Inapoi la Cautare

AMENDAMENT din /2010


la Convenţia internaţională din 1972 pentru securitatea containerelor, aşa cum a fost amendată


Puteti sa consultati o forma actualizata la data 01.10.2014, conform modificarilor publicate in Monitorul Oficial al Romaniei, apasand butonul Cumpara Act.

Cumparati Actul varianta DOC

Forma la zi
Pret: 13,00 RON cu TVA
Doriti o forma actualizata, la zi (01.10.2014), a acestui act ? Cumparati acum online, rapid si simplu varianta DOC !

Forme la zi | Modificari Act | Printare | Salvare DOC

  
    Anexa I
    Reguli pentru încercarea, inspectarea, acceptarea şi întreţinerea containerelor
    Capitolul I
    Reguli comune tuturor sistemelor de acceptare
    Regula 1 - Plăcuţa pentru aprobarea de securitate
    1 La sfârşitul paragrafului 3 se adaugă o nouă frază, după cum urmează:
    "În cazul în care valorile de stivuire sau de rezistenţă la deformare sunt mai mici de 192.000 kg, respectiv 150 kN, trebuie considerat că containerul are capacitate limitată de stivuire sau de rezistenţă la deformare şi trebuie marcat în mod vizibil, conform cerinţelor standardelor corespunzătoare*)."
-----------
    *) Se face referire la standardul ISO 6346 Containere pentru transport - Codificare, identificare şi marcare.
    Regula 2 - Întreţinerea şi examinarea
    2 După paragraful 3 existent se adaugă noile paragrafe 4 şi 5, după cum urmează, iar paragraful 4 existent se renumerotează ca paragraful 6:
        "4 Programele aprobate trebuie revizuite cel puţin o dată la 10 ani pentru a verifica dacă mai sunt valabile în continuare. Pentru ca toţi cei implicaţi în inspectarea containerelor şi verificarea respectării normelor de siguranţă în timpul exploatării să procedeze în mod uniform, partea contractantă în cauză trebuie să se asigure că următoarele elemente sunt incluse în fiecare program de examinare periodică prevăzut sau în fiecare program de examinare continuă aprobat:
          .1 metodele, domeniul de aplicare şi criteriile care urmează să fie utilizate în timpul acestor examinări;
          .2 frecvenţa examinărilor;
          .3 calificarea personalului însărcinat cu efectuarea examinărilor;
          .4 sistemul de păstrare a înregistrărilor şi a documentelor, în care se vor indica:
             .1 seria de fabricaţie unică a containerului prevăzută de proprietar;
             .2 data la care s-a efectuat examinarea;
             .3 identificarea persoanei competente care a efectuat examinarea;
             .4 numele şi locaţia organizaţiei unde s-a efectuat examinarea;
             .5 rezultatele examinării; şi
             .6 în cazul unui program de examinare periodică (PES), data următoarei examinări (NED);
          .5 un sistem pentru înregistrarea şi actualizarea numerelor de identificare ale tuturor containerelor incluse în programul corespunzător de examinare;
          .6 metodele şi sistemele privind criteriile de întreţinere care vizează caracteristicile de proiectare ale anumitor containere;
          .7 prevederile cu privire la întreţinerea containerelor, dacă acestea sunt diferite de prevederile aplicabile containerelor exploatate de proprietarii lor; şi
          .8 condiţii şi proceduri cu privire la containerele adăugate la un program deja aprobat.
        5 Partea contractantă trebuie să efectueze audituri periodice ale programelor aprobate pentru a asigura conformitatea cu prevederile aprobate de partea contractantă. Partea contractantă trebuie să retragă orice aprobare în cazul în care condiţiile aprobării nu mai corespund."
    3 După paragraful 6 renumerotat se adaugă un nou paragraf 7, după cum urmează:
        "7 Administraţiile trebuie să pună la dispoziţia publicului informaţii cu privire la programele de examinare continuă aprobate."
                                 APENDICE
    4 După paragraful 9 existent se adaugă noile paragrafe 10 şi 11, după cum urmează:
        "10 Rezistenţa la stivuire în cazul eliminării unei uşi trebuie indicată pe plăcuţă numai dacă containerul este aprobat pentru exploatarea cu o uşă eliminată. Marcarea va indica: MASA ADMISIBILĂ LA STIVUIRE PENTRU 1,8 g (... kg... lbs) ÎN CAZUL ELIMINĂRII UNEI UŞI. Acest marcaj trebuie afişat imediat lângă valoarea de încercare privind rezistenţa la stivuire (vezi linia 5).
        11 Rezistenţa la deformare în cazul eliminării unei uşi trebuie indicată pe plăcuţă numai dacă containerul este aprobat pentru exploatarea cu o uşă eliminată. Marcarea va indica: SARCINA UTILIZATĂ LA ÎNCERCAREA PRIVIND REZISTENŢA LA DEFORMARE (... kg... lbs) ÎN CAZUL ELIMINĂRII UNEI UŞI. Acest marcaj trebuie afişat imediat lângă valoarea de încercare privind rezistenţa la deformare (vezi linia 6)."
    Anexa II
    Reguli pentru securitatea constructivă şi încercări
    Sarcinile de încercare şi procedurile de încercare
    5 După secţiunea 7 existentă se adaugă o nouă secţiune, secţiunea 8, după cum urmează:
        "8 EXPLOATAREA CU O UŞĂ ELIMINATĂ
        1 Containerele cu o uşă eliminată au o reducere considerabilă a capacităţii lor de a rezista la sarcinile privind rezistenţa la deformare şi, posibil, o reducere a rezistenţei la stivuire. Eliminarea unei uşi de la un container în timpul exploatării este considerată a fi o modificare făcută la container. Containerele trebuie să fie aprobate în cazul exploatării cu o singură uşă eliminată. Această aprobare trebuie să se bazeze pe rezultatele încercărilor indicate mai jos.
        2 Containerele care au trecut cu succes încercarea de rezistenţă la stivuire pot fi evaluate în ceea ce priveşte masa admisibilă la stivuire prin suprapunere, care trebuie indicată pe plăcuţa pentru aprobarea de securitate imediat sub linia 5: MASA ADMISIBILĂ LA STIVUIRE PENTRU 1,8 g (kg şi lbs) ÎN CAZUL ELIMINĂRII UNEI UŞI.
        3 La containerele care au trecut cu succes încercarea de rezistenţă la deformare, sarcina de încercare privind rezistenţa la deformare trebuie indicată pe plăcuţa pentru aprobarea de securitate imediat sub linia 6: SARCINA (kg şi lbs) UTILIZATĂ LA ÎNCERCAREA PRIVIND REZISTENŢA LA DEFORMARE ÎN CAZUL ELIMINĂRII UNEI UŞI.

┌───────────────────────────────────────────┬──────────────────────────────────┐
│ SARCINI DE ÎNCERCARE ŞI FORŢE APLICATE │ PROCEDURI DE ÎNCERCARE │
├───────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────┤
│Stivuire │ │
├───────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────┤
│Sarcină interioară: │Procedurile de încercare trebuie │
│O sarcină uniform repartizată astfel încât │stabilite conform secţiunii 2 │
│masa totală a containerului şi a sarcinii │STIVUIREA. │
│de probă să fie egală cu 1,8 R. │ │
├───────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────┤
│Forţe exterioare aplicate: │ │
│Astfel încât să supună fiecare armătură din│ │
│cele 4 colţuri la o forţă verticală │ │
│direcţionată în jos, care este egală cu │ │
│0,25 x 1,8 x masa statică admisibilă la │ │
│stivuire prin suprapunere. │ │
├───────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────┤
│ SARCINI DE ÎNCERCARE ŞI FORŢE APLICATE │ PROCEDURI DE ÎNCERCARE │
├───────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────┤
│Rigiditate transversală │ │
├───────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────┤
│Sarcină interioară: │Procedurile de încercare trebuie │
│Niciuna. │stabilite conform secţiunii 4 │
│ │RIGIDITATEA TRANSVERSALĂ. │
├───────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────┤
│Forţe exterioare aplicate: │ │
│Astfel încât să rigidizeze structurile │ │
│de capăt ale părţilor laterale ale │ │
│containerului. Forţele trebuie să fie egale│ │
│cu acele forţe pentru care a fost proiectat│ │
│containerul." │ │
└───────────────────────────────────────────┴──────────────────────────────────┘

    6 După anexa II existentă se adaugă noua anexă III, după cum urmează:
    "Anexa III
    Control şi verificare
    1 Introducere
    Art. VI din Convenţie se referă la măsurile de control care pot fi luate de către părţile contractante. Acest control trebuie limitat la verificarea dacă containerul are o plăcuţă valabilă pentru aprobarea de securitate şi un program de examinare continuă aprobat (ACEP) sau un marcaj al următoarei date valabile de examinare (NED), în afară de cazul în care există o dovadă pertinentă pentru a considera că starea tehnică a containerului poate produce un pericol evident pentru securitate. Această anexă prevede aspectele care permit inspectorilor autorizaţi să evalueze integritatea elementelor structurale sensibile ale containerelor şi care îi pot ajuta la stabilirea dacă un container prezintă siguranţă pentru a fi transportat în continuare sau dacă acesta trebuie să fie oprit până la luarea măsurii de remediere. Criteriile indicate trebuie utilizate pentru a se stabili imediat scoaterea din funcţiune şi nu trebuie utilizate drept criterii de reparaţie sau întreţinere în cadrul ACEP sau al unui program de examinare periodică pe baza Convenţiei internaţionale din 1972 pentru securitatea containerelor (CSC).
    2 Măsuri de control
    Inspectorii autorizaţi trebuie să ia în considerare următoarele aspecte:
        .1 Controlul trebuie efectuat la acele containere care produc un risc evident asupra securităţii;
        .2 Containerele încărcate care prezintă avarii, cu un grad egal sau superior criteriilor de mai jos, sunt considerate că pun o persoană în pericol. Inspectorul autorizat trebuie să oprească aceste containere. Totuşi, inspectorul autorizat poate permite deplasarea mai departe a containerului dacă acesta trebuie să fie transportat până la destinaţia finală fără ridicarea din mijlocul său curent de transport;
        .3 Containerele goale care prezintă avarii, conform acelora prevăzute mai jos sau altele suplimentare faţă de acestea, sunt considerate că pun o persoană în pericol. În mod firesc, containerele goale sunt normal repoziţionate pentru a fi reparate într-un depozit ales de proprietar, cu condiţia ca acestea să poată fi deplasate în siguranţă; acest lucru poate implica fie o deplasare internă, fie una internaţională. Orice container avariat, care trebuie repoziţionat, trebuie manipulat şi transportat acordându-se atenţie deficienţelor sale structurale;
        .4 Inspectorii autorizaţi trebuie să notifice proprietarului containerului, locatarului sau depozitarului, după caz, ori de câte ori un container este plasat sub control;
        .5 Prevederile din această anexă nu sunt exhaustive pentru toate tipurile de containere sau toate deficienţele ori combinaţiile de deficienţe posibile;
        .6 Avaria unui container poate fi gravă fără a produce un pericol evident pentru securitate. Unele avarii, cum ar fi găurile, pot încălca cerinţele vamale, dar pot să nu aibă un impact semnificativ din punct de vedere structural; şi
        .7 Daunele majore pot fi rezultatul unui impact semnificativ cauzat de manevrarea necorespunzătoare a containerului sau a altor containere ori de deplasarea importantă a încărcăturii în interiorul containerului. Prin urmare, o atenţie deosebită trebuie acordată semnelor de deteriorare recentă datorată impactului.
    3 Instruirea inspectorilor autorizaţi
    Partea contractantă care efectuează controlul trebuie să se asigure că inspectorii autorizaţi, care sunt însărcinaţi cu efectuarea acestor evaluări şi cu luarea de măsuri de control, primesc instruirea necesară. Această instruire trebuie să implice atât instruirea teoretică, cât şi instruirea practică.
    4 Elemente structurale sensibile şi definirea deficienţelor structurale grave la fiecare dintre acestea
    4.1 Următoarele elemente structurale sunt sensibile şi trebuie examinate în ceea ce priveşte deficienţele structurale grave:

┌─────────────────────┬────────────────────────────────────────────────────────┐
│ Elementele │ Deficienţele structurale grave │
│structurale sensibile│ │
├─────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────┤
│Longitudinale │Deformare locală la un lonjeron de peste 60 mm sau │
│superioare │separări, fisuri ori smulgeri din materialul │
│ │lonjeronului pe o lungime mai mare de 45 mm │
│ │NOTĂ: │
│ │În cazul anumitor containere-cisternă, proiectarea │
│ │lonjeroanelor superioare se va face astfel încât acestea│
│ │să nu constituie un element structural important. │
├─────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────┤
│Longitudinale │Deformare locală de peste 100 mm perpendiculară pe │
│inferioare │lonjeron sau separări, fisuri ori smulgeri din │
│ │materialul lonjeronului pe o lungime mai mare de 75 mm │
├─────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────┤
│Traverse superioare │Deformare locală de peste 80 mm la o traversă superioară│
│ │sau fisuri ori smulgeri pe o lungime mai mare de 80 mm │
├─────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────┤
│Traverse inferioare │Deformare locală de peste 100 mm la o traversă │
│ │inferioară sau fisuri ori smulgeri pe o lungime mai mare│
│ │de 100 mm │
├─────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────┤
│Rigidizări de colţ │Deformare locală de peste 50 mm la rigidizările de colţ │
│ │sau fisuri ori smulgeri pe o lungime mai mare de 50 mm │
├─────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────┤
│Piese de colţ şi │Lipsa pieselor de colţ, toate fisurile sau smulgerile │
│piese intermediare │existente la piese, toate deformările pieselor care │
│(echipamente) │împiedică funcţionarea completă a dispozitivelor de │
│ │fixare sau reglare, toate deformările pieselor mai mari │
│ │de 5 mm în raport cu planul lor de origine, toate │
│ │deschiderile cu o lăţime mai mare de 66 mm, toate │
│ │deschiderile cu o lungime mai mare de 127 mm, toate │
│ │reducerile de grosime a tablei care comportă o deschi- │
│ │dere superioară ce face ca această grosime să fie │
│ │mai mică de 23 mm sau toate deformările de la sudura │
│ │elementelor continue pe o lungime mai mare de 50 mm │
├─────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────┤
│Structura podelei │Lipsa a două sau mai multe elemente transversale │
│ │adiacente ori desprinderea de lonjeronul inferior. │
│ │20% sau mai mult din numărul total de elemente │
│ │transversale lipsesc ori sunt desprinse. │
│ │NOTĂ: │
│ │Dacă se permite continuarea transportului, este │
│ │esenţială blocarea deplasării elementelor transversale │
│ │desprinse. │
├─────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────┤
│Armături de închidere│Una sau mai multe armături de închidere nu funcţionează.│
│ │NOTĂ: │
│ │Unele containere sunt proiectate şi aprobate (şi astfel │
│ │înregistrate pe plăcuţa CSC) pentru a opera cu o uşă │
│ │deschisă sau eliminată. │
└─────────────────────┴────────────────────────────────────────────────────────┘

    4.2 Efectul a două sau mai multe avarii la acelaşi element structural sensibil, chiar dacă fiecare avarie este mai puţin gravă decât avariile prezentate în tabelul de mai sus, ar putea avea un efect egal ori mai mare decât efectul unei singure avarii menţionate în tabel. În astfel de cazuri, inspectorul autorizat poate reţine containerul şi cere noi instrucţiuni din partea părţii contractante.
    4.3 În cazul containerelor-cisternă, fixarea rezervorului de cadrul containerului trebuie de asemenea examinată în ceea ce priveşte orice deficienţă structurală gravă uşor vizibilă comparabilă cu acelea prevăzute în tabel. Dacă la vreuna dintre aceste fixări se constată vreo deficienţă structurală gravă, inspectorul controlor trebuie să oprească containerul.
    4.4 În cazul containerelor-platformă cu cadre de capăt reglabile, mecanismul de blocare a cadrului de capăt şi a bolţurilor balamalei care pivotează în jurul elementelor de capăt ale cadrului sunt sensibile şi trebuie, de asemenea, inspectate pentru a descoperi orice avarie."
                                ----------

Forme la zi | Modificari Act | Printare | Salvare DOC

Inapoi la Cautare

Comentarii Act

Nu sunt comentarii momentan.

Posteaza pe retele sociale

Pentru a posta un comentariu trebuie sa va autentificati


Daca nu aveti inca un cont si vreti sa va inregistrati dati click aici


Despre Companie

CTCE este liderul national in domeniul software legislativ. Avem o experienta de peste 35 ani in domeniul dezvoltarii de aplicatii software.
(aflati mai multe)

Termeni si Conditii
Comanda LegisPlus
Testeaza LegisPlus
Resurse Lege-Online

Nota CTCE

Continutul, designul, structura, precum si materialele Lege-Online.ro apartin C.T.C.E. - Piatra Neamt si sunt protejate de Legea 8/1996 privind drepturile de autor si drepturile conexe, cu modificarile si completarile ulterioare. Copierea/distribuirea/republicarea acestora este ilegala.

Intrati in Contact

 • Telefon:
  (0233) 211 020 / (0233) 218 110
 • E-mail:
  office@ctce.ro
 • Adresa:
  Bd. Decebal, nr. 32
  610076, Piatra Neamt, Neamt
  Romania


CTCE - Centrul Teritorial de Calcul Economic

Info

Se ncarc, v rugm asteptati.