SRL, BALINEX COM SRL, BIG IMPEX 94 SRL, BUCUR COM IMPEX SRL, BURNAS SA, C T ALIMENT COM SRL, CAPPUCCINO PROD COM SRL, CASA SRL, CATANI COM SRL, CENT SRL, CENTRAL COMPANY PEDRO IMPEX SRL, CERBUL IMPEX SRL, CICOM IMPEX SRL, COMALEX SA, COMBY COMERŢ SERVICII SRL, COMEXIM ALBATROS SRL, COMFAVORIT SRL, COMFLORINO SRL, COMGAB IMPEX SRL, COMINVEST SRL, COMMOD STIL IMPEX SRL, COMPLEX CONFORT SA, COMPRODIS II SRL, COMTESSIS SRL, COMTIA IMPORT EXPORT SRL, CORAMA COM SRL, CORAZA SRL, CRISANCOM SRL, CROCODILUL SERVICE SRL, CROMA IMPEX SRL, DAN & MAR PROD SRL, DANALY COM SRL, DELMARIO COM SRL, DELTA COM SRL, DENDRO FLORA IMPEX SRL, DENI MAR IMPORT EXPORT SRL, DEVY COM SRL, DOROBANTU COM SRL, E-NET SRL, ELER SRL, FIB SERVCOM SRL, FORTUNE '96 IMPEX SRL, FRANCO ROM SRL, GE INTER GRUP SRL, GENERAL-DAT SRL, GOLD MTD SRL, GRUPO TRANSNATIONAL SRL, HANUL CU NOROC SA, ION 2 COM SRL, IONADI IMPEX SRL, KARPATHIA SRL, LAUREN COM SRL, LIBRISTEL SA, LINCOM SRL, MAGIC SRL, MARRELI-COM SRL, MAT CONSTRUCT SRL, METROPOL SRL, MGF COMSERV SRL, MOGOSCOM SRL, MONDIA SRL, NEAGU GROUP COMPANY SRL, NICOMEX SA, NIDIS SRL, ONIDERM SRL, PAND SRL, PAUL ALBU COM SRL, PEFIN & PROD SRL, PIERRE & RO CO. LTD SRL, PRODAPUBLIC SRL, PRODCOM ANA SRL, PUDICOM IMPEX SRL, RAMI IMPEX SRL, ROFAL SRL, SADY COM SRL, SIEL IMPEX SRL, SOMIR IMPEX SRL, STANCON PROD SERVICES SRL, STELDICO SERVCOM SRL, SUD STAR COM SRL, SUMOCO IMPEX SRL, SUPER MED SRL, TOPAZ COM SRL, TRALEX SRL, TRANS-MARION SRL, UNICOM SRL, UNO COM SRL, VACANTA TUR IMPEX SRL, VASILIADA COM SRL, VASTA 94 COM SRL, VCR COM SRL, VENTO SRL, VESTCOM SA, VIOMAR SRL, ZIDCOM SRL, ZIMFLOR SRL
    JUDEŢUL TIMIS
    3C WALDOMAR-CARP SRL, 92 KTU DISCO SRL, A.T. KVINT SRL, ABAKADRI SRL, ABANOS SRL, ABC CALYPSO SRL, ABP ALINA CLUB SRL, ACV PARMEN SRL, ADASERAG COMPANY SRL, ADD-FAM SRL, ADELINA SRL, ADIGE COMERCIALE IMPEX SRL, ADRIANA S.P. SRL, AEDLOB SRL, AEROTIM SA, AFITAR SRL, AGIO-TILED SRL, ALATO 2000 SRL, ALBA-TIM PORTELANUL PREFERENŢIAL SRL, ALCOM SA, ALDIENA SRL, ALEXIA IMPEX SRL, ALINCOM 2002 SRL, ALL-PIC SA, ALMIRA TRADE SRL, ALTEXADI SRL, ALTFEL SRL, AMELY SRL, AMFORA SRL, ANA-DIANA SRL, AND CALIN-EXPRES SRL, ANDA SRL, ANDORI SRL, ANGY COMPANY SRL, ANIOD LEGUME FRUCTE SRL, APICOLA SRL, ARIS & ANTHEA SRL, ARTA SRL, ASCAMIL SA, ASSAF IMPORT-EXPORT SRL, ASTORIA SRL, AUR-FREEZE SRL, AURA SRL, AUTO-WELT SRL, AUTOHTON TIM SA, AUTOTELIC SRL, AVANT GARDE SISTEME SRL, AVASELAC SRL, AVIFPRODUCTION SRL, BADY SRL, BALINT&COMPANY SRL, BALLY'S SRL, BAMBI SRL, BANA-N SRL, BĂNCIU SRL, BANFLOR SRL, BANLOC PARC SRL, BANTEX SA, BARRANCQUILA SRL, BEGA PAM FOOD DISTRIBUTION SRL, BEGACOM SA, BELCAR DISTRIBUTION SRL, BELGIAN INTERNAŢIONAL TRADE COMPANY SRL, BETABELLY-VERO SRL, BICAZ SRL, BIEMCOMP SRL, BIJUTERIA DORIS SOTER SNC, BINI SRL, BIO-LACTUS SRL, BIS SRL, BISTRO GARA DE NORD SRL, BOGDAN ET CO SRL, BONCILIUS SRL, BONSAI SRL, BOOKS UNLIMITED SRL, BORODINO M&V&N SRL, BORSEC-MELINADA SRL, BRANDON COMPANY SRL, CADOURI SRL, CADOURI-AMINTIRI SRL, CALA SRL, CALAIS MAKSIM IMPEX SRL, CALIMERO SRL, CAMI-ME SRL, CARATTERE ITALIANO SRL, CARGO COM PARC SRL, CARMELY SRL, CASA MOSIBEL SRL, CASSINA SRL, CATALIN ŞI CATALINA SRL, CAZAN IMPORT-EXPORT SRL, CENTRUMAG PRIVAT SA, CETATE 700 SRL, CHICAGO-B SRL, CHIM ALEX-COMPANY SRL, CHIM-DYOTIM SRL, CHIM-JECRIS SRL, CIBO-BAR SRL, CITRO SRL, COFE-DY LAUR SRL, COFETARIA MAIESTA SRL, COKTAIL & VISSE COMPANY SRL, COLOR SRL, COMBICO SRL, COMISION DIC SRL, COMPACT-TOTAL SRL, COMPANIA ALINERV SRL, COMPLEX BASTION SRL, COMPLEX TIMIS SRL, COMSER-TIM SA, CONDOTIERUL SRL, CONES SRL, CONTA-VISTAR SRL, CONTACT SRL, CONVECTOR COMPANY SRL, CORAZON LAND SRL, CORIDA IMPEX SRL, CORIOLAN'S SRL, CORSO-TIM SRL, COSEI SRL, COSIDO SRL, CRESCENDO SRL, CRICO SRL, CRISTORO-IMPORT-EXPORT SRL, CRIVATUL SRL, CUCIULA'S SRL, CUT COMPANY SRL, D&C DISTRIBUTION SRL, DACIA MARKT SRL, DACIA SRL, DACS SRL, DADELINDE-GABRI SRL, DADVERY GROUP SRL, DAKTARY SRL, DALSEDAL SRL, DANSORTIM COMPANY SRL, DANUBIUS SRL, DANYHRIST SRL, DARIANA SRL, DATA BIT SRL, DAVID COMERŢ ŞI SERVICII SRL, DAYANA CRYSTEEL ENTERPRISES SRL, DE'ALEX SRL, DELIKAT SRL, DELPAS SRL, DENIS & COMPANY SRL, DENIS-SAN SRL, DENNICOS LOUISIANA SA, DERA SRL, DESMO LUX SRL, DETA-DORIS SRL, DIA & SORY SRL, DIALCO GRUP SRL, DIANA SRL, DIATIM SRL, DIGITAL 4 ALL SRL, DIMIJO SRL, DIODA SRL, DISTINCT FASHION SRL, DISTRI-GEF SRL, DIVIETO SRL, DO SRL, DOI FRAŢI SRL, DOLEE FLONTA SRL, DONIS SRL, DORNESIA SRL, DOVIOR SRL, DULCINEEA SRL, DUO NENIX IMP-EXP SRL, DURAND IMPEX SRL, DYDY SRL, E-B SRL, EASTERN DIGITAL SRL, ECO-HORTIMEX SRL, ECONOMIC LUGOJ 2000 SRL, EE COM ELECTRONIC SRL, EGRESSUS SRL, EGRETA SRL, EL PASO SRL, ELECTRIC ELLA SRL, ELECTROINTEGRAL IMPEX SRL, ELECTRONIC BDK SRL, ELENE-MODE & D.E. SRL, ELISABETH SRL, ELITIM SRL, ELMAFLOR SRL, ELSTAD LUMILUX SRL, EMAILIDA MENARO SRL, EMESE ATTILA SRL, EMFLOR SRL, EN DETA-ÎL SA, ERLACH COMPANY SRL, ESKO-S SRL, ETERNITY SRL, EURITMIC SRL, EURO-CLUB SRL, EURO-EVRIALY SRL, EVERGREEN SRL, EXCEDONA SRL, EXECUTION COSTIM SRL, EXFOR FAGUS SRL, EXTRA SRL, FADRIS LUX SRL, FANE SRL, FANYLUX-BOUTIQUE SRL, FAREL-ANGY SRL, FARMEC PLUS SRL, FARM OLASTA SRL, FARTEN-FOOD SRL, FAUST FLOREA-USTUROI SRL, FELIX SRL, FELTIVO SRL, FLAMINGO-DENTA SRL, FLANUTIS SRL, FLEXIBIL SRL, FLOREA SRL, FLORY SRL, FORTUNA G SRL, FRAM SRL, FROLA SRL, FRUCTAL SRL, FRUCTIMEX SA, GABITA SRL, GANYS SRL, GAPECHIM SRL, GAVOBITTO SRL, GEF-FACILITIES SRL, GEO & MIR SRL, GERANIUM SRL, GERECO SRL, GERMYCOM SRL, GEROLA PRODINVEST SRL, GEROM SRL, GITTANOS COMPANY SRL, GOLDSTERN INTERNAŢIONAL SRL, GOLDYLOKS SRL, GOSPODARUL SRL, GRECU & GRECU SRL, GROUP AMI SRL, GROUP DANIELSE SRL, GRUND & MORA COMPANY SRL, HANDFINE SRL, HANOVER SRL, HECTOR SRL, HERIK DEAS SRL, HESSTON DISTRIBUTION SRL, HILMOD STYL SRL, HIT-TRADING SRL, HOLY LAND COMPANY LTD SRL, HURIMEX SRL, IATSA TIMIŞOARA 1 SA, IBERIA SRL, IDILA SRL, IELA SRL, IFOS SRL, ILEA SRL, ILIUTA SRL, IMBOLD SRL, IMI SRL, IMPODIMAG SRL, IMPORT EXPORT UNIVERSAL SRL, ÎN EXTENSO MARSHALL SRL, INTERNAŢIONAL TOP COMPANY SRL, INVICTA ROMÂNIA SRL, JAVIDKIA SRL, JIM-TOMIL SRL, JO-CASI SRL, JURA GROUP SRL, KABOR SRL, KAISS JUNIOR SRL, KAM SRL, KARIVI SRL, KRILATI TEAM SRL, KROKUS-CON SRL, KUGEL EXIM SRL, KUHNTOP SRL, L.G.V. LILA PAUSE SRL, L.I.-FIDDLAS SRL, LA DUCĂ SRL, LA ELEONORA SRL, LABRADOR SRL, LANDHARMA SRL, LAS VEGAS SHOW SRL, LASANDRA SRL, LECOM WEST BIROTICA SRL, LENGESIA SA, LENY TRADE COMPANY SRL, LEUL IMPORT-EXPORT SRL, LINICO RASIRO SRL, LIV DUNELI SRL, LIVERPOOL TRADING CO SRL, LUCOM SA, LUCRIS SRL, LUNEX SRL, LUTICOS SRL, LUX MAGAZIN SRL, M.B.M. SRL, M.I. ENIKO SRL, M.J.M. NEW IDEAS SRL, MADA SRL, MADENA INVEST SRL, MADONA-CAFE SRL, MAGELLAN SRL, MALDINI COMPANY SRL, MALIBU-IMPEX SRL, MALVINA SRL, MANDARIN SRL, MANOX-RC SRL, MARKET SIMIRO PLUS SRL, MAT-BONAGRO SRL, MATERNĂ MODERN SA, ME. CAUCAZ SRL, MEGAFRUCT SRL, MELROSE PLACE SRL, METACOM SA, METALTIM SA, METROPOLITAN 2000 SRL, MIARIS SRL, MIDAL ALF SRL, MIGNON SRL, MINASKO IMPEX SRL, MIO SRL, MIORITA SRL, MIRALIN SRL, MLADOST IMPORT-EXPORT SRL, MOARA ANDARTA SRL, MOBEX TRADING & INVESTMENTS SRL, MOBEXPERT TIM SRL, MOLDOKATY SRL, MON SANTI COM SRL, MONA TZ COMPANY SRL, MONDOROM SRL, MONTPELLIER SRL, MOTUL SRL, N.G.-FRESHFRUCT SRL, NADA FLORILOR SRL, NADRADZI SRL, NANDRIPRIS & CO SRL, NAUPLIA SRL, NELSON PROD SRL, NEPTUN SRL, NEROM SOLLUX WEST COMPANY SRL, NEURONIC TRADE SRL, NEW GINETTE FASHION SRL, NEXT COMPUTER SRL, NEZAR SRL, NIADAL SRL, NIC ACNIT SRL, NICOL SRL, NIFERTITI SRL, NINEL SRL, NONN SNC, NOROC SRL, NORTON SRL, NOVA-TIM SRL, ODANIDA COMPANY SRL, OFFICEREC SRL, OLIDUS SRL, OLIMPIC SRL, OLIVIA SRL, ONIT RIANDA SRL, OTIOVI SRL, OURALIVE SRL, P.U. COMPANY SRL, PAMI-TOM SRL, PAMISKORONES SRL, PAN-TERRA SRL, PANITIM SRL, PATISERIA BEGA SRL, PERUVISION SRL, PESCHEK SRL, PIASTRELLE SRL, PIETROSUL SRL, PIMKIE COMPANY SRL, PLATIN TRADING SRL, PLESA OLION SRL, POLICROM SRL, POPASUL MOTILOR SRL, PORTELANUL OANA SRL, POSIDON SRL, POWER PACIFIC CORPORATION SRL, PREFERITA SRL, PRIVANIR LUX SRL, PRO MOBILA ROMÂNIA SRL, PRODAN EMANUEL IMPORT-EXPORT SRL, PRODNADINA-SERV SRL, PROFI ROM FOOD SRL, PROMATIM SA, PROTEGE-PAROL SRL, PUNTO PELLE B.L.G. SRL, PUSS-ÎN-BOOTS SRL, RACOLANTA SRL, RAI TREI STELE SRL, RALEX SRL, RANDLER O.P. SRL, RAPID-NORD SRL, RECAS I+R SRL, REHO VERTRIEB IMPORT EXPORT SRL, RELLY-COMPANY SRL, RELU PRODIMPEX SRL, REMBKA SRL, RESPAL JUNIOR SRL, RIRODA SRL, RIVACOM PRESS LG SRL, RODENASTYLE SRL, ROIL SRL, ROLEM SRL, ROMARIO SRL, ROMBAL-TIM SRL, ROMCOM COMMUNICATION SERVICES AND DISTRIBUTION SRL, ROMFRATIM SRL, ROMICS SRL, ROYAL OIL COMPANY SRL, RUS-SAVITAR SRL, S. HANUS SRL, SALTIM HERMES SA, SANDRU SRL, SANELLA COMPANY SRL, SANIPLANT SRL, SARDENI SANTA MARIA SRL, SARGON & CO SRL, SEAD ŞI SUAD SRL, SEBCO LUX SRL, SEDAN SRL, SEMIR COMPANY SRL, SEMISLEND COMPANY SRL, SEVILLA MARKETING SRL, SHARARA SRL, SHOPING CENTER SRL, SILDRA-TREKING SRL, SILINIUS SRL, SILIVEX SRL, SILVIKRIN SRL, SINAIA SRL, SITAVIF SRL, SMALL COMPANY SRL, SO-HO SRL, SOIMUL SRL, SOLAR M & M SRL, SORA-COM SRL, SORAZMI SRL, SPECIAL CASA SRL, STADEX CORPORATION SRL, STAR TELEFONICA SRL, STAVROS SRL, STELUTA C SRL, STIROLINE SRL, SUFAN COMPANY SRL, SUMMER TIME SRL, SUPER MIVA SRL, SUPERMARKET JIVANCA SRL, SUPI DIF PRESS SRL, SUPRIM IMPEX DISTRIBUTION SRL, SVETEX SRL, TAXI-VOLAN SRL, TE.CO.S.&MARGORO SRL, TEHNIC B SRL, TEMPESTA SRL, TERMURE DAIS SRL, TESARINA SRL, TEXTILA VLAICU SRL, TEXTILANDIA SRL, TEXTINC SA, THERAPEIA SRL, TIM-DIALFIO SRL, TIM-NET SRL, TIMBURG SRL, TIMLIBRIS SA, TIMMYTRANS COMPANY SRL, TINECZ SRL, TOMONI-FIN SRL, TORONTO SRL, TOT-TEX SRL, TRAFALGAR SRL, TRANS GADOLA SRL, TRANS TRUC INTERNAŢIONAL SRL, TRANSILVANIA SRL, TRIANGOLO VERDE SRL, TRIPLET SRL, TRIUNGHI GSM SRL, TUCUS SRL, TURIST SRL, ULTIMOD-STYLE SRL, UNDERGROUND SRL, UNICOM SRL, UNIVAL SRL, UNIVERSAL DOINA SRL, UNIVERSAL RODICA SRL, UNIVERSAL SERVICE AMIS SR
L, URSULESCU SRL, VALEX SRL, VAMOLINA SRL, VANEL IMPORT-EXPORT SRL, VARUNA-S SRL, VEGVAR REZVAI SRL, VEMOB SRL, VERONICA SRL, VERTICAL IMP-EXP SRL, VIDEO DISCO & TRAVEL SRL, VLAD MARINELA SRL, VLANEOS COMPANY SRL, VOG SRL, WALLY JUNIOR SRL, WATMARK INDUSTRIES SRL, WEST BEER SRL, XIMENA ROMTRADE SRL, ZAGROS SRL, ZASS PROTEUS & CO SRL, ZENTAS-ELEC SRL, ZORBA SRL, ZORITA SRL, ZUROTIM SRL
    JUDEŢUL TULCEA
    ABC INTERNAŢIONAL SRL, ADYON SRL, AEGYSSUS SRL, ALCA PREST-COM SRL, ALEXIS PRESTCOM SRL, ALIMENTARA SRL, ALIMENTCOM SA, ALLEGRO SRL, AMIGO SRL, AMOREL SRL, ANDA SRL, APROMAT SA, AREXIM SRL, ARTEMIZA RC SRL, ATHENA-MENAJ SRL, BABU AND CO SNC, BODAPROSTE & CO SNC, BORISMAR SRL, BUHIMEX SRL, CALYPSO, CASELL-IMPEX SA, CELEST COM SRL, CENTAUR SRL, CILI-COM SRL, COMAT-TELE SA, COMAX SRL, COMREP SRL, CONCORD SRL, CONEX TRANS SRL, CONSTANTIN COMPANY SRL, CONTI SRL, CORMAR SRL, CRONOS SRL, D.S.T. COM SRL, DANUBIUS SA, DINU-LUC SRL, DIVERTIS COMIXT SRL, DUALTOP SRL, EDVIN-COM SRL, EGO SRL, ELECTRO - SANITAS SRL, ELEN SRL, ELIS SRL, EPURE AND CO SNC, ERMOGEN SRL, ESTON SRL, FINCO SRL, FUDULEA SRL, GAFIU & CO SNC, GALCOR SRL, GELSOR SRL, GEOVAL SRL, GIVALETA SRL, GRAND-COM SRL, GRIGORAS SRL, H.M. IMPEX SRL, ILIRA SRL, INTER SRL, ION CREANGA SA, IOSIF & LUPASCU SNC, IVAN SRL, IVAS-GEOMAR SRL, JENI SRL, JOLLY IMPEX SRL, KOSTYAN SRL, LA HULENI SRL, LEONA SRL, LIANDY SRL, LINDA VIS & MARI SRL, LISCOM SRL, LISSA SRL, LUPU-STELY SNC, M.C.C. SRL, M.D.A. SRL, MARE & CO SNC, MARIA PRODEX SRL, MERX SRL, MIKE SRL, MILICOM SRL, MINI-PAX SRL, MIRAJ EXPRES SRL, MIVICOM SRL, MOCANU & CO SRL, MONTERO IMPEX SRL, MORIS SRL, NAUTILIUS SRL, NIC-IMPEX SRL, OSCAR-D.G. SRL, PALTINIS SRL, PANAIT CERNA SA, PANTAZE SRL, PARMAC-COM SRL, PELOREX IMPEX SRL, PETROVICI & CO LUPASCU SNC, PICTURA-BRODERIE MADONA SRL, POPA & ALMA SRL, PRODALIMEX COMSER SRL, PROTPLANT SRL, RIMS SRL, ROMSTANDARD SRL, S.C.D.R.M.A. DELTA TULCEA SA, SASNA SRL, SATELIT SRL, SCANDIA SRL, SERACOM SRL, SIMBOLIC SRL, STAR SERVICE SA, STELMAS SRL, STIL SRL, STULC SRL, SURU COM SRL, TEHNOCONFORT SRL, TEI-COM SRL, TELENA SRL, THOREX SRL, TIFAM SRL, TOPAUR SRL, TRANSCONSTRUCT-IMPEX SRL, TRANS-TOUR SRL, TRANSMAR SRL, TUCA SNC, UNION-VISA SRL, URAM-IMPEX SRL, VALCIU & CO SNC, VASCO SRL, YANKOS SRL
    JUDEŢUL VASLUI
    ACTUAL SRL, ADELALEX SRL, ADIMIR SRL, AGHEU SRL, AIDA SRL, ALCOOM SRL, ALEXMON-IMPEX SRL, ALIMENTPLATA SA, ALONA SRL, AMIREX GROUP SRL, ANTEL SRL, ARSENAL SRL, ARTEGA SRL, ASTORIA SRL, ATCOM, AUROCOR SRL, AUTORAID IMPEX SRL, BANPAL SRL, BANYOLAS SRL, BASARAB SRL, BENEDICTUS SRL, BERLIN SRL, BIG SRL, BOGMIH SRL, BRIO SRL, BUDAC IMPEX SRL, BUGHIUS-IMPEX SRL, BUTNARU SRL, CANMI SRL, CARMEN SRL, CASA CĂRŢII SRL, CATSIM SRL, CLEOPATRA CENTER SRL, CLEOPATRA IMPEX SRL, COMASAT LICA SRL, COMERCIAL MARIAN SRL, COMIREX SRL, COMPACTUS-ROM SRL, COMSTAR HAULICA SRL, COMTEXMET SA, DACIA 1991 SRL, DAMIANAL SRL, DAROMI SRL, DELKIMVAS SRL, DIC-AUTO SRL, DIORELLA SRL, DIXMAN SA, DOMNICA-IMPEX SRL, DOMUS-ADI SRL, DONALUCII SRL, DOREVECO SRL, EDIMEX SRL, ELCANDIS SRL, ENACHE SRL, GALION SRL, GECCO-COM SRL, GELAPROD SRL, GEMIVAS SRL, GORICOR SRL, GRAFIX SRL, HERA IMPEX SRL, HOLDING SA, IMPAR SRL, IMPRIMATE SRL, INFOMAT SERVICE SRL, IULVIR SRL, JUMBO-FLASH SRL, KRINON SRL, LIVANDES SRL, LOGOS SRL, MAGNOLIA SRL, MARALCOM SRL, MARI-GIANI SRL, MARIO COSTELINI COMPANY STAR SRL, MATEO SRL, MEGADETH IMPEX SRL, METALCON SRL, METROPOL SRL, MIGDALIN SRL, MILION SRL, MIPO-IMPEX SRL, MOLDOVA SA, NARMIDRA-IMPEX SRL, NEGOCOMIS SRL, NIVA SRL, OCRAINICIUC SRL, OILBEER VELSRL, OLIMP SA, OLIZIA N.C.B. SRL, OLTEANCA SRL, ORIGINAL SRL, ORISTE COM SRL, ORLANDO SRL, OSARDO SRL, PALODA SA, PALTIN SRL, PANUMA SRL, PARADIS SRL, PATRAS SRL, PATY-PATY SRL, PERLA SRL, PODUL-ÎNALT SA, PRINCIPAL SRL, RAMELY SRL, ROBERTOLARI SRL, ROBIN SRL, ROM-EST EURO SRL, ROMEL SRL, ROMSIMVAS SRL, SALCAMUL SRL, SCAFARU SRL, SELP SRL, SILVESROM SRL, SORISTER SRL, SPATARU SRL, TEOSIMRAL SRL, TIMCOSIN SRL, TIMICA SRL, TOSCA SRL, UNIMATEX SRL, URGENT-SERV SRL, VAN GHELIS SRL, VIADA SRL, VIENER IMPEX SRL, VIZANT SRL, VLATIS-MADICAR SRL, ZOREXIM SRL
    JUDEŢUL VALCEA
    1001 BAILE GOVORA SRL, 3 AXE SRL, ABRAVIL SRL, ADAMOL SRL, ADEVIM SRL, ADRIACOM SRL, AGRO-VIT SA, AGROIND SA, ALDI COM SRL, ALDI LUX SRL, ALEX-TOUR SRL, ALIROMAND SRL, AMI SRL, ANDA & RELU SRL, ANDREAS BIB SRL, ANISIA SRL, ANNABELLA SRL, ANTHRAX SRL, ARCONI SRL, ARNOTA SRL, ARTA MODEI SRL, BALD SRL, BEL-AMI SRL, BIPOL TERASA SRL, BRUXELLES SRL, BUSVAS SRL, CAFINO SRL, CALIMACHI SRL, CAMELIA SRL, CAPRICE SRL, CARMEL SRL, CÂŢI - SILE SRL, COMERCIAL GRUP SRL, CONFIMEX SRL, COOPERATIVA DE CONSUM BUDESTI, CORINA IMPEX SRL, COSM SRL, COSMIN-M SRL, COSTESCU AURICA SRL, CREMONA SRL, CRINMAR SRL, CRISTI-ANY SRL, CYCLOP SRL, D & X SRL, DACOINVEST SRL, DAHIL SRL, DALIA SRL, DANANDRA IMPEX SRL, DANSIRO SRL, DECEBAL SRL, DOMINO-CONSTRUCT SRL, DORU SRL, DOVALI SRL, DRACUT SRL, DUMAREX SRL, DUTI BELA SRL, EDICRIS SRL, EL FAN SRL, ELILUX SRL, EMI & ADY SRL, EMICOM SRL, EMMA GET SRL, ER-DEM SRL, ERKO COMPANY SRL, EXCELENT SRL, EXCELSIOR SRL, EXLIBRIS SA, FELICIA SRL, FILDES SRL, FLORA FORTUNA SRL, FOAIE IMPEX SRL, FOMUZEXIM SRL, FOX SRL, FRAGUS SRL, FRUNZA SRL, GABI ŞI IONUT SRL, GARDENIA SRL, GELMAR SRL, GICOMAR SRL, GIGANT SRL, GIMDAV SRL, GOSPODARUL SRL, HANDBAVIL SA, HERACLIT SRL, HIDROTERMIC SRL, HORIZON SRL, IMPEX KATELAX SRL, INTER MERIDIAN SRL, INTERMEZZO SRL, INVIRTITA DORULUI SRL, IONUT ŞI CATALIN SRL, IRENA SRL, IRINA IMPEX SRL, IRIS TRADING SRL, IULIA IMPEX SRL, IULIDAVA SRL, JANETTE SRL, JERCOM SRL, KALIVMAR SRL, KOSTARION SRL, LA NEA ŞERBAN SRL, LAUR ŞI RAZVAN SRL, LEDY SRL, LEFRALVIL SRL, LODENCOM SRL, LUCKY MAN SRL, LUK ŞI NICO SRL, M.V.B. IMPEX SRL, MACOM-NIC SRL, MALIA SRL, MARANATA SRL, MARCO-FRIG SRL, MARCOR SRL, MARGAVIL SRL, MARIDONA IMPEX SRL, MARY CONE SRL, MATERNĂ SRL, MATINEU SRL, MAURI VINCE SRL, MEDA GRUP SRL, MEDAXIM SRL, MENAJERUL SRL, MERCUR SA, METROX SRL, MIAMI SRL, MÂINI DE AUR SRL, MILGA SRL, MINEX SRL, MINI-PATI SRL, NEC L.M. SRL, NEVADA COMIMPEX SRL, NICAROX SRL, NON LIMIT SRL, NORDIC IMPEX SRL, OBIECTE SANITARE SRL, OBOGEANU COMPANY IMPEX SRL, OLARI COM SRL, OLIMPIC SRL, OLTETUL SRL, OLTSPORT SRL, OMICRON SRL, ONEST COM SRL, PAMIRAST SRL, PASTORALA APICOLA SRL, PATRIOT SRL, PEDROLEN STYLE SRL, PETROPRESS SRL, PRO CHEMICALS SRL, PRODSERVIL SRL, PROFRIG IMPEX SRL, PROGRESIV SRL, PROMPT SRL, PROSPERITY SRL, RADEXIM SRL, RADINA COM SRL, RADUCU SRL, RENAISSANCE 96 SRL, RODANY SRL, ROMANDI SRL, ROMANOR SRL, RONTIN SRL, ROSAN GRUP SRL, S.C.I.E.T. MEX SRL, SAGA SRL, SATBOS SRL, SAVIOR SRL, SCAVIL SA, SIMON PARIS SRL, SINDCOM IMPEX SRL, SOMACOM SRL, STEFDOR SRL, STELDAN SRL, STELI SRL, TACO SRL, TARIIA 94 SRL, TERASA FLAMINGO SRL, TIC-TAC SRL, TINATAV SRL, TITU SRL, TOMY & FLORIS SRL, TOSTA SRL, TOTAL DISTRIBUTION GROUP VALCEA SRL, TRACY SRL, TRAFFIC SRL, TRILIDO RAZ COMPANY SRL, TRIUMPH I B S SRL, UNIREA SRL, UNIVERS SA, UNIVERSALCOM SRL, UNIVERSAL M.L.D. SRL, VALENTINA SRL, VALERIANA SRL, VALORIS SRL, VASILONI SRL, VERAS & CO SRL, VICTRA SRL, VILFAST SRL, VILMON IMPEX SRL, VIOVIS COM SRL, VÂRTEJUL SRL, VITAL IMPORT-EXPORT SRL, YORIKA INTERNAŢIONAL SRL, ZIMBRU - GRUP APROMAT SA
    JUDEŢUL VRANCEA
    A.V.M. '95 COM SRL, AGRISOL IMPEX SRL, AIDA PREST COM SRL, ALPIN '96 TRANSCOM SRL, ALSELECTIN SRL, ALYNICOM SRL, APROD SRL, ARCO SRL, ARENA COM SRL, ARGO LINEX SRL, BAZA DE APROVIZIONARE ŞI DESFACERE SA, BOEMA IMPEX SRL, BOOK IMPEX SRL, BRADULET SRL, CANARIS SRL, CHIRIS COM SRL, CIVALIO COMEX SRL, CLAUDIA IMPEX SRL, COLT DE RAI SRL, COM CHITACU SRL, COM GIS SRL, COMALEDY SRL, COMAR AUTO SRL, COMAR GR SRL, COMATCHIM SA, COMBRAT 94 SRL, COMER PROD COCORUL SRL, COMFRUCT SRL, COMPANY T & M IMPEX SRL, CONDORUL SRL, CORAL SRL, CORIN COM SRL, COSTIMAR COM SRL, COV TEXINI SA, COZA COM PROD SRL, CRONA COM SRL, DACO-INTERCOM SRL, DAMATIS COMIMPEX SRL, DANIK SA, DANIN - N.D. COM SRL, DELTA COMEXIM SRL, DELU SEREXIM SRL, DEX BEER SRL, DI PRODPREST SRL, DICOMET SA, DOREX SRL, ELCHIMTEX SRL, ELLY COM SRL, ELTRANS SRL, EMCOS COM SRL, EURO METEX SA, EUROCONTINENTAL SA, EVELYN SRL, EXTENSIS SRL, FAVIRO COMIMPEX SRL, FLOREDANA PROD IMPEX SRL, G.I. NONA SERVICE SRL, GEOROD COM SRL, GIOVANI COM SRL, GRAFIT CONSTRUCT SRL, GRIFON SEREX SRL, HARD INDUSTRY SRL, IMPORT EXPORT RL FLORIN SRL, IMPORT EXPORT SEHEREZADA SRL, IMPROCOM M.M. SRL, INSTALAŢII COMIMPEX SRL, INTEL SATCOM SRL, INTERCOMERT SRL, IONISERVCOM SRL, IULIANA COM SRL, IULIFLOR COMEX SRL, IUSTIN COM SRL, KOLPING IMPEX SRL, LALELY TEXCOM SRL, LENADA IMPEX SRL, LICOMAR COM SRL, LIGNA EXIM SRL, LIVI PET COMSERVICE SRL, LORENA PROD COM SRL, LUCHY & NELU COM SRL, M.N.B. LAURA COM SRL, MAGAZIN LYS SRL, MAGNOLIA SRL, MANI - PRODEXIM SRL, MANUMAR COMSERV SRL, MARSAT COM SRL, MERIEMDO COM SRL, METCON SRL, METEX SA, MILCOVIA SA, MIRAL COMIXT SRL, MIREMAR SRL, MITIS M.D.G. COM SRL, MIXTCOM SA, MONA LUX COM SRL, MONDAN SERV SRL, MONICOM SRL, MUGUROM SRL, NEPA 2001 COM SRL, NIAN COMEX SRL, NISON IMEX SRL, OLIVI PROD IMPEX SRL, ONIX ELECTRIC SRL, OVION COMSERV SRL, PACO PROD SERV SRL, PALCOM INTERNAŢIONAL SA, PALCRIST SRL, PARVA SERVICES SRL, PATI BAR SCHILLACI SRL, PATIMAG ANALINA SRL, PEGAS TRANS SERVICE SRL, PUR FAR COM SRL, PUTNA SA, RAY COM MODE SRL, RENT PREST SRL, ROBIMAR SRL, ROESELARE IMPEX SRL, ROGIM 98 SRL, ROMET SA, RONIMA IMPECS, SAVIN CONEX SRL, SEDAN PRODIMPEX SRL, SEMA COMPREST SRL, SLG METEOR COM SRL, STEEL TOE COM SRL, SUPER DEX SRL, SUPER FRAGUS SRL, SUPREME DISTRIBUTION FOCSANI SRL, TEO NYKO COMIMPEX SRL, TEREMI COM SRL, TOPAZ MODCOM SRL, UNIPREST SERVICES SRL, UNIVERSAL IMPEX SRL, VALERIU PRODCOM SRL, VANIMO MIXT SRL, VASCOMA SRL, VASIL COM-G SRL, VENUS ALIMCOM SRL, WASSERMANN COM SRL, ZANFIR SNC, ZEF SRL, ZITAMA BARCOM SRL, ZORILE IMPEX SRL
                                   -------------

Forme la zi | Modificari Act | Printare | Salvare DOC

Inapoi la Cautare

Comentarii Act

Nu sunt comentarii momentan.

Posteaza pe retele sociale

Pentru a posta un comentariu trebuie sa va autentificati


Daca nu aveti inca un cont si vreti sa va inregistrati dati click aici


Despre Companie

CTCE este liderul national in domeniul software legislativ. Avem o experienta de peste 35 ani in domeniul dezvoltarii de aplicatii software.
(aflati mai multe)

Termeni si Conditii
Comanda LegisPlus
Testeaza LegisPlus
Resurse Lege-Online

Nota CTCE

Continutul, designul, structura, precum si materialele Lege-Online.ro apartin C.T.C.E. - Piatra Neamt si sunt protejate de Legea 8/1996 privind drepturile de autor si drepturile conexe, cu modificarile si completarile ulterioare. Copierea/distribuirea/republicarea acestora este ilegala.

Intrati in Contact

 • Telefon:
  (0233) 211 020 / (0233) 218 110
 • E-mail:
  office@ctce.ro
 • Adresa:
  Bd. Decebal, nr. 32
  610076, Piatra Neamt, Neamt
  Romania


CTCE - Centrul Teritorial de Calcul Economic

Info

Se ncarc, v rugm asteptati.