Calendar Fiscal


Nu există evenimente înregistrate!
Luni
03
Decembrie
Depunere Formular 394
Declaraţia se depune prin mijloace electronice de transmitere la distanţă, pe portalul e-România, sau se poate depune la registratura organului fiscal competent (ori se comunică prin poştă cu confirmare de primire) în format electronic, pe suport electronic, însoţit de anexa nr. 1 la ordin, în format hârtie (doar prima pagină), semnat şi ştampilat, conform legii.
Prevederile OPANAF 3769/2015 se aplică începând cu operaţiunile efectuate în trimestrul I 2017 pe teritoriul naţional.

Luni
03
Decembrie
Depunere Cerere de restituire a accizelor în baza prevederilor art. 395 din Codul fiscal
Anexa nr. 27 din normele metodologice de aplicare a prevederilor titlului VIII din Codul fiscal

Luni
03
Decembrie
Depunere Chestionar pentru stabilirea rezidenței fiscale a persoanei fizice la sosirea în România
Depunerea formularului "Chestionar pentru stabilirea rezidenței fiscale a persoanei fizice la sosirea în România"

Luni
03
Decembrie
Depunere Chestionar pentru stabilirea rezidenței fiscale a persoanei fizice la plecarea din România
Depunerea formularului "Chestionar pentru stabilirea rezidenței fiscale a persoanei fizice la plecarea din România"

Vineri
07
Decembrie
Depunere Formular 092
Depunerea Declaraţiei de menţiuni privind schimbarea perioadei fiscale pentru persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA care utilizează trimestrul calendaristic ca perioadă fiscală şi care efectuează o achiziţie intracomunitară taxabilă în România.
Se depune la organul fiscal competent, în 5 zile lucrătoare de la finele lunii în care intervine exigibilitatea achiziţiei intracomunitare.

Luni
10
Decembrie
Plată taxă pentru servicii de reclamă şi publicitate
Taxa se datorează de la data intrării în vigoare a contractului de prestări şi se plăteşte lunar de către prestatorul serviciului de reclamă şi publicitate, la bugetul local al unităţii administrativ-teritoriale în raza căreia îşi desfăşoară activitatea, până la data de 10 a lunii următoare datorării taxei.

Luni
10
Decembrie
Depunere Formular 020
Depunere declaraţie de înregistrare fiscală / Declaraţie de menţiuni pentru persoanele fizice române

Luni
10
Decembrie
Declarație de înregistrare fiscală / Declarație de mențiuni pentru persoane juridice, asocieri și alte entități fără personalitate juridică (D010)
Persoana impozabila care aplică regimul special de scutire și a cărei cifră de afaceri este mai mare sau egală cu plafonul de scutire prevazut la art. 310 din Codul Fiscal trebuie să solicite înregistrarea în scopuri de TVA, conform art. 316, în termen de 10 zile de la data atingerii ori depășirii plafonului.
Data atingerii sau depășirii plafonului se consideră a fi prima zi a lunii calendaristice următoare celei în care plafonul a fost atins ori depășit.  

Luni
10
Decembrie
Depunere Formular 070
Declaraţie de înregistrare fiscală / Declaraţie de menţiuni pentru persoanele fizice care desfăşoară activităţi economice în mod independent sau exercită profesii libere (D070)

Luni
10
Decembrie
Plată impozit pe spectacole şi depunere declaraţiei privind încasările din spectacole
Plata impozitului pe spectacole şi depunerea declaraţiei privind încasările din spectacole.
Impozitul pe spectacole se plăteşte lunar, până la data de 10, inclusiv, a lunii următoare celei în care a avut loc spectacolul.

Luni
10
Decembrie
Depunere Formular 087
Depunerea notificării privind aplicarea sau încetarea aplicării regimului special pentru agricultori

Luni
17
Decembrie
Plăţi anticipate 50% impozit pe venit activităţi agricole (a doua rată)
Efectuarea plăţii anticipate de 50% din impozitul pe venitul din activităţile agricole (a doua rată)

Luni
17
Decembrie
Depunere evidenţă marcaje
Depunerea Evidenţei achiziţionării, utilizării şi returnării marcajelor pentru luna precendentă.
Situaţia privind marcajele utilizate în luna anterioară celei în care se face raportarea, se depune lunar, până la data de 15 inclusiv a fiecărei luni, la autorităţile vamale teritoriale.

Luni
17
Decembrie
Depunere situaţie livrări produse accizabile
Depunerea Situaţiei privind privind livrările de produse accizabile pentru luna precendentă.
Se transmite autorităţii vamale teritoriale, lunar, până la data de 15 inclusiv a lunii următoare celei pentru care se face raportarea.

Luni
17
Decembrie
Depunere jurnale achiziţii / livrări de combustibil destinat utilizării în aviaţie
Depunerea jurnalelor privind achiziţiile / livrările de combustibil destinat utilizării exclusiv pentru aviaţie pentru luna precendentă.
Se depun online, prin aplicaţia EMCS-RO STOCURI la autoritatea vamală, până pe data de 15 a lunii următoare celei pentru care se face raportarea.

Luni
17
Decembrie
Depunere jurnale achiziţii / livrări de combustibil destinat utilizării în navigaţie
Depunerea jurnalelor privind achiziţiile/ livrările de combustibil destinat utilizării exclusiv pentru navigaţie pentru luna precendentă.
Se depun online, prin aplicaţia EMCS-RO STOCURI la autoritatea vamală, până pe data de 15 a lunii următoare celei pentru care se face raportarea.

Luni
17
Decembrie
Depunere jurnale livrări de combustibil destinat utilizării în navigaţie
Depunerea jurnalelor privind livrările de combustibil destinat utilizării exclusiv pentru navigaţie pentru luna precendentă.
Se depun online, prin aplicaţia EMCS-RO STOCURI la autoritatea vamală, până pe data de 15 a lunii următoare celei pentru care se face raportarea.

Luni
17
Decembrie
Depunere situaţie operaţiuni în antrepozitul fiscal de depozitare
Depunerea Situaţiei privind operaţiunile desfăşurate în antrepozitul fiscal de depozitare pentru luna precendentă.
Declaraţia se depune online, la autoritatea vamală teritorială, utilizând aplicaţia EMCS-RO STOCURI, lunar până la data de 15 ale fiecărei luni, pentru luna precedentă.

Luni
17
Decembrie
Depunere situaţie achiziţii şi livrări (intracomunitare) de produse accizabile
Depunerea Situaţiei centralizatoare privind achiziţiile şi livrările de produse accizabile pentru luna precendentă.
Declaraţia se depune online, prin aplicaţia EMCS-RO STOCURI la autoritatea vamală, până pe data de 15 a lunii următoare celei pentru care se face raportarea.

Luni
17
Decembrie
Depunere situaţie achiziţii / utilizări produse accizabile (produse alcoolice)
Depunerea Situaţiei centralizatoare privind achiziţiile/utilizările de produse accizabile şi livrările de produse finite rezultate în luna ... pentru luna precendentă.
Operatorii economici care deţin autorizaţii de utilizator final au obligaţia de a transmite on-line, prin aplicaţia EMCS-RO STOCURI, autorităţii vamale teritoriale emitente a autorizaţiei, lunar, până la data de 15 inclusiv a lunii următoare celei pentru care se face raportarea, o situaţie privind achiziţia şi utilizarea produselor energetice, conform modelului prevăzut în anexa nr. 26 la normele de aplicare a Codului Fiscal.

Luni
17
Decembrie
Depunere situaţie achiziţii / utilizări produse accizabile (energetice)
Depunerea Situaţiei centralizatoare privind achiziţiile/utilizările de produse accizabile şi livrările de produse finite rezultate în luna ....anul .... pentru luna precendentă.
Operatorii economici care deţin autorizaţii de utilizator final au obligaţia de a transmite on-line, prin aplicaţia EMCS-RO STOCURI, autorităţii vamale teritoriale emitente a autorizaţiei, lunar, până la data de 15 inclusiv a lunii următoare celei pentru care se face raportarea, o situaţie privind achiziţia şi utilizarea produselor energetice, conform modelului prevăzut în anexa nr. 26 la normele de aplicare a Codului Fiscal.

Luni
17
Decembrie
Depunere situaţie eliberări consum tutun fin tăiat
Depunerea Situaţiei eliberărilor pentru consum de tutun fin tăiat, destinat rulării în ţigarete/alte tutunuri de fumat în luna ... anul ...
Situatia se depune lunar odată cu situaţia utilizării marcajelor.
Se întocmeşte în 3 exemplare, cu următoarele destinaţii:
 • primul exemplar rămâne la operatorul economic;
 • exemplarul al doilea se transmite autorităţii vamale teritoriale competente cu aprobarea notelor de comandă pentru timbre;
 • exemplarul al treilea se transmite autorităţii fiscale centrale - direcţia cu atribuţii în elaborarea legislaţiei în domeniul accizelor.

Luni
17
Decembrie
Depunere situaţie eliberări consum ţigarete / ţigări
Depunerea Situaţiei eliberărilor pentru consum de țigarete/țigări și țigări de foi în luna ... anul ...
Situatia se depune lunar odată cu situaţia utilizării marcajelor.
Se întocmeşte în 3 exemplare, cu următoarele destinaţii:
 • primul exemplar rămâne la operatorul economic;
 • exemplarul al doilea se transmite autorităţii vamale teritoriale competente cu aprobarea notelor de comandă pentru timbre;
 • exemplarul al treilea se transmite autorităţii fiscale centrale - direcţia cu atribuţii în elaborarea legislaţiei în domeniul accizelor.

Luni
17
Decembrie
Depunere jurnale livrări de combustibil destinat utilizării în aviaţie
Depunerea jurnalelor privind livrările de combustibil destinat utilizării exclusiv pentru aviaţie pentru luna precedentă.
Se depun online, prin aplicaţia EMCS-RO STOCURI la autoritatea vamală, până pe data de 15 a lunii următoare celei pentru care se face raportarea.

Luni
17
Decembrie
Plata contribuţiei de asigurări sociale de sănătate
Se depune în 2 rate egale până la data de 25 octombrie inclusiv şi 15 decembrie inclusiv. 

Joi
20
Decembrie
Depunere Formular 089
Depunerea declaraţie pe propria răspundere pentru îndeplinirea condiţiei prevăzute la art. 331 alin. (2) lit. e) pct. 2 din Codul fiscal

Vineri
21
Decembrie
Plată taxă resurse minerale
Plata taxei pentru activitatea de prospecţiune, explorare şi exploatare a resurselor minerale.

Vineri
21
Decembrie
Depunere chestionar stabilire rezidenţă fiscală
Depunerea Chestionarului pentru stabilirea rezidenţei fiscale a persoanei fizice la sosirea în România

Vineri
21
Decembrie
Depunere Formular 311
Depunerea Declarației privind taxa pe valoarea adăugată datorată de către persoanele impozabile al căror cod de înregistrare în scopuri de taxă pe valoarea adăugată a fost anulat conform art.316 din Codul Fiscal
Se depune până la data de 25, inclusiv, a lunii următoare celei în care a intervenit exigibilitatea taxei pe valoarea adăugată.

Vineri
21
Decembrie
Depunere Formular 307
Depunerea Declaraţiei privind sumele rezultate din ajustarea taxei pe valoarea adăugată

Vineri
21
Decembrie
Depunere Formular 300
Depunerea Decontului de taxă pe valoarea adăugată

Vineri
21
Decembrie
Depunere Formular 224
Depunerea Declaraţiei privind veniturile sub formă de salarii din străinătate obţinute de către persoanele fizice care desfăşoară activitate în România şi de către persoanele fizice române angajate ale misiunilor diplomatice şi posturilor consulare acreditate în România pentru luna precedentă

Vineri
21
Decembrie
Depunere Formular 112 (luna precedentă)
Depunerea Declaraţiei privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate pentru luna precedentă.
Se completează cu ajutorul programului de asistenţă ANAF și se transmite prin portalul www.e-guvernare.ro.
https://static.anaf.ro/static/10/Anaf/Declaratii_R/112.html
https://static.anaf.ro/static/10/Anaf/formulare/dec_112_2013.pdf

Vineri
21
Decembrie
Depunere Formular 100
Depunerea Declaraţiei privind obligaţiile de plată la bugetul de stat
Declaraţia se depune în format electronic sau pe hârtie prin codificarea informaţiilor sub formă de cod de bare. 
Se folosesc programele respective, puse la dispoziţie gratuit de Ministerul Finanţelor Publice. 
Ordinului ANAF nr. 2520/2010, contribuabilii mari şi contribuabilii mijlocii, precum şi sediile secundare ale acestora, au obligaţia depunerii prin mijloace electronice de transmitere la distanţă, prin accesarea site-ului Legii nr. 455/2001.

Vineri
21
Decembrie
Plată contribuţie asigurări sociale de sănătate trimestrul IV
Plata contribuţiei de asigurări sociale de sănătate, aferentă trimestrului IV.
Se depune în 4 rate egale, până la data de 25 inclusiv a ultimei luni din fiecare trimestru.

Vineri
21
Decembrie
Plată impozit reţinut la sursă
Plata impozitului reţinut la sursă în luna precedentă

Vineri
21
Decembrie
Plată impozit pe reprezentanţă
Plata impozitului pe reprezentanţă, tranşa a II a
Pentru semestrul II, impozitul reprezentând echivalentul în lei al sumei de 2.000 de euro se va plăti până la data de 25 decembrie inclusiv.

Vineri
21
Decembrie
Plată taxă anuală jocuri de noroc pentru trimestrul următor
Plata taxei anuale pentru autorizaţia de exploatare a jocurilor de noroc, aferentă trimestrului următor

Vineri
21
Decembrie
Plăţi anticipate impozit pe venit aferente trimestrului I 2018
Efectuarea plăţilor anticipate privind impozitul pe venit aferente trimestrului I 2018

Vineri
21
Decembrie
Plată taxă licenţă jocuri de noroc aferentă anului 2017
Plata taxei pentru licenţa de organizare a jocurilor de noroc, aferentă anului 2017.
Plata se face cu 10 zile înainte de expirarea anului precedent.

Joi
27
Decembrie
Plată cotă contribuţii sociale pentru şomaj pentru luna precedentă
Plata cotei de contribuţii sociale pentru şomaj pentru luna precedentă

Joi
27
Decembrie
Depunere Formular 390 VIES
Declaraţia recapitulative privind livrările / achiziţiile / prestările intracomunitare de bunuri pentru luna trecută

Joi
27
Decembrie
Plată cotă de contribuţie la pensie către CNPP pentru luna precedentă
Efectuarea plăţii cotei de contribuţie la pensie către CNPP pentru luna precedentă

Joi
27
Decembrie
Depunere Formular 097
Notificarea privind încetarea aplicării sistemului TVA la încasare pentru ieşirea din sistem se depune până la data de 25 inclusiv a lunii următoare perioadei fiscale în care persoana impozabilă a depăşit plafonul.

Nu există evenimente înregistrate!

Despre Companie

CTCE este liderul national in domeniul software legislativ. Avem o experienta de peste 35 ani in domeniul dezvoltarii de aplicatii software.
(aflati mai multe)

Termeni si Conditii
Comanda LegisPlus
Testeaza LegisPlus
Resurse Lege-Online

Nota CTCE

Continutul, designul, structura, precum si materialele Lege-Online.ro apartin C.T.C.E. - Piatra Neamt si sunt protejate de Legea 8/1996 privind drepturile de autor si drepturile conexe, cu modificarile si completarile ulterioare. Copierea/distribuirea/republicarea acestora este ilegala.

Intrati in Contact

 • Telefon:
  (0233) 211 020 / (0233) 218 110
 • E-mail:
  office@ctce.ro
 • Adresa:
  Bd. Decebal, nr. 32
  610076, Piatra Neamt, Neamt
  Romania


CTCE - Centrul Teritorial de Calcul Economic

Info

Se încarcã, vã rugãm asteptati.