Calendar Fiscal


Luni
01
Octombrie
Depunere Formular 318
Depunerea Cererii de rambursare a taxei pe valoarea adăugată pentru persoanele impozabile stabilite în România, depusă potrivit art. 302 din Codul Fiscal.
Cererea se completează în format electronic şi se înaintează, pe cale electronică, organului fiscal competent din România, prin intermediul portalului electronic pus la dispoziţie de Agenţia Naţională de Administrare Fiscală.
Formatul electronic al cererii se obţine prin folosirea programului de asistenţă elaborat de ANAF.

Luni
01
Octombrie
Depunere Formular 394
Declaraţia se depune prin mijloace electronice de transmitere la distanţă, pe portalul e-România, sau se poate depune la registratura organului fiscal competent (ori se comunică prin poştă cu confirmare de primire) în format electronic, pe suport electronic, însoţit de anexa nr. 1 la ordin, în format hârtie (doar prima pagină), semnat şi ştampilat, conform legii.
Prevederile OPANAF 3769/2015 se aplică începând cu operaţiunile efectuate în trimestrul I 2017 pe teritoriul naţional.

Luni
01
Octombrie
Depunere Formular 313
Depunerea Cererii de rambursare pentru persoanele impozabile neînregistrate în scopuri de TVA în România, stabilite în afara Comunităţii

Luni
01
Octombrie
Depunere Cerere de restituire a accizelor în baza prevederilor art. 395 din Codul fiscal
Anexa nr. 27 din normele metodologice de aplicare a prevederilor titlului VIII din Codul fiscal

Luni
01
Octombrie
Depunere Chestionar pentru stabilirea rezidenței fiscale a persoanei fizice la plecarea din România
Depunerea formularului "Chestionar pentru stabilirea rezidenței fiscale a persoanei fizice la plecarea din România"

Luni
01
Octombrie
Depunere Chestionar pentru stabilirea rezidenței fiscale a persoanei fizice la sosirea în România
Depunerea formularului "Chestionar pentru stabilirea rezidenței fiscale a persoanei fizice la sosirea în România"

Vineri
05
Octombrie
Depunere Formular 092
Declaraţie de menţiuni privind schimbarea perioadei fiscale pentru persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA care utilizează trimestrul calendaristic ca perioadă fiscală şi care efectuează o achiziţie intracomunitară taxabilă în România.
Se depune la organul fiscal competent, în 5 zile lucrătoare de la finele lunii în care intervine exigibilitatea achiziţiei intracomunitare.

Miercuri
10
Octombrie
Plată taxă pentru servicii de reclamă şi publicitate
Taxa se datorează de la data intrării în vigoare a contractului de prestări şi se plăteşte lunar de către prestatorul serviciului de reclamă şi publicitate, la bugetul local al unităţii administrativ-teritoriale în raza căreia îşi desfăşoară activitatea, până la data de 10 a lunii următoare datorării taxei.

Miercuri
10
Octombrie
Depunere Formular 020
Depunere declaraţie de înregistrare fiscală / Declaraţie de menţiuni pentru persoanele fizice române

Miercuri
10
Octombrie
Declarație de înregistrare fiscală / Declarație de mențiuni pentru persoane juridice, asocieri și alte entități fără personalitate juridică (D010)
Persoana impozabila care aplică regimul special de scutire și a cărei cifră de afaceri este mai mare sau egală cu plafonul de scutire prevazut la art. 310 din Codul fiscal trebuie să solicite înregistrarea în scopuri de TVA, conform art. 316, în termen de 10 zile de la data atingerii ori depășirii plafonului. Data atingerii sau depășirii plafonului se consideră a fi prima zi a lunii calendaristice următoare celei în care plafonul a fost atins ori depășit. 


Miercuri
10
Octombrie
Depunere Formular 070
Declaraţie de înregistrare fiscală / Declaraţie de menţiuni pentru persoanele fizice care desfăşoară activităţi economice în mod independent sau exercită profesii libere (D070)

Miercuri
10
Octombrie
Plată impozit pe spectacole şi depunere declaraţie privind încasările din spectacole
Plata impozitului pe spectacole şi depunerea declaraţiei privind încasările din spectacole.
Impozitul pe spectacole se plăteşte lunar, până la data de 10, inclusiv, a lunii următoare celei în care a avut loc spectacolul.

Miercuri
10
Octombrie
Depunere Formular 087
Depunerea notificării privind aplicarea sau încetarea aplicării regimului special pentru agricultori

Luni
15
Octombrie
Depunere evidenţă marcaje
Depunerea Evidenţei achiziţionării, utilizării şi returnării marcajelor pentru luna precendentă.
Situaţia privind marcajele utilizate în luna anterioară celei în care se face raportarea, se depune lunar, până la data de 15 inclusiv a fiecărei luni, la autorităţile vamale teritoriale.

Luni
15
Octombrie
Depunere situaţie livrări produse accizabile
Depunerea Situaţiei privind privind livrările de produse accizabile în luna ... anul ... pentru luna precendentă.
Se transmite autorităţii vamale teritoriale, lunar, până la data de 15 inclusiv a lunii următoare celei pentru care se face raportarea.

Luni
15
Octombrie
Depunere jurnale achiziţii / livrări de combustibil destinat utilizării în aviaţie
Depunerea jurnalelor privind achiziţiile / livrările de combustibil destinat utilizării exclusiv pentru aviaţie pentru luna precendentă.
Se depun online, prin aplicaţia EMCS-RO STOCURI la autoritatea vamală, până pe data de 15 a lunii următoare celei pentru care se face raportarea.

Luni
15
Octombrie
Depunere jurnale achiziţii / livrări de combustibil destinat utilizării în navigaţie
Depunerea jurnalelor privind achiziţiile / livrările de combustibil destinat utilizării exclusiv pentru navigaţie pentru luna precendentă.
Se depun online, prin aplicaţia EMCS-RO STOCURI la autoritatea vamală, până pe data de 15 a lunii următoare celei pentru care se face raportarea.

Luni
15
Octombrie
Depunere jurnale livrări de combustibil destinat utilizării în navigaţie
Depunerea jurnalelor privind livrările de combustibil destinat utilizării exclusiv pentru navigaţie pentru luna precendentă.
Se depun online, prin aplicaţia EMCS-RO STOCURI la autoritatea vamală, până pe data de 15 a lunii următoare celei pentru care se face raportarea.

Luni
15
Octombrie
Depunere situaţie operaţiuni în antrepozitul fiscal de depozitare
Depunerea Situaţiei privind operaţiunile desfăşurate în antrepozitul fiscal de depozitare pentru luna precendentă.
Declaraţia se depune online, la autoritatea vamală teritorială, utilizând aplicaţia EMCS-RO STOCURI, lunar până la data de 15 ale fiecărei luni, pentru luna precedentă.

Luni
15
Octombrie
Depunere situaţie achiziţii şi livrări (intracomunitare) de produse accizabile
Depunerea Situaţiei centralizatoare privind achiziţiile şi livrările de produse accizabile pentru luna precendentă.
Se depune online, prin aplicaţia EMCS-RO STOCURI la autoritatea vamală, până pe data de 15 a lunii următoare celei pentru care se face raportarea.

Luni
15
Octombrie
Depunere situaţie achiziţii / utilizări produse accizabile (produse alcoolice)
Depunerea Situaţiei centralizatoare privind achiziţiile / utilizările de produse accizabile şi livrările de produse finite rezultate în luna ... pentru luna precendentă.
Operatorii economici care deţin autorizaţii de utilizator final au obligaţia de a transmite on-line, prin aplicaţia EMCS-RO STOCURI, autorităţii vamale teritoriale emitente a autorizaţiei, lunar, până la data de 15 inclusiv a lunii următoare celei pentru care se face raportarea, o situaţie privind achiziţia şi utilizarea alcoolului etilic şi a produselor alcoolice, potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 26 la normele de aplicare a Codului Fiscal.

Luni
15
Octombrie
Depunere situaţie achiziţii / utilizări produse accizabile (energetice)
Depunerea Situaţiei centralizatoare privind achiziţiile / utilizările de produse accizabile şi livrările de produse finite rezultate în luna ... anul ... pentru luna precendentă.
Operatorii economici care deţin autorizaţii de utilizator final au obligaţia de a transmite on-line, prin aplicaţia EMCS-RO STOCURI, autorităţii vamale teritoriale emitente a autorizaţiei, lunar, până la data de 15 inclusiv a lunii următoare celei pentru care se face raportarea, o situaţie privind achiziţia şi utilizarea produselor energetice, conform modelului prevăzut în anexa nr. 26 la normele de aplicare a Codului Fiscal.Luni
15
Octombrie
Depunere situaţie eliberări consum tutun fin tăiat
Depunerea Situaţiei eliberărilor pentru consum de tutun fin tăiat, destinat rulării în ţigarete / alte tutunuri de fumat în luna ... anul ...
Situatia se depune lunar odată cu situaţia utilizării marcajelor.
Se întocmeşte în 3 exemplare, cu următoarele destinaţii:
 • primul exemplar rămâne la operatorul economic;
 • exemplarul al doilea se transmite autorităţii vamale teritoriale competente cu aprobarea notelor de comandă pentru timbre;
 • exemplarul al treilea se transmite autorităţii fiscale centrale - direcţia cu atribuţii în elaborarea legislaţiei în domeniul accizelor.

Luni
15
Octombrie
Depunere situaţie eliberări consum ţigarete / ţigări
Depunerea Situaţiei eliberărilor pentru consum de țigarete / țigări și țigări de foi în luna ... anul ...
Situatia se depune lunar odată cu situaţia utilizării marcajelor.
Se întocmeşte în 3 exemplare, cu următoarele destinaţii:
 • primul exemplar rămâne la operatorul economic;
 • exemplarul al doilea se transmite autorităţii vamale teritoriale competente cu aprobarea notelor de comandă pentru timbre;
 • exemplarul al treilea se transmite autorităţii fiscale centrale - direcţia cu atribuţii în elaborarea legislaţiei în domeniul accizelor.

Luni
15
Octombrie
Depunere jurnale livrări de combustibil destinat utilizării în aviaţie
Depunerea jurnalelor privind livrările de combustibil destinat utilizării exclusiv pentru aviaţie pentru luna precedentă.
Se depun online, prin aplicaţia EMCS-RO STOCURI la autoritatea vamală, până pe data de 15 a lunii următoare celei pentru care se face raportarea.

Luni
15
Octombrie
Situaţia centralizatoare privind achiziţiile şi livrările de produse energetice pentru trimestrul ...
Deținătorii de autorizații de utilizator final au obligația de a transmite on-line autorității vamale teritoriale emitente a autorizației, trimestrial, până la data de 15 inclusiv a lunii imediat următoare trimestrului pentru care se face raportarea, o situație privind achiziția și utilizarea produselor energetice, drept combustibil pentru încălzire de către spitale, sanatorii, aziluri de bătrâni, orfelinate şi de alte instituţii de asistenţă socială, instituţii de învăţământ şi lăcaşuri de cult.

Sâmbătă
20
Octombrie
Depunere Decont special de TVA (trimestrul precedent)
Depunerea Decontului special de taxa pe valoarea adăugată pentru trimestrul precedent (sistem VOES)

Sâmbătă
20
Octombrie
Depunere Declaraţiei 399 VAT Return (Declaraţie specială de TVA) Mini One Stop Shop
În termen de 20 de zile de la sfîrșitul fiecărui trimestru calendaristic, persoana impozabilă nestabilită în Uniunea Europeană trebuie să depună la organul fiscal competent, prin mijloace electronice, o declarație specială de TVA, potrivit modelului stabilit de Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 815/2012 al Comisiei din 13 septembrie 2012 de stabilire a normelor detaliate de aplicare a Regulamentului (UE) nr. 904/2010 al Consiliului în ceea ce privește regimurile speciale pentru persoanele impozabile nestabilite care prestează servicii de telecomunicații, servicii de radiodifuziune și de televiziune sau servicii electronice către persoane neimpozabile, indiferent dacă au fost sau nu prestate servicii electronice, de telecomunicații, de radiodifuziune sau televiziune în perioada fiscală de raportare.

Joi
25
Octombrie
Plată anticipată 50% impozit venit activităţi agricole (prima rată)
Efectuarea plăţii anticipate de 50% din impozitul pe venitul din activităţile agricole (prima rată)

Joi
25
Octombrie
Depunere cerere restituire accize vânzări la distanţă
Depunerea Cererii de restituire a accizelor în cazul vânzărilor la distanţă pe trimestrul precedent.
Vânzătorul va depune la autoritatea fiscală teritorială în raza căreia îşi are sediul o cerere de restituire, menţionând livrările efectuate în cadrul vânzării la distanţă, pentru care s-au plătit accizele pe teritoriul statelor membre de destinaţie, pe parcursul unui trimestru.

Joi
25
Octombrie
Depunere cerere restituire accize importatori
Depunerea Cererii de restituire a accizelor de către importatori pe trimestrul precedent

Joi
25
Octombrie
Depunere Formular 390 VIES
Depunerea Declaraţiei recapitulative privind livrările / achiziţiile / prestările intracomunitare de bunuri pentru luna trecută

Joi
25
Octombrie
Depunere Formular 311
Depunerea Declarației privind taxa pe valoarea adăugată datorată de către persoanele impozabile al căror cod de înregistrare în scopuri de taxă pe valoarea adăugată a fost anulat conform art.316 din Codul Fiscal.  
Declaraţia se depune până la data de 25, inclusiv, a lunii următoare celei în care a intervenit exigibilitatea taxei pe valoarea adăugată.

Joi
25
Octombrie
Depunere Formular 307
Depunerea Declaraţie privind sumele rezultate din ajustarea taxei pe valoarea adăugată

Joi
25
Octombrie
Depunere Formular 224
Depunerea Declaraţiei privind veniturile sub formă de salarii din străinătate obţinute de către persoanele fizice care desfăşoară activitate în România şi de către persoanele fizice române angajate ale misiunilor diplomatice şi posturilor consulare acreditate în România pentru luna precedentă

Joi
25
Octombrie
Depunere Formular 112 (luna precedentă)
Depunerea Declaraţiei privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate pentru luna precedentă.
Se completează cu ajutorul programului de asistenţă ANAF și se transmite prin portalul www.e-guvernare.ro.
https://static.anaf.ro/static/10/Anaf/Declaratii_R/112.html


Joi
25
Octombrie
Depunere Formular 104

Depunerea Declaraţiei privind distribuirea între asociaţi a veniturilor şi cheltuielilor aferente trimestrului precedent.

Format electronichttp://static.anaf.ro/static/10/Anaf/Declaratii_R/104.html

Declaraţia se depune până la data de 25 inclusiv a primei luni următoare încheierii trimestrelor I-III. În situaţia definitivării impozitului pe profit anual, declaraţia se depune până la data de 25 martie inclusiv a anului următor.
Formularul 104 se depune, întotdeauna, însoţit de formularul 100 "Declaraţie privind obligaţiile de plată la bugetul de stat".


Joi
25
Octombrie
Depunere Formular 100
Depunerea Declaraţiei privind obligaţiile de plată la bugetul de stat
Declaraţia se depune în format electronic sau pe hârtie prin codificarea informaţiilor sub formă de cod de bare. 
Se folosesc programele respective, puse la dispoziţie gratuit de Ministerul Finanţelor Publice. 
Ordinului ANAF nr. 2520/2010, contribuabilii mari şi contribuabilii mijlocii, precum şi sediile secundare ale acestora, au obligaţia depunerii prin mijloace electronice de transmitere la distanţă, prin accesarea site-ului Legii nr. 455/2001.

Joi
25
Octombrie
Plăţi anticipate impozit pe profit, aferentă trimestrului III 2017
Efectuarea plăţii anticipate privind impozitul pe profit, aferentă trimestrului III 2017

Joi
25
Octombrie
Plată impozit reţinut la sursă
Plata impozitului reţinut la sursă în luna precedentă

Joi
25
Octombrie
Depunere decont special de TVA
Depunerea Decontului special de taxa pe valoarea adăugată pentru trimestrul precedent (sistem VOES)

Joi
25
Octombrie
Depunere Formular 301 (luna precedentă)
Depunerea Decontului special de taxa pe valoarea adăugată pentru luna precedentă

Joi
25
Octombrie
Plată cotă contribuţii sociale pentru şomaj pentru luna precedentă
Plata cotei de contribuţii sociale pentru şomaj pentru luna precedentă

Joi
25
Octombrie
Plată cotă de contribuţie la pensie către CNPP pentru luna precedentă
Efectuarea plăţii cotei de contribuţie la pensie către CNPP pentru luna precedentă

Joi
25
Octombrie
Depunere Formular 097
Notificarea privind încetarea aplicării sistemului TVA la încasare pentru ieşirea din sistem se depune până la data de 25 inclusiv a lunii următoare perioadei fiscale în care persoana impozabilă a depăşit plafonul.

Joi
25
Octombrie
Depunere Formular 112 (trimestrul precedent)
Depunerea Declaraţiei privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate pentru trimestrul precedent.
Se completează cu ajutorul programului de asistenţă ANAF și se transmite prin portalul www.e-guvernare.ro.
https://static.anaf.ro/static/10/Anaf/Declaratii_R/112.html


Joi
25
Octombrie
Plata contribuţiei de asigurări sociale de sănătate
Se depune în 2 rate egale până la data de 25 octombrie inclusiv şi 15 decembrie inclusiv.

Joi
25
Octombrie
Efectuarea plăţilor anticipate privind impozitul pe venit aferente trimestrului IV 2017

 

Efectuarea plăţilor anticipate privind impozitul pe venit aferente trimestrului IV 2017


Joi
25
Octombrie
Depunere Formular 300
Depunerea Decontului de taxă pe valoarea adăugată

Nu există evenimente înregistrate!

Despre Companie

CTCE este liderul national in domeniul software legislativ. Avem o experienta de peste 35 ani in domeniul dezvoltarii de aplicatii software.
(aflati mai multe)

Termeni si Conditii
Comanda LegisPlus
Testeaza LegisPlus
Resurse Lege-Online

Nota CTCE

Continutul, designul, structura, precum si materialele Lege-Online.ro apartin C.T.C.E. - Piatra Neamt si sunt protejate de Legea 8/1996 privind drepturile de autor si drepturile conexe, cu modificarile si completarile ulterioare. Copierea/distribuirea/republicarea acestora este ilegala.

Intrati in Contact

 • Telefon:
  (0233) 211 020 / (0233) 218 110
 • E-mail:
  office@ctce.ro
 • Adresa:
  Bd. Decebal, nr. 32
  610076, Piatra Neamt, Neamt
  Romania


CTCE - Centrul Teritorial de Calcul Economic

Info

Se încarcã, vã rugãm asteptati.